MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 551/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 551         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 24 iulie 2015

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            875. - Ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienţilor critici cu hemoragie digestivă superioară şi protezare endoscopică digestivă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienţilor critici cu hemoragie digestivă superioară şi proteza re endoscopică digestivă

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 7.350 din 10 iulie 2015 al Serviciului medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere art. 93 alin. (4) şi (41) şi art. 362 lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Modul de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienţilor critici cu hemoragie digestivă superioară şi protezare endoscopică digestivă, denumite în continuare AP-ENDO, se derulează în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

(2) Acţiunile prioritare prevăzute la alin. (1) se adresează pacienţilor critici cu hemoragie digestivă superioară, precum şi celor care necesită implantare urgentă de proteze/stenturi digestive, finanţând costurile specifice pentru tratamentul endoscopic al acestor pacienţi, care nu pot fi acoperite din fondurile obţinute pe baza contractelor cu casele de asigurări judeţene, a municipiului Bucureşti şi Casei de Asigurări de Sănătate a Armatei, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti (C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.).

(3) AP-ENDO sunt destinate numai bolnavilor care nu au beneficiat de materiale sanitare specifice, dispozitive şi altele asemenea în cadrul programelor naţionale de sănătate curative finanţate de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

(4) AP-ENDO sunt elaborate, derulate şi finanţate de către Ministerul Sănătăţii şi se implementează prin unităţi sanitare care au în structură secţii/compartimente de gastroenterologie.

Art. 2. - (1) în vederea coordonării din punct de vedere ştiinţific şi metodologic la nivel naţional a AP-ENDO, pentru anii 2015-2018, se constituie un colectiv de lucru format din Specialişti în specialitatea gastroenterologie, denumit în continuare CL-ENDO, în conformitate cu prevederile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) CL-ENDO are următoarea componenţă: un preşedinte, un vicepreşedinte şi 3 membri.

(3) Pentru perioada 2015-2018 componenţa CL-ENDO se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, pe baza propunerilor înaintate de către Societatea Română de Endoscopie Digestiva.

(4) Secretarul de stat care are în coordonare AP-ENDO şi şeful Serviciului medicină de urgenţă al Ministerului Sănătăţii sunt invitaţi permanenţi ai CL-ENDO.

Art. 3. - (1) în exercitarea atribuţiilor sale, CL-ENDO formulează propuneri, fundamentări, analize, recomandări şi informări referitoare la AP-ENDO pe care le transmite Serviciului medicină de urgenţă.

(2) Secretariatul tehnic permanent al CL-ENDO se asigură de către Serviciul medicină de urgentă.

(3) CL-ENDO îşi desfăşoară activitatea în şedinţe organizate ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui sau a secretarului de stat care are în coordonare AP-ENDO.

(4) Şedinţele sunt legal constituite în prezenţa majorităţii simple a CL-ENDO.

(5) în situaţia în care preşedintele CL-ENDO este în imposibilitatea de a conduce şedinţele, acestea vor fi conduse de vicepreşedinte.

Art. 4. - (1) CL-ENDO este coordonatorul naţional al AP-ENDO din punct de vedere ştiinţific şi metodologic, iar Serviciul medicină de urgenţă reprezintă structura centrală a Ministerului Sănătăţii responsabilă cu coordonarea administrativă a acestei acţiuni.

(2) La nivelul spitalului derularea şi monitorizarea AP-ENDO se realizează de către un coordonator local desemnat de către managerul spitalului; acesta poate fi şeful de secţie sau un alt medic din cadrul structurii care derulează AP-ENDO.

(3) Numele şi datele de contact ale coordonatorului local (număr telefon fix, număr telefon mobil, fax, e-mail, adresa poştală a spitalului şi a secţiei - În cazul în care acestea diferă) vor fi comunicate Serviciului medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii.

(4) Atunci când derularea AP-ENDO într-un spital se realizează prin mai multe structuri de gastroenterologie, managerul desemnează un coordonator local la nivelul spitalului; repartiţia fondurilor alocate fiecărei structuri se stabileşte de către managerul spitalului, la propunerea coordonatorului local şi după o consultare cu şefii structurilor implicate în AP-ENDO.

Art. 5 - Spitalele care derulează AP-ENDO au obligaţia gestionării eficiente a mijloacelor materiale şi băneşti şi a organizării evidenţei contabile a cheltuielilor, precum şi a organizării evidenţei nominale, pe bază de cod numeric personal, a beneficiarilor AP-ENDO.

Art. 6. - AP-ENDO se finanţează de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii de la titlurile bugetare 20 „Bunuri şi servicii” şi 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, prevăzute în Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice.

Art. 7. - (1) Pentru fondurile alocate la titlul 20 „Bunuri şi servicii”, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti încheie contracte pentru derularea AP-ENDO, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, cu spitalele nominalizate din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum şi a autorităţilor administraţiei publice locale.

(2) De la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” se finanţează cheltuielile aferente activităţilor prevăzute în AP-ENDO desfăşurate de spitalele din subordinea Ministerului Sănătăţii.

(3) Din fondurile alocate spitalele pot finanţa activităţi specifice AP-ENDO.

(4) Din fondurile alocate AP-ENDO, spitalele nu pot finanţa cheltuieli de natura utilităţilor şi cheltuieli de capital.

(5) Finanţarea AP-ENDO din bugetul Ministerului Sănătăţii se face lunar, pe total titlu, pe baza cererilor fundamentate ale ordonatorilor de credite secundari şi terţiari, însoţite de documentele justificative ale acestora, semnate şi parafate lizibil de coordonatorul local, în raport cu:

a) gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior;

b) disponibilul din cont rămas neutilizat;

c) indicatorii fizici realizaţi în perioada anterioară;

d) bugetul aprobat cu această destinaţie.

(6) Cererile de finanţare fundamentate ale ordonatorilor de credite, detaliate pe tipuri de cheltuieli, se transmit spre avizare Serviciului medicină de urgenţă, pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail endoscopie@ms.ro, până cel târziu în data de 5 a lunii pentru care se face finanţarea, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(7) Cererea de finanţare fundamentată este însoţită de cererea detaliată pe tipuri de cheltuieli al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, precum şi de borderoul centralizator, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.

(8) Cererile de finanţare transmise de către ordonatorii de credite după termenul prevăzut la alin. (6) nu vor fi finanţate în luna pentru care se face solicitarea. Acestea se finanţează în luna următoare celei pentru care a fost transmisă solicitarea întârziată, în baza unei noi cereri transmise în termenul prevăzut la alin. (6), cu încadrarea în limitele alocărilor bugetare.

Art. 8. - Sumele alocate pentru AP-ENDO sunt cuprinse în bugetele de venituri şi cheltuieli ale direcţiilor de sănătate publică, respectiv ale spitalelor, se aprobă odată cu acestea şi se utilizează numai potrivit destinaţiilor stabilite.

Art. 9. - (1) În baza contractelor încheiate conform prevederilor art. 7 alin. (1), direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti decontează cheltuieli de natura bunurilor achiziţionate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-ENDO.

(2) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti decontează contravaloarea bunurilor achiziţionate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-ENDO, în limita sumelor disponibile cu această destinaţie, în ordine cronologică, în termen de până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru bunurile achiziţionate conform contractelor încheiate.

Art. 10. - În vederea realizării activităţilor AP-ENDO, Serviciul medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii are următoarele atribuţii:

a) evaluează şi fundamentează anual necesarul de resurse financiare în raport cu obiectivele şi activităţile propuse pentru AP-ENDO pe baza indicatorilor realizaţi în anul precedent;

b) propune spre aprobare ministrului sănătăţii alocarea fondurilor AP-ENDO, precum şi repartiţia fondurilor pe spitale, pe baza fundamentării CL-ENDO şi a propunerilor formulate de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau spitale, după caz;

c) elaborează structura AP-ENDO, în colaborare cu direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, pe baza analizelor şi propunerilor CL-ENDO şi a propunerilor coordonatorilor locali;

d) evaluează trimestrial şi anual realizarea obiectivelor AP-ENDO şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestora în scopul îndeplinirii obiectivelor aprobate;

e) comunică direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi spitalelor care derulează AP-ENDO sumele repartizate, precum şi activităţile pentru care acestea se utilizează;

f) avizează solicitările de finanţare lunară ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi ale unităţilor sanitare care derulează AP-ENDO, realizează centralizarea acestora şi o înaintează către Direcţia generală buget şi contabilitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, pentru întocmirea cererilor de deschideri de credite;

g) monitorizează şi analizează trimestrial, anual şi ori de câte ori este necesar realizarea indicatorilor specifici AP-ENDO, evaluează gradul de îndeplinire a obiectivelor şi dispune măsurile ce se impun în situaţia unor disfuncţionalităţi în utilizarea fondurilor aferente, după caz;

h) verifică încadrarea în disponibilul de credite bugetare şi avizează referatul privind finanţarea lunară a AP-ENDO;

i) organizează misiuni de analiză şi control în colaborare cu CL-ENDO şi structuri specializate/experţi din cadrul Ministerului Sănătăţii.

Art. 11. - În vederea realizării activităţilor AP-ENDO, Direcţia generală buget şi contabilitate din Ministerul Sănătăţii are următoarele atribuţii:

a) elaborează proiectul bugetului Ministerului Sănătăţii în care sunt cuprinse sumele aferente AP-ENDO, pe baza propunerilor şi fundamentărilor prezentate de Serviciul medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii;

b) comunică Serviciului medicină de urgenţă, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la aprobare, fondurile bugetare aprobate, pe surse de finanţare şi titluri bugetare, în vederea repartizării acestora;

c) elaborează şi supune spre aprobare ordonatorului principal de credite filele de buget, pe surse de finanţare, titluri bugetare şi articole de cheltuieli, şi le comunică unităţilor care derulează AP-ENDO;

d) primeşte lunar solicitările de finanţare ale unităţilor care derulează AP-ENDO, centralizate de Serviciul medicină de urgenţă;

e) efectuează deschiderile de credite bugetare necesare pentru finanţarea AP-ENDO.

Art. 12. - În vederea derulării şi monitorizării AP-ENDO, CL-ENDO are următoarele atribuţii:

a) formulează propuneri cu privire la strategia, organizarea şi desfăşurarea anuală a AP-ENDO, pe care le înaintează Serviciului medicină de urgenţă până cel târziu la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor;

b) fundamentează necesarul de resurse pentru AP-ENDO şi îl înaintează Serviciului medicină de urgenţă până la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor;

c) formulează propuneri cu privire la repartiţia fondurilor aferente unităţilor sanitare, pe care le comunică Serviciului medicină de urgenţă;

d) realizează analiza trimestrială şi anuală a indicatorilor prevăzuţi în cadrul AP-ENDO, centralizaţi la nivel naţional, şi o transmite Serviciului medicină de urgenţă;

e) informează Serviciul medicină de urgenţă asupra problemelor şi disfuncţionalităţilor întâmpinate în derularea AP-ENDO şi formulează propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a acestora.

Art. 13. - (1) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti au următoarele obligaţii în vederea derulării şi monitorizării AP-ENDO:

a) centralizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual indicatorii specifici AP-ENDO raportaţi de spitale în condiţiile prezentului ordin;

b) transmit Serviciului medicină de urgenţă pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail endoscopie@ms.ro,  trimestrial şi anual, în primele 20 de zile calendaristice după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii prevăzuţi în cadrul AP-ENDO, centralizaţi în conformitate cu prevederile lit. a);

c) monitorizează modul de derulare al AP-ENDO;

d) verifică organizarea evidenţei nominale a beneficiarilor AP-ENDO, pe bază de cod numeric personal, de către unităţile de specialitate care derulează AP-ENDO, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

e) întocmesc un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii locali din spitalele care derulează AP-ENDO;

f) transmit Serviciului medicină de urgenţă, pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail endoscopie@ms.ro, până la sfârşitul lunii următoare celei încheierii trimestrului pentru care se face raportarea, raportul de activitate prevăzut la lit. e);

g) transmit Serviciului medicina de urgenţă, pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail endoscopie@ms.ro, până la data de 15 iulie a anului curent, fundamentarea necesarului de resurse pentru anul următor.

(2) raportul de activitate centralizat prevăzut la lit. e) cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul AP-ENDO, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentul ordin, problemele şi disfuncţionalităţile întâmpinate în realizarea activităţilor, propunerile de îmbunătăţire a modului de derulare a AP-ENDO.

Art. 14. - (1) Spitalele care derulează AP-ENDO au următoarele atribuţii:

a) organizează evidenţa nominală a beneficiarilor AP-ENDO, pe bază de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

b) raportează direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau Serviciului medicină de urgenţă, după caz, pe Suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail endoscopie@ms.ro, în funcţie de subordonare, trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, în primele 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici AP-ENDO, în condiţiile prezentului ordin;

c) monitorizează modul de derulare a AP-ENDO;

d) întocmesc un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii AP-ENDO;

e) transmit CL-ENDO şi, în funcţie de subordonare, Serviciului medicină de urgenţă pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail endoscopie@ms.ro sau direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, după caz, date pentru întocmirea raportului de activitate prevăzut la art. 13 lit. e), până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

(2) raportul de activitate centralizat prevăzut la art. 13 lit. e) cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul AP-ENDO, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentul ordin, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a AP-ENDO.

Art. 15. - Coordonatorii locali ai AP-ENDO, desemnaţi în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (2), au următoarele obligaţii cu privire la monitorizarea activităţilor cuprinse în cadrul acestora:

a) organizează evidenţa nominală a beneficiarilor AP-ENDO, pe bază de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

b) raportează conducerii spitalului, trimestrial şi anual, în primele 5 zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici AP-ENDO, în condiţiile prezentului ordin;

c) monitorizează modul de derulare a AP-ENDO pe care îl coordonează;

d) monitorizează permanent consumul de materiale sanitare şi medicamente care se acordă în cadrul AP-ENDO;

e) întocmesc un raport de activitate trimestrial, respectiv anual, pe care îl transmit conducerii instituţiei până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care raportează; raportul de activitate cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul AP-ENDO, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentul ordin, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a AP-ENDO;

f) informează permanent conducerea instituţiei cu privire la disfuncţionalităţile identificate în derularea AP-ENDO şi propune măsuri de soluţionare a acestora;

g) avizează documentele justificative (facturile) care însoţesc cererile de finanţare lunară;

h) organizează raportarea cazurilor în registrul naţional specific patologiei vizate de AP-ENDO.

Art. 16. - Ordonatorii de credite secundari şi terţiari au următoarele obligaţii în realizarea AP-ENDO:

a) utilizează fondurile în limita bugetului aprobat şi potrivit destinaţiei specificate, cu respectarea dispoziţiilor legale;

b) gestionează eficient mijloacele materiale şi băneşti;

c) organizează evidenţa contabilă a cheltuielilor pe surse de finanţare şi pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât în prevederi, cât şi în execuţie;

d) raportează indicatorii specifici prevăzuţi în AP-ENDO, în condiţiile prezentului ordin;

e) transmit Serviciului medicină de urgenţă sau direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, după caz, cererile de finanţare fundamentate, însoţite de documentele justificative, în condiţiile prezentului ordin;

f) desemnează prin act administrativ al conducătorului instituţiei publice câte un coordonator local pentru AP-ENDO;

g) completează fişele de post ale coordonatorilor desemnaţi cu atribuţiile corespunzătoare activităţilor prevăzute în cadrul AP-ENDO;

h) organizează, prin directorul financiar contabil al spitalului şi al instituţiei publice prin care se derulează AP-ENDO, evidenţele contabile, evidenţele tehnico-operative ale spitalului/instituţiei publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

i) transmit structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii orice alte date referitoare la AP-ENDO pe care le derulează şi răspund de exactitatea şi realitatea datelor raportate;

j) transmit lunar Direcţiei generale buget şi contabilitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, în primele 20 de zile calendaristice ale lunii curente pentru luna precedentă, execuţia bugetară a bugetului aprobat pentru AP-ENDO derulate;

k) achiziţionează materiale sanitare şi medicamente cu respectarea legislaţiei în vigoare din domeniul achiziţiilor publice.

Art. 17. - Raportarea indicatorilor specifici AP-ENDO se realizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, atât în format electronic, cât şi pe suport hârtie, conform modelului de raportare prevăzut la anexa nr. 5 „Macheta de raportare a indicatorilor de evaluare (fizici şi de eficientă)”.

Art. 18. - Costul mediu se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi. În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici, acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se cheltuiala pe fiecare acţiune.

Art. 19. - Monitorizarea activităţilor cuprinse în AP-ENDO se referă la:

a) modul de realizare şi de raportare a indicatorilor prevăzuţi în prezentul ordin;

b) încadrarea în bugetul aprobat;

c) respectarea destinaţiilor stabilite pentru fondurile alocate spitalelor care derulează AP-ENDO;

d) urmărirea respectării de către persoanele implicate a responsabilităţilor stabilite prin prezentul ordin referitoare la derularea AP-ENDO;

e) identificarea unor posibile disfuncţionalităţi în derularea AP-ENDO.

Art. 20. - În cadrul AP-ENDO se pot desfăşura următoarele activităţi:

1. Tratamentul endoscopic al hemoragiilor digestive superioare în primele 24 de ore de la producerea (diagnosticarea) hemoragiei digestive

2. Protezarea paliativă endoesofagiană, gastroduodenală, colonică şi biliopancreatică

3. Achiziţii pentru tratamentele menţionate la pct. 1:

a) ace injectoare;

b) aplicator de clipuri;

c) clipuri hemostatice;

d) ligatoare de varice;

e) cateter plasmă argon;

f) probă caldă;

g) pensă de coagulare bipolară.

4. Achiziţii pentru tratamentele menţionate la pct. 2:

a) stenturi expandabile metalice esofagiene/enterale;

b) stenturi expandabile metalice colonice;

c) sfincterotoame şi fire ghid pentru canulare retrograde;

d) sfincterotoame de presecţionare;

e) dilatatoare şi baloane de dilatare biliară (tip CRE);

f) stenturi expandabile metalice de diferite tipuri şi lungimi;

g) stenturi de plastic de diferite tipuri, dimensiuni şi lungimi.

5. Achiziţia medicaţiei specifice pentru tratamentul de urgenţă al hemoragiilor digestive

Art. 21. - De activităţile prevăzute la art. 20 beneficiază pacienţii critici cu următoarele diagnostice:

1. Pentru tratamentul endoscopic al hemoragiilor digestive superioare:

a) pacienţii cu HDS masivă/instabilitate hemodinamică;

b) pacienţii cu HDS moderată.

2. Pentru protezarea paliativă endoesofagiană, gastro­duodenală, colonică şi biliopancreatică:

a) cancer esofagian obstructiv;

b) cancer bronhopulmonar;

c) fistule eso-traheale, eso-pleurale sau eso-mediastinale;

d) recidive postoperatorii sau fistule anastomotice postoperatorii;

e) cancer gastric avansat cu stenoză cardială sau antropilorică;

f) cancer duodenal;

g) ampulom vaterian sau cancer pancreatic cu invazie duodenală;

h) stenoză pilorică sau duodenală benignă; i) adenopatii sau alte formaţiuni compresive;

j) ocluzia sau subocluzia colonică malignă;

k) palierea cancerului colonie avansat;

l) fistule colonice maligne sau stenoze benigne (boala Crohn, stenoze postradioterapie);

m) cancere biliopancreatice.

Art. 22. - Indicatorii de evaluare ai AP-ENDO sunt următorii:

a) Indicatori fizici:

1. numărul de pacienţi critici cu hemoragii digestive superioare sau cu obstrucţii şi/sau compresii la nivelul tubului digestiv (anexa nr. 5);

2. evidenţa nominală a pacienţilor critici cu hemoragii digestive superioare sau cu obstrucţii şi/sau compresii la nivelul tubului digestiv trataţi endoscopic pentru HDS sau paliativ prin stentare pentru obstrucţii sau compresii la nivelul tubului digestiv, pe bază de cod numeric personal (anexele nr. 6 şi 7).

b) Indicatori de eficienţă:

1. cost mediu/pacient critic cu hemoragie digestivă superioară, respectiv cu obstrucţii şi/sau compresii la nivelul tubului digestiv (anexa nr. 5);

2. execuţia bugetului aprobat pentru AP-ENDO (anexa nr. 8).

c) Indicatori de rezultat:

1. registre naţionale pentru patologiile specifice;

2. ghiduri şi protocoale de diagnostic;

3. ghiduri şi protocoale de tratament al pacienţilor critici. Art. 23. - Criteriile de eligibilitate pentru unităţile care derulează AP-ENDO sunt:

1. Pentru tratamentul hemoragiilor digestive superioare:

a) să poată asigura managementul hemoragiilor digestive (echipe de gastroenterologi şi de chirurgi antrenaţi în gestionarea acestor cazuri, circuite funcţionale, paturi dedicate, spaţii şi facilităţi de endoscopie adecvate, medicamente specifice);

b) să poată asigura permanenţă (24 h/zi, 7 zile/săptămână) printr-o linie de gardă de endoscopie digestivă obligatorie (la faţa locului sau la domiciliu) cu medici gastroenterologi şi asistente medicale antrenaţi în endoscopia digestivă terapeutică;

c) să poată asigura servicii de terapie intensivă dedicate (secţii generale de ATI sau TI specializate de gastroenterologie şi hepatologie);

d) dotările de bază pentru hemostaza endoscopică sunt:

(i) turnul video cu videoprocesor;

(ii) sursă aer/apă;

(iii) monitor;

(iv) aspirator;

(v) gastroscop şi colonoscop;

(vi) electrocauter cu plasmă-argon (APC);

e) întreţinerea, defectarea, procesarea endoscoapelor şi situaţiile de necesitate impun ca aceste dotări să fie duble.

2. Pentru protezare paliativă endoscopică a tubului digestiv:

a) să poată asigura plasarea protezelor (stenturiior) (echipe de gastroenterologi şi de radiologi antrenaţi în gestionarea acestor cazuri, circuite funcţionale, paturi dedicate, spaţii şi facilităţi de endoscopie adecvate cu acces la masă mobilă de radiologie, medicamente specifice);

b) să poată asigura permanenţă (24 h/zi, 7 zile/săptămână) printr-o linie de gardă de endoscopie digestivă obligatorie (la faţa locului sau la domiciliu) cu medici gastroenterologi şi asistente medicale antrenaţi în endoscopia digestivă terapeutică;

c) dotările de bază pentru paliere endoscopică sunt:

(i) turnul video cu videoprocesor;

(ii) sursă aer/apă;

(iii) pompă peristaltică de apă;

(iv) monitor;

(v) aspirator de înaltă performanţă;

(vi) videogastroscop terapeutic;

(vii) videocolonoscop;

(viii) videoduodenoscop terapeutic;

(ix) sistem de ecoendoscopie liniară;

(x) electrocauter cu unitate de coagulare plasmă argon (APC).

Art. 24. - Unităţile sanitare care derulează AP-ENDO sunt următoarele:

a) Tratamentul hemoragiilor digestive superioare:

1. Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti;

2. Institutul Regional de Gastroenterologie şi Hepatologie „Prof. dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca;

3. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Spiridon” laşi;

4. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara;

5. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;

6. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea;

7. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov;

8. Spitalul Clinic Colentina Bucureşti;

9. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanta;

10. Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. C. Opriş” Baia Mare;

11. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu;

12. Institutul Clinic Fundeni;

13. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti;

14. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova;

15. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;

16. Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”;

17. Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Ioan” Bucureşti;

18. Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta-Turnu Severin.

b) Protezarea paliativă a tubului digestiv:

1. Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti;

2. Institutul Regional de Gastroenterologie şi Hepatologie „Praf. dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca;

3. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Spiridon” laşi;

4. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara;

5. Institutul Clinic Fundeni;

6. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti;

7. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova;

8. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa;

9. Institutul Regional de Oncologie laşi;

10. Spitalul Clinic Colentina Bucureşti;

11. Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta-Turnu Severin.

Art. 25. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi spitalele care derulează AP-ENDO, indiferent de subordonare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 26. - Anexele nr. 1-8 fac parte din prezentul ordin.

Art. 27. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Alin Iulian Tucmeanu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 10 iulie 2015.

Nr. 875.

 

ANEXA Nr. 1

 

CONTRACT

pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-ENDO nr. ..... din ............

 

1. Părţile contractante

1.1. Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului .................................................../ Municipiului Bucureşti, cu sediul în municipiul/oraşul .........................................., str. ........................................................... nr. ....... judeţul/sectorul .......................................... telefon .........................., fax ........................., reprezentată prin

director executiv ....................................,

şi

1 .2. Unitatea sanitară ................................................................, cu sediul în ......................................... str. ..................................................................... nr. ........ telefon ........................... fax ........................... reprezentată prin ........................................................ având Actul de înfiinţare/organizare nr. ........., Autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ..............................., Dovada de evaluare nr. ............................... codul fiscal ................................. şi contul nr. ............................................ deschis la Trezoreria Statului sau contul nr. ..................................... deschis la Banca ......................................... Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, valabilă pe toată durata contractului de furnizare servicii medicale spitaliceşti.

2. Obiectul contractului

2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie desfăşurarea acţiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienţilor critici cu hemoragie digestivă superioară şi protezare endoscopică digestivă (AP-ENDO), finanţat din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 875/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienţilor critici cu hemoragie digestivă superioară şi protezare endoscopică digestivă.

3. Durata contractului

3.1. Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de ....................

3.2. Durata prezentului contract se poate prelungi, cu acordul părţilor.

4. Obligaţiile părţilor

4.1. Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti are următoarele obligaţii:

a) centralizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual indicatorii specifici AP-ENDO raportaţi de unităţile sanitare/instituţiile publice în condiţiile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 875/2015;

b) transmite Serviciului medicină de urgenţă, trimestrial şi anual, în primele 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii prevăzuţi în cadrul AP-ENDO, centralizaţi în conformitate cu prevederile lit. a);

c) monitorizează modul de derulare a AP-ENDO;

d) verifică organizarea evidenţei nominale a beneficiarilor AP-ENDO, pe bază de cod numeric personal, de către unităţile de specialitate care derulează AP-ENDO, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

e) întocmeşte un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii din unităţile sanitare/instituţiile care derulează AP-EN DO; raportul de activitate centralizat cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul AP-EN DO, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în Ordinului ministrului sănătăţii nr. 875/2015, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a AP-EN DO;

f) transmite Serviciului medicină de urgenţă, până la sfârşitul lunii următoare celei încheierii trimestrului pentru care se face raportarea, raportul de activitate prevăzut la lit. e);

g) transmite Serviciului medicină de urgenţă, până la data de 15 iulie a anului curent, fundamentarea necesarului de resurse pentru anul următor.

4.2. Obligaţiile direcţiilor de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti prevăzute la pct. 4.1 se realizează prin structurile organizatorice ale acestora, stabilite potrivit legii.

4.3. Pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-EN DO din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, unităţile sanitare au următoarele obligaţii:

a) să asigure buna desfăşurare a activităţilor prevăzute în cadrul AP-EN DO, în concordanţă cu actele normative în vigoare;

b) să se asigure că serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract se încadrează din punctul de vedere al calităţii în prevederile legale privind calitatea asistenţei medicale, elaborate în condiţiile legii;

c) să asigure tratamentul adecvat şi recomandarea dispozitivelor medicale conform reglementărilor în vigoare;

d) să utilizeze fondurile primite pentru AP-ENDO, potrivit destinaţiei acestora;

e) să dispună măsuri pentru gestionarea eficientă a mijloacelor materiale şi băneşti;

f) să organizeze şi să conducă, prin directorul financiar contabil, evidenţele tehnico-operative, precum şi evidenţele contabile ale cheltuielilor pentru AP-ENDO şi pe paragrafele şi subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât pentru bugetul aprobat, cât şi în execuţie;

g) să efectueze, în condiţiile legii, achiziţia bunurilor necesare pentru realizarea obiectivelor şi activităţilor cuprinse în AP-ENDO;

h) să organizeze evidenţa beneficiarilor AP-ENDO prin înregistrarea la nivel de pacient, în format electronic, a următorului set minim de date: codul numeric personal, diagnosticul specific concordant cu AP-ENDO, medicul curant (cod parafă), bunurile acordate, cantitatea şi valoarea de decontat, conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor;

i) să dispună măsuri pentru respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

j) să deţină autorizaţie pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea AP-ENDO, emisă, în condiţiile legii, de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

k) să transmită direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, după caz, atât în format electronic, cât şi pe suport hârtie, raportările lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) şi anuale privind sumele utilizate pentru AP-ENDO, precum şi indicatorii realizaţi, răspunzând de exactitatea şi realitatea atât a datelor raportate pentru justificarea plăţii contravalorii facturii pentru bunurile acordate în cadrul AP-ENDO în luna precedentă, cât şi a indicatorilor raportaţi;

l) să cuprindă sumele contractate pentru AP-ENDO în bugetul de venituri şi cheltuieli şi să îl aprobe odată cu acesta, în condiţiile legii;

m) să transmită direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti orice alte date referitoare la AP-ENDO şi să răspundă de exactitatea şi realitatea datelor raportate;

n) să transmită trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare încheierii trimestrului, direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti raportul de activitate întocmit de coordonatorul AP-ENDO din cadrul unităţii sanitare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

o) să înregistreze, să stocheze, să prelucreze şi să transmită informaţiile legate de AP-ENDO, conform prevederilor legale în vigoare;

p) să dispună măsurile necesare în vederea asigurării realizării obiectivelor AP-ENDO;

q) să raporteze corect şi la timp datele către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti;

r) să transmită direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti raportări lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) şi anuale, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea, cuprinzând indicatorii fizici şi de eficienţă, precum şi valoarea bunurilor acordate în cadrul AP-ENDO în perioada pentru care se face raportarea;

s) să asigure publicarea pe site-ul propriu a bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a execuţiei bugetare înregistrate pe parcursul derulării AP-ENDO, detaliat;

ş) să asigure organizarea permanenţei activităţii în secţiile de gastroenterologie, conform reglementărilor legale.

4.4. Obligaţiile unităţilor sanitare prevăzute la pct. 4.3 se realizează prin structurile organizatorice ale acestora, precum şi prin personalul implicat în realizarea activităţilor acţiunilor prioritare AP-ENDO, în limitele competenţelor, potrivit legii.

5. Valoarea contractului

5.1. Valoarea contractului în anul ............... este de ................................... lei.

6. Decontarea contravalorii bunurilor acordate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-ENDO

6.1. Decontarea contravalorii bunurilor acordate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-ENDO se realizează în limita sumelor disponibile cu această destinaţie, în ordine cronologică, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru bunurile realizate conform contractului încheiat.

6.2. În vederea decontării contravalorii bunurilor acordate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-ENDO, unitatea sanitară prezintă în primele 15 zile lucrătoare ale lunii curente următoarele documente:

a) cererea justificativă, întocmită conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul contract;

b) decontul pentru luna precedentă, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul contract;

c) copiile facturilor reprezentând contravaloarea bunurilor acordate în perioada pentru care se face raportarea;

d) copii ale ordinelor de plată (cu viza trezoreriei) cu care s-a efectuat plata contravalorii facturilor pentru bunurile decontate în luna precedentă celei pentru care se solicită decontarea.

6.3. Cheltuielile angajate în cadrul prevederilor bugetare aprobate în anul precedent şi rămase neplătite până la data încheierii prezentului contract vor fi plătite în condiţiile prevăzute la pct. 6.1.

7. Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti analizează indicatorii prezentaţi din decont, precum şi gradul şi modul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior şi decontează, în limita sumei prevăzute în prezentul contract, în termenul şi condiţiile prevăzute la pct. 6.2, sumele facturate de unitatea sanitară, pentru bunurile acordate, pentru luna precedentă.

8. Răspunderea contractuală

8.1. Managerul, inclusiv managerul interimar, răspunde de îndeplinirea obligaţiilor contractuale ale unităţii sanitare, aşa cum sunt prevăzute la pct. 4.3.

8.2. Personalul implicat în realizarea activităţilor prevăzute în AP-ENDO are următoarele obligaţii:

8.2.1. coordonatorul AP-ENDO:

a) răspunde de utilizarea fondurilor primite pentru derularea AP-ENDO, potrivit destinaţiei stabilite pentru acesta;

b) răspunde de organizarea evidenţei beneficiarilor AP-ENDO, pe baza setului minim de date: codul numeric personal, diagnosticul specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă), bunurile acordate, cantitatea şi valoarea de decontat, conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor;

c) dispune măsurile necesare aplicării metodologiei AP-ENDO, în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor prevăzute în acesta;

d) răspunde de desfăşurarea activităţilor prevăzute în cadrul AP-ENDO, în conformitate cu prevederile în vigoare;

e) răspunde de analiza, centralizarea şi raportarea la timp a datelor cu caracter medical către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, precum şi de realitatea şi exactitatea acestora;

f) se asigură că produsele medicale furnizate în baza prezentului contract se încadrează din punctul de vedere al calităţii în prevederile legale ale normelor privind calitatea produselor medicale, elaborate în condiţiile legii;

g) răspunde de respectarea prevederilor legale referitoare la recomandarea dispozitivelor medicale şi la modul de acordare a tratamentului, în cadrul AP-ENDO;

8.2.2. contabilul-şef al unităţii sanitare:

a) răspunde de modul de organizare a evidenţei tehnico-operative;

b) răspunde de utilizarea sumelor alocate potrivit destinaţiilor aprobate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

c) răspunde de exactitatea şi realitatea datelor raportate, la termenele stabilite;

d) asigură efectuarea plăţilor către furnizorii de bunuri contractate de unitatea sanitară pentru realizarea activităţilor prevăzute în AP-ENDO finanţat din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, în baza documentelor justificative legal întocmite;

e) verifică documentele justificative prevăzute la pct. 6.2 prezentate de unitatea sanitară în vederea decontării pentru activităţile prevăzute în AP-ENDO finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii;

f) organizează şi conduce evidenţa contabilă a cheltuielilor pentru AP-ENDO, pe paragrafele şi subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât în cadrul bugetului aprobat, cât şi în execuţia acestuia;

g) răspunde de analiza, centralizarea şi raportarea la timp a datelor cu caracter financiar către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

h) are obligaţia să cuprindă sumele contractate pentru AP-ENDO în bugetul de venituri şi cheltuieli, pe care îl supune aprobării, în condiţiile legii.

9. Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti controlează trimestrial modul de utilizare a fondurilor alocate şi analizează indicatorii prezentaţi.

10. Controlul prevăzut la pct. 9 efectuat de către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti va urmări, fără a se limita la acestea, următoarele:

a) respectarea reglementărilor legale în vigoare;

b) existenţa unor disfuncţionalităţi în derularea AP-ENDO;

c) încadrarea în sumele contractate pe program;

d) dacă fondurile alocate au fost utilizate potrivit destinaţiilor stabilite;

e) dacă au fost realizate obiectivele AP-EN DO;

f) respectarea de către persoanele implicate a responsabilităţilor stabilite;

g) realitatea şi exactitatea datelor înregistrate şi raportate;

h) stocurile de materiale sanitare specifice comparativ cu consumul mediu lunar.

11. Neprezentarea de către unitatea sanitară a documentelor prevăzute în art. 7 alin. (5) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 875/ 2015 atrage amânarea decontării până la următoarea perioadă de raportare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

11.1. În cazul în care direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti constată nerespectarea unei/unor obligaţii asumate de către unitatea sanitară de natură a prejudicia grav derularea contractului, poate solicita încetarea acestuia.

11.2. Prevederile pct. 11.1 nu sunt de natură a înlătura obligaţiile anterioare deja scadente şi neonorate ale părţilor.

12. Soluţionarea litigiilor

12.1. Litigiile apărute pe perioada derulării contractului se soluţionează de părţi pe cale amiabilă. În situaţia în care părţile nu ajung la o înţelegere, acestea se pot adresa instanţelor judecătoreşti competente.

13. Clauze speciale

13.1. Se pot încheia acte adiţionale la prezentul contract în situaţia în care, prin actele normative în materie care intră în vigoare ulterior datei la care s-a încheiat prezentul contract, au fost aprobate modificări în volumul, structura sau bugetul AP-ENDO, pe parcursul derulării acestuia.

13.2. Dacă o clauză a acestui contract este declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului, în conformitate cu prevederile legale. Dacă pe durata derulării prezentului contract expiră termenul de valabilitate a autorizaţiei sanitare, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare pentru toată durata de valabilitate a contractului.

14. Forţa majoră

14.1. Orice împrejurare de fapt independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării prezentului contract şi care împiedică executarea acestuia, este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forţă majoră, în sensul prezentei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, mari inundaţii, embargo.

14.2. Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

14.3. Dacă nu se procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea la termen.

14.4. În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.

15. Dispoziţii finale

15.1. Orice modificare poate fi făcută numai cu acordul scris al ambelor părţi, prin act adiţional.

15.2. În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător, prin act adiţional semnat de ambele părţi.

15.3. Rezilierea contractului înainte de expirarea valabilităţii acestuia poate fi făcută numai cu acordul părţilor.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi .................. în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, si se completează conform prevederilor legale în vigoare.

 

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ........................................./ a Municipiului Bucureşti,

Director executiv,

........................................

Director adjunct executiv economic,

........................................

Avizat:

Biroul/Compartimentul juridic

........................................

Unitatea sanitară.........................................

Manager,

........................................

Director adjunct executiv economic,

........................................

Director medical,

........................................

Avizat:

Biroul/Compartimentul juridic

........................................

 

ANEXA Nr. 1

la contract

 

UNITATEA SANITARA

Spitalul .........................................

Nr. ........... din ................

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI ........................................./ MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Nr. ..........din ............

 

Către

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului................................/Municipiului Bucureşti

 

CERERE JUSTIFICATIVĂ

în vederea decontării bunurilor acordate în luna.........../anul.........în cadrul AP-ENDO

 

1. Sold iniţial =.........mii lei

2. Suma decontată de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului .............. /Municipiului Bucureşti în luna precedentă =...... mii lei

3. Suma achitată de spital furnizorilor pentru bunurile acordate în cadrul AP-ENDO în luna precedentă =......... mii lei

4. Gradul de utilizare a sumelor decontate în cadrul AP-ENDO în luna precedentă rând 3/rând 1 + rând 2 * 100 = .... %

5. Suma rămasă neutilizată la finele lunii precedente (1 + 2 - 3) =......... mii lei

6. Suma necesar a fi decontată în luna în curs = ......... mii lei

 

Manager,

........................................

Director financiar-contabil,

........................................

 

NOTE:

a) Cererea justificativă întocmită de unitatea sanitară pentru luna curentă va fi însoţită de copia facturii emise de furnizor pentru bunurile achiziţionate în cadrul AP-ENDO în luna precedentă.

b) Cererea justificativă se va întocmi distinct, în două exemplare, dintre care un exemplar se va depune la Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului...................../Municipiului Bucureşti în primele 5 zile lucrătoare ale lunii în curs pentru luna precedentă.

 

ANEXA Nr. 2

la contract

 

UNITATEA SANITARĂ

Spitalul .........................................

Nr. ........ din .........

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI ........................................./ MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Nr. .......... din ........

 

Către

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului................................/Municipiului Bucureşti

 

DECONT

privind utilizarea sumelor alocate de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului........................./Municipiului Bucureşti în luna............../anul..........pentru AP-ENDO

 

1. Număr de indicatori fizici realizaţi*): ...........................

2. Costul mediu/indicator fizic realizat**): ......................... lei

3. Sumele achitate furnizorilor de materiale sanitare specifice aprovizionate în luna......./anul........: ........... lei

4. Nr./Data şi suma achitată conform documentelor justificative (copii ale ordinelor de plată): 4.1............................... lei

4.2. ..............................lei

4.3. ..............................lei

Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.

 

Manager,

........................................

Director financiar-contabil,

........................................

 

NOTE:

a) Decontul se întocmeşte lunar.

b) Decontul va fi însoţit de copia ordinelor de plată (cu viza trezoreriei) enumerate la pct. 4, de copia facturilor pentru materialele sanitare specifice, aprovizionate de spital, care fac obiectul plăţilor în luna pentru care se întocmeşte raportarea.

c) Decontul lunar se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar se depune la Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului................/Municipiului Bucureşti în primele 10 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă.


*) Se vor menţiona distinct indicatorii fizici realizaţi prevăzuţi în art. 22 lit. a) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 875/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienţilor critici cu hemoragie digestivă superioară şi protezare endoscopică digestivă.

**) Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi; îh cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici, acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se cheltuiala pe fiecare acţiune.

 

ANEXA Nr. 2

 

            Unitatea*) ................. judeţul .................

 

Cererea de finanţare fundamentată pentru AP-ENDO pentru luna ......................

 

Sursa de finanţare: .....................................................**)

Nr. ..... din ............

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Sume finanţate (cumulat de la 1 ianuarie, inclusiv luna curentă)***)

B - Plăţi efectuate (cumulat de la 1 ianuarie până în ultima zi a lunii precedente celei pentru care se face solicitarea)***)

C - Gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior

D - Se acoperă din disponibil

E - Necesar de alimentat

 

AP-ENDO

Prevedere bugetară aprobată pentru anul.....

A

B

C

Disponibil

 

Sume necesare pentru luna curentă

Total disponibil din cont rămas neutilizat la data solicitării, din care:

Se utilizează în luna pentru care se solicită finanţarea

Total necesar pentru luna

curentă, din care:

D

 

E

-

0

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2-3

6

7=8 + 9

8 = 6

9

TITLU CHELTUIELI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****)

......................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor raportate.

 

a) Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică,

Numele şi prenumele .....................................

Semnătura .......................................................

Director executiv adjunct economic,

Numele şi prenumele .....................................

Semnătura .......................................................

 

b) În situaţia în care cererea se întocmeşte de către alte unităţi sanitare/instituţii care implementează AP-ENDO, aceasta se semnează de către conducerea instituţiei respective, precum şi de către persoana responsabilă cu AP-ENDO în unitatea respectivă.

 

NOTE:

1. Macheta se va completa distinct, pentru fiecare sursă de finanţare şi titlu de cheltuieli, cu încadrarea în bugetul aprobat.

2. Cererea de finanţare fundamentată se însoţeşte de cererea de finanţare detaliată pe tipuri de cheltuieli, prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 875/2015 şi de borderoul centralizator, prevăzut în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 875/2015.

3. Termenul maxim pentru transmiterea cererii de finanţare este data de 5 a lunii pentru care se solicită finanţarea.


*) Unitatea este, după caz:

a) direcţia de sănătate publică pentru AP-ENDO implementate de unităţile din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale sau a instituţiilor cu reţea sanitară proprie;

b) spital din subordinea Ministerului Sănătăţii care implementează AP-ENDO.

**) Se consemnează sursa de finanţare .buget de stat” sau .venituri proprii - accize”, după caz.

***) Pentru anul în curs se vor înscrie plăţile efectuate şi sumele finanţate cumulat de la 1 ianuarie.

****) Se consemnează titlul de cheltuieli:

- „Bunuri şi servicii - AAPL” - pentru AP-ENDO implementate de unităţile sanitare din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale;

- „Bunuri şi servicii - DSP” - pentru AP-ENDO implementate de direcţiile de sănătate publică şi instituţii publice din subordinea Ministerului Sănătăţii;

- „Transferuri” - pentru programele naţionale de sănătate publică implementate de unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii.

 

ANEXA Nr. 3

 

            Unitatea*).................judeţul.................

 

Cererea de finanţare detaliată pentru AP-ENDO pentru luna...........

Sursa de finanţare: ....................**)

Nr. .....din............

 

            TITLU DE CHELTUIELI***)..............

 

 

Natura cheltuielii

(obiectul plăţii, conform listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii prin AP-ENDO)

Nr. şi data facturii fiscale

Suma (mii iei)

Scadenţa de plată a facturii

Total mii lei

 

 

0

Furnizori neachitaţi din lunile anterioare - Total

Factura

 

 

 

 

Factura...........

 

 

 

 

Furnizori neachitaţi din luna curentă - Total

Factura

 

 

 

 

Factura.........

 

 

 

 

Sume necesare pentru luna pentru care se solicită credite bugetare - Total

Categoria de cheltuială

.....................................

.....................................

 

 

 

 

 

            Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor raportate,

 

a) Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică

Numele şi prenumele .....................................

Semnătura .......................................................

Director executiv adjunct economic

Numele şi prenumele .....................................

Semnătura .......................................................

 

b) În situaţia în care cererea se întocmeşte de către alte unităţi sanitare/instituţii care implementează AP-ENDO, aceasta se semnează de către conducerea instituţiei respective, precum şi de către persoana responsabilă cu AP-ENDO în unitatea respectivă.

 

NOTE:

1. Macheta se va completa distinct, pentru fiecare sursă de finanţare şi titlu de cheltuieli, cu încadrarea în bugetul aprobat.

2. Termenul maxim pentru transmiterea cererii de finanţare este data de 5 a lunii pentru care se solicită finanţarea.


*) Unitatea este, după caz:

a) direcţia de sănătate publică pentru AP-ENDO implementate de unităţile din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale sau a instituţiilor cu reţea sanitară proprie;

b) spitale din subordinea Ministerului Sănătăţii care implementează AP-ENDO.

**) Se consemnează sursa de finanţare .buget de stat” sau „venituri proprii - accize”, după caz.

***) Se consemnează titlul de cheltuieli:

- „Bunuri şi servicii - AAPL” - pentru AP-ENDO implementate de unităţile sanitare din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale;

- „Bunuri şi servicii - DSP” - pentru AP-ENDO implementate de direcţiile de sănătate publică şi instituţii publice din subordinea Ministerului Sănătăţii;

- „Transferuri” - pentru programele naţionale de sănătate publică implementate de unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii.

 

ANEXA Nr. 4

 

Unitatea care derulează AP-ENDO..........................................

 

Borderou centralizator nr. ...../data...........cuprinzând documentele Justificative ale ordonatorului secundar/terţiar de credite care însoţesc cererile de finanţare fundamentate pentru luna..................

 

Nr. crt.

Documentul

Termenele de plată a obligaţiilor

Suma solicitată de finanţat

Denumirea bunurilor/ serviciilor achiziţionate

Felul*)

Seria

Numărul

Data emiterii

(ziua/luna/anul)

0

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsemnatul................................................, în calitate de persoană împuternicită de ordonatorul de credite, confirm pe propria răspundere că am realizat verificarea documentelor justificative menţionate în prezentul borderou centralizator şi, ca urmare a acestei verificări, confirm că sunt îndeplinite toate condiţiile de legalitate necesare în vederea vizării acestora pentru „BUN DE PLATĂ”.

 

Semnătura persoanei împuternicite

Ordonatorul de credite,

.......................................................

(numele în clar şi semnătura)

Coordonatorul AP-EN DO,

.......................................................

(numele în clar şi semnătura)


*) Se va menţiona numele documentului în conformitate cu legislaţia privind documentele financiar-contabile, precum şi m conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare (de exemplu, factura fiscală, statul de plată, angajamente legale etc).

 

ANEXA Nn 5

 

Macheta de raportare a indicatorilor de evaluare (fizici şi de eficienţă)

[conform art. 24 lit. a) şi b) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 875/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienţilor critici cu hemoragie digestivă superioară şi protezare endoscopică digestivă]

 

            Unitatea.................................................

 

            Acţiuni prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienţilor critici cu hemoragie digestivă superioară şi protezare endoscopică digestivă (AP-ENDO)

 

Raportare pentru trimestrul*).....

Nr. ..... din ............

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A- Plăţi efectuate în trimestrul de raportat (lei)

B - Plăţi efectuate cumulat de la începutul anului (lei)

C - Suma rămasă neutilizată de la începutul anului

 


AP-ENDO

Prevederea bugetară anuală

(lei)

Finanţarea primită în trimestrul de raportat

(lei)

Indicatorii fizici realizaţi în trimestrul de raportat

Finanţarea primită de la începutul anului

(lei)

Indicatorii fizici realizaţi cumulat de la începutul anului

Cheltuiala efectivă realizată în trimestrul de raportat

(lei)

Cheltuiala efectivă realizată cumulat de la începutul anului

(lei)

Costul mediu realizat pe  fiecare indicator fizic

(lei)

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = 8/6

10

11

12 = 5-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numărul de pacienţi critici din secţii de gastroenterologie trataţi pentru HDS sau paliativ prin stentare endoscopică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Managerul unităţii care derulează AP-ENDO**)

.......................................................

 

Directorul financiar-contabil al unităţii sanitare**),

.......................................................

Coordonatorul AP-ENDO,

.......................................................

Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică***)

.......................................................

Directorul executiv adjunct economic al direcţiei de sănătate publică***)

.......................................................

 

NOTA:

Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi. În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici, acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se fiecare acţiune.

Sumele care se găsesc în tabel se exprimă în lei.


*) Raportarea se întocmeşte trimestrial şi anual.

**) Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru AP-ENDO derulate la nivelul acesteia, pe care le transmit direcţiei de sănătate publică. Pentru unităţile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, raportările vor fi transmise Serviciului politici coordonare şi monitorizare asistenţă medicală de urgenţă, telemedicină şi programe strategice, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 875/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienţilor critici cu hemoragie digestivă superioară şi protezare endoscopică digestivă.

***) Semnează raportările centralizate la nivelul judeţului pe care le transmit Serviciului politici coordonare şi monitorizare asistenţă medicală de urgenţă, telemedicină şi programe strategice, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 875/2015.

 

ANEXA Nr. 6

 

Formular de raportare lunară a numărului de pacienţi critici cu hemoragii digestive superioare sau cu obstrucţii şi/sau compresii la nivelul tubului digestiv

 

            Unitatea sanitară.....................................................

 

Nr. crt.

CNP

Localitatea de domiciliu

Secţia de provenienţă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista beneficiarilor AP-ENDO

Luna/anul.............................

 

Manager,

.......................................................

Coordonator local,

.......................................................

 

ANEXA Nr. 7

 

Fişă individuală pacient

 

Formularul de raportare pentru pacientul critic cu hemoragii digestive superioare sau cu obstrucţii şi/sau compresii la nivelul tubului digestiv

(Nu se transmite, se păstrează în secţia gastroenterologie; este destinat analizei medicale a complexităţii cazului şi tratamentului.)

 

 

Indicator

Valoare

Format/valoare

Unitatea

Denumire Text

 

 

Unitatea

Cod Text

 

 

A. Date pacient

 

 

 

A.1.

Numele pacientului Text

 

 

A.2.

Prenumele pacientului Text

 

 

A.3.

CNP pacient

 

sting 13 caractere numerice

A.4.

Nr. foale de observaţie

 

număr întreg

A.5.

Data internării

 

data

A.6.

Data externării

 

data

A.7.

Diagnostic la internare

 

Text

A.8.

Diagnostic la externare

 

Text

A.9.

Domiciliu pacient - localitatea

 

Text (Săruta)

A. 10.

Domiciliu pacient-judeţul

 

Text (Sirută)

A.11

Secţia de provenienţă

 

Text

B. Tip intervenţie

 

 

 

B.1.

Tratament endoscopic hemoragie digestivă superioară

 

da/nu

B.2.

Tratament endoscopic paliativ

 

da/nu

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 8

 

Macheta de raportare a execuţiei bugetare pentru AP-ENDO

 

Acţiuni prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienţilor critici cu hemoragie digestivă superioară şi protezare endoscopică digestivă

Unitatea care derulează AP-ENDO*)/Direcţia de sănătate publică**)..........................

Raportare pentru***).................................................

Execuţia bugetară

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A- Plăţi efectuate în trimestrul de raportat (lei)

B - Plăţi efectuate cumulat de la începutul anului (lei)

 


Nr. crt.

Titlul bugetar

Buget de stat

 

 

 

Venituri proprii

Prevederea bugetară anuală

(lei)

Finanţarea primită în trimestrul de raportat

(lei)

Finanţarea primită de la începutul anului

(lei)

A

B

Prevederea bugetară anuală

(lei)

Finanţarea primită în trimestrul de raportat

(lei)

Finanţarea primită de la începutul anului

(lei)

A

B

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Total, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Bunuri şi servicii, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

 Bunuri şi servicii AAPL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2

 Bunuri şi servicii DSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Transferuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor raportate.

 

Managerul unităţii care derulează AP-ENDO*),

.......................................................

Directorul financiar-contabil al unităţii sanitare*),

.......................................................

Coordonatorul local,

.......................................................

Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică**),

.......................................................

Directorul executiv adjunct economic al direcţiei de sănătate publică**),

.......................................................


*) Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru AP-ENDO derulate la nivelul acesteia, pe care le transmit direcţiei de sănătate publică. Pentru unităţile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, raportările vor fi transmise Serviciului politici coordonare şi monitorizare asistenţă medicală de urgenţă, telemedicină şi programe strategice, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 875/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienţilor critici cu hemoragie digestivă superioară şi protezare endoscopică digestivă.

**) Semnează raportările centralizate la nivelul judeţului pe care le transmit Serviciului politici coordonare şi monitorizare asistenţă medicală de urgenţă, telemedicină şi programe strategice, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 875/2015.

***) Raportarea se întocmeşte trimestrial şi anual.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.