MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 31/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 31         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 14 ianuarie 2015

 

SUMAR

 

DECRETE

 

25. - Decret pentru numirea unui consilier prezidenţial

 

26. - Decret pentru numirea unui consilier prezidenţial

 

27. - Decret pentru numirea unui consilier prezidenţial

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            10. - Hotărâre privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru masuri de piaţă în agricultură

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

11. - Decizie privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Virgil Laurenţiu Găman, secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

12. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Iuliana Lascu a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.

 

13. - Decizie privind eliberarea domnului Horvath Levente-Akos din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 

14. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Diana Ioana Florea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

            1. - Normă privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru numirea unui consilier prezidenţial

În temeiul art. 94 lit. c) şi al art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 3 alin. (1) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Începând cu data de 15 ianuarie 2015, domnul Leonard Orban se numeşte în funcţia de consilier prezidenţial.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 14 ianuarie 2015.

Nr. 25.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru numirea unui consilier prezidenţial

În temeiul art. 94 lit. c) şi al art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 3 alin. (1) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Începând cu data de 19 ianuarie 2015, doamna Elena-Simina Tănăsescu se numeşte în funcţia de consilier prezidenţial.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 14 ianuarie 2015.

Nr. 26.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru numirea unui consilier prezidenţial

În temeiul art. 94 lit. c) şi al art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 3 alin. (1) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Începând cu data de 19 ianuarie 2015, doamna Mihaela Ciochină se numeşte în funcţia de consilier prezidenţial.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 14 ianuarie 2015.

Nr. 27.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură

 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autorizat să gestioneze contribuţia financiară a Comunităţii Europene conform plafoanelor anuale şi angajamentelor convenite prin Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005, cu modificările ulterioare.

Având în vedere:

- prevederile Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003;

- Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al Consiliului din 17 decembrie 2007 privind acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa interna şi în ţările terţe;

- Regulamentul (UE) nr. 1.144/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind acţiunile de informare şi promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piaţa internă şt în tarife terţe şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului;

- Regulamentul delegat (UE) nr. 932/2014 al Comisiei din 29 august 2014 de stabilire a unor măsuri excepţionale cu caracter temporar de sprijinire a producătorilor de anumite fructe şi legume şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 913/2014;

- Regulamentul delegat (UE) nr. 1.031/2014 al Comisiei din 29 septembrie 2014 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar suplimentare pentru producătorii de anumite fructe şi legume;

- prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi ai Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;

- prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului;

- Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate;

- prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.310/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea acestora în anul 2014,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,

 

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) în vederea stimulării gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură în cadrul schemelor de plăţi directe pentru agricultură, a măsurilor de piaţă şi intervenţie în agricultură, precum şi a ajutoarelor specifice care se finanţează din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) se aprobă, până la finele anului 2015, alocarea temporară din venituri din privatizare de către Ministerul Finanţelor Publice a sumei de

3.700.000 mii lei, în echivalent euro, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(2) Sumele alocate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din veniturile din privatizare şi utilizate vor fi rambursate Ministerului Finanţelor Publice în euro din sumele restituite cu această destinaţie de către Uniunea Europeană, până la data de 30 decembrie 2015.

(3) Din suma prevăzută la alin. (1) se decontează doar cheltuielile eligibile aferente măsurilor de piaţă şi intervenţie în agricultură, a ajutoarelor specifice, precum şi cele aferente schemelor de plată directe pe suprafaţă implicate în derularea FEGA.

Art. 2. - (1) Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, efectuează transferul în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1), în maximum două zile lucrătoare de la data solicitării de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(2) Echivalentul în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) se determină pe baza cursului Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării transferului sumelor în valută din contul 3216.800000EUR “Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, în contul analitic denominat în euro 3216800200EUR “Disponibil fonduri nerambursabile aferente politicii agricole comune şi a politicii de pescuit”, deschis la Banca Naţională a României, administrat de Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale efectuează schimbul valutar al întregii sume în euro transferate potrivit alin. (1)şi virează echivalentul în lei al sumei rezultate în contul 54.04.03.31 “Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare F.E.G.A.”, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

Art. 3. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale virează în contul 54.04.03,31 “Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare F.E.G.A.”, deschis pe numele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, suma rezultată în urma operaţiunii de schimb valutar prevăzută la art. 2 alin. (3), eşalonat pe baza solicitărilor de fonduri ale acesteia.

(2) Decontarea plăţilor reprezentând cheltuieli aferente schemelor de plăţi directe, a ajutoarelor specifice şi măsurilor de piaţă şi intervenţie, se efectuează de către APIA prin virament în contul beneficiarului până la data de 30 noiembrie 2015.

(3) APIA va restitui Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sumele neutilizate până la data de 2 decembrie 2015, urmând ca acesta să restituie, la rândul său, Ministerului Finanţelor Publice contravaloarea în euro a sumelor neutilizate din veniturile din privatizare în contul prevăzut la art. 2 alin. (2), până la data de 30 decembrie 2015.

(4) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale raportează Ministerului Finanţelor Publice sumele virate APIA, potrivit alin. (1), la data efectuării acestui transfer.

Art. 4. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are obligaţia ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării sumelor de la Comisia Europeană să reconstituie veniturile din privatizare utilizate, prin transferarea echivalentului în euro, din contul analitic denominat în euro “Disponibil fonduri nerambursabile aferente politicii agricole comune şi a politicii comune de pescuit”, deschis la Banca Naţională a României pe numele său, în contul Ministerului Finanţelor Publice “Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României.

(2) în cazul în care sumele restituite de Uniunea Europeană, reprezentând cheltuielile efectuate pe seama veniturilor din privatizare sunt diminuate cu sumele corespunzătoare prevăzute la art. 6 lit. e)-g) şi i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol de dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare, reconstituirea veniturilor din privatizare în euro până la sfârşitul perioadei prevăzute la art. 1 alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Contravaloarea în euro a acestor sume se virează în contul Ministerului Finanţelor Publice “Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României, prevăzut la art. 2 alin. (2).

Art. 5. - Sumele în euro încasate potrivit art. 3 alin. (4) şi art. 4, până la concurenţa totală a sumei alocate de Ministerul Finanţelor Publice potrivit prevederilor art. 2 alin. (2), se înregistrează ca venituri din privatizare în valută şi se stinge obligaţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de restituire a sumei alocate din venituri din privatizare în euro.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 7 ianuarie 2015.

Nr. 10.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Virgil Laurenţiu Găman, secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

Având în vedere încheierea pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală, în data de 9 ianuarie 2015, în Dosarul nr. 131/1/2015,

în temeiul art. 19 alin. (1) lit. b), al art. 94 alin. (1) lit. f) şi al art. 95 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 9 ianuarie 2015 se constată suspendarea de drept a raportului de serviciu al domnului Virgil Laurenţiu Găman, secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 14 ianuarie 2015.

Nr. 11.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Iuliana Lascu a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

 

Având în vedere Avizul favorabil nr. 1.280/2015 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Iuliana Lascu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Iuliana Lascu exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 14 ianuarie 2015.

Nr. 12.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Horvath Levente-Akos din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Horvath Levente-Akos se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 14 ianuarie 2015.

Nr. 13.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Diana Ioana Florea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

 

Având în vedere propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, formulată prin Adresa nr. 56/M.T. din 9 ianuarie 2015, precum şi Avizul favorabil nr. 1.342/2015 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Diana Ioana Florea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Diana Ioana Florea exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjuncta] Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează;

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 14 ianuarie 2015.

Nr. 14.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

NORMĂ

privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

 

Având în vedere prevederile art. 41 lit. a), c), d) şi e) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 şi 6 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. II şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat, aprobată prin Legea nr. 108/2012,

în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 23 lit. f) şi art. 24 lit. c) şi o) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 10 decembrie 2014,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă reglementează:

a) dobândirea şi încetarea calităţii de participant la un fond de pensii administrat privat;

b) conţinutul actului-cadru individual de aderare la un fond de pensii administrat privat şi procedura de modificare a acestuia;

c) aderarea la un fond de pensii administrat privat;

d) validarea informaţiilor cuprinse în actele individuale de aderare şi repartizarea aleatorie a participanţilor la fondurile de pensii administrate privat;

e) evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat;

f) actualizarea de către instituţiile de evidenţă a informaţiilor referitoare la participanţi, conţinute în Registrul participanţilor.

Art. 2. - (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege, şi în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea pensiilor publice.

(2) De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) aderare - reprezintă manifestarea de voinţă a unei persoane eligibile în scopul de a deveni participant la un fond de pensii administrat privat, prin semnarea unui act individual de aderare;

b) bază de date a administratorilor - informaţii înregistrate cronologic şi sistematic cu privire la participanţi şi conturile acestora, la contribuţii, precum şi la modificările acestor date. administrate printr-un sistem de evidenţă, astfel încât să reflecte complet, corect şi consistent toate operaţiunile aferente fondului de pensii administrat privat;

c) document de asigurare - contract de asigurare socială, declaraţie individuală de asigurare sau declaraţie nominală de asigurare;

d) listă de atenţionare - document transmis administratorilor de instituţiile de evidenţă, prin care sunt semnalate neconcordanţe în legătură cu informaţiile referitoare la participanţii la un fond de pensii administrat privat;

e) persoană eligibilă - persoana în vârstă de până la 35 de ani la data luării în evidenţă de către instituţia de evidenţă în sistemul asigurărilor sociale, în baza documentului de asigurare, precum şi persoana de până la 45 de ani la data semnării actului individual de aderare la un fond de pensii administrat privat, care este asigurată la sistemul public de pensii şi a cărei identitate nu constituie informaţie clasificată, potrivit legii;

f) repartizare aleatorie - proces prin care sunt repartizate de către instituţia de evidenţă persoanele eligibile în vârstă de până la 35 de ani care nu au aderat din proprie iniţiativă la un fond de pensii administrat privat în termenul stabilit de Lege şi de prezenta normă sau care au semnat mai multe acte individuale de aderare, iar informaţiile cuprinse în acestea au fost raportate la instituţia de evidenţă în aceeaşi perioadă de raportare;

            g) validare - proces ulterior aderării sau repartizării aleatorii, care constă în înregistrarea de către instituţia de evidenţă în Registrul participanţilor a unei persoane eligibile, ca participant la un fond de pensii administrat privat, pe baza informaţiilor cuprinse în actul individual de aderare, transmis de către administratori şi/sau în documentul de asigurare.

 

CAPITOLUL II

Dobândirea şi încetarea calităţii de participant la un fond de pensii administrat privat

 

SECŢIUNEA 1

Dobândirea calităţii de participant

 

Art. 3. - O persoană eligibilă dobândeşte calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat în următoarele situaţii:

a) a aderat la un fond de pensii administrat privat prin semnarea unui act individual de aderare validat ulterior de instituţia de evidenţa;

            b) a fost repartizată aleatoriu de către instituţia de evidenţă şi validată la un fond de pensii administrat privat.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Încetarea calităţii de participant

 

Art. 4. - Calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat încetează la data radierii acestuia din Registrul participanţilor de către instituţia de evidenţă, în următoarele cazuri:

a) prin deschiderea dreptului la pensia privată;

b) prin decesul participantului;

c) prin pensionarea de invaliditate pentru pierderea totală a capacităţii de muncă, potrivit prevederilor legale aplicabile în sistemul public de pensii sau potrivit prevederilor legale incidente din actele normative privind legile speciale, după caz;

d) prin decizie a administratorului emisă în cazul constatării lipsei viramentelor în contul colector al fondului de pensii administrat privat, aferente participantului, pe o perioadă de 36 de luni consecutive de la data înscrierii în Registrul participanţilor;

e) prin hotărâre judecătorească definitivă de desfiinţare a actului individual de aderare pentru participantul respectiv;

f) prin decizie a administratorului de desfiinţare a actului individual de aderare în baza constatării încălcării art. 116 alin. (2) lit. b) din Lege, ca urmare a reclamaţiei participantului;

g) alte situaţii prevăzute în normele Autorităţii de Supraveghere Financiară, denumită în continuare Autoritatea.

Art. 5. - (1) Administratorii notifică instituţiei de evidenţă:

a) cererile primite de la participanţii care beneficiază de pensie de invaliditate de gradul I sau II pentru cauze care afectează ireversibil capacitatea de muncă, definite potrivit Legii pensiilor publice, după finalizarea plăţii activului net, comunicând ca “data stare”:

(i) data de la care au fost acordate drepturile de pensie de invaliditate, înscrisă în decizia administrativă privind acordarea pensiei de invaliditate eliberată de casele teritoriale de pensii sau de casele de pensii sectoriale, după caz, pentru participanţii pensionaţi de invaliditate care nu mai sunt supuşi revizuirii medicale începând de la data acordării drepturilor de pensie de invaliditate;

(ii) data de la care nu mai sunt supuşi revizuirii medicale pensionarii de invaliditate, înscrisă în decizia medicală asupra capacităţii de muncă, pentru participanţii pensionaţi de invaliditate care nu mai sunt supuşi revizuirii medicale ulterior înscrierii iniţiale la pensia de invaliditate;

b) cererile primite de la beneficiarul/beneficiarii participantului decedat, prin care se solicită contravaloarea drepturilor cuvenite, după finalizarea plăţii activului net cuvenit beneficiarului/ beneficiarilor, comunicând ca “data stare” data decesului;

c) cererile primite de la persoanele care îndeplinesc condiţiile de plată unică a activului personal net, având în vedere îndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, prevăzute de lege, după finalizarea plăţii activului net, comunicând ca “data stare” data acordării pensiei pentru limită de vârstă, înscrisă în decizia de pensionare.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) este transmisă de către administratori la acelaşi termen şi împreună cu raportul lunar prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. d), având înscrise datele cererilor prevăzute la alin. (1) şi specificaţia:

a) “invalid11, pentru participanţii care beneficiază de pensie de invaliditate de gradul I sau II şi nu mai sunt supuşi revizuirii medicale;

b) “decedat”, în cazul decesului participanţilor;

c) “pensionat”, pentru participanţii cărora le sunt aplicabile prevederile alin. (1) lit. c).

(3) Instituţia de evidenţă transmite administratorilor, la împlinirea a 12 luni care curg începând cu data de întâi a lunii următoare celei comunicate ca “data stare”, un raport separat conţinând următoarele informaţii, pentru participanţii respectivi:

a) cifra “0” pentru suma totală virată/reţinută în lună;

b) cifra “0” pentru codul unic de identificare al angajatorului.

(4) în cadrul raportului prevăzut la alin. (3) instituţia de evidenţă precizează că informaţiile menţionate la lit. a) şi b) reprezintă ultima informaţie în legătură cu viramentele contribuţiilor pentru participanţii în cauză şi nicio modificare referitoare la contribuţii nu mai poate avea loc după această dată.

(5) în cazurile specificate la alin. (1) lit. a) administratorul are obligaţia de a deţine copii ale deciziei administrative privind acordarea pensiei de invaliditate şi ale deciziei medicale asupra capacităţii de muncă.

(6) Prin excepţie, dacă data oricăreia dintre cererile prevăzute la alin. (1), prin care participantul/beneficiarul solicită plata drepturilor cuvenite, este ulterioară termenului de 12 luni de la “data stare”, instituţia de evidenţă transmite administratorului raportul prevăzut la alin. (3), în maximum 30 de zile calendaristice de la primirea notificării prevăzute la alin. (1).

Art. 6. - (1) Plata contravalorii activului personal net al participantului pensionat de invaliditate se va efectua conform prevederilor Normei nr. 19/2008 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat, în caz de invaliditate şi în caz de deces, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Norma nr. 19/2008.

(2) Contul participantului pensionat de invaliditate rămâne activ pe o perioadă de 12 luni de la data deschiderii dreptului la pensia de invaliditate.

(3) în perioada menţionată la alin. (2) se pot primi contribuţii şi se pot efectua regularizări.

(4) După încheierea perioadei menţionate la alin. (2), în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii raportului prevăzut la art. 5 alin. (3), administratorii solicită participantului reconfirmarea detaliilor privind referinţele de plată avute în vedere la procesarea plăţii sumelor provenite din activul net.

(5) în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea informaţiilor menţionate la alin. (4) administratorul efectuează plata contravalorii activului personal net acumulat de la data plăţii, conform Normei nr. 19/2008, până la data curentă şi închide contul participantului.

(6) în situaţia în care administratorul nu primeşte informaţii ca urmare a transmiterii solicitării de reconfirmare a detaliilor privind referinţele de plată, sumele primite conform alin. (3) se vor face venit la fond în prima zi lucrătoare după împlinirea termenului general de prescripţie de 3 ani care curge de la data primirii raportului prevăzut la art. 5 alin. (3).

Art. 7. - (1) Transferul contravalorii activului personal net al participantului decedat către beneficiarul/beneficiarii acestuia se va efectua conform prevederilor Normei nr. 19/2008.

(2) Contul participantului decedat rămâne activ pe o perioadă de 12 luni de la data decesului.

(3) în perioada menţionată la alin. (2) se pot primi contribuţii şi se pot efectua regularizări.

(4) După încheierea perioadei menţionate la alin. (2), în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii raportului prevăzut la art. 5 alin. (3), administratorii solicită beneficiarului/ beneficiarilor participantului decedat reconfirmarea detaliilor privind referinţele de plată avute în vedere la procesarea plăţii sumelor provenite din activul net şi verifică dacă acesta/aceştia a/au devenit participant/participanţi la un fond de pensii administrat privat.

(5) în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea informaţiilor menţionate la alin. (4) administratorul efectuează transferul sau plata, după caz, a contravalorii activului personal net acumulat de la data plăţii, conform Normei nr. 19/2008, până la data curentă şi închide contul participantului decedat.

(6)în situaţia în care administratorul nu primeşte informaţii ca urmare a transmiterii solicitării de reconfirmare a detaliilor privind referinţele de plată, sumele primite conform alin. (3) se vor face venit la fond în prima zi lucrătoare după împlinirea termenului general de prescripţie de 3 ani care curge de la data primirii raportului prevăzut la art. 5 alin. (3).

Art. 8. - (1) Până la adoptarea legii privind organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor private, plata contravalorii activului personal net al participantului pensionat se va efectua conform prevederilor Normei nr. 19/2008.

(2) Contul participantului pensionat rămâne activ pe o perioadă de 12 luni de la data deciziei de pensionare privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii.

(3) în perioada menţionată la alin. (2) se pot primi contribuţii şi se pot efectua regularizări.

(4) După încheierea perioadei menţionate la alin. (2), în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii raportului de la instituţia de evidenţă prevăzut la art. 5 alin. (3), administratorii solicită participantului reconfirmarea detaliilor privind referinţele de plată avute În vedere la procesarea plăţii sumelor provenite din activul net.

(5) în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea informaţiilor menţionate la alin. (4) administratorul efectuează plata contravalorii activului personal net acumulat de la data plăţii, conform Normei nr. 19/2008, până la data curentă şi închid contul participantului pensionat.

            (6) În situaţia în care administratorul nu primeşte informaţii ca urmarea transmiterii solicitării de reconfirmare a detaliilor privind referinţele de plată, sumele primite conform alin. (3) se vor face venit la fond în prima zi lucrătoare după împlinirea termenului general de prescripţie de 3 ani care curge de la data primirii raportului prevăzut la art. 5 alin. (3).

 

CAPITOLUL III

Actul individual de aderare şi procedura de modificare a acestuia

 

SECŢIUNEA 1

Actul individual de aderare

 

Art. 9. - (1) Conţinutul actului individual de aderare este avizat de către Autoritate odată cu autorizarea prospectului schemei de pensii private.

(2) Conţinutul actului-cadru individual de aderare utilizat în cadrul procesului de aderare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta normă.

(3) Seriile şi numerele unice ale actelor individuale de aderare, necesare fondatorilor în vederea obţinerii deciziei de autorizare a fondului de pensii administrat privat, sunt alocate de Autoritate la momentul obţinerii avizării actului individual de aderare.

(4) La solicitarea administratorilor, Autoritatea alocă numerele şi seriile actelor individuale de aderare pentru fiecare fond de pensii administrat privat.

(5) Este interzisă introducerea de către administratori în actele individuale de aderare a altor informaţii decât cele prevăzute în actul-cadru individual de aderare, cu excepţia seriei şi numărului unic alocate de Autoritate, precum şi a siglei şi logoului administratorului.

Art. 10. - (1) Prin semnarea actului individual de aderare persoana eligibilă îşi exprimă acordul de a fi parte la contractul de societate, acceptul cu privire la conţinutul acestuia şi la prospectul schemei de pensii private.

(2) Actul individual de aderare este completat de către persoana eligibilă care aderă sau de către agentul de marketing persoană fizică pe baza informaţiilor furnizate de către persoana eligibilă şi este semnat în faţa acestuia, cu excepţia actelor individuale de aderare încheiate în vederea transferului către un alt fond de pensii administrat privat.

(3) La momentul semnării actului individual de aderare, cu excepţia celor încheiate în vederea transferului la un alt fond de pensii administrat privat, agentul de marketing persoană fizică are următoarele obligaţii:

a) să prezinte persoanei eligibile în mod corect şi complet prospectul schemei de pensii private, precum şi modalitatea de aderare la un fond de pensii administrat privat;

b) să solicite o copie a actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată de către titular prin semnătura olografă, pe aceeaşi pagină pe care este reprodusă imaginea acestuia prin copiere;

c) să verifice perioada de valabilitate a actului de identitate al persoanei eligibile;

d) să confrunte datele din actul de identitate original cu cele din copia acestuia, precum şi cu datele înscrise în actul individual de aderare;

e) să înmâneze gratuit persoanei eligibile un exemplar din prospectul simplificat al schemei de pensii private valabil la data semnării actului individual de aderare şi, la cererea acestuia, un exemplar al prospectului detaliat;

f) să înmâneze persoanei eligibile un exemplar al actului individual de aderare completat corect şi semnat, în original.

(4) Este interzisă utilizarea actelor individuale de aderare care nu sunt avizate de către Autoritate.

(5) Este interzisă delegarea, împuternicirea sau reprezentarea persoanei eligibile în relaţia cu agentul de marketing persoană fizică.

(6) Administratorii instruiesc agenţii de marketing persoane juridice şi fizice în legătură cu transmiterea actelor individuale de aderare semnate de persoanele eligibile, în termen de 5 zile calendaristice de la data semnării acestora.

Art. 11. - (1) Actul individual de aderare se completează în două exemplare, fiecare exemplar se semnează în original de către persoana eligibilă şi de către agentul de marketing persoană fizică şi se distribuie astfel:

a) un exemplar se păstrează de către administratorul fondului de pensii administrat privat la care persoana eligibilă a aderat;

b) un exemplar se păstrează de către persoana eligibilă care a aderat la un fond de pensii administrat privat.

            (2) Pentru actele individuale de aderare care nu se mai află în posesia participantului sau care au fost distruse în mod ireversibil, administratorul eliberează copii, în urma cererii adresate de către acesta.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Modificarea actului individual de aderare

 

Art. 12. - (1) Modificarea actului individual de aderare se face de către administrator numai cu obţinerea în prealabil a avizului modificării de către Autoritate.

(2) Avizul de modificare al actului individual de aderare se emite de către Autoritate ca urmare a unei cereri scrise depuse la Autoritate de către administrator, împreună cu actul individual de aderare modificat, cu expunerea de motive care stă la baza solicitării şi cu dovada plăţii taxei.

Art. 13. - (1) Autoritatea hotărăşte cu privire la emiterea avizului de modificare a actului individual de aderare, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(2) Administratorul este obligat ca în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a unei autorizaţii sau a unui aviz emis de către Autoritate care determină modificarea actului individual de aderare să solicite avizarea modificării acestuia.

(3) Orice solicitare din partea Autorităţii privind informaţii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări.

(4) Depunerea informaţiilor suplimentare sau a documentelor cu modificări solicitate de Autoritate nu poate fi făcută, sub sancţiunea respingerii cererii, mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data solicitării Autorităţii.

(5) în situaţia în care se constată lipsa unor documente solicitate sau documentele depuse sunt incomplete, ilizibile ori au o formă necorespunzătoare, Autoritatea poate solicita completarea sau înlocuirea acestora, după caz, în termenul prevăzut la alin. (4).

(6) Avizul de modificare al actului individual de aderare se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptarea acestuia de către Autoritate.

(7) Actul individual de aderare în forma modificată intră în vigoare la 5 zile lucrătoare de la data comunicării avizului prevăzut la alin. (6).

Art. 14. - (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a uneia dintre condiţiile prevăzute în prezenta normă duce la respingerea cererii privind avizarea modificării actului individual de aderare.

(2) Decizia de respingere a cererii privind avizarea modificării actului individual de aderare, scrisă şi motivată, se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia de către Autoritate.

(3) Decizia de respingere a cererii privind avizarea modificării actului individual de aderare poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

            Art. 15. - O nouă cerere de avizare a modificării actului individual de aderare poate fi adresată Autorităţii numai după ce au fost remediate deficienţele care au determinat respingerea cererii iniţiale.

 

CAPITOLUL IV

Validarea persoanelor eligibile în cadrul procesului de aderare

 

Art. 16. - (1) Fiecare instituţie de evidenţă întocmeşte Registrul propriu al participanţilor prevăzut la art. 34 din Lege.

(2) Instituţia de evidenţă completează lunar Registrul participanţilor cu informaţiile referitoare la persoanele eligibile prevăzute la:

a) art. 30 alin. (1) din Lege, care sunt obligate să adere la un fond de pensii administrat privat;

b) art. 30 alin. (2) din Lege, care îşi exprimă opţiunea de a adera la un fond de pensii administrat privat;

c) art. 6 alin. (1) din Legea pensiilor publice, coroborat cu art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, aprobată prin Legea nr. 108/2012, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat, care sunt obligate să adere la un fond de pensii administrat privat, precum şi cele care îşi exprimă, potrivit Legii, opţiunea de a adera la un fond de pensii administrat privat.

(3) Registrul participanţilor la fondurile de pensii administrate privat cuprinde:

a) numele, prenumele şi domiciliul tuturor participanţilor aflaţi în evidenţa instituţiei de evidenţă;

b) codul numeric personal al acestora;

c) seria şi numărul actului de identitate;

d) seria şi numărul unic ale actului individual de aderare;

e) data semnării actului individual de aderare;

f) numărul de registru al administratorului din Registrul Autorităţii;

g) numărul de registru al fondului de pensii administrat privat din Registrul Autorităţii;

h) codul de identificare fiscală/codul unic de înregistrare şi denumirea angajatorului/angajatorilor, după caz;

i) numărul de registru al agentului de marketing, persoană juridică din Registrul Autorităţii;

j) numărul de registru al agentului de marketing, persoană fizică din Registrul Autorităţii.

Art. 17. - (1) Administratorii au următoarele obligaţii:

a) de a verifica datele înscrise în actele individuale de aderare cu datele înscrise în copia actului de identitate;

b) de a verifica, prin orice mijloace care pot fi probate ulterior, corectitudinea întocmirii actului individual de aderare şi realitatea manifestării de voinţă a persoanei eligibile;

c) de a înregistra informaţiile cuprinse în actul individual de aderare, în propria bază de date, în termen de 15 zile lucrătoare de la data semnării actului individual de aderare;

d) de a întocmi lunar un raport care să cuprindă informaţii privind persoanele eligibile care au semnat un act individual de aderare, în vederea validării acestora;

e) de a transmite lunar raportul prevăzut la lit. d), pe suport electronic, sub semnătură electronică extinsă către instituţia de evidenţă şi Autoritate, la data de 25 a fiecărei luni, pentru persoanele eligibile care au semnat un act individual de aderare.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) lit. d) conţine următoarele informaţii:

a) numele şi prenumele persoanelor care au semnat un act individual de aderare;

b) codul numeric personal al acestora;

c) seria şi numărul actului de identitate;

d) seria şi numărul unic ale actului individual de aderare;

e) data semnării actului individual de aderare;

f) codul de înregistrare al administratorului în Registrul Autorităţii;

g) codul de înregistrare al fondului de pensii administrat privat în Registrul Autorităţii;

h) codul de identificare f scală/codul unic de înregistrare şi denumirea angajatorului/angajatorilor, după caz;

i) codul de înregistrare a agentului de marketing persoană juridică în Registrul Autorităţii;

j) codul de înregistrare a agentului de marketing persoană fizică în Registrul Autorităţii;

k) denumirea casei de pensii la care este înregistrat participantul, înscrisă pe actul individual de aderare.

(3) Odată cu transmiterea raportului prevăzut la alin. (1) lit. d), administratorii au obligaţia să transmită Autorităţii, în format electronic, sub semnătură electronică extinsă, copiile scanate ale actelor individuale de aderare şi ale actelor de identitate ale persoanelor ale căror date au fost înregistrate în raport, însoţite de un centralizator.

(4) în cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (1) lit. e) de transmitere a raportului de către administratori, acesta se transmite la data de 25 a lunii următoare.

(5) Sunt exceptaţi de la întocmirea şi transmiterea raportului prevăzut la alin. (1) lit. d) administratorii care nu încheie niciun act individual de aderare într-o anumită lună.

Art. 18. - (1) Pe baza raportului transmis lunar de către administratori, instituţia de evidenţă verifică dacă:

a) persoana este înscrisă în Registrul propriu al participanţilor;

b) persoana este înscrisă în Registrul propriu de evidenţă al asiguraţilor din sistemul public de pensii, are vârsta de maximum 45 de ani la data semnării actului de aderare şi datorează cel puţin o contribuţie de asigurări sociale în ultimele 6 luni anterioare datei validării, în conformitate cu unul dintre documentele de asigurare depuse la instituţia de evidenţă;

c) persoana figurează cu un singur act individual de aderare raportat la instituţia de evidenţă în cadrul aceleiaşi raportări;

d) persoana este înscrisă în Registrul participanţilor al altei instituţii de evidenţă, ca urmare a schimbului periodic de informaţii prevăzut la alin. (2).

(2) în vederea respectării prevederilor art. 31 din Lege, instituţiile de evidenţă vor face schimb de informaţii referitoare la participanţii înscrişi în Registrele proprii şi la persoanele eligibile care au semnat un act individual de aderare şi care sunt cuprinse în raportul transmis de administratori la data de 25 a fiecărei luni, respectiv pentru persoanele eligibile pentru care urmează să se înceapă procesul de repartizare aleatorie.

(3) în cazul în care se constată că un participant a fost validat de instituţii de evidenţă diferite la fonduri de pensii administrate privat diferite, instituţiile de evidenţă vor înştiinţa administratorii în vederea iniţierii procedurii de transfer către fondul de pensii administrat privat unde participantul a fost validat prima dată.

(4) în cazul în care se constată că un participant a fost validat de instituţii de evidenţă diferite la acelaşi fond de pensii administrat privat, instituţiile de evidenţă vor înştiinţa administratorul şi vor prelua informaţiile înscrise în Registrul participanţilor instituţiei de evidenţă unde participantul a fost validat prima dată.

(5) Până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se întocmeşte raportul, instituţia de evidenţă actualizează Registrul participanţilor şi înscrie în acesta, ca validate, informaţiile din actele individuale de aderare pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1).

(6) Instituţia de evidenţă invalidează informaţiile din actele individuale de aderare pentru persoanele care:

a) figurează cu un singur act de aderare raportat de către administratori, dar nu sunt înregistrate în Registrul propriu de evidenţă a asiguraţilor din sistemul public de pensii sau nu se regăsesc cu cel puţin o obligaţie de plată în ultimele 6 luni anterioare datei validării în documentele de asigurare înregistrate la instituţia de evidenţă;

b) au aderat şi au fost validate anterior raportării lunare curente sau pentru care au fost raportate mai multe acte individuale de aderare în cadrul aceleiaşi raportări lunare;

c) au semnat acte individuale de aderare care nu sunt corect completate sau nu cuprind toate informaţiile solicitate, cu excepţia denumirii şi a codului de identificare fiscală/codului unic de înregistrare al angajatorului, precum şi a numărului de telefon şi e-mailului persoanelor eligibile;

d) figurează în Registrul participanţilor altei instituţii de evidenţă, comunicând administratorului instituţia de evidenţă în registrul căreia figurează persoana respectivă.

Art. 19. - (1) în data de 12 a fiecărei luni, instituţia de evidenţă transmite administratorilor şi Autorităţii un raport asupra procesului de validare a actelor individuale de aderare ale participanţilor, care conţine informaţiile prevăzute la art. 17 alin. (2), câmpurile aferente codurilor de validare şi motivele invalidărilor, pe baza datelor din Registrul de evidenţă a asiguraţilor din sistemul public de pensii, precum şi data validării şi înscrierii în Registrul participanţilor.

(2) în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii raportului instituţiei de evidenţă prevăzut la alin. (1), administratorul are obligaţia de a notifica rezultatul procesului de validare, în scris sau prin orice mijloc care poate fi probat ulterior, persoanelor cu care a semnat un act individual de aderare.

(3) Notificarea persoanelor prevăzute la alin. (2) se face o singură dată, după ultimul raport primit de la instituţia de evidenţă, referitor la actul individual de aderare raportat, prin orice mijloc care poate fi probat ulterior.

Art. 20. - În cazul persoanelor ale căror acte individuale de aderare au fost invalidate întrucât acestea nu figurează în Registrul de evidenţă a asiguraţilor din sistemul public de pensii, dar pentru care administratorul deţine un act individual de aderare completat şi semnat, precum şi copia actului de identitate, administratorul include datele acestora în următoarele minimum 3 rapoarte transmise către instituţia de evidenţă şi către Autoritate, începând cu luna următoare semnării actului individual de aderare.

Art. 21. - În cazul persoanelor ale căror acte individuale de aderare au fost invalidate de o instituţie de evidenţă ca urmare a validării anterioare de către o altă o instituţie de evidenţă, instituţia de evidenţă care a invalidat actul individual de aderare va proceda la înscrierea în Registrul propriu al participanţilor a informaţiilor validate de cealaltă instituţie de evidenţă şi va notifica administratorul fondului de pensii, cealaltă instituţie de evidenţă şi Autoritatea asupra operării acestei validări.

Art. 22. - (1) Persoanele eligibile au la dispoziţie o perioadă de 4 luni de la data la care sunt obligate prin Lege să adere la un fond de pensii administrat privat pentru a semna un act individual de aderare.

(2) în data de 10 a fiecărei luni, instituţia de evidenţă începe procesul de repartizare aleatorie, prin identificarea persoanelor care sunt obligate să adere la un fond de pensii administrat privat, care nu au semnat niciun act individual de aderare validat la un fond de pensii administrat privat şi pentru care niciun administrator nu a transmis informaţiile prevăzute la art. 17 alin. (2) în rapoartele aferente ultimelor 4 luni de la data la care acestea au devenit eligibile.

(3) în cazul în care o instituţie de evidenţă, în urma schimbului de informaţii cu o altă instituţie de evidenţă, constată că o persoană eligibilă aflată în situaţia prevăzută la alin. (2) este participantă la un fond de pensii administrat privat, procedează la preluarea în Registrul propriu al participanţilor a datelor de evidenţă ale participantului din Registrul participanţilor în care a fost identificat.

Art. 23. - În vederea organizării repartizării aleatorii, instituţia de evidenţă clasifică persoanele eligibile care urmează a fi repartizate în funcţie de vârstă şi gen.

Art. 24, - (1) Instituţia de evidenţă organizează datele persoanelor care urmează a fi repartizate aleatoriu pe categorii, după criteriul de vârstă, astfel:

a) persoanele cu vârsta de până la 25 de ani;

b) persoanele cu vârsta cuprinsă între 25 şi 35 de ani,

(2) Fiecare categorie de persoane prevăzută la alin. (1) este împărţită în funcţie de gen, prima grupă fiind cea a persoanelor de gen feminin.

(3) Categoriile de persoane care urmează a fi repartizate aleatoriu de către instituţia de evidenţă sunt:

a) prima grupă de persoane ce urmează a fi repartizată către fondurile de pensii administrate privat conţine persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) de genul feminin;

b) a două grupă de persoane ce urmează a fi repartizată către fondurile de pensii administrate privat conţine persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) de genul masculin;

c) a treia grupă de persoane ce urmează a fi repartizată către fondurile de pensii administrate privat conţine persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) de genul feminin;

d) a patra grupă de persoane ce urmează a fi repartizată către fondurile de pensii administrate privat conţine persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) de genul masculin.

Art. 25. - (1) Instituţia de evidenţă repartizează persoanele eligibile din fiecare categorie prevăzută la art. 24 alin. (3) în cote egale pe fiecare fond de pensii administrat privat.

(2) Repartizarea persoanelor eligibile din cadrul fiecărei grupe se efectuează una câte una, în ordinea crescătoare a vârstei, începând cu fondul de pensii administrat privat cu cel mai mare număr de participanţi.

(3) în cazul în care rezultatul repartizării prevăzute la alin. (1) nu este un număr întreg, fiecare fond de pensii administrat privat existent la data efectuării repartizării primeşte un număr întreg de participanţi, iar restul obţinut ca urmare a împărţirii este alocat fondului de pensii administrat privat cu cel mai mic număr de participanţi.

Art. 26. - (1) Repartizarea aleatorie lunară este finalizată de către instituţia de evidenţă până cel târziu la data de 15 a lunii respective.

(2) La finalizarea repartizării aleatorii, instituţia de evidenţă înregistrează ca validate informaţiile aferente persoanelor eligibile pentru fiecare fond de pensii administrat privat, generează serii şi numere unice de înregistrare a persoanelor repartizate aleatoriu şi actualizează informaţiile în Registrul participanţilor.

Art. 27. - În data de 18 a lunii respective instituţia de evidenţă notifică fiecărui administrator şi Autorităţii lista cu elementele de identificare - nume, prenume, cod numeric personal, cu elementele de contact - domiciliul, precum şi seria şi numărul alocat pentru persoanele repartizate aleatoriu, data validării şi înscrierii în Registrul participanţilor.

            Art. 28. - Administratorul căruia i-au fost repartizate aleatoriu persoane eligibile de către instituţia de evidenţă are obligaţia de a le informa în scris, prin intermediul serviciilor poştale, în termen de 30 de zile calendaristice de la data notificării prevăzută la art. 27, cu privire la denumirea fondului de pensii administrat privat şi a administratorului acestuia, precum şi cu privire la numărul, seria şi data repartizării aleatorii.

 

CAPITOLUL V

Actualizarea informaţiilor cuprinse în Registrul participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

 

Art. 29. - În cadrul procesului de aderare, instituţia de evidenţă actualizează Registrul participanţilor în baza:

a) rapoartelor lunare transmise de către administratori cu informaţiile cuprinse în actele individuale de aderare;

b) rapoartelor lunare transmise de către administratori cu informaţiile privind datele de identificare şi de contact ale participanţilor cuprinse în documentele justificative ale participanţilor sau angajatorilor;

c) informaţiilor cuprinse în documentele de asigurare iniţiale sau rectificative;

d) informaţiilor primite de la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare DEPABD:

e) informaţiilor primite de la Inspectoratul General pentru Imigrări, denumit în continuare IGI;

f) deciziilor Autorităţii;

g) rapoartelor transmise de administratori pentru radierea din Registrul participanţilor a persoanelor care se află în situaţia prevăzuta la art. 4;

h) schimbului de informaţii dintre instituţiile de evidenţă, în scopul unei evidenţe corecte şi unitare a drepturilor şi obligaţiilor participanţilor la fondurile de pensii administrate privat.

Art. 30. - (1) Ori de câte ori este cazul, administratorii întocmesc, suplimentar faţă de raportul prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. d), rapoarte pe care le transmit către instituţia de evidenţă la termenul prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. e), în baza:

a) cererilor primite din partea participanţilor;

b) listelor de atenţionare primite de la instituţia de evidenţă;

c) cererilor primite de la beneficiari, în cazul decesului participantului;

d) cererilor primite de la participanţii care se află în situaţia prevăzută la art. 30 alin. (1) şi (2) din Lege şi care au obţinut o hotărâre judecătorească definitivă de desfiinţare a actului individual de aderare;

e) altor situaţii care conduc la radierea participantului din Registrul participanţilor.

(2) Cererile primite din partea participanţilor sau a beneficiarilor pot fi pentru modificarea unor elemente de identificare ori de contact, pentru executarea unor hotărâri judecătoreşti, precum şi ca urmare a deschiderii dreptului la pensie de invaliditate pentru pierderea totală a capacităţii de muncă şi ca urmare a deschiderii dreptului la pensia privată sau pentru solicitarea contravalorii activului personal net ca urmare a decesului participantului.

(3) Administratorii au obligaţia efectuării de îndată a tuturor modificărilor cu privire la elementele de identificare şi de contact ale unui participant la fondul de pensii pe care îl administrează, după confirmarea operării acestora în Registrul participanţilor de către instituţia de evidenţă.

(4) Administratorii au obligaţia înregistrării, evidenţierii cronologice şi păstrării istoricului modificărilor cu privire la elementele de identificare şi de contact, respectiv al contribuţiilor fiecărui participant la fondul de pensii pe care îl administrează.

Art. 31. - Rapoartele prevăzute la art. 30 alin. (1) transmise la instituţia de evidenţă de către administratori conţin un cod de descriere a tipului de operaţiuni cu valori distincte pentru:

a) solicitarea de radiere a participantului din Registrul participanţilor ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti definitive de desfiinţare a actului individual de aderare;

b) solicitarea de schimbare a datelor aferente actului individual de aderare;

c) solicitarea de schimbare a numelui şi prenumelui participantului, a seriei şi numărului actului de identitate;

d) solicitarea de modificare a codului numeric personal al participantului ca urmare a schimbării cetăţeniei;

e) solicitarea de modificare a codului numeric personal al participantului ca urmare a unei erori materiale;

f) solicitarea privind luarea în evidenţă a încetării calităţii de participant prin dobândirea calităţii de pensionar de invaliditate;

g) solicitarea privind luarea în evidenţă a încetării calităţii de participant prin deschiderea dreptului la pensia privată;

h) solicitarea privind luarea în evidenţă a încetării calităţii de participant, prin deces, ca urmare a depunerii de către beneficiar/beneficiari a copiei certificatului de moştenitor;

i) solicitarea de radiere din Registrul participanţilor pentru situaţiile prevăzute la art. 4 lit. d), f) şi g);

j) solicitarea privind luarea în evidenţă a împlinirii termenului general de prescripţie a drepturilor nerevendicate de către beneficiarii participantului decedat.

Art. 32. - (1) Pe baza datelor şi informaţiilor conţinute în rapoartele primite de la administratori, corelate cu informaţiile existente în baza de date a asiguraţilor în sistemul public de pensii, instituţia de evidenţă actualizează în Registrul participanţilor elementele de identificare ale acestora referitoare la codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, numele şi prenumele, domiciliul şi încetarea calităţii de participant.

(2) în cazul în care, în urma verificării, o instituţie de evidenţă constată erori în informaţiile conţinute în rapoartele prevăzute la art. 30 alin. (1), va notifica celelalte instituţii de evidenţă la care participantul este înregistrat, iar acestea vor proceda la invalidarea înregistrării şi nu vor opera în Registrul participanţilor modificarea transmisă.

(3) Pe baza datelor primite de la DEPABD, IGI, administratori sau de la altă instituţie de evidenţă, instituţiile de evidenţă întocmesc, după caz, listele de atenţionare prevăzute la art. 33.

Art. 33. - (1) în data de 12 a fiecărei luni, instituţia de evidenţă transmite administratorilor listele de atenţionare.

(2) Listele de atenţionare cuprind:

a) informaţii referitoare la persoanele eligibile cu mai multe acte individuale de aderare, care au acelaşi nume şi acelaşi cod numeric personal;

b) informaţii referitoare la persoanele eligibile cu nume diferite, dar având acelaşi cod numeric personal;

c) informaţii referitoare la participanţii decedaţi sau la cei care au pierdut ori au primit cetăţenia română, obţinute lunar de către instituţia de evidenţă de la DEPABD şi/sau IGI;

d) informaţii referitoare la participanţii care figurează la fonduri de pensii diferite, la instituţii de evidenţă diferite;

e) informaţii referitoare la participanţii care au dobândit calitatea de pensionar pentru limită de vârstă şi/sau pensionar de invaliditate;

f) informaţii referitoare la participanţii ale căror coduri numerice personale nu se regăsesc în baza de date a DEPABD;

g) alte informaţii referitoare la participanţi, care au drept efect modificări în Registrul participanţilor,

Art. 34. - (1) în cel mai scurt timp posibil de la primirea listelor de atenţionare, administratorii analizează situaţia şi se adresează, după caz, fiecărui participant menţionat în listă, angajatorilor sau altor administratori, prin orice mijloace care pot fi probate ulterior, în vederea clarificării situaţiei notificate.

(2) În cazul notificării participantului de către administrator cu privire la semnalarea unor erori materiale referitoare la elementele de identificare ale acestuia, participantul este obligat să întreprindă toate măsurile necesare în vederea corectării erorii.

(3) Participantul este obligat să notifice în scris administratorului fondului de pensii administrat privat la care a aderat sau a fost repartizat aleatoriu, precum şi angajatorului sau angajatorilor, după caz, orice modificări referitoare la elementele de identificare şi/sau de contact, însoţite de copii ale actelor doveditoare eliberate de instituţiile abilitate, în termen de 30 de zile calendaristice de la data de începere a valabilităţii acestora.

Art. 35. - (1) în cazul în care instituţia de evidenţă constată că pentru acelaşi cod numeric personal există diferenţe semnificative între numele participantului transmis prin informaţiile cuprinse în actul individual de aderare şi numele din documentul de asigurare, notifică administratorului această situaţie în lista de atenţionare.

(2) în cel mai scurt timp posibil de la primirea listei de atenţionare, administratorul se adresează în scris participantului menţionat în listă şi, după caz, angajatorului, în vederea clarificării situaţiei descrise la alin. (1).

(3) în cazul în care se constată că datele aparţin aceluiaşi participant, iar eroarea materială a apărut în documentul de asigurare, administratorul notifică participantului faptul că trebuie să solicite angajatorului îndreptarea erorii materiale şi transmiterea unei declaraţii rectificative care să conţină numele corect..

(4) în cazul în care se constată că datele aparţin aceluiaşi participant, iar numele acestuia s-a modificat ca urmare a unor schimbări legale de nume, respectiv căsătorie, divorţ sau pe cale administrativă, operate în baza de date administrată de DEPABD, şi modificările nu au fost comunicate angajatorilor de către participant, administratorul notifică participantului să solicite angajatorului înscrierea noului nume în următorul document de asigurare transmis la instituţia de evidenţă.

(5) în cazul în care modificările legale de nume sunt comunicate administratorului de către participant, administratorul are obligaţia de a întocmi raportul prevăzut la art. 30 alin. (1) şi de a notifica instituţia de evidenţă cu privire la noul nume al participantului, prin înscrierea unei poziţii având menţiunea “modificări de elemente de identificare”, conţinând noul nume al participantului, în termenul prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. e), ataşând la raport copia actului de identitate.

(6) Instituţia de evidenţă, pe baza rapoartelor primite de la administratori, corelate cu informaţiile existente în baza de date a asiguraţilor la sistemul public de pensii, operează modificarea numelui participantului în Registrul participanţilor şi îl informează pe administrator asupra operării modificării.

Art. 36. - (1) în cazul cererilor primite de administrator de la persoane care se află în situaţia prevăzută la art. 30 alin. (1) din Lege şi care au obţinut o hotărâre judecătorească definitivă de desfiinţare a actului individual de aderare se întreprind următoarele acţiuni:

a) persoana transmite administratorului fondului la care este participant, precum şi instituţiei de evidenţă o copie a hotărârii judecătoreşti definitive;

b) administratorul comunică instituţiei de evidenţă desfiinţarea actului individual de aderare pentru participantul respectiv, prin înscrierea menţiunii “radierea participantului din Registrul participanţilor”, şi îi remite o copie a hotărârii judecătoreşti definitive:

c) instituţia de evidenţă procedează la recuperarea contribuţiei brute virate până la momentul eliminării din Registrul participanţilor, în vederea returnării acesteia bugetului asigurărilor sociale de stat, prin compensare cu contribuţiile de virat la data următorului virament lunar;

d) instituţia de evidenţă înscrie în listele nominale de viramente, la următorul termen de virament pentru participantul în cauză, suma reprezentând contravaloarea contribuţiilor totale brute virate, cu semnul minus, după eliminarea din Registrul participanţilor;

e) în cazul în care activul personal al participantului este mai mic decât valoarea contribuţiilor brute virate la fond, diferenţa se acoperă din veniturile administratorului prevăzute la art. 85 lit. a) din Lege;

f) în cazul în care activul personal al participantului este mai mare decât valoarea contribuţiilor brute virate la fond, diferenţa se face venit din exploatare la fondul respectiv;

g) după efectuarea operaţiunilor prevăzute la lit. a)-f), administratorul închide contul participantului.

(2) în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea operaţiunilor menţionate la alin. (1), administratorii au obligaţia de a informa participantul cu privire la;

a) ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii judecătoreşti şi închiderea contului participantului;

b) faptul că acesta este obligat să adere la un fond de pensii administrat privat, în caz contrar, conform prevederilor legale, acesta urmând a fi repartizat aleatoriu de instituţia de evidenţă.

(3) în cazul cererilor primite de administrator de la persoane care se afla în situaţia prevăzută la art. 30 alin. (2) din Lege şi care au obţinut o hotărâre judecătorească definitivă de desfiinţare a actului individual de aderare sunt aplicabile prevederile alin. (1) şi alin. (2) lit. a).

(4) în cazul prevăzut la art. 4 lit. f) din prezenta normă şi la art. 30 alin. (1) din Lege se aplică prevederile alin. (1) lit. c)-g) şi alin. (2).

(5) în cazul prevăzut la art. 4 lit. f) din prezenta normă şi la art. 30 alin. (2) din Lege se aplică prevederile alin. (1) lit. c)-g) şi alin. (2) lit. a) după ce administratorul a comunicat instituţiei de evidenţă desfiinţarea actului individual de aderare pentru participantul respectiv şi a remis acesteia o copie a deciziei de desfiinţare a actului individual de aderare.

Art. 37. - (1) în cazul în care instituţia de evidenţă nu comunică administratorului informaţiile referitoare la domiciliul participanţilor repartizaţi aleatoriu, administratorul procedează astfel:

a) identifică participanţii care au fost repartizaţi aleatoriu la fondul de pensii pe care îl administrează şi care nu figurează cu adresă de domiciliu;

b) identifică angajatorul după codul de identificare fiscală/codul unic de înregistrare şi se adresează acestuia în scris, în vederea identificării adresei de domiciliu a participantului;

c) solicită în scris participantului transmiterea unei copii de pe actul de identitate, cu semnătură în original pe aceeaşi pagină cu imaginea reprodusă prin copiere, după primirea informaţiilor referitoare la adresa de domiciliu de la angajatorul participantului;

d) comunică adresa participantului cu menţiunea “modificări de date personale” şi ataşează copia actului de identitate în următorul raport transmis către instituţia de evidenţă.

(2) în baza raportului menţionat la alin. (1) lit. d) şi a documentelor justificative primite, instituţia de evidenţă înscrie în evidenţele proprii adresa de domiciliu a respectivului participant.

Art. 38. - (1) Participantul are obligaţia notificării administratorului şi angajatorului asupra dobândirii/pierderii cetăţeniei române, în termen de 30 de zile calendaristice de la data eliberării actelor de identitate, cu ataşarea documentelor justificative în copie.

(2) Angajatorul, la primirea notificării prevăzute la alin. (1) şi a copiilor documentelor justificative, transmite o declaraţie nominală rectificativă, la următorul termen de depunere prevăzut de lege.

(3) Administratorul notificat conform alin. (1) informează instituţia de evidenţă prin înscrierea în următorul raport lunar a respectivei modificări, în vederea modificării codului numeric personal al participantului în Registrul participanţilor.

(4) Instituţia de evidenţă, în baza raportului şi a documentelor justificative primite de la administrator, precum şi a informaţiilor cuprinse în declaraţia nominală rectificativă, operează modificarea codului numeric personal în Registrul participanţilor, după consultarea DEPABD şi/sau IGI, şi informează administratorul la data prevăzuta la art. 33 alin. (1).

(5) Administratorul, în baza informării din partea instituţiei de evidenţă, operează modificarea codului numeric personal al participantului în evidenţele proprii.

Art. 39. - (1) Participantul are obligaţia de a transmite angajatorului şi administratorului o copie de pe noul act de identitate, cu semnătură în original pe aceeaşi pagină cu imaginea reprodusă prin copiere, în cazul în care din evidenţele DEPABD rezultă că a fost modificat codul numeric personal şi are un nou act de identitate, în termen de 30 de zile calendaristice de la eliberarea noului document.

(2) Administratorul, notificat conform alin. (1), informează instituţia de evidenţă prin înscrierea în următorul raport lunar a respectivei modificări, în vederea actualizării codului numeric personal al participantului în Registrul participanţilor.

(3) Instituţia de evidenţă, în baza raportului şi a documentelor justificative primite de la administrator, precum şi a informaţiilor aferente documentelor de asigurare, operează modificarea codului numeric personal în Registrul participanţilor şi informează administratorul la data prevăzută la art. 33 alin. (1).

(4)Administratorul, în baza informării din partea instituţiei de evidenţă, operează modificarea codului numeric personal al participantului în evidenţele proprii.

Art. 40. - În cazul în care un participant aflat în situaţia schimbării codului numeric personal, potrivit art. 38 alin. (1) sau art. 39 alin. (1), a fost validat la două fonduri de pensii administrate privat, activul său personal este transferat, fără

penalităţi de transfer, potrivit prevederilor normei privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat.

            Art. 41. - Administratorii au obligaţia de a păstra în evidenţele proprii istoricul operaţiunilor descrise la art. 30 alin. (2), art. 35-39 şi documentele justificative aferente.

 

CAPITOLUL VI

Răspunderea juridică

 

Art. 42. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) nerespectarea de către administratori a obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (5), art. 17 alin. (1) şi (3), art. 19 alin.(2), art. 28, art. 30 alin. (3) şi (4), art. 35 alin.(5), art. 36 alin. (2), art. 41 şi 48;

b) nerespectarea de către agenţii de marketing a interdicţiilor prevăzute la art. 10 alin. (3);

c) încheierea sau utilizarea de către administrator, agentul de marketing persoană juridică sau fizică a unor acte individuale de aderare cu nerespectarea conţinutului acestora, avizat de Autoritate, şi/sau fără să fi obţinut în prealabil avizul Autorităţii;

d) nerespectarea celorlalte obligaţii prevăzute de prezenta normă.

            (2) Săvârşirea vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 16, art. 81 alin. (1) lit. c), art. 141 alin. (2)-(4), (6)-(11) şi ale art. 142 din Lege.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 43. - Termenele prevăzute de prezenta normă care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare se vor prelungi până la sfârşitul zilei lucrătoare următoare.

Art. 44. - (1) Angajatorii persoane fizice şi juridice, alţii decât cei din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, sunt obligaţi să pună la dispoziţia Autorităţii şi administratorilor de fonduri de pensii administrate privat datele şi documentele necesare pentru identificarea participanţilor la fondurile de pensii administrate privat.

(2) Administratorii îşi transmit reciproc informaţii, la solicitarea scrisă a unuia dintre aceştia, cu privire la datele participanţilor incluşi în operaţiunile descrise la art. 7, 35, 38 şi 39.

Art. 45. - Toate rapoartele transmise de către instituţia de evidenţă Autorităţii vor fi în format electronic, sub semnătură electronică extinsă, formatul acestor rapoarte fiind stabilit prin protocolul încheiat cu aceste instituţii.

Art. 46. - Prezenta normă intră în vigoare la data de 1 aprilie 2015.

Art. 47. - La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 30/2009 pentru aprobarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 7 decembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Art. 48. - În termen de 90 de zile calendaristice de la data publicării prezentei norme, administratorii au obligaţia să depună la Autoritate toate documentele necesare în vederea avizării modificării actului individual de aderare, conform prevederilor prezentei norme.

 

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 8 ianuarie 2015.

Nr. 1.

 

ANEXĂ

 

ACT-CADRU INDIVIDUAL DE ADERARE

Seria.......nr. ......

 

Numărul deciziei de autorizare ca administrator .....................................................................

Numărul deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii private ................................

Numărul deciziei de autorizare a fondului de pensii administrat privat ...................................

Numele şi prenumele participantului ...............................................................................

Cod numeric personal (CNP) ....................................., B.I./C.I. seria ...... nr. ...................... eliberat(ă) la data de .................. de către .............................................................................................

Data naşterii (zz/ll/aaaa) ........................................................................

Adresa de domiciliu .....................................................................................................................

(localitatea, judeţul/sectorul, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul, codul poştal)

Adresa de corespondenţă .......................................................................................................................

(localitatea, judeţul/sectorul, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul, codul poştal)

Numărul de telefon ............................, adresa de e-mail ..............................................

Denumirea fondului de pensii administrat privat .....................................................................................

Administrat de .....................................................................................................................................

(denumirea administratorului)

Adresa administratorului .........................................................................................................................

(localitatea, judeţul/sectorul, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul, codul poştal)

Denumirea angajatorului...........................................................CIF/CUI.......................

Denumirea casei de pensii la care este înregistrat participantul*:

 Casa Naţională de Pensii Publice

 Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale

 Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Administraţiei şi Internelor

 Casa de Pensii Sectorială a Serviciului Român de Informaţii (Se marchează cu X de către participant.)

Conform prevederilor Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, administratorului, agentului de marketing şi persoanelor afiliate acestora le este interzis;

1. să ofere beneficii colaterale în scopul de a convinge o persoană să adere la un fond de pensii sau să rămână participant la acesta;

2. să acorde foloase pentru facilitarea aderării potenţialilor participanţi.

 

Declaraţia participantului:

1. Declar pe propria răspundere că mă aflu la prima aderare la un fond de pensii administrat privat şi că nu am mai semnat un alt act individual de aderare la un alt fond.

 (Se marchează cu X de către participant numai în situaţia în care se află la prima aderare.)

2. Declar pe propria răspundere că am semnat acest act individual de aderare în vederea transferului meu de la un alt fond de pensii administrat privat.

 (Se marchează cu X de către participant numai în situaţia în care se transferă de la un alt fond de pensii administrat privat.)

3. Am luat cunoştinţă de prevederile prospectului schemei de pensii private, am primit acest document îmi exprim acordul de a deveni parte în contractul de societate şi am fost informat cu privire la contractul de administrare.

4. Am luat cunoştinţă despre faptul că administratorul poate utiliza datele mele cu caracter personal în vederea prezentării altor produse proprii de pensii private.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, participantul beneficiază de dreptul de acces şi de intervenţie asupra datelor personale, de a nu fi supus unei decizii individuale şi de a se adresa justiţiei. Participantul are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îl privesc şi de a solicita ştergerea acestora, printr-o cerere scrisă, datată şi semnată, adresată ..................................................................... (denumirea administratorului) care prelucrează datele participantului conţinute în prezentul act, în scopul prevăzut de Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Mă oblig ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la apariţia oricăror modificări ale elementelor de identificare sau de contact, să informez administratorul fondului de pensii administrat privat.

6. Am luat cunoştinţă de faptul că, ulterior semnării actului individual de aderare, administratorul are obligaţia de a verifica corectitudinea întocmirii actului individual de aderare şi realitatea manifestării mele de voinţă, prin orice mijloace care pot fi probate ulterior.

 

Administrator,

...............................................................

Reprezentant legal,

...............................................................

(numele, prenumele, semnătura şl ştampila)

Participant,

...............................................................

(numele şi prenumele)

...............................................................

(semnătura)

 

 

Data ...........................

(zz/ll/aaaa)

Agent de marketing persoană juridică ...............................................................

Codul din Registrul Autorităţii de Supraveghere Financiară...........................

 

 

Agent de marketing persoană fizică,

...............................................................

(numele şi prenumele)

 

...............................................................

(semnătura)

 

 

Data ...........................

(zz/ll/aaaa)

 

Codul din Registrul Autorităţii de Supraveghere Financiară ..............................................

Rubrică completată de administrator

 

Verificat

Nume: ...........................................

Prenume: ......................................

Semnătura

......................................

Data

......................................


* În cazul în care participantul este înregistrat în Registrul asiguraţilor la mai multe case de pensii, acesta are obligaţia să menţioneze acest lucru în prezentul act.