MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 26/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 26         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 13 ianuarie 2015

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 623 din 4 noiembrie 2014 referitoare la excepţia de ne constituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, art. II - art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 1 alin. (1), (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi ale art. 1 alin. (3) şi (4) şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.184/2014. - Hotărâre privind desfiinţarea Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare, precum şi pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

60/2014. - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesionala

 

61/2014. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind Programul de pregătire profesională a auditorilor financiari şi a stagiarilor în activitatea de audit financiar

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 623

din 4 noiembrie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, art. II - art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 1 alin. (1), (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariate, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri Fiscal-bugetare, precum şi ale art. 1 alin. (3) şi (4) şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Bianca Drăghici - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, art. II - art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 1 alin. (1), (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi ale art. 1 alin. (3) şi (4) şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, excepţie ridicată de Diana Marinela Cîmpeanu în Dosarul nr. 17.482/63/2012* al Curţii de Apel Craiova - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 451 D/2014.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că, la dosar, autorul excepţiei a depus concluzii scrise prin care solicită admiterea excepţiei.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. Invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin încheierea din 10 aprilie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 17.482/63/2012*, Curtea de Apel Craiova - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, art. II - art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 1 alin. (1), (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi ale art. 1 alin. (3) şi (4) şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

6. Excepţia a fost ridicată de Diana Marinela Cîmpeanu cu prilejul soluţionării recursului declarat împotriva Sentinţei civile nr. 7.225 din 18 noiembrie 2013, pronunţată de Tribunalul Dolj într-o cauză având ca obiect drepturi băneşti.

7. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că prin Legea nr. 63/2011 salariile de încadrare ale cadrelor didactice au fost micşorate prin scoaterea sporurilor de bază, iar cuantumul brut al acestora a rămas la acelaşi nivel cu cel avut potrivit Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice. De asemenea, invocând jurisprudenţa Curţii Constituţionale (deciziile nr. 877/2011 şi nr. 872/2010), autorul consideră c㠓salariile cadrelor didactice trebuiau să revină, începând cu 1 ianuarie 2011, la cuantumul avut în luna iunie 2010, deci la nivelul prevăzut de Legea nr. 221/2008 coroborată cu Legea nr. 330/2009”. Totodată, apreciază că dispoziţiile art. 1 alin. (3) şi (4) şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 încalcă şi prevederile art. 16 alin. (1) din Constituţie. Astfel, prin art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 sunt majorate salariile personalului didactic preuniversitar cu vechime până la 6 ani, cu 10%, începând cu 1 ianuarie 2014, faţă de salariile din luna decembrie 2013, în timp ce, potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, salariile cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, cu vechime peste 6 ani, începând cu 1 ianuarie 2014, se păstrează la nivelul salariului din luna decembrie 2013. Astfel, se creează o discriminare a cadrelor didactice după criteriul vechimii în învăţământ, dar şi un privilegiu după aceiaşi criteriu.

8. Curtea de Apel Craiova - Secţia I civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocată este neîntemeiată, întrucât normele legale criticate stabilesc drepturile salariale ale cadrelor didactice pentru viitor, în virtutea dreptului autorităţii legiuitoare de a elabora măsuri de politică legislativă în domeniul salarizării, în concordanţă cu condiţiile economice şi sociale existente la un moment dat, fără a se putea reţine că prin aceasta s-ar încălca principiul supremaţiei Constituţiei. De asemenea, Curtea de Apel Craiova consideră că jurisprudenţa instanţei de contencios constituţional invocată de autor vizează efectele deciziilor Curţii cu privire la constituţionalitatea actelor normative supuse controlului de constituţionalitate. Totodată, instanţa apreciază că nici criticile referitoare la încălcarea prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie, susţinute prin prisma instituirii unei discriminări între personalul didactic în funcţie de vechimea în învăţământ, nu sunt întemeiate. În condiţiile în care. În jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a statuat că instituirea de regimuri juridice diferite în situaţii care impun rezolvări diferite nu poate fi apreciată drept o încălcare a principiului egalităţii, iar art. 16 din Constituţie vizează egalitatea în drepturi între cetăţeni în ceea ce priveşte recunoaşterea în favoarea acestora a unor drepturi şi libertăţi fundamentale, nu şi identitatea de tratament juridic asupra aplicării unor măsuri, indiferent de natura lor.

9. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctul de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

10. Până la data redactării raportului, preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 10 mai 2011, art. II - art. 1 alin. (3) şi (4)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 10 septembrie 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 14 decembrie 2011, art. 1 alin. (1), (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 18 mai 2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 25 octombrie 2012, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 decembrie 2012, aprobată prin Legea nr. 36/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 8 aprilie 2014, precum şi ale art. 1 alin. (3) şi (4) şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 21 martie 2014.

13. Textele de lege criticate au următorul conţinut: - Art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011:

“Art. 1. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la 31 decembrie 2011, personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ beneficiază de drepturile de natură salarială stabilite în conformitate cu anexele la prezenta lege.

(2) Cuantumul brut ai salariilor de încadrare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ este cel prevăzut în anexele nr. 1, 2. 3a şi 3b, după caz. [...]

Ari. 2. - (1) încadrarea personalului prevăzut la art. 1 se face potrivit prevederilor prezentei legi. [...]

Art. 6. - Orice alte dispoziţii contrare cu privire la stabilirea salariilor şi a celorlalte drepturi de natură salariată, în anul 2011, pentru personalul prevăzut la art. 1 alin. (1), se abrogă.”;

- Art. II - art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010:

“Art. II. - Pentru anul 2012 se aprobă instituirea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, după cum urmează:

Art.1 [...]

(3) în anul 2012, cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, se menţine la acelaşi nivel cu cei ce se acordă pentru luna decembrie 2011, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

(4) începând cu luna ianuarie 2012, în ceea ce priveşte salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, se aplică prevederile Legii nr. 63/2011.”;

- Art. 1 alin. (1), (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012:

“(1) Cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează în două etape, astfel:

a) cu 8%, începând cu data de 1 iunie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna mai 2012;

b) cu 7,4%, începând cu data de 1 decembrie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012.

(2) Cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se majorează potrivit alin. (1), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

(3) Cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, care se stabileşte în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările ulterioare, se majorează potrivit alin. (1), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.”;

- Art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012: “În anul 2013 se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2012 drepturile prevăzute la art. 1 şi art. 3-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012.”;

- Art. 1 alin. (3) şi (4) şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 103/2013:

Ari.1( .)

(3) în anul 2014, cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2013, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

(4) în anul 2014, în ceea ce priveşte salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, se aplică prevederile Legii nr. 63/2011. [.”j

Art. 2. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1, începând cu luna ianuarie 2014, cuantumul brut al salariilor de bază, astfel cum au fost stabilite pentru luna decembrie 2013, se majorează cu până la 10%, fără a depăşi salariul de bază stabilit potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, pentru următoarele categorii de personal plătit din fonduri publice:

a) personalul didactic din învăţământul preuniversitar prevăzut la anexa nr. II, capitolul I lit. A pct. 5, din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, cu o vechime în învăţământ de până la 6 ani; [...]”.

14. Autorul excepţiei susţine că dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor constituţionale cuprinse în art. 1 alin. (5) referitor la obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi şi art. 147 alin. (4) referitor la deciziile Curţii Constituţionale.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, referitor la constituţionalitatea dispoziţiilor art. 1 alin. (î) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011, Curtea reţine că, prin Decizia nr. 291 din 22 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 20 iunie 2014, şi Decizia nr. 31 din 5 februarie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 13 mai 2013, a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011, apreciind că legea supusă controlului de constituţionalitate stabileşte drepturile salariale ale cadrelor didactice de la data intrării sale în vigoare, aşadar pentru viitor, fără a afecta în niciun mod drepturile salariale dobândite pentru perioada anterioară intrării sale în vigoare. În ceea ce priveşte salariul care urmează a fi plătit în viitor, Curtea a constatat că este dreptul autorităţii legiuitoare de a elabora măsuri de politică legislativă în domeniul salarizării în concordanţă cu condiţiile economice şi sociale existente la un moment dat. În această privinţă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reţinut că statul este cel în măsură să stabilească valoarea sumelor care urmează a fi plătite angajaţilor săi din bugetul de stat. Statul poate dispune introducerea, suspendarea sau încetarea plăţii unor astfel de sume prin modificări legislative corespunzătoare (a se vedea, de exemplu, Hotărârea din 8 noiembrie 2005, pronunţată în Cauza Kechko împotriva Ucrainei, paragraful 23). De altfel, printr-o jurisprudenţă constantă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că statele se bucură de o largă marjă de apreciere pentru a determina oportunitatea şi intensitatea politicilor lor în acest domeniu (spre exemplu, Hotărârea din 8 decembrie 2009, pronunţată în Cauza Wieczorek împotriva Poloniei, paragraful 59, şi Hotărârea din 2 februarie 2010, pronunţată în Cauza Aizpurua Ortiz împotriva Spaniei, paragraful 57). Totodată, examinând legea criticată prin prisma exigenţelor referitoare la previzibilitatea normelor juridice şi protecţia aşteptărilor legitime ale cetăţenilor, Curtea a constatat că acestea nu sunt încălcate câtă vreme Legea nr. 63/2011 a fost adoptată pentru a realiza unificarea salarizării unei categorii profesionale, respectiv pentru reglementarea unitară a domeniului vizat. În plus, Curtea a reţinut că drepturile câştigate nu sunt cu nimic afectate prin reglementarea dedusă controlului de constituţionalitate.

16. În jurisprudenţă sa, Curtea a constatat că, în materia salarizării personalului didactic şi didactic auxiliar, a existat o situaţie juridică specifică, determinată de succesiunea a numeroase acte normative cu acest obiect de reglementare şi de practica judiciară neunitară, care a condus la un sistem de salarizare neunitar. În acest context specific salarizării personalului didactic şi didactic auxiliar, reglementarea criticată dă expresie unei măsuri de politică bugetară, determinată de impactul financiar major asupra cheltuielilor de personal aprobate pentru anul 2011, având în vedere consecinţele modificărilor legislative şi ale soluţiilor pronunţate de instanţele judecătoreşti, urmărind să elimine inechitatea în stabilirea salariilor din sistemul naţional de învăţământ.

17. În ceea ce priveşte critica autorului potrivit căreia actele normative din domeniul salarizării contravin considerentelor Deciziei nr. 872/2010, prin Decizia nr. 1.655 din 28 decembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 20 ianuarie 2011, Curtea a amintit că, prin deciziile nr. 872 şi nr. 874 din 25 iunie 2010, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, a impus o obligaţie de rezultat legiuitorului, aceea ca după 1 ianuarie 2011 să revină la “cuantumul salariilor/indemnizaţiilor şi soldelor de dinainte de adoptarea acestor măsuri de diminuare, în condiţiile încadrării în politicile sociale şi de personal, care, la rândul lor, trebuie să se încadreze în nivelul cheltuielilor bugetare”. A apreciat însă că aceasta “este în acelaşi timp o obligaţie sub condiţie care va duce la revenirea etapizată a cuantumului drepturilor salariale la nivelul anterior Legii nr. 118/2010”. De asemenea, a reţinut c㠓stabilirea modalităţii concrete de realizare a acestui proces este o prerogativă a legiuitorului, care va decide, în funcţie de situaţia economico-financiară a ţării, momentul îndeplinirii cât mai rapid a obligaţiei sale de rezultat, [...] în sensul revenirii cel puţin la cuantumul salariilor/indemnizaţiilor şi soldelor de dinainte de adoptarea Legii nr. 118/2010”.

18. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, atât soluţia, cât şi considerentele deciziilor invocate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

19. Referitor la critica de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II - art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, art. 1 alin. (1), (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată. Astfel, Curtea reţine că în anul 2012 salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ se face conform prevederilor Legii nr. 63/2011, potrivit art. II - art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010. De asemenea, salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012, s-a majorat cu 8%, începând cu data de 1 iunie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna mai 2012 şi cu 7,4%, începând cu data de 1 decembrie 2012, fată de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012.

20. În anul 2013, salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ se face potrivit prevederilor Legii nr. 63/2011 şi se menţin În plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2012 drepturile prevăzute la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012, potrivit art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012.

21. În anul 2014, salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ se face potrivit prevederilor Legii nr. 63/2011 şi se menţine la nivelul acordat pentru luna decembrie 2013, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, conform dispoziţiilor art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013.

22. Faţă de cele menţionate, în ceea priveşte salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, Curtea constată o prelungire a aplicabilităţii dispoziţiilor criticate din Legea nr. 63/2011 în perioada 2012-2014. Prin urmare, întrucât criticile de neconstituţionalitate referitoare la aceste dispoziţii legale sunt identice cu cele privind prevederile Legii nr. 63/2011, Curtea apreciază că sunt valabile susţinerile referitoare la constituţionalitatea Legii nr. 63/2011.

23. Cu privire la critica de neconstituţionalitate referitoare la dispoziţiile art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, Curtea reţine că aceasta este neîntemeiată.

24. Referitor la principiul egalităţii, în mod constant, în jurisprudenţa sa, Curtea a statuat că situaţiile în care se află anumite categorii de persoane trebuie să difere în esenţă pentru a se justifica deosebirea de tratament juridic, iar această deosebire de tratament trebuie să se bazeze pe un criteriu obiectiv şi raţional. Această soluţie este în concordanţă şi cu jurisprudenţa constantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului, conform căreia orice diferenţă de tratament făcută de stat între persoane aflate în situaţii analoage trebuie să îşi găsească o justificare obiectivă şi rezonabilă.

25. În acest sens, Curtea reţine că ambele categorii de personal între care se realizează comparaţia de către autorul excepţiei sunt cadre didactice din învăţământul preuniversitar care însă se află în situaţii juridice diferite, anume personal didactic din învăţământul preuniversitar cu o vechime în învăţământ până în 6 ani şi personal didactic din învăţământul preuniversitar cu o vechime de peste 6 ani, astfel că, în cauză, nu poate fi primită critica privind încălcarea principiului egalităţii în faţa legii, prevăzut de art. 16 din Constituţie.

26. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Diana Marinela Cîmpeanu în Dosarul nr. 17.482/63/2012* al Curţii de Apel Craiova - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, art. II - art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 1 alin. (1), (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi ale art. 1 alin. (3) şi (4) şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi generai obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Craiova - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 4 noiembrie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Bianca Drăghici

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind desfiinţarea Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare, precum şi pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicata, şi al art. 15 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare, denumit în continuare OTDM Certificare, se desfiinţează.

Art. II. - Personalul încadrat la OTDM Certificare se preia cu respectarea drepturilor salariale şi a celorlalte drepturi avute la data preluării pentru fiecare categorie de personal de către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, denumită în continuare ANMDM.

Art. III. - (1) Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale preia patrimoniul OTDM Certificare, stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite la 31 decembrie 2014, şi a protocolului de predare-preluare, încheiat în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Diferenţa dintre venituri şi cheltuieli se va vira din contul de venituri al OTDM Certificare, cod 36.10.05 “Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice”, în contul de venituri ai bugetului de stat cod 36.01.05 “Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice”.

(3) Excedentul din anii precedenţi se va vira la bugetul de stat la capitolul 41.01 “Alte operaţiuni financiare” unde se va introduce subcapitolul 41.01.08 “Disponibil din excedentele anilor precedenţi ale instituţiilor reorganizate”.

Art. IV. - ÂNMDM preia de la OTDM Certificare toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din raporturile juridice ale instituţiei cu terţii legate de domeniul său de activitate.

Art. V. - Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 29 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Domeniul de activitate al ANMDM constă în autorizarea medicamentelor de uz uman, a unităţilor de producţie şi distribuţie angro a medicamentelor de uz uman, supravegherea unităţilor de producţie, distribuţie angro şi a calităţii medicamentelor în piaţă şi controlul în utilizare al medicamentelor de uz uman, precum şi în reglementarea domeniului dispozitivelor medicale, supravegherea pieţei de dispozitive medicale, avizarea unităţilor cu activităţi de comercializare, distribuţie şi prestări servicii în domeniul dispozitivelor medicale, înregistrarea dispozitivelor medicale introduse pe piaţă sau puse în funcţiune în România, producătorilor interni, reprezentanţilor autorizaţi, importatorilor şi distribuitorilor de dispozitive medicale, inspecţia şi controlul dispozitivelor medicale aflate în utilizare.”

2. La articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) în domeniul dispozitivelor medicale, ANMDM, în conformitate cu prevederile legale, are următoarele atribuţii principale:

1. elaborează norme din domeniul dispozitivelor medicale pentru armonizarea legislaţiei naţionale cu directivele şi regulamentele europene, pe care le supune aprobării ministrului sănătăţii;

2. participă în cadrul grupurilor de lucru interministeriale la elaborarea documentelor pentru armonizarea şi implementarea reglementărilor în domeniul dispozitivelor medicale şi prestării serviciilor, la solicitarea Ministerului Sănătăţii;

3. participă la reuniunile şi grupurile de lucru la nivelul Uniunii Europene din domeniul dispozitivelor medicale, cu avizul Ministerului Sănătăţii;

4. elaborează din punct de vedere tehnic poziţia României şi mandatul de reprezentare faţă de propunerile de acte legislative comunitare şi temele grupurilor de lucru de la nivelul Uniunii Europene pe domeniul dispozitive medicale şi le transmite Ministerului Sănătăţii;

5. elaborează norme metodologice privind organizarea şi funcţionarea sectorului dispozitive medicale şi le supune aprobării ministrului sănătăţii;

6. elaborează listele cuprinzând standardele româneşti care adoptă standardele europene armonizate cu directivele europene în domeniul dispozitivelor medicale şi le supune aprobării ministrului sănătăţii;

7. participă la manifestări ştiinţifice şi programe de instruire;

8. evaluează şi desemnează organismele de certificare pe domeniul dispozitivelor medicale, supune aprobării ministrului sănătăţii lista organismelor desemnate şi notifică aceste organisme prin procedura electronică gestionată de Comisia Europeană;

9. supraveghează organismele notificate şi dispune masurile corespunzătoare;

10. evaluează şi avizează unităţile cu activităţi de comercializare, distribuţie şi prestări servicii în domeniul dispozitivelor medicale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

11. Înregistrează dispozitivele medicale introduse pe piaţă sau puse în funcţiune în România, producătorii interni, reprezentanţii autorizaţi, importatorii şi distribuitorii de dispozitive medicale, potrivit reglementărilor în vigoare;

12. creează şi actualizează baza naţională de date în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale care transpune directivele europene;

13. asigură introducerea în baza europeană de date Eudamed a datelor din baza naţională, potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2010/227/UE din 19 aprilie 2010 cu privire la Banca europeană de date referitoare la dispozitivele medicale (Eudamed);

14. decide asupra clasificării unui dispozitiv medical în cazul unei dispute între producător şi organismul responsabil cu evaluarea conformităţii;

15. autorizează, în cazuri bine justificate, punerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a dispozitivelor medicale unicate, atunci când aceasta este în interesul politicii de protecţie a sănătăţii;

16. autorizează programul privind aplicarea procedurii de investigaţie clinică/evaluarea performanţei cu dispozitivele medicale destinate investigaţiilor clinice;

17. desfăşoară activităţile care decurg din atribuţia de supraveghere a pieţei a dispozitivelor medicale, conform reglementărilor legale;

18. dispune măsuri adecvate pentru retragerea de pe piaţă sau pentru interzicerea ori restrângerea introducerii pe piaţă sau a punerii în funcţiune a dispozitivelor medicale care pot compromite sănătatea şi/sau securitatea pacienţilor şi utilizatorilor;

19. Înregistrează şi evaluează informaţiile privind incidentele şi acţiunile corective semnalate în legătură cu dispozitivele medicale şi implementează procedura de vigilenţă conform legislaţiei armonizate în vigoare;

20. formulează răspuns la solicitările adresate de către celelalte ministere, autorităţi publice şi alte persoane fizice şi juridice din domeniul dispozitivelor medicale;

21. asigură cooperarea administrativă cu autorităţile competente din statele membre UE, referitor la prestarea serviciilor în domeniul dispozitivelor medicale, prin intermediul Ministerului Sănătăţii şi al sistemului de informare al pieţei interne - IMI, instituit de Comisia Europeană;

22. răspunde la reclamaţii şi sesizări în domeniul său de competenţă;

23. asigură servicii de expertiză tehnică de specialitate, inspecţie şi/sau control, după caz;

24. coordonează şi derulează programe la nivel naţional cu finanţare internă şi/sau internaţională, în domeniul său de activitate;

25. asigură secretariatul Comisiei pentru dispozitive medicale;

26. desfăşoară activităţi de documentare, implementare, cercetare şi dezvoltare din domeniul său de activitate;

27. constată încălcarea dispoziţiilor legale în domeniul său de activitate şi aplică sancţiunile corespunzătoare, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

28. efectuează încercări şi verificări pentru dispozitivele medicale şi dispozitivele medicale pentru diagnostic în vitro second-hand privind performanţele şi siguranţa;

29. efectuează controlul dispozitivelor medicale aflate în utilizare, prin verificări periodice de control şi emiterea de buletine de verificări periodice;

30. emite avizul de utilizare pentru dispozitivele medicale şi dispozitivele medicale pentru diagnostic în vitro second-hand:

31. poate întocmi, la cerere, specificaţii tehnice în vederea achiziţiei de dispozitive medicale;

32. emite avize, notificări şi certificate de înregistrare în conformitate cu prevederile legale specifice în vigoare.”

3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7 - ANMDM monitorizează piaţa medicamentului şi a dispozitivelor medicale în vederea respectării şi aplicării legislaţiei specifice, urmăreşte statistici şi prognoze care au legătură cu obiectul de activitate, în vederea elaborării şi propunerii de acte normative.”

4. La articolul 8, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

“(5) ANMDM este structurată pe departamente organizate la nivel de direcţii, în cadrul cărora funcţionează servicii, birouri şi compartimente, prin decizie a preşedintelui ANMDM. Numărul maxim de posturi este de 384, inclusiv preşedintele şi cei 2 vicepreşedinţi.”

5. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Consiliul de administraţie se întruneşte de cel puţin 4 ori pe an sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui ANMDM sau a reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii.”

6. La articolul 12, alineatele (5) şi (7) vor avea următorul cuprins:

“(5) Consiliul ştiinţific se întruneşte de cel puţin 3 ori pe an. Consiliul ştiinţific se poate întruni ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui ANMDM, a reprezentantului Ministerului Sănătăţii sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

(7) Consiliul ştiinţific poate delibera numai dacă este prezentă majoritatea simplă din numărul total al membrilor săi.”

7. La articolul 14, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Membrii consiliului ştiinţific care se află într-un conflict de interese faţă de una dintre problemele dezbătute în şedinţele consiliului ştiinţific trebuie să declare aceasta şi să părăsească sala de şedinţe.”

Art. VI. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La litera A “Unităţi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii” punctul I. ultima teză va avea următorul cuprins:

“Numărul maxim de posturi la unităţile finanţate integral de la bugetul de stat prevăzute la nr. 1-10 este de 17.506, din care:

- Spitalul Tichileşti (leprozerie) - 28;

- medici rezidenţi pe post - 29.”

2. La litera C “Instituţii publice aflate în coordonarea Ministerului Sănătăţii”, punctul 2 se abrogă.

3. La litera C “Instituţii publice aflate în coordonarea Ministerului Sănătăţii”, ultima teză va avea următorul cuprins:

“Numărul maxim de posturi la unitatea prevăzută la pct. 1 este de 75.”

Art. VII. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 37/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 21 ianuarie 2011, se abrogă.

Art. VIII. - Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 17 februarie 2009, se modifică după cum urmează:

1. În tot cuprinsul hotărârii, sintagma “Ministerul Sănătăţii” se înlocuieşte cu sintagma “Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale”.

2. Anexa nr. 12 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. IX. - Hotărârea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 25 februarie 2009, se modifică după cum urmează:

1. În tot cuprinsul hotărârii, sintagma “Ministerul Sănătăţii” se înlocuieşte cu sintagma “Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale”.

2. Anexa nr. 9 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. X. - Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic în vitro, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 1 august 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În tot cuprinsul hotărârii, sintagma “Ministerul Sănătăţii” se înlocuieşte cu sintagma “Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale”.

2. Anexa nr. 10 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicidiu

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale

şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

 

Bucureşti, 29 decembrie 2014.

Nr. 1.184.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 54/2009)

 

MARCAJUL DE CONFORMITATE CE

 

Marcajul de conformitate CE constă din iniţialele “CE” cu forma prezentată în anexa nr. II la Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 218 din 13 august 2008, cu următoarele caracteristici:

a) dacă marcajul CE este mărit sau micşorat, proporţiile date în desenul gradat trebuie respectate;

b) componentele C şi E ale marcajului CE trebuie să aibă aceleaşi dimensiuni verticale, care nu pot fi mai mici de 5 mm.

Această dimensiune minimă poate fi modificată la dispozitivele de dimensiuni mici.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 55/2009)

 

MARCAJUL DE CONFORMITATE CE

 

Marcajul de conformitate CE constă din iniţialele “CE” cu forma prezentată în anexa nr. II la Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 218 din 13 august 2008, cu următoarele caracteristici:

a) dacă marcajul CE este mărit sau micşorat, proporţiile date în desenul gradat trebuie respectate;

b) componentele C şi E ale marcajului CE trebuie să aibă aceleaşi dimensiuni verticale, care nu pot fi mai mici de 5 mm.

Această dimensiune minimă poate fi modificată la dispozitivele de dimensiuni mici.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 798/2003)

 

MARCAJUL DE CONFORMITATE CE

 

Marcajul de conformitate CE constă din iniţialele “CE” cu forma prezentată în anexa nr. II la Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi ai Consiliului din 9 iulie 2006 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 218 din 13 august 2008, cu următoarele caracteristici:

a) dacă marcajul CE este mărit sau micşorat, proporţiile date în desenul gradat trebuie respectate;

b) componentele C şi E ale marcajului CE trebuie să aibă aceleaşi dimensiuni verticale, care nu pot fi mai mici de 5 mm.

Această dimensiune minimă poate fi modificată la dispozitivele de dimensiuni mici.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională

 

Având în vedere prevederile:

- art. 6 alin. (3) şi art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din 11 decembrie 2014, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 19/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 2 octombrie 2012.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se transmite spre avizare Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.

Art. 4. - Departamentul admitere, pregătire continuă şi stagiari, Departamentul de etică, conduită profesională şi investigaţii şi Compartimentul secretariat vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

 

Bucureşti,11 decembrie 2014.

Nr. 60.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Potrivit prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 32 lit. c) şi art. 33 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011, examenul de competenţă profesională, în vederea atribuirii calităţii de auditor financiar (denumit în continuare examenul), se organizează de către Camera Auditorilor Financiari din România (denumită în continuare Camera), sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public al Profesiei Contabile, denumit în continuare CSIPPC, potrivit art. 11 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Pentru atribuirea calităţii de auditor financiar, Camera organizează examenul de competenţă profesională pentru stagiarii în activitatea de audit financiar care au finalizat cei 3 ani de stagiu şi au îndeplinite toate obligaţiile faţă de Cameră.

Art. 3. - La examen se pot înscrie următoarele categorii de persoane:

- stagiarii care au finalizat perioada de stagiu şi au îndeplinite toate obligaţiile faţă de Cameră;

- stagiarii care au fost respinşi la alte sesiuni de examen, au îndeplinite toate obligaţiile faţă de Cameră şi se află în termenul prevăzut pentru susţinerea examenului.

 

CAPITOLUL II

Înscrierea la examen

 

Art. 4. - (1) Examenul se organizează anual.

(2) Data, centrul de examinare, taxa de înscriere, tematica şi bibliografia de examen se aprobă de către Consiliului Camerei.

(3) Tematica şi bibliografia de examen se analizează de către CSIPPC, în vederea unor eventuale recomandări.

(4) Camera publică pe site-ul propriu informaţiile cuprinse în alin. (2) şi orice alte informaţii necesare, cu cel puţin 20 de zile înainte de data stabilită pentru susţinerea primei probe de examen.

(5) Documentele pentru înscrierea la examen se depun la sediul Camerei din municipiul Bucureşti, sectorul 5, Str. Sirenelor nr. 67-69 sau la reprezentanţele Camerei, personal ou prin delegat, în perioada stabilită de Consiliul Camerei şi publicată pe site-ul propriu.

(6) Un candidat se poate înscrie într-o sesiune la una sau mai multe probe de examen.

(7) La cererea de înscriere (formular-tip), stagiarii trebuie să anexeze următoarele documente:

a) dovada achitării taxei de înscriere la examen;

b) actul de identitate, copie;

c) 4 fotografii (tip 2/3).

(8) Departamentul admitere, pregătire continuă şi stagiari eliberează la momentul înscrierii legitimaţia individuală de acces la examen. Candidaţii care au transmis documentele de înscriere la reprezentanţe primesc legitimaţia de acces la intrarea în sala de examen.

(9) Departamentul admitere, pregătire continuă şi stagiari verifică dacă stagiarii şi-au îndeplinit obligaţiile faţă de Cameră, la momentul depunerii dosarului de înscriere la examen.

 

CAPITOLUL III

Comisiile de examen

 

Art. 5. - (1) Consiliul Camerei stabileşte componenţa comisiilor implicate în organizarea examenului: comisia de elaborare a subiectelor, comisia de examinare şi de selectare a subiectelor (denumită în continuare comisia de examinare), comisia de corectare a lucrărilor şi comisia de soluţionare a contestaţiilor.

(2) Din comisii nu pot face parte persoanele care au soţul sau soţia, rude ori afini până la gradul al treilea în rândul candidaţilor.

(3) Membrii comisiilor şi persoanele implicate în organizarea şi desfăşurarea examenului completează declaraţii de confidenţialitate şi compatibilitate.

(4) Eventualele situaţii de incompatibilitate ivite după desemnarea membrilor comisiilor sunt comunicate imediat Departamentului de admitere, pregătire continuă şi stagiari, de către persoana în cauză, în vederea înlocuirii sale.

(5) Membrii comisiei de examinare nu pot face parte din comisia de corectare şi din comisia de soluţionare a contestaţiilor

(6) Calitatea de membru al comisiei de corectare a lucrărilor este incompatibilă cu cea de membru al comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Art. 6. - Comisia de elaborare a subiectelor are, în principal, următoarele atribuţii:

a) elaborează sau revizuieşte, după caz, subiectele de examen În conformitate cu tematica şi bibliografia aprobată;

b) predă comisiei de examinare subiectele pentru cele 3 (trei) probe şi răspunsurile, în plicuri distincte şi sigilate, cu menţiunea “Confidenţial.

Art. 7. - Comisia de examinare şi selectare a subiectelor are, în principal, următoarele atribuţii:

a) organizează, controlează şi îndrumă acţiunile vizând desfăşurarea examenului;

b) selectează subiectele pentru fiecare probă;

c) asigură instruirea persoanelor care supraveghează candidaţii în sălile de examen (responsabili de sală şi supraveghetori);

d) elaborează baremul de evaluare şi notare pentru fiecare probă din cadrul examenului;

e) asigură multiplicarea subiectelor la fiecare probă, în condiţii de confidenţialitate;

f) asigură transcrierea notelor rezultate din centralizarea cataloagelor comisiei de corectare a lucrărilor, pe tezele de examen;

g) asigură organizarea procesului de deschidere a tezelor de examen şi întocmeşte catalogul final al examenului;

h) asigură transcrierea notelor rezultate din centralizarea cataloagelor comisiei de soluţionare a contestaţiilor, pe tezele de examen;

i) validează rezultatele finale ale examenului;

j) asigură publicarea rezultatelor examenului pe site-ul Camerei.

Art. 8. - Comisia de corectare are, în principal, următoarele atribuţii:

a) corectează lucrările în condiţiile stabilite prin prezentul regulament, cu respectarea baremelor pentru flecare subiect în parte;

b) consemnează notele în cataloagele de examinare;

c) asigură concilierea notelor între corectori, astfel: la proba teoretică şi la proba practică, în cazul în care există o diferenţă între corectori mai mare sau egală cu 1 (un) punct, se procedează la reevaluarea lucrării respective de către un alt corector, nota acordată de acesta fiind cea finală.

Art. 9. - Comisia de soluţionare a contestaţiilor are în principal, următoarele atribuţii:

a) recorectează lucrările contestate în condiţiile stabilite prin prezentul regulament;

b) consemnează notele rezultate în cataloagele de contestaţii;

c) asigură concilierea notelor între corectori, astfel: la proba teoretică şi la cea practică, în cazul în care există o diferenţă între corectori mai mare sau egală cu 1 (un) punct, se procedează la reevaluarea lucrării respective de către un alt corector, nota acordată de acesta fiind cea finală.

Art. 10. - (1) Responsabilii şi supraveghetorii de sală sunt desemnaţi prin ordin al preşedintelui Camerei, după finalizarea înscrierilor la examen.

(2) O persoană care are soţul sau soţia, rude ori afini până la gradul al treilea în rândul candidaţilor nu poate fi responsabil sau supraveghetor de sală.

(3) Eventualele situaţii de incompatibilitate ivite după desemnarea membrilor comisiilor sunt comunicate imediat Departamentului de admitere, pregătire continuă şi stagiari, de către persoana în cauză, în vederea înlocuirii sale.

 

CAPITOLUL IV

Desfăşurarea examenului

 

Art. 11. - (1) Examenul constă în susţinerea a 3 probe scrise, astfel:

a) prima probă - proba teoretică constă în verificarea cunoştinţelor teoretice prin susţinerea unei probe scrise din următoarele materii:

- teoria şi principiile contabilităţii generale;

- cerinţele legale şi standardele referitoare la întocmirea situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate;

- Standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS);

- analiză financiară;

- contabilitatea managerială;

- managementul riscului şi controlul intern;

- cerinţele legale şi standardele profesionale referitoare la auditul statutar şi la auditorii statutari;

- Standardele internaţionale de audit (ISA);

- etică profesională;

b) a două probă - proba grilă constă în susţinerea unui test-grilă ce cuprinde 80 de întrebări din următoarele materii:

- legea societăţilor comerciale şi guvernanta corporativă;

- legislaţia privind falimentul şi alte acte normative în domeniu;

- legislaţia fiscală;

- Codul civil şi Codul comercial;

- legislaţia privind asigurările sociale şi Codul muncii;

- tehnologia informaţiei şi sistemele computerizate;

- economia financiară, generală şi de afaceri;

- matematică şi statistică;

- principiile de bază ale managementului financiar al întreprinderilor;

c) a treia probă - proba practică, testul de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice constă în rezolvarea unor cazuri practice din următoarele materii:

- cerinţele legale şi standardele referitoare la întocmirea situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate;

- Standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS);

- analiza financiară;

- contabilitatea managerială;

- cerinţele legale şi standardele profesionale referitoare la auditul statutar şi la auditorii statutari;

- Standardele internaţionale de audit (ISA);

- etică profesională.

(2) Durata unei probe de examen este de 4 ore.

(3) Subiectele selectate într-o sesiune a examenului pot include întrebări din toate materiile sau din anumite materii menţionate la alin. (1).

Art. 12. - (1) Accesul candidaţilor în sală se face cu 30 de minute înainte de ora de începere a examenului, în baza cărţii de identitate şi a legitimaţiei de acces la examen.

(2) în sala de examen au acces responsabilii şi supraveghetorii de sală, membrii comisiei de examinare şi selectare a subiectelor, candidaţii trecuţi pe lista de prezenţă pentru fiecare probă de examinare în parte şi 2 reprezentanţi ai CSIPPC, în calitate de observatori.

(3) Pe timpul desfăşurării examenului se interzice candidaţilor să deţină asupra lor orice materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) După începerea examenului se interzice intrarea oricărui alt candidat în sala de examen.

(5) Candidaţii primesc:

a) la proba teoretică - un exemplar cu întrebările de examen şi foi pentru formularea răspunsurilor;

b) la proba grilă - un exemplar al testului-grilă şi o foaie de răspuns-tip;

c) la proba practică - un exemplar cu enunţul problemelor de examen şi foi pentru formularea răspunsurilor.

(6) Candidaţii completează în colţul din dreapta sus, în zona destinată securizării, numele, prenumele, localitatea de domiciliu şi numărul de pe legitimaţia de acces Sa examen.

(7) După distribuirea tezelor şi a subiectelor de examen, niciun candidat nu mai poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea şi semnează de predarea acesteia. În cazuri excepţionale, un candidat poate părăsi temporar sala doar însoţit de una dintre persoanele care supraveghează. În acest caz, în perioada părăsirii sălii, legitimaţia de examen a candidatului rămâne în posesia responsabilului cu supravegherea.

Art. 13. - (1) Orice detalii sau nelămuriri referitoare la subiectele distribuite sunt clarificate numai de către membrii comisiei de examinare şi selectare a subiectelor.

(2) Candidaţii care părăsesc sala de examen înainte de expirarea timpului sunt obligaţi să predea tezele, subiectele şi ciornele şi să semneze de predare.

(3) La expirarea timpului, candidaţii sunt obligaţi să predea tezele, subiectele şi ciornele şi să semneze de predare, iar ultimii 3 candidaţi rămân în sală până la predarea tuturor tezelor.

(4) Pentru fiecare sală de examen se întocmeşte un proces-verbal, semnat de responsabilul de sală, cuprinzând cel puţin următoarele date: numărul de candidaţi prezenţi, numărul de candidaţi absenţi, numele responsabilului de sală, numele supraveghetorilor de sală şi numele celor 2 reprezentanţi ai CSIPPC, m calitate de observatori.

Art. 14. - (1) Se consideră ca fiind fraudă oricare dintre următoarele:

- înscrierea numelui candidatului pe foaia de examen în afara colţului negru care se sigilează şi orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării:

- copierea de la alţi candidaţi;

- comunicarea de orice tip, prin orice mijloace, cu alte persoane aflate în interiorul sau în exteriorul sălii de examen;

- deţinerea de înscrisuri conţinând surse de informare referitoare fa materiile examinate, indiferent dacă acestea au fost sau nu utilizate în timpul examenului.

(2) în cazurile prevăzute la alin. (1), frauda este consemnată în mod detaliat într-un proces-verbal ce se întocmeşte pe loc de către responsabilul de sală, iar lucrarea se anulează cu menţiunea “Fraudă”. Procesul-verbal poate fi semnat de cel puţin 2 (doi) candidaţi aflaţi în apropiere. Procesul-verbal şi lucrarea anulată sunt predate comisiei de examinare şi selectare a subiectelor.

(3) Persoanele menţionate la alin. (1) nu mai au dreptul să se prezinte la nicio probă de examen din cadrul sesiunii în care au fost depistate că au încercat să fraudeze examenul, li se

anulează probele susţinute în sesiunea respectivă, nu li se rambursează sau compensează taxa de înscriere la examen şi li se interzice dreptul să se prezinte la următoarea sesiune consecutivă de examen organizată de Cameră.

(4) în perioada în care li s-a interzis dreptul de a participa la examenul de competenţă profesională, persoanele la care fac referire alin. (1) şi (3) trebuie să respecte toate obligaţiile faţă de Cameră, conform prevederilor existente.

 

CAPITOLUL V

Corectare. Contestaţii. Rezultate

 

Art. 15. - (1) Evaluarea lucrărilor candidaţilor la examen se face de către comisia de corectare, în baza atribuţiilor prevăzute la art. 8.

(2) Nota de promovare a fiecărei probe este 6,00. Nota de promovare a examenului este 7,00, obţinută ca medie aritmetică a celor 3 probe.

(3) Lucrările la fiecare probă de examen se notează cu note de la 1 la 10, cu două zecimale, cu rotunjire matematică la a două zecimală. Corectarea şi notarea în baza baremului stabilit se înregistrează în cataloage separate, în care lucrările figurează cu un număr de identificare unic.

(4) Lucrările sunt evaluate de 2 (doi) corectori, care trec punctajul acordat pentru fiecare subiect şi care îşi asumă prin semnătură olografă notările proprii.

(5) Nota finală la o probă o reprezintă^ media aritmetică a celor 2 (două) note ale fiecărui corector. În baza acestora se întocmeşte centralizatorul final.

(6) Dacă între notele acordate pentru aceeaşi lucrare diferenţa este mai mare sau egală cu 1 (un) punct, se procedează la conciliere, care este consemnată într-un proces-verbal, conform art. 8 lit. c).

(7) Pentru fiecare probă de examen, un reprezentant al comisiei de examinare înscrie pe fiecare lucrare nota finală rezultată conform alin. (5).

(8) Comisia de examinare desemnează un reprezentant care procedează la trecerea notelor pe fiecare teză, conform centralizatorului menţionat la alin. (5).

(9) După finalizarea procedurilor de corectare şi notare a lucrărilor de la toate probele, comisia de examinare asigură organizarea procesului de desigilare a lucrărilor şi de întocmire a catalogului final.

(10) Rezultatele examenului sunt validate de către comisia de examinare şi sunt publicate pe site-ul Camerei.

Art. 16. - (î) Rezultatele publicate se pot contesta o singură dată, în termen de 48 de ore de la publicarea lor. Contestaţiile pot fi depuse la sediul Camerei, personal sau prin delegat, ori pot fi transmise prin e-mail sau prin fax.

(2) Contestaţiile transmise după expirarea termenului prevăzut la alin. (1) nu sunt luate în considerare.

(3) Contestaţiile se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.

(4) Lucrările contestate se resigilează şi se înscriu într-un centralizator separat.

(5) Lucrările contestate se notează de la 1 la 10, cu două zecimale, cu rotunjire matematică la a două zecimală. Reevaluarea contestaţiilor se înregistrează în cataloage separate.

(6) Lucrările contestate sunt evaluate de 2 (doi) corectori, care trec punctajul acordat pentru fiecare subiect şi care îşi asumă prin semnătura olografă notările proprii.

(7) Nota finală la o probă o reprezintă^ media aritmetică a celor 2 (două) note ale fiecărui corector. În baza acestora se întocmeşte centralizatorul final.

(8) Nota finală este nota obţinută în urma contestaţiei. În cazul în care se constată o diferenţă, se procedează la modificarea notelor obţinute anterior.

(9) Rezultatele comisiei de soluţionare a contestaţiilor se validează de către comisia de examinare, sunt definitive şi se publică pe site-ul Camerei în termen de maximum 7 zile de la finalizarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Art. 17. - Catalogul cu rezultatele finale ale examenului se validează de comisia de examinare şi se publică pe site-ul Camerei

Art. 18. - (1 )în situaţia în care, în urma rezultatelor obţinute, un candidat nu promovează examenul, la următoarea sesiune la care se prezintă i se recunosc probele care au fost promovate.

(2) în cazul în care un candidat optează să susţină la examen o probă care a fost promovată într-o sesiune anterioară, la calculul mediei celor 3 probe se ia în considerare ultima notă obţinută.

Art. 19. - (1) Camera acordă derogări de la testul de cunoştinţe teoretice inclus în examenul de competenţă profesională numai în baza unui protocol încheiat între Cameră şi instituţiile de învăţământ sau organismele profesionale în domeniu. În acest sens, Camera stabileşte norme proprii, avizate de CSIPPC, pentru stabilirea condiţiilor în care pot fi acordate derogări de la testul de cunoştinţe teoretice inclus în examinări, precum şi criteriile care stau la baza încheierii protocoalelor privind acordarea de excepţii.

(2) Nu se acordă excepţii de la testul de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 20. - Taxa de înscriere la examen se restituie sau se reportează candidaţilor care nu s-au prezentat la susţinerea examenului din motive temeinic justificate cu acte doveditoare, precum şi candidaţilor retraşi înainte de începerea examenului cu cel puţin o zl

Art. 21. - În caz de forţă majoră (cutremure, inundaţii, incendii etc.). proba se anulează şi se reia ulterior, iar taxa este restituită sau reportată.

Art. 22. - (1) Persoanele care finalizează stagiul de pregătire în activitatea de audit financiar începând cu anul 2015 vor avea la dispoziţie o singură sesiune pe an pentru susţinerea examenului de competenţă profesională, potrivit prezentului regulament şi normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar aprobate de Camere.

(2) Persoanele care au finalizat stagiul în anul 2014 sau anterior acestui an şi se află în perioada de susţinere a examenului pot susţine examenul de competenţă profesională în perioada 2015-2017, o singură sesiune pe an, indiferent de numărul de sesiuni pe care le mai aveau la dispoziţie în momentul intrării în vigoare a prezentului Regulament.

Art. 23. - Prezentul regulament se aplică începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor privind Programul de pregătire profesională a auditorilor financiari şi a stagiarilor în activitatea de audit financiar

 

Având în vedere prevederile:

- art. 6 alin. (3) şi ale art. 10 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15 alin. (3), art. 41 alin. (1) şi art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din 11 decembrie 2014, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind Programul de pregătire profesională a auditorilor financiari şi a stagiarilor în activitatea de audit financiar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 263/2011 pentru aprobarea Normelor privind Programul de pregătire profesională a auditorilor financiari şi a stagiarilor în activitatea de audit financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 9 ianuarie 2012, Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 177/2010 privind aprobarea Procedurilor de acreditare a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 23 decembrie 2010, şi Hotărârea Consiliului Camerei

Auditorilor Financiari din România nr. 219/2011 pentru aprobarea Procedurilor privind pregătirea anuală a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 august 2011.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se transmite spre avizare Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.

Art. 4. - Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari, Departamentul de etică, conduita profesională şi investigaţii şi Compartimentul secretariat din cadrul Camerei Auditorilor Financiari din România vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

 

Bucureşti, 11 decembrie 2014.

Nr. 61.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind Programul de pregătire profesională a auditorilor financiari şi a stagiarilor în activitatea de audit financiar

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - În înţelesul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

- Cameră = Camera Auditorilor Financiari din România;

- Program de pregătire profesională = ansamblul activităţilor şi acţiunilor realizate de Cameră pentru auditori financiari şi stagiari în activitatea de audit financiar, în scopul dezvoltării continue a competenţei profesionale prin cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice. Programul cuprinde pregătirea profesională continuă structurată pentru auditori financiari, membri ai Camerei, şi cursurile de pregătire profesională pentru stagiari;

- Sistem de pregătire clasic = procesul de instruire profesională, realizat de Cameră, potrivit căruia cursurile se realizează prin predarea directă de către lector, în săli de curs, auditorilor financiari şi stagiarilor în activitatea de audit financiar, unde prezenţa fizică a cursanţilor şi a lectorilor este obligatorie;

- Sistem de pregătire e-learning - procesul de instruire profesională realizat de Cameră, în cadrul căruia cunoştinţele şi informaţiile sunt transmise de lector către auditorul financiar sau stagiarul în activitatea de audit financiar, într-o ordine secvenţială, logică pentru a fi asimilate de către aceştia, de o manieră proprie, fără a fi necesară coprezenţa sau sincronicitatea între aceştia. Transmiterea informaţiilor se face prin intermediul tehnologiilor IT, incluzând, dar nelimitându-se la tehnologii pentru videoconferinţă şi evaluare online.

Art. 2. - (1) Prezentele norme stabilesc modul de organizare şi desfăşurare a cursurilor anuale de pregătire profesională şi se aplică tuturor auditorilor financiari şi stagiarilor în activitatea de audit financiar.

(2) Organizarea şi desfăşurarea cursurilor anuale de pregătire profesională pentru auditorii financiari se realizează de către Cameră, sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.

Art. 3. - Prezentele norme sunt dezvoltate în conformitate cu Standardele internaţionale de educaţie (IES), emise de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC).

Art. 4. - Auditorii financiari trebuie să efectueze anual 40 de ore de pregătire profesională pentru menţinerea şi dezvoltarea competenţelor în audit, astfel:

- 20 de ore de pregătire profesională structurată - care fac obiectul prezentelor norme;

- 20 de ore de pregătire profesională nestructurată - prevăzute în norme specifice ale Camerei.

Art. 5. - Stagiarii în activitatea de audit financiar trebuie să efectueze anual 25 de ore de pregătire profesională pentru atingerea competenţei profesionale prin cunoştinţe, abilităţi practice şi dezvoltare personală.

Art. 6. - (1) Auditorii financiari şi stagiarii în activitatea de audit financiar trebuie să efectueze, într-un an calendaristic, integral, numărul de ore de pregătire profesională prevăzut la art. 4 sau 5, după caz.

(2) Programul anual de pregătire profesională se desfăşoară în două sisteme:

a) sistem clasic;

b) sistem e-learning.

(3) Fiecare auditor şi fiecare stagiar în activitatea de audit financiar trebuie să opteze pentru efectuarea programului de pregătire profesională în unul din cele două sisteme: clasic sau e-learning.

(4) Numărul de ore obligatoriu aferent pregătirii profesionale nu se poate diviza între cele 2 sisteme de pregătire.

Art. 7. - Evaluarea Programului anual de pregătire profesională se realizează potrivit prevederilor cuprinse în cap. V din prezentele norme.

 

CAPITOLUL II

Stabilirea tematicii cursurilor cuprinse în Programul anual da pregătire profesională

 

Art. 8. - Camera stabileşte anual tematica cursurilor cuprinse în Programul de pregătire profesională pentru anul următor. Tematica se aprobă de către Consiliul Camerei.

Art. 9. - Tematica cursurilor se stabileşte având în vedere următoarele priorităţi:

- ultimele modificări legislative sau modificări ale standardelor profesionale din domeniu;

- propunerile primite din partea cursanţilor la programul de pregătire profesională din anul anterior;

- propunerile primite din partea Departamentului de monitorizare şi competenţă profesională, ca urmare a aspectelor sesizate în urma inspecţiilor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar;

- propunerile primite din partea membrilor Consiliului;

- cerinţele sau domeniile de activitate recomandate a fi incluse în Programul de pregătire profesională de către organismele internaţionale unde Camera este membră;

- propunerile primite de la organismele profesionale naţionale cu care Camera are încheiate protocoale de colaborare.

Art. 10. - Cursurile prevăzute în Programul anual de pregătire profesională cuprind teme din audit financiar, contabilitate şi alte domenii de interes pentru auditorii financiari şi stagiarii în activitatea de audit financiar, în conformitate cu cerinţele IFAC, şi au următoarea structură:

1. domeniul Audit şi alte domenii de interes, cu o proporţie de maximum 80% din totalul tematicii;

2. domeniul Contabilitate, cu o proporţie de maximum 20% din totalul tematicii.

 

CAPITOLUL III

Organizarea Programului anual de pregătire profesională

 

Art. 11. - Responsabilitatea pentru organizarea şi desfăşurarea cursurilor cuprinse în Programul anual de pregătire profesională revine Camerei.

Art. 12. - Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari elaborează Programul anual de pregătire profesională, pe care îl prezintă spre aprobare Consiliului Camerei.

Art. 13. - (1) Auditorii financiari şi stagiarii în activitatea de audit financiar se înscriu la Programul anual de pregătire profesională prin completarea formularului de înscriere on-line, direct pe site-ul Camerei: www.cafr.ro

(2) Camera publică pe site-ul propriu perioada de înscrieri, precum şi alte informaţii suplimentare necesare.

Art. 14. - (1) Organizarea cursurilor de pregătire profesională în sistem clasic se realizează de către Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari din cadrul Camerei.

(2) Stabilirea centrelor de desfăşurare a cursurilor în sistem clasic se efectuează pe regiuni de pregătire, în funcţie de numărul de auditori financiari şi de stagiari în activitatea de audit financiar din judeţul respectiv şi/sau judeţele limitrofe. Astfel, mai multe judeţe pot fi arondate unei regiuni de pregătire profesională.

(3) Auditorii financiari şi stagiarii în activitatea de audit financiar optează pentru participarea la cursurile organizate în sistem clasic, în oricare dintre centrele unde se organizează cursuri de pregătire profesională.

(4) în cazul în care cursurile se organizează într-o regiune în care există o reprezentanţă a Camerei, angajaţii acelei reprezentanţe oferă sprijin logistic Departamentului de admitere, pregătire profesională continuă şi stagiari, pentru organizarea cursurilor de pregătire profesională.

Art. 15. - (1) Organizarea cursurilor de pregătire profesională în sistem e-learning se realizează de către Cameră, prin intermediul unei societăţi aprobate de către Consiliul Camerei, cel puţin o dată la 3 (trei) ani, cu evaluare anuală.

(2) Auditorii financiari şi stagiarii în activitatea de audit financiar care optează pentru sistemul e-learning primesc instrucţiunile corespunzătoare de utilizare a acestui sistem.

Art. 16. - În cazul în care numărul de persoane care optează pentru participarea la cursurile de pregătire profesională în sistem clasic, într-un anumit centru, la o anumită dată, este insuficient pentru organizarea în bune condiţii a cursului, auditorii financiari şi stagiarii în activitatea de audit financiar sunt informaţi într-un termen rezonabil, astfel încât aceştia sa aibă posibilitatea de a alege un alt centru din cele propuse pentru sistemul clasic al Programului anual de pregătire profesională.

Art. 17. - Cerinţa de pregătire profesională este considerată îndeplinită pentru auditorii financiari şi stagiarii în activitatea de audit financiar, în momentul în care a fost realizat, în sistem clasic sau e-learning, numărul de ore prevăzute de normele de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari şi de normele privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în audit, emise de Cameră.

 

CAPITOLUL IV

Selecţia lectorilor din cadrul Programului anual de pregătire profesională

 

Art. 18. - Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari propune spre aprobare Consiliului Camerei o listă cu lectorii care pot elabora suportul de curs şi o listă cu lectorii care pot susţine cursurile de pregătire profesională, ţinând cont de perioadele şi numărul de centre stabilite prin Programul anual de pregătire profesională, aprobat de Consiliul Camerei.

Art. 19. - Lectorii care pot susţine cursuri sau elaborează suportul de curs în cadrul Programului anual de pregătire profesională sunt persoane fizice, care au o bună reputaţie, care nu au adus atingere prestigiului Camerei şi care îndeplinesc cel puţin unul din următoarele criterii:

a) sunt auditori financiari, membri ai Camerei de cel puţin 3 ani, au obţinut calificativul A la ultima inspecţie efectuată de departamentul de specialitate al Camerei, care sunt la zi cu obligaţiile de membru al Camerei, respectă cerinţele Codului etic

şi nu au suferit în ultimii 3 (trei) ani nicio sancţiune disciplinară aplicată de Cameră;

b) cadre didactice universitare specializate în domeniul contabilităţii sau auditului;

c) cadre didactice universitare, specializate în domeniile conexe contabilităţii şi auditului, în măsura în care tematica de pregătire implică astfel de domenii;

d) auditori financiari care îşi desfăşoară activitatea în instituţii publice în domeniul reglementării contabilităţii şi auditului financiar;

e) specialişti în domenii conexe contabilităţii şi auditului, în măsura în care tematica de pregătire implică astfel de domenii.

Art. 20. - Consiliul Camerei aprobă lista cuprinzând lectorii propuşi să elaboreze suporturile de curs pentru temele stabilite prin Programul anual de pregătire profesională şi lista cu lectorii propuşi să susţină cursuri în cadrul Programului anual de pregătire profesională.

Art. 21. - Suporturile de curs elaborate de lectori sunt evaluate de către o Comisie tehnică, aprobată de Consiliul Camerei.

 

CAPITOLUL V

Evaluarea Programului anual de pregătire profesională şi a prestaţiei lectorilor

 

Art. 22. - Evaluarea modului de desfăşurare a cursurilor şi a prestaţiei lectorilor se realizează atât pentru sistemul clasic, cât şi pentru sistemul e-learning.

Art. 23. - (1) Evaluarea modului de desfăşurare a cursurilor de pregătire profesională se realizează pe baza chestionarului prezentat în anexa nr. 1, care se completează de către cursanţi.

(2) Evaluarea prestaţiei lectorilor se realizează pe baza chestionarului prezentat în anexa nr. 2, care se completează de către cursanţi.

Art. 24. - În cazul sistemului clasic, chestionarele de evaluare se completează de către cursanţi şi se predau reprezentanţilor Camerei la finalul cursurilor.

Art. 25. - În cazul sistemului e-learning, chestionarele de evaluare se completează on-line, direct pe platforma e-learning.

Art. 26. - Chestionarele de evaluare se completează de către cursanţi, având la bază un punctaj de la 1 la 5, în care 1 reprezintă gradul cel mai scăzut de apreciere, iar 5 reprezintă gradul cel mai ridicat de apreciere.

Art. 27. - (1) Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari prezintă Consiliului Camerei o informare privind rezultatele evaluărilor primite din partea auditorilor şi stagiarilor.

(2) Camera transmite Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile informarea privind rezultatele evaluărilor primite din partea auditorilor.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale şi sancţiuni

 

Art. 28. - (1) Auditorii financiari care nu au participat la cursurile de pregătire profesională într-un an sunt notificaţi în vederea participării la cursul restant de pregătire, care se organizează în primul semestru al anului următor.

(2) Auditorii financiari care nu participă la cursul restant de pregătire se sancţionează cu “Avertisment scris”.

Art. 29. - Nerespectarea obligaţiilor cu privire la pregătirea profesională, ce revin auditorilor financiari şi stagiarilor în activitatea de audit financiar, se sancţionează conform prevederilor stabilite de Cameră.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

CHESTIONAR

de evaluare a Programului anual de pregătire profesională

 

Centrul unde s-a desfăşurat programul:...............................................................................................................................

 

 AUDITOR FINANCIAR                                                   STAGIAR ÎN ACTIVITATEA DE AUDIT FINANCIAR

Scopul acestui chestionar este de a evalua modul de organizare a Programului anual de pregătire profesională, în vederea unei evaluări corespunzătoare, vă rugăm să bifaţi una dintre cerinţele cuprinse la întrebările din chestionar, corespunzător aprecierii dumneavoastră.

 

1. Vi s-a părut utilă şi interesantă tematica cursurilor din cadrul Programului de pregătire profesională?

 1      2       3       4       5

 

2. Organizarea programului de pregătire în acest centru a fost corespunzătoare din punctul de vedere al dotării logistice şi al locaţiei?

 1      2       3       4       5

 

3. Comunicarea cu personalul Camerei, privind organizarea Programului de pregătire profesională, a fost corespunzătoare?

 1      2       3       4       5

 

4. A fost respectat programul cursului (orar şi teme)?

 1      2       3       4       5

 

5. Consideraţi că suportul de curs prezentat de lector a fost bine documentat?

 1      2       3       4       5

 

6. Vă rugăm să propuneţi teme pentru viitorul program de pregătire profesională:

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

 

Punctajul este de la 1 la 5 şi corespunde următoarelor niveluri de apreciere:

1 - nesatisfăcător;

2 - satisfăcător;

3 - bine;

4 - foarte bine;

5 - excelent.

Data completării chestionarului: ...........................................................................

 

Vă mulţumim pentru participare!

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

CHESTIONAR

de evaluare a prestaţiei lectorilor în cadrul Programului anual de pregătire profesională

 

Numele şi prenumele lectorului............................................................................................................................................

 

Centrul unde s-a desfăşurat cursul:...............................................................................................................................

 

 AUDITOR FINANCIAR                                                   STAGIAR ÎN ACTIVITATEA DE AUDIT FINANCIAR

 

Scopul acestui chestionar este de a evalua calitatea şi modul de prezentare a temelor de către lectori.

În vederea unei evaluări corespunzătoare, vă rugăm să bifaţi una dintre cerinţele cuprinse la întrebările din chestionar, corespunzător aprecierii dumneavoastră.

 

1. Consideraţi că exemplele date de lector au fost suficiente pentru o bună înţelegere a problemelor?

 1      2       3       4       5

 

2. Consideraţi că modalitatea de predare a lectorului este clară şi logică?

 1      2       3       4       5

 

3. Consideraţi adecvate răspunsurile date de lector la întrebările dumneavoastră?

 1      2       3       4       5

 

Punctajul este de la 1 la 5 şi corespunde următoarelor niveluri de apreciere:

1 - nesatisfăcător;

2 - satisfăcător;

3 - bine;

4 - foarte bine;

5 - excelent.

Data completării chestionarului:..........................................................

 

Vă mulţumim pentru participare!