MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 559/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 559         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 28 iulie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            593. - Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

110. - Ordin privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi pentru titularii licenţelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2015-2016

 

111. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZMIR IAŞI - S.R.L.

 

112. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea Comerciala CONI - S.R.L.

 

113. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ - S R.L.

 

114. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială M.M. DATA - S.R.L.

 

115. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială PROGAZ P&D - SA.

 

116. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială SALGAZ - S.A.

 

117. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială TULCEA GAZ -S.A.

 

118. - Ordin privind aprobarea Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 şi 21 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă tarifele pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII, valabile pentru anul 2015, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spaţiile.

(3) Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII, vor avea un conţinut lizibil, tehnoredactat la un rând şi jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ştersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînţeles textul acestora.

(4) Tarifele conţin taxa pe valoarea adăugată.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 22 iulie 2015.

Nr. 593.

 

ANEXĂ

 

TARIFE

pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII, valabile pentru anul 2015

 

            1. Monitorul Oficial al României, Partea I

 

1.l. Publicare acte

73 lei/pagina de manuscris

 

            2. Monitorul Oficial al României, Partea I în limba maghiară

 

I 2.1. Publicare acte

140 lei/pagina de manuscris

 

            3. Monitorul Oficial al României, Partea a II-a

 

3.1. Publicarea actelor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, cu modificările ulterioare

54 lei/pagina de manuscris

 

            4. Monitorul Oficial al României, Partea a III-a

 

4.1. Pierderi acte, schimbări nume

21 lei/anunţ

4.2. Acte ale instanţelor judecătoreşti a căror publicare este prevăzută de lege:

- citaţii emise de instanţele judecătoreşti;

- ordonanţa judecătoriei privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plată, a cambiei şi a biletului la ordin;

- ordonanţa de clasare a comisiei de cercetare a averilor/hotărârea instanţei judecătoreşti rămasă definitivă prin care se constată că provenienţa bunurilor este justificată, respectiv că dobândirea unei cote-părţi din avere sau a anumitor sume determinate nu are caracter justificat;

- alte acte procedurale, a căror publicare este prevăzută de lege.

73 lei/pagina de manuscris

4.3. Hotărâri judecătoreşti, care atestă calitatea de lucrător sau colaborator al Securităţii

73 lei/pagina de manuscris

4.4. Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în învăţământul superior şi a posturilor vacante de funcţionari publici, precum şi alte concursuri prevăzute de lege

73 lei/pagina de manuscris

4.5. Acte a căror publicare este prevăzută de lege:

- raportul periodic de activitate al autorităţilor/instituţiilor publice;

- raportul Consiliului Superior al Magistraturii şi raportul privind starea justiţiei;

- declaraţii de avere şi interese, potrivit legii;

- bilanţuri de ocupare a forţei de muncă pe judeţe şi la nivel naţional;

- alte acte a căror publicare este prevăzută de lege.

62 lei/pagina de manuscris

 

            5. Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a

 

5.1. Publicarea integrală sau în extras a rezoluţiilor directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunale/persoanei desemnate privind autorizarea/respingerea constituirii societăţilor şi înmatriculării acestora, precum şi publicarea încheierilor de rectificare, în extras

 

31,5 lei/pagina de manuscris

 

5.2. Publicarea celorlalte acte prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

104 lei/pagina de manuscris

5.3. Publicarea altor acte prevăzute de lege

 

104 lei/pagina de manuscris

 

            6. Monitorul Oficial al României, Partea a V-a

 

6.1. Publicarea contractului colectiv de muncă la nivel naţional şi de ramură, a convenţiilor şi recomandărilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii, precum şi a altor acte stabilite prin dispoziţii legale

104 lei/pagina de manuscris

 

            7. Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a

 

7.1. Publicarea anunţurilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare

57 lei/pagina de manuscris

7.2. Publicarea anunţurilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007

57 lei/pagina de manuscris

7.3. Publicarea altor acte prevăzute de lege

57 lei/pagina de manuscris

 

            8. Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a

 

8.1. Publicarea rezoluţiilor directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunale/ persoanei desemnate privind înmatricularea societăţii cooperative

31,5 lei/pagina de manuscris

8.2. Publicarea celorlalte acte prevăzute de Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată

104 lei/pagina de manuscris

8.3. Publicarea altor acte prevăzute de lege

104 lei/pagina de manuscris

 

NOTĂ:

Tarifele includ TVA.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi pentru titularii licenţelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de în mag azi nare 2015-2016

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (5) din Metodologia privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare de gaze naturale şi pentru titularii licenţelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2015,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă nivelul stocului minim de gaze naturale pentru ciclul de înmagazinare 2015-2016, la un nivel de 18.726.771,333 MWh, defalcat după cum urmează:

a) stoc aferent categoriei de clienţi finali casnici - 7.535.760,006 MWh;

b) stoc aferent categoriei de clienţi finali producători de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei - 3.198.492,786 MWh;

c) stoc aferent categoriei de clienţi finali noncasnici - 7.992.518,541 MWh.

Art. 2. - Se aprobă nivelul stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare care asigură aprovizionarea cu gaze naturale a clienţilor finali au obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană la data de 31 octombrie 2015, inclusiv, prevăzut în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Se aprobă stocul de gaze naturale pe care Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz”- S.A. are obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană la data de 31 octombrie 2015, inclusiv, la un nivel de 95.000 MWh.

(2) în situaţia utilizării stocului de gaze naturale prevăzut la alin. (1), Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz” - S.A. are obligaţia să îl reconstituie până la sfârşitul fiecărei luni calendaristice a intervalului cuprins între data de 31 octombrie 2015 şi data care marchează sfârşitul fazei de extracţie din anul 2016, aferentă ciclului de înmagazinare subterană a gazelor naturale 2015-2016. Această operaţiune se realizează pe bază de contracte de achiziţie, având ca obiect cantităţi determinate de gaze naturale, înmagazinate de un titular al licenţei de furnizare care a înmagazinat respectivele cantităţi anterior datei perfectării contractelor de achiziţie.

(3) Până la data de 15 a fiecărei luni calendaristice, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz” - S.A. va transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei documentele justificative privind achiziţia de gaze naturale, în cazul reconstituirii stocului de gaze naturale, în conformitate cu prevederile alin. (2).

Art. 4. - Titularii licenţei de furnizare a gazelor naturale şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz” - S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 70/2015 privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi pentru titularii licenţelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2015-2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 28 aprilie 2015.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 17 iulie 2015.

Nr. 110.

 

ANEXĂ

 

Nivelul stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare care asigură aprovizionarea cu gaze naturale a clienţilor finali au obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană la sfârşitul ciclului de injecţie din anul 2015

 

Nr. crt.

Furnizori

Stoc minim pentru clienţi casnici

Stoc minim pentru producători de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei

Stoc minim pentru clienţi noncasnici

Total stoc minim furnizor

1

S.C ALPIQ ROM INDUSTRIES - SRL.

 0,000

0,000

5.355,532

5355,532

2

S.C. ALPHA METAL - S.A.

0,000

8.099,497

13.755,161

21.854,657

3

S.C. AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L.

4.849,639

0,000

995,964

5.845,603

4

S.C. APOPI & BLUMEN - S.R.L.

21,950

0,000

8,934

30,883

5

S.C. ARELCO POWER - S.R.L.

0,000

0,000

83.957,877

83.957,877

6

S.C. ARMAX GAZ - S.A.

0,000

33.003,142

13.008,901

46.012,043

7

S.C. AXPO ENERGY ROMÂNIA - S.A.

0,000

0,000

49.539,626

49.539,626

8

S.C. B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A.

7.279,458

0,000

1.050,694

8.330,152

9

S.C. CEZ VÂNZARE - S.A.

0,000

0,000

5873,581

5.873,581

10

S.C. C-GAZ & ENERGY DISTRIBUŢIE - S.R.L

1.160,831

77.661,667

57.563,556

136.386,053

11

S.C. CIS GAZ -S.A.

33,766

9.812.501

6.354,824

16.201,091

12

S.C. CONEF GAZ - S.R.L.

0,000

0,000

223.030,382

223.030,382

13

S.C. CONGAZ - S.A.

188.628,057

11.417,927

29.751,084

229.797,069

14

S.C. CORDUN GAZ - S.A.

2.695,126

0,000

2.046,357

4.741,482

15

S.C. COSVAN - S.R.L

0,000

0,000

116,761

116,761

16

S.C. COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L.

43.242,752

0,000

3.171,538

46.414,290

17

S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA-S.R.L

25.891,728

0,000

5.656,692

31.548,420

18

S.C. DESIGN PROIECT -S.R.L.

1.059,771

0,000

202,000

1.261,771

19

S.C. DISTRIGAZ VEST- S.A.

16,112,334

0,000

9,166,733

25,279,067

20

S.C. E.ON ENERGIE ROMÂNIA-S.A.

3.190.536,483

257.678,641

1.072.601,754

4.520.816,878

21

S.C. ENERGY GAS PROVIDER - S.R.L.

2.522,693

39.141,384

10.224,494

51.888,571

22

S.C. EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L.

7.686,108

0,000

2.777,757

10.463,865

23

S.C. FIDELIS ENERGY -S.R.L

0,000

0,000

5.001,905

5.001,905

24

S.C. FORTE GAZ GN - S.R.L.

0,000

0,000

12.545,297

12.545,297

25

S.C. GAZ EST - S.A.

56.652,186

1.766,046

12.652,411

71.070,643

26

S.C. GAZ NORD EST- S.A.

5.800,167

0,000

945,983

6.746,150

27

S.C. GAZ SUD - S.A.

54.692,920

0,000

14.421,196

69.114,117

28

S.C. GAZ VEST - S.A.

29.935,598

0,000

10.344,252

40.279,850

29

S.C. GAZMIR IAŞI - S.R.L.

4.884,437

0,000

3.275,789

8.160,226

30

S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA- S.A.

3.606.517,686

634.905,381

1.563.949,884

5.805.372,951


31

S.C. GRUP DEZVOLTARE REŢELE - SA

27.669,977

648,083

5.499,902

33.817,963

32

S.C. GECABUILD - S.R.L

0,000

0,000

408,336

408,336

33

S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ -SA

10.485,883

120,577

20.410,652

31.017,111

34

S.C. INSTANTCONSTRUCTCOMPANY -SA

1.916,077

0,000

258,166

2.174,244

35

S.C. INTERAGRO - S.R.L.

0,000

0,000

1.246.958,852

1.246.958,852

36

S.C. INTERGAZ-EST-S.R.L.

4.022,667

0,000

28.936,000

32.958,666

37

S.C. MM. DATA -S.R.L.

2.362,635

0,000

504,127

2.866,762

38

S.C. MACIN GAZ- S.R.L

3.043,705

0,000

1,967

3.045,672

39

S.C. MEGACONSTRUCT -S.A.

21.103,359

586,303

8.368,443

30.058,106

40

S.C. MEHEDINŢI GAZ -S.A.

1.607,295

0,000

652,748

2.260,044

41

S.C. MET ROMÂNIA ENERGY TRADE -S.R.L.

0,000

0,000

26.443,501

26.443,501

42

S.C. MIHOCOIL-S.R.L.

2.561,106

0,000

558,905

3.120,011

43

S.C. NEXT ENERGY DISTRIBUTION - S.R.L

287,811

0,000

16.444,920

16.732,731

44

S.C. NORD GAZ - S.R.L.

9.719,716

15.884,746

8.684,745

34.289,206

45

S.C. NOVA POWER & GAS - SRL.

3.124,300

0,000

13.237,983

16.362,283

46

S.C. OLIGOPOL -S.R.L.

923,645

0,000

685,629

1.609,273

47

S.C. OMV PETROM GAS - S.R.L.

0,000

277.851,217

2.175.599,184

2.453.450,400

48

S.C OTTO GAZ - S.R.L

26.382,293

0,000

4.020,300

30.402,593

49

S.C. PADO GROUP INFRASTRUCTURES - 4b S.R.L

717,233

0,000

265,161

982,394

50

S.C PREMIER ENERGY -S.R.L

62.260,357

0,000

20.218,362

82.478,719

51

S.C. PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.

1.258,325

0,000

2.704,498

3.962,823

52

S.C. PROGAZ P&D - S.A.

10.481,533

0,000

433,562

10.915,095

53

S.N.G.N. ROMGAZ -S.A.

359,597

1.825.097,363

1.086.370,320

2.911.827,280

54

S.C. SAFI-STAR - S.R.L.

6,287

0,000

2.776,941

2.783,228

55

S.C. SALGAZ -SA

6.579,564

0,000

1.751,082

8.330,646

56

S.C. TEHNOLOGICA RADION - S.R.L.

1.363,081

0,000

1.524,405

2.887,486

57

S.C. TETAROM - S.A.

0,000

0,000

297,125

297,125

58

S.C. TIMGAZ - S.A.

3.643,124

0,000

1.222,434

4.865,558

59

S.C. TINMAR - IND - S.A.

0,000

0,000

57.978,234

57.978,234

60

S.C. TULCEAGAZ - S.A.

16.175,793

0,000

5.084,958

21.260,751

61

S.C. VEGA93 -S.R.L

3.112,065

0,000

294,599

3.406,663

62

S.C. WIEE ROMÂNIA-SRL.

0,000

0,000

25.376,829

25.376,829

63

S.C. WIROM GAS - S.A.

64.388,888

4.818,313

9.198,752

78.405,953

 

TOTAL

7.535.760,006

3.198.492,786

7.992.518,541

18.726.771,333

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZMIR IAŞI - S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială GAZMIR IAŞI - S.R.L. pentru al treilea an ai celei de-a treia perioade de reglementare şi se aprobă rata de creştere a eficienţei economice, conform anexei nr. 1.a, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de Societatea Comercială GAZMIR IAŞI - S.R.L., pentru anul 2015, sunt prevăzute în anexa nr. 1.b, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din cadrul localităţilor în care Societatea Comercială GAZMIR IAŞI - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 4. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea Comercială GAZMIR IAŞI - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 5. - Societatea Comercială GAZMIR IAŞI - S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 81/2013 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZMIR IAŞI - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 25 noiembrie 2013, cu modificările ulterioare.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 august 2015.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 17 iulie 2015.

Nr. 111.

 

ANEXA Nr. 1.a

 

Venitul reglementat unitar, venitul total unitar şi rata de creştere a eficienţei economice pentru Societatea Comercială GAZMIR IAŞI - S.R.L. pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2015

MWh

71.005

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

29,74

Venit total unitar

Lei/MWh

36,11

Rata de creştere a eficienţei economice

 

8,84%

 

ANEXA Nr. 1.b

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială GAZMIR IAŞI - S.R.L. pentru anul 2015

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2015

MWh

23.475

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

4,55

Venit total unitar

Lei/MWh

5,19

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială GAZMIR IAŞI - S.R.L

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

38,73

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

38,16

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

37,60

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

37,06

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

36,54

2. Tarif de distribuţie de tranzit

1,89

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială GAZMIR IAŞI - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

3. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

124,53

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

123,87

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CONI - S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială CONI - S.R.L. pentru primul an al perioadei de reglementare şi se aprobă rata de creştere a eficienţei economice, conform anexei nr. 1.a, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2, - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat, realizat de Societatea Comercială CONI - S.R.L. pentru anul 2015, conform anexei nr. 1 .b, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din cadrul localităţilor pentru care Societatea Comercială CONI - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.VA

Art. 4. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea Comercială CONI - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 5. - Societatea Comercială CONI - S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 august 2015.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 17 iulie 2015.

Nr. 112.

 

ANEXA Nr. 1.a

 

Venitul reglementat unitar, venitul total unitar şi rata de creştere a eficienţei economice pentru Societatea Comercială CONI - S.R.L., pentru primul an al perioadei de reglementare

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2013

MWh

2.753

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

20,86

Venit total unitar

Lei/MWh

24,93

Rata de creştere a eficienţei economice

 

8,72%

 

ANEXA Nr. 1.b

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială CONI - S.R.L. pentru anul 2015

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2015

MWh

2.436

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

5,99

Venit total unitar

Lei/MWh

6,96

 

ANEXA Nr. 2

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială CONI - S.R.L.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

25,45

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

23,18

 

ANEXA Nr. 3

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială CONI - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

112,84

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

110,05

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ - S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar, venitul total unitar, aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale, realizat de Societatea Comercială CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ - S.R.L. pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare, şi rata de creştere a eficienţei economice, conform anexei nr. 1.a, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ - S.R.L. pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare sunt prevăzute în anexa nr. 1 .b, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ - S.R.L. pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1.c, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat, realizată de Societatea Comercială CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ - S.R.L. pentru anul 2015, sunt prevăzute în anexa nr. 1.d, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile în care Societatea Comercială CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile în care Societatea Comercială CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 7. - Societatea Comercială CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ - S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 37/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 17 iunie 2014, cu modificările ulterioare.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 august 2015.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 17 iulie 2015.

Nr. 113.

 

ANEXA Nr. 1a

 

Venitul reglementat unitar, venitul total unitar pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare şi rata de creştere a eficienţei economice pentru Societatea Comercială CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ - S.R.L.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2013

MWh

281.130

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

32,57

Venit total unitar

Lei/MWh

34,08

Rata de creştere a eficienţei economice

 

0,66 %

 

ANEXA Nr. 1b

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea Comercială CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ - S.R.L.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2014

MWh

289.258

Cantitatea de energie vehiculată pentru alţi distribuitori în 2014

MWh

20.443

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

34,55

Venit total unitar

Lei/MWh

36,01

 

ANEXA Nr. 1.c

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea Comercială CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ - S.R.L.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2015

MWh

305.331

Cantitatea de energie vehiculată pentru alţi distribuitori în 2015

MWh

24.943

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

33,66

Venit total unitar

Lei/MWh

38,82

 

ANEXA Nr. 1.d

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ - S.R.L. pentru anul 2015

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2015

MWh

106.806

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

6,72

Venit total unitar

Lei/MWh

7,45

 

ANEXA Nr. 2

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ - S.R.L.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

46,36

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

44,75

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

42,43

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

41,24

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

33,12

2. Tarif de distribuţie de tranzit

2,54

 

ANEXA Nr. 3

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială CPL CONCORDIA FJLIALA CLUJ - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

134,94

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

133,07

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

130,32

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

128,98

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială M.M. DATA - S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Venitul reglementat unitar, venitul total unitar, aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale, realizat de Societatea Comercială M.M. DATA - S.R.L. pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare şi rata de creştere a eficienţei economice, sunt prevăzute în anexa nr. 1 a, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială M.M. DATA - S.R.L. pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare sunt prevăzute în anexa nr. 1 .b, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3, - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială M.M. DATA - S.R.L. pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1 .c, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat, realizată de Societatea Comercială M.M. DATA - S.R.L. pentru anul 2015, sunt prevăzute în anexa nr. 1.d, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea Comercială M.M. DATA - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi TVA.

Art. 6. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea Comercială M.M. DATA - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi TVA.

Art. 7. - Societatea Comercială M.M. DATA- S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 107/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială M.M. DATA - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 1 iulie 2015.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 august 2015.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 17 iulie 2015.

Nr. 114.

 

ANEXA Nr. 1.a

 

Venitul reglementat unitar, venitul total unitar pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare şi rata de creştere a eficienţei economice pentru Societatea Comercială M.M. DATA - S.R.L.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2013

MWh

13.312

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

29,56

Venit total unitar

Lei/MWh

33,45

Rata de creştere a eficienţei economice

 

1,48%

 

ANEXA Nr. 1.b

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea Comercială M.M. DATA- S.R.L.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2014

MWh

12.810

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

30,36

Venit total unitar

Lei/MWh

34,39

 

ANEXA Nr. 1.c

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea Comercială M,M. DATA - S.R.L

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2015

MWh

14.501

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

29,91

Venit total unitar

Lei/MWh

34,88

 

ANEXA Nr. 1.d

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială M.M, DATA - S.R.L, pentru anul 2015

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2015

MWh

9.234

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

6,33

Venit total unitar

Lei/MWh

7,30

 

ANEXA Nr. 2

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială M.M. DATA - S.R.L.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

35,61

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

35,20

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

33,75

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

32,77

 

ANEXA Nr. 3

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială M.M. DATA - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

3. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

3.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

126,60

3.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

125,65

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială PROGAZ P&D - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Venitul reglementat unitar, venitul total unitar, aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale, realizat de Societatea Comercială PROGAZ P&D - S.A. pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare şi rata de creştere a eficienţei economice, sunt prevăzute în anexa nr. 1a, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială PROGAZ P&D - S.A. pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, sunt prevăzute în anexa nr. 1.b, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială PROGAZ P&D - S.A. pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1.c, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat, realizată de Societatea Comercială PROGAZ P&D - S.A. pentru anul 2015, sunt prevăzute în anexa nr. 1.d, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazetar naturale din localităţile pentru care Societatea Comercială PROGAZ P&D - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea Comercială PROGAZ P&D - S.A. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 7. - Societatea Comercială PROGAZ P&D - SA va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 108/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială PROGAZ P&D - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 1 iulie 2015.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 august 2015.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 17 iulie 2015.

Nr. 115.

 

ANEXA Nr. 1.a

 

Venitul reglementat unitar, venitul total unitar pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare şi rata de creştere a eficienţei economice pentru Societatea Comercială PROGAZ P&D - S.A.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2013

MWh

41.902

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

23,82

Venit total unitar

Lei/MWh

25,95

Rata de creştere a eficienţei economice

 

5,83 %

 

ANEXA Nr. 1.b

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea Comercială PROGAZ P&D - S.A.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2014

MWh

44.151

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

23,53

Venit total unitar

Lei/MWh

25,55

 

ANEXA Nr. 1.c

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea Comercială PROGAZ P&D - S.A.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2015

MWh

45.313

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

23,12

Venit total unitar

Lei/MWh

27,81

 

ANEXA Nr. 1.d

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială PROGAZ P&D - S.A. pentru anul 2015

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2015

MWh

41.337

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

4,46

Venit total unitar

Lei/MWh

4,69

 

ANEXA Nr. 2

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială PROGAZ P&D - S.A.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

29,37

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

26,22

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

25,08

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

24,36

 

ANEXA Nr. 3

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială PROGAZ P&D - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

116,25

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

112,34

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

110,94

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială SALGAZ - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale ari 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Venitul reglementat unitar, venitul total unitar, aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale, realizat de Societatea Comercială SALGAZ - SA. pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare şi rata de creştere a eficienţei economice, sunt prevăzute în anexa nr. 1 .a, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială SALGAZ - S.A. pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, sunt prevăzute în anexa nr. 1 b, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială SALGAZ - S.A. pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1.c, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat, realizată de Societatea Comercială SALGAZ - S.A. pentru anul 2015, sunt prevăzute în anexa nr. 1 .d, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea Comercială SALGAZ - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea Comercială SALGAZ - S.A. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 7. - Societatea Comercială SALGAZ - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 109/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială SALGAZ- SA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 1 iulie 2015.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 august 2015.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 17 iulie 2015.

Nr. 116.

 

ANEXA Nr. 1.a

 

Venitul reglementat unitar, venitul total unitar pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare şi rata de creştere a eficienţei economice pentru Societatea Comercială SALGAZ - S.A.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2013

MWh

54.754

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

23,52

Venit total unitar

Lei/MWh

26,81

Rata de creştere a eficienţei economice

 

0,38%

 

ANEXA Nr. 1.b

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea Comercială SALGAZ - S.A.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2014

MWh

55.009

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

24,28

Venit total unitar

Lei/MWh

27,54

 

ANEXA Nr. 1.c

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea Comercială SALGAZ - S.A.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2015

MWh

56.119

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

24,02

Venit total unitar

Lei/MWh

31.53

 

ANEXA Nr. 1.d

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială SALGAZ - S.A. pentru anul 2015

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2015

MWh

25.500

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

7,22

Venit total unitar

Lei/MWh

8,54

 

ANEXA Nr. 2

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială SALGAZ - S.A.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

33,71

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

31,18

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

30,04

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

29,19

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială SALGAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

130,99

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

127,10

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

125,57

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială TULCEA GAZ - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar, venitul total unitar, aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale, realizat de Societatea Comercială TULCEA GAZ - S.A. pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare şi rata de creştere a eficienţei economice, conform anexei nr. i,a, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială TULCEA GAZ - S.A. pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, sunt prevăzute în anexa nr. 1.b, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială TULCEA GAZ - S.A. pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1 c, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat, realizată de Societatea Comercială TULCEA GAZ - S.A. pentru anul 2015, sunt prevăzute în anexa nr. 1d, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile în care Societatea Comercială TULCEA GAZ - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile în care Societatea Comercială TULCEA GAZ - S.A. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 7. - Societatea Comercială TULCEA GAZ - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 91/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. TULCEA GAZ - SA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 30 septembrie 2014, cu modificările ulterioare.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 august 2015.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 17 iulie 2015.

Nr. 117.

 

ANEXA Nr. 1.a

 

Venitul reglementat unitar, venitul total unitar pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare şi rata de creştere a eficienţei economice pentru Societatea Comercială TULCEA GAZ - S.A.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2013

MWh

302.021

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

16,01

Venit total unitar

Lei/MWh

17,62

Rata de creştere a eficienţei economice

 

-1,79%

 

ANEXA Nr. 1.b

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea Comercială TULCEA GAZ - S.A.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2014

MWh

281.281

venit reglementat unitar

Lei/MWh

17,41

venit total unitar

Lei/MWh

19,13

 

ANEXA Nr. 1.c

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea Comercială TULCEA GAZ - S.A.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2015

MWh

322.183

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

17,68

Venit total unitar

Lei/MWh

24,71

 

ANEXA Nr. 1. d

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială TULCEA GAZ - S.A. pentru anul 2015

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2015

MWh

66.001

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

6,19

Venit total unitar

Lei/MWh

7,23

 

ANEXA Nr. 2

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială TULCEA GAZ - S.A.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

26,62

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

25,70

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

25,10

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

24,17

B.5. Cu un consum anual între 11,627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

23,79

 

ANEXA Nr. 3

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială TULCEA GAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

 112,18

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

 110,96

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

 110,10

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

108,94

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice

 

Având în vedere prevederile art. 3 pct. 79 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 118 din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Furnizorii de energie electrică, operatorii de reţea şi clienţii finali duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1/2010 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 26 ianuarie 2010.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 17 iulie 2015.

Nr. 118.

 

ANEXĂ

 

STANDARD DE PERFORMANŢĂ

pentru activitatea de furnizare a energiei electrice

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

SECŢIUNEA 1

Scop

 

Art. 1. - Prezentul standard de performanţă are ca scop reglementarea calităţii activităţii de furnizare a energiei electrice prin:

a) stabilirea unor prevederi referitoare la calitatea activităţii de furnizare;

b) definirea indicatorilor de performanţă ce caracterizează calitatea activităţii de furnizare;

c) stabilirea nivelurilor garantate ale indicatorilor de performanţă garantaţi şi a compensaţiilor pe care furnizorii le plătesc clienţilor finali în cazul nerespectării acestora;

            d) stabilirea modului de înregistrare şi de raportare a indicatorilor de performanţă aferenţi activităţii de furnizare.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Domeniu de aplicare

 

Art. 2. - Prezentul standard de performanţă se aplică în relaţiile dintre furnizor şi:

a) clienţii finali cu ocazia derulării contractului de furnizare a energiei electrice;

b) clienţii finali care solicită furnizorului contractarea furnizării energiei electrice;

c) clienţii finali care solicită intermedierea relaţiei cu operatorul de reţea;

d) operatorii de reţea;

            e) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Definiţii şi abrevieri

 

Art. 3. - (1) Abrevierile utilizate în cadrul prezentului standard de performanţă au următoarele semnificaţii:

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

CF- client final;

FUI - furnizor de ultimă instanţă;

OR - operator de reţea;

OM - operator de măsurare.

(2) în înţelesul prezentului standard de performanţă, termenii de mai jos au semnificaţiile următoare:

1. compensaţie - sumă de bani pe care FUI o plăteşte CF beneficiari ai serviciului universal în cazul în care nivelul garantat al unui indicator de performanţă nu este atins;

2. indicator de performanţă - expresia cantitativă a gradului în care este satisfăcută o anumită necesitate a CF referitoare la calitatea activităţii de furnizare a energiei electrice;

3. indicator de performanţă garantat - indicator de performanţă individual pentru care reglementările impun un anumit nivel şi care trebuie să fie respectat de către furnizor, denumit nivelul garantat. CF beneficiari ai serviciului universal pentru care nivelul garantat nu este realizat sunt îndreptăţiţi să primească compensaţii de la FUI;

4. indicator de performanţă general - indicator de performanţă care se referă la o componentă a calităţii activităţii de furnizare, ca valoare generală, la nivelul tuturor CF sau al unei anumite categorii a acestora;

5. indicator statistic - mărime care cuprinde o informaţie cantitativă referitoare la o anumită componentă a activităţii furnizorului, fără să constituie un criteriu de evaluare a calităţii activităţii prestate;

6. Serviciul clienţi - structura organizatorică a furnizorului, ce oferă CF posibilitatea prezentării într-o locaţie prestabilită sau/şi adresării prin căi de comunicare cunoscute public, pentru serviciile prevăzute în licenţa de furnizare a energiei electrice acordată (contractare, facturare, încasare, informare, preluarea şi soluţionarea reclamaţiilor/sesizărilor/cererilor de natura serviciilor prestate);

7. zi lucrătoare - orice zi calendaristică, alta decât sâmbăta, duminica sau zilele declarate libere la nivel naţional.

(3) Definiţiile prevăzute la alin. (2) se completează cu definiţiile din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu definiţiile din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014, şi din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Indicatori de performanţă

 

SECŢIUNEA 1

Răspuns la solicitările privind asigurarea furnizării energiei electrice

 

Art. 4. - (1) Furnizorul pune la dispoziţia celor interesaţi, în scris, prin intermediul Serviciului clienţi, şi în format electronic, pe pagina proprie de internet, următoarele documente:

a) condiţiile generale pentru asigurarea furnizării energiei electrice;

b) ofertele-tip definite pe fiecare categorie de CF, conform prevederilor Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali;

c) lista cu informaţiile/documentele pe care solicitantul trebuie să le pună la dispoziţia furnizorului pentru elaborarea unei oferte personalizate.

(2) La o solicitare de contractare a furnizării energiei electrice, furnizorul pune la dispoziţia solicitantului următoarele documente:

a) lista cu informaţiile/documentele pe care solicitantul trebuie să le pună la dispoziţia furnizorului în vederea Întocmirii ofertei şi a contractului de furnizare a energiei electrice - la data depunerii solicitării la Serviciul clienţi, respectiv în 3 zile lucrătoare, în situaţia în care solicitarea este transmisă prin poştă, fax sau poştă electronică;

b) o ofertă privind condiţiile echitabile de furnizare a energiei electrice, care conţine, obligatoriu, preţul de furnizare, termenii de plată şi data-limită de încheiere a contractului de furnizare, elaborat în conformitate cu reglementările în vigoare - în maximum 15 zile lucrătoare de la înregistrarea la furnizor a solicitării privind asigurarea furnizării energiei electrice şi a documentaţiei menţionate la lit. a);

c) propunerea de contract de furnizare, semnată de furnizor, după primirea acceptului CF pentru oferta transmisă de furnizor şi a documentelor necesare încheierii contractului de furnizare a energiei electrice.

Art. 5. - (1) Indicatorii de performanţă generali sunt:

a) durata medie de emitere a ofertelor de furnizare (D) - reprezintă media aritmetică a duratelor (în zile lucrătoare) de la înregistrarea la furnizor a fiecărei cereri de ofertă, care a fost însoţită de documentaţia necesară conform art. 4, până la transmiterea ofertei de furnizare către solicitant. Durata medie se determină în zile lucrătoare, ca număr cu o zecimală.

 

 [zile lucrătoare],

 

unde:

Deoi = durata (în zile lucrătoare) de la înregistrarea la furnizor a cererii de ofertă i” până la transmiterea ofertei de furnizare către solicitant;

n = numărul de cereri de ofertă transmise de CF în intervalul pe care se face determinarea indicatorului;

b) durata medie de semnare a contractelor de furnizare (De) - reprezintă media aritmetică a duratelor (in zile lucrătoare) de la transmiterea de către solicitant a acceptului pentru o ofertă de furnizare (după parcurgerea etapelor menţionate la art. 4) până la punerea la dispoziţia CF a contractului de furnizare, semnat de către furnizor. Media se determină pentru toate ofertele pentru care CF au transmis acceptul, din intervalul pe care se face determinarea indicatorului. Durata medie se determină în zile lucrătoare, ca număr cu o zecimală.

 

 [zile lucrătoare],

unde:

- Dci = durata (în zile lucrătoare) de la transmiterea de către solicitant a acceptului pentru o ofertă de furnizare i” (după parcurgerea etapelor menţionate la art. 4) până la punerea la dispoziţia CF a contractului de furnizare, semnat de către furnizor;

- n = numărul de oferte de furnizare pentru care CF au transmis acceptul în intervalul pe care se face determinarea indicatorului.

(2) Indicatorul de performanţă garantat este durata de emitere a ofertei de furnizare, reprezentând numărul de zile lucrătoare de la înregistrarea la furnizor a cererii de ofertă şi a documentelor necesare întocmirii ofertei până la transmiterea de către furnizor a ofertei de furnizare. Durata de emitere a ofertei de furnizare nu trebuie să depăşească 15 zile lucrătoare.

(3) în cazurile în care termenul prevăzut la alin. (2) este depăşit, furnizorul va plăti CF respectiv o compensaţie de 100 lei, la care se adaugă o majorare de 50 lei/zi pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a două zi de întârziere,

(4) Indicatorii statistici sunt:

a) numărul de încălcări ale duratei de emitere a ofertelor de furnizare;

            b) numărul de compensaţii plătite CF pentru nerealizarea nivelului garantat al indicatorului de performanţă.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Soluţionarea contestaţiilor privind facturarea

 

Art. 6. - (1) Furnizorul precizează în contractul de furnizare a energiei electrice, precum şi în factura de energie electrică intervalul de emitere a acesteia. Orice modificare a intervalului de emitere a facturii se comunică CF prin metodele de comunicare stabilite prin contractul de furnizare a energiei electrice.

(2) La solicitarea CF care nu a primit factura de energie electrică după 10 zile de la termenul prevăzut la alin. (1), furnizorul este obligat să pună la dispoziţia acestuia o copie a facturii, astfel:

a) dacă solicitarea a fost transmisă de CF prin e-mail, copia facturii se transmite tot prin e-mail, cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare zilei în care a primit solicitarea;

b) dacă solicitarea a fost transmisă de CF prin poştă sau fax, copia facturii se transmite prin acelaşi mijloc prin care solicitarea a fost primită, în termen de două zile lucrătoare;

c) dacă solicitarea se face prin prezentarea CF la sediul furnizorului, copia facturii este pusă imediat la dispoziţia CF.

Art. 7. - (1) în cazul în care CF contestă valoarea unei facturi şi comunică acest fapt furnizorului în termen de 30 de zile de la data emiterii acesteia, furnizorul este obligat să analizeze temeinicia contestaţiei şi să comunice CF rezultatul analizei în termen de 5 zile de la înregistrarea contestaţiei, indiferent dacă factura a fost sau nu a fost plătită de către CF. În cazul în care soluţionarea contestaţiei implică verificarea valorilor măsurate, termenul de 5 zile se prelungeşte cu intervalul de timp dintre ziua în care furnizorul comunică operatorului de măsurare solicitarea de verificare a valorilor contestate şi ziua în care furnizorul primeşte răspunsul de la operatorul de măsurare, dar nu mai mult de termenul în care OM este obligat să răspundă la o astfel de solicitare, prevăzut în Standardul de performanţă pentru serviciul de reţea corespunzător, în vigoare, cu condiţia înştiinţării CF în scris asupra acestui aspect, în termenul iniţial de 5 zile.

(2) în situaţia în care furnizorul constată că respectiva contestaţie nu este întemeiată, comunică CF acest lucru în termenul prevăzut la alin. (1), iar CF este obligat să efectueze plata facturii.

(3) în situaţia în care furnizorul constată că respectiva contestaţie este întemeiată, comunică CF acest lucru în termenul prevăzut la alin. (1), anulează factura respectivă şi emite o nouă factură, cu decatarea corespunzătoare a termenului de plată.

(4) în situaţia prevăzută la alin. (2), dacă CF achită factura, dar se dovedeşte ulterior efectuării plăţii că suma facturată a fost mai mare decât cea corect calculată, contestaţia fiind justificată, furnizorul restituie CF sau, după caz, compensează în contul facturilor următoare diferenţa dintre suma încasată şi cea corect calculată, inclusiv penalităţi calculate pentru suma încasată necuvenit, egale cu nivelul penalităţilor de întârziere prevăzute în contract pentru neplata la termen de către CF a facturilor de energie electrică, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 8. - (1) Indicatorii de performanţă generali sunt:

a) numărul de contestaţii justificate privind facturarea. Indicatorul se va determina atât ca valoare absolută, cât şi ca valoare raportată la numărul locurilor de consum, deservite la sfârşitul perioadei de raportare;

b) durata medie de soluţionare a contestaţiilor, care reprezintă media aritmetică a duratelor dintre ziua înregistrării contestaţiei la furnizor şi ziua soluţionării acesteia, pentru toate contestaţiile de acest tip din intervalul pe care se face determinarea indicatorului; prin ziua soluţionării se înţelege:

(î) ziua în care furnizorul comunică răspunsul la contestaţie - în situaţia celor nejustificate şi în situaţia în care furnizorul consideră contestaţia justificată şi reface factura;

(ii) ziua în care furnizorul restituie CF, sau, după caz, compensează în contul facturilor următoare diferenţa dintre suma încasată şi cea corect calculată, inclusiv penalităţi calculate pentru suma încasată necuvenit, în cazul prevăzut la art. 7 alin. (4).

(2) Indicatorul de performanţă garantat este timpul de răspuns la contestaţia unei facturi, prevăzut la art. 7 alin. (1), care curge de la înregistrarea contestaţiei la furnizor şi până la transmiterea către CF a rezultatului analizei. În cazul în care termenul este depăşit, furnizorul plăteşte CF o compensaţie de 100 lei. (3) Indicatorii statistici sunt:

a) numărul de contestaţii privind facturarea. Indicatorul se determină atât ca valoare absolută, cât şi ca valoare raportată la numărul de CF din categoria respectivă, deserviţi la sfârşitul perioadei de raportare; acest indicator va cuprinde atât contestaţiile întemeiate, cât şi pe cele neîntemeiate;

b) numărul de compensaţii plătite CF în cazul nerealizării nivelului garantat al indicatorului de performanţă;

            c) numărul de încălcări ale termenului de răspuns la contestaţiile privind facturile de energie electrică.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Reluarea furnizării după întreruperea pentru neplată

 

Art. 9. - (1) în cazul locurilor de consum deconectate de la reţeaua de alimentare cu energie electrică de către OR, la cererea furnizorului, pentru neplata contravalorii facturii emise în baza contractului de furnizare a energiei electrice, furnizorul are obligaţia să comunice OR solicitarea de reconectare a locului de consum, după confirmarea îndeplinirii de către CF a obligaţiilor de plată către furnizor, conform reglementărilor în vigoare.

(2) Transmiterea de către furnizor a confirmării îndeplinirii obligaţiilor de plată de către CF deconectat pentru neplata facturii precizate la alin. (1) se face printr-un procedeu convenit cu OR, care să asigure verificarea respectării de către furnizor a termenului de transmitere stabilit la alin. (3) lit. a).

(3) Indicatorii de performanţă generali sunt:

a) numărul de locuri de consum transmise OR pentru reconectare după plata contravalorii facturii aferente activităţii de furnizare, pentru care furnizorul a comunicat OR solicitarea de reconectare în cel mult 4 ore de la confirmarea îndeplinirii de către CF a obligaţiilor de plată;

b) numărul de locuri de consum transmise OR pentru reconectare după plata contravalorii facturii aferente activităţii de furnizare, pentru care furnizorul a comunicat OR solicitarea de reconectare în mai mult de 4 ore de la confirmarea îndeplinirii de către CF a obligaţiilor de plată.

(4) Indicatorul de performanţă garantat este timpul de comunicare către OR a solicitării de reluare a furnizării, definit ca numărul de ore dintre momentul în care furnizorul înregistrează confirmarea îndeplinirii obligaţiilor de plată ale CF deconectat şi momentul în care furnizorul comunică OR solicitarea de reconectare la reţea a locului de consum respectiv. Acest termen nu trebuie să depăşească 4 ore.

(5) în cazul în care furnizorul depăşeşte termenul prevăzut la alin. (3), plăteşte CF o compensaţie de 100 lei, la care se adaugă 50 lei după fiecare interval de 24 de ore de întârziere peste acest termen.

(6) Indicatorii statistici sunt:

a) numărul de locuri de consum deconectate pentru neplata contravalorii facturii prevăzute la alin. (1);

b) numărul de compensaţii plătite CF în cazul nerealizării nivelului garantat ai indicatorului de performanţă;

            c) numărul de încălcări ale timpului de comunicare către OR a solicitării CF de reluare a furnizării de energie electrică.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Răspuns la solicitările privind schimbarea tipului de tarif reglementat de către clientul casnic

 

Art. 10. - (1) FUI este obligat să respecte dreptul clientului casnic de a modifica tipul de tarif reglementat cu orice alt tarif reglementat, în vigoare, pentru energia electrică furnizată, cu respectarea prevederilor reglementărilor ANRE privind schimbarea tipului de tarif. În cazul în care acestea sunt îndeplinite, la solicitarea scrisă a clientului casnic privind schimbarea tarifului reglementat, FUI şi OR asigură schimbarea acestuia în maximum 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. În cazul în care nu sunt îndeplinite prevederile reglementărilor în vigoare privind schimbarea tarifului, FUI comunică aceasta clientului casnic în maximum 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

(2) O solicitare de modificare a tarifului se consideră soluţionată de către furnizor la data la care acesta a efectuat modificarea. FUI comunică clientului casnic data începând de la care se aplică tariful solicitat în maximum 10 zile lucrătoare de la data modificării.

(3) Indicatorul de performanţă general este numărul de solicitări de modificare a tarifului reglementat de către clienţii casnici soluţionate în mai puţin de 10 zile lucrătoare, în condiţiile prevăzute la alin. (1).

(4) Indicatorul de performanţă garantat este timpul de soluţionare a solicitării de modificare a tarifului de furnizare, definit ca intervalul dintre primirea de către furnizor a solicitării şi soluţionarea ei conform prevederilor alin. (1). Acest timp nu trebuie să depăşească 10 zile lucrătoare. În cazul în care acest termen este depăşit, FUI plăteşte clientului casnic o compensaţie de 100 lei.

(5) Indicatorii statistici sunt:

a) numărul de solicitări ale clienţilor casnici privind modificarea tipului de tarif reglementat;

b) numărul de compensaţii plătite clienţilor casnici în cazul nerealizării nivelului garantat al indicatorului de performanţă;

            c) numărul de încălcări ale termenului de soluţionare a solicitărilor clienţilor casnici de modificare a tarifului reglementat.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Răspuns la petiţiile CF, altele decât cele tratate În alte articole ale prezentului standard de performanţă

 

Art. 11. - (1) Furnizorul răspunde la petiţiile CF referitoare la activitatea de furnizare, altele decât cele tratate în celelalte articole ale prezentului standard de performanţă, transmise prin poştă, fax, poştă electronică sau prin depunerea lor direct la sediul furnizorului. Furnizorul transmite răspunsul, de regulă, prin acelaşi mijloc prin care a primit petiţia sau, dacă acest lucru nu este posibil, prin poştă cu confirmare de primire.

(2) Termenul de răspuns la petiţiile prevăzute la alin. (1) este după cum urmează:

a) furnizorul comunică CF răspunsul în 15 zile lucrătoare de la data înregistrării petiţiei;

b) prin derogare de la prevederile lit. a), în cazul în care formularea răspunsului necesită o perioadă de timp mai mare, furnizorul transmite CF o informare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării, în care explica motivul pentru care are nevoie de un timp mai lung pentru formularea răspunsului, urmând ca răspunsul la solicitarea CF să fie transmis în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei.

(3) Indicatorii de performanţă generali sunt:

a) numărul de petiţii de tipul celor prevăzute la alin. (1), reprezentând o contestaţie justificată;

b) durata medie de răspuns la petiţiile de tipul celor prevăzute la alin. (1): media aritmetică a perioadelor (în zile) de la înregistrarea petiţiei până la transmiterea răspunsului către solicitant, calculată pentru petiţiile din intervalul pentru care se face determinarea indicatorului (durata medie se determină în zile, ca număr cu o zecimală). Pentru situaţia prevăzută la alin. (2) lit. b) se ia în considerare data la care a fost transmis răspunsul final.

(4) Indicatorul de performanţă garantat este termenul de răspuns la orice petiţie care face obiectul prezentului articol şi care nu trebuie să depăşească termenele precizate la alin. (2). În cazurile în care termenul este depăşit, furnizorul va plăti CF respectiv o compensaţie de 100 lei.

(5) Indicatorii statistici sunt:

a) numărul total de petiţii primite de tipul celor prevăzute în alin. (1);

b) numărul de petiţii reprezentând o solicitare de informaţii sau o propunere de îmbunătăţire referitoare la activitatea de furnizare;

c) numărul de petiţii cu subiect nerelevant: reclamaţii nejustificate, destinatar greşit sau solicitări de informaţii care nu se referă la activitatea de furnizare;

d) numărul de compensaţii plătite CF în cazul nerealizării nivelului garantat al indicatorului de performanţă;

e) numărul de încălcări ale duratei de răspuns la petiţii de tipul celor prevăzute la alin. (1).

 

SECŢIUNEA a 6-a

Intermedierea relaţiei CF- OR în cazul în care furnizorul de energie electrică a încheiat contractul de reţea cu OR la care este racordat locul de consum

 

Art. 12. - (1) Furnizorul care a încheiat contractul de reţea cu OR la care este racordat locul de consum este obligat să asigure intermedierea între CF şi OR.

(2) Furnizorul comunică CF, în formă scrisă pe factură sau pe un document separat, şi afişează şi pe site-ul propriu numărul unui post telefonic pus la dispoziţie de OR la care este racordat locul de consum, prevăzut cu înregistrarea convorbirii şi a momentului în care a fost iniţiat apelul, la care CF poate anunţa direct OR întreruperile în alimentarea cu energie electrică. Momentul anunţării astfel înregistrat se ia în calcul pentru determinarea timpului în care se restabileşte alimentarea cu energie electrică.

(3) Furnizorul asigură serviciul de intermediere între OR şi un solicitant pentru racordarea la reţeaua electrică de interes public sau pentru modificarea instalaţiei de racordare existente, conform prevederilor Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public şi ale Condiţiilor generale asociate licenţei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, în vigoare. În acest scop, furnizorul transmite OR, în termen de două zile lucrătoare de la înregistrare, solicitarea scrisă de racordare şi documentele aferente primite de la solicitant,

(4) Furnizorul comunică OR orice solicitare/sesizare a CF referitoare la obligaţiile OR (de exemplu: calitatea tensiunii, măsurarea energiei electrice consumate, solicitări de modificare a instalaţiei de racordare etc.) care, conform standardelor de performanţă pentru serviciul de transport sau distribuţie a energiei electrice, intră în sarcina OR, la următoarele termene:

a) sesizarea primită de la CF prin e-mail se transmite OR prin metodele de comunicare convenite de furnizor cu OR, cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare zilei în care a fost înregistrată;

b) sesizarea primită în scris de la CF prin poştă, fax sau la sediul furnizorului se transmite OR prin metodele de comunicare convenite de furnizor cu OR, în termen de două zile lucrătoare de la înregistrare.

(5) Furnizorul comunică CF răspunsul primit de la OR la solicitările/sesizările prevăzute la alin. (4) în termen de două zile lucrătoare de la primirea lui de la OR.

(6) Dacă în situaţia prevăzută la alin. (4) furnizorul nu respectă termenele de transmitere a solicitării CF sau a răspunsului OR către CF ori dacă OR nu respectă termenele din standardul de performanţă corespunzător, furnizorul plăteşte CF compensaţiile corespunzătoare obligaţiilor nerespectate de el, de OR sau de ambii.

(7) Sumele plătite CF de către furnizor pentru nerespectarea de către OR a termenelor din standardul de performanţă pentru serviciul de reţea corespunzător vor fi recuperate de către furnizor de la OR în termen de 30 de zile.

Art. 13. - (1) Indicatorii de performanţă generali sunt:

a) durata medie de transmitere către OR a sesizărilor primite prin e-mail este definită ca media aritmetică a numărului de zile dintre ziua înregistrării fiecărei sesizări şi ziua transmiterii ei către OR, pentru toate sesizările de acest tip din intervalul pe care se face determinarea indicatorului; durata medie se determină în zile, ca număr cu o zecimală;

b) durata medie de transmitere a sesizărilor primite în scris de la CF, prin poştă, fax sau direct la sediul furnizorului, inclusiv cele referitoare la accesul la reţea - este definită ca medie aritmetică a numărului de zile dintre ziua înregistrării fiecărei sesizări/solicitări şi ziua transmiterii ei către OR, pentru toate sesizările/solicitările de acest tip din intervalul pe care se face determinarea indicatorului; durata medie se determina în zile, ca număr cu o zecimală.

(2) Indicatorul de performanţă garantat este reprezentat de termenul de transmitere către OR a unei solicitări/sesizări care face obiectul prezentei secţiuni, respectiv către CF a răspunsului primit de la OR. Termenul de transmitere nu trebuie să depăşească termenele prevăzute la art. 12 alin. (3)-(5); în cazurile în care termenul este depăşit, furnizorul plăteşte CF sau solicitantului respectiv o compensaţie de 100 lei.

(3) Indicatorii statistici sunt:

a) numărul de solicitări/sesizări de tipul celor prevăzute la art. 12 alin. (3) şi (4) primite de la CF privind intermedierea relaţiei CF-OR;

b) numărul de încălcări ale termenului de transmitere către OR a unor solicitări/sesizări care fac obiectul art. 12, respectiv către CF a răspunsurilor primite de la OR;

c) numărul de compensaţii plătite CF în cazul nerealizării nivelului garantat al indicatorului de performanţă.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Organizarea Serviciului clienţi

 

Art. 14. - (1) Furnizorul are obligaţia să organizeze şi să menţină o structură specializată în comunicarea cu CF, denumită în prezentul standard de performanţă Serviciul clienţi, care dispune de personal şi dotare corespunzătoare pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, conform prevederilor din Condiţiile asociate licenţei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice şi din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, în vigoare.

(2) Indicatorii de performanţă generali sunt:

a) numărul de linii telefonice disponibile CF pentru comunicarea cu furnizorul;

b) numărul de puncte unice de contact care asigură administrarea unui centru de telefonie, respectiv call-center, cu număr de apel gratuit sau cu tarif normal pentru informaţii comerciale clienţi - minimum 12 ore în zilele lucrătoare, care să aibă posibilitatea înregistrării numărului de apeluri şi a timpilor de aşteptare;

c) numărul de linii telefonice cu operator 24 de ore din 24;

d) numărul de linii telefonice cu număr de apel gratuit;

e) numărul de linii telefonice cu număr de apel cu tarif normal.

 

SECŢIUNEA a 8-a

Reclamaţii referitoare ta acordarea dreptului de schimbare a furnizorului

 

Art. 15. - (1) La solicitarea unui CF de schimbare a furnizorului, atât în cazul CF proprii care solicită să treacă la alt furnizor, cât şi în cazul CF deserviţi de alt furnizor şi care solicită furnizorului respectiv să le asigure furnizarea energiei electrice, furnizorul trebuie să răspundă la termenele prevăzute în reglementările în vigoare.

(2) Indicatorii de performanţă generali sunt:

a) numărul de reclamaţii ale CF proprii, adresate direct furnizorului sau prin intermediul altor instituţii abilitate, prin care furnizorul este învinuit că nu a respectat obligaţiile care îi revin la solicitarea CF de denunţare unilaterală a contractului de furnizare în scopul schimbării furnizorului;

b) numărul de reclamaţii ale CF deserviţi de alt furnizor, adresate direct furnizorului sau prin intermediul altor instituţii abilitate, prin care furnizorul este învinuit că nu a respectat obligaţiile care îi revin atunci când un CF îi solicită să facă demersurile necesare pentru a-i asigura furnizarea energiei electrice;

c) numărul de reclamaţii de tipul celor prevăzute la lit. a) sau b) deduse spre soluţionare instanţei de judecată;

d) numărul de reclamaţii de tipul celor prevăzute la lit. c) finalizate în instanţa de judecată cu sentinţă defavorabilă furnizorului respectiv.

(3) Indicatorii statistici sunt:

a) numărul de locuri de consum pentru care CF au denunţat unilateral contractul de furnizare în vederea schimbării furnizorului;

b) numărul de locuri de consum care au fost preluate de către furnizor ca urmare a schimbării furnizorului de către CF.

 

SECŢIUNEA a 9-a

Respectarea de către furnizor a indicatorilor de performanţă garantaţi

 

Art. 16. - Pentru evaluarea modului în care se aplică prevederile prezentului standard de performanţă referitoare la dreptul CF de a primi compensaţii în cazurile în care furnizorul nu se încadrează în nivelurile garantate ale activităţii de furnizare prevăzute în prezentul standard de performanţă se definesc următorii indicatori statistici:

a) numărul de solicitări ale CF noncasnici mari de a primi compensaţii pentru nerespectarea de către furnizor a nivelurilor garantate ale indicatorilor de performanţă;

b) numărul de compensaţii plătite; în această categorie vor fi cuprinse şi cele pe care furnizorul le recunoaşte deja şi sunt în curs de efectuare a plăţii;

c) numărul de neînţelegeri privind dreptul la compensaţii, aflate în litigiu, atât cele ajunse în instanţă, cât şi cele înregistrate de CF la furnizor şi necontestate de furnizor.

 

CAPITOLUL III

Informaţii generale despre activitatea de furnizare

 

Art. 17. - Furnizorul ţine evidenţa locurilor de consum pentru care asigură furnizarea energiei electrice, atât a celor pentru care are contract de furnizare, cât şi a locurilor de consum din proprietatea lui, pentru care asigură furnizarea fără contract de furnizare, şi a energiei electrice furnizate acestora, pe categorii de CF (casnici, noncasnici mici şi noncasnici mari), conform următorilor indicatori statistici:

a) numărul de locuri de consum deservite la începutul perioadei;

b) numărul de locuri de consum noi şi locuri de consum preluate în cursul perioadei;

c) numărul de locuri de consum pentru care au încetat contractele de furnizare a energiei electrice în cursul perioadei;

d) numărul de locuri de consum deservite la sfârşitul perioadei;

e) numărul de locuri de consum deservite la sfârşitul perioadei pentru care furnizorul a încheiat contractele de reţea;

f) numărul de contracte de furnizare modificate prin acte adiţionale în cursul perioadei;

g) energie electrică furnizată, pe categorii de CF, exprimată în MWh şi rotunjită la număr întreg.

 

CAPITOLUL IV

Comunicarea valorilor indicatorilor de performanţă

 

Art. 18. - (1) începând cu semestrul II al anului 2015, furnizorii determină lunar valorile indicatorilor de performanţă generali şi cele ale indicatorilor statistici pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, pe categorii de CF, respectiv casnici, noncasnici mici, noncasnici mari, conform anexelor nr. 1 şi 2.

(2) Furnizorii care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice cu CF în decursul unui an calendaristic transmit lunar la ANRE, până la data de 25 a lunii următoare celei de raportare, datele conform alin. (1), în format electronic, care să permită prelucrarea lor conform anexelor nr. 1 şi 2. Totodată, furnizorii transmit la ANRE în format scris şi electronic, care să permită prelucrarea lor, semestrial, până la data de 25 august, datele centralizate aferente semestrului I al anului în curs şi, până la data de 25 februarie, datele centralizate aferente semestrului II al anului anterior şi cele aferente anului calendaristic anterior. La aceleaşi date, furnizorul are obligaţia de a posta pe pagina proprie de internet datele centralizate semestrial şi anual şi de a le păstra afişate timp de 3 ani calendaristici.

(3) Furnizorii păstrează pe o durată de 5 ani calendaristici datele necesare calculării indicatorilor de performanţă din prezentul standard de performanţă, precum şi anexele nr. 1 şi 2.

 

CAPITOLUL V

Plata compensaţiilor pentru nerealizarea indicatorilor de performanţă garantaţi aferenţi activităţii de furnizare a energiei electrice

 

Art. 19. - (1) Compensaţiile prevăzute de prezentul standard de performanţă se plătesc de către FUI CF beneficiari ai serviciului universal astfel:

a) clientului casnic şi CF noncasnic mic, din propria iniţiativă a furnizorului, în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care este îndreptăţit să primească compensaţia;

b) CF noncasnic mare, la cererea scrisă transmisă furnizorului, prin mijloacele de comunicare stabilite prin contract, în termen de 30 de zile calendaristice de la data fa care este îndreptăţit să primească compensaţia. CF noncasnic mare precizează în cerere datele de identificare ale documentelor din care rezultă dreptul de a primi compensaţia, respectiv denumirea indicatorului de performanţă garantat a cărui valoare garantată nu a fost respectată de furnizor, precum şi modalitatea prin care doreşte să primească compensaţia cuvenită, conform alin. (3).

(2) FUI achită clientului casnic şi CF noncasnic mic compensaţia la care aceştia au dreptul, conform dispoziţiilor contractului de furnizare a energiei electrice referitoare la returnarea sumelor către clientul final. În cazul în care nu este încheiat contract de furnizare a energiei electrice, FUI este

obligat să notifice solicitantul cu privire la primirea compensaţiei la care acesta are dreptul şi să îi prezinte cel puţin o metodă de plată a acesteia.

(3) în cazul CF noncasnic mare, furnizorul analizează cererea menţionată la alin. (1) lit. b) şi:

a) dacă cererea este nejustificată, comunică acest lucru CF respectiv în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii. Neînţelegerile dintre CF noncasnic mare şi furnizor legate de plata compensaţiei se rezolvă pe cale amiabilă în conformitate cu prevederile contractului de furnizare, iar în caz de divergenţă, conform cadrului legal şi de reglementare în vigoare sau prin intermediul instanţei de judecată;

b) dacă cererea este justificată, îi plăteşte acestuia compensaţia datorată în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii la furnizor, în contul bancar prevăzut de CF noncasnic mare în cererea prevăzută la alin. (1) lit. b), sau prin orice altă modalitate legală de plată convenită între părţi.

(4) în cazul nerespectării de către furnizor a termenelor prevăzute la alin. (1)-(3), sumele datorate CF de către furnizor vor fi majorate astfel: pentru fiecare zi de întârziere faţă de termenul scadent, suma datorată se va majora cu penalităţi de întârziere egale cu majorările prevăzute în contractul de furnizare pentru neachitarea la termen a facturilor emise de furnizor pentru energia electrică.

Art. 20. - Furnizorul datorează CF plata unei compensaţii conform prezentului standard de performanţă, inclusiv în cazul în care furnizorul este sancţionat, conform art. 93 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru încălcarea aceleiaşi prevederi.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 21. - (1) Compensaţiile pentru nerealizarea indicatorilor de performanţă garantaţi, prevăzute în anexa nr. 3 a prezentului standard de performanţă, se plătesc de către FUI numai în cazul locurilor de consum alimentate în regim de serviciu universal. Costurile cu aceste compensaţii nu sunt considerate costuri justificate de FUI şi nu sunt luate în considerare la stabilirea tarifelor la clienţii finali beneficiari ai serviciului universal.

(2) Compensaţiile datorate de FUI conform prezentului standard de performanţă nu se plătesc în situaţiile de forţă majoră, în care aceştia pot dovedi că acestea i-au împiedicat să îşi respecte obligaţiile corespunzătoare.

(3) în cazul în care o situaţie de forţă majoră afectează valorile unui indicator de performanţă şi FUI poate dovedi că aceasta l-a împiedicat să îşi respecte obligaţiile corespunzătoare, indicatorul se înregistrează cu valoarea lui realizată, ca şi cum nu ar fi existat situaţia de forţă majoră, iar FUI va insera în raportarea pe care o transmite la ANRE o rubrică de Observaţii” în care va preciza influenţa stării de forţă majoră asupra indicatorului afectat.

Art. 22. - Pentru orice indicator de performanţă general, ANRE poate stabili, printr-o reglementare, un nivel minim de calitate, denumit nivel general, care reprezintă nivelul de calitate a activităţii furnizorului pe care CF se pot aştepta să îl primească. Nivelul general se poate defini ca valoare medie sau ca procentaj de cazuri în care nivelul stabilit trebuie realizat. Pentru nerealizarea unui nivel general, furnizorul nu plăteşte compensaţii CF afectaţi, dar în astfel de situaţii ANRE poate lua măsuri de sancţionare a furnizorului.

Art. 23. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul standard de performantă.

 

ANEXA Nr. 1

la standardul de performanţă

 

Indicatori de performanţă generali privind calitatea activităţii de furnizare

 

Furnizor .................................

 

Nr. crt.

Indicatorul de performanţă general*

Tipul CF

Ianuarie

Februarie

(....)

Decembrie

Semestrul I

Semestrul II

Anul

0

1

2

3

4

5-13

14

15

16

17

1.

Durata medie de emitere a ofertelor de furnizare - art. 5 alin. (1) lit. a)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mare

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

2.

Durata medie de semnare a contractelor de furnizare - art. 5 alin. (1) lit. b)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mare

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

3.

Numărul de contestaţii justificate privind facturarea-art. 8 alin. (1) lit. a)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mare

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

4.

Numărul de contestaţii justificate privind facturarea, raportat la numărul de CF deserviţi - art. 8 alin. (1) lit. a)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mare

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

5.

Durata medie de soluţionare a contestaţiilor privind facturarea - art. 8 alin. (1)lit. b)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mare

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

6.

Numărul de locuri de consum reconectate pentru care cel mult 4 ore - art. 9 alin. (3) lit. a)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mare

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

7.

Numărul de locuri de consum reconectate pentru care furnizorul solicită reluarea în mai mult de 4 ore - art. 9 alin. (3) lit. b)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mare

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

8.

Numărul de solicitări de modificare a tarifului reglementat de către clienţii casnici soluţionate în mai puţin de 10 zile lucrătoare - art. 10 alin. (3)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

9.

Numărul de petiţii de tipul celor prevăzute la art. 11 alin. (1), reprezentând o contestaţie justificată - art. 11 alin. (3) lit. a)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mare

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

10.

Durata medie de răspuns la petiţiile prevăzute la art. 11 alin. (1) - art. 11 alin. (3) lit. b)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mare

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

11.

Durata medie de transmitere către OR a sesizărilor primite prin e-mail - art. 13 alin. (1) lit. a)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mare

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

12.

Durata medie de transmitere a casnic sesizărilor primite în scris de la CF, prin poştă, fax sau direct la sediul furnizorului, inclusiv cele referitoare la accesul la reţea - art. 13 alin. (1) lit. b)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mare

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

13.

Numărul de linii telefonice disponibile CF pentru comunicarea cu furnizorul - art. 14 alin. (2) lit. a)

total

 

 

 

 

 

 

 

14.

Numărul de puncte unice de contact care asigură

administrarea unui centru de telefonie, respectiv call-center, cu număr de apel gratuit sau cu tarif normal pentru informaţii comerciale clienţi - minimum 12 ore în zilele lucrătoare, care Să aibă posibilitatea înregistrării numărului de apeluri si a timpilor de aşteptare - art. 14 alin. (2) lit. b)

total

 

 

 

 

 

 

 

15.

Numărul de linii telefonice cu operator 24 de ore din 24 - art. 14 alin. (2) lit. c)

total

 

 

 

 

 

 

 

16.

Numărul de linii telefonice cu număr de apel gratuit - art. 14 alin. (2) lit. d)

total

 

 

 

 

 

 

 

17.

Numărul de linii telefonice cu număr de apel cu tarif normal - art. 14 alin. (2) lit. e)

total

 

 

 

 

 

 

 

18.

Numărul de reclamaţii privind schimbarea furnizorului primite de la CF proprii - art. 15 alin. (2) lit. a)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mare

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

19.

Numărul de reclamaţii privind schimbarea furnizorului primite de la CF deserviţi de alt furnizor - art. 15 alin. (2) lit. b)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mare

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

20.

Numărul de reclamaţii privind schimbarea furnizorului deduse spre soluţionare instanţei de judecată - art. 15 alin. (2) lit. c)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mare

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

21.

Numărul de reclamaţii privind schimbarea furnizorului finalizate ta instanţa de judecată cu sentinţă defavorabilă furnizorului respectiv - art. 15 alin. (2) lit. d)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mare

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

 

* Semnificaţia în detaliu a fiecărui indicator este cea precizată în textul Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice la referinţa menţionată în prezenta anexă.

 

ANEXA Nr. 2

la standardul de performanţă

 

Indicatori statistici privind activitatea de furnizare

 

Furnizor .................................

 

Nr. crt.

Indicatorul statistic*

Tipul CF

Ianuarie

Februarie

(....)

Decembrie

Semestrul I

Semestrul II

Anul

0

1

2

3

4

5-13

14

15

16

17

1.

Numărul de încălcări ale duratei de emitere a ofertelor de furnizare - art. 5 alin. (4) lit. a)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mare

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

2.

Numărul de compensaţii plătite CF pentru nerealizarea nivelului garantat al

indicatorului de performantă - art. 5 alin. (4) lit. b)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mare

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

3.

Numărul de contestaţii privind facturarea - art. 8 alin (3) lit. a)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mare

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

4.

Numărul de contestaţii privind facturarea, raportat la numărul de CF deserviţi - art. 8 alin. (3) lit. a)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mare

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

5.

Numărul de compensaţii plătite CF în cazul nerealizării nivelului garantat al indicatorului de performantă - art. 8 alin. (3) lit. b)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mare

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

6.

Numărul de încălcări ale timpului de răspuns la contestaţiile privind facturile de energie electrică - art. 8 alin. (3) lit. c)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mare

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

7.

Numărul de locuri de consum deconectate pentru neplata contravalorii facturii aferente activităţii de furnizare – art. 9 alin. (6) lit. a)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mare

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

8.

Numărul de compensaţii plătite CF în cazul nerealizării nivelului garantat al indicatorului de performanţă garantat - art. 9 alin. (6) lit. b)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mare

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

9.

Numărul de încălcări ale timpului de comunicare către OR a solicitării CF de reluare a furnizării de energie electrică - art. 9 alin. (6) lit. c)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mare

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

10.

Numărul de solicitări ale clienţilor casnici privind modificarea tipului de tarif reglementat - art. 10 alin. (5) lit. a)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

11.

Numărul de compensaţii plătite clienţilor casnici în cazul nerealizării nivelului garantat al indicatorului de performanţă - art. 10 alin. (5) lit. b)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

12.

Numărul de încălcări ale timpului de soluţionare a solicitărilor de modificare a tarifului reglementat - art. 10 alin. (5) lit. c)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

13.

Numărul total de petiţii primite, altele decât cele tratate în alte articole - art. 11 alin. (5) lit. a)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mare

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

14.

Numărul de petiţii reprezentând o solicitare de informaţii sau o propunere de îmbunătăţire referitoare la activitatea de furnizare - art. 11 alin. (5) lit. b)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mare

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

15.

Numărul de petiţii cu subiect nerelevant: reclamaţii nejustificate, destinatar greşit, solicitări de informaţii care nu sunt referitoare la activitatea de furnizare - art. 11 alin. (5) lit. c)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mare

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

16.

Numărul de compensaţii plătite în cazul nerealizării nivelului garantat al indicatorului de performantă - art. 11 alin. (5} lit. d)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mare

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

17.

Numărul de încălcări ale duratei de răspuns la petiţii, de tipul celor prevăzute la art. 11 alin. (1) - art. 11 alin. (5) lit. e)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mare

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

18.

Numărul de solicitări/sesizări primite, de tipul celor prevăzute la art. 12 alin. (3) şi (4), primite de la CF privind intermedierea relaţiei CF - OR - art. 13 alin. (3) lit. a)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mare

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

19.

Numărul de încălcări ale termenului de transmitere către OR a unor solicitări/sesizări de tipul celor prevăzute la art. 12 alin. (3), (4) şi (5), respectiv către CF a răspunsurilor primite de la OR - art. 13 alin. 3 lit. b)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mare

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

20.

Numărul de compensaţii plătite CF în cazul nerealizării nivelului garantat al indicatorului de performanţă - art. 13 alin. (3) lit. c)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mare

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

21.

Numărul de locuri de consum pentru care CF au denunţat unilateral contractul de furnizare în vederea schimbării furnizorului - art. 15 alin. (3) lit. a)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mare

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

22.

Numărul de locuri de consum care au fost preluate de către furnizor ca urmare a schimbării furnizorului de către CF - art. 15 alin. (3) lit. b)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mare

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

23.

Numărul de solicitări ale CF noncasnici mari de a primi compensaţii - art. 16 lit. a)

noncasnic mare

 

 

 

 

 

 

 

24.

Numărul de compensaţii plătite - art. 16 lit. b)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mare

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

25.

Numărul de neînţelegeri privind dreptul la compensaţii, aflate în litigiu - art. 16 lit. c)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mare

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

26.

Numărul de locuri de consum deservite la începutul perioadei - art. 17 lit. a)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mare

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

27.

Numărul de locuri de consum noi şi locuri de consum preluate în cursul perioadei - art. 17 lit. b)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mare

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

28.

Numărul de locuri de consum pentru care au încetat contractele de furnizare a energiei electrice în cursul perioadei - art. 17 lit. c)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mare

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

29.

Numărul de locuri de consum deservite la sfârşitul perioadei - art. 17 lit. d)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mare

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

30.

Numărul de locuri de consum deservite la sfârşitul perioadei, pentru care furnizorul a încheiat contractele de reţea - art. 17 lit. e)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mare

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

31.

Numărul de contracte de furnizare existente, modificate prin acte adiţionale în cursul perioadei - art. 17 lit. f)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mare

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

32.

Energie electrică furnizată, în MWh, pe categorii de CF - art. 17 lit. g)

casnic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mic

 

 

 

 

 

 

 

noncasnic mare

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 


* Semnificaţia în detaliu a fiecărui indicator este cea precizată în textul standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, la referinţa menţionată în prezenta anexă.

 

ANEXA Nr. 3

la standardul de performanţă

 

Indicatori de performanţă garantaţi privind calitatea activităţii de furnizare

 

Nr. crt.

Indicator de performanţă*

Nivelul garantat

Compensaţia în caz de nerealizare a nivelului garantat

1.

Durata de emitere a ofertei de furnizare - art. 5 alin. (2)

15 zile lucrătoare

100 lei, la care se adaugă 50 lei pentru fiecare zi de întârziere

2.

Timpul de răspuns la contestaţia privind factura - art. 8 alin. (2)

5 zile, în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1)

100 lei

3.

Timpul de comunicare OR a solicitării de reluare a furnizării - art. 9 alin. (4)

4 ore

100 lei, la care se adaugă 50 lei pentru fiecare zi de întârziere

4.

Timpul de soluţionare a solicitării de modificare a tarifului de furnizare - art. 10 alin. (4).

10 zile lucrătoare, în condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1)

100 lei

5.

Durata de răspuns la petiţii - art. 11 alin. (4)

15 zile lucrătoare sau 30 de zile, în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (2)

100 lei

6.

Termenul de transmitere către OR a unei solicitări/sesizări care face obiectul art. 12, respectiv către CF a răspunsului primit de la OR - art. 13 alin. (2)

ziua lucrătoare imediat următoare, pentru sesizarea primită de la CF prin e-mail

100 lei

 

 

două zile lucrătoare, pentru sesizarea primită de la CF în scris pe hârtie/fax

 

 

 

două zile lucrătoare, pentru comunicarea către CF a răspunsului primit de la OR

 


* Semnificaţia în detaliu a fiecărui indicator este cea precizată în textul standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice la referinţa menţionată în prezenta anexă.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.