MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 476/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 476         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 30 iunie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

182. - Lege privind abilitarea Guvernului de a emite

 

603. - Decret pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 

579. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

580. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

581. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

582. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

34. - Hotărâre pentru numirea directorului Serviciului de Informaţii Externe

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            28. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

821. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului transporturilor nr. 193/2015 privind regimul de circulaţie pe podul Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8 + 988, judeţul Constanţa

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2015, şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a două sesiune ordinară a anului 2015, să emită ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Finanţe publice şi economie:

1. rectificarea bugetului de stat pe anul 2015;

2. rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015;

3. reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative;

4. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare;

5. reglementări privind cazierul fiscal;

6. măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii;

7. măsuri privind autorizarea şi plata obligaţiilor financiare la organisme şi organizaţii internaţionale la care România este parte;

8. reglementări privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective la unii operatori economici din industria de apărare;

9. reglementări privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi;

10. modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor;

11. reglementarea unor măsuri speciale în procedura de valorificare a creanţelor statului aflate în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului;

12. reglementarea unor măsuri privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a unor active şi/sau active funcţionale prin procedura de dare în plată;

13. abrogarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale „Roman” - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale „Roman” - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 560/2004;

14. măsuri de eficientizare a activităţii unor operatori economici cu capital integral sau majoritar de stat şi modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

15. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare;

16. modificarea şi completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare;

17. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările ulterioare;

18. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

19. reglementarea unor măsuri cu privire la titlurile de participare deţinute de Compania Naţională „Poşta Română” - S.A.

II. Transporturi şi infrastructură:

1. modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată;

2. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2011 privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2012, cu modificările ulterioare;

3. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

4. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004. cu modificările şi completările ulterioare;

5. Înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară;

6. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

7. măsuri privind instituirea spaţiului feroviar unic european pe teritoriul României.

III. Agricultură, dezvoltare rurală şi mediu:

1. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

2. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

3. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014;

4. modificarea art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare;

5. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

6. reglementarea unor măsuri privind reorganizarea activităţii de inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi raportarea preţurilor acestora.

IV. Afaceri interne:

1. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

2. aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate.

V. Justiţie:

- reglementări privind statutul personalului de probaţiune.

VI. Dezvoltare regională, administraţie publică, fonduri externe nerambursabile:

1. reglementarea unor măsuri în domeniul cooperării transfrontaliere, transnaţionale şi interregionale;

2. modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile;

4. modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

VII. Sănătate:

- completarea art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, republicată, cu modificările ulterioare.

VIII. Servicii sociale:

1. modificarea şi completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

2. modificarea art. 37 alin. (3) lit. e) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, precum şi abrogarea art. 11 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

IX. Educaţie şi cercetare ştiinţifică:

1. măsuri privind aprobarea şi realizarea manualelor şcolare;

2. reglementări privind asigurarea calităţii în formarea profesională a adulţilor;

3. modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare;

4. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice referitoare la Planul naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare pe perioada 2015- 2020 (PNCDI III);

5. modificarea şi completarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare;

6. măsuri privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare.

X. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege

XL Măsuri de corelare legislativă ce pot interveni în reglementarea domeniilor prevăzute la pct. I-IX

Art. 2. - În conformitate cu dispoziţiile art. 115 alin. (3) din Constituţia României, republicată, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a două sesiune ordinară a anului 2015. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 30 iunie 2015.

Nr. 182.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 30 iunie 2015.

Nr. 603.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 633/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 iulie 2015, domnul Vasile Mărăcineanu, judecător la Curtea de Apel Ploieşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 iunie 2015.

Nr. 579.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1)lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 635/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 iulie 2015, doamna Csilla-Izabella Besenyei, judecător la Judecătoria Odorheiu Secuiesc, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 iunie 2015.

Nr. 580.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin, (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 634/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 3 iulie 2015, domnul Virgil-Petru Checec, judecător la Tribunalul Bistriţa-Năsăud, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 iunie 2015.

Nr. 581.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 74/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Moraru Pompiliu Vasile i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea şi trece în rezervă cu noul grad.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

 

Bucureşti, 29 iunie 2015.

Nr. 582.

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru numirea directorului Serviciului de Informaţii Externe

 

În temeiul prevederilor art. 65 alin. (2) lit. h) din Constituţia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Mihai Răzvan Ungureanu se numeşte în funcţia de director al Serviciului de Informaţii Externe.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţa comună din 30 iunie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

TEODOR ATANASIU

 

Bucureşti, 30 iunie 2015.

Nr. 34.

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

 

Reglementările Legii nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale au transpus în legislaţia naţională Directiva 96/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii.

Potrivit normelor europene, detaşarea are o semnificaţie diferită de cea dată de art. 45 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentând, potrivit Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, situaţia în care un salariat care îşi desfăşoară activitatea într-un stat membru pentru un angajator este trimis de către angajatorul său în alt stat membru pentru a lucra în folosul unui beneficiar.

Directiva 96/71/CE defineşte lucrătorul detaşat ca fiind „un lucrător care, pe o perioadă limitată, îşi desfăşoară munca pe teritoriul unui stat membru, diferit de cel în care lucrează în mod normal”, definiţie care rezultă şi din art. 3 din Legea nr. 344/2006. Referitor la detaşarea realizată de angajatorii din România pe teritoriul altor state ale Uniunii Europene nu există nici la ora actuală o reglementare specifică, singura instituţie similară fiind cea a detaşării reglementate de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Absenţa unui cadru legal specific a condus, în practică, la aplicarea şi interpretarea în mod diferit, de către angajatori, a detaşării transfrontaliere, noţiune care nu trebuie confundată cu cea din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Elementele care determină promovarea prezentei ordonanţe de urgenţă au în vedere:

- preîntâmpinarea situaţiilor legate de perturbarea semnificativă a activităţii operatorilor economici afectaţi de legislaţia privind regimul fiscal aplicabil lucrătorilor detaşaţi, cum ar fi cele privind blocarea conturilor operatorilor economici de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală care, în urma controalelor efectuate, au dispus sancţiuni pecuniare pentru nerespectarea regimului de impozitare aferent veniturilor de natură salarială, putându-se ajunge până la suspendarea activităţii operatorilor economici în cauză;

- îndreptarea situaţiilor apărute în practică din cauza interpretărilor diferite a legislaţiei actuale privind acordarea drepturilor de care pot beneficia salariaţii în desfăşurarea activităţilor rezultate din detaşarea externă.

Oportunitatea urgentării adoptării prezentului act normativ rezultă din necesitatea introducerii unor clarificări care să elimine confuziile menţionate anterior, precum şi pentru evitarea situaţiilor generatoare de procese în instanţă, cu costurile aferente acestora.

Adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă va genera un beneficiu general ceea ce ar face posibil respectarea principiilor echităţii şi egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii detaşaţi în cadrul prestării de servicii transnaţionale, precum şi eficienţei şi eficacităţii muncii pentru această categorie de salariaţi, în contextul aplicării unor măsuri de anulare a unor obligaţii fiscale.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Legea nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 24 iulie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1 - Prevederile prezentei legi se aplică:

a) întreprinderilor stabilite pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene care, în cadrul prestării de servicii transnaţionale, detaşează pe teritoriul României salariaţi cu care au stabilite raporturi de muncă în condiţiile stabilite la art. 4 alin. (1);

b) întreprinderilor stabilite pe teritoriul României care, în cadrul prestării de servicii transnaţionale, detaşează, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, salariaţi cu care au stabilite raporturi de muncă, în condiţiile stabilite la art. 4 alin. (2).”

2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) în sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) salariat detaşat pe teritoriul României - salariatul unui angajator stabilit pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, care în mod normal lucrează într-un alt stat decât România, dar care este trimis să lucreze pentru o perioadă de timp limitată pe teritoriul României, atunci când angajatorul ia una dintre măsurile prevăzute la art. 4 alin. (1);

b) salariat detaşat de pe teritoriul României - salariatul unui angajator stabilit pe teritoriul României, care în mod normal lucrează în România, dar care este trimis să lucreze pentru o perioadă de timp limitată pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, atunci când angajatorul ia una dintre măsurile prevăzute la art. 4 alin. (2);

c) salariu minim - salariul minim aplicabil pe teritoriul României pentru salariatul detaşat pe teritoriul României, respectiv salariul minim aplicabil pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, pentru salariatul detaşat de pe teritoriul României;

d) cheltuieli generate de detaşare - orice cheltuieli cu transportul, cazarea şi masa, efectuate în scopul detaşării;

e) indemnizaţie specifică detaşării - indemnizaţia acordată în vederea compensării inconvenientelor cauzate de detaşare.

(2) în sensul prezentei legi, noţiunea de «salariat» este cea reglementată în legislaţia română.

(3) Pe întreaga perioadă a detaşării salariatul detaşat îşi va păstra raportul de muncă direct cu angajatorul care l-a detaşat.”

3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Prezenta lege se aplică în măsura în care întreprinderile prevăzute la art. 1 lit. a) iau una dintre următoarele măsuri cu caracter transnaţional:

a) detaşarea unui salariat pe teritoriul României, în numele întreprinderii şi sub coordonarea acesteia, în cadrul unui contract încheiat între întreprinderea care face detaşarea şi beneficiarul prestării de servicii care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, dacă există un raport de muncă, pe perioada detaşării, între salariat şi întreprinderea care face detaşarea;

b) detaşarea unui salariat la o unitate situată pe teritoriul României sau la o întreprindere care aparţine grupului de întreprinderi, situată pe teritoriul României, dacă există un raport de muncă, pe perioada detaşării, între salariat şi întreprinderea care face detaşarea;

c) punerea (a dispoziţie a unui salariat, de către un agent de muncă temporară, la o întreprindere utilizatoare stabilită sau care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, dacă există un raport de muncă, pe perioada detaşării, între salariat şi agentul de muncă temporară.

(2) Prezenta lege se aplică în măsura în care întreprinderile prevăzute la art. 1 lit. b) iau una dintre următoarele măsuri cu caracter transnaţional:

a) detaşarea unui salariat de pe teritoriul României, în numele întreprinderii şi sub coordonarea acesteia, în cadrul unui contract încheiat între întreprinderea care face detaşarea şi beneficiarul prestării de servicii care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, dacă există un raport de muncă, pe perioada detaşării, între salariat şi întreprinderea care face detaşarea;

b) detaşarea unui salariat de pe teritoriul României la o unitate sau ia o întreprindere care aparţine grupului de întreprinderi, situată pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, dacă există un raport de muncă, pe perioada detaşării, între salariat şi întreprinderea care face detaşarea;

c) punerea la dispoziţie a unui salariat, de către un agent de muncă temporară, la o întreprindere utilizatoare stabilită sau care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, dacă există un raport de muncă, pe perioada detaşării, între salariat şi agentul de muncă temporară.”

4. Articolul 5 se abrogă.

5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Salariaţii detaşaţi pe teritoriul României în cadrul prestării de servicii transnaţionale beneficiază, indiferent de legea aplicabilă raportului de muncă, de condiţiile de muncă stabilite prin legea română şi/sau prin contractul colectiv de muncă încheiat la nivel sectorial, cu aplicabilitate extinsă la întreg sectorul de activitate, conform prevederilor legale, cu privire la:

a) durata maximă a timpului de muncă şi durata minimă a repausului periodic;

b) durata minimă a concediilor anuale plătite;

c) salariul minim, inclusiv compensarea sau plata muncii suplimentare;

d) condiţiile de punere la dispoziţie a salariaţilor, în special de către agenţii de muncă temporară;

e) sănătatea şi securitatea în muncă;

f) măsurile de protecţie aplicabile condiţiilor de muncă pentru femeile însărcinate sau pentru cele care au născut recent, precum şi pentru copii şi tineri;

g) egalitatea de tratament dintre bărbaţi şi femei, precum şi alte dispoziţii în materie de nediscriminare.

(2) în sensul prevederilor prezentei legi, noţiunea de salariu minim prevăzută la alin. (1) lit. c) este cea prevăzută de legea română şi/sau contractul colectiv de muncă încheiat la nivel sectorial, cu aplicabilitate extinsă la întreg sectorul de activitate, conform prevederilor legale.”

6. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Salariaţii detaşaţi de pe teritoriul României în cadrul prestării de servicii transnaţionale beneficiază, indiferent de legea aplicabilă raportului de muncă, de condiţiile de muncă stabilite prin acte cu putere de lege, acte administrative prin convenţii colective sau sentinţe arbitrale de generală aplicare valabile în statul membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, pe al cărui teritoriu sunt prestate serviciile, cu privire la:

a) durata maximă a timpului de muncă şi durata minimă a repausului periodic;

b) durata minimă a concediilor anuale plătite;

c) salariul minim, inclusiv compensarea sau plata muncii suplimentare;

d) condiţiile de punere la dispoziţie a salariaţilor, în special de către agenţii de muncă temporară;

e) sănătatea şi securitatea în muncă;

f) măsurile de protecţie aplicabile condiţiilor de muncă pentru femeile însărcinate sau pentru cele care au născut recent, precum şi pentru copii şi tineri;

g) egalitatea de tratament dintre bărbaţi şi femei, precum şi alte dispoziţii în materie de nediscriminare.

(2) în sensul prevederilor prezentei legi, noţiunea de «salariu minim» prevăzută la alin. (1) lit. c) este definită de legislaţia şi/sau practica statului membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene, pe al cărui/cărei teritoriu este detaşat salariatul.”

7. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

„Art. 71. - Personalului angajatorilor stabiliţi pe teritoriul României, care efectuează operaţiuni de transport internaţional, fiind trimis să lucreze pentru o perioadă de timp limitată pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene şi care nu se încadrează în situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (2), i se aplică prevederile art. 43 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi beneficiază de drepturile prevăzute la art. 44 alin. (2) din acelaşi act normativ.”

8. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Dispoziţiile” prezentei legi nu limitează aplicarea condiţiilor de muncă mai favorabile pentru salariaţii detaşaţi de către întreprinderile care sunt stabilite pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, la întreprinderile care sunt stabilite pe teritoriul României.

(2) Dispoziţiile prezentei legi nu limitează aplicarea condiţiilor de muncă mai favorabile pentru salariaţii detaşaţi de către întreprinderile care sunt stabilite pe teritoriul României la întreprinderi care sunt stabilite pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene.”

9. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Întreprinderile care nu sunt stabilite pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, care detaşează salariaţi pe teritoriul României, nu pot beneficia de un tratament mai favorabil decât întreprinderile stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene.”

10. La articolul 12, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) în scopul punerii în aplicare a prevederilor prezentei legi, Inspecţia Muncii este autoritatea publică cu atribuţii de birou de legătură, care efectuează schimbul de informaţii cu instituţiile competente din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană.

(2) Inspecţia Muncii comunică instituţiilor competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, precum şi Comisiei Europene informaţii referitoare la calitatea sa de autoritate cu atribuţii de birou de legătură.”

11. Articolul 16 se abrogă.

Art. II. - Legea nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 24 iulie 2006, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul transporturilor,

Iulian-Ghiocel Matache,

secretar de stat Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

 

Bucureşti, 30 iunie 2015.

Nr. 28.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului transporturilor nr. 193/2015 privind regimul de circulaţie pe podul Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8 + 988, judeţul Constanţa

În temeiul art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 1 din Ordinul ministrului transporturilor nr. 193/2015 privind regimul de circulaţie pe podul Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8 + 988, judeţul Constanţa, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 13 martie 2015, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se aprobă regimul de circulaţie pe podul Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8 + 988, judeţul Constanţa, în perioada cuprinsă între 16 martie 2D15 şi 15 septembrie 2015, după cum urmează:

a) va fi permisă circulaţia tuturor categoriilor de autovehicule pe cele 4 benzi de circulaţie aferente podului, excepţie făcând autovehiculele şi coloanele agabaritice;

b) restricţionarea vitezei de circulaţie la 50 km/h, pe toată lungimea podului, pe cele 4 benzi de circulaţie.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Iulian-Ghiocel Matache,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 iunie 2015.

Nr. 821.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.