MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 15/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 15         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 8 ianuarie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

3. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Brăila de către domnul Grosu Cătălin Ionuţ

 

4. - Hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unei cantităţi de motorină şi acordarea acesteia ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, în sprijinul populaţiei afectate din judeţul Vaslui

 

5. - Hotărâre privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei, până la data de 30 iunie 2015

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

187/2014. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 

192/2014. – Ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 160/2013

 

669/2014. - Ordin al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte “Gheorghe Cristea” din Bucureşti

 

1.972/2014. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 839/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de porci

 

2. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Brăila de către domnul Grosu Cătălin Ionuţ

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Brăila de către domnul Grosu Cătălin Ionuţ.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 7 ianuarie 2015.

Nr. 3.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unei cantităţi de motorină şi acordarea acesteia ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, în sprijinul populaţiei afectate din judeţul Vaslui

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. 1 lit. a) şi alin. 3 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă scoaterea din rezervele de stat şi acordarea imediată ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, a cantităţii de 40 de tone motorină, în limita sumei de104 mii lei, necesară desfăşurării acţiunilor de intervenţie în sprijinul populaţiei din judeţul Vaslui.

(2) Cantitatea de combustibil prevăzută la alin. (1) poate fi diminuată în funcţie de posibilităţile tehnologice de încărcare la capacitate maximă a cisternei de transport.

Art. 2. - Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale scade din gestiune, la preţurile de înregistrare, prin debitarea contului 6891 “Cheltuieli privind rezerva de stat”, cantitatea de produs aprobata a fi scoasă din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expediţie şi a proceselor-verbale de predare-primire semnate de împuterniciţii desemnaţi de Instituţia Prefectului - Judeţul Vaslui.

Art. 3. - (1) Cantitatea de combustibil este pusă la dispoziţia Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui din unitatea teritorială subordonată Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, potrivit art. 4 alin. 1 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) .Recepţia cantităţii de combustibil se face la sediul Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui.

(3) Cheltuielile pentru realizarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1) se suportă din veniturile proprii ale activităţii pentru intervenţii operative şi reîntregirea stocurilor diminuate, înfiinţată pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, conform Hotărârii Guvernului nr. 598/2014 privind înfiinţarea pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

Art. 4. - (1) Instituţia Prefectului - Judeţul Vaslui justifică distribuirea produsului scos din rezervele de stat, în condiţiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă intervenţie, a ajutoarelor umanitare populaţiei sinistrate, ca urmare a unor situaţii excepţionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea produsului se păstrează la sediul Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui în vederea punerii lor la dispoziţia organelor de control abilitate.

(3) Schimbarea, sub orice formă, a destinaţiei produsului acordat ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, din rezervele de stat, este interzisă şi atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 5. - (1) în anul 2015 se aprobă reîntregirea stocurilor rezervă de stat diminuate ca urmare a acordării prezentelor ajutoare umanitare interne de urgenţă cu cantitatea prevăzută la art. 1, în limita sumei de 104 mii lei.

(2) Finanţarea reîntregirii stocurilor rezervă de stat cu cantitatea prevăzută la art. 1 se asigură în anul 2015 din activitatea de “intervenţii operative şi reîntregirea stocurilor diminuate”, activitate finanţată integral din veniturile proprii ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,

Dan Cornel Baranga

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 7 ianuarie 2015.

Nr. 4.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei, până la data de 30 iunie 2015

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 181 alin, (5) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Până la data de 30 iunie 2015, preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei, este de 53,30 Iei/MWh.

Art. 2. - Până la data de 30 iunie 2015, pentru gazele naturale din producţia internă înmagazinate, destinate clienţilor casnici şi producătorilor de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei, achiziţionate începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, preţul de achiziţie este cel din perioada de injecţie la care se adaugă tarifele aferente prestării serviciilor de înmagazinare subterană, aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 7 ianuarie 2015.

Nr. 5.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale pct. 2.3 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 184/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Administraţiei şi Internelor**), Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 58/2014 privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pentru bugetul propriu al ordonatorului principal de credite, precum şi pentru unele operaţiuni care intră în competenţa de aprobare a ordonatorului principal de credite, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 5 mai 2014, şi Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 96/2014 privind desemnarea personalului Ministerului Afacerilor Interne care exercită controlul financiar preventiv propriu pentru bugetul propriu al ordonatorului principal de credite, precum şi pentru unele operaţiuni care intră în competenţa de aprobare a ordonatorului principal de credite***) se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

 

Bucureşti. 18 decembrie 2014.

Nr. 187.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 bis, care se poale achiziţiona de la Centrul pentru reiaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

**) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 184/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Administraţiei şi Internelor nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitatea naţională.

***) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 96/2014 privind desemnarea personalului Ministerului Afacerilor Interne care exercită controlul financiar preventiv propriu pentru bugetul propriu al ordonatorului principal de credite, precum şi pentru unele operaţiuni care intră în competenţa de aprobare a ordonatorului principal de credite nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, întrucât avea caracter individual.

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 160/2013

În temeiul ari. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 160/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 4 decembrie 2013, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Institutul asigură pregătirea managerială pentru personalul MAI.”

2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Institutul are următoarea structură organizatorică:

1. Conducerea;

2. Compartimentul juridic;

3. Catedra formare profesională continuă;

4. Catedra management şi legislaţie;

5. Catedra limbi străine şi pregătire misiuni internaţionale;

6. Serviciul metodică şi proiectare didactică;

7. Biroul cercetare ştiinţifică, programe, studii şi analize;

8. Compartimentul resurse umane;

9. Biroul management operaţional şi securitate sediu;

10. Compartimentul financiar-contabilitate;

11. Compartimentul secretariat şi documente clasificate;

12. Compartimentul achiziţii;

13. Structura de securitate;

14. Biroul administrare patrimoniu imobiliar şi investiţii;

15. Biroul intendenţă;

16. Biroul tehnic.”

3. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Institutul este structură specializată de învăţământ din cadrul MAI, face parte din sistemul naţional de învăţământ şi asigură formarea profesională a personalului MAI, prin activităţi de formare profesională, pregătire managerială, precum şi elaborarea de studii şi analize în domeniul ordinii publice, pentru a sprijini îndeplinirea atribuţiilor şi misiunilor MAI”.

4. La articolul 13, litera d) se abrogă.

5. La articolul 14, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) organizează şi desfăşoară activităţi de formare profesională în domeniul managementului tactic, pentru personalul MAI;”.

6. La articolul 18, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) Directorul adjunct pentru învăţământ este reprezentant al managementului calităţii şi îndeplineşte atribuţiile din fişa postului prevăzută în anexa nr. 4.”

7. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - Catedra formare profesională continuă se subordonează direct directorului Institutului şi nemijlocit directorului adjunct pentru învăţământ şi are ca obiectiv specific formarea şi dezvoltarea de competenţe necesare desfăşurării activităţilor profesionale, potrivit cerinţelor posturilor/funcţiilor specifice MAI, prin furnizarea programelor de formare profesională, în domeniile ordine publică, prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare, prevenirea şi combaterea torturii şi relelor tratamente, criminalistică, circulaţie rutieră, pregătire fizică şi arte marţiale, instrucţia tragerii cu armamentul din dotare şi altele,”

8. La articolul 30, litera c) se abrogă.

9. La articolul 32, litera c) se abrogă.

10. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - Serviciul metodică şi proiectare didactică se subordonează direct directorului Institutului şi nemijlocit directorului adjunct pentru învăţământ şi are ca obiective specifice:

a) asigurarea calităţii procesului de formare profesională desfăşurat în Institut din perspectiva activităţilor de predare-învăţare-evaluare;

b) dezvoltarea proiectării didactice a programelor de formare profesională iniţială şi continuă prin adaptarea obiectivelor, conţinuturilor, metodelor şi mijloacelor de învăţare, precum şi a instrumentelor de evaluare, în vederea dobândirii competenţelor profesionale necesare personalului MAI;

c) gestionarea evidenţei participanţilor şi a actelor de studii pentru absolvenţii cursurilor/programelor de formare profesională desfăşurate în Institut;

d) asigurarea accesului cursanţilor şi personalului propriu la fondul bibliotecilor din Institut.”

11. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

“Art. 35. - Serviciul metodică şi proiectare didactică îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează proiectul Graficului anual, în colaborare cu beneficiarii şi sub coordonarea DGMRU;

b) întocmeşte proiectele planurilor de învăţământ pentru cursurile/programele de lungă durată şi planificările tematice pentru cele de scurtă durată, în colaborare cu beneficiarii şi catedrele, pe care le supune avizării şi aprobării;

c) elaborează planificarea orară săptămânală a activităţilor de formare profesională din perspectiva procesului de predare-învăţare-evaluare şi monitorizează implementarea acesteia;

d) gestionează organizarea şi desfăşurarea cursurilor/programelor şi menţine legătura cu beneficiarii;

e) gestionează mapele cursurilor/programelor de formare profesională organizate şi ţine evidenţa acestora;

f) elaborează proiectul Dispoziţiei de învăţământ, la începutul fiecărui an, proiectele dispoziţiilor de admitere şi examene de absolvire şi operează modificările/completările ulterioare;

g) întocmeşte proiectele dispoziţiilor de constituire a comisiilor de testare a competenţelor lingvistice ale personalului MAI, selecţionat pentru misiuni internaţionale, la propunerea Catedrei de limbi străine şi pregătire misiuni internaţionale;

h) realizează activităţile de secretariat pentru examenele de admitere/absolvire ale cursurilor/programelor de formare profesională şi testările organizate de DGMRU şi întocmeşte documentaţia aferentă;

i) monitorizează programele de formare autorizate de ANC şi întocmeşte documentele necesare în vederea autorizării/reautorizării, după caz, în colaborare cu catedrele;

j) asigură multiplicarea materialelor didactice, cu respectarea prevederilor legale referitoare la informaţiile clasificate;

k) realizează distribuirea documentelor de învăţământ către structurile cu atribuţii în procesul de formare profesională continuă;

l) asigură secretariatul Consiliului de învăţământ;

m) organizează şi gestionează, manual şi electronic, evidenţa participanţilor la cursurile/programele de formare profesionale desfăşurate în Institut, pe categorii de cursuri, respectiv cursurile/activităţile de pregătire/formare profesională continuă a personalului MAI şi programele de formare profesionale autorizate de ANC;

n) organizează şi desfăşoară activităţi de întocmire a actelor de studii eliberate de Institut absolvenţilor cursurilor/programelor de formare profesională;

o) organizează şi desfăşoară activităţile specifice în cadrul celor două biblioteci specializate ale Institutului;

p) asigură fluxul de informare-documentare constând în realizarea, primirea şi punerea la dispoziţia utilizatorilor a informaţiilor de interes, pentru personalul Institutului şi cursanţi, în scopul cunoaşterii şi valorificării acestora.”

12. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

“Art. 36. - Biroul cercetare ştiinţifică, programe, studii şi analize se subordonează direct directorului Institutului şi nemijlocit directorului adjunct pentru învăţământ şi are ca obiective specifice următoarele:

a) dezvoltarea cercetării ştiinţifice orientate în special pe noile provocări societale, subsumate domeniului specific de activitate;

b) iniţierea şi derularea de proiecte, inclusiv cu finanţare nerambursabilă, în scopul dezvoltării procesului educaţional şi sprijinirii cercetării ştiinţifice.”

13. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

“Art. 37. - Biroul cercetare ştiinţifică, programe, studii şi analize îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

a) planifică, organizează şi coordonează programul de cercetare ştiinţifică din Institut;

b) elaborează şi perfecţionează instrumentele specifice de cercetare a fenomenelor societale care vor sta la baza studiilor şi analizelor (anchete, interviuri, chestionare);

c) diseminează rezultatele cercetărilor către toţi cei interesaţi, inclusiv în publicaţii de specialitate;

d) coordonează activitatea publicistică a Institutului în colaborare cu personalul didactic din Institut;

e) coordonează procesul de elaborare a documentelor programatice, monitorizează etapele de implementare şi evaluează rezultatele obţinute;

f) contribuie la identificarea oportunităţilor de finanţare a iniţiativelor de dezvoltare instituţională;

g) realizează, în colaborare cu celelalte structuri, proiecte ce vizează dezvoltarea procesului educaţional şi programele de cercetare;

h) coordonează elaborarea cererilor de finanţare a proiectelor şi asigură managementul proiectelor aprobate în vederea implementării;

i) asigură implementarea proiectelor, inclusiv a celor cu finanţare nerambursabilă, în colaborare cu factorii interesaţi;

j) iniţiază parteneriate cu alte instituţii de formare şi/sau cercetare, organizaţii şi societăţi din ţară şi străinătate;

k) realizează studii bazate pe analiza chestionarelor de feed-back şi follow-up-uri şi participă, alături de personalul didactic, la dezvoltarea procesului de învăţământ prin inovarea aplicaţiilor specifice”.

14. La articolul 38, litera d) se abrogă.

15. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

“Art. 40. - Biroul management operaţional şi securitate sediu se subordonează direct directorului Institutului şi are ca obiective specifice următoarele:

a) asigurarea creşterii capacităţii operaţionale a Institutului şi a suportului informaţional-decizional, prin planificarea şi desfăşurarea activităţilor de mobilizare şi situaţii de urgenţă;

b) asigurarea continuităţii în desfăşurarea activităţilor specifice în timpul şi în afara programului de lucru prin organizarea serviciului de permanenţă;

c) asigurarea menţinerii ordinii interioare în timpul şi în afara programului de lucru;

d) asigurarea pazei şi protecţiei Institutului, inclusiv prin intermediul sistemului de supraveghere video.”

16. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

“Art. 41. - Biroul management operaţional şi securitate sediu îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează, completează, actualizează şi pune în aplicare documentele de conducere şi operative ale Institutului;

b) organizează activitatea de mobilizare şi de creştere a capacităţii operaţionale a Institutului în situaţii deosebite;

c) gestionează serviciul de mesagerie electronică criptată (SMEC);

d) asigură activitatea de comunicaţii operative la nivelul Institutului în colaborare cu biroul tehnic;

e) organizează, îndrumă, controlează şi evaluează serviciul de permanenţă în Institut;

f) gestionează măsurile de menţinere a ordinii interioare;

g) verifică respectarea măsurilor stabilite pentru încăperile şi zonele de securitate/administrative din Institut;

h) verifică funcţionarea permanentă a sistemului de alarmă şi de comunicaţii al Institutului, legăturile telefonice, radio, fax, e-mail cu eşalonul superior;

i) elaborează planurile de măsuri pentru situaţii deosebite şi ţine evidenţa evenimentelor;

j) organizează, desfăşoară activitatea de control acces şi asigură pregătirea pentru serviciu a agenţilor din punctele de control acces şi monitorizare sisteme de supraveghere;

k) gestionează măsurile de primire a persoanelor care solicită accesul în Institut, inclusiv a reprezentanţilor mass-mediei care solicită informaţii de interes public în timpul şi în afara programului de lucru;

l) întocmeşte, în proiect, propuneri de modificare a tabelei de înzestrare şi o actualizează conform prevederilor legale.”

17. La articolul 42, litera d) se abrogă.

18. Articolul 44 va avea următorul cuprins:

“Art. 44. - Compartimentul secretariat şi documente clasificate se subordonează direct directorului Institutului şi are ca obiective specifice:

a) asigurarea unui sistem eficient de comunicare internă şi externă al Institutului prin îndeplinirea atribuţiilor specifice de secretariat;

b) eficientizarea activităţilor de relaţii cu publicul în scopul valorificării dreptului de petiţionare, dreptului la viaţa intimă, familială şi accesului la informaţiile de interes public.”

19. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

“Art. 45. - Compartimentul secretariat şi documente clasificate îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

a) organizează primirea şi evidenţa petiţiilor, audienţelor şi desfăşoară activităţi de îndrumare, consiliere şi analiză în domeniu;

b) monitorizează soluţionarea petiţiilor şi scrisorilor cu termen adresate Institutului prin orice formă, în conformitate cu prevederile legale;

c) asigură punerea în aplicare a legislaţiei privind liberul acces la informaţiile de interes public pe zona informării publice, în colaborare cu structurile/persoanele desemnate din Institut;

d) asigură elaborarea dispoziţiilor zilnice ale directorului Institutului şi dispoziţiilor tematice specifice, conform prevederilor legale şi aducerea la cunoştinţa persoanelor interesate;

e) asigură secretariatul şedinţelor Consiliului de conducere;

f) asigură organizarea şi desfăşurarea activităţilor de asistenţă managerială şi protocol pentru conducerea Institutului;

g) asigură controlul documentelor şi înregistrărilor Institutului prin desfăşurarea activităţilor specifice de registratură;

h) asigură evidenţa, păstrarea şi utilizarea ştampilelor şi sigiliilor în Institut, conform prevederilor legale;

i) ţine evidenţa prezenţei lunare la programul de lucru şi a răspândirilor zilnice pentru personalul Institutului;

j) asigură elaborarea proiectului Nomenclatorului arhivistic al Institutului şi relaţionarea cu Arhivele Naţionale;

k) coordonează, organizează şi desfăşoară activitatea de arhivă a documentelor create şi deţinute de Institut, conform prevederilor legale, în colaborare cu personal anume desemnat din cadrul structurilor organizatorice;

l) asigură elaborarea documentelor de planificare a principalelor activităţi ale Institutului, respectiv planul de activitate şi planul anual de controale de fond, în colaborare cu personalul de conducere, întocmeşte raportul de evaluare anuală şi gestionează documentaţia aferentă;

m) gestionează documentaţia rezultată în urma desfăşurării în Institut a auditurilor publice interne şi a controalelor de fond/tematice/inopinate executate de către structurile de specialitate din MAI şi alte organisme abilitate.”

20. Articolul 46 va avea următorul cuprins:

“Art. 46. - Compartimentul achiziţii se subordonează direct directorului Institutului şi are ca obiectiv specific iniţierea, derularea şi finalizarea achiziţiilor publice de bunuri, servicii şi lucrări necesare desfăşurării activităţilor în cadrul Institutului.”

21. Articolul 48 va avea următorul cuprins:

“Art. 48. - Structura de securitate se subordonează direct directorului Institutului şi nemijlocit directorului adjunct pentru logistică şi are ca obiectiv specific implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate emise şi deţinute de ISOP.”

22. La articolul 50, litera d) se abrogă,

23. La articolul 52, litera c) se abrogă.

24. La articolul 54, litera d) se abrogă.

25. Anexele nr. 1, 3 şi 4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

26. În cuprinsul regulamentului următoarele denumiri şi abrevieri se înlocuiesc, după cum urmează:

a) denumirea “Direcţia generală management resurse umane - Direcţia formare iniţială şi continuă” cu denumirea “Direcţia generală management resurse umane”;

b) abrevierea “DGMRU-DFIC” cu abrevierea “DGMRU”;

c) denumirea “Biroului metodică şi proiectare didactică” cu denumirea “Serviciul metodică şi proiectare didactică”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 29 decembrie 2014.

 Nr. 192.

 

ANEXA Nr. 1*)

(Anexa nr. 1 la regulament)

 

Organigrama Institutului de Studii pentru Ordine Publică

 

 

 

 

 

DIRECTOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEDRA FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

 

COMPARTIMENTUL JURIDIC

 

 

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT

 

STRUCTURA DE SECURITATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEDRA MANAGEMENT ŞI LEGISLAŢIE

 

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

 

 

FINANCIAR-CONTABILITATE

 

BIROUL ADMINISTRARE PETRIMONIU IMOBILIAR ŞI INVESTIŢII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEDRA LIMBI STRĂINE ŞI PREGĂTIRE MISIUNI INTERNAŢIONALE

 

BIROUL MANAGEMENT OPERAŢIONAL ŞI SECURITATE SEDIU

 

 

COMPARTIMENTUL

 

BIROUL INTENDENŢĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL METODICĂ ŞI PROIECTARE DIDACTICĂ

 

 

 

 

 

 

BIROUL TEHNIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIROUL CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, PROGRAME, STUDII ŞI ANALIZE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la regulament)

 

ROMÂNIA

MINISTERULAFACERILOR INTERNE

Institutul de Studii pentru Ordine Publică

 

SIGLĂ

 

FIŞA POSTULUI

 

A. Identificarea postului

1. Compartimentul: conducerea Institutului de Studii pentru Ordine Publică (Institut)

2. Denumirea postului: director

3. Poziţia postului în statul de organizare: 1

4. Relaţii cu alte posturi:

4.1. relaţii ierarhice:

- se subordonează nemijlocit secretarului general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) şi direct secretarului general al MAI;

- are în subordine nemijlocită directorii adjuncţi, consilierul juridic, contabilul-şef, şeful Compartimentului resurse umane, şeful Biroului management operaţional şi securitate sediu, coordonatorul Compartimentului secretariat şi documente clasificate şi ofiţerul din Compartimentul achiziţii;

4.2. relaţii funcţionate: colaborează funcţional cu Direcţia generală management resurse umane (DGMRU) în vederea îndeplinirii obiectivelor şi atribuţiilor generale ale Institutului;

4.3. relaţii de control: controlează activitatea personalului din subordine;

4.4. relaţii de colaborare: colaborează cu structurile din cadrul aparatului central şi celelalte instituţii sau unităţi aflate în subordinea şi/sau coordonarea MAI şi instituţii din sistemul de ordine şi siguranţă publică;

4.5. relaţii de reprezentare: reprezintă Institutul în domeniul de competenţă în raporturile cu celelalte unităţi, instituţii şi structuri ale MAI, precum şi cu alte instituţii din ţară şi din străinătate.

5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

- asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor şi strategiilor în domeniul managementului formării profesionale a personalului MAI;

- organizează, planifică, coordonează şi controlează funcţionarea activităţilor în Institut în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite.

B. Cerinţele postului

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: minimum comisar de poliţie

3. Pregătirea necesară ocupantului postului:

3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau studii universitare de licenţă ciclul I;

3.2. pregătire de specialitate: ciclul II de studii universitare de masterat profesional sau postuniversitare, după caz, în specialitatea şi/sau domeniile necesare exercitării funcţiilor de management;

3.3. alte cunoştinţe: cultură generală, cunoştinţe generale de management şi/sau psihopedagogie;

3.4. limbi străine: o limbă străină de circulaţie internaţională la nivel “bine”.

4. Experienţă:

4.1. vechime în muncă: cel puţin 10 ani, din care cel puţin 5 ani în cadrul MAI;

4.2. vechime în specialitate: cel puţin 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

4.3. vechime în funcţii de conducere în MAI: cel puţin 4 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAI;

4.4. perioada pentru acomodarea cu cerinţele postului: 6 luni.

5. Aptitudini şi abilităţi necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de planificare, conducere, coordonare şi control), lucru sub presiunea timpului, diplomaţie, capacitate de analiză, sinteză, spirit de observaţie, abilitate, operativitate şi oportunitate în luarea deciziilor legale

6. Atitudini necesare/Comportament solicitat: sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic şi organizatoric, fermitate şi consecvenţă în acţiuni

7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere

8. Trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic pentru funcţii de conducere

C. Condiţii specifice de muncă

1. Locul de muncă: sediul Institutului

2. Programul de lucru: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, de luni până vineri, 7,30-15,30. Pauza de masă de 20 de minute este inclusă în programul zilnic de lucru.

3. Deplasări curente: conform atribuţiilor de serviciu

4. Condiţii deosebite de muncă: stres, activitate sub presiunea timpului şi expunere la radiaţii electromagnetice

5. Riscuri implicate de post:

- ulcer şi afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres;

- afecţiuni ale vederii din cauza lucrului prelungit în faţa monitorului;

- astenie şi surmenaj;

- afecţiuni ale coloanei vertebrale;

- oboseală psihică.

6. Compensări:

- sporuri salariale conform prevederilor legale în vigoare;

- concediu de odihnă suplimentar;

- condiţii speciale de muncă.

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului

1. Sarcini şi îndatoriri în:

munca desfăşurată în fiecare zi/săptămânal/ocazional/temporar:

a) adoptă şi asigură punerea în aplicarea a politicilor şi strategiilor de dezvoltare instituţională în vederea îndeplinirii rolului şi misiunii Institutului;

b) planifică, organizează, conduce, coordonează şi controlează funcţionarea activităţilor în cadrul Institutului în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) iniţiază, dezvoltă şi încheie acorduri, convenţii/protocoale de colaborare cu structuri similare din cadrul MAI sau din afara MAI, precum şi cu alte instituţii/organizaţii, persoane juridice şi/sau persoane fizice, din ţară şi din străinătate;

d) analizează periodic modul de îndeplinire a obiectivelor în cadrul şedinţelor de conducere şi stabileşte măsuri de eficientizare;

e) răspunde nemijlocit de creşterea capacităţii operaţionale a Institutului;

f) răspunde de organizarea şi desfăşurarea pregătirii continue a personalului propriu;

g) răspunde, potrivit competenţelor, de selecţia, încadrarea, promovarea, evaluarea şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului;

h) semnează corespondenţa adresată Institutului, precum şi cea expediată;

i) organizează şi desfăşoară audienţe şi asigură soluţionarea petiţiilor, potrivit prevederilor legale;

j) reprezintă Institutul în relaţiile cu alte structuri ale MAI, cu terţe persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, potrivit competenţelor;

k) asigură proiectarea şi implementarea sistemelor de management în conformitate cu reglementările legale şi standardele în vigoare;

l) organizează controlul financiar preventiv propriu şi evidenţa angajamentelor în cadrul compartimentului financiar-contabilitate;

m) propune spre aprobare Consiliului de conducere proiectul de buget alocat şi raportul de execuţie bugetară, avizează proiectul de buget alocat, pe baza obiectivelor instituţionale stabilite;

n) organizează contabilitatea Institutului;

o) utilizează creditele bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu;

p) analizează necesitatea şi oportunitatea investiţiilor, ia măsurile ce se impun pentru realizarea acestora;

q) emite dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru întregul personal al Institutului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

r) asigură securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă şi răspunde de organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor;

s) conduce Grupul de lucru pentru desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei în cadrul Institutului;

t) răspunde de aplicarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate emise şi deţinute de Institut;

u) asigură funcţionarea şi dezvoltarea sistemelor de management implementate în Institut;

v) participă la şedinţele conducerii MAI, unde prezintă rezultatele activităţilor desfăşurate de Institut şi propune măsuri pentru eficientizarea acestora.

2. Responsabilităţi de planificare/raportare/lucrul cu publicul/luare a deciziilor/accesul la informaţii:

- de planificare: planificarea strategică a acţiunilor Institutului pentru îndeplinirea misiunii specifice;

- de raportare: raportează anual sau la solicitarea conducerii MAI stadiul de îndeplinire a obiectivelor stabilite în domeniile gestionate de Institut;

- de lucru cu publicul: acordă audienţe persoanelor fizice şi organizaţiilor legal constituite, personalului MAI care participă la cursurile/programele de formare profesională desfăşurate în Institut, precum şi personalului propriu;

- de decizie: decide cu privire la politicile şi strategiile de funcţionare şi dezvoltare a Institutului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- de delegare: deleagă, prin dispoziţie zilnică a directorului Institutului, în cazul absenţei temporare de la serviciu (concediu de odihnă, concediu medical, misiune etc.), îndeplinirea atribuţiilor/competenţelor prevăzute în prezenta fişă, personalului de conducere aflat în subordonare nemijlocită sau directă;

- accesul la informaţii clasificate: are acces şi deţine autorizaţie de acces la informaţii clasificate, clasa “SECRETE DE STAT”, nivelul “STRICT SECRET”.

E. Standarde de performanţă asociate postului

1. Indicatori cantitativi:

- numărul documentelor de planificare strategică şi operaţionale puse în aplicare;

- numărul obiectivelor şi activităţilor/acţiunilor îndeplinite, raportate cu ocazia evaluărilor semestriale/anuale;

- numărul rapoartelor de audit public intern/audit extern al Sistemului de management al calităţii al Institutului din care să nu rezulte deficienţe, disfuncţii, nereguli sau neconformităţi.

2. Indicatori calitativi:

- asigurarea managementului în condiţii de regularitate, eficienţă, eficacitate şi economicitate, conform prevederilor legale şi dispoziţiilor conducerii MAI.

3. Timp: în conformitate cu termenele prevăzute în actele normative în vigoare şi cele stabilite de conducerea MAI; alocă, cu prioritate, timp pentru planificarea strategică, organizarea şi controlul domeniilor din competenţă.

4. Utilizarea resurselor:

- utilizarea eficientă a resurselor repartizate Institutului;

- antrenează şi coordonează personalul din subordine în acţiunile stabilite pentru atingerea obiectivelor Institutului;

- reprezintă un exemplu pentru întregul personal în ceea ce priveşte responsabilitatea, loialitatea faţă de instituţie şi integritate morală;

- utilizează computerul personal şi telefon.

5. Mod de realizare:

- individual sau colectiv, în cadrul unor structuri/comisii/comitete, grupuri de lucru etc., în funcţie de complexitatea proiectelor şi acţiunilor desfăşurate, în colaborare cu personalul de conducere din Institut şi din MAI, reprezentanţi ai unităţilor/instituţiilor/agenţiilor din structura/subordinea MAI, precum şi reprezentanţi ai instituţiilor din sistemul civil de învăţământ organe ale administraţiei publice centrale şi locale.

 

Secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne,

Semnătura......................

Data.......................

 

Secretarul general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne,

Semnătura......................

Data.......................

Titularul postului

Director,

Semnătura......................

Data.......................

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 4 la regulament)

 

ROMÂNIA

MINISTERULAFACERILOR INTERNE

Institutul de Studii pentru Ordine Publică

 

SIGLA

 

FIŞA POSTULUI

 

A. Identificarea postului

1. Compartimentul: conducere

2. Denumirea şi codul postului: director adjunct

3. Poziţia postului în statul de organizare: 2

4. Relaţii cu alte posturi

Relaţii ierarhice/funcţionale/de control:

- se subordonează nemijlocit directorului Institutului de Studii pentru Ordine Publică (Institut);

- răspunde de întreaga activitate pe linie de învăţământ;

- are în subordine nemijlocită şefii de catedră, şeful Serviciului metodică şi proiectare didactică şi şeful Biroului cercetare ştiinţifică, programe, studii şi analize şi direct personalul din subordinea acestora;

- colaborează cu structurile din Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, unităţile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Serviciul formare iniţială şi continuă, CEPOL şi formare Schengen din cadrul Direcţiei generale management resurse umane a MAI, inspectoratele generale/similare în probleme de formare iniţială şi continuă a personalului.

5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

- este director adjunct al Institutului şi reprezintă instituţia pe linia activităţilor specifice de învăţământ;

- organizează şi conduce întreaga activitate de învăţământ.

B. Cerinţele postului

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul - ofiţer

2. Gradul profesional necesar ocupării postului - minimum comisar

3. Pregătire:

3.1. pregătire de bază:

- studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare, sau studii universitare de lungă durată în unul dintre domeniile: juridic, ştiinţe socioumane, management, administraţie publică;

3.2. pregătire de specialitate:

- studii de masterat, ciclul II de studii universitare sau studii postuniversitare în unul dintre domeniile: juridic, ştiinţe socioumane, management, administraţie publică;

- absolvirea Departamentului pentru pregătirea personalului didactic sau a unui curs postuniversitar ori de masterat cu privire la formarea formatorilor sau de management educaţional ori similar;

3.3. alte cunoştinţe:

- cunoştinţe generale de management, psihopedagogie şi metodică;

3.4. limbi străine:

- citit/scris/vorbit la nivel “bine” - o limbă străină de circulaţie internaţională.

4. Experienţă:

4.1. vechime în muncă: cel puţin 10 ani, din care cel puţin 5 ani în cadrul MAI;

4.2. vechime în specialitate: 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

4.3. vechime în funcţii de conducere: 4 ani de vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAI.

5. Aptitudini şi abilităţi necesare:

- aptitudini manageriale;

- tact şi diplomaţie în relaţiile interpersonale;

- spirit întreprinzător;

- calităţi de negociator;

- abilităţi în comunicare;

- spirit critic şi autocritic;

- gândire analitică şi spirituală;

- apt pentru lucrul în condiţii de stres.

6. Aptitudini necesare/comportament solicitat:

- iniţiativă;

- conduită morală exemplară;

- dispoziţie pentru lucrul independent şi în echipă;

- disponibilitate la schimbare;

- flexibilitate în relaţiile de reprezentare.

7. Starea sănătăţii; apt pentru funcţii de conducere

8. Trăsături psihice şi de personalitate: apt pentru funcţii de conducere

C. Condiţii specifice de muncă

1. Programul de lucru: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, de luni până vineri, 7,30-15,30. Pauza de masă de 20 minute este inclusă în programul zilnic de lucru.

2. Deplasări curente:

- la unităţile de profil din aparatul central al MAI;

- la alte direcţii de specialitate şi unităţi operative;

- la unităţi şi instituţii de învăţământ civile,

3. Condiţii deosebite de muncă: expunerea la radiaţii electromagnetice de radiofrecvenţă.

4. Riscuri implicate de post:

- ulcer şi afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres;

- afecţiuni ale vederii din cauza lucrului prelungit în faţa monitorului;

- afecţiuni ale coloanei vertebrale;

- oboseală psihică.

5. Compensări:

- sporurile prevăzute de actele normative în vigoare;

- condiţii speciale de muncă.

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului

Sarcinile şi îndatoririle postului:

- preia atribuţiile manageriale ale directorului Institutului în cazurile de absenţă a acestuia justificată legal (concediu de odihnă, învoiri plătite, misiuni, concedii medicale etc.) prin dispoziţie de delegare emisă în acest sens;

- răspunde direct de organizarea, desfăşurarea şi asigurarea calităţii programelor de formare profesională desfăşurate în Institut;

- cooperează cu reprezentanţi ai MAI în vederea elaborării proiectului Graficului anual al programelor de formare profesională continuă, planurilor de învăţământ şi a celorlalte documente de învăţământ;

- coordonează nemijlocit întreaga activitate a şefilor de catedre, şefului biroului metodică şi proiectare didactică, coordonatorului compartimentului studii şi analize în domeniul ordinii publice şi în mod direct activitatea personalului din subordinea acestora;

- coordonează activităţile pentru determinarea nevoilor de pregătire şi perfecţionare a pregătirii de specialitate/psihopedagogice a instructorilor de poliţie/formatorilor;

- răspunde de desfăşurarea activităţilor didactice în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, astfel încât ordinea interioară, starea şi practica disciplinară să corespundă sarcinilor de instruire şi educare a cursanţilor;

- colaborează şi reprezintă Institutul în relaţiile cu structuri de pregătire similare la nivel naţional şi internaţional şi cu cele beneficiare;

- organizează şi coordonează desfăşurarea de convocări, consfătuiri, seminare cu caracter ştiinţific şi alte forme de pregătire destinate personalului;

- organizează şi desfăşoară controale la structurile subordonate;

- analizează periodic împreună cu şefii de catedră calitatea, eficacitatea şi eficienţa procesului de formare profesională şi propune măsurile ce se impun;

- monitorizează activitatea de elaborare a notelor de curs şi a altor materiale curriculare utilizate în procesul de predare-învăţare-evaluare;

- evaluează activitatea şefilor de catedră şi a şefului Biroului metodică şi proiectare didactică;

- colaborează cu structurile de profil din inspectoratele generale (similare) pentru cunoaşterea noutăţilor profesionale apărute, în scopul actualizării pregătirii de specialitate şi practic-aplicative a instructorilor de poliţie/formatorilor;

- asigură conducerea operativă a Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei;

- asigură coordonarea Consiliului de învăţământ, în calitate de preşedinte;

- poate asista la orice activitate de învăţământ;

- coordonează şi analizează activitatea privind practica documentară şi propune Consiliului de învăţământ măsuri pentru perfecţionarea procesului de formare profesională;

- cunoaşte, respectă şi aplică normele şi regulile privind securitatea şi sănătatea în muncă;

- cunoaşte, respectă şi aplică normele de apărare împotriva incendiilor;

- are atribuţii de control ierarhic.

Îndeplineşte atribuţiile de reprezentant al managementului, sens în care:

- se asigură că implementarea şi menţinerea proceselor necesare sistemului de management al calităţii sunt conforme cerinţelor standardului în vigoare;

- coordonează structura responsabilă cu implementarea şi dezvoltarea SCIM la nivelul Institutului;

- asigură informarea şi întocmirea raportărilor către directorul Institutului privind funcţionarea sistemului de management al calităţii şi necesitatea îmbunătăţirii acestuia;

- se asigură de promovarea în cadrul Institutului a conştientizării cerinţelor beneficiarilor serviciilor livrate de Institut,

Responsabilităţi:

- de planificare: a activităţilor necesare desfăşurării procesului de formare profesională în Institut;

- de raportare: a stadiului realizării activităţilor şi îndeplinirii sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor specifice în domeniul învăţământului şi performanţelor şi modului de îmbunătăţire continuă a sistemelor de management implementate în Institut;

- de lucru cu publicul: asigurarea audienţelor conform planificării;

- de luare a deciziilor: dispune aplicarea măsurilor legale privind activitatea de formare profesională continuă asigurată de Institut;

- accesul la informaţii clasificate: clasa “SECRETE DE STAT”, nivelul “STRICT SECRET”.

E. Standarde de performanţă asociate postului

1. Indicatori cantitativi: în conformitate cu prevederile legale în domeniu

2. Indicatori calitativi: asigurarea unui management performant al activităţii pe linie de învăţământ a Institutului, prin utilizarea judicioasă a resurselor umane, materiale şi financiare

3. Timp: îndeplineşte atribuţiile care îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de proiectare strategică, precum şi de conducere şi control al activităţii pe linie de învăţământ a personalului Institutului

4. Utilizarea resurselor: utilizarea tuturor resurselor umane, precum şi a bazei tehnico-materiale din dotarea Institutului pentru realizarea obiectivelor

5. Mod de realizare: individual/în echipă; conduce prin exemplul pozitiv personal; deleagă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere din domeniul de competenţă.

 

Director

Semnătura......................

Data......................

Titularul postului

Director adjunct

Semnătura......................

Data......................

 

Director,

Semnătura......................

Data......................

 

Titularul postului

Director adjunct,

Semnătura......................

Data......................

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte “Gheorghe Cristea” din Bucureşti

 

În baza prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 580/2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014,

având în vedere adresa Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior nr. 2.694/2014, înregistrată la Ministerul Educaţiei Naţionale cu nr. 47.918/2014, cu privire la evaluarea externă a calităţii la nivel instituţional,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de monitorizare a Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte “Gheorghe Cristea” din Bucureşti prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Monitorizarea Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte “Gheorghe Cristea” din Bucureşti se realizează pe o perioadă de 18 luni, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - În vederea aplicării prevederilor art. 2, se desemnează, prin ordin de serviciu, comisia de monitorizare a Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte “Gheorghe Cristea” din Bucureşti.

Art. 4. - Direcţia generală învăţământ superior, precum şi, după caz, alte direcţii de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior, alte instituţii de învăţământ superior acreditate şi Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte “Gheorghe Cristea” din Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2014.

Nr. 669.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de monitorizare a Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte “Gheorghe Cristea” din Bucureşti

 

Art. 1. - Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte “Gheorghe Cristea” din Bucureşti, instituţie de învăţământ superior particular care face parte din sistemul naţional de învăţământ, conform Legii nr. 482/2002 privind înfiinţarea Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte “Gheorghe Cristea” din Bucureşti, este monitorizată pe o perioadă de 18 luni, începând cu data publicării prezentei metodologii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Monitorizarea se referă la întreaga activitate desfăşurată de Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte “Gheorghe Cristea” din Bucureşti şi vizează asigurarea respectării standardelor legale de calitate specifice învăţământului superior, privind întreaga activitate didactică, de cercetare ştiinţifică, financiară, administrativă, de finalizare a studiilor, de eliberare a actelor de studii.

(2) în procesul de monitorizare, Ministerul Educaţiei Naţionale colaborează atât cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior (ARACIS), cât şi cu alte instituţii de învăţământ superior acreditate, precum şi, după caz, cu alte organisme specializate ale statului.

Art. 3. - (1) Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte “Gheorghe Cristea” din Bucureşti elaborează un plan de măsuri în vederea asigurării respectării reglementărilor privind organizarea şi funcţionarea învăţământului superior, cercetarea universitară, managementul financiar, etica universitară şi asigurarea calităţii în învăţământul superior.

(2) Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte “Gheorghe Cristea” din Bucureşti, pe perioada monitorizării, are obligaţia de a prezenta semestrial Ministerului Educaţiei Naţionale rapoarte privind îndeplinirea planului de măsuri asumat, menţionat la alin. (1).

(3) Aceste rapoarte conţin informaţii referitoare la:

a) evidenţa studenţi lor înmatriculaţi pe specializări, forme de învăţământ şi locaţii geografice;

b) registre matricole, cataloage de examene, transferuri, alte mobilităţi, exmatriculări;

c) planuri de învăţământ;

d) personal didactic, state de funcţii;

e) bază materială;

f) capacitate instituţională, spaţii de cazare;

g) alte aspecte din activitatea instituţiei;

h) evoluţia implementării planului de măsuri menţionat la alin. (1).

Art. 4. - Comisia de monitorizare se va deplasa la instituţie semestrial sau ori de câte ori este nevoie pentru a verifica conformitatea şi realitatea celor precizate de către universitate în rapoartele de progres transmise şi va întocmi rapoarte ce vor prezenta stadiul îndeplinirii planului de măsuri elaborat de către Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte “Gheorghe Cristea” din Bucureşti, problematica menţionată în art. 3 alin. (1) şi (3), precum şi alte aspecte semnalate la faţa locului.

Art. 5. - În situaţia în care pe perioada monitorizării se constată neîndeplinirea planului de măsuri asumat, se vor avea în vedere următoarele măsuri:

1. Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte “Gheorghe Cristea” din Bucureşti nu poate organiza examene de admitere în anul I la specializările/programele de studii universitare;

2. Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte “Gheorghe Cristea” din Bucureşti nu poate organiza examene de finalizare a studiilor universitare. Aceste examene vor fi organizate de către instituţii de învăţământ superior de stat care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, pe baza unui protocol;

3. alte măsuri prevăzute de lege.

Art. 6. - În luna martie 2015, comisia de monitorizare va solicita ARACIS informaţii în legătură cu depunerea de către Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte “Gheorghe Cristea” din Bucureşti a unui dosar de evaluare instituţională. În funcţie de rezultatele monitorizării şi a propunerilor ARACIS, vor fi aplicate măsurile prevăzute de lege.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 839/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de porci

 

Văzând adresele Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine nr. 52/2014, nr. 56/2014 şi 85/2014, transmise Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi Referatul de aprobare al Direcţiei generale control antifraudă şi inspecţii nr. 306.876 din 23 decembrie 2014,

având în vedere prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 839/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de porci, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 28 mai 2014, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Preţul forfetar se stabileşte pentru lotul de porci vii la intrarea în abator, prin liberă negociere şi consens între vânzătorul de porci vii şi cumpărător, respectiv abatorul, pentru întreaga achiziţie de porci vii/lot, utilizându-se, în acest caz, un preţ/kg porc viu unic pentru toate animalele lotului.

După clasificarea carcaselor rezultate în urma sacrificării, acestea vor avea un preţ/kg carcasă unic, indiferent de încadrarea lor în diferitele clase de calitate ale sistemului SEUROP”

2. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - Pe baza preţurilor carcaselor de porc înregistrate în rapoartele de clasificare, stabilite conform prevederilor art. 9, 10 şi 11, se întocmesc rapoartele naţionale de preţuri săptămânale, care se transmit la DG- AGRI Bruxelles, conform Regulamentului (CE) nr. 1.249/2008.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 decembrie 2014.

Nr. 1.972.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare i carcaselor de porcine, bovine şi ovine, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând Procesul-verbal nr. 86 din 4 decembrie 2014 cu clasificatorii autorizaţi pentru specia porcine transmis de Comisia le clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, precum şi Referatul Direcţiei generale control antifraudă şi inspecţii ir. 306.884 din 29 decembrie 2014,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii ii Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.090 din 23 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După poziţia 532, se introduc 10 noi poziţii, poziţiile 533-542, cu următorul cuprins:

 

.Nr. crt.

Numele şi prenumele

Clasificator autorizat pentru specia

Domiciliul

Cod numeric personal

533

Bujor Petrişor-Oliviu

porcine

Municipiul Galaţi, str. Domnească nr. 75, bl. D, sc. 1, et. 4, ap, 20, judeţul Galaţi

1920206170048

534

Doboş Adrian-Cătălin

porcine

Comuna Răchiteni, satul Izvoarele, judeţul Iaşi

1900521270837

535

Dobre George-Lucian

porcine

Municipiul Brăila, Str. Culturii nr. 14-16, bl. 10, sc. 2, ap. 23, judeţul Brăila

1791110090022

536

Dorobanţu Alexandru-Ion

porcine

Oraşul Popeşti-Leordeni, str. Domniţa Bălaşa nr. 52A, judeţul Ilfov

1930514440022

537

Glodean Ovidiu Gavril

porcine

Municipiul Timişoara, str. Arh. Victor Vlad, bl. 34, sc. A, et. 4, ap. 14, judeţul Timiş

1890323303970

538

Ion Dragoş

porcine

Municipiul Bucureşti, Str. Luminişului nr. 29, sectorul 4

1810830410029

539

Ivan Mădălin Costin

porcine

Municipiul Ploieşti, Aleea Cătinei nr. 8, bl. 28C, sc. A, et. 3, ap. 16, judeţul Prahova

1900919297261

540

Matei Cosmina Iuliana

porcine

Comuna Măneşti, satul Măneşti nr. 362, judeţul Prahova

2930725297291

541

Nănuţ Cornel

porcine

Municipiul Arad, Str. Stupilor nr. 14A, bl. A47, sc. A, ap. 9, judeţul Arad

1890928181111

542

Stoica Liliana

porcine

Municipiul Focşani, Bd. Unirii nr. 20, bl. B2, et. 8, ap. 32, judeţul Vrancea

2790504390860”

 

            Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 5 ianuarie 2015.

Nr. 2.