MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 309/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 309         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 6 mai 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

293. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada ianuarie-august 2014 în agricultură, în sectorul vegetal

 

294. - Hotărâre privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023    

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

522. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2015  

 

527. - Ordin al ministrului sănătăţii privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din Ministerul Sănătăţii, din unităţile sanitare finanţate integral de la bugetul de stat, precum şi pentru personalul ale cărui drepturi se asigură din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii  

 

882. - Ordin al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013

 

883. - Ordin al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 189 “Stagii de practică pentru studenţi” finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” .

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada ianuarie-august 2014 în agricultură,

în sectorul vegetal

            În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre instituie o schemă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, denumit în continuare Regulament de minimis în sectorul agricol.

(2) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema este exceptată de la obligaţia de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

(3) Prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis se aplică pentru toate suprafeţele afectate de fenomene hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-august 2014 şi dovedite prin procese-verbale de constatare a pagubelor produse.

(4) Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică următoarelor categorii de ajutoare:

a) ajutoarelor a căror valoare este fixată pe baza preţului sau a cantităţii de produse cumpărate sau introduse pe piaţă;

b) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

c) ajutoarelor condiţionate de utilizarea cu precădere a produselor naţionale faţă de produsele importate.

Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciţii financiare, respectiv exerciţiul financiar în cauză şi două exerciţii financiare precedente, nu depăşeşte suma de 15.000 de euro, stabilită prin Regulamentul de minimis în sectorul agricol;

b) întreprindere - orice entitate care, potrivit pct. 4 din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;

c) întreprindem unică - reprezintă, potrivit art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare: o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi, sau o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi, sau o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia, sau o întreprindere care este acţionar ori asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective;

d) fenomene hidrometeorologice nefavorabile - grindină, ploi torenţiale, viituri, inundaţii, infiltraţii de apă produse de ploi torenţiale, vânt puternic, căderi masive de zăpadă, îngheţ;

e) culturi agricole - culturi de grâu, porumb, sorg, floarea-soarelui, răpită, orz, legume în câmp, pepeni, cartofi, secară, triticale, ovăz, soia, orzoaica, sfeclă de zahăr, lucerna, căpşuni, muştar şi tutun;

f) culturi în spaţii protejate - suprafeţele din sere şi/sau solare, cultivate cu legume şi/sau pentru producere de răsaduri şi/sau flori;

g) plantaţii pomicole - suprafeţe cu livezi, pepiniere pomicole, arbuşti fructiferi şi terenul în pregătire pentru livezi;

h) plantaţii viticole - suprafeţe cu vii, pepiniere viticole şi terenul în pregătire pentru vii;

i) autoritatea competentă - direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, autorităţi responsabile cu administrarea schemei de ajutor de minimis,

j) proces-verbal de constatare a pagubelor produse - document întocmit de către comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi/sau de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi/sau de către comisiile locale alcătuite din specialişti pentru evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, constituite potrivit legii.

Art. 3. - (1) Schema are ca scop acordarea de ajutoare de minimis întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru compensarea pierderilor datorate fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-august 2014 asupra culturilor agricole/culturilor în spaţii protejate/plantaţiilor pomicole/viticole.

(2) Acordarea compensaţiilor prevăzute la alin. (1) are la bază procesele-verbale de constatare a pagubelor produse.

 

CAPITOLUL II

Beneficiari, criterii de eligibilitate, cuantumul sprijinului financiar şi modalitatea de acordare a ajutorului

 

Art. 4. - Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt întreprinderile/întreprinderile unice definite la art. 2 lit. b) şi c) care exploatează culturi agricole/culturi în spaţii protejate/plantaţii pomicole/viticole, şi care, după caz:

a) depun cereri de ajutor în bâza prezentei hotărâri, în calitate de producători agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol sau în calitate de producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, sau în calitate de producători agricoli persoane juridice, precum şi oricăror forme asociative cu/sau fără personalitate juridică constituite potrivit legii; sau

b) au cereri de ajutor înregistrate la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza Hotărârii Guvernului nr. 865/2014 privind aprobarea schemei “Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada ianuarie-august 2014 care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal”.

Art. 5. - Ajutoarele de minimis se acordă beneficiarilor prevăzuţi la art. 4 care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative de eligibilitate:

a) sunt înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cu culturile agricole/culturi în spaţii protejate/plantaţiile pomicole/viticole, afectate de fenomenele hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-august 2014;

b) deţin procese-verbale de constatare a pagubelor;

c) nu au beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 606/2014 privind aprobarea schemei “Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole în spaţii protejate” care se acordă în agricultură, în sectorul vegetai, în cazul întreprinderilor/întreprinderilor unice care solicită acordarea ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre pentru culturi în spaţii protejate.

Art. 6. - (1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

(2) Cuantumul maxim al sprijinului financiar este următorul:

a) grâu, porumb, sorg, floarea-soarelui, răpită, orz, secară, triticale, ovăz, soia, orzoaica - 335 lei/ha;

b) legume în câmp, pepeni - 610 lei/ha;

c) cartof - 700 lei/ha;

d) plantaţii pomicole - 1.200 lei/ha;

e) plantaţii viticole - 500 lei/ha;

f) sfeclă de zahăr - 400 lei/ha;

g) lucernă, muştar, tutun - 250 lei/ha;

h) căpşuni - 300 lei/ha;

i) culturi în spaţii protejate - 1.200 lei/ha.

(3) Sprijinul financiar prevăzut la alin. (2) se calculează pentru fiecare beneficiar în funcţie de suprafaţa/suprafeţele cu care este înscris în procesul-verbal de constatare a pagubelor

(4) Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi echivalentul în lei al sumei de 15.000 de euro pe durata a 3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.

(5) Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc întreprinderilor într-o singură tranşă, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 7. - Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt de 28.229,00 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2015, la capitolul 83.01 “Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare”, titlul 40.15 “Sprijinirea producătorilor agricoli”.

 

CAPITOLUL III

Reguli procedurale

 

Art. 8. - (1) Pentru obţinerea ajutorului de minimis, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 lit. a) depun cererea de ajutor de minimis, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarele documente, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri:

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;

b) copie a atestatului de producător;

c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică;

d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

e) adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafaţa de teren utilizată de solicitant în anul 2014 în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;

f) copie a procesului-verbal de constatare a pagubelor.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) sunt prezentate în original şi în copie, în vederea certificării de reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin înscrierea pe copie a sintagmei “conform cu originalul”.

(3) Cererile prevăzute la art. 4 lit. b), precum şi documentele însoţitoare ale acestora, inclusiv procesele-verbale de constatare a pagubelor, înregistrate la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 865/2014, se iau în considerare la analiza, calculul, determinarea şi acordarea sprijinului financiar prevăzut de prezenta hotărâre.

(4) în situaţia în care solicitantul deţine în exploataţie suprafeţe de teren care sunt situate în judeţe diferite, acesta poate formula cereri de sprijin financiar, care se depun la fiecare dintre direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti implicate.

Art. 9. - (1) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează documentele în Registrul judeţean de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, verifică conformitatea datelor înregistrate, calculează, determină şi aprobă sumele aferente reprezentând sprijin financiar, pentru fiecare beneficiar în parte.

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi cererilor şi documentelor însoţitoare acestora, inclusiv proceselor-verbale de constatarea pagubelor, prevăzute la art. 8 alin. (3).

Art. 10. - (1) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, potrivit art. 6 alin. (4)

(2) în cazul prevăzut la art. 8 alin. (4), direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti implicate determină sumele cuvenite beneficiarului astfel:

a) dacă totalul sumelor care se cuvin beneficiarului se încadrează în plafonul maxim, respectiv echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro/3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente, fiecare direcţie pentru agricultură judeţeană aprobă suma calculată;

b) dacă totalul sumelor care se cuvin beneficiarului depăşeşte plafonul maxim, direcţia pentru agricultură judeţeană la care suma calculată este cea mai mare aplică o reducere corespunzătoare a acestei sume până la concurenţa totalului drepturilor de plată cu plafonul maxim, respectiv cu echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro/3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.

(3) Din sumele de plată rezultate se scad, după caz, sumele acordate anterior în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 562/2012 privind aprobarea schemei .Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-februarie 2012 asupra culturilor de legume şi/sau flori în spaţii protejate” care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, ale Hotărârii Guvernului nr. 897/2012 privind schema “Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole” care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, ale Hotărârii Guvernului nr. 859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 962/2013 privind aprobarea acordării de ajutoare de minimis pentru conservarea raselor locale de animale în pericol de abandon şi ale Hotărârii Guvernului nr. 606/2014, precum şi alte ajutoare de minimis acordate producătorilor agricoli în anul 2014.

Art. 11. - Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti întocmesc Situaţia centralizatoare cu sumele necesare pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada ianuarie-august 2014 în agricultură, în sectorul vegetal, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, pe care o transmit Direcţiei generale buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 8 alin. (1).

Art. 12. - (1) Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale centralizează solicitările formulate de către direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi transmite Ministerului Finanţelor Publice situaţia centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(2) în cazul în care suma totală rezultată din centralizarea solicitărilor formulate de către direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti depăşeşte bugetul total al schemei de ajutor, prevăzut la art. 7, situaţia centralizatoare prevăzută la alin. (1) va cuprinde sumele aprobate fiecărei direcţii pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, reduse proporţional cu procentul de depăşire.

Art. 13. - (1) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislaţiei în vigoare, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (2), dacă este cazul.

Art. 14. - (1) Registrele de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar acordat potrivit prezentei hotărâri se păstrează la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.

(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti întocmesc Lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis şi sumele acordate potrivit prezentei hotărâri, precum şi orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de ajutor de minimis în exerciţiul financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.

(3) Lista se publică pe site-ul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi se transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru publicare pe site-ul oficial la instituţiei.

Art. 15. - (1) Ajutoarele de minimis acordate în temeiul prevederilor prezentei hotărâri sunt avute în vedere pentru a fi deduse din orice schemă viitoare de ajutor de stat aprobată pentru aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea/valoarea maximă stabilită pentru respectivul ajutor de stat.

(2) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele aferente solicitării ajutorului prevăzut de schema de minimis sau încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Sumele reprezentând ajutor necuvenit, prevăzute la alin. (2), se recuperează de la beneficiarii ajutorului de stat, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(4) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, verifică permanent modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri de către beneficiarii sumelor reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis.

Art. 16. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 17. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 865/2014 privind aprobarea schemei “Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada ianuarie-august 2014 care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 14 octombrie 2014, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniei Constantin

Ministrul finanţelor publice

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 aprilie 2015.

Nr. 293.

 

ANEXA Nr. 1

 

CERERE

pentru ajutor de minimis în agricultură

(model)

 

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ……………………. /Municipiului Bucureşti

Numărul şi data din Registrul judeţean de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis………………. / …………………….

Se aprobă suma de …………………….(*) lei

 

Verificat

Reprezentant DAJ:

Numele, prenumele/Semnătura …………………….

Aprobat

Director executiv

Numele şi prenumele ………………

Semnătura

Ştampila

Numele şi prenumele persoanei fizice

 

 

Numele şi prenumele împuternicitului

(pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)

 

Nr. şi data împuternicirii/procurii notariale

 

CNP titular/împuternicit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa

Judeţul/Sectorul

Localitatea

Satul/Strada

Nr. Codul unic poştal

Bl.

Ap.

Telefonul

Fax

E-mail

Trezoreria/Banca

Sucursala/Agenţia/Filiala

 

 

IBAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea persoanei juridice/PFA/ÎÎ/ÎF

 

Cod unic de înregistrare (CUI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod de identificare fiscală (CIF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele titularului/administratorului/reprezentantului legal

Prenumele titularului/administratorului/reprezentantului legal

 

 

CNP titular/împuternicit/reprezentant legal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sediul social al persoanei juridice/PFA/ ÎÎ /ÎF

Judeţul/Sectorul

Localitatea

Satul/Strada

Nr.

Codul poştal

Bl.

Ap.

Telefonul

Fax

E-mail

Trezoreria/Banca

Sucursala/Agenţia/Filiala

 

 

IBAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Suma se aprobă după aplicarea prevederilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 293/2015, după caz.

Solicit sprijin financiar prin ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada ianuarie-august 2014 în agricultură, în sectorul vegetal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 293/2015, în conformitate cu datele din Procesul-verbal de constatare nr. din întocmit cu ocazia verificării suprafeţelor afectate.

 

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

 

NOTĂ:

Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti împuternicit cu primirea şi verificarea cererii şi a documentelor însoţitoare.

Declaraţii şi angajamente

Declar că am depus/nu am depus o altă cerere pentru acordare de ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada ianuarie-august 2014 în agricultură, în sectorul vegetal, la Direcţia pentru agricultură judeţeană ……………… /a municipiului Bucureşti.

Declar că:

- am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 606/2014 privind aprobarea schemei “Ajutoare

de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole în spatii protejate” care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal;

Da |_| Suma ………………   Nu |_|

- am beneficiat de ajutoare de minimis 1 n temeiul Hotărârii Guvernului nr. 562/2012 privind aprobarea schemei “Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-februarie 2012 asupra culturilor de legume şi/sau flori în spaţii protejate” care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal;

Da |_| Suma ………………   Nu |_|

- am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 897/2012 privind schema “Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole”, care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal;

Da |_| Suma ………………   Nu |_|

- am beneficiat de ajutoare de minimis În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui, cu modificările ulterioare;

Da |j Suma Nu |_l

- am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 962/2013 privind aprobarea acordării de ajutoare de minimis pentru conservarea raselor locale de animale în pericol de abandon;

Da |J Suma Nu |J

- am beneficiat de alte ajutoare de minimis care fac obiectul altor acte normative.

Da |_| Suma ………………   Nu |_|

 

Declar că întreprinderea se încadrează în categoria întreprinderilor unice definite la art. 2 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 293/2015 privind acordarea unor ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada ianuarie-august 2014 în agricultură, în sectorul vegetal, având în componenţă următoarele întreprinderi ………. (*), întreprinderi ce cad sub incidenţa prezentului ajutor de minimis, precum şi a ajutoarelor de minimis listate mai sus.

Da |_|      Nu |_|

 

Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control şi să înapoiez, la cererea motivată a direcţiilor pentru agricultură judeţene sau a altor instituţii abilitate, suma care a fost virată de acestea subtitlul de ajutor de minimis, fără a prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte potrivit prevederilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.

Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice

 

Beneficiar,

…………………………….

(semnătura şi ştampila, după caz)

 

(*) Lista include denumirea, sediul, datele de contact.

 

ANEXA Nr. 7

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ………………………/a Municipiului Bucureşti

 

REGISTRUL

judeţean de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis

 

(model)

 

Nr. crt./data

Producător agricol

(numele şi prenumele, denumirea, CNP/CUI, localitatea)

Cerere pentru ajutor de minimis

(nr./data)

Suprafaţa pentru care se solicită sprijinul

Proces-verbal de constatare (nr./data)

Suma totală aprobată (*)

(lei)

Din care pe culturi

(lei)

Total

(ha)

Din care

(pe culturi)

(ha)

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Nu poate depăşi valoarea de 66.000 lei (echivalentul în lei a 15.000 euro).

 

Întocmit

…………………………………………….

(numele şi prenumele, funcţia, semnătura, ştampila)

 

ANEXA Nr. 3

 

            MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ………………. /a Municipiului Bucureşti

 

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE

cu sumele necesare pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada ianuarie-august 2014 în agricultură, în sectorul vegetal

 

(model)

 

Nr. crt.

Număr beneficiari

Suprafaţa pentru care se acordă sprijin

Suma aprobată

Total

(ha)

Din care pe culturi

(ha)

Total

(lei)

Din care pe culturi

(lei)

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

Director executiv,

…………………………………………….

(numele şi prenumele, semnătura, ştampila)

Întocmit

…………………………………………….

(numele şi prenumele, funcţia, semnătura)

 

ANEXA Nr. 4

 

            MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

Se aprobă

Ordonator principal de credite,

…………………………………………….

SITUAŢIE CENTRALIZATOARE

(model)

 

Nr. crt.

Judeţul

Suma totală aprobată

(lei)

(0)

(1)

(2)

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

...

 

 

TOTAL:

 

 

 

Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene

Director general,

………………………………………

(semnătura şi ştampila)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (12) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile referitoare la înregistrarea imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, precum şi alte măsuri aplicabile, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 31/2014 privind ratificarea Acordului preventiv pentru facilitatea de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de împrumutător, şi România, în calitate de împrumutat, şi Banca Naţională a României, în valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 19 noiembrie 2013, şi a Memorandumului de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Bruxelles la 6 noiembrie 2013,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023, denumit în continuare Program naţional, gestionat, în condiţiile legii, de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenţia Naţională.

(2) Programul naţional poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii.

Art. 2. - (1) Scopul Programului naţional constă în realizarea înregistrării sistematice a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară la nivelul întregii ţări, în aplicarea dispoziţiilor art. 9 alin. (11) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.

(2) înregistrarea sistematică a imobilelor se realizează în cadrul unui proces complex, care include în principal următoarele: realizarea de campanii de informare şi conştientizare publică a cetăţenilor, identificarea imobilelor şi a deţinătorilor, realizarea de măsurători cadastrale, colectarea actelor juridice de la deţinători, integrarea şi prelucrarea datelor şi întocmirea documentelor cadastrale, afişarea publică a documentelor cadastrale, înregistrarea şi soluţionarea cererilor de rectificare formulate de proprietari/posesori, actualizarea documentelor cadastrale şi deschiderea cărţilor funciare, în conformitate cu reglementările în vigoare.

(3) Finanţarea Programului naţional se asigură din veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale, în condiţiile legii.

(4) Principalii beneficiari ai rezultatelor directe, corespunzătoare acţiunilor din Programul naţional, sunt proprietarii, posesorii ori alţi deţinători ai imobilelor, identificaţi potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. (2) lit. f) din lege.

Art. 3. - Principalele activităţi care se realizează potrivit legislaţiei în vigoare, precum şi sumele estimate din venituri proprii ale Agenţiei Naţionale pentru realizarea Programului naţional în perioada 2015-2023 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - (1) Desfăşurarea activităţilor Programului naţional se asigură conform unui plan de acţiuni anual, în limita fondurilor aprobate, potrivit legii.

(2) Planul de acţiuni anual şi detalierea fondurilor alocate se aprobă de către Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale prin hotărâre în conformitate cu reglementările în vigoare.

(3) în aplicarea hotărârii consiliului de administraţie prevăzute la alin. (2) se emite, potrivit competenţelor legale, ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Acţiunile nefinalizate se includ în planul de acţiuni anual din anul următor, în condiţiile alin. (2).

(5) Veniturile proprii rămase neutilizate la sfârşitul anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, potrivit legii.

Art. 5. - (1) în cadrul Agenţiei Naţionale se constituie o comisie privind prioritizarea unităţilor administrativ-teritoriale la nivelul fiecărui judeţ, în vederea includerii acestora în Programul naţional, în conformitate cu reglementările în vigoare.

(2) Membrii comisiei sunt specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale, care sunt numiţi prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale şi îşi desfăşoară activitatea în baza unei proceduri elaborate în acest sens.

(3) Comisia prevăzută la alin. (1) prioritizează unităţile administrativ-teritoriale, urmărind acoperirea nefracţionată a teritoriului judeţului, ţinând cont de cel puţin unul dintre următoarele criterii:

a) unităţi administrativ-teritoriale care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură de interes naţional;

b) unităţi administrativ-teritoriale care fac obiectul realizării unor proiecte de dezvoltare locală;

c) unităţi administrativ-teritoriale care prezintă aşezări informate ale comunităţilor aflate în condiţii de sărăcie extremă.

(4) Lista unităţilor administrativ-teritoriale întocmită în condiţiile alin. (3), inclusiv pentru municipiul Bucureşti, se aprobă de Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale prin hotărâre.

(5)în aplicarea hotărârii consiliului de administraţie prevăzute la alin. (4) se emite, potrivit competenţelor legale, ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) în funcţie de suprafaţa totală a judeţului, inclusiv a municipiului Bucureşti, Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale aprobă procedura de alocare a sumelor pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică şi alocarea anuală a acestora, potrivit legii.

(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), unităţile administrativ-teritoriale pentru care au fost iniţiate, potrivit reglementărilor în vigoare, procedurile pentru înregistrarea sistematică a imobilelor până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sunt considerate ca fiind incluse în prezentul Program naţional.

Art. 6. - (1) în vederea realizării Programului naţional, în cadrul Agenţiei Naţionale şi instituţiilor subordonate se organizează compartimente funcţionale de înregistrare sistematică a proprietăţilor imobiliare, ale căror atribuţii se stabilesc prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, conform reglementărilor în vigoare.

(2) Pentru implementarea Programului naţional, în cadrul Agenţiei Naţionale şi instituţiilor sale subordonate se înfiinţează un număr de maximum 600 de posturi pe perioadă determinată, pe durata Programului naţional, cu finanţare din venituri proprii, distinct faţă de numărul de posturi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1,288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările ulterioare.

(3) Posturile prevăzute la alin. (2) sunt remunerate la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare din cadrul Agenţiei Naţionale sau al instituţiilor subordonate, după caz, potrivit legii.

Art. 7. - (1) Pentru realizarea Programului naţional, Agenţia Naţională poate utiliza mijloacele de transport proprii şi pe cele ale instituţiilor sale subordonate.

(2) Cheltuielile cu carburantul pentru mijloacele de transport utilizate în acest scop se suportă din venituri proprii şi sunt evidenţiate distinct faţă de cele subvenţionate de la bugetul de stat

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 448/2013 privind stabilirea proiectului “Sistemul informatic integrat de cadastru şi publicitate imobiliară pentru mediul urban” ca proiect de infrastructură şi desemnarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine ca unitate de achiziţii centralizată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 15 iulie 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 29 aprilie 2015.

Nr. 294..

 

ANEXĂ

 

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI

ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, precum şi sumele estimate din venituri proprii pentru realizarea Programului naţional de cadastru şi carte funciari în perioada 2015-2023

 

Principalele activităţi şi acţiuni

Sumele estimate pentru realizarea activităţilor Programului naţional de cadastru şi carte funciară în perioada 2015-2023

- mii lei -

1. MĂSURĂTORI CADASTRALE

realizate în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 2.337 de unităţi administrativ-teritoriale şi alte operaţiuni care privesc desfăşurarea procesului de înregistrare sistematică a proprietăţilor, cuprinzând în principal:

a) identificarea imobilelor şi a deţinătorilor;

b) colectarea actelor juridice;

c) prelucrarea datelor şi întocmirea documentelor tehnice cadastrale, prevăzute de art. 12 alin. (1) din lege;

d) recepţia documentelor tehnice cadastrale;

e) publicarea documentelor tehnice cadastrale în cadrul unui proces de afişare publică;

f) soluţionarea cererilor de rectificare şi actualizarea documentelor tehnice cadastrale;

g) deschiderea cărţilor funciare şi închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară.

2.177.955

2. ACTIVITĂŢI DE GEODEZIE, CARTOGRAFIE, TOPOGRAFIE ŞI FOTOGRAMMETRIE

a) Realizarea de ortofotoplanuri în 320 de unităţi administrativ-teritoriale din mediul urban: scara 1:500 şi scara 1:1000

b) Mentenanţa şi dezvoltarea Sistemului românesc de determinare a poziţiei (ROMPOS)

96.620

3. ACTIVITAŢI DE INFORMARE ŞI CONŞTIENTIZARE A PUBLICULUI

a) Elaborarea, editarea şi distribuirea de materiale de informare şi conştientizare a publicului cu privire la înregistrarea sistematică a proprietăţilor

b) Realizarea de campanii de informare publică organizate la nivel naţional şi local

22.323

4. DEZVOLTAREA ŞI MENTENANŢA SISTEMELOR INFORMATICE

a) Dezvoltarea sistemelor informatice în vederea creşterii capacităţii de stocare a datelor şi optimizării fluxurilor de lucru

b) Mentenanţa sistemelor informatice

c) Instruirea specialiştilor în utilizarea sistemelor informatice

206.318

5. CONVERSIA ÎN FORMAT DIGITAL A DOCUMENTELOR ANALOGICE

a) Conversia în format digital a cărţilor funciare analogice

b) Conversia în format digital a planurilor de amplasament şi delimitare analogice

345.509

6. TEHNICA DE CALCUL ŞI DE STOCARE

a) Dotarea cu echipamente de calcul - servere lamelare RISC, sisteme de stocare, calculatoare, staţii de lucru/grafice, scanere, copiatoare etc.

b) Amenajarea centrului de salvare/recuperare a datelor în caz de dezastru

33.868

7. ALTE ACTIVITAŢI CE DECURG DIN DERULAREA PROGRAMULUI NAŢIONAL

a) Plata certificatelor emise de notarul public în aplicarea dispoziţiilor art. 9 alin. (31), coroborat cu art. 9 alin. (11) din lege

b) Servicii de comunicaţii

c) Instruirea personalului de specialitate în domeniul înregistrării sistematice

d) Instruirea personalului de specialitate din Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile subordonate în domenii specifice de activitate

e) Organizare şi logistică pentru realizarea de seminare cu reprezentanţii autorităţilor locale în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023

f) Monitorizarea socială a grupurilor vulnerabile în cadrul înregistrării sistematice, în vederea asigurării condiţiilor de participare a persoanelor vulnerabile la procesul de înregistrare gratuită a proprietăţilor

g) Realizarea controlului calităţii lucrărilor de înregistrare sistematică

h) Contractarea de servicii de inventariere, legare şi arhivare a documentelor rezultate în urma procesului de înregistrare

i) Dotări specifice implementării Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 necesare Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiilor subordonate

j) Alte activităţi necesare, potrivit legii

1.168.293

TOTAL:

4.050.885

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2015

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările

ulterioare, şi al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare, şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna mai 2015 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 2.000 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 180 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 5 mai 2015.

Nr. 522.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna mai 2015

 

            Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna mai 2015, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea unor emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitaţiei

Data emisiunii

Data scadenţei

Nr. de zile

Valoare emisiune

- lei -

R01516CTN086

18.05.2015

20.05.2015

18.05.2016

364

400.000.000

R01515CTN096

25.05.2015

27.05.2015

25.11.2015

182

400.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

(2) în cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Numărul de tranşe valorice, la rate diferite ale randamentului, nu este restricţionat,

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit astfel cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

(5) în cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat ai randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 5.000 lei.

Art. 6. - Preţul şi randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

P = 1 - d x r /360

Y = r/P,

în care:

P = preţul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;

d = numărul de zile până la scadenţă;

r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y= randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, în intervalul orar 10,00-12,00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 8. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna mai 2015

 

            Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna mai 2015, Ministerul Finanţelor Publice anunţă redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 3, 5 şi 7 ani şi organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON) astfel:

 

Cod ISIN*)

Data licitaţiei

Dala SSON

Data emisiunii

Data scadenţei

Maturitate

- nr. ani -

Maturitate reziduală

- nr. ani -

Rată

Cupon

- % -

Dobânda acumulată

- lei/titlu -

Valoare nominală licitaţie de referinţă

- lei -

Valoare nominală SSON

- lei -

R01418DBN040

11.05.2015

12.05.2015

13.05.2015

17.01.2018

3

2,68

3,25

51,64

400.000.000

60.000.000

R01419DBN014

14.05.2015

15.05.2015

18.05.2015

24.06.2019

5

4,10

4,75

213,42

400.000.000

60.000.000

R01320DBN022

21.05.2015

22.05.2015

25.05.2015

29.04.2020

7

4,93

5,75

40,85

400.000.000

60.000.000


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială “Bursa de Valori Bucureşti” - S.A., aceste serii se tranzacţionează simultan pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială “Bursa de Valori Bucureşti” - S.A.

 

Art. 2. - Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark emise înainte de data de 1 octombrie 2013 este de 10.000 lei, ulterior acestei date valoarea nominală individuală a noilor obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 lei.

Art. 4. - (1) Pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:

 

ISIN

Ordinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii iniţiale

Luna lansării

R01418DBN040

1.344/2.10.2014

Octombrie 2014

R01419DBN014

119/30.01.2014

Februarie 2014

R01320DBN022

287/1.03.2013

Martie 2013

 

(2) Dobânda se determină conform formulei:

D = VN* r/frecvenţa anuală a cuponului (1),

în care:

D = dobânda (cupon);

VN = valoarea nominală;

r - rata cuponului.

(3) Pentru licitaţiile de referinţă, metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.

(4) Pentru SSON, metoda de vânzare este subscripţia, care va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, preţul de vânzare fiind preţul mediu de adjudecare stabilit în licitaţia de referinţă.

Art. 5. - (1) La licitaţia de referinţă, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.

(2) în cadrul SSON, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte în nume şi cont propriu.

Art. 6. - La licitaţia de referinţă:

1. Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

2. În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare,

3. Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.

4. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

5. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.2 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitaţiei de referinţă aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

6. Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va avea o valoare minimă egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis.

Art. 7. - Pentru SSON:

1. Ofertele de cumpărare sunt necompetitive.

2. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse exclusiv de dealerii primari, conform prevederilor din secţiunea a 2-a - Sesiunea de oferte necompetitive adresată dealerilor primari a capitolului III - Plasarea titlurilor de stat pe piaţa primară din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

3. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Valoarea minimă a ofertei necompetitive transmise în cadrul SSON va fi egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis, plafonul maxim fiind, după caz, cel prevăzut în art. 24 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2012.

Art. 8. - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei de referinţă, în intervalul orar 10,00-12,00, respectiv în ziua SSON, în intervalul orar 10,00-11,00.

2. Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 9. - Rezultatele licitaţiei de referinţă/SSON se vor stabili în ziua desfăşurării, la sediul Băncii Naţionale a României, de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi vor fi date publicităţii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din Ministerul Sănătăţii, din unităţile sanitare finanţate integral de la bugetul de stat, precum şi pentru personalul ale cărui drepturi se asigură din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 4.136/15 al Direcţiei generale buget şi contabilitate, pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (5) şi art. 35 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.

Art. 1. - Drepturile de natură salarială stabilite în favoarea personalului din Ministerul Sănătăţii, din unităţile sanitare finanţate integral de la bugetul de stat, precum şi pentru personalul ale cărui drepturi se asigură din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, nu includ sumele ce reprezintă cheltuieli de judecată, despăgubiri, taxe judiciare şi altele asemenea.

Art. 2. - Procedura de efectuare a plăţii drepturilor de natură salarială, devenite executorii, se desfăşoară cu respectarea prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare.

Art. 3. - Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerul Sănătăţii, din unităţile sanitare finanţate integral de la bugetul de stat, precum şi pentru personalul ale cărui drepturi se asigură din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii, devenite executorii, se realizează potrivit art. 34 şi 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015.

Art. 4. - Fondurile publice necesare pentru plata sumelor aferente tranşelor prevăzute la art. 34 alin. (1) şi art. 35 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, vor fi cuprinse în bugetul Ministerului Sănătăţii în conformitate cu prevederile art. 53 din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014.

Art. 5. - (1) în vederea alocării fondurilor necesare, Direcţia generală buget şi contabilitate din cadrul Ministerului Sănătăţii va solicita unităţilor din subordinea Ministerului Sănătăţii, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, datele necesare asigurării plăţii sumelor prevăzute în conformitate cu art. 34 şi 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015.

(2) Structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor terţiari de credite vor transmite datele aferente plăţilor, pe categorii de drepturi recunoscute prin hotărâri judecătoreşti şi pe alineatele clasificaţiei economice, ordonatorilor de credite care le asigură finanţare pentru personalul ale cărui drepturi salariale se asigură de la bugetul de stat,

(3) Structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor secundari de credite vor centraliza datele primite de la ordonatorii terţiari de credite, precum şi pe cele reprezentând necesarul propriu şi le vor transmite Direcţiei generale buget şi contabilitate din cadrul Ministerului Sănătăţii.

(4) Direcţia generală buget şi contabilitate va centraliza datele primite de la ordonatorii secundari şi terţiari de credite din finanţare, precum şi pe cete reprezentând necesarul propriu de fonduri publice şi va elabora proiectul de hotărâre de guvern în conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr. 186/2014.

Art. 6. - (1) Plata sumelor reprezentând drepturi salariale prevăzute în titluri executorii se efectuează de fiecare ordonator de credite care asigură plata drepturilor băneşti personalului prevăzut la art. 1, pe bază de state nominale, altele decât cele pentru plata salariilor, şi nu se cumulează cu drepturile salariale din luna plăţii.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) vor fi plătite în conturile indicate de beneficiari.

Art. 7. - Ordonatorii secundari şi terţiari de credite din subordinea Ministerului Sănătăţii au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare necesare aplicării prezentului ordin numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 883/2011 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din Ministerul Sănătăţii, din unităţile sanitare finanţate integral de la bugetul de stat, precum şi pentru personalul ale cărui drepturi se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 7 iunie 2011.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Gabriel Florin Puşcău,

secretar general

 

Bucureşti, 29 aprilie 2015.

Nr. 527.

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

pentru aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, aprobat prin Decizia Comisiei nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007,

în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Documentul-cadru de implementare a Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.064/2014 pentru aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului

operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007- 2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 şi 773 bis din 23 octombrie 2014, se abrogă.

Art. 3. - Ministerul Fondurilor Europene va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

 

Bucureşti, 4 mai 2015.

Nr. 882.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 189 “Stagii de practică pentru studenţi” finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

În baza Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, aprobat prin Decizia Comisiei nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007,

în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 189 “Stagii de practică pentru studenţi”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, prevăzut în anexă*).

Art. 2. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 3. - Ministerul Fondurilor Europene va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

 

Bucureşti, 4 mai 2015.

Nr. 883.


*) Anexa se publici în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.