MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 306/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 306         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 5 mai 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

35. - Hotărâre privind eliberarea domnului Horia Georgescu din funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate

 

DECRETE

 

439. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

440. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

441. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Bazei 3 Logistice Teritoriale “Marea Neagră”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

32. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2014

 

568. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea poziţiilor nr. 4, 10, 13, 14, 18, 19, 26, 28, 35, 37 şi 41 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 412/2015 privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2015, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTĂRÂRE

privind eliberarea domnului Horia Georgescu din funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate

 

Având în vedere demisia domnului Horia Georgescu din funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate, înregistrată la Secretariatul Consiliului Naţional de Integritate cu nr. 5 din 18 martie 2015, transmisă Senatului prin scrisoarea domnului Ciprian Ciucu, preşedintele Consiliului Naţional de Integritate,

în temeiul prevederilor art. 25 lit. a) şi art. 26 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 83 din

Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul îl eliberează pe domnul Horia Georgescu din funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate ca urmare a demisiei sale din data de 16 martie 2015, funcţia devenind vacantă.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 mai 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 4 mai 2015.

Nr. 35.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 411/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Liliana Lunescu, judecător la Tribunalul Dâmboviţa, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 mai 2015.

Nr. 439.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 410/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Cristina Diana Ben Ezra, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, în prezent detaşată la Consiliul Superior al Magistraturii, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 mai 2015.

Nr. 440.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Bazei 3 Logistice Teritoriale “Marea Neagră”

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Bazei 3 Logistice Teritoriale “Marea Neagră”.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 mai 2015.

Nr. 441.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor

în funcţie de rata inflaţiei din anul 2014

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 469 din 11 martie 2015, întocmit de Direcţia generală afaceri interne şi administraţie din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b), art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare ŞI pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 şi 611 bis din 18 august 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează, ca urmare a actualizării tarifelor În funcţie de rata inflaţiei din anul 2014*:

1. Anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa nr. I.

2. La anexa nr. 2, literele B şi C vor avea următorul cuprins:

“B. TARIF

pentru controalele veterinare executate asupra operaţiunilor de export la punctele de trecere a frontierei de stat, asupra mărfurilor supuse controlului veterinar

 

Nr. crt.

Acţiunea efectuata

Tarif/mijloc de transport

- lei -

1.

Verificarea documentelor sanitare veterinare însoţitoare şi a îndeplinirii condiţiilor sanitare veterinare de export al mărfurilor supuse controalelor sanitare veterinare de frontieră

43

 

C. TARIF

pentru asistenţa sanitară veterinară acordată în posturile de trecere a frontierei

 

Nr. crt.

Acţiunea efectuată

Tarif/acţiune

- lei -

1.

Acordarea asistenţei veterinare animalelor de companie, în timpul călătoriei, la solicitarea proprietarului

64”

 

            3. La anexa nr. 3, literele B, C şi D vor avea următorul cuprins:

            “B. Tariful pentru cheltuielile de personal care desfăşoară activitatea de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală

 

Nr. crt.

Etapele aferente realizării unui control oficial în domeniul alimentar

Cheltuieli pentru salariu/ persoană/h

(lei)

Cheltuieli necesare perfecţionării/ persoană/h

(lei)

Total cheltuieli/h

(lei)

1.

Pregătirea controlului, studierea facilităţilor şi documentaţiei deţinute de operatorii economici, astfel încât să fie capabili să îşi îndeplinească atribuţiile în mod adecvat

22

1

23

2.

Realizarea controlului

22

1

23

3.

Analiza activităţii de control şi stabilirea concluziilor

22

1

23

TOTAL:

66

3

69


* Inflaţia a fost calculată până la luna decembrie 2014.C. Tariful pentru acţiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimală

 

            C. Tariful pentru acţiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimală

 

 

Loturi ≤ 15 tone

Loturi > 15 tone

Distanţa până la locul de prelevare ≤ 80 km

68 lei

79 lei

Distanţa până la locul de prelevare > 80 km

92 lei

98 lei

 

            D. Tarif pentru înregistrarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor de vânzare directă sau vânzare cu amănuntul

 

Nr. crt.

Unitatea

Tariful de înregistrare

- lei/unitate -

1.

Carne, lapte şi produse din lapte:

Carmangerie, măcelărie, centru de sacrificare a păsărilor şi/sau a lagomorfelor la nivelul fermei sau al exploataţiei, centru de prelucrare a laptelui

360 - persoane juridice

10 - persoane fizice

Centru de colectare a vânatului sălbatic

240

2.

Peşte şi produse din pescuit, miere şi alte produse din miere şi ouă pentru consum: - centru de colectare a peştelui, magazin de desfacere a peştelui, pescărie, centru de

colectare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor, punct de debarcare, centru de extracţie, colectare a mierii şi a altor produse apicole, centru de colectare a ouălor

240

Ambarcaţiune de pescuit, stupină, magazin de desfacere a mierii de albine şi a altor produse apicole

120

3.

Unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de comercializare a alimentelor şi unităţi care desfăşoară alte activităţi în domeniu: restaurant, indiferent de specific, laborator de cofetărie şi/sau patiserie, pensiuni turistice, unităţi de vânzare prin internet, staţie de spălare şi dezinfecţie a mijloacelor de transport

360

Pizzerie, cantină, cofetărie/patiserie, magazin alimentar, depozit alimentar, catering

240

Hipermarket/Supermarket

601

4.

Activităţi de prelucrare şi conservare a fructelor şi legumelor

Unităţi de prelucrare a cartofilor şi de producţie a produselor din cartofi în scop alimentar

240

Unităţi de conservare şi fabricare a sucurilor/concentratelor de fructe şi legume

240

Unităţi de fabricare a produselor alimentare din fructe şi legume (inclusiv gemuri, marmelade şi jeleuri)

240

5.

Activităţi de fabricare a uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale Unităţi pentru producţia şi prelucrarea uleiurilor vegetale brute şi rafinate

360

Unităţi pentru fabricarea margarinei, a amestecurilor pentru tartine şi a grăsimilor de gătit combinate

360

Unităţi pentru producţia făinei oleaginoase nedegresate

240

6.

Activităţi de fabricare a produselor de morărit, a amidonului şi a produselor din amidon Unităţi de morărit şi măcinat

240

Unităţi pentru fabricarea cerealelor pentru micul dejun şi a premixurilor

360

Unităţi pentru fabricarea amidonului, a glutenului, a glucozei, a siropului de glucoză şi a maltozei

240

Unităţi pentru măcinarea legumelor

240

7.

Activităţi de fabricare a altor produse alimentare

Unităţi pentru fabricarea pâinii, produselor proaspete şi conservate de patiserie, produselor proaspete şi uscate de panificaţie, plăcintelor, checurilor, tartelor, biscuiţilor, pişcoturilor, prăjiturilor conservate, fabricarea produselor pentru gustări dulci sau sărate etc.

360

Unităţi pentru fabricarea zahărului, a produselor zaharoase, a gumei de mestecat, a ciocolatei şi a produselor din cacao etc.

360

Unităţi pentru fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuşcuşului, pastelor făinoase şi a altor produse făinoase similare

240

Unităţi pentru prelucrarea cafelei, ceaiului şi pentru fabricarea condimentelor

360

Unităţi pentru fabricarea preparatelor alimentare omogenizare şi a alimentelor dietetice

360

Unităţi pentru fabricarea produselor alimentare congelate

240

Unităţi pentru fabricarea altor produse alimentare de origine nonanimală neclasificate în altă parte

240

Unităţi de fabricare a produselor alimentare confiate/deshidratate (legume, fructe, coji de fructe şi alte părţi de plante - confiate, deshidratate, uscate, glasate sau cristalizate)

240

Unităţi pentru producţia, procesarea şi comercializarea ciupercilor

240

8.

Activităţi de fabricare a băuturilor

Unităţi pentru fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie şi a băuturilor alcoolice distilate

360

Unităţi pentru fabricarea vinului, cidrului şi a altor vinuri din fructe

360

Unităţi pentru fabricarea berii, a malţului şi a altor băuturi nedistilate obţinute prin fermentaţie

360

Unităţi pentru fabricarea de ape minerale şi băuturi răcoritoare nealcoolice

360

9.

Alte activităţi

Unităţi de ambalare şi/sau îmbuteliere a produselor alimentare de origine nonanimală

240

Unităţi de fabricare a îngheţatei

240

Depozit alimentar/frigorific pentru produse de origine nonanimală

360

Depozit pentru seminţe de consum

240

Unităţi de comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală congelate

360

Unităţi de producere a ambalajelor pentru produsele alimentare ce vin în contact cu alimentele

120

Mijloc de transport al produselor de origine nonanimală

120”

 

4. Anexele nr. 4-6 se înlocuiesc cu anexele nr. II-IV.

Art. II. - Anexele nr. I-IV*) fac parte integrantă din prezentul ordin,

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Dumitru Bălculescu

 

Bucureşti, 27 martie 2015.

Nr. 32


*) Anexele nr. I-IV se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 306 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr.1.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea poziţiilor nr. 4,10,13,14,18,19,26,28,35, 37 şi 41 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 412/2015 privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2015, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 4.351 din 4 mai 2015 al Direcţiei management şi structuri unităţi sanitare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 449/2014 privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2014-2016,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Poziţiile nr.4, 10,13,14, 18, 19, 26,28,35, 37 şi 41 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 412/2015 privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2015, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 14 aprilie 2015, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Judeţul

PNP 2015

“4

BACĂU

3282

 

.............

 

10

BUZĂU

1858

 

.............

 

13

CLUJ

6282

14

CONSTANŢA

4438

 

.............

 

18

GALAŢI

2867

19

GIURGIU

683

 

.............

 

26

MARAMUREŞ

2538

 

.............

 

28

MUREŞ

3981

 

.............

 

35

SUCEAVA

2904

 

.............

 

37

TIMIŞ

5072

 

.............

 

41

VRANCEA

1294”

 

            Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

 

Bucureşti, 4 mai 2015.

Nr. 568.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.