MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 514/2015

 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 514         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 10 iulie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

498. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe _anul 2015 pentru Societatea de Conservare şi închidere a Minelor “Conversmin” - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

 

499. - Hotărâre privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2014

 

502. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui imobil aflat în administrarea Serviciului Român de Informaţii

 

503. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind interconectarea la frontiera de stat româno-ungară a unei infrastructuri transfrontaliere de reţea optică, semnat la Budapesta la 7 mai 2015

 

Acord între Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind interconectarea la frontiera de stat româno-ungară a unei infrastructuri transfrontaliere de reţea optică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

813. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 758/2015 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2015

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SANĂTATE

 

409. - Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 188/2013 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

ACTE ALE COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

 

5. - Hotărâre privind aprobarea Standardelor de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I

 

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea de Conservare şi închidere a Minelor “Conversmin” - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea de Conservare şi închidere a Minelor “Conversmin” - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Mihai Tudose

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 1 iulie 2015.

Nr. 498.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI TURISMULUI

Societatea de Conservare şi închidere a Minelor “CONVERSMIN” - S.A. Bucureşti

Bucureşti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: ROI4923006

 

BUGETUL DE VENITURI şi CHELTUIELI

pe anul 2015

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

46.301

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

46.001

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

41.990

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

300

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

46.201

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

46,201

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

1.577

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

60

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

6.859

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

4.686

C1

ch. cu salariile

13

4.287

C2

bonusuri

14

399

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

647

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1.526

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

37.705

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

100

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

24

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

76

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

76

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

38

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

38

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

260

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

260

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

92

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

90

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

4.222

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.969

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

511

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1

8

 

Plăţi restante

55

 

9

 

Creanţe restante

56

 


* rd. 50 = rd. 155 din Anexa 2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bilanţul general al Trezoreriei Statului, încheiat la data de 31 decembrie 2014, care cuprinde atât în activ, cât şi în pasiv suma de 37.565.878.545 lei, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă contul de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2014, care cuprinde la venituri suma de 1.054.372.446 lei şi la cheltuieli suma de 831.108.696 lei şi un excedent curent în sumă de 223.263.750 lei prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează: Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 1 iulie 2015.

Nr. 499.

 

ANEXA Nr. 1

 

BILANŢUL GENERAL AL TREZORERIEI STATULUI

la data do 31 decembrie 2014

 

 

 

Denumirea posturilor bilanţiere

Sold la

 

 

începutul anului

finele anului

 

A

1

2

A

DISPONIBILITĂŢI BĂNEŞTI şi CASA

6.247.622.418

8.876.178.685

B

ALTE ACTIVE

2.218.499

979.693

C

DEFICITE, total,

22.944.510.412

28.688.720.167

 

din care:

 

 

C1

SECTORUL 01 “Administraţia publică centrală”, total din

 

 

care:

19.468.857.234

25.213.066.989

c11

Deficit al bugetului de stat

19.468.857.234

25.213.066.989

C2

SECTORUL 03 “Bugetul asigurărilor sociale de stat” total din care:

2.261.036.842

2.261.036.842

c22

Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat

2.261.036.842

2.261.036.842

C3

SECTORUL 04 “Bugetul asigurărilor pentru şomaj “ total,

 

 

din care:

55.055.971

55.055.971

c32

Deficit al bugetului asigurărilor pentru şomaj

55.055.971

55.055.971

C4

SECTORUL 05 “Bugetul fondului naţional unic de asigurări

 

 

sociale de sănătate “ total, din care:

1.159.560.365

1.159.560.365

c41

Deficit al bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale

 

 

de sănătate

1.159.560.365

1.159.560.365

 

TOTAL ACTIV

29.194.351.329

37.565.878.545

A

DISPONIBILITĂŢI şi DEPOZITE ÎN CONTURI DESCHISE LA

 

 

 

TREZORERIA STATULUI

15.936.237.795

17.882.144.425

a1

Disponibilităţi ale instituţiilor publice în conturi deschise la Trezoreria Statului

7.078.805.210

6.478.439.691

a2

Disponibilităţi ale operatorilor economici în conturi deschise la

 

 

Trezoreria Statului

2.847.576.068

4.540.443.388

a3

Disponibil din sume reprezentând garanţie de bună execuţie

971.000,515

1.288,274,537

a4

Disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare şi

 

 

cofinanţarea/prefinanţarea acestora

1.573.278.765

1.435.778.203

a5

Depozite constituite din disponibilităţi ale instituţiilor publice şi ale operatorilor economici

961.496.500

778.336,000

a6

Disponibilităţi în conturi deschise la Trezoreria Operativă

 

 

Centrală

2.131.441.437

2.457.410.282

a7

Contul României de resurse proprii al Uniunii Europene

59.599.697

609.916.821

a8

Disponibilităţi din certificate de depozit ale populaţiei

313.039,603

293.545.503

B

CONTURI DE DECONTARE ŞI ALTE PASIVE

3.187.431

22.956.110

C

EXCEDENTE, total,

13.254.926.103

19.660.778.010

 

din care:

 

 

C1

SECTORUL 01 “Administraţia publică centrală”, total din

 

 

care:

3.448.593.336

7,286.922.278

c12

Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din

 

 

sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor

0

12.874.602

c13

Excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile

0

26.679.308

c14

Excedent al bugetului aferent sursei de finanţare integral

 

 

venituri proprii

0

2.881.622.738

c15

Excedent al bugetului aferent sursei de finanţare venituri proprii şi subvenţii

0

247.662.473

c16

Excedent al bugetului aferent activităţii din privatizare

0

50.873.081

c17

Excedent al bugetului Fondului pentru mediu, total:

1.202.686.898

1.598.039.888

 

- din care în depozite

1.100.000.000

1.200.000.000

c18

Excedent al bugetului trezoreriei statului

2.245.906.438

2.469.170.188

C2

SECTORUL 02 “Administraţia publici locală” total, din care:

4.374.944.247

6.482.460.963

c21

Excedent al bugetului local

4.374.944.247

5.939.977.076

c22

Disponibil al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor

0

9.567.539

c23

Disponibil al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor

0

9.042.336

c24

Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor

0

626.837

c25

Excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile

0

7.873.626

c26

Excedent al bugetului aferent sursei de finanţare integral venituri proprii

0

488.172.993

c27

Excedent al bugetului aferent sursei de finanţare venituri proprii şi subvenţii

0

27.200.556

C3

SECTORUL 03 “Bugetul asigurărilor sociale de stat” total, din care:

4.071.065.693

4.298.597.581

c31

Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, total:

4.071.065.693

4.298.597.581

 

- din care în depozite

3.809.667.000

4.071.065.000

C4

SECTORUL 04 “Bugetul asigurărilor pentru şomaj “ total, din care:

1.360.322.827

1.592.797.188

c41

Excedent al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, total:

1.360.322.827

1.592.797.188

 

- din care în depozite

0

1.360.322.000

 

TOTAL PASIV

29.194.351.329

37.565.878.545

 

ANEXA Nr. 2

 

Contul de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului la 31 decembrie 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei –

Capitol

Subcapitol/

Paragraf

Titlu/

Articol

Alineat

Denumire indicator

Prevederi iniţiale

anul 2014

Prevederi definitive

anul 2014

Încasări realizate/

Plăţi efectuate 31 decembrie 2014

% 3/2

A

B

1

2

3

4

 

 

 

 

VENITURI

992.012.000

992.012.000

1.054372.446

106,29%

 

 

 

 

1. Venituri curente

992.012.000

992.012.000

1.054372.446

106,29%

 

 

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

992.012.000

992.012.000

1.054372.446

106,29%

 

 

 

 

CI. Venituri din proprietate

988.283.000

988.283.000

989.800.314

100,15%

31

 

 

 

Venituri din dobânzi

988.283.000

988.283.000

989.800314

100,15%

 

01

 

 

Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete

174.397.000

174.397.000

84.753.943

48,60%

 

02

 

 

Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de ta alte sectoare

813.886.000

813.886.000

881.503.883

108,31%

 

03

 

 

Alte venituri din dobânzi

0

0

23.542.488

 

 

 

 

 

C2. Vânzări de bunuri şi servicii

3.729.000

3.729.000

64.572.132

1731,62%

35

 

 

 

Amenzi, penalităţi şi confiscări

500.000

500.000

61.100.973

12220,19%

 

04

 

 

Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen

500.000

500.000

61.100.973

12220,19%

36

 

 

 

Diverse venituri

3.229.000

3.229.000

3.471.159

107,50%

 

50

 

 

Alte venituri

3.229.000

3.229.000

3.471.159

107,50%

 

 

 

 

CHELTUIELI

988.847.000

988.847.000

831.108.696

84,05%

 

 

 

 

a) Clasificaţia funcţionala

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea a I a - Servicii publice generale

988.847.000

988.847.000

831.108.696

84,05%

51

 

 

 

Autoritari publice şi acţiuni externe

38.157.000

39.857.000

22.260.508

55,85%

 

01

 

 

Autorităţi executive şi legislative

38.157.000

39.857.000

22.260308

55,85%

 

01.03

 

 

Autorităţi executive

38.157.000

39.857.000

22.260.508

55,85%

55

 

 

 

Tranzacţii privind datoria publica şi împrumuturi

950.690.000

948.990.000

808.848.188

85,23%

 

 

 

 

b. clasificaţia economica

 

 

 

 

 

 

 

 

CHELTUIELI

988.847.000

988.847.000

831.108.696

84,05%

51

 

 

 

AUTORITATI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE

38.157.000

39.857.000

22360.508

55,85%

 

 

O1

 

CHELTUIELI CURENTE

34.157.000

35.857.000

22364.170

62,09%

 

 

20

 

Titlul II Bunuri şi servicii

34.060.000

35.760.000

22364.170

6236%

 

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

28.920.000

30.606.313

19.959.631

6531%

 

 

 

01

Furnituri de birou

2.467.000

2.680.850

2.192.792

81,79%

 

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

80.000

77.905

67.407

86,52%

 

 

 

03

încălzit, iluminat şi forţa motrica

5.200.000

4.966.778

3.905.780

78,64%

 

 

 

04

Apa, canal şi salubritate

415.000

452.800

359.868

79,48%

 

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

1.607.000

1.592.730

1.354.676

85,05%

 

 

 

06

Piese de schimb

292.000

331.500

195.600

59,00%

 

 

 

07

Transport

8.000

7.850

424

5,40%

 

 

 

08

Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet

975,000

962.700

644.245

66,92%

 

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

15.024.000

16.709.900

8.974.909

53,71%

 

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

2.852.000

2.823.300

2.263.930

80,19%

 

 

20.02

 

Reparaţii curente

1.183.000

1.198.060

822.367

68,64%

 

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.175.000

2.184315

89.463

4,10%

 

 

 

30

Alte obiecte de inventar

2.175.000

2.184.315

89.463

4,10%

 

 

20.11

 

Cârti, publicaţii şi materiale documentare

35.000

31.975

12.676

39,64%

 

 

20.30

 

Alte cheltuieli

1.747.000

1.739337

1380.033

7934%

 

 

 

03

Prime de asigurare non-viata

825.000

840.152

593.354

70,62%

 

 

 

04

Chirii

922.000

899.185

786.679

87,49%

 

 

59

 

Titlul IX Alte cheltuieli

97.000

97.000

0

0,00%

 

 

59.17

 

Despăgubiri civile

97.000

97.000

0

0,00%

51

 

70

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.000.000

4.000.000

0

 

 

 

71

 

Titlul X Active nefinanciare

4.000.000

4.000.000

0

 

 

 

71.01

 

Active fixe

4.000.000

4.000.000

0

 

 

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

2.000.000

2.000.000

0

 

 

 

 

03

Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale

2.000.000

2.000.000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

 

PLAŢI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPE RATE IN ANUL CURENT

 

 

-3.662

 

 

 

85

 

Titlul XVII Plaţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent

 

 

-3.662

 

 

 

85,01

 

Plaţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent

 

 

-3.662

 

55

 

 

 

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA ŞI ÎMPRUMUTURI

950.690.000

948.990.000

808.848.188

85,23%

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

950.690.000

948.990.000

808.848.188

85,23%

 

 

30

 

Titlul IEI - Dobânzi

950.690.000

948.990.000

808.848.188

85,23%

 

 

30.01

 

Dobânzi aferente datoriei publice interne

740.290.000

740.290.000

740.290.000

100,00%

 

 

 

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

740.290.000

740.290.000

740.290.000

100,00%

 

 

30.03

 

Alte dobânzi

210.400.000

208.700.000

68.558.188

32,85%

 

 

 

04

Dobânzi la depozite şi disponibilităţi păstrate în contul trezoreriei statului

210.400.000

208.700.000

68.558.188

32,85%

 

 

84

 

PLAŢI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

 

 

0

 

 

 

85

 

Titlul XVII Plaţi efectuate iu anul precedent şi recuperate în anul curent

 

 

0

 

 

 

85,01

 

Pluti efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent

 

 

 

 

 

 

 

 

Excedent / Deficit

3.165.000

3.165.000

223.263.750

7054,15%

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui imobil aflat în administrarea Serviciului Român de Informaţii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 864 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil aflat în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, ca urmare a încetării activităţilor de interes public.

Art. 2. - Serviciul Român de Informaţii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în cadrul anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

Eduard Raul Hellvig

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 1 iulie 2015.

Nr. 502.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în administrarea Serviciului Român de Informaţii, care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Număr M.F.P./ Cod de clasificare

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

Valoarea da inventar a bunului aflat în domeniul public

Valoarea da inventar care lese din domeniul public

Valoarea de inventar care rămâne în domeniul public

Nr. carte funciară şi nr. cadastral

Suprafaţa terenului

Suprafaţa construcţiei

Comuna Baloteşti,

strada I.C. Brătianu nr. 149,

judeţul Ilfov, lot 2

Statul român, domeniul public, în administrarea Serviciului Român de Informaţii

CUI 4204305

Statul român, domeniul privat, în administrarea Serviciului Român de Informaţii

CUI 4204305

105.933 (parţial)/ 8.19.01

Cartea funciară nr. 59580, nr. cadastral 60226

8.834 mp

Sc = 593 mp,

Sd = 1.779 mp

148.435.879 lei

5.566.460 lei

142.869.419 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind interconectarea la frontiera de stat româno-ungară a unei infrastructuri transfrontaliere de reţea optică, semnat la Budapesta la 7 mai 2015

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind interconectarea la frontiera de stat româno-ungară a unei infrastructuri transfrontaliere de reţea optică, semnat la Budapesta la 7 mai 2015.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

IIie Botoş,

secretar de stat

Ministrul pentru societatea informaţională,

Sorin Mihai Grindeanu

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

 

Bucureşti, 1 iulie 2015.

Nr. 503.

 

ACORD

între Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind interconectarea la frontiera de stat româno-ungară a unei infrastructuri transfrontaliere de reţea optică

 

Guvernul României şi Guvernul Ungariei, denumite în continuare părţi,

în dorinţa de a dezvolta relaţiile bilaterale,

recunoscând importanţa cooperării reciproc avantajoase în domeniul dezvoltării infrastructurii de reţea optică în regiunea transfrontalieră,

având în vedere proiectul “Boundless World-Establishing an NGATelecomunications Network between Békés sub Region and Bihor County” (HURO/1101/002/1.2.1) şi sprijinul financiar acordat deja prin Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, pentru implementarea acestui proiect,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

În aplicarea acestui acord, termenii de mai jos au următoarea semnificaţie:

a) construire; activităţi ce se vor derula, în vederea pregătirii şi instalării amplasamentului cablurilor optice între cele două ţări, prin traversarea Itontierei de stat dintre România şi Ungaria, cu scopul de a interconecta reţeaua optică ce face obiectul proiectului;

b) organizaţie: entitate implicată în construirea reţelei optice care face obiectul proiectului.

 

ARTICOLUL 2

 

(1) Acordul reglementează interconectarea reţelei optice prevăzute prin proiectul “Boundless World-Establishing an NGA Telecomunications Network between Bekes sub Region and Bihor County” (HURO/1101/002/1.2.1) la frontiera de stat româno-ungară, între punctele de trecere a frontierei din localitatea Borş din România şi din localitatea Artand din Ungaria, în limita a 100 de metri faţă de frontiera de stat.

(2) Activitatea prevăzută la alin. (1) al prezentului articol va fi derulată cu respectarea legislaţiilor naţionale ale celor două părţi.

 

ARTICOLUL 3

 

(1) Punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentului acord se realizează de către:

a) pentru partea română: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul pentru Societatea informaţională;

b) pentru partea ungară: ministerul coordonat de ministrul responsabil cu comunicaţiile electronice.

(2) Părţile vor lua măsuri pentru susţinerea realizării proiectului care face obiectul acestui acord. Autorităţile responsabile cu punerea în aplicare a dispoziţiilor acordului în conformitate cu alin. (1) vor desemna organizaţiile care vor fi implicate şi vor participa la implementarea proiectului, comunicând reciproc numele, locaţia şi reprezentanţii organizaţiilor, respectiv orice modificare în privinţa acestora.

 

ARTICOLUL 4

 

(1) Persoanele care realizează lucrări, în vederea aplicării prezentului acord, vor traversa frontiera de stat prin punctele de frontieră deschise traficului internaţional, potrivit legislaţiei în vigoare.

(2) Organizaţiile vor solicita aprobarea autorităţilor de control la frontieră ale ambelor părţi pentru efectuarea lucrărilor de construire desfăşurate în perimetrul prevăzut la art. 2 alin. (1), detaliind activităţile ce vor fi realizate.

 

ARTICOLUL 5

 

(1) Organizaţiile vor lua măsuri în prealabil, în concordanţă cu legislaţia internă a părţilor, pentru a obţine autorizaţiile necesare construirii reţelei de cablu optic.

(2) Construirea reţelei de cablu optic ce face obiectul proiectului precizat la art. 2 se va realiza de fiecare parte pentru porţiunea de reţea aflată pe teritoriul propriului stat, în conformitate cu prevederile tehnice şi legale, incluzând legislaţia în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii aplicabile în statul pe teritoriul căruia sunt amplasate cablurile optice.

(3) Pe parcursul construirii, organele de control au dreptul de a verifica amplasamentele proiectului şi de a-şi exercita competenţele pe teritoriul statului lor.

 

ARTICOLUL 6

 

            Orice diferende privind interpretarea şi aplicarea prezentului acord vor fi soluţionate pe cale amiabilă între părţi.

 

ARTICOLUL 7

 

            Părţile se vor informa reciproc cu privire la datele de începere ale construirii specificate în realizarea proiectului menţionat la art. 2.

 

ARTICOLUL 8

 

(1) Prezentul acord va intra în vigoare în a 30-a (treizecea) zi de la data primirii ultimei notificări prin care părţile se informează reciproc pe cale diplomatică despre îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

(2) Prezentul acord este valabil pentru o perioada de 12 (douăsprezece) luni de la data intrării sale în vigoare.

(3) Prezentul acord poate fi modificat oricând, în scris, pe baza înţelegerii dintre părţi. Amendamentele intră în vigoare corespunzător prevederilor alin. (1) al prezentului articol.

(4) Prezentul acord poate fi denunţat de oricare dintre părţi, printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte părţi, pe cale diplomatică. În acest caz acordul îşi încetează valabilitatea după 6 (şase) ]uni de la data primirii notificării.

 

Semnat la 7 mai 2015, la Budapesta, în 2 (două) exemplare originale, fiecare în limbile română şi maghiară, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Bogdan Lucian Aurescu,

ministrul afacerilor externe

Pentru Guvernul Ungariei,

Péter Szijjártó,

ministrul afacerilor externe

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 758/2015 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2015

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei ae urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României şi al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare, şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 758/2015 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 1 iulie 2015, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna iulie 2015 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 2.100 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 225 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.”

2. La anexa nr. 2, articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna iulie 2015, Ministerul Finanţelor Publice anunţă redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 3, 5, 7 şi 10 ani şi organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:

 

Cod ISIN*)

Data licitaţiei

Data SSON

Data emisiunii

Data scadenţei

Maturitate

- nr. ani -

Maturitate reziduală

- nr. ani -

Rata cupon

- % -

Dobânda acumulată

- lei/titlu -

Valoare nominală licitaţie de referinţă - lei -

Valoare nominală SSON

- lei -

R01418DBN040

2.07.2015

3.07.2015

6.07.2015

17.01.2018

3

2r54

3.25

75,68

300.000.000

45.000.000

R01121DBN032

6.07.2015

7.07.2015

8.07.2015

11.06.2021

10

5,93

5.95

43,89

300.000.000

45.000.000

ROI 318DBN034

16 07.2015

17.07.2015

20.07.2015

28.11.2018

5

3,36

5,60

359,01

300.000.000

45 000.000

R01320DBN022

20.07.2015

21.07.2015

22.07.2015

29.04.2020

7

4,78

5,75

131,97

300.000.000

45 000.000

R01419DBN014

23.07.2015

24.07.2015

27.07.2015

24.06 2019

5

3,91

4,75

21,41

300.000.000

45 000.000


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionale şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială «Bursa de Valori Bucureşti» - S.A., aceste serii se tranzacţionează simultan pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială «Bursa de Valori Bucureşti» - S.A.”

 

3. La anexa nr. 2, articolul 4 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectele de emisiune aferente^ după cum urmează:

 

ISIN

Ordinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii iniţiale

Luna lansării

R01418DBN040

1.344/02.10.2014

Octombrie 2014

R01121DBN032

1.924/26.04.2011

Mai 2011

R01318DBN034

410/29.03.2013

Aprilie 2013

R01320DBN022

287/01.03.2013

Martie 2013

R01419DBN014

119/30.01.2014

Februarie 2014”

 

            Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 9 iulie 2015.

Nr. 813.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 188/2013 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale relaţii contractuale a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DRC 238 din 16 iunie 2015, în temeiul prevederilor:

- lit. K “Pachetul de bază pentru dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu” de la cap. II din anexa nr. 1 şi art. 153 lit. f) şi art. 156 din anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 188/2013 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 1 aprilie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. În anexă, în tabelul de la punctul D “Proteze pentru membrul inferior”, la poziţia 5, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

 

“5.

Proteză de coapsă

h) modulară cu manşon de silicon

6.900,00”

 

2. În anexă, la punctul G “Orteze”, în tabelul de la subpunctul G.3 “Orteze pentru membrul inferior”, la poziţia 4, literele a) şi b) se abrogă.

3. În anexă, ta punctul G, în tabelul de la subpunctul G.3, la poziţia 9, litera d) se abrogă.

4. În anexă, după punctul J se introduc două noi puncte, punctele K şi L, cu următorul cuprins:

“K. Dispozitive pentru terapia cu aerosoli

 

Nr. crt.

Denumire dispozitiv medical

Tipul

Preţ de referinţă

- lei/buc. -

C1

C2

C3

C4

1.

Inhalator salin particule uscate de sare cu flux de aer sau oxigen

 

345,43

2.

Nebulizator

Nebulizator cu compresor

250,00

 

            L. Proteză externă de sân

 

Nr. crt.

Denumire dispozitiv medical

Tipul

Preţ de referinţă

- lei/buc. -

C1

C2

C3

C4

1.

Proteză externă de sân şi accesorii (sutien)

 

409,33”

 

            Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucureşti, 16 iunie 2015.

Nr. 409.

 

ACTE ALE COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Standardelor de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I

 

Având în vedere dispoziţiile art. 24 lit. b) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,

Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România hotărăşte:

Art. 1. - (1) Se aprobă Standardele de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Competenţele profesionale de specialitate, reglementate într-o manieră sintetică, potrivit Standardelor de calitate în serviciile psihologice (SCSP), se înscriu în atestatele de liberă practică eliberate de către Colegiul Psihologilor din România, potrivit cadrului normativ care reglementează regimul juridic al actelor emise de către Colegiul Psihologilor din România.

(3) Publicarea şi actualizarea periodică a Standardelor de calitate în serviciile psihologice (SCSP) se realizează numai de către Colegiul Psihologilor din România.

Art. 2. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 2/2014 privind aprobarea Standardelor de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 17 septembrie 2014, cu modificările ulterioare.

 

Preşedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România,

Mihai Aniţei

 

Bucureşti, 24 aprilie 2015.

Nr. 5.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regie Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.