MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 401/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 401         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 8 iunie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

132. - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă

 

516. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            406. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.111. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garanţie izolată, utilizării garanţiei globale şi a dispensei de garanţie în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

            58. - Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 1 din 27 mai 2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore, cuvenite organismului de gestiune colectivă ADPFR pentru producătorii de fonograme pe care îi reprezintă, şi a comisionului datorat organismului colector UPFR pentru perioada 2011-2012

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 28 martie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2008, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

(21) Numărul unic pentru mesajele asociate apelurilor de urgenţă în reţelele publice de telefonie mobilă este 113.”

2. La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

(5) Mesajele asociate unor apeluri de urgenţă transmise către numărul 113 de persoane cu dizabilităţi de auz şi/sau vorbire înregistrate la administratorul SNUAU, precum şi mesajele scurte transmise de la numărul 113 sunt gratuite.”

3. La articolul 3, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

„d1) mesaj asociat unui apel de urgenţă - orice mesaj scurt (SMS), transmis ulterior unui apel de urgenţă, privind aceeaşi situaţie de urgenţă, către Serviciul de urgenţă 112, de o persoană cu dizabilităţi de auz şi/sau vorbire înregistrată la administratorul SNUAU, care necesită acţiunea agenţiilor specializate de intervenţie;”.

4. La articolul 3, după litera h) se introduce o nouă literă, litera h1), cu următorul cuprins:

„h1) mesaj abuziv - transmiterea repetată de mesaje scurte (SMS) către numărul 113, cu rea intenţie, de către o persoană care nu este înregistrată la administratorul SNUAU, sau transmiterea unui mesaj scurt (SMS) către numărul 113 pentru a aduce injurii operatorilor;”.

5. La articolul 10, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h). cu următorul cuprins:

„h) primesc mesaje asociate unui apel de urgenţă din reţelele publice de telefonie mobilă, de la utilizatorii cu dizabilităţi de auz si/sau vorbire.”

6. La articolul 12, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

j) primesc mesaje asociate unui apel de urgenţă din reţelele publice de telefonie mobilă, de la utilizatorii cu dizabilităţi de auz şi/sau vorbire.”

7. La articolul 15, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) de a asigura primirea şi retransmiterea mesajului asociat unui apel de urgenţă, indiferent de tipul de serviciu folosit de utilizatorul cu dizabilităţi de auz şi/sau vorbire.”

8. La articolul 18, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:

(3) Persoanele cu dizabilităţi de auz şi/sau vorbire au dreptul să comunice prin mesaje asociate unui apel de urgenţă, cu condiţia înregistrării prealabile în baza de date a SNUAU a numărului de telefon deţinut.

(4) Administratorul SNUAU are obligaţia de a organiza, la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, activitatea pentru înregistrarea numerelor de telefon care pot apela numărul unic pentru apeluri de urgenţă prin intermediul mesajelor asociate unui apel de urgenţă.

(5) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului au dreptul să tarifeze mesajele transmise către 113 de utilizatorii neînregistraţi conform alin. (4), distinct faţă de planul tarifar deţinut de respectivii utilizatori.”

9. La articolul 20, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

(12) Prin decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii se pot stabili şi alte modalităţi de realizare a localizării apelanţilor către SNUAU.”

10 La articolul 32 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

a) apelarea abuzivă a numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 sau transmiterea de mesaje abuzive la numărul 113, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 5 iunie 2015.

Nr. 132.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 iunie 2015.

Nr. 516.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Mihai Tudose

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 3 iunie 2015.

Nr. 406.

 

ANEXĂ

 

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

OPERATORUL ECONOMIC: SOCIETATEA NAŢIONALA A APE LOR MINERALE - S.A.

Sediul/Adresa: str. Scărlătescu nr. 15, Bucureşti, sectorul 1 Cod unic de înregistrare RO 1590040

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

30.397

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

30.257

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

140

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

27.921

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

27.789

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

3.295

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

17.211

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

6.551

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

4.516

C1

ch. cu salariile

13

3.858

C2

bonusuri

14

658

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

520

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

304

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1.211

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

732

2

 

Cheltuieli financiare

20

132

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

2.476

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

417

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

2.060

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

2.060

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

200

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

1.130

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

1.130

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

930

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

6.276

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

7.340

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

2.608

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

1.777

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

2.368

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

443

 

 

e)

alte cheltuieli

42

144

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1.482

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

1.482

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

152

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

152

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.336

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.115

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

199

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

918,5

8

 

Plăţi restante

55

0

9

 

Creanţe restante

56

4.700

 

* ) rd.50 = rd.155 din anexa 2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALA

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garanţie izolată, utilizării garanţiei globale şi a dispensei de garanţie în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun

 

Având în vedere dispoziţiile art. 195 paragraful 2 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 345 alin. (3) şi ale art. 372 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 10b, art. 16 alin. (3) şi art. 44 alin. (1) lit. a) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în vederea aplicării unitare a simplificărilor în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun,

în temeiul:

- art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare;

- art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garanţie izolată, utilizării garanţiei globale şi a dispensei de garanţie în cadrul regimului de tranzit comunitar/ comun, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.001/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garanţie izolată, utilizării garanţiei globale şi a dispensei de garanţie în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892 din 21 decembrie 2009.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 15 zile de la publicare.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 18 mai 2015.

Nr. 1.111.

 

ANEXĂ

 

NORME TEHNICE

privind autorizarea emiterii de titluri de garanţie izolată, utilizării garanţiei globale şi a dispensei de garanţie în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

            Art. 1. - Prezentele norme tehnice stabilesc procedura de autorizare de către autoritatea vamală a emiterii de titluri de garanţie izolată, a utilizării garanţiei globale şi a dispensei de garanţie în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun.

 

CAPITOLUL II

Autorizarea emiterii de titluri de garanţie izolată

 

Art. 2. - (1) Autorizaţia pentru emiterea titlurilor de garanţie izolată se acordă, la cerere, garanţilor, în situaţia şi condiţiile prevăzute la art. 342 alin. (2) şi art. 345 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 10b alin. (1) şi art. 16 alin. (3) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în aplicarea prevederilor art. 195 paragraful 3 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 10b alin. (3) din

apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificările şi completările ulterioare, autorizaţia nu se acordă operatorilor economici care:

a) au obligaţii bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuţii, inclusiv contribuţiile individuale ale salariaţilor şi orice alte venituri bugetare, cu excepţia celor eşalonate şi/sau reeşalonate la plată, precum şi a celor suspendate în condiţiile legii;

b) înregistrează debite faţă de autoritatea vamală;

c) sunt în stare de insolvenţă, se află în procedură de reorganizare ori lichidare judiciară sau figurează în evidenţa specială şi/sau în lista contribuabililor inactivi;

d) au comis abateri grave sau repetate împotriva legislaţiei vamale ori fiscale.

Art. 3. - (1) Cererea de autorizare pentru emiterea titlurilor de garanţie izolată se întocmeşte în scris de către operatorul economic şi conţine următoarele date:

a) denumirea operatorului economic şi sediul social al acestuia, numărul de telefon şi fax, precum şi alte date considerate ca necesare în vederea contactării;

b) codul unic de înregistrare;

c) numărul EORI atribuit de autoritatea vamală;

d) datele de identificare ale persoanelor care angajează legal operatorul economic: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul;

e) numărul titlurilor de garanţie izolată pe care intenţionează să le emită;

f) categoriile de mărfuri pentru care intenţionează să emită titluri de garanţie izolată.

(2) Cererea se depune la biroul de garanţie din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor, împreună cu următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare a operatorului economic, în copie;

b) copia actului constitutiv al operatorului economic, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;

c) certificatul de atestare fiscală, eliberat de autoritatea fiscală competentă;

d) cazierul fiscal;

e) actul de garanţie întocmit conform modelului din anexa 50 la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv anexa C2 la apendicele III la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificările şi completările ulterioare, în original;

f) specimenul unui titlu de garanţie izolată, întocmit conform modelului din anexa 54 la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv anexa C3 la apendicele III la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificările şi completările ulterioare, în original;

g) copia ultimului bilanţ contabil înregistrat la organele fiscale.

Art. 4. - (1) După verificarea condiţiilor de autorizare şi a documentelor depuse de operatorul economic, biroul de garanţie stabileşte cuantumul garanţiei aferente numărului maxim de titluri de garanţie izolată pe care intenţionează să le emită garantul.

(2) Cuantumul garanţiei stabilite şi modalităţile de constituire a acesteia se comunică, în scris, operatorului economic de către biroul de garanţie.

Art. 5. - (1) Autorizaţia prevăzută la art. 2 se eliberează de către Direcţia Generală a Vămilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, numai după constituirea garanţiei de către operatorul economic.

(2) în autorizaţie se menţionează:

a) numărul de referinţă al garanţiei;

b) codul de acces asociat numărului de referinţă al garanţiei;

c) categoriile de mărfuri excluse;

d) numărul de titluri de garanţie izolată ce pot fi emise.

Art. 6. - (1) Autorizaţia pentru emiterea titlurilor de garanţie izolată se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de către conducătorul Direcţiei Generale a Vămilor.

(2) Un exemplar al autorizaţiei se remite titularului şi un exemplar se reţine de biroul de garanţie din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor.

Art. 7. - (1) în aplicarea art. 347 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a art. 18 alin. (2) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, garantul comunică biroului de garanţie numărul şi seria titlurilor de garanţie izolată emise.

(2) Emiterea altor titluri de garanţie izolată, în limita garanţiei constituite, se aprobă de către biroul de garanţie, numai pentru titlurile de garanţie izolată utilizate pentru operaţiuni de tranzit care au fost încheiate.

Art. 8. - Prevederile art. 3 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), d), e) şi g), ale art. 4 şi 7 se aplică în mod corespunzător în situaţia în care garantul doreşte să majoreze numărul titlurilor de garanţie izolată pe care intenţionează să le emită.

Art. 9. - (1) Direcţia Generală a Vămilor anulează, revocă sau modifică autorizaţia pentru emiterea titlurilor de garanţie izolată în condiţiile prevăzute la art. 8-10 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările şi completările ulterioare, art. 348 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 19 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) împotriva deciziei de anulare, revocare sau modificare se poate formula plângere prealabilă în condiţiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Autorizarea pentru utilizarea garanţiei globale şi a dispensei de garanţie

 

Art. 10. - (1) Autorizaţia pentru utilizarea garanţiei globale/dispensei de garanţie se acordă operatorilor economici, la cerere, în condiţiile prevăzute la art. 373 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 45 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în aplicarea art. 373 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a art. 45 alin, (1) lit. b) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră că un principal obligat utilizează frecvent regimul de tranzit comunitar/comun, în situaţia în care efectuează/va efectua cel puţin 50 de operaţiuni de tranzit într-un an calendaristic.

(3) Prevederile art. 2 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(4) Titularul autorizaţiei pentru utilizarea garanţiei globale/dispensei de garanţie trebuie să depună şi declaraţii vamale de tranzit în procedură de rezervă atunci când sunt aplicabile prevederile art. 353 alin. (2) lit. b) şi ale anexei 37d la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 22 alin. (1) lit. b) şi ale anexei V din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 11. - (1) Cererea de autorizare pentru utilizarea garanţiei globale/dispensei de garanţie se întocmeşte în scris de către operatorul economic şi conţine următoarele date:

a) denumirea şi sediul social ale acestuia, numărul de telefon şi fax, precum şi alte date considerate ca necesare în vederea contactării;

b) codul unic de înregistrare;

c) numărul EORI atribuit de autoritatea vamală;

d) datele de identificare ale persoanelor care angajează legal operatorul economic: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul;

e) biroul/birourile de plecare unde se depun declaraţii de tranzit;

f) categoriile de mărfuri pentru care se depun declaraţii de tranzit;

g) procentul cu care se solicită reducerea valorii garanţiei globale stabilit în conformitate cu prevederile art. 380 alin. (2) şi art. 381 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 53 alin. (3) şi art. 54 alin. (2) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Cererea se depune la Direcţia Generală a Vămilor, împreună cu următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare a operatorului economic, în copie;

b) copia actului constitutiv al operatorului economic, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;

c) certificatul de atestare fiscală, eliberat de autoritatea fiscală competentă;

d) cazierul fiscal;

e) copia ultimului bilanţ contabil înregistrat la organele fiscale:

f) situaţia operaţiunilor de tranzit comunitar/comun efectuate în anul precedent, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

g) o previziune a operaţiunilor de tranzit comunitar/comun, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

h) documente doveditoare privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 380 şi 381 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 53 şi 54 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul solicitării garanţiei globale de valoare redusă/dispensei de garanţie. Lista documentelor doveditoare este prevăzută în anexa nr. 3;

i) o declaraţie pe propria răspundere prin care operatorul economic se obligă să informeze biroul de garanţie despre orice eveniment intervenit după acordarea autorizaţiei şi care poate avea impact asupra menţinerii sale sau a conţinutului.

(3) Prevederile alin. (2) lit. d) şi f) nu se aplică în situaţia prevăzută la art. 373 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 12. - (1) După verificarea condiţiilor de autorizare şi a documentelor depuse de operatorul economic, biroul de garanţie stabileşte valoarea de referinţă şi cuantumul garanţiei globale în conformitate cu prevederile art. 379 alin. (1) şi (2), art. 380 alin. (2) şi art. 381 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 52 alin. (1) şi (2), art. 53 alin. (3) şi art. 54 alin. (2) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în cazul utilizării garanţiei globale cu o valoare redusă, partea din valoarea de referinţă neacoperită de actul de garanţie nu poate depăşi 50% din cifra de afaceri menţionată în ultimul bilanţ contabil anual al operatorului economic.

(3) în cazul utilizării dispensei de garanţie, valoarea de referinţă nu poate depăşi nivelul capitalurilor proprii, menţionat în ultimul bilanţ contabil anual al operatorului economic.

(4) Valoarea de referinţă, cuantumul garanţiei globale stabilite şi modalităţile de constituire a acesteia se comunică, în scris, operatorului economic de către biroul de garanţie.

Art. 13. - (1) Autorizaţia prevăzută la art. 10 se eliberează de către Direcţia Generală a Vămilor cu respectarea prevederilor art. 375 alin. (2) şi art. 376 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 49 alin. (1) şi (2) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificările şi completările ulterioare. Modelul autorizaţiei este prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Autorizaţia de utilizare a garanţiei globale se eliberează numai după depunerea de către operatorul economic, în original, a unui act de garanţie în conformitate cu modelul prevăzut în anexa 48 la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în anexa C4 la apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) în autorizaţie se menţionează: a) numărul de referinţă al garanţiei;

b) codul de acces asociat numărului de referinţă al garanţiei;

c) categoriile de mărfuri excluse;

d) procentul de reducere a valorii garanţiei globale.

Art. 14. - (1) Autorizaţia de utilizare a garanţiei globale/dispensei de garanţie se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de conducătorul Direcţiei Generale a Vămilor.

(2) Un exemplar al autorizaţiei se remite titularului şi un exemplar se reţine de biroul de garanţie din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor.

Art. 15. - În baza autorizaţiei, biroul de garanţie eliberează certificatul/certificatele de garanţie globală/dispensă de garanţie în condiţiile prevăzute la art. 383 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 56 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 16. - Prevederile art. 10 alin. (3), art. 11 alin. (1), alin. (2) lit. c), d), e), f), g), h) şi alin. (3), art. 12 şi 15 se aplică în mod corespunzător în situaţia în care operatorul economic solicită ajustarea valorii de referinţă.

Art. 17. - (1) Prelungirea termenului de valabilitate al certificatelor de garanţie/dispensă de garanţie se acordă de biroul de garanţie, la cerere, în condiţiile prevăzute la art. 383 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 56 alin. (2) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Cererea de prelungire a termenului de valabilitate al certificatelor de garanţie globală/dispensă se întocmeşte în scris şi se depune la Direcţia Generală a Vămilor, împreună cu documentele prevăzute la art. 11 alin. (2).

(3) Prevederile art. 11 alin. (3) şi ale art. 12 alin. (2) sau, după caz, alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 18. - (1) Biroul de garanţie verifică anual îndeplinirea condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiilor pentru utilizarea garanţiei globale/dispensei de garanţie şi revizuieşte valoarea de referinţă a dispensei de garanţie şi a garanţiei globale cu o valoare redusă.

(2) Până la împlinirea unui an de la data emiterii/prelungirii certificatelor de garanţie/dispensă de garanţie, titularul autorizaţiei depune la biroul de garanţie documentele prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. c), d) şi e).

(3) Prevederile art. 11 alin. (3) şi ale art. 12 alin. (2) sau, după caz, alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 19. - (1) Direcţia Generală a Vămilor anulează, revocă sau modifică autorizaţia de utilizare a garanţiei globale/dispensei de garanţie în tranzitul comunitar/comun în condiţiile prevăzute la art. 8-10 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 377 şi 384 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 50 şi art. 57 alin. (1) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) împotriva deciziei de anulare, revocare sau modificare se poate formula plângere prealabilă în condiţiile art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Atunci când angajamentul garantului este revocat sau reziliat, biroul de garanţie păstrează actul de garanţie corespunzător cel puţin un an, exceptând cazul în care datoria a fost stinsă ori prescrisă sau garantul a fost informat despre recuperarea datoriei ori despre descărcarea regimului.

(4) în situaţia în care principalul obligat solicită eliberarea actului de garanţie înaintea expirării termenului prevăzut la alin. (3) va prezenta o declaraţie notarială privind angajamentul asumat faţă de autoritatea vamală de a achita eventualele datorii devenite exigibile în urma constatării ulterioare a unor operaţiuni de tranzit pentru care regimul nu a luat sfârşit în mod corect.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 20. - (1) Autorizaţiile pentru emiterea de titluri de garanţie izolată, utilizarea garanţiei globale şi a dispensei de garanţie în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun, emise înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice, rămân valabile.

(2) Principalii obligaţi autorizaţi să utilizeze garanţia globală cu o valoare redusă şi/sau dispensă de garanţie vor depune la biroul de garanţie, în termen de şase luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice, toate documentele prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. c), d), şi e) în vederea revizuirii valorilor de referinţă şi a verificării condiţiilor care au stat la baza eliberării autorizaţiei.

Art. 21. - Dispoziţiile prezentelor norme tehnice se completează cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Convenţiei privind regimul de tranzit comun, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 22. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele tehnice

 

ROMÂN IA

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

DIRECŢIA GENERALA A VĂMILOR

 

- Model -

 

AUTORIZAŢIE

pentru emiterea titlurilor de garanţie izolată nr. ........

În baza prevederilor art. 195 paragraful 2 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 10b alin. (1) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

Societatea ............................, CUI ........................., cu sediul în .................................................., este autorizată să emită titluri de garanţie izolată potrivit art. 195 paragraful 2 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 10b alin. (1) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificările şi completările ulterioare.

Titlurile de garanţie izolată sunt/nu sunt valabile pentru operaţiuni de tranzit comunitar/comun pentru toate categoriile de mărfuri.

Categoriile de mărfuri excluse: mărfuri care figurează în anexa 44c la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în anexa I la apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificările şi completările ulterioare.

Numărul de referinţă al garanţiei alocat de NCTS-RO este: ................................................................................................

Codul dumneavoastră de acces este ......................

Numărul de titluri de garanţie izolată ce pot fi emise: .....................

Societatea ..................... are obligaţia să anunţe biroul de garanţie despre toate modificările care pot influenţa această autorizaţie şi utilizarea titlurilor de garanţie izolată.

 

....................................................................................................................................................

(funcţia, numele, semnătura conducătorului şi ştampila Direcţiei Generale a Vămilor)

 

ANEXA Nr. 2

la normele tehnice

 

Situaţia operaţiunilor de tranzit comunitar/comun efectuate în anul precedent şi Situaţia operaţiunilor de tranzit comunitar/comun previzionate a fi efectuate, prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. f) şi g) Normele tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garanţie izolată, utilizarea garanţiei globale şi a dispensei de la garanţie în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.111/2015

 

Luna

 

Numărul de operaţiuni

Valoarea mărfurilor tranzitate în euro

Nivelul taxei vamale cel mai ridicat (%)

Garanţia aferentă mărfurilor tranzitate în lei

Suma taxelor vamale, TVA şi accize pentru săptămâna cea mai reprezentativă (lei)

Ianuarie

 

 

 

 

 

Februarie

 

 

 

 

 

Martie

 

 

 

 

 

Aprilie

 

 

 

 

 

Mai

 

 

 

 

 

Iunie

 

 

 

 

 

Iulie

 

 

 

 

 

August

 

 

 

 

 

Septembrie

 

 

 

 

 

Octombrie

 

 

 

 

 

Noiembrie

 

 

 

 

 

Decembrie

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

Valoarea de referinţă propusă:

 

 

 

 

 

Semnătura, ştampila

 

ANEXA Nr. 3

la normele tehnice

 

Lista documentelor doveditoare prevăzută la art. 11 alin. (2) lit. h) privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 380 şi 381 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicară a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările şl completările ulterioare, respectiv la art. 53 şi 54 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 

Condiţie

Document doveditor

 

 

1. Experienţă suficientă în utilizarea regimului de tranzit comunitar/comun

O declaraţie pe propria răspundere în care menţionează:

- data de la care utilizează regimul de tranzit comunitar/comun în calitate de principal obligat;

- biroul/birourile de plecare la care a depus declaraţii de tranzit comunitar/comun;

- că nu are operaţiuni de tranzit emise cu 30 de zile înainte de data depunerii cererii de autorizare şi neîncheiate, pentru care nu a prezentat dovezi emise de autorităţi vamale, care să permită efectuarea procedurii de cercetare.

2. Nivel ridicat de cooperare cu autorităţile vamale

- Copie de pe autorizaţia de acces la NCTS/T1/T2.

- Declaraţie-angajament din care să rezulte că va înscrie în declaraţia de tranzit comunitar/comun date suplimentare, altele decât cele obligatorii (valoarea mărfurilor, încadrarea tarifară).

- Declaraţie-angajament din care să rezulte că va depune declaraţii de tranzit şi în procedură de rezervă, atunci când NCTS este indisponibil.

3. Controlul operaţiunilor de transport

- Copie de pe licenţa pentru transportul rutier public de mărfuri în trafic internaţional; sau

- copie de pe contractul/contractele pe termen lung cu un transportator/ transportatori, însoţite de dovezi care atestă calitatea de transportator a acestora din urmă (copie de pe licenţa de transport sau copie a autorizaţiei de utilizare a carnetelor TIR); şi

- dovezi că transportatorul/transportatorii aplică norme de securitate ridicate (certificare ISO).

4. Capacitate financiară bună, suficientă pentru a-şi îndeplini obligaţiile

- Scrisoare de bonitate eliberată de o bancă comercială, în original, care să conţină următorii indicatori: lichiditatea curentă, solvabilitatea financiară. - Copia ultimului bilanţ contabil anual, pentru analiza capitalurilor proprii, a contului de profit/pierdere, a indicatorului lichiditate curentă şi a indicatorului solvabilitate generală.

 

ANEXA Nr. 4

la normele tehnice

 

ROMÂNIA

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR

 

- Model –

 

AUTORIZAŢIE

pentru utilizarea garanţiei globale/dispensei de garanţie în tranzitul comunitar/comun

nr. ..........

În baza prevederilor art. 372 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilirea unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 44 alin. (1) lit. a) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2005, aprobată prin Legea nr. 22/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

Societatea ............................. CUI ............................, cu sediul în ............................. este autorizata să utilizeze dispensa de garanţie/garanţia globală la nivelul a 100%/50%/30% din valoarea de referinţă în tranzitul comunitar/comun.

Garanţia globală/dispensa de garanţie este/nu este valabilă pentru operaţiuni de tranzit comunitar/comun pentru toate categoriile de mărfuri.

Categoriile de mărfuri excluse: mărfuri care figurează în anexa 44c la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în anexa I la apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificările şi completările ulterioare.

Societatea ............................ are obligaţia să anunţe biroul de garanţie despre toate modificările care pot influenţa această autorizaţie şi utilizarea garanţiei globale/dispensei de garanţie.

Prezenta autorizaţie conţine anexele nr. 1 şi 2.

 

....................................................................................................................................................

(funcţia, numele, semnătura conducătorului şi ştampila Direcţiei Generale a Vămilor)

 

ANEXA Nr. 1

la autorizaţie

 

MODIFICARE

Data modificării autorizaţiei

Tipul modificării

Semnătura conducătorului şi ştampila Direcţiei Generale a Vămilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la autorizaţie

 

Numărul de referinţă al garanţiei alocat de NCTS-RO este: ...................................

Codul dumneavoastră de acces este .............

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 1 din 27 mai 2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiei compensatorii pentru copia privata pentru operele reproduse după înregistrări sonore, cuvenite organismului de gestiune colectivă ADPFR pentru producătorii de fonograme pe care îi reprezintă, şi a comisionului datorat organismului colector UPFR pentru perioada 2011-2012

 

În conformitate cu prevederile art. 1312 alin. (8) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de Referatul Secretariatului general al Corpului de arbitri nr. RG 11/4.421 din 28 mai 2015,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare, şi ale Deciziei prim-ministrului nr. 289/2014 privind numirea domnului Leonard Artur Horvath în funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea arbitrală nr. 1 din 27 mai 2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore, cuvenite organismului de gestiune colectivă ADPFR pentru producătorii de fonograme pe care îi reprezintă, şi a comisionului datorat organismului colector UPFR pentru perioada 2011-2012, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se publică pe site-ul www.orda.ro

 

p. Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Adrian Ghimpu

 

Bucureşti, 29 mai 2015.

Nr. 58.

 

ANEXĂ

 

HOTĂRÂREA ARBITRALĂ Nr. 1

din data de 27 mai 2015

privind stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore, cuvenite organismului de gestiune colectivă ADPFR pentru producătorii de fonograme pe care îi reprezintă şi a comisionului datorat organismului colector UPFR pentru perioada 2011-2012

 

Dosarul nr. 2/2013

Completul de arbitraj compus din:

- Tănăsescu Mihai Alexandru - preşedinte

- Ciubota Cătălin Ion - arbitru

- Popescu Raluca Andreea - arbitru

- Uliescu Marilena - arbitru

- Amzar Geta-Gabriela - arbitru

 

Pe rol se află cererea de arbitraj formulată de Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (denumită în continuare UPFR), având drept obiect stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore, cuvenite organismului de gestiune colectivă ADPFR pentru producătorii de fonograme pe care îi reprezintă şi a comisionului datorat organismului colector UPFR pentru perioada 2012-2014, respectiv cererea de arbitraj formulată de Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (denumită în continuare ADPFR), având drept obiect stabilirea modalităţii de repartizare, în cote procentuale, între organismele de gestiune colectivă, a drepturilor producătorilor de fonograme, ADFPR şi UPFR, a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată cuvenită producătorilor de fonograme, titulari de drepturi conexe, pentru operele reproduse după înregistrări sonore, precum şi a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune desemnat colector pentru drepturile producătorilor de fonograme pentru perioada 2012-2014.

Cererile de arbitraj formulate de UPFR şi ADPFR au ca temei juridic prevederile dispoziţiile art. 1312 alin. (3)-(9) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, şi au ca obiect stabilirea modalităţii de repartizare, în cote procentuale, între organismele de gestiune colectivă ADFPR şi UPFR, a drepturilor producătorilor de fonograme, a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată cuvenită producătorilor de fonograme, titulari de drepturi conexe, pentru operele reproduse după înregistrări sonore, precum şi a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune desemnat colector pentru drepturile producătorilor de fonograme pentru perioada 2012- 2014.

Arbitrajul s-a desfăşurat la termenele din data de 27 martie 2013, 2 aprilie 2013, 10 aprilie 2013, 24 aprilie 2013, 9 aprilie 2014, 6 mai 2015, 11 mai 2015,19 mai 2015.

Dezbaterile pe fond au avut loc la data de 19 mai 2015, fiind consemnate în încheierea de şedinţă care face parte integrantă din prezenta.

Termenul de arbitraj a fost prelungit cu 15 zile, potrivit dispoziţiei directorului ORDA.

Completul, având nevoie de timp pentru a delibera şi a da părţilor posibilitatea de a depune concluzii scrise, a amânat pronunţarea pentru data de 27 mai 2015.

Dezbaterile au avut loc la sediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), cu participarea tuturor arbitrilor care fac parte din complet.

Având în vedere înscrisurile administrate, dezbaterile şi concluziile părţilor, completul de arbitri constată:

Constituirea iniţială a completului de arbitraj a fost realizată cu respectarea prevederilor art. 1311 alin. (4) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, părţile fiind convocate pentru tragerea la sorţi în vederea desemnării arbitrilor.

Prin cererea de arbitraj, UPFR a solicitat stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore cuvenite organismului de gestiune colectivă ADPFR pentru producătorii de fonograme pe care îi reprezintă şi a comisionului datorat organismului colector UPFR pentru perioada 2012-2014.

Prin cererea de arbitraj, ADPFR a solicitat stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrările sonore cuvenite organismului de gestiune colectivă ADPFR pentru producătorii de fonograme pe care îi reprezintă, şi comisionul datorat organismului colector UPFR pe această sursă, pentru perioada 2012-2014.

La termenul din 27 martie 2013 ADPFR a formulat cerere de recuzare a arbitrului desemnat Voican Maria Mădălina, cerere întemeiată pe prevederile art. 42 alin. (1) pct. 13 din Codul de procedură civilă. Având în vedere faptul că la acest termen onorariul arbitral nu fusese pus în discuţia părţilor şi achitat, completul nu a putut să se pronunţe asupra cererii de recuzare formulate de ADPFR.

La termenul din data de 2 aprilie 2013 UPFR a precizat cererea de arbitraj în sensul completării acesteia cu solicitarea de a stabili criteriile de repartizare a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrările sonore cuvenite organismului de gestiune colectivă ADPFR pentru producătorii de fonograme pe care îi reprezintă şi a comisionului datorat organismului de gestiune colectivă desemnat colector UPFR pe această sursă, inclusiv pentru perioada anului 2011, obiectul dedus judecăţii vizând perioada 2011-2014. La acelaşi termen, UPFR a invocat excepţia de nelegalitate a Deciziei ORDA nr. 249/2011 pentru stabilirea proporţiei remuneraţiei cuvenite fiecărui organism de gestiune colectivă din domeniul producătorilor de fonograme din remuneraţiile compensatorii pentru copie privată, prin raportare la dispoziţiile art. 1312 alin. (3) lit. c) şi art. 133 alin. (5) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

ADPFR a depus o cerere prin care a solicitat schimbarea denumirii Dosarului arbitral nr. 2/2013 sub forma Dosarul arbitral nr. 2/2013 privind stabilirea modalităţii de repartizare, în cote procentuale, între organismele de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme, ADPFR şi UPFR, a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată cuvenite producătorilor de fonograme, titulari de drepturi conexe, pentru operele reproduse după înregistrări sonore, precum şi a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune desemnat colector pentru drepturile producătorilor de fonograme pentru perioada 2012-2014”.

Atât ADFPR, cât şi UPFR au solicitat amânarea cauzei pentru a lua cunoştinţă de cererile de arbitraj şi de înscrisurile anexate

Completul a luat act de cererea ADPFR privind recuzarea doamnei arbitru Maria Mădălina Voican şi a constatat necompetenţa sa funcţională în privinţa cererii de recuzare formulate de ADPFR, dispunând ataşarea înscrisului care consemnează cererea de recuzare la dosarul de arbitraj. În ceea ce priveşte cererea de schimbare a denumirii dosarului formulate de ADFPR, completul o respinge, având în vedere faptul că prezentul dosar de arbitraj nu poartă o denumire, ci este identificat numai prin numărul de înregistrare şi anul înregistrării. Se admit cererile de amânare a arbitrajului formulate de părţi şi se acordă termen data de 10 aprilie 2010.

La termenul din data de 10 aprilie 2013 ADPFR depune note de concluzii prin care solicită respingerea excepţiei de nelegalitate formulate de UPFR la termenul din data de 2 aprilie 2013 şi invocă excepţia inadmisibilităţii cererii precizătoare a cererii de arbitraj formulate de UPFR la acel termen.

UPFR depune întâmpinare împotriva cererii de arbitraj formulate de ADPFR.

ADPFR solicită amânarea cauzei în vederea studierii întâmpinării. Ambele părţi solicită admiterea probei cu înscrisuri.

Completul uneşte ambele excepţii invocate (excepţia nelegalităţii Deciziei ORDA nr. 249/2011 şi excepţia inadmisibilităţii cererii precizătoare a cererii de arbitraj formulate de UPFR la termenul din data de 2 martie 2013) cu fondul cauzei şi stabileşte termen pentru continuarea arbitrajului la data de 24 aprilie 2013.

La termenul din data de 24 aprilie 2013 ADPFR depune o cerere precizătoare a cererii de arbitraj, solicitând indicarea cotelor procentuale cuvenite fiecărui criteriu de repartiţie propus. Completul de arbitraj pune în discuţie cu prioritate suspendarea cauzei, raportat la cererea de recuzare a arbitrului desemnat Voican Maria Mădălina, şi, în temeiul art. 413 alin. (1) pct. 1 şi 3 coroborate cu art. 49 alin. (2) din Codul de procedură civilă, suspendă judecarea cererilor de arbitraj până la pronunţarea Tribunalului Bucureşti asupra cererii de recuzare formulate de ADPFR.

La data de 31 martie 2014 UPFR formulează cerere de repunere pe rol a cauzei arbitrale din Dosarul nr. 2/2013, având în vedere soluţionarea definitivă şi irevocabilă a Dosarului nr. 13.626/3/2013 de instanţa Tribunalului Bucureşti, Secţia a III-a civilă, în sensul respingerii cererii de recuzare a doamnei arbitru Maria Mădălina Voican.

La termenul din data de 9 aprilie 2014, ADPFR invocă excepţia nelegalei constituiri a completului de arbitraj, motivate de faptul că mandatul unor membri ai completului de arbitraj s-a încheiat, acesta fiind limitat la o perioadă de 3 ani. Reprezentanta UPFR susţine că membrii completului de arbitraj trebuie să finalizeze prezentul dosar.

Preşedintele completului de arbitraj pune în discuţie aspectele referitoare la autoritatea jurisdicţională competentă să soluţioneze excepţia invocată şi situaţia onorariilor în ipoteza admiterii acestei excepţii.

Având în vedere susţinerile părţilor şi motivarea consemnată în încheierea de şedinţă întocmită la data de 9 aprilie 2014, în temeiul art. 547 din Codul de procedură civilă, completul dispune trimiterea dosarului către Tribunalul Bucureşti în vederea soluţionării excepţiei nelegalităţii compunerii completului de arbitraj invocate de ADPFR, reţinând şi opinia separată a domnului arbitru Victor Babiuc.

Prin Sentinţa civilă nr. 499/07.04.2015, Tribunalul Bucureşti a admis excepţia nelegalei compuneri a completului de arbitraj invocate de ADPFR privind pe doamna Voican Maria Mădălina şi domnii Victor Babiuc şi Dan Cristian Gozia.

Prin Adresa nr. 8.657/22.04.2015, înregistrata la ORDA cu nr. RGII/3333/22.04.2015, UPFR a solicitat reluarea procedurii de arbitraj. Prin Adresa ORDA nr. RGII/IES/3406/24.04.2015 Secretariatul General al Corpului de Arbitri de pe lângă ORDA a convocat părţile pentru reluarea procedurii de arbitraj, respectiv pentru tragerea la sorţi a 3 arbitri titulari şi 3 arbitri de rezervă, conform art. 1312 din Legea nr. 8/1996, modificată şi completată.

La termenul din data de 6 mai 2015, având în vedere imposibilitatea obiectivă de prezentare a doamnei arbitru Amzar Geta-Gabriela, completul acordă termen pentru data de 11 mai 2015.

La termenul din data de 11 mai 2015, completul a admis cererea de repunere a cauzei pe rol şi a constatat legala sa constituire. Reprezentanţii ADPFR formulează oral o cerere de renunţare la arbitraj, arătând că au depus în acest sens şi un înscris la Secretariatul Corpului de Arbitri.

Reprezentantul UPFR este de acord cu cererea de renunţare formulată de ADPFR şi menţionează că nu mai are alte probe de administrat, urmând să depună concluzii scrise până la termenul stabilit. Completul ia act de cererea de renunţare formulată de ADPFR şi stabileşte termen pentru soluţionarea cauzei la data de 19 mai 2015.

La termenul din data de 19 mai 2015, completul pune în discuţia părţilor cererea ADPFR cu privire la termenul arbitrajului şi onorariile arbitrilor depusă la data de 14 mai 2015. Reprezentanţii UPFR solicită respingerea acesteia în integralitate potrivit art. 1312 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 8/1996. Completul urmează a se pronunţa asupra acestei cereri odată cu soluţionarea cauzei.

În ceea ce priveşte excepţia lipsei de obiect a prezentului arbitraj invocată de ADPFR, completul dispune unirea excepţiei cu fondul cauzei.

Reprezentantul UPFR solicită respingerea excepţiei inadmisibilităţii cererii, admiterea excepţiei de nelegalitate a hotărârii ORDA nr. 249/2011, precum şi admiterea cererii de arbitraj, aşa cum a fost precizată, cu cheltuieli de judecată.

Pentru a da posibilitatea ADPFR să depună concluzii scrise, completul amână pronunţarea cauzei până la 27 mai 2015. La termen UPFR depune concluzii scrise privind excepţiile invocate şi fondul cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, completul arbitral constată:

În ceea ce priveşte cererea ADPFR depusă la data de 14 mai 2015, prin care se solicită pronunţarea cu privire la termenul arbitrajului şi onorariile arbitrilor, completul de arbitraj constată respectarea termenului de arbitraj prevăzut de art. 1312 alin. 7 din Legea nr. 8/1996, faţă de împrejurarea că în perioada 24 aprilie 2013-11 mai 2015 cauza a fost suspendată, ca urmare a naşterii unor incidente procedurale, respectiv soluţionării cererii de recuzare a arbitrului Voican Maria Mădălina, formulată de ADPFR şi, ulterior, a soluţionării excepţiei nelegalei compuneri a completului de arbitraj, invocată de ADPFR.

Ca atare, la calculul termenului arbitrajului se va avea în vedere timpul scurs înainte de suspendare şi timpul scurs după repunerea pe rol a cauzei. verificând lucrările dosarului, completul de arbitraj constată că a fost respectat întocmai termenul prevăzut de art. 1312 alin. (7) din Legea nr. 8/1996.

În ceea ce priveşte onorariile arbitrilor stabilite la data de 27 martie 2013, acestea se vor menţine, reducerea cuantumului fiind posibilă doar în situaţia în care arbitrajul se întrerupe fără a se pronunţa o hotărâre, în sensul prevăzut de dispoziţiile art. 599 din Codul de procedură civilă. Restituirea onorariilor achitate nu este, de asemenea, posibilă raportat la faptul că formularea cererii de renunţare la arbitraj a fost făcută ulterior primei zile de înfăţişare în procedura de arbitraj.

Faţă de aceste argumente, completul de arbitraj respinge cererea formulată de ADPFR la 14 mai 2015 ca neîntemeiată.

În ceea ce priveşte excepţia de nelegalitate a Deciziei ORDA nr. 249/2011, completul de arbitraj constată că prin excepţia invocată, UPFR a criticat Decizia ORDA nr. 249/2011 pentru nelegalitate, motivat de faptul că ORDA şi-a depăşit atribuţiile expres prevăzute de Legea nr. 8/1996, dispunând asupra unor drepturi private, respectiv a stabilit că: pentru anul 2011 proporţia remuneraţiei cuvenită fiecărui organism de gestiune colectivă din domeniul producătorilor de fonograme din remuneraţiile pentru copia privată este: 95% pentru UPFR şi 5% pentru ADPFR.”

ADPFR a solicitat respingerea excepţiei, invocând în acest sens necompetenţa instanţei arbitrale de a se pronunţa asupra excepţiei de nelegalitate a unui act administrativ, competenţa aparţinând în acest caz doar instanţelor de contencios administrativ.

Analizând excepţia invocată şi apărările părţilor, completul de arbitraj constată că, în raport cu dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 554/2004, legalitatea unui act administrativ unilateral cu caracter individual poate fi cercetată oricând pe cale de excepţie de către instanţa învestită cu fondul litigiului.

Completul de arbitraj constituit conform Legii nr. 8/1996 reprezintă instanţa învestită cu fondul litigiului”, în înţelesul art. 4 din Legea nr. 554/2004, iar Decizia ORDA nr. 249/2011 reprezintă un act administrativ unilateral ce se circumscrie dispoziţiilor art. 2 lit. c) din Legea nr. 554/2004, astfel încât analizarea excepţiei de nelegalitate a Deciziei ORDA nr. 249/2011 intră în competenţa funcţională a prezentului complet de arbitraj.

În ceea ce priveşte Decizia ORDA nr. 249/2011, completul constată că aceasta este dată cu încălcarea dispoziţiilor art. 138 din Legea nr. 8/1996, întrucât prin emiterea ei s-a procedat la împărţirea remuneraţiei între cele două organisme, fapt ce excede atribuţiilor ORDA expres prevăzute de lege.

În consecinţă, completul de arbitraj admite excepţia de nelegalitate a Deciziei ORDA nr. 249/2011, urmând să dea eficienţă la soluţionarea cauzei dispoziţiilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 554/2004.

Cu privire la excepţia inadmisibilităţii cererii precizătoare a cererii de arbitraj formulate de UPFR la termenul din data de 2 martie 2013, invocată de ADPFR, completul de arbitraj urmează a o respinge ca nefondată, întrucât din conţinutul dispoziţiilor art. 133 din Legea nr. 8/1996, nu rezultă obligativitatea unor negocieri între organismele de gestiune colectivă ca etapă obligatorie prealabilă arbitrajului.

În situaţia protocoalelor ce trebuie încheiate organismele de gestiune colectivă pentru stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiei compensatorii şi a comisionului datorat organismului colector, Legea nr. 8/1996 nu a impus o etapă a negocierilor obligatorie, ci doar un termen de încheiere a acestui protocol de 30 de zile.

Completul constată că în cauză sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate ale cererii precizătoare de arbitraj, respectiv: lipsa unui protocol încheiat între cele două părţi, expirarea termenului de 30 de zile şi cererea de iniţiere a procedurii de arbitraj.

Susţinerea ADPFR potrivit căreia domeniul supus reglementării prin cererea de arbitraj ce formează obiectul prezentului dosar intră sub incidenţa Deciziei ORDA nr. 249/2011 este nefondată, întrucât odată cu admiterea excepţiei de nelegalitate a acestei decizii, ea nu mai este aptă să producă efecte juridice între părţi, intervenind astfel necesitatea reglementării modalităţii de repartizare a remuneraţiei compensatorii şi a comisionului datorat organismului colector.

Prin urmare, completul de arbitraj respinge excepţia inadmisibilităţii cererii precizătoare a cererii de arbitraj ca nefondată.

Cu privire la excepţia lipsei de obiect a prezentului arbitraj invocată de ADPFR, completul de arbitraj urmează a o admite în parte, pentru următoarele considerente: în motivarea excepţiei invocate, ADPFR a arătat că prin Sentinţa civilă nr. 180/12.02.2015 a Tribunalului Bucureşti, pronunţată în Dosarul nr. 33.489/3/2014 de Secţia a V-a civilă, a fost reglementată situaţia remuneraţiilor compensatorii cuvenite producătorilor de fonograme pentru copia privată pentru anul 2012, iar pentru anii 2013-2014 a fost reglementată prin Protocolul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Decizia ORDA nr. 173/10.10.2013.

Verificând înscrisurile depuse la dosar, completul de arbitraj constată că excepţia lipsei de obiect este întemeiată în parte, doar în ceea ce priveşte perioada 2013-2014, întrucât aceasta face obiectul Protocolului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Decizia ORDA nr. 173/10.10.2013.

În ceea ce priveşte anul 2012, completul constată, pe de o parte, că Sentinţa civilă nr. 180/12.02.2015 a Tribunalului Bucureşti invocată de ADPFR nu este definitivă şi nici măcar redactată până la data soluţionării prezentului arbitraj, iar, pe de altă parte, obiectul cererii de chemare în judecată din Dosarul nr. 33.489/3/2014 (restituirea de către ADPFR a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată, aferentă perioadei ianuarie-octombrie 2012, pe care UPFR a repartizat-o către ADPFR în baza Deciziei ORDA nr. 72/2012 ce a fost anulată) este diferit de cel al cererii de arbitraj.

Obiectul prezentului arbitraj, determinat în baza cererilor precizătoare depuse de UPFR şi ca urmare a renunţării la cererea de arbitraj formulată de ADPFR, îl constituie stabilirea unor criterii de repartiţie a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele produse după înregistrări sonore, cuvenite organismului de gestiune colectivă ADPFR pentru producătorii de fonograme pe care îi reprezintă şi a comisionului datorat organismului colector UPFR pe această sursă, pentru perioada 2011-2012.

Prin urmare, completul de arbitraj admite în parte excepţia lipsei de obiect a arbitrajului pentru perioada 2013-2014.

Cu privire la fondul cauzei:

În primul rând, completul trebuie să stabilească obiectul prezentului arbitraj, în funcţie de cererile şi susţinerile părţilor formulate în cursul prezentei proceduri. Prin cererile iniţiale de arbitraj, părţile au solicitat stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore, cuvenite organismului de gestiune colectivă ADPFR pentru producătorii de fonograme pe care îi reprezintă şi a comisionului datorat organismului colector UPFR pentru perioada 2012-2014. Ulterior, UPFR a formulat o cerere completatoare prin care a solicitat extinderea arbitrajului şi pentru perioada 2011, cu privire la care completul a respins excepţia inadmisibilităţii formulată de ADPFR, pentru motivele expuse în cadrul prezentei hotărâri. În cursul prezentei proceduri, părţile au încheiat, pentru perioada 2013-2014, Protocolul privind criteriile de repartizare a sumelor cuvenite ADPFR reprezentând remuneraţie compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore pentru perioada 2013-2014, publicat prin Decizia ORDA nr. 173/10.10.2013, iar ADPFR a renunţat la propria cerere de arbitraj. Curtea a apreciat ca întemeiată excepţia de nelegalitate a Deciziei ORDA nr. 249/2011 pentru stabilirea proporţiei remuneraţiei cuvenite fiecărui organism de gestiune colectivă din domeniul producătorilor de fonograme din remuneraţiile pentru copia privată. Prin urmare, ca efect al admiterii acestei excepţii, completul va înlătura aplicabilitatea acesteia, în concordanţă cu dispoziţiile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 554/2004, potrivit cărora În cazul în care a constatat nelegalitatea actului administrativ cu caracter individual, instanţa în faţa căreia a fost invocată excepţia de nelegalitate va soluţiona cauza, fără a ţine seama de actul a cărui nelegalitate a fost contestată”.

Având în vedere toate aceste aspecte, completul apreciază că obiectul prezentului arbitraj îl constituie cererea UPFR în vederea stabilirii criteriilor de repartizare a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore, cuvenite organismului de gestiune colectiva ADPFR pentru producătorii de fonograme pe care îi reprezintă şi a comisionului datorat organismului colector UPFR pentru perioada 2011-2012.

În susţinerea cererii sale, UPFR a propus următoarele criterii de repartizare:

- criteriul utilizării reale a repertoriului membrilor ADPFR ca urmare a copierii muzicii ascultate la posturile de radio, conform studiilor de piaţă;

- criteriul utilizării reale a repertoriului membrilor ADPFR ca urmare a copierii muzicii ascultate la posturile de televiziune conform studiului de piaţă;

- criteriul proporţiei repertoriului gestionat de ADPFR pentru propriii membri, raportat la repertoriul gestionat de UPFR pentru toţi producătorii de fonograme, cu excepţia membrilor ADPFR, denumit în continuare criteriul repertorii lor”, aplicabil ca urmare a copierii în mod privat a fonogramelor utilizate pe internet, în mediul privat, în magazine de specialitate şi alte surse.

Pentru susţinerea acestor criterii UPFR a depus la dosarul arbitral două studii de piaţă realizate de Reveal Marketing Research. în anii 2011 şi 2013.

În ceea ce priveşte comisionul datorat colectorului colectiv s-a solicitat stabilirea unei valori de 7%.

Având în vedere susţinerile părţilor, precum şi probele administrate pe parcursul prezentei proceduri, completul apreciază că pentru stabilirea unor criterii echitabile pentru repartizarea remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore trebuie făcute unele aprecieri esenţiale asupra tipului de utilizare. În materie de copie privată, remuneraţia compensatorie se datorează pentru copia realizată, iar nu pentru suportul pe care o astfel de copie se poate face. Copia privată reprezintă reproducerea în scop de folosinţă personală sau pentru cercul normal al unei familii. În aceste condiţii este aproape imposibil de determinat o pondere a utilizării reale în domeniul copiei private, Dacă în cazul comunicării publice a fonogramelor ar putea exista unele criterii obiective pentru întocmirea unui studiu de piaţă care să ofere o situaţie relevantă a utilizării reale (prin analizarea playlist-urilor), în cazul copiei private multitudinea de factori ce nu pot fi cuantificaţi în mod real nu poate susţine un studiu convingător în ceea ce priveşte această utilizare, rezultatele putând varia în funcţie de eşantioanele analizate.

Mai mult decât atât, studiile de piaţă depuse la dosar nu au fost agreate de părţile din prezentul arbitraj nici în privinţa obiectivelor lor, nici în privinţa realizatorilor, un motiv în plus pentru complet de a nu ţine seama de concluziile acestora.

Nici criteriul hologramelor achiziţionate de membrii fiecărui OGC propus de ADPFR nu poate fi luat în considerare, având în vedere că, în materia copiei private, remuneraţia compensatorie se datorează pentru copia realizată, iar nu pentru suportul pe care o astfel de copie se poate face, iar criteriul de repartizare trebuie să fie aplicat unitar, indiferent de sursa de colectare (radio, tv, internet).

În aceste condiţii, completul apreciază că, având în vedere natura utilizării, se impune a da preferinţă criteriului repertoriilor gestionate de fiecare organism de colectare. Acest criteriu ar da cel mai bine eficienţă caracterului compensator al remuneraţiei aferente copiei private, ar simplifica procedurile de repartizare a remuneraţiei între organisme şi ar reprezenta o distribuire echitabilă a remuneraţiei. În plus s-ar realiza şi o scădere a costurilor aferente procedurilor de repartizare.

În ceea ce priveşte comisionul datorat colectorului colectiv, solicitarea UPFR de stabilire a acestuia la 7% avea în vedere stabilirea criteriului utilizării reale, criteriu ce nu poate fi aplicat în mod obiectiv în domeniul copiei private. Având în vedere că stabilirea criteriului repertoriilor gestionate de fiecare organism de colectare simplifică mecanismele de repartiţie, un nivel al comisionului datorat organismului de gestiune colector de 5% este considerat suficient pentru acoperirea cheltuielilor de repartiţie.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

Completul arbitral

HOTĂRĂŞTE:

Ia act de cererea de renunţare la cererea de arbitraj formulată de ADPFR.

Respinge cererea de restituire a onorariului arbitrilor formulată de ADPFR.

Admite în parte excepţia lipsei de obiect a prezentului arbitraj invocată de ADPFR, în ceea ce priveşte perioada 2013-2014.

Admite excepţia de nelegalitate a Deciziei ORDA nr. 249/2011.

Respinge excepţia inadmisibilităţii cererii precizătoare a cererii de arbitraj formulată de UPFR la termenul din data de 2 martie 2013.

Admite în parte cererea de arbitraj formulată de UPFR şi stabileşte criteriul proporţiei repertoriului gestionat de fiecare din organismele de gestiune colectivă pentru operele reproduse după înregistrări sonore ce revin producătorilor de fonograme din remuneraţia compensatorie pentru copie privată, pentru toate sursele de colectare (radio, tv, internet), pentru perioada 2011-2012.

Nivelul comisionului datorat organismului de gestiune desemnat colector unic pentru sursa copie privată a operelor reproduse după înregistrări sonore ce revin producătorilor de fonograme este de 5% din sumele colectate.

 

- Tanasescu Minai Alexandru - preşedinte

- Ciubota Cătălin Ion - arbitru

- Popescu Raluca Andreea - arbitru

- Uliescu Marilena - arbitru

- Amzar Geta-Gabriela - arbitru

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.