MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 435/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 435         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 18 iunie 2015

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 292 din 28 aprilie 2015 referitoare la excepţia de ne constituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (1) şi art. 347 alin. (2) din Codul de procedura penală

 

Decizia nr. 298 din 28 aprilie 2015 referitoare la excepţia de ne constituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 

Decizia nr. 340 din 30 aprilie 2015 referitoare la excepţia de ne constituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

731. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile romane privind emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României - RACR- AVZ, ediţia 1/2015

 

746. - Ordin al ministrului transporturilor privind adoptarea amendamentelor necesare adaptării, pentru a treia oară, la progresul ştiinţific şi tehnic a prevederilor anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 292

din 28 aprilie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (1) şi art. 347 alin. (2) din Codul de procedură penală

 

Daniel Marius Morar - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (1) şi art. 347 alin. (2) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Marian Seuşan în Dosarul nr. 14.826/300/2014/a6 al Tribunalului Bucureşti - Secţia I penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 990 D/2014.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, procedura de citare fiind legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca devenită inadmisibilă a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (1) din Codul de procedură penală, potrivit prevederilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, întrucât, prin Decizia nr. 641 din 11 noiembrie 2014, Curtea Constituţională a constatat că soluţia legislativă cuprinsă în art. 346 alin. (1) din Codul de procedură penală, potrivit căreia judecătorul de cameră preliminară se pronunţă „fără participarea procurorului şi a inculpatului”, este neconstituţională. Referitor la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 347 alin. (2) din Codul de procedură penală, se arată că aceasta este neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 9 octombrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 14.826/300/2014/a6, Tribunalul Bucureşti - Secţia I penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 346 alin. (1) şi art. 347 alin. (2) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Marian Seuşan într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii formulate împotriva unei încheieri de cameră preliminară.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată că dispoziţiile art. 346 alin. (1) şi art. 347 alin. (2) din Codul de procedură penală încalcă dreptul la un proces echitabil, dreptul la apărare, precum şi celelalte norme constituţionale şi europene invocate, întrucât limitează forma de exprimare a părţii care formulează contestaţie împotriva încheierii pronunţate de judecătorul de cameră preliminară la cea scrisă şi nepublică, avocatul său neavând acces la concluziile procurorului şi neputând combate susţinerile acestuia. Se arată că, practic, textele criticate lipsesc de contradictorialitate procedura de soluţionare a contestaţiilor formulate în această etapă a procesului penal împotriva aspectelor reţinute prin rechizitoriu. Se subliniază faptul că soluţionarea contestaţiilor în camera de consiliu, fără participarea contestatorului, a procurorului şi a celorlalte părţi este de natură să încalce, pe lângă dreptul la liberă exprimare, şi dreptul la apărare al părţilor.

6. Tribunalul Bucureşti - Secţia I penală opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se arată că prin art. 346 alin. (1) din Codul de procedură penală a fost instituită procedura de soluţionare a cauzelor penale în camera preliminară, stabilindu-se că judecătorul de cameră preliminară hotărăşte, prin încheiere motivată, pronunţată în camera de consiliu, fără participarea procurorului şi a inculpatului, iar încheierea se comunică acestora. De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 347 alin. (2) din Codul de procedură penală, contestaţia declarată împotriva acestei încheieri se judecă de către judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară celei sesizate. Se arată că, prin natura şi conţinutul ei specific, procedura de judecată în camera preliminară nu vizează fondul cauzei, ci doar verificarea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Pentru aceste motive, se constată că textele criticate nu încalcă dreptul la un proces echitabil şi dreptul la apărare al părţilor, întrucât procedura pe care o reglementează vizează aspectele de ordin pur legal, a căror examinare nu necesită o dezbatere, cu citarea părţilor. Mai mult, se arată că procedura de cameră preliminară nu exclude dreptul părţii interesate de a formula apărări, doar că acestea pot fi făcute în scris şi nu în cadrul unei dezbateri. Se observă că, de altfel, mijloacele procedurale prin care se înfăptuieşte justiţia presupun instituirea regulilor de desfăşurare a procesului în faţa instanţelor judecătoreşti, iar legiuitorul, potrivit atribuţiilor sale constituţionale prevăzute la art. 126 alin. (2) şi art. 129 din Legea fundamentală, poate stabili prin lege procedura de judecată şi modalitatea de exercitare a acestor proceduri. Se face trimitere la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, care, prin Hotărârea din 16 decembrie 1992, pronunţată în Cauza Hadjianastassiou împotriva Greciei, paragraful 33, a stabilit că „statele contractante se bucură de o mare libertate în alegerea mijloacelor proprii care să permită sistemului judiciar să respecte imperativele articolului 6 din Convenţie”.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 346 alin. (1) şi ale art. 347 alin. (2) din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins:

- Art. 346 alin. (1): „Judecătorul de cameră preliminară hotărăşte prin încheiere motivată, în camera de consiliu, fără participarea procurorului şi a inculpatului. Încheierea se comunică de îndată procurorului şi inculpatului.”;

- Art. 347 alin. (2): „Contestaţia se judecă de către judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară celei sesizate. Când instanţa sesizată este Înalta Curie de Casaţie şi Justiţie, contestaţia se judecă de către completul competent potrivit legii.

11. Se susţine că textele criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 11 cu privire la dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la tratatele Internaţionale privind drepturile omului, art. 21 cu privire la accesul liber la justiţie, art. 24 referitor la dreptul la apărare, art. 30 privind libertatea de exprimare, art. 31 cu privire la dreptul la informaţie şi art. 53 referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, precum şi dispoziţiile art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale cu privire la dreptul la un proces echitabil, art. 10 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului privind dreptul oricărei persoane de a fi audiată în mod echitabil şi public de către un tribunal independent şi imparţial, art. 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene referitor la dreptul la o cale de atac eficientă şi la un proces echitabil şi art. 2 pct. 3 lit. a)-c), art. 4, art. 5 şi art. 14 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice privind dreptul la recurs, măsurile derogatorii, interdicţia suprimării drepturilor şi libertăţilor recunoscute prin Pact şi interzicerea discriminării.

12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, prin Decizia nr. 641 din 11 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 5 decembrie 2014, a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (1) din Codul de procedură penală şi a constatat că soluţia legislativă cuprinsă în acest articol, potrivit căreia judecătorul de cameră preliminară se pronunţă „fără participarea procurorului şi a inculpatului”, este neconstituţională.

13. Conform dispoziţiilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, „nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale”. Întrucât încheierea de sesizare a Curţii Constituţionale cu prezenta excepţie de neconstituţionalitate a fost pronunţată pe data de 9 octombrie 2014, iar constatarea neconstituţionalităţii textului criticata intervenit, prin pronunţarea Deciziei nr. 641 din 11 noiembrie 2014, după data încheierii anterior referite, urmează ca excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (1) din Codul de procedură penală să fie respinsă ca devenită inadmisibilă (a se vedea Decizia nr. 531 din 12 decembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 12 februarie 2014).

14. Curtea reţine că prin Decizia nr. 641 din 11 noiembrie 2014 şt Decizia nr. 663 din 11 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 22 ianuarie 2015, a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 347 alin. (2) din Codul de procedură penală. De asemenea, prin Decizia nr. 663 din 11 noiembrie 2014, paragraful 24, Curtea a reţinut că, în raport cu aceleaşi critici, textul criticat nu afectează drepturile procesuale ale procurorului, ale părţilor şi ale subiecţilor procesuali principali, astfel încât excepţia apare ca fiind neîntemeiată.

15. Curtea reţine, totodată, că dispoziţiile art. 347 alin. (2) din Codul de procedură penală stabilesc procedura de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva încheierilor pronunţate, conform art. 346 din acelaşi cod, de către judecătorul de cameră preliminară, prevăzând că acestea sunt soluţionate de către judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară celei sesizate, iar când instanţa sesizată este Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, contestaţia se judecă de către completul competent, potrivit legii. Or, conform jurisprudenţei Curţii Constituţionale, stabilirea competenţei instanţelor judecătoreşti şi instituirea regulilor de desfăşurare a procesului, deci şi reglementarea căilor de atac, constituie atributul exclusiv al legiuitorului (a se vedea Decizia nr. 599 din 21 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886 din 5 decembrie 2014, paragraful 25).

16. Având în vedere criticile formulate, Curtea constată că dispoziţiile constituţionale ale art. 30 privind libertatea de exprimare şi ale art. 31 referitor la dreptul la informaţie nu au incidenţă în cauză.

17. Întrucât prevederile art. 347 alin. (2) din Codul de procedură penală nu încalcă drepturile fundamentale invocate de autorul excepţiei, nu poate fi reţinută nici incidenţa în prezenta cauză a dispoziţiilor art. 53 din Legea fundamentală.

18. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge ca devenită inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (1) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Marian Seuşan în Dosarul nr. 14.826/300/2014/a6 al Tribunalului Bucureşti - Secţia I penală.

2. Respinge ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Marian Seuşan în Dosarul nr. 14.826/300/2014/a6 al Tribunalului Bucureşti - Secţia I penală şi constată că prevederile art. 347 alin. (2) din Codul de procedură penală sunt constituţionale în raport cu critici le formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia I penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 28 aprilie 2015.

PREŞEDINTE,

DANIEL MARIUS MORAR

Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 298

din 28 aprilie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 

Daniel Marius Morar - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, excepţie ridicată de Viorel Sguroiu în Dosarul nr. 4.142/232/2013 al Judecătoriei Găeşti şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.040 D/2014.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 1.041 D/2014, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, excepţie ridicată de Nicolae Radu în Dosarul nr. 1.415/232/2014 al Judecătoriei Găeşti.

4. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Curtea, având în vedere identitatea de obiect a excepţiei de neconstituţionalitate ridicate în dosarele sus-menţionate, din oficiu, pune în discuţie conexarea Dosarului nr. 1.041 D/2014 la Dosarul nr. 1.040 D/2014. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura conexării dosarelor. Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 1.041 D/2014 la Dosarul nr. 1.040 D/2014, care este primul înregistrat.

6. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca devenită inadmisibilă a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

7. Prin încheierile din 16 octombrie 2014, pronunţate în Dosarele nr. 4.142/232/2013 şi nr. 1.415/232/2014, Judecătoria Găeşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, excepţie ridicată de Viorel Sguroiu şi Nicolae Radu în cauze având ca obiect soluţionarea unor cereri formulate de autorii excepţiei privind pronunţarea unor hotărâri care să ţină loc de act de vânzare a unor terenuri agricole situate în extravilan.

8. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţă, că dispoziţiile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 încalcă principiul neretroactivităţii legii, prevăzut la art. 15 alin. (2) din Constituţie, întrucât din interpretarea lor per a contrario se deduce că prevederile Legii nr. 17/2014 se aplică antecontractelor încheiate şi care nu au fost autentificate la notariat anterior intrării în vigoare a acestei legi, respectiv antecontractelor încheiate între părţi potrivit noului Cod civil, care nu dispunea forma autentică a antecontractului de vânzare-cumpărare, având în vedere prevederile art. 1,279, art. 1.669 şi art. 1.179 din acest cod. Se subliniază faptul că principiul neretroactivităţii civile este esenţial pentru protecţia drepturilor cetăţenilor, iar legiuitorul nu poate pretinde acestora respectarea prevederilor unei legi viitoare, care nu este în vigoare la data încheierii antecontractului.

9. Judecătoria Găeşti opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, textul de lege criticat necontravenind normei constituţionale de la art. 15 alin. (2). Instanţa apreciază că aplicarea prevederilor Legii nr. 17/2014 la încheierea unui contract de vânzare-cumpărare sau la pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act de vânzare-cumpărare, în cazul în care există antecontract care îmbracă forma înscrisului sub semnătură privată, încheiat înainte de intrarea în vigoare a acestei legi, reprezintă aplicarea unei legi în vigoare la data încheierii actului juridic pe care acesta îl reglementează, potrivit principiului activităţii legii, şi nicidecum nu înseamnă aplicarea retroactivă a legii.

10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

11. Guvernul arată că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se susţine că textul criticat nu afectează valabilitatea contractelor încheiate anterior intrării sale în vigoare, noua lege vizând doar transferul dreptului de proprietate, nu şi dreptul de creanţă născut în temeiul antecontractului încheiat anterior intrării sale în vigoare. Se arată că părţile din acele antecontracte trebuie să respecte procedura prevăzută de noua lege, în vederea transferului dreptului de proprietate. Se susţine, prin urmare, că excepţiile de la art. 20 din Legea nr. 17/2014 se aplică tuturor vânzărilor de terenuri agricole din extravilan, care se încheie după intrarea în vigoare a acestei legi, textul criticat neîncălcând dispoziţiile ari. 15 alin. (2) din Constituţie.

12. Avocatul Poporului apreciază că prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 sunt constituţionale. În acest sens, se arată că textul criticat nu contravine dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Constituţie şi că instituirea prin reglementarea legală criticată a unor excepţii de la aplicarea prevederilor Legii nr. 17/2014, referitoare la vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, nu vizează efectele juridice stinse ale unor raporturi juridice născute sub imperiul legii vechi, pentru a fi posibilă constatarea încălcării principiului neretroactivităţii legii.

13. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

14. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 12 martie 2014, care au următorul cuprins: „Prevederile prezentei legi nu se aplică antecontractelor şi pactelor de opţiune care au fost autentificate ta notariat anterior intrării în vigoare a acesteia.”

16. Se susţine că textul criticat încalcă prevederile constituţionale ale art. 15 alin. (2) referitor la neretroactivitatea legii.

17. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prin Decizia nr. 755 din 16 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 9 februarie 2015, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 sunt neconstituţionale.

18. Conform dispoziţiilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, „nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale”. Întrucât încheierile de sesizare a Curţii Constituţionale cu prezenta excepţie de neconstituţionalitate au fost pronunţate pe data de 16 octombrie 2014, iar constatarea neconstituţionalităţii textului mai sus arătat a intervenit, prin pronunţarea Deciziei nr. 755 din 16 decembrie 2014, după data încheierilor anterior referite, urmează ca excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 să fie respinsă ca devenită inadmisibilă (a se vedea Decizia nr. 531 din 12 decembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 12 februarie 2014, şi Decizia nr. 759 din 16 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 17 februarie 2015).

19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca devenită inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, excepţie ridicată de Viorel Sguroiu şi Nicolae Radu în dosarele nr. 4.142/232/2013 şi nr.1.415/232/2014 ale Judecătoriei Găeşti.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Găeşti şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 28 aprilie 2015.

PREŞEDINTE,

DANIEL MARIUS MORAR

Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 340

din 30 aprilie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 

Daniel Marius Morar - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioniţă Cochinţu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de Sindicatul Hidroelectrica Hidrosind, în numele şi pentru membrul său Carmen Rodica Szigethi, în Dosarul nr. 9.810/3/2013 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 433D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care, faţă de jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca devenită inadmisibilă, cu privire la dispoziţiile art. 86 alin. (6) teza întâi din Legea nr. 85/2006, iar în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 86 alin. (6) teza a două din Legea nr. 85/2006, ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele;

4. Prin încheierea din 29 ianuarie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 9.810/3/2013, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de Sindicatul Hidroelectrica Hidrosind, în numele şi pentru membrul său Carmen Rodica Szigethi, cu ocazia soluţionării apelului declarat împotriva unei sentinţe civile pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale într-o cauză având ca obiect litigiu de muncă, respectiv „contestaţie decizie de concediere”.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine, în esenţă, că prevederile legale criticate sunt contrare art. 1 alin. (5), art. 21 alin. (3) şi art. 41 alin. (2) din Constituţie, coroborate cu art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, întrucât înlătură, în cazul angajatorului aflat m insolvenţă, dreptul salariaţilor la consultare şi informare atunci când au loc concedieri colective, drept recunoscut, în general, salariaţilor şi reglementat expres în art. 69 şi următoarele din Codul muncii, aducând o derogare şi cu privire la termenul de preaviz ce trebuie respectat în această situaţie. În acest context, se menţionează prevederile art. 29 din Carta socială europeană, ale art. 27 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum şi Directiva 98/59/CE din 20 iulie 1998 (transpusă în Codul muncii - art. 69 şi următoarele), cu referire la dreptul salariaţilor la consultare şi informare în caz de concediere colectivă, ca o componentă a măsurilor de protecţie socială, fiind instituit ca drept fundamental. Totodată, se arată că prin Hotărârea din 3 martie 2011, pronunţată în Cauza C-235/2010 David Claes şi alţii, dată în interpretarea Directivei 98/59/CE, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a statuat că, inclusiv în caz de încetare a societăţii însăşi (dizolvare şi lichidare), prevederile art. 1-3 din Directivă sunt obligatorii şi trebuie respectate chiar şi de către administratorul judiciar.

6. De asemenea, se arată că prin modul neclar, imprecis şi lipsit de previzibilitate în care este formulat textul, nu se poate determina intenţia reală a legiuitorului, respectiv dacă a dorit sau nu reglementarea unei derogări de la normele generale privind termenul de preaviz în caz de concediere colectivă, menţionate în Codul muncii. În acest context, precizează că instanţele de judecată au considerat că ultima teză a art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 aduce o derogare cu privire la termenul de preaviz ce trebuie respectat în caz de concediere atunci când angajatorul este în insolvenţă.

7. Se mai precizează faptul că, la data adoptării Legii nr. 85/2006, Codul muncii reglementa un termen de 15 zile lucrătoare de preaviz în caz de concediere colectivă, termen care a fost modificat în anul 2011, fiind instituit un termen de 20 de zile lucrătoare de preaviz. Totodată, învederează că, în prezent, Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, la art. 123 alin. (8), prevede că, după data deschiderii procedurii, desfacerea contractelor individuale de muncă ale personalului debitorului se va putea face de urgenţă de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, cu acordarea termenului legal de preaviz.

8. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât textul legal contestat nu contravine dispoziţiilor fundamentale invocate în argumentarea neconstituţionalităţii.

9. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, care au următorul cuprins: „Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, după data deschiderii procedurii, desfacerea contractelor individuale de muncă ale personalului debitoarei se va face de urgenţă de către administratorul judiciar/lichidator, fără a fi necesară parcurgerea procedurii de concediere colectivă. Administratorul judiciar/lichidatorul va acorda personalului concediat doar preavizul de 15 zile lucrătoare.” Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogată prin art. 344 lit. a) din titlul V - Dispoziţii tranzitorii şi finale din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014. Însă, având în vedere prevederile art. 343 din Legea nr. 85/2014, precum şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea urmează a exercita controlul de constituţionalitate asupra prevederilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

13. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. „1 alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil şi ale art. 41 alin. (2) privind dreptul la măsuri de protecţie socială, coroborate cu art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. De asemenea, sunt menţionate şi prevederile art. 29 din Carta socială europeană, art. 27 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum şi Directiva 98/59/CE din 20 iulie 1998, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 225 din 12 august 1998.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că, ulterior sesizării sale, prin Decizia nr. 64 din 24 februarie 2015*), nepublicată la data pronunţării prezentei decizii, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile art. 86 alin. (6) teza întâi din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei sunt neconstituţionale. De asemenea, prin această decizie, Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (6) teza a două din Legea nr. 85/2006 şi a constatat că acestea sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

15. Prin decizia menţionată mai sus, Curtea a constatat că informarea şi consultarea angajaţilor sunt elemente componente ale dreptului la măsuri de protecţie socială a muncii cu valenţe constituţionale (a se vedea cu privire la această sintagmă şi Decizia nr. 727 din 9 iulie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 12 iulie 2012), alăturându-se, pe cale interpretativă, celor expres menţionate în cuprinsul art. 41 alin. (2) teza a două din Constituţie, în aceste condiţii, Curtea a reţinut că dreptul la informarea şi consultarea angajaţilor în ipoteza concedierilor colective vizează orice procedură de concediere colectivă, indiferent de particularităţile domeniului în care aceasta intervine. Desigur, legiuitorul poate adecva modul de configurare a dreptului, cu respectarea principiului proporţionalităţii, în funcţie de particularităţile anterior menţionate, însă este evident că nu poate nega acest drept. Totodată, Curtea a reţinut că legiuitorul prin modul în care a înţeles să reglementeze procedura concedierilor colective în ipoteza unei societăţi aflate în procedura insolvenţei a negat dreptul la informarea şi consultarea angajaţilor, ceea ce echivalează cu nesocotirea dispoziţiilor art. 41 alin. (2) din Constituţie, astfel încât, prin ipoteză, nici nu mai trebuie analizată proporţionalitatea măsurii, textul legal criticat fiind neechivoc. În consecinţă, Curtea a constatat că dispoziţiile art. 86 alin. (6) teza întâi din Legea nr. 85/2006 sunt neconstituţionale, fiind contrare art. 41 alin. (2) din Constituţie, astfel cum acesta este interpretat, în temeiul art. 20 alin. (1) din Constituţie, prin prisma părţii I pct. 21 şi 29 din Carta socială europeană.

16. Curtea observă că, potrivit jurisprudenţei sale constante, deciziile pronunţate de instanţa de contencios constituţional îi sunt opozabile din momentul pronunţării lor, iar nu de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 124 din 27 martie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 18 aprilie 2003).

17. Având în vedere dispoziţiile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale”, şi reţinând că acest caz de inadmisibilitate a excepţiei de neconstituţionalitate a intervenit între momentul sesizării Curţii Constituţionale şi momentul pronunţării instanţei de contencios constituţional asupra excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea observă că, în ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (6) teza întâi din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, aceasta urmează a fi respinsă ca devenită inadmisibilă.

18. Referitor la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (6) teza a două din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, prin Decizia nr. 64 din 24 februarie 2015 (precitată), Curtea a constatat că art. 1 alin. (5) din Constituţie consacră principiul respectării obligatorii a legilor. Pentru a fi respectată de destinatarii săi, legea trebuie să îndeplinească anumite cerinţe de claritate şi previzibilitate, astfel încât aceşti destinatari să îşi poată adapta în mod corespunzător conduita.

19. În acest sens, Curtea a observat că dispoziţiile legale sunt precise şi previzibile, destinatarul normei juridice fiind capabil să îşi adapteze conduita în funcţie de conţinutul acesteia, astfel încât nu se poate reţine încălcarea art. 1 alin. (5) din Constituţie, iar stabilirea duratei termenului de preaviz de 15 zile ţine de opţiunea legiuitorului, având în vedere situaţia specifică a procedurii insolvenţei.

20. În consecinţă, Curtea a reţinut că, în condiţiile admiterii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (6) teza întâi din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, soluţia legislativă consacrată prin sintagma „doar preavizul de 15 zile lucrătoare” trebuie interpretată în sensul că se referă la o durată a termenului de preaviz mai scurtă decât cea reglementată în dreptul comun, respectiv art. 75 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu respectarea, aşadar, a dreptului la informare şi consultare a angajaţilor.

21. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, în ceea ce priveşte constatarea constituţionalităţii dispoziţiilor art. 86 alin. (6) teza a două din Legea nr. 85/2006, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în Decizia nr. 64 din 24 februarie 2015 îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă, astfel că aceasta urmează a fi respinsă ca neîntemeiată.

22. Distinct de acestea, Curtea reţine că, deşi în cauza de faţă va pronunţa o soluţie de respingere ca devenită inadmisibilă a excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (6) teza întâi din Legea nr. 85/2006, se impune precizarea că, în temeiul deciziei de admitere mai sus menţionate, prezenta decizie poate constitui motiv de revizuire, în condiţiile art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă.

23. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin, (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin, (6) teza întâi din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de Sindicatul Hidroelectrica Hidrosind, în numele şi pentru membrul său Carmen Rodica Szigethi, în Dosarul nr. 9.810/3/2013 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale.

2. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de acelaşi autor în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe şi constată că dispoziţiile art. 86 alin. (6) teza a două din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi generai obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 30 aprilie 2015.

PREŞEDINTE,

DANIEL MARIUS MORAR

Magistrat-asistent,

Ioniţă Cochinţu


*) Decizia Curţii Constituţionale nr. 64 din 24 februarie 2015 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 28 aprilie 2015.

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României - RACR- AVZ, ediţia 1/2015

 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor, în temeiul prevederilor ari. 4 lit. b) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. (1) pct. 12 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română privind emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României - RACR- AVZ, ediţia 1/2015, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Persoanele fizice şi juridice care solicită avize la documentaţii tehnice aferente obiectivelor care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa zborului au obligaţia de a se conforma prevederilor reglementării aprobate prin prezentul ordin.

Art. 3. - Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 154/1997 pentru aprobarea reglementării de aeronautică civilă „RACR-PMA-1: Procedura de emitere a avizelor la documentaţiile tehnice pentru construcţii şi amenajări în zonele cu servituţi aeronautice”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 1 iulie 1997, se abrogă.

 

p. Ministrul transporturilor,

Virgil Dragoş Titea,

secretar de stat

 

Bucureşti, 8 iunie 2015.

Nr. 731.

 

ANEXĂ

 

REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ

privind emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României - RACR- AVZ, ediţia 1/2015

 

INTRODUCERE

 

(1) Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) are ca obiect de activitate exercitarea, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă la nivel naţional şi a competenţelor delegate de Ministerul Transporturilor în domeniul securităţii aviaţiei civile, potrivit reglementărilor în vigoare.

(2) în calitatea sa de autoritate naţională de supervizare a siguranţei zborului, potrivit Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.185/2006 privind desemnarea Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” ca autoritate naţională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, la nivel naţional, AACR exercită toate competenţele ce revin, conform Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, organismului tehnic specializat desemnat pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, precum şi alte competenţe ce revin, conform legii, Ministerului Transporturilor şi care i-au fost delegate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.185/2006, inclusiv avizarea lucrărilor efectuate în zonele supuse servituţilor de aeronautică civilă.

(3) Prin analiza şi emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau care pot afecta siguranţa zborului, AACR exercită controlul tehnic de specialitate asupra acestor obiective din punctul de vedere al conformităţii cu prevederile reglementărilor aeronautice interne şi internaţionale aplicabile.

(4) Prin analiza şi emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor speciale, AACR evaluează impactul acestor obiective asupra siguranţei zborului şi a operaţiunilor aeroportuare.

(5) Asigurarea siguranţei zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României [zone de aerodrom, căi aeriene, amplasamente ale mijloacelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere (CNS) şi meteorologice aferente aviaţiei civile etc.] impune existenţa unui control asupra obiectivelor (construcţii, amenajări, lucrări, activităţi etc.) din zonele cu servituţi aeronautice şi din afara lor, inclusiv zonele de dezvoltare prevăzute în programele/proiectele de dezvoltare a aerodromurilor existente, de modernizare a mijloacelor CNS şi meteorologice sau de instalare de noi astfel de mijloace. Această acţiune presupune:

(i) determinarea poziţiei orizontale în sistemul WGS 84 (World Geodetic System-sistemul geodezic global) şi verticale prin raportare la referinţa MN 75 (Marea Neagră);

(ii) stabilirea regimului de obstacolare în zonele respective;

(iii) identificarea şi evaluarea factorilor care pot perturba funcţionarea mijloacelor CNS şi meteorologice.

 

CAPITOLUL 1

Generalităţi

 

1.1. Scop

Prezenta reglementare stabileşte:

(i) cadrul reglementat necesar pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 405/1993. cu modificările şi completările ulterioare, referitor la avizarea obiectivelor amplasate în zonele supuse servituţilor de aeronautică civilă aferente aerodromurilor şi mijloacelor CNS şi meteorologice din aviaţia civilă sau în alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană ori pot afecta siguranţa zborului;

(ii) condiţiile/cerinţele pentru obţinerea avizelor, precum şi modalitatea de emitere de către AACR a avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană ori pot afecta siguranţa zborului, inclusiv pentru avizarea de către AACR a studiilor de prefezabilitate, studiilor de fezabilitate, proiectelor de execuţie, celorlalte documente tehnice solicitate de legislaţia naţională în vigoare aferente strategiilor şi programelor de dezvoltare/modernizare a aeroporturilor şi serviciilor de trafic aerian.

1.2. Domeniul de aplicare

(1) Prevederile prezentei reglementări sunt obligatorii pentru persoanele fizice şi juridice care solicită AACR avize la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zonele cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană ori pot afecta siguranţa zborului, precum şi pentru compartimentele de specialitate din cadrul AACR implicate în procesul de analiză, evaluare, inspecţie, avizare, emitere avize (în funcţie de complexitatea şi particularităţile fiecărei documentaţii tehnice).

(2) în sensul prezentei reglementări, AACR emite avize pentru:

(i) obiective generale, fără legătură cu domeniul aeronautic, amplasate în zonele de siguranţă ale aerodromurilor civile, în zonele de protecţie ale mijloacelor CNS, în zonele prevăzute de proiectele pentru dezvoltarea/ extinderea terenurilor de aeronautică civilă existente sau pentru deschiderea altora noi şi/sau de modernizare a mijloacelor CNS şi meteorologice ori de instalare de noi astfel de mijloace, precum şi în alte zone în care obiectivele respective, prin caracteristicile lor constructive sau funcţionale, pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană ori pot afecta siguranţa operaţiunilor aeriene şi buna desfăşurare a activităţilor asociate;

(ii) obiective speciale, destinate sistematizării şi dezvoltării aerodromurilor civile, deschiderii de noi aerodromuri civile, modernizării mijloacelor CNS şi meteorologice sau instalării de noi astfel de mijloace etc. - obiective cu impact semnificativ direct asupra siguranţei operaţiunilor aeriene şi activităţilor asociate.

1.3. Documente de referinţă

1. Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

2. Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare

3. Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.185/2006 privind desemnarea Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” ca autoritate naţională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, la nivel naţional;

4. Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 281/2002*) privind avizarea în prealabil de către AACR a studiilor de prefezabilitate, studiilor de fezabilitate, proiectelor de execuţie, celorlalte documente tehnice solicitate de legislaţia naţională în vigoare, aferente strategiilor şi programelor de dezvoltare/modernizare a aeroporturilor şi serviciilor de trafic aerian

5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

6. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare

7. OACI Doc. 9674: Manualul Sistemului geodezic global - 1984 (WGS - 84) (ediţia curentă)

8. RACR- AD-PETA: Proiectarea şi exploatarea tehnică a aerodromurilor, ediţia curentă

9. RACR- AD-PETH: Proiectarea şi exploatarea tehnică a heliporturilor, ediţia curentă

10. RACR-ZSAC: Stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României, ediţia curentă

11. Regulamentul (UE) nr. 73/2010 al Comisiei din 26 ianuarie 2010 de stabilire a cerinţelor de calitate a datelor aeronautice şi informaţiilor aeronautice pentru Cerul unic european

12. Regulamentul (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului

13. Decizia nr. 2014/0127R a directorului executiv al EASA de adoptare a AMC/GM la Regulamentul (UE) nr. 139/2014

14. Decizia nr. 2014/013/R a directorului executiv al EASA de adoptare a CS/GM pentru proiectarea aerodromurilor.

 

*) Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 281/2002 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

1.4. Noţiuni, termeni şi abrevieri

1.4.1. Noţiuni şi termeni

În sensul prezentei reglementări, noţiunile şi termenii relevanţi au următoarele semnificaţii:

1. acord - document scris, emis de AACR pe baza unei solicitări, prin care se acceptă conţinutul unei documentaţii tehnice aferente unui obiectiv;

2. administrator al aerodromului - persoană fizică sau juridică ce conduce, gestionează sau operează un aerodrom aflat în proprietatea publică sau în proprietatea privată a unor persoane fizice ori juridice;

3. administrator al mijloacelor CNS şi meteorologice - persoană juridică ce deţine sau operează mijloace CNS şi meteorologice;

4. aviz - document scris, emis de AACR pe baza unei solicitări, referitor la o documentaţie tehnică finală şi completă, prin care se stabilesc condiţiile pentru realizarea, extinderea, dezvoltarea sau utilizarea unui obiectiv amplasat în zone cu servituţi aeronautice civile ori în afara acestor zone şi care poate afecta siguranţa zborului;

5. aviz de principiu - document scris, emis de AACR pe baza unei solicitări, referitor la o documentaţie tehnică parţială, prin care se stabileşte, orientativ, cadrul general admisibil pentru realizarea, extinderea, dezvoltarea sau utilizarea unui obiectiv amplasat în zone cu servituţi aeronautice civile ori în afara acestor zone şi care poate afecta siguranţa zborului; avizul de principiu are caracter informativ şi nu poate servi la obţinerea autorizaţiei de construire;

6. evaluare - apreciere complexă, realizată de AACR pe baze analitice, a compatibilităţii caracteristicilor constructive şi a parametrilor operaţionali ai unui anumit obiectiv cu rigorile servituţilor aeronautice, pentru identificarea implicaţiilor şi stabilirea posibilităţii de realizare/integrare a obiectivului respectiv într-o zonă cu servituţi aeronautice sau în alte zone în care poate constitui obstacol pentru navigaţia aeriană sau poate afecta siguranţa zborului;

7. evaluare preliminară - apreciere generală efectuată de AACR, la cerere, pe baza datelor furnizate la un moment dat, referitor la o documentaţie tehnică, un obiectiv sau un amplasament, pentru identificarea datelor suplimentare necesare (după caz) şi stabilirea, orientativă, a cerinţelor, condiţiilor şi eventualelor limitări, restricţii, privind realizarea, extinderea, dezvoltarea sau utilizarea obiectivului în zone cu servituţi aeronautice civile ori în afara acestor zone şi care poate afecta siguranţa zborului;

8. mijloc CNS - echipament/sistem amplasat la sol, utilizat pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii (COM), navigaţie (NAV) sau supraveghere (SUR) şi care din punct de vedere tehnic îndeplineşte cerinţele aplicabile, inclusiv pe cele specificate în anexa 10 OACI;

9. mijloc meteorologic - echipament/sistem amplasat la sol sau pe construcţii existente, utilizat pentru efectuarea observaţiilor meteorologice aeronautice sau furnizarea serviciilor de asistenţă meteorologică pentru navigaţia aeriană şi care îndeplineşte cerinţele aplicabile specificate în anexa 3 OACI;

10. obiectiv - termen generic utilizat pentru lucrare, activitate, amenajare, echipament, construcţie, orice alt obiect, inclusiv turbină eoliană, care poate constitui obstacol geometric sau radioelectric (electromagnetic) pentru navigaţia aeriană sau care poate afecta siguranţa zborului;

11. obstacol-orice obiect fix (natural sau artificial, temporar ori permanent) sau mobil ori părţi ale acestuia, care prin localizare, proprietăţi fizice, caracteristici constructive şi/sau funcţionale afectează sau poate afecta siguranţa zborului;

12. servituţi aeronautice - condiţii, restricţii, obligaţii impuse sau recomandate de prevederile reglementărilor aeronautice naţionale ori internaţionale în interesul siguranţei zborului;

13. siguranţa zborului - capacitate a activităţii aeronautice constând în evitarea afectării sănătăţii sau pierderii de vieţi omeneşti, precum şi a producerii de pagube materiale;

14. solicitant - persoană fizică sau juridică (operator economic, organizaţie, întreprindere etc.) care cere un aviz la documentaţia tehnică aferentă unui obiectiv (şi care poate coincide sau nu cu beneficiarul/titularul obiectivului respectiv);

15. turbină eoliană - sistem/echipament care captează energia cinetică a vântului şi o furnizează apoi sub formă de energie mecanică/electrică; obiectiv compus de obicei, dar nu exclusiv, din pilon, nacelă şi pale;

16. zonă cu servituţi aeronautice-zonă aflată sub incidenţa servituţilor aeronautice (zonă de siguranţă, zonă de protecţie, regiune de control, zonă de dezvoltare);

17. zonă de dezvoltare - zonă prevăzută în programele/proiectele de extindere a aerodromurilor existente, de modernizare a mijloacelor CNS şi meteorologice sau de instalare de noi astfel de mijloace, delimitată cu scopul actualizării şi conservării servituţilor aeronautice - în interes public şi pentru asigurarea siguranţei zborului;

18. zonă de protecţie - zonă adiacentă amplasamentelor mijloacelor CNS şi meteorologice, indiferent de proprietar, delimitată cu scopul de a preveni interferenţele negative de orice natură, directe sau indirecte, asupra performanţelor operaţionale ale acestor mijloace - în interesul siguranţei zborului aeronavelor;

19. zonă de siguranţă - zonă adiacentă unui aerodrom, definită cu scopul de a limita înălţimea obstacolelor şi de a preveni efectele negative de orice natură, directe sau indirecte, asupra operării aeronavelor şi ansamblului activităţilor aeronautice - în interesul siguranţei zborului aeronavelor şi securităţii aeronautice.

1.4.2. Abrevieri

AACR - Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”

AD/AP - aerodrom/aeroport

AIP - publicaţie de informare aeronautică (Aeronautical Information Publication)

CNS - comunicaţii, navigaţie, supraveghere (COM - Communications, NAV - Navigation, SUR -- Surveillance)

OACI/ICAO - Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (International Civil Aviation Organization)

MT - Ministerul Transporturilor

NOTAM - aviz către navigatori (Notice to air men)

RACR - reglementare aeronautică civilă română

ROMATSA - Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian” ROMATSA

WGS - sistem geodezic global (World Geodetic System)

 

CAPITOLUL 2

Condiţii de obţinere a avizelor AACR şi conţinutul documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană ori pot afecta siguranţa zborului

 

2.1. Condiţii generale

(1) Avizele la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zonele cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană ori pot afecta siguranţa zborului se emit de AACR la cererea beneficiarilor/titularilor (unităţi de aviaţie civilă, persoane juridice sau fizice), în nume propriu sau prin împuterniciţi legal, cu respectarea prevederilor actelor normative aplicabile.

(2) Conţinutul minimal al documentaţiilor tehnice pentru obţinerea avizelor AACR trebuie să corespundă prevederilor paragrafului 2.2 sau 2.3. Faţă de acest conţinut minimal, AACR poate solicita beneficiarilor/titularilor toate datele/informaţiile suplimentare necesare unei analize corecte a documentaţiilor tehnice în cauză.

(3) Documentaţiile tehnice depuse la AACR trebuie să fie întocmite/realizate conform reglementărilor şi normelor tehnice pentru elaborarea documentaţiilor tehnice şi să poarte elementele de identificare corespunzătoare: antet oficial (unde este cazul), semnături autorizate, ştampile autentice, nr. de înregistrare, paginaţie (pentru o mâi bună identificare), data efectuării măsurătorilor/calculelor/desenelor, nr. revizie etc.

(4) La cererea beneficiarilor/titularilor, AACR poate efectua, pe baza datelor furnizate la un moment dat, evaluarea preliminară a unei documentaţii tehnice, respectiva unui obiectiv sau amplasament, pentru identificarea datelor suplimentare necesare (după caz) şi stabilirea orientativă a cerinţelor, condiţiilor şi eventualelor limitări, restricţii etc.

Evaluarea preliminară se poate finaliza, la cererea beneficiarilor/titularilor, prin aviz de principiu şi se tarifează conform prevederilor actelor normative aplicabile.

2.2. Conţinutul minimal al documentaţiilor tehnice pentru obiective generale

(1) Cerere, prin care se solicită avizul pentru un anumit obiectiv şi care trebuie să conţină:

(i) datele complete de identificare ale titularului/beneficiarului obiectivului;

(ii) denumirea şi destinaţia obiectivului;

(iii) persoana de contact şi numărul de telefon (opţional adresa de e-mail);

(iv) adresa de corespondenţă.

(2) Memoriu tehnic, care trebuie să conţină:

(i) denumirea şi destinaţia obiectivului;

(ii) date despre amplasamentul obiectivului:

a) adresa exactă/completă sau elementele din teren care să permită identificarea pe hartă a amplasamentului (nr. topografic parcelă, nr. fişă cadastrală, vecinătăţi etc.);

b) coordonatele geografice în sistem WGS 84 (sistemul geodezic global -1984) şi cota terenului în sistem Marea Neagră 75, determinate de agenţi geodezi autorizaţi de AACR;

c) înălţimi mai mari ale unor obiective învecinate (dacă este cazul);

d) poziţii şi distanţe faţă de alte obiective semnificative (dacă este cazul);

(iii) date generale despre obiectivul propriu-zis;

a) dimensiunile orizontale şi verticale ale construcţiilor şi instalaţiilor, inclusiv ale utilajelor preconizate a fi utilizate;

b) descrierea concisă a obiectivului/construcţiilor, cu precizarea materialelor care vor fi folosite;

c) frecvenţele şi puterile de lucru etc. (în cazul echipamentelor şi/sau sistemelor de telecomunicaţii, radio-tv);

d) traseele cablurilor, înălţimea şi natura stâlpilor de traversare a cursurilor mari de apă, a drumurilor naţionale şi/sau a căilor ferate etc. (în cazul liniilor electrice aeriene);

(iv) date despre caracteristicile specifice obiectivului, care (prin natura şi particularităţile sale sau din cauza procesului de funcţionare) poate afecta siguranţa zborului sau poate perturba/limita funcţionarea mijloacelor CNS şi meteorologice:

a) emanaţii de fum sau ceaţă artificială (care reduc vizibilitatea);

b) construcţii/structuri/amenajări diverse care ar putea limita vizibilitatea din tumul de control de aerodrom sau punctul de observare meteo (după caz) şi care necesită un studiu de vizibilitate adecvat;

c) emanaţii de substanţe nocive, corozive, radioactive etc. (care pot afecta personalul şi echipamentele aeronautice);

d) sisteme/soluţii deosebite de iluminat (de exemplu: lasere, care pot produce „orbirea” piloţilor sau pot determina confuzii de identificare a dispozitivelor luminoase de apropiere sau de balizare a pistei);

e) unităţi de morarii, silozuri, magazii, depozite, decantoare, gropi de gunoi etc, care pot atrage şi favoriza înmulţirea pasărilor (implicând riscul de coliziune cu aeronavele);

f) surse potenţiale de incendii, explozii etc;

g) echipamente electrice de forţă, producătoare de perturbaţii electromagnetice (care pot afecta funcţionarea mijloacelor CNS şi meteorologice);

h) orice alte date sau caracteristici constructive ori funcţionale ale obiectivului (cerinţe de amplasare şi instalare, soluţii constructive, parametri şi performanţe tehnice etc.), care pot sau ar putea afecta buna funcţionare a mijloacelor CNS şi meteorologice, respectiv siguranţa zborului.

(3) Planşe desenate, care trebuie să includă (după caz):

(i) plan de situaţie privind amplasamentul obiectivului pe teren (scara 1:25.000 sau 1:5.000);

(ii) pian de situaţie privind poziţia obiectivului în amplasament (scara 1:1.000 sau 1:500);

(iii) secţiuni caracteristice (conform proiectului tehnic de execuţie) sau profile transversale ale obiectivului, cotate corespunzător, prin care se evidenţiază înălţimea maximă (scara 1:500, 1:200 sau, după caz, AACR poate accepta şi planşe la alte scări corespunzătoare obiectivului în cauză).

(4) Certificat de urbanism în termen de valabilitate.

2.3. Conţinutul minimal al documentaţiilor tehnice pentru obiective speciale

(1) Cerere, conform prevederilor paragrafului 2.2 alin. (1)

(2) Document/Adresă de la beneficiar (AD/AP, ROMATSA etc.) prin care acesta îşi asumă şi se declară de acord cu soluţia/varianta prezentată în proiect şi confirmă faptul că obiectivul a fost coordonat în prealabil cu toate părţile implicate (organizaţii, instituţii etc.), inclusiv documente doveditoare privind realizarea coordonării (acorduri, proceduri comune etc.).

(3) Memoriu tehnic, în minimum două exemplare (AACR poate solicita exemplare suplimentare, după caz) şi care trebuie să conţină:

(i) datele şi documentele prevăzute la paragraful 2.2 alin. (2) subpct. (i)-(iv);

(ii) impactul investiţiei asupra ansamblului existent şi conformitatea cu cerinţele reglementărilor aeronautice în vigoare:

a) integrarea în infrastructura existentă;

b) racordarea la condiţiile operaţionale actuale şi de perspectivă ale obiectivului integrator;

c) respectarea servituţilor aeronautice de obstacolare şi radioelectronice;

d) conformitatea cu normele şi reglementările aeronautice interne şt internaţionale actuale;

(iii) date privind modul de exploatare operaţională a obiectivului (funcţii asigurate, condiţii specifice, zonă de siguranţă, zonă de acoperire, amenajări necesare, colaborare/coordonare etc.);

(iv) date şi informaţii complete şi actualizate care să respecte următoarele cerinţe: a) se va prezenta o singură varianta de proiect (nu se pot înainta spre avizare mai multe variante ale aceluiaşi proiect) respectându-se toate prevederile legislaţiei naţionale în vigoare şi ale reglementărilor aeronautice aplicabile;

b) se va preciza dacă obiectivul pentru care se solicită avizul înlocuieşte sau preia parţial ori integral funcţiunile unui obiectiv existent;

c) informaţii/date complete şi conforme cu cerinţele de calitate ale datelor şi informaţiilor aeronautice, precum şi cu formatul şi metodele de determinare specificate în prezenta reglementare;

d) documentaţiile care conţin coordonate, cote etc. şi grafică în format mai mare de A4 se vor transmite şi în format electronic, cu specificarea versiunii softului utilizat la elaborare, după caz.

(4) Planşe desenate (în 3 exemplare), conform prevederilor paragrafului 2.2 alin. (3).

(5) Certificat de urbanism, conform prevederilor paragrafului 2.2 alin. (4).

2.4. Alte cerinţe pentru obiectivele speciale

(1) Proiectele se vor susţine de proiectant, consultant şi/sau beneficiar (după caz), la sediul AACR, în faţa comisiilor de specialitate constituite pentru evaluarea documentaţiilor tehnice în cauză.

(2) AACR nu avizează materialele de construcţii, studiile geotehnice, tehnologiile de reparaţii, determinările în domeniul construcţiilor, acestea trebuind să facă obiectul unor studii de specialitate, elaborate corespunzător cerinţelor în domeniul construcţiilor privind structurile rutiere.

(3) Dacă AACR solicită refacerea documentaţiei, la finalul evaluării se prezintă o nouă documentaţie corespunzătoare, completă, cu respectarea tuturor restricţiilor impuse.

2.5. AACR nu verifică legalitatea documentelor de proprietate, legalitatea încadrării în limitele cadastrale stabilite conform legii. Solicitantul avizului poartă întreaga responsabilitate asupra datelor şi documentelor înaintate AACR.

2.6. Proiectantul poartă răspunderea integrală pentru corectitudinea şi actualitatea datelor prezentate în documentaţiile transmise spre avizare.

 

CAPITOLUL 3

Metodologia de emitere a avizelor AACR la documentaţiile tehnice pentru obiective din zone cu servituţi aeronautice civile sau din afara lor

 

3.1. Emiterea avizelor

(1) Solicitarea avizului

Pentru obţinerea avizului, beneficiarul/titularul obiectivului trebuie să depună la sediul AACR o cerere însoţită de documentaţia tehnică aferentă, conform prevederilor cap. 2 paragraful 2.2 sau 2.3, după caz.

(2) Evaluarea documentaţiei tehnice

Evaluarea conţinutului documentaţiilor tehnice pentru obiective din zone cu servituţi aeronautice civile sau din afara lor şi, consecutiv, a impactului asupra siguranţei zborului presupune o analiză de fond şi calcule de specialitate în următoarele domenii, după caz:

(i) aeroportuar (infrastructură, operaţiuni, regim de obstacolare, zone de siguranţă, zone de dezvoltare);

(ii) mijloace CNS şi meteorologice (propagare în spaţiu a radiaţiei electromagnetice emise/recepţionate, compatibilitate electromagnetică, perturbaţii electromagnetice, zone de protecţie, zone de dezvoltare);

(iii) navigaţie aeriană (operaţiuni).

(3) în cazul în care sunt necesare date/informaţii suplimentare de la beneficiar, de la alte unităţi de aviaţie civilă sau de la alte organizaţii/instituţii implicate, AACR va comunica solicitantului acest fapt, cu precizarea că perioada de emitere a avizului va fi prelungită cu durata aferentă obţinerii datelor suplimentare solicitate.

(4) Evaluarea documentaţiilor tehnice se realizează prin raportarea conţinutului acestora la prevederile actelor normative şi reglementărilor aeronautice aplicabile. Se vor utiliza permanent ediţiile actualizate ale reglementărilor aplicabile.

(5) în procesul de evaluare a documentaţiilor tehnice prevalează întotdeauna siguranţa zborului, în sensul păstrării condiţiilor operaţionale existente sau preconizate prin programele de dezvoltare adoptate (altitudini/înălţimi de trecere a obstacolelor în procedurile de apropiere instrumentală, altitudini minime segmente rute ATS, altitudini minime de sector, altitudini minime de vectorizare radar, altitudini minime de zonă etc.).

(6) în funcţie de gradul de conformitate cu prevederile actelor normative şi reglementărilor aeronautice, AACR stabileşte condiţiile (limitări, restricţii etc.) în care este posibilă realizarea unui anumit obiectiv pe amplasamentul ales.

(7) Decizia AACR cu privire la solicitarea realizării unui obiectiv în zone cu servituţi aeronautice civile sau în afara lor se concretizează într-un aviz, aviz de principiu ori adresă de impunere de limitări/restricţii pentru obiectivul respectiv sau de respingere a solicitării, după caz.

(8) Tarifare

(i) Ansamblul prestaţiilor AACR în legătură cu evaluarea documentaţiilor tehnice pentru obiective situate în zone cu servituţi aeronautice civile sau în afara lor reprezintă servicii faţă de beneficiar şi se tarifează în funcţie de numărul obiectivelor în cauză şi de complexitatea analizei de specialitate a documentaţiilor tehnice aferente, conform actelor normative aplicabile (ordine ale ministrului transporturilor, decizii ale directorului general al AACR).

(ii) La depunerea cererii, fiecare beneficiar/solicitant va achita tariful minim prevăzut. În funcţie de complexitatea analizei de specialitate, AACR va comunica ulterior, în scris, tariful final. Pentru diferenţa de tarif beneficiarul/solicitantul trebuie să facă dovada achitării diferenţei corespunzătoare, înainte de eliberarea avizului.

(9) Eliberarea avizului

(i) în cazurile în care AACR nu solicită completarea documentaţiilor tehnice prezentate, avizele corespunzătoare se emit în termen de 30 de zile de la depunerea ^ cererilor şi a documentaţiilor tehnice respective. În cazurile în care AACR solicită documente/ date/informaţii suplimentare la documentaţiile tehnice prezentate, perioadele de emitere a avizelor în cauză se prelungesc cu duratele aferente obţinerii acestor documente/date/informaţii.

(ii) Data de intrare în vigoare a avizelor pentru obiectivele care implică modificări operaţionale în documentaţia de zbor sau în circulaţia aeronavelor la sol se prelungeşte cu durata aferentă operării modificărilor respective şi realizării informării aeronautice corespunzătoare, după caz.

(iii) La solicitarea beneficiarului/titularului, este posibilă emiterea unui singur aviz pentru mai multe obiective şi/sau amplasamente. În această situaţie se tarifează separat fiecare obiectiv, respectiv fiecare amplasament.

(iv) Avizul se eliberează numai după confirmarea achitării integrale a tarifului pentru serviciile prestate de AACR.

(v) Avizul poate fi preluat direct de la sediul AACR de către beneficiar/titular sau de către un solicitant (împuternicit legal) ori poate fi transmis acestora (pe bază de cerere scrisă, prealabilă).

(vi) Avizul AACR se emite în două exemplare:

(a) 1 ex. - original, pentru beneficiarul/titularul obiectivului;

(b) 1 ex. pentru evidenţa AACR.

(vii) Suplimentar, dacă este necesar, se va emite câte un exemplar - spre ştiinţă - pentru fiecare organizaţie implicată/interesată (administratori ai terenurilor de aeronautică civilă, R.A. ROM ATS A, autorităţi ale administraţiei publice locale etc.).

3.2. Emiterea avizelor pentru obiective speciale

(în legătură cu dezvoltarea şi sistematizarea aeroporturilor, deschiderea de noi aerodromuri civile, modernizarea mijloacelor CNS şi meteorologice etc.)

(1) Solicitantul va depune la AACR o cerere însoţită de documentaţia tehnică aferentă, conform prevederilor cap. 2 paragraful 2.3.

(2) Emiterea avizului AACR se realizează conform metodologiei prezentate la paragraful 3.1.

(3) Avizul AACR se emite în mai multe exemplare (după caz):

(i) un exemplar - original, pentru beneficiarul/titularul obiectivului;

(ii) câte un exemplar-original, pentru fiecare organizaţie implicată/interesată (administratori ai terenurilor de aeronautică civilă, R.A. ROMATSA, autorităţi ale administraţiei publice locale etc.);

(iii) un exemplar pentru evidenţa AACR.

3.3. Inspecţia pe teren

În cazurile în care sunt necesare date/informaţii particulare referitoare la amplasamente şi vecinătăţi, AACR poate efectua inspecţii pe teren, în amplasamentele respective. AACR va notifica în acest sens beneficiarii/titularii implicaţi.

3.4. Restricţionarea/Respingerea

(1) în cazul în care, pe amplasamentul ales, obiectivul preconizat nu poate fi avizat decât cu limitări/restricţii, AACR va comunica beneficiarului/solicitantului acest fapt, în scris. Dacă beneficiarul acceptă limitările/restricţiile impuse, acesta trebuie să refacă în mod corespunzător documentaţia tehnică aferentă.

(2) în cazul în care, pe amplasamentul ales, obiectivul preconizat nu îndeplineşte condiţiile de avizare aplicabile, AACR va comunica beneficiarului/solicitantului acest fapt în scris.

 

CAPITOLUL 4

Formatul şi conţinutul avizelor AACR la documentaţiile tehnice pentru obiective din zone cu servituţi aeronautice civile sau din afara lor

 

4.1. Formatul şi conţinutul avizelor emise de AACR

(1) Avizele emise de AACR se împart în;

(i) Aviz de principiu - pentru studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, studii de oportunitate, planuri de amenajarea teritoriului, planuri de urbanism generale, zonale şi de detaliu, pentru documentaţii tehnice parţiale/incomplete, precum şi pentru evaluarea preliminară a unor obiective şi amplasamente (la cerere)

(ii) Aviz - pentru proiectele tehnice finale, documentaţii tehnice complete şi actualizate aferente obiectivelor amplasate în zone cu servituţi aeronautice sau în afara lor

(2) Structura, conţinutul şi formatul avizelor menţionate la alin. (1) se stabilesc de AACR, în procedurile aplicabile.

(3) Pentru asigurarea scopului declarat al avizelor, AACR poate actualiza/adapta formatul, structura şi/sau conţinutul acestora, în funcţie de:

(i) modificările prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare;

(ii) necesitatea formulării unor cerinţe şi condiţii suplimentare, specifice (corespunzător caracteristicilor şi particularităţilor obiectivului şi, respectiv, ale zonei de amplasare).

4.2. Drepturi, obligaţii şi responsabilităţi

(1) Avizele de principiu ale AACR sunt provizorii şi au caracter informativ. Ele nu conferă beneficiarilor/titularilor obiectivelor dreptul de a demara lucrările de execuţie.

(2) Pentru obţinerea avizului de principiu al AACR la studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate/documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI), studii de oportunitate, planuri

de amenajare a teritoriului, planuri de urbanism zonale (PUZ) şi de detaliu (PUD), alte documentaţii tehnice cu implicaţii de natură urbanistică sau amenajare a teritoriului, beneficiarul/ titularul obiectivului trebuie să depună la AACR o cerere în acest sens, însoţită de documentaţia tehnică aferentă şi de certificatul de urbanism în termen de valabilitate.

Pentru obţinerea avizului de principiu al AACR la planuri de urbanism generale (PUG) şi la documentaţii tehnice diverse fără implicaţii de natură urbanistică sau amenajare a teritoriului, în particular studii aeronautice şi alte studii de specialitate conexe, precum şi la evaluarea preliminară a unor obiective şi amplasamente, beneficiarul/titularul obiectivului trebuie să depună la AACR o cerere în acest sens, însoţită de documentaţia tehnică aferentă.

(3) Avizele AACR conferă din punctul de vedere al conformităţii cu prevederile reglementărilor aeronautice aplicabile dreptul beneficiarilor/titularilor de a realiza obiectivele preconizate.

(4) Pentru obţinerea avizului AACR, beneficiarul/titularul obiectivului trebuie să depună la AACR o cerere în acest sens, însoţită de documentaţia tehnică actualizată, completă (proiect tehnic în forma sa finală) şi de certificatul de urbanism în termen de valabilitate.

(5) La depunerea cererii pentru eliberarea avizului AACR, titularul/beneficiarul obiectivului este informat şi declară sub semnătura proprie că a luat la cunoştinţă şi îşi asumă disconfortul/inconvenientele potenţiale generate de operaţiunile/activităţile de aviaţie civilă specifice din zonă.

(6) Avizele AACR nu se substituie altor avize, acorduri sau autorizaţii solicitate de prevederile legislaţiei naţionale în vigoare sau de reglementările MT.

(7) Responsabilitatea autenticităţii datelor/informaţiilor conţinute în documentaţiile tehnice prezentate revine în exclusivitate solicitantului, respectiv beneficiarului/titularului obiectivului; datele/informaţiile furnizate trebuie să fie corecte, complete şi actuale. Precizările şi completările suplimentare furnizate de solicitant la cererea ÂACR trebuie făcute în scris, documentat.

(8) Beneficiarul/Titularul obiectivului are următoarele obligaţii:

(i) să respecte integral conţinutul documentaţiei tehnice depuse la AACR;

(ii) să se conformeze integral condiţiilor şi limitărilor/ restricţiilor impuse de AACR prin aviz.

(9) Beneficiarul/Solicitantul obiectivului are obligaţia să comunice AACR, în scris, eventualele modificări (de amplasament, soluţii constructive, caracteristici tehnice, parametri funcţionali, amenajări etc.) pe care intenţionează să le aducă obiectivului, caz în care este obligat să solicite un nou aviz al AACR. Cererea de aviz va fi însoţită de o documentaţie tehnică actualizată şi se va tarifa ca un aviz nou.

(10) Dacă lucrările de construcţii-montaj nu încep în decurs de un an, beneficiarul/titularul obiectivului este obligat să solicite un nou aviz al AACR. Cererea de aviz va fi însoţită de o documentaţie tehnică actualizată, de certificatul de urbanism în termen de valabilitate şi se va tarifa ca un aviz nou.

(11) Beneficiarii vor informa în scris AACR, cu cel mult 30 de zile înainte, despre începerea lucrărilor de construcţii-montaj, precum şi durata estimată la care obiectivele în cauză vor ajunge la cota maximă avizată, folosind modelul de notificare din anexa care face parte integrantă din prezenta reglementare.

(12) Dacă este cazul, beneficiarul/solicitantul obiectivului trebuie să înştiinţeze viitorii proprietari/chiriaşi/locatari cu privire la limitările/restricţiile cuprinse în aviz şi obligaţia respectării acestora.

(13) Pentru emiterea avizelor AACR la documentaţii tehnice aferente unor obiective din perimetrul terenurilor de aeronautică civilă este necesar acordul prealabil al administratorilor terenurilor respective, însoţit de o evaluare a implicaţiilor/ efectelor asupra siguranţei zborului.

4.3. Valabilitatea avizelor emise de AACR

(1) Avizele AACR intră în vigoare la data la care au fost emise, cu excepţia avizelor pentru obiectivele care implică modificări operaţionale în documentaţia de zbor sau în circulaţia aeronavelor la sol, avize a căror intrare în vigoare se conformează regulilor informării aeronautice - potrivit prevederilor din cap. 3.

(2) Perioada de valabilitate a avizelor AACR este de 1 an.

(3) Avizul AACR îşi menţine valabilitatea condiţionat de respectarea de către deţinător a prevederilor de la paragraful 4.2 alin. (6).

(4) Avizele AACR nu se prelungesc. Dacă lucrările de construcţii-montaj nu încep în intervalul de timp precizat în aviz, beneficiarul/titularul obiectivului trebuie să solicite la AACR un nou aviz (o nouă cerere, documentaţie tehnică actualizată şi achitarea tarifului corespunzător).

(5) Beneficiarul avizului poate solicita eliberarea unui nou aviz în urma modificărilor soluţiilor constructive şi/sau amplasamentului obiectivului pe acelaşi teren înscris în certificatul de urbanism. Noul aviz înlocuieşte avizul precedent, păstrează acelaşi termen de valabilitate şi se tarifează în funcţie de complexitatea analizei de specialitate implicate de natura modificărilor preconizate.

(6) Dacă se solicită eliberarea unui nou aviz ca urmare a modificării beneficiarului, noul aviz înlocuieşte avizul precedent, păstrează aceleaşi condiţii şi acelaşi termen de valabilitate şi se tarifează echivalent eliberării unui duplicat de aviz.

4.4. Anularea avizelor emise de AACR

(1) încălcarea oricărei condiţii impuse în avizele AACR afectează interesul public al siguranţei zborului, atrăgând de la sine anularea avizelor în cauză şi responsabilitatea juridică şi materială, după caz, a titularilor/beneficiarilor implicaţi.

 

CAPITOLUL 5

Precizări finale

 

(1) Tipurile, caracteristicile şi atributele specifice zonelor cu servituţi aeronautice civile se definesc şi se stabilesc în conformitate cu prevederile reglementărilor aeronautice aplicabile.

(2) Formularele utilizate în procesul de emitere a avizelor AACR la documentaţiile tehnice pentru obiective din zone cu servituţi aeronautice civile sau din afara lor (cerere pentru eliberarea avizului, declaraţie de luare la cunoştinţă şi asumare a disconfortului/inconvenientelor potenţiale implicate de amplasarea/realizarea obiectivului în zonă cu servituţi aeronautice civile, adresă de confirmare a începerii lucrărilor) se stabilesc (structură, conţinut, format) şi se actualizează de AACR, prin procedurile aplicabile.

(3) AACR, administratorii aerodromurilor civile şi administratorii mijloacelor GNS şi meteorologice sunt exoneraţi de orice răspundere faţă de titularii/beneficiarii obiectivelor cu privire la modificarea în timp (ulterioară datelor de emitere a avizelor AACR) a regimului juridic al terenurilor pe care sunt amplasate obiectivele respective.

(4) AACR, administratorii aerodromurilor civile şi administratorii mijloacelor CNS şi meteorologice sunt exoneraţi de orice răspundere faţă de titularii/beneficiarii şi/sau utilizatorii obiectivelor cu privire la disconfortul şi/sau alte inconveniente generate de operaţiunile/activităţile de aviaţie civilă specifice din zonele implicate.

 

ANEXĂ

la reglementare

 

CONFIRMARE ÎNCEPERE LUCRĂRI

……………………………………………………………….

(nume, prenume sau denumire beneficiar aviz)

 

Către Autoritatea Aeronautică Civilă Română,

Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 38-40, sectorul 1, RO-013695, Bucureşti

Fax: + 40 21 2081572; + 40 21 2334062

 

Vă informăm că, drept urmare a eliberării de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) a avizului nr. ................... din data ............................ vor începe lucrările de execuţie la următoarele obiective:

 

Nr. crt.

Denumirea obiectivului/ lucrării

Amplasament (localitate, judeţ)

Latitudine

(grade, minute, secunde)

Longitudine

(grade, minute, secunde)

Cota sol

MN75(m)

Înălţime

(m)

Durata lucrării

(începere LL, AAAA- finalizare LL, AAAA)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE:

1. Se completează aceleaşi date comunicate în documentaţia transmisă AACR.

2. Data finalizării lucrării se consideră data la care obiectivul ajunge la cota maximă avizată.

3. În cazul în care în documentaţia de avizare sunt comunicate mai mult de 5 obiective, în tabelul de mai sus se completează numai datele primelor 5 obiective la care face referire beneficiarul.

Întocmit

Numele, prenumele .........................................................

Calitatea/Funcţia ............................................................

Semnătura, data ..............................................................

Date de contact (telefon, e-mail etc.):...........................

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind adoptarea amendamentelor necesare adaptării, pentru a treia oară, la progresul ştiinţific şi tehnic a prevederilor anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România

În temeiul prevederilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se adoptă amendamentele necesare adaptării, pentru a treia oară, la progresul ştiinţific şi tehnic a prevederilor anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 27 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Anexa nr. 1

A.D.R.

Anexele A şi B la A.D.R., aplicabil de la 1 ianuarie 2015, înţelegându-se că sintagma «parte contractantă» se înlocuieşte, după caz, cu sintagma «stat membru».”

2. În anexa nr. 2, secţiunea 2.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

2.1.R.I.D.*

Anexa la R.I.D., care figurează în anexa C la COTIF, aplicabil de la 1 ianuarie 2015, înţelegându-se că sintagma de «stat contractant la RID» se înlocuieşte cu sintagma de «stat membru», după caz.”

3. În anexa nr. 3, secţiunea 3.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

3.1.A.D.N.

Regulamentele anexate la A.D.N., aplicabil de la 1 ianuarie 2015, precum şi art. 3 lit. (f) şi (h), art. 8 alin. (1) şi (3) din A.D.N., înţelegându-se că sintagma «parte contractantă» se înlocuieşte, după caz, cu sintagma «stat membru».”

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

            Prezentul ordin transpune Directiva 2014/103/UE a Comisiei din 21 noiembrie 2014 de adaptare, pentru a treia oară, la progresul ştiinţific şi tehnic a anexelor la Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 335 din 21 noiembrie 2014

 

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

 

Bucureşti, 11 iunie 2015.

Nr. 746.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.