MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 459/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 459         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 25 iunie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

150. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 

548. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 229 din 7 aprilie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II teza finală din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 

Decizia nr. 249 din 7 aprilie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. ţi) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

962. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice privind aprobarea reglementării tehnice „Procedură pentru inspecţia tehnică a staţiilor pentru producerea agregatelor minerale pentru betoane şi lucrări de drumuri”, indicativ PCC 018 – 2015

 

986. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice privind aprobarea reglementării tehnice „Procedură pentru inspecţia tehnică a echipamentelor pentru transportul şi punerea în operă a betonului”, indicativ PCC 023 – 2015

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

1.218. - Decizie privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii OCEANIA INSURANCE BROKER -S.R.L.

 

1.229. - Decizie privind sancţionarea Societăţii HEALTH SMARTINVESTMENTS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 

1.238. - Decizie privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii GLORIA BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L.

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 7 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (4) se abrogă.

2. La articolul 3, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Până la data de 31 decembrie 2016, la nivelul fiecărei circumscripţii judecătoreşti se va constitui şi va funcţiona cel puţin un birou de cadastru şi publicitate imobiliară, denumit în continuare birou teritorial, sau, după caz, un birou de relaţii cu publicul, ca unităţi fără personalitate juridică, în subordinea oficiilor teritoriale. Modul de organizare şi funcţionare, numărul, precum şi arondarea acestora pe unităţi administrativ-teritoriale se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale.

…………………………………………………………………………

(5) în îndeplinirea obligaţiilor ce le revin, instituţiile publice, notarii publici, experţii judiciari, persoanele autorizate să realizeze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie şi fotogrammetrie şi executorii judecătoreşti vor avea acces direct, permanent, personal sau prin reprezentant ori on-line la conţinutul cărţilor funciare în format electronic, în vederea consultării cărţii funciare şi obţinerii pe cale electronică a extraselor de carte funciară şi transmiterii actelor instrumentate în vederea înscrierii acestora în cartea funciară. Agenţia Naţională va asigura până la data de 31 decembrie 2016 punerea în aplicare a acestor dispoziţii. Procedura comunicării actelor către birourile teritoriale se va stabili prin protocoale de colaborare aprobate prin hotărâre a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, respectiv prin hotărâre a Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, şi prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, protocoale care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

3. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi al securităţii naţionale pot executa, cu personal şi mijloace proprii, în domeniul specific de activitate, lucrările de geodezie, gravimetrie, topografie, fotogrammetrie şi cartografie necesare apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, conform normelor tehnice şi standardelor proprii, aprobate prin ordine ale conducătorilor acestor instituţii.

(2) Instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi al securităţii naţionale pot executa, cu personal şi mijloace proprii, în domeniul specific de activitate, lucrările de cadastru, conform normelor tehnice ale Agenţiei Naţionale.

(3) Personalul propriu prevăzut la alin. (1) şi (2) este autorizat de către Agenţia Naţională, în condiţiile prezentei legi.”

4. La articolul 9, alineatele (31) şi (32) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(31) Plata onorariilor şi tarifelor în vederea eliberării, de către notarii publici, a certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar şi a certificatelor de moştenitor, certificate întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, se face de către Agenţia Naţională, din veniturile proprii în aplicarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară, chiar şi ulterior finalizării înregistrării sistematice, sub condiţia respectării termenelor maximale prevăzute la alin. (33) şi la art. 11 alin. (2) lit. ş).

(32) Procedura de eliberare, termenul de plată a certificatelor prevăzute la alin. (31), precum şi cuantumul onorariilor şi tarifelor ce se percep se stabilesc prin protocol încheiat între Agenţia Naţională şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. Protocolul se aprobă prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale şi hotărâre a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

5. La articolul 9, după alineatul (32) se introduc patru noi alineate, alineatele (33)-(36), cu următorul cuprins:

,,(33) Plata certificatelor de moştenitor se face de către Agenţia Naţională conform procedurii prevăzute la alin. (32), cu excepţia certificatelor de moştenitor eliberate ulterior împlinirii unui termen de 2 ani de la data finalizării înregistrării sistematice.

(34) În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică nu se datorează impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare, prin derogare de la dispoziţiile art. 771 alin. (1)şi (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi niciun fel de alte taxe sau impozite directe sau indirecte către bugetul de stat sau bugetele locale. Prevederile art. 771 alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile în cadrul procesului de înregistrare sistematică.

(35) Prin derogare de la dispoziţiile art. 771 alin. (6)-(8) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile referitoare la calculul, încasarea şi virarea impozitului pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare nu sunt aplicabile actelor notariale prin care operează transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia constatate prin certificat de moştenitor, certificat de moştenitor suplimentar sau certificat de legatar, eliberate la solicitarea oficiului teritorial sau a secretarului unităţii administrativ-teritoriale, în vederea realizării înregistrării sistematice. Dispoziţiile art. 771 alin. (6)-(8) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile certificatelor de înscriere în cartea funciară a posesorului ca proprietar.

(36) Pentru înscrierea în cartea funciară a drepturilor reale în condiţiile alin. (34) şi (35), registratorii de carte funciară nu solicită dovada îndeplinirii obligaţiei de plată a acestui impozit.”

6. La articolul 9, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Tarifele pentru cererile având ca obiect furnizarea serviciilor prestate de Agenţia Naţională şi unităţile sale subordonate pot fi încasate de notarii publici în numele şi pe seama Agenţiei Naţionale, pe chitanţiere puse la dispoziţie de către Agenţia Naţională şi inscripţionate cu datele sale de identificare, pe bonuri fiscale proprii, prin ordine de plată, ca urmare a viramentelor bancare efectuate în contul biroului notarial, prin mijloace electronice de plată sau orice alte modalităţi prevăzute de lege. Tarifele încasate de notarii publici în contul biroului notarial, în condiţiile prezentei legi, prin oricare dintre mijloacele prevăzute anterior sunt virate, până la data de 25 a lunii următoare, în contul Agenţiei Naţionale, deschis la Trezoreria Statului, conform evidenţelor ţinute de biroul notarial. Metodologia de încasare şi virare a tarifelor de publicitate imobiliară se stabileşte de Agenţia Naţională şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România prin protocol, care se aprobă în condiţiile alin. (32). Evidenţa tarifelor încasate de notarii publici în condiţiile prezentei legi se ţine separat de evidenţa financiar-contabilă a biroului notarial.”

7. La articolul 9, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) şi (42), cu următorul cuprins:

„(41) Agenţia Naţională şi instituţiile subordonate nu emit facturi fiscale pentru tarifele încasate în vederea furnizării serviciilor prestate în domeniul specific de activitate, prevedere aplicabilă inclusiv situaţiilor în care tarifele sunt încasate prin virament în contul biroului notarial potrivit alin. (4).

(42) În vederea efectuării viramentului în contul biroului notarial, notarul public eliberează beneficiarului un înscris din care rezultă valoarea tarifului aferent serviciului de cadastru şi publicitate imobiliară solicitat. Dovada încasării tarifelor prin ordine de plată ca urmare a viramentelor bancare efectuate în contul biroului notarial se face cu copia ordinului de plată în contul acestuia şi prin menţiunile corespunzătoare din încheierea de autentificare, încheierea finală emisă ca urmare a dezbaterii succesiunii sau încheierea de intabulare şi extrasul de carte funciară, după caz.”

8. La articolul 9, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(11) Se instituie Programul naţional de cadastru şi carte funciară în scopul înregistrării gratuite a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, realizării planului cadastral al imobilelor şi deschiderii cărţilor funciare la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale.

9. La articolul 9, după alineatul (11) se introduc două noi alineate, alineatele (111) şi (112), cu următorul cuprins:

„(111) Planul cadastral al imobilelor şi cărţile funciare deschise potrivit alin. (11) reflectă situaţia tehnică şi juridică actuală a imobilelor.

(112) În aplicarea prevederilor alin. (11) şi (111), ca urmare a sesizării camerei notarilor publici, potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. (2) lit. g) şi ale art. 12 alin. (4), notarii publici eliberează certificatele de moştenitor pentru succesiunile nedezbătute, respectiv certificatele de înscriere a posesorului ca proprietar, la cererea persoanelor interesate.”

10. La articolul 9, după alineatul (122) se introduc şapte noi alineate, alineatele (123)-(129), cu următorul cuprins:

„(123) În cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară se cofinanţează şi lucrările de înregistrare sistematică demarate de unităţile administrativ-teritoriale.

(124) Valoarea cofinanţării este în cuantum fix de 60 lei/carte funciară.

(125) în situaţia în care lucrările de cadastru sistematic contractate, în condiţiile alin. (123), de unităţile administrativ-teritoriale au o valoare inferioară celei stabilite la alin. (124), Agenţia Naţională va deconta o sumă fixă, care nu poate depăşi valoarea contractului.

(126) Plata destinată cofinanţării prevăzute la alin. (125) se face de către Agenţia Naţională, în limita bugetului aprobat, ulterior finalizării înregistrării sistematice la nivelul unităţii administrativ-teritoriale.

(127) piaţa prevăzută la alin. (123)-(126) Se aprobă de Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale, la solicitarea expresă a unităţii administrativ-teritoriale, cu menţionarea sumei care se solicită a se deconta.

(128) Fondurile aferente acestor lucrări se virează în contul unităţilor administrativ-teritoriale ulterior înfiinţării cărţilor funciare, iar suma ce urmează a fi virată se va calcula raportat

la numărul total de cărţi funciare, în aplicarea situaţiilor particulare prevăzute la alin. (124) şi (125).

(129) Lucrările de înregistrare sistematică demarate în cadrul Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007 şi ratificat prin Legea nr. 14/2009, cu modificările ulterioare, vor fi finanţate din veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale.”

11. La articolul 10, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 10.- (1) Înregistrarea sistematică a proprietăţilor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se realizează pe baza măsurătorilor necesare realizării planului cadastral, în care sunt determinate poziţia limitelor dintre imobilele învecinate, din oficiu, gratuit şi în mod sistematic, pe baza realităţii din teren, identificată conform art. 11 alin. (2) lit. e) şi f), indiferent de apartenenţa imobilului la domeniul public sau privat al statului ori al unităţii administrativ-teritoriale sau de calitatea de proprietar, posesor ori deţinător legal sau detentor precar prevăzut la art. 918 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. Lucrările de măsurători se execută prin orice metodă graf că, numerică, fotogrammetrică sau combinate, în îndeplinirea funcţiei tehnice a cadastrului.

…………………………………………………………………………

 (4) Funcţia juridică a cadastrului se realizează prin identificarea proprietarilor, respectiv a posesorilor imobilelor şi prin înscrierea acestora în documentele tehnice cadastrale, în scopul înscrierii imobilelor în cartea funciară.”

12. La articolul 11. alineatul (1) şi partea introductivă şi literele a), f) şi i) ale alineatului (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Unităţile administrativ-teritoriale şi/sau, după caz, sectoarele cadastrale în care se vor derula lucrări de înregistrare sistematică se aduc la cunoştinţa publică, prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în scopul informării autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, precum şi a persoanelor fizice şi juridice care deţin drepturi referitoare la imobile, cu privire la obligaţia de a furniza date şi informaţii privitoare la imobile, necesare derulării procesului de înregistrare sistematică, precum şi la obligaţia tuturor deţinătorilor de imobile de a verifica corectitudinea acestor informaţii.

(2) Specificaţiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară se aprobă prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi cuprinde, în principal, următoarele etape:

a) înştiinţarea proprietarilor, respectiv a posesorilor şi a altor deţinători, prin intermediul campaniei de informare publică, organizată la nivel naţional şi local, cu privire la începerea lucrărilor de înregistrare sistematică, precum şi cu privire la procedura de realizare, beneficiile, drepturile şi obligaţiile ce le revin pe parcursul derulării lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăţilor;

…………………………………………………………………………

f) identificarea titularilor drepturilor reale şi a posesorilor, precum şi preluarea, în cazul în care înscrisul nu există în arhiva oficiului teritorial sau a autorităţii administraţiei publice locale ori a emitentului acestora, de către persoana autorizată care efectuează lucrările de înregistrare sistematică, a actelor în original sau în copie legalizată;

…………………………………………………………………………

i) recepţia documentelor tehnice cadastrale de către personalul de specialitate numit în aplicarea dispoziţiilor art. 9 alin. (122) din lege;”.

13. La articolul 11, după litera i) a alineatului (2) se introduce o nouă literă, litera i1), cu următorul cuprins:

„i1) publicarea, în scop de informare publică, cu cel puţin 5 zile înainte de afişare, a anunţului prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului, într-un ziar de largă circulaţie, într-un ziar local, la sediul consiliului local, pe pagina de internet a administraţiei publice locale, precum şi pe cea aparţinând Agenţiei Naţionale;”.

14. La articolul 11, literele j) şi k) ale alineatului (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„j\) publicarea şi afişarea, la nivel central, pe pagina de internet special creată de către Agenţia Naţională în acest scop, precum şi la nivel local, la sediul consiliului local sau într-un alt loc stabilit în acest scop de către primarul unităţii administrativ-teritoriale, pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale a documentelor tehnice cadastrale;

k) înregistrarea cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului, inclusiv în ceea ce priveşte contestarea calităţii de posesor, se poate face şi electronic, inclusiv pe pagina de internet special creată de către Agenţia Naţională în acest scop;”.

15. La articolul 11, litera m) a alineatului (2) se abrogă.

16. La articolul 11, litera r) a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„r) punerea la dispoziţia persoanelor interesate conform înscrierilor din cartea funciară a extraselor de carte funciară pentru informare, emise fără a fi semnate de oficiul teritorial, acestea fiind generate automat de sistemul informatic integrat de cadastru şi carte funciară, precum şi a extrasului din noul plan cadastral, prin intermediul unităţii administrativ-teritoriale pentru documentele în format analog, sau prin accesarea serviciului destinat acestei operaţiuni de pe pagina de internet special creată în acest sens a Agenţiei Naţionale;”.

17. La articolul 11, după litera s) a alineatului (2) se introduce o nouă literă, litera ş). cu următorul cuprins:

„ş) eliberarea de către notarul public, la cererea posesorilor imobilelor care au făcut obiectul înregistrării sistematice, în termen de maximum 2 ani, dar nu mai devreme de 90 de zile de la data deschiderii cărţilor funciare, a certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari;1.

18. La articolul 11, alineatele (3)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Lucrările tehnice de cadastru se realizează utilizând limitele unităţilor administrativ-teritoriale şi limitele intravilanelor din sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

(4) Limitele unităţilor administrativ-teritoriale sunt identificate, marcate, rectificate ori actualizate de către comisia de delimitare, numită în acest scop prin ordin al prefectului.

(5) Limitele recunoscute reciproc de către reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale sunt descrise şi reprezentate în procesul-verbal de delimitare ce conţine şi inventarul coordonatelor punctelor ce definesc aceste limite, determinate în sistem naţional de proiecţie. După semnarea şi ştampilarea procesului-verbal de delimitare şi a tuturor anexelor de către membrii comisiei de delimitare şi aprobarea de către prefect, limitele devin oficiale şi sunt introduse în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.”

19. La articolul 11, după alineatul (5) se introduc zece noi alineate, alineatele (51)-(510), cu următorul cuprins:

„(51) Contestaţiile unităţilor administrativ-teritoriale privind limitele administrative pot fi soluţionate pe cale amiabilă, prin mediere de către instituţia prefectului sau pe cale judecătorească.

(52) Medierea de către instituţia prefectului se finalizează prin semnarea şi ştampilarea procesului-verbal de delimitare, precum şi a tuturor anexelor, de către membrii comisiei de delimitare.

(53) în situaţia în care limitele sunt contestate, până la soluţionarea definitivă a litigiului, se utilizează cele din sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, folosite de oficiile teritoriale în activitatea de recepţie a documentaţiilor cadastrale şi de înscriere în cartea funciară. Dacă există diferenţe între limitele gestionate de oficiile teritoriale ale judeţelor învecinate, până la soluţionarea litigiului, Agenţia Naţională decide asupra limitei care este utilizată.

(54) Ulterior stabilirii limitelor unităţilor administrativ-teritoriale, acestea pot fi rectificate, actualizate sau modificate, după caz.

(55) Actualizarea limitelor este operaţiunea tehnică prin care limita dintre două unităţi administrativ-teritoriale se schimbă pe o porţiune limitată, pe baza acordului comisiei de delimitare.

(56) Actualizarea limitelor unităţilor administrativ-teritoriale din sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se efectuează exclusiv pe baza măsurătorilor în teren.

(57) În situaţia în care se actualizează limitele, comisia de delimitare, numită prin ordin al prefectului, întocmeşte un nou proces-verbal de delimitare similar celui prevăzut la alin. (5). Aceeaşi procedură se utilizează şi în cazul în care actualizarea limitelor este necesară ca urmare a restabilirii acesteia, prin proces-verbal de delimitare semnat de comisia de delimitare, numită prin ordin al prefectului.

(58) Dacă unităţile administrativ-teritoriale sunt situate în judeţe diferite, procesul-verbal de delimitare este semnat şi ştampilat de comisiile de delimitare numite prin ordin al prefecţilor celor două judeţe şi aprobat de către aceştia.

(59) Rectificarea erorilor de identificare a limitelor este operaţiunea tehnică prin care se realizează punerea în concordanţă a coordonatelor limitelor existente în sistemul integrat de cadastru al Agenţiei Naţionale cu limita legală şi existentă în teren, stabilite iniţial de comisia de delimitare pe bază de ortofotoplan.

(510) Operaţiunea de rectificare prevăzută la alin. (59) se realizează exclusiv prin efectuarea de măsurători la teren de către oficiul teritorial pentru a se identifica şi constata aceste erori de integrare a limitelor şi doar în situaţia în care tronsoanele de limită sunt clar identificate în teren. În situaţia în care tronsoanele nu sunt clar identificate, se procedează la actualizarea limitelor, conform procedurii reglementate la alin. (56)-(58).

20. La articolul 11, alineatele (6), (7), (9) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,(6) Limitele unităţilor administrativ-teritoriale sunt afişate pe geoportalul INSPIRE al României şi sunt utilizate în activitatea autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale.

(7) Modificarea limitelor teritoriale ale unităţilor administrativ-teritoriale priveşte înfiinţarea, reînfiinţarea sau reorganizarea, după caz, a unităţilor administrativ-teritoriale, care se organizează potrivit legii.

(9) în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică în cadastru şi cartea funciară, situaţia tehnică şi juridică a imobilelor înregistrate anterior în planul cadastral sau topografic şi în cartea funciară se modifică conform situaţiei tehnico-juridice actuale, identificată prin măsurătorile efectuate şi actele juridice colectate.

(10) Cu ocazia realizării lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pentru care au fost emise titluri de proprietate potrivit legilor de restituire a proprietăţilor funciare, dacă la nivelul unei tarlale se constată un deficit de suprafaţă, suprafaţa fiecărui imobil din respectiva tarla se diminuează proporţional cu suprafaţa din titlul de proprietate. Ulterior finalizării procedurilor de inventariere a terenurilor prevăzute de Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările si completările ulterioare, se va proceda, la cererea proprietarului, la atribuirea diferenţei de suprafaţă, în condiţiile legii.”

21. La articolul 11, după alineatul (10) se introduc două noi alineate, alineatele (101) şi (102), cu următorul cuprins:

„(101) Diferenţa de suprafaţă de teren prevăzută la alin. (10) se va acorda din terenurile care pot face obiectul restituirii în natură în limita disponibilului din unitatea administrativ-teritorială unde se efectuează înregistrarea sistematică, iar în cazul în care nu mai există disponibil, comisiile abilitate conform legilor de restituire a proprietăţii au posibilitatea să propună şi să stabilească acordarea de măsuri compensatorii, în condiţiile legii.

(102) în situaţia imobilelor înregistrate anterior în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, suprafaţa nu se va modifica în condiţiile alin. (10), dacă aceasta nu depăşeşte suprafaţa înscrisă în titlul de proprietate. În situaţia în care la nivelul unităţii administrativ-teritoriale se constată un deficit de suprafaţă, suprafaţa imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se va diminua până la limita suprafeţei din titlul de proprietate.”

22. La articolul 11, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(11) La înscrierea în documentele tehnice cadastrale şi în cartea funciară este suficientă prezentarea ultimului act doveditor al drepturilor reale privitoare la imobilul în cauză.”

23. La articolul 12, alineatele (1) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(1) Documentele tehnice ale cadastrului se întocmesc pentru fiecare sector cadastral şi evidenţiază situaţia de fapt constatată de persoana autorizată care efectuează lucrările de înregistrare sistematică şi constituie temeiul înregistrării din oficiu a imobilelor în evidenţele de cadastru şi în cartea funciară.

Documentele tehnice sunt:

a) planul cadastral;

b) registrul cadastral al imobilelor;

c) opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători.

…………………………………………………………………………

 (9) Persoana autorizată care efectuează lucrările de înregistrare sistematică şi cel puţin un reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale identifică proprietarii, posesorii sau alţi deţinători. Verificarea şi recepţia lucrărilor de înregistrare sistematică şi a documentelor tehnice prevăzute la alin. (1), inclusiv a documentelor tehnice rectificate ca urmare a admiterii cererilor de rectificare, şi recepţia lucrărilor de înregistrare se face de către personalul de specialitate angajat potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (122). Verificarea şi recepţia se vor putea fac şi în etape, pe sectoare cadastrale, înainte de terminarea lucrărilor cadastrale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale. După verificare şi recepţie, pentru a fi aduse la cunoştinţa publică, documentele tehnice prevăzute la alin. (1):

a) sunt transmise de către oficiul teritorial autorităţii administraţiei publice locale în vederea afişării publice, în condiţiile art. 14 alin. (1), prin publicare pe pagina proprie de internet a acesteia, precum şi la sediul consiliului local respectiv. Anunţul privind afişarea publică a documentelor tehnice se publică într-un ziar de largă circulaţie, precum şi într-un ziar local prin grija oficiului teritorial;

b) se afişează pe pagina de internet special creată în acest scop de către Agenţia Naţională.”

24. La articolul 12, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (91), cu următorul cuprins:

„(91) Persoanele interesate au acces deplin pentru a consulta documentele tehnice afişate potrivit alin. (9).”

25. La articolul 12, alineatele (10) şi (13) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(10) Persoana autorizată care efectuează lucrarea de cadastru, care constă în identificarea şi măsurarea imobilelor, preia o copie legalizată a documentelor, prelucrează datele obţinute şi întocmeşte documentele tehnice pentru fiecare sector cadastral în parte. Copiile legalizate ale documentelor se vor prelua numai dacă acestea nu există în arhiva oficiului teritorial sau a autorităţii administraţiei publice locale ori a emitentului acestora. Aceste entităţi au obligaţia eliberării gratuite a documentelor sau a copiilor certificate de pe acestea în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii persoanei autorizate.

…………………………………………………………………………

 (13) Primarul va contrasemna documentele tehnice cadastrale, anterior verificării şi recepţiei acestora de către personalul de specialitate, conform prevederilor alin. (9), în vederea certificării veridicităţii informaţiilor privitoare la imobile şi la proprietari, posesori, respectiv alţi deţinători, care au fost furnizate de către acesta. Contrasem narea documentelor tehnice cadastrale are drept consecinţă însuşirea tuturor datelor cu privire la terenuri şi construcţii, precum şi eliminarea procedurilor administrative de emitere a unor certificate confirmative, cum ar fi: certificatul de atestare fiscală, certificatul de atestare a situaţiei juridice şi tehnice a construcţiilor, adeverinţa prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. b) şi altele asemenea.”

26. La articolul 12, după alineatul (13) se introduc trei noi alineate, alineatele (131)-(133), cu următorul cuprins:

„(131) Contrasemnarea documentelor tehnice de către primar sau de persoana desemnată se poate efectua şi prin emiterea unei adeverinţe care să confirme însuşirea de către reprezentantul autorităţii publice locale a informaţiilor cuprinse în documentele tehnice ale cadastrului.

(132) În situaţia în care documentele tehnice nu au fost contrasemnate, aplicându-se procedura aprobării tacite, construcţiile se vor înscrie în cartea funciară fie în baza actelor de proprietate, fie a situaţiei tehnico-juridice reflectate de documentele tehnice întocmite ca urmare a identificării realizate conform art. 11 alin. (2) lit. f) şi necontestate în perioada de afişare publică sau cu privire la care cererea de rectificare a fost respinsă. Situaţia reflectată de documentele tehnice se prezumă a fi în concordanţă cu situaţia tehnică şi juridică reală, până la proba contrară.

(133) Înscrierea construcţiilor în cartea funciară, în procesul de înregistrare sistematică potrivit prezentei legi, nu împiedică autorităţile competente să aplice sancţiunile prevăzute da lege în ceea ce priveşte disciplina în construcţii şi serveşte ca bază de stabilire şi calculare a taxelor şi impozitelor datorate conform legii.”

27. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) în cazul imobilelor care fac obiectul înregistrării sistematice, în lipsa actelor doveditoare ale dreptului de proprietate, în documentele tehnice se va înscrie posesia de fapt asupra imobilului, în baza identificării efectuate de persoanele menţionate la art. 12 alin. (9), cu ocazia efectuării măsurătorilor şi sub condiţia prezentării următoarelor documente:

a) fişa de date a imobilului semnată de către posesorul imobilului şi de către persoana autorizată să efectueze lucrările de înregistrare sistematică;

b) adeverinţa eliberată de autorităţile administraţiei publice locale, care atestă faptul că:

(i) posesorul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar;

(ii) imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidenţe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale.”

28. La articolul 13, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

„(11) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile inclusiv imobilelor care au fost înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, din regiunile unde au fost aplicate prevederile

Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, abrogat prin Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, în situaţia în care proprietarii nu sunt identificaţi cu ocazia realizării interviurilor pe teren, însă sunt identificaţi posesori, imobilelor din zonele foste necooperativizate, precum şi imobilelor situate în intravilanul localităţilor care au făcut obiectul legilor de restituire a proprietăţilor funciare.

(12) Posesia de fapt înscrisă în documentele tehnice potrivit alineatelor anterioare se notează în cărţile funciare deschise ca urmare a finalizării înregistrării sistematice.”

29. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în cazul imobilelor situate în extravilanul localităţilor din zonele care nu au făcut obiectul aplicării legilor fondului funciar, procedura de emitere a certificatului prevăzut la art. 13 alin. (3) nu este aplicabilă.”

30. La articolul 13, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21)-(23), cu următorul cuprins:

„(21) Posesia notată în cartea funciară şi efectele juridice ale acesteia pot fi dobândite în temeiul actelor juridice între vii, translative sau constitutive, încheiate în formă autentică, inclusiv prin măsuri de executare silită sau pentru cauză de moarte, care se notează în cartea funciară.

(22) Ultimul posesor notat în cartea funciară va beneficia de intabularea dreptului său de proprietate, din oficiu, la împlinirea termenului de 3 ani, în condiţiile prevăzute la alin, (23), ca efect al joncţiunii posesiilor anterioare cu posesia sa.

(23) În toate cazurile în care s-a notat posesia în cartea funciară şi nu a fost eliberat certificatul prevăzut la art. 13 alin. (3), dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, în următoarele condiţii:

a) din oficiu, la împlinirea unui termen de 3 ani de la momentul notării în cartea funciară, dacă nu a fost notat niciun litigiu prin care se contestă înscrierile din cartea funciară. În acest caz, prin derogare de la reglementările referitoare la uzucapiune, dreptul de proprietate se consideră dobândit prin efectul legii şi de la data împlinirii acestui termen, fără nicio altă justificare sau procedură;

b) la cererea posesorului prevăzut la art. 13 alin. (1) sau a succesorilor acestuia, în baza actului de proprietate, ca urmare a dobândirii dreptului de proprietate prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege.”

31. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) La împlinirea unui termen de 90 de zile de la data deschiderii din oficiu a cărţilor funciare, posesorii imobilelor Situate în intravilanul localităţilor, înscrişi în cărţile funciare în condiţiile alin. (12), pot solicita notarului public competent eliberarea certificatului de înscriere a posesorului ca proprietar.

Eliberarea certificatului de către notarul public se face pe baza următoarelor documente:

a) extras de carte funciară pentru informare;

b) declaraţia pe propria răspundere a posesorului, dată în formă autentică, prin care acesta declară că:

(i) posedă imobilul sub nume de proprietar;

(ii) este sau nu căsătorit; în cazul în care este căsătorit, va preciza şi regimul matrimonial;

(iii) nu a înstrăinat sau grevat imobilul;

(iv) imobilul nu a fost scos din circuitul juridic;

(v) imobilul nu face obiectul vreunui litigiu;

(vi) imobilul este deţinut sau nu pe cote-părţi; în cazul în care imobilul este deţinut pe cote-părţi, toţi posesorii vor declara întinderea cotelor;

(vii) înscrisul doveditor al posesiei provine de la părţile semnatare ale acestuia; în cazul în care nu există înscris doveditor, va declara că nu deţine şi nu are cunoştinţă de existenţa unui astfel de înscris;

c) înscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma în care este întocmit, atunci când acesta există;

d) copie de e actele de identitate şi de stare civilă.”

32. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

,(31) În baza certificatului prevăzut la alin. (3) se dispune, la cererea părţii interesate, intabularea dreptului de proprietate în cartea funciară.”

33. La articolul 13, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) în cazul în care a fost formulată cerere de rectificare a documentelor tehnice privind contestarea calităţii de posesor, notată în cartea funciară, precum şi în situaţia în care ulterior înfiinţării cărţii funciare a fost notată o acţiune civilă în contestarea acestei calităţi, procedura de emitere a certificatului prevăzut la alin. (3) nu este aplicabilă. În acest caz, până la soluţionarea definitivă a litigiilor, în cartea funciară rămâne notată posesia.”

34. La articolul 13, alineatul (5) se abrogă.

35. La articolul 13, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Deţinătorii imobilelor care fac obiectul înregistrării sistematice, precum şi emitenţii înscrisurilor puse la dispoziţie în vederea întocmirii documentelor tehnice prevăzute la art. 12 alin. (1), răspund pentru legalitatea, autenticitatea şi exactitatea datelor cuprinse în acestea, în condiţiile legii.”

36. La articolul 13, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

„(61) Angajaţii oficiului teritorial nu răspund în ceea ce priveşte prima înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.”

37. La articolul 13, alineatul (7) se abrogă.

38. La articolul 13, alineatele (9) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(9) în cazul în care, cu prilejul efectuării măsurătorilor cadastrale cu privire la imobile situate în extravilan, care au făcut obiectul legilor fondului funciar se constată că suprafaţa din măsurători este mai mare decât suprafaţa din actul de proprietate, diferenţa de teren rămâne la dispoziţia comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, caz în care se va înscrie provizoriu dreptul de proprietate în favoarea unităţii administrativ-teritoriale.

(10) În cazul imobilelor ai căror proprietari, posesori sau alţi detentori precari, astfel cum sunt definiţi la art. 918 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, nu pot fi identificaţi cu ocazia efectuării din oficiu a lucrărilor de înregistrare sistematică, precum şi în lipsa documentelor prevăzute la art. 13 alin. (1) cu privire la calitatea de posesor, dreptul de proprietate se va înscrie provizoriu în favoarea unităţii administrativ-teritoriale. În acest caz, dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, la cererea titularului dreptului de proprietate asupra imobilului, în baza unei documentaţii care va cuprinde:

a) identificarea imobilului în planul cadastral, în scopul de a certifica faptul că imobilul din actul de proprietate corespunde cu cel din plan;

b) actul care atestă dreptul de proprietate;

c) certificatul prin care se atestă că imobilul este înregistrat în evidenţele fiscale sau, după caz, în registrul agricol, eliberat de primarul unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasat acest imobil.”

39. La articolul 14, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Documentele tehnice pentru fiecare sector cadastral se afişează, prin grija oficiului teritorial, în condiţiile art. 11 alin. (2) lit. j). În regiunile de transcripţiuni şi inscripţiuni imobiliare, titularii sarcinilor înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară vor solicita transcrierea acestora în cărţile funciare, în termen de 60 de zile de la afişare. Prin sarcini se înţelege ipotecile, privilegiile, somaţiile, sechestrele, litigiile şi orice acte juridice înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară.

(2) Cererile de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului se formulează, în termen de 60 de zile de la data afişării, şi sunt însoţite de documente doveditoare. Personalul de specialitate numit în aplicarea dispoziţiilor art. 9 alin. (122) soluţionează cererile de rectificare în termen de 60 de zile de la finalizarea perioadei de afişare, conform unei proceduri stabilite prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale.

(3) în urma soluţionării cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului se emite un proces-verbal, care se va comunica în condiţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată.”

40. La articolul 14, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Procesul-verbal prevăzut la alin. (3) poate fi contestat cu plângere la judecătoria din raza teritorială de situare a imobilului, în termen de 15 zile de la comunicare. Dispoziţiile art. 31 alin. (3) şi (4), referitoare la procedura de depunere şi înregistrare a plângerii, se aplică în mod corespunzător.”

41. La articolul 14, după alineatul (4) se introduc cinci noi alineate, alineatele (41)-(45), cu următorul cuprins:

„(41) Înscrierea prevăzută la alin. (4) reprezintă prima înregistrare a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, denumită în continuare prima înregistrare sistematică, rezultată ca urmare a finalizării procedurii de înregistrare sistematică, şi poate avea ca obiect imobile:

a) care nu au fost înregistrate anterior;

b) înscrise în evidenţele de carte funciară, indiferent dacă situaţia cadastral-juridică a fost actualizată sau nu.

(42) Modificarea primei înregistrări sistematice poate fi efectuată din oficiu, în baza unui referat, în cazul în care nu afectează drepturile părţilor.

(43) Efectul constitutiv de drepturi cu privire la un imobil ce a făcut obiectul înregistrării sistematice operează de la data efectuării primei înscrieri subsecvente ce are la bază acte juridice constitutive sau translative de drepturi reale încheiate ulterior deschiderii din oficiu a cărţilor funciare, pentru întreaga unitate administrativ-teritorială.

(44) în perioada de efectuare a înregistrării sistematice, în titlul cărţilor funciare ale imobilelor situate în unitatea administrativ-teritorială respectivă se va menţiona din oficiu faptul că acestea fac obiectul Programului naţional de cadastru şi carte funciară.

(45) Descrierea imobilelor din documentele tehnice ale cadastrului constituie o modalitate de punere în concordanţă a situaţiei tehnice a imobilului cu situaţia juridică cuprinsă în actele juridice. În caz de discrepanţă, prevalează situaţia tehnică identificată în urma măsurătorilor efectuate. De la data înfiinţării din oficiu a cărţilor funciare orice evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării înregistrării sistematice îşi pierd valabilitatea.”

42. La articolul 22, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) Registratorul răspunde pentru activitatea sa, în condiţiile legii, fiind subordonat profesional registratorului-şef.”

43. La articolul 22, după alineatul (11) se introduc două noi alineate, alineatele (12) şi (13), cu următorul cuprins:

„(12) În exercitarea atribuţiilor de coordonare şi control, directorii Direcţiei de Publicitate Imobiliară şi Direcţiei de Cadastru emit decizii cu caracter obligatoriu a căror nerespectare atrage pentru personalul de specialitate din Agenţia Naţională şi instituţiile subordonate, implicat în soluţionarea cererilor de recepţie şi înscriere, sancţiunile disciplinare prevăzute în regulamentele interne.

(13) în baza protocolului de colaborare privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară, în vederea unificării procedurilor de lucru, Agenţia Naţională şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România organizează şedinţe de lucru periodice ale căror soluţii, consemnate în minutele de şedinţă, stau la baza emiterii deciziilor prevăzute la alin. (12).”

44. La articolul 28, după alineatul (2) se Introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) În cazul executărilor silite, în lipsa actelor originale, cererea de recepţie şi înscriere depusă în condiţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, poate fi însoţită de copia legalizată a actului de proprietate.”

45. La articolul 35, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) în situaţia în care în perioada de valabilitate prevăzută de alin. (1) a extrasului de carte funciară pentru autentificare se înregistrează actul/actele autentice întocmite în baza acestuia, cererile de înscriere având ca înscris justificativ aceste acte se soluţionează cu prioritate, celelalte cereri de înscriere înregistrate în această perioadă urmând a fi respinse. În situaţia în care valabilitatea extrasului de carte funciară pentru autentificare a încetat, iar cererea având ca înscris justificativ actul/actele autentice întocmite în baza acestuia nu a fost înregistrată în registrul general de intrare, cererile privitoare la imobilul în privinţa căruia a fost solicitat extrasul de carte funciară pentru autentificare mai sus menţionat, înregistrate în această perioadă, se soluţionează cu respectarea normelor în vigoare.”

46. După articolul 35 se introduce un nou articol, articol 351, cu următorul cuprins:

„Art. 351. - (1) Actele notariale prin care se transmite, se modifică, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar se încheie numai dacă bunurile imobile sunt înscrise în cartea funciară, cu excepţia:

a) cazurilor prevăzute la art. 887 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

b) actelor şi faptelor juridice care continuă să fie transcrise ori, după caz, înscrise, în vechile registre de transcripţiuni şi inscripţiuni imobiliare, potrivit art. 39 alin. (2);

c) actelor de partaj succesoral sau voluntar, cu excepţia cazului în care imobilele din masa partajabilă se dezlipesc sau se alipesc;

d) altor cazuri prevăzute expres de reglementările în vigoare. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică corespunzător şi celorlalte

categorii de acte autentice prin care se transferă, se constituie, se modifică sau se sting drepturi reale care se înscriu în cartea funciară,”

47. La articolul 36, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - (1) Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în cartea funciară în baza unui certificat de atestare eliberat de autoritatea locală emitentă a autorizaţiei de construire, care să confirme că edificarea construcţiilor s-a efectuat conform autorizaţiei de construire şi că există proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi a celorlalte dispoziţii legale în materie şi a unei documentaţii cadastrale.”

48. La articolul 40, partea introductivă şi literele a) şi c) ale alineatului (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(3) în cazul lucrărilor de înregistrare în cadastru şi în cartea funciară realizate la cererea persoanelor interesate, dacă suprafaţa din măsurători este diferită de suprafaţa înscrisă într-o carte funciară pe baza unei documentaţii cadastrale recepţionate de oficiul teritorial sau suprafaţa din documentaţia cadastrală, recepţionată de oficiul teritorial, pentru care nu s-a deschis carte funciară ori suprafaţa din actele de proprietate, cererea de recepţie şi înscriere în cartea funciară se soluţionează astfel:

a) dacă suprafaţa din măsurători este mai mică, atunci această suprafaţă se înscrie în cartea funciară în baza documentaţiei cadastrale şi a acordului proprietarului privind înregistrarea acestei suprafeţe;

…………………………………………………………………………

c) dacă suprafaţa din măsurători este mai mare decât procentul stabilit la lit. b), la cerere, se va putea nota posesia asupra diferenţei de teren, deţinută fără act de proprietate, în baza procesului-verbal de vecinătate şi a unei adeverinţe eliberate de autorităţile administraţiei publice locale, prin care se atestă faptul că:

(i) posesorul este cunoscut că deţine diferenţa de suprafaţă de teren sub nume de proprietar;

(ii) imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidenţe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale.”

49. La articolul 40, după litera c) a alineatului (3) se Introduce litera d), cu următorul cuprins:

„d) Ulterior notării posesiei în cartea funciară conform lit. c), posesorul poate solicita eliberarea certificatului de înscriere în cartea funciară a posesorului ca proprietar. Procedura de emitere a certificatului se va stabili prin protocol încheiat între Agenţia Naţională şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

50. La articolul 40, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) La încheierea contractelor de concesiune sau închiriere a imobilelor aflate în proprietatea publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale este obligatoriu să se ataşeze extrasul de carte funciară pentru informare şi extrasul de plan cadastral al imobilului ce face obiectul contractului.”

51. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 41. - (1) Modul de înscriere a imobilelor aflate în domeniul public sau privat al statului şi în administrarea instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi al securităţii naţionale ori aflate în proprietatea privată a acestora se stabileşte de către aceste instituţii, împreună cu Agenţia Naţională, după efectuarea recepţiei prevăzute de lege.

(2) în documentaţiile cadastrale întocmite pentru imobilele menţionate la alin. (1) se fac referiri exclusiv la terenurile aferente imobilelor, iar planurile de amplasament şi delimitare conţin doar limitele acestora.”

52. La articolul 45, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 45. - (1) Agenţia Naţională este împuternicită să controleze activitatea tuturor persoanelor fizice şi juridice autorizate în condiţiile prezentei legi, care desfăşoară activităţi pe teritoriul României în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, cu excepţia instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi al securităţii naţionale, care exercită acest atribut prin structurile proprii.”

53. La articolul 46, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Constatarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege, săvârşite de către personalul propriu din cadrul instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi al securităţii naţionale, şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către împuterniciţii acestor instituţii.”

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 217/2007 pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor şi tarifelor aferente elaborării, analizei şi verificării documentaţiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 5 iulie 2007, precum şi Ordonanţa Guvernului nr. 10/2000 privind desfăşurarea activităţii de realizare şi de verificare a lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei de către persoanele fizice şi juridice autorizate pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 795/2001. Onorariile percepute de persoanele fizice sau juridice autorizate constituie venituri din profesii libere, cu aplicarea normelor corespunzătoare în materie fiscală, cuantumul onorariilor fiind stabilit conform convenţiilor încheiate cu beneficiarii serviciilor, cu respectarea principiului proporţionalităţii.

Art. III. - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 7 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 18 iunie 2015.

Nr. 150.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 18 iunie 2015.

Nr. 548.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 229

 din 7 aprilie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II teza finală din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 

 

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, excepţie ridicată de Unitatea administrativ-teritorială Potcoava, prin primar, în Dosarul nr. 5.704/104/2012 al Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 536D/2014.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă că, la dosar, partea Instituţia Prefectului Judeţului Olt a depus note scrise prin care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, Arată că, în jurisprudenţa sa, Curtea s-a mai pronunţat asupra textului de lege criticat, însă dintr-o altă perspectivă, şi anume cu privire la încălcarea prevederilor art. 73 alin. (3) lit. o) din Constituţie. În prezenta cauză, critica autorului excepţiei priveşte însă faptul că printr-un act normativ ce nu are caracter organic, respectiv Legea nr. 133/2012, se legiferează în domeniul contenciosului administrativ. Din examinarea actului normativ rezultă că acesta a fost adoptat cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţie, având caracter de lege organică. De asemenea, din examinarea procesului legislativ se observă că legea a fost adoptată tacit de Senat, ca primă Cameră sesizată, potrivit art. 115 alin. (5) teza a treia din Constituţie, iar la Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională, a fost adoptată cu un număr de 243 de voturi. Problema pe care o pune autorul este de fapt calificarea tipului de acţiune, şi anume dacă este o acţiune în contencios administrativ promovată de prefect în exercitarea tutelei administrative sau o acţiune în delimitare a limitelor teritoriale, aceasta fiind însă o problemă de interpretare şi aplicare a legii, iar nu o problemă de constituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin încheierea din 28 mai 2014, pronunţată în Dosarul nr. 5.704/104/2012, Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996. Excepţia a fost ridicată de Unitatea administrativ-teritorială Potcoava, prin primar, într-o cauză având ca obiect soluţionarea recursului formulat împotriva sentinţei prin care s-a soluţionat acţiunea introdusă de Prefectul judeţului Olt, în temeiul textului de lege criticat, de stabilire a hotarelor dintre unităţile administrativ-teritoriale Potcoava şi Perieţi.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată că textul de lege criticat aduce atingere art. 73 alin. (3) lit. k) din Constituţie (indicat din eroare ca fiind art. 72) deoarece nu este permis legiuitorului ca printr-o lege ordinară să reglementeze contenciosul administrativ, nici măcar în ceea ce priveşte stabilirea competenţei instanţelor în această materie.

7. Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal îşi exprimă opinia în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că excepţia este invocată prin asimilarea dispoziţiilor art. II teza a două din Legea nr. 133/2012 privind sesizarea instanţelor de contencios administrativ în vederea soluţionării acţiunii în stabilirea limitelor de hotar unei norme de competenţă materială care delimitează pe linie verticală sfera de activitate a instanţelor de judecată, stabilind atribuţiile de judecată pentru judecătorii, tribunale, curţi de apel şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în funcţie de obiectul, natura şi valoarea litigiului. În sublinierea acestei trăsături legiuitorul, ca regulă, elaborează textul cu indicarea expresă a criteriului utilizat în vederea departajării atribuţiilor de judecată potrivit art. 1-4 din Codul de procedură civilă din 1865. În speţă, textul de lege criticat nu reglementează rangul instanţei de contencios administrativ competente, astfel încât nu poate fi asimilat unei norme de competenţă materială.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost reţinut în încheierea de sesizare, îl constituie dispoziţiile art. II din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 24 iulie 2012.

12. În realitate, din motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea observă că obiectul acesteia îl constituie prevederile art. II teza finală din Legea nr. 133/2012, potrivit cărora: „În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, documentaţiile comisiilor de delimitare, În care procesele-verbale de delimitare a hotarelor nu au fost semnate sau au fost semnate cu obiecţiuni de membrii comisiei de delimitare, vor fi înaintate prefectului judeţului, de către Agenţia Naţională, prin instituţiile sale subordonate. Prefectul, în termen 30 de zile de la primirea documentaţiei de delimitare, iniţiază concilieri sau, în caz contrar, sesizează instanţele de contencios administrativ cu privire la acţiunea privind stabilirea hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale.”

13. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 73 alin. (3) lit. k) potrivit căruia „Prin lege organică se reglementează [...] contenciosul administrativ” (indicat din eroare ca fiind art. 72).

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că autorul excepţiei critică faptul că printr-o lege ordinară, respectiv Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, este reglementat contenciosul administrativ, ceea ce ar aduce atingere dispoziţiilor art. 73 alin. (3) lit. k) din Legea fundamentală.

15. Din examinarea Raportului Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la proiectul de lege - respectiv PL-x 635/2010 - Curtea observă că Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 (după publicare Legea nr. 133/2012) are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, vizând, în principal, simplificarea procedurilor de înregistrare a proprietăţilor pe sectoare cadastrale, cu înscrierea situaţiei faptice constatate la teren şi crearea posibilităţii înscrierii dreptului de proprietate asupra construcţiilor pe stadii de execuţie şi instituirea Programului naţional de înregistrare a proprietăţilor imobiliare. Pentru acest motiv, în temeiul art. 75 alin. (1) din Constituţie referitor la sesizarea Camerelor, şi art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor potrivit căruia „[...] se supun spre dezbatere şi adoptare Camerei Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională: [...] 2. proiectele legilor organice prevăzute în Constituţia României, republicată, la: [...] e) art. 44 alin. (2) - Dreptul de proprietate privată”, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.

16. Totodată, din examinarea procesului legislativ, Curtea constată că Legea nr. 133/2012 a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţie, caracterul ei fiind acela de lege organică, menţiuni cuprinse şi în formula de atestare a legalităţii adoptării acesteia. De asemenea, prin textul de lege criticat se reglementează cu privire la o atribuţie a prefectului iar, potrivit art. 123 alin. (3) din Legea fundamentală, „Atribuţiile prefectului se stabilesc prin lege organică.”

17. Aşadar, în considerarea obiectului de reglementare al legii, circumscris art. 73 alin. (3) lit. m) din Constituţie, Curtea reţine că textul de lege criticat ce stabileşte competenţa instanţelor de contencios administrativ cu privire la soluţionarea acţiunii privind stabilirea hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale, acţiune al cărei titular este prefectul, nu poate fi privit disociat de conţinutul normativ de ansamblu al legii, astfel cum a procedat autorul în critica formulată, pentru a ajunge la concluzia că acesta aduce atingere art. 73 alin. (3) lit. k) din Constituţie. Critica sa nu poate fi primită, textul de lege criticat fiind reglementat printr-o lege organică.

18. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Unitatea administrativ-teritorială Potcoava, prin primar, în Dosarul nr. 5.704/104/2012 al Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. II teza finală din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 7 aprilie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 249

din 7 aprilie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, excepţie ridicată de Viorel Paulică Chirilă în Dosarul nr. 14.089/3/2013 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.184D/2014.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care, invocând jurisprudenţa Curţii Constituţionale, respectiv Decizia nr. 326 din 25 iunie 2013 şi Decizia nr. 334 din 12 iunie 2014, pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin Sentinţa civilă nr. 4.446 din 13 iunie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 14 089/3/2013, Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice. Excepţia a fost ridicată de reclamantul Viorel Paulică Chirilă în cadrul soluţionării unui litigiu privind funcţionarii publici având ca obiect obligarea pârâtului Ministerul Administraţiei şi Internelor de a-i acorda ajutorul de care beneficiază la încetarea raportului de serviciu în 2011 pentru activitatea depusă ca funcţionar public cu statut special - comisar şef de poliţie, ajutor prevăzut de art. 20 alin. (2) din anexa nr. VII, capitolul II, secţiunea a 3-a din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că prin dispoziţiile legale criticate a fost privat de un bun în sensul jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului. De asemenea, se arată că aceleaşi dispoziţii încalcă prevederile constituţionale cuprinse în art. 16 alin. (1) privind egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi Iară discriminări, întrucât la alin. (2) al aceluiaşi articol din Legea nr. 285/2010 se instituie o excepţie de la regula neacordării ajutoarelor la ieşirea la pensie pentru persoanele clasate inapt pentru serviciul militar care nu mai pot fi ţinute în activitate, precum şi pentru persoanele încadrate în grad de invaliditate. În opinia autorului excepţiei, s-a instituit o restrângere a dreptului recunoscut de lege pe criteriul stării de sănătate, restrângere ce apare ca o sancţiune a faptului că „s-a pensionat sănătos, iar nu inapt ori încadrat în grad de invaliditate”.

6. Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a de contencios administrativ şi fiscal opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Instanţa arată că situaţia juridică diferită a unor persoane justifică şi un tratament diferit.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010, dispoziţii care au următorul cuprins: „(1) în anul 2011, dispoziţiile legale privind acordarea ajutoarelor sau, după caz, indemnizaţiilor la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă nu se aplică.” Deşi Legea nr. 285/2010 reglementează, după cum indică însuşi titlul său, salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, având aplicabilitate limitată în timp, potrivit Deciziei nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea urmează să se pronunţe asupra constituţionalităţii acesteia, întrucât îşi produce efectele în cauza în cadrul căreia a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate.

11. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (3) privind principiul statului de drept şi principiului protecţiei aşteptărilor legitime, principiu indisolubil legat de statul de drept, art. 1 alin. (5) privind supremaţia Constituţiei şi obligativitatea respectării legilor, ale art. 11 privind dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi. Totodată, se arată că au fost încălcate şi următoarele acte cu caracter internaţional: Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, şi anume art. 17 cu privire la dreptul de proprietate; art. 6 din Tratatul Uniunii Europene privind recunoaşterea drepturilor, libertăţilor şi principiilor rezultate din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, şi anume art. 17 alin. (1) privind dreptul de proprietate; art. 1 paragraful 1 din Protocolul adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale privind protecţia proprietăţii.

12. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că este de esenţa art. 53 din Constituţie caracterul temporar al restrângerii exerciţiului drepturilor. Or, prin intervenţiile legislative anuale criticate s-a adus atingere dreptului sau, astfel că speranţa legitimă de a se acorda ajutoarele reglementate prin Legea-cadru nr. 284/2010 a devenit o iluzie.

13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că s-a mai pronunţat asupra dispoziţiilor legale criticate, prin raportare la critici similare, prin Decizia nr. 326 din 25 iunie 2013 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 24 iulie 2013 şi prin Decizia nr. 334 din 12 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 17 iulie 2014, constatând constituţionalitatea acestora.

14. Astfel, prin Decizia nr. 334 din 12 iunie 2014, paragraful 16, Curtea a reţinut că indemnizaţiile acordate cu prilejul ieşirii la pensie, retragerii, încetării raporturilor de serviciu ori trecerii în rezervă reprezintă beneficii acordate anumitor categorii socioprofesionale în virtutea statutului special al acestora, fără a avea, însă, un temei constituţional. În aceste condiţii, Curtea nu poate reţine încălcarea art. 44 privind dreptul de proprietate din Constituţie, precum şi a celorlalte dispoziţii

din actele internaţionale ce reglementează materia drepturilor omului, invocate de autorul excepţiei de neconstituţionalitate. De asemenea, nu se poate reţine nici încălcarea art. 11 privind dreptul internaţional şi dreptul intern şi nici a art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului.

15. În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate privind încălcarea art. 53 din Constituţie, Curtea a constatat că acest text constituţional se referă la restrângerea exerciţiului unor drepturi ori libertăţi fundamentale. Or, ajutoarele ori indemnizaţiile la care se referă art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 nu fac parte din această categorie de drepturi, astfel că legiuitorul este liber să dispună cu privire la conţinutul, limitele şi condiţiile de acordare a acestora, precum şi să dispună diminuarea ori chiar încetarea acordării acestora, fără a fi necesară întrunirea condiţiilor stabilite de art. 53 din Legea fundamentală.

16. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudenţei Curţii, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în aceste decizii sunt valabile şi în cauza de faţă.

17. În legătură cu criticile de neconstituţionalitate formulate prin prisma art. 16 privind principiul egalităţii din Constituţie, potrivit cărora autorul excepţiei a fost discriminat faţă de alte categorii de persoane, respectiv persoanele clasate inapt pentru serviciul militar ori încadrate în grad de invaliditate sau decedate, Curtea reţine că cele două categorii de pensionari, supuse unor regimuri juridice diferite datorită unor situaţii obiectiv diferite, nu se află într-o situaţie identică, de natură să justifice aplicarea unui tratament egal. Legiuitorul a avut în vedere considerente de protecţie socială a unor persoane aflate într-o situaţie deosebită ce aveau nevoie de un sprijin material pentru integrare socială după momentul deschiderii drepturilor de pensie. Aceleaşi considerente au fost avute în vedere pentru familiile celor decedaţi.

18. Având în vedere considerentele de mai sus, Curtea nu poate reţine nici încălcarea art. 1 alin. (3) privind statul de drept şi nici pe cea a art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituţiei şi a supremaţiei sale, precum şi a legilor.

19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Viorel Paulică Chirilă în Dosarul nr. 14.089/3/2013 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a de contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice sunt constituţionale în raport cu criticile formulate

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 7 aprilie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea reglementării tehnice Procedură pentru inspecţia tehnică a staţiilor pentru producerea agregatelor minerale pentru betoane şi lucrări de drumuri”, indicativ PCC 018 – 2015

 

În conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 19/2014 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 8 „Procedee şi echipamente tehnologice pentru construcţii” şi Procesul-verbal de avizare nr. 1/2014 al Comitetului tehnic de coordonare generală,

în temeiul art. 4 pct. II lit. e) şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică „Procedură pentru inspecţia tehnică a staţiilor pentru producerea agregatelor minerale pentru betoane şi lucrări de drumuri”, indicativ PCC 018 - 2015, prevăzută în anexa* care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

 

p. Ministrul dezvoltam regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 15 mai 2015.

Nr. 962.


- Anexa se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

 

1 Ordinul şi anexa se publică şi în Buletinul Construcţiilor, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN - ÎNCERC”.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea reglementării tehnice Procedură pentru inspecţia tehnică a echipamentelor pentru transportul şi punerea în operă a betonului”, indicativ PCC 023 – 2015

 

În conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 21/2014 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 8 „Procedee şi echipamente tehnologice pentru construcţii” şi Procesul-verbal de avizare nr. 1/2014 al Comitetului tehnic de coordonare generală,

în temeiul art. 4 pct. IJ lit. e) şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică „Procedură pentru inspecţia tehnică a echipamentelor pentru transportul şi punerea în operă a betonului”, indicativ PCC 023 - 2015, prevăzută în anexa* care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 19 mai 2015.

Nr. 986.


* Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

1 Ordinul şi anexa se publică şi în Buletinul Construcţiilor, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN - ÎNCERC”.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii OCEANIA INSURANCE BROKER - S.R.L.

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) coroborate cu art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 3 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Notei Direcţiei reglementare-autorizare cu nr. SA-DRA 2.396/21.04.2015 cu privire la cererea de aprobare a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare a Societăţii OCEANIA INSURANCE BROKER - S.R.L.,

în urma deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 14 mai 2015,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - Societatea OCEANÎA INSURANCE BROKER - S.R.L., cu sediul social în localitatea Bucureşti, sectorul 2, şos. Minat Bravu nr. 62 A, subsol 1, corp B, indicativul 51: 10, număr de ordine în registrul comerţului J40/7686/27.06.2014, cod unic de înregistrare 33326241/27.06.2014, este autorizată să funcţioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea are obligaţia de a raporta Direcţiei reglementare-autorizare pe adresa de e-mail: intermediari.asig@asfromania.ro copia scanată a contractului de asigurare/a poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională şi a condiţiilor de asigurare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestuia/acesteia, precum şi trimestrial copia scanată a documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, să deschidă Jurnalul asistenţilor în brokeraj şi să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări personalul propriu conform Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 12 iunie 2015.

Nr. 1.218.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii HEALTH SMART INVESTMENTS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130/30.04.2013, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) coroborate cu ale art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în şedinţa din data de 5 mai 2015, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat Referatul de constatare întocmit de direcţiile reglementare-autorizare şi supraveghere şi control nr. SA-DRA 2.329 din 20 aprilie 2015/SA-DSC 2.479 din 23 aprilie 2015, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea HEALTH SMART INVESTMENTS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Bd. Pache Protopopescu nr. 54, parter, sectorul 2, J40/14676/28.11.2013, CUI 29932517/20.03.2012, RBK-736/11.02.2013,

a constatat următoarele:

Societatea HEALTH SMART INVESTMENTS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.:

- desfăşoară activitate fără conducător executiv;

- nu a transmis raportările aferente trimestrelor III-IV/2014 (în format letric şi electronic).

Prin nedepunerea în termenul legal a documentaţiei complete pentru aprobarea conducătorului executiv, societatea a încălcat prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 13 alin. (5), art. 14 alin. (1) şi alin. (2) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin nedepunerea în termenul legal a raportărilor periodice au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3), art. 3 pct. III lit. a)-d) din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Faptele constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), m2) şi m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România, în şedinţa din data de 5 mai 2015,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi k), precum şi ale art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea HEALTH SMART INVESTMENTS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii până la:

- aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a conducătorului executiv care să îndeplinească condiţiile normelor legale în vigoare;

- transmiterea raportărilor restante conform normelor legale în vigoare.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activităţii de intermediere, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Brokerul de asigurare are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi interzicerea temporară a exercitării activităţii de intermediere în asigurări, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. - Reluarea activităţii Societăţii HEALTH SMART INVESTMENTS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. se dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Art. 4. - (1) împotriva prezentei decizii Societatea HEALTH SMART INVESTMENTS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă pe timpul soluţionării acesteia măsura dispusă de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Art. 5. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 12 iunie 2015.

Nr. 1.229.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii GLORIA BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) coroborate cu art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 3 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Notei Direcţiei reglementare-autorizare nr. SA-DRA-2.500 din 24 aprilie 2015 cu privire la cererea de aprobare a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare a Societăţii GLORIA BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L.,

în urma deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 14 mai 2015,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - Societatea GLORIA BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. cu sediul social în localitatea Bucureşti, sectorul 2, Calea Moşilor nr. 158, aripa dreaptă, et. 4, număr de ordine în registrul comerţului J40/12590/29.10.2014, cod unic de înregistrare 33747143/30.10.2014, este autorizată să funcţioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare are obligaţia de a deţine pe tot parcursul desfăşurării activităţii de intermediere un contract de asigurare de răspundere civilă profesională, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare. Brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare are obligaţia actualizării limitelor de acoperire prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 la reînnoirea contractului de asigurare de răspundere civilă profesională şi să trimită, la orice reînnoire, copia scanată a poliţei la următoarea adresă electronică: intermediari.asig@asfromania.ro, în conformitate cu Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015, să deschidă Jurnalul asistenţilor în brokeraj şi să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări personalul propriu conform Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 12 iunie 2015.

Nr. 1.238.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.