MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 576/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 576         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 31 iulie 2015

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 295 din 28 aprilie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor public

 

Decizia nr. 390 din 27 mai 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. (5) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 

Opinie separată

 

Decizia nr. 414 din 28 mai 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

20. - Ordonanţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015

 

21. - Ordonanţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 295

din 28 aprilie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice

 

Daniel Marius Morar - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Simina Popescu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstitu­ţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, excepţie ridicată de Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Călăraşi în Dosarul nr. 1.720/2/2014 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului nr. 1.003D/2014 al Curţii Constituţionale.

2. La apelul nominal răspunde, pentru partea Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Marius Gheorghe, şef serviciu în cadrul Direcţiei generale juridice şi relaţia serviciul contencios, cu delegaţie depusă la dosar. Lipsesc celelalte părţi. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care precizează că unul dintre motivele esenţiale care a stat la baza emiterii Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013 a fost creşterea absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune, fiind necesară utilizarea în integralitate a fondurilor alocate României. De asemenea menţionează că, în prezenta cauză, criticile de neconstituţionalitate se fundamentează, în principal, pe modalitatea de interpretare şi sfera de aplicare a prevederilor art. 2 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013, neexistând un motiv serios şi efectiv cu privire la neconstituţionalitatea acestui text de lege în raport cu art. 16 şi 53 din Constituţie. Depune note scrise.

4. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, sens în care arată că prevederile de lege criticate reprezintă opţiunea legiuitorului preocupat de buna gestionare a sumelor cuprinse în bugetul de stat.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

5. Prin Sentinţa civilă nr. 1.905 din 16 iunie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 1.720/2/2014, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice. Excepţia a fost ridicată de Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Călăraşi într-o cauză având ca obiect cererea de anulare a unui act administrativ - Nota privind neîncadrarea în prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013 a Direcţiei generale programe europene şi a unei decizii emise de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare are loc doar pentru contractele de achiziţie publică care au făcut obiectul verificării în concordanţă cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Totodată, susţine că această verificare a procesului de atribuire a contractelor se face în mod selectiv, potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006, astfel încât, numai dacă Ministerul Finanţelor Publice ar fi selectat verificarea procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică în cauză, atunci acestea ar fi făcut obiectul verificării şi emiterii, dacă era cazul, a avizului consultativ. Prin urmare, numai în aceste condiţii, ar fi putut beneficia de prevederile art. 2 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013, care se aplică beneficiarilor de fonduri europene, pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice. Consideră că “prevederile art. 2 alin. (4) lit. a) se interpretează în sensul delimitării şi îngrădirii accesului beneficiarilor de fonduri europene la posibilitatea suportării de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate”.

7. Curtea de Apei Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal opinează în sensul constituţionalităţii textului de lege criticat şi arată că, din întreaga reglementare a prevederilor art. 2 alin (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013, nu rezultă o încălcare a dispoziţiilor art. 16 şi 53 din Constituţie. De altfel, modalitatea de formulare a excepţiei de neconstituţionalitate vizează modul de interpretare a prevederilor art. 2 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 şi sfera de aplicare a acestor prevederi legale, nefiind decelată o critică efectivă cu privirea la neconstituţionalitatea acestor texte de lege prin raportare la prevederile art. 16 şi 53 din Constituţie.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care reţine că, prin art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013, legiuitorul a reglementat numai anumite situaţii detaliate expres, în care se aplică prevederile ordonanţei. Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013, ţinând cont şi de normele de aplicare ale acesteia, precum şi de alte reglementări în domeniu, rezultă faptul că, pentru a se suporta din bugetul statului sumele aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor, procedurile de achiziţie iniţiate de autorul excepţiei ar trebui să îndeplinească următoarele condiţii cumulative: “1. sumele să rezulte din corecţiile financiare aplicate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora; 2. procedura de achiziţie să fie iniţiată înainte de data de 10 iunie 2011; 3. procedura de atribuire să fi făcut obiectul verificării de către UCVAP/CVAP şi să nu existe un aviz consultativ emis de acestea, în conformitate cu art. 4 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006; 4. implementarea proiectului să fie finalizată; 5. sumele să fie recuperate la data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013; 6. să se prezinte o copie a contestaţiei administrative formulate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011”. În speţă, niciuna dintre cele trei proceduri de achiziţie publică nu a făcut obiectul verificării UCVAP/CVAP, deoarece valoarea estimată a respectivelor contracte de achiziţie s-a situat sub pragul valoric prevăzut de art. 124 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Astfel, în situaţia în care procedura de achiziţie nu a făcut obiectul verificării UCVAP/CVAP şi pentru care nu există un aviz consultativ emis de acestea, în conformitate cu art. 4 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006, nu se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013.

10. Invocând considerente de principiu din jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului privind egalitatea în drepturi, Guvernul consideră că art. 2 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului 14/2013 nu instituie o discriminare. Măsurile fiscal-bugetare reglementate prin acest act normativ sunt unele speciale, iar condiţiile de aplicare a acestora sunt prestabilite de lege şi trebuie îndeplinite în mod cumulativ. Pentru aceleaşi argumente arată că nu se poate reţine nici încălcarea prevederilor art. 53 din Legea fundamentală.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar de partea Ministerul Dezvoltării Regionale si

Administraţiei Publice, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3,10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 2 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 30 iulie 2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 4 martie 2015, prevederi având următorul cuprins: “Prevederile alin. (1)-(3) se aplică:

a) numai în cazul contractelor de achiziţie publică, a căror procedură de atribuire a fost iniţiată înainte de data de 10 iunie 2011 de beneficiarii prevăzuţi la art. 1, care a făcut obiectul verificării Unităţii pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice/compartimentelor de verificare a achiziţiilor publice, denumite în continuare UCVAP/CVAP, şi pentru care nu există un aviz consultativ emis de acestea, în conformitate cu art. 4 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, valabilă până la această dată;

b) numai în cazul contractelor de achiziţie publică, a căror procedură de atribuire a fost iniţiată în perioada 10 iunie 2011- 1 octombrie 2011 de beneficiarii prevăzuţi la art. 1. care a făcut obiectul verificării UCVAP/CVAP şi pentru care a fost înscrisă opinia «fără observaţii» de către UCVAP/CVAP, în conformitate cu art. 4 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2011;

c) în cazul contractelor de achiziţie publică, încheiate de beneficiarii prevăzuţi la art. 1, a căror procedură de atribuire a fost iniţiată începând cu data de 1 octombrie 2011, pentru care documentaţia de atribuire a fost evaluată şi aprobată de Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, denumită în continuare ANRMAP, în conformitate cu atribuţiile sale prevăzute la art. 71 alin. (3) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia contractelor de achiziţie publică la care, prin modificările aduse documentaţiei de atribuire intervenite după data publicării anunţului/invitaţiei de participare în Sistemul electronic al achiziţiilor publice, au fost constatate abateri de la prevederile legislaţiei privind achiziţiile publice.

Prevederile art. 2 alin. (1)-(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013, la care normele de lege criticate fac trimitere au următorul cuprins: “(1) Creanţele bugetare rezultate din corecţiile financiare şi sumele de recuperat rezultate în urma stabilirii corecţiilor, în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru neregulile constatate în desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, de la o poziţie distinctă din cadrul titlului 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», în situaţiile prevăzute la alin. (4).

(2) Sumele rezultate sau care vor rezulta din reducerile procentuale stabilite, în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru neregulile constatate în desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, de la poziţia distinctă menţionată la alin. (1), în situaţiile prevăzute la alin. (4).

(3) Sumele recuperate atât în cazul proiectelor finalizate care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe sunt contestate sau în litigiu, cât şi în cazul proiectelor aflate în implementare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, în urma stabilirii corecţiilor financiare, în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru neregulile constatate în desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, de la poziţia distinctă menţionata la alin. (1), în situaţiile prevăzute la alin. (4).”

14. În opinia autorului excepţiei, prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 16 privind egalitatea în drepturi şi art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.

15. Din examinarea actului de sesizare şi a notelor scrise ale autorului excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea reţine că acesta susţine neconstituţionalitatea prevederilor art. 2 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003, prin prisma criticilor aduse altor dispoziţii legale, respectiv art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune

de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, dispoziţii care nu fac obiectul excepţiei de neconstituţionalitate.

16. În acelaşi timp, Curtea constată că autorul excepţiei formulează critici de neconstituţionalitate, solicitând în realitate modificarea şi completarea prevederilor art. 2 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului, în sensul extinderii sferei de aplicare a acestora şi în alte situaţii decât cele menţionate în text. Or, în conformitate cu dispoziţiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, Curtea “se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”, astfel încât, în raport cu criticile formulate în prezenta cauză, Curtea constată că excepţia este inadmisibilă.

17. De altfel, din examinarea prevederilor art. 2 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013, Curtea reţine că acestea instituie condiţii şi criterii privind aplicarea măsurilor fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, stabilind cu precizie sfera contractelor de achiziţie publică vizate. O asemenea reglementare ţine de opţiunea legiuitorului delegat, justificată, astfel cum rezultă din Nota de fundamentare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013, de necesitatea creşterii absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune, în condiţiile în care se impunea reglementarea situaţiei sesizate prin Raportul Curţii Europene de Audit, respectiv “slăbiciunea sistemului determinată de aplicarea Ordinului Preşedintelui ANRMAP (Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice) nr. 51/2009, ordin care, conform opiniei cuprinse în Raport, este contrar prevederilor art. 38 din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii”, iar Comisia Europeană a recomandat în mod repetat ca Guvernul României să ia măsuri strategice pentru a asigura suportarea sumelor aferente corecţiilor de la bugetul de stat.

18. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate prevederilor art. 2 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, excepţie ridicată de Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Călăraşi în Dosarul nr. 1.720/2/2014 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 28 aprilie 2015.

 

PREŞEDINTE,

DANIEL MARIUS MORAR

Magistrat-asistent,

Simina Popescu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 390

din 27 mai 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. (5) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 

Daniel Marius Morar - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Benke Károly - magistrat-asistent-şef

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. (5) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, excepţie ridicată de Clement Glăvan în Dosarul nr. 2.152/231/2014 al Judecătoriei Focşani - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 92D/2015.

2. Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 28 aprilie 2015, în prezenţa reprezentantului autorului excepţiei, avocat Ana Corina Săcrieru, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu, şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când, având în vedere cererea de întrerupere a deliberărilor pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 57 şi art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, a dispus amânarea pronunţării pentru data de 14 mai 2015. La această dată, având în vedere imposibilitatea constituirii legale a completului de judecată potrivit art. 58 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 47/1992, Curtea a dispus, în temeiul art. 57 din Legea nr. 47/1992 şi art. 56 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, amânarea pronunţării pentru data de 19 mai 2015 şi, ulterior, în temeiul aceloraşi dispoziţii, pentru data de 27 mai 2015, dată la care Curtea a pronunţat prezenta decizie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

3. Prin încheierea din 30 octombrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 2.152/231/2014, Judecătoria Focşani - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. (5) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, excepţie ridicată de Clement Glăvan într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri de partaj judiciar prin care se solicită ieşirea din indiviziune cu privire la o suprafaţă de 82 ha de pădure, aflată în proprietatea obştii de moşneni din comuna Nereju, judeţul Vrancea.

4. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că indivizi unea forţată reglementată de textul de lege criticat în legătură cu terenurile cu vegetaţie forestieră organizate în diverse forme asociative de proprietate, în speţă a obştii de moşneni, este de natură a îngrădi în mod nejustificat exerciţiul dreptului de proprietate, cu încălcarea dispoziţiilor constituţionale referitoare la restrângerea exerciţiului unor drepturi. Se mai arată că la data când dreptul de proprietate asupra suprafeţei cu vegetaţie forestieră aparţinând autorului excepţiei de neconstituţionalitate a fost dobândit prin vânzare-cumpărare era în vigoare Codul silvic din 1910, care reglementa posibilitatea ieşirii din indiviziune dacă bunul era partajabil în natură. Pe de altă parte, se mai arată că situaţia terenurilor cu vegetaţie forestieră, organizate în forma asociativă a obştii de moşneni şi care au fost dobândite prin vânzare-cumpărare, este alta decât cea a terenurilor donate comunităţilor locale, fiind stăpânite de acestea din urmă în devălmăşie.

5. Judecătoria Focşani - Secţia civilă îşi exprimă opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate, arătând că aceasta este neîntemeiată.

6. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocate.

7. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile scrise depuse, concluziile reprezentantului autorului excepţiei de neconstituţionalitate, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

8. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

9. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă prevederile art. 28 alin. (5) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, potrivit cărora: “(5) Suprafeţele forestiere aflate în proprietate comună, conform naturii acestora, rămân în proprietate indiviză pe toată durata existenţei lor.”

10. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în 44 alin. (1) referitor la garantarea dreptului de proprietate şi art. 53 alin. (1) privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.

11. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că textul legal criticat, care prevede că suprafeţele forestiere aflate în proprietate comună, conform naturii acestora, rămân în proprietate indiviză pe toată durata existenţei lor, încalcă art. 44 alin. (1) şi art. 53 alin. (1) din Constituţie, prin prisma faptului că se aplică şi cu privire la terenurile forestiere proprietate individuală care anterior intrării în obşti erau în proprietatea privată a persoanei.

12. Curtea constată că pădurile stăpânite de moşneni sau răzeşi sunt supuse pentru prima oară regimului silvic prin Codul silvic din 1910, publicat în Monitorul Oficial nr. 8 din 9 aprilie 1910; chiar la epoca adoptării acestuia, s-a subliniat că “trecerea acestor păduri sub regimul silvic era absolut necesară, pentru ca proprietarii lor să poată fi supuşi la toate îndatoririle ce decurg din aplicarea acestui regim” (a se vedea expunerea de motive la Codul silvic din 1910). Finalitatea urmărită de legiuitorul din 1910 a fost aceea de a pune capăt “stării de anarhie în care se găsesc astăzi cetele noastre de moşneni sau de răzeşi proprietari de păduri, împiedicându-i de a distruge puţinele păduri cari au mai rămas încă în stăpânirea lor”. În continuare, în aceeaşi expunere de motive a legii, se arată că “tăierile nu s-au făcut niciodată în proporţiune cu drepturile ce fiecare moşnean sau răzeş avea în devălmăşie”; de aceea, a revenit Codului silvic din 1910 sarcina de a stabili “care este partea ce revine fiecărui moşnean sau răzeş în devălmăşie. Numai cunoscându-se acest lucru se va putea şti ce cantitate de lemne de foc sau pentru alte mici trebuinţe va trebui să se dea fiecărui moşnean sau răzeş”. Cetele de moşneni şi răzeşi au fost definite, prin aceeaşi expunere de motive, ca fiind o grupă compusă, în majoritate, din ţărani proprietari ai unui bun rural, care stăpânesc acest bun în devălmăşie “pe bază de hrisoave sau alte acte vechi ori a unei posesiuni îndelungate de mai multe generaţiuni şi ale căror părţi se stabilesc pe unităţi ca: stânjenul şi palma, ca ocaua şi dramul cu funia, ori pe cap de moşnean sau răzeş sau pe baza oricărei alte unităţi”.

13. Art. 29 din Codul silvic din 1910 prevedea că, “pentru stabilirea drepturilor de proprietate a cetelor de moşneni sau răzeşi aflate în devălmăşie, [...] se instituie o comisiune compusă din judele de ocol, din administratorul plasei şi din controlorul fiscal al locului unde este situată proprietatea, şi care comisiune va fi prezidată de judele de ocol”. Comisiunea avea competenţa de a constata existenţa cetelor de moşneni aflate în devălmăşie, membrii care le compun, bunurile pe care aceste cete le stăpânesc, natura şi întinderea lor aproximativă şi proporţia drepturilor fiecărui moşnean în averea devălmaşă (Hotărârea Curţii de Casaţie, Secţia a II-a, nr. 128/1912). De asemenea, pentru stabilirea drepturilor fiecărui moşnean sau răzeş în proprietatea devălmaşă, Comisiunea trebuie să se mărginească la a determina perimetrul părţii din proprietatea care se stăpâneşte în devălmăşie şi a stabili proporţia dreptului fiecărui moşnean numai din această porţiune, neputând lua în calcul întreaga proprietate “adică şi porţiunile pe care moşnenii le stăpânesc individual şi exclusiv” (Hotărârea Curţii de Casaţie, Secţia a II-a, nr. 313/1915). Asupra acestor operaţiuni care priveau strict proprietatea devălmaşă, Comisiunea adopta o deciziune, care era însoţită şi de o “tabelă”, “cari va face parte integrantă din deciziune şi care va cuprinde: numele obştei, numele membrilor ei, calitatea lor de sunt majori, minori sau incapabili, numele imobilului, natura şi întinderea lui aproximativă şi proporţiunea dreptului fiecăruia în imobil” (art. 31 din lege). Având în vedere aceste aspecte, ipoteza enunţată de autorul excepţiei de neconstituţionalitate, respectiv faptul că ar

fi adus ca aport propriu în obşte o anumită suprafaţă de pădure aflată în proprietatea sa, nu poate fi reţinută de Curte în analiza sa, întrucât pretinsul drept de proprietate al acestuia poate fi sau unul individual asupra suprafeţei de pădure menţionate, aşadar, distinct de cel al obştii de moşneni sau răzeşi, sau unul în indiviziune al cetei de moşneni sau răzeşi, după caz, atestat ca atare prin tabela menţionată de art. 31 din Codul silvic din 1910. Analiza acestor chestiuni de fapt excedează însă competenţei Curţii Constituţionale, revenind instanţelor competenţa de a se pronunţa cu privire la dreptul de proprietate existent asupra suprafeţei de pădure menţionate la data intrării în vigoare a Constituţiei din 1948.

14. Art. 26 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, reglementând reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, la cererea persoanelor fizice îndreptăţite, a avut în vedere obştile de moşneni şi răzeşi, şi nu proprietatea privată individuală. În jurisprudenţa Curţii Constituţionale s-a arătat că titularii dreptului de proprietate sunt formele asociative (a se vedea în acest sens Decizia nr. 173 din 12 iunie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 9 iulie 2002, Decizia nr. 521 din 31 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 15 august 2007, sau Decizia nr. 634 din 12 mai 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 17 august 2011). De altfel, prin art. I pct. 28 şi 31 cuprins în titlul VI - Modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, s-a reglementat, în mod neechivoc, faptul că titularul dreptului de proprietate este forma asociativă, art. 26 alin. (1) şi art. 28 alin. (8) din Legea nr. 1/2000, în redactarea ulterioară modificării operate prin Legea nr. 247/2005, prevăzând că “Formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră, păşunilor şi fâneţelor, obşti de moşneni în devălmăşie, obşti răzeşeşti nedivizate, composesorate, obşti de cumpărare, păduri grănicereşti, păduri urbariale, comune politice, cooperative, alte comunităţi şi forme asociative cu diferite denumiri, ii se va elibera un singur titlu de proprietate, la solicitarea reprezentantului legal al acestora, cu menţiunea la titular, după caz: «obşte de moşneni», «obşte de răzeşi», «composesorat», «păduri grănicereşti», alte asociaţii şi forme asociative cu denumirea localităţii respective] respectiv că “În cazul dizolvării formelor asociative proprietatea indiviză a acestora va trece în proprietatea publică a consiliilor locale în raza cărora se află terenurile respective”. S-a pus astfel capăt dezbaterilor juridice cu privire la titularul dreptului de proprietate. În concluzie, Curtea reţine că foştii membri ai obştii care au formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate n J erau ei înşişi înscrişi la rubrica titular, ci se elibera un singur titlu cu menţiunea obşte, iar în anexa titlului erau înscrişi membrii formelor asociative, precum şi cotele lor părţi [aşadar, practic, acea tabelă reglementată prin Codul silvic din 1910, cu corectivul adus prin art. 26 alin. (21) din Legea nr. 1/2000]. De aceea, ieşirea din indiviziune a membrului asociat este incompatibilă cu dreptul de proprietate pe care îl deţine forma asociativă de proprietate, din moment ce membrul asociat nu deţine un drept de proprietate asupra bunului imobil. Membrul asociat poate fie să renunţe la această calitate, situaţie în care nu va mai face parte din forma asociativă de proprietate, cota sa urmând a se împărţi în mod corespunzător între ceilalţi membri ai asociaţiei, fie să dispună prin acte inter vivos sau mortis causa de cota sa parte unor persoane care deţin calitatea de membru al formei asociative, situaţie în care cota acestora va creşte în mod corespunzător, iar membrul asociat care a dispus îşi va pierde aceasta calitate.

15. În considerarea acestei proprietăţi devălmaşe/cote-părţi a membrilor obştilor, legiuitorul a instituit prin art. 28 alin. (5) din lege o interdicţie de ieşire din indiviziune a acestora pe toată durata existenţei terenurilor forestiere, spre deosebire de art. 36 alin. 1,2 şi 4 din Codul silvic din 1910, potrivit cărora “Împărţeala pădurilor, proprietate a moşnenilor, nu se poate face decât în natură. În caz de a se cere împărţeala prin justiţie, ea nu se poate face decât dacă judecata va constata că imobilul se poate comod împănai în natură. [...] în caz când obştia se află în indiviziune cu o persoana morală sau cu particulari cari, ei sau autorii lor, nu au făcut parte din obşte, ieşirea din indiviziune se va face conform dreptului comun”.

16. Legiuitorul are competenţa constituţională ca, atunci când reconstituie dreptul de proprietate asupra unor terenuri, în funcţie de natura acestora, să stabilească un anumit regim de proprietate; de asemenea, faptul că au fost readuse în dreptul pozitiv aceste vetuste forme asociative nu înseamnă că reglementările care le-au privit trebuie, în mod obligatoriu, să fie preluate de noua legislaţie. Din contră, având în vedere timpul scurs din 1910 şi până în prezent, coroborat cu importanţa acordată valorii sociale ocrotite, pădurea, legiuitorul este în drept să configureze şi să structureze dreptul de proprietate reconstituit, beneficiind de o largă marjă de apreciere în acest sens. Aşadar, acesta nu este obligat să preia tale quale reglementările anterioare, ci soluţiile legislative adoptate pot fi modulate în funcţie de noile realităţi economice şi sociale. De aceea, membrii formelor asociative aflaţi în devălmăşie sau indiviziune nu pot înstrăina propriile cote-părţi unor persoane din afara acestora [art. 28 alin. (6) din Legea nr. 1/2000], terenurile acestor forme asociative nu pot fi înstrăinate în niciun mod, în întregime sau în parte [art. 28 alin. (7) din Legea nr. 1/2000], iar în cazul dizolvării formelor asociative proprietatea indiviză a acestora va trece în proprietatea publică a consiliilor locale în raza cărora se află terenurile respective [art. 28 alin. (9) din Legea nr. 1/2000].

17. De asemenea, în precedent, Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra unor critici de constituţionalitate similare, prin raportare, între alte dispoziţii constituţionale, şi la cele cuprinse în art. 44 alin. (1). Astfel, prin Decizia nr. 186 din 3 aprilie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 10 iunie 2014, Curtea a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate şi a reţinut că această coproprietate perpetuă şi forţată asupra unor bunuri imobile în privinţa cărora s-a reconstituit dreptul de proprietate în beneficiul unor subiecte colective de drept specifice, şi anume composesoratele, obştile de moşneni sau de răzeşi ori alte forme asociative, este reglementată prin art. 46 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările ulterioare, art. 26-28 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, şi art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 11 august 2005.

18. Prin această decizie Curtea a constatat că, potrivit art. 28 alin. (5) din Legea nr. 1/2000, suprafeţele forestiere aflate în proprietate comună, conform naturii acestora, rămân în proprietatea indiviză a subiectelor colective cărora li s-a restituit dreptul de proprietate, pe toată durata existenţei lor, deşi suprafeţele restituite se împart în cote-părţi egale între membrii formelor asociative. În acest sens, art. 26 alin. (21) din aceeaşi lege dispune că în cazul în care forma asociativă a fost în devălmăşie, fără specificarea cotei-părţi pentru fiecare asociat deposedat, suprafaţa ce se restituie se stabileşte în cote-părţi egale. Curtea a mai reţinut că, în această situaţie particulară, a reconstituirii dreptului de proprietate în beneficiul unor subiecte colective de drept specifice, este vorba despre o formă de proprietate comună, pe cote-părţi, forţată şi perpetuă, iar bunurile care formează obiectul dreptului de proprietate pot fi divizate în materialitatea lor, însă, spre a li se asigura destinaţia lor economică de terenuri forestiere, legiuitorul Ie-a declarat nepartajabile, transmiterea cotelor-părţi ale formei asociative putând fi făcută numai către alţi membri ai acesteia.

19. Prin decizia menţionată Curtea a mai reţinut că aceste elemente ce definesc dreptul de proprietate comună în indiviziune forţată şi perpetuă, sub condiţia exploatării terenurilor forestiere în forme asociative şi cu respectarea regimului silvic impus de reglementările legale în materie, determină unitatea indisolubilă între teren şi vegetaţia forestieră care se găseşte pe suprafaţa lui, fiind în acord cu dispoziţiile art. 44 alin. (1) din Constituţie, potrivit cărora: “Dreptul de proprietate, precum şi creanţele statului sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.” Mai mult, regimul juridic al proprietăţii privind terenurile forestiere restituite foştilor proprietari, în cadrul formelor asociative menţionate, a fost determinat de legiuitor în mod special, în considerarea particularităţilor economice şi sociale ale formelor de exploatare anterioare trecerii terenurilor în proprietatea statului. Aceste particularităţi cuprind anumite limitări ale unor prerogative ale dreptului de proprietate, în speţă ale dreptului de dispoziţie, decurgând din faptul că acest drept poartă asupra unei proprietăţi aflate într-o perpetuă indiviziune forţată; bunurile respective sunt administrate şi exploatate exclusiv în formele asociative prevăzute de lege, corespunzător situaţiei existente în momentul trecerii terenurilor forestiere în proprietatea statului.

20. Invocând jurisprudenţa sa anterioară în materie (Decizia nr. 237 din 27 decembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 8 martie 2000), Curtea a statuat că proprietatea comună, sub toate formele pe care sistemul juridic românesc ie cunoaşte, inclusiv atunci când îmbracă forma indiviziunii forţate şi perpetue, nu este o formă de proprietate al cărei exerciţiu ar fi supus unor îngrădiri. Indiviziunea, ca formă a proprietăţii comune, are în vedere pluralitatea subiectelor dreptului de proprietate, iar nu conţinutul acestuia, şi anume prerogativele pe care le conferă. Atunci când există diferenţe între formele de proprietate comună ori între acestea şi proprietatea exclusivă, în ceea ce priveşte exercitarea unora dintre atributele dreptului de proprietate, aceste diferenţe corespund particularităţilor regimului juridic al acelei forme de proprietate, neputând fi considerate îngrădiri ale exerciţiului dreptului de proprietate, în sensul la care se referă art. 53 din Constituţie. Regimul juridic al coproprietăţii forţate nu are aşadar nicio legătură cu restrângerea exerciţiului unor drepturi, la care se referă art. 53 din Constituţie.

21. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, considerentele reţinute în deciziile menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Clement Glăvan în Dosarul nr. 2.152/231/2014 al Judecătoriei Focşani - Secţia civilă şi constată că prevederile art. 28 alin. (5) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Focşani - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 27 mai 2015.

PREŞEDINTE,

DANIEL MARIUS MORAR

Magistrat-asistent-şef,

Benke Károly

 

OPINIE SEPARATĂ

 

1. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie textul art. 28 alin. (5) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1961 şi ale Legii nr. 169/1997, care are următorul cuprins: “(5) Suprafeţele forestiere aflate în proprietate comună, conform naturii acestora, rămân în proprietate indiviză pe toată durata existenţei lor”.

Textul legal mai sus menţionat asimilează astfel proprietatea comună a membrilor obştei de moşneni cu coproprietatea forţată (şi perpetuă).

2. Ca instituţie juridică, coproprietatea forţată (şi perpetuă) exprimă Conceptualizarea legală a unor relaţii de fapt şi de drept dintre coproprietarii unui bun în cazul imposibilităţii fizice, concrete, de ieşire din indiviziune a acestora (spre exemplu, părţile comune ale unui condominiu - ca părţi de construcţii şi instalaţii sau terenul pe care se află construcţia, centrala termică destinată deservirii mai multor apartamente, zidul şi şanţul comun, precum şi orice despărţire între proprietăţi).

3. Prin urmare, coproprietatea forţată reprezintă o situaţie de excepţie şi trebuie să se fundamenteze pe o necesitate strictă, rezultată din integralitatea fizică a obiectului material al proprietăţii, ceea ce nu este cazul obştilor de moşneni. Acestea sunt forme asociative, constituite în vederea administrării drepturilor de proprietate ale membrilor acestora.

Înseşi raţiunile înfiinţării lor, la sfârşitul secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea, au fost criticate public, în dezbaterile parlamentare de la acel moment, tocmai pentru faptul că moşnenii nu puteau ieşi din indiviziune, considerându-se că respectivele prevederi legale duceau o categorie socială, cea a moşnenilor, cu câteva veacuri înapoi. Cu atât mai mult, ea apare desuetă şi în evidentă contradicţie cu realităţile economice şi juridice contemporane.

4. Desigur, legiuitorul poate extinde, prin similitudine, instituţia coproprietăţii forţate la alte bunuri, dacă, pe de o parte, ea reprezintă singura soluţie posibilă pentru a armoniza drepturile coproprietarilor, dat fiind că aceasta este o instituţie juridică având caracter de excepţie, iar pe de altă parte, reglementarea legală să nu contravină dispoziţiilor constituţionale.

Insă, în cazul textului vizat de excepţia ridicată de autor, este vădită lipsa necesităţii stricte de a reglementa, prin asimilare juridică, proprietatea comună din cadrul obştilor de moşneni, ca o coproprietate forţată, dat fiind că pot exista şi alte variante de reglementare (cum ar fi, spre exemplu, instituirea dreptului de preemţiune pentru coproprietari sau, în cazul devălmăşiei, posibilitatea stabilirii unor cote-părţi ideale, care să poată fi înstrăinate, respectând dreptul de preemţiune).

5. Se constată că dispoziţia legală care face obiectul excepţiei de neconstituţionalitate contravine normelor constituţionale.

Astfel, statuarea prin lege a imposibilităţii ieşirii din indiviziune reprezintă, în realitate, o lipsire de conţinut a dreptului de proprietate pe care îl au coproprietarii - membri ai obştei de moşneni.

Ca urmare, sunt încălcate textele art. 44 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţie, care garantează proprietatea, sub aspectul tuturor prerogativelor pe care le are acest drept fundamental, şi, în mod special, în această situaţie, al dreptului de a dispune cu privire la bunul respectiv. Dreptul de proprietate rămâne, în acest caz, lipsit de conţinut, formal şi iluzoriu. În acest context, ocrotirea fondului forestier, respectarea regimului silvic şi a sarcinilor de protecţia mediului pot deveni aleatorii şi ineficiente, în condiţiile în care proprietarul - care este ţinut, potrivit legii, la respectarea lor - este lipsit de garanţiile dreptului său de proprietate sau se află în situaţia îngrădirii lor nejustificate sub aspect constituţional.

6. Totodată, se constată că este instituit, prin textul legal criticat, un regim juridic de coproprietate forţată (şi perpetuă), într-o situaţie în care nu numai că nu este strict necesar, pentru armonizarea drepturilor coproprietarilor, dar el se aplică unei forme de asociere care trebuie să se întemeieze pe exprimarea voinţei libere a coproprietarilor de a se asocia şi, prin simetrie, de a ieşi din asociaţia respectivă.

Are loc astfel o restrângere severă a unor drepturi fundamentale, cu încălcarea art. 53 din Constituţie, ceea ce plasează textul legal contestat în afara posibilităţii de a fi validat sub aspect constituţional.

7. Trebuie subliniat, de asemenea, că în cadrul examinării validităţii constituţionale a unei norme legale, nu poate avea vreo relevantă referirea la alte texte legale - abrogate sau în vigoare - în vederea susţinerii sau infirmării constituţionalităţii normei legale examinate, ci o asemenea constatare poate rezulta numai din raportarea directă a normei legale criticate la normele constituţionale.

8. În concluzie, textul art. 28 alin. (5) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, contravine art. 44 alin. (1) şi alin. (2) şi art. 53 din Constituţie.

9. Având în vedere că textul legal criticat a fost adoptat înainte de intrarea în vigoare a Legii de revizuire a Constituţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 22 septembrie 2003, care statuează, la art. 44 alin. (2),

garantarea dreptului de proprietate privată, şi nu doar “ocrotirea” sa, astfel cum fusese reglementată de textul constituţional anterior, supus revizuirii - în conformitate cu prevederile art. 154 alin. (1) din Constituţia revizuită şi republicată, se putea constata abrogarea acestui text.

De asemenea, potrivit jurisprudenţei constante, anterioare, a Curţii (spre exemplu, Decizia nr. 11 din 8 martie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 23 mai 1994, Decizia nr. 103 din 31 octombrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 22 decembrie 1995), se reţine că abrogarea poate fi constatată direct de către instanţele judecătoreşti în faţa cărora este invocată.

 

Judecător, conf. univ. dr. Simona-Maya Teodoroiu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 414

din 28 mai 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, excepţie ridicată de Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Călăraşi în Dosarul nr. 3.197/2/2014 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 145D/2015.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că partea Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a depus la dosar un punct de vedere prin care solicită respingerea, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, concretizată prin Decizia nr. 295 din 28 aprilie 2015.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens invocă Decizia nr. 371 din 26 iunie 2014. prin care Curtea a arătat că, în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, s-a statuat faptul că o deosebire de tratament juridic este discriminatorie atunci când nu este justificată în mod obiectiv şi rezonabil, aceasta însemnând că nu urmăreşte un scop legitim sau nu păstrează un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele folosite şi obiectivul avut în vedere. Totodată, în conformitate cu jurisprudenţa aceleiaşi instanţe europene, statele beneficiază de o anumită marjă de apreciere în a decide dacă şi în ce măsură diferenţele dintre diversele situaţii similare justifică un tratament juridic diferit, iar scopul acestei marje variază în funcţie de anumite circumstanţe, de domeniu şi de context.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele;

5. Prin încheierea din 20 ianuarie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 3.197/2/2014, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice. Excepţia a fost ridicată de Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Călăraşi într-o cauză având ca obiect “anulare act administrativ”.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine că, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006, verificarea procedurii de atribuire a contractelor de către Ministerul Finanţelor Publice era selectivă, însă prin textul criticat din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 s-a instituit obligativitatea acestei verificări de către Unitatea pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice/compartimentelor de verificare a achiziţiilor publice, denumite în continuare UCVAP/CVAP, ca o condiţie a suportării de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, împrejurare ce conduce la o încălcare a principiului egalităţii prevăzut de art. 16 din Constituţie. Aşa fiind, consideră că prin prevederile criticate nu se aplică un tratament juridic egal tuturor entităţilor juridice care s-au aflat în situaţii identice, nerecunoscându-se aceleaşi drepturi pentru toţi beneficiarii fondurilor europene cărora li s-au aplicat corecţii financiare şi care au înregistrat abateri de la procedura de achiziţie publică.

7. De asemenea, consideră că impunerea, prin art. 2 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013, a obligativităţii dovedirii acestei verificări pentru a beneficia de suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare, determină “o restrângere nepermisă a beneficiarilor de fonduri europene”, cu încălcarea art. 53 din Constituţie.

8. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 este neîntemeiată în raport de dispoziţiile art. 16 şi art. 53 din Constituţie. În susţinerea acestei opinii invocă considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 371 din 26 iunie 2014.

9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctul de vedere depus la dosar de partea Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 2 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 30 iulie 2013 şi aprobată prin Legea nr. 16/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 4 martie 2015. Prevederile criticate au următorul cuprins:

- Art. 2 alin. (4): “Prevederile alin. (1)-(3) se aplică: a) numai în cazul contractelor de achiziţie publică, a căror procedură de atribuire a fost iniţiata înainte de data de 10 iunie 2011 de beneficiarii prevăzuţi la art. 1, care a făcut obiectul verificării Unităţii pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice/compartimentelor de verificare a achiziţiilor publice, denumite în continuare UCVAP/CVAP, şi pentru care nu există un aviz consultativ emis de acestea, în conformitate cu art. 4 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, valabilă până la această dată;”.

13. Autoarea excepţiei de neconstituţionalitate susţine că aceste prevederi contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 care consacră egalitatea în drepturi şi art. 53 referitoare la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că obiectul cauzei în cadrul căreia aceasta a fost invocată îl reprezintă cererea în contencios administrativ formulată de Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Călăraşi, în contradictoriu cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin care s-a solicitat anularea Deciziei nr. 48 din 20 ianuarie 2014 prin care s-a respins contestaţia formulată de către Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Călăraşi, decizie emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi anularea Notei privind neîncadrarea în prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013, emisă de Direcţia generală programe europene din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

15. Astfel, în cadrul verificării solicitării de plată formulate de beneficiarul Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Călăraşi, pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013, Direcţia generală programe europene - Direcţia autorizare programe - Serviciul autorizare Programul operaţional regional, în analiza sa, a avut în vedere două contracte de achiziţie publică afectate de nereguli, şi anume Contractul de servicii nr. 6.765 din 27 iulie 2007 (în valoare de 200.000,00 lei - fără TVA) şi Contractul nr. 1.819 din 16 februarie 2010, având ca obiect achiziţie servicii de auditare financiară (cu o valoare estimată a contractului de aproximativ 37.169 euro).

16. Curtea reţine că în urma verificării acestei solicitări de plată, Direcţia generală programe europene din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a emis Nota privind neîncadrarea în prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013, prin care s-a comunicat Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Călăraşi că nu au fost îndeplinite condiţiile pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013, respectiv procedura de atribuire nu a făcut obiectul verificării Unităţii pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice.

17. Prin Decizia nr. 48 din 20 ianuarie 2014, Serviciul soluţionare contestaţii nereguli fonduri europene din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a respins, ca fiind neîntemeiată, contestaţia formulată de către Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Călăraşi împotriva Notei privind neîncadrarea în prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013, subliniind că, pentru a fi suportate de la bugetul de stat, sumele reţinute în sarcina solicitantului trebuie să îndeplinească cumulativ o serie de condiţii, şi anume:

- sumele să rezulte din corecţiile financiare aplicate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 30 iunie 2011;

- procedura de achiziţie să fie iniţiată înainte de data 10 iunie 2011;

- procedura de atribuire să facă obiectul verificării Unităţii pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice/ compartimentelor de verificare a achiziţiilor publice (UCVAP/CVAP) şi pentru care nu există un aviz consultativ emis în conformitate cu art. 4 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006.

18. În speţă, analizând conformitatea solicitării formulate de Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Călăraşi cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a constatat că procedura de atribuire nu a făcut obiectul verificării U.C.V.A.P./C.V.A.R şi, prin urmare, autoarea excepţiei de neconstituţionalitate nu a îndeplinit una din condiţiile imperative impuse de art. 2 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013.

19. În contextul celor mai sus menţionate, din analiza actelor depuse la Dosarul nr. 3.197/2/2014 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, instanţa de contencios constituţional reţine că, în ceea ce priveşte Contractul de servicii nr. 6.765 din 27 iulie 2007, demararea procedurii de achiziţie a avut loc la data de 8 mai 2007, iar în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 26 aprilie 2006 (în forma în vigoare la aceea dată), “Ministerul Finanţelor Publice, prin structurile sale specializate de la nivel central şi teritorial, efectuează verificarea procesului de atribuire a contractelor în mod selectiv, pe baza analizei de risc.” Astfel, potrivit art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă menţionată, Jac obiectul verificării aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a următoarelor contracte: [...] b) contractele de servicii şi contractele de concesiune de servicii cu valoare estimată, fără TVA, mai mare sau egală cu 40.000 euro;”, iar în conformitate cu art. 2 alin. (2) din aceiaşi act normativ, “Analiza de risc se realizează pentru toate contractele prevăzute la art. 1 alin. (2).” Prin urmare, la data iniţierii procedurii de achiziţie, verificarea procesului de atribuire a contractelor se realiza de către Ministerul Finanţelor Publice pe baza unor criterii de selecţie stabilite prin Normele din 19 iulie 2006 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006. Astfel, potrivit art. 9 din aceste norme, selectarea procedurilor de achiziţie publică, de concesiune de lucrări publice şi de concesiune de servicii în vederea verificării aspectelor procedurale se realiza folosindu-se analiza de risc, în principal, pe baza anumitor criterii, şi anume: valoarea estimată a contractului de achiziţie publică sau concesiune de lucrări publice ori servicii; tipul şi dimensiunea autorităţii contractante; sursa de finanţare; procedura de achiziţie publică utilizată; istoricul şi experienţa autorităţii contractante în domeniul achiziţiilor publice. Având în vedere legislaţia în materie incidenţă la aceea dată, Contractul de servicii nr. 6.765 din 27 iulie 2007 nu a fost selectat în vederea verificării de către Unitatea pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice.

20. În ceea ce priveşte Contractul nr. 1.819 din 16 februarie 2010, având ca obiect achiziţie servicii de auditare financiară, procedura de atribuire a fost iniţiată la data de 18 decembrie 2009, iar potrivit art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006, în forma în vigoare la aceea dată, Ministerul Economiei şi Finanţelor era desemnat “ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru îndeplinirea funcţiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidenţa legislaţiei privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii”, iar alineatul 2 al aceluiaşi articol prevedea că, “În sensul prevederilor alin. (1), fac obiectul verificării aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor cu valoare estimată, fără TVA, egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 124 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.”Curtea reţine că, potrivit art. 124 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, în forma în vigoare la acea dată, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziţie publică este egală sau mai mică decât echivalentul în lei al următoarelor praguri: [...] b) pentru contractul de servicii: 100.000 euro;[...]” Aşa fiind, din coroborarea prevederilor mai sus menţionate, Curtea reţine că, potrivit legislaţiei în materia achiziţiilor publice, în vigoare la acea dată, făceau obiect al verificării aspectele procedurale aferente procesului de atribuire numai în cazul contractelor de servicii a căror valoare estimată, fără TVA, era egală sau mai mare cu suma de 100.000 euro. Or, în cazul contractului în discuţie, valoarea estimată a acestuia era de aproximativ 37.169 euro, astfel încât, întrucât valoarea estimată a contractului a fost mai mică decât pragul valoric prevăzut pentru contractele de servicii de art. 124 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, procedura de achiziţie nu a făcut obiectul funcţiei de verificare exercitate de către Unitatea pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice.

21. Referitor la critica autoarei excepţiei de neconstituţionalitate potrivit căreia prevederile art. 2 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 “instituie un tratament juridic diferenţiat unor entităţi juridice care s-au aflat în situaţii identice, nerecunoscându-se aceleaşi drepturi pentru toţi beneficiarii fondurilor europene cărora li s-au aplicat corecţii financiare şi care au înregistrat abateri de la procedura de achiziţie publică”, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată.

22. Astfel, în contextul criticii formulate, Curtea reţine că prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013 stabilesc condiţiile în care sunt suportate de la bugetul de stat sumele aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, determinând cu precizie sfera contractelor de achiziţie publică vizate de acest act normativ. Aşa cum prevede art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013, în forma în vigoare la data sesizării Curţii Constituţionale, acest act normativ “se aplică beneficiarilor de fonduri europene, instituţii publice locale, respectiv comunele, oraşele, municipiile, sectoarele municipiului Bucureşti, judeţele, municipiul Bucureşti, instituţii publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora, din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013, până la sfârşitul perioadei de implementare a Programului”.

23. În ceea ce priveşte pretinsa discriminare, Curtea reţine că, aşa cum a statuat în mod constant în jurisprudenţa sa, exemplu fiind Decizia Plenului Curţii Constituţionale nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, principiul egalităţii în faţa legii presupune instituirea unui tratament egal pentru situaţii care, în funcţie de scopul urmărit, nu sunt diferite. De aceea el nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune soluţii deosebite pentru situaţii diferite, aşa cum este şi în cazul de faţă. Împrejurarea că, în cazul Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013, legiuitorul a condiţionat suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare de îndeplinirea anumitor condiţii, printre care şi aceea ca procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică să fi făcut obiectul verificării Unităţii pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice/compartimentelor de verificare a achiziţiilor publice (UCVAP/CVAP), reprezintă o măsură legislativă pe deplin justificată, având în vedere sumele considerabile ce trebuie plătite de la bugetul de stat în contul creanţelor stabilite pentru neregulile constatate în desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice.

24. În acest sens, aşa cum rezultă din Nota de fundamentare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013, trebuie avută în vedere şi poziţia Comisiei Europene, care a recomandat, în mod repetat, că “Guvernul României trebuie să ia măsuri strategice pentru a asigura suportarea sumelor aferente corecţiilor de la bugetul de stat”, iar neadoptarea acestor măsuri “poate conduce la scăderea gradului de absorbţie a fondurilor alocate României şi, ulterior, la grevarea bugetului de stat cu sumele necesare finalizării proiectelor contractate.”

25. Totodată, Curtea constată că în ceea ce priveşte verificarea procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, legiuitorul a avut în vedere o serie de criterii, precis determinate, şi anume: sursa de finanţare a contractului ce urmează a fi încheiat (selectându-se cu prioritate procedurile iniţiate de autorităţile contractante pentru atribuirea contractelor finanţate din fonduri comunitare nerambursabile), tipul procedurii de atribuire, tipul contractului ce urmează a fi încheiat, selectând u-se procedurile de atribuire în ordinea complexităţii lor, a valorii estimate a contractului de achiziţie publică, şi anume în ordinea descrescătoare a valorii estimate a contractelor ce urmează a fi încheiate, precum şi istoricul şi experienţa autorităţii contractante/entităţii juridice în domeniul achiziţiilor publice. Ca atare, noţiunea de “selectiv” prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 nu are semnificaţia unei verificări aleatorii, ci această verificare se desfăşoară pe baza unor criterii stabilite, punctual, prin Normele de aplicare ale acestei ordonanţe de urgenţă a Guvernului.

26. De altfel, potrivit jurisprudenţei constante a Curţii Constituţionale, pentru a se constata încălcarea art. 16 alin. (1) din Constituţie, trebuie ca persoanele respective să se afle în aceeaşi situaţie juridică, ceea ce nu se confirmă în cauza de faţă, ordonanţa criticată fiind adoptată în scopul reglementării unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice. În acest context. Curtea reţine că Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 reglementează situaţia unor persoane juridice de drept public, beneficiari de fonduri europene, în speţă autoarea excepţiei de neconstituţionalitate fiind o unitate administrativ-teritorială care, potrivit art. 21 alin, (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, este persoană juridică de drept public. Or, art. 16 alin. (1) din Constituţie vizează egalitatea în drepturi între cetăţeni şi nu între persoane juridice de drept public. În acest sens este şi Decizia nr. 1.300 din 13 octombrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 21 decembrie 2009, prin care Curtea Constituţională a reţinut că “art. 16 alin. (1) din Constituţie are în vedere egalitatea în drepturi între cetăţeni. Dobândind un sens mai larg, mai ales datorită semnificaţiilor stabilite prin jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în aplicarea prevederilor Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, principiul egalităţii în drepturi a fost extins şi în ceea ce priveşte persoanele juridice, având în vedere că acestea sunt constituite şi reprezintă voinţa unor persoane fizice”. Chiar şi în această interpretare extinsă, Curtea a apreciat, totuşi, că “acest principiu nu îşi găseşte aplicarea atunci când este vorba de a compara regimul juridic al unor persoane fizice sau juridice de drept privat, cu sau fără scop comercial, cu cel căruia îi sunt supuse instituţiile publice, ca persoane juridice înfiinţate prin acte de putere sau de dispoziţie ale autorităţilor publice centrale sau locale în scopul realizării unor acţiuni fără caracter comercial sau pentru îndeplinirea unui serviciu public nepatrimonial.”

27. Mai mult, în prezenta cauză, fiind vorba de acordarea unor facilităţi fiscale pentru anumite persoane juridice de drept public, în considerarea unui scop legitim, este apanajul legiuitorului să stabilească întinderea şi aplicarea în concret a acestora. Aşa fiind, Curtea constată că măsura legislativă criticată este în deplină concordanţă şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului prin care s-a statuat că un stat contractant, mai ales atunci când elaborează şi pune în practică o politică în materie fiscală, se bucură de o marjă largă de apreciere (a se vedea, în acest sens, Hotărârea din 23 februarie 2006, pronunţată în Cauza Stere şi alţii împotriva României, paragraful 50). Aşa cum s-a reţinut prin Hotărârea din 4 septembrie 2012, pronunţată în Cauza Dumitru Daniel Dumitru şi alţii împotriva României, paragraful 41, legiuitorul ar trebui să beneficieze, atunci când pune în aplicare politicile sale, mai ales cele sociale şi economice, de o mai mare flexibilitate pentru a se pronunţa atât asupra existenţei unei probleme de interes public care necesită o reglementare, cât şi asupra alegerii modalităţilor de aplicare a acesteia din urmă.

28. Prin urmare, având în vedere aspectele menţionate, Curtea constată că nu se poate reţine nici critica potrivit căreia prin reglementarea legală criticată se instituie “o restrângere nepermisă a beneficiarilor de fonduri europene”, cu încălcarea art. 53 din Constituţie.

29. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Călăraşi în Dosarul nr. 3.197/2/2014 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi constată că prevederile art. 2 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 28 mai 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015

În temeiul ari. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. 1.1 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Bugetul de stat pe anul 2015, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2015, nr. 186/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 şi nr. 960 bis din 30 decembrie 2014, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.

Art. 2. - (1) Influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2015, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015, pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite, este prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Bugetul de stat pe anul 2015 se majorează la venituri cu suma de 210,3 milioane lei. la cheltuieli se majorează cu suma de 1.700,1 milioane lei, iar deficitul se majorează cu suma de 1.489.8 milioane lei.

 

CAPITOLUL II

Dispoziţii referitoare la bugetul de stat

 

Art. 3. - Se autorizează Administraţia Prezidenţială, în anexa nr. 3/01/15 “Sinteza bugetelor centralizate ale instituţiilor finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2015-2018”, să efectueze următoarele modificări:

a) la venituri, să suplimenteze cu suma de 300 mii lei la capitolul 43.10 “Subvenţii de la alte administraţii”, subcapitolul 43.10.09 “Subvenţii pentru instituţii publice”;

b) la cheltuieli, la capitolul 67.10 “Cultură, recreere şi religie”, să introducă titlul 59 “Alte cheltuieli” cu suma de 300 mii lei şi, respectiv, să redistribuie suma de 25 mii lei de la titlul 20 “Bunuri şi servicii” la titlul 10 “Cheltuieli de personal”.

Art. 4. - Se autorizează Administraţia Prezidenţială, în anexa nr. 3/01/29 “Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 51.01 “Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 71 .Active nefinanciare”, alineatul 71.01.30 “Alte active fixe”, să introducă fişa cod obiectiv 5 “Alte cheltuieli asimilate investiţiilor”, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 1.754 mii lei.

Art. 5. - Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să diminueze veniturile proprii, în anexa nr. 3/13/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)”, la capitolul 33.10 “Venituri din prestări servicii şi alte activităţi”, subcapitolul 33.10.16 “Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexa”, cu suma de 181 mii lei.

Art. 6. - În anexa nr. 3/13/02a - “Destinaţia sumelor prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 67.01 «Cultură, recreere şi religie», titlul «Alte cheltuieli» a căror utilizare se aprobă prin hotărâre a Guvernului pe anul 2015” la bugetul Secretariatului General al Guvernului, textul de la litera a) ultima liniuţă, respectiv, “- cheltuielilor privind cofinanţarea programelor realizate din fonduri europene şi internaţionale necesare desfăşurării activităţii organizaţiilor” se înlocuieşte cu textul “- cheltuielilor privind participarea la programe realizate din fonduri europene şi internaţionale, cu impact asupra cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale precum şi cofinanţarea acestora”.

Art. 7. - (1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe, în anexa nr. 3/14/29 “Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 67.01 “Cultură, recreere şi religie”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51.01.01 “Transferuri către instituţii publice”, Sa fişa cod obiectiv 2 “Dotări independente”, să diminueze creditele de angajament, respectiv creditele bugetare, cu suma de 25 mii lei, la capitolul 51 “Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51.01.01 “Transferuri către instituţii publice” să majoreze creditele de angajament, respectiv creditele bugetare, cu suma de 20 mii lei şi la capitolul 51 “Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51.01.01 “Transferuri către instituţii publice”, fişa cod obiectiv 5 “Alte cheltuieli asimilate investiţiilor”, să suplimenteze creditele de angajament, respectiv creditele bugetare, cu suma de 13 mii lei, cu încadrarea în bugetul aprobat.

(2) Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe, în anexa nr. 3/14/29 “Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 51 “Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 71 “Active nefinanciare”, alineatul 71.01.01 “Construcţii”, să majoreze creditele de angajament cu suma de 550 mii lei la fişa cod obiectiv 3 “Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi alte studii”.

Art. 8. - (1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2015 la capitolul 80.01 “Acţiuni generale, economice, comerciale şi de muncă”, titlul 55 “Alte transferuri”, suma de 2.887 mii lei se virează Ministerului Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile art. 5. alin. (32) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea acoperirii sumelor utilizate de către Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a plăţii notei de debit a Comisiei Europene nr. 3241409039 din data de 28.07.2014 şi notei de debit nr. 3241504689 din data de 08.05.2015.

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice virează suma de 2.887 mii lei în contul RO40TREZ99954010300XXXXX “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale”, deschis la Trezoreria Operativă Centrală, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului act normativ.

(3) Suma 2.887 mii lei, virată de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, se utilizează pentru continuarea finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumente structurale şi de coeziune.

Art. 9. - Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)”, să majoreze veniturile proprii cu suma de 18.988 mii lei la capitolul 36.10 “Diverse venituri”, subcapitolul 36.10.50 “Alte venituri”.

Art. 10. - Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/23 “Fişa Proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare”, să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 25.803 mii lei la proiectul 1204 “Programul Operaţional Regional 6.1” la capitolul 80.01 “Acţiuni generale, economice, comerciale şi de muncă”, titlul 56 “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, articolul 56.20 “Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică”, din care suma de 9.999 mii lei la alineatul 56.20.01 “Finanţare naţională”, suma de 15.703 mii lei la alineatul 56.20.02 “Finanţare externă nerambursabilă” şi suma de 101 mii lei la alineatul 56.20.03 “Cheltuieli neeligibile”;

Art. 11. - (1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în anexa 3/15/25 “Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare” să introducă programele aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 pentru care îndeplineşte funcţia de autoritate de management cu creditele de angajament aferente anului 2015 în suma totală de 1.600.000 mii lei.

(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în anexa 3/15/24 “Cheltuieli din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare” să introducă creditele de angajament aferente anului 2015, reprezentând cofinanţare publică de la bugetul de stat, contravaloarea taxei pe valoarea adăugată neeligibilă, aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor stabilite în sarcina Autorităţii de management, pentru programele 2014- 2020 pentru care îndeplineşte funcţia de autoritate de management cu creditele de angajament aferente anului 2015.

(3) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice detaliază sumele prevăzute la alin. (1) şi alin. (2) pe programe şi le comunică Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 12. - Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în anexa 3/15/25 “Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare” să introducă creditele bugetare aferente anului 2015 după intrarea în vigoare a bazei legale naţionale de gestionare a fondurilor externe nerambursabile, la programele aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 pentru care îndeplineşte funcţia de autoritate de management şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice formularele refăcute corespunzător.

Art. 13. - Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să introducă, în anexa nr. 3/15/27 “Fişa programului”, Programul bugetar “Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară”, cu credite de angajament şi credite bugetare pe anul 2015, în sumă de 332.037 mii lei, la capitolul 51.10 “Autorităţi publice şi acţiuni externe”, din care 55.613 mii lei la titlul 10 “Cheltuieli de personal”, 262.812 mii lei la titlul 20 “Bunuri şi servicii” şi 13.612 mii lei titlul 71 “Active nefinanciare”.

Art. 14. - Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/27 “Fişa programului”, să majoreze creditele de angajament aferente programului bugetar cod 1284 “Programul Naţional de Dezvoltare Locală” cu suma de 2.000.000 mii lei, la capitolul 70.01 “Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” pentru finanţarea obiectivelor din domeniul alimentărilor cu apă, canalizării, drumuri şi poduri.

Art. 15. - Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/29 “Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 51 “Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51.01.01 “Transferuri către instituţii publice”, să introducă obiectivul de investiţii nou “Extindere Sediu Administrativ al OCPI Gorj” cu credite de angajament, respectiv credite bugetare, în sumă de 2.000 mii lei, finanţarea fiind asigurată în cadrul bugetului aprobat.

Art. 16. - (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, în anexa nr. 3/16/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)”, la partea de venituri, să diminueze capitolul 36.10 “Diverse venituri”, subcapitol 36.10.50 “Alte venituri”, cu suma de 370 mii lei.

(2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, în anexa nr. 3/16/15 “Sinteza bugetelor centralizate ale instituţiilor finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2015-20185, la capitolul 51.Î0 “Autorităţi publice şi acţiuni externe”, să efectueze, cu încadrare în totalul creditelor bugetare şi de angajament aprobate pe anul 2015, următoarele modificări: să diminueze titlul 55 “Alte transferuri” cu suma de 46 mii lei şi să majoreze titlul 10 “Cheltuieli de personal” cu suma de 46 mii lei.

Art. 17. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, în anexa nr. 3/16/21 “Fişa Proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare”, la sursa 08 “Fonduri externe nerambursabile”, să introducă următoarele modificări:

a) să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 6 mii lei la proiectul 2758 “Îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere între Republica Moldova şi România privind produsele petroliere şi alimentare”, titlul 56 “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”;

b) să diminueze creditele de angajament cu suma de 258 mii lei la proiectul 5573 “Îmbunătăţirea integrităţii în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin cooperare instituţională şi creşterea capacităţii”, titlul 56 “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”;

c) să modifice denumirea proiectului 5573 din “Îmbunătăţirea integrităţii în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin cooperare instituţională şi creşterea capacităţii” în “Creşterea integrităţii în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin cooperare instituţională şi dezvoltarea capacităţii”.

Art. 18. - (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, în anexa nr. 3/16/23 “Fişa Proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare”, următoarele modificări:

a) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 1215 “Dezvoltarea unui parteneriat viabil între ANAF şi beneficiarii direcţi ai serviciilor furnizate de aceasta - premisă a eficientizării sistemului de colectare a veniturilor publice” cu suma de 362 mii lei la alineatul 56.02.01 “Finanţare naţională”, cu suma de 2.055 mii lei la alineatul 56.02.02 “Finanţare externă nerambursabilă” şi cu suma de 586 mii lei la alineatul 56.02.03 “Cheltuieli neeligibile”;

b) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 2755 “O comunicare mai bună - soluţia problematicii fiscale” cu suma de 2 mii lei la alineatul 56.02.01 “Finanţare naţională”, cu suma de 20 mii lei la alineatul 56.02.02 “Finanţare externă nerambursabilă” şi cu suma de 5 mii lei la alineatul 56.02.03 “Cheltuieli neeligibile”;

c) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 2762 “Îmbunătăţirea proceselor de activitate ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală” cu suma de 26 mii lei, la alineatul 56.02.01 “Finanţare naţională”, cu suma de 148 mii lei la alineatul 56.02.02 “Finanţare externă nerambursabilă” şi cu suma de 42 mii lei la alineatul 56.02.03 “Cheltuieli neeligibile”;

d) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 1237 “Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice” cu suma de 1 mie lei la alineatul 56.02.01 “Finanţare naţională”, cu suma de 3 mii iei la alineatul 56.02.02 “Finanţare externă nerambursabilă” şi cu suma de 1 mie lei la alineatul 56.02.03 “Cheltuieli neeligibile”;

e) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 2322 “Formare orizontală în domeniul gestionării programelor/proiectelor D.M.I. 1.3- A.C.P” cu suma de 55 mii lei la alineatul 56.19.01 “Finanţare naţională”, cu suma de 223 mii lei la alineatul 56.19.02 “Finanţare externă nerambursabilă” şi cu suma de 27 mii lei la alineatul 56.19.03 “Cheltuieli neeligibile”;

f) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 84 “Funcţionarea Autorităţii de Certificare şi Plată D.M.I. 1 4- A.C.P.” cu suma de 173 mii lei la alineatul 56.19.01 “Finanţare naţională”, cu suma de 703 mii lei la alineatul 56.19.02 “Finanţare externă nerambursabilă” şi cu suma de 406 mii lei la alineatul 56.19.03 “Cheltuieli neeligibile”;

g) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 7435 “Îmbunătăţirea managementului investiţiilor publice” cu suma de 5 mii lei la alineatul 56.19,01 “Finanţare naţională” şi cu suma de 68 mii lei la alineatul 56.19.03 “Cheltuieli neeligibile”;

h) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 7421 “Dezvoltarea capacităţii ACP în vederea implementării recomandărilor CE cu privire la POS DRU” cu suma de 13 mii lei la alineatul 56.19.01 “Finanţare naţională” şi cu suma de 40 mii lei la alineatul 56.19.02 “Finanţare externă nerambursabilă”;

i) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 8251 “Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de personal efectuate de Ministerul Finanţelor Publice, în perioada 2012-2015, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale” cu suma de 15 mii lei la alineatul 56.19.01 “Finanţare naţională”, cu suma de 63 mii lei la alineatul 56.19.02 “Finanţare externă nerambursabilă” şi cu suma de 2 mii iei la alineatul 56.19.03 “Cheltuieli neeligibile”;

j) pentru punerea în aplicare a prevederilor de la lit. e) şi f), Ministerul Finanţelor Publice poate să modifice creditele de angajament şi creditele bugetare aferente anilor anteriori, precum şi valoarea totală a proiectului 2322 “Formare orizontală în domeniul gestionării programelor/proiectelor D.M.I. 1.3”;

k) să modifice denumirea proiectului 84 din “Funcţionarea Autorităţii de Certificare şi Plată D.M.I. 1.4- ACP “În “Dezvoltarea capacităţii Autorităţii de Certificare şi Plată în vederea gestionării eficiente a instrumentelor structurale şi de coeziune”;

l) să modifice denumirea proiectului 2322 din “Formare orizontală în domeniul gestionării programelor/proiectelor D.M.I. 1.3” în “Formare continuă a personalului Autorităţii de Certificare şi Plată în vederea gestionării eficiente a fondurilor structurale şi de coeziune”;

m) să modifice denumirea proiectului 5720 din “Asigurarea unui management al documentelor în cadrul ANAF în condiţii de eficienţă” în “Crearea cadrului pentru implementarea unui sistem electronic eficient de management al documentelor (EDMS) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală”.

(2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă în anexa nr. 3/16/23 “Fişa Proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare” un proiect nou, respectiv “Dezvoltarea capacităţii de administrare a datoriei publice guvernamentale prin utilizarea instrumentelor financiare derivate”, la titlul 56 “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, articolul 56.02 “Programe din Fondul Social European”, cu credite de angajament în sumă totală de 3.253 mii lei, din care: 525 mii lei la alineatul 56.02.01 “Finanţare naţională”, 2.099 mii lei la alineatul 56.02.02 “Finanţare externă nerambursabilă” şi 629 mii lei la alineatul 56.02.03 “Cheltuieli neeligibile”.

Art. 19. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice în anexa nr. 3/16/24 “Transferurile de fonduri din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate de FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare”, titlul 56 “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”; să suplimenteze creditele de angajament cu suma totală de 7.606 mii lei, din care: 501 mii lei la articolul 56.23 “Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN”, 6,499 mii lei la articolul 56.35 “Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiari instituţii publice” şi 606 mii lei la articolul 56.37 “Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alţii decât instituţii publice”.

Art. 20. - (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, în anexa nr. 3/16/25 “Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare”, să suplimenteze pe anul 2015 creditele de angajament cu suma de 35.612 mii lei şi creditele bugetare cu suma de 52.162 mii lei, în cadrul Politicii 08 la Programul Operaţional 55 “Programul pentru cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse”.

(2) Defalcarea sumelor prevăzute la alin. (1) pe “Finanţare din FEN postaderare” şi “Contribuţie publică naţională totală” se realizează în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe şi se comunică Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 21. - Se autorizează Ministerul Justiţiei să introducă în bugetul aprobat pe anul 2015, la capitolul 68.01 “Asigurări şi asistenţă socială”, subcapitolul 68.01.08 “Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare”, cu suma de 145 mii lei.

Art. 22. - Se autorizează Ministerul Justiţiei să efectueze în anexa nr. 3/17/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)” următoarele modificări:

a) să suplimenteze la capitolul 30.10 “Venituri din proprietate”, subcapitolul 30.10.05 “Venituri din concesiuni şi închirieri”, cu suma de 200 mii lei;

b) să diminueze la capitolul 33.10 “Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi cu suma de 530 mii lei, din care: la subcapitolul 33.10.05 “Taxe şi alte venituri din învăţământ” cu suma de 230 mii lei şi la subcapitolul 33.10.06 “Venituri din expertiza tehnică judiciară şi extrajudiciară”, cu suma de 300 mii lei;

c) să suplimenteze la capitolul 16.10 “Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi”, subcapitolul 16.10.03 “Taxe şi tarife pentru utilizarea de licenţă şi autorizaţii de funcţionare”, cu suma de 300 mii lei.

Art. 23. - Se autorizează Ministerul Justiţiei să introducă în anexa nr. 3/17/21 “Fişa Proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare” următoarele modificări:

a) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 5374 “Îmbunătăţirea sistemului de management al cauzelor ECRIS” cu suma de 8.155 mii lei;

b) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 6294 “Înfiinţarea unui centru terapeutic pentru femei în cadrul Penitenciarului Gherla” cu suma de 385 mii lei;

c) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 6295 “Consolidarea capacităţii sistemului penitenciar de dezvoltare a resurselor umane cu privire la personalul din penitenciare” cu suma de 378 mii lei;

d) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 6313 “Consolidarea capacităţii Penitenciarului pentru minori şi tineri Bacău de a respecta instrumentele internaţionale relevante privind drepturile omului” cu suma de 3.559 mii lei;

e) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 6563 “Stabilirea unui mecanism ecologic de reintegrare socială a deţinuţilor” cu suma de 84 mii lei.

Art. 24. - Se autorizează Ministerul Justiţiei, în anexa 3/17/29 “Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii11, la capitolul 61.01 “Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alin. 51.01.01 “Transferuri către instituţii publice”, la fişa cod obiectiv 1078 “f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit. d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege”, să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 8.312 mii lei.

Art. 25. - (1) în bugetul Ministerului Justiţiei la capitolul 61.01 “Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 10 “Cheltuieli de personal”, este cuprinsă şi suma de 1.009 mii lei care va fi utilizată exclusiv pentru achitarea contribuţiilor sociale obligatorii şi a impozitului pe venit stabilite potrivit legislaţiei în vigoare, aferente drepturilor salariale nete executate silit pe seama terţului poprit Compania Naţională Poşta Română - S.A. asupra veniturilor bugetului de stat rezultate din vânzarea timbrelor judiciare, în baza unor titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justiţiei.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Justiţiei la bugetul general consolidat, potrivit legislaţiei în vigoare, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

Art. 26. - (1) în scopul creşterii capacităţii operaţionale a Armatei Române, se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să încheie, în limita a 650.000 mii lei, contracte de achiziţii de materiale, active fixe, servicii, lucrări pentru efectuarea de reparaţii curente şi reparaţii capitale la tehnica de luptă şi echipamente militare.

(2) Pentru aplicarea alin. (1) se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să majoreze în mod corespunzător creditele de angajament în anexa nr. 3/18/27 “Fisa programului” şi în anexa nr. 3/18/29 “Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”.

Art. 27. - (1) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să introducă în anexa nr. 3/18/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)” următoarele modificări:

a) să diminueze capitolul 16.10 “Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi”, subcapitolul 16.10.03 “Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare”, cu suma de 260.711 mii lei;

b) să majoreze capitolul 30.10 “Venituri din proprietate”, subcapitolul 30.10.05 “Venituri din concesiuni şi închirieri”, cu suma de 1.849 mii lei;

c) să diminueze capitolul 33.10 “Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi” cu suma de 8.828 mii lei, din care: să diminueze subcapitolul 33.10.05 “Taxe şi alte venituri în învăţământ” cu suma de 16 mii lei, să diminueze subcapitolul 33.10.08 “Venituri din prestări servicii” cu suma de 8.370 mii lei şi să diminueze subcapitolul 33.10.20 “Venituri din cercetare”, cu suma de 442 mii lei;

d) să diminueze capitolul 36.10 “Diverse venituri”, subcapitolul 36.10.50 “Alte venituri”, cu suma de 400 mii lei;

e) să diminueze capitolul 39.10 “Venituri din valorificarea unor bunuri”, subcapitolul 39.10.01 “Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice”, cu suma de 31.919 mii lei.

(2) În bugetul Ministerului Apărării Naţionale la capitolul 60.01 “Apărare”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, este cuprinsă şi suma de 565 mii lei care se utilizează pentru plata contravalorii serviciilor medicale efectuate în unităţile sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale pentru tratament, intervenţii chirurgicale şi/sau recuperare medicală, inclusiv contravaloarea serviciilor medicale legate de acordarea de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, precum şi costurile pentru transportul medicalizat dotat cu echipament medical şi personal de specialitate a unor militari ucraineni răniţi în conflicte armate.

(3) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale, în anexa nr. 3/18/29 “Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 51.01 “Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 55 “Alte transferuri”, alineatul 55.02.04 “Alte transferuri curente în străinătate”, să introducă obiectivul de investiţii nou “Cimitirul Militarilor Români din Complexul Comemorativ Rossoşka, regiunea Volgograd - fostă Stalingrad, Federaţia Rusă” cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 689 mii lei, finanţarea fiind asigurată în cadrul bugetului aprobat.

Art. 28. - Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale, în anexa nr. 3/18/29 “Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 66.01 “Sănătate”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51.02.12 “Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale”, la fişa cod obiectiv 2 “Dotări independente”, să majoreze creditele de angajament şi creditele bugetare cu suma de 6.610 mii lei.

Art. 29. - (1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să introducă în anexa nr. 3/19/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)”, la partea de venituri, următoarele modificări:

a) să suplimenteze cu suma de 15.967 mii lei capitolul 12.10 “Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii”, subcapitolul 12.10.50 “Alte impozite şi taxe generale pe cifra de afaceri, vânzări şi valoare adăugată”;

b) să suplimenteze cu suma de 1.500 mii lei capitolul 31.10 “Venituri din dobânzi”, subcapitolul 31.10.03 “Alte venituri din dobânzi”;

c) să diminueze cu suma de 24.205 mii lei capitolul 33.10 “Venituri din prestări servicii şi alte activităţi”, subcapitolul 33.10.08 “Venituri din prestări servicii”;

d) să suplimenteze cu suma de 231.952 mii lei capitolul 39.10 “Venituri din valorificarea unor bunuri”, subcapitolul 39.10.02 “Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat şi de mobilizare”.

(2) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să introducă în anexa nr. 3/19/27 “Fişa Programului” următoarele modificări:

a) la programul 884 “Ordine publică şi siguranţa Cetăţeanului”, la cod indicator 4168, denumirea “Numărul paşapoartelor simple electronice şi temporare emise” se înlocuieşte cu denumirea “Numărul documentelor electronice personalizate”;

b) la programul 884 “Ordine publică şi siguranţa Cetăţeanului”, la cod indicator 4169, denumirea “Numărul cărţilor de identitate eliberate” se înlocuieşte cu denumirea “Numărul actelor de identitate eliberate”;

c) la programul 886 - Suport Acordat Structurilor Ministerului Afacerilor Interne”, la cod indicator 4175, denumirea “Gradul de asigurare a parcului auto” se înlocuieşte cu denumirea “Gradul de asigurare cu autovehicule (%)”;

d) la programul 886 “Suport Acordat Structurilor Ministerului Afacerilor Interne”, la cod indicator 4176, denumirea “Gradul de dotare cu bunuri materiale” se înlocuieşte cu denumirea “Gradul de dotare cu armament pistoale (%)”;

e) la programul 886 “Suport Acordat Structurilor Ministerului Afacerilor Interne”, la cod indicator 4178, denumirea “Ponderea studenţilor care au promovat cu note de peste 8” se înlocuieşte cu denumirea “Ponderea studenţilor care au promovat cu note de peste 8 la evaluările periodice (%)”;

f) la programul 886 “Suport Acordat Structurilor Ministerului Afacerilor Interne”, la cod indicator 4180, denumirea “Indicele de gravitate al bolilor în rândul personalului MAI” se înlocuieşte cu denumirea “Incidenţa totală a îmbolnăvirilor în rândul personalului MAI”.

Art. 30. - Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, în anexa nr. 3/19/29 “Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, să introducă următoarele modificări la fişa cod obiectiv 2 “Dotări independente”:

a) la capitolul 61.10 “Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 71 “Active nefinanciare”, articolul 71.01 “Active fixe”, alineatul 71.01.02 “Maşini, echipamente şi mijloace de transport”, diminuarea creditelor de angajament în anul 2014, cu suma de 12.358 mii lei şi suplimentarea cu aceeaşi sumă a acestora în anul 2015;

b) la capitolul 61.10 “Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 71 “Active nefinanciare”, articolul 71.01 “Active fixe”, alineatul 71.01.02 “Maşini, echipamente şi mijloace de transport, diminuarea creditelor bugetare în anul 2014, cu suma de 1.499 mii lei şi suplimentarea cu aceeaşi sumă a acestora în anul 2015.

Art. 31. - În bugetul Ministerului Afacerilor Interne este cuprinsă şi suma de 25.000 mii lei, la capitolul 80.01 “Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă”, titlul 71 “Active nefinanciare”, care va fi utilizată de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale pentru constituirea, în condiţiile legii, a stocurilor rezervă de stat de apă grea.

Art. 32. - (1) Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice să diminueze creditele de angajament pe anul 2015, în anexa nr. 3/20/04 “Sinteza finanţării programelor potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007”, cu suma de 22.310 mii lei, detalierea pe programe efectuându-se de către ordonatorul principal de credite.

(2) Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în anexa nr. 3/20/27 “Fişa programului”, să majoreze cu suma de 3.000 mii lei creditele de angajament pe anul 2015 aferente programului cod 802 “Finanţarea prestaţiilor de asistenţă socială, a pensiilor pentru agricultori şi a celorlalte indemnizaţii reparatorii, precum şi a programelor de interes naţional”, la capitolul 68.01 “Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 59 “Alte cheltuieli”.

Art. 33. - Suma aprobată suplimentar prin prezenta ordonanţă, în bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, la capitolul 67.01 “Cultură, recreere şi religie”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, de 14.028 mii lei se alocă în baza art. 13 alin. (3) şi a pct. 3 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 34. - Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să introducă modificări în volumul şi structura transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole judeţene cuprinse în anexa nr. 3/22/02a.

Art. 35. - (1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2015 Sa capitolul 83.01 “Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare”, titlul 55 “Alte transferuri”, suma de 64.611 mii lei se virează Ministerului Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (32) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea acoperirii sumelor utilizate de către Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a Deciziei Comisiei Europene nr. 3.722/2014 de excludere de la finanţarea comunitară a anumitor cheltuieli efectuate de România în cadrul programului de sprijin de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală SAPARD.

(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale virează suma de 64.611 mii lei în contul RO 40TREZ99954010300XXXXX “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale”, deschis la Trezoreria Operativă Centrală şi gestionat de Autoritatea de Certificare şi Plată, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.

(3) Suma de 64.611 mii lei, virată de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se utilizează pentru continuarea finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumente structurale şi de coeziune.

Art. 36. - În bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la capitolul 83.01 “Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare”, titlul 56 “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, articolul 56.06 “Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)”, alineatul 56.06.03 “Cheltuieli neeligibile”, este cuprinsă şi suma de 10.014 mii lei care va fi utilizată pentru achitarea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente sumelor alocate temporar în anul 2014 sub formă de împrumut din venituri din privatizare, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013.

Art. 37. - (1) Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în anexa nr. 3/22/29 “Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 83.01 “Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare”, titlul 71 “Active nefinanciare”, alineatul 71.01.01 “Construcţii”, să introducă obiectivul de investiţii nou “Centru local de tip modular A.P.I.A. CUDALBI - judeţul Galaţi”, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare, în suma de 891 mii lei asigurată prin virări în cadrul bugetului aprobat.

(2) Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, În anexa nr. 3/22/29 “Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 83.01 .Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare”, titlul 71 “Active nefinanciare”, alineatul 71.01.01 “Construcţii”, să introducă obiectivul de investiţii, în continuare, “Centru local de tip modular A.P.I.A. Sânnicolau Mare”, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare, în suma de 582 mii lei asigurată prin virări în cadrul bugetului aprobat.

Art. 38. - Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor să majoreze, în anexa nr. 3/21/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)”, veniturile proprii cu suma de 50.000 mii lei la capitolul 36.10 “Diverse venituri”, subcapitolul 36.10.50 Alte venituri”.

Art. 39. - (1) Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în anexa nr. 3/23/29 “Fişa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii”, la capitolul 74.01 “Protecţia mediului”, titlul 71 Active nefinanciare”, alineatul 71.01.01 “Construcţii”, să introducă obiectivul de investiţii, în continuare, cu fişa cod obiectiv 707 “Staţie regională de supraveghere a radioactivităţii mediului” cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 30 mii lei asigurată prin virări în cadrul bugetului aprobat.

(2) Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în anexa nr. 3/23/29 “Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 70.01 “Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, la obiectivul de investiţii, în continuare, cu fişa cod obiectiv 286 “Acumulare Ogrezeni”, să introducă corecţii la coloana “Cheltuieli efectuate până la 31.12.2013”, prin suplimentarea creditelor de angajament, respectiv a creditelor bugetare, în sumă de 9,274 mii lei la titlul 65 “Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă” asigurată prin diminuarea titlului 71 “Active nefinanciare”, alineatul 71.01.01 “Construcţii”, în cadrul bugetului aprobat.

Art. 40. - (1) Suma de 1.986 mii lei, prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor la capitolul 67.01 “Cultură, recreere şi religie”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, reprezentând obligaţia Clubului Sportiv “Rapid” Bucureşti potrivit Sentinţei civile nr. 3.736/13.05.2013, definitivă şi irevocabilă, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în Dosarul nr. 37382/3/2012, se utilizează de către Clubul Sportiv “Rapid” pentru plata obligaţiei către Autoritatea Naţională pentru Turism.

(2) Autoritatea Naţională pentru Turism virează suma de 1.986 mii lei la venituri ale bugetului de stat.

Art. 41. - (1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2015 la capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul 55 “Alte transferuri”, suma de 585 mii lei se virează Ministerului Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile art. 5 alin, (32) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea acoperirii sumelor utilizate de către Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a plăţii Notei de debit a Comisiei Europene nr. 3241408961 din data de 23 iulie 2014.

(2) Ministerul Transporturilor virează suma de 585 mii lei în contul RO40TREZ99954010300XXXXX “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale”, deschis la Trezoreria Operativă Centrală, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului act normativ.

(3) Suma de 585 mii lei, virată de către Ministerul Transporturilor, se utilizează pentru continuarea finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumente structurale şi de coeziune.

Art. 42. - (1) Se autorizează Ministerul Transporturilor în anexa nr. 3/24/29 “Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii” să modifice creditele de angajament aferente anilor anteriori, creditele de angajament aferente anului curent, precum şi valoarea totală a obiectivului/proiectului de investiţii, cu încadrarea în valoarea totală a acestuia cu respectarea prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Se autorizează Ministerul Transporturilor să introducă modificările prevăzute la alin. (1) corespunzător şi în celelalte anexe la bugetul acestuia.

Art. 43. - (1) Se autorizează Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice la anexa nr. 3/25/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 (sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)” să majoreze partea de venituri cu suma de 434.975 mii lei, astfel:

a) să majoreze capitolul 30.10 “Venituri din proprietate” cu suma de 4.600 mii lei, capitolul 31.10 “Venituri din dobânzi” cu suma de 3.400 mii lei, capitolul 37.10 “Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile” cu suma de 5.000 mii lei, capitolul 39.10 “Venituri din valorificarea unor bunuri” cu suma de 150 mii lei, capitolul 42.10 “Subvenţii de la bugetul de stat” cu suma de 178.745 mii lei şi capitolul 45.10 “Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări” cu suma de 450.280 mii lei;

b) să redistribuie în cadrul capitolului 35.10 “Amenzi, penalităţi şi confiscări” suma de 1.035 mii lei;

c) să diminueze capitolul 33.10 “Venituri din prestări servicii şi alte activităţi” cu suma de 207.200 mii lei.

(2) Se autorizează Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice să detalieze pe subcapitole de venituri sumele prevăzute la alin. (1), inclusiv prin introducerea de subcapitole noi.

Art. 44. - Se autorizează Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice să majoreze, în anexa 3/25/15 “Sinteza bugetelor centralizate ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2015-2018”, la partea de venituri capitolul 45.10 “Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări”, cu suma de 1.000 mii lei şi la partea de cheltuieli capitolul 65.01 “Învăţământ” cu suma de 61.000 mii lei.

Art. 45. - Suma aprobată suplimentar, prin prezenta ordonanţă, în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, la capitolul 67.01 “Cultură, recreere şi religie” titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, de 13,800 mii lei, se alocă în baza art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 46. - În cadrul influenţelor aprobate prin prezenta ordonanţă în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, la capitolul 53.01 “Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, se alocă: 45.000 mii lei pentru Institutul Naţional de Cercetare “Cantacuzino”, 3.898 mii lei pentru plata indemnizaţiilor membrilor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi a contribuţiilor aferente şi suma de 752 mii lei pentru plata indemnizaţiilor membrilor Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale şi a contribuţiilor aferente.

Art. 47. - Prin derogare de la prevederile art. 223 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice la capitolul 65.01 “Învăţământ”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, sunt cuprinse şi sume necesare plăţii hotărârilor judecătoreşti având ca obiect drepturi salariale în instituţiile de învăţământ universitar de stat.

Art. 48. - Se autorizează Ministerul Sănătăţii să introducă modificări şi să efectueze virări de credite bugetare şi de credite de angajament neutilizate în bugetul pe programe, fără a depăşi creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate pe anul 2015.

Art. 49. - Suma aprobată suplimentar prin prezenta ordonanţă în bugetul Ministerului Sănătăţii la capitolul 66.01 “Sănătate”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, cuprinde şi suma de 13.800 mii lei reprezentând alocaţii în baza art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 50. - Suma de 5.000 mii lei aprobată suplimentar în bugetul Ministerului Sănătăţii la capitolul 66.01 “Sănătate”, titlul 59 “Alte cheltuieli”, este destinată Fundaţiei Sfânta Irina pentru finanţarea construcţiei “Centrul pentru Cercetări în Recuperare Oncologică”.

Art. 51. - Se autorizează Ministerul Sănătăţii în anexa 3/26/29 “Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 66.01 “Sănătate”, titlul 65 “Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă”, la fişa cod obiectiv 2 “Dotări independente” şi fişa cod obiectiv 1078 “f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit. d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege”, să modifice creditele de angajament, respectiv creditele bugetare aferente anilor anteriori.

Art. 52. - În cadrul influenţelor aprobate prin prezenta ordonanţă, în bugetul Ministerului Sănătăţii la capitolul 66.10 “Sănătate”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51.01.35 “Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice către fondul de asigurări sociale de sănătate” este diminuat cu suma de 28.100 mii lei.

Art. 53. - Se autorizează Ministerul Culturii să introducă în anexa nr. 3/27/02 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 - sume alocate din bugetul de stat”, la capitolul 67.01 “Cultură, recreere, religie”, titlul 56 “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, următoarele modificări:

a) să diminueze articolul 56.01 “Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)” cu suma de 963 mii lei la alineatul 56.01.02 “Finanţare externă nerambursabilă” şi cu suma de 594 mii lei la alineatul 56.01.03 “Cheltuieli neeligibile”;

b) să diminueze articolul 56.02 “Programe din Fondul Social European (FSE)” cu suma de 5.574 mii lei la alineatul 56.02.02 “Finanţare externă nerambursabilă” şi cu suma de 1.240 mii lei la alineatul 56.02.03 “Cheltuieli neeligibile”;

c) să suplimenteze articolul 56.15 “Alte programe comunitare finanţate în perioada 2001-2013”, alineatul 56.15.01 “Finanţare naţională” cu suma de 120 mii lei şi să diminueze

articolul 56.15.02 “Finanţarea externă nerambursabilă” cu suma de 400 mii lei;

d) să suplimenteze articolul 56.35 “Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în cadrul mecanismului financiar SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituţii publice” cu suma de 2.649 mii lei;

e) să suplimenteze articolul 56.37 “Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în cadrul mecanismului financiar SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alţii decât instituţii publice” cu suma de 2.920 mii lei.

Art. 54. - Se autorizează Ministerul Culturii să diminueze veniturile proprii, în anexa nr. 3/27/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)”, la capitolul 36.10 “Diverse venituri”, subcapitolul 36.10.50 “Alte venituri”, cu suma de 65.700 mii lei.

Art. 55. - Se autorizează Ministerul Culturii să introducă în anexa nr. 3/27/21 “Fişa Proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare”, la sursa 01 “Bugetul de stat”, următoarele modificări:

a) să diminueze creditele de angajament şi creditele bugetare la proiectul 6685 7,Europa pentru Cetăţeni 2014-2020” cu suma de 229 mii lei;

b) să diminueze creditele de angajament şi creditele bugetare la proiectul 6686 “Europa Creativă 2014-2020” cu suma de 51 mii lei.

Art. 56. - Se autorizează Ministerul Culturii să introducă în anexa nr. 3/27/21 “Fişa Proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare”, la sursa 08 “Finanţare externă nerambursabilă”, următoarele modificări:

a) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 5333 “Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural PA16/R012” cu suma de 301 mii lei la alineatul 56.17.01 “Finanţare naţională” şi cu suma de 1.648 mii lei la alineatul 56,17.02 “Finanţare externă nerambursabilă”;

b) să suplimenteze creditele bugetare şi creditele de angajament la proiectul 5334 “Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european PA17/R013” cu suma de 85 mii lei la alineatul 56.17.01 “Finanţare naţională” şi cu suma de 473 mii lei la alineatul 56.17.02 “Finanţare externă nerambursabilă”;

c) să suplimenteze creditele bugetare şi creditele de angajament la proiectul 6686 “Europa creativă 2014-2020” cu suma de 400 mii lei la titlul 56 “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”.

Art. 57, - Se autorizează Ministerul Culturii să introducă în anexa nr. 3/27/23 “Fişa Proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare” următoarele modificări:

a) să diminueze creditele de angajament la proiectul 1304 “Interconectarea registrelor electronice naţionale din domeniul culturii” cu suma de 202 mii lei la alineatul 56.01.01 “Finanţare naţională”, cu suma de 963 mii lei la alineatul 56.01.02 “Finanţare externă nerambursabilă” şi cu suma de 594 mii lei la alineatul 56.01.03 “Cheltuieli neeligibile”;

b) să diminueze creditele de angajament la proiectul 1303 “Platforma unitară de acces public la corpusul de resurse culturale” cu suma de 983 mii lei la alineatul 56.02.01 “Finanţare naţională”, cu suma de 5.574 mii lei la alineatul 56.02.02 “Finanţare externă nerambursabilă” şi cu suma de 1.240 mii lei la alineatul 56.02.03 “Cheltuieli neeligibile”.

Art. 58. - Se autorizează Ministerul Culturii să introducă în anexa nr. 3/27/24 “Transferuri de fonduri din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate de FEN postaderare În cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare” următoarele modificări:

a) să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 2.649 mii lei la alineatul 56.35 “Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în cadrul mecanismului financiar SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituţii publice”;

b) să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 1.277 mii lei la alineatul 56.37 “Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în cadrul mecanismului financiar SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alţii decât instituţii publice”.

Art. 59. - Se autorizează Ministerul Culturii în anexa nr. 3/27/25 “Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare” să suplimenteze pe anul 2015, în cadrul Politicii 05 la Programul Operaţional 46 Mecanismul financiar SEE, creditele de angajament şi creditele bugetare cu suma de 3.926 mii lei la cod 05001 “Cofinanţare publică” şi cu suma de 3.830 mii lei la cod 0101 “Finanţare din FEN postaderare”.

Art. 60. - Se autorizează Ministerul Culturii să introducă în anexa nr. 3/27/27 “Fişa programului” următoarele modificări:

a) să suplimenteze creditele de angajament şi creditele bugetare aferente programului cod 902 “Amenajare muzeistică şi punerea în valoare a spaţiului muzeal” cu suma de 2.361 mii lei la capitolul 67.01 “Cultură, recreere şi religie”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”;

b) să diminueze creditele de angajament şi creditele bugetare aferente programului cod 1082 “Programul Naţional de finanţare a cercetărilor arheologice sistemice, Programul de cercetare arheologică - Cetăţile Dacice din Munţii Orăştiei” cu suma de 1.000 mii lei la capitolul 67.01 “Cultură, recreere şi religie”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, sumă care va fi utilizată pentru finanţarea cheltuielilor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii;

c) să diminueze creditele bugetare şi creditele de angajament aferente programului cod 1364 “Programul naţional Limes - Limesul Daciei Române” cu suma de 1.500 mii lei la capitolul 67.01 “Cultură, recreere şi religie”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, sumă care va fi utilizată pentru finanţarea cheltuielilor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii.

Art. 61. - Se autorizează Ministerul Culturii în anexa 3/27/29 “Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 67.01 “Cultură, recreere şi religie”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” să introducă obiectivul de investiţii în continuare cu fişă cod obiectiv 1039 “Teatrul Naţional de Operetă «Ion Dacian» cu suma de 756 mii lei, finanţarea fiind asigurată în cadrul bugetului aprobat.

Art. 62. - (1) Se autorizează Ministerul Public să efectueze redistribuiri de credite bugetare, în cadrul bugetului aprobat pe anul 2015 la capitolul 61.01 “Ordine publică şi siguranţă naţională”, între ordonatorii secundari de credite, cu încadrarea în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.

(2) Se autorizează Ministerul Public să introducă în cadrul capitolului 68.01 “Asigurări şi asistenţă socială”, subcapitolul 68.01.09 “Ajutoare pentru urmaşi”, cu suma de 210 mii lei.

Art. 63. - (1) Se autorizează Serviciul Român de Informaţii să suplimenteze veniturile proprii în anexa nr. 3/31/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2015-2018 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)”, la capitolul 33.10 “Venituri din prestări servicii şi alte activităţi”, subcapitolul 33.10.16 “Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă”, cu suma de 725 mii lei, respectiv să introducă venituri proprii la subcapitolul 33.10.50 “Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi” în sumă de 50 mii lei.

(2) Se autorizează Serviciul Român de Informaţii în anexa nr. 3/31/21 “Fişa proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare” să majoreze creditele de angajament şi creditele bugetare pe anul 2015, la proiectul 8053 “Instrumente pilot de reducere a substanţelor periculoase rezultate din industria de armament (INSPIRE)”, cu suma de 32 mii lei.

(3) Se autorizează Serviciul Român de Informaţii să introducă modificări în anexa nr. 3/31/23 “Fişa Proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare”, la proiectul 6656 “Dezvoltarea unui centru naţional de cercetare în intelligence şi securitate - INTELLISEC”, capitolul 65.01 “Învăţământ”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, respectiv să diminueze creditele de angajament pe coloana “Execuţie preliminată 2014” cu suma de 1.726 mii lei şi să majoreze pe anul 2015 creditele de angajament cu suma de 2.176 mii lei şi creditele bugetare cu suma de 450 mii lei.

Art. 64. - Se autorizează Serviciul Român de Informaţii în anexa nr. 3/31/29 “Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii” să introducă următoarele modificări:

a) la fişa cod obiectiv 1 “Achiziţii imobile” capitolul 61.01 “Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 71 “Active nefinanciare”, să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 32.162 mii lei;

b) la fişa cod obiectiv 2 “Dotări independente”, la capitolul 61.01 “Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 71 “Active nefinanciare”, să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 86.041 mii lei;

c) la fişa cod obiectiv 2 “Dotări independente”, la capitolul 66.01 “Sănătate”, titlul 71 “Active nefinanciare”, să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 7.070 mii lei;

d) la fişa cod obiectiv 2 “Dotări independente”, la capitolul 65.01 “Învăţământ”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, să diminueze creditele de angajament în anul 2014, cu suma de 1.726 mii lei şi să suplimenteze cu aceeaşi sumă creditele de angajament în anul 2015;

e) la fişa cod obiectiv 469 “Obiective de investiţii în continuare”, la capitolul 65.01 “Învăţământ”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, să suplimenteze creditele de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 450 mii lei.

Art. 65. - Se autorizează Serviciul de Informaţii Externe în anexa nr. 3/32/29 “Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 61.01 “Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 71 “Active nefinanciare”, să introducă următoarele modificări:

a) să introducă fişa de investiţii de la poziţia B “Obiective de investiţii noi” cu credite de angajament în sumă de 21.500 mii lei;

b) să introducă fişa cod obiectiv 3 “Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi alte studii” cu credite de angajament în sumă de 200 mii lei.

Art. 66. - Se autorizează Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului la capitolul 87.01 “Alte acţiuni economice”, titlul 56 “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, articolul 56.01 “Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)”, să diminueze alineatul 56.01.01 “Finanţare naţională” cu suma de 486 mii lei şi să majoreze alineatul 56.01.02 “Finanţare externă nerambursabilă” cu suma de 45 mii lei şi alineatul 56.01.03 “Cheltuieli neeligibile” cu suma de 441 mii lei.

Art. 67. - (1) Se autorizează Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului în anexa nr. 3/35/29 “Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 82.01 “Industria extractivă, prelucrătoare şi construcţii”, titlul 55 “Alte transferuri”, alineatul 55.01.12 “Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat” să introducă obiectivul de investiţii nou “Retehnologizare şi modernizare microstaţie de epurare aferentă instalaţiilor RDX şi reconcentrare acizi pentru tratarea apelor reziduale chimic impure la Societatea Fabrica de Pulberi - S.A., filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A.” cu credite de angajament în sumă de 4.726 mii lei, respectiv credite bugetare în sumă de 1.800 mii lei.

(2) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului alocă suma prevăzută la alin, (1) cu respectarea prevederilor art. 346 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (forma consolidată).

Art. 68. - Se autorizează Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului în anexa nr. 3/35/27 “Fişa programului”, să majoreze creditele de angajament aferente programului bugetar cod 647 “Stimularea exporturilor” cu suma de 5.000 mii lei, la capitolul 80.01 “Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă”, titlul 40 “Subvenţii”.

Art. 69. - Se autorizează Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului în anexa nr. 3/35/27 “Fişa programului”, să majoreze creditele de angajament aferente programului bugetar cod 354 “Marketing şi promovare turistică” cu suma de 9.000 mii lei la capitolul 87.01 “Alte acţiuni economice”, titlul 20 “Bunuri şi servicii”.

Art. 70. - Se autorizează Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, în anexa nr. 3/36/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)”, să majoreze veniturile proprii cu suma de 442.152 mii lei la capitolul 33.10 “Venituri din prestări de servicii şi ale activităţi”, subcapitolul 33.10.50 “Alte venituri din prestări de servicii şi ale activităţi”.

Art. 71. - Se autorizează Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri în anexa nr. 3/36/29 “Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 81.01 “Combustibili şi energie”, titlul 55 “Alte transferuri”, alineatul 55.01.12 “Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat”, să facă următoarele modificări:

a) să introducă obiectivul de investiţii “Amenajare Hidroenergetică Răstoliţa”, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 1.358 mii lei, finanţarea fiind asigurată prin virări în cadrul bugetului aprobat;

b) să introducă obiectivul de investiţii “S.N.G.N. ROMGAZ - S.A. - Conducta de aducţiune a sondei 15 Bilciureşti”, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 504 mii lei, finanţarea fiind asigurată prin virări în cadrul bugetului aprobat.

Art. 72. - Suma aprobată suplimentar prin prezenta ordonanţă, în bugetul Academiei Române la capitolul 66.01 “Sănătate”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, este destinată Centrului de accident vascular de la Spitalul Universitar de Urgenţă Elias şi pentru dotări cu echipamente medicale performante.

Art. 73. - Se autorizează Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, în anexa nr. 3/40/21 “Fisa proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare”, la sursa 01 “Buget de stat”, titlul 56 “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 6684 FIU. NET “empowering the FIU's and partners in their cross-border cooperation”, cu suma de 12 mii lei.

Art. 74. - (1) Din sumele aprobate în bugetul Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării pe anul 2015 la capitolul 51.01 .Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 55 Alte transferuri”, suma de 2 mii lei se repartizează Ministerului Finanţelor Publice, în vederea acoperirii sumelor compensate de către Comisia Europeană cu cheltuielile rambursate de aceasta din măsura ISPA 2005RO16PPA005 şi pentru acoperirea diferenţei nefavorabile de curs valutar aferentă programului Phare naţional 2003.

(2) Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării virează suma de 1 mii lei în contul RO05BRDE450SV36476814500 .Disponibil aferent memorandumului de finanţare ISPA Asistenţă Tehnică”, deschis la BRD, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.

(3) Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării virează suma de 1 mii lei în contul RO60BRDE450SV35917964500 “Disponibil aferent programului Phare naţional 2003”, deschis la BRD, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.

Art. 75. - Se autorizează Agenţia Naţională de Presă AGERPRES să diminueze veniturile proprii în anexa nr. 3/43/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)”, la capitolul 33.10 “Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi”, subcapitolul 33,10.08 “Venituri din prestări servicii”, cu suma de 250 mii lei,

Art. 76. - (1) în bugetul Institutului Cultural Român pe anul 2015 se introduce anexa nr. 3/44/13 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)”, care la partea de venituri are prevăzută suma de 500 mii lei la capitolul 33.10 “Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi”, subcapitolul 33.10.50 “Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi”.

(2) Cheltuielile din veniturile proprii prevăzute la alin. (1) pe titluri de cheltuieli sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 77. - Se autorizează Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în anexa nr. 3/52/29 “Fişa obiectivului/ proiectului/categoriei de investiţii”, la capitolul 51.01 “Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 71 “Active nefinanciare”, alineatul 71.01.30 “Alte active fixe”, să introducă fişa cod obiectiv 5 “Alte cheltuieli asimilate investiţiilor”, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 41 mii lei, prin diminuarea corespunzătoare a fişei cod obiectiv 2 “Dotări independente”.

Art. 78. - (1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Fondurilor Europene pe anul 2015 la capitolul 51.01 “Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 55 “Alte transferuri”, suma de 411 mii lei se virează Ministerului Finanţelor Publice în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (32) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea acoperirii sumelor utilizate de către Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a plăţii notei de debit nr. 3241002708 din data de 31 martie 2010 şi nota de debit nr. 3241504689 din data de 08.05.2015.

(2) Ministerul Fondurilor Europene virează suma de 411 mii lei în contul RO40TREZ99954010300XXXXX “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale”, deschis la Trezoreria Operativă Centrală, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului act normativ.

(3) Suma de 411 mii lei virată de către Ministerul Fondurilor Europene se utilizează pentru continuarea finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumente structurale şi de coeziune.

Art. 79. - Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene ca în anexa nr. 3/54/23 “Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare”, la proiectul 7459 “Furnizarea de pachete cu alimente în cadrul Fondului de Ajutor European Destinat celor mai Defavorizate persoane”, să majoreze creditele de angajament la articolul 58.06 “Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane” cu suma de 295.443 mii lei, din care suma de 40.934 mii lei la alineatul 58.06.01 “Finanţare naţională”, suma de 251.228 mii lei, la alineatul 58.06.02 “Finanţare externă nerambursabilă” şi suma de 3.281 mii lei la alineatul 58.06.03 “Cheltuieli neeligibile1.

Art. 80. - Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene ca în anexa nr. 3/54/25 “Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare”, în cadrul Politicii 01 “Programe finanţate În cadrul PCUE”, să majoreze creditele de angajament la componenta 0101 “Finanţarea din FEN postaderare” cu suma de 737.500 mii lei, din care la Programul Operaţional Asistenţă Tehnică cu suma de 316.000 mii lei şi la Programul Operaţional Sectorial Transport cu suma de 421.500 mii lei.

Art. 81. - (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni generale ca în anexa nr. 3/65/02 “Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015-2018 (sume alocate din bugetul de stat)” să diminueze la capitolul 80.01 “Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă”, titlul 55 “Alte transferuri”, articolul 55.01 “Transferuri interne”, alineatul 55.01.60 “Transferuri în cadrul schemelor de ajutor de stat, reprezentând sume restituite la accize pentru motorina utilizată drept combustibil”, cu suma de 3.000 mii Iei, prin majorarea cu aceeaşi sumă a alineatului 55.01.61 “Fond de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale” din cadrul aceluiaşi capitol, titlu şi articol.

(2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni generale ca în anexa nr. 3/65/27 “Fişa programului” să diminueze creditele bugetare la programul 1384 “Transferuri în cadrul schemelor de ajutor de stat, reprezentând sume restituite la accize pentru motorina utilizată drept combustibil” aferente capitolului 80.01 “Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă”, titlul 55 “Alte transferuri”, cu suma prevăzută la alin. (1).

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii referitoare la bugetele locale

 

Art. 82. - (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor pe anul 2015 se majorează cu suma de 20.808 mii lei şi se repartizează pe judeţe potrivit anexei nr. 3, pentru plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din tară.

(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, pe anul 2015, se majorează cu suma de 561.192 mii lei şi se repartizează pe judeţe potrivit anexei nr. 4, pentru:

a) finanţarea cheltuielilor determinate de plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti definitive având ca obiect:

1. acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, devenite executorii până la 31 decembrie 2014, rezultate ca diferenţă între sumele aferente anului 2015 stabilite potrivit art. 1 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, art. 14 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, art. XI alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013. art. 21 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi sumele plătite în anul 2014 potrivit art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare;

2. tranşa aferentă anului 2016, tranşa aferentă celui de-al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească a devenit executorie, precum şi tranşa aferentă celui de-al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească a devenit executorie, în condiţiile art. 35 alin. (1)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;

b) plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din municipiul Bucureşti.

(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor pe anul 2015 se majorează cu suma de 787.458 mii lei şi se alocă astfel:

a) suma de 787.398 mii lei. repartizată pe judeţe potrivit anexei nr. 5, este destinată pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale care în anul 2015 au primit sume totale de echilibrare, cumulate cu sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale, mai mici decât cele repartizate iniţial în anul 2014;

b) suma de 60 mii lei se alocă judeţului Constanţa, pentru comuna 23 August, potrivit prevederilor art. 4 alin. (21) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru finanţarea cheltuielilor aferente funcţionării serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar şi a posturilor de prim ajutor în sezonul 2015 pe plajele cu destinaţie turistică de pe raza comunei 23 August.

(4) Se alocă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată în sumă de 300.000 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, a cărei repartizare pe judeţe se face prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, având în vedere lungimea drumurilor judeţene şi comunale, capacitatea financiară a judeţului şi analizele de specialitate.

(5) Pentru finanţarea cheltuielilor învăţământului particular sau confesional acreditat se alocă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată în sumă de 30.639 mii lei, ce va fi repartizată pe judeţe şi municipiul Bucureşti prin hotărâre a Guvernului.

Art. 83. - (1) Pentru unităţile administrativ-teritoriale cărora în anul 2015 le-au fost repartizate sume totale de echilibrare mai mici decât sumele totale de echilibrare repartizate iniţial în anul 2014, cumulate cu sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale, repartizate iniţial în anul 2014, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice repartizează sumele prevăzute în anexa nr. 5.

(2) în anul 2015, cota de 18,5% din impozitul pe venit estimată a fi încasată suplimentar faţă de nivelul total al încasărilor la acest indicator de venituri în anul 2013 se repartizează de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice tuturor unităţilor administrativ-teritoriale cărora în anul 2015 le-au fost repartizate sume totale de echilibrare mai mici decât sumele totale de echilibrare repartizate iniţial în anul 2014, cumulate cu sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale.

(3) Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se face prin decizie a directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, proporţional cu ponderea sumelor necesare fiecărei unităţi administrativ-teritoriale în totalul sumelor necesare la nivelul judeţului pentru atingerea nivelului sumelor totale de echilibrare, cumulate cu sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale, repartizate iniţial unităţilor administrativ-teritoriale în anul 2014.

(4) Sumele încasate suplimentar din cota de 18,5% din impozitul pe venit peste nivelul sumelor repartizate unităţilor administrativ-teritoriale din această sursă potrivit alin. (2), precum şi potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 14/2015 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale se repartizează pentru bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, prin decizie a directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, după următoarele criterii:

a) 55% în funcţie de numărul locuitorilor unităţilor administrativ-teritoriale;

b) 15% în funcţie de suprafaţa din intravilanul unităţilor administrativ-teritoriale;

c) 15%, în mod egal, unităţilor administrativ-teritoriale cu un grad de colectare a impozitelor şi taxelor locale pe proprietate de cel puţin 90% pe ultimul an;

d) 15%, în mod egal, unităţilor administrativ-teritoriale care implementează în anul 2015 cel puţin un proiect cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, în baza declaraţiei pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite.

(5) Cu sumele repartizate potrivit alin. (1), (2) şi (4) se rectifică bugetele locale.

(6) Sumele totale de echilibrare, în înţelesul prezentei ordonanţe, reprezintă totalitatea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor din cota de 18,5% din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.

Art. 84. - În cursul anului 2015, consiliile judeţene pot aproba acordarea de sume din bugetul propriu al judeţului unităţilor administrativ-teritoriale ce derulează proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, în vederea asigurării fondurilor necesare implementării.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

 

Art. 85. - Influenţele asupra bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 86. - Se autorizează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în anexa nr. 09/05 “Fişa programului”, să majoreze creditele de angajament pe anul 2015 cu suma de 284.400 mii lei, din care: suma de 236.400 mii lei pentru “Programul naţional privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate”, cod 659, şi suma de 48.000 mii iei pentru “Programele naţionale de sănătate curative”, cod 530, la capitolul 66.05 “Sănătate1, titlul 20 “Bunuri şi servicii”.

Art. 87. - Se autorizează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în anexa nr. 09/07 “Fişa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii”, la capitolul 66.05 “Sănătate1, titlul 71 “Active nefinanciare”, alineatul 71.01.01 “Construcţii”, să introducă obiectivul de investiţii nou “Înfiinţare nou sediu central de birouri al C.A.S.M.B., prin reabilitarea, extinderea, supraetajarea, recompartimentarea şi schimbarea funcţiunii actuale a Blocului nr. 7, cu regim de înălţime S+P+4E, propus prin proiect S+P+5E (4E+M), situat în str. Alexandru Ivasiuc nr. 34-40, sectorul 6, Bucureşti”, cu credite de angajament în sumă de 13.600 mii lei.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 88- - Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă în bugetele lor şi În anexele la acestea pe anul 2015, să efectueze virări de credite bugetare, să introducă proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile noi şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, detalierea modificărilor aprobate potrivit acesteia, precum şi fişele proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile nou-introduse.

Art. 89. - Se autorizează ordonatorii principali de credite Să introducă modificări în volumul şi structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 ale instituţiilor publice subordonate finanţate parţial din venituri proprii, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare externă nerambursabilă (FEN) şi cheltuieli de capital, şi între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la alineatul 51.01.01. “Transferuri către instituţii publice.”

Art. 90. - (1) Operatorii economici care aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pot prevedea în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 majorarea cheltuielilor cu salariile peste limitele prevăzute la art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 186/2014, astfel:

a) cu sumele aferente reîntregirii cheltuielilor cu salariile pentru întregul an 2015, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale în anul 2014 pentru o fracţiune de an, cu respectarea în execuţie a politicii salariale pentru anul 2014;

b) cu sumele reprezentând constituirea/suplimentarea fondului de premiere anual, destinate stimulării personalului, care se poate constitui, în limita maximă de 1% din nivelul anual al cheltuielilor cu salariile de bază realizate în anul 2014, de către operatorii economici care au obţinut, în ultimii trei ani, indicele de creştere a productivităţii muncii mai mare decât indicele de creştere a câştigului mediu brut lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile, indici determinaţi pe baza indicatorilor realizaţi.

(2) Creşterea procentuală a cheltuielilor cu salariile, determinată de sumele prevăzute la alin. (1) lit. b), se prevede cu condiţia ca operatorii economici să programeze o creştere, cel puţin cu acelaşi procent, a productivităţii muncii aferentă anului 2015, faţă de productivitatea muncii realizată în anul 2014.

(3) Cheltuielile salariale prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) vor fi evidenţiate distinct în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri şi cheltuieli.

(4) Creşterile salariale prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli cu condiţia ca operatorii economici să nu programeze trimestrial şi anual pierderi şi plăţi restante sau, dacă prevăd, să programeze reducerea lor, conform unui program asumat de conducerea acestora, prin reflectarea în mod corespunzător în obiectivele şi criteriile de performanţă din contractele de mandat ale administratorilor şi directorilor.

Art. 91. - (1) Prin derogare de la art. 44 alin. (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze şi să aprobe virări de credite bugetare şi/sau de credite de angajament neutilizate de la “Obiective/proiecte de investiţii în continuare” şi “Obiective/proiecte de investiţii noi” la poziţia “Alte cheltuieli de investiţii”, cuprinse în programul de investiţii publice, anexă la bugetul acestora, în limita prevederilor bugetare aprobate.

(2) Creditele de angajament aferente cheltuielilor de investiţii cuprinse în programele de investiţii publice anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite se modifică, după caz, corespunzător creditelor bugetare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 92. - Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 şi 960 bis din 30 decembrie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 12, alineatul (13) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(13) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management şi Ministerul Transporturilor au obligaţia asigurării cu prioritate a cofinanţării naţionale din sumele primite în cadrul mecanismului top-up.”

2. La articolul 16, alineatele (2), (4) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite, în cursul întregului an, să introducă titlul de cheltuieli prevăzut la alin. (1) şi să asigure sumele necesare finanţării proiectelor/programelor aferente cadrului financiar multianual 2014-2020 prin virări de credite bugetare şi credite de angajament între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole.

(4) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate cumulat la titlurile de cheltuieli 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile FEN postaderare» şi titlul distinct prevăzut la alin. (1), redistribuiri de credite de angajament şi de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcţie de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor/programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare.

(7) Propunerile de credite de angajament şi credite bugetare, necesare asigurării finanţării proiectelor/programelor din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar multianual 2014-2020, se stabilesc de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pe baza valorii proiectelor aprobate şi/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanţate în cadrul programelor.”

3. La articolul 16, după alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (71)-(73), cu următorul cuprins:

“(71) Pentru asigurarea cofinanţării publice de la bugetul de stat a contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile, aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi a cheltuielilor ocazionate de implementarea programelor stabilite în sarcina Autorităţii de management, pentru programele 2014-2020, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management să efectueze virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, inclusiv de la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare».

(72) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al creditelor de angajament aprobate programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, redistribuiri de credite de angajament între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat cu rol de autoritate de management, în funcţie de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, pentru asigurarea sumelor necesare angajării cheltuielilor aferente contractelor de finanţare pentru exerciţiul financiar 2014-2020 potrivit prevederilor art. V alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile nr. 34/2015.

(73) Se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pentru perioada de programare 2014-2020 să introducă programe noi în anexa la bugetul acestora, precum şi să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al creditelor de angajament aprobate programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, redistribuiri de credite de angajament între programe în funcţie de stadiul implementării acestora, pentru asigurarea sumelor necesare angajării cheltuielilor aferente contractelor de finanţare pentru exerciţiul financiar 2014-2020 potrivit legislaţiei naţionale şi europene în vigoare.”

4. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculări Vehicule, să încheie contracte de achiziţii publice în baza acordurilor-cadru încheiate conform art. 16 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, precum şi acorduri-cadru şi contracte de achiziţie publică în limita sumei de 104.358 mii lei, pentru achiziţia de autovehicule cu dotări specifice, autoutilitare, camioane şi autobuze necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor structurilor/instituţiilor din cadrul/subordinea ministerului, din venituri proprii obţinute din activitatea de confecţionare şi valorificare a plăcilor cu numere de înmatriculare cu fond reflectorizant, şi să efectueze plăţi în limita sumei de 225.899 mii lei în anul 2015”.

5. Articolul 48 se abrogă.

6. Anexa nr. 4 se abrogă.

Art. 93. - Beneficiarii prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, care încheie contracte de finanţare cu autorităţile de management, potrivit art. I şi VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile, ordonatorii principali de credite, includ în buget creditele de angajament necesare finalizării obiectivelor de investiţii preluate în finanţare în cadrul programelor operaţionale şi creditele bugetare necesare achitării părţii rămase de executat din obiectivele de investiţii preluate în finanţare în cadrul programelor operaţionale.

Art. 94. - Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe se repartizează şi sumele reţinute în proporţie de 10% potrivit art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 95. - În anul 2015, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unităţile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la cap. III lit. B din anexa II la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează cu un post, respectiv de la 33 de posturi la 34 de posturi, la nr. crt. 4 - poziţia “Episcop, episcop-vicar patriarhal”, aferent funcţiei de episcop.

Art. 96. - În anul 2015, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unităţile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la cap. III lit. C din anexa II la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

a) nr. crt. 1 - poziţia “Vicepreşedinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal, prim-rabin” se majorează cu şase posturi, de la 46 de posturi la 52 de posturi, aferente funcţiei de vicar general (un post), consilier patriarhal (patru posturi), secretar general (un post);

b) la nr. crt. 3 - poziţia “Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop” se majorează cu trei posturi, de la 729 de posturi la 732 de posturi, aferente funcţiei de consilier eparhial (două posturi), secretar eparhial (un post).

Art. 97. - În anul 2015, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unităţile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la cap. III lit. D din anexa II la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează cu un post, respectiv de la 15.250 de posturi la 15.251 de posturi şi cu un post la nr. crt. 1 - poziţia “Cu studii superioare gradul I”, respectiv de la 3.018 posturi la 3.019 posturi, aferent funcţiei clericale de preot.

Art. 98. - După alineatul (9) al articolului 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor acte normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (91), cu următorul cuprins:

“(91) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), misiunile diplomatice ale României din străinătate pot achiziţiona autoturisme cu capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cm3 şi al căror preţ poate depăşi contravaloarea în lei a sumei de 18.000 euro, inclusiv T. VA., numai în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, pe bază de memorandum aprobat de Guvern.”

Art. 99. - Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. b) şi art. 26 alin. (5) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, şi ale art. 3 alin. (7) din Legea nr. 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de -2.679,3 milioane lei.

Art. 100. - Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. a)-c), art. 17 alin. (2), art. 24 şi art. 26 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, precum şi ale art. 2 şi art. 3 alin. (5)-(7) din Legea nr. 182/2014:

a) plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2015 de -1,86%;

b) plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2015 de 7,1%;

c) pentru anul 2015, plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistenţa financiară din partea Uniunii Europene şi a altor donatori, pentru bugetul general consolidat, bugetul de stat, bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii, precum şi plafonul nominal al soldului bugetului de stat se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţei de urgenţă;

d) pentru anul 2015, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat este de 49.854,3 milioane lei, din bugetul de stat este de 20.660,6 milioane lei, din bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale este de 21.183,8 milioane lei, din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate este de 162,3 milioane lei, din bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii este de 7.301,2 milioane lei şi din alte bugete componente ale bugetului general consolidat este de 275,6 milioane lei.

Art. 101. - Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 28 iulie 2015.

Nr. 20.


*) Anexele nr. 1-6 sunt reproduse în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ

pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. 1. - Bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr. 187/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 30 decembrie 2014, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.

Art. 2. - (1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Influenţele asupra cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, detaliate pe ordonatori principali de credite, sunt prevăzute în anexele nr. 1/01, 1/02 şi 1/03.

(3) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2015 se diminuează la venituri cu suma de 40.011 mii lei prin majorarea veniturilor curente cu suma de 889.522 mii lei şi diminuarea subvenţiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 929.533 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 40.011 mii lei.

(4) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2015 se diminuează la venituri cu suma de 55 mii lei, excedentul diminuându-se cu aceeaşi sumă.

Art. 3. - (1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj se diminuează la venituri cu suma de 21.468 mii lei prin majorarea veniturilor curente cu suma de 122.835 mii lei şi diminuarea subvenţiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 144.303 mii lei şi se diminuează la cheltuieli cu suma de 68.748 mii lei, înregistrând un excedent de 47.280 mii lei.

(3) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se majorează la venituri cu suma de 8.178 mii lei şi la cheltuieli cu suma de 13.801 mii lei, excedentul diminuându-se cu 5.623 mii lei.

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice să diminueze în bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015, capitolul 68.04 “Asigurări şi asistenţă socială”, la titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” alineatul 51.01.17 “Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat” cu suma de 15.000 mii lei şi să majoreze alineatul 51.01.19 “Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate” cu suma de 5.000 mii lei.

Art. 5. - Prin derogare de la prevederile art. 26 alin. (4) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, şi art. 3 alin. (6) şi (8) din Legea nr. 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015, se modifică plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, potrivit prevederilor din prezenta ordonanţă.

Art. 6. - (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate şi să introducă modificările prevăzute de prezenta ordonanţă în bugetul asigurărilor sociale de stat, în bugetul asigurărilor pentru şomaj şi în anexele la acestea pe anul 2015 şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, detalierea influenţelor aprobate.

(2) începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se repartizează sumele reţinute în proporţie de 10% în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Anexele nr. 1, 1/01, 1/02, 1/03 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.

 

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 28 iulie 2015.

Nr. 21.


*) Anexele nr. 1,1/01,1/02,1/03 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.