MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 542/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 542         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 21 iulie 2015

 

SUMAR

 

 

DECRETE

 

655. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

656. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 347 din 7 mai 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. d) şi art. 91 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, precum şi ale art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

557. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar şi, după caz, modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine

 

576. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            842. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 736/2015 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

76. - Decizie privind modificarea Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 65/2015 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme

 

Rectificări la:

 - Decretul nr. 214/1998

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. f) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 783/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Victor Grigoraş, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea, se eliberează din funcţie ca urmare a condamnării definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 20 iulie 2015.

Nr. 655.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 761/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Silvia Mariana Pietraru, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vânju Mare, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 20 iulie 2015.

Nr. 656.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 347

din 7 mai 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. d) şi art. 91 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, precum şi ale art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Bianca Drăghici - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. d) şi art. 91 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, precum şi ale art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, excepţie ridicată de Vasile Dina în Dosarul nr. 1.067/46/2013 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului nr. 1.132D/2014 al Curţii Constituţionale.

2. La apelul nominal răspunde autorul excepţiei, personal şi asistat de avocaţii Daniela Nicoleta Andreescu şi Ion Popescu, cu împuterniciri avocaţiale depuse la dosar, şi pentru partea Agenţia Naţională de Integritate, director general al Direcţiei generale juridice Ioana Lazăr, cu delegaţie depusă la dosar. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că, la dosar, autorul excepţiei a depus note scrise în susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate invocate.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul doamnei avocat Daniela Nicoleta Andreescu, care solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care susţine, în esenţă, că, prin art. 91 din Legea nr. 176/2010, se prevede posibilitatea ca un primar ales prin votul comunităţii să fie eliberat din funcţia ocupată, înainte de finalul mandatului, prin emiterea unui ordin de către prefectul local, ordin care are la bază un referat al secretarului comunei şi/sau alte acte la care se referă implicit art. 21 din Legea nr. 176/2010, când Agenţia Naţională de Integritate trimite un exemplar din raportul de evaluare către prefect, ca organ disciplinar. Apreciază că, astfel, se stabilesc atribuţii de organ disciplinar pentru prefect, care este înalt funcţionar public şi reprezentantul Guvernului pe plan local, faţă de primar, organ ales, care funcţionează pe principiul autonomiei locale ca autoritate administrativă autonomă care rezolvă treburile publice din comune şi oraşe. De asemenea consideră că dispoziţiile de lege criticate comportă interpretări, creează confuzie şi sunt lipsite de previzibilitate şi accesibilitate. Totodată, susţine că, prin art. 25 din Legea nr. 176/2010, cu referire la art. 16 din Legea nr. 393/2004 şi art. 91 din Legea nr. 176/2010, în raport cu art. 16 din Constituţie, se legiferează posibilitatea sancţionării unei abateri disciplinare legate de incompatibilitate, însă, pentru aceeaşi faptă, o persoană poate să fie eliberată din funcţie înainte de terminarea mandatului său, iar o alta să fie doar sancţionată disciplinar cu reducerea salariului pe timp de 3 luni, de exemplu, creându-se discriminare în privinţa răspunderii, în raport cu funcţia sau calitatea persoanei evaluate de Agenţia Naţională de Integritate şi de reglementările respectivului domeniu, aspect care rezultă, fără dubiu, din prevederile art. 25 alin. (3) şi (4) cu referire la alin. (1) şi (2) ale aceluiaşi articol din Legea nr. 176/2010. În final, apreciază că măsura eliberării din funcţie a primarului, într-un astfel de context, nu este rezonabilă. Depune un set de înscrisuri în susţinerea excepţiei.

5. Domnul avocat Ion Popescu susţine admiterea excepţiei de neconstituţionalitate şi învederează Curţii că legea trebuie interpretată şi aplicată în litera şi spiritul ei.

6. Reprezentantul Agenţiei Naţionale de Integritate solicită respingerea, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale în ceea ce priveşte art. 87 lit. d) din Legea nr. 161/2003. Cât priveşte art. 91 din Legea nr. 161/2003 şi art. 25 din Legea nr. 176/2010 apreciază că motivele invocate de autor nu sunt veritabile critici de neconstituţionalitate, ci aspecte care ţin de fondul cauzei. Prin urmare, competenţa de interpretare şi aplicare a legii revine instanţei de contencios administrativ. Depune concluzii scrise.

7. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care arată că raţionamentul de la care a pornit autorul excepţiei este greşit. Astfel, autorul susţine că incompatibilitatea funcţiei de primar cu alte funcţii ar trebui reglementată în Constituţie. Or, potrivit prevederilor constituţionale ale art. 121 alin. (2), consiliile locale şi primarii funcţionează, în condiţiile legii, ca autorităţi administrative autonome şi rezolvă treburile publice din comune şi din oraşe. În continuare apreciază că dispoziţiile de lege criticate se aplică în mod egal tuturor celor vizaţi de ipoteza normei juridice. În final, arată că ari. 148, art. 154 şi art. 156 din Constituţie nu au legătură cu cauza.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

8. Prin încheierea din 16 octombrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 1.067/46/2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. d) şi art. 91 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, precum şi ale art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.

9. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine, în esenţă, că în Constituţie sunt reglementate incompatibilităţi pentru nouă tipuri defuncţii, iar funcţia de primar şi de consilier local nu se regăseşte printre funcţiile nominalizate, deşi sunt funcţii prevăzute la art. 121. Arată că prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.414 din 4 noiembrie 2009 s-a specificat faptul că legea privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul pentru bugetari este constituţională, cu excepţia cumulului funcţiilor prevăzute de Constituţie, cărora nu le pot fi impuse alte restricţii decât cele prevăzute de Legea fundamentală. Pe acest raţionament, prin Legea nr. 161/2013, anterioară Constituţiei, nu se pot impune incompatibilităţi pentru primari şi consilieri locali. Apreciază că prin Constituţie nu se prevede posibilitatea întreruperii înainte de termen a mandatului de primar pe motiv de incompatibilitate, aşa cum se prevede pentru membrii Guvernului şi pentru parlamentari, în art. 106 şi în art. 70 alin. (2) din Constituţie. Din această perspectivă, dispoziţiile art. 91 din Legea nr. 161/2003 intră în contradicţie cu prevederile Constituţiei şi cu cele ale Legii nr. 393/2004.

10. De asemenea se menţionează că art. 25 din Legea nr. 176/2010, în forma actuală, încalcă art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţie şi art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale pentru că este lipsit de previzibilitate şi accesibilitate. Totodată, se susţine că nu există o definiţie a incompatibilităţii, existând două cazuri detaliate de incompatibilitate, iar art. 25 din Legea nr. 176/2010 prevede o reglementare care defineşte abaterea disciplinară ca fiind o decizie, un act, o faptă realizată cu încălcarea stării de incompatibilitate. În final, se arată că abaterea disciplinară stabilită prin art. 25 pct. (1) din Legea nr. 176/2010 contrazice reglementările stabilite la pct. 2 şi 3r întrucât se arată că abaterea trebuie sancţionată, dar nu cu mustrare sau avertisment, după care se face vorbire numai de demitere şi încetare, precum şi de interdicţia desfăşurării activităţii pe timp de 3 ani.

11. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal îşi exprimă opinia în sensul că excepţia de neconstituţionalitate invocată nu este întemeiată, întrucât dispoziţiile de lege criticate nu contravin prevederilor constituţionale. Menţionează jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

12. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

13. Avocatul Poporului, prin adresa comunicată, precizează faptul că îşi menţine punctul de vedere exprimat în dosarele Curţii Constituţionale nr. 316D/2014, nr. 469D/2014, nr. 512D/2014, nr. 513D/2014 şi nr. 799D/2014.

14. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise şi înscrisurile depuse de autorul excepţiei şi susţinerile acestuia, concluziile scrise depuse şi susţinerile Agenţiei Naţionale de Integritate, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele.

15. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

16. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 87 alin. (1) lit. d) şi art. 91 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, precum şi ale art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 2 septembrie 2010. Potrivit art. 77 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, Ori de câte ori prin legi şi prin alte acte normative se face trimitere la Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale ori la «societatea comercială/societăţile comerciale», după caz, trimiterea se consideră a fi făcută la Legea societăţilor nr. 31/1990 ori, după caz, la «societatea/societăţile reglementată/reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare».”Textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003: (1) Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu: [...]

d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice;”;

- Art. 91 din Legea nr. 161/2003: (1) Starea de incompatibilitate intervine numai după validarea mandatului, iar în cazul prevăzut la art. 88 alin. (2), după validarea celui de-al doilea mandat, respectiv după numirea sau angajarea alesului local, ulterior validării mandatului, într-o funcţie incompatibilă cu cea de ales local.

(2) în cazul prevăzut la ari. 89, incompatibilitatea cu calitatea de ales local intervine la data la care alesul local, soţul sau ruda de gradul I a acestuia devin acţionari.

(3) Alesul local poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi numit sau ales în funcţia care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcţie. Alesul local care devine incompatibil prin aplicarea prevederilor prezentei secţiuni este obligat să demisioneze din una dintre funcţiile incompatibile în cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(4) în situaţia în care alesul local aflat în stare de incompatibilitate nu renunţă la una dintre cele două funcţii incompatibile în termenul prevăzut la alin. (3), prefectul va emite un ordin prin care constată încetarea de drept a mandatului de ales local la data împlinirii termenului de 15 zile sau, după caz, 60 de zile, la propunerea secretarului unităţii administrativ-teritoriale. Orice persoană poate sesiza secretarul unităţii administrativ-teritoriale.

(5) Ordinul emis de prefect potrivit alin. (4) poate fi atacat la instanţa de contencios administrativ competentă.

(6) în cazul primarilor, prefectul va propune Guvernului stabilirea datei pentru alegerea unui nou primar, iar în cazul consilierilor locali şi consilierilor judeţeni, se va proceda la validarea mandatului unui supleant, potrivit prevederilor Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”;

- Art. 25 din Legea nr. 176/2010: (1) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat că a emis un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective, în măsura în care prevederile prezentei legi nu derogă de la aceasta şi dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni.

(2) Persoana eliberată sau destituita din funcţie potrivit prevederilor alin. (1) sau faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică ce face obiectul prevederilor prezentei legi, cu excepţia celor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării. destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului - Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului. În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcţie sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicţia de 3 ani operează potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti de confirmare a existenţei unui conflict de interese sau a unei stări de incompatibilitate.

(3) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate sau de conflict de interese constituie temei pentru eliberarea din funcţie ori, după caz, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective.

(4) Prin derogare de la dispoziţiile legilor speciale care reglementează răspunderea disciplinară, sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate ca urmare a săvârşirii unor abateri dintre cele cuprinse în prezenta lege nu pot consta în mustrare sau avertisment..

17. În opinia autorului excepţiei, prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 16 alin. (3) privind ocuparea funcţiilor şi demnităţilor publice, art. 37 alin. (2) privind dreptul de a fi ales, art. 121 referitor la autorităţile comunale şi orăşeneşti, art. 148 privind Integrarea în Uniunea Europeană, art. 150-152 referitor la revizuirea Constituţiei şi art. 153-156 privind dispoziţii finale şi tranzitorii, precum şi art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

18. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate, în raport cu critici similare, Curtea constatând, prin Decizia nr. 225 din 15 februarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 28 aprilie 2011, şi Decizia nr. 309 din 5 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 4 august 2014, că acestea sunt constituţionale. Pentru a pronunţa această soluţie, Curtea a statuat că incompatibilitatea stabilită prin aceste dispoziţii legale reprezintă o măsură necesară pentru asigurarea transparenţei în exercitarea funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, precum şi pentru prevenirea şi combaterea corupţiei, măsură ce are ca scop garantarea exercitării cu imparţialitate a funcţiilor publice.

19. De asemenea, prin Decizia nr. 1,076 din 14 iulie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 26 august 2011, Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (1), (3) şi (4) din Legea nr. 161/2003, iar prin Decizia nr. 9 din 10 ianuarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 154 din 17 februarie 2006, Decizia nr. 326 din 18 aprilie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 12 mai 2006, Decizia nr. 631 din 3 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea t, nr. 903 din 7 noiembrie 2006, şi Decizia nr. 398 din 24 aprilie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 21 mai 2007, Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003. Curtea a constatat că incompatibilitatea consilierilor locali şi judeţeni, care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale de a încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective, a fost instituită de legiuitor ţinând cont de necesitatea prevenirii conflictelor de interese ale aleşilor locali. Astfel, dispoziţiile de lege criticate dau expres/e principiilor care stau la baza acestei preveniri, şi anume: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public, astfel cum rezultă din prevederile art. 71 din Legea nr. 161/2003.

20. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, atât considerentele, cât şi soluţia deciziilor invocate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

21. Curtea reţine că prevederile legale supuse controlului de constituţionalitate, stabilind cu claritate incompatibilităţi specifice aleşilor locali, dau expresie voinţei legiuitorului, care a apreciat că funcţiile publice care obligă la transparenţa modului de utilizare şi administrare a fondurilor publice sunt incompatibile cu funcţiile private, specifice mediului de afaceri, întrucât cumulul acestora ar putea duce la atingerea interesului public şi a încrederii cetăţenilor în autorităţile administraţiei publice.

22. Totodată, Curtea reţine că instituirea prin lege a unor incompatibilităţi privind aleşii locali nu încalcă dispoziţiile constituţionale privind autorităţile comunale şi orăşeneşti, care, prin art. 121 alin. (2), stabilesc că primarii şi consiliile locale funcţionează în condiţiile legii. De asemenea, potrivit art. 16 alin. (3) din Constituţie, demnităţile şi funcţiile publice se exercită în condiţiile legii, astfel încât activitatea primarilor şi a consilierilor locali trebuie să se circumscrie regulilor pe care, în aplicarea normelor constituţionale, legiuitorul Ie-a edictat, în vederea creării cadrului de funcţionare a acestora, fără ca aceasta să aibă semnificaţia completării Legii fundamentale. De altfel, potrivit art. 80 din Legea nr. 161/2003, „Incompatibilităţile privind demnităţile publice şi funcţiile publice sunt cele reglementate de Constituţie, de legea aplicabilă autorităţii sau instituţiei publice în care persoanele ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică îşi desfăşoară activitatea, precum şi de dispoziţiile prezentului titlu.”

23. Referitor la criticile aduse art. 25 din Legea nr. 176/2010, Curtea, prin Decizia nr. 418 din 3 iulie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 30 iulie 2014, soluţionând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010, raportate la prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (5) şi art. 16, a constatat că dispoziţiile art. 25 alin. (2) teza a două din Legea nr. 176/2010 sunt constituţionale în măsura în care sintagma aceeaşi funcţie” se referă la toate funcţiile eligibile prevăzute de art. 1 din aceeaşi lege. Însă, în prezenta cauză, prevederile art. 25 din Legea nr. 176/2010 sunt criticate din altă perspectivă, autorii excepţiei neinvocând neconstituţionalitatea sintagmei aceeaşi funcţie” cuprinsă de aceste norme.

24. În mod constant, în jurisprudenţa sa, Curtea a statuat că prevederile art. 25 din Legea nr. 176/2010 se integrează scopului legii, anume asigurarea integrităţii şi transparenţei în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale şi nu contravin normelor constituţionale privind dreptul de a fi ales şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 481 din 21 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 4 februarie 2014, Decizia nr. 483 din 21 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 31 ianuarie 2014, şi Decizia nr. 638 din 11 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 19 ianuarie 2015).

25. Cât priveşte invocarea art. 21 alin. (3) din Constituţie şi a art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Curtea nu poate reţine nici aceste critici, deoarece atacarea la instanţa de contencios administrativ competentă a ordinului emis de către prefect, prin care constată încetarea de drept a mandatului de ales local, în situaţia în care alesul local aflat în stare de incompatibilitate nu renunţă la una dintre cele două funcţii incompatibile, reprezintă o garanţie a aplicării dreptului la un proces echitabil.

26. În fine, Curtea constată că invocarea dispoziţiilor art. 148 şi art. 150-156 din Constituţie nu are relevanţă pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate, iar susţinerile privind înţelegerea conţinutului normelor juridice criticate, prin corelare cu alte dispoziţii legale, vizează interpretarea şi aplicarea legilor în cauzele deduse judecăţii, operaţiuni care excedează controlului de constituţionalitate. În aceste condiţii, Curtea reţine că stabilirea în concret a stării de incompatibilitate în cazul aleşilor locali revine instanţei judecătoreşti, care, cu prilejul soluţionării acţiunii formulate împotriva raportului de evaluare întocmit de Agenţia Naţională de Integritate, analizează particularităţile fiecărei speţe, în lumina dispoziţiilor legale cu incidenţă în materie, astfel încât soluţia dispusă să corespundă scopului de asigurare a imparţialităţii, protejare a interesului social şi evitare a conflictului de interese.

27. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Vasile Dina în Dosarul nr. 1.067/46/2013 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 87 alin (1) lit. d) şi art. 91 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, precum şi a art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 7 mai 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Bianca Drăghici

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar şi, după caz, modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar şi, după caz, modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 15 iulie 2015.

Nr. 557.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru unele unităţi din subordine, pentru care se actualizează valorile de inventar şi, după caz, se modifică denumirea, descrierea tehnică şi adresa

 

Nr. crt.

Nr. M. F. şi  codul de clasificaţie

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar

- lei -

0

1

2

3

4

5

1. Direcţia pentru Agricultură Bihor CUI - 4390240

1

37851

8.28.03

Clădire lab. furaje, gard beton, voliere, şopron lemn

Sc. - 201 mp;

Scurte - 702 mp cărămidă

Judeţul Bihor, municipiul Oradea, Str. Cazaban nr.: -

35.391

2

38097

8.28.13

Mag. pest.+ împrejm. gard + Wc + canal scurgere

Sc. - 244 mp,

Scurte - 3.000 mp

Judeţul Bihor, municipiul Oradea, Str. Clujului nr.: -

281

2. Direcţia pentru Agricultură Dolj CUI - 4417052

3

100824

8.28.10

Clădire birouri

Sc. - 567,98 mp; P + E

Judeţul Dolj, municipiul Craiova, bd. Nicolae Romanescu nr. 41

1.377.607

4

 

100826

8.27.07

Garaje

Sc. - 27,08 mp; teren - 859,5 mp

Judeţul Dolj, municipiul Craiova, bd. Nicolae Romanescu nr. 41

10.144

3. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Suceava CUI - 4244458

5

34775 0

8.28.10

Depozit nr. 1 de subst. fitosanitare; Instalaţie de distribuire gaze naturale

Sc = 129 mp; Sd - 129 mp; Scurte - 1.145 mp; cărămidă; plăci; supraf. dim. conf. HG nr. 250/2006

Judeţul Suceava, municipiul Fălticeni, str. Pleşeşti Gane nr. 10 bis

344.765

6

34787

8.28.10

Magazie fitosanitară + birouri + grup sanitar

Se -204 mp;

scurte - 479 mp; P; cărămidă; ţiglă

Judeţul Suceava, oraşul Gura Humorului, str. Mănăstirea Humorului nr. 158

19.972

7

34794

8.29.08

Birou administrativ

Se -121 mp; Scurte -2.726 mp; P; cărămidă

Judeţul Suceava, municipiul Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare nr.: -

545.468

8

34797

8.28.13

Magazie materiale nr. 2

Sc = 176 mp;

Scurte -1.461 mp; P; cărămidă

Judeţul Suceava, municipiul Rădăuţi, Str. Ştefan cel Mare nr.: -

15.978

9

34801

8.29.08

Clădire birouri + laboratoare DFJ Suceava

Sc = 223 mp; Sd - 669 mp; P; cărămidă; tablă

Judeţul Suceava, municipiul Suceava, Str. Universităţii nr.: -

1.284.714

10

34802

8.28.10

Depozit fitosanitare, platformă betonată; îngrădire; cabină pază

Sc = 521 mp; S - 1.045 mp; P; cărămidă; tablă

Judeţul Suceava, municipiul Suceava, Str. Universităţii nr.: -

469.292

11

34803

8.28.13

Magazie materiale; garaj; beci; buncăr gunoi

Sc = 313 mp;

S curte - 1.780 mp; P; cărămidă; tablă

Judeţul Suceava, municipiul Suceava, Str. Universităţii nr.: -

94.681

12

102432

8.28.03

Laborator nematologie

Sc = 110 mp; cărămidă; tablă

Judeţul Suceava, municipiul Suceava, Str. Universităţii nr. 3

386.206

13

151888

8.29.08

Complex multifuncţional sediu DADR Suceava

Sc = 407,15 mp; P+ 1 +2 (parţial) + 3 + 4t;

Sd = 2.246,95 mp; Steren - 2067 mp;

Construcţie beton armat, BCA, învelitoare tablă, supraf. rămase diminuate cf. HG 113/2006 şi HG 400/2007

Judeţul Suceava, municipiul Suceava, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 3

4.898.173

4. Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Galaţi CUI - 3347005

14

26970

8.28.03

Laborator

Sc =353 mp; P+1;

Sd - 706 mp;

Scurte - 420 mp; cărămidă

Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi, str. Nicolae Bălcescu nr. 45

647.166

5. Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Prahova CUI - 4417052

15

26375

8.29.08

 

Sediu administrativ

Sc = 233,60 mp,

Sd - 836,60 mp;

S + P + 2E; teren - 1.120 mp,

CF nr. 135059

Judeţul Prahova, municipiul Ploieşti, str. Praga nr. 7

1.266.637

6. Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Braşov CUI - 4777043

16

39807

8.29.08

Clădire sediu ICSMS Corp nou

Se -97,5 mp; P + 2; Sd - 370,0 mp; Scurte -21,0 mp

Judeţul Braşov, municipiul Braşov, str. Ecaterina Varga nr. 2bis

715.646

17

39808

8,29.08

Clădire sediu ICSMS corp vechi: seră de stare virotică la cartoful de sămânţă

Sc =- 214,5 mp; P+1;

Sd - 429 mp;

Scurte -110,5 mp;

Sc = Sd - seră - 209,3 mp

Judeţul Braşov, municipiul Braşov, str. Ecaterina Varga nr. 2bis

751.754

7. Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale CIF -13533790

18

34394

8.28.10

Clădire birouri; Locuinţe, ateliere

P+1; cărămidă, beton

Municipiul Bucureşti, sectorul 3, str. Romulus nr.: -;

999.664

19

150435

8.29.08

Sediu adm. utilitate publică

Clădire P + 3 cu Sc = 288 mp, curte, Satu Mare

Tara: România; judeţul Satu Mare nr.: -;

1.437.990

20

153428

8.29.08

Sediu Neamţ

Sc = 200,20 mp (et. 2)

Judeţul Neamţ, municipiul Piatra-Neamţ; Aleea Tiparului nr. 10 bis

213.472

 


0

1

2

3

4

5

8. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Satu Mare CUI - 3897351

21

27950

8.28.03

Magazie Laborator UF Cărei

Sc = 239 mp; P; Sd - 239 mp; cărămidă

Judeţul Satu Mare, municipiul Cărei, Calea Armatei Române; nr.: -;

38.132

22

27951

8.27.07

Grajd

Sc = 29 mp; P; Sd - 29 mp; cărămidă

Judeţul Satu Mare, oraşul Tăşnad, Str. Înfrăţirii nr.: 101

2.494

23

27952

8.28.10

Atelier cărămidă UF Tăsnad

Sc = 25 mp; P; Sd - 40 mp; cărămidă

Judeţul Satu Mare, oraşul Tăşnad, Str. Înfrăţirii nr. 101

3.939

24

27953

8.28.10

Remiza pentru Materiale UF Livada

Sc = 25 mp; P; Sd - 25 mp; S curte - 10 mp; cărămidă

Judeţul Satu Mare, oraşul Livada, str. Satu Mare nr.: -;

1.703

25

27955

8.28.10

Remiza - UF Tăşnad

Sc = 34 mp; P; Sd - 34 mp; cărămidă

Judeţul Satu Mare, oraşul Tăşnad, Str. Înfrăţirii nr. 101

1.865

26

27957

8.28.10

Magazie - UF Satu Mare

Sc = 184 mp; P; Sd -184 mp cărămidă

Judeţul Satu Mare, municipiul Satu Mare, str. G. Călinescu nr. 1

84.492

27

27961

8.28.10

Depozit pentru insecticide şi pesticide

Sc =  128 mp; P; Sd - 128 mp; cărămizi; Scurte -4.312 mp

Judeţul Satu Mare, comuna Porumbeşti;

23.032

28

27963

8.28.13

Magazie pentru materiale UF - Livada

Sc = 91 mp; P; Sd - 91 mp; S curte - 1.315 mp; cărămidă

Judeţul Satu Mare, oraşul Livada, str. Satu Mare nr.: -;

10.400

29

27965

8.28.13

Magazie pentru materiale UF - Cărei

Sc = 353 mp; P; Sd - 353 mp; cărămidă

Judeţul Satu Mare, municipiul Carei, Cal. Armatei Române; nr.: -;

79.425

30

27967

8.28.10

Magazia nr. 1 UF - Tăşnad

Sc = 33 mp; P; Sd - 33 mp; cărămidă

Judeţul Satu Mare, oraşul Tăşnad, Str. Înfrăţirii nr. 101

5.085

31

27968

8.28.10

Magazia nr. 2 - UF Tăşnad

Sc = 56 mp; P; cărămidă

Judeţul Satu Mare, oraşul Tăşnad, Str. Înfrăţirii nr. 101

2.829

32

27969

828.10

Magazia nr. 3 - UF Tăşnad

Sc = 33 mp; P; cărămidă

Judeţul Satu Mare, oraşul Tăşnad, Str. Înfrăţirii nr. 101

5.085

33

27971

8.28.10

Magazie

Sc =101 mp; P; Sd - 101 mp; cărămidă; Sec - 8.197 mp;

Judeţul Satu Mare, oraşul Tăşnad, Str. Înfrăţirii nr. 101

9.921

34

27972

8.28.13

Depozit carburanţi UF - Tăşnad

Sc = 12 mp; P; Sd - 12 mp; cărămidă

Judeţul Satu Mare, oraşul Tăşnad, Str. Înfrăţirii nr. 101

693

35

27975

8.28.10

Sediu - punct de lucru UF - Carei

Sc =76 mp; P; Sd - 76 mp; cărămidă

Judeţul Satu Mare, mun. Cărei, Cal Armatei Române; nr.: -;

17.031

36

27976

8.28.10

Sediu - punct de lucru UF - Tăşnad

Sc = 114 mp;P; Sd - 114 mp; cărămidă

Judeţul Satu Mare, oraşul Tăşnad, Str. Înfrăţirii nr. 101

26.751

37

27977

8.28.10

Magazie UF - Supur

Sc = 10 mp; P; Sd - 10 mp; S curte - 1.369 mp; cărămidă

Judeţul Satu Mare, comuna Supur; Str. Gării nr.: -;

782

38

27978

8.28.08

Garaj Auto UF - Tăşnad

Sc =  24 mp;P; Sd - 24 mp;cărămidă

Judeţul Satu Mare, oraşul Tăşnad, Str. Înfrăţirii nr. 101

3.461

39

27980

8.28.12

Locuinţa 2 apartamente UARZ Cărei

Sc = 152 mp; P; cărămidă

Judeţul Satu Mare, municipiul Cărei, Cal. Armatei Române; nr. -;

79.760

40

27998

8.28.10

Atelier, magazie garaje UARZ Satu Mare

Sc = 98 mp; P; cărămidă

Judeţul Satu Mare, municipiul Satu Mare; Str. Lăcrămioarei nr.: -

20.236

41

28002

8.28.03

Sediu+Laborator DADR UF Satu Mare

Sc = 260 mp; P+2; cărămidă; Sd -621 mp; Scurte -1.079,5 mp

Judeţul Satu Mare, municipiul Satu Mare; Str. Lăcrămioarei nr. 37

1.756.090

42

28003

8.28.10

Sala şedinţe DADR - Satu Mare; platforma agricolă

Sc = 146 mp; P; cărămidă; Sd - 108 mp

Judeţul Satu Mare, municipiul Satu Mare; Str. Lăcrămioarei nr. 37

281.735

43

28005

8.28.03

Sediu laborator DADR – OSPA Satu Mare Sediu UARZ et. 2

Sc = 373 mp; P+1; cărămidă; Sd - 746 mp; S curte - 325,5 mp

Judeţul Satu Mare, municipiul Satu Mare; Str. Lăcrămioarei nr. 37

1.887.863

44

28006

8.27.06

Sera pentru DADR - OSPA Satu Mare

Sc = 148 mp; P; metal+sticlă; Sd - 109 mp

Judeţul Satu Mare, municipiul Satu Mare; str. Lăcrămioarei nr. 37

100.610

45

28007

8.28.10

Magazie DADR-UF

Satu Mare

Sc = 845 mp; P; cărămidă; Sd - 845 mp

Judeţul Satu Mare, Mun. Satu Mare; Str. Lăcrămioarei nr. 37

389.205

46

28008

8.28.10

Remiza metal DADR UF Satu Mare

Sc = 450 mp; P; Sd - 333 mp;

Judeţul Satu Mare, municipiul Satu Mare; Str. Lăcrămioarei nr. 37

41.035

47

28009

8.28.08

Garaj DADR - UF Satu Mare

Sc = 98 mp; P; cărămidă; Sd - 73 mp

Judeţul Satu Mare, municipiul Satu Mare; Str. Lăcrămioarei nr. 37

42.837

48

28010

8.28.10

Centrala termică

Sc = 112 mp; P; cărămidă; Sd - 183 mp

Judeţul Satu Mare, municipiul Satu Mare; Str. Lăcrămioarei nr. 37

37.644

 

9. Laboratorul Central Fitosanitar CUI  27308429

49

26950

8.05.03

Teren

S - 30.150 mp

Judeţul Ilfov, oraşul Voluntari

33.318.672

50

26951

8.28.10

Drumuri şi alei

Sc = 9.309 mp

Judeţul Ilfov, oraşul Voluntari

253.843

51

26952

8.05.03

Teren

S -196 mp

Judeţul Ilfov, oraşul Voluntari

34.185

52

26953

8.29.08

Clădire sediu + împrejmuire + anexe

Sc = 500 mp, P+2, Sd -1.857 mp, P+2+M

Judeţul Ilfov, oraşul Voluntari

4.422.365

53

26954

8.28.10

Clădire chimie + contr. gazare, decantor canalizare

Sc = 570 mp, Sd - 995 mp

Judeţul Ilfov, oraşul Voluntari

799.347

54

26955

8.27.06

Sere + bordei carburanţi

Sc-446 mp

Judeţul Ilfov, oraşul Voluntari

3.523.095

55

102117

8.28.03

Clădire laborator reziduuri P+1, Clădire toxicologie

D = Sd -131,01 mp; P = Sd -188,01 mp; E = Sd -177,92 mp; Sd total - 496,92 mp; Staţie pompare apă - 5,575 mp; teren aferent - 226,75 mp

Municipiul Bucureşti, sectorul 1, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 8

1.277.347

56

104274

8.28.08

Garaje + ateliere + anexe

Sc = 1.036 mp

Judeţul Ilfov, oraşul Voluntari

416.232

57

152351

8.28.03

Clădire (Laborator diagnoză)

Sc = 406,8 mp, Sd - 406 mp, un culoar de legătură

Judeţul Ilfov, oraşul Voluntari

973.750

10. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti CUI - 2837530

58

115561

8.28.10

Clinică veterinară

Cărămidă, 191 mp

Judeţul Ilfov, comuna Baloteşti, Calea Bucureşti km. 21

607

59

115585

8.28.10

Clădire amplificare (post trafo)

79 mp, cărămidă

Judeţul Ilfov, comuna Baloteşti, Calea Bucureşti km. 21

1.259

60

115586

8.28.10

Magazie cereale

Zidărie cărămidă acoperită cu ţiglă, 250 mp

Judeţul Ilfov, comuna Baloteşti, Calea Bucureşti km. 21

58

61

115601

8.28.08

Garaj

Zidărie cărămidă acoperită cu ţiglă, 373 mp

Judeţul Ilfov, comuna Baloteşti, Calea Bucureşti km. 21

239.777

62

115623

8.28.10

Sistem irigaţii cu staţii pompare

664 ha

Judeţul Ilfov, comuna Baloteşti. Calea Bucureşti km. 21

221.131

63

115630

8.28.10

Bazin colectat dejecţii

Beton 78 mp

Judeţul Ilfov, comuna Baloteşti, Calea Bucureşti km. 21

195

64

115648

8.28.10

Baraj II lac peşte

1,32

Judeţul Ilfov, comuna Baloteşti, Calea Bucureşti km. 21

7.292

65

115649

8.28.10

Baraj I lac peşte

1,30

Judeţul Ilfov, comuna Baloteşti, Calea Bucureşti km. 21

4.855

66

115671

8.28.10

Laborator lapte şi turn răcire

Cărămidă acoperită cu plăci de beton, 533 mp

Judeţul Ilfov, comuna Baloteşti, Calea Bucureşti km. 21

4.601

67

115696

8.28.03

Pavilion laboratoare

2 nivele, din cărămidă, 779 mp

Judeţul Ilfov, comuna Baloteşti, Calea Bucureşti km. 21

1.046.327

68

115710

8.29.08

Clădire administrativă sediu fermă

Cărămidă acoperită cu tablă, 421 mp

Judeţul Ilfov, comuna Baloteşti, Calea Bucureşti km. 21

139

69

115826

8.28.10

Rezervor cu reţea staţie pompare

Beton armat, 85 mp

Judeţul Ilfov, comuna Baloteşti, Calea Bucureşti km. 21

51.022

70

115858

8.28.10

Depozit carburanţi

Cărămidă acoperită cu ţiglă, 46 mp

Judeţul Ilfov, comuna Baloteşti, Calea Bucureşti km. 21

62

71

115859

8.28.10

Filtru sanitar, sediu fermă

Zid cărămidă acoperit cu plăci beton, 312mp

 

Judeţul Ilfov, comuna Baloteşti, Calea Bucureşti km. 21

1.290

72

115861

8.28.10

Staţie pompare apă lac

41 mp

 

Judeţul Ilfov, comuna Baloteşti, Calea Bucureşti km. 21

4.458

73

115907

8.27.07

Maternitate 38 capete

Cărămidă acoperită cu azbociment, 581 mp

Judeţul Ilfov, comuna Baloteşti, Calea Bucureşti km. 21

6.017

74

115913

8.27.07

Grajd tineret 120 capete

Cărămidă acoperită cu tablă, 884 mp

Judeţul Ilfov, comuna Baloteşti, Calea Bucureşti km. 21

6.428

11. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Covasna CUI - 5085083

75

40122

8.29.08

Sediu UF Covasna

Sc = 379 mp; P + 1; Sd = 753.9 mp; Sec - 1300 mp; beton; branşament gaze - 12 ml; instalaţie utilizare gaze = 102 ml

Judeţul Covasna, municipiul

Sf. Gheorghe, Str. Recoltei nr.: -;

676.003

76

40123

8.28.10

Magazie pesticide

Sc = 338 mp; P; Sd - 338 mp; Sec - 688 mp; beton

Judeţul Covasna, municipiul Târgu Secuiesc, Str. Gării nr.: -;

61.083

77

40126

8.28.10

Şopron

Sc = 45 mp

Judeţul Covasna, municipiul Sf. Gheorghe, Str. Recoltei nr.: -;

2.200

78

99289

8.28.13

Poartă şi gard; împrejmuire şi amenajare incintă pentru protecţia mediului

S - 160mpx2m = 320 mp, lungime gard - 120 m, S platformă + drum acces - 50 mp, S amenajată = 220 mp

Judeţul Covasna, municipiul Sf. Gheorghe, Str. Recoltei nr.: -;

21.795

12. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc CUI - 557681

79

102098

8.28.13

Atelier mecanic

Două nivele, bala reparaţii

Judeţul Covasna, municipiul Târgu Secuiesc, DN 11 km 5

91.558

80

102105

8.28.13

Magazie materiale, unelte

S - 300 mp

Judeţul Covasna, municipiul Târgu Secuiesc, DN 11 km 5

56.685

81

102111

8.29.08

Sediul administrativ

Două nivele, birouri şi laboratoare

Judeţul Covasna, municipiul Târgu Secuiesc, str. Ady Endre

195.608

82

102119

8.28.10

Magazie pentru cereale

S -400 mp

Judeţul Covasna, municipiul Târgu Secuiesc, DN 11 km 5

10.104

83

102121

8.28.03

Laborator

Un nivel, cărămidă

Judeţul Covasna, municipiul Târgu Secuiesc, str. Ady Endre

88.848

84

102122

8.27.07

Grajd pentru vaci - transformat în depozit de cartof pentru cercetare

Cărămidă, S - 300 mp

Judeţul Covasna, municipiul Târgu Secuiesc, str. Budai Nagy Antal

120.634

85

102126

Total suprafaţă

367,01 ha (diminuat cu 239,99 ha cf. H.G. 1.460/2006)

Judeţul Covasna, municipiul Târgu Secuiesc, str. Ady Endre; nr.: 55;

2.461.275

13. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Prahova CUI - 2844049

86

26372

8.29.08

Clădire sediu administrativ + anexe

Sc = 420 mp; P + 1; beton; Sd - 980 mp; Sanexe - 236 mp; cărămidă

 

Judeţul Prahova, municipiul Ploieşti, str. Anton Pann nr. 7

1.088.578

87

26373

8.29.08

Clădire C. Agricol Poseşti; Prahova

Sc = 176 mp; cărămidă; Sd - 176 mp

Judeţul Prahova, comuna Poseşti; nr.: -;

24.406

88

26374

8.29.08

Clădire C. Agricol Vărbilău

Sc = 217 mp; Sd - 217 mp; cărămidă

Judeţul Prahova, comuna Vărbilău nr.: -;

18.794

89

26376

8.29.08

Clădiri birouri sediu + magazie + curte

Sc = 162 mp; P; Sd = 162; cărămidă

Judeţul Prahova, comuna Blejoi nr.: -; satul Ploieştiori

23.630

90

26402

8.28.10

Mag. insecto-fungicide + birou

Sc = 77,9 mp; cărămidă; ţiglă; tablă

Judeţul Prahova, oraşul Mizil, str. Tohani nr.: 57;

5.808

91

150108

8.29.08

Teren sediu adm.

curţi c-ţii 2.593 mp

Judeţul Prahova, mun. Ploieşti, str. Anton Pann nr. 7

44.695

92

150109

8.29.08

Teren centru agricol Poseşti

curţi c-ţii 1.400 mp

Judeţul Prahova, comuna Poseşti, nr.: -;

33.058

93

150110

8.29.08

Teren centru agricol Vărbilău

curţi c-ţii 2.068 mp

Judeţul Prahova, comuna Vărbilău nr.: -;

22.380

94

150111

8.29.08

Lot demonstrativ - Blejoi

S -1.008 mp

Judeţul Prahova, comuna Blejoi; nr.: -; satul Ploieştiori

16.114

95

150112

8.29.08

Teren incintă

S - 390 mp

Judeţul Prahova, oraşul Mizil, str. Tohani nr.: 57;

6.234

96

150113

8.28.10

Lot demonstrativ Vălenii de Munte

S -1.818 mp

Judeţul Prahova, oraşul Vălenii de Munte, bd. Nicolae Iorga nr. 158-160

29.062

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 din Legea nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului, prevăzute în anexa care tace parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 15 iulie 2015.

Nr. 576.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului

 

Art. 1. - (1) Pentru a beneficia de ziua lucrătoare liberă prevăzută la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului părintele sau reprezentantul legal al copilului depune cererea la angajator cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de vizita la medic.

(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 1.

(3) Potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 91/2014, la cerere se ataşează o copie a documentului din care să rezulte calitatea de părinte, respectiv de reprezentant legal al copilului, după caz, precum şi o declaraţie pe propria răspundere că în anul respectiv celălalt părinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua lucrătoare liberă şi nici nu o va solicita.

Art. 2. - Vizita la medic prevăzută la art. 1 alin. (1) poate fi efectuată în sistemul public de sănătate sau în sistemul privat.

Art. 3. - (1) După efectuarea controlului medical, părintele sau reprezentantul legal al copilului are obligaţia de a prezenta medicului de familie al copilului documentele ce conţin rezultatul controlului medical.

(2) Pe baza documentelor prezentate de părinte sau, după caz, de reprezentantul legal al copilului, medicul de familie al copilului eliberează o adeverinţă, din care rezultă efectuarea controlului medical. Modelul adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 2.

(3) în situaţia în care ziua liberă a fost acordată în cursul anului şcolar, iar copilul frecventează o formă de învăţământ preuniversitar, medicul de familie va elibera şi o scutire medicală pentru copil.

Art. 4. - Ziua lucrătoare liberă acordată se justifică prin depunerea la angajator a adeverinţei prevăzute la art. 3 alin. (2), eliberată de către medicul de familie fără perceperea de taxe, în termen de 5 zile lucrătoare de la data eliberării acesteia.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

CERERE

 

Subsemnatul/Subsemnata .................................., angajat/ă în cadrul ....................................., în calitate de părinte/reprezentant legal al copilului/copiilor ............................ născut/născuţi la .............................................................................

vă adresez rugămintea de a-mi aproba acordarea unei zile libere/două zile libere, în data de ....................... în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului.

Ataşez prezentei cereri declaraţia pe propria răspundere cu privire la faptul că celălalt părinte/reprezentant legal al copilului/copiilor .................(se completează cu numele şi prenumele părintelui/reprezentantului legal) nu a solicitat ziua lucrătoare liberă şi nici nu o va solicita în cursul acestui an calendaristic.

 

Data

Semnătura

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Judeţul ........................

Localitatea ...................

Cabinet medic de familie ...................

 

ADEVERINŢA

 

Prin prezenta se adevereşte că: dna/dl............................................................., cu domiciliul în: judeţul ............................. localitatea ...................................... str. ............................ nr. ..........................., în calitate de părinte/reprezentant legal al copilului/copiilor .............................................................................................................. născut/născuţi la data de ...................................................................., a efectuat în data de ...................................... controlul medical al stării de sănătate a acestuia/acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului.

S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la: .....................................................................

 

Data eliberării:

Anul..........luna.........ziua.........

Semnătura şi parafa medicului,

L.S. ..............................

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 736/2015 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 9/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme;

- Hotărârii Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti, cu completările ulterioare;

- Convenţiei nr. 184.575/13/2005 încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României;

- Convenţiei nr. 540.177/138 din 15 iunie 2015 încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi B.R.D. Groupe Société Générale - SA;

- Actului adiţional nr. 542.244/199 din 7 iulie 2015 la Convenţia nr. 540.177/138 din 15 iunie 2015 încheiat între Ministerul Finanţelor Publice şi B.R.D. Groupe Société Générale - S.A.,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 736/2015 privind prospectul de emisiune al titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 23 iunie 2015, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

Art. 1. - În vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. pentru achiziţionarea de autoturisme, se aprobă prospectul de emisiune al titlurilor de stat seria BRD/2015/2 emisă pe numele B.R.D. Groupe Société Générale - S.A, în valoare  nominală totală de 298.296,88 lei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.”

2. În anexă, punctele 4 şi 5 vor avea următorul cuprins:

4. Valoarea nominală totală a emisiunii titlurilor de stat este 298.296,88 lei, fiind compusă din:

a) 220.637,29 lei reprezentând valoarea totală a despăgubirii calculată cu raportare la perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 1990 până la data de 31 decembrie 2013, pentru 9 deponenţi care au depus sume de bani la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. înainte de data de 1 ianuarie 1990;

b) 46.532,97 lei reprezentând valoarea totală a despăgubirii calculată cu raportare la perioada cuprinsă între data efectuării depunerii până la data de 31 decembrie 2013, pentru 3 deponenţi care au depus sume de bani la CEC. - S.A. între 1 ianuarie 1990 şi 15 februarie 1992;

c) 31.126,62 lei reprezentând valoarea totală a despăgubirii pentru 1 deponent căruia i s-a stabilit cuantumul despăgubirii în mod expres prin hotărârea judecătorească executorie şi diferenţa intre caicului efectuat de către B.R.D. Groupe Société Générale - S.A. şi hotărârea judecătorească executorie pentru 1 deponent.

5. Emisiunea este formată dintr-un număr de 12 titluri de stat, iar valoarea nominală individuală a fiecărui titlu de stat este egală cu valoarea individuală a despăgubirii.1

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 17 iulie 2015.

Nr. 842.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

               

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind modificarea Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 65/2015 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramei or publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme

 

În conformitate cu prevederile art. 131 alin. (2) şi ale art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de minuta comună a ARAIEX, UNART, ADPFR şi UPFR înregistrată la ORDA cu nr. RG 11/5.569/09.07.2015 şi de punctul de vedere al CREDIDAM cu privire la aceasta înregistrat la ORDA cu nr. RG 11/5.666/13.07.2015,

având în vedere Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RGII/5.735/14.07.2015,

în baza prevederilor art. 7 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, a Deciziei Prim-ministrului nr. 289/2014 privind numirea domnului Leonard Artur Horvath în funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. I. - Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 65/2015 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 25 iunie 2015 se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

DECIZIE

plivind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi audiovizual şi ale producătorilor de fonograme”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

Art. 1 . - Se constituie Comisia pentru negocierea privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi audiovizual şi ale producătorilor de fonograme, după cum urmează:

Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) şi Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi sau Executanţi (CREDIDAM), reprezentând organismele de gestiune colectivă din domeniu, pe de o parte,

şi

Federaţia Patronală a Reţelelor de Comerţ (FPRC), Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), Federaţia Industriei Hoteliere din România (FIHR), Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR), Societatea Comercială «Altex România» - S.R.L., Societatea Comercială «OMV Petrom Marketing» - S.R.L. şi Societatea Comercială «Dedeman» - S.R.L., reprezentând structurile asociative ale utilizatorilor şi utilizatorii majori, pe de altă parte,”

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

Art. 2. - Comisia constituită potrivit art. 1 are obligaţia să desfăşoare negocierile în conformitate cu dispoziţiile art. 1311 şi art. 1312 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii, respectiv de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul www.orda.ro.

 

p. Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Irina Lucan Arjoca

 

Bucureşti, 14 iulie 2015.

Nr. 76.

 

RECTIFICĂRI

 

            La Decretul nr. 214/1998 privind conferirea medaliei Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 şi 222 bis din 17 iunie 1998, se face următoarea rectificare:

- în anexa nr. 8, la nr. crt. 258, la judeţul Timiş, în loc de: MURARIU I. NICOLAE”se va citi: MURARIU I. NICOLAIE”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.