MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 468/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 468         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 29 iunie 2015

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 343 din 7 mai 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

 

Decizia nr. 349 din 7 mai 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) teza întâi şi art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

21. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România

 

22. - Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare Societăţii Complexul Energetic Hunedoara” - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            750. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea art. 2 lit. b) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 419/2015 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - aparat central şi al unităţilor subordonate

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

93. - Ordin privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din reţea (TL), a tarifului mediu de extragere de energie electrică din reţea şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica” - S.A.

 

94. - Ordin privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 140/2014 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrica

 

95. - Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia

 

97. - Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 107/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienţii noncasnici în perspectiva eliminării preţurilor finale reglementate

 

99. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială MIHOCOIL - S.R.L.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 343

din 7 mal 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstitu­ţionalitate a dispoziţiilor art. 15 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, excepţie ridicată de Carol Mircea Varga în Dosarul nr. 2.000/307/2013 al Curţii de Apel Cluj - Secţia penală şi pentru minori şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.056D/2014.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. De altfel, criticile invocate de autorul excepţiei în prezenta cauză au făcut obiectul unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, care a fost pronunţată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 13 din 6 mai 2015.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 14 octombrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 2.000/307/2013, Curtea de Apel Cluj - Secţia penală şi de minori a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, excepţie ridicată de Carol Mircea Varga într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cauze penale în apel.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine ca prevederile legale menţionate sunt neconstituţionale, deoarece, în cazul pedepselor definitive, pentru a se aduce atingere minimă principiului autorităţii de lucru judecat, legea penală mai favorabilă trebuie să se aplice prin reducerea pedepsei stabilite până la maximul prevăzut de legea nouă, acceptându-se astfel găsirea unui echilibru între cele două principii. Or, suspendarea condiţionată a executării pedepsei nemaiavând echivalent în legea nouă, aplicarea legii penale mai favorabile ar trebui să fie obligatorie, urmând ca pedeapsa aplicată prin hotărârea definitivă să fie avută în vedere la individualizarea pedepsei în funcţie de instituţiile operante în concret (recidivă, concurs de infracţiuni, pluralitate intermediară etc.).

6. Curtea de Apel Cluj - Secţia penală şi de minori opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 15 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, care au următorul conţinut: „(1) Măsura suspendării condiţionate a executării pedepsei aplicată în baza Codului penal din 1969 se menţine şi după intrarea în vigoare a Codului penal.

(2) Regimul suspendării condiţionate a executării pedepsei prevăzute la alin. (1), inclusiv sub aspectul revocării sau anulării acesteia, este cel prevăzut de Codul penal din 1969.”

11. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 15 alin. (2) referitor la principiul aplicării legii penale mai favorabile şi art. 16 referitor la Egalitatea în drepturi.

12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile art. 15 din Legea nr. 187/2012 au mai fost criticate tot din perspectiva afectării dispoziţiilor constituţionale ale art. 15 alin. (2) referitor la principiul aplicării legii penale mai favorabile şi art. 16 referitor la Egalitatea în drepturi. Astfel, prin Decizia nr. 648 din 11 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 14 ianuarie 2015, Curtea Constituţională a statuat că situaţia tranzitorie în care se află şi autorul excepţiei din prezenta cauză este reglementată de art. 15 din Legea nr. 187/2012. Potrivit art. 81 alin. 1 din Codul penal din 1969, instanţa putea dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate persoanei fizice pe o anumită durată, dacă erau întrunite anumite condiţii prevăzute de lege. Durata suspendării condiţionate a executării pedepsei constituia termen de încercare pentru condamnat şi se compunea din cuantumul pedepsei închisorii aplicate, la care se adăuga un interval de timp de 2 ani. Dacă în cursul termenului de încercare cel condamnat săvârşea din nou o infracţiune, pentru care se pronunţa o condamnare definitivă chiar după expirarea acestui termen, potrivit art. 83 alin. 1 din Codul penal din 1969, instanţa revoca suspendarea condiţionată, dispunând executarea în întregime a pedepsei, care nu se contopea cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune. La stabilirea pedepsei pentru infracţiunea săvârşită după rămânerea definitivă a hotărârii de suspendare nu se mai aplica sporul prevăzut de lege pentru recidivă.

13. Aşa fiind, Curtea a constatat că instituţia suspendării condiţionate a executării pedepsei nu se mai regăseşte în Codul penal intrat în vigoare la 1 februarie 2014. Având în vedere că instituţia suspendării condiţionate a executării pedepsei nu a mai fost preluată în noua reglementare, iar această instituţie priveşte modul de executare a pedepsei, Curtea a apreciat că, din perspectiva aplicării legii penale în timp, este justificat ca regimul suspendării condiţionate a executării pedepsei, precum şi motivele care pot duce la revocarea măsurii să fie supuse legii în vigoare de la momentul aplicării acesteia.

14. Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, considerentele şi soluţia deciziei mai sus menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

15. În sfârşit, Curtea mai arată că modalitatea de interpretare şi aplicare a prevederilor legale criticate a fost dezlegată prin Decizia nr. 13 din 6 mai 2015, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, prilej cu care s-a statuat că În aplicarea dispoziţiilor art. 5 din Codul penal, conform Deciziei nr. 265/2014 a Curţii Constituţionale, în cazul pluralităţii de infracţiuni constând într-o infracţiune pentru care, potrivit Codului penal anterior, a fost aplicată, printr-o hotărâre definitivă, o pedeapsă, cu suspendarea condiţionată a executării, care, conform art. 41 alin. (1) din Codul penal, nu îndeplineşte condiţiile pentru a constitui primul termen al recidivei postcondamnatorii şi, respectiv, o infracţiune săvârşită în termenul de încercare, pentru care legea penală mai favorabilă este legea nouă, stabilirea şi executarea pedepsei, în urma revocării suspendării condiţionate se realizează potrivit dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal raportat la art. 83 alin. (1) din Codul penal anterior”.

16. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin, (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Carol Mircea Varga în Dosarul nr. 2.000/307/2013 al Curţii de Apel Cluj - Secţia penală şi de minori şi constată că dispoziţiile art. 15 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea În aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Cluj - Secţia penală şi de minori şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 7 mai 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 349

din 7 mai 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) teza întâi şi art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstitu­ţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) şi art. 145 alin. (1) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Diana Gurschi în Dosarul nr. 1.328/59/2014 al Curţii de Apel Timişoara - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.136D/2014.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legai îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca devenită inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate, având în vedere Decizia nr. 558 din 16 octombrie 2014.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin Sentinţa civilă nr. 71 din 4 noiembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 1.328/59/2014, Curtea de Apel Timişoara - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) şi art. 145 alin. (1) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Diana Gurschi într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri de strămutare.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, deoarece judecarea cererii de strămutare pentru bănuială legitimă de către judecători din cadrul curţii de apel (în care funcţionează şi pârâtul în cauză) şi strămutarea judecăţii doar în circumscripţia aceleiaşi curţi de apel încalcă dreptul la un proces echitabil, precum şi principiul unicităţii, imparţialităţii şi egalităţii justiţiei. Mai arată că textele legale criticate sunt neconstituţionale, deoarece nu permit judecarea cererii de strămutare de către o instanţă imparţială, care să fie în afara bănuielii legitime, respectiv judecarea unui judecător de curte de apel de către colegii săi naşte bănuială pentru oricine.

6. Curtea de Apel Timişoara - Secţia I civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum rezultă din actul de sesizare al Curţii Constituţionale, îl reprezintă dispoziţiile art. 142 alin. (1) şi art. 145 alin. (1) din Codul de procedură civilă. În realitate, din motivarea autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, rezultă că obiect al acesteia îl constituie dispoziţiile art. 142 alin. (1) teza întâi şi art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă, astfel încât Curtea, prin prezenta decizie, urmează a se pronunţa asupra acestor texte de lege, care au următorul cuprins:

- Art. 142 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă: Cererea de strămutare întemeiată pe motiv de bănuială legitimă este de competenţa curţii de apel, dacă instanţa de la care se cere strămutarea este o judecătorie sau un tribunal din circumscripţia acesteia. Dacă strămutarea se cere de la curtea de apel, competenţa de soluţionare revine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Cererea de strămutare se depune la instanţa competentă să o soluţioneze, care va înştiinţa de îndată instanţa de la care s-a cerut strămutarea despre formularea cererii de strămutare.”;

- Art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă: „În caz de admitere a cererii de strămutare, curtea de apel trimite procesul spre judecată unei alte instanţe de acelaşi grad din circumscripţia sa. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va strămuta judecarea cauzei la una dintre instanţele judecătoreşti de acelaşi grad aflate în circumscripţia oricăreia dintre curţile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripţie se află instanţa de la care se cere strămutarea..

11. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil şi art. 124 alin. (2) privind unicitatea, imparţialitatea şi egalitatea justiţiei.

12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prin Decizia nr. 558 din 16 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 10 decembrie 2014, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 142 alin. (1) teza întâi şi art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în măsura în care motivul de bănuială legitimă nu se raportează la calitatea de judecător la curtea de apel a uneia dintre părţi.

13. Având în vedere că autorul excepţiei formulează critica de neconstituţionalitate ce vizează dispoziţiile legale criticate în interpretarea ce a fost exclusă cadrului constituţional prin decizia menţionată, precum şi faptul că aceasta a fost publicată la un moment ulterior sesizării instanţei constituţionale, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) teza întâi şi art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă.

14. Distinct de acestea, Curtea reţine că, deşi în cauza de faţă se va pronunţa o soluţie de respingere ca devenită inadmisibilă a excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 142 alin, (1) teza întâi şi art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă, în temeiul deciziei de admitere mai sus menţionate, prezenta decizie poate constitui motiv de revizuire, în condiţiile art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă.

15. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) teza întâi şi art. 145 alin. (1)teza întâi din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Diana Gurschi în Dosarul nr. 1.328/59/2014 al Curţii de Apel Timişoara - Secţia I civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Timişoara - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 7 mai 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România

 

Având în vedere urgenţa şi necesitatea finalizării procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România,

motivat de apariţia unui blocaj în soluţionarea dosarelor de despăgubire constituite în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care este cauzat de imposibilitatea stabilirii categoriei de folosinţă a unor terenuri care fac obiectul acestora, situaţie extraordinară care poate conduce la nerespectarea termenelor legale de soluţionare a dosarelor de despăgubire,

dat fiind faptul că Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare, a prevăzut posibilitatea ca beneficiarii deciziilor de compensare să poată valorifica punctele acordate prin achiziţionarea de imobile din Fondul naţional la licitaţia publică naţională, începând cu data de 1 ianuarie 2016,

pentru a preîntâmpina împiedicarea participării la licitaţia publică naţională a persoanelor îndreptăţite ale căror dosare de despăgubire se află în situaţia de blocaj sus-menţionată şi, implicit, pentru a preveni formularea unor acţiuni în justiţie care ar putea avea ca finalitate obligarea statului român la actualizarea cuantumului unor despăgubiri şi la plata unor penalităţi şi dobânzi, ceea ce ar genera cheltuieli excesive şi neasumate între cheltuielile bugetului de stat pentru următorii ani, fapt care ar putea conduce la blocarea întregului proces de despăgubire,

în scopul evitării creării situaţiei în care persoanele nemulţumite de blocajul sus-menţionat s-ar putea adresa Curţii Europene a Drepturilor Omului, iar aceasta ar putea relua procedurile de sancţionare a României după ce acestea au fost reduse substanţial ca urmare a apariţiei Legii nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în condiţiile în care pe rolul Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase şi comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România există cereri de restituire cu privire la imobile în care se desfăşoară activităţi de învăţământ, sănătate şi/sau cultură, iar restituirea în natură a acestora, cu menţinerea afectaţiunii de interes public pe o perioadă de 10 ani, se stabileşte doar la propunerea motivată a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale,

se impune adoptarea de urgenţă a unor măsuri care să asigure soluţionarea dosarelor de despăgubire în termenele prevăzute de Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi modificarea componenţei Comisiei speciale de retrocedare, pentru a se asigura reprezentarea în cadrul acesteia a ministerelor cu responsabilităţi în coordonarea administraţiei locale.

În considerarea faptului că aspectele sus-menţionate constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul cuprins:

Art. 151. - (1) în situaţia în care, după solicitarea documentelor necesare stabilirii categoriei de folosinţă a terenurilor care fac obiectul cererilor formulate potrivit Legii nr. 10/2001, dosarele de despăgubire nu se completează cu informaţiile solicitate, se prezumă următoarele:

a) în cazul terenurilor situate la data preluării abuzive în intravilanul localităţilor de tip urban şi pe care existau construcţii, o suprafaţă de până la 1.000 mp avea categoria de folosinţă curţi şi construcţii;

b) în cazul terenurilor situate la data preluării abuzive în intravilanul localităţilor de tip rural şi pe care existau construcţii,

o suprafaţă de până la 3.000 mp avea categoria de folosinţă curţi şi construcţii.

(2) Pentru suprafeţele care excedează limitelor prevăzute la alin. (1) şi pentru care, pe baza documentelor existente, nu se poate stabili dacă se încadrează în suprafaţa maximă prevăzută la art. 15, la propunerea Secretariatului Comisiei Naţionale, Comisia Naţională invalidează deciziile entităţilor învestite de lege, cu excepţia celor emise în baza unor hotărâri judecătoreşti irevocabile/definitive prin care instanţele au stabilit existenţa şi întinderea dreptului.”

2. La articolul 21, după alineatul (61) se introduce un nou alineat, alineatul (62), cu următorul cuprins:

(62) În cazul în care, prin documentele existente în dosarul de despăgubire, nu se pot/poate stabili suprafaţa şi/sau descrierea, din punct de vedere arhitectural, a construcţiilor pentru care se stabilesc despăgubiri, se acordă măsuri compensatorii pentru o suprafaţă utilă de 21 mp. Evaluarea se face prin aplicarea valorii minime din grila notarială aplicabilă spatiilor de locuit din zona respectivă.”

Art. II. - Articolul 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 1 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:

1. La alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

a) un reprezentant al Secretariatului de Stat pentru Culte;”.

2. La alineatul (1), după litera e) se introduc două noi litere, literele f) şi g), cu următorul cuprins:

„f) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne;

g) un reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.”

3. După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Comisia specială de retrocedare emite decizii sub semnătura preşedintelui acesteia. Comisia specială de retrocedare lucrează în şedinţă în prezenţa a minimum 5 membri şi decide cu majoritatea de voturi a membrilor prezenţi.”

4. Alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(5) Membrii Comisiei speciale de retrocedare beneficiază de indemnizaţie lunară reprezentând 50% din indemnizaţia lunară a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, iar persoanele din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, care asigură secretariatul tehnic al acesteia, beneficiază de indemnizaţie lunară reprezentând 1% din salariul de încadrare. Indemnizaţia se acordă în lunile în care Comisia specială de retrocedare desfăşoară cel puţin o şedinţă.”

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad Ştefan Stoica

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor,

George Băeşu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sirma Caraman,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 24 iunie 2015.

Nr. 21.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare Societăţii Complexul Energetic Hunedoara” - S.A.

Întrucât Societatea Complexul Energetic Hunedoara” - S.A. se confruntă cu o situaţie financiară extrem de dificilă, aflându-se în imposibilitatea de a achiziţiona deficitul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, pentru a asigura necesarul de certificate care să acopere cantitatea totală de emisii de gaze cu efect de seră provenite, în anul 2014, de la fiecare instalaţie deţinută, pentru a putea respecta obligaţia de a restitui, ca operator de instalaţii de producere a energiei electrice, un număr de certificate, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere faptul că Societatea Complexul Energetic Hunedoara” - S.A. este cel mai mare operator economic din Valea Jiului şi din judeţul Hunedoara, întreruperea activităţii ar creşte semnificativ rata şomajului în Valea Jiului şi în judeţ, iar întreruperea activităţii acestei societăţi ar avea repercusiuni şi pentru comunităţile locale, conducând la înrăutăţirea condiţiilor de trai în cadrul comunităţii,

întrucât Societatea Complexul Energetic Hunedoara” - S.A. este singurul operator economic care furnizează agent termic în oraşele din Valea Jiului şi în municipiul Deva din judeţul Hunedoara, întreruperea activităţii acestui operator economic ar afecta serviciul public de interes general reprezentat de producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică,

întrucât aceste elemente demonstrează existenţa unei dificultăţi sociale grave în situaţia în care Societatea Complexul Energetic Hunedoara” - SA nu şi-ar continua activitatea,

a apărut ca necesară acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare, care face posibilă sprijinirea imediată a beneficiarului, Societatea Complexul Energetic Hunedoara” - SA, în scopul asigurării necesarului de lichidităţi pentru acoperirea cheltuielilor curente minime de susţinere a activităţilor pentru o perioadă de 6 luni de la acordarea acestui ajutor de stat, inclusiv cele necesare achiziţionării de către beneficiar a deficitului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, necesare pentru respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 780/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere că România a notificat Comisiei Europene, la data de 20 martie 2015, un ajutor de stat individual pentru salvare pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara” - SA.,

întrucât Comisia Europeană a emis Decizia CE nr. C (2015) 2652 final din 21 aprilie 2015, cazul SA.41318-România, ajutor de stat pentru salvare către Societatea Complexul Energetic Hunedoara” - SA, prin care a autorizat ajutorul de stat individual pentru salvare care urmează a fi acordat Societăţii Complexul Energetic Hunedoara” - SA,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - Ministerul Finanţelor Publice poate acorda, la solicitarea Societăţii Complexul Energetic Hunedoara” - SA, denumită în continuare Societate, un împrumut, în tranşe, în limita sumei de 167.000,00 mii lei, pe o perioadă de 6 luni, cu titlu de ajutor de stat individual pentru salvare, societate care se confruntă cu dificultăţi economico-financiare majore.

Art. 2. - (1) Ajutorul de stat individual pentru salvare sub formă de împrumut prevăzut la art. 1 se acordă în scopul asigurării de către Societate a necesarului de lichidităţi pentru acoperirea cheltuielilor curente minime de susţinere a activităţilor pentru o perioadă de 6 luni de la acordare, precum şi pentru cele privind achiziţionarea de către beneficiar a deficitului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, pentru respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (UE) nr. 389/2013 al Comisiei din 2 mai 2013 de creare a registrului Uniunii în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi cu Deciziile nr. 280/2004/CE şi nr. 406/2009/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 920/2010 şi (UE) nr. 1.193/2011 ale Comisiei.

(2) Ajutorul de stat individual pentru salvarea Societăţii este instituit pentru o perioadă de 6 luni de la momentul acordării acestuia, reprezentat de data creditării contului prevăzut la art. 4 alin. (3) cu prima sumă trasă din împrumutul din venituri rezultate din privatizare acordat de Ministerul Finanţelor Publice.

Art. 3. - (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, împrumutul prevăzut la art. 1 se acordă din venituri rezultate din privatizare, în tranşe, astfel:

a) prima tranşă, în valoare de 98.476,90 mii lei;

b) acordarea celei de-a două tranşe, în valoare de 68.523,10 mii lei, este condiţionată de reîntregirea veniturilor rezultate din privatizare, respectiv de rambursarea împrumutului acordat pe baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2015 privind acordarea unui împrumut Societăţii Complexul Energetic Hunedoara” - S.A. din venituri realizate din privatizare.

(2) împrumutul se acordă, pe baza unei analize economico-financiare realizate de către EximBank - S.A. În vederea stabilirii capacităţii de rambursare, a clasei de risc a Societăţii şi a marjei de dobândă peste ROBOR la 6 luni, comunicată de Banca Naţională a României, în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare acordării împrumutului, respectiv semnării convenţiei de împrumut, şi rămâne fixă pe toată durata de derulare a acestuia.

(3) împrumutul prevăzut la alin. (1) se acordă cu condiţia constituirii unor garanţii prin instituirea de către organul fiscal competent al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a unor sechestre asigurătorii asupra bunurilor imobile libere de orice sarcini, proprietate a Societăţii. Garanţiile vor fi instituite pe baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, prin care să se stabilească valoarea de piaţă a bunurilor asupra cărora se constituie garanţii.

(4) Valoarea garanţiilor prevăzute la alin. (3) trebuie să acopere cel puţin 120% din cuantumul împrumutului prevăzut la art. 1.

Art. 4. - (1) Ministerul Finanţelor Publice încheie în termen de 10 zile lucrătoare de la solicitarea scrisă formulată de Societate o convenţie de împrumut, în care vor fi precizate drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi termenii şi condiţiile de acordare şi derulare a transelor de împrumut.

(2) în vederea semnării convenţiei de împrumut, organul fiscal competent al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală va comunica, în copie certificată, direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice un exemplar al proceselor-verbale de sechestru asiguratoriu, instituit potrivit art. 3 alin. (3).

(3) Pe baza cererilor de tragere formulate de Societate, Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare, virează sumele solicitate într-un cont distinct de disponibil cu afectaţiune specială, deschis la Trezoreria Statului, pe numele Societăţii. Societatea întreprinde demersurile necesare în vederea deschiderii acestui cont la Trezoreria Statului.

(4) Societatea este responsabilă pentru respectarea destinaţiei sumelor în concordanţă cu componentele de ajutor de stat individual de salvare aprobate.

Art. 5. - (1) Rambursarea împrumutului prevăzut la art. 3 alin. (1) se efectuează integral de Societate la scadenţă, împreună cu dobânda aferentă, din surse proprii, într-un cont distinct deschis la Trezoreria Operativă Centrală codificat cu codul de identificare fiscală al Societăţii.

(2) împrumutul acordat se poate rambursa anticipat parţial sau integral cu informarea prealabilă scrisă a Ministerului Finanţelor Publice cu privire la intenţia Societăţii de rambursare. Pentru suma rambursată anticipat Societatea plăteşte şi dobânda aferentă perioadei, calculată de la data virării sumei în cont până la data rambursării anticipate parţial sau integral.

(3) Dobânda reprezintă venit la bugetul trezoreriei Statului, se plăteşte de Societate la data scadenţei împrumutului prevăzut la art. 1 şi se calculează începând cu data creditării contului prevăzut la art. 4 alin. (3), prin aplicarea dobânzii prevăzute la art. 3 alin. (2) la soldul împrumutului.

(4) Pentru neplata la termen a împrumutului şi a dobânzilor aferente se calculează o dobândă de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute la art. 120 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligaţiei. Dobânda de întârziere reprezintă venit la bugetul Trezoreriei Statului.

(5) Societatea virează sumele datorate Ministerului Finanţelor Publice în contul prevăzut la alin. (1), iar obligaţiile de plată se sting în următoarea ordine: dobânzile de întârziere, dobânzile şi ratele de capital,

(6) Rambursarea împrumutului şi plata dobânzilor şi dobânzilor de întârziere se asigură de Societate din resurse proprii.

Art. 6. - Modul de organizare a decontărilor şi verificarea destinaţiei sumelor care se acordă cu titlu de ajutor de stat individual pentru salvare Societăţii Complexul Energetic Hunedoara” - SA, în aplicarea Deciziei CE nr. C(2015) 2652 final din 21 aprilie 2015, cazul SA.41318-România, ajutor de stat pentru salvare către Societatea Complexul Energetic Hunedoara” - SA, se stabilesc în condiţiile legii prin ordin emis de ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri.

Art. 7. - Creanţele rezultate din gestionarea împrumutului se urmăresc şi se execută în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale privind executarea creanţelor fiscale şi se recuperează conform legislaţiei în vigoare privind colectarea creanţelor fiscale de către organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal împrumutatul, pe baza înscrisurilor întocmite de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, prin care se individualizează la data scadenţei sumele de recuperat

şi care constituie titluri executorii, în cazul în care instanţele judecătoreşti s-au pronunţat asupra acestor sume, executarea silită se efectuează în temeiul hotărârii judecătoreşti definitive care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

Art. 8. - (1) Societatea are obligaţia de a transmite spre informare Ministerului Finanţelor Publice planul de restructurare notificat Comisiei Europene până la data scadenţei împrumutului. Pe baza acestui plan de restructurare, Ministerul Finanţelor Publice, la solicitarea Societăţii, prelungeşte perioada de acordare a împrumutului, conform planului de restructurare notificat Comisiei, în aceleaşi condiţii de dobândă şi garanţii, prin act adiţional la convenţia de împrumut, până la data la care Comisia Europeană informează autorităţile române că a adoptat decizia Comisiei Europene referitoare la planul de restructurare. Împrumutul prelungit conform planului de restructurare şi dobânzile aferente se rambursează de Societate din surse proprii.

(2) La data autorizării de către Comisia Europeană a planului de restructurare notificat, ajutorul de stat individual pentru salvare se transformă în ajutor de stat de restructurare care va fi implementat cu respectarea normelor naţionale şi ale Uniunii Europene în materie de concurenţă.

Art. 9. - (1) Dacă în termen de 6 luni de la momentul acordării ajutorului de stat individual pentru salvare Societatea nu prezintă un plan de restructurare sau dovada restituirii ajutorului de stat individual pentru salvare acordat sub formă de împrumut din venituri rezultate din privatizare conform art. 3, aceasta este obligată să prezinte un plan de lichidare voluntară.

(2) Ajutorul de stat individual pentru salvarea Societăţii nu se acordă în sectorul cărbunelui şi, pentru a putea demonstra că acest ajutor de stat individual pentru salvare nu va fi utilizat în sectorul minier, activitatea minieră a societăţii se va separa legal de celelalte activităţi potrivit legislaţiei în materie. După intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Societatea iniţiază demersurile pentru a separa legal activitatea minieră şi depune diligentele pentru a atinge acest rezultat în cel mai scurt timp posibil, în termenul legal prevăzut de legislaţia în materie. Ulterior, Societatea va prezenta dovezi că măsurile necesare pentru a separa legal activitatea minieră a societăţii în cel mai scurt timp posibil, în termenul legal, au fost adoptate. Această condiţie va fi prevăzută în convenţia de împrumut prevăzută la art. 4 alin. (1).

 

PRIM-MINISTRU

INTERIMAR GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Andrei Dominic Gerea

 

Bucureşti, 24 iunie 2015.

Nr. 22.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea art. 2 lit. b) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 419/2015 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariate personalului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - aparat central şi al unităţilor subordonate

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Litera b) a articolului 2 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 419/2015 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - aparat central şi al unităţilor subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 8 aprilie 2015, se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) începând cu data de 1 iulie 2015, tranşa a 3-a;”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 26 iunie 2015.

Nr. 750.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din reţea (TL), a tarifului mediu de extragere de energie electrică din reţea şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b), art. 76 alin. (1), art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 87/2013 şi ale Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi ale art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tariful mediu pentru serviciul de transport, tariful pentru serviciul de sistem, tarifele zonale aferente serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din reţea (TL) şi tariful mediu de extragere de energie electrică din reţea, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica” - SA, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Se aprobă preţul reglementat pentru energia electrică reactivă de 0,05 lei/kVArh, practicat de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica” - S.Â.

(2) Preţul reglementat pentru energia electrică reactivă se aplică cu respectarea prevederilor din reglementările specifice şi nu include acciza şi taxa pe valoarea adăugată (TVA).

(3) Preţul reglementat pentru energia reactivă are la bază preţul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în reţeaua electrică de transport, de 174,40 Iei/MWh, aprobat de autoritatea competentă pentru anul tarifar 1 iulie 2014-30 iunie 2015.

Art. 3. - Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica” - S.A. şi operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2015.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2014 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem şi a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica” - S.A. şi de abrogare a anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2013 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport şi a tarifelor pentru energia electrică reactivă, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 27 iunie 2014;

b) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2013 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport şi a tarifelor pentru energia electrică reactivă, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 23 decembrie 2013, cu modificările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 25 iunie 2015.

Nr. 93.

 

ANEXĂ

 

Tabelul 1 - Tariful mediu pentru serviciul de transport şi tariful pentru serviciul de sistem

 

Agentul economic

Tariful (lei/MWh)

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica” - S.A.

Tariful mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice

20,97

Tariful pentru serviciul de sistem, din care:

13,75

- pentru servicii funcţionale de sistem

1,17

 

NOTA:

Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată (TVA).

 

            Tabelul 2 - Tarife zonale aferente serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din reţea (TJ şi tariful mediu de extragere de energie electrică din reţea

 

Zone de extragere a energiei electrice din reţea

(L)

Cod zona

Noduri RET

Noduri RED*

Tarife zonale pentru extragerea de energie

electrica din reţea - TL

(lei/MWh)

Muntenia Nord

1L

Doiceşti, Târgovişte

Târgovişte

19,19

Brazi, Teleajen

Ploieşti

Stâlpu

Buzău

Focşani Vest

Focşani

Bărboşi, Fileşti, Smârdan

Galaţi

Lacu Sărat

Brăila

Muntenia Sud

2L

Bucureşti Sud, Fundeni

Bucureşti

18,53

Domneşti

Ilfov

Ghizdaru

Giurgiu

Oltenia

3L

Arefu, Bradu, Piteşti Sud

Piteşti

15,26

Râureni, Stupărei, Lotru

Râmnicu Vâlcea

Turnu Măgurele

Alexandria

Calafat, Cetate, Craiova Nord, Işalniţa

Craiova

Drăgăneşti Olt, Grădişte, Slatina

Slatina

Porţile de Fier, Turnu Severin Est

Drobeta-Turnu Severin

Sărdăneşti, Târgu Jiu Nord, Urecheşti, Tânţăreni

Târgu Jiu

Banat

4L

Arad, Nădab

Arad

19,15

Baru Mare, Hăjdat, Mintia, Pestiş, Râul Mare Retezat, Paroşeni

Deva

Săcălaz, Timişoara

Timişoara

Iaz, Reşiţa

Reşiţa

Transilvania Sud

5L

Fântânele, Iernut, Ungheni

Târgu Mureş

19,37

Gheorgheni

Miercurea-Ciuc

Alba Iulia, Gâlceag, Şugag

Alba Iulia

Braşov, Dârste

Braşov

Sibiu Sud

Sibiu

Transilvania Nord

6L

Baia Mare 3, Roşiori

Baia Mare

19,57

Câmpia Turzii, Cluj Est, Cluj Floreşti, Gădălin, Someş Mărişelu

Cluj-Napoca

Oradea Sud

Oradea

Sălaj, Tihău

Zalău

Vetis

Satu Mare

Moldova

7L

Bacău Sud, Gutinaş, Borzeşti

Bacău

 19,49

Dumbrava, Roman Nord, Stejaru

Neamţ

fai

Iaşi

Suceava

Suceava

Munteni

Vaslui

Dobrogea

8L

Cernavodă, Constanţa Nord, Medgidia Sud

Constanţa

16,17

Pelicanu, Mostiştea

Călăraşi

Gura Ialomiţei

Slobozia

Isaccea, Tulcea Vest

Tulcea

Tarif mediu de extragere de energie electrică din reţea

 

 

18,14

 

* Nodurile din reţeaua electrică de distribuţie exploatată de operatorul de distribuţie incluse în fiecare zonă de extragere a energiei electrice din reţea.

 

NOTĂ:

Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată (TVA).

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 140/2014 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. g), art. 76 alin. (1) şi ari 79 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 23 din Metodologia de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 67/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - În tabelul din anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 140/2014 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 9 decembrie 2014, la componenta de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate în care operatorul pieţei de energie electrică este contraparte, Ttranz contrapatre, a componenta de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate în care operatorul pieţei de energie electrică nu este contraparte, cu excepţia pieţei centralizate cu negociere dublă continuă a contractelor de energie electrică, Ttranz bilateral,, şi la componenta de realizare a tranzacţiilor pe piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor de energie electrică, Ttranz bilateral pc-otc , tariful reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică se modifică după cum urmează:

 

„Denumire componentă

Tarif

U.M.

Componenta de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate în care operatorul pieţei de energie electrică este contraparte, Ttranz contrapatre

0,12

lei/unitate tranzacţionată

Componenta de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate în care operatorul pieţei de energie electrică nu este contraparte, cu excepţia pieţei centralizate cu negociere dublă continuă a contractelor de energie electrică, Ttranz bilateral,

0,03

 lei/unitate tranzacţionată

Componenta de realizare a tranzacţiilor pe piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor de energie electrică, Ttranz bilateral pc-otc

0,08

lei/unitate tranzacţionată”

 

Art. II. - Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM” - SA şi operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data 1 iulie 2015.

 

Preşedintele Automaţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 25 iunie 2015.

Nr. 94.

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia

 

Având în vedere prevederile art. 72 alin. (1) şi art. 76 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 12 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările ulterioare, precum şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 117/2013 privind aprobarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012.

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin;

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 30 decembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 1. - Se aprobă contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă la valoarea de 0,01582 iei/kWh, exclusiv TVA.”

Art. II. - Operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2015.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 25 iunie 2015.

Nr. 95.

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 107/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienţii noncasnici în perspectiva eliminării preţuri lor finale reglementate

 

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (2) lit. a) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

în temeiul prevederilor art. 10 alin (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 107/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienţii noncasnici în perspectiva eliminării preţurilor finale reglementate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 din 27 octombrie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 3. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 2, în perioada 1 ianuarie-31 august 2015, în privinţa clienţilor noncasnici care nu au încheiat, în conformitate cu dispoziţiile art. 2, un contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, furnizarea gazelor naturale se realizează în baza contractelor de furnizare a gazelor naturale în vigoare la data de 31 decembrie 2014, cu excepţia clauzelor din cuprinsul acestora privind preţul final reglementat.”

2. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Pentru perioada 1 ianuarie-31 august 2015, furnizorii de gaze naturale prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia de a raporta lunar, până cel târziu la data de 20 a lunii în curs, pentru luna precedentă, datele referitoare la activitatea de furnizare desfăşurată în condiţiile prevăzute la art. 3, prin macheta comunicată acestora de ANRE.”

3. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51. cu următorul cuprins:

Art. 51. - (1) Până la data de 31 iulie 2015, furnizorul transmite clienţilor noncasnici proprii care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate o notificare, care cuprinde cel puţin informaţiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin şi care va avea ataşata oferta de furnizare cu preţul propus de către acesta începând cu data de 1 septembrie 2015, împreună cu propunerea de contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, aferent furnizării gazelor naturale în regim negociat.

(2) Furnizorul trebuie să poată face dovada că a depus toate diligentele pentru informarea clientului noncasnic propriu care nu şi-a exercitat dreptul de eligibilitate cu privire la necesitatea de a încheia un contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, aferent furnizării gazelor naturale în regim negociat.

(3) în situaţia în care clientul noncasnic nu-şi exercită, până la data de 31 august 2015, dreptul de eligibilitate şi nu încheie, cu furnizorul actual sau cu un alt furnizor, un contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, aferent furnizării gazelor naturale în regim negociat, contractul transmis de furnizorul actual conform prevederilor alin. (1) se consideră acceptat tacit şi, în consecinţă, încheiat începând cu data de 1 septembrie 2015, în condiţiile prevăzute de art. 1.196 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepţia situaţiei în care clientul noncasnic comunică furnizorului, până fa această dată, refuzul de semnare a contractului sau o solicitare de modificare/completare a condiţiilor/clauzelor contractuale, după caz.

(4) Sunt interzise clauzele contractuale care dau dreptul furnizorului să modifice/să completeze unilateral contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale transmis conform prevederilor alin. (1), fără încheierea unui act adiţional.

(5) Orice intenţie de modificare/completare a clauzelor contractuale se notifică de către furnizor clientului noncasnic care se încadrează în situaţia prevăzută la alin. (3), cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data la care modificarea/completarea urmează să fie efectuată. Clientul noncasnic are la dispoziţie un termen de 15 zile calendaristice de la data primirii notificării pentru a comunica furnizorului opţiunea sa de acceptare sau neacceptare a noilor condiţii. Neprimirea unui răspuns din partea clientului noncasnic nu este considerată acceptare tacită, iar furnizorul poate denunţa unilateral contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, cu notificarea prealabilă a acestuia.”

4. După articolul 7 se introduce o anexă, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Furnizorii de gaze naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2015.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 25 iunie 2015.

Nr. 97.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 107/2014)

 

Informaţii minime care trebuie incluse în notificare

 

I. Informaţii privind încetarea aplicabilităţii preţurilor finale reglementate pentru clienţii noncasnici începând cu data de 1 ianuarie 2015, cu indicarea temeiului legal aferent, respectiv art. 179 alin. (2) lit. a) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

II. Informaţii privind drepturile conferite de calitatea de client eligibil, cu precizarea expresă a dreptului de a încheia un contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, aferent furnizării în regim negociat, cu furnizorul actual sau cu oricare alt furnizor de gaze naturale ales de clientul final;

III. Informaţii privind modalităţile de încheiere a unui contract de vânzare-cum parare a gazelor naturale, respectiv prin negociere directă cu furnizorul a preţului şi a condiţiilor comerciale sau prin acceptarea unei oferte propuse de acesta, ori posibilitatea clientului final de a recurge la selectarea furnizorului prin procedee specifice de licitaţie/achiziţie publică;

IV. Informaţii privind publicarea pe site-ul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, la adresa http://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/informatii-de-interes-public, a următoarelor informaţii relevante:

a. lista operatorilor economici, titulari de licenţă de furnizare a gazelor naturale;

b. lista conţinând link-urile către ofertele-tip publicate pe paginile de internet ale furnizorilor;

c. lista operatorilor, titulari de licenţă de administrare a pieţelor centralizate de gaze naturale.

V. Informaţii referitoare la modalitatea prin care i se asigură clientului noncasnic care nu-şi exercită dreptul de eligibilitate furnizarea gazelor naturale până la data de 31 august 2015, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 107/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienţii noncasnici în perspectiva eliminării preţurilor finale reglementate, cu modificările şi completările ulterioare;

VI. Informaţii referitoare la conţinutul documentelor anexate notificării, respectiv oferta de furnizare cu preţul propus clientului noncasnic de către furnizorul actual începând cu data de 1 septembrie 2015 şi contractul de vânzare-cumpărare propus spre semnare;

VII. Informaţii privind modalitatea de acceptare sau de refuz a ofertei propuse de furnizorul actual, în funcţie de opţiunea clientului noncasnic;

VIII. Informaţii referitoare la condiţiile în care se va desfăşura activitatea de furnizare a gazelor naturale pentru clientul noncasnic care nu îşi exercită dreptul de eligibilitate şi nu încheie, până la data de 31 august 2015, cu furnizorul actual sau cu oricare alt furnizor, un contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, aferent furnizării în regim negociat, în condiţiile prevăzute în art. 51 alin. (3) din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 107/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L. pentru primul an al cetei de-a treia perioade de reglementare şi se aprobă rata de creştere a eficienţei economice, conform anexei nr. 1.a, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială MIHOC OIL- S.R.L. pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1 .b, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L. pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1.c, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute Sa alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 5. - Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de SC. MIHOC OIL - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 27 martie 2009, cu modificările ulterioare.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2015.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 25 iunie 2015.

Nr. 99.

 

ANEXA Nr. 1.a

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L. pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

 

 

Cantitatea de energie distribuită în 2013

MWh

12.013

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

16,63

Venit total unitar

Lei/MWh

21,76

Rata de creştere a eficienţei economice

 

8,46%

 

ANEXA Nr. 11

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L. pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

 

 

Cantitatea de energie distribuită în 2014

MWh

13.875

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

17,41

Venit total unitar

Lei/MWh

22,83

 

ANEXA Nr. 1.c

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L. pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

 

 

Cantitatea de energie distribuită în 2015

MWh

14.315

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

18,17

Venit total unitar

Lei/MWh

29,78

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, realizat de Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

 

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

31,52

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

28,23

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

25,60

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

23,44

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.