MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 536/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 536         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 17 iulie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

481. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003

 

559. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A. Giurgiu, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

560. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale “Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

568. - Hotărâre privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională din anul 2015 pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi la examenul naţional de bacalaureat sesiunea iunie-iulie în anul 2015

 

569. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 21 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul capitolului I se modifică şi va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL I

Dispoziţii generale”

2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, denumită în continuare ordonanţă.”

3. După articolul 1 se introduc două noi articole, articolele 11 şi 12, cu următorul cuprins:

“Art. 11. - Prin activităţile de formare profesională de interes general, prevăzute la art. 3 din ordonanţă, se înţeleg activităţile care:

a) se adresează tuturor persoanelor apte de muncă;

b) oferă protecţie faţă de riscul de şomaj;

C) contribuie la nediscriminare, egalitatea între sexe, ameliorarea standardelor de viaţă şi a calităţii vieţii, precum şi la crearea de şanse egale pentru toate persoanele care desfăşoară activităţi pe piaţa muncii;

d) contribuie la dezvoltarea capacităţii persoanelor de a fi membri activi ai societăţii;

e) contribuie la incluziunea socială, la coeziunea socială a comunităţilor locale şi la solidaritate socială;

f) sunt furnizate de furnizori care respectă principiile de asigurare a calităţii prevăzute la art. 5 din ordonanţă;

g) sunt planificate şi implementate având în vedere cerinţele pieţei muncii şi aspiraţiile profesionale ale adulţilor.

Art. 12. - Promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii, prevăzuta la art. 4 lit. f) din ordonanţă, contribuie la realizarea următoarelor obiective specifice în domeniul dezvoltării resurselor umane la nivelul angajatorilor:

a) asigurarea forţei de muncă corespunzătoare cerinţelor noilor locuri de muncă;

b) reconversia profesională a salariaţilor pentru a face faţă transformărilor de la locurile de muncă;

c) reducerea impactului social al proceselor de restructurare şi reorganizare ale angajatorilor;

d) creşterea mobilităţii profesionale a lucrătorilor;

e) crearea de noi locuri de muncă.”

4. Articolul 2 se abrogă.

5. După articolul 2 se introduc două noi articole, articolele 21 şi 22, cu următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) Formarea profesională, organizată conform art. 10 alin. (3) lit. b) din ordonanţă de către angajatori, se finalizează cu certificatele de absolvire prevăzute la art. 21 alin. (3) din ordonanţă.

(2) Certificatele de absolvire eliberate de angajatori salariaţilor proprii conţin cel puţin următoarele elemente:

a) datele de identificare ale angajatorului care a asigurat formarea;

b) numele şi prenumele salariatului;

c) denumirea ocupaţiei pentru care a fost organizat programul de formare profesională;

d) numărul de ore şi perioada de desfăşurare a programului de formare de care a beneficiat salariatul;

e) competenţele dobândite prin programul de formare profesională.

(3) în vederea monitorizării creşterii gradului de participare a adulţilor la învăţarea pe tot parcursul vieţii, angajatorii transmit trimestrial secretariatului tehnic al comisiei de autorizare în a cărui rază teritorială îşi au sediul social date cu privire la angajaţii care au beneficiat de formare profesională, conform tabelului prevăzut la anexa nr. 7.

Art. 22. - (1) Nivelurile de pregătire prevăzute la art. 10 alin. (1) din ordonanţă reprezintă nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul naţional al calificărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Condiţiile de acces la programele de formare profesională organizate potrivit prevederilor art. 10 din ordonanţă, pe niveluri de calificare, se stabilesc prin registrul prevăzut la art. 14 alin. (3) din ordonanţă.”

6. După articolul 22 se introduce un nou capitol, capitolul I1 “Organizarea formării profesionale a adulţilor”, alcătuit din articolele 3-7, 71, 72, 8 şi 9.

7. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice solicită, în temeiul art. 11 alin. (1) din ordonanţă, ministerelor, agenţiilor naţionale şi altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, după caz, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale, să pună la dispoziţie strategiile sectoriale şi teritoriale de dezvoltare a resurselor umane, inclusiv cele de formare profesională.”

8. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Programele de formare profesională se organizează de furnizorii de formare profesională conform art. 14 alin. (1) şi (2) din ordonanţă.

(2) Competenţele-cheie prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. b) din ordonanţă sunt cele prevăzute la art. 68 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Programele de formare profesională prin care se realizează calificarea sau recalificarea adulţilor se organizează pentru calificările cuprinse în Registrul naţional al calificărilor profesionale din România.”

9. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Până la intrarea în vigoare a Registrului naţional al calificărilor profesionale din România se utilizează Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Nivelurile de calificare prevăzute în nomenclatorul calificărilor de la alin. (1) se utilizează până la 1 ianuarie 2016.

(3) După data de 1 ianuarie 2016, nivelurile de calificare pentru care se vor organiza programe de formare profesională vor fi cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor.”

10. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Programele de formare profesională se elaborează potrivit art. 15 alin. (1) din ordonanţă, în concordanţă cu standardele ocupaţionale recunoscute la nivel naţional, respectiv cu standardele de pregătire profesională, aprobate în condiţiile reglementărilor în vigoare.”

11. După articolul 7, se introduc două noi articole, articolele 71 şi 72, cu următorul cuprins:

“Art. 71. - (1) Standardele ocupaţionale prevăzute la art. 15 din ordonanţă se elaborează pe baza metodologiei de elaborare, validare, aprobare şi gestionare a standardelor ocupaţionale.

(2) Autoritatea Naţională pentru Calificări împreună cu comitetele sectoriale elaborează şi. după caz. actualizează metodologia prevăzută la alin. (1).

(3) Metodologia prevăzută la alin. (1) se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 72. - În vederea autorizării conform art. 16 alin. (1) din ordonanţă, furnizorul de formare profesională elaborează programul de formare pe baza proiectului de standard ocupaţional validat de comitetul sectorial.”

12. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 8- - (1) Persoanele cu nevoi speciale prevăzute la art. 17 alin. (3) din ordonanţă sunt persoane care se încadrează, în condiţiile legii, într-o categorie de persoane cu handicap.”

13. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Furnizorii de formare profesională care organizează programe finalizate cu certificate de calificare recunoscute la nivel naţional încheie cu participanţii la aceste programe, potrivit art. 19 alin. (1) din ordonanţă, contracte de formare profesională, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.”

14. Articolul 10 se abrogă.

15. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Potrivit art. 21 alin. (1) din ordonanţă sunt supuşi autorizării numai furnizorii de formare profesională care doresc să elibereze certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţională. Ceilalţi furnizori de formare profesională pot organiza programe de formare profesională finalizate cu documente de absolvire proprii, care nu sunt însă certificate cu recunoaştere naţională.”

16. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins:

“Art. 111. - Prin activitatea de autorizare se înţelege procedura prin care furnizorii deformare profesională, prevăzuţi la art. 21 alin. (1) din ordonanţă, fac demersurile necesare în scopul obţinerii autorizaţiei pentru exercitarea activităţii de formare profesională a adulţilor finalizată cu certificate de calificare/absolvire cu recunoaştere naţională.”

17. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - Instituţiile de învăţământ superior se supun autorizării potrivit prezentelor norme pentru programele de formare profesională care fac obiectul ordonanţei, cu excepţia programelor prevăzute la art. 21 alin. (2) din ordonanţă.”

18. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Autoritatea Naţională pentru Calificări, în temeiul art. 22 alin. (1) din ordonanţă, coordonează activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională, astfel încât aceasta să se desfăşoare în mod unitar în întreaga ţară, scop în care;

a) face demersurile necesare pentru înfiinţarea, în subordinea sa, a comisiilor de autorizare prevăzute la art. 22 alin. (2) din ordonanţă;

b) emite deciziile de înfiinţare a comisiilor de autorizare;

c) îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 38 din ordonanţă;

d) centralizează datele cu privire la resursele materiale şi financiare de care dispun comisiile de autorizare, precum şi informaţiile privind activitatea acestora;

e) elaborează şi transmite instrucţiuni comisiilor de autorizare şi secretariatelor tehnice;

f) desfăşoară activităţi pentru soluţionarea problemelor identificate de comisiile de autorizare şi secretariatele tehnice.”

19. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) în vederea constituirii comisiilor de autorizare prevăzute la art. 23 alin. (1) din ordonanţă, Autoritatea Naţională pentru Calificări solicită Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, organizaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel judeţean să îşi nominalizeze reprezentanţii titulari şi supleanţi în comisiile de autorizare.

(2) Nominalizarea membrilor titulari şi a supleanţilor în comisiile de autorizare se realizează pe baza următoarelor criterii:

a) studii superioare;

b) experienţă relevantă în domeniul educaţiei şi/sau formării profesionale a adulţilor;

c) vechime în muncă de minimum 5 ani.

(3) Criteriile prevăzute la alin. (2) se detaliază în Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi al secretariatelor tehnice ale acestora.

(4) Decizia de constituire a comisiilor de autorizare este comunicată de Autoritatea Naţională pentru Calificări, în termen de 15 zile de la data emiterii, Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, precum şi organizaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional.”

20. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) în sensul art. 23 alin. (1) lit. d) şi e) din ordonanţă, reprezentative la nivel judeţean sunt organizaţiile sindicale şi patronale care reprezintă în plan judeţean organizaţiile sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional, conform Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Organizaţiile sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional stabilesc prin consens organizaţiile ai căror reprezentanţi vor fi desemnaţi în comisiile de autorizare la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti şi le comunică Autorităţii Naţionale pentru Calificări în termen de 20 de zile de la primirea solicitării prevăzute la art. 14 alin. (1).”

21. Articolul 16 se abrogă.

22. Articolul 18 se abrogă.

23. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - (1) Comisiile de autorizare îşi desfăşoară lucrările în prezenţa celor 5 membri, titulari sau, după caz, supleanţi.

(2) Rezultatele lucrărilor comisiei de autorizare se consemnează în procesul-verbal semnat de participanţi.

(3) Pe baza procesului-verbal se emit deciziile comisiei de autorizare semnate de preşedinte.”

24. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - Deciziile se iau cu minimum 3 voturi exprimate, din care cel puţin un vot să fie la partenerilor sociali.”

25. După articolul 20 se introduc două noi articole, articolele 201 şi 202, cu următorul cuprins:

“Art. 201. - Autoritatea Naţională pentru Calificări, în baza sesizărilor primite şi a analizei documentelor care atestă o situaţie de revocare, constată existenţa unei situaţii din cele prevăzute la art. 23 alin. (4) din ordonanţă şi solicită instituţiilor publice, organizaţiilor sindicale sau patronale revocarea membrului titular ori supleant, precum şi nominalizarea altei persoane.

Art. 202. - Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi al secretariatelor tehnice ale acestora, prevăzut la art. 38 alin. (3) din ordonanţă, cuprinde şi următoarele elemente:

a) condiţiile de acces la funcţiile de reprezentare prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. b)-e) din ordonanţă;

b) procedura de nominalizare, revocare şi înlocuire a reprezentanţilor în comisia de autorizare prevăzuţi la art. 23 alin. (1)din ordonanţă;

c) procedura de avizare a certificatelor prevăzute la art. 21 alin. (1) din ordonanţă în vederea aplicării apostilei de la Haga prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare.”

26. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) Potrivit art. 23 alin. (7) din ordonanţă, la evaluarea furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării, comisiile de autorizare utilizează evaluatori de furnizori şi programe de formare pentru a verifica îndeplinirea criteriilor de evaluare.

(2) Condiţiile ce trebuie îndeplinite de evaluatorii de furnizori şi programe de formare, începând cu data de 1 ianuarie 2016, sunt stabilite de Autoritatea Naţională pentru Calificări, prin decizie, după consultarea comitetelor sectoriale.”

27. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - Nivelul tarifelor pentru prestaţia membrilor comisiei de autorizare şi a evaluatorilor de furnizori şi programe de formare desemnaţi de comisia de autorizare este stabilit la începutul fiecărui an calendaristic de către Autoritatea Naţională pentru Calificări cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.”

28. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - (1) Taxele de autorizare se virează de către persoanele juridice în contul Autorităţii Naţionale pentru Calificări.”

29. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - Pentru buna desfăşurare a activităţilor comisiilor de autorizare şi a secretariatelor tehnice ale acestora, conform art. 23 alin. (8) din ordonanţă, direcţiile judeţene de muncă şi securitate socială, respectiv a municipiului Bucureşti pun la dispoziţia acestora, la sediul lor, un spaţiu corespunzător ca dimensiuni şi dotări, specifice activităţii, inclusiv mobilier şi aparatură IT.”

30. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 251, cu următorul cuprins:

“Art. 251. - (1) Furnizorii de formare profesională care doresc să fie autorizaţi pot îndeplini prin intermediul Punctului de contact unic electronic (PCU), prevăzut la art. 25 alin. (3) din ordonanţă, formalităţile şi procedurile necesare pentru dobândirea dreptului de furnizare a serviciilor de formare profesională finalizate cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţională pentru formalităţile prevăzute la art. 27 lit. a), b) şi la art. 28 alin. (1) lit. a), b), c) şi e) din ordonanţă.

(2) Verificarea privind dotările, echipamentele şi materialele necesare furnizorului de formare profesională care doreşte să se autorizeze se face numai la faţa locului de către evaluatorii de furnizori şi programe de formare desemnaţi de comisiile de autorizare.

(3) Formalităţile prevăzute la alin. (1) sunt detaliate în metodologia de autorizare prevăzută la art. 38 alin. (1) lit. b) din ordonanţă.”

31. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - (1) Prin decizie a comisiei de autorizare se stabilesc:

a) evaluatorii de furnizori şi programe de formare care pot desfăşura activităţi de evaluare a furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării;

b) specialiştii care pot desfăşura activităţi de examinare a participanţilor la programele de formare profesională.

(2) Evaluatorii de furnizori şi programe de formare prevăzuţi la alin. (1) lit. a) se înscriu în Registrul evaluatorilor de furnizori şi programe de formare.

(3) în vederea îndeplinirii atribuţiilor, comisiile de autorizare:

a) emit decizii;

b) transmit Autorităţii Naţionale pentru Calificări deciziile menţionate la alin. (1), precum şi registrul prevăzut la alin. (2);

c) transmit Autorităţii Naţionale pentru Calificări informaţii privind activitatea de autorizare şi monitorizare a furnizorilor de formare profesională;

d) transmit Autorităţii Naţionale pentru Calificări, lunar, registrele gestionate la nivel judeţean, prevăzute la art. 32 şi art. 25 alin. (2) lit. e) din ordonanţă;

e) transmit Autorităţii Naţionale pentru Calificări, trimestrial, datele centralizate la nivel judeţean, prevăzute la art. 21 alin. (3);

f) desfăşoară şi alte activităţi prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi al secretariatelor tehnice ale acestora.”

32. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Membrii secretariatelor tehnice ai comisiilor de autorizare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, prevăzuţi la art. 23 alin. (9) din ordonanţă, realizează următoarele activităţi:

a) oferă informaţii publicului interesat despre procesul de autorizare, furnizorii de formare profesională autorizaţi şi despre organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire la finalizarea programelor de formare profesională;

b) întocmesc documentele necesare desfăşurării şedinţelor comisiei de autorizare;

c) rezolvă lucrările de secretariat legate de procesul de autorizare;

d) întocmesc şi actualizează lunar Registrul judeţean al absolvenţilor programelor autorizate de formare profesională a adulţilor;

e) asigură comunicarea dintre Autoritatea Naţională pentru Calificări, comisiile de autorizare, furnizorii de formare profesională, evaluatorii de furnizori şi programe implicaţi în activităţile de evaluare a furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării şi specialiştii implicaţi în activităţile de examinare a participanţilor la programele de formare profesională;

f) întocmesc şi actualizează lunar, la nivel judeţean, registrele menţionate la art. 32 din ordonanţă şi le publică pe site-ul direcţiei judeţene de muncă şi securitate socială, respectiv a municipiului Bucureşti;

g) întocmesc şi actualizează lunar, la nivel judeţean, registrul menţionat la art. 26 alin. (2);

h) centralizează trimestrial datele transmise de toţi furnizorii de formare profesională neautorizaţi care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, conform art. 60 din ordonanţă;

i) centralizează trimestrial datele transmise de angajatori conform tabelului prevăzut la anexa nr. 7;

j) administrează bazele de date;

k) îndeplinesc şi alte activităţi prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi al secretariatelor tehnice ale acestora.”

33. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 30. - (1) Forma, conţinutul şi regimul de eliberare ale autorizaţiei, prevăzute la art. 26 alin. (2) din ordonanţă, pentru fiecare tip de program, sunt cuprinse în Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Metodologia de autorizare cuprinde criteriile şi procedurile de evaluare a furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării sau retragerii autorizaţiei,

(3) Metodologia de autorizare prevăzută la alin. (1) se modifică şi se completează de către Autoritatea Naţională pentru Calificări şi se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice în termen de 90 de zile de la publicarea prezentelor norme.”

34. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - (1) Furnizorii de formare care doresc să organizeze programe de formare profesională autorizate pentru profesii reglementate prin legi speciale trebuie să solicite anterior autorizării avizul autorităţii de reglementare.

(2) Avizul prevăzut la alin. (1) se poate depune direct la comisia de autorizare sau prin PCU.

(3) Furnizorii de formare profesională care sunt autorizaţi să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de calificare cu recunoaştere naţională pot organiza şi programe de iniţiere pentru dobândirea unora dintre competenţele aferente programului de calificare respectiv, finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaştere naţională, în baza aceleiaşi autorizaţii.”

35. După articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 311, cu următorul cuprins:

“Art. 311. - Condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 27 din ordonanţă sunt considerate a fi îndeplinite şi în condiţiile în care reprezentantul furnizorului de formare profesională prezintă, în vederea autorizării, o declaraţie pe propria răspundere, încheiată în formă autentică în faţa notam lui, din care rezultă că îndeplineşte criteriile de eligibilitate stabilite la art. 27 lit. a) şi b) din ordonanţă.”

36. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 32. - (1) Activitatea de monitorizare, prevăzută la art. 25 alin. (1) lit. c) şi la art. 38 alin. (1) lit. d) din ordonanţă, constă în verificarea sistematică a îndeplinirii de către furnizorul de formare profesională a criteriilor care au stat la baza autorizării acestuia pentru organizarea unui program de formare profesională.

(2) în procesul de monitorizare furnizorul de formare profesională trebuie să prezinte toate documentele care să ateste că îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 27 din ordonanţă.

(3) Procedura de monitorizare, criteriile şi procedura de retragere a autorizaţiei fac parte integrantă din metodologia de autorizare.”

37. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 33. - (1) În cazul în care comisia de autorizare respinge cererea de autorizare a unui furnizor de formare profesională, acesta poate contesta decizia la Autoritatea Naţională pentru Calificări.

(2) Modalitatea de soluţionare a contestaţiei este cuprinsă în metodologia de autorizare prevăzută la art. 30 alin. (3).”

38. După articolul 33 se introduc trei noi articole, articolele 331-333, Cu următorul cuprins:

“Art. 331. - (1) Registrul prevăzut la art. 32 lit. a) din ordonanţă cuprinde toţi furnizorii autorizaţi. Modelul registrului este prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Registrul prevăzut la art. 32 lit. b) din ordonanţă cuprinde toţi furnizorii neautorizaţi stabiliţi în România, care eliberează certificate fără recunoaştere naţională.

(3) Registrul prevăzut la art. 32 lit. c) din ordonanţă cuprinde furnizorii neautorizaţi care prestează servicii de formare profesională în sistem transfrontalier.

(4) Registrele prevăzute la alin. (1)-(3) se afişează pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Calificări.

Art. 332. - Modalitatea de colectare a datelor cuprinse în registrele prevăzute la art. 32 din ordonanţă, precum şi a celor prevăzute la art. 60 din ordonanţă se stabileşte de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Art. 333. - Procedurile de notificare prevăzute la art. 34 şi 35 din ordonanţă sunt descrise în Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi al secretariatelor tehnice ale acestora.”

39. Articolul 34 se abrogă.

40. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 35.- În temeiul art. 41 şi 42 din ordonanţă, examenele de absolvire susţinute de participanţii la programele de formare profesională se organizează conform Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 501/5.253/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Metodologia se modifică de Autoritatea Naţională pentru Calificări şi comitetele sectoriale şi se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice în termen de 90 de zile de la publicarea prezentelor norme.”

41. La articolul 36, alineatele (1) şi (22) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 36. - (1) Certificatele de calificare profesională sau de absolvire cu recunoaştere naţională, prevăzute la art. 44 din ordonanţă, sunt imprimate-tip, tipărite pe hârtie specială, având elemente de securizare, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 4 şi 5 şi au regimul actelor de studii.

………………………………………………………..

(22) La absolvirea programelor de formare profesională organizate în condiţiile art. 16 alin. (1) din ordonanţă înaintea aprobării standardului ocupaţional, certificatul se eliberează fără anexă.”

42. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 37. - (1) Procedura de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, prevăzută la art. 45 din ordonanţă, stabileşte modalitatea de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale, în cadrul centrelor de evaluare a competenţelor profesionale, precum şi metodologia de autorizare şi monitorizare a acestora.

(2) Centrele de evaluare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale sunt persoane juridice de drept public sau privat, autorizate de către Autoritatea Naţională pentru Calificări.

(3) Criteriile şi procedurile de evaluare şi certificare a evaluatorilor de competenţe profesionale, a evaluatorilor de evaluatori şi a evaluatorilor externi se elaborează de Autoritatea Naţională pentru Calificări şi comitetele sectoriale, se avizează de consiliul Autorităţii Naţionale pentru Calificări şi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

(4) Procedura de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4.543/468/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică de Autoritatea

Naţională pentru Calificări şi se aprobă prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.”

43. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 39. - Metodologia de realizare a cercetării statistice aferente formării profesionale a adulţilor, prevăzută la art. 61 alin. (2) din ordonanţă, se elaborează în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.”

44. Articolul 40 se abrogă.

45. La articolul 41, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 41. - (1) Activitatea de control prevăzută la art. 62 din ordonanţă are în vedere:

a) activitatea de formare profesională desfăşurată de furnizorii de formare profesională;

b) activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională.”

46. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 43. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme.”

47. După anexa nr. 6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - În tot cuprinsul normelor metodologice:

a) sintagma “Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei” se înlocuieşte cu sintagma “Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice”;

b) sintagma “Ministerul Educaţiei şi Cercetării” se înlocuieşte cu sintagma “Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice”;

c) sintagma “direcţii generale de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti” se înlocuieşte cu sintagma “direcţii de muncă şi securitate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti”;

d) sintagmele “Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor” şi “Secretariatul tehnic al Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor” se înlocuiesc cu sintagma “Autoritatea Naţionala pentru Calificări”.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 21 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

p. Ministrul delegat pentru dialog social,

Alexandra Patricia Braica,

secretar de stat

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Minai Cîmpeanu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

 

Bucureşti, 24 iunie 2015.

Nr. 481.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 71a normele metodologice)

 

Angajatorul (denumirea completă) ..............................

Sediul: localitatea .......................... str. .................. nr. ....... cod poştal .................. sectorul/judeţul .......................

Cod unic de înregistrare ...................

tel./fax. ............/........... e-mail .................

 

TABEL

cu salariaţii proprii care au beneficiat de formare profesională organizată de angajator în condiţiile art. 21 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

 

Anul ........ Trimestrul ......

Număr total salariaţi/din care beneficiari de formare profesională în condiţiile art. 21 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată.........../................

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele salariatului care a beneficiat de formare profesională

Codul COR al ocupaţiei salariatului

Denumire program de formare*

Număr ore de formare

Motivul pentru care s-a organizat formarea**

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:

………………………………

Semnătura reprezentantului legal

…………………………………….

L.S.

………………………………


* Se va introduce, după caz, unul dintre următoarele coduri, astfel:

1. program de formare profesională organizat pentru îmbunătăţirea competenţelor necesare practicării ocupaţiei;

2. program de formare profesională organizat pentru competenţe profesionale comune mai multor ocupaţii - în acest caz se introduc codurile COR pentru acele ocupaţii;

3. program de formare profesională organizat pentru competenţe-cheie.

** Se va introduce, după caz, unul dintre următoarele coduri, astfel:

1. dacă programul de formare se organizează la cererea angajatului;

2. dacă programul de formare se organizează din iniţiativa angajatorului pentru îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale salariatului;

3. dacă programul de formare se organizează de angajator pentru evitarea concedierii;

4. dacă programul de formare se organizează de angajator prin efectul legii (în acest caz se specifică legea care obligă salariatul la formarea profesională);

5. alte situaţii; în acest caz se va menţiona în clar situaţia.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A. Giurgiu, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administraţi v-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A. Giurgiu, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Iulian-Ghiocel Matache,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale

şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 15 iulie 2015.

Nr. 559.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Compania Naţional㠓Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A. Giurgiu

Giurgiu, Şos. Portului nr. 1, judeţul Giurgiu

Cod unic de înregistrare 1284717

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

9.680,95

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

9.656,09

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

24,86

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

10705,83

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

10.565,63

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

3.346,81

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

242,80

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

4.973,02

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

3.405,76

C1

ch. cu salariile

13

3.014.76

C2

bonusuri

14

391,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

18100

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

131,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

357,96

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1.028,30

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

2.003,00

2

 

Cheltuieli financiare

20

140,20

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-1 024,88

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0,00

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

-1.024,88

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

346,05

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

346,05

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

100,65

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

119,05

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

26,00

 

 

e)

alte cheltuieli

42

100,35

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

60.640,00

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

60.640,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

155

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

155

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1.809,55

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.620,84

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

62,30

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.105,87

8

 

Plăţi restante

55

498,00

9

 

Creanţe restante

56

3.654.26

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale “Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale “Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2015, nr. 186/2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Iulian-Ghiocel Matache,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 15 iulie 2015.

Nr. 560.

 

ANEXĂ

            MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Comercial㠓Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A.

Sediul/Adresa: localitatea Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224 F

Cod unic de înregistrare: R0477647

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent (2015)

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

1.536.534,94

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1.447.646,00

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

88.888,94

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

1.544.771,04

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1.463.480,66

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

1.110.949,61

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

894,64

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

209.400,16

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

133.016,36

C1

ch. cu salariile

13

130.371,47

C2

bonusuri

14

2 644,89

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

13.401,97

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

13.401,97

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

1 905,22

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

48.807,78

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

142.236,25

2

 

Cheltuieli financiare

20

81.290,48

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-8.236,10

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

93.030,10

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

20.897,00

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

92.967,10

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

2.083

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

1.996

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

5.532,40

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

5.443,03

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

725,27

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.005,36

8

 

Plăţi restante

55

14,00

9

 

Creanţe restante

56

3.300,00

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 ta evaluarea naţională din anul 2015 pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi la examenul naţional de bacalaureat sesiunea iunie-iulie în anul 2015

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 57 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea de stimulente financiare în valoare de 1.000 de lei fiecărui absolvent al clasei a VIII-a care a obţinut media 10 la evaluarea naţională din anul 2015 pentru absolvenţii clasei a VIII-a.

Art. 2. - Se aprobă acordarea de stimulente financiare în valoare de 3.000 de lei fiecărui absolvent de liceu care a obţinut media 10 la examenul naţional de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie în anul 2015.

Art. 3. - Sumele necesare acordării stimulentelor financiare prevăzute la art. 1 şi 2 se alocă din bugetul aprobat pe anul 2015 Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, titlul 57.01 “Asistenţă socială”, cap. 65.01 “Învăţământ”.

Art. 4. - Lista beneficiarilor stimulentelor financiare prevăzute la art. 1 şi 2 şi modalitatea de acordare a acestora se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Minai Cîmpeanu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 15 iulie 2015.

Nr. 568.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 37 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Minai Cîmpeanu

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 15 iulie 2015.

Nr. 569.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind decontarea cheltuielilor pentru naveta (a şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme metodologice au ca obiect stabilirea procedurilor şi a documentelor justificative ce trebuie prezentate la decont de persoanele implicate, precum şi a rolului autorităţilor administraţiei publice locale şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, în vederea decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar.

(2) în înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile folosite au următoarea semnificaţie:

a) beneficiari - cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar, îndreptăţit la decontarea cheltuielilor de navetă, care nu deţin locuinţă în localitatea unde au postul, indiferent de titlu;

b) localitate - în conformitate cu dispoziţiile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare, prin localitate se înţelege: capitala României, municipii, oraşe, sate reşedinţă de comună, sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor;

c) localitate de domiciliu/reşedinţă - localitatea din mediul urban sau din mediul rural în care cadrul didactic/didactic auxiliar are domiciliul/reşedinţa, potrivit documentelor de evidenţă a populaţiei;

d) navetă - deplasarea dus-întors a beneficiarilor din localitatea de domiciliu/reşedinţă într-o altă localitate unde este situată unitatea de învăţământ/unitatea de învăţământ special/centrul de resurse şi asistenţă educaţională, la care aceştia îşi au locul de muncă;

e) postul - denumire generică pentru locul de muncă din cadrul unităţii de învăţământ unde beneficiarii îşi desfăşoară efectiv activitatea;

f) unitate/unitate de învăţământ - unitatea de învăţământ preuniversitar de stat, unitatea de învăţământ special, centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională, unde beneficiarul are locul de muncă.

Art. 2. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a cuprinde în bugetul local sume destinate decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei beneficiarilor din învăţământul preuniversitar de stat, din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, care nu dispun de locuinţă în localitatea unde este situată unitatea de învăţământ la care au postul.

(2) Sumele destinate navetei beneficiarilor prevăzuţi la alin. (1) se asigură din veniturile proprii ale bugetelor locale şi din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

Art. 3. - (1) Beneficiază de decontarea cheltuielilor de navetă cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar, care nu deţin locuinţă în localitatea unde aceştia îşi au postul.

(2) Cheltuielile cu efectuarea navetei se decontează doar atunci când distanţa ce trebuie parcursă zilnic depăşeşte limita teritorială a localităţii în care se găseşte unitatea de învăţământ preuniversitar de stat.

Art. 4. - (1) Naveta beneficiarilor poate fi efectuată cu:

a) autovehiculele destinate transportului de persoane deţinute/asigurate de către unităţile de învăţământ în măsura în care nu este afectat transportul elevilor;

b) autovehiculele/ambarcaţiunile destinate transportului de persoane deţinute/asigurate de către autorităţile administraţiei publice locale, în măsura în care nu este afectat transportul elevilor;

c) mijloace de transport ale operatorilor de transport autorizaţi (transport în comun: microbuze, autobuze, tren, ambarcaţiune);

d) autoturismul/ambarcaţiune proprietate personală sau deţinut/ă legal cu orice titlu.

(2) Transportul beneficiarilor cu mijloacele de transport ce aparţin unităţii de învăţământ sau autorităţii administraţiei publice locale se efectuează gratuit, conform programului şi pe rutele stabilite prin hotărâre a autorităţii deliberative, precum şi cu respectarea orarului/programului unităţii de învăţământ.

Art. 5. - (1) în vederea decontării lunare a cheltuielilor cu efectuarea navetei, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ analizează cererile pentru asigurarea decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei, având în vedere următoarele elemente:

a) existenţa cererii prin care se solicită decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei, potrivit modelului prevăzut în anexa la prezentele norme metodologice, care face parte integrantă din acestea;

b) domiciliul/reşedinţa solicitantului dovedite cu menţiunile cuprinse în cartea de identitate, potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

c) dacă solicitantul deţine sau nu deţine o locuinţă în localitatea unde are postul, pe baza declaraţiei pe propria răspundere;

d) dacă transportul poate fi sau nu asigurat cu autovehicule/ambarcaţiuni de tipul celor enumerate la art. 4 alin. (1)lit. a) şi/sau b);

e) distanţa, în kilometri, între localitatea de domiciliu/reşedinţă şi localitatea în care se află situată unitatea de învăţământ;

f) mijloacele de transport în comun cu care se deplasează solicitantul între localitatea de domiciliu şi localitatea în care se află situată unitatea de învăţământ;

g) valoarea unui abonament lunar pe fiecare tip de mijloc de transport în comun;

h) valoarea biletelor pe fiecare mijloc de transport, numai în următoarele situaţii: pe ruta respectivă nu se emit abonamente; beneficiarul utilizează mai multe mijloace de transport în comun; beneficiarul are postul în mai multe unităţi de învăţământ din localităţi diferite;

i) numărul de persoane care solicită decontarea navetei;

j) respectarea regulilor pentru decontarea cheltuielilor cu naveta, prevăzute la art. 7.

(2) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ analizează şi verifică legalitatea solicitărilor, aprobă lunar cererile solicitanţilor şi fundamentează necesarul lunar de finanţare, individual şi pe total unitate de învăţământ. Necesarul de finanţat se transmite de către directorul unităţii de învăţământ sub formă de solicitare primarului, respectiv preşedintelui consiliului judeţean, după caz, în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea lunii pentru care se face fundamentarea, în vederea deschiderii de credite pentru efectuarea plăţilor.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru municipiul Bucureşti solicitările se transmit primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti şi vor avea în vedere doar naveta beneficiarilor cu domiciliul/reşedinţa în afara municipiului Bucureşti.

(4) în cazul în care există indicii că solicitantul deţine locuinţă în localitatea în care îşi are postul, primarul dispune efectuarea unei verificări în cazul solicitantului respectiv şi, pe baza raportului întocmit de către persoanele cu atribuţii în acest sens, emite o dispoziţie prin care aprobă sau respinge propunerea sumei înaintată de către directorul unităţii de învăţământ.

(5) Dispoziţia autorităţii executive poate fi atacată de către solicitantul nemulţumit, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - (1) în vederea asigurării fondurilor necesare decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice în bugetele de venituri şi cheltuieli ale autorităţilor administraţiei publice locale, ordonatorii de credite ai unităţilor de învăţământ prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. f) vor transmite ordonatorului principal de credite al bugetului local, până la data de 1 noiembrie a fiecărui an, pentru anul bugetar următor, o solicitare fundamentată a sumelor necesare.

(2) în vederea stabilirii sumelor necesare prevăzute la alin. (1), în perioada 1-30 septembrie a fiecărui an, beneficiarii înştiinţează în scris conducătorul unităţii de învăţământ că pe parcursul anului şcolar vor solicita decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei la şi de la locul de muncă, cu specificarea nivelului estimat al valorii totale.

(3) La nivelul ordonatorului principal de credite se verifică, se analizează şi se centralizează solicitările tuturor unităţilor de învăţământ de pe raza unităţii administrativ-teritoriale, în vederea stabilirii nivelului creditelor bugetare ce vor fi aprobate în buget, necesare finanţării cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat.

(4) în cursul anului, până la data de 1 noiembrie, ordonatorii de credite ai unităţilor de învăţământ actualizează cererea transmisă potrivit alin. (1), în funcţie de modificările intervenite ca urmare a începerii unui nou an şcolar şi în funcţie de necesităţi, procedează la rectificare bugetară în condiţiile legii în vederea majorării sau diminuării, după caz, a creditelor bugetare destinate finanţării acestor cheltuieli.

Art. 7. - (1) Decontarea abonamentelor/biletelor de transport emise de operatorii de transport auto şi naval pentru cadrele didactice şi pentru personalul didactic auxiliar se asigură la valoarea acestora.

(2) Decontarea abonamentelor emise de operatorii de transport feroviar public de călători se asigură la valoarea acestora, tren clasa a 2-a. Decontarea abonamentelor emise de operatorii de transport feroviar alternativ CFR se asigură la valoarea acestora, dar nu mai mult decât tarifele de deservire generală din transportul feroviar public de călători, tren clasa a 2-a.

(3) Sunt acceptate la decont biletele emise zilnic de operatorii de transport numai în situaţiile în care pe ruta respectivă nu se emit abonamente, atunci când beneficiarul utilizează mai multe mijloace de transport în comun sau când acesta are norma/postul în mai multe unităţi de învăţământ din localităţi diferite.

(4) Distanţa pentru care se decontează abonamentul/biletul şi care este înscrisă pe documentul justificativ este distanţa dintre localitatea de domiciliu/reşedinţă a beneficiarului şi localitatea în care se află unitatea de învăţământ,

(5) Sunt interzise încheierea de contracte între unitatea de învăţământ şi operatorul de transport şi, implicit, efectuarea de plăţi direct de către unitatea de învăţământ către operatorul de transport în comun.

(6) Decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei se poate face pentru autoturismul/ambarcaţiunea proprietate personală sau deţinut/ă legal cu orice titlu atunci când:

a) pe ruta dintre localitatea de domiciliu/reşedinţă şi localitatea în care se află situată unitatea de învăţământ nu există servicii de transport efectuate de operatorii de transport în comun sau programul acestora diferă semnificativ de orarul/programul unităţii de învăţământ;

b) pe ruta dintre localitatea de domiciliu/reşedinţă şi localitatea în care se află situată unitatea de învăţământ există servicii de transport efectuate de operatorii de transport în comun, însă cadrul didactic, respectiv personalul didactic auxiliar optează pentru transportul cu autoturismul/ambarcaţiunea proprietate personală sau deţin ut/ă legal cu orice titlu.

(7) Decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei pentru personalul care se deplasează cu autoturismul/ambarcaţiunea proprietate personală sau deţinut/ă legal cu orice titlu, în cazurile prevăzute la alin. (6), se face la valoarea unui abonament pentru ruta respectivă sau pentru distanţe similare.

(8) Se interzice decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei cu autoturismul proprietate personală, pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar, atunci când acestea au asigurate servicii de transport gratuit cu autovehiculele destinate transportului de persoane deţinute/asigurate de către autorităţile administraţiei publice locale sau de către unitatea de învăţământ, iar orarul mijloacelor de transport nu diferă cu mai mult de 2 ore de orarul/programul beneficiarului.

(9) Documentele justificative prezentate de beneficiar lunar la decont, pentru luna precedentă, unităţii de învăţământ sunt următoarele:

a) abonamentele, emise de operatorii de transport auto/feroviar/naval în conformitate cu reglementările legale în vigoare, utilizate în luna precedentă;

b) biletele emise de operatorii de transport auto/feroviar/naval în conformitate cu reglementările legale în vigoare, utilizate în luna precedentă, acceptate numai în cazurile prevăzute la art. 7 alin. (3);

c) bonurile de achiziţie a carburantului, pentru transportul efectuat cu autoturismul/ambarcaţiunea proprietate personală sau deţinut/ă legal cu orice titlu, iar suma decontată se calculează potrivit prevederilor alin. (7). Valoarea bonurilor prezentate la decont trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea sumei decontate.

(10) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat au obligaţia efectuării plăţii abonamentelor/biletelor şi contravalorii transportului efectuat cu autoturismul/ambarcaţiunea proprietate personală sau deţinută legal cu orice titlu, în luna următoare celei pentru care au fost prezentate documentele justificative.

(11) Unităţile de învăţământ răspund de arhivarea şi păstrarea documentelor justificative prezentate la decont.

(12) Decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei:

a) se realizează proporţional cu perioada de activitate din cadrul unei luni calendaristice, pe baza pontajului lunar;

b) nu se realizează pe perioada concediilor de odihnă sau a suspendării contractelor individuale de muncă ale beneficiarilor.

Art. 8. - Prezentele norme metodologice se aplică, în mod corespunzător, şi personalului didactic şi didactic auxiliar angajat în unităţile de învăţământ pentru activităţi extraşcolare şi unităţile conexe din învăţământul preuniversitar de stat, finanţarea pentru sumele necesare decontării navetei asigurându-se, în acest caz, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

Art. 9. - Pentru anul bugetar 2015 ordonatorii de credite ai unităţilor de învăţământ vor comunica ordonatorilor principali de credite sumele necesare decontării navetei la şi de la locul de muncă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, în baza solicitărilor beneficiarilor, aprobate de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.

 

ANEXA

la normele metodologice

 

CERERE

pentru decontarea lunară a navetei

 

- model –

 

Către

Unitatea de învăţământ..............................

 

Domnului/Doamnei Director

 

Subsemnatul/Subsemnata, .........................................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ............ nr. ..........., CNP ......................... angajat/ă al/a unităţii dumneavoastră de învăţământ pe funcţia de .............................. solicit decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei pe luna ............... anul ................, în cuantum de .................. lei, reprezentând contravaloarea:

 abonamentului;

 biletelor de călătorie;

 facturilor emise de firma transportatoare;

 bonurilor de carburant.

Ataşez următoarele documente doveditoare:

- dacă naveta se efectuează cu mijloc de transport în comun:

 copie a B.I./C.I.;

 abonament;

 bilete de călătorie;

- dacă naveta se efectuează cu autoturismul/ambarcaţiunea personal/ă:

 copie a B.I./C.I.;

 adeverinţă emisă de firma transportatoare cu valoarea abonamentului;

 copie a certificatului de înmatriculare al autoturismului (dacă este înmatriculat pe numele persoanei solicitante sau al soţului);

 împuternicire notarială (dacă autoturismul/ambarcaţiunea este înmatriculat/ă pe numele altei persoane);

 contract de comodat (dacă autoturismul/ambarcaţiunea este înmatriculat/ă pe numele altei persoane);

 bonuri de carburant.

 

Data ...................

Semnătura .....................

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.