MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 574/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 574         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 30 iulie 2015

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

19. - Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, precum şi unele măsuri de corelare legislativă

 

613. - Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a scoaterii din inventar a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0406 Constanţa

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

127. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.

 

128. - Ordin pentru completarea anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZMIR IAŞI - S.R.L.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ

privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, precum şi unele măsuri de corelare legislativă

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.3 şi pct. XI din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Se aprobă Programul naţional de dezvoltare

locală, program multianual, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, denumit în continuare program.

(2) Programul are ca obiectiv general echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educaţională, de sănătate şi de mediu, sportivă, social-culturală şi turistică, administrativă şi de acces la căile de comunicaţie, în conformitate cu reglementările cuprinse în Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, aprobat prin Legea nr. 351/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru creşterea accesabilităţii la resurse şi a calităţii vieţii pentru toţi locuitorii României.”

2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii

şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) obiective de investiţii noi reprezintă acele obiective al căror stadiu de execuţie este la nivelul documentaţiei tehnico-economice studiu de fezabilitate sau documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie;

b) obiective de investiţii în continuare reprezintă acele obiective al căror stadiu de execuţie este cel puţin la nivelul documentaţiei tehnico-economice proiect tehnic;

c) obiectivele de investiţii incluse în program sunt obiectivele care au fost finanţate prin prezentul program în baza unui contract de finanţare sau au fost aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice în cadrul programului, inclusiv cele preluate în program în baza art. 14 alin. (1) şi nu au avut încheiat contract de finanţare sau nu au fost aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice în cadrul programului.1

3. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Finanţarea programului se asigură din:

a) sume din transferuri, alocate bugetelor locale, de la bugetul de stat, aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;

b) sume din bugetele locale alocate cu această destinaţie;

c) alte surse legal constituite.

(2) Sumele alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin prezentul program, sunt surse de finanţare complementare pentru bugetele locale.”

4. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) în termen de 30 de zile de la aprobarea legii

bugetului de stat, beneficiarii programului transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice necesarul de sume pentru finalizarea obiectivelor de investiţii în continuare şi pentru obiectivele incluse în program pentru anul în curs şi estimările pentru următorii ani, în funcţie de graficul de execuţie,

precum şi propunerile de obiective noi de investiţii propuse a fi incluse în program, după caz.

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice centralizează propunerile transmise conform alin. (1) şi, în baza criteriilor aprobate prin hotărâre a Guvernului, şi a analizei proprii de specialitate, şi în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate anual cu această destinaţie şi a estimărilor pentru următorii 3 ani, prevăzute în legea bugetară anuală, întocmeşte lista de obiective propuse spre finanţare, listă care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

(3) Pentru obiectivele de investiţii nou-introduse în program, beneficiarii sunt obligaţi să transmită Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice următoarele documente sau acte justificative:

1. pentru obiective de investiţii noi: documentaţiile tehnico-economice, întocmite în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobate şi finanţate de beneficiari, în conformitate cu obiectivele şi domeniile specifice ale programului, cu încadrarea în standardele de cost în vigoare;

2. pentru obiectivele de investiţii în continuare, finanţate din alte surse de finanţare şi care nu au fost incluse în program:

a) autorizaţia de construire valabilă;

b) documente care să prezinte stadiul fizic realizat, valoarea actualizată a restului cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiţii;

c) contractele de achiziţii publice care au fost încheiate, inclusiv actele adiţionale încheiate, după caz.”

5. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) în termen de 30 de zile de la data emiterii ordinului prevăzut la art. 9 alin. (2), pentru obiectivele de investiţii nou-introduse în program, se încheie contracte de finanţare multianuale între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi beneficiari, cu respectarea prevederilor legale.

(2) Sumele prevăzute la art. 8 alin, (1) lit. a), pentru obiectivele de investiţii nou-introduse în program, se cuprind în contractele de finanţare în limita creditelor de angajament aprobate prin legea bugetului de stat cu această destinaţie şi se eşalonează pe ani, astfel: în primul an în limita creditelor bugetare aprobate, iar, în următorii ani, în limita creditelor bugetare estimate pe următorii 3 ani prevăzute în legea bugetară anuală.

(3) în termen de 30 de zile de la data emiterii ordinului prevăzut la art. 9 alin. (2), pentru obiectivele de investiţii incluse în program care au încheiate contracte multianuale de finanţare, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice notifică fiecare beneficiar cu privire la transferurile bugetare aferente anului financiar respectiv.

(4) Pentru obiectivele de investiţii incluse în program care au încheiate contracte multianuale de finanţare, sumele reprezentând estimările din anii ulteriori/din următorii 3 ani

prevăzute în contract nu reprezintă obligaţie certă de plată şi vor fi adiţionate anual, după intrarea în vigoare a legilor bugetare anuale, în limita creditelor bugetare aprobate prin acestea, prin aplicarea a cel puţin unui criteriu dintre cele aprobate prin hotărârea prevăzută la art. 9 alin. (2).

(5) în scopul utilizării eficiente a creditelor bugetare alocate în anul în curs, la finalul trimestrului III, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice analizează execuţia creditelor bugetare pe fiecare obiectiv de investiţii şi în funcţie de aceasta poate dispune redistribuirea acestora pe alte obiective de investiţii.

(6) în cazul în care beneficiarii solicită, în baza lucrărilor/serviciilor executate şi asumate, transferuri de sume mai mari decât eşalonarea anuală din contractul de finanţare, acestea se pot efectua, în limita bugetului aprobat cu această destinaţie şi a contractului de finanţare.

(7) În condiţiile alin. (5) şi (6), transferurile pentru anii următori se modifică corespunzător, prin notificarea beneficiarilor şi modificarea contractelor în acest sens, în condiţiile legii.”.

6. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Beneficiarii răspund de organizarea şi

derularea procedurilor de atribuire a contractelor de bunuri/servicii/lucrări, în conformitate cu prevederile legale şi cu obligaţiile din contractele prevăzute la art. 10, precum şi de modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat prin program potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate.

(2) Beneficiarii au obligaţia să transmită Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice toate documentele necesare monitorizării şi finanţării prin program a obiectivelor de investiţii şi sunt responsabili pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate.”

7. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice transferă beneficiarilor, la solicitarea acestora, sumele necesare finanţării realizării obiectivului de investiţii, în baza contractului de finanţare prevăzut la art. 10.”

8. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Pentru obiectivele de investiţii incluse în program, dar nefinanţate sau finanţate parţial din sume prevăzute conform art. 8 alin. (1) lit. a), se pot transfera sume şi pentru lucrările efectuate anterior încheierii contractului de finanţare multianual şi nedecontate de beneficiar, în limita creditelor bugetare aferente anului în curs, conform contractului de finanţare.”

9. La articolul 14, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(2) Obiectivele de investiţii cuprinse în programele prevăzute la alin. (1) se pot finanţa cu respectarea prevederilor programului.

(3) în cadrul programului pot fi finanţate şi obiective de investiţii nou-introduse în program, definite potrivit art. 2, cu condiţia încadrării în domeniile specifice prevăzute la art. 7.”

Art. II. - (1)în vederea respectării caracterului multianual al programului, contractele aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se modifică în condiţiile legii.

(2) Pentru obiectivele de investiţii incluse în program şi care nu au contracte de finanţare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se pot încheia contracte de finanţare multianuale în limita creditelor de angajament aprobate, în baza criteriilor şi analizelor de specialitate efectuate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

Art. III. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se aprobă criteriile de selectare pentru finanţarea prin program a obiectivelor de investiţii, prin hotărâre a Guvernului._

Art. IV. - În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se modifică şi se completează Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. V. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 14 alineatul (2) litera b), la punctul (v), după litera C se introduce o nouă literă, litera D, cu următorul cuprins:

“D. pentru plata în avans integral a taxei anuale aferente autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc tip slot-machine, prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (i), datorată pentru fiecare mijloc de joc, se acordă o bonificaţie de 10% din suma anuală ce trebuie achitată la bugetul de stat”.

2. La articolul 14 alineatul (2) litera b) punctul (vi), litera C se abrogă.

Art. VI. - După alineatul (3) al articolului I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 30 iunie 2015, se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) Prin derogare de la prevederile art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivele de investiţii prevăzute la alin. (1) şi (2), în bugetele beneficiarilor care sunt finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind sumele necesare finanţării valorii aferente părţii rămase de executat din obiectivele de investiţie aflate în execuţie.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 28 iulie 2015.

Nr. 19.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a scoaterii din inventară unui imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0406 Constanţa

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0406 Constanţa a unui imobil înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 101.132, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea punerii în aplicare a Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 3.830 din 30 iunie 2011, rămasă definitivă.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 28 iulie 2015.

Nr. 613.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0406 Constanţa, care se scoate din inventarul centralizat, ca urmare a punerii în aplicare a hotărârii instanţei de judecată

 

Număr M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Documentul în baza căruia imobilul se scoate din inventar

Persoana juridică de la care se scoate imobilul

Caracteristicile imobilului care se scoate din inventar

Valoarea contabilă

(lei)

101.132

8.19.01

45-277

Comuna Corbu,

Judeţul Constanţa

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 3.830/30.06.2011

Ministerul Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0406 Constanţa

Cod unic de identificare (CUI) 4300582

Teren în suprafaţă de 330.000 mp din acte (313.689 mp din măsurători)

25.510.973,86

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Venitul reglementat unitar, venitul total unitar, aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale, realizat de Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare şi rata de creştere a eficienţei economice sunt prevăzute în anexa nr. 1.a, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare sunt prevăzute în anexa nr. 1.b, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY- S.R.L. pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1 c, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat, realizată de Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - SR.L. pentru anul 2015, sunt prevăzute în anexa nr. 1.d, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5 - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi TVA.

Art. 7. - Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY- S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 135/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 27 noiembrie 2014, cu modificările ulterioare.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 august 2015.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 29 iulie 2015.

Nr. 127.

 

ANEXA Nr. 1.a

 

Venitul reglementat unitar, venitul total unitar pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare şi rata de creştere a eficienţei economice pentru Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY- S.R.L.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2013

MWh

19.696

Venitul reglementat unitar

lei/MWh

21,87

Venitul total unitar

Iei/MWh

23,37

Rata de creştere a eficienţei economice

 

8,80%

 

ANEXA Nr. 1.b

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY- S.R.L.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2014

MWh

23.138

Menitul reglementat unitar

lei/MWh

22,83

Menitul total unitar

Iei/MWh

24,12

 

ANEXA Nr. 1.c

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY- S.R.L.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2015

MWh

26.612

Venitul reglementat unitar

lei/MWh

22,72

Venitul total unitar

lei/MWh

26,84

 

ANEXA Nr. 1.d

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. pentru anul 2015

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim Reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2015

MWh

4.845

Venitul reglementat unitar

lei/MWh

5,13

Venitul total unitar

lei/MWh

6,64

 

ANEXA Nr. 2

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

28,03

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

27,75

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

27,19

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

26,38

 

ANEXA Nr. 3

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

114,01

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

113,24

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

112,51

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru completarea anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZMIR IAŞI - S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZMIR IAŞI - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 28 iulie 2015, se modifică după cum urmează:

- în tabel se introduc două noi rânduri, rândurile B.3 şi B.4, cu următorul cuprins:

 

“B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

123,24

B.4. Cu un consum anual între 1 162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

122,63”

 

Art. II. - Societatea Comercială GAZMIR IAŞI - S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 august 2015.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 29 iulie 2015.

Nr. 128.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.