MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 438/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 438         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 18 iunie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

            46. - Hotărâre cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi ai Consiliului de modificare a Regulamentului (CE)nr. 1,829/2003 în ceea ce priveşte posibilitatea statelor membre de a restricţiona sau de a interzice utilizarea produselor alimentare şi furajelor modificate genetic pe teritoriul lor - COM (2015) 177 final

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

163. - Decizie pentru reluarea, la cerere, a activităţii domnului Dănuţ-Cristian Popa în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

 

164. - Decizie pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 301/2014 privind stabilirea atribuţiilor domnului Adrian Viorel Nicolaescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General ai Guvernului

 

165. - Decizie privind transferul în interesul serviciului al doamnei Mica Oprea din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de secretar general al judeţului Bistriţa-Năsăud

 

166. - Decizie pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 277/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            701. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2015

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

            608. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.829/2003 în ceea ce priveşte posibilitatea statelor membre de a restricţiona sau de a interzice utilizarea produselor alimentare şi furajelor modificate genetic pe teritoriul lor - COM (2015) 177 final

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/255 din 16 iunie 2015,

 

Senatul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Consideră că Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.829/2003 în ceea ce priveşte posibilitatea statelor membre de a restricţiona sau de a interzice utilizarea produselor alimentare şi furajelor modificate genetic pe teritoriul lor - COM (2015) 177 final respectă principiul subsidiarităţii şi al proporţionalităţii.

(2) Consideră că fiecare stat membru trebuie să aibă propria politică cu privire la restricţionarea sau interzicerea ori utilizarea OMG-urilor în produsele alimentare şi furaje.

(3) Consideră că sunt necesare clarificări suplimentare în textul Propunerii de Regulament, şt anume:

a) Necesitatea definirii clare a termenului „utilizare”, deoarece în propunerea Comisiei acesta este generic, nefiind clar dacă se referă la realizarea produsului finit sau se referă şi la procesare;

b) Măsurile trebuie să fie justificate şi bazate pe motive întemeiate, în conformitate cu legislaţia europeană. Nu este clar definit în propunerea Comisiei care sunt aceşti/aceste „altor factori legitimi/motive legitime” care ar putea fi invocaţi/invocate de statele membre, şi nici modul în care se vor putea menţine piaţa internă funcţională şi relaţiile comerciale cu ţările terţe;

c) Comisia Europeană trebuie să instituie o procedură în baza căreia fiecare stat membru ar putea să decidă măsura restricţionării sau interzicerii şi, de asemenea, trebuie stabilită procedura la nivelul UE în cazul în care un stat membru va transmite decizia de acceptare, restricţionare sau interzicere a unui OMG;

d) Tipul restricţiilor ar trebui să fie stabilit astfel încât să nu apară efecte negative asupra pieţei interne şi asupra competitivităţii fa nivelul UE, în general.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite către instituţiile europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senatul României în şedinţa din 16 iunie 2015, în conformitate cu prevederile art. 771 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f), art. 30 Ut. b) din anexa la Regulamentul Senatului aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 16 iunie 2015.

Nr. 46.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru reluarea, la cerere, a activităţii domnului Dănuţ-Cristian Popa în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

 

Având în vedere cererea domnului Dănuţ-Cristian Popa, secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/8.057/1.M.din 11 iunie 2015,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 96 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dănuţ-Cristian Popa îşi reia, la cerere, activitatea în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 18 iunie 2015.

Nr. 163.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 301/2014 privind stabilirea atribuţiilor domnului Adrian Viorel Nicolaescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere propunerea formulată de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor prin Adresa nr. 26.318 din 29 mai 2015,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. - Articolul unic al Deciziei prim-ministrului nr. 301/2014 privind stabilirea atribuţiilor domnului Adrian Viorel Nicolaescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 13 noiembrie 2014, se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian Viorel Nicolaescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească, la nivelul judeţului Constanţa, atribuţii în sfera de competenţă a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

Fişa de descriere a atribuţiilor şi responsabilităţilor şi a modului de raportare a activităţii desfăşurate se stabileşte prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental şi a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în condiţiile legii, pe bază de pontaj şi raport lunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activităţii pe care o desfăşoară, aprobat de reprezentantul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor la nivelul judeţului unde îşi desfăşoară activitatea.

Evaluarea anuală se realizează, în condiţiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activităţii desfăşurate.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 18 iunie 2015.

Nr. 164.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind transferul în interesul serviciului al doamnei Mica Oprea din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de secretar general al judeţului Bistriţa-Năsăud

 

Având în vedere solicitarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud privind transferul în interesul serviciului al doamnei Mica Oprea din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de secretar general al judeţului Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/7.602/1.M. din 3 iunie 2015, precum şi acordul scris al doamnei Mica Oprea cu privire la acest transfer,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), al art. 89 alin. (1) şi al art. 90 alin. (1) lit. a) şi alin. (2)-(4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Art. 1. - La data de 23 iunie 2015, doamnei Mica Oprea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, îi încetează detaşarea în funcţia publică de conducere vacantă de director executiv al Direcţiei administraţie locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1, doamna Mica Oprea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, se transferă în interesul serviciului în funcţia publică de conducere vacantă de secretar general al judeţului Bistriţa-Năsăud.

Art. 3. - Numirea în funcţia publică conducere vacantă de secretar general al judeţului Bistriţa-Năsăud a doamnei Mica Oprea se face prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică, în condiţiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 18 iunie 2015.

Nr. 165.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 277/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

Având în vedere propunerea Ministerului Transporturilor formulată prin Adresa nr. 21.151 din data de 2 iunie 2015, în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. - Numărul curent 7 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 277/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 30 iulie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele persoanei în cadrul comisiei

Instituţia reprezentată

Funcţia persoanei în cadrul instituţiei reprezentate

Funcţia persoanei în cadrul comisiei

„7.

Neacşa Petre

Ministerul Transporturilor

Director - Direcţia economică

Membru”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 18 iunie 2015.

Nr. 166.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2015

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 5.351/2015 al Agenţiei naţionale pentru programe de sănătate din Ministerul Sănătăţii,

având în vedere prevederile:

- art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 şi 221 bis din 1 aprilie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, litera o) a alineatului (1) şi alineatul (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

…………………………………………………………………………………………………

 „o) în cadrul Registrului naţional al donatorilor voluntari de celule stern hematopoietice se organizează şi funcţionează Unitatea de asistenţă tehnică şi management a Registrului naţional al donatorilor voluntari de celule stern hematopoietice care asigură, la nivel naţional, asistenţă tehnică şi management pentru Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană - Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice şi central;

…………………………………………………………………………………………………

(4) Organigramele unităţilor de asistenţă tehnică şi management a programelor naţionale de sănătate publică sunt prevăzute în anexa nr. 8. Din structura de personal a acestora pot face parte: persoane cu studii superioare în domeniul medical, economic, juridic, informatic, psihologie corespunzător următoarelor funcţii ocupate în instituţia în cadrul căreia este înfiinţată unitatea de asistenţă tehnică şi management: medic, economist, consilier juridic, analist, psiholog, precum şi persoane cu studii medii în domeniul medical şi auxiliar medical, tehnic, economic şi informatic, corespunzător următoarelor funcţii ocupate în instituţia în cadrul căreia este înfiinţată unitatea de asistenţă tehnică şi management: asistent medical, referent, registrator medical. Funcţia de coordonator al unităţii de asistenţă tehnică şi management este exercitată de personalul cu studii superioare în domeniul medical. Componenţa fiecărei unităţi de asistenţă tehnică şi management se aprobă prin act administrativ al conducătorului unităţii de specialitate în cadrul căreia este înfiinţată unitatea de asistenţă tehnică şi management, pe baza propunerilor coordonatorului unităţii de asistenţă tehnică şi management desemnat de către acesta, cu încadrarea în organigrama aprobată prin prezenta normă tehnică;”.

2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.

3. În anexa nr. 2, la capitolul I Programele naţionale de boli transmisibile”, titlul I.2 Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare”, litera C Activităţi”, punctul 2 Activităţi Implementate la nivelul serviciilor/birourilor de epidemiologie din DSP”, după subpunctul 2.6 se introduce un nou subpunct, subpunctul 2.61, cu următorul cuprins:

„2.61. Încheierea contractelor de prestări de servicii pentru diagnostic de laborator cu laboratoarele care îndeplinesc condiţiile minime de referinţă stabilite de ECDC pentru bolile transmisibile prioritare pentru care există supraveghere epidemiologică, dar pentru care nu există capacitate locală/regională de diagnostic şi pentru asigurarea cost-eficienţei;”.

4. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 1.2, litera C, după punctul 3 Activităţi desfăşurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenţei medicale primare” se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:

„4. Activităţi desfăşurate la nivelul Institutului Naţional de Boli Infecţioase «Prof. Dr. Matei Balş»:

4.1. asigură coordonarea activităţilor medicale din cadrul formaţiunii medicale ROL 2 destinate izolării şi tratării pacienţilor cu Ebola;

4.2. asigură utilizarea reactivilor şi consumabilelor achiziţionate în anul 2014 în vederea diagnosticului şi monitorizării cazurilor de infectare cu virus Ebola;

4.3. după declararea de către OMS a stingerii Urgenţei de sănătate publică de importanţă internaţională privind Ebola, asigură utilizarea reactivilor şi consumabilelor achiziţionate pentru diagnosticul şi monitorizarea altor boli transmisibile prioritare depistate şi raportate în RUBT, înainte ca acestea să atingă termenul de expirare.”

5. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2, litera G Unităţi de specialitate care implementează” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„G. Unităţi de specialitate care implementează:

1. Institutul Naţional de Sănătate Publică;

2. Institutul Naţional de Boli Infecţioase «Prof. Dr. Matei Balş», Bucureşti;

3. direcţiile de sănătate publică teritoriale;

4. unităţile de asistenţă medicală primară.”

6. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.3 Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV/SIDA”, litera F Natura cheltuielilor eligibile”, punctul 1 În domeniul prevenirii şi supravegherii infecţiei HIV”, subpunctul 1.6, după subpunctul 1.6.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.6.3, cu următorul cuprins:

„1.6.3. prestări de servicii pentru confirmarea infecţiei HIV/SIDA la gravide şi persoane din grupele de risc cu rezultat pozitiv la screeningul infecţiei HIV/SIDA.”

7. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 1.3, litera G Unităţi de specialitate care implementează”, punctul 2 În domeniul tratamentului şi monitorizării răspunsului terapeutic al bolnavilor cu infecţie HIV/SIDA”, subpunctul 2.35 Spitalul de Boli Infecţioase Ploieşti” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2.35. Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti”.

8. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 1.4 Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei”, litera G Unităţi de specialitate care implementează programul”, după punctul 164 se introduce un nou punct, punctul 165, cu următorul cuprins:

„165. Spitalul Orăşenesc Novaci.”

9. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 1.5 Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi monitorizare a utilizării antibioticelor şi a antibiotico-rezistenţei”, litera C Activităţi”, punctul 1 Activităţi implementate la nivelul Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP) - Centrul Regional de Sănătate Publică (CRSP)” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. Activităţi implementate la nivelul Institutului Naţional de Sănătate Publică - Centrul Regional de Sănătate Publică Bucureşti şi centrele regionale de sănătate publică Cluj, Iaşi, Timişoara”.

10. În anexa nr. 2, la capitolul t, titlul 1.5, litera C, punctul 1, subpunctul 1.7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

B1.7. elaborează şi implementează metodologii de supraveghere a infecţiilor nosocomiale şi a rezistenţei microbiene/strategii de supraveghere şi control”,

11. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.5, litera D Indicatori de evaluare”, punctul 2 Indicatori de eficienţă”, subpunctul 2,1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2.1. direcţii de sănătate publică: cost mediu estimat/activitate: 200 lei;”.

12. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.5, litera D, punctul 2, subpunctul 2.3 unităţi sentinelă”, subpunctul 2.3.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2.3.1. cost mediu estimat/acţiune de depistare infecţie nosocomială şi investigarea infecţiilor nosocomiale cu laboratorul: 350 lei”.

13. În anexa nr. 5, la capitolul IV Programele naţionale de boli netransmisibile”, titlul IV. 3 Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”, subtitlul IV 3.1 Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”, litera F Natura cheltuielilor eligibile”, pct. 7 şi 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„7. cheltuieli de personal şi/sau încheierea contractelor de prestări de servicii conform prevederilor art. 49 alin. (3)-(6) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru:

7.1. coordonarea activităţilor de transplant;

7.2. activitatea de menţinere în condiţii fiziologice a donatorilor aflaţi în moarte cerebrala;

7.3. realizarea testărilor imunologice şi virusologice a potenţialilor donatori, precum şi a receptorilor;

7.4. realizarea procedurii de transplant.

8. abonamente şi convorbiri la telefon fix, telefon mobil pentru coordonatorii de transplant şi pentru persoanele responsabile cu identificarea potenţialilor donatori aflaţi în moarte cerebrală, diagnosticarea morţii cerebrale şi menţinerea în condiţii fiziologice a potenţialilor donatori.”

14. În anexa nr. 5, la capitolul IV, titlul IV. 3, subtitlul IV. 3.1, litera F, punctul 11 se abrogă.

15. În anexa nr. 5, la capitolul IV, titlul IV. 3, subtitlul IV. 3.1, litera H Unităţi de specialitate care implementează subprogramul”, punctele 4, 5, 6,14 şi sub puncte le 28.1 şi 28.2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„4. Judeţul Bacău

4.1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău:

4.1.1. secţia ATI;

4.1.2. coordonare transplant;

4.2. Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti:

4.2.1. secţia ATI;

4.2.2. coordonare transplant.

5. Judeţul Bihor - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea:

5.1. secţia ATI;

5.2. coordonare transplant;

5.3. Secţia clinică de ortopedie-traumatologie I şi II - transplant os-tendon.

6. Judeţul Braşov - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov:

6.1. secţia ATI;

6.2. coordonare transplant;

6.3. Secţia clinică de urologie - transplant renal.

…………………………………………………………………………………………………

14. Judeţul Galaţi - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei» Galaţi:

14.1. Clinica ATI;

14.2. coordonare transplant;

14.3 Secţia clinică de ortopedie-traumatologie - transplant os-tendon.

…………………………………………………………………………………………………

28.1. Institutul Clinic Fundeni Bucureşti:

28.1.1. Centrul pentru boli digestive şi transplant hepatic (transplant hepatic şi pancreatic);

28.1.2. Centrul pentru uronefrologie şi transplant renal;

28.1.3. Centrul pentru transplant medular;

28.1.4. Laboratorul de diagnostic, biologie moleculară, imunologie, HLA şi virusologie;

28.1.5. secţiile ATI I şi ATI III;

28.1.6. coordonare transplant.

28.2. Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti:

28.2.1. Secţia de chirurgie cardiovasculară;

28.2.2. Secţia clinică ATI;

28.2.3. coordonare transplant;

28.2.4. Clinica de ortopedie-traumatologie - transplant os-tendon.”

16. În anexa nr. 5, la capitolul IV, titlul IV. 3, subtitlul IV. 3.3 Subprogramul de fertilizare în vitro şi embriotransfer”, după litera H Asigurarea transparenţei în derularea subprogramului” se introduce o nouă literă, litera I, cu următorul cuprins:

„I. Unităţi care implementează subprogramul:

1. Clinica Promed System - S.R.L. (Spitalul Wellborn) Târgovişte;

2. S.C. Life Line - Medical Center - S.R.L. Bucureşti;

3. S.C. MEDLIFE - S.A. Bucureşti;

4. Clinica Medicală «Gynera» - S.R.L. Bucureşti;

5. S.C. BIOGENESIS IVF - S.R.L. Bucureşti;

6. S.C. Clinica Polisano - S.R.L. Sibiu;

7. Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie «Prof. Dr. Panait Sârbu» Bucureşti;

8. S.C. BABE - S.R.L. Sângeorgiu de Mureş;

9. S.C. «Gynatal» - S.R.L. Timişoara;

10. S.C. LID MEDICAL CENTER - S.R.L. Bucureşti;

11. S.C. NEWLIFE-BM -S.R.L.”

17. În anexa nr. 5, la capitolul IV, titlul IV. 4 Programul naţional de boli endocrine”, la litera F Natura cheltuielilor eligibile”, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. reactivi pentru determinarea calcitoninei, tiroglobulinei, evidenţiere anticorpi antitiroglobină, TRAb;”.

18. În anexa nr. IV. 3 la anexa nr. 5, punctul 3 Atribuţiile specifice furnizorilor de servicii medicale în cadrul Subprogramului de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolaou la populaţia feminină eligibilă în regim de screening”, subpunctul

3.2 Atribuţiile specifice centrelor de recoltare a materialului celular cervical”, la subpunctul 3.2.7, modelul borderoului centralizator se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„Centrul de recoltare reprezentat prin

.............................................................................

.............................................................................

Adresa:...............................................................

Numărul contractului încheiat cu CAS:

.............................................................................

Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale

.............................................................................

Medic de specialitate

a) medicină de familie

.............................................................................

b) obstetrică-ginecologie

.............................................................................

 

BORDEROU CENTRALIZATOR

pentru luna.....anul.....

 

Nr. crt.

CNP al femeii cu FS1 completat în integralitate

Seria formularului

Data recoltării

Tarif/recoltare (lei)

Total sumă de decontat

C0

C1

C2

C3

C4

C5

1.

 

 

 

18

18

2.

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

TOTAL:

X

X

X

X

 

 

            Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.

 

Reprezentant legal,

.............................................................................

(semnătura şi ştampila)”

 

19. În anexa nr. IV.3 la anexa nr. 5, punctul 3, subpunctul 3.3 Atribuţiile specifice laboratoarelor de analize medicale în domeniul citologiei cervicale” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3.3. Atribuţiile specifice laboratoarelor de analize medicale în domeniul citologiei cervicale:

3.3.1. efectuează colorarea frotiurilor cervicale prin metoda Babeş-Papanicolaou, citirea rezultatului în sistem Bethesda 2001, precum şi interpretarea rezultatului testului Babeş-Papanicolaou;

3.3.2. completează secţiunea 3 a formularului FS1 în 3 exemplare autocopiative. Rezultatul testului Babeş-Papanicolaou este semnat şi parafat de medicul de specialitate în anatomie patologică;

3.3.3. transmit unităţii sanitare cu paturi din reţeaua căreia fac parte două exemplare - roz şi alb - ale formularului FS1 în care este consemnat rezultatul testului Babeş-Papanicolaou; transmiterea formularului se realizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la primirea frotiurilor cervicale transmise de unitatea sanitară cu paturi din reţeaua căreia fac parte;

3.3.4. transmit medicului de familie care a eliberat formularul şi medicului recoltor rezultatul f roti ului interpretat sub formă de scrisoare medicală semnată şi parafată de către medicul anatomo-patolog însoţit de câte o copie a formularului FS1 finalizat;

3.3.5. asigură arhivarea frotiurilor cervicale prelucrate în condiţii optime;

3.3.6. informează în scris unitatea sanitară cu paturi care a organizat reţeaua cu privire la calitatea frotiurilor transmise;

3.3.7. respectă sistemul informaţional prevăzut în prezentele norme metodologice;

3.3.8. pun la dispoziţia laboratorului de referinţă un eşantion de 10% din frotiurile cervicale citite în vederea monitorizării calităţii acestora, potrivit calendarului stabilit de către UATM-R;

3.3.9. elaborează şi implementează planul de menţinere sau de îmbunătăţire a calităţii prelucrării şi citirii frotiurilor cervicale, conform calendarului stabilit de UATM-R;

3.3.10. asigură participarea personalului la programe de formare profesională continuă;

3.3.11. efectuează controlul intern de calitate în conformitate cu protocoalele de asigurare a calităţii elaborate de către Comisie;

3.3.12. raportează unităţii sanitare cu paturi din reţeaua căreia fac parte, trimestrial, cumulat de la începutul anului, în primele 5 zile lucrătoare de la data încheierii perioadei de raportare, indicatorii specifici subprogramului;

3.3.13. comunică unităţii sanitare cu paturi din reţeaua căreia fac parte orice modificare a condiţiilor iniţiale care au stat la baza încheierii contractului, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la apariţia acestora;

3.3.14. transmite unităţii sanitare cu paturi din reţeaua căreia fac parte, în primele 3 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă, factura şi borderoul centralizator al serviciilor efectuate în cadrul subprogramului, în vederea decontării acestora; modelul borderoului este următorul:

 


Laboratorul de analize medicale în domeniul citologiei cervicale, reprezentat prin

.............................................................................

.............................................................................

Adresa:

.............................................................................

Numărul contractului încheiat cu CAS:

.............................................................................

 

Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale

.........................................../........................................

 

Medic de specialitate anatomie patologică

.............................................................................

 

 

BORDEROU CENTRALIZATOR

pentru luna.....anul.....

 

Nr. crt.

CNP al femeii cu FS1 completat în integralitate

Seria formularului C2

Data interpretării C3

Tarif/interpretare (lei)

Total sumă de decontat

C0

C1

 

 

C4

C5

1.

 

 

 

40

40

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

TOTAL:

X

X

X

X

 

 

            Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.

 

Reprezentant legal,

.............................................................................

(semnătura şi ştampila)”

 

20. În anexa nr. 6, la capitolul V „Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate”, titlul V.1 „Subprogramul de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate”, litera B „Domenii specifice”, punctul 1 „Intervenţii pentru un stil de viaţă sănătos”, subpunctul 1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.2. organizarea şi desfăşurarea campaniilor IEC destinate priorităţilor de sănătate specifice naţionale, locale şi responsabilităţilor rezultate din alte documente strategice;”.

21. În anexa nr. 6, la capitolul V, titlul V.1, litera B, punctul 1, paragraful 1.2 Organizarea şi desfăşurarea campaniilor IEC destinate priorităţilor de sănătate specifice naţionale şi responsabilităţilor rezultate din alte documente strategice”, subpunctul 1.2.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.2.2. Beneficiari: populaţia generală, grupuri vulnerabile, cu accent pe populaţia rromă şi grupe-ţintă specifice identificate conform priorităţilor naţionale şi locale;”.

22. În anexa nr. 6, la capitolul V, titlul V.2 Subprogramul de prevenire şi combatere a consumului de tutun”, litera H Lista unităţilor de specialitate care implementează”, punctul 2 activitatea prevăzută la punctul 3.3”, după subpunctul 2.33 se introduc 5 noi subpuncte, subpunctele 2.34, 2.35, 2.36, 2.37 şi 2.38, cu următorul cuprins:

„2.34. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Dr. Constantin Opriş» Baia Mare;

2.35. Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna Bucovat;

2.36. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie «Victor Babeş» Craiova;

2.37. Spitalul Militar de Urgenţă «Dr. Ion Jianu» Piteşti;

2.38. Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov”.

23. În anexa nr. 7, la capitolul VI Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului”, titlul VI.1 Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie a mamei şi copilului”, intervenţia 3 Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere şi analiza mortalităţii infantile”, punctul 1.3.5 Unităţi de specialitate care implementează” devine punctul 3.5 şi se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3.5. Unităţi de specialitate care implementează:

3.5.1. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Prof. Dr. Alfred Rusescu» Bucureşti;

3.5.2. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca;

3.5.3. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova;

3.5.4. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;

3.5.5. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara;

3.5.6. Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Pantelimon» Bucureşti;

3.5.7. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti;

3.5.8. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti;

3.5.9. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M.S. Curie» Bucureşti;

3.5.10. Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Ioan» Bucureşti;

3.5.11. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Sf. Pantelimon» Focşani;

3.5.12. Spital Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;

3.5.13. Spital Judeţean de Urgenţă Arad;

3.5.14. Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti, Argeş;

3.5.15. Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău;

3.5.16. Spitalul Municipal Oneşti, Bacău;

3.5.17. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, Bihor;

3.5.18. Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa;

3.5.19. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Mavromati» Botoşani;

3.5.20. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Dr. I. A. Sbârcea» Braşov;

3.5.21. Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila;

3.5.22. Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău;

3.5.23. Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa, Caraş-Severin;

3.5.24. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa;

3.5.25. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, Dâmboviţa;

3.5.26. Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, Dolj;

3.5.27. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Ap. Andrei» Galaţi;

3.5.28. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie «Buna Vestire» Galaţi;

3.5.29. Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu;

3.5.30. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, Gorj;

3.5.31. Spitalul Judeţean de Urgenţa Miercurea-Ciuc Harghita;

3.5.32. Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc, Harghita;

3.5.33. Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva, Hunedoara;

3.5.34. Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, Ialomiţa;

3.5.35. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Cuza-Vodă», Iaşi;

3.5.36. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Elena Doamna», Iaşi;

3.5.37. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sf. Maria», Iaşi;

3.5.38. Spitalul Municipal de Urgenţă Paşcani, Iaşi;

3.5.39. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Dr. Constantin Opriş» Baia Mare, Maramureş;

3.5.40. Spital Municipal Sighetu Marmaţiei, Maramureş;

3.5.41. Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi;

3.5.42. Spitalul Clinic Judeţean Mureş;

3.5.43. Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, Neamţ;

3.5.44. Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, Olt;

3.5.45. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Ploieşti, Prahova;

3.5.46. Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare;

3.5.47. Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, Sălaj;

3.5.48. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu;

3.5.49. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Sf. Ioan cel Nou» Suceava;

3.5.50. Spitalul Municipal «Sf. Doctori Cosma şi Damian» Rădăuţi, Suceava;

3.5.51. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria, Teleorman;

3.5.52. Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă, Timişoara;

3.5.53. Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea;

3.5.54. Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui;

3.5.55. Spitalul Municipal de Urgenţă «Elena Beldiman» Bârlad, Vaslui;

3.5.56. Spitalul Clinic «D. Castroian» Huşi, Vaslui;

3.5.57. Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea;

3.5.58. Spitalul Municipal Adjud, Vrancea;

3.5.59. Spitalul Clinic «Nicolae Malaxa», Bucureşti;

3.5.60. Spitalul Clinic C.F.2, Bucureşti;

3.5.61. Spitalul Universitar de Urgenţă Elias, Bucureşti;

3.5.62. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Filantropia, Bucureşti;

3.5.63. Spitalul Clinic «Dr. I. Cantacuzino» Bucureşti;

3.5.64. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Prof. Dr. Panait Sârbu» Bucureşti;

3.5.65. Spitalul Judeţean de Urgenţă Ilfov.”

24. În anexa nr. 7, capitolul VI, titlul VI.2 Subprogramul de sănătate a copilului”, intervenţia 4. Prevenirea complicaţiilor retinopatiei de prematuritate, prin screening neonatal laserterapie şi dispensarizarea bolnavilor”, la punctul 4.5 Unităţi de specialitate care implementează”, subpunctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„10. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu;”.

25. În anexa nr. 7r capitolul VI, titlul VI.2, intervenţia 4, la punctul 4.5, după subpunctul 11 se introduce un nou subpunct, subpunctul 12, cu următorul cuprins:

„12. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M.S. Curie» Bucureşti.”

26. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul VI.2, intervenţia 5 Prevenţia morbidităţii asociate şi a complicaţiilor, prin diagnostic precoce, precum şi monitorizarea unor afecţiuni cronice la copil”, punctul 5.5. Unităţi de specialitate care implementează”, la subpunctul 5.5.2 Sindromul de malabsorbţie şi diaree cronică la copil”, după subpunctul 5.5.2.14 se introduce un nou subpunct, subpunctul 5.5.2.15, cu următorul cuprins:

„5.5.2.15. Spitalul Clinic de Copii Braşov.”

27. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul VI.2, Intervenţia 6 Prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce al unor afecţiuni neuropsihice cronice la copil: epilepsia, paraliziile cerebrale, întârzierile neuropsihomotorii de cauze multifactoriale”, punctul 6.5 „Unităţi de specialitate care implementează” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6.5. Unităţi de specialitate care implementează:

6.5.1. Spitalul Clinic de Psihiatrie «Prof. dr. Al. Obregia» Bucureşti - Secţia clinică de neurologie pediatrică;

6.5.2. Spitalul Clinic de Copii «Dr. V. Gomoiu» Bucureşti;

6.5.3 Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii «Dr. N. Robănescu» Bucureşti;

6.5.4. Spitalul Clinic Municipal «Dr. Gavril Curteanu» Oradea, Bihor;

6.5.5. Spitalul Clinic de Copii Cluj-Napoca - Secţia Clinică de Neuropsihiatrie a Copilului şi Adolescentului;

6.5.6. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş - Centrul de Sănătate Mintală Copii;

6.5.7. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu» Timişoara - Secţia clinică de neuropsihiatrie infantilă.”

28. În anexa nr. 7, capitolul VI, titlul VI.3 Subprogramul de sănătate a femeii”, intervenţia 4 Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh”, punctul 4.6 Unităţi care implementează” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4.6. Unităţi care implementează:

4.6.1. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Prof. dr. Alfred Rusescu» Bucureşti;

4.6.2. Spitalul de Recuperare Borşa, Maramureş;

4.6.3. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca;

4.6.4. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova;

4.6.5. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;

4.6.6. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara;

4.6.7. Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Pantelimon» Bucureşti;

4.6.8. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti;

4.6.9. Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Ioan» Bucureşti;

4.6.10. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Pantelimon» Focşani;

4.6.11. spitale care au în structură secţii/compartimente de obstetrică-ginecologie, aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii care au încheiat contracte pentru derularea acestei intervenţii.”

29. Anexa nr. 8 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2.

30. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, publici sau privaţi, precum şi instituţiile publice care derulează programe naţionale de sănătate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Gabriel Florin Puşcău,

secretar general

 

Bucureşti, 3 iunie 2015.

Nr. 701.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la normele tehnice)

 

Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate publică aprobate pentru anul 2015

 

 

 

 

- mii lei –

Programele naţionale de sănătate publică

Buget de stat

Venituri proprii

Total

I. Programul naţional de boli transmisibile, din care:

251.456

88.027

339.483

Programul naţional de vaccinare

87.812

15.167

102.979

Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare

3.406

1.345

4,751

Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiei HIV

156.793

63.945

220.738

Programul naţional de supraveghere şi control al tuberculozei

3.445

6.894

10.339

Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi monitorizarea utilizării antibioticelor şi a antibiotico-rezistenţei

0

676

676

II. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă

0

1.780

1.780

III. Programul naţional de securitate transfuzională

73.348

10.000

83.348

IV. Programele naţionale de boli netransmisibile, din care:

36.771

67.394

104.165

Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat

0

16.743

16.743

Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică

0

1.425

1.425

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

36.052

47.206

83.258

Programul naţional de boli endocrine

719

1.160

1.879

Programul naţional de tratament pentru boli rare

0

700

700

Programul naţional de management al registrelor naţionale

0

160

160

V. Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate

459

1.475

1.934

VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului

14.528

12.341

26.869

Total buget programe naţionale de sănătate publică 2015

376.562

181.017

557.579

MS - acţiuni centralizate

41.842

31.687

73.529

TOTAL BUGET

418.404

212.704

631.108

 

ANEXA Nr. 2*)

(Anexa nr. 8 la normele tehnice)

 

ORGANIGRAMĂ

Unitatea de asistenţă tehnică şi management din cadrul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”

 

TOTAL ORE U.A.T.M. - 12 LUNI                                    18.900

 

 

Coordonator U.A.T.M. (63 ore/lună)

756

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.292

 

 

8316

 

 

4.536

PN 1.4 (TB)

 

 

 

Personal administrativ

 

 

 

PN 5.2 (Tutun)

 

medic primar supervizare (84 ore/lună)

1.008

 

consilier juridic (63 ore/lună)

756

 

medic primar-coordonator (84 ore/lună)

1.008

medic monitorizare - evaluare (63 ore/lună)

756

 

expert resurse umane (63 ore/lună)

756

 

psiholog clinician (147 ore/lună)

1.764

medic primar management medicamente (84 ore/lună)

1.008

 

expert achiziţii (63 ore/lună)

756

 

psiholog clinician (147 ore/lună)

1.764

medic primar management (63 ore/lună)

756

 

economist contabil (168 ore/lună)

2.016

 

 

 

medic departament proiecte (84 ore/lună)

1.008

 

economist (63 ore/lună)

756

 

 

 

analist informatică (63 ore/lună)

756

 

secretar (168 ore/lună)

2.016

 

 

 

 

 

 

registrator medical (105 ore/lună)

1.260

 

 

 

 

ORGANIGRAMA

Unitatea regională de asistenţă tehnică şi management

 

TOTAL ORE U.A.T.M. - 12 LUNI                        13.248

 

 

Coordonator U.A.T.M. (84 ore/lună)

13.248

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.640

 

 

 

 

 

2.880

Personal expert în calitate monitorizare, evaluare program

 

 

 

 

 

 

 

Personal administrativ

manager cu asigurarea calităţii programului (100 ore/lună)

1.200

 

 

 

 

consilier juridic (10 ore/lună)

120

manager monitorizare şi evaluare (80 ore/lună)

960

 

 

 

 

economist (30 ore/lună)

360

responsabil centrele de informe şi consiliere (40 ore/lună)

480

 

 

 

 

expert resurse umane (40 ore/lună)

480

 

 

 

 

 

 

secretar (160 ore/lună)

1.920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.720

 

 

 

 

 

 

Personal de suport

 

 

 

 

 

 

 

 

informatician/analist programator/inginer de reţea (200 ore/lună)

2.400

 

 

 

 

 

 

expert comunicare (40 ore/lună)

480

 

 

 

 

 

 

referenţi de specialitate/statisticieni/registratori (320 ore/lună)

3.840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA

Unitatea de asistenţă tehnică şi management din cadrul Institutului pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Prof. Dr. Alfred Rusescu”

 

TOTAL ORE U.A.T.M. - 12 LUNI                        18.312

 

 

Coordonator U.A.T.M. (74 ore/lună)

888

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.848

 

 

 

 

 

6.576

Personal pentru supraveghere, monitorizare, evaluare

 

 

 

 

Personal administrativ

 

medici pentru monitorizare şi evaluare intervenţii (200 ore/lună)

2.400

 

 

 

 

consilier juridic (20 ore/lună)

240

referenţi / statisticieni / registratori (336 ore/lună)

4.032

 

 

 

 

economist (368 ore/lună)

4.416

asistent coordonare (168 ore/lună)

2.016

 

 

 

 

secretar (160 ore/lună)

1.920

informatician/analist programator/operator date (200 ore/lună)

2.400

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA

Unitatea de asistenţă tehnică şi management din cadrul Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”

 

TOTAL ORE U.A.T.M. - 12 LUNI                        12.264

 

 

Coordonator U.A.T.M. (74 ore/lună)

888

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.816

 

 

 

 

 

4.560

Personal pentru supraveghere, monitorizare, evaluare

 

 

 

 

Personal administrativ

 

medici pentru monitorizare şi evaluare intervenţii (200 ore/lună)

2.400

 

 

 

 

consilier juridic (20 ore/lună)

240

referenţi / statisticieni / registratori (168 ore/lună)

2.016

 

 

 

 

economist (200 ore/lună)

2.400

informatician/analist programator/operator date (200 ore/lună)

2.400

 

 

 

 

secretar (160 ore/lună)

1.920

 

 

ORGANIGRAMA

Unitatea de asistenţă tehnica şi management din cadrul Institutului de Endocrinologie „C. I. Parhon”

 

TOTAL ORE U.A.T.M. -12 LUNI                         3.288

 

 

Coordonator U.A.T.M. (74 ore/lună)

888

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.440

 

 

 

 

 

960

Personal pentru supraveghere, monitorizare, evaluare

 

 

 

 

Personal administrativ

 

medici monitorizare şi evaluare (80 ore/lună)

960

 

 

 

 

economist (40 ore/lună)

480

referenţi de specialitate/statisticieni/registratori (40 ore/lună)

480

 

 

 

 

secretar (40 ore/lună)

480

 

ORGANIGRAMA

Unitatea de asistenţă tehnică şi management din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti

 

TOTAL ORE UAT.M. - 12 LUNI              27.504

 

 

Coordonator U.A.T.M. (84 ore/lună)

1.008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.064

 

 

 

 

 

Personal administrativ

 

 

 

 

 

 

expert achiziţii (44 ore/lună)

528

 

 

 

 

 

 

consilier juridic (44 ore/lună)

528

 

 

 

 

 

 

secretar (84 ore/lună)

1.008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.048

 

 

 

3.024

 

 

1.440

PN. I.1

 

 

 

 

PN. I.2

 

 

 

PN. 1.5

 

medici primari (252 ore/lună)

3.024

 

 

medici primari (168 ore/lună)

2.016

 

medic primar (60 ore/lună)

720

economişti (168 ore/lună)

2.016

 

 

economist (84 ore/ lună)

1.008

 

economist (60 ore/lună)

720

asistent medical (84 ore/lună)

1.008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.360

 

 

 

5.976

 

 

2.664

PN.II

 

 

 

 

PN IV.l

 

 

 

PN. IV.6

 

 

medic primar (70 ore/lună)

840

 

 

medic – coordonator  (70 ore/lună)

840

 

medic primar (60 ore/lună)

720

chimist (70 ore/lună)

840

 

 

economist (60 ore/lună)

720

 

economist (60 ore/lună)

720

economist (70 ore/lună)

840

 

 

referent de specialitate (84 ore/lună)

1.008

 

referent (60 ore/lună)

720

asistent medical (70 ore/lună)

840

 

 

secretar (84 ore/lună)

1.008

 

referent (42 ore/lună)

504

 

 

 

 

expert IT 1) (200 ore/lună)

2.400

 

 

 

 

 

 

 

Notă: 1) numai în situaţia dezvoltării la nivel naţional/regional a sistemului informatic şi informaţional al programului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.920

 

 

 

 

 

 

 

PNV.l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medic primar (40 ore/lună)

480

 

 

 

 

 

 

 

economist (60 ore/lună)

720

 

 

 

 

 

 

 

referent (60 ore/luni)

720

 

 

 

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006

 

Având în vedere dispoziţiile art. 106 lit. c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 19 septembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 18 alineatul (1), punctul 13 va avea următorul cuprins:

„13. predă comisiei de corectare, în ziua desfăşurării examenului, lucrările scrise, organizează transportul acestora de la centrele de concurs la centrul de evaluare şi răspunde de securitatea lor;”.

2. La articolul 28, alineatele (4) şi (7) vor avea următorul cuprins:

„(4) Fiecare candidat primeşte teze de concurs tipizate şi coli de ciornă câte îi sunt necesare. Pentru elaborarea lucrărilor scrise, candidaţii folosesc numai cerneală sau pixuri cu pastă de culoare neagră,

………………………………………………………………………………………………………..

(7) Preşedintele/Vicepreşedintele comisiei de organizare a examenului preia lucrările sub semnătură de la responsabilii de sală. După amestecarea şi numerotarea lucrărilor de către membrii comisiei, acestea se predau de către preşedinte/vicepreşedinte pe bază de proces-verbal preşedintelui comisiei de corectare sau, în caz de absenţă, oricărui alt membru al comisiei de corectare.”

3. La articolul 34, alineatul (1) se abrogă.

4. La articolul 34, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Media generală a examenului de capacitate reprezintă media aritmetică a notelor obţinute la probele scrise şi orale. Pentru a fi declarat admis la examen, candidatul trebuie să obţină cel puţin media generală 7 şi cel puţin nota 5 la fiecare probă scrisă şi orală.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, judecător

Marius-Badea Tudose

 

Bucureşti, 10 iunie 2015.

Nr. 608.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.