MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 558/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 558         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 27 iulie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

217. - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii

 

669. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii

 

220. - Lege pentru modificarea şi completarea art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

 

672. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

582. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

 

594. - Hotărâre privind stabilirea valorii totale a ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a cărnii de porc

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.115. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru aprobarea Criteriilor de acordare a licenţei pentru gestionarii fondurilor cinegetice

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 28 martie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război”

2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 1. - Pentru prevenirea şi combaterea incitării la ură naţională, rasială sau religioasă, la discriminare şi la săvârşirea de infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război.”

3. La articolul 2, literele a)-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

a) prin organizaţie cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob se înţelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care îşi desfăşoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, precum ura şi violenţa pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase şi inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea la violenţă pentru schimbarea ordinii constituţionale sau a instituţiilor democratice, naţionalismul extremist în această categorie pot fi incluse organizaţiile cu sau fără personalitate juridică, partidele şi mişcările politice, asociaţiile şi fundaţiile, societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte persoane juridice care îndeplinesc cerinţele prevăzute la prezenta literă;

b) prin simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se înţelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum şi orice alte asemenea însemne, care promovează ideile, concepţiile sau doctrinele prevăzute la lit. a);

c) prin persoană vinovată de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război se înţelege orice persoană condamnată definitiv de către o instanţă judecătorească română ori străină sau prin orice hotărâre recunoscută în România, potrivit legii, pentru una sau mai multe infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi persoana din conducerea unei organizaţii al cărei caracter criminal a fost constatat prin hotărârea unei instanţe penale internaţionale;”.

4. La articolul 2, după litera d) se introduc două noi litere, literele e) şi f), cu următorul cuprins:

e) prin holocaust pe teritoriul României se înţelege persecuţia sistematică şi anihilarea evreilor şi a rromilor, sprijinită de autorităţile şi instituţiile statului român în teritoriile administrate de acestea în perioada 1940-1944;

f) prin Mişcarea Legionară se înţelege o organizaţie fascistă din România care a activat în perioada 1927-1941 sub denumirile de «Legiunea Arhanghelului Mihail», «Garda de Fier» şi «Partidul Totul pentru Ţară».”

5. La articolul 4, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Art. 4. - (1) Confecţionarea, vânzarea, răspândirea, precum şi deţinerea în vederea răspândirii de simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.”

6. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 5. - Fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în sensul art. 2 lit. a), se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.”

7. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 6. - (1) Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a genocidului, a crimelor contra umanităţii şi a crimelor de război, astfel cum sunt definite în dreptul internaţional, în Statutul Curţii Penale Internaţionale şi în Carta Tribunalului Militar Internaţional înfiinţat prin Acordul de la Londra, la data de 8 august 1945, şi recunoscute ca atare printr-o hotărâre definitivă a Curţii Penale Internaţionale, a Tribunalului Militar Internaţional înfiinţat prin Acordul de la Londra, la data de 8 august 1945, a Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie, a Tribunalului Penal Internaţional pentru Rwanda sau a oricărui altui tribunal penal internaţional înfiinţat prin instrumente internaţionale relevante şi a căror competentă este recunoscută de statul român, ori a efectelor acestora se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(3) Săvârşirea faptelor prevăzute la alin. (1) şi (2) prin intermediul unui sistem informatic constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.”

8. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 12. - Se interzice ridicarea sau menţinerea în locuri publice, cu excepţia muzeelor, a unor statui, grupuri statuare, plăci comemorative, referitoare la persoanele vinovate de săvârşirea infracţiunilor de genocid contra umanităţii şi de crime de război.”

9. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 13. - (1) Se interzice acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război unor străzi, bulevarde, scuaruri, pieţe, parcuri sau altor locuri publice.

(2) Se interzice, de asemenea, acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război unor organizaţii, cu sau fără personalitate juridică.”

Art. II. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 28 martie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 23 iulie 2015.

Nr. 217.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 22 iulie 2015.

Nr. 669.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Articolul 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 36. - (1) Următoarele prevederi ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă după cum urmează:

a) art. 9 alin. (2) şi art. 101 alin. (2) referitoare la finanţarea de bază pentru învăţământul preuniversitar particular şi confesional acreditat, până la data de 15 septembrie 2015;

b) art. 361 alin. (3) lit. e) şi g), până la data de 31 decembrie 2016.”

2. După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

(11) începând cu anul şcolar 2015-2016 statul asigură, fără discriminare din punctul de vedere al formei de organizare a învăţământului - de stat, particular sau confesional -, pe fiecare nivel de structurare a învăţământului preuniversitar, finanţarea de bază reglementată la art. 9 alin. (2) şi art. 101 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFÂN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 23 iulie 2015.

Nr. 220.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 22 iulie 2015.

Nr. 672.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 19 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„k) exerciţii, aplicaţii, ateliere de lucru, controale la unităţile militare participante la misiuni de menţinere a păcii, cursuri la şcoli şi academii militare, participare la misiuni specifice urgente, desfăşurate la ordinul conducătorului unităţii;”.

2. La articolul 1, după litera I) se introduc patru noi litere, literele m)-p), cu următorul cuprins:

m) participarea personalului Ministerului Afacerilor Interne la activităţi de cooperare judiciară internaţională în materie penală, la activităţi desfăşurate pentru prevenirea, descoperirea şi cercetarea infracţiunilor sau activităţilor infracţionale, la misiuni comune operative internaţionale organizate în scopul combaterii criminalităţii transfrontaliere, menţinerii ordinii şi siguranţei publice, combaterii migraţiei ilegale sau în vederea executării unor acţiuni specifice domeniului protecţiei civile şi al situaţiilor de urgenţă, precum şi la alte tipuri de activităţi de cooperare sau asistenţă poliţienească internaţională;

n) transportul valizei diplomatice;

o) participarea ca observator la acţiuni desfăşurate sub egida Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE);

p) participarea ca expert naţional detaşat.”

3. La articolul 5 alineatul (1), litera A se modifică şi va avea următorul cuprins:

A. În străinătate, o indemnizaţie zilnică în valută primită pe perioada delegării şi detaşării în străinătate, denumită în continuare indemnizaţie de deplasare, compusă din:

a) o sumă zilnică, denumită în continuare diurnă, în vederea acoperirii cheltuielilor de hrană, a celor mărunte uzuale, precum şi a costului transportului în interiorul localităţii în care îşi desfăşoară activitatea;

b) o sumă zilnică, denumită în continuare indemnizaţie de cazare, în limita căreia personalul trebuie să îşi acopere cheltuielile de cazare. Prin cheltuieli de cazare se înţelege, pe lângă tarifele sau chiria plătite, şi eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum şi costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif.”

4. Titlul capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL II

Indemnizaţia de deplasare”

5. La capitolul II, titlul secţiunii I se abrogă.

6. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 7. - (1) Indemnizaţia de deplasare se diferenţiază pe două categorii şi se acordă pe componentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. A la nivelurile stabilite pentru fiecare ţară în care are loc deplasarea, potrivit anexei.

(2) Pentru personalul trimis în străinătate, în misiuni cu caracter temporar care se deplasează pentru durate de timp care nu necesită cazare, inclusiv pe durata întregii nopţi, indemnizaţia de deplasare este formată numai din diurna stabilită conform anexei.

(3) Pentru personalul trimis în străinătate în condiţiile prezentei hotărâri, în cazul în care cheltuielile pentru cazare se suportă de către partenerii externi, indemnizaţia de deplasare este formată numai din diurna stabilită conform anexei.

(4) Pentru personalul trimis în străinătate în condiţiile prezentei hotărâri, în cazul în care cheltuielile pentru masă se suportă de către partenerii externi, indemnizaţia de deplasare este formată din 50% din diurnă şi 100% din indemnizaţia de cazare, stabilite pentru ţara în care are loc deplasarea, potrivit categoriei în care se încadrează.

(5) Prevederile alin. (4) se aplică şi personalului care pe timpul deplasării în străinătate se internează în spital, pentru cazurile şi în condiţiile stabilite potrivit prezentei hotărâri.

(6) Pentru membrii colectivelor sportive, artistice, ştiinţifice şi altele asemenea, în situaţia în care cheltuielile de întreţinere şi cazare a acestora în străinătate se suportă din sumele plătite organizatorilor reuniunilor sau manifestărilor la care iau parte, la nivelul comunicat de către aceştia, indemnizaţia de deplasare este formată din 50% din diurna stabilită pentru ţara în care are loc deplasarea, potrivit categoriei în care se încadrează.

(7) în cazul întreruperii călătoriei, determinată de programul de zbor al avioanelor, drepturile de indemnizaţie de deplasare ale personalului se acordă, în continuare, la nivelul prevăzut pentru ţara de destinaţie, numai dacă sejurul pe perioada respectivă nu este asigurat de către companiile care efectuează transportul.”

7. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

Art. 71. - (1) Perioada pentru care se acordă diurna în valută se determină în funcţie de mijlocul de transport folosit, avându-se în vedere:

a) momentul decolării avionului, la plecarea în străinătate, şi momentul aterizării avionului, la sosirea în ţară, de şi pe aeroporturile care constituie puncte de trecere a frontierei de stat a României;

b) momentul trecerii cu trenul sau cu mijloacele auto prin punctele de trecere a frontierei de stat a României, atât la plecarea în străinătate, cât şi la înapoierea în ţară.

(2) Pentru fracţiunile de timp care nu însumează 24 de ore, diurna se acordă astfel: 50% până la 12 ore şi 100% pentru perioada care depăşeşte 12 ore.

(3) Conducerea ministerelor şi celorlalte unităţi trimiţătoare este obligată să ia măsurile necesare ca deplasarea personalului să aibă loc, pe cât posibil, fără întreruperea călătoriei.”

8. Articolul 8 se abrogă.

9. La capitolul II, titlul secţiunii a II-a se abrogă.

10. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 9. - (1) Indemnizaţia de cazare se acordă în raport cu categoria de indemnizaţie de deplasare în care se încadrează personalul, la nivelul prevăzut pentru fiecare ţară în care are loc deplasarea, potrivit anexei.

(2) Pentru personalul care participă la misiuni cu caracter temporar care impun cazare la anumite hoteluri/locaţii din motive de securitate sau reprezentare, indemnizaţia de cazare se acordă la nivelul corespunzător tarifelor practicate de către hotelurile în care au loc manifestările respective, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor ori a reprezentanţelor României din ţările respective, cu aprobarea de către conducerile unităţilor trimiţătoare.”

11. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins:

Art. 91. - Poliţiştii care participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român în comun cu forţele armate ale României sau similare celor prevăzute la art. 2 din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, pentru forţele armate, beneficiază de diurnă şi cazare cu aplicarea dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2004 pentru stabilirea sporurilor specifice şi a drepturilor de diurnă, cazare şi hrană cuvenite personalului participant la misiuni în afara teritoriului statului român, nepublicată în Monitorul Oficial al României, cu modificările şi completările ulterioare.”

12. La articolul 10 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

a) business class, personalul care se încadrează la categoria a II-a de indemnizaţie de deplasare, cu excepţia membrilor Guvernului şi a cel mult trei colaboratori ai acestora, care pot să călătorească şi cu clasa I;”.

13. La articolul 10, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(5) Cu aprobarea conducerii unităţilor trimiţătoare, personalul care se încadrează la categoria I de indemnizaţie de deplasare poate să călătorească şi la business class, în situaţia în care nu sunt locuri la clasa economică, iar plecarea în delegaţie nu poate fi amânată.”

14. La articolul 11, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Art. 11 - (1) Valuta necesară pentru acoperirea unor eventuale cheltuieli neprevăzute, precum şi a celor pentru convorbiri telefonice, telex, comisioane de schimb, diferenţe de tarif la cazare şi altele asemenea, necesare îndeplinirii misiunii, se acordă în limita unei sume de până la 50% din indemnizaţia de deplasare la care are dreptul personalul.

(2) De asemenea, cu aprobarea prim-ministrului, secretarul general al Guvernului şi miniştrii conducători de delegaţii oficiale în străinătate pot să beneficieze de o sumă în valută în limita a 1.000 euro, în vederea acoperirii unor cheltuieli de ordin protocolar. Prim-ministrul poate să efectueze astfel de cheltuieli până la 2.000 euro.”

15. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Justificarea sumelor cheltuite în valută, cu excepţia celor reprezentând indemnizaţia de deplasare, se face pe bază de documente şi se aprobă de către conducătorii unităţilor trimiţătoare; în cazul cheltuielilor medicale este necesar şi avizul policlinicii de specialitate.”

16. La articolul 12, după alineatul (21) se Introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins:

„(22) Prin excepţie de la alin. (2), pentru misiunile prevăzute la art. 9 alin. (2), sumele cheltuite în valută care depăşesc indemnizaţiile de cazare stabilite în condiţiile prezentei hotărâri se aprobă, în cazuri temeinic justificate, de către conducerile unităţilor trimiţătoare, pe baza documentelor justificative.

17. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(3) în situaţia în care în unele ţări, potrivit practicii existente pe plan local, nu se eliberează documente sau acestea sunt reţinute de către autorităţi, sumele cheltuite, cu excepţia celor reprezentând indemnizaţia de deplasare, se justifică pe bază de declaraţie dată pe propria răspundere. În ţările în care România are reprezentanţe, declaraţia se confirmă de către aceste reprezentanţe, dacă pentru obţinerea acestei confirmări nu sunt necesare cheltuieli de deplasare.”

18. La articolul 15 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) indemnizaţie de delegare pe timpul necesar călătoriei până la localitatea de destinaţie, respectiv până la data preluării personalului de către organizaţiile sau partenerii externi, precum şi pe timpul revenirii în ţară, în funcţie de orarele mijloacelor de transport;”.

19. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 septembrie 2015, cu excepţia prevederilor art. I pct. 10, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 15 iulie 2015.

Nr. 582.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995)

 

Nr. crt.

Ţara

Valuta

Indemnizaţie de deplasare

categoria I

categoria II

diurna

indemnizaţie de cazare

diurna

indemnizaţie de cazare

0

1

2

3

4

5

6

1

Afganistan

USD

120

180

150

360

2

Africa de Sud (Republica)

USD

38

110

60

220

3

Albania

euro

32

100

51

200

4

Algeria

USD

32

150

51

300

5

Anglia (Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord)

euro

35

150

56

300

6

Angola

USD

32

140

51

280

7

Antigua şi Barbuda

USD

32

100

51

200

8

Antile

USD

32

100

51

200

9

Arabia Saudită

USD

38

110

60

220

10

Argentina

USD

32

110

51

220

11

Armenia

USD

38

140

60

280

12

Australia

USD

38

160

60

320

13

Austria

euro

35

150

56

300

14

Azerbaidjan

USD

38

120

60

240

15

Bahamas

USD

32

100

51

200

16

Bahrain

USD

32

100

51

200

17

Bangladesh

USD

32

100

51

200

18

Belarus

USD

38

110

60

220

19

Belgia

euro

35

150

56

300

20

Benin

USD

32

100

51

200

21

Birmania

USD

32

100

51

200

22

Bolivia

USD

32

120

51

240

23

Botswana

USD

32

100

51

200

24

Bosnia şi Herzegovina

euro

32

100

51

200

25

Brazilia

USD

32

120

51

240

26

Bulgaria

euro

32

100

51

200

27

Burkina Faso

USD

32

100

51

200

28

Burundi

USD

32

120

51

240

29

Cambodgia

USD

32

100

51

200

30

Camerun

USD

32

100

51

200

31

Canada

USD

38

150

60

300

32

Capul Verde

USD

32

100

51

200

33

Cehia (Republica)

euro

35

150

56

300

34

Centrafricană (Republica)

USD

32

100

51

200

35

Chile

USD

32

120

51

240

36

Chineză (Republica Populară)

USD

38

140

60

280

37

Ciad

USD

32

100

51

200

38

Cipru

euro

35

150

56

300

39

Coasta de Fildeş

USD

32

100

51

200

40

Columbia

USD

32

100

51

200

41

Congo

USD

32

100

51

200

42

Coreea de Sud

USD

38

180

60

360

43

Coreea (RPD)

euro

30

120

48

240

44

Costa Rica

USD

32

110

51

220

45

Croaţia

euro

32

100

51

200

46

Cuba

euro

32

120

51

240

47

Danemarca

euro

35

150

56

300

48

Djibouti

USD

32

100

51

200

49

Dominicană (Republica)

USD

32

110

51

220

 

50

Ecuador

USD

32

110

51

220

51

Egipt

USD

32

100

51

200

52

Elveţia

euro

38

150

60

300

53

Emiratele Arabe Unite

USD

38

100

60

200

54

Estonia

euro

35

150

56

300

55

Etiopia

USD

32

110

51

220

56

Fiji

USD

38

120

60

240

57

Filipine

USD

32

100

51

200

58

Finlanda

euro

35

150

56

300

59

Franţa

euro

35

150

56

300

60

Gabon

USD

32

100

51

200

61

Gambia

USD

32

100

51

200

62

Georgia

USD

38

160

60

320

63

Germania

euro

35

150

56

300

64

Ghana

USD

32

100

51

200

65

Grecia

euro

35

150

56

300

66

Guatemala

USD

32

100

51

200

67

Guineea

USD

32

100

51

200

68

Guineea-Bissau

USD

32

100

51

200

69

Guineea Ecuatorială

USD

32

100

51

200

70

Guyana

USD

32

100

51

200

71

Haiti

USD

32

110

51

220

72

Honduras

USD

32

100

51

200

73

Hong Kong

USD

53

250

85

500

74

India

USD

32

100

51

200

75

Indonezia

USD

38

100

60

200

76

Iordania

USD

38

100

60

200

77

Irak

USD

60

80

96

160

78

Iran

USD

38

100

60

200

79

Irlanda

euro

35

150

56

300

80

Islanda

euro

35

130

56

260

81

Israel

USD

38

120

60

240

82

Italia

euro

35

150

56

300

83

Jamaica

USD

32

110

51

220

84

Japonia

USD

53

250

54

500

85

Kazahstan

USD

38

100

60

200

86

Kenya

USD

32

100

51

200

87

Kârgâzstan

USD

38

100

60

200

88

Kuwait

USD

38

150

60

300

89

Laos

USD

32

100

51

200

90

Lesotho

USD

32

100

51

200

91

Letonia

euro

35

150

56

300

92

Liban

USD

38

100

60

200

93

Liberia

USD

32

100

51

200

94

Libia

USD

38

130

60

260

95

Lituania

euro

35

150

56

300

96

Luxemburg

euro

35

150

56

300

97

Macedonia

euro

32

100

51

200

98

Madagascar

USD

32

100

51

200

99

Malaysia

USD

32

110

51

220

 

100

Mali

USD

32

100

51

200

101

Malta

euro

35

150

56

300

102

Maroc

USD

32

120

51

240

103

Mauritania

USD

32

100

51

200

104

Mauritius

USD

32

110

51

220

105

Mexic

USD

38

110

60

220

106

Moldova

USD

38

100

60

200

107

Mongolia

USD

38

110

60

220

108

Mozambic

USD

32

100

51

200

109

Muntenegru

euro

32

100

51

200

110

Myanmar

USD

32

100

51

200

111

Namibia

USD

32

100

51

200

112

Nepal

USD

32

110

51

220

113

Nicaragua

USD

32

110

51

220

114

Niger

USD

32

110

51

220

115

Nigeria

USD

32

160

51

320

116

Norvegia

euro

35

150

56

300

117

Noua Zeelandă

USD

38

160

60

320

118

Olanda

euro

35

150

56

300

119

Oman

USD

38

100

60

200

120

Pakistan

USD

32

140

51

280

121

Panama

USD

32

110

51

220

122

Papua-Noua Guinee

USD

32

100

51

200

123

Paraguay

USD

32

100

51

200

124

Peru

USD

32

110

51

220

125

Polonia

euro

35

150

56

300

126

Portugalia

euro

35

150

56

300

127

Qatar

USD

38

140

60

280

128

Rwanda

USD

32

100

51

200

129

Federaţia Rusă

USD

47

140

75

280

130

Salvador

USD

32

100

51

200

131

Sao Tome şi Principe

USD

32

100

51

200

132

San Marino

euro

35

150

56

300

133

Senegal

USD

32

100

51

200

134

Serbia

euro

32

100

51

200

135

Sierra Leone

USD

32

100

51

200

136

Singapore

USD

38

150

60

300

137

Siria

USD

38

100

60

200

138

Slovacia

euro

35

150

56

300

139

Slovenia

euro

35

150

56

300

140

Somalia

USD

32

100

51

200

141

Spania

euro

35

150

56

300

142

Sri Lanka

USD

38

110

60

220

143

S.U.A.

USD

53

210

84

420

144

Sudan

USD

32

110

51

220

145

Suedia

euro

35

150

56

300

146

Surinam

USD

32

110

51

220

147

Tadjikistan

USD

38

100

60

200

148

Tanzania

USD

32

100

51

200

149

Taiwan

USD

38

110

60

220

150

Thailanda

USD

38

100

60

200

151

Togo

USD

32

100

51

200

152

Tunisia

USD

32

100

51

200

153

Turcia

USD

38

140

60

280

154

Turkmenistan

USD

38

110

60

220

155

Ucraina

USD

38

150

60

300

156

Uganda

USD

32

100

51

200

157

Ungaria

euro

35

150

56

300

158

Uruguay

USD

32

100

51

200

159

Uzbekistan

USD

38

100

60

200

160

Vatican

euro

35

150

56

300

161

Venezuela

USD

32

130

51

260

162

Vietnam

USD

32

120

51

240

163

Yemen

USD

38

110

60

220

164

Zair

USD

32

100

51

200

165

Zambia

USD

32

100

51

200

166

Zimbabwe

USD

32

120

51

240

 

Încadrarea personalului în categorii de indemnizaţie de deplasare

 

În categoria a II-a se încadrează: viceprim-miniştrii, miniştrii, miniştrii delegaţi, secretarii de stat, subsecretarii de stat, personalul încadrat în funcţii asimilate acestora prin acte normative, secretarii generali, secretarii generali adjuncţi, înalţii reprezentanţi ai prim-ministrului, precum şi prefecţii, subprefecţii, primarul general şi viceprimarul capitalei, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, ambasadorii, şefii reprezentanţelor diplomatice ale României, academicienii şi membrii corespondenţi ai Academiei Române, şeful Statului Major General, locţiitorii şefului Statului Major General şi directorul Statului Major General, şeful Corpului de control şi inspecţie, şefii departamentelor Ministerului Apărării Naţionale şi locţiitorii acestora, şeful Statului Major al Forţelor Terestre, şeful Statului Major al Forţelor Navale, şeful Statului Major al Forţelor Aeriene, locţiitorii secretarilor de stat din cadrul unităţilor care au astfel de funcţii.

Pentru prim-ministrul diurna se majorează cu 50%.

În categoria I se încadrează restul personalului.

NOTĂ:

Prim-ministru, miniştrii, precum şi ceilalţi membri ai Guvernului beneficiază de diurnă în cuantum integral, indiferent de condiţiile în care are loc deplasarea.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea valorii totale a ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a cărnii de porc

 

Având în vedere dispoziţiile art. 1 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/360 al Comisiei din 5 martie 2015 de deschidere a depozitării private pentru carnea de porc şi de stabilire în avans a cuantumului ajutorului,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se acordă ajutor financiar operatorilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/360 al Comisiei din 5 martie 2015 de deschidere a depozitării private pentru carnea de porc şi de stabilire în avans a cuantumului ajutorului, coroborate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 826/2008 al Comisiei din 20 august 2008 de stabilire a normelor comune de acordare a ajutorului pentru depozitarea privată a anumitor produse agricole.

(2) Finanţarea sumelor aprobate de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, ce reprezintă ajutorul financiar pentru depozitarea privată a cărnii de porc, se asigură ca sprijin financiar aferent Fondului european de garantare agricolă - FEGA şi se prefinanţează, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, din sumele alocate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2015 din venituri din privatizare, în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014.

Art. 2. - (1) Valoarea totală a ajutorului financiar stabilit în avans pentru depozitarea privată a cărnii de porc este în limita sumei de 50.520 euro, cursul de schimb fiind cel anunţat de Banca Centrală Europeană, potrivit prevederilor Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro.

(2) APIA este autoritatea competentă pentru aplicarea măsurii de acordare a ajutorului financiar pentru depozitarea privată a cărnii de porc,

Art. 3. - (1) Ajutorul prevăzut la art. 2 se acordă pentru cererile privind ajutorul financiar pentru depozitarea privată a cărnii de porc depuse începând cu data stabilită la art. 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/360, până la data stabilită la art. 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/725 al Comisiei din 5 mai 2015 de stabilire a datei limita de depunere a cererilor de ajutor pentru depozitarea privată a cărnii de porc în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/360.

(2) Ajutorul prevăzut la art. 2 se acordă cu respectarea prevederilor art. 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/360.

Art. 4. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau persoanelor juridice, plătitoare de TVA, denumite operatori, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 826/2008.

Art. 5. - Lista categoriilor de produse eligibile pentru ajutor financiar, sumele corespunzătoare şi perioadele de depozitare, potrivit anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/360, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. - (1) APIA elaborează metodologia de aplicare a măsurii, ghidul solicitantului, formularistica de solicitare, înregistrare, centralizare, procedurile de acordare a ajutorului pentru depozitarea privată a cărnii de porc, cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 826/2008 şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/360, documente ce se aprobă prin decizie a directorului general al APIA.

(2) APIA pune la dispoziţia solicitanţilor formularistica şi documentaţia necesare aplicării corecte a măsurii de acordare a ajutorului pentru depozitarea privată a cărnii de porc şi le afişează pe site-ul oficial al APIA.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 22 iulie 2015.

Nr. 594.

 

ANEXĂ

 

LISTA

categoriilor de produse eligibile pentru ajutor financiar, sumele corespunzătoare şi perioadele de depozitare

 

Categoria de produse

Produse pentru care se acorda ajutor

Cuantumul ajutorului pentru o perioadă de depozitare de

(euro/tonă)

Cantităţi pentru care se solicită ajutor pentru depozitarea privată a cărnii de porc

(tone)

Valoarea totală a ajutorului

(euro)

 

 

90 de zile

120 de zile

150 de zile

90 de zile

120 de zile

150 de zile

90 de zile

120 de zile

150 de zile

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Categoria 1

Ex 0203 11 10

Semicarcase fără picioarele anterioare, coadă, rinichi, fleică şi şira spinării (1)

230

243

257

-

-

-

-

-

-

Categoria 2

Ex 0203 12 11

ex 0203 12 19

ex 0203 19 11

ex 0203 19 13

Jamboane

Spete

Părţi anterioare

Spinări, cu sau fără ceafă, sau numai ceafă separată, spinări cu sau fără cotlet (2) (3)

254

266

278

-

-

-

-

-

-

Categoria 3

ex 0203 19 55

Picioare, spete, părţi anterioare, spinări, cu sau fără ceafă, sau numai ceafă separată, spinări cu sau fără cotlet, dezosate (2) (3)

281

293

305

120

-

-

33.720

-

-

Categoria 4

ex 0203 19 15

Piept, întreg sau tăiat dreptunghiular

210

221

233

80

-

-

16.800

-

-

Categoria 5

ex 0203 19 55

Piept, întreg sau tăiat dreptunghiular, fără şorici şi coaste

226

238

254

-

-

-

-

-

-

Categoria 6

ex 0203 19 55

Părţi tranşate din mijloc”, cu sau fără şorici sau grăsime, dezosate (4)

228

241

254

-

-

-

-

-

-


(1) Se poate acorda ajutor şi pentru semicarcase prezentate sub formă de bucăţi Wiltshire. adică fără cap, maxilar superior, falcă, picioare, coadă, osânză, rinichi, muşchi file, omoplat, stern, coloana vertebrală, os pelvian şi diafragmă.

(2) Spinările şi ceafa pot avea sau nu şorici, dar stratul de grăsime de pe acestea nu poale depăşi 25 mm grosime.

(3) Cantitatea contractată poate conţine orice combinaţie a produselor menţionate.

(4) Prezentate în acelaşi fel ca şi produsele încadrate la codul NC 0210 19 20.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Criteriilor de acordare a licenţei pentru gestionarii fondurilor cinegetice

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 153.583/IM din 4 mai 2015 al Direcţiei generale păduri,

ţinând cont de Avizul Consiliului Naţional de Vânătoare nr. 2/2015,

luând în considerare prevederile art. 6 alin. (1) lit. o) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 122 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Criteriile de acordare a licenţei pentru gestionarii fondurilor cinegetice, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură este abilitat să acorde şi să retragă, în condiţiile legii şi ale prezentului ordin, licenţa pentru gestionarii fondurilor cinegetice, denumită în continuare licenţă.

Art. 3. - Modelul cererii pentru acordarea licenţei este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 4. - (1) în situaţia în care se constată că după acordarea licenţei nu mai sunt îndeplinite una sau mai multe dintre condiţiile de licenţiere prevăzute de prezentul ordin, licenţa se retrage dacă nu sunt remediate deficienţele în termen de maximum 30 de zile de la data notificării emise de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură sau de structura teritorială competentă a acesteia din care face parte agentul constatator.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) se acordă un termen de 120 de zile în situaţia avizării şi dotării gestionarului fondului cinegetic cu armament corespunzător.

(3) Conducătorul structurilor prevăzute la alin. (1) are obligaţia de a comunica gestionarului fondului cinegetic notificarea privind neîndeplinirea criteriilor de licenţiere, în termen de 3 zile lucrătoare de la data constatării.

Art. 5. - Personalul împuternicit din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi cel din structurile teritoriale subordonate verifică, anterior şi după emiterea licenţei, deţinerea în folosinţă a bunurilor care stau la baza acordării licenţei.

Art. 6. - Modelul licenţei este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 7. - (1) în cazul modificării denumirii sau sediului, gestionarii fondurilor cinegetice care deţin licenţă notifică autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi structura teritorială competentă a acesteia.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) este însoţită de copii, conforme cu originalul, ale documentelor prevăzute de legislaţia în vigoare prin care se atestă modificarea denumirii sau a sediului.

Art. 8. - (1) în situaţia în care exemplarul original al licenţei, atribuit reprezentanţilor legali ai gestionarului fondului cinegetic, este pierdut, furat, distrus sau deteriorat, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură emite un duplicat în baza solicitării formulate de gestionarul fondului cinegetic.

(2) în situaţia pierderii sau furtului licenţei, solicitarea este însoţită de documente prin care se face dovada publicării într-un cotidian de circulaţie naţională a unui anunţ prin care licenţa respectivă este declarată pierdută sau furată.

(3) în situaţia distrugerii sau deteriorării licenţei, solicitarea este însoţită de declaraţia pe propria răspundere, în original, a organelor de conducere autentificată la notarul public, prin care se declară distrugerea sau deteriorarea acesteia.

Art. 9. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 216/2008 privind aprobarea Criteriilor de acordare a licenţei pentru gestionarii fondurilor de vânătoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 15 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, se abrogă.

(2) Licenţele emise anterior intrării în vigoare a prezentului ordin îşi păstrează valabilitatea.

Art. 10. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

 

Bucureşti, 16 iulie 2015.

Nr. 1.115.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

CRITERIILE

de acordare a licenţei pentru gestionarii fondurilor cinegetice

 

Art. 1. - Licenţa prevăzută de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă persoanelor juridice române şi atestă dreptul acestora de a gestiona fauna de interes cinegetic, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 2. - Licenţa se acordă solicitanţilor care îndeplinesc următoarele criterii:

a) sunt constituiţi în condiţiile legii;

b) aparţin uneia dintre categoriile de gestionari de fonduri cinegetice, prevăzute de Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

c) deţin în folosinţă dotări minime, necesare pentru desfăşurarea activităţii;

d) asigură coordonarea şi conducerea tehnică a activităţii de gestionare a faunei cinegetice cu personal pregătit corespunzător pentru îndeplinirea acestor atribuţii.

Art. 3. - Dovedirea de către solicitanţi a îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 2 se face prin depunerea, odată cu cererea de acordare a licenţei, a copiilor conforme cu originalul de pe documentele care atestă îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a) deţin personalitate juridică, fapt atestat prin documente specifice fiecărei categorii de persoane juridice; în cazul asociaţiilor de vânătoare, acestea trebuie să fie constituite prin libera asociere a cel puţin 3 persoane care deţin calitatea de vânător, fapt dovedit cu copii ale permiselor de vânătoare permanente;

b) s-au înfiinţat în scopul gestionării faunei de interes cinegetic, exercitării vânătorii, cercetării ştiinţifice în domeniul cinegetic, didactic, având ca disciplină de studiu vânatul şi vânătoarea, după caz, în funcţie de categoria de gestionari din care face parte solicitantul. În cazul asociaţiilor vânătoreşti, dovada scopului pentru care s-au înfiinţat se face cu actul constitutiv şi statutul asociaţiei;

c) deţin în folosinţă un sediu distinct destinat exclusiv scopului pentru care funcţionează, dotat cu mobilier corespunzător, minimum un computer echipat corespunzător, pe care să ruleze programe de operare corespunzătoare cerinţelor din domeniul de activitate, conectat permanent la internet, linie telefonică fixă sau mijloace de comunicare prin telefonie mobilă, binoclu (minimum unul pentru fiecare persoană cu atribuţii de pază şi ocrotire a vânatului) şi mijloace de deplasare adecvate condiţiilor specifice de teren, dovedite prin unul dintre următoarele documente: acte de proprietate, contracte de închiriere, contracte cu titlu gratuit sau facturi fiscale;

d) deţin armament de pază (minimum o armă pentru fiecare persoană cu atribuţii de pază şi ocrotire a vânatului) şi armament de vânătoare admis pentru desfăşurarea activităţilor de ocrotire şi selecţie a vânatului (minimum o armă cu ţevi lise şi minimum o armă cu ţevi ghintuite), fapt dovedit prin autorizaţia de deţinere armament;

e) au o persoană angajată, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată pentru coordonarea şi conducerea pe linie tehnică a activităţii de gestionare a faunei cinegetice, cu normă de 8 ore/zi, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii de specialitate:

(i) este absolventă a unei instituţii de învăţământ superior în care a studiat fauna de interes cinegetic şi managementul acesteia şi deţine permis de vânătoare permanent; sau

(ii) este absolventă a unei unităţi de învăţământ de nivel mediu sau postliceal în care a studiat fauna de interes cinegetic şi managementul acesteia ori absolventă a unei instituţii de învăţământ superior, dar de altă specialitate decât cea prevăzută la pct. (i), deţine permis de vânătoare permanent şi a desfăşurat activităţi în domeniul cinegetic pe o perioadă de minimum 5 ani.

Art. 4. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 3 lit. d), gestionarii care nu gestionează fonduri cinegetice fac dovada deţinerii armamentului pentru pază şi pentru desfăşurarea activităţilor de ocrotire şi selecţie a vânatului în termen de 120 de zile de la data încheierii contractului de gestionare a faunei cinegetice.

(2) Prin excepţie de la prevederile art. 3 lit. e), gestionarii care nu au în gestiune fonduri cinegetice fac dovada angajării persoanei pentru coordonarea şi conducerea pe linie tehnică a activităţii de vânătoare la data încheierii contractului de gestionare a faunei cinegetice.

 

ANFXA Nr. 2

 

Denumirea solicitantului;.......................

Adresa: ..................................................

Numărul şi data înregistrării: ...../...........

 

CERERE

 

Subscrisa, ..................................................................................................., persoană juridică română, reprezentată prin ............................................................................................................., în calitate de .................................. cu sediul în .........................................................................., având ca scop menţionat în statut

...................................................................... solicit prin prezenta eliberarea licenţei, în conformitate cu prevederile Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Alăturat anexăm următoarele documente prin care se face dovada îndeplinirii criteriilor de licenţiere prevăzute de Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. ................./..........:

1. .............................................

2. .............................................

3. .............................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

 

Data

.................................................

Împuternicit,

.................................................

(numele şi semnătura)

 

ANEXA Nr. 3

 

......................................................................................................

(autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură)

 

 

 

STEMA

 

 

 

......................./.................2015

 

LICENŢĂ

Nr. ...........

În temeiul prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.115/2015 pentru aprobarea Criteriilor de acordare a licenţei pentru gestionarii fondurilor cinegetice,

după analiza documentelor anexate cererii de acordare a licenţei, formulate de ........................................, cu sediul în .................. judeţul .............. înregistrată sub nr. ......... din data ............

 

......................................................................................................

(autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură)

 

acordă prezenta licenţă pentru ................................, cu sediul în ................, judeţul ................., care dă dreptul titularului de a gestiona fauna de interes cinegetic, în condiţiile legii şi ale reglementărilor speciale.

Prezenta licenţă a fost emisă în două exemplare, din care unul pentru emitent, iar celălalt pentru ............................ ambele având aceeaşi valoare juridică.

 

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

.................................................................

 

            Bucureşti, ..................

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.