MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 452/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 452         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 24 iunie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

47. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

48. - Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale a Senatului pentru evaluarea stării democraţiei şi a statului de drept în România

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

            92. - Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanţa clienţilor finali

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

1.250. - Decizie privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii E.K.-B.D.P. BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

 

1.252. - Decizie privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii MIRA SOLUTIONS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. III “Componenţa Comisiei economice, industrii şi servicii”, doamna senator Anghel Cristiana-Irina - Grupul parlamentar Liberal Conservator - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Mihai Cristian-Dănuţ - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal. 2. La anexa nr. XVII “Componenţa Comisiei pentru afaceri europene”, domnul senator Năstase Ilie - Grupul parlamentar Liberal Conservator - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Mihai Cristian-Dănuţ - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 iunie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 22 iunie 2015.

Nr. 47.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei speciale a Senatului pentru evaluarea stării democraţiei şi a statului de drept în România

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 77 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constituie Comisia specială a Senatului pentru evaluarea stării democraţiei şi a statului de drept în România, denumită în continuare Comisia, în scopul de a întocmi şi de a prezenta Senatului şi, prin intermediul acestuia, societăţii româneşti o evaluare amănunţită, analitică şi obiectivă atât a calităţii practicilor şi instituţiilor democratice din România, cât şi a modului în care puterile în stat funcţionează potrivit principiului constituţional al separaţiei, echilibrului şi controlului reciproc.

Art. 2. - (1) Comisia se compune din 9 senatori, desemnaţi de grupurile parlamentare din Senat.

(2) Comisia este condusă de un birou alcătuit din preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar.

(3) Componenţa nominală a Comisiei şi a biroului acesteia este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) Senatorii desemnaţi ca membri ai Comisiei îşi păstrează şi calitatea de membri ai comisiilor permanente ale Senatului. Art. 3. - Comisia are următoarele atribuţii:

a) organizează dezbateri publice şi consultări cu societatea civilă, mediul academic şi reprezentanţi ai instituţiilor;

b) întocmeşte o documentare extensivă, prin colaborarea cu autorităţile publice competente, dar şi prin culegerea de date din surse publice, cu privire la tematica aflată sub evaluare;

c) pe baza propriilor indicatori şi a propriului model de analiză, Comisia realizează un raport ce va măsura: participarea şi reprezentarea politică, densitatea şi intensitatea reţelelor de asociativitate, libertatea de exprimare, respectul faţă de minorităţile de orice natură, gradul de acceptabilitate a pluralismului, raportul dintre viaţa privată şi securitatea colectivă, capacitatea de reglare a erorilor şi abuzurilor instituţionale, responsabilitatea politică, transparenţa deciziilor guvernamentale, calitatea deliberării instituţionale şi a dezbaterii publice, independenţa şi imparţialitatea sistemului judiciar, rigoarea şi raţionalitatea procedurilor, controlul Parlamentului asupra Executivului, controlul civil asupra instituţiilor de forţă, consistenţa drepturilor şi libertăţilor individuale, precum şi a garanţiilor constituţionale, formele şi eficacitatea controlului cetăţenesc asupra tuturor instituţiilor şi puterilor statului.

Art. 4. - Şedinţele Comisiei au loc săptămânal sau ori de câte ori este necesar.

Art. 5. - Comisia îşi va desfăşura activitatea în baza regulamentului propriu de funcţionare, aprobat de Biroul permanent al Senatului.

Art. 6. - În luna aprilie 2016, Comisia va prezenta Senatului raportul final asupra activităţii desfăşurate, însoţit de recomandări de lege ferenda.

Art. 7. - După prezentarea raportului final în luna aprilie 2016, Comisia îşi va înceta activitatea.

Art. 8. - Biroul permanent al Senatului va dispune măsurile necesare pentru asigurarea activităţii Comisiei.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 iunie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată,

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 22 iunie 2015.

Nr. 48.

 

ANEXĂ

 

COMPONENŢA NOMINALĂ

a Comisiei speciale a Senatului pentru evaluarea stării democraţiei şi a statului de drept în România

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Grupul parlamentar

Funcţia

1.

Gabriela Creţu

PSD

membru

2.

Petru-Alexandru Frătean

PSD

membru

3.

Georgică Severin

PSD

membru

4.

Timotei Stuparu

PSD

membru

5.

 

PNL

 

6.

 

PNL

 

7.

 

PNL

 

8.

Daniel-Constantin Barbu

Liberal Conservator

membru

9.

Pataki Csaba

UDMR

membru

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. c) şi d), art. 76 alin. (1) şi (3) şi art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificări le şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi art. 9 alin. (1) lit. b) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Furnizorii desemnaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru a presta serviciile de furnizare de ultimă instanţă duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2013 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor şi tarifelor la clienţii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 28 noiembrie 2013, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 17 iunie 2015.

Nr. 92.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

SECŢIUNEA 1.1

Scop

 

Art. 1. - Prezenta metodologie stabileşte etapele şi modul de determinare a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali care se află în una dintre următoarele situaţii:

a) nu au uzat de eligibilitate;

b) îndeplinesc condiţiile impuse de legislaţie pentru serviciul universal şi, după ce au uzat de eligibilitate, solicită să beneficieze de serviciul universal;

c) nu au asigurată furnizarea de energie electrică din nicio altă sursa.

 

SECŢIUNEA 1.2

Domeniu de aplicare

 

Art. 2. - Metodologia este utilizată de:

a) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru aprobarea tarifelor reglementate, precum şi pentru avizarea tarifelor componentă de piaţă concurenţială aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali;

b) furnizorii de ultimă instanţă, pentru fundamentarea şi aplicarea tarifelor de energie electrică în facturile emise clienţilor finali.

 

SECŢIUNEA 1.3

Abrevieri şi definiţii

 

Art. 3. - Abrevierile utilizate în cadrul prezentei metodologii au următoarele semnificaţii:

a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) CPC - componenta de piaţă concurenţială:

c) FUI - furnizor/furnizori de ultimă instanţă;

d) IT - înaltă tensiune (tensiune mai mare sau egală cu 110 kV);

e) JT - joasă tensiune (tensiune mai mică sau egală cu 1 KV);

f) - medie tensiune (tensiune cuprinsă în intervalul 1-110 kV exclusiv);

g) PCCB - piaţa centralizată a contractelor bilaterale;

h) PCSU - piaţa centralizată pentru serviciul universal;

i) PZU - piaţa pentru ziua următoare;

j) PI - piaţa intrazilnică;

k) PRE - parte responsabilă cu echilibrarea;

l) SU - serviciu universal;

m) OTS - operatorul de transport şi de sistem;

n) OPCOM - operatorul pieţei de energie electrică şi de gaze naturale;

o) UI - ultimă instanţă.

Art. 4. - (1) Termenii utilizaţi în prezenta metodologie au înţelesul din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în înţelesul prezentei metodologii, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) calendar de eliminare a tarifelor reglementate - document care cuprinde etapele de eliminare a tarifelor reglementate la clienţii finali şi procentele de achiziţie din piaţa concurenţială corespunzătoare fiecărei etape, prevăzut în anexa nr. 1;

b) clienţi din piaţa reglementată - clienţi finali care, până la data aplicării prevederilor prezentei metodologii, nu au uzat de eligibilitate şi nu îndeplinesc condiţiile sau nu au solicitat să beneficieze de serviciul universal, precum şi clienţi finali care beneficiază de serviciul universal;

c) corecţii de tarif reglementat/CPCAJI- pierderi (diferenţă negativă) sau, după caz, extraprofituri (diferenţă pozitivă) înregistrate de FUI în perioadele anterioare, calculate ca diferenţă între veniturile realizate şi costurile plus profitul considerate justificate din activitatea de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate/tarife CPC/tarife UI, pentru clienţii din piaţa reglementată, în perioadele respective;

d) contract reglementat - contract de vânzare-cumpărare energie electrică încheiat între un producător şi un FUI, cu cantităţi şi preţuri stabilite prin decizie ANRE;

e) grila tarifară reglementată - tipuri de tarife reglementate aplicabile clienţilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate;

f) grilă tarifară reglementată de referinţă - structura de tarife reglementate prevăzută în anexele la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 157/2014 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate;

g) ofertă de cumpărare, produs de tranzacţionare - termeni specifici licitaţiilor organizate pe PCSU, având înţelesul din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor simultane cu preţ descrescător pe piaţa centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumit în continuare Regulamentul PCSU;

h) preţ de dezechilibru - preţul pentru deficit de energie reprezentând preţul unitar pe care o PRE trebuie să îl plătească OTS pentru dezechilibrele negative ale respectivei PRE, respectiv preţul pentru excedent de energie reprezentând preţul unitar pe care o PRE trebuie să îl primească de la OTS pentru dezechilibrele pozitive ale respectivei PRE;

i) preţ mediu de achiziţie - raportul dintre valoarea netă a tranzacţiilor de cumpărare/vânzare energie electrică pe piaţa angro, realizate de FUI în vederea asigurării consumului de energie electrică al clienţilor finali, şi consumul respectiv de energie electrică activă;

j) preţ mediu PZU - preţul mediu ponderat al PZU, publicat lunar de operatorul pieţei de energie electrică, în lei/MWh;

k) preţ mediu de revenire - raportul dintre venitul obţinut de FUI din vânzarea la clienţii finali a unei cantităţi de energie electrică activă, prin aplicarea unui tarif sau pachet de tarife şi cantitatea respectivă de energie electrică activă;

l) tarif reglementat - ansamblu de preţuri (denumite componente ale tarifului) pentru energia electrică activă şi, după caz, pentru rezervare sau abonament, aplicat pe perioada calendarului de eliminare a tarifelor reglementate, respectiv până la data de 31 decembrie 2017, de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor casnici care nu au uzat de eligibilitate;

m) tarif CPC- preţ pentru energia electrică activă, aplicat de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali care beneficiază de serviciul universal;

n) tarif UI- preţ pentru energia electrică activă, aplicat de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor noncasnici care nu beneficiază de serviciul universal;

o) zonă de activitate - zonă geografică pentru care un furnizor a fost desemnat FUI de către ANRE.

 

CAPITOLUL II

Principii de calcul pentru stabilirea tarifelor

 

SECŢIUNEA 2.1

Categorii de tarife

 

Art. 5. - Principiile de calcul din prezenta metodologie se referă la următoarele categorii de tarife:

a) tarife reglementate de energie electrică, aplicate de FUI clienţilor casnici care nu au uzat de eligibilitate, pentru diferenţa dintre consumul total şi componenta de consum aferentă procentului de achiziţie din piaţa concurenţială prevăzut în calendarul de eliminare a tarifelor reglementate;

b) tarife CPC de energie electrică, aplicate de către FUI următoarelor categorii de clienţi care beneficiază de serviciul universal:

i. clienţi casnici care nu au uzat de eligibilitate pentru componenta de consum aferentă procentului de achiziţie din piaţa concurenţială prevăzut în calendarul de eliminare a tarifelor reglementate;

ii. clienţi casnici care, după ce au uzat de eligibilitate, revin la FUI;

iii. clienţi noncasnici cu drept de serviciu universal, care solicită să-şi exercite acest drept;

c) tarife UI de energie electrică, aplicate de către FUI următoarelor categorii de clienţi care nu beneficiază de serviciu universal:

î. clienţi noncasnici care, până la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, nu au uzat de eligibilitate şi nu îndeplinesc condiţiile sau nu au solicitat să beneficieze de serviciul universal; ii. clienţi noncasnici care nu îndeplinesc condiţiile sau nu solicită să beneficieze de serviciul universal şi care, după intrarea în vigoare a prezentei metodologii, se află în situaţia de a nu avea asigurată furnizarea de energie electrică din nicio altă sursă, inclusiv clienţi care au uzat de eligibilitate şi au rămas fără furnizor de energie electrică din motive neimputabile lor.

 

SECŢIUNEA 2.2

Tarife reglementate

 

Art. 6. - Achiziţia de către FUI a energiei electrice prognozate a fi furnizată la tarife reglementate se face prin contracte reglementate, încheiate în temeiul deciziilor emise de ANRE conform prevederilor Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate şi a cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanţă, aprobată prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare Metodologie de stabilire a preţurilor şi cantităţilor din contractele reglementate. Diferenţele între consumul realizat şi cel asigurat prin contracte reglementate se pot tranzacţiona, după caz, pe PZU, PI şi/sau la preţ de dezechilibru.

Art. 7. - Venitul previzionat ca fiind necesar fiecărui FUI în activitatea de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate se stabileşte pe fiecare zonă de activitate, astfel încât să acopere costurile previzionate considerate justificate, profitul reglementat, reducerile previzionate de venit datorită diminuării componentelor fixe ale tarifelor (rezervare/abonament) ca urmare a creşterii procentului de achiziţie din piaţa concurenţială şi soldul corecţiilor de tarif reglementat:

 

  ,

 

unde:

VTRp - venitul previzionat, necesar FUI în activitatea de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate, [lei];

CTRpA - costurile previzionate cu achiziţia energiei electrice furnizate la tarife reglementate, care sunt egale cu costurile de achiziţie a energiei electrice pe contractele reglementate ale FUI în perioada pentru care se determină valoarea VTRp ,[lei];

 

  ,

 

VTRp - consumul previzionat de energie electrică facturat la tarife reglementate, care este egal cu cantitatea totală de energie electrică din contractele reglementate ale FUI în perioada pentru care se determină valoarea VTRp, [MWh];

PTRach - preţul mediu de achiziţie a energiei electrice furnizate la tarife reglementate, previzionat, care este egal cu preţul mediu de achiziţie a energiei electrice pe contractele reglementate ale FUI în perioada pentru care se determină valoarea VTRp, [lei/MWh];

CTRpT, CTRpSS, CTRpPC, CTRpD - costurile previzionate cu serviciile de transport, distribuţie, servicii de sistem şi operare piaţă aferente energiei electrice furnizate la tarife reglementate în perioada pentru care se determină valoarea VTRp; sunt determinate pe baza valorilor justificate ale tarifelor prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a) şi a consumului previzionat de energie electrică facturat la tarife reglementate, [lei];

CTRpF - costul previzionat al activităţii de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate, [lei];

 

 

CF - costul unitar al activităţii de furnizare a energiei electrice către clienţii din piaţa reglementată, stabilit conform prevederilor art. 25 alin. (3), [lei/MWh];

PTRp - valoarea profitului aferent activităţii de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate, [lei];

 

 

pR - valoarea procentuală a profitului aferent activităţii de furnizare a energiei electrice, stabilită conform prevederilor art. 25 alin. (2), [%];

ΔVTR - valoarea reducerii previzionate de venit datorită diminuării componentelor fixe ale tarifelor reglementate (rezervare/abonament) ca urmare a creşterii procentului de achiziţie din piaţa concurenţială, stabilită conform prevederilor art. 25 alin. (1) lit. f), [lei];

ΔPTR - valoarea soldului corecţiilor de tarif reglementat, stabilită conform prevederilor art. 25 alin. (1) lit. b) şi ale art. 8, [lei].

Art. 8. - (1) Preţul mediu de achiziţie a energiei electrice furnizate la tarife reglementate, considerat justificat pentru o perioadă anterioară (semestru/an) nu poate depăşi cu mai mult de 6 % valoarea preţului mediu al energiei electrice achiziţionate prin contracte reglementate şi din PZU în perioada respectivă, calculat astfel:

 

  ,

 

unde:

m - numărul de ore din perioada analizată (semestru);

EjCR - cantităţile de energie electrică achiziţionate pe fiecare dintre contractele reglementate ale FUI în ora j din perioada analizată, [MWh];

pjCR - preţurile energiei electrice achiziţionate pe fiecare dintre contractele reglementate ale FUI în ora j din perioada analizată, [lei/MWh];

EjPzu,tr - cantitatea de energie electrică tranzacţionată de FUI pe PZU în ora j din perioada analizată, pentru acoperirea necesarului de energie electrică furnizată la tarife reglementate; are semn pozitiv în cazul tranzacţiilor de cumpărare pe PZU şi semn negativ în cazul tranzacţiilor de vânzare pe PZU, [MWh];

pjPZU - preţul de închidere a PZU în ora j din perioada analizată.

(2) Prin derogare de la dispoziţiile alin. (1), preţul mediu de achiziţie a energiei electrice poate depăşi limita prevăzută la alin. (1) în următoarele situaţii:

a) dacă AN RE nu a putut soluţiona favorabil solicitarea de modificare a cantităţilor din contractele reglementate în perioada respectivă, transmisă de FUI conform prevederilor Metodologiei de stabilire a preţurilor şi cantităţilor din contractele reglementate;

b) dacă au devenit aplicabile clauzele de forţă majoră din contractele reglementate ale FUI În perioada respectivă;

c) dacă au existat avarii extinse în reţeaua de transport/distribuţie a energiei electrice, care au avut ca efect întreruperea alimentării cu energie electrică a clienţilor casnici ai FUI în perioada respectivă.

Art. 9. - Preţul mediu de revenire previzionat, respectiv realizat, pentru energia electrică furnizată la tarife reglementate se calculează la nivel naţional (pe total FUI) cu formula generală:

 

  ,

 

unde:

PTRmed = Preţul mediu de revenire la nivel naţional pentru energia electrică furnizată la tarife reglementate, previzionat, respectiv realizat în perioada pentru care se calculează/realizează venitul ViTR, [lei/MWh];

ViTR - venitul din activitatea de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate, calculat pe baza costurilor previzionate cu formula prevăzută la art. 7, respectiv realizat conform datelor de monitorizare şi documentaţiei prevăzute la art. 22, corespunzător FUI i, [lei];

EiTR - consumul de energie electrică facturat la tarife reglementate, corespunzător FUI i, previzionat, respectiv realizat în perioada pentru care se calculează/realizează venitul ViTR , [MWh];

i - indice corespunzător unui FUI.

Art. 10. - (1) Pentru stabilirea unor noi valori ale tarifelor reglementate aplicabile în perioada următoare, se calculează un coeficient de indexare a grilei tarifare reglementate, ca raport între preţul mediu de revenire previzionat pentru perioada următoare şi preţul mediu de revenire realizat în perioada anterioară,

(2) Preţurile medii de revenire prevăzute la alin. (1) sunt determinate la nivel naţional pentru activitatea de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate.

 

SECŢIUNEA 2.3

Tarife CPC

 

Art. 11. - (1) Achiziţia de către FUI a energiei electrice prognozate a fi furnizată la tarife CPC se face prin contracte bilaterale, încheiate în urma licitaţiilor desfăşurate pe PCSU. Diferenţele între consumul realizat şi cel asigurat prin contracte bilaterale încheiate în urma licitaţiilor desfăşurate pe PCSU se pot tranzacţiona, după caz, pe PZU, PI şi/sau la preţ de dezechilibru.

(2) în cazul reducerii cererii aferente produselor de tranzacţionare sau în cazul anulării unei sesiuni de licitaţie conform prevederilor Regulamentului PCSU, energia electrică prognozată a fi furnizată la tarife CPC, care nu este achiziţionată prin contractele bilaterale încheiate în urma licitaţiei desfăşurate pe PCSU, va fi tranzacţionată zilnic pe PZU.

(3) în situaţiile prevăzute la art. 36, achiziţia de către FUI a energiei electrice furnizate la tarife CPC se face în aceleaşi condiţii ca şi achiziţia energiei electrice furnizate clienţilor eligibili ai operatorului economic care prestează serviciul de furnizare de ultimă instanţă.

Art. 12. - Venitul previzionat ca fiind necesar fiecărui FUI în activitatea de furnizare a energiei electrice la tarife CPC se stabileşte pe fiecare nivel de tensiune/zonă de activitate, astfel încât să acopere costurile previzionate considerate justificate, profitul reglementat şi soldul corecţiilor de tarif CPC:

 

 ,

 

unde:

VpCPC - venitul previzionat, necesar FUI în activitatea de furnizare a energiei electrice la tarife CPC, [lei];

CpACPC - costurile previzionate cu achiziţia energiei electrice furnizate la tarife CPC în perioada pentru care se determină valoarea VpCPC, [lei];

 

 

EpCPC - consumul previzionat de energie electrică facturat la tarife CPC în perioada pentru care se determină valoarea VpCPC [MWh];

 

pCPCach - preţul mediu de achiziţie a energiei electrice furnizate la tarife CPC, previzionat, stabilit conform prevederilor art. 13, [lei/MWh];

 

CCPCpT, CCPCpSS, CCPCpPC, CCPCpD - costurile previzionate cu serviciile de transport, distribuţie, servicii de sistem şi operare piaţă aferente energiei electrice furnizate la tarife CPC în perioada pentru care se determină valoarea VCPCp; sunt determinate pe baza valorilor justificate ale tarifelor prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a) şi a consumului previzionat de energie electrică facturat la tarife CPC, [lei];

CCPCpF - costul previzionat al activităţii de furnizare a energiei electrice la tarife CPC, [lei];

 

 

            PpCPC- valoarea profitului aferent activităţii de furnizare a energiei electrice la tarife CPC, [lei];

 

 

ΔPCPC - valoarea soldului corecţiilor de tarif CPC, stabilită conform prevederilor art. 25 alin. (1) lit. b) şi ale art. 14, [lei].

Art. 13. - (1) Valoarea pCPCach luată în considerare în calculul costurilor previzionate cu achiziţia energiei electrice furnizate la tarife CPC nu poate depăşi cu mai mult de 8% media ponderată, cu cantităţile achiziţionate din fiecare produs de tranzacţionare, a preţurilor de închidere din sesiunea de licitaţie organizată pe PCSU pentru trimestrul următor.

(2) Dacă sesiunea de licitaţie organizată pe PCSU pentru trimestrul următor a fost anulată conform prevederilor Regulamentului PCSU sau în situaţiile prevăzute la art. 36, valoarea pCPCach considerată în calculul costurilor previzionate cu achiziţia energiei electrice furnizate la tarife CPC nu poate depăşi cu mai mult de 10% media ponderată a preţurilor medii PZU din ultimele 6 luni calendaristice încheiate.

(3) Consumul previzionat de energie electrică facturat la tarife CPC al fiecărui FUI se stabileşte pe baza cantităţii totale corespunzătoare ofertelor de cumpărare transmise de FUI la ANRE conform prevederilor Regulamentului PCSU.

Art. 14. - (1) Preţul mediu de achiziţie a energiei electrice furnizate la tarife CPC, considerat justificat pentru o perioadă anterioară (trimestru/semestru), nu poate depăşi cu mai mult de 5% valoarea preţului mediu al energiei electrice achiziţionate din PCSU şi din PZU în perioada respectivă, calculat astfel:

 

  ,

 

unde:

m - numărul de ore din perioada analizată (semestru);

EjPCSU - cantităţile de energie electrică achiziţionate pe PCSU de FUI în ora j din perioada analizată, pentru fiecare dintre produsele de tranzacţionare, [MWh];

pjPCSU - preţurile energiei electrice achiziţionate pe PCSU de RJI în ora j din perioada analizată, pentru fiecare dintre produsele de tranzacţionare, [lei/MWh];

EjPZU,CPC - cantitatea de energie electrică tranzacţionată de FUI pe PZU în ora j din perioada analizată, pentru acoperirea necesarului de energie electrică furnizată la tarife CPC; are semn pozitiv în cazul tranzacţiilor de cumpărare pe PZU şi semn negativ în cazul tranzacţiilor de vânzare pe PZU, [MWh];

pjPZU - preţul de închidere a PZU în ora j din perioada analizată.

(2) Prin derogare de la dispoziţiile alin. (1), preţul mediu de achiziţie a energiei electrice poate depăşi limita prevăzută la alin. (1) în următoarele situaţii:

a) dacă au existat reduceri ale cererii aferente produselor de tranzacţionare sau a fost anulată o sesiune de licitaţie pentru un trimestru din perioada respectivă, conform prevederilor Regulamentului PCSU;

b) dacă s-au înregistrat diferenţe de peste 10% între media preţurilor de închidere a PZU şi media preţurilor de închidere a sesiunii/sesiunilor de licitaţie organizate pe PCSU pentru perioada respectivă;

c) dacă au existat avarii extinse în reţeaua de transport/distribuţie a energiei electrice, care au avut ca efect întreruperea alimentării cu energie electrică a clienţilor finali pentru care FUI asigura furnizarea energiei electrice la tarife CPC în perioada respectivă.

(3) în situaţiile prevăzute la art. 36, preţul mediu de achiziţie a energiei electrice furnizate la tarife CPC, considerat justificat pentru o perioadă anterioară, nu poate depăşi cu mai mult de 10% media ponderată a preţurilor medii PZU publicate de operatorul pieţei de energie electrică pentru fiecare lună calendaristică din perioada respectivă.

Art. 15. - Pentru fiecare FUI, valorile medii ale tarifelor CPC aplicabile în perioada următoare se calculează separat pe fiecare nivel de tensiune/zonă de activitate, ţinând cont şi de soldul corecţiilor de tarif UI aferente clienţilor prevăzuţi la art. 5 lit. c) pct. i, cu formula generală:

 

  ,

 

 

unde:

tCPCi - valoarea tarifului CPC corespunzător FUI i, [lei/MWh];

VCPCi - venitul din activitatea de furnizare a energiei electrice la tarife CPC, calculat, pe baza costurilor previzionate, cu formula prevăzută la art. 12, corespunzător FUI i, [lei];

ECPCi - consumul de energie electrică facturat la tarife CPC corespunzător FUI i, previzionat în perioada pentru care se determină valoarea VCPCi, [MWh];

ΔPUI - valoarea soldului corecţiilor de tarif UI aferente clienţilor prevăzuţi la art. 5 lit. c) pct. i, stabilită conform prevederilor art. 25 alin. (1) lit. b), art. 19 şi art. 20, [lei];

Ene,UIi - consumul de energie electrică facturat la tarife UI corespunzător FUI i, previzionat pentru clienţii prevăzuţi la art. 5 lit. c) pct. i în perioada pentru care se determină valoarea VCPCi, [MWh].

Art. 16. - (1) Pe baza valorilor medii ale tarifelor CPC, determinate în conformitate cu prevederile art. 15, se stabilesc valori ale tarifelor CPC diferenţiate pentru energia electrică furnizată în orele de zi, respectiv în orele de noapte, astfel:

 

 

  ,

 

 

unde:

tCPC - valoarea medie a tarifului CPC, [lei/MWh];

tCPCzi - valoarea tarifului CPC pentru energia electrică furnizată în orele de zi, [lei/MWh];

tCPCnoapte - valoarea tarifului CPC pentru energia electrică furnizată în orele de noapte, [lei/MWh];

rPZUvirf/gol - valoarea medie a raportului dintre preţurile energiei electrice în orele de vârf şi în orele de gol, înregistrate pe PZU în ultimele 12 luni calendaristice;

a, b - coeficienţi subunitari ce reprezintă ponderea estimată a consumului de energie electrică în orele de zi, respectiv În orele de noapte, din consumul total al clienţilor facturaţi la tarif CR2 şi/sau tarif CPC diferenţiat, din ultimele 12 luni; se determină de către ANRE pe baza datelor din raportările lunare transmise de FUI conform prevederilor din cap. IV.

(2) Valoarea medie a raportului dintre preţurile energiei electrice în orele de vârf şi în orele de gol, înregistrate pe PZU în ultimele 12 luni calendaristice, se stabileşte de către ANRE pe baza datelor publicate de către OPCOM pe site-ul propriu.

 

SECŢIUNEA 2.4

Tarife UI

 

Art. 17. - Tarifele UI se determină pe baza valorilor medii ale tarifelor CPC stabilite conform prevederilor din secţiunea 2.3, prin aplicarea unor procente de majorare a acestora, astfel:

a) maximum 5%, în cazul locurilor de consum alimentate la JT;

b) maximum 7,5%, în cazul locurilor de consum alimentate la MT;

c) maximum 10%, în cazul locurilor de consum alimentate la IT.

Art. 18. - Fiecare FUI îşi calculează tarifele UI separat pe fiecare nivel de tensiune/zonă de activitate, cu următoarea formulă generală:

 

  ,

 

unde:

tUIi - valoarea tarifului UI corespunzătoare unui nivel de tensiune şi unei zone de activitate, pentru FUJ i, [lei/kWh];

pmaji - valoarea procentului de majorare stabilită de FUI i în limitele prevăzute la art. 17, pentru nivelul de tensiune/zona de activitate respectivă, [%];

tCPCi - valoarea medie a tarifului CPC corespunzătoare aceluiaşi nivel de tensiune şi aceleiaşi zone de activitate, stabilită conform prevederilor din secţiunea 2.3 pentru FUI i, [lei/kWh].

Art. 19. - (1) La sfârşitul fiecărei perioade de dereglementare se calculează soldul corecţiilor de tarif UI aferente clienţilor prevăzuţi la art. 5 lit. c) pct. i, care se ia în considerare la calculul tarifelor CPC pentru perioada următoare, conform prevederilor art. 15.

(2) Preţul mediu de achiziţie a energiei electrice furnizate la tarife UI clienţilor prevăzuţi la art. 5 lit. c) pct. i, considerat justificat pentru o perioadă anterioară, nu poate depăşi cu mai mult de 10% valoarea considerată justificată a preţului mediu de achiziţie a energiei electrice furnizate la tarif CPC în perioada respectivă.

Art. 20. - (1) Diferenţa dintre veniturile şi costurile realizate aferente activităţii de furnizare a energiei electrice la tarife UI pentru clienţii prevăzuţi la art. 5 lit. c) pct. ii se determină semestrial pentru fiecare FUI, pe baza datelor din raportările lunare transmise conform prevederilor din cap. IV. În cazul înregistrării unor diferenţe negative, ANRE poate solicita FUI justificarea acestora.

(2) în cazul FUI care au înregistrat în perioadele anterioare pierderi din activitatea de furnizare a energiei electrice la tarife UI pentru clienţii prevăzuţi la art. 5 lit. c) pct. ii, ANRE suplimentează, cu valoarea pierderilor considerate justificate, soldul corecţiilor de tarif calculate conform prevederilor art. 19.

 

CAPITOLUL III

Etape de stabilire a tarifelor

 

SECŢIUNEA 3.1

Transmiterea datelor de către FUI

 

Art. 21. - (1) Până la data de 1 octombrie a fiecărui an, fiecare FUI trebuie să transmită la ANRE prognoza orară de consum pentru anul calendaristic următor corespunzătoare următoarelor categorii de clienţi finali proprii:

a) clienţi casnici;

b) clienţi noncasnici care beneficiază de SU;

c) clienţi noncasnici care nu au uzat de eligibilitate şi nu îndeplinesc condiţiile sau nu au solicitat să beneficieze de SU.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se transmit separat pentru fiecare zonă de activitate şi fiecare categorie de clienţi finali.

Art. 22. - (1) Cu cel puţin 30 de zile înainte de sfârşitul fiecărui semestru, fiecare FUI trebuie să transmită la ANRE documentaţia privind veniturile, costurile, consumurile de energie şi preţurile medii de revenire:

a) realizate în semestrul anterior;

b) realizate în primele 4 luni plus estimate pentru ultimele 2 luni din semestrul curent;

c) previzionate pentru anul/semestrul următor, aferente furnizării energiei electrice la tarife reglementate, la tarife CPC şi respectiv la tarife UI, pentru clienţii din piaţa reglementată.

(2) La sfârşitul semestrului II al anului, datele aferente furnizării energiei electrice la tarife reglementate prevăzute la alin. (1) lit. c) se transmit pentru tot anul următor, separat pentru fiecare semestru al anului.

(3) În vederea corelării cu rezultatele licitaţiilor organizate pe PCSU, FUI completează şi transmit la ANRE datele aferente furnizării energiei electrice la tarife CPC prevăzute la alin. (1) lit. c) cu cel puţin 10 zile înainte de sfârşitul fiecărui semestru.

(4) Datele prevăzute la alin. (1) vor fi completate conform machetelor prezentate în anexa nr. 2, separat pentru fiecare zonă de activitate, fiecare tip de tarif şi, unde este cazul, fiecare nivel de tensiune/categorie de clienţi, şi vor fi însoţite de un memoriu justificativ referitor la:

a) procedura/algoritmul de alocare a achiziţiei de energie electrică din pieţele centralizate pe fiecare categorie de clienţi;

b) calculaţia preţului mediu de achiziţie a energiei electrice furnizate şi, dacă este cazul, eventuala depăşire a limitei prevăzute la art. 8,14, respectiv la art. 19 în semestrul anterior şi în semestrul curent;

c) costurile activităţii de furnizare şi, dacă este cazul, costurile ocazionale ale activităţii de furnizare în cele două perioade anterioare, care se doresc a fi luate în considerare la calculul corecţiilor de tarif conform prevederilor art. 37;

d) eventualele diferenţe de consum în cele trei perioade analizate.

Art. 23. - Transmiterea la AN RE a datelor prevăzute la art. 21 şi 22 se face atât prin fax, cât şi prin e-mail, într-un format electronic prelucrabil (fişiere Excel),împreună cu o adresă de înaintare semnată de reprezentantul legal al FUI.

Art. 24. - (1) ANRE poate solicita FUI completarea datelor transmise conform prevederilor art. 21 şi 22 cu informaţii suplimentare sau care lipsesc, necesare pentru analiza veniturilor/costurilor/consumurilor estimate, sau corectarea datelor inconsistente.

(2) FUI trebuie să transmită la ANRE datele şi informaţiile solicitate conform prevederilor alin. (1) în termen de 5 zile de la primirea solicitării.

 

SECŢIUNEA 3.2

Stabilirea datelor de calcul considerate justificate

 

Art. 25. - (1) ANRE stabileşte, după caz, pentru fiecare FUI/zonă de activitate/nivel de tensiune/tip tarif/categorie de clienţi, valorile justificate ale următoarelor elemente de cost pentru anul/semestrul următor:

a) tarifele de transport, distribuţie, servicii de sistem şi operare piaţă care vor fi luate în considerare la determinarea veniturilor necesare FUI în anul/semestrul următor;

b) soldul corecţiilor de tarif reglementat/CPC/UI pentru clienţii din piaţa reglementată, determinat pe baza datelor din raportările lunare transmise de FUI conform prevederilor din cap. IV, precum şi a documentaţiei privind veniturile, costurile, consumurile de energie şi preţurile medii de revenire realizate în semestrul anterior şi în semestrul curent, transmise de FUI conform prevederilor art. 22; în calculul corecţiilor de tarif reglementat/CPC/UI se iau în considerare, după caz, costurile unitare ale activităţii de furnizare stabilite conform prevederilor de la lit. e) şi alin. (2), preţul mediu de achiziţie a energiei electrice furnizate considerat justificat conform prevederilor prezentei metodologii, precum şi valoarea procentuală a profitului activităţii de furnizare stabilită conform prevederilor de la alin. (2);

c) cantitatea totală de energie electrică, preţul mediu de achiziţie a energiei electrice şi costurile cu achiziţia energiei electrice din contractele reglementate ale FUI în anul/semestrul următor, determinate pe baza deciziilor emise de ANRE conform prevederilor Metodologiei de stabilire a preţurilor şi cantităţilor din contractele reglementate;

d) preţul mediu de achiziţie a energiei electrice furnizate la tarife CPC, care va fi luat în considerare la determinarea veniturilor necesare FUI în semestrul următor, determinat conform prevederilor din secţiunea 2.3;

e) costul unitar al activităţii de furnizare a energiei electrice către clienţii din piaţa reglementată (CF), în [lei/MWh], determinat de ANRE conform prevederilor de la alin. (3);

f) sumele aferente reducerii previzionate de venit datorită diminuării componentelor fixe ale tarifelor reglementate ca urmare a creşterii procentului de achiziţie din piaţa concurenţială;

g) preţul mediu de achiziţie a energiei electrice furnizate la tarife reglementate/CPC/UI clienţilor din piaţa reglementată, considerat justificat pentru perioade anterioare, determinat, după caz, conform prevederilor din secţiunile 2.2-2.4.

(2) Pentru fiecare FUI se ia în calcul o valoare procentuală a profitului aferent activităţii de furnizare a energiei electrice (pR) de 1,5% din costul total (achiziţie, transport, distribuţie, servicii de sistem, operare piaţă, furnizare) al activităţii de furnizare a energiei electrice.

(3) Costul unitar al activităţii de furnizare a energiei electrice către clienţii din piaţa reglementată în lei/MWh se determină pentru fiecare FUI, astfel:

 

  ,

unde:

CF - costul unitar al activităţii de furnizare a energiei electrice către clienţii din piaţa reglementată ai FUI, [lei/MWh];

CcrF - valoarea justificată a costului unitar al activităţii de furnizare a energiei electrice către clienţii din piaţa reglementată în lei/client/lună, stabilită de ANRE pe baza datelor din raportările lunare transmise de FUI conform prevederilor din cap. IV, precum şi a datelor şi informaţiilor din documentaţia transmisă de FUI conform prevederilor art. 22, cu luarea în considerare a ratei inflaţiei estimate în perioada pentru care se determină valoarea Cp,

ncrtotal - număr clienţi din piaţa reglementată ai FUI în perioada pentru care se determină valoarea CF, determinat ca medie aritmetică a numărului de clienţi din fiecare lună a perioadei;

nluni - număr de luni din perioada pentru care se determină valoarea CF,

Ecrtotal - consumul total de energie electrică al clienţilor din piaţa reglementată în perioada pentru care se determină valoarea CF, [MWh].

(4) Costurile activităţii de furnizare a energiei electrice sunt generate în principal de:

a) facturarea consumului de energie electrică;

b) contractarea/recontractarea;

c) informarea clienţilor;

d) dezvoltarea, adaptarea şi întreţinerea sistemelor informatice de gestiune a clienţilor;

e) salarii şi alte cheltuieli cu personalul, chirii, impozite, credite, dobânzi;

f) costuri financiare;

g) pierderi din creanţe şi debitori diverşi;

h) recuperări creanţe, cheltuieli de judecată;

i) implementarea modificărilor legislative.

 

SECŢIUNEA 3.3

Tarife reglementate

 

Art. 26. - (1) Pe perioada calendarului de eliminare a tarifelor reglementate, ANRE poate ajusta anual/semestrial tarifele reglementate de energie electrică, din proprie iniţiativă sau la solicitarea FUI, pe baza:

a) documentaţiei aferente furnizării energiei electrice la tarife reglementate, transmisă de fiecare FUI conform prevederilor art. 22;

b) datelor privind prognoza orară de consum pentru anul/semestrul următor aferentă clienţilor casnici care nu au uzat de eligibilitate, transmise de FUI conform prevederilor art. 21 lit. a);

c) datelor justificate de calcul, stabilite de ANRE conform prevederilor art. 25, conform principiilor de calcul prevăzute în secţiunea 2.2.

(2) Solicitările privind ajustarea tarifelor reglementate de energie electrică se transmit de către FUI la ANRE cu cel puţin 30 de zile înainte de prima zi a anului/semestrului, odată cu informaţiile prevăzute la art. 22 alin. (1).

Art. 27. - (1) Noile valori ale tarifelor reglementate pentru anul/semestrul următor se stabilesc prin aplicarea indicelui de indexare a grilei tarifare reglementate, calculat conform prevederilor art. 10, la tarifele reglementate în vigoare. Diferenţele înregistrate între veniturile realizate şi costurile considerate justificate sunt luate în considerare la următorul termen de ajustare a tarifelor reglementate, prin soldul corecţiilor de tarif reglementat.

(2) Ajustarea tarifelor reglementate pentru semestrul II al unui an calendaristic se face numai în cazul în care valoarea indicelui de indexare a grilei tarifare reglementate, calculată conform prevederilor art. 10, este mai mare de 1,02 sau mai mică de 0,98.

(3) Noile tarife reglementate de energie electrică aplicabile la nivel naţional de la începutul unui an/semestru sunt aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE şi sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

SECŢIUNEA 3.4

Tarife CPC

 

Art. 28. - (1) ANRE avizează tarifele CPC semestrial, pe baza:

a) documentaţiei aferente furnizării energiei electrice fa tarife CPC, transmisă de fiecare FUI conform prevederilor art. 22;

b) datelor privind prognoza orară de consum pentru anul următor, transmise de FUI conform prevederilor art. 21;

c) datelor justificate de calcul, stabilite de ANRE conform prevederilor art. 25, conform principiilor de calcul prevăzute în secţiunea 2.3.

(2) Cu cel puţin 30 de zile înainte de sfârşitul fiecărui semestru, FUI transmite la ANRE solicitarea de avizare a tarifelor CPC proprii pentru semestrul următor, în conformitate cu documentaţia prevăzută la art. 22.

Art. 29. - (1) Valorile tarifelor CPC aferente fiecărui FUI se stabilesc şi se avizează separat pe fiecare nivel de tensiune şi pentru fiecare zonă de activitate, cu respectarea prevederilor din prezenta metodologie.

(2) Cu cel puţin 6 zile înainte de sfârşitul fiecărui semestru, ANRE comunică FUI tarifele CPC proprii, avizate pentru semestrul următor.

 

SECŢIUNEA 3.5

Tarife UI

 

Art. 30. - (1) în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea de către ANRE a tarifelor CPC avizate conform prevederilor din secţiunea 3.4 sau, după caz, ale art. 35, FUI stabileşte şi comunică ANRE tarifele UI proprii, determinate conform prevederilor din secţiunea 2.4.

(2) Valorile procentelor de majorare aplicabile tarifelor CPC, utilizate de FUI pentru stabilirea tarifelor UI, trebuie să asigure riscurile de sub/supracontractare datorate obligaţiei de preluare în regim de ultimă instanţă, conform reglementărilor în vigoare, a clienţilor noncasnici fără drept de serviciu universal, care nu au asigurată furnizarea de energie electrică din nicio altă sursă sau care au uzat de eligibilitate şi au rămas fără furnizor de energie electrică din motive neimputabile lor.

Art. 31. - Valorile procentelor de majorare aplicabile tarifelor CPC, utilizate pentru stabilirea tarifelor UI, pot fi reanalizate şi modificate de către FUI oricând pe parcursul unui semestru. În aceste condiţii, FUI poate stabili noi tarife UI, cu respectarea prevederilor din secţiunea 2.4 şi ale art. 39.

 

CAPITOLUL IV

Raportări

 

Art. 32. - (1) FUI are obligaţia de a transmite la ANRE, în format material şi în format electronic prelucrabil, datele lunare de monitorizare referitoare la costurile, veniturile, consumurile de energie şi preţurile medii de revenire realizate, aferente furnizării energiei electrice la clienţii finali proprii, separat pe tipuri de tarife/clienţi, zone de activitate şi, unde este cazul, niveluri de tensiune.

(2) Până la sfârşitul fiecărei luni, FUI transmite la ANRE raportările prevăzute la alin. (1) pentru luna anterioară, completate conform machetelor publicate pe site-ul ANRE.

Art. 33. - Ulterior termenului-limită prevăzut la art. 32 alin. (2), corectarea/completarea raportărilor transmise de FUI poate fi acceptată:

a) în maximum 60 de zile de la termenul-limită prevăzut la art. 32 alin. (2), în cazul în care unele dintre datele raportate aferente tranzacţiilor pe pieţele centralizate nu au avut la bază o decontare finală;

b) la iniţiativa FUI, pe baza unei note justificative;

c) la solicitarea ANRE.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 34. - (1) FUI trebuie să desemneze o persoană responsabilă cu transmiterea către ANRE, respectiv primirea de la ANRE a datelor şi informaţiilor conform prevederilor prezentei metodologii.

(2) Datele de contact (nume, funcţie, telefon, fax, e-mail) ale persoanelor responsabile desemnate conform prevederilor de la alin. (1) trebuie să fie transmise la ANRE şi actualizate ori de câte ori apar modificări.

Art. 35. - (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 28 alin. (1), ANRE poate decide avizarea tarifelor CPC separat pe perioada fiecărui trimestru din cadrul unui semestru, în următoarele cazuri:

a) media preţurilor de închidere a sesiunii de licitaţie organizată pe PCSU pentru trimestrul II al unui semestru diferă cu mai mult de 8 % de media preţurilor de închidere a sesiunii de licitaţie organizată pe PCSU pentru trimestrul I al respectivului semestru;

b) preţurile de achiziţie a energiei electrice reflectă situaţii conjuncturale din pieţele centralizate, caracterizate prin deficit sau excedent de ofertă;

c) unul sau mai mulţi participanţi la piaţa de energie electrică au declarat forţa majoră şi aceasta are efect semnificativ asupra nivelului preţurilor din pieţele centralizate.

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), termenele de transmitere a datelor şi de stabilire a tarifelor se comunică de către ANRE la FUI prin fax sau e-mail.

Art. 36. - ANRE poate decide:

a) suspendarea organizării sesiunilor de licitaţie pe PCSU, pentru o perioadă determinată, în cazul în care constată disfuncţionalităţi majore ale PCSU, pentru a căror clarificare/remediere este necesară o perioadă mai lungă de 45 de zile;

b) revocarea cadrului de reglementare aferent PCSU.

Art. 37. - La stabilirea corecţiei de tarif reglementat/CPC/UI pentru clienţii din piaţa reglementată, costul activităţii de furnizare a energiei electrice, determinat pe baza datelor stabilite conform prevederilor art. 25 alin. (1) lit. e) şi alin. (3), poate fi suplimentat cu cota-parte corespunzătoare din costurile ocazionale înregistrate de FUI în perioadele analizate ca urmare a unor situaţii speciale (cum ar fi recontractare, modificare sisteme informatice, pierderi din creanţe etc.), fundamentate de FUI şi considerate justificate de ANRE.

Art. 38. - ANRE publică pe site-ul propriu tarifele reglementate aprobate la nivel naţional, precum şi tarifele CPC avizate pentru fiecare FUI.

Art. 39. - FUI publică pe site-ul propriu, în cel mult 3 zile de la primirea avizului de la ANRE, tarifele CPC şi tarifele UI stabilite conform prevederilor prezentei metodologii, pe care le aplică în facturile emise clienţilor finali proprii.

Art. 40. - Costurile suplimentare determinate de sancţiuni nu sunt recunoscute de ANRE la stabilirea tarifelor de energie electrică aplicate de FUI clienţilor finali.

Art. 41. - (1) Pentru semestrul II 2015, valoarea justificată a costului unitar al activităţii de furnizare a energiei electrice către clienţii din piaţa reglementată CcrF este de 4,5 lei/client/lună.

(2) Soldul corecţiilor de tarif UI se calculează pentru fiecare FUI conform prevederilor prezentei metodologii începând cu semestrul M 2015. La prima avizare a tarifelor CPC conform prevederilor prezentei metodologii, în formula de calcul prevăzută la art. 15, valoarea ΔPUI este zero.

(3) Prin derogare de la dispoziţiile art. 27 alin. (2), ajustarea tarifelor reglementate pentru semestrul II al anului 2017 se face în cazul în care valoarea indicelui de indexare a grilei tarifare reglementate, calculată conform prevederilor art. 10, este diferită de 1.

(4) Valoarea justificată a soldului corecţiilor de tarif reglementat, stabilită pentru fiecare FUI conform prevederilor prezentei metodologii la sfârşitul semestrului II al anului 2017, va fi luată în considerare suplimentar la calculul tarifelor CPC pentru semestrul I al anului 2018.

(5) Preţul mediu de achiziţie a energiei electrice furnizate la tarife CPC considerat justificat pentru trimestrul II al anului 2015, perioada în care achiziţia s-a făcut prin intermediul PCSU, se determină conform prevederilor art. 14 alin. (1) şi (2).

Art. 42. - (1) La facturarea consumului de energie electrică al clienţilor care beneficiază de serviciul universal, FUI utilizează valoarea medie a tarifului CPC aplicabil, tCPC, stabilită conform prevederilor art. 15.

(2) începând cu data de 1 octombrie 2015, un client care beneficiază de serviciul universal poate solicita tariful CPC diferenţiat, în cazul în care deţine un sistem de măsurare cu înregistrarea separată a consumului de energie electrică din orele de zi, respectiv a celui din orele de noapte. În această situaţie, prin derogare de la dispoziţiile alin. (1), la facturarea consumului de energie electrică al respectivului client FUI va utiliza valorile tarifului CPC aplicabile, stabilite conform prevederilor art. 16, astfel:

a) tziCPC, pentru consumul înregistrat zilnic între orele 7,00- 22,00, exclusiv;

b) tnoapteCPC, pentru consumul înregistrat zilnic între orele 22,00- 7,00, inclusiv.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

Calendarul de eliminare a tarifelor reglementate

 

Data de implementare

Procentul de achiziţie din piaţa concurenţială (clienţi non casnici)

(%)

Procentul de achiziţie din piaţa concurenţială (clienţi casnici)

[%]

1.09.2012

15

-

1.01.2013

30

0

1.04.2013

45

0

1.07.2013

65

10

1.09.2013

85

10

1.01.2014

100

20

1.07.2014

100

30

1.01.2015

100

40

1.07.2015

100

50

1.01.2016

100

60

1.07.2016

100

70

1.01.2017

100

80

1.07.2017

 

90

31.12.2017

 

100

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

Machete de fundamentare a veniturilor, costurilor, consumurilor de energie şi preţurilor medii de revenire aferente furnizării energiei electrice la clienţii din piaţa reglementată

 

            Tabelul 1. Date previzionate

 

Titular licenţă:

An:

Perioada/Semestrul:

 

Nr. crt.

 

Elemente de cost/venit

 

Tarife reglementate

Tarife CPC

Tarife UI - clienţi din piaţa reglementat

Energie

Preţ

Valoare

Energie

Preţ

Valoare

Energie

Preţ

Valoare

 

UM

MWh

lei/MWh

lei

MWh

lei/MWh

lei

MWh

lei/MWh

lei

1.

TOTAL COSTURI - PREVIZIONAT (1=2+3+4+5+6+10+11+12+13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Total achiziţie netă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Transport - componenta de extracţie din reţea - TI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Servicii sistem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Participare piaţă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 Distribuţie total (6=7+8+9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

din care - pe IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

pe MT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

pe JT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Furnizare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Profit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Reduceri previzionate de venit - AV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Sold corecţii de tarif - AP (semn “-” profit anterior), din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1

corecţii din semestrul anterior

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2

- corecţii din perioadele anterioare (cu excepţia semestrului anterior)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

TOTAL VENITURI DIN VÂNZARE LA CLIENŢI FINALI – PREVIZIONAT (14=15+19)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Total clienţi noncasnici (15=16+17+18)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

din care - pe IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

pe MT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

pe JT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Total clienţi casnici (19=20+21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

din care - pe MT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

pe JT

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nr. crt.

Parametrii de calcul

UM

Valoare

1.

Preţ PCSU (pentru fiecare produs de tranzacţionare) - trimestrul următor

produs bandă

lei/MWh

 

produs vârf 1

produs vârf 2

2.

Cantitate achiziţionată PCSU (pentru fiecare produs de tranzacţionare) - trimestrul următor

produs bandă

MWh

 

produs vârf 1

produs vârf 2

3.

Cantitate oferte cumpărare PCSU (pentru fiecare produs de tranzacţionare) - trimestrul următor

produs bandă

MWh

 

produs vârf 1

produs vârf 2

4.

Preţ mediu PZU din ultimele 6 luni încheiate

lei/MWh

 

5.

Preţ mediu de achiziţie a energiei electrice pe contracte reglementate

lei/MWh

 

6.

Cost unitar furnizare

lei/client/lună

 

7.

Valoare procentuală profit ci metodologie (1,5 %)

%

 

8.

Număr total clienţi finali din piaţa reglementată (8=8.1+8.2+8.3+8.4), din care:

-

 

8.1

Număr mediu clienţi casnici care nu au uzat de eligibilitate

-

 

8.2

Număr mediu clienţi casnici care au uzat de eligibilitate şi au revenit la FUI

-

 

8.3

Număr mediu clienţi noncasnici care beneficiază de serviciu universal

-

 

8.4

 Număr mediu clienţi noncasnici care nu au uzat de eligibilitate şi nu beneficiază de serviciu universal

-

 

 

            Tabelul 2. Date realizate

 

Titular licenţă:

 

An:

 

Perioada/Semestrul:

 

 

Nr. crt.

Elemente de cost/venit

Tarife reglementate

Tarife CPC

Tarife UI - clienţi din piaţa reglementată

Energie

Preţ

Valoare

Energie

Preţ

Valoare

Energie

Preţ

Valoare

 

UM

MWh

lei/MWh

lei

MWh

lei/MWh

lei

MWh

lei/MWh

lei

1.

 TOTAL COSTURI JUSTIFICATE (1=2+14+15 + 16 + 17 + 21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Achiziţie justificată cf. metodologie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Total achiziţie netă - realizat (3 = 4 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10-11-12-13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Cumpărare pe contracte reglementate (inclusiv componenta de injecţie în reţea - Tg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

din care valoare Tg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Cumpărare pe PCCB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Cumpărare pe PCSU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Cumpărare pe PZU şi PI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Cumpărare pe alte pieţe şi contracte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Cumpărare la preţ de dezechilibru (inclusiv costuri suplimentare din PE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Vânzare pe PZU şi PI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Vânzare pe alte pieţe şi contracte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Vânzare la preţ de dezechilibru (inclusiv venituri suplimentare din PE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Transport - componenta de extracţie din reţea - TI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Servicii sistem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Participare piaţă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 Distribuţie total (17 = 18 + 19 + 20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

din care - pe IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

pe MT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Pe JT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Furnizare justificată cf. metodologie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Furnizare realizată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

Profit justificat cf. metodologie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

TOTAL VENITURI REALIZATE DIN VÂNZAREA LA CLIENŢI FINALI (24 = 25 + 29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

Total clienţi noncasnici (25 = 26 + 27 + 28)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

din care - pe IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

pe MT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

pe JT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

Total clienţi casnici (29 = 30 + 31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

din care - pe MT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

pe JT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

EXTRA-PROFIT (+)/PIERDERE (-) (32 = 24-1-23)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nr. crt.

Parametrii de calcul

 

UM

Valoare

 

 

Sesiune licitaţie

Pt. trimestrul...

Pt. trimestrul...

1.

Preţ PCSU (pentru fiecare produs de tranzacţionare/ sesiune de licitaţie)

Produs bandă

Produs vârf 1

Produs vârf 2

lei/MWh

 

 

2.

Cantitate achiziţionată PCSU (pentru fiecare produs de tranzacţionare/sesiune de licitaţie)

Produs bandă

Produs vârf 1

Produs vârf 2

MWh

 

 

3.

Cantitate oferte cumpărare PCSU (pentru fiecare produs de tranzacţionare/sesiune de licitaţie)

Produs bandă

Produs vârf 1

Produs vârf 2

MWh

 

 

4.

Preţ mediu PZU

lei/MWh

 

 

5.

Preţ mediu de achiziţie a energiei electrice pe contracte reglementate

lei/MWh

 

 

6.

Preţ mediu de achiziţie a energiei electrice pe contracte reglementate + PZU

lei/MWh

 

 

7.

 Preţ mediu de achiziţie a energiei electrice pe PCSU+ PZU

lei/MWh

 

 

8.

Cost unitar furnizare

lei/client/lună

 

 

9.

Valoare procentuală profit cf. metodologie (1.5 %)

%

 

 

10.

Număr total clienţi finali din piaţa reglementată (10 = 10,1 + 10.2 + 10.3 + 10.4), din care:

-

 

 

10.1

Număr mediu clienţi casnici care nu au uzat de eligibilitate

-

 

 

10.2

Număr mediu clienţi casnici care au uzat de eligibilitate şi au revenit la FUI

-

 

 

10.3

Număr mediu clienţi noncasnici care beneficiază de serviciu universal

-

 

 

10.4

Număr mediu clienţi noncasnici care nu au uzat de eligibilitate şi nu beneficiază de serviciu universal

-

 

 

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

DECIZIE

privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii E.K.-B.D.P. BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) coroborate cu art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 3 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Notei Direcţiei reglementare-autorizare nr. SA-DRA 3.166/21,05.2014 cu privire la cererea de aprobare a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare a Societăţii E.K.-B.D.P. BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.,

în urma deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 4 iunie 2015,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - Societatea E.K.-B.D.P. BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, Str. Aman nr. 4, bl. 4, sc. B, ap. 67, sectorul 1, unitatea B, număr de ordine în registrul comerţului J40/556/2015, cod unic de înregistrare 33993296/20.01.2015, este autorizată să funcţioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea are obligaţia de a transmite, la orice reînoire, copia scanată a poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională Direcţiei reglementare-autorizare la următoarea adresă electronică: intermediari.asig@asfromania.ro, să deschidă Jurnalul asistenţilor în brokeraj şi să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări personalul propriu conform prevederilor Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 12 iunie 2015.

Nr. 1.250.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii MIRA SOLUTIONS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) coroborate cu art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 3 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Notei Direcţiei reglementare-autorizare nr. SA-DRA 3.132/20.05,2015 cu privire la cererea de aprobare a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare a Societăţii MIRA SOLUTIONS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L,

în urma deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 4 iunie 2015,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - Societatea MIRA SOLUTIONS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Vasile Lucaciu nr. 52, parter, ap. 1, sectorul 3, număr de ordine în registrul comerţului J40/3401/19.03.2015, cod unic de înregistrare 34258390/19.03.2015, este autorizată să funcţioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea are obligaţia de a transmite, la orice reînnoire, copia scanată a poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională Direcţiei reglementare-autorizare la următoarea adresă electronică: intermediari.asig@asfromania.ro, să deschidă Jurnalul asistenţilor în brokeraj şi să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări personalul propriu conform prevederilor Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 12 iunie 2015.

Nr. 1.252.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.