MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 43/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 43         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 19 ianuarie 2015

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 645 din 11 noiembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013privind timbrul de mediu pentru autovehicule

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            15. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.703/2014. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

            Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Forumul Democrat al Germanilor din Brad

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 645

din 11 noiembrie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 şi 6 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, excepţie ridicată de Mircea Alexandru Mitrea în Dosarul nr. 6.864/105/2013 al Tribunalului Prahova - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 487D/2014.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. Acesta arată că nu se încalcă principiul egalităţii în faţa legii şi nici dreptul de proprietate. Se mai menţionează jurisprudenţa Curţii Constituţionale, respectiv Decizia nr. 325 din 25 iunie 2013, şi se mai arată că dispoziţiile legale criticate reprezintă reflectarea normelor europene care au adoptat principiul “poluatorul plăteşte”.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea din 5 mai 2014, pronunţată în Dosarul nr. 6.864/105/2013, Tribunalul Prahova - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, excepţie invocată de Mircea Alexandru Mitrea, într-un dosar având ca obiect contestarea unei decizii de impunere privind timbrul de mediu.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul excepţiei arată, în esenţă, că taxa nu are un caracter unitar, întrucât chiar actul normativ în cauză prevede anumite excepţii de la regulă. Totodată, a arătat că, prin raportare la preţul de piaţă al autovehiculelor, taxa ce i-a fost impusă s-a ridicat la aproximativ 30% din valoarea acestuia, cu atât mai mult cu cât aceasta a fost stabilită în mod incorect şi abuziv în euro, deşi este o taxă internă. Se mai arată că actul normativ a preluat Regulamentul CE. nr. 715/2007 doar în parte, acesta fiind aplicabil numai autovehiculelor cu motoare Euro 5 şi Euro 6, în timp ce autovehiculele cu motoare Euro 1 şi Euro 2 nu cad sub incidenţa acestuia.

6. În ceea ce priveşte dubla taxare asupra aceluiaşi bun, a arătat că, prin perceperea impozitului şi timbrului de mediu, sarcina sa fiscală a fost mărită în mod disproporţionat, fiindu-i afectat dreptul de proprietate, ce nu mai poate Ti exercitat ca urmare a impunerii unor taxe atât de mari.

7. Tribunalul Prahova - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi-a exprimat opinia potrivit căreia excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Instanţa apreciază că, în baza principiului poluatorul plăteşte, din punct de vedere al echităţii, o atare taxă trebuie plătită de către poluator, situaţie care se regăseşte în ipoteza actului normativ criticat. Totodată, în ceea ce priveşte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii, prin impunerea unui tratament identic pentru situaţii identice, instanţa apreciază că acesta este respectat, deoarece obligaţia de plată a timbrului de mediu incumbă tuturor celor aflaţi în ipotezele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013.

8. Nu în ultimul rând, criticile de neconstituţionalitate referitoare la cuantumul taxei au fost formulate de reclamant în mod generic, fără a indica elementele ce îi caracterizează situaţia individuală, în aceste condiţii, caracterul proporţional şi rezonabil al taxei nu poate fi apreciat în cauză, prin raportare la principiul aşezării juste a sarcinilor fiscale, potrivit căruia fiscalitatea trebuie să fie nu numai legală, ci şi proporţională, rezonabilă, echitabilă şi să nu diferenţieze pe criteriul grupelor sau categoriilor de cetăţeni.

9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

10. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. Acesta arată că timbrul de mediu a fost instituit de stat în realizarea obligaţiei sale înscrise în art. 35 alin. (2) din Constituţie potrivit căruia “Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept”, respectiv dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3,10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum rezultă din încheierea de sesizare, îl constituie prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Din examinarea excepţiei rezultă că, în realitate, obiectul acesteia îl constituie dispoziţiile art. 4 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 4 martie 2013, care au următoare formulare:

- Art. 4: “Obligaţia de piaţă a timbrului intervine o singură dată, astfel;

a) cu ocazia înscrierii în evidenţele autorităţii competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de către primul proprietar din România şi atribuirea unui certificat de înmatriculare şi a numărului de înmatriculare;

b) la reintroducerea în parcul auto naţional a unui autovehicul, în cazul în care, la momentul scoaterii sale din parcul auto naţional, i s-a restituit proprietarului valoarea reziduală a timbrului. În conformitate cu prevederile art. 7;

c) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat şi pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării;

d) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat în situaţia autovehiculelor pentru care s-a dispus de către instanţe restituirea sau înmatricularea fără plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.”

- Art. 6: “(1) Timbrul se calculează pe baza elementelor prevăzute la anexele nr. 1-6, după cum urmează:

a) pentru autovehiculele din categoria M-, cărora le corespunde norma de poluare Euro 5, timbrul de mediu se calculează după formula:

Suma de plată = [A x B x (100 - C) ]/100, unde:

A = nivelul emisiilor de C02, exprimat în grame/km menţionate în cartea de identitate a vehiculului;

B = valoarea emisiilor de C02, exprimată în euro/1 gram km, prevăzută în anexa nr. 1;

C = cofa de reducere a timbrului prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 3;

b) pentru autovehiculele din categoria M-t cărora le corespund normele de poluare euro 4 şi euro 3, timbrul de mediu se calculează după formula: Suma de plată = [A x B x (100-C)]/100, unde:

A = nivelul emisiilor de  CO2, exprimat în grame/km menţionate în cartea de identitate a vehiculului;

B = valoarea emisiilor de CO2, exprimată în euro/1 gram km, prevăzută în anexa nr. 1 pentru autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scânteie şi prevăzută în anexa nr. 2 pentru autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin comprimare;

C - cota de reducere a timbrului prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 3;

c) pentru autovehiculele din categoria M1 cărora le corespund normele de poluare non-Euro, Euro 1 sau Euro 2, după formula:

Suma de plată = [E x D x (100 - C)]/100, unde: C = cota de reducere a timbrului prevăzută în coloana nr. 2 din anexa nr. 3;

D = cilindreea exprimată în centimetri cubi, prevăzută în certificatul de înmatriculare a autovehiculului sau în cartea de identitate a vehiculului;

E = valoarea prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 4 pentru autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scânteie şi valoarea prevăzută în coloana 4 din anexa nr. 4 pentru autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin comprimare;

d) formula prevăzută la lit. c) se aplică şi pentru autovehiculele din categoriile M2, M3, N1, N2 şi N3 pentru care nivelul timbrului de mediu este prevăzut în coloana 2 din anexa nr. 5.

(2) Norma de poluare Euro şi nivelul emisiei de  CO2, la care se face referire la alin. (1), sunt cele menţionate de Regia Autonomă «Registrul Auto Român» în cartea de identitate a vehiculului, în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Timbrul pentru autovehiculele cărora le corespunde norma de poluare Euro 6 se va determina pe baza formulei prevăzute la alin. (1) lit. a), odată cu intrarea în vigoare a normei Euro 6 pentru înmatricularea, vânzarea şi introducerea în circulaţie a vehiculelor noi, conform Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor.

(4) Pentru autovehiculele care fac parte din categoria celor hibride şi electrice timbrul de mediu nu se datorează.

(5) Cota de reducere a timbrului, prevăzută în anexa nr. 3, este stabilită în funcţie de vechimea autovehiculului.

(6) Cu ocazia calculului timbrului pot fi acordate reduceri suplimentare faţă de cota de reducere prevăzută în anexa nr. 3, în funcţie de abaterile de la situaţia standard a elementului/elementelor care a/au stat la baza stabilirii cotei fixe, dacă persoana care solicită înmatricularea sau, după caz, transcrierea dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat declară pe propria răspundere că rulajul mediu anual real ai autovehiculului în cauză este mai mare decât rulajul mediu anual considerat standard pentru categoria respectivă de autovehicule, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. În acest caz, calculul timbrului se face pe baza cotei de reducere rezultate din cota prevăzută în anexa nr. 3, majorată cu cota de reducere suplimentară prevăzută în anexa nr. 6. Atunci când noua cotă de reducere este mai mare de 90%, se aplică cota de reducere de 90%.

(7) Suma reprezentând timbrul ce urmează a fi plătită, calculată potrivit prevederilor alin. (1), poate fi ajustată şi atunci când persoana care solicită înmatricularea sau, după caz, transcrierea dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat face dovada, pe baza expertizei tehnice efectuate de Regia Autonomă «Registrul Auto Român», că deprecierea autovehiculului rulat este mai mare, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(8) Vechimea autovehiculului se calculează în funcţie de data primei înmatriculării a acestuia.

(9) Atunci când persoana care solicită înmatricularea sau transcrierea dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat nu poate face dovada datei înmatriculării autovehiculului, timbrul se calculează în funcţie de anul de fabricaţie.”

14. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că aceste texte de lege aduc atingere dispoziţiilor constituţionale ale art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, ale art. 44 privind dreptul de proprietate, ale art. 56 privind justa aşezare a sarcinilor fiscale şi ale art. 148 privind integrarea în Uniunea Europeană.

15. Curtea constată că autorul excepţiei porneşte de la o premisă greşită prin stabilirea criteriului preţului automobilului achiziţionat drept punct de reper în invocarea încălcării justei aşezări a sarcinilor fiscale. Din analiza dispoziţiilor ordonanţei de urgenţă şi a anexelor sale reiese faptul că elementul de referinţă este cel al normei de poluare cu  CO2,. Cuantumul timbrului de mediu care trebuie plătit rezultă în urma unei formule de calcul în care intră norma de poluare care este calculată şi în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului, precum şi de tipul de motor (cu aprindere prin scânteie sau cu aprindere prin combustie). Aşadar, criteriile sunt obiective, ţinându-se seama de nivelul de poluare, neîncălcându-se deci prevederile art. 56 alin. (2) din Constituţie.

16. Referitor la o aşa-zisă dublă taxare, trebuie observat că impozitul pe mijloacele de transport are o natură total diferită faţă de timbrul de mediu, ele având finalităţi diferite. Timbrul de mediu vizează constituirea fondului de mediu cu o destinaţie clar stabilită, fiind o taxă parafiscală, iar impozitul vizează alimentarea bugetului autorităţilor locale în vederea bunei desfăşurări a activităţii acestora. Timbrul de mediu se plăteşte o singură dată, impozitul se plăteşte anual.

17. Trebuie observat faptul că, potrivit art. 35 alin. (2) din Constituţie, statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea dreptului la un mediu înconjurător sănătos. Potrivit art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă timbrul se face venit la bugetul Fondului pentru mediu şi se utilizează de Administraţia Fondului pentru Mediu în vederea finanţării programelor şi proiectelor pentru protecţia mediului. În aceste condiţii, măsurile luate de legiuitor au avut în vedere îndeplinirea obligaţiei prevăzute de chiar textul Constituţiei României

18. În ceea ce priveşte invocarea art. 148 din Constituţie, prin Decizia nr. 668 din 18 mai 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 8 iulie 2011, şi prin Decizia nr. 921 din 7 iulie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 21 septembrie 2011, Curtea a statuat că “folosirea unei norme de drept european în cadrul controlului de constituţionalitate ca normă interpusă celei de referinţă implică, în temeiul art. 148 alin. (2) şi (4) din Constituţia României, o condiţionalitate cumulativă: pe de o parte, această normă să fie suficient de clară, precisă şi neechivocă prin ea însăşi sau înţelesul acesteia să fi fost stabilit în mod clar, precis şi neechivoc de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi, pe de altă parte, norma trebuie să se circumscrie unui anumit nivel de relevanţă constituţională, astfel încât conţinutul său normativ să susţină posibila încălcare de către legea naţională a Constituţiei - unica normă directă de referinţă în cadrul controlului de constituţionalitate. Într-o atare ipoteză demersul Curţii Constituţionale este distinct de simpla aplicare şi interpretare a legii, competenţă ce aparţine instanţelor judecătoreşti şi autorităţilor administrative, sau de eventualele chestiuni ce ţin de politica legislativă promovată de Parlament sau Guvern, după caz.”

19. Or, Curtea reţine că, în cauză, pe de o parte, autorul excepţiei indică un principiu de drept al Uniunii Europene (libera circulaţie a mărfurilor), principiu ce poate avea valenţe multiple. Aşadar» nu este suficient de clar precizat în această materie, nefiind îndeplinită prima condiţie, referitoare la caracterul clar, precis şi neechivoc al normei.

20. Pe de altă parte, autorul excepţiei mai invocă jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene referitoare la art. 110 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, respectiv Hotărârea din 11 aprilie 2011, pronunţată în Cauza - C-402/09 - Ioan Tatu împotriva Statului român prin Ministerul Finanţelor şi Economiei şi alţii. Articolul menţionat se referă la dispoziţii fiscale. Curtea reţine că această hotărâre se referea la taxa pe poluare pentru autovehicule prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, şi nu la timbru de mediu stabilit pe baza unor criterii diferite.

21. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Mircea Alexandru Mitrea în Dosarul nr. 6.864/105/2013 al Tribunalului Prahova - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 4 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule sunt constituţionale în raport de criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Prahova - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 11 noiembrie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 9 iulie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 8 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:

“a) informaţiilor referitoare la operatorii economici din România care nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) pct. (i), lit. d), g) şi h), care se transmit de către Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, către Autoritatea Rutieră Română. Protocolul va conţine prevederi privind frecvenţa cu care se comunică informaţiile către Autoritatea Rutieră Română pentru operatorii deja înregistraţi în Registru;”.

2. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

3. La anexa nr. 2 “Cerere pentru înregistrarea în Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize”, literele g) şi h) vor avea următorul cuprins:

,,g) declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d), g) şi h) din hotărâre;

h) declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, o declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că nu sunt încadrat în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii;”.

4. Anexa nr. 4 “Cerere de restituire de accize în baza prevederilor art. 176 alin. (6) şi (7) din Codul fiscal” se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 14 ianuarie 2015.

Nr. 15.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 537/2014)

 

Nr. .......... din .........

 

CERERE 1)

de restituire de accize în baza prevederilor art. 176 alin. (6) ŞI (7) din Codul fiscal

 

1. Denumirea operatorului economic/reprezentantului 2).......................................................................................................

2. Adresa operatorului economic/reprezentantului: localitatea ..................................... str. ...................................... nr. ....... ţara şi, după caz, judeţul/sectorul ............... codul poştal ......................................

3. Codul de înregistrare fiscală/Codul de înregistrare în scopuri de TVA .............................................................................

4. Datele contului deschis la Trezorerie pentru operatorii economici stabiliţi în România/Datele contului bancar pentru operatorii economici stabiliţi în alte state membre, cu menţionarea codului IBAN.............................................................................

5. Perioada de restituire acoperită de cerere ............................................................................................................................

6. Cantitatea de motorină pentru care se solicită restituirea: .................. mii litri

7. Suma de restituit: .................... lei

Anexăm la prezenta cerere, în format electronic/hârtie, următoarele documente:

a) copii de pe facturile de achiziţie a motorinei împreună cu anexele la facturi, precum şi borderoul centralizator al cantităţilor de motorină alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 53) la hotărâre; şi/sau, după caz,

b) copii de pe facturile de achiziţie a motorinei, precum şi borderourile de alimentare de la rezervoarele proprii întocmite pentru fiecare vehicul în parte, conform modelului prevăzut în anexa nr. 64) la hotărâre;

c) în cazul operatorilor economici stabiliţi în alte state membre care efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu, copii ale scrisorilor de transport C.M.R. aferente transporturilor pentru care solicită restituirea;

d) certificatul de atestare fiscală, valabil la data depunerii cererii de restituire, eliberat de organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, din care rezultă că nu înregistrez obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) pct. (iii) din hotărâre;

e) certificatul fiscal privind impozitele şi taxele locale, valabil la data depunerii cererii de restituire, eliberat de organul fiscal competent din cadrul autorităţii administraţiei publice locale, din care rezultă că nu înregistrez obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura impozitelor şi taxelor locale, în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) pct. (iii) din hotărâre;

f) declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) pct. (ii) din hotărâre;

g) declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, o declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că nu sunt încadrat în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii.

 

Solicităm restituirea prin virament în contul menţionat la pct. 4.

 

Numele şi prenumele.......................

Semnătura solicitantului..................

Data....................


1) Înregistrarea cererii de restituire angajează răspunderea solicitantului sau a reprezentantului acestuia cu privire la toate informaţiile prezentate în cerere şi în documentele anexate acesteia.

2) Cererea se întocmeşte de către operatorul economic sau reprezentantul acestuia prevăzut la art. 4 alin. (4) din hotărâre.

3) În cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la staţiile de distribuţie înregistrate potrivit art. 206™ alin. (6) din Codul fiscal.

4) În cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la rezervoarele proprii de alimentare pentru consum propriu deţinute la punctele sale de alimentare.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 11 iulie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Marius Mitică Mărgărit,

subsecretar de stat

 

Bucureşti, 22 decembrie 2014.

Nr. 1.703.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 1.151/2006)

 

TARIFELE

pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 

Nr. crt.

Denumirea cursului

Cod

Durata (ore)

Tariful cu

discount

de 10%

(lei/cursant)

Tariful cu

discount

de 8%

(lei/cursant)

Tariful cu

discount

de 6%

(lei/cursant)

Tariful cu

discount

de 4%

(lei/cursant)

Tariful cu

discount

de 2%

(lei/cursant)

Tariful

cursului

(lei/cursant)

 

Tranşe nr. cursanţi pentru care se va aplica marja de reducere

 

 

peste 1001

501-1000

101-600

21-100

0-20

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. TARIFE CURSURI OBLIGATORII PENTRU PERSONALUL DIN TRANSPORTURILE NAVALE

CURSURI OBLIGATORII ÎN MATERIE DE SIGURANŢA MARITIMĂ NECESARE EMITERII CERTIFICATELOR DE COMPETENTĂ SI ATESTATELOR PENTRU PERSONALUL NAVIGANT MARITIM SAU CERTIFICĂRII PERSONALULUI NAVIGANT MARITIM-PORTUAR CARE INTRA SUB INCIDENŢA CONVENŢIEISTCW

CURSURI INIŢIALE

A. Cursuri iniţiale - brevete compartiment punte

1

Navigaţie radar, radar plotting şi folosirea ARPA (Radar navigation, radar plotting and use of ARPA) Nivel operaţional - iniţial

RNPO-I

40

812

822

839

857

875

893

2

Limba engleză maritima (Maritime English) - Punte - iniţial

ME-D-I

32

536

542

554

566

577

589

3

Certificat general de operator GMDSS (GMDSS-GOC) - iniţial

GMDSS-GOC I

144

2.664

2.696

2.754

2.813

2.872

2.930

4

Certificat restrâns de operator GMDSS (GMDSS-ROC)

GMDSS-ROC

40

738

747

763

779

795

812

B. Cursuri iniţiale - brevete compartiment maşină

1

Limba engleză maritimă (Maritime English) - Maşină - iniţial

ME-E-I

32

536

542

554

566

577

589

C. Cursuri iniţiale - comune compartimente punte şi maşină

1

Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase (Transport and handling of dangerous, hazardous and harmful cargoes) - iniţial

THDHHC-I

32

503

509

520

532

543

554

2

Prevenirea poluării mediului marin, Marpol 73/78 (Prevention of pollution of the marine environment - Marpol 73/78) - iniţial

PPME-I

32

496

502

513

524

535

546

3

Tehnici individuale de supravieţuire pe mare (Proficiency in personal survival techniques) - iniţial

PST-I

16

266

269

275

281

286

292

4

Competenţa în utilizarea mijloacelor supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare (Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats) - iniţial

PSCRB-I

32

549

556

568

580

592

604

5

Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei (Personal safety and social responsibilities on board ships) - iniţial

PSSRBS-I

32

515

521

532

544

555

566

6

Prevenirea şi lupta contra incendiilor. Nivel avansat (Advanced fire fighting) - iniţial

AFF-I

56

982

994

1.015

1.037

1.058

1.080

7

Prim ajutor medical (Medical first aid) - iniţial

MFA-I

32

514

520

531

543

554

565

8

Asistenţa medicală (Medical care) - iniţial

MC-I

48

761

770

787

803

820

837

9

Evaluarea competenţelor pe simulator-personal brevetat compartiment punte

ECSP

16

666

674

689

703

718

733

10

Evaluarea competenţelor pe simulator - personal brevetat compartiment maşină

ECSM

16

787

796

814

831

848

866


11

Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă, punte managerial (comandant, ofiţer punte secund)

BST-PM

120

2.124

2.171

2.218

2.266

2.313

2.360

12

Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă, punte operaţional (ofiţer punte)

BST-PO

120

2.124

2.171

2.218

2.266

2.313

2.360

13

Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă, maşină managerial (şef mecanic/electrician, ofiţer mecanic/electrician secund)

BST-MM

104

1.827

1.868

1.908

1.949

1.989

2.030

14

Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă, maşină operaţional (ofiţer mecanic şi ofiţer electrician)

BST-MO

104

1.827

1.868

1.908

1.949

1.989

2.030

15

Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă, iniţial (ofiţeri punte, maşină, electricieni)

BST-I

120

2.124

2.171

2.218

2.266

2.313

2.360

D. Cursuri iniţiale - certificate de capacitate şi certificate GMDSS

1

Curs de adaptare pentru obţinerea certificatului de timonier maritim

CACTM

56

1.268

1.284

1.311

1.339

1.367

1.395

2

Calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de timonier maritim (inclusiv cursurile obligatorii IMO)

CCTM

960

3.188

3.259

3.329

3.400

3.471

3.542

3

Calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de motorist (inclusiv cursurile obligatorii IMO)

CCMOT

760

3.485

3.562

3.640

3.717

3.795

3.872

4

Curs de adaptare pentru obţinerea certificatului de capacitate de motorist

CAMOT

40

1.109

1.130

1.151

1.173

1.196

1.220

5

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă

BST

80

1.221

1.236

1.263

1.289

1.317

1.344

 

Modul 1. Tehnici individuale de supravieţuire

BST-PST

16

251

254

260

265

271

276

 

Modul 2. Prevenirea şi lupta contra incendiilor - Nivel de bază

BST-BFF

24

382

387

395

404

412

421

 

Modul 3. Prim ajutor medical elementar

BST-EFA

24

346

350

358

365

373

381

 

Modul 4. Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei

BST-PSSRBS

16

242

245

250

255

261

266

6

Familiarizare de siguranţă pentru personal nebrevetat

FSTRC

32

468

474

484

494

504

515

 

Modul 1. Prevenirea şi combaterea poluării marine cauzate de nave

FSTRC-MPSPR

16

229

232

237

242

247

252

 

Modul 2. Manipularea şi transportul mărfurilor periculoase

FSTRC-THDHHC

16

239

242

247

252

257

263

7

Competenţa în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare (Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats)

PSCRB-N

16

264

267

273

278

284

290

8

Limba engleză maritimă. Vocabular frazeologic punte

MELTD

32

480

486

497

507

518

528

9

Limba engleză maritimă. Vocabular frazeologic maşină

MELTE

32

496

502

513

524

535

546

10

Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă, personal suport (certificate capacitate compartimente punte, maşină, electric, cădeţi)

BST-PS

112

1.665

1.702

1.739

1.776

1.813

1.850

E. Cursuri iniţiale pentru personalul cu atribuţii specifice la bordul navei

1

Competenţă în utilizarea bărcilor rapide de salvare

PFRB

32

702

711

726

742

757

773

2

Ofiţer cu securitatea navei

SSO-I

24

425

430

440

449

458

468

3

Familiarizare privind securitatea navei

SSA

8

179

181

185

189

193

197

4

Sarcini specifice de securitate la bordul navei

SSD

16

375

380

388

396

404

413


F. Cursuri iniţiale pentru personalul îmbarcat la bordul navelor cu caracteristici speciale

1

Familiarizare nave pentru transport produse petroliere, chimice - iniţial

BTOCT-I

32

774

788

803

819

835

851

2

Familiarizare nave pentru transport gaze lichefiate - iniţial

BTLG-I

32

764

778

792

808

824

840

3

Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul produselor chimice - iniţial

STCT-I

56

1.179

1.205

1.231

1.258

1.284

1.310

4

Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul de gaze lichefiate - iniţial

STLGT-I

60

1.242

1.270

1.297

1.325

1.352

1.380

5

Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul produselor petroliere - iniţial

STOT-I

80

1.607

1.642

1.678

1.714

1.749

1.785

6

Curs Obligatoriu pentru personalul îmbarcat la bordul navelor de pasageri de tip Ro-Ro şi la bordul navelor de pasageri altele decât nave de tip Ro-Ro

CBP

32

487

493

503

514

525

535

7

Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă, auxiliari

BST- A

80

1.395

1.426

1.457

1.488

1.519

1.550

CURSURI DE ACTUALIZARE

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Cursuri de actualizare - brevete compartiment punte

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Radar ARPA, activitatea echipei de cart în comandă, căutare şi salvare - Nivel managerial (Radar ARPA, bridge teamwork, search. and rescue - Managerial Level)

RBTSRM- A

24

465

470

481

491

501

511

2

Navigaţie radar, radar plotting şi folosirea ARPA- Nivel operaţional (Radar navigation, radar plotting and use of ARPA- Operational Level)

RNPO- A

24

502

508

519

530

542

553

3

Limba engleză maritimă - Punte (Maritime English)

ME-D- A

16

278

282

288

294

300

306

4

Certificat de operator general GMDSS (GMDSS-GOC)

R GMDSS GOC

40

754

763

779

796

812

829

5

Actualizare brevet ofiţer punte - Nivel operaţional

CAOP-0

24

540

552

564

576

588

600

6

Actualizare brevet ofiţer punte - Nivel managerial

CAOP-M

16

378

386

395

403

412

420

H. Cursuri de actualizare - brevete compartiment maşină

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Limba engleză maritimă - Maşină (Maritime English)

ME-E- A

16

278

282

288

294

300

306

I. Cursuri de actualizare - comune compartimente punte şi maşină

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase (Transport and handling of dangerous, hazardous and harmful cargoes)

THDHHC- A

16

257

261

266

272

278

283

2

Prevenirea poluării mediului marin, Marpol 73/78 (Prevention of pollution of the marine environment - Marpol 73/78)

PPME- A

16

253

256

262

267

273

279

3

Tehnici individuale de supravieţuire pe mare (Proficiency in personal survival techniques)

PST- A

8

146

148

151

154

157

160

4

Competenţa în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare (Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats)

PSCRB- A

16

282

286

292

298

304

311

5

Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei (Personal safety and social responsibilities on board ships)

PSSRBS- A

16

257

261

266

272

278

283


6

Prevenirea şi lupta contra incendiilor. Nivel avansat (Advanced fire fighting)

AFF- A

24

419

424

433

442

452

461

7

Prim ajutor medical (Medical first aid)

MFA- A

16

254

257

263

269

274

280

8

Asistenţă medicală (Medical care)

MC- A

24

392

397

405

414

422

431

9

Actualizare brevet ofiţer mecanic - Nivel operaţional

CAOM-0

24

509

520

531

542

554

565

10

Actualizare brevet ofiţer mecanic - Nivel managerial

CAOM-M

24

477

488

498

509

519

530

11

Actualizare brevet ofiţer electrician maritim

CAOE

24

515

526

538

549

561

572

12

Actualizare certificat de capacitate electrician maritim

CAEB

24

491

502

513

524

535

546

J. Cursuri de actualizare pentru personalul îmbarcat la bordul navelor cu caracteristici speciale

1

Familiarizare nave pentru transport produse petroliere, chimice - actualizare

BTOCT- A

16

371

378

385

393

401

409

2

Familiarizare nave pentru transport gaze lichefiate - actualizare

BTLG- A

16

371

378

385

393

401

409

3

Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul produselor chimice - actualizare

STCT- A

16

515

526

538

549

561

572

4

Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul de gaze lichefiate - actualizare

STLGT- A

16

515

526

538

549

561

572

5

Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul produselor petroliere - actualizare

STOT- A

16

515

526

538

549

561

572

K. Cursuri de actualizare pentru personalul cu atribuţii specifice la bordul navei

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ofiţer cu securitatea navei

SSO- A

8

129

131

134

136

139

142

CURSURI DE RECONFIRMARE

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Cursuri de reconfirmare - brevete compartiment punte

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Reconfirmare brevet ofiţer punte - Nivel managerial

CRMNG

40

1.454

1.471

1.503

1.535

1.567

1.599

2

Reconfirmare brevet ofiţer punte - Nivel operaţional

CROP

40

1.390

1.407

1.438

1.468

1.499

1.529

M. Cursuri de reconfirmare - brevete compartiment maşină

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Reconfirmare brevet ofiţer mecanic - Nivel managerial

RBOMNM

80

2.549

2.580

2.636

2.692

2.748

2.804

2

Reconfirmare brevet ofiţer mecanic - Nivel operaţional

ROM-NOP

80

2.549

2.580

2.636

2.692

2.748

2.804

N. Cursuri de reconfirmare - certificate de capacitate

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Curs de reconfirmare a certificatului de timonier maritim

CRCTM

24

807

816

834

852

870

887

2

Curs de reconfirmare a certificatului de capacitate de motorist

CRCCM

24

876

887

906

926

945

964

CURSURI DE PROMOVARE BREVETE NIVEL MANAGERIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Program de pregătire ofiţer mecanic nivel managerial pentru nave al căror motor principal dezvoltă o putere de propulsie de 3.000 KW şi mai mare

MANAG-E

1386

8.597

8.756

8.922

9.093

9.271

9.457

2

Program de pregătire ofiţer mecanic nivel managerial pentru nave al căror motor principal dezvoltă 0 putere de propulsie de 3.000 KW şi mai mare

MANAG-E

1296

8.271

8.424

8.583

8.748

8.920

9.098

3

Program de pregătire ofiţer punte nivel managerial pentru nave de 500 GRT şi mai mari

MANAG-P

702

6.310

6.427

6.548

6.674

6.805

6.941


CURSURI DE PROMOVARE BREVETE NIVEL OPERAŢIONAL ŞI MANAGERIAL

1

Navigaţie folosind Dispozitive de Afişare a Hărţilor Electronice - ECDIS pentru asigurarea siguranţei navigaţiei - curs iniţial, nivelele managerial şi operaţional

ECDIS-I

40

1.177

1.199

1.222

1.245

1.270

1.295

2

Navigaţie folosind Dispozitive de Afişare a Hărţilor Electronice - ECDIS pentru asigurarea siguranţei navigaţiei - curs de actualizare nivel operaţional

ECDIS- A

24

706

719

733

747

762

777

3

Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi munca în echipă în compartimentul punte, nivel operaţional

HELM-PO

40

1.161

1.182

1.205

1.228

1.252

1.277

4

Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi muncă în echipă în compartimentul punte, nivel managerial

HELM-PM

40

1.161

1.182

1.205

1.228

1.252

1.277

5

Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi muncă în echipă în compartimentul maşini, nivel operaţional

HELM-MO

40

1.161

1.182

1.205

1.228

1.252

1.277

6

Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi muncă în echipa în compartimentul maşini, nivel managerial

HELM-MM

40

1.161

1.182

1.205

1.228

1.252

1.277

EVALUARE CURSANŢI TERŢI PENTRU CURSURI ORGANIZATE PE BAZĂ DE PROTOCOL PENTRU STUDENŢII/ELEVII FORMELOR DE PREGĂTIRE APROBATĂ ÎN CONFORMITATE CU ORDINUL MINISTRULUI TRANSPORTURILOR NR. 1.252/2014 PENTRU APROBAREA CRITERIILOR MINIME DE PREGĂTIRE SI PERFECŢIONAREA PERSONALULUI NAVIGANT MARITIM ROMÂN ŞI A SISTEMULUI DE RECUNOAŞTERE A BREVETELOR ŞI A CERTIFICATELOR DE CAPACITATE

1

Navigaţie radar, radar plotting şi folosirea ARPA- Nivel operaţional - iniţial

RNPO-I

9

168

170

173

177

181

185

2

Limba engleză maritimă - Punte - iniţial

ME-D-I

5

90

91

93

95

97

99

3

Limba engleză maritimă - Maşină - iniţial

ME-E-I

2

34

35

36

36

37

38

4

Certificat general de operator GMDSS - iniţial

GMDSS-GOC-I

16

308

312

319

326

333

339

5

Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase - iniţial

THDHHC-I

5

72

73

74

76

78

79

6

Prevenirea poluării mediului marin MARPOL 73/78 - iniţial

PPME-I

5

71

72

73

75

76

78

7

Tehnici individuale de supravieţuire pe mare - iniţial

PST-I

2

57

58

59

61

62

63

8

Competenţă în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare - iniţial

PSCRB-I

3

56

57

58

59

61

62

9

Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei - iniţial

PSSRBS-I

5

72

73

74

76

78

79

10

Prevenirea şi lupta contra incendiilor - Nivel avansat - iniţial

AFF-I

4

123

124

127

130

133

135

11

Prim ajutor medical - iniţial

MFA-I

3

43

43

44

45

46

47

12

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei

BST-PSSRBS

4

50

51

52

53

54

55

13

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Prevenirea şi lupta contra incendiilor-bază

BST-BFF

5

97

98

100

102

104

107

14

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Tehnici individuale de supravieţuire pe mare

BST-PST

5

79

80

82

84

85

87

15

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Prim ajutor medical elementar

BST-EFA

4

50

51

52

53

54

55

16

Sarcini specifice de securitate la bordul navei

SSDs

2

27

28

28

29

29

30

17

Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - evaluare (pentru studenţii/elevii formelor de pregătire aprobată conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate

BST-s

12

315

322

329

336

343

350


II. CURSURI OBLIGATORII NECESARE EMITERII CERTIFICATELOR DE COMPETENŢA SI ATESTATELOR PENTRU PERSONAL NAVIGANT MARITIM, MARITIM-PORTUAR SI PERSONALULUI NAVIGANT PENTRU NAVELE DE NAVIGAŢIE INTERIOARĂ CARE INTRA SUB INCIDENŢA CONVENŢIEI STCW

A. Cursuri obligatorii pentru personalul din compartimentul maşină

 

1

Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în compartimentul maşini - iniţial

ETRM-I

40

1.396

1.412

1.443

1.474

1.504

1.535

2

Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în compartimentul maşini - actualizare

ETRM- A

24

826

836

855

873

891

909

B. Cursuri obligatorii pentru personalul din compartimentul electric

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Curs de promovare de la nivel operaţional la nivel managerial pentru obţinerea brevetului de şef electrician maritim

CPSELM

120

2.314

2.341

2.392

2.443

2.494

2.545

2

Curs de specializare-adaptare pentru obţinerea certificatului de capacitate de electrician de bord

CSAEB

120

2.341

2.369

2.420

2.472

2.523

2.575

C. Cursuri obligatorii pentru personalul nebrevetat maritim şi maritim-portuar

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Curs de specializare pentru obţinerea certificatului de capacitate de fitter

CSFT

144

2.427

2.456

2.510

2.563

2.617

2.670

2

Curs de specializare pompagiu

CSP

56

844

854

873

891

910

929

3

Curs de specializare pentru obţinerea certificatului de capacitate de conducător de şalupă maritimă

CPCSM

80

1.575

1.594

1.628

1.663

1.698

1.732

4

Calificare pentru obţinerea Certificatului de capacitate de marinar (inclusiv cursurile obligatorii IMO)

CCMAR

584

2.784

2.846

2.907

2.969

3.031

3.093

D. Cursuri obligatorii pentru personalul maritim-portuar

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Curs de specializare pentru obţinerea brevetului de căpitan maritim-portuar

CSCMP

64

1.022

1.035

1.057

1.080

1.102

1.125

2

Curs de specializare pentru obţinerea brevetului de şef mecanic maritim-portuar

CSSMMP

120

2.110

2.136

2.182

2.229

2.275

2.322

3

Curs de specializare pentru obţinerea brevetului de ofiţer electrician maritim-portuar

CSOEMP

120

2.521

2.551

2.607

2.662

2.718

2.773

E. Cursuri obligatorii pentru personalul maritim-portuar cu atribuţii specifice

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ofiţer desemnat cu securitatea companiei

CSO

40

889

900

919

939

958

978

2

Curs de actualizare - Ofiţer pentru securitatea companiei

UC-CSO

16

371

380

388

396

404

413

3

Ofiţer desemnat cu securitatea facilităţii portuare

PFSO

40

889

900

919

939

958

978

4

Curs de actualizare - Ofiţer desemnat cu securitatea facilităţii portuare

UC-PFSO

16

380

388

397

405

414

422

F. Cursuri obligatorii pentru piloţii maritimi, alţii decât piloţii de mare largă

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Curs de specializare Pilot maritim aspirant

CSPMA

80

2.133

2.159

2.206

2.253

2.300

2.347

2

Reconfirmare brevete Piloţi maritimi I/II pentru porturile maritime Constanţa, Mangalia, Midia

RBPM-CMM

24

589

596

609

622

635

648

3

Curs de specializare Pilot maritim aspirant pentru Canalul Dunăre-Marea Neagră

CSPMA-CDMN

40

1.041

1.054

1.077

1.099

1.122

1.145

4

Reconfirmare brevete Piloţi maritimi I/II pentru Canalul Dunăre-Marea Neagră

RBPM-CDMN

24

535

592

605

617

630

643

5

Program de specializare Pilot maritim aspirant pentru sectorul rada Sulina - km 175

PSPMA

48

1.374

1.390

1.420

1.451

1.481

1.511


6

Program de reconfirmare brevete Pilot maritim I/II pentru sectorul rada Sulina - km 175

PPM-R

32

802

812

830

847

865

883

7

Efectuarea manevrei navei cu ajutorul simulatorului (Ship Handling and Maneuvering Simulation)

SHMS

40

1.487

1.505

1.538

1.571

1.603

1.636

8

Efectuarea manevrei navei cu ajutorul simulatorului - reconfirmare

SHMS-R

24

995

1.007

1.029

1.051

1.073

1.095

9

Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în comandă (Bridge team and resource management course) - iniţial

BTRM-I

40

1.383

1.400

1.430

1.460

1.491

1.521

10

Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în comandă (Bridge team and resource management course) - actualizare

BTRM- A

24

833

843

861

879

898

916

11

Evaluarea competenţelor pe simulator - personal piloţi maritimi, alţii decât piloţii de mare largă

ECSPPM

16

657

671

686

700

715

730

G. Cursuri obligatorii pentru conducătorii de ambarcaţiuni de agrement

1

Program de specializare pentru obţinerea certificatului de conducător ambarcaţiune agrement clasa “B”

PSCAA

40

1.919

1.942

1.984

2.026

2.068

2.111

2

Curs de pregătire pentru obţinerea certificatului de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa A

CPCCAA- A

32

1.732

1.753

1.791

1.829

1.867

1.905

3

Curs de pregătire pentru obţinerea certificatului de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa B

CPCCAA-B

24

1.527

1.545

1.579

1.612

1.646

1.680

4

Curs de specializare Manevra ambarcaţiunilor cu vele (Sail Craft Maneuver)

SCM

32

2.108

2.134

2.180

2.226

2.273

2.319

III. CURSURI PENTRU PERSONALUL NAVIGANT PENTRU NAVELE DE NAVIGAŢIE INTERIOARĂ

CURSURI OBLIGATORII PERSONAL NAVIGANT FLUVIAL - conform Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei şi eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigaţie interioară care arborează pavilion român, cu modificările şi completările ulterioare

CURSURI IMTIALE

1

Program de specializare “Utilizator radar pe căile navigabile interioare”

PSIUR-I

80

1.210

1.225

1.251

1.278

1.304

1.331

2

Program de specializare “Operator radiotelefonist în serviciul radiotelefonic pe căile navigabile”

PSORAD-I

80

1.349

1.365

1.394

1.424

1.454

1.483

3

Program de specializare “Prevenirea şi combaterea poluării apelor interioare navigabile”

PSPPAI-I

40

696

705

720

735

750

766

4

Program de specializare “Manipularea şi transportul mărfurilor periculoase pe ape interioare”

PSIMTMP-I

56

920

931

952

972

992

1.012

5

Curs de pregătire special pentru transport de pasageri

CPSTP

40

607

614

627

641

654

667

6

Program de formare “Expert în navigaţia cu pasageri”

PFENP-I

40

659

667

681

696

710

725

7

Program de specializare “Acordarea primului ajutor medical”

PSPAM-I

24

474

480

490

501

511

522

8

Program de specializare “Utilizare aparat de respirat”

PSUAR-I

32

601

609

622

635

648

661


9

Program de calificare pentru obţinerea brevetului de mecanic fluvial

PCMF

560

2.304

2.332

2.383

2.433

2.484

2.535

10

Program de formare profesională a operatorilor de transport

PFPOT

120

1.975

1.999

2.042

2.086

2.129

2.172

11

Program de specializare “Consilier de siguranţă pentru transportul pe căile navigabile interioare a mărfurilor periculoase”:

PSCS-I

136

2.695

2.727

2.787

2.846

2.904

2.965

 

Modul 1. Clasa 1 - Materii şi obiecte explozive

 

24

475

481

491

502

512

523

 

Modul 2. Clasa 2 - Gaze

 

24

475

481

491

502

512

523

 

Modul 3. Clasa 7 - Materii radioactive

 

32

635

642

656

670

684

698

 

Modul 4. Clasele 3,4,5, 6, 8 şi 9 de mărfuri periculoase

 

32

635

642

656

670

684

698

 

Modul 5. Numerele ONU 1202,1203 şi 1223 atribuite mărfurilor periculoase

 

24

475

481

491

502

512

523

12

Program calificare marinar fluvial

PCM

920

2.631

2.689

2.748

2.806

2.865

2.923

CURSURI DE ACTUALIZARE

1

Program de specializare “Operator radiotelefonist în serviciul radiotelefonic pe căile navigabile”

PSORAD- A

40

884

894

914

933

953

972

2

Program de specializare “Prevenirea şi combaterea poluării apelor interioare navigabile”

PSPPAI- A

32

621

629

642

656

670

683

3

Program de specializare “Manipularea şi transportul mărfurilor periculoase pe ape interioare”

PSIMTMP- A

24

445

450

460

470

480

490

4

Program de formare “Expert în navigaţia cu pasageri”

PFENP- A

16

305

309

316

322

329

336

5

Program de specializare “Acordarea primului ajutor medical”

PSPAM- A

8

192

194

198

203

207

211

6

Program de specializare “Utilizare aparat de respirat”

PSUAR- A

16

369

373

381

390

398

406

7

Program de specializare “Consilier de siguranţă pentru transportul pe căile navigabile interioare a mărfurilor periculoase”:

PSCS- A

70

1.385

1.405

1.435

1.465

1.495

1.525

 

Modul 1. Clasa 1 - Materii şi obiecte explozive

 

14

277

281

287

293

299

305

 

Modul 2. Clasa 2 - Gaze

 

14

277

281

287

293

299

305

 

Modul 3. Clasa 7 - Materii radioactive

 

14

277

281

287

293

299

305

 

Modul 4. Clasele 3,4,5, 6, 8 şi 9 de mărfuri periculoase

 

14

277

281

287

293

299

305

 

Modul 5. Numerele ONU 1202,1203 şi 1223 atribuite mărfurilor periculoase

 

14

277

281

287

293

299

305

8

Specializare “Stabilitatea navelor de transport mărfuri periculoase pe ape interioare”

PSSNTMP

16

549

559

570

581

592

604

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Forumul Democrat al Germanilor din Brad

 

Asociaţia Forumul Democrat al Germanilor din Brad, judeţul Hunedoara

Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii obţinute în anul 2014

Total

lei

555,00