MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 303/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 303         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 4 mai 2015

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 117 din 10 martie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin (1) lit. c) şi ale art. 691 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului  

 

Decizia nr. 156 din 17 martie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal  

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

284. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea de Administrarea Participaţiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

 

285. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială “Electrocentrale Bucureşti” - .SA, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei. Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

 

286. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială RADIOACTIV MINERAL MĂGURELE - SA., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei. Comerţului şi Turismului

 

287. - Hotărâre pentru completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 201-4-2018

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.439/C. - Ordin al ministrului justiţiei pentru modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.820/C/2011 privind actualizarea numărului notarilor publici pentru anul 2011  

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

            16. - Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 70 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial

 

ACTE ALE AUTORITĂTII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

            799. - Decizie privind sancţionarea Societăţii ARCA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 

Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din oraşul Luduş, judeţul Mureş, cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială  

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 117

din 10 martie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. (1) lit. c) şi ale art. 691 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Bianca Drăghici - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. (1) lit. c) şi ale art. 691 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, excepţie ridicată de Cristian Păunescu în Dosarul nr. 1.358/104/2014 al Tribunalului Olt - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 652D/2014.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât dispoziţiile criticate stabilesc condicile ieşirii la pensie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea din 25 iunie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 1.358/104/2014, Tribunalul Olt - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. (1) lit. c) şi ale art. 691 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului.

5. Excepţia a fost ridicată de Cristian Păunescu într-o cauză având ca obiect anulare act administrativ.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate “sunt discriminatorii, întrucât fac diferenţieri în cadrul aceleiaşi profesii privind limita de vârstă în grad profesional până la care poliţiştii pot fi menţinuţi în serviciu la ieşirea la pensie. Astfel, consideră că sunt îngrădite drepturile şi libertăţile numai anumitor categorii de poliţişti, respectiv poliţiştii care nu au gradul profesional de chestor şi studii superioare, pentru care limita de vârstă în grad profesional este considerată cea din anexa nr. 6 la Legea nr. 263/2010, fiind menţinuţi în serviciu până la vârsta de 60 de ani doar poliţiştii cu grad profesional de chestor şi studii superioare”.

7. Tribunalul Olt - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal îşi exprimă opinia în sensul că dispoziţiile legale criticate sunt compatibile cu prevederile constituţionale invocate, întrucât nu conţin norme de natură să ducă la încălcarea principiului egalităţii în faţa legii şi a autorităţilor publice, a dreptului la muncă, precum şi a dreptului la pensie,

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile art. 69 alin. (1) lit. c) şi ale art. 691 din Legea nr. 360/2002 sunt constituţionale. Astfel, consideră că dispoziţiile legale criticate, instituind condiţiile în care încetează raporturile de serviciu ale poliţiştilor, chestorilor şefi de poliţie şi chestorilor generali de poliţie, în special, la împlinirea limitei de vârstă în grad profesional, precum şi posibilitatea menţinerii acestora în funcţie, nu afectează un drept fundamental prevăzut de Constituţie şi nu instituie o obligaţie corelativă pentru autorităţi. Prin urmare, reglementarea procedurii de încetare a raporturilor de serviciu şi de trecere la pensie pentru limită de vârstă intră în competenţa exclusivă a legiuitorului.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 69 alin. (1) lit. c) şi ale art. 69i din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu următorul cuprins:

- Art. 69 alin. (1) lit. c): “Încetarea raporturilor de serviciu ale poliţistului se dispune în mod corespunzător de către persoanele care, potrivit art. 15, au competenţa de acordare a gradelor profesionale şi are loc: [...]

c) la împlinirea limitei de vârstă în grad profesional;”;

- Art. 691: “(1) Limitele de vârstă în gradul profesional până la care poliţiştii pot fi menţinuţi în serviciu sunt vârstele standard de pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de legislaţia de asigurări sociale şi pensii care reglementează sistemul public de pensii pentru instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

(2) Chestorii de poliţie, chestorii principali de poliţie, chestorii şefi de poliţie şi chestorii generali de poliţie sunt menţinuţi în serviciu după împlinirea vârstei standard de pensionare până la vârsta de 60 de ani sau încetează raporturile de serviciu, la cerere, în condiţiile prevederilor legale în vigoare.

(3) După împlinirea vârstei de 60 de ani, poliţiştii prevăzuţi la alin. (2) pot fi menţinuţi în serviciu până la împlinirea vârstei de 62 de ani, la cerere, dacă starea de sănătate le permite rezolvarea în foarte bune condiţii a atribuţiilor ce le revin, cu aprobarea anuală a ministrului administraţiei şi internelor.

(4) în raport cu nevoile de încadrare, poliţiştii, alţii decât cei prevăzuţi fa alin. (2), pot fi menţinuţi în serviciu după împlinirea vârstei standard de pensionare până la vârsta de 60 de ani, după cum urmează:

a) cu aprobarea anuală a ministrului administraţiei şi internelor, pentru ofiţerii de poliţie;

b) cu aprobarea anuală a inspectorilor generali/similari, pentru agenţii de poliţie.”

13. În opinia autorului excepţiei dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 15 alin. (1) - Universalitatea, art. 16 alin. (1) şi (2) - Egalitatea în drepturi, art. 41 alin. (1) - Munca şi protecţia socială a muncii şi art. 47 alin. (2) - Nivelul de trai.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile de lege criticate nu reglementează condiţiile de acordare a pensiei poliţiştilor, ci instituie limitele de vârstă în gradul profesional până la care poliţiştii pot fi menţinuţi în serviciu, după cum urmează:

- Chestorii de poliţie, chestorii principali de poliţie, chestorii şefi de poliţie şi chestorii generali de poliţie sunt menţinuţi în serviciu până la vârsta de 60 ani; de asemenea, ei pot fi menţinuţi în serviciu până la vârsta de 62 de ani, la cerere, în anumite condiţii: dacă starea de sănătate le permite şi cu aprobarea anuală a ministrului administraţiei şi internelor;

- ceilalţi poliţişti pot fi menţinuţi în serviciu până la vârstele standard de pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de legislaţia de asigurări sociale şi pensii. Potrivit art. 54 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, vârsta standard de pensionare pentru poliţişti este de 60 ani, însă atingerea acestei vârste se realizează treptat (vârsta de 60 ani se atinge în anul 2030 prin creşterea eşalonată, începând cu ianuarie 2011, a vârstei de 55 ani), conform eşalonării prevăzute de anexa nr. 6 la lege - Vârste standard de pensionare, stagii complete şi stagii minime de cotizare în specialitate, pentru cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale -, de asemenea, potrivit alin. (4) al art. 691 din Legea nr. 360/2002, aceşti poliţişti pot fi menţinuţi în serviciu, până la vârsta de 60 ani, cu aprobarea anuală a ministrului administraţiei şi internelor (pentru ofiţerii de poliţie) sau cu aprobarea anuală a inspectorilor generali/similari (pentru agenţii de poliţie).

15. Cu privire la critica referitoare la încălcarea art. 16 din Constituţie, aşa cum a statuat Curtea Constituţională în mod constant în jurisprudenţa sa, principiul constituţional al egalităţii în drepturi presupune instituirea unui tratament egal pentru situaţii care, în funcţie de scopul urmărit, nu sunt diferite. De aceea, el nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune soluţii diferite pentru situaţii diferite. (A se vedea Decizia nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994).

16. Or, Curtea observă că dispoziţiile de lege criticate prevăd beneficiul menţinerii în serviciu după împlinirea vârstei standard de pensionare pentru ambele categorii de poliţişti la care se referă autorul excepţiei, adică, pe de-o parte, chestorii de poliţie, chestorii principali de poliţie, chestorii şefi de poliţie şi chestorii generali de poliţie (care pot fi menţinuţi în funcţie până la vârsta de 62 ani), iar, pe de altă parte, ceilalţi poliţişti (care pot fi menţinuţi în funcţie până la vârsta de 60 ani).

17. De altfel, această posibilitate reprezintă un beneficiu acordat de legiuitor pentru anumite categorii socioprofesionale (de exemplu, militari, poliţişti, magistraţi, profesori), neexistând un drept al menţinerii în serviciu după împlinirea vârstei standard de pensionare. Cu atât mai puţin, acest beneficiu nu reprezintă un drept fundamental. În consecinţă, Curtea reţine că dispoziţiile de lege criticate nu instituie un drept, ci doar o vocaţie, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, respectiv cererea persoanei pentru menţinerea în activitate şi dacă starea de sănătate îi permite rezolvarea în foarte bune condiţii a atribuţiilor ce îi revin, cu aprobarea anuală a ministrului administraţiei şi internelor.

18. Prin urmare, Curtea constată că textele de lege supuse controlului de constituţionalitate nu contravin art. 16 din Constituţie, chiar dacă instituie o diferenţiere cu privire la menţinerea în serviciu după împlinirea vârstei standard de pensionare între cele două categorii de poliţişti la care se referă autorul excepţiei, aceasta are la bază un criteriu obiectiv şi rezonabil şi se explică prin diferenţa de grade profesionale dintre cele două categorii.

19. Referitor la critica privind încălcarea art. 41 alin. (1) din Constituţie, Curtea reţine că, potrivit acestui text constituţional, dreptul la muncă nu poate fi îngrădit, iar alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă. Or, dispoziţiile de lege criticate nu vizează dreptul la muncă sau componentele sale (libertatea alegerii profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, libertatea alegerii locului de muncă), ci posibilitatea menţinerii în serviciu a poliţiştilor, după împlinirea vârstei standard de pensionare.

20. În ceea ce priveşte susţinerea autorului excepţiei privind încălcarea art. 47 alin. (2) din Constituţie, potrivit căruia cetăţenii au dreptul la pensie, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată, de vreme ce dispoziţiile de lege criticate nu reglementează condiţiile de acordare a pensiilor poliţiştilor, ci doar beneficiul menţinerii în serviciu după împlinirea vârstei standard de pensionare.

21. Având în vedere aceste argumente, Curtea reţine că şi critica referitoare la încălcarea art. 15 alin. (1) este neîntemeiată, deoarece, potrivit normei constituţionale invocate, cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea.

22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Cristian Păunescu în Dosarul nr. 1.358/104/2014 al Tribunalului Olt - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 69 alin. (1) lit. c) şi ale art. 691 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului sunt constituţionale în raport cu criticile formulate. Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Olt - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 10 martie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUTIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Bianca Drăghici

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 156

din 17 martie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, excepţie ridicată din oficiu în Dosarul nr. 2.299/280/2014 al Judecătoriei Piteşti - Secţia penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 789D/2014.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, deoarece este atributul exclusiv al legiuitorului de a dispune cu privire la politica penală pe care o adoptă.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 5 august 2014, pronunţată în Dosarul nr. 2.299/280/2014, Judecătoria Piteşti - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor “art. 250 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal în ceea ce priveşte abrogarea art. 2721 din Legea nr. 15/1968 privind Codul penal”, excepţie ridicată din oficiu de instanţă într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cauze penale în care se fac cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunii de sfidare a organelor judiciare prevăzută de art. 2721 din Codul penal din 1969.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că prevederile legale menţionate sunt neconstituţionale, deoarece actualul Cod penal a abrogat vechea infracţiune de sfidare a organelor judiciare, elementele materiale ale vechii infracţiuni neregăsindu-se în noile reglementări prevăzute de art. 278 şi art. 279 referitoare la încălcarea solemnităţii şedinţei şi la Ultrajul judiciar. Se arată că prin abrogarea art. 2721 din Codul penal din 1969 s-a creat un tratament diferenţiat, având în vedere că fapta funcţionarului public (judecător, procuror, organ de cercetare penală, poliţist, jandarm) de a adresa cuvinte jignitoare persoanelor în exercitarea atribuţiilor de serviciu este sancţionată de legea penală, constituind infracţiunea de purtare abuzivă prevăzută de art. 296 din Codul penal, iar fapta persoanei care în aceleaşi împrejurări adresează funcţionarului public (judecător, procuror, organ de cercetare penală, poliţist, jandarm) cuvinte insultătoare nu reprezintă infracţiune. Totodată, scoaterea de sub incidenţa legii penale a acestor manifestări este de natură a acorda posibilitatea adresării de cuvinte jignitoare faţă de judecători, procurori, organe de cercetare penală, poliţişti sau jandarmi atunci când aceştia sunt chemaţi să înfăptuiască justiţia, ajungându-se în consecinţă la defăimarea statului, care este interzisă prin art. 30 alin. (7) din Constituţie.

6. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

7. Avocatul Poporului apreciază că, dimpotrivă, dispoziţiile art. 2721 din Codul penal din 1969 se regăsesc, în funcţie de modalitatea de săvârşire, fie în art. 278 referitor la încălcarea solemnităţii şedinţei, fie în art. 257 referitor la Ultraj sau art. 279 referitor la Ultrajul judiciar din actualul Cod penal. Prin urmare, legiuitorul nu a lăsat fără protecţie penală modalitatea de exercitare a libertăţii de exprimare dincolo de limitele constituţionale stabilite, sens în care Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.

8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 250 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare 8 Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, care, potrivit art. 247, a intrat în vigoare la data de 1 februarie 2014. Prevederile contestate au următorul conţinut: “La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 15/1968 privind Codul penal, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare.”

11. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 16 referitor la Egalitatea în drepturi şi art. 30 alin. (6) şi (7) referitor la limitele libertăţii de exprimare.

12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate. Curtea constată că autorul excepţiei porneşte de la premisa potrivit Căreia valorile sociale ocrotite de legea penală prin incriminarea anterioară în art. 2721 din Codul penal din 1969 nu mai sunt protejate de actualul Cod penal, situaţie care duce la afectarea principului egalităţii în drepturi în faţa legii şi la depăşirea limitelor constituţionale impuse libertăţii de exprimare.

13. Astfel, incriminarea/dezincriminarea unor fapte ori reconfigurarea elementelor constitutive ale unei infracţiuni, ţin de marja de apreciere a legiuitorului, marjă care nu este absolută, ea fiind limitată de principiile, valorile şi existenţele constituţionale. În cauza de faţă, Curtea reţine că prin reglementarea protecţiei penale a faptelor care produc anumite consecinţe, legiuitorul s-a plasat în interiorul aceste marje, întrucât nicio dispoziţie constituţională nu obligă explicit/implicit la stabilirea unui standard de referinţă care să determine în mod automat incriminarea într-o variantă identică a faptei de sfidare a organelor judiciare. În acest context, în acord cu dispoziţiile art. 61 din Legea fundamentală, unica autoritate legiuitoare a ţării are deplina libertate de reglementare cu privire la politica penală pe care înţelege să o implementeze.

14. Cu privire la critica referitoare la încălcarea principiului egalităţii în faţa legii, în mod constant, Curtea a statuat în jurisprudenţa sa că, situaţiile în care se află anumite categorii de persoane trebuie să difere în esenţă pentru a se justifica deosebirea de tratament juridic, iar această deosebire de tratament trebuie să se bazeze pe un criteriu obiectiv şi raţional. Această soluţie este în concordanţă şi cu jurisprudenţa constantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului, conform căreia orice diferenţă de tratament, făcută de stat între indivizi aflaţi în situaţii analoage, trebuie să-şi găsească o justificare obiectivă şi rezonabilă. Or, în prezenta cauză, persoanele la care se face referire nu se regăsesc în situaţii identice, întrucât în cazul infracţiunii prevăzute de art. 296 din Codul penal subiectul activ este circumstanţiat În persoana aflată în exercitarea atribuţiilor de serviciu iar în cazul infracţiunii prevăzute de art. 2721 din Codul penal din 1969 subiect activ este orice persoană care participă sau asistă la o procedură care se desfăşoară în faţa instanţei sau a organului de urmărire penală. Prin urmare, ţinând seama de valorile sociale ocrotite de legea penală referitoare la fapte în legătură cu serviciul şi la fapte care împiedică înfăptuirea justiţiei se justifică un tratament neomogen, principiul egalităţii în faţa legii presupunând instituirea unui tratament egal pentru situaţii care, în funcţie de scopul urmărit, nu sunt diferite (a se vedea Decizia nr. 633 din 19 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 20 ianuarie 2015 şi Decizia nr. 379 din 26 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 590 din 7 august 2014).

15. De asemenea, dispoziţiile constituţionale referitoare la art. 30 alin. (6) şi (7) din Constituţie referitor la limitele libertăţii de exprimare, nu au incidenţă în cauză, întrucât în mod eronat se reţine că noul Cod penal nu mai protejează relaţiile sociale referitoare la înfăptuirea justiţiei. Dimpotrivă, în funcţie de modul de săvârşire, se poate constata că vechea infracţiune se regăseşte fie în art. 278 referitor la încălcarea solemnităţii şedinţei, fie în art. 257 referitor la Ultraj sau art. 279 referitor la Ultrajul judiciar din actualul Cod penal. Aşa fiind, excepţia de neconstituţionalitate urmează a fi respinsă ca neîntemeiată.

16. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată din oficiu în Dosarul nr. 2.299/280/2014 al Judecătoriei Piteşti - Secţia penală şi constată că dispoziţiile art. 250 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Piteşti - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 17 martie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul energiei, Întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncit, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 29 aprilie 2015.

Nr. 284.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

50.000

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

50.000

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

20.681

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

19.681

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

27.793

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

20

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

2.409

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

1488,3

C1

ch. cu salariile

13

1.443

C2

bonusuri

14

45

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

15

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

477

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

429

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

-10.541

2

 

Cheltuieli financiare

20

1.000

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

20.319

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

4.691

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

24.628

 

1

 

Rezerve legale

25

1.231

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

11..356

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

0

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

12.040

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

6.020

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

6.020

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

6.020

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

8.965

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

8.965

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

20

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

19

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

6.528

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

6.330

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

 

8

 

Plăţi restante

55

 

9

 

Creanţe restante

56

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială “Electrocentrale Bucureşti” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială “Electrocentrale Bucureşti - S A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 29 aprilie 2015.

Nr. 285.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială “Electrocentrale Bucureşti” - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

1.949.026

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1.940.926

 

 

a)

Venituri totale de exploatare neinfluenţate de veniturile din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital

2a

1.940.926

 

 

b)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

c)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

8.100

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

1.889.026

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1.852.536

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

1.417.150

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

15.720

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

130.905

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

106.808

C1

ch. cu salariile

13

95.402

C2

bonusuri

14

11.406

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

663

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

23.434

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

288.761

2

 

Cheltuieli financiare

20

36.490

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

60.000

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

16.144

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

43.856

 

1

 

Rezerve legale

25

3.000

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

19.723

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

9.510

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

11.623

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

1.057

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

11.623

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

11.334

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

289

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

139.161

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

139.161

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

2.195

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

2.198

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

3.977

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.617

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

3.523,45

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

969

8

 

Plăţi restante

55

142.670

9

 

Creanţe restante

56

2.293.558

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială RADIOACTIV MINERAL MĂGURELE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială RADIOACTIV MINERAL MĂGURELE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Mihai Tudose

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 29 aprilie 2015.

Nr. 286.

 

ANEXĂ

 

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: S.C. RADIOACTIV MINERAL MĂGURELE - S A.

Sediul/Adresa: Şoseaua de centură nr. 50, localitatea Măgurele, judeţul Ilfov

Cod unic de înregistrare: R016695222

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

1.272

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1.272

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

0

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

1.042

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1.042

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

217

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

40

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

627

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

350

C1

ch. cu salariile

13

350

C2

bonusuri

14

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

97

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

180

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

158

2

 

Cheltuieli financiare

20

0

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

230

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

230

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

0

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

0

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

22

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

22

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

1.326

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.326

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

58

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

619

8

 

Plăţi restante

55

860

9

 

Creanţe restante

56

138


*) Rd.50 = Rd-155 din Anexa de fundamentare nr. 2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. *1.234/2007 ale Consiliului şi ale Regulamentului delegat (UE) nr. 612/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului prin modificarea Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei în ceea ce priveşte noile măsuri din cadrul programelor naţionale de sprijinire a sectorului vitivinicol,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După alineatul (1) al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014- 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 18 iulie 2014, cu completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

“(11) Pentru măsura prevăzută la art. 2 lit. b), beneficiarii sunt producătorii din sectorul vitivinicol - persoane juridice, forme asociative profesionale ale producătorilor din sectorul vitivinicol şi/sau organizaţii interprofesionale din sectorul vitivinicol şi/sau instituţii sau autorităţi publice, după caz, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(12) În cazul instituţiilor sau autorităţilor publice, accesarea măsurii prevăzute la art. 2 lit. b) se poate face numai în asociere, încheiată în condiţiile legii, cu una sau mai multe dintre formele asociative profesionale prevăzute la alin. (11).”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 aprilie 2015.

Nr. 287.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.820/C/2011 privind actualizarea numărului notarilor publici pentru anul 2011

 

Având în vedere Sentinţa Curţii de Apel Craiova nr. 363 din 17 octombrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 225/54/2012*, rămasă irevocabilă prin Decizia nr. 1.003 din 5 martie 2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia contencios administrativ şi fiscal, prin care a fost admisă în parte acţiunea formulată de reclamanta Creţan Carmen Mihaela în contradictoriu cu Camera Notarilor Publici Craiova, Uniunea Naţională a Notarilor Publici, Ministerul Justiţiei, Deaconu Claudia Georgiana şi Mărăcine Ramona Poliana,

văzând Hotărârea nr. 1 din 7 aprilie 2015 a Biroului executiv al Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, ratificată prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici nr. 21 din 21 aprilie 2015, prin care se propune actualizarea numărului notarilor publici pentru Camera Notarilor Publici Craiova,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.820/C/2011 privind actualizarea numărului notarilor publici pentru anul 2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 14 septembrie 2011, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1- - Pentru anul 2011 se actualizează la 2.412 numărul total al notarilor publici din localităţile aflate în circumscripţia fiecărei judecătorii şi din municipiul Bucureşti, din care 2.191 de notari publici în funcţie, 74 de notari publici suspendaţi şi 147 de locuri vacante, potrivit anexelor nr. 1-15*), care fac parte integrantă din prezentul ordin, întocmite pentru fiecare cameră a notarilor publici, şi situaţiei centralizate prevăzute în anexa nr. 16, care face parte integrantă din prezentul ordin.”

2. Anexa nr. 7 se modifică în sensul prevederii unui post vacant în judeţul Dolj, circumscripţia Judecătoriei Craiova, localitatea Craiova.

3. În anexa nr. 16, punctul 7 şi rubrica “Total” vor avea următorul cuprins:

 

 

 

Numărul locurilor actualizate în anul 2011

 

Numărul locurilor vacante destinate

 

Nr. crt.

Camera Notarilor Publici

Numărul locurilor ocupate de notari în funcţie

Total

Examenului de notar public pentru notarii stagiari

Concursului de notar public

Soluţionării cererilor de schimbare a sediilor

Numărul notarilor publici suspendaţi

„7

Craiova

140

128

9

5

3

1

3

...

...

...

...

...

...

...

...

...

 

Total

2412

2191

147

100

24

23

74”

 

Art. II. - Serviciul profesii juridice conexe şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justiţiei,

Alin Lucian Antochi,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 aprilie 2015.

Nr. 1.439/C.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 70 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, începând cu data de 29 aprilie 2015, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic o monedă din argint dedicată împlinirii a 70 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial.

Art. 2. - Caracteristicile monedei sunt următoarele:

Valoare nominală

10 lei

Metal

argint

Titlu

999%0

Formă

rotundă

Diametru

37 mm

Greutate

31,103 g

Calitate

proof

Cant

zimţat

Aversul monedei prezintă un ofiţer român din timpul celui de-al Doilea Război Mondial care ţine în braţe un copil, simbolizând bucuria victoriei; inscripţia “ROMANIA”, anul de emisiune “2015”, stema României şi valoarea nominală “10 LEI”.

Reversul monedei redă o compoziţie care ilustrează distrugerile provocate de cel de-al Doilea Război Mondial, inscripţiile “ÎNCHEIEREA CELUI DE- AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL”, “70 ANI” şi “1945” - anul terminării războiului.

Art. 3. - Monedele din argint, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de broşuri de prezentare a emisiunii numismatice, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.

Art. 4. - Monedele din argint dedicate aniversării a 70 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulaţie, în scop numismatic, a acestor monede din argint se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, laşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 20 aprilie 2015.

Nr. 16.

 

ACTE ALE AUTORITĂTII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii ARCA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130/30.04.2013, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) coroborate cu ale art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în şedinţa din data de 18 martie 2015, Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat Referatul de constatare întocmit de Direcţia reglementare-autorizare cu nr. SA-DRA 1.243 din 3 martie 2015, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea ARCA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în localitatea Constanţa, Şos. Mangaliei nr. 74, C1, camera 4, judeţul Constanţa, J13/2276/24.11.2014, CU119077960/06.10.2006, RBK-395/15.02.2007,

şi a constatat următoarele:

Societatea ARCA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S R.L, nu a comunicat în termen de 10 zile vacantarea funcţiei de conducător executiv şi nu a depus în termenul legal documentaţia completă pentru aprobarea unui nou conducător executiv. Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) Sit. h) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 13 alin. (5), art. 14 alin. (1)şi (2) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de aceste motive, pentru fapta nelegală reţinută în sarcina Societăţii ARCA BROKER DE ASIGURARE- REASIGURARE - S.R.L. prin Referatul de constatare nr. SA-DRA 1.243 din 3 martie 2015, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

în şedinţa din data de 18 martie 2015,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi k), precum şi ale art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea ARCA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în localitatea Constanţa, Şos. Mangaliei nr. 74, C1, camera 4, judeţul Constanta, J13/2276/24.11.2014, CUI 19077960/06.10.2006, RBK-395/15.02.2007, cu interzicerea temporară a exercitării activităţii până la aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a conducătorului executiv care să îndeplinească condiţiile prevăzute în Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activităţii de intermediere, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Brokerul de asigurare are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi interzicerea temporară a exercitării activităţii de intermediere în asigurări, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. - Reluarea activităţii Societăţii ARCA BROKER DE ASÎGURARE-REASIGURARE - S.R.L se dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Art. 4. - (1) împotriva prezentei decizii, Societatea ARCA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 23 aprilie 2015.

Nr. 799.

 

ORAŞUL LUDUŞ

SERVICIUL ASISTENŢA SOCIALĂ

 

LISTA

cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din oraşul Luduş, judeţul Mureş, cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistentă socială

 

Nr. crt.

Denumirea asociaţiei/fundaţiei

Număr beneficiari

Judeţul

Cuantumul subvenţiei aprobate lunar/lei

1.

Asociaţia “Impuls”

10

Mureş

1.750

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 şi 220 bis din 1 aprilie 2015, se fac următoarele rectificări:

- în anexa 17, la lit. A pct. 1 nr. crt. 98; în loc de: “... Babeş-Papanicolau” se va citi: „… Babeş-Papanicolau *1)”;

- în anexa 22, la cap. I lit. B pct. 8 de la “NOTĂ pentru litera B:”, în loc de: “se acordă pacienţilor...care în luna respectivă nu beneficiază de...”se va citi: “se pot acorda pacienţilor... care în luna respectivă beneficiază de...”.

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.