MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 469/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 469         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 29 iunie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

161. - Lege privind modificarea art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2010 pentru īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

 

566. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2010 pentru īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

 

583. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

ORDONANŢE şi HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

23. - Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri īn domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării īn vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei

 

455. - Hotărāre pentru completarea art. 1 din Hotărārea Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. īn vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea īn executare a hotărārilor judecătoreşti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.638. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru stabilirea condiţiilor şi a procedurii de īnregistrare īn Registrul prim-cum pāră terilor de lapte

 

ACTE ALE ĪNALTEI CURŢII DE CASAŢIE şi JUSTIŢIE

 

            Decizia nr. 18 din 8 iunie 2015 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2010 pentru īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Alineatul (3) al articolului 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2010 pentru īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 93 din 10 februarie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 112/2010, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Personalul Autorităţii este format din personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor īn condiţiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionari publici şi personal contractual.”

Art. II. - (1) Posturile de funcţionar public cu statut special reglementat de Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, existente īn cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie la data intrării īn vigoare a prezentei legi, precum şi personalul care ocupă aceste posturi se transferă la Administraţia Naţională a Penitenciarelor sau, după caz, la Ministerul Justiţiei, īn funcţie de necesităţi.

(2) Cheltuielile de personal aferente posturilor transferate potrivit alin. (1) de la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie la Ministerul Justiţiei vor fi redistribuite de ordonatorul principal de credite īntre Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie şi Ministerul Justiţiei.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 23 alin. (2) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, se autorizează Ministerul Justiţiei să efectueze redistribuirea creditelor bugetare aferente posturilor transferate de la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie la Administraţia Naţională a Penitenciarelor potrivit alin. (1), respectiv de la titlul 10 „Cheltuieli de personal” la titlul 51 „Transferuri īntre unităţi ale administraţiei publice”.

(4) Ministerul Justiţiei şi Ministerul Finanţelor Publice sunt abilitate să introducă modificările corespunzătoare īn structura posturilor şi a cheltuielilor cu salariile, precum şi īn volumul şi structura bugetelor ordonatorilor de credite.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 24 iunie 2015.

Nr. 161.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2010 pentru īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

Īn temeiul prevederilor ari. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2010 pentru īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie şi se dispune publicarea acestei legi Īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 iunie 2015.

Nr. 566.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată,

avānd īn vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul George Cristian Maior se acreditează īn calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Romāniei īn Statele Unite ale Americii.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

 

Bucureşti, 29 iunie 2015.

Nr. 583.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind stabilirea unor măsuri īn domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării īn vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei

 

Īn ultimii ani, ca urmare a īncetării producţiei de vaccin gripal, dar şi a necesităţii menţinerii autorizaţiilor de fabricaţie emise de către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino” şi-a diminuat drastic posibilităţile de finanţare din venituri proprii, iar costurile mari de funcţionare ale activităţii curente pentru păstrarea īn funcţiune a facilităţilor de producere a vaccinurilor au generat acumularea de datorii.

Avānd īn vedere că neplata acestora influenţează īn mod direct funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino”, care este instituţia naţională ce desfăşoară activităţi de interes strategic īn domeniul sănătăţii publice, care asigură activităţi de cercetare-dezvoltare şi testare pentru vaccinurile de urgenţă necesare populaţiei, generānd o relativă independenţă a Romāniei din acest punct de vedere,

īn vederea prevenirii unor disfuncţionalităţi majore īn activitatea de diagnostic microbiologic al bolilor infecţioase, cu impact major asupra sănătăţii publice, al bolilor infecţioase emergente/reemergente, de detecţie şi de identificare a agenţilor biologici implicaţi īn accidente sau atacuri teroriste şi pentru a se evita īntreruperea īn continuitatea activităţii normale a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino”, situaţie care ar genera imposibilitatea asigurării sănătăţii populaţiei şi securitatea naţională a Romāniei, se impune reglementarea, īn regim de urgenţă, a măsurilor necesare pentru susţinerea acestui institut naţional.

Avānd īn vedere necesitatea menţinerii la parametri normali a Colecţiei naţionale de culturi microbiene şi celulare (CNCMC), a Laboratorului cu nivel 3 de biosiguranţă (BSL 3) şi īn stare de operaţionalizare a Unităţii de intervenţie rapidă īn urgenţe microbiologice şi bioterorism,

avānd īn vedere faptul că neadoptarea imediată a acestor măsuri generează disfuncţionalităţi majore cu efecte negative asupra stării de sănătate a populaţiei, precum şi perturbări grave, īn situaţii de criză, de epidemii şi pandemii, ce pot afecta atāt sistemul naţional de sănătate publică, cāt şi securitatea naţională a Romāniei,

astfel, constatānd necesitatea şi urgenţa reglementării unei situaţii care, datorită circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, īn vederea evitării unei grave atingeri a interesului public - sistemul naţional de sănătate publică, precum şi securitatea naţională a Romāniei,

luānd īn considerare faptul că aspectele prezentate constituie o situaţie de urgenţă, vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amānată, impunānd adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,

īn temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - (1) Īn vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei se īnfiinţează Institutul Naţional de Cercetare „Cantacuzino”, denumit īn continuare Institutul Cantacuzino, instituţie publică care desfăşoară activităţi de interes strategic īn domeniul asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei, īn subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, cu sediul īn municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 103, sectorul 5, prin reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino”, care se desfiinţează la data intrării īn vigoare a hotărārii Guvernului prevăzute la alin. (5).

(2) Finanţarea activităţilor desfăşurate de Institutul Cantacuzino se realizează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

(3) īn anul 2015, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărāre a Guvernului, pot fi alocate sume Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru susţinerea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi realizare loturi de testare īn faza precomercială.

(4) Institutul Cantacuzino īşi desfăşoară activitatea īn conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Organizarea şi funcţionarea Institutului Cantacuzino, numărul maxim de posturi, precum şi sursele de constituire a veniturilor proprii se aprobă prin hotărāre a Guvernului, promovată īn termen de 15 zile de la intrarea īn vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 2. - (1) Institutul Cantacuzino are ca obiect de activitate:

a) cercetări ştiinţifice īn domeniul cauzelor şi mecanismului de producere a infecţiilor bacteriene, virale, parazitare şi al mijloacelor de prevenire şi combatere a acestora, precum şi īn domeniul imunologiei, biologiei celulare, geneticii microbiene şi biotehnologiei, entomologiei medicale, īn cadrul Institutului Cantacuzino şi/sau prin cooperare ştiinţifică cu alte instituţii din ţară şi din străinătate;

b) studii, cercetări pentru producerea de preparate biologice profilactice şi terapeutice, reactivi biologici de diagnostic, reactivi imunochimici, medii bacteriologice şi pentru culturi celulare, dispozitive medicale, īn cadrul Institutului Cantacuzino şi/sau prin cooperare naţională şi internaţională, precum şi valorificarea lor īn ţară şi īn străinătate;

c) creşterea şi exploatarea, īn condiţiile legii, a animalelor de laborator destinate testărilor de medicamente şi produse biologice administrabile omului, precum şi cercetării ştiinţifice;

d) servicii de consultanţă tehnică şi metodologică acordate unităţilor de profil din ţară, expertize, participarea la supravegherea epidemiologică a teritoriului, la programe de sănătate naţionale şi internaţionale, īn domeniile specifice de activitate;

e) asigurarea funcţionării laboratoarelor de referinţă din cadrul institutului, īn colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi instituţii de specialitate din subordinea acestuia, īn acţiunile specifice de diagnostic şi control al bolilor transmisibile.

(2) īn vederea realizării obiectului de activitate prevăzut la alin. (1), Institutul Cantacuzino īndeplineşte următoarele atribuţii:

a) cercetează şi inovează, dezvoltānd noi produse, īn raport cu evoluţia genetică a microorganismelor;

b) asigură şi multiplică materialul biologic necesar, īn conformitate cu standardele şi reglementările īn vigoare privind produsele farmaceutice;

c) menţine instalaţiile necesare realizării obiectului de activitate prevăzut la alin. (1) īn permanentă stare operativă de funcţionare;

d) asigură, īn caz de epidemie, răspuns rapid, īn condiţiile legii, pe baza materialului biologic testat din rezerva constituită īn acest sens;

e) poate asigura, īn caz de pandemii, īn condiţiile legii, produsele necesare pentru intervenţie;

f) asigură platforma necesară studiilor preclinice pentru produse de intervenţii īn caz de epidemii/pandemii şi epizootii;

g) urmăreşte circulaţia şi modificările microorganismelor şi ale vectorilor care pot reprezenta un risc pentru sănătatea publică şi efectuează cercetări cu privire la evaluarea modalităţilor de prevenire şi combatere.

(3) Rezultatele cercetărilor realizate se pot utiliza īn cadrul cooperărilor internaţionale, cu aprobarea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare şi avizul Ministerului Sănătăţii īn calitate de coordonator al domeniului.

(4) Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), Institutul Cantacuzino poate īnfiinţa o activitate finanţată integral din venituri proprii, īn condiţiile art. 67 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Institutul Cantacuzino preia patrimoniul de la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino”, inclusiv bunurile din domeniul public al statului aflate īn administrarea acestuia, pe baza protocolului de predare-preluare īncheiat īn termen de 15 zile de la data intrării īn vigoare a hotărārii Guvernului prevăzute la art. 1 alin. (5).

(2) Patrimoniul prevăzut la alin. (1) se preia pe baza situaţiilor financiare īntocmite potrivit art. 28 alin. (11) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Personalul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino” se preia de către Institutul Cantacuzino, īn termen de maximum 15 zile de la data intrării īn vigoare a hotărārii Guvernului prevăzute la art. 1 alin. (5), cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal şi cu menţinerea drepturilor sa la riale avute la data preluării.

(4) După īncetarea valabilităţii contractului colectiv de muncă, personalul beneficiază de drepturile salariale prevăzute de legislaţia īn vigoare pentru personalul plătit din fonduri publice. Salarizarea personalului Institutului Cantacuzino se stabileşte la nivelul de salarizare aferent funcţiilor din cadrul unităţilor publice de cercetare ştiinţifică din subordinea Academiei Romāne.

(5) īncadrarea personalului care se preia īn numărul maxim de posturi şi īn structura organizatorică a Institutului Cantacuzino, precum şi stabilirea īn mod concret, īn condiţiile legii, a drepturilor salariale aferente categoriilor de personal din cadrul acestei instituţii publice se realizează īn termen de maximum 30 de zile de la data intrării īn vigoare a hotărārii Guvernului prevăzute la art. 1 alin. (5), cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.

Art. 4. - Institutul Cantacuzino se substituie īn toate drepturile şi obligaţiile care decurg din acte normative, contracte, convenţii, īnţelegeri, protocoalele, memorandumuri şi acorduri īn care Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino” este parte la data intrării īn vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv īn litigiile aferente activităţilor acestora.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cīmpeanu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

George Turtoi,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 24 iunie 2015.

Nr. 23.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru completarea art. 1 din Hotărārea Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţi uni C.E.C. - S.A. īn vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea īn executare a hotărārilor judecătoreşti

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. I. - Articolul 1 din Hotărārea Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. īn vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea īn executare a hotărārilor judecătoreşti, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 363 din 16 mai 2014, se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Valoarea totală a despăgubirii prevăzută la alin. (2) se majorează cu suma de 43.602,53 lei, care reprezintă despăgubirea acordată pentru 2 deponenţi īn urma hotărārilor judecătoreşti executorii.”

2. La articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Suma reprezentānd despăgubirea prevăzută la alin. (21) este asigurată de Ministerul Finanţelor Publice printr-o emisiune de titluri de stat efectuată pe numele C.E.C. BANK - S.A. īn data de 3 iulie 2015, de valoare nominală totală egală cu valoarea totală a despăgubirii. Titlurile de stat sunt nenegociabile, nepurtătoare de dobāndă şi au scadenţa īn data de 3 august 2015.”

3. La articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) Valoarea nominală individuală a fiecărui titlu de stat este egală cu valoarea individuală a despăgubirii, stabilită prin hotărāri judecătoreşti executorii, pe numele fiecăruia dintre deponenţi.”

4. La articolul 1, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

,,(61) La data scadenţei emisiunii de titluri de stat, prevăzută la alin. (41), Ministerul Finanţelor Publice procedează la răscumpărarea acestora, prin plata pe numele C.E.C. BANK - S.A. a sumei de 43.602,53 lei, reprezentānd valoarea nominală individuală a titlurilor de stat emise.”

Art. II. - Hotărārea Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. īn vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea īn executare a hotărārilor judecătoreşti, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 363 din 16 mai 2014, cu completările aduse prin prezenta hotărāre, se va republica īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea l, dāndu-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 24 iunie 2015.

Nr. 455.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru stabilirea condiţiilor şi a procedurii de īnregistrare īn Registrul prim-cumpărătorilor de lapte

 

Văzānd Referatul Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 160.333 din 24 iunie 2015,

avānd īn vedere prevederile Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate,

īn temeiul art. 15 alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 441/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul Legii nr. 1/2004 privind īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărārea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se stabilesc condiţiile şi procedura de īnregistrare a prim-cumpărătorilor de lapte de vacă īn Registrul prim-cumpărătorilor de lapte, prevăzute īn anexa nr. 1.

(2) Se aprobă modelul cererii şi a declaraţiei-angajament pentru obţinerea avizului de īnregistrare īn Registrul prim-cumpărătorilor de lapte, conform anexelor nr. 2 şi 3.

(3) Cumpărătorii de lapte de vacă aprobaţi şi īnscrişi īn registrul cumpărătorilor, administrat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită īn continuare A.P.I.A., conform” prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 695/2008 privind stabilirea Condiţiilor de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă şi a formularului de cerere pentru aprobarea şi īnscrierea acestora īn Registrul cumpărătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, sunt īnregistraţi „de facto” ca prim-cumpărători īn sensul prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate, cu condiţia īnscrierii lor īn registrul unic de identificare şi a transmiterii către A.P.I.A. a declaraţiei-angajament prevăzute la alin. (2) şi a contractului-cadru care stă la baza relaţiilor contractuale cu producătorii de lapte. Documentele menţionate vor fi transmise la A.P.I.A. aparat central, īn termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I. Īn caz contrar aceştia nu vor fi īnscrişi īn registrul prim-cumpărătorilor de lapte.

Art. 2. - A.P.I.A. şi Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, ca autorităţi competente, īn sensul prevederilor Legii nr. 297/2013 şi a Hotărārii Guvernului nr. 441/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate, cu modificările şi completările ulterioare, vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 695/2008 privind stabilirea Condiţiilor de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă şi a formularului de cerere pentru aprobarea şi īnregistrarea acestora īn registrul cumpărătorilor, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 786 din 25 noiembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea 1.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 iunie 2015.

Nr. 1.638.

 

ANEXA Nr. 1

 

CONDIŢIILE ŞI PROCEDURA

de īnregistrare īn Registrul prim-cumpărătorilor de lapte

 

Art. 1. - Operatorii economici care cumpără lapte de vacă de la producători īn vederea procesării sau vānzării către unităţile de procesare, denumiţi īn continuare prim-cumpărători, pot fi īnregistraţi īn Registrul prim-cumpărătorilor de lapte numai dacă:

a) deţin un contract-cadru care va sta la baza relaţiilor comerciale cu producătorii de lapte, īn conformitate cu prevederile art. 1 din normele tehnice de implementare a Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 441/2014, referitoare la condiţiile specifice care trebuie īndeplinite de organizaţiile de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate/asociaţiile organizaţiilor de producători īn relaţiile contractuale, precum şi la criteriile tehnice necesare recunoaşterii acestora īn vederea negocierilor prevăzute prin Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.186/2014, sau, īn cazul cooperativelor agricole care achiziţionează lapte de la fermierii membri ai acestora, statutul ori normele şi deciziile prevăzute īn statut sau īntemeiate pe acesta prevăd dispoziţii avānd efecte similare dispoziţiilor stabilite la art. 148 alin. (2) lit. (a), (b) şi (c) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului;

b) deţin un sistem centralizat de contabilitate, facturare, īnregistrare şi urmărire cantitativă, calitativă şi valorică a cantităţilor de lapte achiziţionate şi de grăsime, potrivit legislaţiei īn vigoare;

c) utilizează echipamente omologate metrologic pentru determinarea cantitativă şi calitativă a laptelui achiziţionat de la producători;

d) desfăşoară cel puţin una dintre activităţile de colectare, transport, ambalare, depozitare, răcire sau transformare a laptelui crud de vacă;

e) utilizează spaţii şi/sau mijloace de transport autorizate/īnregistrate sanitar-veterinar;

f) utilizează un sistem informatic compatibil pentru completarea şi transmiterea declaraţiilor către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită īn continuare A.P.I.A.

Art. 2. - Īnregistrarea īn Registrul prim-cumpărătorilor de lapte se realizează:

a) „de facto”, pe baza declaraţiei-angajament pentru cumpărătorii de lapte de vacă aprobaţi şi īnscrişi īn registrul cumpărătorilor administrat de A.P.I.A., conform” prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 695/2008 privind stabilirea Condiţiilor de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă şi a formatului de cerere pentru aprobarea şi īnscrierea acestora īn Registrul cumpărătorilor, cu modificările şi completările ulterioare;

b) pe baza cererii pentru ceilalţi prim-cumpărători de lapte crud de vacă.

Art. 3. - (1) Cererea pentru īnregistrarea prim-cumpărătorului de lapte de vacă īn registrul prim-cumpărătorilor de lapte se īntocmeşte conform modelului prevăzut īn anexa nr. 2 la ordin.

(2) Declaraţia-angajament a cumpărătorilor de lapte de vacă aprobaţi şi īnscrişi conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 695/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se īntocmeşte conform modelului prevăzut īn anexa nr. 3 la ordin.

(3) Formularele-tip ale cererii şi declaraţiei-angajament pentru obţinerea avizului de īnregistrare īn Registrul prim-cumpărătorilor de lapte sunt puse la dispoziţie de către A.P.I.A. pe website-ul www.apia.org.ro

Art. 4. - (1) Cererea sau declaraţia-angajament pentru īnregistrarea īn Registrul prim-cumpărătorilor de lapte se depune la sediul central al A.P.I.A., īnsoţită de următoarele documente, īn copie:

a) certificatul de īnregistrare la Oficiul Naţional al Registrul Comerţului;

b) contractul-cadru care va sta la baza relaţiilor comerciale cu producătorii de lapte/copia statutului cooperativei agricole din care să rezulte că sunt respectate dispoziţiile stabilite la art. 148 alin. (2) şi (3) din Regulamentul (UE) nr. i.308/2013;

c) autorizaţie/document de īnregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, īn cazul prestării activităţii de colectare, ambalare, depozitare, răcire, transformare şi/sau transport pentru fiecare punct de lucru;

d) certificatul de īnregistrare fiscală pentru fiecare punct de lucru;

e) buletinul/cartea de identitate sau, īn cazul persoanelor străine, paşaportul reprezentantului legal al prim-cumpărătorului;

f) procură - īmputernicire notarială, pentru căzui īn care este desemnată să reprezinte unitatea o altă persoană decāt reprezentantul legal;

g) documentul de īnregistrare īn registrul unic de identificare ARI.A.

(2) Documentele vor purta sintagma „conform cu originalul”, vor fi datate, semnate şi stampilate de reprezentantul legal sau de persoana autorizată să reprezinte entitatea īn relaţie cu autoritatea competentă.

Art. 5. - (1) A.P.I.A. emite avizul de īnregistrare īn Registrul prim-cumpărătorilor de lapte, īn urma verificării administrative si īn baza rezultatului controlului efectuat la faţa locului de către Agenţia Naţională pentru Zootehnice „Prof. G. K. Constantinescu”, denumită īn continuare A.N.Z.

(2) Cumpărătorii de lapte de vacă aprobaţi şi īnscrişi conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 695/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sunt exceptaţi de la controlul la faţa locului pentru obţinerea īnregistrării īn Registrul prim-cumpărătorilor de lapte.

(3) Avizul de īnregistrare īn Registrul prim-cumpărătorilor de lapte se emite īn termen de maximum 60 de zile de la data depunerii cererii la A.P.I.A.

Art. 6. - (1) Prim-cum părătorii vor fi controlaţi anual de către A.N.Z. privitor la menţinerea condiţiilor de īnregistrare īn Registrul prim-cumpărătorilor de lapte,aşa cum sunt prevăzute la art. 1.

(2) Lista de control īntocmită de A.P.I.A. şi transmisă către A.N.Z. poate fi suplimentată ca urmare a sesizărilor din partea unor terţe persoane, a autosesizărilor A.N.Z. şi A.P.I.A. şi a constatărilor eventualelor nereguli. A.N.Z. efectuează controale la faţa locului şi īntocmeşte procesele-verbale de control īn 3 exemplare īn baza rezultatului controlului, A.P.I.A. decide asupra menţinerii/suspendării/retragerii avizului de īnregistrare īn registrul prim-cumpărătorilor de lapte.

(3) A.P.I.A. emite decizia de suspendare pe o perioadă determinată a avizului de īnregistrare īn registrul prim-cumpărătorilor de lapte īn următoarele situaţii;

a) īn cazul īn care unitatea nu mai īndeplineşte condiţiile de īnregistrare īn Registrul prim-cumpărătorilor de lapte; suspendarea intră īn vigoare īncepānd cu data constatării neregulilor şi este notificată operatorului economic īn termen de 3 zile de la această dată; avizul de īnregistrare se poate reacorda, īn termen de maximum 6 luni de la data constatării neregulilor, dacă īn urma unui nou control la faţa locului se constată că au īncetat motivele suspendării;

b) la solicitarea prim-cumpărătorului motivată prin suspendarea activităţii acestuia, dacă acesta depune la sediul central al A.P.I.A. o notificare īn care sunt prevăzute data de īnceput şi data de sfārşit a suspendării activităţii; la data expirării perioadei de suspendare, prim-cumpărătorul are obligaţia să confirme īn scris reluarea activităţii.

(4) A.P.I.A. emite decizia de retragere a avizului de īnregistrare īn registrul prim-cumpărătorilor de lapte īn următoarele situaţii:

a) īn cazul īn care unitatea nu īndeplineşte condiţiile de īnregistrare īn registrul prim-cumpărătorilor de lapte, din cauza faptului că nu au fost remediate īn termenul legal stabilit deficienţele constatate la control; decizia de retragere se notifică operatorului economic īn maximum 7 zile de la termenul legal stabilit pentru remedierea deficienţelor;

b) la solicitarea prim-cumpărătorului motivată prin īncetarea activităţii acestuia;

c) la constatarea īncetării activităţii prim-cumpărătorului. Reīnregistrarea īn Registrul prim-cumpărătorilor de lapte se va putea efectua după o perioadă de minimum 6 luni de la data retragerii avizului.

Art. 7. - Prim-cumpărătorul de lapte poate ataca respingerea cererii, suspendarea şi retragerea avizului de īnregistrare, precum şi orice alte acte emise de A.P.I.A. īn urma controalelor administrative sau de A.N.Z. īn urma controalelor la faţa locului, īn termen de 30 de zile de la data primirii īnştiinţării, la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - Prim-cumpărătorul de lapte trebuie să informeze īn scris A.P.I.A. - aparat central cu privire la īntreruperea activităţii sale şi/sau modificarea datelor de identificare, īn termen de 30 de zile de la producerea acestora.

Art. 9. - Registrul prim-cumpărătorilor de lapte este ţinut īn format electronic, īn sistemul computerizat al A.P.I.A.

 

ANEXA Nr. 2)

 

CERERE

de īnregistrare īn Registrul prim-cumpărătorilor de lapte

 

Subscrisa (denumire operator economic)

 

 

 

 

CUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID

A.P.I.A.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Sediul social:

 

Localitatea:

Strada:

Nr.:

Bl.:

Ap.:

Judeţ:

Telefon:

Fax:

email:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Punct(e) de lucru īn*:

 

Denumire:

Localitate:

Judeţ:

Denumire:

Localitate:

Judeţ:

*utilizaţi anexa

 

            Reprezentată prin:

 

Nume:

 

Prenume:

 

Domiciliat īn localitatea:

 

Strada:

 

Nr.:

 

Bl.:

 

Ap.:

 

Judeţ:

 

CI/BI Seria:

 

 

Nr.:

 

 

 

 

 

 

CNP:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliberat(ă) de:

 

La data de:

 

Paşaport seria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ţara de provenienţă

 

            solicit, īn conformitate cu prevederile legale īn vigoare, īnregistrarea īn Registrul prim-cum părătorilor de lapte.

pentru aceasta anexez, īn copie, următoarele documente:

 certificatul de īnregistrare la Oficiul Naţional al Registrul Comerţului;

 documentul de īnregistrare īn Registrul unic de identificare al Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.)

 certificatul constatator, pentru fiecare punct de lucru;

D contractul-cadru care va sta la baza relaţiilor comerciale cu producătorii de lapte/copia statutului cooperativei agricole, din care să rezulte că sunt respectate dispoziţiile stabilite la art. 148 alin. (2) şi (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922772, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.243/2007 ale Consiliului;

 autorizaţia/documentul de īnregistrare sanitară veterinară pentru fiecare punct de lucru şi/sau (după caz) autorizaţia/documentul de īnregistrare sanitară veterinară pentru mijloacele de transport al laptelui;

 buletinul/cartea de identitate/paşaportul reprezentantului legal sau al/a/al persoanei desemnate īn relaţia tehnică cu A.P.I.A.;

 procura/īmputernicirea notarială, pentru cazul īn care este desemnată să reprezinte unitatea o altă persoană decāt reprezentantul legal.

Īn calitate de reprezentant legal al operatorului economic declar pe propria răspundere că, īn conformitate cu prevederile art. 3 alin. (6) din Legea nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate:

 unitatea deţine un sistem centralizat de contabilitate, facturare, īnregistrare şi urmărire cantitativă, calitativă şi valorică pentru cantităţile de lapte şi grăsime, īn conformitate cu prevederile legale;

 unitatea utilizează echipamente omologate metrologic pentru măsurare cantitativă şi calitativă a laptelui achiziţionat de la producători;

 unitatea desfăşoară conform legii următoarele activităţi avānd ca obiect laptele crud de vacă: colectare da/nu, transport da/nu, ambalare da/nu, depozitare da/nu, răcire da/nu, transformare da/nu;

 unitatea utilizează spaţii şi/sau mijloace de transport autorizate/īnregistrate sanitar-veterinar;

 unitatea utilizează un sistem informatic compatibil pentru completarea şi transmiterea declaraţiilor către A.P.I.A.

 

Am luat cunoştinţă de prevederile art. 13 şi 14 din Legea nr. 297/2013 şi mă angajez:

 să achiziţionez orice cantitate de lapte de la producători numai īn baza unui contract scris īntre părţi, conform legii;

 să transmit pānă la data de 15 a fiecărei luni, potrivit legislaţiei īn vigoare, autorităţii competente, informaţiile referitoare la cantitatea de lapte crud care a fost livrată unităţii īn luna precedentă;

 să păstrez, conform art. 25 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, toate documentele justificative pentru achiziţie şi plată care să ateste operaţiunile efectuate, precum şi documentele care justifică valoarea şi cantităţile de produse comercializate;

 ca unitatea să utilizeze un sistem de evidenţă, care să cuprindă balanţa intrărilor şi ieşirilor pentru cantităţile de lapte şi grăsime, potrivit legislaţiei īn vigoare;

 să permit accesul īn unitate a reprezentanţilor organismelor de control competente şi să pun la dispoziţia acestora documentele necesare efectuării controlului;

 să īnştiinţez īn scris autoritatea competentă asupra schimbării datelor de identificare şi asupra īncetării/suspendării activităţii, īn termen de 30 de zile de la producerea acestora.

 

Cunoscānd dispoziţiile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele īnscrise īn prezentul formular sunt reale, iar īn caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale īn vigoare privind falsul īn declaraţii.

 

Reprezentant legal

Numele şi prenumele ....................................

Funcţia ............................

Semnătura ............................

Ştampila

Data ........................

 

ANEXA Nr. 3

 

DECLARAŢIE- ANGAJAMENT

pentru obţinerea avizului de īnregistrare īn Registrul prim-cumpărătorilor de lapte

 

Subscrisa (denumire operator economic)

 

 

 

 

CUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID

A.P.I.A.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Sediul social:

 

Localitatea:

Strada:

Nr.:

Bl.:

Ap.:

Judeţ:

Telefon:

Fax:

email:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Punct(e) de lucru in*:

 

Denumire:

Localitate:

Judeţ:

Denumire:

Localitate:

Judeţ:

*utilizaţi anexa

 

            Reprezentată prin :

 

Nume:

 

Prenume:

 

Domiciliat īn localitatea:

 

Strada:

Nr.:

 

Bl.:

 

Ap.:

 

Judeţ:

 

CI/BI Seria:

 

 

Nr.:

 

 

 

 

 

 

CNP:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliberat(ă) de:

 

La data de:

 

Paşaport seria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ţara de provenienţă

 

Īn vederea īnscrierii īn Registrul prim-cumpărătorilor de lapte şi pentru actualizarea informaţiilor, ca urmare a modificărilor survenite, anexez īn copie:

 certificatul de īnregistrare la Oficiul Naţional al Registrul Comerţului;

 documentul de īnregistrare īn registrul unic de identificare al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.);

 certificatul constatator, pentru fiecare punct de lucru;

 contractul-cadru care va sta la baza relaţiilor comerciale cu producătorii de lapte/copia statutului cooperativei agricole, din care să rezulte că sunt respectate dispoziţiile stabilite la art. 148 alin. (2) şi (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922772, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului;

 autorizaţia/documentul de īnregistrare sanitară veterinară pentru fiecare punct de lucru şi/sau (după caz) autorizaţia/documentul de īnregistrare sanitară veterinară pentru mijloacele de transport al laptelui;

 buletinul/cartea de identitate/paşaportul reprezentantului legal sau al/a persoanei desemnate īn relaţia tehnică cu A.P.I.A.;

 procura/īmputernicirea notarială, pentru cazul īn care este desemnată să reprezinte unitatea o altă persoană decāt reprezentantul legal al unităţii.

Īn calitate de reprezentant legal al operatorului economic declar pe propria răspundere că, īn conformitate cu prevederile art. 3 alin. (6) din Legea nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate:

 unitatea deţine un sistem centralizat de contabilitate, facturare, īnregistrare şi urmărire cantitativă, calitativă şi valorică pentru cantităţile de lapte şi grăsime;

 unitatea foloseşte echipamente omologate metrologic pentru măsurarea cantitativă şi calitativă a laptelui achiziţionat de la producători;

 unitatea desfăşoară conform legii următoarele activităţi avānd ca obiect laptele crud de vacă: colectare da/nu, transport da/nu, ambalare da/nu, depozitare da/nu, răcire da/nu, transformare da/nu;

 unitatea foloseşte spaţii şi/sau mijloace de transport autorizate/īnregistrate sanitar-veterinar;

(unitatea foloseşte un sistem informatic compatibil pentru completarea şi transmiterea declaraţiilor către AP. LA.

 

Am luat cunoştinţă de prevederile art. 13 şi 14 din Legea nr. 297/2013 şi mă angajez:

 să achiziţionez orice cantitate de lapte de la producători numai īn baza unui contract scris īntre părţi, conform legii;

 să transmit pānă la data de 15 a fiecărei luni, potrivit legislaţiei īn vigoare, autorităţii competente, informaţiile referitoare la cantitatea de lapte crud care a fost livrată unităţii īn luna precedentă;

 să păstrez, conform art. 25 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, toate documentele justificative pentru achiziţie şi plată care să ateste operaţiunile efectuate, precum şi documentele care justifică valoarea şi cantităţile de produse comercializate;

 ca unitatea să utilizeze un sistem de evidenţă care să cuprindă balanţa intrărilor şi ieşirilor pentru cantităţile de lapte şi grăsime, potrivit legislaţiei īn vigoare;

 să permit accesul īn unitate a reprezentanţilor organismelor de control competente şi să pun la dispoziţia acestora documentele necesare efectuării controlului;

 să īnştiinţez īn scris autoritatea competentă asupra schimbării datelor de identificare sau īncetării/suspendării activităţii, īn termen de 30 de zile de la producerea acestora.

 

Cunoscānd dispoziţiile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele īnscrise īn prezentul formular sunt reale, iar īn caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale īn vigoare privind falsul īn declaraţii.

 

Reprezentant legal

Numele şi prenumele ....................................

Funcţia ............................

Semnătura ............................

Ştampila

Data ........................

 

ACTE ALE ĪNALTEI CURŢII DE CASAŢIE SI JUSTIŢIE

 

ĪNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT

DECIZIA Nr. 18

din 8 iunie 2015

 

Dosar nr. 1.063/1/2015

 

Ionel Barbă - preşedintele Secţiei de contencios administrativ şi fiscal, preşedintele completului

Denisa Stănişor - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal - judecător-raportor

Viorica Iancu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Dana Iarina Vartires - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Carmen Sīrbu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Veronica Năstasie - judecător Sa Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Carmen Frumuşelu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Eugenia Ion - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Luiza Maria Păun - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

 

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ce formează obiectul Dosarului nr. 1.063/1/2015 este constituit conform dispoziţiilor ari. XIX alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii īn aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare, şi ale art. 274 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Īnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Şedinţa este prezidată de domnul judecător Ionel Barbă, preşedintele Secţiei de contencios administrativ şi fiscal.

La şedinţa de judecată participă magistratul-asistent-şef Bogdan Georgescu.

Īnalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a luat īn examinare sesizarea formulată de Tribunalul Caraş-Severin - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, prin īncheierea din 27 februarie 2015, pronunţată īn Dosarul nr. 3.786/115/2014.

Magistratul-asistent prezintă referatul cauzei, arătānd că la dosarul cauzei au fost depuse practică judiciară comunicată de curţile de apel, raportul īntocmit de judecătorul-raportor, care a fost comunicat părţilor la data de 14 mai 2015, potrivit dispoziţiilor art. 520 alin. (10) din Codul de procedură civilă, iar părţile din litigiul īn care a fost formulată sesizarea, respectiv reclamantul şi pārātul prefectul judeţului Caraş-Severin, au depus puncte de vedere cu privire la chestiunea de drept.

Preşedintele completului constată că nu există chestiuni prealabile, iar completul de judecată rămāne īn pronunţare asupra sesizării privind pronunţarea unei hotărāri prealabile.

ĪNALTA CURTE,

deliberānd asupra chestiunii de drept, constată următoarele:

1. Titularul şi obiectul sesizării

Tribunalul Caraş-Severin - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, prin īncheierea din 27 februarie 2015, pronunţată īn Dosarul nr. 3.786/115/2014, a dispus sesizarea Īnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, īn temeiul art. 519 din Codul de procedură civilă, īn vederea pronunţării unei hotărāri prealabile, prin care să dea o rezolvare de principiu cu privire la următoarea chestiune de drept:

„Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 393/2004), īn cazul condamnării, prin hotărāre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, cu aplicarea art. 81-82 din Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al Romāniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare1 (Codul penal din 1969), respectiv cu executarea īn alte condiţii decāt cele prevăzute de art. 57 alin. (1) din Codul penal din 1969”.

2. Expunerea succintă a procesului.

Obiectul īnvestirii instanţei care a solicitat pronunţarea hotărārii prealabile. Stadiul procesual īn care se află pricina.

2.1. Cererea de chemare īn judecată

Prin cererea de chemare īn judecată īnregistrată pe rolul Tribunalului Caraş-Severin, la data de 5 decembrie 2014, sub nr. 3.786/115/2014, reclamantul V.I. a solicitat instanţei ca, prin hotărārea ce o va pronunţa, să dispună anularea Ordinului nr. 341 din 20 noiembrie 2014 emis de prefectul judeţului Caraş-Severin, prin care s-a constatat īncetarea de drept, īnainte de expirarea duratei normale, a mandatului de primar ales al comunei L., precum şi repunerea īn toate drepturile conferite de funcţia de primar ales democratic, pānă la expirarea mandatului legal, cu plata retroactivă a tuturor drepturilor salariale neachitate, pānă la efectiva repunere īn funcţie.

Īn fapt, reclamantul arată că, la data de 27 noiembrie 2014, i-a fost comunicat Ordinul nr. 341 din 20 noiembrie 2014 emis de prefectul judeţului Caraş-Severin, prin care s-a constatat īncetarea de drept a mandatului său de primar al comunei L.

Ordinul contestat a fost motivat de pronunţarea Sentinţei penale nr. 125 din 11 aprilie 2014 de către Judecătoria Caransebeş, rămasă definitivă la data de 2 octombrie 2014, prin Decizia penală nr. 797/A din 2 octombrie 2014 a Curţii de Apel Timişoara.

Prin hotărārea penală menţionată, reclamantul a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni īnchisoare, fiind suspendată condiţionat executarea pedepsei aplicate şi fiind stabilit un termen de īncercare de 4 ani şi 6 luni. Instanţa a făcut aplicarea art. 64 lit. a) teza a două şi lit. b) din Codul penal din 1969, dispunānd, īn baza dispoziţiilor art. 71 alin. (5) din acelaşi cod, suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.

Reclamantul arată că ordinul contestat este nelegal, fiind emis cu īncălcarea legii, avānd īn vedere că pedeapsa aplicată nu este una privativă de libertate.

Prin răspunsul la īntāmpinarea formulată de pārāt, reclamantul susţine că pārātul dă o interpretare proprie şi eronată unui text de lege clar şi precis redactat, care, tocmai pentru această raţiune a legiuitorului de a asigura textului de lege conţinutul a cărui īntindere corespunde celui rezultat din simpla lui citire, se impune a fi interpretat literal. Formularea textului art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 şi cazurile concrete ce se īncadrează īn ipoteză se află īn deplină concordanţă, norma juridică fiind clară, organul de aplicare neavānd decāt sarcina să o aplice, īntrucāt textul corespunde conţinutului normei şi voinţei legiuitorului. Īn Codul penal, noţiunea de pedeapsă privativă de libertate este reglementată īn mod distinct şi nu se confundă cu regimul juridic al suspendării condiţionate a executării pedepsei cu īnchisoarea, iar ambele sunt doar două forme de existenţă a pedepsei īnchisorii, ca pedeapsă principală. Persoanele condamnate la o pedeapsă privativă de libertate execută pedeapsa cu īnchisoarea īn anumite secţii anume destinate īn cadrul penitenciarelor, īn funcţie de regimul de executare stabilit potrivit legii.

2.2. Apărările pārātului

Pārātul a formulat īntāmpinare, solicitānd respingerea acţiunii pentru argumentele arătate īn continuare.

Suspendarea executării pedepsei are caracterul juridic de individualizare a executării pedepsei şi funcţionează ca o măsură judiciară de a cărei respectare depinde stingerea executării şi a consecinţelor condamnării. Măsura de individualizare a executării pedepsei poate privi atāt o pedeapsă cu īnchisoarea, care este o pedeapsă privativă de libertate, cāt şi o pedeapsă cu amenda, care nu este privativă de libertate.

Este eronată interpretarea pe care reclamantul o dă dispoziţiilor art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004, potrivit căreia īncetarea de drept a mandatului ar interveni doar īn situaţia īn care pedeapsa īnchisorii s-ar executa cu detenţie, iar nu şi īn situaţia suspendării executării pedepsei īnchisorii.

Nu prezintă relevanţă faptul că, potrivit dispoziţiilor art. 81 din Codul penal din 1969 şi hotărārii judecătoreşti pronunţate, se suspendă condiţionat executarea pedepsei īnchisorii, deoarece art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 vizează alt caz de īncetare a mandatului primarului, legiuitorul neavānd īn vedere imposibilitatea exercitării mandatului, ci aceea a condamnării definitive la o pedeapsă privativă de libertate, condiţie īndeplinită īn cauză.

2.3. Sesizarea Īnaltei Curţi

Īn sensul celor expuse la pct. 1, Tribunalul Caraş-Severin - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, prin īncheierea din 27 februarie 2015, pronunţată īn Dosarul nr. 3.786/115/2014, a dispus sesizarea haltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, īn temeiul art. 519 din Codul de procedură civilă, īn vederea pronunţării unei hotărāri prealabile, prin care să dea o rezolvare de principiu cu privire la chestiunea de drept menţionată la pct. 1.

3. Punctul de vedere al părţilor cu privire la dezlegarea chestiunii de drept

Īn punctele de vedere exprimate, reclamantul reiterează argumentele din cererea de chemare īn judecată şi din răspunsul la īntāmpinare, expuse la pct. 2.1, iar pārātul invocă argumentele cuprinse īn īntāmpinare, prezentate la pct. 2.2.

4. Punctul de vedere al completului de judecată care a formulat sesizarea

4.1. Cu privire la admisibilitatea sesizării

Instanţa de trimitere a apreciat că sunt īndeplinite cerinţele prevăzute de art. 519 din Codul de procedură civilă, reţinānd aspectele arătate īn continuare.

De lămurirea modului de interpretare a dispoziţiilor legale incidente sesizării depinde soluţionarea pe fond a cauzei, pentru următoarele argumente.

Cererea introductivă cu care reclamantul a īnvestit instanţa de contencios administrativ are ca obiect anularea Ordinului prefectului emis īn temeiul art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004, prin care a fost constată īncetarea de drept, īnainte de termen, a mandatului de primar, ca urmare a unei condamnări definitive la pedeapsa īnchisorii de 2 ani şi 6 luni cu aplicarea dispoziţiilor art. 81-82 din Codul penal din 1969.

Īn cadrul cererii de chemare īn judecată, reclamantul susţine că dispoziţiile art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 nu se aplică īn cazul condamnării la pedeapsa īnchisorii, avānd ca formă de executare suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

Chestiunea de drept dedusă judecăţii vizānd, īn esenţă, „condamnarea, prin hotărāre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate”, avānd ca formă de executare suspendarea condiţionată a executării pedepsei, are o legătură evidentă cu modul de soluţionare a fondului cauzei, īntrucāt acţiunea īn contencios administrativ īmpotriva ordinului prefectului vizează aplicabilitatea dispoziţiilor menţionate din Legea nr. 393/2004.

Chestiunea de drept este nouă, deoarece asupra acestei probleme Īnalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat printr-o altă hotărāre.

Problema de drept nu face obiectul unui recurs īn interesul legii īn curs de soluţionare şi nici a unei alte sesizării īn condiţiile art.519 din Codul de procedură civilă.

Īn speţă, tribunalul este īnvestit īn primă şi ultimă instanţă cu soluţionarea cauzei, conform art. 69 alin. (5) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4.2. Cu privire la chestiunea de drept ce formează obiectul sesizării

Normele de drept intern ce formează obiectul sesizării Īnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sunt cele ale art. 15 lit. e) şi art. 16 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 393/2004 şi ale art. 69 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Textul art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 impune consecinţa īncetării de drept a mandatului de primar īn cazul condamnării prin „hotărāre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate”.

Textul legal citat nu face distincţie īntre pedepsele privative de libertate īn privinţa cărora s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi pedepsele a căror executare nu a fost suspendată, iar o atare distincţie nu are temei legal īn raport cu prevederile art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004.

Aşadar, dispunerea suspendării condiţionate a executării pedepsei cu īnchisoarea nu afectează aplicabilitatea dispoziţiilor art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004.

Practica judiciară a instanţelor este neunitară.

Astfel, īntr-o primă opinie, s-a reţinut că, prin ordin al prefectului, se poate constata īncetarea de drept a mandatului consilierului, primarului şi atunci cānd s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei, īntrucāt dispoziţiile art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 nu fac nicio distincţie sub aspectul modalităţii de executare a pedepsei.

Īntr-o altă opinie, s-a considerat că nu se poate constata īncetarea mandatului de primar, deoarece nu a intervenit un impediment obiectiv īn exercitarea funcţiei.

Chestiunea de drept dedusă judecăţii, care a generat o practică judiciară neunitară, a determinat şi promovarea unui proiect de act normativ, depus la Parlament, dar care īncă nu s-a concretizat īntr-o lege.

5. Jurisprudenţa instanţelor naţionale

5.1. Jurisprudenţa Īnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Īn jurisprudenţa Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Īnaltei Curţi nu a fost identificată practică judiciară cu referire la chestiunea de drept supusă judecăţii.

5.2. Īn cauză, Īnalta Curte a solicitat curţilor de apel să comunice jurisprudenţa identificată la nivelul circumscripţiei lor teritoriale cu privire la chestiunea de drept ce formează obiectul sesizării.

Din analiza jurisprudenţei transmise de curţile de apel, cu referire la chestiunea de drept ce formează obiectul sesizării, au fost constatate aspectele arătate īn continuare.

Īntr-o orientare jurisprudenţială majoritară, instanţele au constatat că este legal ordinul emis de prefect prin care s-a dispus īncetarea de drept a mandatului de primar īn temeiul art. 15 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 393/2004, ca urmare a condamnării la o pedeapsă privativă de libertate cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Īn acest sens, instanţele au reţinut că modalitatea de executare a pedepsei privative de libertate nu īnlătură aplicarea dispoziţiilor art. 15 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 393/2004, īntrucāt acestea nu fac distincţie cu privire la modalitatea de executare a pedepsei, iar aplicarea pedepsei īnchisorii, indiferent de modalitatea de executare, face ca primarul să devină incompatibil cu funcţia de demnitate publică. Sub acest aspect, au fost invocate considerentele Deciziei nr. 1 din 17 ianuarie 2011, publicată īn Monitorul Oficial a\ Romāniei, Partea I, nr. 495 din 12 iulie 2011, pronunţată de Īnalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţiile Unite īn soluţionarea recursului īn interesul legii care a format obiectul Dosarului nr. 13/2010. referitoare la faptul c㠄Suspendarea condiţionată a executării pedepsei are caracterul juridic de «mijloc de individualizare a executării pedepsei» şi funcţionează ca o măsură judiciară (substitutiv de pedeapsă) de a cărei respectare depinde stingerea executării”.

Īn acelaşi sens, alte instanţe şi-au exprimat opinia, nesusţinută de practică judiciară, īn sensul că, īn ipoteza unei condamnări la o pedeapsă privativă de libertate sunt incidente dispoziţiile art. 15 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 393/2004, indiferent de modalitatea de executare a pedepsei, Simplul fapt că instanţa penală a considerat că scopul pedepsei poate fi atins şi prin individualizarea modalităţii de executare īn forma suspendării condiţionate nu alterează natura pedepsei aplicate, respectiv aceea a privării de libertate, şi nu atrage inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 15 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 393/2004.

Unele instanţe au comunicat jurisprudenţa identificată īn cauze īn care erau incidente prevederile art. 9 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 393/2004, conform cărora „(2) Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean īncetează de drept, īnainte de expirarea duratei normale a mandatului, īn următoarele cazuri: [...] f) condamnarea, prin hotărāre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate”. Īn interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor respective, instanţele au reţinut că măsura de individualizare a pedepsei aplicate a īnchisorii prin dispunerea suspendării condiţionate a executării pedepsei nu schimbă caracterul condamnării privative de libertate, astfel că este legală hotărārea prin care consiliul local a constatat īn privinţa consilierului local incidenţa prevederilor menţionate.

Īntr-o altă orientare jurisprudenţială minoritară, instanţele au apreciat că dispoziţiile art. 15 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 393/2004 nu sunt aplicabile īn ipoteza unei condamnări la o pedeapsă privativă de libertate īn care s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei, īntrucāt, īntr-o asemenea ipoteză, primarul nu se află īn imposibilitatea de continuare a mandatului īn condiţiile īn care nu este privat de libertate şi nu i-au fost interzise drepturile prevăzute la art. 64 din Codul penal din 1969, inclusiv dreptul de a alege şi de a fi ales ori dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.

6. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale

Īn privinţa chestiunii de drept deduse judecăţii, s-a constat că, īn considerentele Deciziei nr. 1.192 din 13 decembrie 2007, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 39 din 17 ianuarie 2008, prin care a fost respinsă excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004, Curtea Constituţională a reţinut următoarele:

„Īn opinia autorului excepţiei, dispoziţiile art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali sunt discriminatorii faţă de «celelalte categorii de cetăţeni», deoarece prevăd īncetarea de drept, īnainte de expirarea duratei normele, a mandatului de primar, īn cazul īn care acesta a fost condamnat, printr-o hotărāre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate, īn situaţia īn care el a fost condamnat la pedeapsa īnchisorii de 6 luni cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei. Prin urmare, apreciază că nu se află īn imposibilitatea executării mandatului de primar, īntrucāt pedeapsa īnchisorii, īn cazul său, nu se execută prin privare de libertate.

Curtea constată că dispoziţiile legale criticate nu instituie niciun fel de discriminare īntre persoanele cărora acestea se adresează, şi anume categoriei primarilor care au fost condamnaţi, printr-o hotărāre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate. Astfel, măsura īncetării de drept a mandatului de primar, īn condiţiile prevăzute de textul de lege, se aplică īn mod egal, fără privilegii şi fără discriminări, tuturor celor care se găsesc īn ipoteza normei legale. Ceea ce critică īn realitate autorul excepţiei este modalitatea de aplicare a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e) din lege faţă de situaţia sa de fapt, ceea ce nu reprezintă īnsă o veritabilă problemă de constituţionalitate, ci un aspect asupra căruia decide instanţa de judecată īnvestită cu soluţionarea litigiului.”

7. Īnalta Curte

7.1. Cu privire la admisibilitatea sesizării

Īn raport cu dispoziţiile art. 519 din Codul de procedură civilă, se constată că sunt īndeplinite cerinţele de admisibilitate a sesizării, īntrucāt:

- sesizarea a fost formulată īntr-o cauză aflată īn stare de judecată, respectiv Dosarul nr. 3.786/115/2014 al Tribunalului Caraş-Severin - Secţia a Ii-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal;

- instanţa care a formulat sesizarea este investită cu soluţionarea cauzei īn ultimă instanţă, conform dispoziţiilor art. 69 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care dispun īn sensul că:

„Art. 69. - (1) Mandatul primarului este de 4 ani şi se exercită pānă la depunerea jurămāntului de către primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organică, īn caz de război, calamitate naturală, dezastru sau sinistru deosebit de grav.

(2) Mandatul primarului īncetează de drept īn condiţiile legii statutului aleşilor locali, precum şi īn următoarele situaţii:

a) dacă acesta se află īn imposibilitatea exercitării funcţiei datorită unei boli grave, certificate, care nu permite desfăşurarea activităţii īn bune condiţii timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic;

b) dacă acesta nu īşi exercită, īn mod nejustificat, mandatul timp de 45 de zile consecutiv.

(3) īn cazurile prevăzute la alin. (2), prefectul, prin ordin, ia act de īncetarea mandatului primarului.

(4) Ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instanţa de contencios administrativ īn termen de 10 zile de la comunicare.

(5) Instanţa de contencios administrativ este obligată să se pronunţe īn termen de 30 de zile. Īn acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărārea primei instanţe este definitivă.”

- soluţionarea pe fond a cauzei īn curs de judecată depinde de interpretarea dispoziţiilor ce formează obiectul sesizării;

- asupra chestiunii de drept Īnalta Curte nu a statuat, iar Īnalta Curte nu a fost sesizată cu soluţionarea unui recurs īn interesul legii care să vizeze această problemă de drept.

7.2. Cu privim la chestiunea de drept supusă dezlegării

Dispoziţiile relevante supuse interpretării pe calea prezentei sesizări sunt următoarele:

- art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 (forma īn vigoare la data soluţionării prezentei sesizări)

„(2) Calitatea de primar şi, respectiv, de preşedinte al consiliului judeţean īncetează, de drept, īnainte de expirarea duratei normale a mandatului īn următoarele cazuri:

e) condamnarea, prin hotărāre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;”.

- art. 57 alin. 1 şi art. 81-82 din Codul penal din 1969:

„Regimul de deţinere

Art. 57. - Executarea pedepsei īnchisorii se face, potrivit dispoziţiilor legii privind executarea pedepselor, īn locuri de deţinere anume destinate.”

„Condiţiile de aplicare a suspendării condiţionate

Art. 81. - Instanţa poate dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate persoanei fizice pe o anumită durată, dacă sunt īntrunite următoarele condiţii:

a) pedeapsa aplicată este īnchisoarea de cel mult 3 ani sau amendă;

b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa īnchisorii mai mare de 6 luni, afară de cazul cānd condamnarea intră īn vreunul dintre cazurile prevăzute īn art. 38;

c) se apreciază că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea acesteia.

Suspendarea condiţionată a executării pedepsei poate fi acordată şi īn caz de concurs de infracţiuni, dacă pedeapsa aplicată este īnchisoarea de cel mult 2 ani şi sunt īntrunite condiţiile prevăzute īn alin. 1 lit. b) şi c).

Suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu atrage suspendarea executării măsurilor de siguranţă şi a obligaţiilor civile prevăzute īn hotărārea de condamnare.

Suspendarea condiţionată a executării pedepsei trebuie motivată.

Termenul de īncercare

Art. 82. - Durata suspendării condiţionate a executării pedepsei constituie termen de īncercare pentru condamnat şi se compune din cuantumul pedepsei īnchisorii aplicate, la care se adaugă un interval de timp de 2 ani,

Īn cazul cānd pedeapsa a cărei executare a fost suspendată este amenda, termenul de īncercare este de un an.

Termenul de īncercare se socoteşte de la data cānd hotărārea prin care s-a pronunţai suspendarea condiţionată a executării pedepsei a rămas definitivă.”

Este de observat faptul că Īnalta Curte a fost sesizată cu o chestiune de drept care vizează interpretarea dispoziţiilor art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004, īn raport cu dispoziţiile art. 57 alin. 1 şi art. 81 şi 82 din Codul penal din 1969.

Deşi Codul penal din 1969 a fost abrogat de Legea nr. 187/2012, īncepānd cu data de 1 februarie 2014, Īnalta Curte este ţinută, īn limitele sesizării, să soluţioneze sesizarea numai prin raportare la dispoziţiile invocate din Codul penal din 1969, iar nu şi prin raportare la dispoziţiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, care a intrat īn vigoare la data de 1 februarie 2014.

Īn sensul celor arătate la pct. 7, īn considerentele Deciziei nr. 1.192 din 13 decembrie 2007, Curtea Constituţională a reţinut că revine instanţei judecătoreşti īnvestite cu soluţionarea litigiului competenţa de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 īn ipoteza īn care persoana care deţine una dintre calităţile enumerate de textul de lege a fost condamnată, printr-o hotărāre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate, cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

Prevederile art.15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 reglementează ipoteza īncetării de drept a calităţii de primar ori de preşedinte al consiliului judeţean īnainte de expirarea duratei normale a mandatului, īn cazul īn care persoana care deţine această calitate este condamnată, prin hotărāre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate.

Conform art. 53 din Codul penal din 1969, pedepsele aplicabile persoanei fizice se īmpart īn trei categorii, şi anume: pedepse principale (detenţiunea pe viaţă; īnchisoarea de la 15 zile la 30 de ani; amenda de la 100 lei la 50.000 lei), pedepse complementare (interzicerea unor drepturi de la 1 la 10 ani; degradarea militară) şi pedepse accesorii (interzicerea drepturilor prevăzute īn art. 64, īn condiţiile prevăzute īn art. 71).

Conform doctrinei de drept penal2, pedepsele, ca sancţiuni de drept penal, se clasifică, după obiectul asupra căruia poartă, īn următoarele categorii: a) pedepse privative de viaţă; b) pedepse corporale; c) pedepse privative/restrictive de libertate; d) pedepse privative/restrictive de drepturi; e) pedepse morale; f) pedepse pecuniare.

Tot īn doctrină, s-a afirmat că pedepsele privative de libertate sunt cele „care privesc lipsirea de libertate a infractorului pe timp determinat ori perpetuu”3.

Codul penal din 1969 reglementează doar două pedepse privative de libertate, respectiv detenţiunea pe viaţă şi īnchisoarea de la 15 zile la 30 de ani.

Elementul determinant ce formează obiectul sesizării Īnaltei Curţi vizează ipoteza īn care pedeapsa privativă de libertate, la care a fost condamnată persoana ce deţine una dintre calităţile enumerate de textul de lege, a fost individualizată īn privinţa executării, prin aplicarea dispoziţiilor art. 81 şi 82 din Codul penal din 1969, īn sensul că instanţa penală a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate, a stabilit un termen de īncercare şi a dispus, totodată, īn baza dispoziţiilor art. 71 alin. 5 din Codul penal din 1969, suspendarea, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale şi a pedepselor accesorii aplicate prevăzute de art. 64 lit. a) teza a două şi lit. b) din Codul penal din 1969.

Din analiza dispoziţiilor art. 15 alin, (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004, rezultă că legea face referire numai la tipul de pedeapsă aplicată, respectiv privativă de libertate, fără a distinge īn funcţie de modul de individualizare a executării pedepsei privative de libertate aplicate.

Cu referire la suspendarea condiţionată a executării pedepsei, īn doctrină s-a afirmat că reprezint㠄o măsură de politică penală bazată pe īncrederea īn posibilitatea īndreptării condamnatului şi pe punerea lui la īncercare īn acest scop, fiind destinată să ducă la realizarea scopului pedepsei fără executarea efectivă a acesteia, evitāndu-se astfel neajunsurile pe care le atrage după sine privaţiunea de libertate” şi, „totodată, cheltuielile pe care le implică executarea pedepsei īn penitenciar”4.

Această măsură de individualizare judiciară a pedepsei are ca efect imediat faptul c㠄pedeapsa aplicată nu se execut㔠şi, ca efecte definitive, care se produc la īmplinirea termenului de īncercare, īncetarea obligaţiei de executare a pedepsei şi reabilitarea de drept a condamnatului 5.

Conform dispoziţiilor art. 81 alin. 1 lit. a) din Codul penal din 1969, se observă că suspendarea condiţionată se poate dispune atāt atunci cānd pedeapsa aplicată este īnchisoarea de cel mult 3 ani, cāt şi atunci cānd pedeapsa aplicată este amenda. Or, este evident faptul că măsura de individualizare judiciară a pedepsei nu modifică nici caracterul privativ de libertate al pedepsei īnchisorii, după cum nu modifică nici caracterul de pedeapsă neprivativă de libertate al pedepsei amenzii.

Īn consecinţă, se poate concluziona īn sensul că suspendarea condiţionată a executării pedepsei, ca măsură de individualizare judiciară a pedepsei, nu are ca efect modificarea calificării juridice a pedepsei aplicate, īn sensul īnlăturării caracterului său privativ de libertate, ci are ca efect provizoriu neexecutarea pedepsei privative de libertate pe perioada termenului de īncercare.

Interpretarea dispoziţiilor ce formează obiectul sesizării īn sensul că acestea au īn vedere numai situaţia īn care persoana ce deţine calitatea de primar ori de preşedinte al consiliului judeţean a fost condamnată la o pedeapsă privativă, pedeapsă pe care o execută īn condiţiile art. 57 alin. 1 din Codul penal din

1969, se bazează numai pe raţiunea imposibilităţii efective de exercitare a mandatului de către o persoană lipsită de libertate deoarece execută pedeapsa īn regim de deţinere, īn penitenciar.

Dacă legiuitorul ar fi avut īn vedere o asemenea ipoteză, ar fi prevăzut īn mod expres că mandatul īncetează īn ipoteza executării īn regim de deţinere a pedepsei privative de libertate aplicate.

Īnsă textul de lege prevede că mandatul īncetează īn ipoteza condamnării la o pedeapsă privativă de libertate, iar nu īn ipoteza executării pedepsei privative de libertate.

Cu alte cuvinte, dispoziţiile art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 vizează pedeapsa aplicată, iar nu modul de executare a pedepsei aplicate.

Pentru considerentele expuse, Īnalta Curte reţine că dispoziţiile art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 sunt aplicabile īn cazul condamnării, prin hotărāre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, cu aplicarea art. 81-82, respectiv cu executarea īn alte condiţii decāt cele prevăzute de art. 57 alin. 1 din Codul penal din 1969.

Pentru considerentele arătate, īn temeiul art. 521 cu referire la art. 519 din Codul de procedură civilă,

ĪNALTA CURTE DE CASAŢIE şi JUSTIŢIE

Īn numele legii

DECIDE:

Admite sesizarea formulată de Tribunalul Caraş-Severin - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, prin īncheierea din 27 februarie 2015, pronunţată īn Dosarul nr. 3.786/115/2014, şi, īn consecinţă, stabileşte că:

Dispoziţiile art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile īn cazul condamnării, prin hotărāre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, cu aplicarea art. 81-82, respectiv cu executarea īn alte condiţii decāt cele prevăzute de art. 57 alin. (1) din Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al Romāniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată īn şedinţă publică, astăzi, 8 iunie 2015,

 

PREŞEDINTELE SECŢIEI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

IONEL BARBĂ

Magistrat-asistent-şef,

Bogdan Georgescu

 

 


1 Legea nr. 15/1968 privind Codul penal, republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogată, la data de 1 februarie 2014, prin art. 250 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea īn aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare. Īn prezenta decizie este utilizată terminologia instituită prin dispoziţiile art. 2 din Legea nr. 187/2012, cu modificările ulterioare, conform cărora: „Art. 2. - Īn cuprinsul prezentei legi, prin Codul penal din 1969 se īnţelege Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al Romāniei, republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare”.

2 Costică Bulai, Manual de drept penal. Partea generală., Editura AII, Bucureşti, 1997, pag. 288-289; Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, Drept penal romān. Partea generală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 202

3 Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, op. cit, p. 202

4 Costică Bulai, op. cit, pag. 521

5 Costică Bulai, op. cit., pag. 528 şi următoarele; Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, op.cit., p. 441-442. Īn acelaşi sens, Mihai Adrian Hotca, Drept penal. Partea generală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007, pag. 625 şi următoarele.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.