MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 28/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 28         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 14 ianuarie 2015

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            3.050. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI SI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

 

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare,

luând în considerare prevederile art. 8 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerile membrilor Consiliului general al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare privind modificarea şi completarea componenţelor comisiilor de specialitate,

în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. I.- Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 7 septembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţia generală învăţământ superior, Direcţia generală buget-finanţe şi resurse umane din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi instituţiile de învăţământ superior, Academia Română şi institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2015.

Nr. 3.050.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 5.644/2012)

 

STRUCTURA

Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

 

Comisii de specialitate şi domeniile arondate

 

Domeniul fundamental

Comisia de specialitate

Domeniile ştiinţifice arondate

MATEMATICĂ SI ŞTIINŢE ALE NATURII

Matematică

Matematică

 

Informatică

Informatică

 

Fizică

Fizică

 

Chimie

Chimie

 

Ştiinţele pământului

Geologie şi planetologie

 

 

Geofizică şi geodezie

 

 

Geografie, geomorfologie, hidrologie

 

 

Ştiinţele atmosferei

 

 

Oceanografie

ŞTIINŢE INGINEREŞTI

Inginerie civilă şi management

Inginerie civilă şi instalaţii

 

Ingineria materialelor

Ingineria materialelor

 

Inginerie chimică, inginerie medicală, ştiinţa materialelor şi nanomateriale

Inginerie chimică

 

Inginerie electrică

Inginerie electrică

 

Inginerie energetică

Inginerie energetică

 

Electronică, telecomunicaţii şi nanotehnologie

Electronică

 

 

Telecomunicaţii

 

 

Nanotehnologie

 

Inginerie geologică, inginerie geodezică, mine, petrol şi gaze

Inginerie geologică

 

 

Inginerie geodezică

 

 

Mine, petrol şi gaze

 

Inginerie aerospaţială, autovehicule şi transporturi

Inginerie aerospaţială

 

 

Ingineria autovehiculelor

 

 

Ingineria transporturilor

 

 

Inginerie marină şi navigaţie

 

Ingineria resurselor vegetale şi animale

Inginerie forestieră

 

 

Ingineria produselor alimentare

 

 

Biotehnologii

 

 

Agronomie

 

 

Horticultura

 

 

Silvicultură

 

 

Zootehnie

 

Calculatoare, tehnologia informaţiei şi ingineria sistemelor

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

 

 

Ingineria sistemelor

 

Inginerie industrială şi management

Inginerie industrială

 

 

Inginerie şi management

 

Inginerie mecanică, mecatronică şi robotică

Inginerie mecanică

 

 

Mecatronică

 

 

Robotică

 

Ingineria mediului

Ştiinţa şi ingineria mediului

ŞTIINŢE BIOLOGICE SI BIOMEDICALE

Biologie şi biochimie

Biologie

 

 

Biochimie

 

Medicină

Medicină

 

Medicină veterinară

Medicină veterinară

 

Medicină dentară

Medicină dentară

 

Farmacie

Farmacie

 

Ştiinţe juridice

Drept

 

Sociologie, ştiinţe politice şi administrative

Sociologie

ŞTIINŢE SOCIALE

 

Ştiinţe politice

 

 

Relaţii internaţionale şi studii europene

 

 

Ştiinţe administrative

 

 

Ştiinţe ale comunicării

 

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

Ştiinţe militare

 

 

Informaţii şi securitate naţională

 

 

Ordine publică şi siguranţă naţională

 

Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor

Economie

 

 

Administrarea afacerilor

 

 

Finanţe

 

 

Contabilitate

 

 

Cibernetică, statistică şi informatică economică

 

 

Economie şi afaceri internaţionale

 

 

Management

 

 

Marketing

 

Psihologie, ştiinţe ale educaţiei, educaţie fizică şi sport

Psihologie

 

 

Ştiinţe ale educaţiei

 

 

Educaţie fizică şi sport

ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE

Filologie

Filologie

 

Filosofie

Filosofie

 

Istorie şi studii culturale

Istorie

 

 

Studii culturale

 

Teologie

Teologie

 

Arhitectură şi urbanism

Arhitectură

 

 

Urbanism

 

Arte vizuale

Arte plastice, decorative şi design

 

Artele spectacolului

Teatru

 

 

Coregrafie

 

 

Cinematografie şi media

 

 

Muzică

 

Componenţa nominală a Consiliului general

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

1

ABRUDAN IOAN VASILE

Universitatea “Transilvania” din Braşov

2

ACHIMESCU NICOLAE

Universitatea din Bucureşti

3

ALEXA VISARION

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică “I.L. Caragiale”din Bucureşti

4

ANDRONESCU ECATERINA

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

5

ANDRUH MARIUS

Academia Română; Universitatea din Bucureşti

6

BADEA ADRIAN

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

7

BARBU DANIEL

Universitatea din Bucureşti

8

BACIUŢ GRIGORE

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

9

BOROI GABRIEL

Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti

10

BREAZ VALER DANIEL

Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

11

BURILEANU CORNELIU

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

12

COLOJA PASCU MIHAI

Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploieşti

13

CRISTEA DAN

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

14

CRISTEA VASILE

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

15

DAM IAN RADU

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

16

DUMITRU MIRCEA

Universitatea din Bucureşti

17

EFTENIE MARIANA

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” din Bucureşti

18

GAFTON ALEXANDRU

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

19

GAVRILESCU MARIA

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

20

GRIGORESCU SORIN DAN

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

21

HAIDUC IONEL

Academia Română

22

HURDUC NICOLAE

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

23

IANOŞ IOAN

Universitatea din Bucureşti

24

IRIMIE ALEXANDRU

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

25

ISTUDOR NICOLAE

Academia de Studii Economice din Bucureşti

26

MUNTEAN DANIELA LUCIA

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

27

NISTOR GHEORGHE VLAD

Universitatea din Bucureşti

28

POP IOAN AUREL

Academia Română; Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

29

POPA FLORIAN

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti

30

POPESCU EMILIAN

Academia Română

31

POTOLEA DAN

Universitatea din Bucureşti

32

PREDOI GABRIEL

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

33

PRISECARU TUDOR

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

34

PURCAREA ANCA ALEXANDRA

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

35

RAICU SERBAN

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

36

SIMION EUGEN

Academia Română

37

SIMIONESCU BOGDAN

Academia Română

38

SURDU ALEXANDRU

Academia Română

39

ŞERBAN VIOREL AUREL

Universitatea “Politehnica” din Timişoara

40

THEODORESCU RAZVAN

Academia Română

41

TOMA GHEORGHE

Academia Naţională de Informaţii “Mihai Viteazul” din Bucureşti

42

TĂPUS NICOLAE

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

43

VLAD VALENTIN IONEL

Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiilor

44

ZAMFIR NICOLAE

Academia Română

 

Componenţa nominală a comisiilor de specialitate ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

 

Matematică şi ştiinţe ale naturii

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

1 MATEMATICĂ

1

BREAZ VALER DANIEL- preşedinte

Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

2

PETRUŞEL ADRIAN - vicepreşedinte

Universitatea ..Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

3

AGRATINI OCTAVIAN

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

4

BERINDE VASILE

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

5

BEZNEA LUCIAN

Academia Română

6

BRANZANESCU VASILE

Academia Română

7

HALANAY ANDREI

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

8

IVAN MIRCEA

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

9

LEFTER CĂTĂLIN GEORGE

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

10

MEGAN MIHAIL

Universitatea de Vest din Timişoara

11

MUNTEANU GHEORGHE

Universitatea “Transilvania” din Braşov

12

POSTOLACHE MIHAI

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

13

PREDA VASILE

Universitatea din Bucureşti

14

SASU BOGDAN

Universitatea de Vest din Timişoara

15

ŢIGOIU SANDA

Universitatea din Bucureşti

2. INFORMATICĂ

1

CRISTEA DAN - preşedinte

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

2

PÂRV BAZIL - vicepreşedinte

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

3

LUCHIAN HENRI

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

4

CZIBULAGABRIELA

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

5

ENACHESCU DENIS MELVIN NICOLAE

Universitatea din Bucureşti

6

NEGRU VIOREL

Universitatea de Vest din Timişoara

7

PĂUN ANDREI

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice din Bucureşti

8

ŞTEFĂNESCU GHEORGHE

Universitatea din Bucureşti

9

ZAHARIA DANIELA

Universitatea de Vest din Timişoara

3. FIZICĂ

1

ZAMFIR NICOLAE - preşedinte

Academia Română

2

CĂTA-DANIL GHEORGHE - vicepreşedinte

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

3

BICAIOAN

Universitatea de Vest din Timişoara

4

BUNOIU MADALIN

Universitatea de Vest din Timişoara

5

CALIN ALEXANDRU UR

Universitatea din Padova, Italia

6

CHIRIAC HORIA

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică – IFT Iaşi

7

CONSTANTINESCU RADU

Universitatea din Craiova

8

CULEA EUGEN

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

9

DINESCU GHEORGHE

Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiilor

10

DRAGOMAN DANIELA

Universitatea din Bucureşti

11

JIPA ALEXANDRU

Universitatea din Bucureşti

12

MARDARE DIANA MIHAELA

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

13

NAGY LADISLAU

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

14

POP VIOREL

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

15

SIMON SIMION

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

4. CHIMIE

1

HURDUC NICOLAE - preşedinte

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

2

NEDA ION - vicepreşedinte

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată din Timişoara

3

BACU ELENA

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

4

CARP OANA

Institutul de Chimie Fizică “Ilie G. Murgulescu” al Academiei Române, Bucureşti

5

CIUCANU IONEL

Universitatea de Vest din Timişoara

6

COSTIŞOR OTILIA

Academia Română

7

DAVID VICTOR

Universitatea din Bucureşti

8

DELEANU CALIN

Centrul de Chimie Organică “Costin Neniţescu” al Academiei Române

9

FRUNZĂ LIGIA

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - Măgurele

10

GROSU ION

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

11

HARABAGIU VALERIA

Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” al Academiei Române,laşi

12

OANCEA DUMITRU

Academia Română

13

PALAMARU MIRCEA NICOLAE

Universitatea .Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

14

PINTEALA MARIANA

Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” al Academiei Române, Iaşi

15

ZAHARESCU MARIA

Academia Română

 

5. ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI

1

IANOŞ IOAN - preşedinte

Universitatea din Bucureşti

2

DAMIAN GHEORGHE ŞTEFAN - vicepreşedinte

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (CUNBM)

3

BUCUR ION

Academia Română; Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

4

CREŢAN REMUS

Universitatea de Vest din Timişoara

5

IANCU OVIDIU GABRIEL

Universitatea .Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

6

ILIEŞ ALEXANDRU

Universitatea din Oradea

7

IONIŢĂ ION

Universitatea Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

8

MOCANII VICTOR

Universitatea din Bucureşti

9

PANIN NICOLAE

Academia Română

10

PETREA DANUŢ

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

11

POPA NICOLAE

Universitatea de Vest din Timişoara

12

RĂDOANE MARIA

Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava

13

UDUBAŞA GHEORGHE

Academia Română

6. INGINERIE CIVILĂ ŞI MANAGEMENT

1

DAMIAN RADU - preşedinte

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

2

GIURMA ION - vicepreşedinte

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

3

ANTON ANTON

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

4

BUDESCU MIHAI

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

5

BURGHIU SORIN

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

6

CHIRI CĂ ANTON

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

7

DUBINĂ DAN

Universitatea “Politehnica” din Timişoara

8

ILIESCU MIHAI

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

9

IOANI ADRIAN

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

10

RADUCANU DAN GABRIEL

Academia Tehnică Militară din Bucureşti

11

STÂNCI UANGHEL

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

12

STOIAN VALERIU

Universitatea “Politehnica” din Timişoara

13

ŢARANU NICOLAE

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

7. INGINERIA MATERIALELOR

1

ŞERBAN VIOREL AUREL - preşedinte

Universitatea “Politehnica” din Timişoara

2

RIPOŞAN IULIAN - vicepreşedinte

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

3

ABRUDEANU MARIOARA

Universitatea din Piteşti

4

BUJOREANU LEANDRU GHEORGHE

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

5

BUZATU MIHAI

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

6

GHIBAN BRÂNDUŞA

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

7

GUTT GHEORGHE

Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava

8

ION RODICA MARIANA

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - INCDCP-ICECHIM, Bucureşti; Universitatea “Valahia” din Târgovişte

9

MITELEAION

Universitatea “Politehnica” din Timişoara

10

MUNTEANU DANIEL

Universitatea “Transilvania” din Braşov

11

MUŞAT VIORICA

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi

12

PETRIŞOR TRAIAN

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

13

RADUCANU DOINA

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

14

TIEREAN MIRCEA

Universitatea “Transilvania” din Braşov

15

VIDA-SIMITI IOAN

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

8. INGINERIE CHIMICA, INGINERIE MEDICALA, ŞTIINŢA MATERIALELOR ŞI NANOMATERIALE

1

ANDRONESCU ECATERINA - preşedinte

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

2

AGACHI PAUL ŞERBAN - vicepreşedinte

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

3

BADANOIU ALINA IOANA

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

4

BOZGA GRIGORE

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

5

CAŞCAVAL DAN

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

6

CURTEANU SILVIA

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

7

ILEA PETRU

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

8

IOVU HORIA

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

9

MUREŞAN AUGUSTIN

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

10

PODE RODICA

Universitatea “Politehnica” din Timişoara

11

ROŞCA PAUL

Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploieşti

12

RUSNAC LUCIAN

Universitatea “Politehnica” din Timişoara

13

STAN RALUCA

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

9. INGINERIE ELECTRICĂ

1

GRIGORESCU SORIN DAN - preşedinte

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

2

ANDEA PETRU - vicepreşedinte

Universitatea “Politehnica” din Timişoara

3

LIVINŢ GHEORGHE

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

4

MANOLEA GHEORGHE

Universitatea din Craiova

5

MOREGAALEXANDRU MIHAIL

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

6

MUNTEANU CALIN

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

7

POPESCU MIHAI OCTAVIAN

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

8

TOADER DUMITRU

Universitatea “Politehnica” din Timişoara

9

ŢOPA VASILE

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

 

10. INGINERIE ENERGETICĂ

1

BADEA ADRIAN - preşedinte

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

2

KILYENI ŞTEFAN - vicepreşedinte

Universitatea “Politehnica” din Timişoara

3

BICA DORIN

Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mureş

4

DARIE GEORGE

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

5

GAVRILAŞ MIHAI

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

6

HAZI ANETA

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău

7

IONESCU GHEORGHE CONSTANTIN

Universitatea din Oradea

8

ISTRATE DUMITRU MARCEL

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

9

MÂNESCU LEONARDO GEO

Universitatea din Craiova

10

NECULA HORIA

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

11

POPESCU LUMINIŢA

Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu

12

PRISECARU ILIE CONSTANTIN

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

13

VASILIU NICOLAE

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

11. ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI NANOTEHNOLOGIE

1

BURILEANU CORNELIU - preşedinte

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

2

TEODORESCU HORIA NICOLAI vicepreşedinte

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

3

BIZON NICU

Universitatea din Piteşti

4

BREZEANU GHEORGHE

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

5

NEGRESCU CRISTIAN

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

6

NICOLAESCU IOAN

Academia Tehnică Militară din Bucureşti

7

POPA VALENTIN

Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava

8

RUSU CORNELIU GHEORGHE

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

9

ŞTEFAN GHEORGHE

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

10

TARNICERIU DANIELA

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

11

VASIU RADU

Universitatea “Politehnica” din Timişoara

12. INGINERIE GEOLOGICĂ, INGINERIE GEODEZICĂ, MINE, PETROL ŞI GAZE

1

COLOJA PASCU MIHAI - preşedinte

Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploieşti

2

ARAD VICTOR - vicepreşedinte

Universitatea din Petroşani

3

MINESCU FLOREA

Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploieşti

4

NEUNER JOHAN

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

5

ONOSE DUMITRU

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

6

ORTELECAN MIRCEAVASILE

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

7

PĂUNESCU CORNEL

Universitatea din Bucureşti

8

RADU SORIN MIHAI

Universitatea din Petroşani

9

SCRÂDEANU DANIEL

Universitatea din Bucureşti

13. INGINERIE AEROSPAŢIALĂ, AUTOVEHICULE ŞI TRANSPORTURI

1

RAICU ŞERBAN - preşedinte

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

2

DUMITRESCU HORI A - vicepreşedinte

Institutul Naţional de Cercetări Aerospaţiale INCAŞ

3

ANDREESCU CRISTIAN NICOLAE

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

4

CHIRU ANGHEL

Universitatea “Transilvania” din Braşov

5

DĂNĂILĂ STELIAN

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

6

PANTAZOPOL DAN

Institutul Naţional de Cercetări Aerospaţiale INCAŞ

7

POPA DINEL

Universitatea din Piteşti

8

STANCIU VIRGIL

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

9

STROE ION

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

14. INGINERIA RESURSELOR VEGETALE ŞI ANIMALE

1

ABRUDAN IOAN VASILE - preşedinte

Universitatea “Transilvania” din Braşov

2

VÎNTU VASILE - vicepreşedinte

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

3

ALECU IOAN NICULAE

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

4

BAHRIM GABRIELA

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi

5

BOTĂU DORICA

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

6

BUCUR DANIEL

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

7

CĂLIN IOAN

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

8

CÎMPEANU SORIN MIHAI

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

9

CORNEA PETRUŢA

Universitatea de ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

10

DINUTOMA ADRIAN

Universitatea de ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

11

IONESCU OVIDIU

Universitatea “Transilvania” din Braşov

12

JITĂREANU GERARD

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

13

MICLEA VASILE

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

14

OTIMAN PĂUN IOAN

Academia Română

15

PAMFIL DORU

Academia Română

16

PĂSĂRIN BENONE

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

17

PÂRŞAN PAUL

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

18

ROBU TEODOR

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

19

ROTAR IOAN

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

20

SESTRAŞ RADU

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

21

STANICĂ FLORIN

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

22

TEODORESCU RĂZVAN IONUŢ

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

23

TRAŞCĂ TEODOR

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

 

15. CALCULATOARE, TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI INGINERIA SISTEMELOR

1

ŢĂPUŞ NICOLAE - preşedinte

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

2

MUNTEAN TRAIAN - vicepreşedinte

Université Aix-Marseille, Franţa

3

CIOCÎRLIE HORIA

Universitatea “Politehnica” din Timişoara

4

CRISTEA VALENTIN

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

5

DUMITRACHE ION

Academia Română

6

FLORE A ADINA

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

7

MANTA VASILE ION

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

8

MICLEA LIVIU CRISTIAN

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

9

NEDEVSCHI SERGIU

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

10

PATRICIU VICTOR VALERIU

Academia Tehnică Militară din Bucureşti

11

PĂSTRĂVANU OCTAVIAN CEZAR

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

12

POPESCU DECEBAL

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

13

POPESCU DUMITRU

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

14

PRECUP RADU EMIL

Universitatea “Politehnica” din Timişoara

15

SALOMIE IOAN

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

16

SLUŞANSCHI EMIL

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

17

VLADIMIR RĂZVAN

Universitatea din Craiova

16. INGINERIE INDUSTRIALĂ ŞI MANAGEMENT

1

PURCÂREAANCA ALEXANDRA- preşedinte

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

2

ABRUDAN IOAN - vicepreşedinte

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

3

ACHIM MOISE IOAN

Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

4

BERCE PETRU

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

5

BRINDAŞU DAN

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

6

BUNGĂU CONSTANTIN

Universitatea din Oradea

7

CIOCA LUCIAN

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

8

DANALACHE FLORIN

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

9

DOICIN CRISTIAN

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

10

DRĂGHICIANCA

Universitatea “Politehnica” din Timişoara

11

DUMITRAŞ CĂTĂLIN GABRIEL

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

12

FETECAU CĂTĂLIN

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi

13

GHEORGHE MARIAN

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

14

IZVERCIANU MONICA

Universitatea “Politehnica” din Timişoara

15

MOGAN GHEORGHE

Universitatea “Transilvania” din Braşov

16

POPESCU SORIN GABRIEL

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

17

SCARLAT CEZAR

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

18

SIMION IONEL

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

19

ŢUCU DUMITRU

Universitatea “Politehnica” din Timişoara

17. INGINERIE MECANICA, MECATRONICA ŞI ROBOTICĂ

1

PRISECARU TUDOR - preşedinte

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

2

ULMANU VLAD - vicepreşedinte

Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploieşti

3

BĂLAN CORNELIU

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

4

BÎZDOACĂ NICU GEORGE

Universitatea din Craiova

5

BORDEAŞU ILARE

Universitatea “Politehnica” din Timişoara

6

BRATU POLIDOR

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi

7

BURNETE NICOLAE

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

8

BUZBUCHI NICOLAE

Universitatea Maritimă din Constanţa

9

CONDURACHE DANIEL

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

10

DAVID ION

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

11

GHEORGHE GHEORGHE

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării, Bucureşti

12

HADĂR ANTON

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

13

IGNAT SORIN

Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, Cluny - Franţa

14

IONEL IOANA

Universitatea “Politehnica” din Timişoara

15

NEGREAN IULIU

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

16

PARASCHIV GIGEL

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

17

RUSU EUGEN

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi

18

SUSAN-RESIGA ROMEO FLORIN

Universitatea “Politehnica” din Timişoara

19

TALABĂ DORU

Universitatea “Transilvania” din Braşov

20

VISA ION

Universitatea “Transilvania” din Braşov

21

VOICU GHEORGHE

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

 

18. INGINERIA MEDIULUI

1

GAVRILESCU MARIA- preşedinte

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

2

RUSU TIBERIU - vicepreşedinte

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

3

BACIU CĂLIN LAURENŢIU

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

4

COSTACHE CRISTINA

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

5

IORDAN ALEXANDRA RALUCA

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

6

LAZAR GABRIEL OCTAVIAN

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău

7

RÎŞNOVEANU GETA

Universitatea din Bucureşti

8

ROBESCU DAN

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

9

STĂTESCU FLORIAN

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

19. BIOLOGIE ŞI BIOCHIMIE

1

CRISTEA VASILE - preşedinte

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

2

PETRESCU ŞTEFANA MARIA- vicepreşedinte

Academia Română

3

COSTACHE MARIETA

Universitatea din Bucureşti

4

FLONTA MARIA LUISA

Academia Română

5

GOMOIU MARIAN TRAIAN

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR

6

POPOV DOINA LUCIA

Academia Română

7

ZAMFIRACHE MARIA MAGDALENA

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

20. MEDICINĂ

1

POPA FLORIAN - preşedinte

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti

2

POPA CONSTANTIN - vicepreşedinte

Academia Română

3

POPESCU IRINEL - vicepreşedinte

Academia de Ştiinţe Medicale

4

AZOICĂI DOINA

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” din Iaşi

5

BARBILIAN ADRIAN

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti

6

BAJENARU OVIDIU ALEXANDRU

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti

7

BORDEI PETRU

Universitatea “Ovidius” din Constanţa

8

BUZOIANU ANCA

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

9

CĂRUNŢII IRINA DRAGA

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” din Iaşi

10

CIUREA TUDOREL

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

11

COMAN ION

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

12

COPOTOIU CONSTANTIN

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

13

FLORIAN IOAN ŞTEFAN

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

14

IONAC Ml HAI

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara

15

LASCĂR IOAN

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti

16

MISCHEANU DAN

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti

17

SARAFOLEANU CAIUS CODRUŢ

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti

18

SIMIONESCU DANA-OLGA

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti

19

SINESCU CRINA

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti

21. MEDICINĂ VETERINARA

1

PREDOI GABRIEL - preşedinte

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

2

COZMA VASILE - vicepreşedinte

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicina Veterinară din Cluj-Napoca

3

BOGDAN ALEXANDRU

Academia Română

4

GROZA IOAN ŞTEFAN

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicina Veterinară din Cluj-Napoca

5

HERMAN VIOREL

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

6

SOLCANU GHEORGHE

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

7

ŞONEA ALEXANDRU

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

22. MEDICINA DENTARĂ

1

BĂCIUŢ GRIGORE - preşedinte

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

2

BUCUR ALEXANDRU - vicepreşedinte

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti

3

BADEA MANDRA

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

4

FORNA CONSUELA NORINA

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” din Iaşi

5

IONESCU ECATERINA

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti

6

PĂCURAR MARIANA

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

7

POPESCU EUGENIA

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” din Iaşi

 

23. FARMACIE

1

MUNTEAN DANIELA LUCIA- preşedinte

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

2

HÂRJEU VICTORIA - vicepreşedinte

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti

3

ANDRIEŞ ADRIAN

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti

4

HANCIANU MONICA

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” din Iaşi

5

LOGHIN FELICIA

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

6

MIRCIOIU CONSTANTIN

Academia de Ştiinţe Medicale

7

MIRONANCA

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” din Iaşi

8

NEAMŢU JOHNY

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

9

OPREAN RADU

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

24. ŞTIINŢE JURIDICE

1

BOROI GABRIEL - preşedinte

Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti

2

ANGHENI SMARANDA - vicepreşedinte

Universitatea “Titu Maiorescu” din Bucureşti

3

BĂLAN EMIL

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

4

CATANĂ RADU

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

5

DANIŞOR DAN CLAUDIU

Universitatea din Craiova

6

DIDEA IONEL

Universitatea din Piteşti

7

DOGARII ION

Academia Română

8

DUMITRESCU CORINA ADRIANA

Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” din Bucureşti

9

DUTU MIRCEA

Academia Română

10

POPAGHEORGHE

Academia de Poliţie .Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti

11

TANASESCU SIMINA ELENA

Universitatea din Bucureşti

12

TOADERTUDOREL

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

13

TRAILESCU ANTON

Universitatea de Vest din Timişoara

14

VASILESCU PAUL

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

15

VEDINAŞVERGINIA

Universitatea din Bucureşti

25. SOCIOLOGIE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE

1

BARBU DANIEL - preşedinte

Universitatea din Bucureşti

2

PUŞCAŞ VASILE - vicepreşedinte

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

3

BALAHUR DOINA

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

4

BARGAOANU ALINA

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

5

DANCU VASILE

Universitatea din Bucureşti

6

DOBRESCU PAUL

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

7

DUMITRU SANDU

Universitatea din Bucureşti

8

GORUN ADRIAN

Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu

9

HINŢEA CALIN EMILIAN

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

10

HORGA IOAN

Universitatea din Oradea

11

OLTEANU GABRIEL EDMOND

Universitatea din Craiova

12

PĂUN NICOLAE

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

13

PIELEANU MARIUS

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

14

POEDE GEORGE

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

15

PROFIROIU MARIUS

Academia de Studii Economice din Bucureşti

16

ROTH MARIA

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

17

ZAMFIR CĂTĂLIN

Academia Română

26. ŞTIINŢE MILITARE, INFORMAŢII ŞI ORDINE PUBLICĂ

1

TOMA GHEORGHE - preşedinte

Academia Naţională de Informaţii “Mihai Viteazul” din Bucureşti

2

PÎNZARIU SORIN - vicepreşedinte

Universitatea Naţională de Apărare “Carol r din Bucureşti

3

CAVAROPOL DAN

Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti

4

CIUPERCĂ ELLA

Academia Naţională de Informaţii “Mihai Viteazul” din Bucureşti

5

CRĂCIUN ION

Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” din Bucureşti

6

DUMITRU DANIEL

Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” din Bucureşti

7

DUMITRU IRENA

Academia Naţională de Informaţii “Mihai Viteazul” din Bucureşti

8

MINCULETE GHEORGHE

Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” din Bucureşti

9

PRUNĂ ŞTEFAN

Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti

10

ROCEANU ION

Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” din Bucureşti

11

ŢICAL GEORGE

Academia de Poliţie .Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti

 

27. ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

1

ISTUDOR NICOLAE - preşedinte

Academia de Studii Economice din Bucureşti

2

PIRTEAMARILEN GABRIEL - vicepreşedinte

Universitatea de Vest din Timişoara

3

MARCU NICU - vicepreşedinte

Universitatea din Craiova

4

AILENEI DOREL

Academia de Studii Economice din Bucureşti

5

AIRINEI DINU

Universitatea .Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

6

ANGHEL LAURENŢIU-DAN

Academia de Studii Economice din Bucureşti

7

BIBU NICOLAE

Universitatea de Vest din Timişoara

8

COCRIŞ VASILE

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

9

COJANU VALENTIN

Academia de Studii Economice din Bucureşti

10

DIMA BOGDAN

Universitatea de Vest din Timişoara

11

DOBRE COSTINEL

Universitatea de Vest din Timişoara

12

DOBRIN OCTAVIAN

Academia de Studii Economice din Bucureşti

13

DUMITRESCU DALINA

Academia de Studii Economice din Bucureşti

14

DUŢESCU ADRIANA

Academia de Studii Economice din Bucureşti

15

FELEAGÂ LILIANA

Academia de Studii Economice din Bucureşti

16

FRANC VALERIU IOAN

Institutul Naţional de Cercetări Economice “Costin C. Kiriţescu” Academia Română

17

GRIGORESCU ADRIANA

Scoală Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

18

HURDUZEU GHEORGHE

Academia de Studii Economice din Bucureşti

19

LUNGU ION

Academia de Studii Economice din Bucureşti

20

LUŢAŞ MIHAELA

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

21

MATIŞ DUMITRU

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

22

MINEA ALEXANDRU

Université D’Auvergne, Clermont-Ferrand, Franţa

23

MITRUŢ CONSTANTIN

Academia de Studii Economice din Bucureşti

24

PASCARIU GABRIELA

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

25

PARGARU ION

Universitatea “Politehnica” Bucureşti

26

PLAIAŞ IOAN

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

27

POPA ION

Academia de Studii Economice din Bucureşti

28

PRELIPCEAN GABRIELA

Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava

29

ROTARIU ILIE

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

30

TODEA NICOLAE

Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

31

ŢIGU GABRIELA

Academia de Studii Economice din Bucureşti

28 PSIHOLOGIE, ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, EDUCAŢIE FIZICA ŞI SPORT

1

POTOLEA DAN - preşedinte

Universitatea din Bucureşti

2

OPRE NICULAE ADRIAN - vicepreşedinte

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

3

ANIŢEI MIHAI

Universitatea din Bucureşti

4

CHIŞ VASILE

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

5

COJOCARU VIOREL

Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

6

CREŢU MIHAELA CARMEN

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

7

GAVRILUC ALIN

Universitatea de Vest din Timişoara

8

GRIGORE VASILICA

Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

9

GROSU EMILIA FLORINA

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

10

HĂVĂRNEANU CORNELIU

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

11

IUCU ROMIŢA

Universitatea din Bucureşti

12

MARINESCU GHEORGHE

Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

13

MIHAILESCU LILIANA

Universitatea din Piteşti

14

NEAMŢU MIRCEA

Universitatea “Transilvania” din Braşov

15

TOMA STELIANA

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

29. FILOLOGIE

1

GAFTON ALEXANDRU - preşedinte

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

2

CORNILESCU ALEXANDRA - vicepreşedinte

Universitatea din Bucureşti

3

BECHET FLORICA

Universitatea din Bucureşti

4

BOLDEA IULIAN

Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mureş

5

DIACONU MIRCEA

Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava

6

LUPU COMAN

Universitatea din Bucureşti

7

MANOLACHE GHEORGHE

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

8

MUNTEANU EUGEN

Universitatea .Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

9

OLTEAN ŞTEFAN

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

10

SIMUŢ ION

Universitatea din Oradea

11

TEODORESCU CRISTIANA NICOLA

Universitatea din Craiova

 

30. FILOZOFIE

1

SURDU ALEXANDRU - preşedinte

Academia Română

2

BRÂNCOVEANU VASILE ROMULUS - vicepreşedinte

Universitatea din Bucureşti

3

BIRIŞ IOAN

Universitatea de Vest din Timişoara

4

CIOMOŞVIRGIL

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

5

COZMA CARMEN

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

6

DUR ION

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

7

ILIESCU ADRIAN PAUL

Universitatea din Bucureşti

8

RÂMBU NICOLAE

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

9

VERESS CAROL

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

31. ISTORIE ŞI STUDII CULTURALE

1

NISTOR GHEORGHE VLAD - preşedinte

Universitatea din Bucureşti

2

BOLOVAN IOAN - vicepreşedinte

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

3

CAZAN ILEANA

Institutul de Istorie “Nicolae Iorga” din Bucureşti

4

GÂNDEA IONEL

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi

5

EDROIU NICOLAE

Academia Română

6

LUCA SABIN ADRIAN

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

7

IACOB GHEORGHE

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

8

MARZA EVA

Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

9

NICOARĂ TOADER

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

10

PLATON ALEXANDRU FLORIN

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

11

RETEGAN MIHAI

Universitatea din Bucureşti

12

SIGMIREAN CORNEL

Academia Română

13

SPINEI VICTOR

Academia Română

14

ŞIPOŞ SORIN

Universitatea din Oradea

15

VULPE ALEXANDRU

Academia Română

32. TEOLOGIE

1

ACHIMESCU NICOLAE - preşedinte

Universitatea din Bucureşti

2

PATULEANU CONSTANTIN - vicepreşedinte

Universitatea din Craiova

3

BUCHIU ŞTEFAN

Universitatea din Bucureşti

4

BUNACIU OTNIEL IOAN

Universitatea din Bucureşti

5

CHIFĂR NICOLAE

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

6

CHIRILĂ IOAN

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

7

DANCĂ WILHELM

Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucureşti

8

HIMCINSCHI MIHAI

Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

9

MARTON JOZSEF

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

10

MOLNAR JANOS

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

11

RUNCAN NECHITA

Universitatea “Ovidius” din Constanţa

12

NEGRUT PAUL

Universitatea “Emanuel” din Oradea

13

PETRARU GHEORGHE

Universitatea .Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

14

SAVAVIOREL

Universitatea .Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

15

TOFANĂ STELIAN

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

33. ARHITECTURA ŞI URBANISM

1

EFTENIE MARIANA- preşedinte

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” din Bucureşti

2

MATEI ADRIANA- vicepreşedinte

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

3

BICA SMARANDA

Universitatea “Politehnica” din Timişoara

4

BOGDANESCU ZENO

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” din Bucureşti

5

GOCIMAN CRISTINA OLGA

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” din Bucureşti

6

MOICEANU MARIAN

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” din Bucureşti

7

ŞTEFAN DORIN

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “ion Mincu” din Bucureşti

34. ARTE VIZUALE

1

THEODORESCU RAZVAN - preşedinte

Academia Română

2

SBÂRCIU IOAN - vicepreşedinte

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

3

DEMETRESCU RUXANDRA SILVELIA

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

4

GHEORGHIU DRAGOŞ

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

5

MIHAILESCU DOINA VALERIA

Universitatea de Vest din Timişoara

6

SOLOVĂSTRU RADU CĂLIN

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

7

ZAHARIA DUMITRU

Universitatea de Arte “George Enescu” din Iaşi

35. ARTELE SPECTACOLULUI

1

ALEXA VI SAR ION - preşedinte

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică “I.L. Caragiale” din Bucureşti

2

PRELIPCEAN DAN - vicepreşedinte

Universitatea de Arte “George Enescu” din Iaşi

3

BĂLĂIŢÂ AURELIAN

Universitatea de Arte “George Enescu” din Iaşi

4

CHIRIAC CONSTANTIN

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

5

CRIŞAN SORIN ION

Universitatea de Arte din Târgu Mureş

6

DEDIU SANDU VALENTINA

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

7

DRAGULIN STELA

Universitatea “Transilvania” din Braşov

8

GOLOGAN DANIELA (MIRUNA RUNCAN)

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

9

POP ADRIAN

Academia de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

10

TITIENI ADRIAN

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică “I.L. Caragiale” din Bucureşti

11

ZONTE VIOLETA

Universitatea de Vest din Timişoara