MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 78/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 78         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 29 ianuarie 2015

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 783 din 18 decembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

5. - Ordonanţă pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 

6. - Ordonanţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

 

28. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol

 

40. - Hotărâre privind aprobarea realizării de către Ministerul Finanţelor Publice, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de date de arie extinsă, pentru unităţi aflate în subordinea, în administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, care desfăşoară activităţi de interes public naţional

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 783

din 18 decembrie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Tudorel Toader - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, excepţie ridicată de Constantin Arsene şi alţii în Dosarul nr. 7.261/109/2013 al Tribunalului Argeş - Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1082D/2014.

2. La apelul nominal lipsesc autorii excepţiei şi partea Casa Judeţeană de Pensii Argeş, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, arată că prevederile ari. 115 alin. (1) din Constituţie, referitoare la adoptarea de către Parlament a unei legi speciale de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, au în vedere doar ordonanţele simple, iar nu şi ordonanţele de urgenţă.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 29 septembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 7.261/109/2013, Tribunalul Argeş - Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.

5. Excepţia a fost ridicată de Constantin Arsene şi alţii cu prilejul soluţionării unei cauze în care au solicitat obligarea Casei Judeţene de Pensii Argeş la calcularea şi plata indemnizaţiei reparatorii prevăzute de art. 4 alin. (3) din Legea nr. 341/2004, începând cu data de 1 ianuarie 2013, prin raportare la câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţă, că prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 contravin dispoziţiilor art. 15 alin. (1) şi art. 115 din Constituţie. În acest sens, arată că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 a fost adoptată fără respectarea prevederilor art. 2 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, adică până la începerea sesiunii de toamnă a Parlamentului. Or, la momentul adoptării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 efectele Legii nr. 127/2012 erau încetate.

7. Totodată, arată că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 a fost emisă cu încălcarea art. 4 din Legea nr. 52/2003, întrucât proiectul de ordonanţă a fost publicat pe site-ul www.mfinante.ro la data de 12 decembrie 2012, în vederea dezbaterii publice. La aceeaşi dată, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 a fost adoptata, cu motivarea că prevederile acesteia vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă, extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, invocându-se legalitatea actului normativ potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 52/2003. Or, starea de urgenţă invocată de Guvern nu a existat, nefiind instituită de Preşedintele României prin decret, contrasemnat de prim-ministru şi publicat de îndată în Monitorul Oficial al României, aşa cum cer dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă. Prin urmare, emiterea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 s-a făcut fără respectarea dispoziţiilor legale care prevăd organizarea de dezbateri publice cu prilejul elaborării actelor normative.

8. În final, arată că neplata în anul 2013 a indemnizaţiei cuvenite potrivit Legii nr. 341/2004 constituie un abuz.

9. Tribunalul Argeş - Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată. În acest sens, aminteşte că, în jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului, s-a statuat că aspectul restrângerii sau înlăturării unor drepturi legale ţine de marja de apreciere a statului, cel mai bine plasat pentru a putea aprecia asupra politicilor sale sociale. De asemenea, arată că indemnizaţia reparatorie nu este un drept fundamental.

10. Cât priveşte criticile ce vizează procedura de adoptare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, instanţa reţine că acestea au rămas fără obiect ca urmare a aprobării acestei ordonanţe de către Parlament prin Legea nr. 36/2014.

11. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 decembrie 2012.

15. Prevederile de lege criticate au avut o aplicabilitate temporară, în cursul anului 2013, însă, cu toate acestea, continuă să îşi producă efectele juridice în prezenta cauză, astfel încât, potrivit celor statuate prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea urmează a analiza constituţionalitatea acestora.

16. Autorii excepţiei susţin că dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 15 alin. (1) privind universalitatea şi ale art. 115 privind delegarea legislativă.

17. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 au mai fost analizate sub aspectul constituţionalităţii în raport cu critici similare celor invocate în prezenta cauză. Astfel, prin Decizia nr. 42 din 22 ianuarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 25 martie 2014, Curtea a reţinut că prevederile art. 115 alin. (1)-(3) din Constituţie, referitoare la necesitatea adoptării de către Parlament a unei legi speciale de abilitare a Guvernului pentru emiterea ordonanţelor, au în vedere emiterea ordonanţelor simple, iar nu a celor de urgenţă, ale căror condiţii de emitere sunt reglementate de următoarele alineate ale art. 115 din Constituţie.”

18. Cât priveşte susţinerea potrivit căreia Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 ar fi fost adoptată cu încălcarea dispoziţiilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 3 februarie 2003, Curtea, prin aceeaşi decizie, a constatat că această critică nu este întemeiată. În acest sens, a arătat că, potrivit art. 6 alin, (9) din această lege, În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare.” Astfel, legiuitorul, ţinând cont de realitatea existenţei unor situaţii când necesitatea protejării interesului public general impune în mod obiectiv adoptarea unor măsuri urgente, a permis adoptarea unor acte normative fără îndeplinirea tuturor cerinţelor privind asigurarea transparenţei decizionale.

19. Referitor la critica vizând lipsa caracterului urgent şi a unei situaţii extraordinare care să fi impus emiterea de urgenţă a actului normativ supus analizei de constituţionalitate, Curtea, prin Decizia nr. 42 din 22 ianuarie 2014, a apreciat că cele invocate de Guvern în nota de fundamentare întrunesc condiţiile existenţei unei situaţii extraordinare şi urgente care, în mod obiectiv, impun emiterea unei ordonanţe de urgenţă. Astfel, necesitatea stabilirii în timp util a unor direcţii clare în ceea ce priveşte domenii extrem de importante, aşa cum este salarizarea personalului bugetar, domenii cu implicaţii financiare majore, şi riscul ca aceste măsuri, ca de altfel întregul program de guvernare, să nu poată fi adoptate până la începutul anului 2013, din cauze obiective determinate de desfăşurarea unor proceduri privind constituirea Parlamentului nou ales şi a învestirii noului Guvern, reprezintă motive ce justifică intervenţia legislativă a Guvernului pentru evitarea unei grave atingeri aduse interesului public.” De asemenea, Curtea a constatat că reglementarea pe calea ordonanţei de urgenţă a unor aspecte privind regimul juridic aplicabil activităţilor de emitere, transmitere şi arhivare a facturilor electronice a fost justificată nu doar de oportunitatea ori necesitatea acesteia, ci de însuşi faptul că legislaţia existentă, respectiv Legea nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 24 iulie 2012, contravenea acquis-ului comunitar transpus în legislaţia naţională prin Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 29 august 2012, astfel încât, în lipsa unei astfel de intervenţii rapide, de la 1 ianuarie 2013 ar fi fost aplicabilă această lege, cu toate consecinţele negative aferente.”

20. Cu acelaşi prilej, Curtea a precizat că existenţa unor situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată” şi care, potrivit art. 115 alin. (4) din Constituţie, justifică emiterea unei ordonanţe de urgenţă, nu trebuie confundată cu existenţa unei stări de urgenţă”, care se instituie de Preşedintele României şi se încuviinţează de Parlament, în temeiul art. 93 din Constituţie, impunând o serie de măsuri reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004.

21. În sfârşit, cu privire la susţinerea autorilor excepţiei potrivit căreia reprezintă un abuz suspendarea în anul 2013 a acordării dreptului la indemnizaţia reparatorie prevăzut de art. 4 alin. (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, suspendare dispusă prin dispoziţiile art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, Curtea, prin Decizia nr. 42 din 22 ianuarie 2014, a reţinut că indemnizaţia de recunoştinţă nu reprezintă un drept consacrat de Legea fundamentală, astfel că restrângerile aduse exerciţiului acestui drept nu se subsumează condiţiilor art. 53 din Constituţie, dar a precizat că, deşi autorităţile au dreptul de a dispune cu privire la acordarea drepturilor băneşti pretinse de autorii excepţiei de neconstituţionalitate, restrângerea ori suspendarea acestor drepturi şi în viitor, în condiţiile în care textele de lege care le prevăd nu au fost abrogate, ar putea justifica întrebarea dacă aceste drepturi mai există şi dacă nu cumva textele de lege care le prevăd au fost în fapt lipsite de eficienţă, aşa încât speranţa titularilor acestor drepturi, deşi are un suport legal, este în realitate lipsită de conţinut. Astfel, deşi formal limitată în timp, respectiv vizând durata unui an calendaristic, măsura de suspendare repetată a acestor drepturi, pentru mai mulţi ani la rând, ar putea afecta caracterul previzibil al normelor de lege, creând Incertitudine cu privire la existenţa acestor drepturi.”

22. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, considerentele şi soluţia deciziei amintite îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

23. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11

alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Constantin Arsene şi alţii în Dosarul nr. 7.261/109/2013 al Tribunalului Argeş - Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale şi constată că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Argeş - Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 18 decembrie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ

pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IX din Legea nr. 184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Articol unic. - Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Art. 14. - (1) Executarea sancţiunilor contravenţionale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancţiunii.”

2. La articolul 25, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) Comunicarea se face de către organul care a aplicat sancţiunea, în termen de cel mult două luni de la data aplicării acesteia.”

3. La articolul 26, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

(3) în cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum şi a înştiinţării de plată se face de către agentul constatator în termen de cel mult două luni de la data încheierii.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

p. Ministrul justiţiei,

Simona-Maya Teodoroiu,

secretar de stat

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 28 ianuarie 2015.

Nr. 5.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ

privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. I. - Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 24 martie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

(31) Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, exercită funcţiile de strategie, reglementare, reprezentare şi autoritate de stat în domeniul violenţei în familie, cu atribuţii în elaborarea, coordonarea şi aplicarea strategiilor şi politicilor Guvernului în domeniul violenţei în familie.”

2. La articolul 37, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Art. 37. - (1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi poate finanţa sau, după caz, cofinanţa programe de interes naţional care au ca scop prevenirea şi combaterea violenţei în familie, precum şi ocrotirea şi sprijinirea familiei în vederea creşterii calităţii vieţii acesteia, din fonduri alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie, din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, precum şi din alte resurse, în condiţiile legii.”

Art. II. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Guvernul va aproba, prin hotărâre, modificarea Hotărârii Guvernului nr. 250/2014 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 7 aprilie 2014, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru dialog social,

Liviu-Marian Pop

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 28 ianuarie 2015.

Nr. 6.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile, înscrise în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale.

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 21 ianuarie 2015.

Nr. 28.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea unor unităţi de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, reevaluate în condiţiile legii

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

0

1

2

3

4

1. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada, C.U.I. 644346

1

102376

8.28.12

Bloc locuinţe

102.912

2

102393

8.27.07

Grajd taurine

119.025

3

102396

8.27.07

Grajd taurine

110.551

4

102402

8.27.07

Grajd pentru cai

1.887

5

102406

8.27.07

Grajd cu remiză şi magazie

1.345

6

102408

8.28.03

Canton pentru laborator de câmp

682

7

102412

8.27.06

Casă de vegetaţie

118.377

8

102413

8.28.03

Laborator pentru cercetare

696.279

9

102422

8.28.10

Magazie pentru seminţe

120.064

10

121350

8.27.07

Grajd

18.864

2. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Mărculeşti, C.U.I. 1931538

11

111966

8.28.10

Magazie seminţe

134.080

12

112070

8.28.03

Sală laborator

37.680

13

112074

8.29.08

Clădire administrativă

137.080

14

112076

8.28.10

Turn tehnologic pentru condiţionare seminţe

298.100

15

112077

8.28.10

Cantină tip restaurant

30.810

16

112078

8.28.10

Construcţie încălzire centrală

1.480

17

112079

8.27.07

Grajd vaci

48.940

18

112080

8.27.07

Grajd vaci

3.750

19

112082

8.27.07

Grajd vaci

53.310

20

112083

8.27.07

Grajd vaci

52.450

21

112118

8.27.07

Maternitate vaci

75.250

22

112119

8.27.07

Grajd vaci

6.100

23

112120

8.28.10

Atelier gospodăresc

26.370

24

112128

8.27.07

Grajd vaci

53.510

25

112130

8.27.07

Grajd vaci

53.570

26

112132

8.28.10

Filtru sanitar

34.560

27

112134

8.28.10

Centru colectare şi valorificare lapte

13.340

28

112135

8.27.03

Siloz de suprafaţă

7.270

29

112136

8.28.10

Magazie concentrate

36.990

30

112137

8.28.10

Magazie concentrate

47.180

3. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Secuieni, C.U.I. 2008426

31

113185

8.28.10

Magazie uscat seminţe cu pereţi de beton

19.925

32

113298

8.28.10

Platformă gunoi din beton

1.751

33

113535

8.28.10

Corp legătură staţie calibrare

5.344

34

113550

8.28.10

Staţie calibrare porumb

66.885

35

113563

8.28.10

Magazie porumb export gara CFR Secuieni

2.434

36

113576

8.28.10

Magazie depozitare furaje concentrate pentru porci

14.790

37

113580

8.28.12

Bloc locuinţe gară 6 apartamente

2.420

38

113584

8.28.12

Bloc locuinţe gară 6 apartamente

3.897

39

113589

8.28.10

Castel apă 100 mc sector porcin

1.619

40

113598

8.28.10

Magazie condiţionat seminţe 1116 mp

11.771

41

113604

8.28.10

Magazie condiţionat seminţe

10.079

42

113605

8.28.10

Rezervor apă semiîngropat 150 mc

1.574

43

113608

8.28.10

Centrală tehnică pe combustibil solid

16.044

44

113619

8.28.12

Brutărie pereţi cărămidă

1.801

45

113622

8.28.12

Clădire cantină

8.181

46

113646

8.28.03

Laborator cercetare

52.664

47

113679

8.28.10

Secţie pasteurizat lapte

15.120

48

113744

8.28.10

Bucătărie furajeră taurine

5.600

49

114046

8.28.12

Cantină 100 locuri

1.713

50

114053

8.28.10

Atelier fierărie

3.337

51

114056

8.28.12

Dormitor muncitori nr. 2

2.018

52

114057

8.29.08

Pavilion administrativ

1.642

53

121397

8.27.07

Grajd porci

886


0

1

2

3

4

4. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava, C.U.I. 3221146

54

116532

8.28.12

Dormitor comun

4.770

55

116538

8.28.12

Dormitor comun

55.468

56

116546

8.28.10

Magazie cereale

1.510

57

116584

8.28.12

Dormitor şi remiză unelte

18.772

58

116606

8.28.10

Magazie cereale 30 vagoane

952

59

116612

8.28.12

Clădire cantină Suceava

118.188

60

116615

8.28.08

Garaj pentru maşini

734

61

116626

8.28.10

Magazie pentru cereale

3.425

62

116630

8.28.13

Magazie materiale

868

63

116632

8.28.10

Magazie îngrăşăminte

3.680

64

116635

8.28.10

Clădire pentru tratarea condiţion.

2.925.831

65

116645

8.28.10

Magazie cereale

901

66

116649

8.28.10

Magazie pentru seminţe

2.906

67

116651

8.28.12

Dormitor pentru muncitori

47.735

68

116652

8.28.10

Magazie pentru cereale

3.420

69

116654

8.28.10

Magazie cereale

2.907

70

116655

8.28.10

Magazie pentru cereale, anexe

1.853

71

116673

8.28.10

Magazie cereale

3.002

72

116688

8.28.12

Grup social

14.917

73

116696

8.28.10

Răsadniţe pentru seminceri cartofi

774

74

116702

8.28.10

Depozit cartofi

266.485

75

116715

8.28.03

Clădire laborator

253.068

76

116721

8.27.03

Siloz pentru îngropat nutreţ

452

77

116724

8.27.03

Siloz îngropat nutreţ

3.108

78

116728

8.28.10

Rampă descoperită pentru spălare

83

79

116731

8.28.10

Desecare şi drenaj

65

80

116735

8.28.13

Magazie pentru materiale

3.008

81

116740

8.29.08

Pavilion administrativ, centru

350.893

82

116745

8.27.03

Siloz îngropat

1.800

83

116748

8.27.06

Casă de vegetaţie

7.093

84

116755

8.28.10

Gheretă portar

6.253

85

116760

8.28.10

Clădire staţie meteo

12.736

86

116775

8.29.08

Clădire administrativă

61.146

87

116779

8.29.08

Clădire administrativă

44.031

88

116785

8.28.10

Castel pentru apă

5.709

89

116789

8.28.13

Magazie pentru materiale

2.573

90

116803

8.28.10

Platformă pentru maşini

676

91

116806

8.28.10

Staţie alimentat carburanţi

1.352

92

116824

8.28.10

Depozit pentru cartofi

532.791

93

116829

8.28.10

Atelier gospodăresc

10.205

94

116832

8.28.10

Punct termic Suceava

5.231

95

116836

8.28.10

Castel de apă

2.166

96

116850

8.28.10

Staţie pentru alimentare cu carburanţi

1.472

97

117327

8.28.10

Rezervor beton armat

22.289

98

117329

8.28.10

Rezervor beton armat (casă)

6.990

99

117331

8.28.10

Siloz turn pentru nutreţ

768

100

117334

8.28.10

Bucătărie furaje

85.245


0

1

2

3

4

101

117335

8.28.13

Magazie pentru materiale

1.778

102

117337

8.27.07

Grajd maternitate

7.837

103

117340

8.27.07

Grajd creşă viţei

5.518

104

117342

8.27.07

Grajd viţei nr. 3

2.440

105

117344

8.27.07

Grajd tineret nr. 4

1.000

106

117345

8.27.07

Grajd tineret nr. 5

40.463

107

117346

8.27.07

Grajd vaci nr. 6

154.577

108

117347

8.27.07

Grajd vaci nr. 7

158.082

109

117348

8.27.07

Grajd tineret nr. 8

158.922

110

117349

8.27.07

Grajd vaci nr. 9

154.036

111

117350

8.27.07

Grajd vaci nr. 10

124.383

112

117351

8.27.07

Grajd tineret nr. 11

112.809

113

117352

8.27.07

Grajd tineret taurin nr. 12

131.223

114

117353

8.27.07

Grajd tineret nr. 13

146.645

115

117355

8.27.07

Grajd cai nr. 15

1.404

116

117356

8.28.10

Filtru sanitar

43.266

117

117358

8.28.03

Laborator mecanizare-atelier

30.382

118

117360

8.28.10

Pavilion veterinar

45.024

119

117363

8.28.10

Pavilion ştiinţific

606.565

120

117367

8.28.10

Şopron selectat seminţe

2.569

121

117369

8.28.10

Magazie îngrăşăminte

4.197

122

117372

8.28.03

Laborator pentru lactate

127.217

123

117373

8.28.10

Clădire pentru staţie pomp. apei

7.341

124

117377

8.27.07

Grajd animale de muncă pentru 50

1.623

5. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea, C.U.I. 2375759

125

115866

8.28.03

Pavilion laboratoare

111.600

126

115875

8.29.08

Sediu administrativ

127.850

127

115881

8.28.13

Atelier mecanic

199.300

6. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Miercurea-Ciuc, C.U.I. 3133257

128

116274

8.28.03

Laborator flux tehnologic

74.100

129

116279

8.28.10

Depozit cartof

219.800

130

116281

8.28.10

Centru fitosanitar

116.900

131

116291

8.27.06

Sere de cercetare

21.400

7. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc, C.U.I. 557681

132

102119

8.28.10

Magazie pentru cereale

10.000

8. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov, C.U.I. 1091473

133

104493

8.29.08

Pavilion administrativ + laboratoare

1.231.400

134

104495

8.28.10

Clădire post trafo 1

22.700

135

104497

8.28.13

Magazie

6.500

136

104498

8.28.10

Magazie seminţe

29.000

137

104500

8.28.10

Fanar

10.800

138

104501

8.28.10

Bucătărie furajeră

45.900

139

104502

8.27.07

Grajd tăuraşi G 7

41.600

140

104504

8.27.07

Saivan oi

15.600

141

104507

8.27.03

Siloz

6.500

142

104509

8.28.10

Fanar captatori solari

3.500

143

104512

8.28.12

Clădire locuit

79.700


0

1

2

3

4

144

104523

8.28.10

Fanar

9.100

145

104525

8.28.10

Filtru sanitar

29.900

146

104527

8.27.03

Depozit suprafaţă (celule siloz)

5.200

147

104529

8.28.12

Cantină

30.700

148

104535

8.28.12

Clădire locuit

226.000

149

104543

8.28.10

Clădire post trafo II

6.900

150

104545

8.27.07

Grajd vaci G 4

57.200

151

104548

8.28.10

Magazie cereale

6.500

152

104549

8.27.07

Grajd vaci G 6

29.000

153

104551

8.27.07

Grajd experimental G 1

21.600

154

104556

8.27.07

Grajd vaci G 3

47.200

155

104558

8.27.07

Grajd tineret G 5

58.500

156

104561

8.28.10

Depozit probe fân

1.700

157

104565

8.28.10

Remiză atelier mecanic

41.600

158

104581

8.28.10

Uscători in

5.200

159

104584

8.28.10

Clădire fabrică de lapte

21.200

160

104591

8.28.10

Uscător plante medicinale

67.500

161

104594

8.28.10

Şopron multifuncţional

39.400

162

104605

8.28.10

Cabină pod basculă

5.200

163

104612

8.28.10

Fosă separator (fabrica de lapte)

900

164

104614

8.27.06

Casă de vegetaţie

45.500

165

121301

8.27.07

Grajd maternitate vaci G 2

36.400

9. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Timişoara, C.U.I. 7394328

166

117102

8.28.10

Magazie cercetare

118.847

167

117110

8.28.13

Atelier mecanic

766.992

168

117111

8.28.10

Magazie seminţe

537.595

169

117114

8.28.10

Magazie îngrăşăminte

444.276

170

117115

8.28.10

Şopron multifuncţional

404.067

171

117118

8.28.03

Laborator cercetare

1.383.354

172

117121

8.28.10

Drum şi platforme betonate

555.977

173

117122

8.28.13

Clădire centrală termică

182.614

174

117123

8.28.10

Sală de şedinţe

32.426

175

117126

8.28.12

Bloc locuinţă 1 apartament

64.861

176

117128

8.27.06

Sere cu anexe

33.021

177

121444

8.28.10

Drum acces

1.055.704

178

144890

8.28.10

Alimentare cu energie electrică

95.568

179

144891

8.28.10

Reţele canalizare

82.277

180

144892

8.28.10

Alimentare cu apă

149.013

10. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Vaslui, C.U.I. 14954266

181

114341

8.28.03

Pavilion laboratoare cercetare

361.182

11. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad, C.U.I. 3219405

182

116599

8.28.13

Pavilion utilitar

109.441

183

116624

8.28.10

Clădire lăptărie

19.708

184

116625

8.27.07

Grajd tineret taurin

1.080

185

116629

8.29.08

Pavilion administrativ

422.082

186

116634

8.28.12

Locuinţă muncitori

59.839

187

116641

8.27.07

Grajd vaci

78.863

188

116685

8.28.10

Maternitate vaci

5.380


0

1

2

3

4

189

116686

8.28.12

Locuinţă muncitori

43.235

190

116693

8.28.12

Locuinţă muncitori

51.619

191

116700

8.27.07

Grajd tineret taurin

1.290

192

116710

8.27.07

Grajd vaci

74.224

193

116717

8.27.07

Grajd tineret taurin

12.008

194

116726

8.28.12

Locuinţă muncitori

53.342

195

116732

8.27.07

Grajd tineret taurin

73.489

196

116736

8.28.12

Locuinţă muncitori

142.245

197

116741

8.28.12

Locuinţă muncitori

43.235

198

116747

8.28.12

Bloc locuinţe

109.511

199

116751

8.28.10

Maternitate vaci

7.191

200

116756

8.27.07

Grajd vaci

46.160

201

116770

8.27.07

Grajd vaci

69.715

202

116771

8.27.07

Grajd vaci

45.545

203

116777

8.27.07

Grajd vaci

78.521

204

116782

8.27.07

Grajd vaci

46.907

205

116788

8.28.12

Locuinţă muncitori

52.770

206

116793

8.27.07

Grajd vaci

69.111

207

116799

8.27.07

Grajd vaci

78.522

208

116814

8.28.12

Locuinţă muncitori

42.906

209

116815

8.27.03

Siloz de suprafaţă

49.861

12. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Târgu Mureş, C.U.I. 1261888

210

117302

8.27.07

Grajd maternitate

42.830

211

117304

8.29.06

Laborator + birou

966.947

212

117305

8.28.10

Filtru sanitar

18.319

213

117307

8.28.10

Pavilion de studiul cărnii

108.082

214

117313

8.28.10

Tabără de vară

2.842

215

117324

8.28.10

Clădire pentru grup muls

125.907

216

117359

8.27.07

Grajd tineret mascul

53.477

217

117368

8.27.07

Grajd tineret femele

61.300

218

117381

8.28.10

Sediu fermă

28.755

219

117384

8.27.07

Grajd animale

157.669

220

117419

8.27.03

Silozuri suprafaţă

22.136

221

117427

8.27.07

Grajd animale

158.170

222

117439

8.28.10

Padoc

23.994

13. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Sighetul Marmaţiei, C.U.I. 3502249

223

117140

8.28.10

Lăptărie

2.394

224

117143

8.28.10

Clădire mun. + paznic

24.184

225

117144

8.27.07

Adăpost experimental vaci

42.293

226

117146

8.28.13

Centrală termică

45.093

227

117148

8.28.10

Bucătărie furajeră

9.087

228

117150

8.28.10

Filtru sanitar

8.605

229

117152

8.28.12

Cantină

51.285

230

117154

8.28.03

Laborator tehnologia cărnii

40.886

231

117160

8.27.07

Adăpost experimental vaci

42.293

232

117162

8.27.07

Adăpost experimental vaci, ştab. liberă

42.293

233

117175

8.29.08

Clădire administraţie

132.389

234

117181

8.27.07

Adăpost experimental vaci

42.293


0

1

2

3

4

235

117183

8.27.07

Adăpost experimental vaci, 1.000 capete

38.939

236

117185

8.27.07

Adăpost experimental vaci, 1.000 capete

38.939

237

117193

8.27.07

Adăpost experimental tineret

42.293

238

117194

8.27.07

Adăpost experimental tineret

17.290

239

117196

8.27.07

Adăpost experimental tineret

42.293

240

117198

8.28.03

Ansamblu laborator

143.639

14. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Caransebeş, C.U.I. 10156350

241

117238

8.28.13

Centrală termică

2.107

242

117239

8.28.03

Laborator cercetare-dezvoltare

21.513

243

117240

8.27.07

Adăpost experimental animale

273

244

117241

8.28.10

Pavilion cercetare-dezvoltare

21.513

15. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi, C.U.I. 617147

245

102130

8.27.07

Saivan 1 B

17.773

246

102132

8.27.07

Grajd tineret taurin nr. 3

10.597

247

102134

8.27.07

Grajd tineret taurin nr. 2

11.658

248

102135

8.27.07

Grajd tineret

13.057

249

102137

8.27.07

Grajd tineret taurin

12.046

250

102138

8.28.10

Pavilion cercetare

72.582

251

102142

8.28.10

Bucătărie furajeră

19.507

252

102143

8.29.08

Clădire administrativă

6.002

253

102147

8.27.07

Grajd creşe viţei

12.927

254

102148

8.28.12

Cantină cu sală mese

10.981

255

102149

8.28.12

Bloc locuinţe

28.952

256

102150

8.28.13

Centrală termică

34.946

257

102151

8.27.07

Saivan oi

21.450

258

102152

8.29.08

Clădire administrativă

3.333

259

102153

8.28.10

Filtru sanitar

6.659

260

102154

8.27.07

Saivan 1 A

15.313

261

102155

8.28.03

Clădire laborator

18.679

262

102161

8.28.13

Atelier mecanic

45.332

16. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Secuieni, C.U.I. 952451

263

102650

8.28.13

Centrală termică

7.110

264

102652

8.27.07

Saivan oi 2

15.799

265

102657

8.28.03

Laborator cercetare cu dotări

78.995

266

102660

8.28.13

Atelier mecanic

15.799

267

102667

8.27.07

Saivan oi nr. 1 cu dotările aferente

15.799

268

102680

8.27.07

Saivan oi 3 + 4

15.799

269

102687

8.28.10

Răscol baie oi

1.580

270

102722

8.28.10

Filtru sanitar (cantină)

23.699

271

102724

8.28.10

Magazie cereale

7.900

272

102729

8.28.10

Magazie îngrăşăminte chimicale

4.740

273

102736

8.28.10

Filtru sanitar cu util. (centru administrativ)

23.699

274

102750

8.28.13

Cabină poartă

1.580

275

102776

8.28.10

Centru însămânţat artificial

4.740

276

103479

8.28.13

Atelier mecanic

5.530

277

104190

8.28.10

Bucătărie furajeră

3.160


0

1

2

3

4

278

104198

8.28.10

Clădire centru tuns

3.950

279

104200

8.27.07

Saivane 1 + 2 oi

15.799

280

121441

8.28.12

Bloc locuinţe

7.900

17. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole Horting”, C.U.I. 11054758

281

117260

8.28.13

Magazie materiale

4.145

282

117264

8.28.10

Casă poartă

8.147

283

117267

8.28.10

Staţie-pilot Berceni

518.438

284

117269

8.28.03

Corp laboratoare

122.687

285

117272

8.28.10

Staţie-pilot depozit produse finite

66.659

286

117287

8.28.03

Laborator uzinal

75.089

287

117289

8.28.13

Magazie materiale

46.979

288

117303

8.28.04

Hală fabricate

2.131

289

117312

8.28.10

Construcţie cărămidă

26.373

290

117318

8.28.10

Construcţie metalică cu pereţi zid P

66.231

291

121290

8.28.10

Platformă paie

31.961

292

121291

8.28.10

Platformă bălegar

17.569

293

121293

8.28.10

Drum

19.632

18. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Bacău, CUI. 949197

294

102618

8.29.08

Pavilion administrativ şi laborator cercetare

81.700

19. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Buzău, C.U.I. 2813344

295

114724

8.29.08

Clădire administrativă

37.239

20. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultura - Galaţi, C.U.I. 1640830

296

108393

8.28.10

Staţie mecanizată tipizată pentru reproducere artificială Brateş

465.481

297

108403

8.28.10

Compartimentare bazine, Baza de cercetare şi microproducţie piscicolă Brateş

68.735

298

108407

8.29.08

Clădire sediu ICDPIP Galaţi Corp B

3.662

299

108412

8.28.10

Bazin de decantare, Baza de cercetare şi microproducţie piscicolă Brateş

20.250

300

108416

8.28.10

Platformă portuară Galaţi

321

301

108425

8.28.10

Dig compartimentare, Baza de genofonduri Cotu-Chiului - construcţie specială

36.314

302

108428

8.28.10

Compartimentare bazine prematurare, Baza de cercetare şi microproducţie piscicolă Brateş - construcţie specială

87.793

303

108432

8.28.10

Staţie de pompe, Baza de genofonduri Cotu-Chiului

155.195

304

108435

8.28.10

Dig de apărare Baza de genofonduri Cotu-Chiului

453.616

305

108437

8.28.10

Canton muncitori Cotu-Chiului (2 corpuri)

810

306

108439

8.28.08

Clădire sediu ICDEAPA Galaţi Corp A

12.610

307

108440

8.28.10

Magazie furaje - Baza de cercetare şi microproducţie piscicolă Brateş

39.246

308

108441

8.28.10

Clădire staţie pompe, Baza de cercetare şi microproducţie piscicolă Brateş

90.113

309

108442

8.28.10

Clădire staţie de incubaţie - Baza de cercetare şi microproducţie piscicolă Brateş

48.543

310

108445

8.28.10

Pepiniera piscicolă Brateş

2.662.665


0

1

2

3

4

311

108448

8.28.10

Clădire sediu, Baza de cercetare şi microproducţie piscicolă Brateş

40.977

312

108452

8.28.10

Atelier prototipuri utilaje pentru mecanizarea operaţiilor în pescuit

64.447

21. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Buzău, C.U.I.2810470

313

115400

8.28.12

Grup social Odoba

24.041

314

115459

8.28.10

Hală sortat fructe F. Odoba

33.939

315

115460

8.28.10

Sediu fermă Odoba

50.743

316

115461

8.28.12

Grup social Apicola

10.000

317

115469

8.28.10

Sediu ferma Policiori

14.600

318

115473

8.28.10

Hale sortat fructe anexe gospodăreşti Policiori

21.000

319

115479

8.28.10

Depozit fructe Cândeşti

2.200.000

320

115485

8.28.10

Distilerie Cândeşti

9.700

321

115504

8.28.13

Alte utilităţi Odoba

8.100

22. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa, C.U.I. 2981780

322

116226

8.28.12

Grup social

1.269.208

323

116230

8.29.08

Sediu staţiune

481.320

324

116239

8.28.10

Canton C.F.R.

32.088

325

116248

8.28.12

Cantină

481.320

23. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură laşi, C.U.I. 3423277

326

116894

8.28.10

Corp depozit

833.153

327

116945

8.28.04

Hală sortare

149.207

24. Staţiunea de Dezvoltare Pomicolă Dolj, C.U.I. 3730590

328

116241

8.28.10

Depozit frigorific cu anexe (grup social, clădire pompieri, casă poartă, clădire desfacere, hală sortare, reţea termică şi electrică, alimentare cu apă, drumuri şi platforme)

3.368.726

25. Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Zalău, C.U.I. 2711433

329

116484

8.28.10

Şopron multifuncţional

39.000

330

116549

8.28.04

Hală de depozitare

14.060

331

116567

8.28.13

Magazie materiale

15.000

332

116571

8.28.10

Şopron multifuncţional

26.450

333

116581

8.28.10

Filtru sanitar

4.000

334

116676

8.27.07

Grajd pentru vaci

29.280

335

116684

8.29.08

Pavilion administrativ

10.000

336

116698

8.27.07

Adăpost animale de rasă

3.000

26. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Murfatlar, C.U.I. 2410643

337

116115

8.27.06

Seră altoire, forţare viţă-de-vie, F3

127.133

338

116116

8.28.10

Depozit păstrare vin 95 vag

224.878

339

116148

8.28.10

Clădire vinificaţie, crama nr. 1

1.735.274

340

116159

8.28.10

Clădire sector mecanic

16.573

341

121529

8.28.10

Magazin de prezentare Ec

217.312

342

121534

8.28.10

Depozit linie îmbuteliere veche

63.575

343

121535

8.28.10

Clădire vinificaţie

2.344.499

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea realizării de către Ministerul Finanţelor Publice, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de date de arie extinsă, pentru unităţi aflate în subordinea, în administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, care desfăşoară activităţi de interes public naţional

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă realizarea de către Ministerul Finanţelor Publice, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de date de arie extinsă, pentru unităţi aflate în subordinea, în administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, care desfăşoară activităţi de interes public naţional.

Art. 2. - Se autorizează Serviciul de Telecomunicaţii Speciale să achiziţioneze de pe piaţa publică servicii de comunicaţii de buclă locală sau alte tipuri de servicii de comunicaţii pe care Serviciul de Telecomunicaţii Speciale nu le poate asigura cu resurse proprii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi să gestioneze reţeaua constituită conform cerinţelor beneficiarului.

Art. 3. - Modalitatea de recuperare a sumelor reprezentând costul serviciilor prevăzute la art. 2, precum şi orice alte detalii se stabilesc prin protocol comun încheiat între unităţile prevăzute la art. 1 şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

Art. 4. - Creditele bugetare utilizate de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale potrivit art. 3 se recuperează de la unităţile prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pe măsura prezentării de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a documentelor justificative, potrivit protocolului prevăzut la art. 3. şi reîntregesc creditele bugetare ale acestei instituţii.

Art. 5. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Finanţelor Publice, prin unităţile prevăzute la art. 1 împreună cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, vor emite normele tehnice privind modul de utilizare a reţelei constituite potrivit prevederilor art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

p. Ministrul pentru societatea informaţională,

Bebe-Viorel Ionică,

secretar de stat

Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

Marcel Opriş

 

Bucureşti, 21 ianuarie 2015.

Nr. 40.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.