MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 456/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 456         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 24 iunie 2015

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 257 din 7 aprilie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, precum şi ale anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

966. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura nr. 836/2014 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special

 

4.265. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.43072014 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2015

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 257

din 7 aprilie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, precum şi ale anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, precum şi ale anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011, excepţie ridicată de Sindicatul învăţământului Preuniversitar SIP-FEN Olt din Slatina în Dosarul nr. 1.707/104/2014 al Curţii de Apel Craiova - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr.322D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care, invocând jurisprudenţa Curţii Constituţionale, respectiv Decizia nr. 202 din 31 martie 2015, pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 5 februarie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 1.707/104/2014, Curtea de Apel Craiova - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, precum şi ale anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011. Excepţia a fost ridicată de Sindicatul învăţământului Preuniversitar SIP-FEN Olt din Slatina într-un dosar având ca obiect solicitarea unor drepturi băneşti.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate contravin art. 1 alin. (5) din Constituţie, invocând în acest sens Decizia Curţii Constituţionale nr. 877 din 28 iunie 2011. Astfel, prin Legea nr. 63/2011, salariile de încadrare ale cadrelor didactice au fost micşorate prin eliminarea sporurilor de bază, însă cuantumul brut al acestora a rămas la acelaşi nivel cu cel avut potrivit Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice. Or, potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 877 din 28 iunie 2011, reîncadrarea salarială a cadrelor didactice, începând cu data de 1 ianuarie 2010, trebuia făcută cu salariile prevăzute de Legea nr. 221/2008, coroborată cu Legea-cadru nr. 330/2009.

6. Conform considerentelor deciziilor Curţii Constituţionale nr. 872 din 25 iunie 2010 şi nr. 877 din 28 iunie 2011 şi celor ale Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 11 din 8 octombrie 2012, salariile cadrelor didactice trebuiau să revină, începând cu data de 1 ianuarie 2011, la cuantumul avut în luna iunie 2010, deci la nivelul prevăzut de Legea nr. 221/2008, coroborată cu Legea-cadru nr. 330/2009.

7. Curtea de Apel Craiova - Secţia I civilă consideră că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, respectiv deciziile nr. 31 din5 februarie 2013, nr. 291 din 22 mai 2014 şi nr. 623 din 4 noiembrie 2014.

8. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 10 mai 2011, precum şi dispoziţiile anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011. Dispoziţiile art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 criticate de autorul excepţiei au următoarea redactare:

- Art. 1: (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la 31 decembrie 2011, personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ beneficiază de drepturile de natură salarială stabilite în conformitate cu anexele la prezenta lege.

(2) Cuantumul brut al salariilor de încadrare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ este cel prevăzut în anexele nr. 1, 2, 3a şi 3b, după caz. [...]

(6) Prin contractele colective de muncă sau acordurile colective de muncă şi contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii ori alte drepturi băneşti sau în natură care excedează prevederilor prezentei legi.”

- Art. 2; “(1) Încadrarea personalului prevăzut la art. 1 se face potrivit prevederilor prezentei legi.

(2) Persoanele care au salariul de încadrare între limita minimă şi maximă a tranşei de vechime pentru funcţiile didactice din învăţământul universitar, respectiv a gradului profesional sau a treptei profesionale pentru funcţiile didactice auxiliare îşi păstrează încadrarea avută dacă se situează între limitele prevăzute în anexele la prezenta lege.”

- Art. 6: “Orice alte dispoziţii contrare cu privire la stabilirea salariilor şi a celorlalte drepturi de natură salarială, în anul 2011, pentru personalul prevăzut la art. 1 alin. (1), se abrogă.”

Anexa nr. 2 la Legea nr. 63/2011 reglementează salariile de încadrare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar, în timp ce anexa nr. 3b la aceeaşi lege stabileşte salariile de încadrare pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar.

12. Deşi Legea nr. 63/2011 reglementează, după cum indică însuşi titlul său, salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, având aplicabilitate limitată în timp, potrivit Deciziei nr. 766 din 15 iunie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea urmează să se pronunţe asupra constituţionalităţii acesteia, întrucât îşi produce efectele în cauza în cadrul căreia a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate. Mai mult, aplicabilitatea Legii nr. 63/2011 a fost prelungită succesiv până la sfârşitul anului 2015.

13. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că aceste dispoziţii de lege contravin prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că principala critică a autorului excepţiei de neconstituţionalitate este aceea că salariile personalului didactic şi didactic auxiliar trebuiau să revină, începând cu data de 1 ianuarie 2011, la cuantumul (calculat pe baza coeficientului de multiplicare 1,00 de 400 lei) prevăzut de Legea nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 28 octombrie 2008, coroborată cu Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009. Astfel, autorul excepţiei critică noua reglementare a salarizării personalului didactic şi didactic auxiliar - Legea nr. 63/2011, cu privire la care Curtea s-a pronunţat prin Decizia nr. 623 din 4 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 13 ianuarie 2015, constatând constituţionalitatea acestora.

15. Referitor la încălcarea art. 1 alin. (5) din Constituţie, Curtea a amintit, la paragraful 15 al acestei decizii, jurisprudenţa sa referitoare la dreptul autorităţii legiuitoare de a elabora măsuri de politică legislativă în domeniul salarizării în concordanţă cu condiţiile economice şi sociale existente la un moment dat (Decizia nr. 291 din 22 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 20 iunie 2014, şi Decizia nr. 31 din 5 februarie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 13 mai 2013). De asemenea, la acelaşi paragraf, Curtea a amintit jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, potrivit căreia statele se bucură de o largă marjă de apreciere pentru a determina oportunitatea şi intensitatea politicilor lor în domeniul sumelor care urmează a fi plătite angajaţilor săi din bugetul de stat, şi anume Hotărârea din 8 noiembrie 2005, pronunţată în Cauza Kechko împotriva Ucrainei, paragraful 23, Hotărârea din 8 decembrie 2009, pronunţată în Cauza Wîeczorek împotriva Poloniei, paragraful 59, şi Hotărârea din 2 februarie 2010, pronunţată în Cauza Aizpurua Ortiz împotriva Spaniei, paragraful 57. Cu privire la exigenţele referitoare la previzibilitatea normelor juridice şi protecţia aşteptărilor legitime ale cetăţenilor, Curtea a constatat că acestea nu sunt încălcate câtă vreme Legea nr. 63/2011 a fost adoptată pentru a realiza unificarea salarizării unei categorii profesionale, respectiv pentru reglementarea unitară a domeniului vizat. În plus, Curtea a reţinut că drepturile câştigate nu sunt cu nimic afectate prin reglementarea dedusă controlului de constituţionalitate.

16. Prin aceeaşi decizie, paragraful 16, Curtea a constatat că, în materia salarizării personalului didactic şi didactic auxiliar, a existat o situaţie juridică specifică, determinată de succesiunea a numeroase acte normative cu acest obiect de reglementare şi de practica judiciară neunitară, care a condus la un sistem de salarizare neunitar. În acest context specific salarizării personalului didactic şi didactic auxiliar, reglementarea criticată dă expresie unei măsuri de politică bugetară, determinată de impactul financiar major asupra cheltuielilor de personal aprobate pentru anul 2011, având în vedere consecinţele modificărilor legislative şi ale soluţiilor pronunţate de instanţele judecătoreşti, urmărind să elimine inechitatea în stabilirea salariilor din sistemul naţional de învăţământ.

17. Cu privire la principiul constituţional al art. 1 alin. (5), prin Decizia nr. 575 din 4 mai 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 26 mai 2011, Curtea s-a pronunţat în cadrul controlului a priori de constituţionalitate asupra Legii privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ (devenită Legea nr. 63/2011), reţinând că acesta impune existenţa unei legislaţii previzibile, unitare şi coerente. De asemenea, impune limitarea posibilităţilor de modificare a normelor juridice, stabilitatea regulilor instituite prin acestea, ceea ce presupune obligaţii deopotrivă opozabile atât legiuitorului primar, cât şi celui delegat. Curtea a mai constatat că aceste exigenţe nu sunt încălcate, câtă vreme legea a fost adoptată pentru a realiza unificarea salarizării unei categorii socio-profesionale, respectiv pentru reglementarea unitară a domeniului vizat. Această lege temporară a fost promovată în scopul de a crea premisele necesare pentru ca statul să îşi îndeplinească obligaţiile constituţionale menţionate, prin aplicarea măsurilor preconizate urmând să se asigure existenţa fondurilor necesare pentru ca întreg personalul din învăţământ să îşi poată primi drepturile cuvenite, în aceleaşi condiţii, fără discriminări. Totodată, Curtea, în acord cu jurisprudenţa instanţei de contencios european al drepturilor omului, a subliniat distincţia dintre dreptul persoanei de a continua să primească, în viitor, un salariu într-un anumit cuantum şi dreptul de a primi efectiv salariul cuvenit pentru perioada în care munca a fost prestată. În acelaşi sens sunt Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 19 aprilie 2007, pronunţată în Cauza Vilho Eskefinen împotriva Finlandei, paragraful 94, şi Hotărârea din 20 mai 2010, pronunţată în Cauza Lelas împotriva Croaţiei, paragraful 58.

18. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, atât considerentele, cât şi soluţiile pronunţate de Curte prin deciziile mai sus menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

19. Referitor la invocarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 877 din 28 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 6 octombrie 2011, Curtea reţine că aceasta a avut ca obiect dispoziţiile art. 5 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 27 ianuarie 2010, potrivit cărora reîncadrarea personalului didactic din învăţământ la data de 1 ianuarie 2010 se face luând în calcul salariile de bază la data de 31 decembrie 2009, stabilite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, aprobată prin Legea nr. 300/2009. Prin această decizie, Curtea a reţinut considerentele Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 3 din 4 aprilie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 mai 2011, prin care s-a admis recursul în interesul legii care viza aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, stabilind că acestea se aplică pe toată perioada cuprinsă între 1 octombrie 2008 şi 31 decembrie 2009. Astfel, Curtea a reţinut că reîncadrarea personalului didactic din învăţământ la data de 1 ianuarie 2010 se va face pe coeficienţii şi salariul avut în plată la 31 decembrie 2009, stabilit în conformitate cu Legea nr. 221/2008, şi nu cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009. În acelaşi sens, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Decizia nr. 11 din 8 octombrie 2012, pronunţată în recurs în interesul legii, a stabilit că - în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 şi ale art. 30 din Legea-cadru nr. 330/2009 - personalul didactic din învăţământ aflat în funcţie la data de 31 decembrie 2009 “are dreptul, începând cu data de 1 ianuarie 2010, la un salariu lunar calculat în raport cu salariul de bază din luna decembrie 2009, stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008”.

20. Or, Curtea reţine că dispoziţiile de lege care au făcut obiectul deciziei sus-menţionate a Curţii Constituţionale şi Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 11 din 8 octombrie 2012 au fost abrogate prin Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, lege care ar fi trebui să se aplice începând cu data de 1 ianuarie 2011, dar, potrivit art. 4 alin. (2) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, legiuitorul a stabilit că “În anul 2011 nu se aplică valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010”. Începând cu data de 13 mai 2011 a intrat în vigoare Legea nr. 63/2011 care a reglementat încadrarea personalului didactic şi didactic auxiliar şi salarizarea acestui personal, pe baza unor noi grile de salarizare, prevăzute în anexele la lege, ce instituie salarii de încadrare pentru fiecare funcţie în parte, fără raportare la un coeficient de multiplicare astfel cum era prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008.

21. Aşadar, considerentele rezultate din Decizia Curţii Constituţionale nr. 877 din 28 iunie 2011 şi din deciziile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 3 din 4 aprilie 2011 şi nr. 11 din 8 octombrie 2012 nu pot fi aplicate mutatis mutandis la situaţia legislativă actuală, şi anume la Legea nr. 63/2011, pentru că se referă la soluţii legislative diferite. Deciziile pronunţate în cadrul soluţionării unor recursuri în interesul legii reprezintă rezultatul unei activităţi de interpretare a legii, iar nu de legiferare, şi îşi găsesc aplicabilitatea atât timp cât norma interpretată este în vigoare.

22. Curtea observă că, ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 63/2011, legiuitorul a reglementat prin art. 2 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, o majorare cu până la 10% a salariilor de bază şi a sporurilor, indemnizaţiilor şi a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază, pentru anumite categorii de personal didactic din învăţământul preuniversitar, începând cu ianuarie 2014, iar prin art. 2 alin. (2)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014, o majorare cu 5% a salariilor de bază şi a sporurilor, indemnizaţiilor şi a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază al personalului didactic şi didactic auxiliar, începând cu 1 martie 2015 şi cu 5% începând cu 1 septembrie 2015.

23. În final, Curtea subliniază că, deşi legiuitorul are dreptul, potrivit Legii fundamentale, de a reglementa salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar, iar Legea nr. 63/2011 a fost concepută ca o lege temporară (a cărei aplicabilitate a fost prelungită succesiv până la sfârşitul anului 2015), totuşi, în activitatea de legiferare în această materie, legiuitorul trebuie să ţină seama că învăţământul constituie prioritate naţională, iar salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar trebuie să fie în acord cu rolul şi importanţa activităţii prestate.

24. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Sindicatul învăţământului Preuniversitar SIP-FEN Olt din Slatina în Dosarul nr. 1.707/104/2014 al Curţii de Apel Craiova - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, ale anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011 sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Craiova - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 7 aprilie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR şi PĂDURILOR

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura nr. 836/2014 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 163.174 din 5 mai 2015 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură, în temeiul prevederilor art. 9 alin. (8) din Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura nr. 836/2014 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 14 octombrie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins:

“(31) Depozitele temporare înfiinţate de către profesionişti au regimul punctelor de lucru conform prevederilor art. 17 alin. (1) din norme, fără a avea obligaţia de declarare la oficiul registrului comerţului.

(32) În situaţia în care profesionistul desfăşoară activitate la alt sediu al filialei/sucursalei/punctului de lucru decât sediul social, situat pe raza de competenţă a altei structuri teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură care a eliberat acordul va înştiinţa în scris structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în care este amplasat sediul filialei/sucursalei/punctului de lucru.”

2. La articolul 5 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“b) copia legalizată a documentului de înfiinţare a persoanei juridice în situaţia solicitării primului acord emis în conformitate cu prezentul ordin;”.

3. La articolul 5 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“h) copii ale certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului în care sunt înscrise sediul social/sediul filialei/ sucursalei/punctelor de lucru, precum şi obiectul/obiectele de activitate sau a autorizaţiei de funcţionare a depozitului/ atelierului de debitat.”

4. La articolul 5 alineatul (1), după litera h) se introduc trei noi litere, literele i)-k), cu următorul cuprins:

„i) exemplarul 2 sau 3 al documentelor utilizate şi exemplarele documentelor rămase neutilizate, precum şi orice alte documente care să ateste legalitatea materialelor lemnoase comercializate;

j) împuternicire notarială pentru persoana de cetăţenie română din cadrul persoanei juridice care ridică şi utilizează documentele cu regim special, în cazul profesioniştilor ai căror administratori/proprietari/acţionari sunt cetăţeni străini;

k) ultima confirmare de primire pentru raportările lunare ale datelor prevăzute de către SUMAL”

5. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) în cazul emiterii unui nou acord pentru un depozit temporar, profesionistul va depune, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), şi următoarele:

a) schiţa spaţiului de depozitare temporară;

b) contractul de închiriere/deţinere a spaţiului, cu menţionarea amplasamentului, întinderii suprafeţei şi a coordonatelor geografice;

c) extras din amenajamentul silvic în cazul ocoalelor silvice pentru depozitele temporare cu prezentarea amplasamentului, a mărimii suprafeţei şi a coordonatelor geografice.”

6. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Emitentul procedează la suspendarea acordului conform prevederilor art. 7 alin (1) lit. b) şi c) şi alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare, dacă:

a) sancţiunile respective rămân definitive;

b) dacă profesionistul titular al acordului eliberează avize de însoţire a materialelor lemnoase peste termenul admis de funcţionare a depozitelor temporare.

(2) Dacă profesionistul titular al acordului nu permite controlul la sediul social/sediu! filialei/sucursalei/punctului de lucru şi/sau în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea, emitentul suspendă acordul pe o perioadă de o lună până la 6 luni.

(3) Dacă profesionistul titular al acordului exploatează masă lemnoasă în afara valabilităţii Certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră, emitentul suspendă acordul pe o perioadă de la o lună până la 6 luni.

(4) Dacă există indicii temeinice cu privire la nerespectarea de către profesionist a modului de utilizare a documentelor cu regim special, emitentul acordului va notifica profesionistul cu privire la situaţia creată.

(5) în termen de 48 de ore de la primirea notificării, profesionistul are obligaţia de a se prezenta la sediul emitentului cu documentele precizate în notificare, pentru verificări; în cazul în care se confirmă nereguli privind modul de utilizare a documentelor cu regim special, emitentul suspendă acordul.”

7. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) La data retragerii acordului prevăzut la alin. (1), emitentul blochează accesul profesionistului la aplicaţia «Wood Tracking» din SUMAL.”

8. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

 

Bucureşti, 12 iunie 2015.

Nr. 966.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 836/2014)

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

STEMA

 

COMISARIATUL DE REGIM SILVIC şi CINEGETIC.......................................................

...................................................................................................................................................

(denumire, adresă, telefon, fax, e-mail)

 

Acord de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special

Nr. ..............din..................

 

Operatorului economic/Ocolului silvic .................................................................................................................................. (denumire, forma juridică/ocol silvic),

cu sediul în ..........................................................................................................................................................................................

- punctul de lucru ...............................................................................................................................................................................

- depozitul temporar ...........................................................................................................................................................................

având datele de identificare ..............................................................................................................................................................

(număr de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, cod fiscal, număr de înregistrare în Registrul naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice)

în temeiul prevederilor Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura nr. 836/2014 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special, cu modificările şi completările ulterioare, i se atribuie începând cu data de ............................................

 

ACORDUL

 

de a i se distribui de către unitatea tipografică/centrul de distribuţie abilitat ............................................... şi a utiliza formularele

cu regim special de provenienţă şi însoţire a transportului materialelor lemnoase, prevăzute de Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

I se acordă un număr de:

............................ blocuri avize primare;

............................ blocuri avize secundare (materialele lemnoase, altele decât cherestele);

............................ blocuri avize secundare (cherestele);

............................ registre de evidenţă a intrărilor-ieşirilor de materiale lemnoase;

............................ registre de evidenţă a lemnului şi produselor din lemn care nu fac parte din categoria materialelor lemnoase.

Prezentul acord este valabil sub rezerva suspendării/retragerii acestuia în condiţiile legii.

 

 

Inspector-şef/Împuternicit

Numele şi prenumele .................................

Semnătura ...................................................

L.S.

......................................................................

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.430/2014 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2015

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (5) şi ale art. 361 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.430/2014 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 şi 651 bis din 4 septembrie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 7, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), având următorul cuprins:

(4) în sesiunile anului 2015, evaluarea iniţială a lucrărilor scrise susţinute de candidaţii la examenul de bacalaureat dintr-un judeţ se realizează în alt judeţ/municipiul Bucureşti, stabilit de Comisia Naţională de Bacalaureat

(5) în sesiunile anului 2015, evaluarea iniţială a lucrărilor scrise susţinute de candidaţii la examenul de bacalaureat din Bucureşti se realizează în judeţele stabilite de Comisia Naţională de Bacalaureat”

2. La articolul 8, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), având următorul cuprins:

“(6) Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 7 alin. (4) şi (5), transportul lucrărilor dintr-un judeţ/municipiul Bucureşti în judeţul desemnat de Comisia Naţională de Bacalaureat pentru evaluarea iniţială a acestora şi invers, precum şi consemnarea în catalogul electronic a rezultatelor obţinute de candidaţi la examenul naţional de bacalaureat, în sesiunile anului 2015r se fac în conformitate cu procedura elaborată de Comisia Naţională de Bacalaureat.”

3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Direcţia pentru învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală logistică, Unitatea de Strategii şi Politici Publice duc la îndeplinire prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

 

Bucureşti, 23 iunie 2015.

Nr. 4.265.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 4.430/2014)

 

CALENDARUL

examenului de bacalaureat naţional – 2015

 

Sesiunea iunie-iulie 2015

 

25-29 mai 2015

Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

29 mai 2015

încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

8-10 iunie 2015

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

10-12 iunie 2015

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

15-19 iunie 2015

Evaluarea competenţelor digitale - proba D

22-26 iunie 2015

Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C

29 iunie 2015

Limba şi literatura română - proba E)a) - probă scrisă

30 iunie 2015

Limba şi literatura maternă - proba E)b) - probă scrisă

1 iulie 2015

Proba obligatorie a profilului - proba E)c) - probă scrisă

3 iulie 2015

Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E)d) - probă scrisă

7 iulie 2015

Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00)

7 iulie 2015

Depunerea contestaţiilor (orele 16,00-20,00)

8-9 iulie 2015

Rezolvarea contestaţiilor

10 iulie 2015

Afişarea rezultatelor finale

 

Sesiunea august-septembrie 2015

 

13-17 iulie 2015

Înscrierea candidaţilor la a două sesiune de examen

17-18 august 2015

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

17-18 august 2015

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

18-19 august 2015

Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C

20-21 august 2015

Evaluarea competenţelor digitale - proba D

24 august 2015

Limba şi literatura română - proba E)a) - proba scrisă

25 august 2015

Limba şi literatura maternă - proba E)b) - probă scrisă

26 august 2015

Proba obligatorie a profilului - proba E)c) - probă scrisă

28 august 2015

Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E)d) - probă scrisă

1 septembrie 2015

Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16,00-20,00)

2-3 septembrie 2015

Rezolvarea contestaţiilor

4 septembrie 2015

Afişarea rezultatelor finale

 

NOTĂ:

La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba în situaţii excepţionale prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrărilor scrise sau de afişare a rezultatelor.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.