MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 550/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 550         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 24 iulie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

210. - Lege pentru completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

 

662. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

 

211. - Lege pentru modificarea art. 20 din Legea audiovizualului nr. 504/2002

 

663. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 20 din Legea audiovizualului nr. 504/2002

 

213. - Lege privind Fondul de garantare a asiguraţilor

 

665. - Decret pentru promulgarea Legii privind Fondul de garantare a asiguraţilor

 

673. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului interimar în vederea încheierii unui acord de parteneriat economic între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi partea Africa Centrală”, pe de altă parte, semnat la Yaounde la 15 ianuarie 2009 şi la Bruxelles la 22 ianuarie 2009

 

674. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) dintre România şi Banca Internaţionala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015

 

675. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

676. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

677. - Decret pentru numirea unui procuror

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

874. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea formularelor de declarare a activităţilor de sponsorizare în domeniul dispozitivelor medicale şi al materialelor sanitare

 

Rectificări la:

 - Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 8/2015

 

LEGI ŞI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După articolul 1121 se introduc şapte noi articole, articolele 1122-1128, cu următorul cuprins:

Art. 1122. - (1) Este considerată operă orfană acea operă sau fonogramă, prevăzută la art. 7, 8 şi art. 103 alin. (1), în cazul în care niciun titular al drepturilor de autor asupra operei sau fonogramei nu este identificat sau, chiar dacă unul sau mai mulţi dintre titulari sunt identificaţi, niciunul nu este localizat, în pofida efectuării şi înregistrării unei căutări diligente a titularilor drepturilor de autor.

(2) Statutul de operă orfană se aplică următoarelor categorii de opere şi fonograme care sunt protejate prin drepturi de autor şi care au fost publicate pentru prima dată într-un stat membru sau, în absenţa publicării, care au fost difuzate pentru prima dată într-un stat membru:

a) operelor sub formă de cărţi, jurnale, ziare, reviste sau alte scrieri care se găsesc în colecţiile bibliotecilor, instituţiilor de învăţământ sau muzeelor accesibile publicului, precum şi în colecţiile arhivelor sau ale instituţiilor patrimoniului cinematografic sau sonor;

b) operelor cinematografice, audiovizuale şi fonogramelor aflate în colecţiile bibliotecilor, ale instituţiilor de învăţământ sau ale muzeelor accesibile publicului, precum şi în colecţiile arhivelor sau ale instituţiilor patrimoniului cinematografic sau sonor;

c) operelor cinematografice şi audiovizuale şi fonogramelor produse de organismele publice de radiodifuziune şi de televiziune până la 31 decembrie 2002 inclusiv şi aflate în arhivele acestora;

d) operelor şi fonogramelor prevăzute la lit. a)-c), care nu au fost niciodată publicate sau difuzate, dar care au fost puse la dispoziţia publicului de către instituţiile prevăzute la art. 1123 alin. (1), cu consimţământul titularilor drepturilor de autor, numai dacă este rezonabil să se presupună că titularii drepturilor de autor nu s-ar opune utilizărilor prevăzute la art. 1123;

e) operelor şi altor obiecte protejate care sunt integrate sau încorporate în operele ori fonogramele prevăzute la lit. a)-d) sau care constituie parte integrantă a operelor sau fonogramelor respective.

(3) în situaţia în care titularul dreptului de autor este identificat ori localizat ulterior, opera sau fonogramă respectivă îşi încetează statutul de operă orfană.

(4) Atunci când o operă sau o fonogramă are mai mulţi titulari de drepturi de autor şi nu toţi sunt identificaţi sau, chiar dacă sunt identificaţi, nu sunt localizaţi în urma unei căutări diligente şi nu sunt înregistraţi în conformitate cu prevederile art. 1125, opera sau fonogramă poate fi utilizată în conformitate cu prevederile art. 14 şi 15, cu condiţia ca aceia dintre titularii de drepturi care au fost identificaţi şi localizaţi să fi autorizat, în legătură cu drepturile pe care le deţin, instituţiile prevăzute la art. 1123 alin. (1) să efectueze reproducerea şi să o pună la dispoziţia publicului.

(5) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere drepturilor asupra operei sau fonogramei ai cărei titulari au fost identificaţi şi localizaţi.

(6) Dispoziţiile privind operele orfane nu se aplică în privinţa operelor anonime sau sub pseudonim.

Art. 1123. - (1) utilizarea operelor sau fonogramelor orfane de către biblioteci, instituţii de învăţământ şi muzee accesibile publicului, precum şi de către arhive, de către instituţii ale patrimoniului cinematografic sau fonografic şi de către organismele publice de radiodifuziune şi de televiziune, pentru a realiza obiective legate de misiunile lor de interes public, se poate realiza prin:

a) punere la dispoziţia publicului, în sensul art. 15;

b) reproducere, în sensul art. 14, în vederea digitizării, punerii la dispoziţie, indexării, catalogării, conservării sau restaurării.

(2) Instituţiile prevăzute la alin. (1) pot utiliza o operă orfană numai în scopul realizării obiectivelor legate de misiunile lor de interes public, în special conservarea operelor şi fonogramelor aflate în colecţiile lor, restaurarea acestora şi furnizarea de acces în scop cultural şi educaţional la acestea. Aceste organisme pot obţine venituri din utilizarea operelor orfane în scopul exclusiv de acoperire a costurilor legate de digitizarea şi de punerea acestora la dispoziţia publicului.

(3) Instituţiile prevăzute la alin, (1) au obligaţia de a preciza numele autorilor identificaţi şi ale altor titulari ai drepturilor de autor în toate utilizările unei opere orfane.

(4) Dispoziţiile prezentei legi nu aduc atingere libertăţii contractuale a instituţiilor prevăzute la alin. (1) în ceea ce priveşte exercitarea misiunilor lor de interes public, îndeosebi în ceea ce priveşte acordurile de parteneriat public-privat.

(5) Titularii drepturilor de autor care pun capăt statutului de operă orfană al operelor sau fonogramelor lor beneficiază de o compensaţie echitabilă pentru utilizarea de către instituţiile prevăzute la alin. (1) a acestor opere sau fonograme, în condiţiile legii.

(6) Compensaţia echitabilă, prevăzută la alin. (5), se stabileşte în funcţie de numărul de copii/reproduceri realizate după opera sau fonograma respectivă.

Art. 1124. - (1) în scopul stabilirii statutului de operă orfană, instituţiile prevăzute la art. 1123 alin. (1) se asigură că pentru fiecare operă individuală sau fonograma se efectuează o căutare diligentă şi de bună-credinţă, prin consultarea surselor corespunzătoare pentru fiecare categorie de opere sau fonograme în cauză.

(2) Căutarea diligentă se efectuează obligatoriu înaintea utilizării operei sau fonogramei.

(3) Dacă există indicii că s-ar putea găsi informaţii relevante cu privire la titularii drepturilor de autor în alte ţări, se consultă, de asemenea, sursele de informaţii disponibile din ţările respective.

(4) Sursele prevăzute la alin. (1) vor fi stabilite, prin decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în urma consultării cu titularii de drepturi de autor şi cu utilizatorii, pentru fiecare categorie de opere sau de fonograme.

(5) În cazul cărţilor publicate, sursele includ următoarele:

a) depozitul legal, cataloagele din biblioteci, fişierele de autoritate deţinute de biblioteci şi de alte instituţii;

b) asociaţiile editorilor şi autorilor din ţara respectivă;

c) bazele de date şi registrele existente, WATCH (Writers Artists and their Copyright Holders - scriitori, artişti şi deţinătorii de drepturi de autor ai acestora), ISBN (International Standard Book Number - numărul internaţional standard pentru cărţi) şi bazele de date cu cărţile tipărite;

d) bazele de date ale organismelor de gestiune colectivă relevante, în special ale organismelor de reprezentare a drepturilor de reproducere;

e) surse care integrează baze de date şi registre multiple, inclusiv VIAF (Virtual International Authority Files - Dosare Virtuale Internaţionale de Autoritate) şi ARROW (Accesible Registries of Rights Information and Orphan Works - registre accesibile ale informaţiilor privind drepturile de autor şi ale operelor orfane).

(6) în cazul ziarelor, revistelor, jurnalelor şi periodicelor, sursele includ următoarele:

a) ISSN (International Standard Serial Number - numărul internaţional standard pentru publicaţii seriale), pentru publicaţiile seriale;

b) indexuri şi cataloage aparţinând fondurilor şi colecţiilor bibliotecilor;

c) depozitul legal;

d) asociaţii ale editorilor, ale autorilor şi ale jurnaliştilor din ţara respectivă;

e) bazele de date ale organismelor de gestiune relevante, inclusiv ale organismelor de reprezentare a drepturilor de reproducere.

(7) în cazul operelor vizuale, şi anume cele din categoriile artelor plastice, fotografiei, ilustraţiilor, designului şi arhitecturii, precum şi în cazul schiţelor acestor opere şi ale altor astfel de opere care figurează în cărţi, jurnale, ziare şi reviste, sau în cazul altor opere, sursele includ următoarele:

a) sursele prevăzute la alin. (5) şi (6);

b) bazele de date ale organismelor de gestiune colectivă relevante, în special în cazul artelor vizuale, inclusiv organismele de reprezentare a drepturilor de reproducere;

c) bazele de date ale agenţiilor de imagini, dacă este cazul.

(8) în cazul operelor audiovizuale şi al fonogramelor, sursele includ următoarele:

a) depozitul legal;

b) asociaţii ale producătorilor din ţara respectivă;

c) bazele de date ale instituţiilor patrimoniului cinematografic sau sonor, după caz, şi ale bibliotecilor naţionale;

d) bazele de date cu standarde şi identificatori pertinenţi, cum ar fi ISAN (International Standard Audiovisual Number - Numărul Internaţional Standard pentru Opere Audiovizuale) pentru materialul audiovizual, ISWC (International Standard Music Work Code - numărul internaţional standard pentru opere muzicale) pentru opere muzicale şi ISRC (International Standard Recording Code - numărul internaţional standard pentru înregistrări) pentru fonograme;

e) bazele de date ale organismelor de gestiune colectivă relevante, în special în cazul autorilor, artiştilor interpreţi sau executanţi, producătorilor de fonograme şi producătorilor din domeniul audiovizual;

f) genericul şi alte informaţii care figurează pe ambalajul operelor;

g) baze de date ale unor asociaţii relevante care reprezintă o categorie specifică de titulari de drepturi.

(9) Căutarea diligentă se efectuează în statul membru în care opera a fost publicată pentru prima dată sau, în absenţa publicării, în statul membru în care opera a fost radiodifuzată pentru prima dată, cu excepţia operelor cinematografice sau audiovizuale al căror producător îşi are sediul sau reşedinţa obişnuită într-un stat membru, caz în care căutarea diligentă se desfăşoară în statul membru în care producătorul îşi are sediul sau reşedinţa obişnuită. În acest caz, căutarea diligentă se efectuează în statul membru în care se află organismul care a pus la dispoziţia publicului opera sau fonograma, cu consimţământul titularului drepturilor de autor.

(10) Instituţiile prevăzute la art. 1123 alin. (1) păstrează evidenţa căutării lor diligente şi furnizează următoarele informaţii autorităţii naţionale competente, respectiv Oficiului Român pentru Drepturile de Autor:

a) rezultatele căutărilor diligente pe care le-au efectuat şi care au condus la concluzia că o operă sau o fonograma este considerată operă orfană;

b) utilizarea operelor orfane;

c) orice schimbare privind statutul de operă orfană;

d) datele de contact.

Art. 1125. - Oficiul Român pentru Drepturile de Autor adoptă măsurile necesare pentru ca informaţiile prevăzute la art. 1124 alin. (10), primite din partea instituţiilor prevăzute la art. 1123 alin. (1), să fie comunicate Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne, pentru a fi înregistrate în baza de date online unică, accesibilă publicului, creată şi administrată de către acesta, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 386/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 aprilie 2012 privind atribuirea către Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) a

unor sarcini legate de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv reunirea reprezentanţilor sectorului public şi privat în cadrul Observatorului European al încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală.

Art. 1126. - (1) în cazul în care o operă sau o fonogramă este considerată operă orfană într-un alt stat membru al Uniunii Europene, conform art. 1122, atunci este considerată orfană şi pe teritoriul României şi poate fi utilizată şi accesată în conformitate cu prezenta lege.

(2) Această prevedere se aplică şi operelor şi fonogramelor prevăzute la art. 1122 alin. (4), în măsura în care este vorba despre drepturile titularilor de drepturi de autor neidentificaţi sau nelocalizaţi.

Art. 1127. - Nicio dispoziţie a prezentei legi, privitoare la operele orfane, nu aduce atingere dispoziţiilor privind brevetele, mărcile înregistrate, desenele şi modelele industriale, modelele de utilitate, topografia semiconductoarelor, caracterele tipografice, accesul condiţionat, accesul serviciilor de radiodifuziune sau televiziune la transmisia prin cablu, protecţia tezaurelor naţionale, cerinţele privind depozitele legale, practicile restrictive şi concurenţa neloială, secretele comerciale, securitatea, confidenţialitatea, protecţia datelor şi respectarea vieţii private, accesul la documente publice, dreptul contractual,

libertatea presei şi libertatea de exprimare în mijloacele de informare în masă.

Art. 1128. - Titularul drepturilor de autor asupra unei opere sau fonograme considerate a fi operă orfană are, în orice moment, posibilitatea de a pune capăt statutului de operă orfană.”

2. La articolul 1231 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

„h) dreptul la compensaţie echitabilă pentru operele orfane.”

3. La articolul 1512, după litera h) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:

l) Directiva 2012/28/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind anumite utilizări permise ale operelor orfane, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.”

*

Prezenta lege transpune Directiva 2012/28/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind anumite utilizări permise ale operelor orfane, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SEMATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 21 iulie 2015.

Nr. 210.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 21 iulie 2015.

Nr. 662.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 20 din Legea audiovizualului nr. 504/2002 Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Articolul 20 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 20. - (1) în cadrul activităţii de control parlamentar, exercitată în temeiul art. 10 alin. (1), activitatea Consiliului este analizată de către Parlament prin dezbaterea raportului anual, care va fi depus, împreună cu execuţia bugetară, până la data de 15 aprilie a anului următor.

(2) Raportul anual de activitate şi execuţia bugetară sunt dezbătute, în şedinţe comune, de comisiile pentru cultură şi media, respectiv de comisiile pentru buget, finanţe ale Senatului şi Camerei Deputaţilor.

(3) Raportul comun al comisiilor pentru cultură şi media asupra raportului anual de activitate a Consiliului include avizul comun al comisiilor pentru buget, finanţe în ceea ce priveşte execuţia bugetară şi este supus dezbaterii şi aprobării celor două Camere reunite.

(4) Respingerea de către Parlament a raportului anual de activitate atrage, de drept, demiterea din funcţie a preşedintelui Consiliului.

(5) în situaţia prevăzută la alin. (4), Parlamentul va numi un nou preşedinte al Consiliului, pentru restul de mandat al fostului preşedinte, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1).

(6) Fostul preşedinte demis nu mai poate fi reales în funcţie până la expirarea mandatului.

(7) Comisiile pentru cultură şi media ale celor două Camere ale Parlamentului au dreptul să solicite Consiliului, ori de câte ori consideră necesar, rapoarte specifice.”

Art. II. - Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 21 iulie 2015

Nr. 211.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 20 din Legea audiovizualului nr. 504/2002

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 20 din Legea audiovizualului nr. 504/2002 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 21 iulie 2015.

Nr. 663.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind Fondul de garantare a asiguraţilor

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Fondul de garantare a asiguraţilor, denumit în continuare Fondul, se constituie ca persoană juridică de drept public. Organizarea şi funcţionarea Fondului se stabilesc prin statut propriu aprobat de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, la propunerea Consiliului de administraţie al Fondului.

(2) Sediul Fondului este în municipiul Bucureşti.

Art. 2. - (1) Fondul, ca schemă de garantare în domeniul asigurărilor, are ca scop protejarea creditorilor de asigurări de consecinţele insolvenţei unui asigurător.

(2) Pentru înlesnirea raporturilor de drept internaţional privat în materia insolvenţei unui asigurător, Fondul poate încheia acorduri de cooperare cu scheme de garantare în domeniul asigurărilor din alte state şi cu alte părţi interesate în dezvoltarea protecţiei deţinătorilor de poliţe de asigurare.

(3) Fondul garantează plata de indemnizaţii/despăgubiri rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii, încheiate, în condiţiile legii, în cazul falimentului unui asigurător, cu respectarea plafonului de garantare prevăzut în prezenta lege şi în limita resurselor financiare disponibile la momentul plăţii, aşa cum sunt definite la art. 5. În cazul în care disponibilităţile Fondului nu sunt suficiente pentru acoperirea cuantumului sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, creanţele acestora vor putea fi onorate pe măsura alimentării Fondului cu resursele financiare prevăzute de prezenta lege.

(4) Fondul poate desfăşura şi activitatea de administrator special în procedura de redresare financiară a asigurătorilor ori de lichidator în procedura de lichidare voluntară a asigurătorilor, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Asigurătorii autorizaţi de Autoritatea de Supraveghere Financiară, inclusiv sucursalele acestora care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, sunt obligaţi să contribuie la Fond în condiţiile prezentei legi.

Art. 4. - (1) în înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

a) creanţa de asigurări - creanţele creditorilor de asigurări care rezultă dintr-un contract de asigurare, inclusiv sumele rezervate pentru aceşti creditori atunci când unele elemente ale datoriei nu sunt cunoscute încă. Se consideră creanţe de asigurări sumele achitate creditorilor de asigurări din disponibilităţile Fondului, reprezentând despăgubiri/indemnizaţii, precum şi primele datorate de către asigurătorul debitor pentru perioada în care riscul nu a fost acoperit de acesta, ca urmare a încetării contractelor de asigurare;

b) creditorii de asigurări sunt, după caz:

(i) persoana asigurată - persoana fizică sau juridică aflată în raporturi juridice cu asigurătorul debitor prin încheierea contractului de asigurare;

(ii) beneficiarul asigurării - terţa persoană căreia, în baza legii sau a contractului de asigurare, asigurătorul debitor urmează să îi achite sumele cuvenite ca urmare a producerii riscului asigurat;

(iii) persoană păgubită (în cazul asigurării de răspundere civilă) - persoana îndreptăţită să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă;

c) contribuţie - suma nerambursabilă datorată Fondului de către asigurătorii autorizaţi de Autoritatea de Supraveghere Financiară, inclusiv de sucursalele asigurătorilor care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, conform prevederilor prezentei legi;

d) despăgubire/indemnizaţie - suma pe care Fondul o plăteşte fiecărui creditor de asigurare al asigurătorului aflat în faliment, în limita plafonului de garantare şi în condiţiile prevăzute de prezenta lege;

e) plafon de garantare - nivelul maxim al garantării pe un creditor de asigurare al asigurătorului în faliment, stabilit conform prevederilor prezentei legi.

(2) Termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul prezentei legi şi care nu au fost definite la alin. (1) au semnificaţia prevăzută la art. 3 din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare, la art. 5 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi la art. 2 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Sunt exceptaţi din categoria creditorilor de asigurări persoanele semnificative ale asigurătorului aflat în procedura de faliment, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. A pct. 11 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Resursele financiare şi utilizarea acestora

 

Art. 5. - (1) Resursele financiare ale Fondului provin din următoarele surse:

a) contribuţii de la asigurători;

b) dobânzi şi penalităţi de întârziere din plata cu întârziere a contribuţiilor de către asigurători;

c) sume din fructificarea disponibilităţilor;

d) sume din recuperarea creanţelor Fondului;

e) sume din alte surse, stabilite potrivit legii;

f) împrumuturile de la instituţiile de credit sau împrumuturi obligatare, prin emisiune de titluri de valoare ale Fondului.

(2) Disponibilităţile Fondului astfel constituite sunt plasate în instrumente purtătoare de dobândă, la instituţii de credit, în instrumente ale pieţei monetare, în titluri de stat sau titluri ale administraţiei publice locale, precum şi în plasamente stabilite prin legislaţia în vigoare.

(3) Strategia de investire a resurselor Fondului are în vedere plasarea acestora în condiţii de siguranţă, urmărind minimizarea riscurilor, asigurarea eficienţei şi a lichidităţii. Strategia de investire a resurselor Fondului se elaborează de către acesta, se avizează de Consiliul de administraţie al Fondului şi se aprobă de Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Art. 6. - (1) Contribuţiile datorate Fondului de către asigurători se calculează separat pe cele două categorii de asigurări, respectiv asigurări generale şi asigurări de viaţă, pe baza evidenţelor contabile lunare ale acestora, aplicându-se o cotă procentuală stabilită conform prevederilor alin. (3).

(2) Cota procentuală a contribuţiilor nu va putea depăşi 10% din primele brute încasate de asigurători din activitatea de asigurări directe.

(3) Cota procentuală se stabileşte distinct pentru cele două categorii de asigurări, prin reglementări ale Autorităţii de Supraveghere Financiară, la propunerea Consiliului de administraţie al Fondului.

(4) în caz de deficit al Fondului, pentru acoperirea obligaţiilor generate de aplicarea prezentei legi, Autoritatea de Supraveghere Financiară poate majora în cursul anului cota procentuală luată în calcul la stabilirea contribuţiei, cu respectarea limitei prevăzute la alin. (2).

Art. 7. - (1) Contribuţia datorată Fondului de către asigurători se virează lunar în contul Fondului, în moneda naţională - leu, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

(2) Contribuţiile datorate şi virate în contul Fondului de către asigurători nu se restituie.

Art. 8. - (1) Asigurătorii sunt obligaţi să întocmească şi să transmită lunar Fondului, până în ultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna anterioară, raportările privind modul de constituire şi de virare a contribuţiei datorate, distinct pe cele două categorii de asigurări, respectiv asigurări generale şi asigurări de viaţă.

(2) Odată cu transmiterea raportărilor, asigurătorii anexează o declaraţie pe propria răspundere, sub semnătura reprezentantului legal al acestora, sub sancţiunile prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile de înşelăciune şi/sau de fals în declaraţii, prin care se atestă că datele şt/sau informaţiile transmise sunt reale, corecte şi complete.

Art. 9. - (1) Actul prin care se stabileşte şi se individualizează obligaţia de plată a unui asigurător la Fond, întocmit de Fond, constituie titlu de creanţă. Titlul de creanţă va cuprinde suma restantă totală datorată drept contribuţie la Fond de către asigurător şi termenul maxim de 10 zile care curge începând cu data comunicării actului prin care se individualizează obligaţia de plată, în care acesta poate plăti obligaţia de bunăvoie.

(2) Dacă la data scadenţei stabilită la alin. (1) datoria restantă prevăzută în titlul de creanţă nu a fost plătită, acesta devine titlu executoriu, în baza căruia Fondul va declanşa procedura de executare silită a creanţelor, conform dispoziţiilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată.

(3) Sumele virate la Fond cu titlu de contribuţie nu pot fi urmărite silit decât pentru îndeplinirea obligaţiilor pentru care au fost constituite.

(4) Pentru neplata la termen a sumelor datorate Fondului se aplică dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate în conformitate cu reglementările aplicabile pentru colectarea creanţelor fiscale. Dobânzile şi penalităţile vor fi virate în contul Fondului.

Art. 10. - Resursele financiare ale Fondului vor fi utilizate pentru plata despăgubirilor/indemnizaţiilor rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii, încheiate cu asigurătorul aflat în procedură de faliment.

 

CAPITOLUL III

Procedura şi condiţiile de efectuare a plăţilor din disponibilităţile Fondului

 

Art. 11. - Fondul asigură efectuarea plăţii indemnizaţiilor/despăgubirilor din disponibilităţile sale, către creditorii de asigurări, potrivit condiţiilor şi plafonului de garantare stabilite de prezenta lege.

Art. 12. - (1) Orice persoană care invocă vreun drept de creanţă împotriva asigurătorului ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o poliţă de asigurare valabilă, între data închiderii procedurii de redresare financiară şi cea a denunţării contractelor de asigurare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, poate solicita deschiderea dosarului de daună printr-o cerere adresată Fondului.

(2) în vederea protejării drepturilor creditorilor de asigurări, Fondul va lua măsurile necesare cu privire la deschiderea dosarelor de daună, constatarea tehnică a avariilor, instrumentarea dosarelor de daună şi avizarea dosarelor de daună din punct de vedere tehnic. Instrumentarea dosarelor de daună se va face cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data producerii evenimentului asigurat şi a condiţiilor de asigurare generale şi specifice prevăzute în contractele de asigurare

(3) Pentru ducerea la îndeplinire a atribuţiilor cu privire la activitatea de instrumentare a dosarelor de daună, Fondul, pe baza unor proceduri transparente de selecţie aprobate prin decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară, poate încheia convenţii cu societăţi care au ca obiect de activitate servicii de regularizare a cererilor de despăgubire sau poate nominaliza un asigurător în vederea constatării, evaluării şi lichidării daunelor. Sumele achitate din disponibilităţile Fondului prestatorilor de servicii pentru instrumentarea şi lichidarea dosarelor de daună constituie creanţe de asigurări, dispoziţiile art. 267 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 fiind aplicabile în mod corespunzător.

(4) Sumele stabilite conform alin. (3) şi acceptate la plată de comisia specială, constituită conform art. 23 alin. (2) din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare, se plătesc din disponibilităţile Fondului, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară şi/sau de către Fond în aplicarea acestuia.

Art. 13. - (1) De la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului pronunţată împotriva unui asigurător, conform prevederilor art. 266 din Legea nr. 85/2014, Fondul este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale, în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, cu respectarea dispoziţiilor legale.

(2) Fondul va publica pe site-ul propriu informaţii referitoare la demersurile necesare pentru obţinerea de la Fond a despăgubirilor/indemnizaţiilor.

(3) în vederea efectuării plăţii sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, Fondul procedează la verificarea dosarelor de daună şi a creanţelor de asigurări înregistrate în evidenţele sale, ţinând seama de normele aplicabile în materie şi de condiţiile de asigurare generale şi specifice prevăzute în contractele de asigurare încheiate cu asigurătorul faţă de care s-a stabilit starea de insolvenţă.

(4) Aprobarea sau, după caz, respingerea sumelor pretinse de petenţi este de competenţa comisiei speciale, constituite conform art. 23 alin. (2) din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare.

(5) în caz de respingere a sumelor pretinse se va emite o decizie de respingere. Împotriva deciziei se poate formula contestaţie, în condiţiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare.

(6) Dreptul la acţiune contra Fondului pentru plata indemnizaţiilor/despăgubirilor se prescrie în termen de 5 ani calculaţi de la data naşterii dreptului, dar nu înainte de rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment.

Art. 14. - (1)în vederea încasării indemnizaţiilor/despăgubirilor, orice persoană care pretinde un drept de creanţă de asigurări împotriva asigurătorului în faliment poate formula o cerere motivată în acest sens, adresată Fondului în termen de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior. Cererea-tip de plată va fi prevăzută în reglementările emise în aplicarea prezentei legi.

(2) Cererea-tip de plată prevăzută la alin. (1) se formulează în scris de către potenţialul creditor şi se depune direct la sediul Fondului sau prin poştă, cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, prin poşta electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia. Odată cu cererea-tip de plată, persoana respectivă anexează înscrisurile justificative, în copie legalizată, din care să rezulte cu exactitate cuantumul sumelor solicitate.

(3) în cazul imposibilităţii de prezentare a înscrisurilor justificative în copie legalizată, creditorul de asigurări poate prezenta fie copii ale acestora, fie o declaraţie pe propria răspundere, în sensul susţinerii acestor documente justificative. În cerere se va preciza motivul imposibilităţii depunerii lor în copie legalizată. Aceste documente vor fi verificate cu evidenţele preluate de Fond de la asigurătorul aflat în faliment.

(4) în cerere se vor menţiona, în principal, următoarele elemente: natura creanţei, momentul naşterii sale şi cuantumul sumei pretinse, dacă există vreun privilegiu ori o garanţie reală în ceea ce priveşte creanţa, precum şi care sunt bunurile acoperite de asigurare.

(5) Cererea, precum şi actele şi informaţiile solicitate potrivit alin. (2)-(4) se depun în limba română; în cazul în care sunt redactate într-o limbă de circulaţie internaţională, acestea se depun însoţite de traducerea autorizată conform legii.

Art. 15. - (1) Pe măsura înregistrării şi analizării cererilor de plată ale creditorilor de asigurări, împreună cu documentele anexate, se întocmeşte lista creditorilor de asigurări ale căror creanţe certe, lichide şi exigibile urmează să fie plătite din disponibilităţile Fondului. Lista se înaintează comisiei speciale, cu propunerea de aprobare la plată a creanţelor de asigurare solicitate. După aprobarea acestor liste de către comisia specială, se efectuează plăţile indemnizaţiilor/despăgubirilor către creditorii de asigurări.

(2) Plata de către Fond a creanţelor de asigurări stabilite ca fiind certe, lichide şi exigibile se face în limita unui plafon de garantare de 450.000 lei pe un creditor de asigurare al asigurătorului aflat în faliment.

(3) Plata se face în moneda naţională - leu, iar în cazul creanţelor în valută, comisioanele bancare sunt suportate de creditorul de asigurări.

(4) Indemnizaţiile/Despăgubirile cuvenite creditorilor de asigurări se plătesc de către Fond prin poştă şi/sau prin instituţii de credit autorizate de Banca Naţională a României. În vederea efectuării plăţii sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, Fondul poate să încheie convenţii/contracte de prestări de servicii cu oricare dintre aceste entităţi.

Art. 16. - În toate cazurile în care consideră că este necesar, comisia specială poate solicita petenţi lor completarea documentaţiei şi/sau precizarea ori furnizarea de informaţii suplimentare cu privire la cererea de plată a acestora. Informaţiile solicitate se transmit comisiei, sub sancţiunea respingerii cererii, în termen de cel mult 10 zile de la data primirii solicitării acesteia.

Art. 17. - Creditorul de asigurări poate urma separat şi procedura de faliment a asigurătorului prevăzută de Legea nr. 85/2014, în vederea recuperării creanţei sale din activele asigurătorului aflat în faliment, inclusiv pentru suma cuvenită care depăşeşte plafonul de garantare prevăzut la art. 15 alin. (2).

Art. 18. - (1) Fondul se subrogă în toate drepturile creditorilor de asigurări la concurenţa sumelor pe care Ie-a plătit din disponibilităţile sale.

(2) Prin derogare de la dispoziţiile art. 100 alin. (1) lit. b)din Legea nr. 85/2014, Fondul poate înregistra la masa credală, în tot cursul procedurii de faliment, în vederea recuperării lor, orice sume, dobânzi şi/sau cheltuieli pe care acesta Ie-a achitat din resursele sale.

(3) în condiţiile alin. (1) şi (2), Fondul este îndreptăţit să înregistreze şi să recupereze, în cadrul procedurii falimentului societăţii de asigurare/reasigurare debitoare, toate sumele achitate creditorilor, pe măsura plăţilor efectuate, ca urmare a producerii riscurilor asigurate după momentul deschiderii procedurii falimentului.

 

CAPITOLUL IV

Conducerea şi administrarea Fondului

 

Art. 19. - (1) Fondul este administrat de un consiliu de administraţie format din 5 membri.

(2) Consiliul de administraţie al Fondului este compus din:

a) 3 membri desemnaţi de Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, dintre care unul va fi numit preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului;

b) 2 membri numiţi de Ministerul Finanţelor Publice.

(3) Membrii Consiliului de administraţie al Fondului sunt numiţi pentru un mandat de 5 ani, prin decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară.

(4) Membrii Consiliului de administraţie al Fondului ale căror mandate au expirat vor rămâne în funcţie până la numirea succesorilor lor.

(5) Preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului poate fi înlocuit, în caz de absenţă sau de imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile de către un alt membru numit prin decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară.

(6) în caz de incompatibilitate sau imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului de către unul dintre membrii Consiliului de administraţie al Fondului, numirea înlocuitorului se face pentru durata rămasă a mandatului. Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată de cel puţin 90 de zile consecutive.

(7) Membrii Consiliului de administraţie al Fondului primesc o indemnizaţie lunară raportată la salariul directorului general al Fondului, în limita a 25% pentru preşedinte, respectiv în limita a 20% pentru ceilalţi membri.

Art. 20. - Membrii Consiliului de administraţie al Fondului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie absolvenţi de studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau cu studii universitare de scurtă durată cu diplomă de licenţă şi maşter în domeniul economic sau juridic;

b) să aibă o bună reputaţie şi onorabilitate;

c) să aibă experienţă profesională dovedită în domeniul financiar sau în cel de activitate de reglementare/supraveghere bănci, finanţe şi asigurări de minimum 8 ani.

Art. 21. - (1) Membrii Consiliului de administraţie al Fondului:

a) nu pot fi soţi, rude sau afini până la gradul al doilea între ei;

b) nu pot să deţină în cadrul unui asigurător calitatea de angajat sau director, membru al consiliului de administraţie, al consiliului de supraveghere ori directoratului, după caz;

c) nu pot fi senatori, deputaţi, membri ai Guvernului sau să deţină funcţii de conducere în cadrul vreunui partid politic ori organizaţie politică pe perioada exercitării mandatului;

d) trebuie să nu aibă cazier judiciar;

e) trebuie să nu aibă înscrise în cazierul fiscal sancţiuni prevăzute de lege.

(2) Membrii Consiliului de administraţie al Fondului nu pot participa la luarea deciziilor privind un asigurător, în cadrul căruia o persoană cu care aceştia se află în una dintre relaţiile enumerate la alin. (1) deţine una dintre calităţile menţionate la art. 2 lit. A pct. 11 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 22. - Calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Fondului încetează în următoarele situaţii:

a) la încheierea mandatului;

b) prin demisie;

c) în caz de incompatibilitate;

d) în caz de imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului, prin înlocuire conform art. 19 alin. (6);

e) prin revocare.

Art. 23. - (1) Consiliul de administraţie al Fondului se întruneşte cel puţin o dată pe lună în şedinţă ordinară, la convocarea preşedintelui sau a înlocuitorului acestuia.

(2) Consiliul de administraţie al Fondului poate fi convocat în şedinţă extraordinară de către preşedinte din proprie iniţiativă sau la cererea a 3 membri.

(3) Consiliul de administraţie al Fondului trebuie să fie convocat în scris sau electronic, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data şedinţei.

(4) Convocarea trebuie să conţină ordinea de zi, data şi documentele supuse discuţiei, precum şi locul de desfăşurare a şedinţei.

(5) Şedinţele vor avea loc la sediul Fondului sau în orice alt loc convenit.

(6) în situaţia în care se solicită acţiuni urgente, termenul de 3 zile poate fi redus, iar convocarea va fi efectuată verbal şi confirmată ulterior în scris.

(7) Consiliul de administraţie al Fondului deliberează în mod valabil în prezenţa a cel puţin 3 din numărul membrilor săi.

(8) Deciziile Consiliului de administraţie al Fondului se iau cu votul majorităţii membrilor acestuia.

(9) Procesul-verbal al şedinţei, care conţine ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate, dacă este cazul, se semnează de către toţi membrii prezenţi la şedinţă.

Art. 24. - Atribuţiile Consiliului de administraţie al Fondului sunt următoarele:

a) analizează, avizează şi supune spre aprobare Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară următoarele:

(i) statutul Fondului;

(ii) structura organizatorică şi de personal, precum şi politica salarială a personalului Fondului;

(iii) propunerile de numire în funcţie pentru directorul general şi adjuncţii acestuia;

(iv) desemnarea Fondului ca administrator special al asigurătorilor intraţi în procedura de redresare financiară;

(v) desemnarea Fondului în calitate de lichidator în procedura de lichidare voluntară;

(vi) stabilirea contribuţiei;

(vii) situaţiile financiare anuale;

(viii) raportul anual de activitate al Fondului;

(ix) orice alte atribuţii rezultate din aplicarea dispoziţiilor legale;

b) analizează şi aprobă:

(i) modalităţile, plafoanele maxime, termenele şi condiţiile de plasare, în scopul fructificării disponibilităţilor Fondului; (ii) încheierea de contracte de servicii privind activitatea de lichidare daune, servicii de asistenţă şi consultanţă de specialitate;

(iii) rapoartele întocmite de Fond, în calitate de administrator special sau lichidator în procedura de lichidare voluntară, conform prevederilor legale;

(iv) raportul cu privire la selectarea auditorilor financiari cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice;

(v) sistemul de control intern şi de audit intern; (vi) orice alte atribuţii rezultate din aplicarea dispoziţiilor

legate. Art. 25. - (1) Preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului are următoarele atribuţii:

a) stabileşte ordinea de zi şi convoacă Consiliul de administraţie al Fondului;

b) conduce lucrările şedinţelor Consiliului de administraţie al Fondului;

c) solicită directorului general sau, în lipsa acestuia, directorului general adjunct, prezentarea materialelor ce constituie obiectul ordinii de zi;

d) aprobă prime şi alte stimulente pentru conducerea executivă, la propunerea directorului general;

e) exercită orice alte sarcini în aplicarea prevederilor legale.

(2) Preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului, împreună cu directorul general, înaintează şi prezintă, după caz, Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară rapoartele prevăzute la art. 24.

Art. 26. - (1) Directorul general al Fondului conduce operativ activitatea curentă a acestuia, asigură îndeplinirea hotărârilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară şi Consiliului de administraţie al Fondului şi informează asupra modului de realizare a acestora.

(2) Directorul general are următoarele atribuţii:

a) reprezintă Fondul în raporturile cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu asigurătorii, cu instituţiile de credit, cu ministerele şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu alte persoane fizice şi juridice, precum şi în faţa instanţelor judecătoreşti şi arbitrale;

b) propune Consiliului de administraţie al Fondului, spre avizare, respectiv spre aprobare, documentele prevăzute la art. 24 lit. a) pct. (i) şi (ii);

c) asigură plasarea disponibilităţilor Fondului, urmărind minimizarea riscului şi lichiditatea plasamentelor, ca obiective principale, precum şi randamentul plasamentelor, ca obiectiv complementar, potrivit strategiei aprobate de Consiliul de administraţie al Fondului;

d) asigură îndeplinirea tuturor demersurilor necesare pentru efectuarea plăţilor indemnizaţiilor/despăgubirilor prevăzute de lege;

e) monitorizează şi supraveghează activitatea Fondului în ceea ce priveşte administrarea acestuia şi lichidarea voluntară a asigurătorilor;

f) încheie, semnează, modifică şi dispune încetarea contractelor individuale de muncă ale salariaţilor Fondului, cu respectarea dispoziţiilor legale incidente;

g) angajează cheltuieli legate de funcţionarea Fondului; h) aprobă propunerile de premiere a personalului;

i) propune preşedintelui Consiliului de administraţie al Fondului primele şi alte stimulente pentru conducerea executivă;

j) asigură organizarea şi exercitarea controlului intern şi auditului intern, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

k) îndeplineşte orice alte atribuţii date în aplicarea prevederilor legale ori date în sarcina sa de Consiliul de administraţie al Fondului.

 

CAPITOLUL V

Sancţiuni

 

Art. 27. - Constituie contravenţie neplata la termen a sumelor cuvenite Fondului, datorate conform prevederilor art. 6 şi 7, de către asigurători şi se sancţionează cu avertisment scris sau cu amendă de la 5.000 lei la 50,000 lei. Sancţiunea amenzii poate fi aplicată cumulativ cu sancţiunea interzicerii temporare sau definitive a exercitării activităţii de asigurare pentru una sau mai multe clase de asigurări ori sancţiunea retragerii autorizaţiei asigurătorilor.

Art. 28. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) neraportarea de către preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului şi directorul general a documentelor către Autoritatea de Supraveghere Financiară, conform prevederilor art. 26 alin. (2);

b) nerespectarea de către Fond a prevederilor referitoare la cerinţele de publicare a informaţiilor pe pagina proprie de internet, prevăzute la art. 13 alin. (2).

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu avertisment scris sau cu amendă de la 2.500 lei la 50.000 lei.

(3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi la art. 27 se face de către persoanele împuternicite din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară, iar sancţiunile se aplică de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Art. 29. - Dispoziţiile art. 27 şi 28 referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002. cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 30. - (1) Fondul şi Autoritatea de Supraveghere Financiară, după caz, emit reglementările necesare referitoare la activitatea Fondului.

(2) Reglementările emise de Fond pot fi sub formă de instrucţiuni şi proceduri, care se avizează de Autoritatea de Supraveghere Financiară, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 31. - Structura organizatorică, regulamentul de organizare şi funcţionare al Fondului şi nivelul de salarizare a personalului angajat din cadrul acestuia sunt aprobate prin hotărâre a Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară. Recrutarea, angajarea, promovarea, perfecţionarea profesională, salarizarea şi evidenţa personalului necesar se efectuează în limitele cheltuielilor de personal aprobate.

Art. 32. - Cheltuielile privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului vor fi finanţate din resurse proprii.

Art. 33. - (1) Fondul preia de la Fondul de garantare a asiguraţilor din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară, pe bază de protocoale de predare-preluare, personalul, disponibilităţile băneşti, precum şi toate drepturile şi obligaţiile acestuia. Salariaţii Fondului de garantare a asiguraţilor din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară vor fi încadraţi pe funcţii similare în cadrul Fondului constituit conform prevederilor prezentei legi.

(2) Fondul îşi exercită prerogativele începând cu data încheierii protocolului de predare-preluare prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de 60 de zile de la data publicării prezentei legi. La această dată Fondul de garantare a asiguraţilor administrat de Autoritatea de Supraveghere Financiară se desfiinţează de drept.

Art. 34. - În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Fondul trebuie să dispună de un sistem de guvernantă adecvat, inclusiv de mecanisme de control intern şi audit intern, care se vor stabili prin instrucţiuni proprii, în concordanţă cu prevederile legale.

Art. 35. - (1) în scopul auditării situaţiilor financiare anuale, Fondul va încheia un contract cu un auditor financiar, persoană juridică autorizată de Camera Auditorilor Financiari din România, potrivit legii.

(2) Raportul auditorului financiar, împreună cu opinia sa, va fi prezentat Consiliului de administraţie al Fondului, respectiv Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Art. 36. - Exerciţiul financiar al Fondului începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data înfiinţării Fondului ca persoană juridică de drept public.

Art. 37. - (1) Situaţiile financiare anuale se aprobă de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după avizarea de către Consiliul de administraţie al Fondului.

(2) Raportul anual de activitate, împreună cu situaţiile financiare anuale, aprobate de Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi raportul auditorului financiar vor fi publicate pe site-ul propriu până cel târziu la data de 15 iunie din anul următor încheierii exerciţiului financiar.

Art. 38. - (1) Autoritatea de Supraveghere Financiară va comunica orice informaţii disponibile în vederea îndeplinirii atribuţiilor Fondului, inclusiv la solicitarea Consiliului de administraţie al Fondului.

(2) La cererea Consiliului de administraţie al Fondului, asigurătorii vor comunica orice informaţii necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor Fondului.

(3) Informaţiile obţinute vor fi utilizate de către Fond, exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor sale.

Art. 39. - (1) Asigurătorii sunt obligaţi să comunice creditorilor de asigurări toate informaţiile de care aceştia au nevoie referitoare la Fond, condiţiile şi formalităţile ce trebuie îndeplinite pentru a se obţine indemnizaţia/despăgubirea din disponibilităţile Fondului.

(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie disponibile la toate sediile asigurătorilor/reasiguratorilor, într-un loc accesibil, şi să fie prezentate într-o formă uşor de înţeles.

(3) Fondul va stabili reguli de prezentare a informaţiilor prevăzute la alin. (1).

Art. 40. - (1) Autoritatea de Supraveghere Financiară supraveghează şi controlează modul În care Fondul îşi desfăşoară activitatea.

(2) Fondul are obligaţia de a pune la dispoziţia Autorităţii de Supraveghere Financiară, la cerere, în forma şi în termenul stabilite de aceasta, informaţiile şi documentele care să evidenţieze şi să justifice operaţiunile privind activitatea desfăşurată, sub toate aspectele sale.

(3) Autoritatea de Supraveghere Financiară poate adopta orice măsuri, inclusiv de natură administrativă, împotriva Fondului şi a persoanelor fizice responsabile, după caz, în scopul prevenirii sau remedierii oricăror situaţii care sunt de natură să prejudicieze drepturile creditorilor de asigurări garantate conform prevederilor prezentei legi.

Art. 41. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) art. 60 şi art. 611 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare;

b) art. 5 IIL I1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare;

c) art. 23 alin. (4) şi art. 24-27 din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 23 iulie 2013, cu modificările ulterioare.

Art. 42. - Fondul va elabora statutul său şi îl va supune spre aprobare Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 43. - Articolul 62 şi litera b) a alineatului 1 al articolului 63 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Art. 62. - Pentru neplata la termen a sumelor datorate Fondului de protecţie a victimelor străzii constituit conform prevederilor art. 251 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate în conformitate cu reglementările legale în vigoare, aplicabile la colectarea creanţelor bugetare. Dobânzile şi penalităţile vor fi virate în contul fondului respectiv.

b) neplata la termen a sumelor destinate Fondului de protecţie a victimelor străzii, precum şi a contribuţiei procentuale din valoarea primelor brute încasate aferente asigurărilor obligatorii;”.

Art. 44. - Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

            Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 21 iulie 2015.

Nr. 213.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind Fondul de garantare a asiguraţilor

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind Fondul de garantare a asiguraţilor şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 21 iulie 2015.

Nr. 665.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului interimar în vederea încheierii unui acord de parteneriat economic între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi partea Africa Centrală”, pe de altă parte, semnat la Yaounde la 15 ianuarie 2009 şi la Bruxelles la 22 ianuarie 2009

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 80 din 24 iunie 2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul interimar în vederea încheierii unui acord de parteneriat economic între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi partea Africa Centrală”, pe de altă parte, semnat la Yaounde la 15 ianuarie 2009 şi la Bruxelles la 22 ianuarie 2009, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 22 iulie 2015.

Nr. 673.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 81 din 24 iunie 2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 22 iulie 2015.

Nr. 674.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 785/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 septembrie 2015, doamna Elena Bendea, judecător la Tribunalul Specializat Cluj, se eliberează din funcţie ca urmare a demisiei.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 22 iulie 2015.

Nr. 675.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin, (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 760/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 octombrie 2015, doamna Constantina Duţescu, judecător la Curtea de Apel Piteşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 22 iulie 2015.

Nr. 676.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru numirea unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 784 din 8 iulie 2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Mirela Abagiu se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 22 iulie 2015.

Nr. 677.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea formularelor de declarare a activităţilor de sponsorizare în domeniul dispozitivelor medicale şi al materialelor sanitare

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 7.313/2015 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale,

având în vedere prevederile art. 7991 şi 894 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile art. 2 din Normele metodologice de aplicare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 309/2015,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Producătorii sau reprezentanţii acestora în România şi distribuitorii angro şi en detail de dispozitive medicale şi materiale sanitare au obligaţia să declare Ministerului Sănătăţii, prin structura de specialitate din subordine Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, autoritatea competentă şi decizională în domeniul dispozitivelor medicale, până la data de 31 martie a anului în curs, toate activităţile de sponsorizare, precum şi orice alte cheltuieli suportate în anul anterior raportării pentru medici, asistenţi medicali, organizaţii profesionale, organizaţii de pacienţi şi orice alt tip de organizaţii care au activităţi în domeniul sănătăţii.

(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) revine şi beneficiarilor activităţilor de sponsorizare, medici, asistenţi medicali, organizaţii profesionale, organizaţii de pacienţi şi orice alt tip de organizaţii care au activităţi în domeniul sănătăţii.

(3) în sensul prezentului ordin, prin organizaţie cu activităţi în domeniul sănătăţii se înţelege orice persoană juridică cu sau fără scop lucrativ, care desfăşoară activităţi referitoare la sănătatea umană, asistenţă medicală ori farmaceutică.

Art. 2. - Formularele de declarare a activităţilor prevăzute la art. 1 sunt cuprinse în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Informaţiile declarate în formularele prevăzute la art. 2 se publică în al doilea trimestru al anului pentru anul anterior pe site-ul Ministerului Sănătăţii şi al entităţii care desfăşoară activităţile de sponsorizare, precum şi al beneficiarilor acestora, după caz.

(2) în anul 2015, declaraţiile se transmit către Ministerul Sănătăţii, prin structura de specialitate din subordine Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, autoritatea competentă şi decizională în domeniul dispozitivelor medicale, până la data de 31 iulie, iar informaţiile declarate în formularele prevăzute la art. 3 se publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii şi al entităţii care desfăşoară activităţile de sponsorizare, precum şi al beneficiarilor acestora, după caz, până la data de 31 octombrie 2015.

Art. 4. - În termen de 60 de zile de la data-limită pentru primirea declaraţiilor prevăzute la art. 1 şi 3, Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale transmite Ministerului Sănătăţii, în vederea afişării pe site, situaţia centralizată a declaraţiilor colectate.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Alin Iulian Tucmeanu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 10 iulie 2015.

Nr. 874.

 

ANEXA Nr. 1

 

FORMULAR

de declarare a activităţilor da sponsorizare în domeniul dispozitivelor medicale

 

Nr. crt.

 

 

Denumirea sponsorului (producători sau reprezentanţii acestora în România şi distribuitori angro şi en detail de dispozitive medicale şi materiale sanitare)

Beneficiarul sponsorizării

Sponsorizarea

Alte tipuri de cheltuieli

Total

(lei)

Datele privind sponsorizarea

Onorarii pentru servicii

Alte cheltuieli

 

Numele si prenumele / Denumirea (profesionist organizaţie  profesională/ organizaţia de pacienţi/ organizaţie cu activ  în domeniul sănătăţii)

Specialitatea/ Activitatea desfăşurată în domeniul sănătăţii

Adresa unde îşi desfăşoară activitatea principală

Natura sponsorizării  mijloacele financiare/ materiale

Descrierea activităţii sponsorizate

Suma

(lei)

Durata contractului

Data efectuării plăţii/ Data predării bunului

Descrierea activităţii

Suma

(lei)

Data contractului

Data plăţii

Tipul de cheltuială

Suma

(lei)

Data Contractului

Data plăţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătură ...................

Data ...........................

 

AA/SM A/r. 2

 

FORMULAR

de declarare a beneficiarilor activităţilor de sponsorizare în domeniul dispozitivelor medicale

 

Nr. crt.

Denumirea beneficiarului sponsorizării

Numele

şi prenumele

persoanei

care declară

Sponsorul

Date privind sponsorizarea

Alte tipuri de cheltuieli

Total (lei)

Denumirea

Activitatea desfăşurată

Adresa

Natura sponsorizării

(mijloace financiarei

materiale)

Descrierea activităţii

sponsorizate

Suma

(lei)

Durata contractului

Data efectuării plăţii/ Data predării

bunului

Descrierea activităţii

Suma

(lei)

Data contractului

Data efectuării

plăţii/ Data predării

bunului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura..................

Data............................

 

RECTIFICĂRI

 

În Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 8/2015 privind agenţii pentru servicii de Investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 29 iunie 2015, se fac următoarele rectificări:

- la art. 40 lit. a), în loc de: „a) Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 21 din 13 decembrie 2014*);”se va citi: „a) Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 21 din 13 decembrie 2012*);”

- la nota de subsol corespunzătoare lit. a) a art. 40, în loc de: „*) Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 21 din 13 decembrie 2014 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.”se va citi: „*) Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 21 din 13 decembrie 2012 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.”


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.