MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 519/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 519         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 13 iulie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

152. - Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului

 

550. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            520. - Hotărâre privind scoaterea unui bun mobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

            102. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

 

LEGI ŞI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 2 se Introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) Registrul central al comerţului, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, şi registrele comerţului ţinute de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale fac parte din sistemul de interconectare a registrelor comerţului din statele membre ale Uniunii Europene, denumit în continuare sistemul de interconectare a registrelor comerţului.

(2) Sistemul de interconectare a registrelor comerţului este constituit din registrele comerţului din statele membre ale Uniunii Europene şi platforma centrală europeană. La nivel european, punctul de acces electronic la sistemul de interconectare este portalul european e-Justiţie. La nivel naţional, punctul de acces de interconectare a registrelor comerţului este Registrul central al comerţului, ţinut de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

(3) Prin sistemul de interconectare a registrelor comerţului, Registrul central al comerţului pune la dispoziţie publicului documentele şi informaţiile referitoare la profesioniştii înregistraţi în registrul comerţului.

(4) Următoarele informaţii înregistrate în registrul comerţului sunt disponibile, gratuit, prin sistemul de interconectare a registrelor comerţului, pe pagina de internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului sau pe portalul de servicii on-line al acestuia:

a) denumirea şi forma juridică a persoanei înregistrate în registrul comerţului;

b) sediul social/profesional al persoanei înregistrate în registrul comerţului şi statul membru în care este înmatriculată;

c) numărul de ordine din registrul comerţului al persoanei înmatriculate/înregistrate, identificatorul unic la nivel european (EUID) şi codul unic de înregistrare fiscală;

d) starea firmei.

(5) Oficiul registrului comerţului realizează, prin sistemul de interconectare a registrelor comerţului, cu titlul gratuit, schimbul de documente şi informaţii cu registrele comerţului din statele membre ale Uniunii Europene în cazul operaţiunilor de fuziune transfrontalieră şi al sucursalelor înfiinţate de societăţi cu sediul în statele membre ale Uniunii Europene.

(6) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului asigură interoperabilitatea Registrului central al comerţului şi a registrelor comerţului teritoriale cu sistemul de interconectare a registrelor comerţului, documentele şi informaţiile fiind disponibile în format standard de mesaj şi fiind accesibile prin mijloace electronice, cu respectarea standardelor de securitate pentru transmisia şi schimbul datelor, în condiţiile legii.

(7) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului poate constitui, prin Registrul central al comerţului, puncte de acces opţionale la sistemul de interconectare a registrelor comerţului. Constituirea punctelor de acces opţionale se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.”

2. La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) Documentele prevăzute \a alin. (2), în format electronic, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, pot fi cerute şi eliberate prin mijloace electronice, prin intermediul portalului de servicii on-line al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, precum şi prin intermediul sistemului Punctul de contact unic electronic (PCU), în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.”

3. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

“Art. 41. - (1) Copii în format electronic ale documentelor şi informaţiile prevăzute la art. 4 se pun la dispoziţia publicului şi prin sistemul de interconectare a registrelor comerţului, pe cheltuiala solicitantului.

(2) Nivelul de tarifare perceput pentru furnizarea de copii şi/sau informaţii din registrul comerţului prin sistemul de interconectare a registrelor comerţului nu va depăşi costurile administrative asociate.”

4. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului publică pe pagina sa de internet şi pe portalul de servicii on-line şi transmite spre publicare pe portalul european e-Justiţie informaţii actualizate privind legislaţia naţională în ceea ce priveşte publicitatea şi opozabilitatea faţă de terţi a actelor, faptelor şi menţiunilor persoanelor supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului.”

5. La articolul 12, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Registrul comerţului este alcătuit dintr-un registru pentru înregistrarea persoanelor juridice societăţi, companii naţionale şi societăţi naţionale, regii autonome, grupuri de interes economic, organizaţii cooperatiste, societăţi europene, grupuri europene de interes economic, alte persoane juridice expres prevăzute de lege, cu sediul principal sau sedii secundare în România, un registru pentru înregistrarea persoanelor juridice societăţi cooperative şi societăţi cooperative europene cu sediul principal sau sedii secundare în România şi un registru pentru înregistrarea persoanelor fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, cu sediul profesional sau sedii secundare În România. Aceste registre se ţin în sistem computerizat.

(2) Fiecare persoană înregistrată în registrul comerţului va purta un număr de ordine din registrul comerţului, începând de la numărul 1 în fiecare an, acordat la nivel naţional din Registrul central al comerţului.

(3) Oficiul registrului comerţului ţine şi dosare cu documentele depuse şi documentele în baza cărora se efectuează înregistrările în registrul comerţului, pentru fiecare persoană înregistrată, în care vor fi evidenţiate şi înregistrările efectuate în registrul comerţului.”

6. După articolul 12 se Introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:

“Art. 121. - Pentru identificare, inclusiv în comunicarea dintre registrele comerţului din statele membre prin sistemul de interconectare, persoanele fizice şi juridice înregistrate în registrul comerţului vor avea şi un identificator unic la nivel european (EUID), care include elementul de identificare al României, elementul de identificare al registrului naţional, numărul persoanei din registrul respectiv şi, dacă este necesar, alte elemente pentru a evita erorile de identificare. Structura identificatorului unic la nivel european (EUID) se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.”

7. La articolul 23, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41). cu următorul cuprins:

“(41) Persoanele juridice române care deschid sucursale în străinătate au obligaţia menţionării acestora la oficiul registrului comerţului din România, după înregistrarea lor în statele respective.”

8. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - (1) Persoanele juridice cu sediul principal în străinătate care deschid sucursale în România trebuie să ceară înregistrarea acestora la oficiul registrului comerţului de la sediul fiecărei sucursale.

(2) Cererea va cuprinde următoarele:

a) denumirea persoanei juridice din străinătate şi forma juridică, precum şi denumirea sucursalei, dacă este diferită de cea a persoanei juridice;

b) registrul în care este înmatriculată persoana juridică din străinătate, numărul de înmatriculare şi, după caz, identificatorul unic la nivel european (EUID);

c) sediul social;

d) obiectul de activitate al sucursalei;

e) numele şi calitatea reprezentanţilor persoanei juridice din străinătate şi ale celor care se ocupă nemijlocit de activitatea sucursalei, cu precizarea dacă puterile ce li s-au conferit urmează a fi exercitate împreună sau separat;

f) în cazul sucursalelor persoanelor juridice din state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau state participante la Spaţiul Economic European, se va menţiona şi legea naţională aplicabilă persoanei juridice.

(3) La registrul comerţului de la sediul sucursalei se depun:

a) actul constitutiv şi statutul persoanei juridice din străinătate, dacă sunt conţinute în documente separate, împreună cu toate modificările acestor documente sau actul constitutiv actualizat, în traducere certificată;

b) documente care să ateste sediul social al persoanei juridice din străinătate, obiectul de activitate al acesteia şi, cel puţin anual, valoarea capitalului subscris, în cazul sucursalelor persoanei juridice din state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau state participante la Spaţiul Economic European, dacă aceste informaţii nu sunt incluse în documentele prevăzute la lit. a);

c) un certificat, în traducere certificată, de la registrul în care este înmatriculată persoana juridică din străinătate, care să ateste existenţa societăţii;

d) anual, situaţiile financiare ale persoanei juridice din străinătate, aprobate, verificate şi publicate potrivit legislaţiei statului în care aceasta are sediul social, care vor fi supuse aceloraşi formalităţi de publicitate prevăzute pentru situaţiile financiare ale societăţilor persoane juridice române;

e) situaţiile financiare ale persoanei juridice din străinătate, aşa cum sunt ele întocmite, auditate şi publicate în conformitate cu legislaţia statului membru care guvernează persoana juridică din străinătate, în cazul în care persoana juridică din străinătate care deschide o sucursală în România are sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene;

f) situaţiile financiare ale operatorului economic din străinătate, aşa cum sunt acestea întocmite, auditate şi publicate în conformitate cu legea din România, cu excepţia cazului în care legea care guvernează persoana juridică din străinătate prevede reguli contabile echivalente celor aflate în vigoare în Uniunea Europeană, în cazul în care persoana juridică din străinătate care deschide o sucursală în România nu este guvernată de legea unui stat membru al Uniunii Europene sau a Spaţiului Economic European;

g) dovada sediului sucursalei.

(4) Dacă este cazul se înregistrează menţiuni referitoare la:

a) deschiderea şi încetarea unei proceduri judiciare sau extrajudiciare de insolvenţă asupra persoanei juridice din străinătate;

b) dizolvarea, deschiderea lichidării persoanei juridice din străinătate, numele şi puterile lichidatorilor, finalizarea lichidării;

c) închiderea sucursalei şi radierea acesteia din registrul comerţului.

(5) Oficiul registrului comerţului primeşte, prin sistemul de interconectare a registrelor comerţului, informaţiile şi documentele privind deschiderea şi încetarea oricărei proceduri de dizolvare, lichidare sau de insolvenţă a persoanei juridice din statul membru al Uniunii Europene, precum şi privind radierea acesteia din registru, în vederea înregistrării din oficiu a acestora, cu titlul gratuit, în registrul comerţului, în care sunt înregistrate la sucursalele deschise de aceasta.

(6) Oficiul registrului comerţului transmite, prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor comerţului, cu titlu gratuit, informaţiile şi documentele prevăzute la alin. (5) privitoare la persoanele juridice înregistrate în România şi care au înfiinţate sucursale în alte state membre ale Uniunii Europene, în vederea înregistrării acestor date în registrul comerţului.

(7) în cazul în care persoana juridică din statul membru al Uniunii Europene a fost radiată din registru, oficiul registrului comerţului radiază, din oficiu, cu titlu gratuit, sucursalele acesteia, imediat ce a primit informaţiile şi documentele potrivit prevederilor alin. (5).

(8) Prevederile alin. (7) nu se aplică sucursalelor persoanelor juridice din statul membru al Uniunii Europene care au fost radiate din registru ca o consecinţă a unei modificări a formei juridice a entităţii în cauză, a unei fuziuni sau divizări ori a unui transfer transfrontalier al sediului social.

(9) Dacă o persoană juridică cu sediul social în străinătate înfiinţează mai multe sucursale în ţară, documentele prevăzute la alin. (3) şi (4) se depun numai la una dintre sucursale, la alegerea societăţii, la oficiul registrului comerţului în care sunt înregistrate celelalte sucursale, precizându-se care este registrul prin care se asigură formalităţile de publicitate.

(10) Formalităţile de publicitate prevăzute de prezentul articol sunt efectuate de reprezentantul sucursalei, prevăzut la alin. (2) lit. e).”

Art. II. - Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 66, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Creditorii prevăzuţi la alin. (1) pot totuşi popri, în timpul duratei societăţii, părţile ce s-ar cuveni asociaţilor prin lichidare sau pot sechestra şi vinde acţiunile ori părţile sociale ale debitorului lor.”

2. La articolul 66, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Ipoteca legal constituită asupra acţiunilor sau părţilor sociale poate fi executată potrivit legii. Administratorii/Membrii directoratului sunt obligaţi să pună la dispoziţia creditorului ipotecar sau a organului de executare, la cererea acestora, situaţiile financiare şi orice alte înscrisuri ori informaţii necesare evaluării acţiunilor sau părţilor sociale, precum şi să faciliteze preluarea acestora.”

3. După articolul 66 se introduce un nou articol, articolul 661, cu următorul cuprins:

“Art. 661. - Publicitatea, prin registrul comerţului, a popririi şi a sechestrului prevăzute la art. 66 alin. (2) se realizează la cererea organului de executare, nefiind supusă prevederilor art. 71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.”

4. La articolul 202, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile şi în cazul ipotecii asupra părţilor sociale, însă numai în ceea ce priveşte constituirea acesteia.”

5. Articolul 237 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 237. - (1) La cererea oricărei persoane interesate, precum şi a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, tribunalul va putea pronunţa dizolvarea societăţii în cazurile în care:

a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni;

b) acţionarii/asociaţii au dispărut ori nu au domiciliul cunoscut ori reşedinţa cunoscută;

c) nu mai sunt îndeplinite condiţiile referitoare la sediul social, inclusiv ca urmare a expirării duratei actului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social ori transferului dreptului de folosinţă sau proprietate asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social;

d) a încetat activitatea societăţii sau nu a fost reluată activitatea după perioada de inactivitate temporară, anunţată organelor fiscale şi înscrisă în registrul comerţului, perioadă care nu poate depăşi 3 ani de la data înscrierii în registrul comerţului;

e) societatea nu şi-a completat capitalul social, în condiţiile legii;

f) societatea nu şi-a depus situaţiile financiare anuale şi, după caz, situaţiile financiare anuale consolidate, precum şi raportările contabile la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termenul prevăzut de lege, dacă perioada de întârziere depăşeşte 60 de zile lucrătoare;

g) societatea nu şi-a depus la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termenul prevăzut de lege, declaraţia că nu a desfăşurat activitate de la constituire, dacă perioada de întârziere depăşeşte 60 de zile lucrătoare.

(2) Lista societăţilor pentru care Oficiul Naţional al Registrului Comerţului urmează să formuleze acţiuni de dizolvare se afişează pe pagina sa de internet sau pe portalul de servicii on-line cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte şi se transmite Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

(3) Hotărârea tribunalului prin care s-a pronunţat dizolvarea se comunică societăţii, oficiului registrului comerţului pentru înregistrarea menţiunii de dizolvare în registrul comerţului, Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - administraţia judeţeană a finanţelor publice/administraţia finanţelor publice a sectorului, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe pagina de internet a Oficiului Naţional a Registrului Comerţului sau pe portalul de servicii on-line al acestuia. În cazul mai multor hotărâri judecătoreşti de dizolvare, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1), publicitatea se va putea efectua în forma unui tabel cuprinzând: numărul de ordine în registrul comerţului, codul unic de înregistrare, denumirea, forma juridică şi sediul societăţii dizolvate, instanţa care a dispus dizolvarea, numărul dosarului, numărul şi data hotărârii de dizolvare, caz în care tarifele de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, se reduc cu 50%.

(4) Publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, se face pe cheltuiala titularului cererii de dizolvare, care se poate îndrepta împotriva societăţii pentru recuperarea costurilor.

(5) Orice persoană interesată poate face numai apel împotriva hotărârii de dizolvare, în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Apelantul va depune o copie a apelului la oficiul registrului comerţului, pentru menţionare în registrul comerţului.

(6) După rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de dizolvare, persoana juridică intră în lichidare, potrivit prevederilor prezentei legi. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, la cererea oricărei persoane interesate, inclusiv a Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, procedează la numirea unui lichidator înscris în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă. Remunerarea lichidatorului sa face din averea societăţii dizolvate sau, în lipsă, din fondul de lichidare, constituit potrivit legii. Remuneraţia lichidatorului este în cuantum fix de 1.000 lei, decontul final al cheltuielilor efectuate de lichidator în legătură cu lichidarea societăţii urmând a se face, pentru situaţia în care nu există bunuri în averea societăţii dizolvate, de către Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România, la solicitarea lichidatorului.

(7) Rezoluţiile pronunţate în condiţiile alin. (6) se comunică electronic lichidatorului numit, se publică pe pagina de internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi pe portalul de servicii on-line al acestuia şi se înregistrează în registrul comerţului. În exercitarea atribuţiilor sale de lichidare, atunci când lichidatorul este numit de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, la cererea oricărei persoane interesate, acesta este scutit de orice taxă, tarif, comision, taxă judiciară de timbru şi altele asemenea.

(8) Dacă în termen de 3 luni de la data rămânerii definitivă a hotărârii de dizolvare nu s-a formulat nicio cerere de numire a lichidatorului potrivit prevederilor alin. (6), Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau orice persoană interesată poate solicita tribunalului radierea societăţii din registrul comerţului.

(9) Lista societăţilor pentru care Oficiul Naţional al Registrului Comerţului urmează să formuleze acţiuni de radiere, potrivit prevederilor alin. (8), se afişează pe pagina de internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului sau pe portalul de servicii on-line al acestuia cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte şi se transmite Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

(10) Hotărârea tribunalului prin care s-a pronunţat radierea se comunică societăţii, oficiului registrului comerţului pentru radierea societăţii din registrul comerţului, Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - administraţia judeţeană a finanţelor publice/administraţia finanţelor publice a sectorului şi se publică, cu titlu gratuit, pe pagina de internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului sau pe portalul de servicii on-line al acestuia. În cazul mai multor hotărâri judecătoreşti de radiere, publicitatea se va putea efectua în forma unui tabel cuprinzând: numărul de ordine în registrul comerţului, codul unic de înregistrare, denumirea, forma juridică şi sediul societăţii dizolvate, instanţa care a dispus dizolvarea, numărul dosarului, numărul şi data hotărârii de dizolvare.

(11) Orice persoană interesată poate face numai apel împotriva hotărârii de radiere, în termen de 30 de zile de la efectuarea publicităţii conform prevederilor alin. (9). Apelantul va depune o copie a apelului la oficiul registrului comerţului, pentru menţionare în registrul comerţului.

(12) Vizualizarea hotărârilor de dizolvare şi radiere şi a rezoluţiilor de numire a lichidatorului, publicate pe pagina de internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului sau pe portalul de servicii on-line al acestuia, se face cu titlu gratuit.

(13) Bunurile rămase din patrimoniul persoanei juridice radiate din registrul comerţului, în condiţiile alin. (8)-(10), le revin acţionarilor/asociaţilor”

6. La articolul 25114, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(3) Oficiul registrului comerţului unde este înmatriculată societatea absorbantă sau societatea nou-înfiinţată va notifica de îndată, prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor comerţului, prevăzut la art. 21 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe cheltuiala societăţii, realizarea fuziunii transfrontaliere autorităţilor similare din statele membre în care sunt înmatriculate societăţile participante la fuziune, în vederea radierii acestora.

(4) Oficiul registrului comerţului unde sunt înmatriculate societăţile absorbite - persoane juridice române - radiază din registrul comerţului aceste societăţi, în temeiul notificării comunicate potrivit alin. (3) de autoritatea competentă din statul membru a cărui naţionalitate o deţine societatea absorbantă sau societatea nou-înfiinţată.”

7. Articolul 25118 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 25118. - În cazul în care fuziunea transfrontalieră prin absorbţie este realizată de o societate absorbantă care deţine cel puţin 90%, dar nu totalitatea acţiunilor/părţilor sociale sau a altor valori mobiliare ce conferă titularilor lor drept de vot în adunările generale ale societăţii/societăţilor absorbite, rapoartele expertului sau experţilor independenţi, prevăzute la art. 2518, şi documentele supuse controlului sunt obligatorii numai în măsura în care legea care guvernează societatea absorbantă sau societatea/societăţile absorbite prevede astfel.”

8. Articolul 260 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 260. - (1) Lichidarea societăţii trebuie terminată în cel mult un an de la data înregistrării în registrul comerţului a menţiunii de dizolvare. Pentru motive temeinice, la cererea lichidatorului, oficiul registrului comerţului poate prelungi acest termen cu încă un an, dar nu mai mult de două ori.

(2) Lichidarea nu liberează pe acţionari/asociaţi şi nu împiedică deschiderea procedurii de insolvenţă a societăţii.

(3) în termen de 60 de zile de la înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii de dizolvare vor fi numiţi lichidatorii, în condiţiile art. 262, respectiv art. 264.

(4) în termen de 60 de zile de la numire, lichidatorul trebuie să depună la oficiul registrului comerţului, pentru menţionare în registrul comerţului, un raport privind situaţia economică a societăţii. Dacă, potrivit raportului, debitorul îndeplineşte condiţiile pentru deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă, lichidatorul are obligaţia de a solicita deschiderea acestei proceduri în termen de 15 zile de la data depunerii raportului.

(5) Nerespectarea obligaţiei de depunere a raportului prevăzut la alin. (4) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 100 lei. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează, din oficiu sau la sesizarea oricărei părţi interesate, de către persoana competentă cu soluţionarea cererilor de înregistrare în registrul comerţului. Sancţiunea se aplică şi lichidatorului care nu introduce cererea de deschidere a procedurii de faliment în termenul prevăzut la alin. (4).

(6) în termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii vor depune fa registrul comerţului cererea de radiere a societăţii din registrul comerţului, pe baza raportului final de lichidare şi a situaţiilor financiare de lichidare prin care se prezintă situaţia patrimoniului, a creanţelor şi repartizarea activelor rămase, după caz, sub sancţiunea unei amenzi de 20 lei pe zi de întârziere, care va fi aplicată, din oficiu sau la sesizarea oricărei părţi interesate, de către persoana competentă cu soluţionarea cererilor de înregistrare în registrul comerţului. Rezoluţia prin care se dispune radierea societăţii din registrul comerţului se publică pe pagina de internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi pe portalul de servicii on-line al acestuia.

(7) Dacă în termen de 3 luni de la expirarea termenului menţionat la alin. (1), prelungit după caz, oficiul registrului comerţului nu a fost sesizat cu nicio cerere de radiere, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau orice persoană interesată va solicita tribunalului radierea societăţii din registrul comerţului. Lista societăţilor pentru care Oficiul Naţional al Registrului Comerţului urmează să formuleze acţiuni de radiere se afişează pe pagina de internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului sau pe portalul de servicii on-line al acestuia cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte şi se transmite Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

(8) Hotărârea tribunalului prin care s-a pronunţat radierea se comunică societăţii, oficiului registrului comerţului pentru radierea societăţii din registrul comerţului, Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - administraţia judeţeană a finanţelor publice/administraţia finanţelor publice a sectorului şi se publică pe pagina de internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi pe portalul de servicii on-line al acestuia. În cazul mai multor hotărâri judecătoreşti de radiere, pentru situaţiile prevăzute la alin. (7), publicitatea se va putea efectua în forma unui tabel cuprinzând: numărul de ordine în registrul comerţului, codul unic de înregistrare, denumirea, forma juridică şi sediul societăţii dizolvate, instanţa care a dispus radierea, numărul dosarului, numărul şi data hotărârii de radiere.

(9) Orice persoană interesată poate face apel împotriva hotărârii de radiere, în termen de 30 de zile de la efectuarea publicităţii conform prevederilor alin. (8). Apelantul va depune o copie a apelului la oficiul registrului comerţului, pentru menţionare în registrul comerţului.

(10) În cazul în care prevederile art. 2701 nu sunt aplicabile, întrucât societatea aflată în lichidare, deşi întruneşte condiţiile prevăzute la art. 38 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nu îndeplineşte şi cerinţa prevăzută la art. 5 pct. 72 din aceeaşi lege, persoana învestită cu soluţionarea cererii va dispune radierea societăţii în baza raportului lichidatorului numit.

(11) Bunurile rămase din patrimoniul societăţii radiate din registrul comerţului, în condiţiile prezentului articol, revin acţionarilor/asociaţilor, în condiţiile legii.”

Art. III. - Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21). cu următorul cuprins:

“(21) Cererile de înregistrare şi documentele eliberate în format electronic, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, pot fi trimise prin mijloace electronice, prin intermediul portalului de servicii on-line al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, precum şi prin intermediul sistemului Punctul de contact unic electronic (PCU), în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.”

2. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) La înmatriculare/înregistrare, solicitanţilor li se eliberează certificatul de înregistrare, conţinând numărul de ordine din registrul comerţului şi codul unic de înregistrare fiscală atribuit de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi, după caz, identificatorul unic la nivel european (EUID) şi alte date, stabilite prin ordin al ministrului justiţiei. Certificatul de înregistrare este însoţit de rezoluţia persoanei competente cu soluţionarea cererii de înregistrare, precum şi de alte acte prevăzute de prezenta lege.

(2) La înregistrarea modificărilor actului constitutiv se eliberează certificatul de înscriere de menţiuni, însoţit de rezoluţia persoanei competente cu soluţionarea cererii de înregistrare, precum şi alte acte prevăzute de prezenta lege.

(3) Atât la înmatriculare, cât şi la fiecare înregistrare a modificărilor actului constitutiv, solicitanţilor, odată cu eliberarea documentelor menţionate la alin. (1) şi (2), li se pot furniza informaţii privind datele înregistrate în registrul comerţului, cu achitarea tarifelor aferente.

(4) Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare şi a certificatului de înscriere de menţiuni este de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, dacă persoana competentă să soluţioneze cererile de înregistrare nu dispune altfel, pentru completarea documentaţiei.”

3. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) în următoarea zi lucrătoare după efectuarea înmatriculării persoanelor juridice, oficiul registrului comerţului comunică un extras al rezoluţiei prin care s-a dispus înmatricularea către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», spre publicare, pe cheltuiala solicitantului. La cererea şi pe cheltuiala solicitantului, rezoluţia se publică integral.

(2) Extrasul rezoluţiei prin care s-a dispus înmatricularea persoanei juridice cuprinde următoarele elemente: numărul şi data rezoluţiei, denumirea, sediul social şi forma juridică, numele şi adresa fondatorilor, administratorilor şi, dacă este cazul, a cenzorilor, domeniul şi activitatea principală, capitalul social şi durata de funcţionare. Pe extras se va menţiona numărul de ordine în registrul comerţului, codul unic de înregistrare fiscală atribuit şi, după caz, identificatorul unic la nivel european (EUID).

(3) Publicarea în Monitorul Oficial al României a extrasului rezoluţiei sau, după caz, a rezoluţiei integrale se va efectua în cel mult 21 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la oficiul registrului comerţului. Regia Autonomă «Monitorul Oficial» are la dispoziţie pentru efectuarea publicării un termen de 17 zile lucrătoare de la data primirii extrasului rezoluţiei sau, după caz, a rezoluţiei integrale. Dacă termenul prevăzut la art. 8 alin. (4) se modifică corespunzător celor dispuse de către persoana competentă să soluţioneze cererile de înregistrare, pentru completarea documentaţiei, termenul de publicare se prelungeşte în mod corespunzător.

(4) Prevederile alin. (1) şi (3) se aplică în mod corespunzător pentru toate actele care se înregistrează în registrul comerţului şi fac obiectul publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, respectiv Partea a VII-a.”

Art. IV. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 30 decembrie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) Competenţa de numire a lichidatorului în situaţiile prevăzute la art. 237 alin. (6) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 31 alin. (4) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, aparţine directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal sau persoanei desemnate, care dispune şi cu privire la plata onorariului lichidatorului, în cuantum fix de 1.000 lei.

(2) Decontul final al cheltuielilor efectuate de lichidator în legătură cu lichidarea unei societăţi se face, pentru situaţia în care nu există bunuri în averea societăţii dizolvate, de către Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România, la solicitarea lichidatorului.”

2. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) împotriva rezoluţiei directorului şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate se poate formula plângere în termen de 15 zile de la pronunţare, pentru părţi, şi de la data publicării actului modificator al actului constitutiv în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, respectiv Partea a VII-a, pentru orice altă persoană interesată. În cazul rezoluţiilor de respingere a cererii de înregistrare şi a înregistrărilor care nu conduc la modificarea actului constitutiv, împotriva rezoluţiei directorului şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate se poate formula plângere în termen de 15 zile de la pronunţare, pentru părţi, şi de la data publicării pe pagina de internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului sau pe portalul de servicii on-line al acestuia, pentru orice persoană interesată.”

Art. V. - În cazul societăţilor aflate sub incidenţa Legii nr. 314/2001 pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului procedează la radierea, din oficiu, a societăţilor aflate în lichidare de mai mult de 7 ani.

Art. VI. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I pct. 7, care intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prevederile art. I pct. 1, 2, 3, 6 şi 8 şi ale art. II pct. 6 se aplică de la data de 7 iulie 2017.

(3) Dispoziţiile prezentei legi ce prevăd includerea în certificatul de înmatriculare/înregistrare a identificatorului unic la nivel european (EUID) sunt aplicabile de la data de 7 iulie 2017.

(4) Prevederile art. II pct. 2 nu sunt aplicabile ipotecilor asupra părţilor sociale legal constituite anterior intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. VII. - În cuprinsul actelor normative în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei legi, referirile la numărul de ordine din registrul comerţului se consideră a include şi identificatorul unic la nivel european (EUID).

*

Prezenta lege transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei 2012/17/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iunie 2012 de modificare a Directivei 89/666/CEE a Consiliului şi a Directivelor 2005/56/CE şi 2009/101/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte interconectarea registrelor centrale, ale comerţului şi ale societăţilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 156 din 16 iunie 2012.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 18 iunie 2015.

Nr. 152.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 18 iunie 2015.

Nr. 550.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind scoaterea unui bun mobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun mobil aflat în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptăţite, în condiţiile legii.

Art. 2. - Ministerul Finanţelor Publice şi Secretariatul General al Guvernului vor opera modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 8 iulie 2015.

Nr. 520.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului mobil aflat în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, care se scoate din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Persoana juridică ce administrează bunul mobil

Locul unde este situat bunul mobil

Nr. MFP conform I Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006

Codul de clasificaţie

Caracteristicile tehnice ale bunului mobil

Regia Autonomă .Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, municipiul Bucureşti, str. Moliere nr. 6-8, sectorul 1

C.U.I. 2351555

Casa de oaspeţi “Vila Lac 3”,

municipiul Bucureşti,

str. Turgheniev nr. 22-24, sectorul 1

2.29.07

8.30

“ANEMONE”, autor Ştefan Luchian (ulei pe pânză 45 x 54 cm).

Pânza redă într-o ulcică de ceramică cu toartă un buchet de anemone albe, roşii şi violet.

Semnat cu negru dreapta jos, Luchian, nedatat.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (11) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică şi prevederile art. 17 alin. (1) şi art. 20 din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Operatorii de reţea duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 129/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 12 ianuarie 2009.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 1 iulie 2015.

Nr. 102

 

ANEXA

 

REGULAMENT

privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

 

CAPITOLUL I

Scop

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament reglementează etapele şi procedurile necesare pentru stabilirea soluţiei sau a variantelor de soluţie pentru racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public.

(2) Regulamentul stabileşte normele de conţinut pentru fişele şi studiile de soluţie pentru racordarea la reţeaua electrică a tuturor categoriilor de utilizatori.

Art. 2. - Aplicarea regulamentului contribuie la asigurarea accesului nediscriminatoriu al utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, oferind acestora posibilitatea de a alege varianta de soluţie pentru racordarea la reţea pe care, din punctul lor de vedere, o consideră cea mai avantajoasă, tehnic şi economic.

 

CAPITOLUL II

Domeniul de aplicare, definiţii şi abrevieri

 

Art. 3. - (1) Prevederile regulamentului se aplică la stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, respectiv pentru:

a) elaborarea fişelor de soluţie;

b) elaborarea studiilor de soluţie pentru utilizatorii noi sau existenţi care se dezvoltă;

c) elaborarea studiilor de modificare a soluţiilor de racordare a utilizatorilor existenţi;

d) avizarea studiilor de soluţie.

(2) Prevederile regulamentului nu se aplică la stabilirea soluţiilor de realizare a instalaţiilor de utilizare.

Art. 4, - (1) Termenii utilizaţi în pre2entul regulament sunt definiţi în următoarele acte normative:

a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege,

b) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament de racordare;

c) Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 128/2008;

d) Codul tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004, cu modificările ulterioare.

(2) Alţi termeni decât cei prevăzuţi la alin. (1) sunt definiţi în anexa nr. 1.

(3) Abrevieri:

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

JT - joasă tensiune;

kV - kilovolt;

kVA  - kilovoltamper;

MT - medie tensiune;

MVA - megavoltamper;

MW - megawatt;

OTS - operator de transport şi de sistem;

PT - post de transformare;

SEN - Sistem electroenergetic naţional.

 

CAPITOLUL III

Clase de utilizatori şi principii de racordare la reţelele electrice de interes public

 

Art. 5. - Utilizatorii reţelelor electrice de interes public se clasifică în funcţie de puterea maximă absorbită sau evacuată în punctele de delimitare, considerată în analiza de stabilire a soluţiei de racordare şi dimensionare a instalaţiei de racordare astfel:

Clasa Putere maximă absorbită/evacuată (MVA)

A peste 50 MVA

B 7,5-50 MVA

C 2,5-7,5 MVA

D 0,1-2,5 MVA

E 0,03-0,1 MVA

F sub 0,03 MVA

Art. 6. - În funcţie de puterea solicitată, distanţa faţă de elementele reţelei electrice de interes public existente şi caracteristicile ei, racordarea instalaţiei utilizatorilor la aceasta se realizează, după caz:

a) direct la reţeaua electrică de distribuţie de joasă tensiune existentă aferentă unui post de transformare;

b) la reţeaua electrică de distribuţie de joasă tensiune, la barele unui post de transformare existent;

c) la reţeaua electrică de distribuţie de medie tensiune, direct sau prin racord şi post de transformare MT/JT nou;

d) la reţeaua electrică de distribuţie de 110 kV, direct sau prin staţie de transformare 110 kV/MT nouă;

e) la reţeaua electrică de transport, direct la tensiunea reţelei sau prin staţie de transformare nouă cu raport de transformare corespunzător.

Art. 7. - (1) Racordarea directă la reţeaua electrică de distribuţie de joasă tensiune aferentă unui post de transformare se realizează:

a) pentru utilizatori care se racordează prin branşament monofazat. Soluţia de racordare prin branşament monofazat se adoptă pentru puteri de până la 11 kVA;

b) pentru utilizatori care solicită branşament trifazat şi o putere sub 30 kVA.

(2) Pentru utilizatori care solicită branşament trifazat şi o putere de 30 kVA sau mai mare, racordarea se realizează, după caz:

a) la reţeaua electrică de distribuţie de joasă tensiune aferentă unui post de transformare existent;

b) la bara de joasă tensiune a unui post de transformare existent sau nou;

c) la reţeaua electrică de distribuţie de joasă tensiune redistribuită între posturile de transformare ca urmare a construirii unui post de transformare nou;

d) la reţeaua electrică de distribuţie de medie tensiune, prin racord şi post de transformare deţinut de utilizator.

(3) Racordarea conform alin. (2) lit. d) se admite şi pentru utilizatorii din categoriile prevăzute la alin. (1), numai în cazuri de excepţie, pentru locuri de consum izolate, unde nu există reţea electrică de distribuţie de joasă tensiune, cu condiţia ca acestea să nu fie locuinţe individuale.

Art. 8. - În funcţie de puterea solicitată şi de momentul sarcinii, se recomandă ca racordarea utilizatorilor să se realizeze conform tabelului nr. 1.

 

TABELUL Nr. 1

 

Clasa

Sarcina maximă de durată

(MVA)

Momentul sarcinii

(MVAkm)

Treapta de tensiune la punctul de racord

(kV)

Posibilităţi de racordare a utilizatorului

Direct la tensiunea reţelei zonale

(kV)

Prin transformare

A

Peste 50

peste 1.500

400 220 110

220

110

400/110 kV

220/110 kV

220/MT kV

110/MTkV

B

7.5-50

maximum 1.500

110

110

110/MTkV

C

2.5-7.5

30-80

001 7

110

20

110(20)

110/MT kV

20/6 (10) kV

20/0,4 kV

D

 

 

0.1-2.5

 

 

maximum 8**

maximum 3**

 

20

10*

6*

6*-20

 

 

20/0,4 kV

10/0,4 kV

6/0,4 kV

E

0,03-0.1 <0.03

maximum 0,05**

0.4 MT

0.4

MT/0,4 kV

F

 

 

0,4

0,4

 


* Tensiune existentă, dar care de regulă nu se mai dezvoltă.

** Momentul sarcinii echivalente a circuitului de medie, respectiv de joasă tensiune (inclusiv cu sarcina noului consumator).

 

Art. 9. - Schema de racordare a unui utilizator poate fi compusă din una sau mai multe instalaţii de racordare, corelat cu nivelul de siguranţă solicitat de utilizator şi cu posibilităţile concrete ale reţelei electrice.

Art. 10. - (1) Continuitatea în funcţionare se caracterizează printr-o serie de indicatori (medii şi maximi) ai schemei de racordare rezultaţi din calcule de fiabilitate şi determinaţi la punctul (punctele) de delimitare, cu un anumit nivel de risc de depăşire.

(2) Indicatorii menţionaţi la alin. (1) sunt:

a) numărul mediu total de stări de insucces (de defecte) în perioada de referinţă;

b) numărul mediu de stări de insucces (de defecte) eliminate prin reparaţii sau/şi înlocuiri în perioada de referinţă;

c) numărul mediu de stări de insucces (de defecte) eliminate prin manevre manuale în perioada de referinţă;

d) numărul mediu de stări de insucces (de defecte) eliminate prin manevre automate în perioada de referinţă;

e) durata medie de reparaţie sau durata medie de înlocuire;

f) gradul de satisfacere a alimentării consumatorului de energie în perioada de referinţă;

g) probabilitatea de succes (de funcţionare) şi probabilitatea de insucces (de nefuncţionare);

h) durata medie totală de succes (de funcţionare) în perioada de referinţă;

i) numărul mediu de stări de insucces (de defecte) eliminate prin reparaţii sau/şi înlocuiri în perioada de referinţă, a căror durată depăşeşte o durată critică te;

j) numărul maxim anual de întreruperi eliminate prin reparaţii;

k) numărul maxim anual de întreruperi eliminate prin manevre;

l) numărul maxim total de întreruperi (indiferent de durate);

m) durata maximă de restabilire a unei întreruperi;

n) probabilitatea producerii unui număr de întreruperi a căror durată depăşeşte o anumită valoare tc.

(3) Indicatorii precizaţi la alin. (2) reprezintă un nomenclator din cuprinsul căruia, după caz, pot fi selectaţi numai unii dintre ei.

(4) Rezultatele obţinute din calculele de siguranţa sunt folosite pentru compararea variantelor de soluţie de racordare şi alegerea de către utilizator a variantei de soluţie pe care. din punctul lui de vedere, o consideră cea mai avantajoasă, tehnic şi economic, pentru racordarea la reţea.

(5) La stabilirea soluţiilor de racordare se are în vedere crearea condiţiilor care să asigure realizarea valorilor prevăzute pentru indicatorii din standardul de performanţă pentru serviciul de transport/distribuţie.

 

CAPITOLUL IV

Stabilirea soluţiei de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

 

Art. 11. - (1) Soluţia de racordare a instalaţiei de utilizare a unui utilizator la reţeaua electrică de interes public se stabileşte, după caz, pe bază de fişă de soluţie sau studiu de soluţie.

(2) Operatorul de reţea căruia, în conformitate cu prevederile Regulamentului de racordare, i-a fost adresată cererea de racordare este responsabil pentru elaborarea, după caz, a fişei de soluţie sau a studiului de soluţie.

(3) Studiul de soluţie se elaborează pe bază de contract încheiat între operatorul de reţea şi utilizator.

(4) Operatorul de reţea elaborează studiul de soluţie cu personal propriu sau încheie un contract pentru executarea studiului de soluţie cu un operator economic atestat de ANRE, cu respectarea procedurilor de atribuire a contractului de achiziţie publică.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), contractul pentru executarea studiului de soluţie se poate încheia de către operatorul de reţea şi cu un anumit proiectant atestat, ales de către utilizator, însă numai în condiţiile în care utilizatorul cere în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului dintre utilizator şi operatorul de reţea, având ca obiect elaborarea studiului de soluţie.

(6) În situaţia prevăzută la alin. (5), operatorul de reţea recalculează costul studiului de soluţie, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator şi proiectantul pe care acesta l-a ales, în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii de către utilizator. Contractul pentru elaborarea studiului de soluţie se încheie între utilizator şi operatorul de reţea cu considerarea valorii recalculate a costului studiului de soluţie.

(7) Operatorul de reţea are obligaţia să transmită utilizatorului studiul de soluţie avizat în termenul prevăzut de Regulamentul de racordare.

 

SECŢIUNEA 1

Fişa de soluţie

 

Art. 12. - Soluţia de racordare se stabileşte prin fişă de soluţie pentru:

a) locurile de consum individuale ale utilizatorilor de tip clienţi casnici, indiferent de puterea solicitată;

b) locurile de consum având puterea maximă simultană absorbită mai mică de 30 kVA, indiferent de categoria din care fac parte din punctul de vedere al activităţii lor;

c) locurile de consum care se racordează la reţele electrice de medie sau joasă tensiune, indiferent de puterea solicitată, dacă soluţia de racordare este unică şi/sau evidentă;

d) locurile de consum existente pentru care se solicită un spor de putere ce poate fi acordat prin instalaţiile de racordare existente, indiferent de tensiunea reţelei la care sunt racordate;

e) locurile de producere sau locurile de consum şi de producere care se racordează la reţele electrice de joasă tensiune, inclusiv la barele posturilor de transformare, dacă soluţia de racordare este unică şi/sau evidentă;

f) locurile de producere sau locurile de consum şi de producere care se racordează la reţele electrice de medie tensiune, având puterea maximă simultană evacuată mai mică sau egală cu 1 MW, dacă soluţia de racordare este unică şi/sau evidentă.

Art. 13. - (1) Din punctul de vedere al conţinutului, o fişă de soluţie cuprinde:

a) date privind reţeaua sau elementul acesteia la care se face racordarea: caracteristici, date nominale, încărcare, rezervă de capacitate etc;

b) datele energetice ale utilizatorului;

c) soluţia de racordare propusă şi prezentarea acesteia, cu precizarea datelor necesare pentru stabilirea tarifului de racordare:

(i) instalaţia/instalaţiile de racordare;

(ii) lucrările de întărire, evaluarea costului acestora şi termenele posibile de realizare de către operatorul de reţea a lucrărilor respective;

(iii) valoarea puterii maxime care poate fi aprobată fără realizarea lucrărilor de întărire;

(iv) punctul de racordare, punctul de delimitare şi punctul de măsurare;

d) implicaţiile adoptării soluţiei asupra reţelei şi a celorlalţi utilizatori;

e) după caz, precizarea dacă soluţia de racordare prevede folosirea unei instalaţii de racordare realizate anterior pentru un prim utilizator şi prezentarea datelor care să permită calculul compensaţiei cuvenite acestuia;

f) orice alte date, informaţii şi argumente care să justifice soluţia de racordare propusă şi/sau referitoare la condiţii pentru realizarea acesteia (avize, acorduri necesare etc.).

(2) Conţinutul concret al unei fişe de soluţie se stabileşte în funcţie de categoria utilizatorilor conform art. 5 şi de particularităţile specifice fiecărui caz în parte, cu respectarea indicaţiilor generale menţionate la alin. (1).

(3) Un exemplu de conţinut al unei fişe de soluţie pentru racordarea unui utilizator la reţeaua electrică de distribuţie de joasă tensiune aferentă unui post de transformare este prezentat în anexa nr. 2. Acest conţinut poate fi modificat, completat şi/sau detaliat în concordanţă cu prevederile alin. (1).

Art. 14. - Fişa de soluţie se elaborează, se avizează şi/sau se aprobă de către operatorul de reţea în conformitate cu prevederile Regulamentului de racordare şi cu procedurile proprii.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Elaborarea studiului de soluţie

 

Art. 15. - Soluţia de racordare se stabileşte prin studiu de soluţie pentru:

a) locurile de consum şi/sau de producere care se racordează la reţele electrice având tensiunea nominală de 110 kV sau mai mare;

b) utilizatorii de tip distribuitori, indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează;

c) locurile de consum care se racordează la reţele electrice de distribuţie de medie sau joasă tensiune, în situaţiile în care sunt îndeplinite simultan condiţiile:

- acestea nu se încadrează în categoriile prevăzute la art. 12;

- sunt posibile cel puţin două variante de soluţie de racordare, corespunzătoare tehnic şi comparabile economic;

d) locurile de producere sau locurile de consum şi de producere care se racordează la reţele electrice de distribuţie de joasă tensiune şi cele care se racordează la reţele electrice de medie tensiune, având puterea maximă simultană evacuată mai mică sau egală cu 1 MW, în situaţia în care sunt îndeplinite simultan condiţiile:

- acestea nu se încadrează în categoriile prevăzute la art. 12;

- sunt posibile cel puţin două variante de soluţie de racordare, corespunzătoare tehnic şi comparabile economic;

e) locurile de producere sau locurile de consum şi de producere care se racordează la reţele electrice de distribuţie de medie tensiune, având puterea maximă simultană evacuată mai mare de 1 MW;

f) utilizatorii care solicită modificarea/îmbunătăţirea instalaţiilor de racordare existente sau creşterea gradului de siguranţă în punctul de delimitare, dacă lucrările necesare nu pot fi stabilite prin fişă de soluţie;

g) locurile de consum şi/sau de producere care, prin tipul lor şi caracteristicile echipamentelor instalaţiilor de utilizare şi/sau al proceselor tehnologice, impun necesitatea unei analize pentru stabilirea impactului racordării asupra reţelei şi a celorlalţi utilizatori şi stabilirea măsurilor pentru încadrarea acestui impact în limitele normate.

Art. 16. - (1) Pentru locurile de consum şi/sau de producere din categoria prevăzută la art. 15 lit. a), studiul de soluţie cuprinde, de regulă:

a) prezentarea situaţiei energetice a reţelei şi a locului de consum şi/sau de producere, existente şi de perspectivă;

b) variante de racordare posibile avute în vedere;

c) variante de racordare reţinute şi analizate, inclusiv plan de situaţie cu trasarea instalaţiilor de racordare, cu specificarea punctelor de racordare, a punctelor de delimitare, a punctelor de măsurare şi a modului de realizare a măsurării energiei electrice;

d) calcule de regimuri permanente de funcţionare cu n şi n-1 elemente în funcţiune;

e) calcule de regimuri de stabilitate tranzitorie pentru stabilirea impactului intre sistem şi utilizator (numai pentru locuri de producere sau locuri de consum şi de producere; dacă se consideră necesară efectuarea calculului şi în alte cazuri sau efectuarea de calcule de regimuri de stabilitate statică, aceasta se justifică pentru fiecare caz în parte);

f) calcului solicitărilor la scurtcircuit;

g) calculul pierderilor de putere şi de energie;

h) calculul nivelului de siguranţă al reţelei în punctul de delimitare conform reglementărilor în vigoare;

i) propuneri pentru furnizarea unor servicii de sistem, dacă este cazul;

j) cerinţele de monitorizare şi reglaj, inclusiv interfaţa cu sistemele SCADĂ şi de telecomunicaţii;

k) modul în care sunt îndeplinite cerinţele tehnice privind racordarea impuse prin Codul tehnic al RET/RED şi/sau prin normele tehnice specifice;

l) lucrările necesare pentru realizarea instalaţiei de racordare, pentru fiecare variantă reţinută şi analizată, precum şi evaluarea costului acestora;

m) lucrările de întărire specifice şi generale, necesare pentru fiecare variantă reţinută şi analizată, evaluarea costului acestora şi termenele posibile de realizare de către operatorul/operatorii de reţea a lucrărilor respective;

n) valoarea puterii maxime care poate fi aprobată fără realizarea lucrărilor de întărire, pentru fiecare variantă reţinută şi analizată.

(2) Pentru utilizatorii din celelalte categorii prevăzute la art. 15, cu excepţia celei prevăzute la lit. a), studiul de soluţie cuprinde, de regulă:

a) prezentarea situaţiei energetice a reţelei şi a locului de consum şi/sau de producere, existente şi de perspectivă;

b) modul în care sunt îndeplinite cerinţele tehnice privind racordarea impuse prin Codul tehnic al RED şi/sau prin normele tehnice specifice;

c) variante de racordare posibile avute în vedere;

d) variante de racordare reţinute şi analizate, inclusiv plan de situaţie cu trasarea instalaţiilor de racordare, cu specificarea punctelor de racordare, a punctelor de delimitare, a punctelor de măsurare şi a modului de realizare a măsurării energiei electrice;

e) calculul solicitărilor la scurtcircuit;

f) calculul pierderilor de putere şi de energie;

g) calculul nivelului de siguranţă al reţelei în punctul de delimitare conform reglementărilor în vigoare;

h) lucrările necesare pentru realizarea instalaţiei de racordare, pentru fiecare variantă reţinută şi analizată, precum şi evaluarea costului acestora;

i) lucrările de întărire specifice şi generale, necesare pentru fiecare variantă reţinută şi analizată, evaluarea costului acestora şi termenele posibile de realizare de către operatorul/operatorii de reţea a lucrărilor respective;

j) valoarea puterii maxime care poate fi aprobată fără realizarea lucrărilor de întărire, pentru fiecare variantă reţinută şi analizată.

Art. 17. - (1) în funcţie de particularităţile locului de consum şi/sau de producere şi/sau specificul reţelei, prin derogare de la prevederile art. 16, se admite ca în studiu) de soluţie:

a) să fie făcute suplimentar şi alte analize, considerate de operatorul de reţea ca necesare sau solicitate de utilizator;

b) să se renunţe, cu justificare, la una sau mai multe dintre analizele prevăzute.

(2) Pentru utilizatorii perturbatori, studiul de soluţie trebuie să conţină, suplimentar faţă de prevederile art. 16, analiza valorii perturbaţii lor şi măsuri de încadrare în prevederile normelor tehnice specifice.

Art. 18. - (1) Analizele cuprinse în studiile de soluţie se elaborează în conformitate cu normele tehnice în vigoare.

(2) La stabilirea soluţiilor şi evaluarea lucrărilor aferente se are în vedere şi necesarul de echipamente şi instalaţii pentru măsurare şi transmitere/teletransmitere date şi/sau realizarea conducerii prin dispecer conform reglementărilor în vigoare.

Art. 19. - (1) Datele de intrare specifice fiecărui caz în parte, necesare pentru efectuarea analizelor în vederea stabilirii soluţiei de racordare, se asigură de către:

a) utilizator, pentru locul de consum şi/sau de producere respectiv, ca date de temă în cadrul contractului cu operatorul de reţea; de regulă acestea sunt datele prezentate în anexele Codului tehnic al RET, respectiv RED şi, în cazul centralelor electrice eoliene şi fotovoltaice, în normele tehnice specifice;

b) operatorul de reţea, pentru reţeaua electrică din zonă şi, dacă este cazul, operatorul de transport şi de sistem, pentru datele aflate în competenţa sa.

(2) în situaţia în care operatorul de reţea încheie un contract pentru executarea studiului de soluţie cu un operator economic atestat de AN RE, operatorul de reţea pune la dispoziţia executantului datele de intrare prevăzute la alin. (1), ca date de temă în cadrul contractului încheiat cu acesta.

Art. 20. - La elaborarea studiilor de soluţie se au în vedere următoarele:

a) în cazul în care deţine echipamente sau instalaţii la care întreruperea alimentării cu energie electrică poate conduce la efecte economice şi/sau sociale deosebite - explozii, incendii, distrugeri de utilaje, accidente cu victime umane, poluarea mediului etc, utilizatorul are obligaţia ca prin soluţii proprii, tehnologice şi/sau energetice, inclusiv prin sursă de intervenţie, să asigure evitarea unor astfel de evenimente în situaţiile când se întrerupe alimentarea din reţeaua operatorului de transport/distribuţie;

b) utilizatorul căruia, din cauza specificului activităţilor desfăşurate, întreruperea alimentării cu energie electrică îi poate provoca pagube materiale importante şi care necesită o siguranţă în alimentare mai mare decât cea oferită de operatorul de reţea este responsabil pentru luarea măsurilor necesare evitării acestor pagube, inclusiv pentru analiza şi stabilirea oportunităţii de a se dota cu surse proprii de energie electrică;

c) în cazul prevederii unei centrale electrice la consumator, care se preconizează a funcţiona în paralel cu sistemul energetic naţional, aceasta poate constitui o sursă de bază sau de rezervă de alimentare a utilizatorului, dar nu reprezintă sursă de intervenţie pentru echipamentele şi instalaţiile prevăzute la lit. a);

d) indiferent de numărul de instalaţii electrice prin care un loc de consum este racordat la reţeaua operatorului de reţea, acestea constituie o singură sursă de alimentare pentru locul de consum respectiv.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Avizarea studiului de soluţie

 

Art. 21. - (1) Studiul de soluţie se avizează de către operatorul de reţea conform procedurii proprii şi în cadrul termenului de elaborare prevăzut în contractul pentru elaborarea studiului de soluţie încheiat între utilizator şi operatorul de reţea, care nu trebuie să depăşească termenul prevăzut de Regulamentul de racordare.

(2) La şedinţa de avizare a studiului de soluţie este invitat şi utilizatorul/împuternicitul legal al utilizatorului, prin grija operatorului de reţea.

(3) Studiile de soluţie se avizează atât de către operatorii de distribuţie, cât şi de către operatorul de transport şi de sistem în toate cazurile în care prevăd:

a) racordarea la reţeaua electrică de distribuţie a centralelor/grupurilor dispecerizabile;

b) racordarea locurilor de consum şi/sau de producere pe barele de medie tensiune sau 110 kV ale staţiilor de transformare ale operatorului de transport şi de sistem;

c) racordarea locurilor de consum şi/sau de producere pe liniile de medie tensiune sau 110 kV existente, racordate pe barele staţiilor de transformare ale OTS, dacă noua racordare determină modificarea instalaţiilor deţinute de OTS;

d) mai multe variante pentru racordarea locurilor de consum şi/sau de producere, dintre care cel puţin una la reţeaua electrică de transport şi cel puţin una la reţeaua electrică de distribuţie.

(4) Studiile de soluţie, cu excepţiile de la alin. (3), se avizează de către operatorii de distribuţie dacă prezintă numai variante de racordare la o reţea electrică de distribuţie, respectiv de către operatorul de transport şi de sistem, dacă prezintă numai variante de racordare la reţeaua electrică cu tensiunea de 220 kV sau 400 kV.

(5) Studiul de soluţie se avizează de către operatorii de distribuţie implicaţi în toate cazurile care prevăd:

a) mai multe variante pentru racordarea unui loc de consum şi/sau de producere la reţele de distribuţie deţinute de operatori de distribuţie diferiţi;

b) racordarea la reţeaua electrică de distribuţie a unei centrale nedispecerizabile, într-o linie electrică deţinută de un operator de distribuţie, linie racordată într-o staţie electrică deţinută de un alt operator de distribuţie;

c) racordarea unei centrale nedispecerizabile la reţeaua electrică de medie tensiune deţinută de un operator de distribuţie care se buclează cu reţeaua deţinută de un alt operator de distribuţie, respectiv există un tranzit de energie electrică între cele două reţele;

d) racordarea unei centrale/grup dispecerizabil la reţeaua electrică de 110 kV deţinută de un operator de distribuţie care se buclează cu reţeaua deţinută de un alt operator de distribuţie.

(6) în situaţiile prevăzute la alin. (3) şi (5), studiul de soluţie se avizează de mai mulţi operatori de reţea în şedinţă comună, organizată de operatorul de reţea care a elaborat studiul.

(7) Legătura dintre operatorii de reţea pentru efectuarea schimbului de documentaţii, de puncte de vedere, date şi informaţii în procesul de avizare a studiilor de soluţie, organizarea şedinţei comune de avizare şi emiterea avizului se va realiza prin compartimentele operatorilor respectivi care, conform procedurilor proprii, asigură secretariatul comisiilor de avizare a documentaţiilor.

Art. 22. - (1) în situaţia avizării unui studiu de soluţie pentru racordarea prin linie directă, operatorul de reţea care a elaborat studiul de soluţie are obligaţia să invite operatorul de distribuţie concesionar la şedinţa de avizare, transmiţând acestuia un exemplar din studiul de soluţie, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data programată pentru şedinţa de avizare.

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1), operatorul de distribuţie concesionar are obligaţia să prezinte în cadrul şedinţei de avizare, în formă scrisă, acordul privind racordarea sau refuzul motivat.

(3) în cazul refuzului prevăzut la alin. (2), operatorul de distribuţie concesionar are obligaţia să prezinte o soluţie de racordare la reţeaua de interes public printr-o instalaţie diferită de o linie directă, în condiţii tehnice şi economice echivalente sau mai avantajoase pentru utilizator din punctul de vedere al costurilor racordării, conform prevederilor Regulamentului de racordare.

Art. 23. - (1) Prin predarea la utilizator a studiului de soluţie avizat, operatorul de reţea responsabil cu elaborarea acestuia confirmă existenţa tuturor acordurilor prevăzute de reglementările în vigoare, din partea operatorilor de reţea implicaţi în stabilirea soluţiei de racordare.

(2) Operatorul de reţea are obligaţia să avizeze toate variantele de soluţie stabilite în studiu, cu excepţia celor prin care se încalcă prevederile normelor tehnice sau ale reglementărilor în vigoare.

(3) Avizul studiului de soluţie trebuie să prezinte toate variantele de soluţie stabilite în studiu, să precizeze variantele avizate şi pe cele respinse, precum şi motivaţiile şi justificările pentru respingerea unei variante, cu indicarea clară a prevederii încălcate conform alin. (2).

(4) în situaţia în care prin studiul de soluţie s-au stabilit mai multe soluţii, utilizatorul trebuie să opteze pentru una dintre variantele de soluţie stabilite în studiu şi avizate de operatorul/operatorii de reţea şi să îşi exprime opţiunea în scris în termen de maximum două luni de la comunicarea de către operatorul de reţea a studiului de soluţie avizat.

(5) în cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (4), se consideră că soluţiile de racordare prevăzute în studiul de soluţie şi-au încetat valabilitatea.

(6) în cazul în care studiul de soluţie prezintă numai o soluţie avizată, atunci operatorul de reţea emite şi transmite utilizatorului avizul tehnic de racordare în condiţiile prevăzute de Regulamentul de racordare.

(7) Dacă utilizatorul optează pentru o variantă de soluţie care prevede racordarea prin linie electrică de pe barele de medie tensiune sau 110 kV ale unei staţii de transformare a operatorului de transport şi de sistem, cu punctul de delimitare a instalaţiilor la plecarea din staţie, atunci, înainte de emiterea avizului tehnic de racordare, utilizatorul şi operatorul de distribuţie concesionar vor conveni condiţiile de modificare ulterioară a punctului de delimitare şi de transmitere/preluare a instalaţiei de racordare conform noului punct de delimitare.

(8) Condiţiile convenite conform prevederilor alin. (7) se includ în avizul tehnic de racordare şi în contractele ulterioare de utilizare a reţelei încheiate între părţi.

(9) Transmiterea şi, respectiv, preluarea de instalaţii conform prevederilor alin. (7) se fac în momentul transformării liniei electrice în reţea electrică de interes public prin racordarea celui de al doilea utilizator.

(10) în condiţiile prevăzute la alin. (7), utilizatorul va asigura evidenţa contabilă necesară pentru ca preluarea capacităţii energetice să poată fi făcută cu justă despăgubire.

Art. 24. - Avizarea studiilor de soluţie prevăzute la art. 21 alin. (3) se face conform prevederilor Procedurii privind colaborarea operatorilor de distribuţie, de transport şi de sistem pentru avizarea racordării utilizatorilor la reţelele electrice, aprobate prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.741/2008*).

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 25. - (1) Neînţelegerile dintre operatorii de reţea şi utilizatori cu privire la avizul prevăzut la art. 23 alin. (3) se soluţionează pe cale amiabilă ori de către un expert de terţă parte care poate fi un verificator de proiecte de instalaţii electrice autorizat şi/sau un expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice autorizat.

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1), dacă părţile nu ajung la o înţelegere, utilizatorii pot solicita declanşarea procedurii de soluţionare a divergenţei privind accesul la reţeaua electrică, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 26. - Operatorii de reţea vor revizui şi completa/adapta procedurile proprii în vederea respectării prevederilor prezentului regulament, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia.

Art. 27. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.


*) Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.741/2008 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

DEFINIŢII

 

Compensaţie (bănească)

Sumă de bani pe care un utilizator o plăteşte primului utilizator în cazul în care urmează să beneficieze de instalaţia de racordare realizată pentru acesta din urmă

Prim utilizator

Un utilizator pentru care, în baza tarifului de racordare achitat, se realizează o instalaţie de racordare folosită ulterior şi pentru racordarea altor utilizatori

Sarcina maximă

Cea mai mare dintre sarcinile medii (curent sau putere) care poate apărea într-un interval determinat de timp, denumit interval de cerere. La enunţarea sarcinii maxime trebuie precizat intervalul de cerere de referinţă pentru care se efectuează media, în funcţie de care se disting:

 

a) sarcina maximă de durată (15 sau 60 de minute), determinată pentru alegerea elementelor reţelei din condiţii termice şi pentru calculul pierderilor de putere;

 

b) sarcina maximă de scurtă durată (de vârf), care poate dura 1-10 s şi care se ia în considerare la calculul fluctuaţiilor de tensiune în reţea, reglajul protecţiei maximale a instalaţiilor etc.

Sursă de intervenţie

Sursă de energie electrică de rezervă, aparţinând consumatorului, care în cazul întreruperii furnizării energiei electrice din SEN asigură alimentarea neîntreruptă sau realimentarea unui grup restrâns de receptoare, în scopul opririi în siguranţă a activităţii şi/sau al evitării unor efecte economice şi sociale deosebite (explozii, incendii, distrugeri de utilaje, accidente cu victime umane, poluarea mediului etc.).

Utilizatori perturbatori

Utilizatori care perturbă reţeaua la care se racordează, prin producerea de armonici, nesimetrie, flicker.

 

În prezentul regulament se folosesc următoarele moduri de indicare a gradului de obligativitate a prevederilor conţinute:

a) “trebuie”, “este necesar”, “urmează”: indică obligativitatea strictă a respectării prevederilor în cauză;

b) “de regulă”: indică faptul că prevederea respectivă trebuie să fie aplicată în majoritatea cazurilor; nerespectarea unei astfel de prevederi trebuie să fie temeinic justificată în proiect;

c) “se recomandă”: indică o rezolvare preferabilă, care trebuie să fie avută în vedere la soluţionarea problemei; nerespectarea unei astfel de prevederi nu trebuie justificată în proiect;

d) “se admite”: indică o soluţie satisfăcătoare, care poate fi aplicată în cazuri particulare, fiind obligatorie justificarea ei în proiect.

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

FIŞA DE SOLUŢIE

pentru racordarea locului de consum/locului de consum şi de producere/locului de producere la reţeaua electrică de joasă tensiune

......................................din.......................... str. ................................... nr. ............

 

- puterea instalată..................kW/kVA;

- puterea maximă absorbită..............kW/kVA;

- puterea maximă evacuată..............kW/kVA.

1. Date despre PT care alimentează reţeaua

1.1. denumire, raport de transformare

1.2. număr şi putere transformatoare

1.3. tensiunea pe 0,4 kV la vârf de sarcină, măsurată la data de...................

1.4. sarcina de vârf:

T1

K

S

T

(A)

 

T2

R

S

T

(A)

1.5. curentul nominal al siguranţelor generale:

 

 

T1

T2

(A)

2. Date despre reţea (circuitul din care se racordează utilizatorul)

 

 

 

 

 

2.1. denumirea circuitului

 

 

 

 

 

2.2. secţia de 0,4 kV a PT pe care este racordată reţeaua

 

 

 

 

 

2.3. curentul nominal al siguranţelor

 

 

 

 

(A)

2.4. lungimea totală a reţelei,

 

 

S1

L1

material

din care pe secţiuni şi număr conductoare (faze)

 

 

S2

L2

material

2.5. lungimea reţelei de la PT la locul de consum şi/sau producere

 

 

 

 

 

2.6. nr. locuri de consum cu S ≤ 11 kVA

 

 

 

 

 

- racordate la reţea

 

 

 

 

 

- de la PT până la noul loc de consum

 

 

 

 

 

2.7. nr. locuri de consum cu S > 11 kVA racordate la reţea,

 

 

cons. 1

L1

MT

distanţa de la PT până la locul racordării şi tipul

 

 

cons. 2

L2

MT

branşamentului (monofazat sau trifazat)

 

 

cons. 3

L3

MT

2.8. nr. locuri de producere/de consum şi de producere racordate la reţea, distanţa de la PT până la locul racordării

 

 

 

 

 

2.9. Încărcarea la vârf a circuitului, măsurată la data de....................

 

R

S

T

(A)

3. Schema simplificată a reţelei, cu marcarea punctelor caracteristice

4. Niveluri de tensiuni la: - post;

- punct de racordare a noului loc de consum şi/sau producere;

- capăt de reţea,

5. Alte informaţii privind reţeaua

6. Descrierea soluţiei de racordare propuse (avizate):

a) lucrările necesare pentru realizarea instalaţiei de racordare;

b) lucrările de întărire necesare pentru racordare, evaluarea costului acestora şi termenele de realizare a lucrărilor respective;

c) valoarea puterii maxime care poate fi aprobată fără realizarea lucrărilor de întărire;

d) precizarea punctului de racordare, a punctului de delimitare şi a punctului de măsurare;

e) datele necesare pentru stabilirea tarifului de racordare.

7. Detalii şi precizări privind avizele şi acordurile necesare pentru realizarea soluţiei propuse

8. Alte informaţii (prim utilizator, racordare la instalaţia unui prim utilizator etc.)

 

Aprobat............................

Avizat...............................

Elaborat............................

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.