MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr.40/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 40         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 16 ianuarie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

13. - Hotărâre privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie şi februarie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

 

16. - Hotărâre pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

            17. - Decizie privind numirea domnului Bogdan-Dragoş-Aureliu Marian-Stanoevici în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            2/35/2. - Ordin al ministrului sănătăţii, al ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă

 

            112. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile în domeniul taxei pe valoarea adăugată

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie şi februarie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) în scopul asigurării necesarului de finanţare al autorităţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă - Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice (POS CCE), Programul operaţional Dezvoltarea resurselor umane (POSDRU) şi Programul operaţional regional (POR), denumite în continuare programe operaţionale, aferent lunilor ianuarie şi februarie ale anului 2015, în vederea efectuării plăţilor pentru rambursarea cheltuielilor eligibile către beneficiari şi pentru plata cheltuielilor eligibile rambursabile din cererile de plată aferente instrumentelor structurale, se aprobă alocarea temporară din venituri din privatizare de către Ministerul Finanţelor Publice a sumei de 1.420.000,00 mii lei, în echivalent euro, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management pentru programele operaţionale, care beneficiază de prevederile alin. (1), sunt cei prevăzuţi în anexă.

(3) Sumele alocate autorităţilor de management din venituri din privatizare, şi utilizate, vor fi rambursate Ministerului Finanţelor Publice în euro, din sumele restituite cu această destinaţie de către Comisia Europeană, până la data de 30 mai 2015.

Art. 2. - (1) Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, efectuează transferul integral în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) în termen de două zile lucrătoare de la data solicitării de către Autoritatea de certificare şi plată.

(2) Echivalentul în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) se determină pe baza cursului Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării transferului sumelor în valută din contul 3216.800000EUR “Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, în contul analitic denominat în euro 3216.800100EUR “Disponibil din contribuţia financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare”, deschis la Banca Naţională a României, administrat de Autoritatea de certificare şi plată.

(3) Autoritatea de certificare şi plată efectuează schimbul valutar al întregii sume în euro transferată potrivit alin. (1) şi virează echivalentul în lei al sumei rezultate în contul 54.01.03.00. “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale”, deschis la Trezoreria Operativă Centrală şi gestionat de Autoritatea de certificare şi plată.

(4) Autoritatea de certificare şi plată efectuează transferul în conturile de disponibil deschise pe numele ordonatorilor principali de credite cu rol de Autorităţi de management, integral sau în tranşe, în limita sumei rezultate în urma operaţiunii de schimb valutar prevăzute la alin. (3), proporţional cu sumele prevăzute în anexă, pe baza solicitărilor de fonduri ale autorităţilor de management cuprinzând cereri de rambursare ale beneficiarilor autorizate la plată şi cereri de plată înregistrate la autorităţile de management.

(5) Autorităţile de management pentru programele operaţionale au obligaţia efectuării plăţilor în conturile beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare şi plată conform alin. (4), în termen de 10 zile, dar nu mai târziu de data de 27 februarie 2015.

(6) Ordonatorii principali de credite cu rol de autorităţi de management pentru programele operaţionale şi Autoritatea de certificare şi plată restituie Ministerului Finanţelor Publice contravaloarea în euro a sumelor neutilizate în lei din venituri din privatizare în contul prevăzut la alin. (2), până la data de 10 martie 2015.

(7) Autorităţile de management notifică Autoritatea de certificare şi plată cu privire la cheltuirea integrală a sumelor transferate potrivit alin. (4) sau cu privire la restituirea sumelor neutilizate, prevăzute la alin. (6), în termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea operaţiunii.

Art. 3. - (1) Reconstituirea veniturilor din privatizare se realizează de ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management prin intermediul Autorităţii de certificare şi plată, din sumele primite de la Comisia Europeană, ca urmare a transmiterii către aceasta a aplicaţiilor de plată aferente programelor operaţionale. Autorităţile de management pentru programele operaţionale au obligaţia transmiterii la Autoritatea de certificare şi plată, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii fondurilor, a declaraţiilor lunare de cheltuieli eligibile, potrivit prevederilor cadrului legal naţional şi comunitar, a căror valoare totală aferentă finanţării din Instrumente structurale să fie cel puţin egală cu valoarea sumei primite. Autoritatea de certificare şi plată va asigura procesarea şi transmiterea declaraţiilor de cheltuieli către Comisia Europeană în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii acestora de la autorităţile de management, în condiţiile în care nu este necesară întreruperea termenului de procesare ca urmare a identificării unor deficienţe.

(2) Reconstituirea sumelor transferate potrivit art. 2 alin. (4) se va efectua prin transferarea echivalentului în euro din contul denominat în euro “Disponibil din contribuţia financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Autorităţii de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în contul “Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice până la incidenţa sumei în euro prevăzută la art. 2 alin. (2), luând în considerare notificările autorităţilor de management prevăzute la art. 2 alin. (7).

(3) Sumele necesare pentru finanţarea eventualelor diferenţe nefavorabile de curs valutar rezultate ca urmare a restituirii sumelor neutilizate din veniturile din privatizare, conform art. 2 alin. (6), se asigură din bugetul propriu al ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management.

(4) Sumele reprezentând diferenţe favorabile de curs valutar rezultate ca urmare a restituirii sumelor neutilizate din veniturile din privatizare, conform art. 2 alin. (6), se fac venit la bugetul de stat.

Art. 4. - Sumele în euro încasate potrivit art. 2 alin. (6) şi art. 3 alin. (2) şi (3) până la concurenţa totală a sumei alocate de Ministerul Finanţelor Publice potrivit art. 2 alin. (2) se înregistrează ca venituri din privatizare în valută şi se stinge obligaţia de restituire a sumelor alocate din venituri din privatizare în euro a ordonatorilor principali de credite prevăzuţi în anexă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 14 ianuarie 2015.

Nr. 13.

 

ANEXĂ

 

Repartiţia sumelor alocate temporar, pentru lunile ianuarie şi februarie ale anului 2015, din venituri din privatizare, ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

 

- mii lei -

Ordonator principal de credite - AM

Total necesar fonduri ianuarie şi februarie 2015 (FEN)

1

2

Ministrul fondurilor europene - POS CCE

460.000,00

Ministrul fondurilor europene - POS DRU

560.000,00

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice - POR

400.000,00

TOTAL:

1.420.000,00

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După alineatul (24) al articolului 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (25) şi (26), cu următorul cuprins:

„(25) Pentru anul 2015, se alocă un plafon al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de 2.500 milioane lei.

(26) în anul 2015 se pot emite garanţii potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrarea în limita plafonului alocat la alin. (25), a diferenţei rămase nealocate din plafonul aferent anului 2014, precum şi a diferenţei neutilizate până la data de 31 decembrie 2014 din sumele alocate finanţatorilor din plafonul disponibil în anul 2014. Suma reprezentând diferenţa rămasă nealocată, precum şi cea alocată şi neutilizată din plafonul alocat pentru anul 2014 se publică pe site-ul FNGCIMM şi pe cel al Ministerului Finanţelor Publice, până în data de 31 ianuarie 2015.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vălcov

 

Bucureşti, 14 ianuarie 2015.

Nr. 16.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Bogdan-Dragoş-Aureliu Marian-Stanoevici în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Bogdan-Dragoş-Aureliu Marian-Stanoevici se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 16 ianuarie 2015.

Nr. 17.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 2 din 5 ianuarie 2015

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 35 din 14 ianuarie 2015

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 2 din 5 ianuarie 2015

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 26/35/DG 5/2015 al secretarului general al Ministerului Sănătăţii, Ministerului Finanţelor Publice şi al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă,

în temeiul prevederilor:

- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii, ministrul finanţelor publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

 

NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă

 

1. Potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă, sumele recuperate de către casele de asigurări de sănătate de la medicii de familie care au asigurat în perioada 28 mai 2008-1 iunie 2011 continuitatea asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă organizate în baza Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentând cheltuieli de administrare şi funcţionare ale cabinetelor şi accesoriile aferente, rezultate ca o consecinţă a constatărilor efectuate de către auditorii financiari ai Curţii de Conturi a României, se restituie în primul semestru al anului 2015.

2. Restituirea sumelor prevăzute la pct. 1 se face din oficiu de către casele de asigurări de sănătate potrivit următoarei metodologii:

2.1. Casele de asigurări de sănătate comunică Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, până la data de 31 ianuarie 2015 sumele recuperate de la medicii de familie care urmează a fi restituite.

2.2. CNAS transmite Ministerului Sănătăţii până la data de 15 februarie 2015 suma rezultată ca urmare a centralizării datelor transmise de casele de asigurări de sănătate potrivit pct. 2.1.

2.3. Sumele prevăzute la pct. 2.2 se transferă din bugetul aprobat Ministerului Sănătăţii pe anul 2015 la capitolul 66.01 “Sănătate”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice11, alineatul 51.01.11 “Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate”.

2.4. Ministerul Sănătăţii prezintă deschiderile de credite Ministerului Finanţelor Publice şi până la data de 31 martie 2015 virează în contul CNAS suma solicitată în condiţiile pct. 2.2.

2.5. După virarea sumei de către Ministerul Sănătăţii potrivit pct. 2.4, în termen de 15 zile calendaristice, CNAS asigură deschiderea de credite bugetare către casele de asigurări de sănătate care urmează să efectueze restituirea sumelor către medicii de familie.

2.6. Casele de asigurări de sănătate, În termen de 15 zile calendaristice de la deschiderea creditelor bugetare de către CNAS, realizează restituirea sumelor către medicii de familie după cum urmează:

a) în conturile prevăzute în contractele de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară, pentru cei care se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;

b) în conturile declarate de medicii de familie, în situaţia în care aceştia nu se mai află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile în domeniul taxei pe valoarea adăugată

 

Având în vedere dispoziţiile art. 50 şi 52 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, al art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (098) “Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Instrucţiunile de completare a formularului menţionat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (088) “Declarate pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. - Formularul menţionat la art. 1 se depune, însoţit de formularul menţionat la art. 3, la organele fiscale competente de către societăţile care sunt înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. Formularele menţionate la art. 1 şi 3 se depun în aceeaşi zi cu depunerea la oficiul registrului comerţului a cererii de înmatriculare în registrul comerţului.

Art. 5. - Formularul menţionat la art. 3 se completează şi se depune de către societăţile înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art. 153 alin. (1) lit. b) şi c) sau alin. (91) din Codul fiscal, odată cu declaraţia de menţiuni (formular 010) sau odată cu “Cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (formular 099)”, după caz.

Art. 6. - (1) Formularul menţionat la art. 3 se completează şi se depune de către persoanele impozabile, societăţi, înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care sunt înregistrate în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art. 153 din Codul fiscal, la solicitarea organelor fiscale competente, formulată în temeiul prevederilor art. 52 din Codul de procedură fiscală, în situaţii cum ar fi:

a) schimbarea sediului social;

b) schimbarea administratorilor şi/sau a asociaţilor.

(2) Identificarea persoanelor impozabile, societăţi comerciale cărora urmează a li se solicita completarea şi depunerea formularului menţionat la art. 3, se face lunar, de către organul fiscal competent, pe baza informaţiilor furnizate de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în baza protocolului de colaborare.

(3) Persoanele impozabile, societăţi comerciale înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrate în scopuri de TVA, la care organele fiscale constată modificări ale datelor primite potrivit alin. (2) faţă de datele existente în evidenţele fiscale cu privire la sediul social şi/sau la administratori şi/sau asociaţi, se notifică în vederea completării şi depunerii formularului menţionat la art. 3.

Art. 7. - Persoanele impozabile, societăţi comerciale înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA şi care nu depun formularul menţionat la art. 3, în condiţiile prevăzute Sa art. 4 sau art. 5, după caz, se notifică în vederea completării şi depunerii acestui formular.

Art. 8. - Formularele menţionate la art. 1 şi 3 se completează cu ajutorul programului informatic de asistenţă pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi care poate fi descărcat de pe pagina de internet www.anaf.ro

Art. 9. - În sensul prezentului ordin, prin organ fiscal competent se înţelege, după caz:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerţului - pentru solicitarea înregistrării, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal;

b) organul fiscal în a cărui evidenţă este înregistrată persoana impozabilă ca plătitor de impozite şi taxe - în cazul celorlalte persoane impozabile.

Art. 10. - (1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI “Taxa pe valoarea adăugat㔠din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Referirile la Legea nr. 31/1990 din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 11. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu data de 1 februarie 2015.

Art. 13. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 16 ianuarie 2015.

Nr. 112.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 alin. (l) lit. a) din Codul fiscal

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCŢIUNI

de completare a formularului (098) “Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”

 

Cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, denumită în continuare cerere (formular 098), se completează şi se depune de către societăţile care se înfiinţează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, denumită în continuare Codul fiscal.

Cererea se depune de către solicitant, în calitate de reprezentant legal al societăţii pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA, de către un asociat al acesteia sau o altă persoană împuternicită, potrivit legii, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată.

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerţului.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

A. Date de identificare a persoanei impozabile:

Rândul 1. Denumire

Se completează cu denumirea societăţii pentru care a fost depusă cererea de înmatriculare în registrul comerţului şi pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA.

Rândul 2. Sediul social declarat cu ocazia înmatriculării în registrul comerţului

Se completează cu adresa sediului social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerţului.

B. Solicitant, în calitate de:

Se marchează cu “X” calitatea de “Reprezentant legal”, în situaţia în care cererea este completată de reprezentantul legal al societăţii pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerţului sau de către altă persoană împuternicită să o reprezinte, potrivit legii.

Se marchează cu “X” calitatea de “Asociat”, în situaţia în care cererea este completată de unul dintre asociaţii societăţii pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerţului.

Se marchează cu “X” rubrica “Act constitutiv”. În situaţia în care calitatea de reprezentant legal sau asociat rezultă din actul constitutiv al societăţii pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerţului.

În situaţia în care calitatea de reprezentant legal al societăţii pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerţului rezultă dintr-un alt document, se înscriu numărul şi data împuternicirii.

Rubrica “Date de identificare” se completează cu datele de identificare ale solicitantului.

C. Taxa pe valoarea adăugată

Se completează de către societăţile care se înfiinţează în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.

Rândul 1. Se estimează cifra de afaceri preconizată a se realiza în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic din operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, din operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 145 alin. (2) lit. b) şi d) din Codul fiscal, din operaţiuni scutite cu drept de deducere şi scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor:

a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal, efectuate de persoana impozabilă;

b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Rândul 2 se marchează cu “X” datorită obligativităţii înregistrării în scopuri de TVA ca urmare a declarării unei cifre de afaceri egale cu sau mai mari decât plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, al cărui echivalent în lei se stabileşte !a cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 220.000 lei.

Rândul 3 se marchează cu “X” în cazul în care se optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi cifra de afaceri declarată este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal.

Rândul 4. Perioada fiscală

Se marchează cu “X” perioada fiscală care urmează a fi utilizată pentru taxa pe valoarea adăugată.

Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării. În caz contrar sau în situaţiile prevăzute la art. 1561 alin. (61) şi (62) din Codul fiscal, va depune deconturi lunare.

 

ANEXA Nr. 3*)

 


* În cazul în care declaraţia se depune de către împuternicit, se va anexa împuternicirea.

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

 

            Date privind asociaţii/administratorii

 

Tipul (PF sau PJ)

Ţara de rezidenţă fiscală

Denumire/Nume şi prenume

Cod identificare fiscală

(CIF/CNP/CUI/ NIF)

Acide identitate (CI/Paşaport, etc.)

Serie şi număr act de identitate

Data emiterii

Autoritate emitentă

Calitatea in cadrul persoanei impozabile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Spaţiul cu destinaţie de sediu social

 a) în proprietate sau în cadrul unui contract de leasing financiar,

 b) închiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau. după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an;

 c) închiriat, concesionat ori utilizai în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală sau mai mare de un an;

 d) stabilit temporar ta sediul profesional al avocatului

 e) alte situaţii

 

Nr./data documentului care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului cu destinaţie de sediu social ……….

 

Exemplu: Nr./dată de autentificare la biroul notarial

Se va anexa copia documentului din care rezultă deţinerea legală a spaţiului cu destinaţie de sediu social.

 

 

2. Domiciliul fiscal declarat este diferit de sediul social?

 Da    Nu

În cazul în care se răspunde cu DA se va anexa copia documentului care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului cu destinaţie de domiciliu fiscal şi se va completa :

Nr./data documentului ……….

 

Exemplu: Nr./dată de autentificare la biroul notarial

 

3. Deţineţi spaţii cu destinaţia de sedii secundare declarate?

 Da    Nu

În situaţia în care deţineţi spaţii cu destinaţia de sedii secundare, încadrate conform criteriilor de mai jos:

a) în proprietate sau în cadrul unui contract de leasing financiar;

b) închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, după caz. În cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an;

c) închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală ori mai mare de un an.,

d) altele

se va completa tabelul următor :

 

Nr. crt.

Tipul deţinerii legale a spaţiului cu destinaţie de sediu secundar

Nr. document care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului cu destinaţie de sediu secundar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se vor anexa copii de pe documentele care atesta deţinerea cu titlu legal a spaţiului/spaţiilor cu destinaţie de sedii secundare declarate.

 

4. Aţi depus la Oficiul Registrului Comerţului declaraţia pe proprie răspundere dată în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) sau art. 15 alin. (2), după caz, din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice cu modificările şi completările ulterioare din care să rezulte că desfăşuraţi activităţi la sediul social/profesional şi/sau la sediile secundare (puncte de lucru)?

 Da    Nu

În cazul în care se răspunde cu DA se vor completa şi următoarele informaţii:

 

Sediu social/profesional

 

Nr. crt.

Cod CAEN al activităţii desfăşurate

Denumire activitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Sedii secundare (puncte de lucru)

 

Nr. crt.

Adresă completă (judeţ, loc., str., nr., etc.)

Cod CAEN al activităţii desfăşurate

Denumire activitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aţi depus la Oficiul Registrului Comerţului declaraţia pe proprie răspundere dată în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) sau art. 15 alin. (2), după caz, din Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare din care să rezulte că desfăşuraţi exclusiv activităţi în afara sediului social/profesional şi a sediilor secundare (punctelor de lucru)?

 Da    Nu

În cazul în care se răspunde cu DA se vor completa şi următoarele informaţii:

a) Adresa completa la care se vor desfăşura activităţi proprii de birou pentru societate: judeţ, loc, str., nr., etc.

b) Activităţi desfăşurate în afara sediului social/profesional şi a sediilor secundare (punctelor de lucru)

 

Nr. crt.

Cod CAEN al activităţii desfăşurate

Denumire activitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Există asociaţi şi/sau administratori*) care au deţinut/deţin calitatea de asociat şi/sau administrator la alte societăţi:

a) lichidate;

b) la care a fost declanşată procedura insolvenţei;

c) în inactivitate temporară, la data depunerii declaraţiei, înscrisă la registrul comerţului;

d) declarate contribuabili inactivi în conformitate cu prevederile art. 781 din OG nr. 92/2003, republicata, privind Codul de procedură fiscală;

e) la care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9) literele c) - f) din Legea nr. 571/2003. privind Codul fiscal?

 Da   D Nu

În cazul în care se răspunde cu DA, informaţiile trebuie să corespundă unei perioade de 3 ani care precede datei prezentei declaraţii. Informaţiile se vor completa pentru situaţiile în care asociaţii şi/sau administratorii4) au deţinut calitatea de asociat şi/sau administrator la data la care s-a produs evenimentul, conform tabelului de mai jos:

 

Nr. crt.

Codul de identificare fiscală a asociaţilor/ administratorilor

(CIF/CUI/CNP/NIF)

Denumirea/Numele şi prenumele asociaţilor/ administratorilor

Codul de identificare fiscală a societăţii

Denumirea societăţii

Situaţia societăţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.a) Exişti asociaţi şi/sau administratori*) care deţin calitatea de asociat şi/sau administrator la societăţi care înregistrează obligaţii restante la bugetul general consolidat al statului, cu excepţia impozitelor şt taxelor locale, pentru o perioadă mai mare de 6 luni anterioare datei prezentei?

 Da    Nu

În cazul în care se răspunde cu DA, informaţiile se vor completa pentru obligaţiile fiscale principale restante, separat pentru fiecare societate în pane.

 

Nr. crt.

Codul de identificare fiscală a asociaţilor/ administratorilor (CIF/CUI/CNP/NIF)

Denumirea/Numele şi prenumele asociaţilor/ administratorilor

Denumirea societăţii

Codul de identificare fiscală a societăţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Există asociaţi şi sau administratori*) care au deţinut în ultimii 3 ani fiscali încheiaţi anterior depunerii acestei declaraţii, calitatea de asociat şi/sau administrator la societăţi care înregistrau obligaţii restante la bugetul general consolidat al statului, cu excepţia impozitelor şi taxelor locale, potrivit evidenţei financiar-contabile?

 Da    Nu

În cazul în care se răspunde cu DA, informaţiile se vor completa pentru obligaţiile fiscale principale restante la sfârşitul perioadei în care a deţinut această calitate, separat pentru fiecare societate în parte.

 

Nr. crt.

Codul de identificare fiscală a asociaţilor/ administratorilor

(CIF/CUI/CNP/NIF)

Denumirea/Numele şi prenumele asociaţilor/ administratorilor

Denumirea societăţii

Codul de identificare fiscală a societăţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Exista asociaţi şi/sau administratori*) care au înscrise în cazierul fiscal Fapte de natura contravenţiilor ori există societăţi, la care aceştia deţin calitatea de asociaţi/administratori, care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natura contravenţiilor?

 Da    Nu

În cazul în care se răspunde cu DA. informaţiile se vor completa astfel:

 

Nr. crt.

Codul de identificare fiscală a asociaţilor Administratorilor

(CIF/CUI/CNP/NIF)

Denumirea Numele şi prenumele asociaţilor/ administratorilor

Denumirea societăţii

Codul de identificare fiscală a societăţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            9. Specificaţi pentru cetăţenii non-UE care deţin calitatea de administrator, tipul de viză deţinută în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Nr. crt.

Nume şi prenume administratori

Cod de identificare fiscala a administratorilor

(CNP/NIF)

Alte acte de identitate

(Paşaport, etc.)

Deţine/Nu deţine viza

Tip viză

Scopul şederii în România

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se vor anexa documente care să ateste tipul de viza şl scopul şederii în România.

 

10. Cu acordul acestora, puteţi specifica datele de contact a 3 persoane stabilite în România care, la solicitarea organului fiscal, pot da relaţii despre administratorul/administratorii societăţii:

 

Nume şi prenume

Data naşterii

Telefon

Adresa e-mail

1

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

11. Exista deschis/deschise în ţară/străinătate cont/conturi bancare în numele persoanei impozabile?

 Da    Nu

 

În cazul în care se răspunde cu DA se vor completa şi următoarele informaţii:

 

Denumire bancă comercială

Ţara

Valuta

Nume şi prenume împuternicit pentru operaţiuni bancare

CNP/NIF

Alte acte de identitate

(CI, Paşaport, etc.)

Calitatea/funcţia deţinută în cadrul persoanei impozabile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nominalizaţi beneficiarii reali ai operaţiunilor bancare, aşa cum sunt definiţi la art.4 din Legea nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire ţi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată, cu modificările ulterioare

 

Nume şi prenume

CNP/NIF

Act de identitate (CI, Paşaport, etc.)

Ţara

Adresa de domiciliu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Specificaţi modul de organizare şi conducere a contabilităţii, conform prevederilor art. 10 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi datele de identificare ale persoanelor care asigură organizarea şi conducerea contabilităţii.

12.1. Pentru persoane a căror contabilitate este organizată şi condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, conform art. 10 alin. (3) din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii

 


Denumire persoană fizică sau juridică, autorizata potrivit legii, membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Cod de identificare fiscala

(CUI/CNP)

Dala încheierii contractului de prestări servicii în domeniul contabilităţii

Dată început contract

Dată sfârşii contract

Număr autorizaţie emisă de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România valabila la data semnării contractului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            12.2. Pentru persoane a căror contabilitate este organizată şi condusă în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, conform art. 10 alin. (2) din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii

 

Nr. crt.

Numele si prenumele persoanei fizice

CNP

Data încheierii contractului de muncă

Dată începui contract

Dată sfârşit contract

Funcţie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            13. Specificaţi datele de identificare ale persoanelor care depun declaraţii fiscale la registratura organului fiscal sau deţin certificat digital valabil pentru depunerea la distanţă a declaraţiilor fiscale, în condiţiile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 858/2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere Ia distanţă, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Numele şi prenumele persoanei fizice

CNP/NIF

Alte acte de identitate (CI, Paşaport, etc.)

Deţine/nu deţine certificat digital (DA/NU)

Calitatea deţinută în raport cu persoana impozabila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Număr contracte individuale de muncă încheiate pentru realizarea obiectului de activitate:

 niciunul;

 mai mic sau egal cu 10;

 mai marc de 10.

 

15. Specificaţi care sunt veniturile brute realizate de asociaţi şi administratori*) persoane fizice în ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune declaraţia.

 

Codul de identificare fiscală a asociaţilor/ administratori lor

(CNP/NIF)

Act de identitate

(CI, Paşaport, etc.)

Nume şi prenume asociaţi/ administratori

Calitatea deţinută

(asociat/ administrator)

Natura venitului

Valoare brută

(RON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            16. Specificaţi care sunt indicatorii realizaţi de asociaţi şi administratori*) persoane juridice în ultimul an fiscal încheiat.

 

Codul de identificare fiscală a asociaţilor/ administratorilor

(CUI/ alte date de identificare)

Denumire asociaţi/ administratori

Calitatea deţinută

(asociat/administrator)

Indicator conform menţiunii din subsolul tabelului

Valoare

Valuta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Informaţiile pentru asociaţi şi administratori*) se vor completa astfel:

- pentru persoane juridice române, se va completa rezultatul contabil (profit/pierdere) pentru anul fiscal încheiat anterior depunerii prezentei declaraţii;

- pentru persoane juridice nerezidente, se va completa cifra de afaceri obţinută pentru anul fiscal încheiat anterior depunerii prezentei declaraţii.

 

17. Ce studii/profesii au administratorii persoane fizice şi ce ocupaţii au avut în ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune declaraţia?

 

Nr. crt.

Nume şi prenume administratori

Studii

Profesie

Ocupaţie

Dala început contract

Dată sfârşit contract

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            18. La câte societăţi deţin sau au deţinui calitatea de asociat, în ultimii 3 ani anterior depunerii acestei declaraţii, administratorii şi asociaţii persoanei impozabile?

 

Nr. crt.

Nume şi prenume/Denumire

Codul de identificare fiscală

(CIF/CUI/CNP/NIF)

Calitatea

(administrator/asociat)

Număr societăţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mă oblig ca până la data comunicării deciziei de aprobare sau respingere a înregistrării în scopuri de TVA să nu desfăşor activităţi economice constând în operaţiuni taxabile din punctul de vedere al TVA în România,**)

Rubrica privind codul de înregistrare fiscală nu se completează în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, în situaţia în care cererea de înregistrare în scopuri de TVA şi prezenta anexă se depun în aceeaşi zi cu depunerea la oficiul registrului comerţului a cererii de înmatriculare în registrul comerţului.

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.

 

Numele şi prenumele reprezentantului legal al solicitantului

 

Semnătura reprezentantului legal al solicitantului

 

Data...................................


*) În cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, informaţiile solicitate prin prezenta anexă se referă la:

a) administratori, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) asociaţii societăţii, indiferent de ponderea pe care o deţin în capitalul social al acesteia, şi la administratori, în cazul altor societăţi decât cele menţionate la lit. a), înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

**) Angajamentul de a nu desfăşura activităţi economice constând în operaţiuni taxabile din punctul de vedere al TVA în România până la data comunicării deciziei de aprobare sau respingere a înregistrării în scopuri de TVA este valabil numai în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.

 

            Loc rezervat organului fiscal

 

Număr înregistrare

 

Data înregistrare

 

 

/

 

 

/