MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 319/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 319         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 11 mai 2015

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 130 din 10 martie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

308. - Hotărâre privind modificarea caracteristicilor tehnice, actualizarea valorii de inventar, aprobarea închirierii unor spaţii, precum şi scăderea unor bunuri ca urmare a pieirii acestora, bunuri din domeniul public al statului şi administrarea Institutului Naţional de Boli Infecţioase “Prof. dr. Matei Balş”, unitate din subordinea Ministerului Sănătăţii

 

310. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2015 pentru Institutul Naţional de Statistică pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

 

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI

 

            11. - Hotărâre privind aprobarea Tabloului executorilor judecătoreşti pe anul 2015

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 130

din 10 martie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăţeanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, excepţie ridicată de Marian Zidaru în Dosarul nr. 1.055/118/2014 al Tribunalului Constanţa - Secţia I civilă şi care constituie obiectul Dosarului nr. 782D/2014 al Curţii Constituţionale.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate, apreciind că îşi menţine valabilitatea jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin Sentinţa civilă nr. 1.664 din 11 iulie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 1.055/118/2014, Tribunalul Constanţa - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, excepţie ridicată de Marian Zidaru într-o cauză civilă având ca obiect soluţionarea cererii de obligare a Şcolii Gimnaziale nr. 1 Târguşor la încadrarea sa într-o anumită grupă de vechime şi la plata retroactivă a drepturilor băneşti corespunzătoare, precum şi la plata sporului pentru titlul ştiinţific de doctor.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că prevederile de lege criticate contravin principiului egalităţii în drepturi şi al nediscriminării, fiind înlăturată posibilitatea de a obţine sporul de doctorat de către persoanele care au obţinut acest titlu după 31 decembrie 2009. Arată că sporurile legale trebuie acordate în mod nediscriminatoriu, diferenţiat doar în funcţie de criterii obiective. Or, în cazul de faţă, deşi este vorba despre persoane ce aparţin aceleiaşi categorii profesionale (personal din învăţământ), care au acelaşi studii (studii doctorale) şi care desfăşoară aceeaşi activitate (activitate didactică), legiuitorul a instituit un regim diferit de salarizare, măsura referindu-se inclusiv la persoane care se aflau încadrate în sistemul de învăţământ la momentul schimbării sistemului acordării şi care nu se află în culpă pentru faptul că nu obţinuseră acest titlu ştiinţific până la momentul apariţiei legii. Discriminarea apare prin avantajarea unor persoane în raport cu altele. Susţine că modalitatea de eliminare a discriminării rămâne la latitudinea legiuitorului, iar, în cazul admiterii excepţiei de către Curtea Constituţională, norma va produce efecte în privinţa tuturor destinatarilor (în virtutea actului respectiv), dar şi în privinţa celor aflaţi în aceeaşi situaţie (în virtutea deciziei Curţii Constituţionale). Autorul excepţiei invocă şi Directiva 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă. Susţine că textul de lege criticat este neconstituţional în măsura în care compensaţia tranzitorie nu se acordă şi persoanelor care, fiind încadrate în aceleaşi funcţii înainte de 1 ianuarie 2010, au obţinut titlul de doctor ulterior acestei date, dar şi persoanelor care, venind în sistemul de învăţământ după această dată având titlul de doctor, dar care nu au primit sporul pe motiv că nu le era plătit nici înainte de 1 ianuarie 2010, nefiind angajaţi în cadrul acestui sistem.

6. Tribunalul Constanţa - Secţia I civilă consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât dispoziţiile legale contestate nu încalcă prevederile art. 16 alin. (1) din Constituţie. În acest sens, arată că, în jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a statuat că sporurile, premiile şi alte stimulente reprezintă drepturi salariale suplimentare, nu drepturi fundamentale, consacrate şi garantate de Constituţie şi că legiuitorul este în drept să instituie anumite sporuri la indemnizaţiile şi salariile de bază, premii periodice şi alte stimulente, pe care le poate diferenţia în funcţie de categoriile de personal cărora li se acordă, le poate modifica în diferite perioade de timp, le poate suspenda sau chiar anula.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Avocatul Poporului arată că îşi menţine punctul de vedere în sensul că dispoziţiile de lege criticate sunt neconstituţionale. Faptul că numai persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o compensaţie tranzitorie este discriminatoriu şi încalcă astfel principiul constituţional privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor, soluţia legislativă apărând ca un privilegiu conferit de legiuitor unei anumite categorii de persoane, şi anume persoanelor care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor şi ca un dezavantaj, nejustificat obiectiv sau raţional, în cazul persoanelor care au obţinut titlul ştiinţific de doctor după 31 decembrie 2009.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial âl României, Partea I, nr. 323 din 10 mai 2011, care au următorul conţinut: “Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o compensaţie tranzitorie calculată prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază stabilit potrivit prezentului capitol, calculat ca sumă Intre lit. A, B, C, D, E ale art. 3.”

12. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, textul de lege criticat încalcă prevederile art. 16 - “Egalitatea în drepturi”din Constituţie.

13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că textul de lege criticat în cauza de faţă a mai fost supus controlului de constituţionalitate, exercitat din perspectiva unor critici similare. Prin mai multe decizii, dintre care pot fi enumerate, cu titlul exemplificativ, Decizia nr. 329 din 25 iunie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 14 august 2013, sau Decizia nr. 145 din 18 martie 2014, publicată în Monitorul Oficiat al României, Partea I, nr. 351 din 13 mai 2014, Curtea a respins ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate.

14. Cu acele prilejuri. Curtea a constatat că sporurile, premiile şi alte stimulente reprezintă drepturi salariale suplimentare, nu drepturi fundamentale, consacrate şi garantate de Constituţie, şi că legiuitorul este în drept să instituie anumite sporuri la indemnizaţiile şi salariile de bază, premii periodice şi alte stimulente, pe care le poate diferenţia în funcţie de categoriile de personal cărora li se acordă, le poate modifica în diferite perioade de timp, le poate suspenda sau chiar anula.

15. De asemenea, Curtea a reţinut că sporul pentru titlul ştiinţific de doctor a fost eliminat începând cu data de 1 ianuarie 2010, potrivit Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009. Faptul că sumele de bani aferente sporului pentru titlul ştiinţific de doctor au fost menţinute în continuare sub forma unei sume compensatorii cu caracter tranzitoriu pentru persoanele care îl aveau în plată la data de 31 decembrie 2009 nu vizează existenţa sau inexistenţa sporului, ci reprezintă o măsură tranzitorie până la intrarea în vigoare, în totalitate, a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, lege în care nu se regăseşte acest spor. Prin urmare, Curtea a statuat că este de competenţa legiuitorului eliminarea sau, din contră, acordarea drepturilor salariale suplimentare, fără ca aceasta să aibă relevanţă constituţională.

16. În acelaşi timp, Curtea a constatat că prevederile art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 nu vizau situaţia autorilor acelor excepţii, ci situaţia persoanelor care aveau în plată, la data de 31 decembrie 2009, sporul pentru titlul ştiinţific de doctor, observaţie valabilă şi în cazul autorului prezentei excepţii.

17. Aşa fiind, Curtea a statuat că admiterea excepţiei ar echivala cu subrogarea acesteia în sfera de competenţă a legiuitorului, în sensul acordării sporului, încălcându-se astfel art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, potrivit căruia instanţa de contencios constituţional “se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”.

18. În fine, Curtea a mai observat că şi dacă ar constata neconstituţionalitatea art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011, sub aspectul invocat, acest lucru nu ar avea ca efect acordarea sporului pentru titlul ştiinţific de doctor pentru persoanele care au obţinut acest titlu începând cu 1 ianuarie 2010, ci eliminarea din indemnizaţia de încadrare brută lunară a sumei compensatorii cu caracter tranzitoriu de care beneficiază alţi cetăţeni.

19. Întrucât nu au intervenit elemente noi, care să justifice reconsiderarea acestei jurisprudenţe, îşi menţin valabilitatea soluţia pronunţată cu acele prilejuri şi motivele pe care aceasta s-a întemeiat.

20. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi.*

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, excepţie ridicată de Marian Zidaru în Dosarul nr. 1.055/118/2014 al Tribunalului Constanţa - Secţia I civilă. Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Constanţa - Secţia l civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 10 martie 2015.

 

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăţeanu

 


*A se vedea opinia separată ataşată Deciziei nr. 329 din 25 iunie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 14 august 2013.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea caracteristicilor tehnice, actualizarea valorii de inventar, aprobarea închirierii unor spaţii, precum şi scăderea unor bunuri ca urmare a pieirii acestora, bunuri din domeniul public al statului şi administrarea institutului Naţional de Boli Infecţioase “Prof. dr. Matei Balş”, unitate din subordinea Ministerului Sănătăţii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 14 alin. (1) şi art. 15, 16 şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 864 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea codului de clasificare, denumirii, datelor de identificare, precum şi actualizarea valorii de inventar pentru imobilele aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Boli Infecţioase “Prof. dr. Matei Balş” aflat în subordinea Ministerului Sănătăţii, potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a construcţiilor crematoriu C-17 înscris la nr. MFP 121595 şi beci de zarzavat C-31 înscris la nr. MFP 121608, ca urmare a pieirii bunurilor, având datele de identificare înscrise în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Se aprobă închirierea unor spaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, prin licitaţie publică, în condiţiile legii.

(2) Institutul Naţional de Boli Infecţioase “Prof. dr. Matei Balş” din subordinea Ministerului Sănătăţii, în calitate de administrator, este împuternicit să organizeze procedura de licitaţie publică pentru închirierea spaţiilor, definite potrivit alin. (1).

(3) Contractul de închiriere se încheie de către unitatea sanitară, în calitate de titular al dreptului de administrare a imobilelor.

(4) O cotă-parte de 50% din chiria încasată, potrivit contractului prevăzut la alin. 3, rămâne la dispoziţia unităţii sanitare, pentru întreţinerea imobilelor aflate în administrarea sa şi pentru dezvoltare, iar restul de 50% din chirie se va vira la bugetul de stat.

Art. 4. - Ministerul Sănătăţii împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera în mod corespunzător datele din Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 6 mai 2015.

Nr. 308.

 

ANEXA Nr. 1

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din domeniul public al statului şi administrarea Institutului Naţional de Boli Infecţioase “Prof. dr. Matei Balş” aflat în subordinea Ministerului Sănătăţii, pentru care se modifică codul de clasificare, denumirea, datele de identificare şi se actualizează valoarea de inventar

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare ale imobilului

Valoarea de inventar (lei)

Descriere tehnică

Adresa

1

2

3

4

5

6

121587

8.25.01

Pavilion administrativ, Pavilion nr. I, teren cu amenajări

C3 = P + 2, Sc = 433 mp Sd = 1.299 mp C8 = P; Sc = 368 mp Steren = 31.810 mp Nr. paturi = 21 CF =216306

Str. Calistrat dr. Grozovici nr. 1, sectorul 2, Bucureşti

73.327.800

121588

8.25.01

Pavilion nr. II

C4 = P; Sc = 368 mp

CF = 95094 Nr. paturi = 5

Str. Calistrat dr. Grozovici nr. 1, sectorul 2, Bucureşti

145.616

121589

8.25.01

Pavilion nr. III

C5 = P + 2E + M; Sc = 386 mp; Sd = 1.544 mp; CF = 216306 Nr. paturi = 86

Str. Calistrat dr. Grozovici nr. 1, sectorul 2, Bucureşti

2.193.463

121590

8.25.01

Pavilion nr. IV

C10 = S + P + 2/3E + M Sc = 1.946 mp Sd = 9.775 mp Nr. paturi = 261 CF = 216306

Str. Calistrat dr. Grozovici nr. 1, sectorul 2, Bucureşti

26482.000

121591

8.25.01

Pavilion nr. V

C11 =S + P + 3E + M Sc = 770 mp; Sd = 4.615 mp+ CF = 216306 Nr. paturi = 220

Str. Calistrat dr. Grozovici nr. 1, sectorul 2, Bucureşti

3.457.322

121594

8.25.01

Pavilion Cantacuzino Genetică moleculară

C14 = S + P Sc = 163 mp; Sd = 326 mp CF = 216306

Str. Calistrat dr. Grozovici nr. 1, sectorul 2, Bucureşti

85.016

121595

8.28.03

Laboratoare

C 15 = P + 1.

Sc = 357 mp, Sd = 714 mp CF =216306

Str. Calistrat dr. Grozovici nr. 1, sectorul 2, Bucureşti

1.182.196

121596

8.28.10

Magazie şi platformă beton gunoi

C 27 = P Sc = 63 mp CF =216306

Str. Calistrat dr. Grozovici nr. 1, sectorul 2, Bucureşti

4.835

121599

8.28.06

Spaţii învăţământ şi cazare, Academia Europeană HIV/SIDA şi de boli infecţioase

C18 =D+P+3E Sc = 581 mp Sd = 2.950 mp CF = 216306

Str. Calistrat dr. Grozovici nr. 1, sectorul 2, Bucureşti

11.546.000

121601

8.28.13

Magazii anexă

C26 = P, Sc = 7 mp C28 = P, Sc = 10 mp C29 = P, Sc = 22 mp C30 = P, Sc = 12 mp CF = 216306

Str. Calistrat dr. Grozovici nr. 1, sectorul 2, Bucureşti

8.875

121602

8.27.06

Clădire seră

C13 = P Sc = 82 mp CF = 216306

Str. Calistrat dr. Grozovici nr. 1, sectorul 2, Bucureşti

28.168

121605

8.27.06

Clădire seră mică

C16 = P; Sc = 39 mp CF = 216306

Str. Calistrat dr. Grozovici nr. 1, sectorul 2, Bucureşti

10.033

121606

8.28.13

Clădire ateliere

C19 = P, Sc = 34 mp C21 = P, Sc = 126 mp C22 = P; Sc = 154 mp C23 = P; Sc = 71 mp C24 = P; Sc = 121 mp CF = 216306

Str. Calistrat dr. Grozovici nr. 1, sectorul 2, Bucureşti

159.612

121610

8.28.10

Clădire alimentare cu apă

C12 = P; Sc = 12 mp CF = 216306

Str. Calistrat dr. Grozovici nr. 1, sectorul 2, Bucureşti

14.243

121612

8.28.13

Depozit alimentar

C32 = P; Sc = 43 mp C33 = P; Sc = 41 mp CF = 216306

Str. Calistrat dr. Grozovici nr. 1, sectorul 2, Bucureşti

10.250

121614

8.28.13

Casă portar I

C1 = P; Sc = 37 mp CF = 216306

Str. Calistrat dr. Grozovici nr. 1, sectorul 2, Bucureşti

14.822

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din domeniul public al statului şi administrarea Institutului Naţional de Boli Infecţioase “Prof. dr. Matei Balş” aflat în subordinea Ministerului Sănătăţii, care se scad din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în condiţiile legii

 

Nr. M.F.R

Codul de

Denumirea bunului care face

Datele de identificare ale imobilului care se scade

Valoarea de inventar

(lei)

clasificare

obiectul actului normativ

Descriere tehnică

Adresă

1

2

3

4

5

6

121595 parţial

8,28.03

Crematoriu

C17 = P, Sc = 12 mp, CF = 216306

Str. Calistrat dr. Grozovici nr. 1, sectorul 2, Bucureşti

0

121608

8.28.13

Beci zarzavat

C31= P; Sc = 33 mp; CF = 216306

Str. Calistrat dr. Grozovici nr. 1, sectorul 2, Bucureşti

1.297

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din domeniul public al statului şi administrarea Institutului Naţional de Boli Infecţioase “Prof. dr. Matei Balş” aflat în subordinea Ministerului Sănătăţii, care vor fi închiriate

 

Nr. M.F.R

Codul de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Adresa

Caracteristicile spaţiului care se închiriază

Suprafaţa care se închiriază

Destinaţia

121590 parţial

8.25.01

Pavilion nr. IV

Str. Calistrat dr. Grozovici nr. 1, sectorul 2, Bucureşti

parţial C10 Sd = 160 mp

servicii imagistică medicală

121599 parţial

8.28.06

Spaţii învăţământ şi cazare, Academia Europeană HIV/SIDA şi de boli infecţioase

Str. Calistrat dr. Grozovici nr. 1, sectorul 2, Bucureşti

parţialei 8 Sd = 2.375 mp

spaţii învăţământ, cercetare, conferinţe, simpozioane

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2015 pentru Institutul Naţional de Statistică pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 53 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2015 pentru Institutul Naţional de Statistică cu suma de 2.316 mii iei, la capitolul 51.01 “Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 10 “Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice “Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri sunt utilizate pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi în structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Naţional de Statistică pe anul 2015.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,

Tudorel Andrei

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 6 mai 2015.

Nr. 310.

 

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Tabloului executorilor judecătoreşti pe anul 2015

 

Având în vedere dispoziţiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu dispoziţiile art. 21 lit. b) din Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 20 alin. (3) din Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, în urma dezbaterilor din şedinţa din data de 12 februarie 2015, adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Tabloul executorilor judecătoreşti pe anul 2015 şi publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre împreună cu Tabloul executorilor judecătoreşti se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Tabloul executorilor judecătoreşti va fi adus la cunoştinţa Ministerului Justiţiei, a tuturor camerelor executorilor judecătoreşti de pe lângă curţile de apel, precum şi a executorilor judecătoreşti, prin grija Camerelor, ulterior publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Cabinetul preşedintelui, Direcţia juridică şi Direcţia economică - Serviciul IT vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Preşedintele Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti,

Cristian-Mihai Jurchescu

 

Bucureşti, 12 februarie 2015.

Nr. 11.

 

ANEXĂ

 

TAB LOUL

executorilor judecătoreşti pe anul 2015

 

Nr. crt.

Executorul judecătoresc

Circumscripţia

Sediul

0

1

2

3

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL ALBA IULIA

1

Scutea Sorin

Agnita

Agnita, str. Mihai Viteazu nr. 73, judeţul Sibiu

2

Suciu Anca Maria

Agnita

suspendat

3

Aldea Marin Vasile

Aiud

Aiud, Str. Băilor nr. 33a, judeţul Alba

4

Frăţilă Ioan Florin

Aiud

Aiud, Str. Morii nr. 6, judeţul Alba

5

Baba Teodor Nicolae

Alba Iulia

Alba Iulia, str. Regina Maria nr. 2, camera 9, judeţul Alba

6

Cherşa Sebastian

Alba Iulia

Alba Iulia, str. Călăraşi nr. 19, judeţul Alba

7

Gligor-Lungan Ştefan

Alba Iulia

Alba Iulia, Str. Teilor nr. 4, ap. 5, judeţul Alba

8

Sapta Florina Livia

Alba Iulia

Asociat în cadrul SCPEJ „Sapta & Sapta“ în Alba Iulia, str. Piaţa Iuliu Maniu nr. 25, judeţul Alba

9

Sapta Florian

Alba Iulia

Asociat în cadrul SCPEJ „Sapta & Sapta“ în Alba Iulia, str. Piaţa Iuliu Maniu nr. 25, judeţul Alba

10

Şchiopu Florica

Alba Iulia

suspendat

11

Vinersar Maria Daniela

Alba Iulia

Alba Iulia, str. Traian nr. 16, judeţul Alba

12

Mişcoci Dorina-Anca

Avrig

Asociat în cadrul SCPEJ „Dumitru Marius Vasile, Mişcoci Dorina Anca şi Stoian Codruţa“ în Sibiu, Str. Justiţiei nr. 6A, judeţul Sibiu

 

13

Tatu Anca

Avrig

Avrig, str. Gheorghe Lazăr nr. 2A, judeţul Sibiu

14

Rotaru-Zărnescu Daniel

Blaj

Asociat în cadrul BEJA „Simion Rotaru şi Zărnescu Daniel Rotaru“ în Mediaş, str. Haţeg nr. 10, judeţul Sibiu

15

Sărăţean Dumitru Alexandru

Blaj

suspendat

16

Bolog Ileana Laura

Brad

suspendat

17

Boloş Georgiana-Adina

Brad

Asociat în cadrul SCPEJ „Boloş şi Partenerii“ în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 17, parter, ap. 7, judeţul Cluj

18

Sav Augustin

Câmpeni

Câmpeni, Str. Teiului, bl. L1, ap. 4, judeţul Alba

19

Sitterli Ovidiu Ioan

Câmpeni

suspendat

20

Barboni Eugen

Deva

Deva, str. Avram Iancu, bl. H3, sc. A, parter, judeţul Hunedoara

21

Băieş Maria Lucica

Deva

Deva, Piaţa Victoriei nr. 2, camera 307, judeţul Hunedoara

22

Benteu Aron

Deva

Deva, str. Aurel Vlaicu nr. 1, judeţul Hunedoara

23

Ladariu Anghel

Deva

Deva, str. Ciprian Porumbescu, bl. 19A, sc. D, ap. 35, judeţul Hunedoara

24

Neamţu Teodor

Deva

Deva, Piaţa Victoriei nr. 2, et. III, cam. 306 - imobil administrativ al S.C.I.P.H. Deva, judeţul Hunedoara

25

Opriş Ofelia Monica

Deva

Deva, str. Iuliu Maniu nr. 6, judeţul Hunedoara

26

Pupeză Bogdan Mihai

Deva

Asociat în cadrul BEJA „Pupeză Elena şi Pupeză Bogdan Mihai“ în Deva, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 27, judeţul Hunedoara

27

Pupeză Elena

Deva

Asociat în cadrul BEJA „Pupeză Elena şi Pupeză Bogdan Mihai“ în Deva, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 27, judeţul Hunedoara

28

Rovinar Daniel Marin

Deva

Deva, str. Iuliu Maniu nr. 6, et. 3, judeţul Hunedoara

29

Radu Cristiana

Haţeg

suspendat

30

Baciu Traian

Hunedoara

Hunedoara, str. Nicolae Bălcescu nr. 1, judeţul Hunedoara

31

Creţu Ionaşc Florin

Hunedoara

Hunedoara, Str. Revoluţiei nr. 3 - complex comercial, judeţul Hunedoara

32

Ifrim Remus

Hunedoara

Hunedoara, str. Nicolae Bălcescu nr. 1, et. 2, camera 23, judeţul Hunedoara

33

Plăviţu Florina Mihaela

Hunedoara

Hunedoara, str. Ion Creangă nr. 3, bl. 3, demisol, ap. 13, judeţul Hunedoara

34

Rotaru Simion

Mediaş

Asociat în cadrul BEJA „Rotaru Simion şi Rotaru Zărnescu Daniel“ în Mediaş, str. Haţeg nr. 10, judeţul Sibiu

35

Tămaş Ovidiu Nicolae

Mediaş

Asociat în cadrul SCPEJ „Tămaş şi Suciu“ în Mediaş, str. Piaţa Ferdinand I nr. 1, judeţul Sibiu

36

Tudor Vasile Petru

Mediaş

Mediaş, str. Stephan Ludwig Roth nr. 29, judeţul Sibiu

37

Romanesse Diana-Elena

Orăştie

suspendat

38

Durbacă Claudia Bianca

Petroşani

Petroşani, str. Anghel Saligny nr. 12, judeţul Hunedoara

39

Oancea Petru

Petroşani

Petroşani, str. Aleea Poporului, bl. 3, sc. 3, parter, ap. 26, judeţul Hunedoara

40

Petre Adrian-Nicolae

Petroşani

Petroşani, str. Avram Iancu nr. 5, bl. 5A, sc. 1, ap. 2, judeţul Hunedoara

41

Popescu Emilia

Petroşani

Petroşani, str. Aleea Poporului, bl. 3A, sc. I, ap. 2, judeţul Hunedoara

42

Răducanu Cecilia Camelia

Petroşani

Petroşani, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 100, judeţul Hunedoara

43

Stoian Codruţa

Sălişte

Asociat în cadrul SCPEJ „Dumitru Marius Vasile, Mişcoci Dorina Anca şi Stoian Codruţa“ în Sibiu, Str. Justiţiei nr. 6A, judeţul Sibiu

44

Suciu Bogdan

Sălişte

Asociat în cadrul SCPEJ „Tămaş şi Suciu“ în Mediaş, str. Piaţa Regele Ferdinand I nr. 1, judeţul Sibiu

45

Boldaş Liviu Nicolae

Sebeş

Sebeş, str. Lucian Blaga nr. 61, ap. 5, judeţul Alba

46

Uleşan Daniela

Sebeş

Sebeş, str. Călăraşi nr. 2D, judeţul Alba

47

Bandi Oana-Maria

Sibiu

Sibiu, Str. Crişanei nr. 9, judeţul Sibiu

48

Cazan Horea

Sibiu

Sibiu, str. George Coşbuc nr. 1, et. 1, judeţul Sibiu

49

Cîrja Ispas

Sibiu

Sibiu, Bd. Victoriei nr. 21, judeţul Sibiu

50

Cîrja Mureşanu Maria-Iulia

Sibiu

Asociată în cadrul BEJA „Cîrja Mureşanu Maria Iulia şi Mureşanu Radu Alex“ în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 21, judeţul Sibiu

51

Maharea-Constantin Andrada-Iuliana

Sibiu

Sibiu, str. Alexandru Donici nr. 4, ap. 2, judeţul Sibiu

 

52

Cruduleci Horaţiu Vasile

Sibiu

Sibiu, Bd. Victoriei nr. 14, ap. 9A, judeţul Sibiu

53

Dinu Mirela-Nicoleta

Sibiu

Sibiu, Bd. Victoriei nr. 22, judeţul Sibiu

54

Dumitru Marius-Vasile

Sibiu

Asociat în cadrul SCPEJ „Dumitru Marius Vasile, Mişcoci Dorina Anca şi Stoian Codruţa“ în Sibiu, Str. Justiţiei nr. 6A, judeţul Sibiu

55

Grec Cristina Elena

Sibiu

Sibiu, Bd. Victoriei nr. 23, ap. 5, judeţul Sibiu

56

Herlea Romulus-Nicolae

Sibiu

Asociat în cadrul BEJA „Herlea Romulus Nicolae şi Prodea Ioan Adrian“ în Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 14, et. 2, ap. 2, judeţul Sibiu

57

Marin Vasile

Sibiu

Sibiu, Str. Banatului nr. 9, ap. 1, judeţul Sibiu

58

Moldovan Florin Gheorghe

Sibiu

Sibiu, Bd. Victoriei nr. 14, et. 2, ap. 12, judeţul Sibiu

59

Nuţescu Constantin Ciprian

Sibiu

Sibiu, Bd. Victoriei nr. 17, parter, judeţul Sibiu

60

Prodea Ioan Adrian

Sibiu

Asociat în cadrul BEJA „Herlea Romulus Nicolae şi Prodea Ioan Adrian“ în Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 14, et. 2, ap. 2, judeţul Sibiu

61

Sântea Cosmin

Sibiu

Sibiu, Bd. Victoriei nr. 22, et. 2, judeţul Sibiu

62

Tatu Felician Liviu

Sibiu

Sibiu, Str. Banatului nr. 8, judeţul Sibiu

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BACĂU

63

Ababei-Petrea Irina Nicoleta

Bacău

Bacău, str. Vasile Alecsandri, bl. 2, sc. D, ap. 3, judeţul Bacău

64

Aldea Diana Elena

Bacău

Bacău, Str. Energiei, bl. 8, sc. B, ap. 3, judeţul Bacău

65

Azoiţei Neculai

Bacău

Bacău, str. Ana Ipătescu nr. 3, sc. C, ap. 2, parter, judeţul Bacău

66

Baraneţchi Leonid

Bacău

suspendat

67

Chiticeanu Elena

Bacău

Asociat în cadrul SCPEJ „Chiticeanu & Asociaţii“ în Bacău, str. I. Gh. Destelnica nr. 5, judeţul Bacău

68

Chiticeanu Florin

Bacău

Asociat în cadrul SCPEJ „Chiticeanu & Asociaţii“ în Bacău, str. I. Gh. Destelnica nr. 5, judeţul Bacău

69

Ciobanu Elena

Bacău

Asociat în cadrul SCPEJ „Ciobanu şi Asociaţii“ în Bacău, Str. Energiei, bl. 37, sc. B, ap. 3, judeţul Bacău

70

Ciobanu Ioan

Bacău

Asociat în cadrul SCPEJ „Ciobanu şi Asociaţii“ în Bacău, Str. Energiei, bl. 37, sc. B, ap. 3, judeţul Bacău

71

Cîrnu Eugen

Bacău

Bacău, Str. 9 Mai, bl. 28, sc. A, ap. 1, judeţul Bacău

72

Dăscăliţa Dumitru

Bacău

Bacău, str. Nicu Enea, bl. 40, sc. A, ap. 7, judeţul Bacău

73

Gherasim Nicu

Bacău

Bacău, str. Milcov nr. 2-4, judeţul Bacău

74

Grigore Nicolae

Bacău

Bacău, str. I.S. Sturza nr. 22, judeţul Bacău

75

Mititelu Iosif

Bacău

Bacău, Str. Energiei, bl. 27-A-2, judeţul Bacău

76

Necula Sorica

Bacău

Bacău, str. Oituz nr. 27, judeţul Bacău

77

Niagu Liviu-Cosmin

Bacău

Bacău, Str. 9 Mai, bl. 52, sc. C, ap. 3, parter, judeţul Bacău

78

Lavric Paula

Bicaz

suspendat

79

Trandabăţ Maria

Bicaz

suspendat

80

Grigoraş Ioan Nicolae

Buhuşi

suspendat

81

Kovacs Gabriel

Buhuşi

Buhuşi, str. Bucegi nr. 1, judeţul Bacău

82

Apostol Camelia-Dorina

Moineşti

Moineşti, str. V. Alecsandri, bl. E8, ap. 6, judeţul Bacău

83

Bâra Jan

Moineşti

Moineşti, Str. Zorilor, bl. OB 2, parter, judeţul Bacău

84

Bindileu Eugen

Moineşti

Moineşti, str. V. Alecsandri, bl. E8, ap. 6, judeţul Bacău

85

Bâra Dragoş

Oneşti

Oneşti, Str. Republicii, bl. 23, ap. 12, judeţul Bacău

86

Popa Reta

Oneşti

Oneşti, Str. Republicii, bl. 4, ap. 14, judeţul Bacău

87

Prisecariu Cezar Sorin

Oneşti

Asociat în cadrul SCPEJ „Prisecariu şi Ciobanu“ în Oneşti, Str. Republicii, bl. 22, ap. 22, judeţul Bacău

88

Tabarcea A. Alexandru

Oneşti

Oneşti, Str. Republicii, bl. 2, sc. B, judeţul Bacău

89

Voiculescu Cosmin

Oneşti

Oneşti, Str. Republicii nr. 11, sc. C, ap. 39, judeţul Bacău

90

Bălan Ioan

Piatra-Neamţ

Piatra-Neamţ, Str. Republicii nr. 7, judeţul Neamţ

91

Chiriac Nicolaie

Piatra-Neamţ

suspendat

92

Cotoi Cornel

Piatra-Neamţ

Piatra-Neamţ, str. M. Eminescu nr. 35, ap. 18, judeţul Neamţ

93

Gârbea George

Piatra-Neamţ

Piatra-Neamţ, str. Alexandru cel Bun nr. 28, et. 2, cam. 1-2, judeţul Neamţ

94

Mareş Ioan

Piatra-Neamţ

Piatra-Neamţ, str. A. Vorel nr. 6, bl. B6, sc. A, ap. 21, judeţul Neamţ

95

Mihăilă Gigel

Piatra-Neamţ

Piatra-Neamţ, Str. Durăului nr. 11, camera 10, parter, judeţul Neamţ

 

96

Mocanu Pavel

Piatra-Neamţ

Piatra-Neamţ, Bd. 9 Mai nr. 21, bl. 11, sc. A, ap. 4, judeţul Neamţ

97

Neneci Tănase

Piatra-Neamţ

Piatra-Neamţ, Bd. Republicii nr. 16, judeţul Neamţ

98

Rogojan Vasilică-Silviu

Piatra-Neamţ

Piatra-Neamţ, Aleea Plaiului nr. 10, bl. B1, sc. D, ap. 61, judeţul Neamţ

99

Ursache Ciprian-Constantin

Piatra-Neamţ

Piatra-Neamţ, Bd. 9 Mai nr. 19, bl. B10, sc. A, ap. 3, parter, judeţul Neamţ

100

Păncescu Daniel Nicolae

Podu Turcului

Podu Turcului, str. T. Vladimirescu nr. 6, ap. 3, judeţul Bacău

101

Grigoraş Mihaela

Roman

suspendat

102

Mereuţă Ioan

Roman

Asociat în cadrul BEJA „Mereuţă Ioan şi Mereuţă Lăcrămioara“ în Iaşi, str. A. Panu, bl. 7 Noiembrie, sc. B, ap. 1

103

Moraru Sebastian

Roman

Roman, str. M. Eminescu, bl. 2, ap. 41, judeţul Neamţ

104

Postelnicu Spiridon

Roman

Roman, str. Oituz, bl. 8, ap. 3, judeţul Neamţ

105

Şoican Ovidiu Iosif

Roman

Roman, str. M. Eminescu, bl. 6 B (10), ap. 39, judeţul Neamţ

106

Dron Gheorghe

Târgu-Neamţ

Târgu-Neamţ, str. C. Hogaş, bl. B1, ap. 3, judeţul Neamţ

107

Vasiliu Constantin

Târgu-Neamţ

Târgu-Neamţ, bd. M. Eminescu, bl. G1, sc. A, ap. 2, parter, judeţul Neamţ

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BRAŞOV

108

Adi Ioan-Ştefan

Braşov

suspendat

109

Anca Ramona Loredana

Braşov

Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 64, sc. A, ap. 5, judeţul Braşov

110

Balca Florentina

Braşov

Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 47, et. III, camera 317, judeţul Braşov

111

Buzoianu Romulus Emanuel

Braşov

Braşov, Bd. 15 Noiembrie nr. 50 B, sc. A, ap. 6, judeţul Braşov

112

Corşate Alexandru Alin

Braşov

Braşov, str. Petru Maior nr. 3, ap. 3, judeţul Braşov

113

Dârstar Cătălin

Braşov

Braşov, Str. Hărmanului nr. 11 A, bl. C1, et. 4, ap. 11, judeţul Braşov

114

Dendrino Nicolae

Braşov

Braşov, Str. Lungă nr. 31, judeţul Braşov

115

Dincǎ Stelian Emil

Braşov

Braşov, Bd. 15 Noiembrie nr. 43, sc. A, et. 2, ap. 4, judeţul Braşov

116

Drăgan Daniel-George

Braşov

Braşov, Bd. 15 Noiembrie nr. 43, sc. B, ap. 1, judeţul Braşov

117

Dutceac Ioan

Braşov

Braşov, Bd. Griviţei nr. 93, sc. C, ap. 1, judeţul Braşov

118

Filofie Laurenţiu

Braşov

Braşov, Bd. 15 Noiembrie nr. 41, et. 2, ap. 9, judeţul Braşov

119

Grigore George-Cristian

Braşov

Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 66, bl. 66, et. 1, ap. 4, judeţul Braşov

120

Isac Horaţiu

Braşov

Braşov, Bd. 15 Noiembrie nr. 41, ap. 2, judeţul Braşov

121

Koncz Csaba Jr.

Braşov

Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 47, parter, judeţul Braşov

122

Koppandi Ollyver

Braşov

Braşov, Bd. 15 Noiembrie nr. 43, sc. A, et. 2, ap. 5, judeţul Braşov

123

Limişcă Silviu-Bogdan

Braşov

Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C7, et. 9, ap. 14, judeţul Braşov

124

Manolache Marcel Iulian

Braşov

Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 68, bl. 3, sc. B, ap. 6, judeţul Braşov

125

Strugariu Ana Mihaela

Braşov

Braşov, Str. Toamnei nr. 13, bl. 4, sc. D, ap. 2, judeţul Braşov

126

Tereacǎ Cornel Toma

Braşov

Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 68, bl. 3, sc. B, ap. 3, judeţul Braşov

127

Ţermure Călin Ovidiu

Braşov

Asociat în cadrul SCPEJ „Ţermure Călin Ovidiu şi Bujor Oana-Mihaela“ în Braşov, Str. 15 Noiembrie nr. 62, sc. D, ap. 38, judeţul Braşov

128

Vulpe Alexandru George

Braşov

Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 43, camera 715, judeţul Braşov

129

Foca Marilena

Făgăraş

suspendat

130

Frǎţilǎ Viorel Alexandru

Făgăraş

Asociat în cadrul SCPEJ „Frăţilă Viorel Alexandru şi Frăţilă Roxana“ în Făgăraş, str. Doamna Stanca nr. 25, judeţul Braşov

131

Manole Victor

Făgăraş

Făgăraş, str. Doamna Stanca nr. 29, judeţul Braşov

132

Drăgulănescu Natalia

Întorsura Buzăului

suspendat

133

Frăţilă Roxana

Întorsura Buzăului

Asociat în cadrul SCPEJ „Frăţilă Viorel Alexandru şi Frăţilă Roxana“ în Făgăraş, str. Doamna Stanca nr. 25, judeţul Braşov

134

Ezer Bogdan Ştefan

Rupea

suspendat

135

Bujdoso Albert Zsolt

Sfântu Gheorghe

Asociat în cadrul SCPEJ „Fodor şi Bujdoso“ în Sfântu Gheorghe, str. Godri Ferenc nr. 10, parter, camera 1, judeţul Covasna

136

Fodor Istvan Zsolt

Sfântu Gheorghe

Asociat în cadrul SCPEJ „Fodor şi Bujdoso“ în Sfântu Gheorghe, str. Godri Ferenc nr. 10, parter, camera 1, judeţul Covasna

137

Katona Ella

Sfântu Gheorghe

Sfântu Gheorghe, str. Ioszef Bem nr. 2, bl. 3, sc. F, ap. 7, judeţul Covasna

138

Kolcza Jenő-Gábor

Sfântu Gheorghe

Sfântu Gheorghe, Str. Ciucului nr. 3, judeţul Covasna

 

139

Mathé-Péter Iosif

Sfântu Gheorghe

Sfântu Gheorghe, str. Bánki Donáth nr. 35, judeţul Covasna

140

Bǎlaş Marius

Târgu Secuiesc

Târgu Secuiesc, str. Petofi Sandor nr. 33, bl. 6, sc. A, ap. 4, judeţul Covasna

141

Mathé-Péter Edit

Târgu Secuiesc

Târgu Secuiesc, str. Petofi Sandor nr. 16, judeţul Covasna

142

Blajiu Gheorghe

Zărneşti

Zărneşti, Str. Postăvarului, bl. 11, sc. A, ap. 3, judeţul Braşov

143

Foca Dan

Zărneşti

suspendat

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

144

Al-Mutairi Rodica Floriana

Alexandria

Alexandria, Str. Dunării nr. 218, bl. TR-B4, sc. A, ap. 2, judeţul Teleorman

145

Guţă George Alexandru

Alexandria

Asociat în cadrul BEJA „Ailiesei şi Guţă“ în Bucureşti, şos. Nicolae Titulescu nr. 1, bl. A7, sc. 4, et. 9, ap. 120, sectorul 1

146

Mihăiţă Marian

Alexandria

suspendat

147

Vâlcea Gabriela Simona

Alexandria

Alexandria, Str. Libertăţii nr. 211, bl. L8-L9, et. 1, camera 3, judeţul Teleorman

148

Bărbulescu Constantin

Bolintin-Vale

suspendat

149

Mehesz-Geczi Oana-Viorica

Bolintin-Vale

Bolintin-Vale, Str. Republicii, bl. B3, sc. A, ap. 50, judeţul Giurgiu

150

Damian Cătălina Sofia

Bolintin-Vale

suspendat

151

Petre Dan

Bolintin-Vale

suspendat

152

Ailiesei Daniel

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Ailiesei şi Guţă“ în Bucureşti, şos. Nicolae Titulescu nr. 1, bl. A7, sc. 4, et. 9, ap. 120, sectorul 1

153

Ana Vasile Bogdan

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Aequitas“ în Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 108, et. 1, sectorul 4

154

Andrei Ionel

Bucureşti

Bucureşti, bd. I.C. Brătianu nr. 44, sc. B, ap. 24, sectorul 3

155

Badea Cătălin

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Boambeş Viorel şi Badea Cătălin“ în Bucureşti, str. Sf. Vineri nr. 23, bl. 105 B, sc. 1, ap. 4, sectorul 3

156

Badea Violeta

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Badea Violeta şi Andrei Suciu“ în Bucureşti, Intrarea Patinoarului nr. 7, bl. PM50, sc. 3, ap. 98, sectorul 3

157

Balaciu Costel Cristian

Bucureşti

Bucureşti, str. Traian nr. 190, ap. 1, sectorul 2

158

Barbu Cristian

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Barbu şi Dobre“ în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 20, bl. 5C, et. 3, ap. 16, sectorul 4

159

Bati Dan Cristian

Bucureşti

Bucureşti, Şos. Ştefan Cel Mare nr. 2, bl. 13, sc. A, et. 1, ap. 25, sectorul 1

160

Bătăilă Vlad

Bucureşti

Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 193, et. 7, ap. 22, sectorul 6

161

Boambeş Viorel

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Boambeş Viorel şi Badea Cătălin“ în Bucureşti, str. Sf. Vineri nr. 23, bl. 105 B, sc. 1, ap. 4, sectorul 3

162

Bocancea Silviu-Mădălin

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Bocancea Silviu-Mădălin şi Zastavneţchi Dumitru“ în Bucureşti, bd. Gheorghe Şincai nr. 15, bl. 5A, sc. 2, et. 2, ap. 39, sectorul 4

163

Bran Cristian

Bucureşti

Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr. 231A, et. 1, ap. 1, sectorul 5

164

Bucur Şerban Constantin

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Bucur Şerban Constantin şi Dumitru Nicolae“ în Bucureşti, str. Baba Novac nr. 17, complex Baba Novac, sectorul 3

165

Canea Cătălin

Bucureşti

Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 20, bl. C2, sc. 1, parter, ap. 2, sectorul 6

166

Casagranda Stana Anton

Bucureşti

Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 10, bl. B5, sc. 1, et. 1, ap. 1, sectorul 4

167

Chiţescu Eugen Corneliu

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Chiţescu Eugen-Corneliu şi Marchidanu Iulian-Valentin“ în Bucureşti, bd. Burebista nr. 1, bl. D 15, sc. 2, parter, ap. 34, sectorul 3

168

Chiţu Laurenţiu Alexandru

Bucureşti

Bucureşti, str. Târgu-Neamţ nr. 2A, bl. B31, ap. 72, sectorul 6

169

Cojocaru Bogdan Mihai

Bucureşti

Bucureşti, str. Mihai Eminescu nr. 17, sc. A, et. 1, ap. 8, sectorul 1

170

Constantin Cătălin Gabriel

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Constantin, Niculae şi Asociaţii“ în Bucureşti, str. Mihai Eminescu nr. 102/104, et. 4, ap. 9, sectorul 2

171

Constantinescu Mihai

Bucureşti

suspendat

172

Copuzeanu Florin Traian

Bucureşti

Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 33, bl. M4, sc. A, parter, ap. 4, sectorul 3

173

Costescu Lucian

Bucureşti

Bucureşti, str. Bibescu Vodă nr. 1, bl. P4, sc. 2, et. 6, ap. 41, sectorul 4

 

174

Crafcenco Gheorghe Marius

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Drăgănescu, Ionescu şi Crafcenco“ în Bucureşti, bd. C. Brâncoveanu nr. 9, bl. B14, sc. 4, parter, ap. 91, sectorul 4

175

Creangă Mădălin Iulian

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Creangă, Tudorache şi Ion“ în Bucureşti, str. Delea Veche nr. 16-18, ap. 2, sectorul 2

176

Cristache Romeo Valentin

Bucureşti

suspendat

177

Culcea Raluca Mariana

Bucureşti

Bucureşti, Bd. Unirii nr. 70, bl. J4, sc. 3, et. 1, ap. 53, sectorul 3

178

Culea Marian Orlando

Bucureşti

Asociat în cadrul SCPEJ „Culea, Tănurcă şi Asociaţii“ în Bucureşti, bd. Burebista nr. 4, bl. D13, sc. 4, ap. 120, sectorul 3

179

Dângă Liliana-Livia

Bucureşti

suspendat

180

Dima Ilie

Bucureşti

Bucureşti, Calea Rahovei nr. 291, bl. 81B, sc. 3, et. 1, ap. 72, sectorul 5

181

Dima Mihai

Bucureşti

Bucureşti, bd. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sectorul 3

182

Dimache Valentin Gabriel

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Nanu Valentin-Cristian Dimache Valentin-Gabriel“ în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 57, bl. E4, sc. 4, et. 5, ap. 108, sectorul 3

183

Dinu Ilie

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Dinu Ilie, Lupulescu Cătălin-Gigel, Verdeş Adriana-Mihaela şi Mărgulescu Ramona-Maria“ în Bucureşti, str. Sf. Vineri nr. 21, bl. 102, sc. 1, et. 2, ap. 6, sectorul 3

184

Dobranici Doina Crenguţa

Bucureşti

Bucureşti, bd. Corneliu Coposu nr. 7, bl. 104, sc. 3, et. 2, ap. 67, sectorul 3

185

Dobre Valentin

Bucureşti

Bucureşti, Calea Moşilor nr. 296, bl. 46, sc. 2, et. 1, ap. 40, sectorul 2

186

Dorcioman Manuel Andrei

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Cătălin Vişan şi Manuel-Andrei Dorcioman“ în Bucureşti, bd. I.C. Brătianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, ap. 37, sectorul 3

187

Drăgănescu Gabriel George

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Drăgănescu, Ionescu şi Crafcenco“ în Bucureşti, bd. C. Brâncoveanu nr. 9, bl. B14, sc. 4, parter, ap. 91, sectorul 4

188

Drăgănescu Mirela Sorina Alexandra

Bucureşti

Bucureşti, str. George Enescu nr. 7, parter, ap. 4, sectorul 1

189

Drăghici Petrişor Valeriu

Bucureşti

Bucureşti, str. Vasile Lascăr nr. 57, et. 2, camera 206, sectorul 2

190

Duică Claudia Alexandra

Bucureşti

Asociat în cadrul SCPEJ „Duică Claudiu Duică Alexandra Claudia“ în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 1, bl. 16, sc. 2, et. 3, ap. 41, sectorul 5

191

Duică Claudiu

Bucureşti

Asociat în cadrul SCPEJ „Duică Claudiu Duică Alexandra Claudia“ în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 1, bl. 16, sc. 2 et. 3, ap. 41, sectorul 5

192

Dumitrache Bogdan

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Dumitrache şi Dumitrache“ în Bucureşti, bd. Decebal nr. 14, bl. S6, sc. B, et. 6, ap. 42, interfon 42, sectorul 3

193

Dumitrescu Florentina-Liliana

Bucureşti

Bucureşti, str. Dumbrava Nouă nr. 36, bl. P25, sc. 1, et. 3, ap. 12, sectorul 5

194

Dumitrescu Liliana-Antonia Magdalena

Bucureşti

suspendat

195

Dumitru Cristian Florin

Bucureşti

Asociat în cadrul SCPEJ „Dumitru, Iancu şi Asociaţii“ în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 10, bl. 7B, sc. 2, et. 6, ap. 45, sectorul 4

196

Dumitru Nicolae

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Bucur Şerban Constantin şi Dumitru Nicolae“ în Bucureşti, str. Baba Novac nr. 17, Complex Baba Novac, sectorul 3

197

Duruian Ionel

Bucureşti

Bucureşti, Calea Moşilor nr. 201, bl. 9, sc. A, et. 4, ap. 13, sectorul 2

198

Enache Anca

Bucureşti

suspendat

199

Ene Magdalena

Bucureşti

Bucureşti, str. Maltopol nr. 23, et. 4, sectorul 1

200

Enea Mihaela Raluca

Bucureşti

Bucureşti, Calea Victoriei nr. 100, et. 3, ap. 21, sectorul 1

201

Ezer Lucian

Bucureşti

Asociat în cadrul SCPEJ „Ezer Lucian şi Asociaţii“ în Bucureşti, bd. D. Cantemir nr. 19, bl. 5, sc. 1, ap. 4, sectorul 4

202

Fediuc Gheorghe Marian

Bucureşti

Bucureşti, str. Col. Poenaru Bordea nr. 12-14, et. 5, ap. 15, sectorul 4

203

Fenoghen Vladimir Liviu

Bucureşti

suspendat

 

204

Franz Radu Călin

Bucureşti

Asociat în cadrul SCPEJ „Franz Radu Călin şi Ţone Anca Roxana“ în Bucureşti, str. Traian nr. 2, bl. F1, sc. 2, et. 2, ap. 31, sectorul 3

205

Frîncu Marius Claudiu

Bucureşti

Bucureşti, bd. Gen. Ghe. Magheru nr. 43, et. 1, ap. 2, sectorul 1

206

Ganea Ioan Tiberiu

Bucureşti

Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 35, bl. M7, sc. 2, et. 5, ap. 54, sectorul 3

207

Georgescu Paul

Bucureşti

Bucureşti, str. Sebastian Mihail nr. 27, bl. S10, sc. 1, et. 1, ap. 8, sectorul 5

208

Ghelmegeanu Sorin

Bucureşti

suspendat

209

Ghilencea Marian Viorel

Bucureşti

Bucureşti, bd. Decebal nr. 1, bl. H2, sc. 5, et. 2, ap. 127, sectorul 3

210

Ghinea Ioan Emanuel

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Olteanu, Haja şi Ghinea“ în Bucureşti, piaţa Alba Iulia nr. 3, bl. I 2, sc. A, ap. 10, sectorul 3

211

Ghişoiu Mihai

Bucureşti

Asociat în cadrul SCPEJ „Mihai Ghisoiu, Mihail Popa, Cosmin Gabriel Văraru Gavrilescu“ în Bucureşti, calea Călăraşi nr. 176, bl. 59, sc. C, ap. 32, et. 8, sectorul 3

212

Giurgea Bucur

Bucureşti

Bucureşti, Str. Frasinului, nr. 11-13, sectorul 1

213

Gonţ Dorina

Bucureşti

suspendat

214

Gonţ Lucian

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Gonţ Dorina, Gonţ Lucian şi Marian Panait“, Bucureşti, Bd. Unirii nr. 13, bl. 2C, sectorul 4

215

Eftimie Alina

Bucureşti

Bucureşti, bd. Octavian Goga nr. 23, bl. M106, sc. 3, ap. 67, sectorul 3

216

Guli Constantin

Bucureşti

Bucureşti, calea Călăraşi nr. 156, bl. 53 bis, sc. A, parter, ap. 1, sectorul 3

217

Haja Ioana Mihaela

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Olteanu, Haja şi Ghinea“ în Bucureşti, piaţa Alba Iulia nr. 3, bl. I 2, sc. A, ap. 10, sectorul 3

218

Huţuleac Florentina Gabriela

Bucureşti

Bucureşti, str. Şepcari nr. 9, bl. 1, sc. 1, et. 6, ap. 19, sectorul 3

219

Iftime Cătălin

Bucureşti

Bucureşti, str. Şura Mare nr. 1, bl. 1A, sc. 4, et. 4, ap. 113, sectorul 4

220

Ilie Panaite

Bucureşti

Bucureşti, bd. Constantin Brâncoveanu nr. 15, bl. B17, sc. 1, parter, ap. 2, sectorul 4

221

Ioachim Flavius

Bucureşti

Bucureşti, Str. Polonă nr. 92, bl. 17A-B, sc. 3, et. 4, ap. 108, sectorul 1

222

Ion Constantin Aurelian

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Creanga, Tudorache şi Ion“ în Bucureşti, str. Delea Veche nr. 16-18, ap. 2, sectorul 2

223

Ion Gheorghe Mihail

Bucureşti

Bucureşti, str. Braşov nr. 20, bl. OD1, sc. 1, parter, ap. 3, sectorul 6

224

Ionescu Marian Daniel

Bucureşti

Asociat în cadrul SCPEJ „Ionescu, Şerbănescu şi Peticaru“ în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 3 (fost Splaiul Unirii nr. 8), bl. 17, sc. 1, et. 5, ap. 15 şi 19bis, sectorul 4

225

Ionescu Niculae

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Drăgănescu, Ionescu şi Crafcenco în Bucureşti“, bd. C. Brâncoveanu nr. 9, bl. B14, sc. 4, parter, ap. 91, sectorul 4

226

Ioniţă Adrian

Bucureşti

suspendat

227

Iordache Radu

Bucureşti

Bucureşti, str. Nerva Traian nr. 16, bl. M35, sc. 2, et. 1, ap. 31, sectorul 3

228

Ivan Traian Daniel

Bucureşti

Bucureşti, str. Sfânta Vineri nr. 32, bl. A5, sc. 1, et. 2, ap. 7, sectorul 3

229

Jalbă Georgiana Nicoleta

Bucureşti

Bucureşti, Calea Victoriei nr. 142, sc. D, ap. 1, parter, sectorul 1

230

Lăpugeanu Paul Mugurel

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „LEX în Bucureşti, bd. Ion Mihalache nr. 104, bl. 85, sc. B, et. 1, ap. 21, sectorul 1

231

Leancă Constantin

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Leancă şi Măgureanu“ în Bucureşti, str. Nerva Traian nr. 9, bl. M 67, sc. A, et. 1, ap. 4, sectorul 3

232

Leonescu Ilie Victor

Bucureşti

Bucureşti, str. Poet Panait Cerna nr. 1, bl. M52, sc. 1, parter, ap. 1, sectorul 3

233

Lepădatu Andrei

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Aequitas“ în Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 108, et. 1, sectorul 4

234

Lupulescu Cătălin Gigel

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Dinu Ilie, Lupulescu Cătălin-Gigel, Verdeş Adriana-Mihaela şi Mărgulescu Ramona-Maria“ în Bucureşti, str. Sf. Vineri nr. 21, bl. 102, sc. 1, et. 2, ap. 6, sectorul 3

235

Maghiar Bogdan

Bucureşti

Bucureşti, Bd. Unirii nr. 20, bl. 5C, et. 4, ap. 64, sectorul 4

 

236

Marchidanu Iulian Valentin

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Chiţescu Eugen-Corneliu şi Marchidanu Iulian-Valentin“ în Bucureşti, bd. Burebista nr. 1, bl. D 15, sc. 2, parter, ap. 34, sectorul 3

237

Marin Adrian Cristian

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Terinte Florin Cătălin şi Marin Cristian“ în Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 18, bl. 104, sc. 2, ap. 14, sectorul 5

238

Marin Viorel Cristinel

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA LEX în Bucureşti, bd. Ion Mihalache nr. 104, bl. 85, sc. B, et. 1, ap. 21, sectorul 1

239

Matei Nicolae Marian

Bucureşti

Bucureşti, Str. Dianei nr. 10, sc. 1, et. 1, ap. 2, sectorul 2

240

Mazilu Cristinel Ionuţ

Bucureşti

Asociat în cadrul SCPEJ „Mazilu şi Asociaţii“ în Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 45, bl. M15, sc. C, parter, ap. 68-69, sectorul 3

241

Mazilu Dorin

Bucureşti

Asociat în cadrul SCPEJ „Mazilu şi Asociaţii“ în Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 45, bl. M15, sc. C, parter, ap. 68-69, sectorul 3

242

Mărgulescu Ramona Maria

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Dinu Ilie, Lupulescu Cătălin-Gigel, Verdeş Adriana-Mihaela şi Mărgulescu Ramona-Maria“ în Bucureşti, str. Sf. Vineri nr. 21, bl. 102, sc. 1, et. 2, ap. 6, sectorul 3

243

Mihai Cristian

Bucureşti

Bucureşti, bd. Dimitrie Cantemir nr. 15, bl. 9, sc. C, ap. 77, sectorul 4

244

Miloş Cristian

Bucureşti

Bucureşti, Calea Plevnei nr. 141, bl. 2, sc. A, et. 4, ap. 14, sectorul 6

245

Miu Ioana

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Miu“ în Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 250, ap. 3, sectorul 1

246

Miu Ştefan

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Miu“ în Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 250, ap. 3, sectorul 1

247

Moianu Adrian

Bucureşti

Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 1, bl. 16, sc. 2, et. 2, ap. 37, sectorul 5

248

Mutuligă Monica

Bucureşti

Bucureşti, bd. Prelungirea Ghencea nr. 122, et. 3, biroul 2, sectorul 6

249

Nacu Cristian Andrei

Bucureşti

Bucureşti, bd. Carol I nr. 63, et. 3, ap. 8, sectorul 2

250

Naglici Mihai Şerban

Bucureşti

Bucureşti, Str. Istriei nr. 1, bl. C2, sc. 1, ap. 5, sectorul 3

251

Nanu Valentin Cristian

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Nanu Valentin-Cristian şi Dimache Valentin-Gabriel“ în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 57, bl. E4, sc. 4, et. 5, ap. 108, sectorul 3

252

Nastasă Alexandru

Bucureşti

suspendat

253

Neagu Ionel

Bucureşti

suspendat

254

Neculae Mihai

Bucureşti

Bucureşti, str. Tache Ionescu nr. 1, ap. 12, sectorul 1

255

Negreanu Marius Adrian

Bucureşti

Bucureşti, str. Smaranda Brăescu nr. 18B, bl. 2A, sc. 1, ap. 2, sectorul 1

256

Negulescu Gabriel

Bucureşti

suspendat

257

Nemeş Dan

Bucureşti

Bucureşti, bd. Naţiunile Unite nr. 4, bl. 107A, et. 4, biroul B4, sectorul 5

258

Nicolescu Gheorghe Alin

Bucureşti

Bucureşti, bd. Naţiunile Unite, nr. 1, bl. 108A, et. 5, ap. A5, sectorul 5

259

Niculae Elena Roxana

Bucureşti

Bucureşti, Bd. Unirii nr. 27, bl. 15, sc. 1, et. 2, ap. 5, sectorul 5

260

Niculescu Dinu Mihai

Bucureşti

Bucureşti, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 24, sc. A, et. 10, ap. 3, sectorul 1

261

Nuţă Petrică Sorin

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Dumitru Mirela şi Nuţă Sorin“ în Bucureşti, Calea Moşilor nr. 268, bl. 12, sc. 2, et. 1, ap. 34, sectorul 2

262

Ochian Doru-Cătălin

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Ochian Doru Cătălin şi Neneci Alexandru“ în Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 29, bl. 6, sc. B, et. 5, ap. 56, sectorul 1

263

Olaru Melania

Bucureşti

Bucureşti, Aleea Negru Vodă nr. 4, bl. C3A, sc. 1, et. 4, ap. 12, sectorul 3

264

Olteanu Florentina Daniela

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Olteanu, Haja şi Ghinea“ în Bucureşti, Piaţa Alba Iulia nr. 3, bl. I2, sc. A, ap. 10, sectorul 3

265

Olteanu Nicolae Caius

Bucureşti

suspendat

266

Opran Dragoş

Bucureşti

Bucureşti, str. Dr. Dumitru Râureanu nr. 5, et. 2, ap. 4, sectorul 5

267

Oprescu Mihai

Bucureşti

Bucureşti, bd. Chişinău nr. 12, bl. B22, sc. A, parter, ap. 3, sectorul 2

 

268

Panait Marian

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Gonţ Dorina, Gonţ Lucian şi Marian Panait“, Bucureşti, Bd. Unirii nr. 13, bl. 2C, sectorul 4

269

Paviliu Bogdan Adrian

Bucureşti

Bucureşti, Str. Concordiei nr. 7A, sectorul 4

270

Păun Cătălin Ştefan

Bucureşti

Bucureşti, calea 13 Septembrie nr. 133, bl. T2B, sc. 2, et. 1, ap. 42, sectorul 5

271

Pârvan Violeta Alexandra

Bucureşti

Bucureşti, bd. C. Coposu nr. 5, bl. 103, sc. 3, et. 2, ap. 54, sectorul 3

272

Peticaru Eduard

Bucureşti

Asociat în cadrul SCPEJ „Ionescu, Serbanescu şi Peticaru“ Bucureşti, Spl. Independenţei nr. 3, bl. 17, sc. 1, et. 5, ap. 15-19 bis, sectorul 4

273

Petre Codruţ Adrian

Bucureşti

Bucureşti, Str. Transilvaniei nr. 1A, sectorul 1

274

Petre Cristian

Bucureşti

Bucureşti, str. Băniei nr. 17, ap. 2, parter, sectorul 3

275

Plăveti Nicolae Dorin

Bucureşti

Bucureşti, Bd. Unirii nr. 15, bl. 3, sc. 1, et. 2, ap. 6, sectorul 4

276

Popa Carmen Gabriela

Bucureşti

Bucureşti, piaţa Naţiunile Unite nr. 3-5, bl. Turn, et. 3, ap. 17, sectorul 4

277

Popa Elena Laura

Bucureşti

Bucureşti, bd. Corneliu Coposu nr. 5, bl. 103, sc. 1, et 1, ap. 1, sectorul 3

278

Popa Mihail

Bucureşti

Asociat în cadrul SCPEJ „Mihai Ghişoiu, Mihail Popa, Cosmin Gabriel Văraru Gavrilescu“ în Bucureşti, calea Călăraşi nr. 176, bl. 59, sc. C, ap. 32, et. 8, sectorul 3

279

Popescu Adina Vali

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Popescu Marian şi Popescu Adina-Vali“ în Bucureşti, bd. Decebal nr. 9, bl. S13, sc. 1, et. 1, ap. 1, sectorul 3

280

Popescu Claudiu George

Bucureşti

Bucureşti, bd. Dimitrie Cantemir nr. 25, bl. 2, sc. C, et. 4, ap. 18, sectorul 4

281

Popescu Florin

Bucureşti

Bucureşti, Bd. Tineretului nr. 3, bl. Z1, ap. 5, parter, sectorul 4

282

Popescu Marian

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Popescu Marian şi Popescu Adina-Vali“ în Bucureşti, bd. Decebal nr. 9, bl. S13, sc. 1, et. 1, ap. 1, sectorul 3

283

Predescu Narcis Ionuţ

Bucureşti

Bucureşti, str. Teiul Doamnei nr. 9, bl. 32, sc. A, et. 1, ap. 7, sectorul 2

284

Raportoru Georgeta

Bucureşti

Bucureşti, Piaţa Alba-Iulia nr. 8, bl. I7, sc. 2, et. 2, ap. 28-29, sectorul 3

285

Rădulescu Marian

Bucureşti

Bucureşti, str. Câmpia Libertăţii nr. 37, bl. IC3, et. 4, ap. 45, sectorul 3

286

Răduţă Nicoleta

Bucureşti

Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 18, bl. 104, sc. 1, et. 2, ap. 3, sectorul 5

287

Răileanu Ionuţ Cătălin

Bucureşti

Bucureşti, str. Cluceru Udricani nr. 1-3, bl. 106A, sc. 2, et. 1, ap. 22, sectorul 3

288

Renţea Georgiana Ingrid

Bucureşti

Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 1, bl. 16, sc. 1, et. 2, ap. 7, sectorul 5

289

Rocoşanu Dragoş Paul

Bucureşti

suspendat

290

Rusu Mircea Valentin

Bucureşti

Bucureşti, str. Jean Steriadi nr. 29, bl. V1, sc. A, et. 2, ap. 15, sectorul 3

291

Safta Doina

Bucureşti

Bucureşti, str. Romulus nr. 79, sectorul 3

292

Sahlian Dumitru

Bucureşti

Bucureşti, str. Ioviţă nr. 23-27, ap. 4, sectorul 5

293

Samoilă Liliana Minodora

Bucureşti

Bucureşti, bd. Dimitrie Cantemir nr. 2, bl. P2, sc. 1, et. 4, ap. 13, sectorul 4

294

Sandu Bogdan Iulian

Bucureşti

Asociat în cadru BEJA „Sterca şi Sandu“ în Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr. 102, bl. 48A, et. 1, ap. 1, sectorul 5

295

Sandu Ionuţ Octavian

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Aequitas“ în Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 108, et. 1, sectorul 4

296

Scăeşteanu Silvia

Bucureşti

Bucureşti, bd. Naţiunile Unite nr. 21, bl. 108A, et. 7, corp A, sectorul 5

297

Sersea Adrian Eugen

Bucureşti

Bucureşti, Str. Dristorului nr. 97-119, bl. 63, sc. 1, parter, ap. 21, sectorul 3

298

Şomâldoc Paula Daniela

Bucureşti

Bucureşti, str. Negru Vodă nr. 2, bl. C4, sc. 2, ap. 37, sectorul 3

299

Spiridonescu Ileana Cornelia

Bucureşti

Bucureşti, bd. Mareşal Averescu nr. 7A, complex Alia Apartments, bl. B, sc. B, et. 4, ap. 89, sectorul 1

300

Stancu Marian

Bucureşti

Bucureşti, str. Cluceru Udricani nr. 18, et. 2-3, sectorul 3

 

301

Stăiculescu Dumitru

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Stăiculescu Dumitru şi Zainea Ana-Cristina“ în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 43, bl. E2, sc. 1, et. 2, ap. 6, sectorul 3

302

Stănescu Ilie

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Stănescu Ilie şi Stănescu Elis Anamaria“ în Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 8-10, sectorul 2

303

Sterca Gabriel Cornel

Bucureşti

Asociat în cadru BEJA „Sterca şi Sandu“ în Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr. 102, bl. 48A, et. 1, ap. 1, sectorul 5

304

Suciu Dan Andrei

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Badea Violeta şi Andrei Suciu“ în Bucureşti, Intrarea Patinoarului nr. 7, bl. PM50, sc. 3, et. 2, ap. 98, sectorul 3

305

Şchiopu Cristian Marcel

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Şchiopu Cristian-Marcel şi Tetu Demetrius“ în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 224, bl. D5, sc. A, et. 1, ap. 1, sectorul 3

306

Şerbănescu Valeriu

Bucureşti

Asociat în cadrul SCPEJ „Ionescu, Şerbănescu şi Peticaru“ Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 3, bl. 17, sc. 1, et. 5, ap. 15-19bis, sectorul 4

307

Ştefan Florin Cătălin

Bucureşti

suspendat

308

Ştefan-Garofa Florin Eduard

Bucureşti

Bucureşti, str. Între Gârle nr. 7, sectorul 4

309

Ştefan Viorel Dinu

Bucureşti

Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 33, bl. 3, sc. 3, ap. 79, sectorul 1

310

Tănăsescu George Dorian

Bucureşti

Bucureşti, bd. Ion Mihalache nr. 94, corp A, et. 2, ap. 3, sectorul 1

311

Tănurcă Cristina

Bucureşti

Asociat în cadrul SCPEJ „Culea, Tănurcă şi Asociaţii“ în Bucureşti, bd. Burebista nr. 4, bl. D13, sc. 4, ap. 120, sectorul 3

312

Terinte Florin Cătălin

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Terinte Florin Catalin şi Marin Cristian“ în Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 18, bl. 104, sc. 2, ap. 14, sectorul 5

313

Timnea Vicenţiu Pascal

Bucureşti

Bucureşti, piaţa Alba Iulia nr. 2, bl. I1, sc. C, et. 2, ap. 55, sectorul 3

314

Titu Adriana

Bucureşti

Bucureşti, piaţa Mihail Kogălniceanu nr. 1, sc. A, et. 2, ap. 11, sectorul 5

315

Toader Ovidiu Adrian

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Toader şi Măgureanu“ în Bucureşti, Calea Vitan nr. 9, bl. V6, sc. 1, et. 1, ap. 7, sectorul 3

316

Toma Ana Maria

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Toma Ana-Maria şi Toma Nina-Valentina“ în Bucureşti, str. Ilfov nr. 1, et. 2, ap. 3, sectorul 5

317

Trancă Bogdan Ovidiu

Bucureşti

Bucureşti, str. Dr. Nicolae Staicovici nr. 14, et. 1, ap. 1, sectorul 5

318

Tudor Irina Alexandra

Bucureşti

Bucureşti, bd. Corneliu Coposu nr. 3, bl. 101, sc. 3, et. 2, ap. 46, sectorul 3

319

Tudorache Cătălin Andrei

Bucureşti

Bucureşti, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 35, sc. B, et. 1, ap. 8, sectorul 5

320

Tudorache Cătălin Silviu

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Creanga, Tudorache şi Ion“ în Bucureşti, str. Delea Veche nr. 16-18, ap. 2, sectorul 2

321

Tudor-Barcău Elena

Bucureşti

suspendat

322

Tetu Demetrius

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Şchiopu Cristian-Marcel şi Tetu Demetrius“ în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 224, bl. D5, sc. A, et. 1, ap. 1, sectorul 3

323

Ulman Bogdan Vasile

Bucureşti

Bucureşti, piaţa Alba Iulia nr. 6, bl. I5, sc. B, et. 2, ap. 32, sectorul 3

324

Văraru Gavrilescu Cosmin Gabriel

Bucureşti

Asociat în cadrul SCPEJ „Mihai Ghisoiu, Mihail Popa, Cosmin Gabriel Văraru Gavrilescu“ în Bucureşti, Calea Călăraşi nr. 176, bl. 59, sc. C, ap. 32, et. 8, sectorul 3

325

Vasiliev Ana-Maria

Bucureşti

suspendat

326

Verdeş Adriana Mihaela

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Dinu Ilie, Lupulescu Cătălin-Gigel, Verdeş Adriana-Mihaela şi Mărgulescu Ramona-Maria“ în Bucureşti, str. Sf. Vineri nr. 21, bl. 102, sc. 1, et. 2, ap. 6, sectorul 3

327

Vişan Cătălin

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Catalin Vişan şi Manuel-Andrei Dorcioman“ în Bucureşti, bd. I.C. Brătianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, ap. 37, sectorul 3

328

Zainea Ana Cristina

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Stăiculescu Dumitru şi Zainea Ana-Cristina“ în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 43, bl. E2, sc. 1, et. 2, ap. 6, sectorul 3

329

Zastavneţchi Dumitru

Bucureşti

Asociat în cadrul BEJA „Bocancea Silviu-Mădălin şi Zastavneţchi Dumitru“ în Bucureşti, bd. Gh. Şincai nr. 15, bl. 5 A, sc. 2, et. 2, ap. 39, sectorul 4

 

330

Avram Mădălina

Buftea

Asociat în cadrul SCPEJ „Ungureanu Gheorghe şi Avram Mădălina“ în Craiova, str. General Magheru nr. 81, judeţul Dolj

331

Balica Marius Eugen

Buftea

Buftea, str. Ştirbei Vodă nr. 20, judeţul Ilfov

332

Benescu Cătălin Manuel

Buftea

Buftea, bd. Mihai Eminescu nr. 1, bl. R1, sc. E, et. 2, ap. 10, judeţul Ilfov

333

Dobra Ofelia Camelia

Buftea

Asociat în cadrul SCPEJ „Dobra, Coşoreanu şi Asociaţii“ în Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 20-22, bl. 102, parter şi mezanin, sectorul 5

334

Dobra Narcis Constantin

Buftea

Asociat SCPEJ „Dobra, Coşoreanu şi Asociaţii“ în Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 20-22, bl. 102, parter şi mezanin, sectorul 5

335

Ichim Viorel

Buftea

Buftea, str. Ştirbei Vodă nr. 55, bl. Vila 1, sc. B, et. 2, ap. 5, judeţul Ilfov

336

Dumitrache Cornelia Gabriela

Călăraşi

Asociat în cadrul BEJA „Dumitrache şi Dumitrache“ în Bucureşti, bd. Decebal nr. 14, bl. S6, sc. B, et. 6, ap. 42, sectorul 3

337

Mihalcea Ionel

Călăraşi

Călăraşi, str. Bucureşti nr. 139, bl. A38 (Volna), judeţul Călăraşi

338

Stanciu Iulian

Călăraşi

Călăraşi, str. Al. Sahia nr. 2, bl. B4, ap. 2, parter, judeţul Călăraşi

339

Stoian Valentin

Călăraşi

Călăraşi, str. Flacăra nr. 26, bl. B3, sc. 1, ap. 2, judeţul Călăraşi

340

Coşoreanu Iulian Ilie

Cornetu

Asociat în cadrul SCPEJ „Dobra, Coşoreanu şi Asociaţii“ în Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 20-22, bl. 102, parter şi mezanin, sectorul 5

341

Mihăilescu Adriana Emanuela

Cornetu

Cornetu, Şos. Alexandriei nr. 140, et. 2, cam. 4-5, judeţul Ilfov

342

Ciupercă Dumitru Virgil

Feteşti

Feteşti, str. Călăraşi nr. 540, bl. 11, sc. B, parter, ap. 17, judeţul Ialomiţa

343

Stănescu Nicolae Bogdan

Feteşti

suspendat

344

Cristache Ionuţ Bogdan

Giurgiu

Giurgiu, Str. Gării nr. 30, parter, judeţul Giurgiu

345

Gogoaşe Popescu Florinel

Giurgiu

Giurgiu, Str. Portului, bl. 60, sc. C, ap. 32, parter, judeţul Giurgiu

346

Iordache Ion

Giurgiu

Giurgiu, Str. Episcopiei nr. 15, judeţul Giurgiu

347

Iordache Ramona Lucia

Giurgiu

Giurgiu, Str. Episcopiei nr. 15, judeţul Giurgiu

348

Martin Constantin

Giurgiu

Giurgiu, str. G-ral Berthelot, bl. 79, sc. C, ap. 43, parter, judeţul Giurgiu

349

Tudor Florentina

Giurgiu

Giurgiu, Str. Episcopiei, bl. 60, sc. C, parter, ap. 31, judeţul Giurgiu

350

Oprişan Constantin

Lehliu-Gară

Lehliu-Gară, Str. Industriei nr. 34 A, judeţul Călăraşi

351

Toma Nina Valentina

Lehliu-Gară

Asociat în cadrul BEJA „Toma Ana-Maria şi Toma Nina-Valentina“ în Bucureşti, str. Ilfov nr. 1, et. 2, ap. 3, sectorul 5

352

Ene Alexandru

Olteniţa

Olteniţa, Bd. Republicii nr. 51, bl. B, sc. A, ap. 1, judeţul Călăraşi

353

Păun Octav Lucian

Olteniţa

suspendat

354

Agiu Iulian

Roşiori de Vede

Roşiori de Vede, str. Plt. Rădulescu, bl. 302, sc. B, ap. 1, judeţul Teleorman

355

Împungerouă Doiniţa Mihaela

Roşiori de Vede

suspendat

356

Banciu Constantin

Slobozia

Slobozia, str. Cuza Vodă, bl. 17, sc. A, ap. 1, parter, judeţul Ialomiţa

357

Milea Anghel

Slobozia

Slobozia, Bd. Cosminului, bl. BN5, et. 1, camera 3, judeţul Ialomiţa

358

Niţu Ion

Slobozia

Slobozia, Bd. Cosminului nr. 14, bl. T3, sc. A, et. 1, ap. 7, judeţul Ialomiţa

359

Iancu Olga Claudia

Slobozia

Asociat în cadrul SCPEJ „Dumitru, Iancu şi Asociaţii“ în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 10, bl. 7B, sc. 2, et. 6, ap. 45, sectorul 4

360

Miloş Marius Emil

Turnu Măgurele

Turnu Măgurele, Str. Pompierilor, bl. M1, sc. B, ap. 22, judeţul Teleorman

361

Constantin Radu

Urziceni

Asociat în cadrul BEJA „Constantin Radu şi Ştefan Marius Daniel“ în Urziceni, str. Aleea Grădiniţei nr. 1, judeţul Ialomiţa

362

Roşoagă Marinela

Urziceni

Urziceni, Str. Eroilor nr. 15, bl. 106, parter, ap. 4, judeţul Ialomiţa

363

Ştefan Marius Daniel

Urziceni

Asociat în cadrul BEJA „Constantin Radu şi Ştefan Marius Daniel“ în Urziceni, str. Aleea Grădiniţei nr. 1, judeţul Ialomiţa

364

Împungerouă Nicolae

Videle

Asociat în cadrul BEJA „Împungerouă Nicolae şi Împungerouă Doiniţa Mihaela“ în Videle, Str. Primăverii nr. 1, bl. C6, sc. B, ap. 18, et. 1, judeţul Teleorman

 

0

1

2

3

365

Niculae George

Videle

Asociat în cadrul BEJA „Constantin, Niculae şi Asociaţii“ în Bucureşti, str. Mihai Eminescu nr. 102/104, et. 4, ap. 9, sectorul 2

366

Nistor Vasile

Zimnicea

Zimnicea, str. Cuza Vodă, bl. 10 A, sc. D, parter, judeţul Teleorman

367

Roşu Ileana

Zimnicea

suspendat

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CLUJ-NAPOCA

368

Andreica Flavius Inocenţiu

Baia Mare

Baia Mare, Bd. Republicii nr. 1, ap. 22, judeţul Maramureş

369

Bud Robert Mihai

Baia Mare

Baia Mare, Bd. Republicii nr. 1, ap. 17, judeţul Maramureş

370

Culic Ioan Marius

Baia Mare

suspendat

371

Dragoş Dorin Adrian

Baia Mare

Baia Mare, Bd. Republicii nr. 11, ap. 22, judeţul Maramureş

372

Mărgineanu Viorel Victor Daniel

Baia Mare

Baia Mare, str. George Coşbuc nr. 22 A, judeţul Maramureş

373

Morari Marius Iacob

Baia Mare

Asociat în cadrul SCPEJ „Morari şi Asociaţii“ în Baia Mare, str. George Coşbuc nr. 25 A, et. 1, ap. 10, judeţul Maramureş

374

Paşca Dorina Ştefania

Baia Mare

suspendat

375

Pintea Bogdan Ioan

Baia Mare

Baia Mare, Bd. Independenţei nr. 18, ap. 71, judeţul Maramureş

376

Simon Attila

Baia Mare

Baia Mare, Bd. Republicii nr. 1, ap. 106, judeţul Maramureş

377

Vasile Marian

Baia Mare

Baia Mare, str. George Coşbuc nr. 27, ap. 15, judeţul Maramureş

378

Vucea Gheorghe

Baia Mare

Baia Mare, Bd. Republicii nr. 1, ap. 109, judeţul Maramureş

379

Buta Dumitru Mirel

Beclean

Beclean, Str. Parcului nr. 1, bl. B, ap. 1, judeţul Bistriţa-Năsăud

380

Mureşan Vasile Mircea

Beclean

Beclean, str. I. L. Caragiale nr. 4, judeţul Bistriţa-Năsăud

381

Andronesi Valerian Dorin

Bistriţa

Asociat în cadrul SCPEJ „Andronesi Valerian Dorin & Andronesi Daniela Mariana“ în Bistriţa, str. Alba Iulia nr. 3, judeţul Bistriţa-Năsăud

382

Câmpian Alexandru Răzvan

Bistriţa

Bistriţa, str. Alexandru Odobescu nr. 7, judeţul Bistriţa-Năsăud

383

Joldeş Ovidiu Laurenţiu

Bistriţa

Bistriţa, str. Nicolae Titulescu nr. 27, ap. 7, judeţul Bistriţa-Năsăud

384

Manchevici Marin

Bistriţa

Bistriţa, str. Alexandru Odobescu nr. 17, judeţul Bistriţa-Năsăud

385

Onişor Ionel Marin

Bistriţa

Asociat în cadrul SCPEJ „Onişor şi Asociaţii“ în Bistriţa, str. Nicolae Titulescu nr. 37, ap. 1, judeţul Bistriţa-Năsăud

386

Adam Dragoş

Cluj-Napoca

Asociat în cadrul SCPEJ „Adam Dragoş şi Oszoczki Andras“ în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 21, ap. 8, judeţul Cluj

387

Boloş Mircea

Cluj-Napoca

Asociat în cadrul SCPEJ „Boloş şi Partenerii“ în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 17, parter, ap. 7, judeţul Cluj

388

Cîmpian Mihai Radu

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, str. Pavel Roşca nr. 3, ap. 4, judeţul Cluj

389

Coroian Vasile

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 30, ap. 1, judeţul Cluj

390

Crişan Radu

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 96, ap. 56, judeţul Cluj

391

Lar Viorel

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 34, ap. 1, judeţul Cluj

392

Maier Ioan

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 42, ap. 14, judeţul Cluj

393

Man Ovidiu Ioan

Cluj-Napoca

Asociat în cadrul SCPEJ „Man şi Asociaţii“ în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 13, et. 1, judeţul Cluj

394

Mureşan Paul Florin

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, str. Pavel Roşca nr. 4, sc. 1, demisol, ap. 21, judeţul Cluj

395

Mureşanu Radu Alex

Cluj-Napoca

Asociat în cadrul BEJA „Cîrja Mureşanu Maria-Iulia şi Mureşanu Radu Alex“ în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 21, judeţul Sibiu

396

Oszoczki Andras

Cluj-Napoca

Asociat în cadrul SCPEJ „Adam Dragoş şi Oszoczki Andras“ în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 21, ap. 8, judeţul Cluj

397

Popa Nicolae Fanfany

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, str. Pavel Roşca nr. 4, ap. 26, judeţul Cluj

398

Prisăcaru Virgil Benonim

Cluj-Napoca

suspendat

399

Soponar Ciprian Lucian

Cluj-Napoca

Asociat în cadrul SCPEJ „Man şi Asociaţii“ în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 13, et. 1, judeţul Cluj

400

Stolnean Diana Maria

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, str. Pavel Roşca nr. 4, ap. 10, judeţul Cluj

401

Stolnean Romeo Marius

Cluj-Napoca

Asociat în cadrul SCPEJ „Stolnean Romeo Marius şi Stolnean Oana“ în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 11, ap. 1, judeţul Cluj

402

Şortan Ioan Călin

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 21, ap. 6, judeţul Cluj

403

Şipoş Alexandru

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 1, judeţul Cluj

404

Tămaş Marcu

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, piaţa Mihai Viteazu nr. 31, ap. 8, judeţul Cluj

 

405

Vinţ Adrian Cosmin

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 24, ap. 3, judeţul Cluj

406

Vlad Aurelian Liviu

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 25, ap. 52, judeţul Cluj

407

Todoruţ Andrei

Dej

Dej, Piaţa Bobâlna nr. 11, ap. 1, judeţul Cluj

408

Matiş Camelia Luminiţa

Dragomireşti

Dragomireşti, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 160, bl. B5, et. 1, ap. 3, judeţul Maramureş

409

Lungu Răzvan

Gherla

Gherla, str. Mihai Eminescu nr. 5, judeţul Cluj

410

Miclea Florina

Gherla

suspendat

411

Rus Sergiu Leon

Gherla

suspendat

412

Varadi Goia Andreea

Huedin

suspendat

413

Popan Iosif Nicolae

Jibou

Asociat în cadrul SCPEJ „Morari şi Asociaţii“ în Baia Mare, str. George Coşbuc nr. 25 A, et. 1, ap. 10, judeţul Maramureş

414

Ilovan Dumitru

Năsăud

Năsăud, Str. Gării, bl. 5 ABC, et. 1, judeţul Bistriţa-Năsăud

415

Sârbu Viorel

Năsăud

Năsăud, Str. Gării, bl. 5 ABC, et. 1, judeţul Bistriţa-Năsăud

416

Batin Petru

Sighetu Marmaţiei

Sighetu Marmaţiei, str. Bogdan Vodă nr. 30, judeţul Maramureş

417

Coman Gheorghe Gavril

Sighetu Marmaţiei

Sighetu Marmaţiei, str. Bogdan Vodă nr. 30, judeţul Maramureş

418

Roman Mariana

Sighetu Marmaţiei

Sighetu Marmaţiei, str. Dragoş Vodă nr. 46, judeţul Maramureş

419

Andronesi Daniela Mariana

Şimleu Silvaniei

Asociat în cadrul SCPEJ „Andronesi Valerian Dorin & Andronesi Daniela Mariana“ în Bistriţa, str. Alba Iulia nr. 3, judeţul Bistriţa-Năsăud

420

Stoica Ioan Alin

Târgu Lăpuş

suspendat

421

Trif Adrian Cristian

Târgu Lăpuş

Târgu Lăpuş, str. Liviu Rebreanu nr. 17, ap. 4, judeţul Maramureş

422

Marian Daniel

Turda

Turda, Str. Republicii nr. 36, judeţul Cluj

423

Miron Boca Moldovan Andreea Laura

Turda

Turda, str. Dacia nr. 2, judeţul Cluj

424

Sin Marius

Turda

Turda, str. Dr. Ioan Raţiu nr. 9, bl. D 20, sc. A, ap. 1, judeţul Cluj

425

Amişculesei Radu Cătălin

Vişeu de Sus

Vişeu de Sus, Str. 22 Decembrie nr. 14, sc. B, et. 1, ap. 17, judeţul Maramureş

426

Aniţei Dorel

Vişeu de Sus

Vişeu de Sus, Str. Republicii nr. 2, camera 6, judeţul Maramureş

427

Ciumărnean Romeo Gabriel

Zalău

Zalău, str. Tudor Vladimirescu nr. 1, bl. Lira, et. 1, ap. 8, judeţul Sălaj

428

Kovacs Levente Ferenc

Zalău

Zalău, str. Tudor Vladimirescu nr. 12, bl. D53, sc. D, ap. 3, judeţul Sălaj

429

Oszoczki Marton

Zalău

Asociat în cadrul BEJA „Oszoczki-Ţurcaş“ în Zalău, str. Tudor Vladimirescu nr. 7, bl. P24, ap. 2, judeţul Sălaj

430

Ţurcaş Ioan

Zalău

Asociat în cadrul BEJA „Oszoczki-Ţurcaş“ în Zalău, str. Tudor Vladimirescu nr. 7, bl. P24, ap. 2, judeţul Sălaj

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CONSTANŢA

431

Dorache Nicolae

Babadag

suspendat

432

Ivănescu Liviu

Babadag

suspendat

433

Aragea Daniel

Constanţa

Constanţa, Str. Dezrobirii nr. 120, bl. IS4, sc. B, ap. 20, parter, judeţul Constanţa

434

Beciu Stelian

Constanţa

Constanţa, bd. Mamaia nr. 224, birou 2, mezanin, judeţul Constanţa

435

Bogăţie Silvia Laura

Constanţa

Constanţa, str. Mircea cel Bătrân nr. 129, judeţul Constanţa

436

Bogdan Ionică

Constanţa

Constanţa, bd. Tomis nr. 221, bl. TS 11 B, sc. A, ap. 1, parter, judeţul Constanţa

437

Dăbuleanu Dragoş

Constanţa

Asociat în cadrul SCPEJ „Dăbuleanu Dragoş şi Cristea Nicolae“ în Constanţa, bd. Ferdinand nr. 53, bl. A8, sc. B, ap. 37, judeţul Constanţa

438

Deacu Vasile

Constanţa

Constanţa, str. Traian nr. 39, et. 1, judeţul Constanţa

439

Duşu Dumitru

Constanţa

Constanţa, bd. Mamaia nr. 55 A, et. 1, judeţul Constanţa

440

Gavrilescu Alin Mihail

Constanţa

Constanţa, bd. Tomis nr. 46, et. 2, camerele 27, 31, 32, 33, 33A, judeţul Constanţa

441

Menaef Cristian

Constanţa

Constanţa, str. Ştefan cel Mare nr. 17, sc. A, et. 1, ap. 2, judeţul Constanţa

442

Munteanu Ionel

Constanţa

Constanţa, bd. Ferdinand nr. 33, bl. R7, judeţul Constanţa

 

443

Negoescu Marina Adelina

Constanţa

Constanţa, bd. Tomis nr. 48, mansardă, judeţul Constanţa

444

Negoiţă Steluţa Iuliana

Constanţa

Constanţa, str. Tudor Vladimirescu nr. 28, et. 1, judeţul Constanţa

445

Oană Silviu

Constanţa

Constanţa, str. Traian nr. 28, bl. C3, sc. C, ap. 32, judeţul Constanţa

446

Sarkis Ionica

Constanţa

Constanţa, str. Jupiter nr. 19, et. 1, judeţul Constanţa

447

Spineanu Marius Eleodor

Constanţa

Constanţa, str. Traian nr. 32, bl. C2, sc. C, ap. 32, judeţul Constanţa

448

Stoica Constantin Adrian

Constanţa

Asociat în cadrul BEJA „Stoica Constantin Adrian şi Stoica Constantin Gabriela-Simona“ în Constanţa, bd. Tomis nr. 44, et. 1, ap. 1, judeţul Constanţa

449

Stoica Constantin Gabriela-Simona

Constanţa

Asociat în cadrul BEJA „Stoica Constantin Adrian şi Stoica Constantin Gabriela-Simona“ în Constanţa, bd. Tomis nr. 44, et. 1, ap. 1, judeţul Constanţa

450

Şoavă Dan Basarab

Constanţa

Constanţa, str. Ecaterina Varga nr. 27, et. 1, judeţul Constanţa

451

Vasile Dumitru Gabriel

Constanţa

Constanţa, bd. Tomis nr. 267, bl. T4, ap. 16, parter, judeţul Constanţa

452

Vasile Nicoleta

Constanţa

Constanţa, bd. Tomis nr. 267, bl. T4, ap. 16, parter, judeţul Constanţa

453

Vasiliu Vicenţiu Ionuţ

Constanţa

Asociat în cadrul BEJA „Tudorie Ştefan şi Vasiliu Vicenţiu Ionuţ“ în Galaţi, Str. Brăilei nr. 136, bl. B3, sc. 6, ap. 51, judeţul Galaţi

454

Volintiru Ştefan

Constanţa

Constanţa, str. Miron Costin nr. 36, ap. 6, judeţul Constanţa

455

Ştefan Gigi Valentin

Hârşova

suspendat

456

Cristea Nicolae

Mangalia

Asociat în cadrul SCPEJ „Dăbuleanu Dragoş şi Cristea Nicolae“ în Constanţa, bd. Ferdinand nr. 53, bl. A8, sc. B, ap. 37, judeţul Constanţa

457

Grasu Gelu Iulian

Mangalia

Mangalia, str. Mircea cel Bătrân nr. 5, bl. M3, judeţul Constanţa

458

Banea Alexandru

Măcin

Măcin, str. Mihai Bravu, bl. 15, ap. 3, judeţul Tulcea

459

Vlad Marieta

Măcin

Asociat în cadrul BEJA „Vlad Irinel şi Vlad Marieta“ în Tulcea, Str. Luterană nr. 13, judeţul Tulcea

460

Epure Marius-Cristian

Medgidia

suspendat

461

Rusu Cătălina

Medgidia

Medgidia, Str. Independenţei nr. 87B, bl. C2, lot 2, ap. 6, parter, judeţul Constanţa

462

Solomon Neculai

Medgidia

Medgidia, Str. Independenţei nr. 87C, bl. Cămin C3, ap. 2, judeţul Constanţa

463

Bratu Alexandru Remus

Tulcea

Tulcea, str. Babadag nr. 14, bloc. 8, parter, judeţul Tulcea

464

Casapu Cătălin Octavian

Tulcea

Tulcea, Str. Păcii nr. 81, bl. PS, sc. A, mezanin, judeţul Tulcea

465

Cornea Pompiliu

Tulcea

Tulcea, Str. Păcii nr. 17A, judeţul Tulcea

466

Dumbravă Dumitru

Tulcea

Tulcea, str. Mircea Vodă nr. 49, camera 102, judeţul Tulcea

467

Ghenu-Dumbravă Iuliana

Tulcea

Tulcea, str. Mircea Vodă nr. 49, camera 102, judeţul Tulcea

468

Lăzureanu Valentina Anda

Tulcea

Asociat în cadrul SCPEJ „Martin Constantin şi Lăzureanu Anda“ în Giurgiu, str. Gral Berthelot, bl. 79, sc. C, ap. 43, judeţul Giurgiu

469

Şelaru Adrian

Tulcea

Tulcea, str. Babadag, bloc 2, sc. D, et. 2, ap. 5, judeţul Tulcea

470

Vlad Irinel

Tulcea

Asociat în cadrul BEJA „Vlad Irinel şi Vlad Marieta“ în Tulcea, Str. Luterană nr. 13, judeţul Tulcea

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CRAIOVA

471

Cornescu Adrian Vasile

Baia de Aramă

Târgu Jiu, str. Traian nr. 5A, camera 12, judeţul Gorj

472

Graf Antonio-Lenhard

Baia de Aramă

Asociat în cadrul BEJA „Clement Gheorghe şi Graf Antonio Lenhard“ în Drobeta-Turnu Severin, str. Tabla Buţii nr. 40, judeţul Mehedinţi

473

Ţone Anca Roxana

Baia de Aramă

Asociat în cadrul SCPEJ „Franz Radu Călin şi Ţone Anca Roxana“ în Bucureşti, str. Traian nr. 2, bl. F1, sc. 2, et. 2, ap. 31, sectorul 3

474

Ciobanu Vasile Bogdan

Balş

Asociat în cadrul SCPEJ „Prisecariu şi Ciobanu“ în Oneşti, Str. Republicii, bl. 22, ap. 22, judeţul Bacău

475

Stan Monica

Balş

Balş, str. N. Bălcescu nr. 7, judeţul Mehedinţi

476

Iovan Cornel

Băileşti

Băileşti, str. Carpaţi, bl. 2, sc. 2, ap. 4, judeţul Dolj

477

Ioţovici Mihaela Ramona

Calafat

Calafat, str. Gh. Doja nr. 9, judeţul Dolj

 

478

Stan Elena

Calafat

suspendat

479

Gulie Rodica

Caracal

Caracal, str. Iancu Jianu nr. 21A, judeţul Olt

480

Neda Ion

Caracal

Caracal, Str. Bradului nr. 2, judeţul Olt

481

Albu Ionuţ Elian

Craiova

Asociat în cadrul BEJA „Albu Ionuţ Elian şi Muşat Marian“ în Craiova, str. Madona Dudu nr. 35, et. 1, camera 5-6, judeţul Dolj

482

Balaci Titi

Craiova

Craiova, str. România Muncitoare nr. 67, judeţul Dolj

483

Borceanu Diana Dorinela

Craiova

Craiova, str. România Muncitoare nr. 72, judeţul Dolj

484

Budără Adriana

Craiova

Craiova, str. România Muncitoare nr. 62, judeţul Dolj

485

Crînguş Florina

Craiova

Craiova, str. A.I. Cuza nr. 19, bl. M13, sc. 1, ap. 1, judeţul Dolj

486

Drăghia Dan Gabriel

Craiova

Craiova, str. România Muncitoare nr. 55, et. 1, judeţul Dolj

487

Filip Caius Laurenţiu

Craiova

Craiova, str. Nicolae Titulescu, bl. H2, ap. 1, judeţul Dolj

488

Ilie Maria Magdalena

Craiova

Craiova, Str. Dezrobirii nr. 1D, judeţul Dolj

489

Ionaşcu Cosmin Florin

Craiova

Craiova, str. România Muncitoare nr. 54A, ap. 4, judeţul Dolj

490

Ionilete Raol Florin

Craiova

Craiova, Str. Înfrăţirii nr. 8, bl. C18, sc. 1, ap. 3, parter, judeţul Dolj

491

Ivanovici Cristodor Constantin

Craiova

Asociat în cadrul BEJA „Ivanovici Constantin şi Ivanovici Dragoş Theodor“ în Craiova, Str. Brestei nr. 16, judeţul Dolj

492

Ivanovici Dragoş Theodor

Craiova

Asociat în cadrul BEJA „Ivanovici Constantin şi Ivanovici Dragoş Theodor“ în Craiova, Str. Brestei nr. 16, judeţul Dolj

493

Josceanu Claudiu Ionel

Craiova

Craiova, str. România Muncitoare nr. 54A, ap. 3, judeţul Dolj

494

Lăpădat Nicolae

Craiova

Craiova, str. România Muncitoare nr. 74, judeţul Dolj

495

Muşat Marian

Craiova

Asociat în cadrul BEJA „Albu Ionuţ Elian şi Muşat Marian“ în Craiova, str. Madona Dudu nr. 35, et. 1, camera 5-6, judeţul Dolj

496

Nicolae Ion

Craiova

Craiova, str. Nicolae Bălcescu nr. 15, bl. M15C, sc. 1, ap. 3, judeţul Dolj

497

Popescu Angelica

Craiova

Craiova, str. România Muncitoare nr. 54A, ap. 5, judeţul Dolj

498

Strinoiu Constantin Daniel

Craiova

Craiova, str. România Muncitoare nr. 21, judeţul Dolj

499

Talpă Neacşu Cristian

Craiova

Asociat în cadrul BEJA „Terpovici Bogdan şi Talpă Neacşu Cristian“ în Craiova, str. România Muncitoare nr. 65, judeţul Dolj

500

Terpovici Bogdan Laurenţiu

Craiova

Asociat în cadrul BEJA „Terpovici Bogdan şi Talpă Neacşu Cristian“ în Craiova, str. România Muncitoare nr. 65, judeţul Dolj

501

Toader Anelin Dan

Craiova

Craiova, str. România Muncitoare nr. 54A, ap. 7, et. 2, judeţul Dolj

502

Ungureanu Gheorghe

Craiova

Asociat în cadrul SCPEJ „Ungureanu Gheorghe şi Avram Mădălina“ în Craiova, str. General Magheru nr. 81, judeţul Dolj

503

Zăvoi Ion Cristian

Craiova

Craiova, str. România Muncitoare nr. 31, judeţul Dolj

504

Bojneag Alin Cristian

Drobeta-Turnu Severin

suspendat

505

Cerbulescu Constantin

Drobeta-Turnu Severin

Drobeta-Turnu Severin, Str. Independenţei nr. 1B, judeţul Mehedinţi

506

Cimpu Robert

Drobeta-Turnu Severin

Drobeta-Turnu Severin, str. Traian nr. 33, judeţul Mehedinţi

507

Clement Gheorghe

Drobeta-Turnu Severin

Asociat în cadrul BEJA „Clement Gheorghe şi Graf Antonio Lenhard“ în Drobeta-Turnu Severin, str. Tabla Buţii nr. 40, judeţul Mehedinţi

508

Dumitrescu Alfred Constantin

Drobeta-Turnu Severin

Drobeta-Turnu Severin, str. Smârdan nr. 10, judeţul Mehedinţi

509

Firu Marilena Ionela

Drobeta-Turnu Severin

Drobeta-Turnu Severin, bd. Carol I nr. 85, bl. A 1, sc. 1, ap. 1, judeţul Mehedinţi

510

Guran George Cătălin

Drobeta-Turnu Severin

Drobeta-Turnu Severin, str. Traian nr. 159, judeţul Mehedinţi

511

Madescu Lionela

Drobeta-Turnu Severin

Drobeta-Turnu Severin, str. Iulius Cezar nr. 4, judeţul Mehedinţi

512

Popescu Alin Grigore

Drobeta-Turnu Severin

Drobeta-Turnu Severin, str. Dr. Babeş nr. 57, bl. 6, sc. 1, judeţul Mehedinţi

513

Popescu Lucian-Iorgu

Drobeta-Turnu Severin

Drobeta-Turnu Severin, str. Traian nr. 140, judeţul Mehedinţi

514

Purcaru Florentin-Claudiu

Drobeta-Turnu Severin

Drobeta-Turnu Severin, str. George Coşbuc nr. 12A, judeţul Mehedinţi

515

Raicu Ion

Drobeta-Turnu Severin

Drobeta-Turnu Severin, str. Carol I, bl. A1, sc. 1, judeţul Mehedinţi

516

Drăgoi Mihai

Filiaşi

Filiaşi, bd. Racoţeanu nr. 163A, judeţul Dolj

517

Tănasie Neluţu

Filiaşi

Filiaşi, Str. Unirii nr. 2, judeţul Dolj

518

Diaconiţa Constantin

Motru

Motru, Str. Trandafirilor, bl. C4, ap. 1, judeţul Gorj

519

Tutunaru Afrodita Laura

Motru

suspendat

 

520

Dăianu Gheorghe

Novaci

Novaci, Str. Parângului nr. 94, judeţul Gorj

521

Olaru Dana

Novaci

Asociat în cadrul BEJA „Olaru Constantin şi Olaru Dana“ în Târgu Jiu, str. Gh. Magheru, bl. 2, parter

522

Dumitrescu Ilona

Orşova

Asociat în cadrul BEJA „Bîrsăşteanu Florian şi Dumitrescu Ilona“ în Târgu Jiu, str. T. Vladimirescu nr. 36-38, judeţul Gorj

523

Pătăşanu Constantin

Orşova

Orşova, str. Porţile de Fier nr. 6, judeţul Mehedinţi

524

Vlad Laurenţiu

Segarcea

suspendat

525

Dragomir Doru Marius

Slatina

Slatina, bd. Nicolae Titulescu nr. 27, bl. 27, sc. A, parter, judeţul Olt

526

Ispas Denisa-Jenica

Slatina

Slatina, str. Lipscani nr. 43, judeţul Olt

527

Moraru Claudiu Ionuţ

Slatina

suspendat

528

Păvăloiu Georgeta

Slatina

Slatina, str. M. Eminescu nr. 29, judeţul Olt

529

Sima Antonel

Slatina

Slatina, bd. Nicolae Titulescu, bl. 47, corp A, judeţul Olt

530

Ţăpuşi Ruxandra

Slatina

Slatina, str. Lipscani nr. 26, judeţul Olt

531

Vlad Constantin

Slatina

Slatina, str. Lipscani nr. 55, judeţul Olt

532

Dîrloagă Florinel

Strehaia

Strehaia, Str. Republicii nr. 193, judeţul Mehedinţi

533

Puşcă Stelian

Strehaia

Strehaia, Str. Republicii nr. 175, judeţul Mehedinţi

534

Catrinoiu Matei Cosmin

Târgu Cărbuneşti

Târgu Cărbuneşti, Str. Trandafirilor nr. 22, judeţul Gorj

535

Cîrţină Corina-Elena

Târgu Cărbuneşti

suspendat

536

Bîrsăşteanu Florian

Târgu Jiu

Asociat în cadrul BEJA „Bîrsăşteanu Florian şi Dumitrescu Ilona“ Târgu Jiu, str. T. Vladimirescu nr. 36-38, judeţul Gorj

537

Diaconiţa Elena Lavinia

Târgu Jiu

Târgu Jiu, str. T. Vladimirescu nr. 42, judeţul Gorj

538

Drăgan Costinel Romeo

Târgu Jiu

Asociat în cadrul BEJA „LEX“ în Bucureşti, bd. Ion Mihalache nr. 104, bl. 85, sc. B, et. 1, ap. 21, sectorul 1

539

Enea M. Marin

Târgu Jiu

Târgu Jiu, str. T. Vladimirescu nr. 65, judeţul Gorj

540

Enea P. Marin

Târgu Jiu

Târgu Jiu, Str. Confederaţiei nr. 1, judeţul Gorj

541

Gagiu Nicolae

Târgu Jiu

Târgu Jiu, str. Traian, bl. 9, camera 3, parter, judeţul Gorj

542

Nica Ionuţ Tudor

Târgu Jiu

Târgu Jiu, str. Traian, bl. 7, parter, judeţul Gorj

543

Olaru Constantin

Târgu Jiu

Asociat în cadrul BEJA „Olaru Constantin şi Olaru Dana“ în Târgu Jiu, str. Gh. Magheru, bl. 2, parter, judeţul Gorj

544

Roşca Dumitru

Târgu Jiu

Târgu Jiu, str. T. Vladimirescu nr. 2, parter, judeţul Gorj

545

Şerban Sorin

Târgu Jiu

Târgu Jiu, str. T. Vladimirescu nr. 16, judeţul Gorj

546

Talianu Eduard-Cristian

Târgu Jiu

Târgu Jiu, str. Traian, bl. 7, parter, judeţul Gorj

547

Trancă Nicuşor

Târgu Jiu

Târgu Jiu, str. Traian nr. 1, judeţul Gorj

548

Andrei Eugen

Vânju Mare

Asociat în cadrul SCPEJ „Culea, Tănurcă şi Asociaţii“ în Bucureşti, bd. Burebista nr. 4, bl. D13, sc. 4, ap. 120, sectorul 3

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL GALAŢI

549

Mircea Bogdan Constantin

Adjud

Adjud, str. Al. I. Cuza nr. 78, judeţul Vrancea

550

Drăgulin Eugen

Brăila

Brăila, Str. Frumoasă nr. 7, judeţul Brăila

551

Eftene Petruţ

Brăila

Brăila, Bd. Al. I. Cuza nr. 5, bl. Duplex, sc. 1, ap. 1, parter, judeţul Brăila

552

Mândrilă Costel

Brăila

Brăila, Calea Călăraşilor nr. 44, et. I, judeţul Brăila

553

Nichifor Sebastian Ionuţ

Brăila

Brăila, Calea Călăraşilor nr. 30, Modul nr. 6, judeţul Brăila

554

Pintilie Lucian Gabriel

Brăila

Brăila, bd. Al. I. Cuza nr. 18, judeţul Brăila

555

Plăcintă Adina Maria

Brăila

Brăila, Bd. Independenţei nr. 12, bl. B3, parter + mezanin, ap. nr. LOT 1, judeţul Brăila

556

Postelnicu Gabriela

Brăila

Brăila, bd. Al. I. Cuza nr. 5, bl. Duplex, ap. 12, parter, judeţul Brăila

557

Surdu Dragoş Cristian

Brăila

Brăila, str. Al. I. Cuza nr. 32, judeţul Brăila

558

Turcu George

Brăila

Brăila, Bd. Independenţei nr. 11-15, bl. 11-15, sc. 2, ap. 22, judeţul Brăila

559

Ivan Stela Florentina

Făurei

suspendat

560

Bercariu Corneliu

Focşani

Asociat în cadrul BEJA „Bercariu Corneliu şi Stelescu Dana“ în Focşani, str. Mihail Kogălniceanu nr. 2, bl. F3, sc. 3, ap. 26, judeţul Vrancea

 

561

Bîrsan Firel

Focşani

Asociat în cadrul BEJA „Bîrsan Firel şi Bîrsan Vicuţa-Maria“ în Focşani, str. Bucegi nr. 2, bl. 7, ap. 16, judeţul Vrancea

562

Bîrsan Vicuţa Maria

Focşani

Asociat în cadrul BEJA Bîrsan Firel şi Bîrsan Vicuţa-Maria în Focşani, str. Bucegi nr. 2, bl. 7, ap. 16, judeţul Vrancea

563

Coman Gelu

Focşani

Focşani, str. Cuza Vodă nr. 3, judeţul Vrancea

564

Ţocu Dan

Focşani

Focşani, Str. Eroilor nr. 4, bl. 2B, parter, ap. 24, judeţul Vrancea

565

Caraman Cosmin

Galaţi

Galaţi, Str. Brăilei nr. 165 b, aferent bloc A2-A3, et. 2, judeţul Galaţi

566

Coţac Dănuţ Carmen

Galaţi

Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 43, bl. E9, sc. 1, ap. 4, judeţul Galaţi

567

Dajbog Geanina

Galaţi

Galaţi, Str. Brăilei nr. 157, bl. A7, ap. 25, judeţul Galaţi

568

Manole Mihai

Galaţi

suspendat

569

Micu Constantin

Galaţi

Asociat în cadrul BEJA „Micu Constantin şi Badiu Florin“ în Galaţi, Str. Brăilei nr. 157, bl. A7, ap. 16, judeţul Galaţi

570

Munteanu Laura Paraschiva

Galaţi

Galaţi, Str. Brăilei nr. 157, bl. A7, ap. 67, judeţul Galaţi

571

Postelnicu Ştefan

Galaţi

Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 43, bl. E9, ap. 2, parter, judeţul Galaţi

572

Râpan Cornel

Galaţi

Galaţi, str. I. L. Caragiale nr. 6, et. 1, judeţul Galaţi

573

Şerban Teodora Gabriela

Galaţi

Galaţi, bd. George Coşbuc nr. 31, bl. M3, ap. 81, parter, judeţul Galaţi

574

Tudorie Ştefan

Galaţi

Asociat în cadrul BEJA „Tudorie Ştefan şi Vasiliu Vicenţiu Ionuţ“ în Galaţi, Str. Brăilei nr. 136, bl. B3, sc. 6, ap. 51, judeţul Galaţi

575

Motoc Petrică

Însurăţei

Însurăţei, Str. Tineretului nr. 36, bl. B4, sc. 1, et. 1, ap. 2, cvartal 127, parcela 1757/1, judeţul Brăila

576

Stelescu Dana

Lieşti

Asociat în cadrul BEJA „Bercariu Corneliu şi Stelescu Dana“ în Focşani, str. Mihail Kogălniceanu nr. 2, bl. F3, sc. 3, ap. 26, judeţul Vrancea

577

Creţu Ciprian Corneliu

Panciu

Asociat în cadrul BEJA „Creţu Ciprian Corneliu şi Ionescu Claudia Cristina“ în Panciu, Str. Democraţiei nr. 3, judeţul Vrancea

578

Ionescu Claudia Cristina

Panciu

Asociat în cadrul BEJA „Creţu Ciprian Corneliu şi Ionescu Claudia Cristina“ în Panciu, Str. Democraţiei nr. 3, judeţul Vrancea

579

Chirică Miştoi Costel

Târgu Bujor

Târgu Bujor, str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 28, corp A, et. 2, judeţul Galaţi

580

Badiu Florin

Tecuci

Asociat în cadrul BEJA „Micu Constantin şi Badiu Florin“ în Galaţi, Str. Brăilei nr. 157, bl. A7, ap. 16, judeţul Galaţi

581

Gabor Robert

Tecuci

Tecuci, str. Costache Racoviţă nr. 2, bl. R, ap. 64, judeţul Galaţi

582

Ţigănuş Viorel Mirel

Tecuci

Tecuci, str. Vasile Alecsandri nr. 2, bl. R, ap. 43, parter, judeţul Galaţi

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL IAŞI

583

Bujoreanu George Cristian

Bârlad

Bârlad, str. General Naumescu nr. 1, bl. B14, sc. A, parter, ap. 3, judeţul Vaslui

584

Stan Iulian Marius

Bârlad

Bârlad, Str. Republicii nr. 217, bl. UMPS, et. 2, judeţul Vaslui

585

Trofin Anca Mihaela

Bârlad

suspendat

586

Guţu Adrian

Huşi

Huşi, Str. Eroilor, bl. 17, sc. A, ap. 3, judeţul Vaslui

587

Tufeanu Vasile Bogdan

Huşi

Asociat în cadrul BEJA „Dominte şi Asociaţii“ în Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 27, bl. Moldova I, scara TR. I, mezanin, ap. 1, judeţul Iaşi

588

Airinei Constantin

Iaşi

Iaşi, Str. Armeană nr. 12, judeţul Iaşi

589

Anchidin Cornelia

Iaşi

Iaşi, str. Başotă nr. 4, et. 1, judeţul Iaşi

590

Andrei Cezar

Iaşi

Asociat în cadrul BEJA „Andrei Cezar şi Nechifor Ionela Olguţa“ în Iaşi, Casa cu Absidă „Laurenţiu Ulici“, centrul civic, str. Grigore Ureche, judeţul Iaşi

591

Bîrcă Gabriel

Iaşi

Asociat în cadrul BEJA „Gabriel Bîrcă şi Lupu Nicolăiţă Gheorghe Cristian“ în Iaşi, str. Grigore Ureche nr. 3, bl. Walter Mărăcineanu, parter, judeţul Iaşi

592

Chiriac Cătălin Răzvan

Iaşi

Iaşi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 67, bl. C3, judeţul Iaşi

593

Damian Ştefan Leonid

Iaşi

Asociat în cadrul BEJA „Angheluţă şi Asociaţii“ în Iaşi, str. Grigore Ureche nr. 3, bloc Walter Mărăcineanu, parter, judeţul Iaşi

594

Darie Andreea

Iaşi

Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 15-17, bl. Ghica Vodă 2C, mezanin, judeţul Iaşi

595

Dominte Cristinel

Iaşi

Asociat în cadrul BEJA „Dominte şi Asociaţii“ în Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 27, bl. Moldova I, scara TR. I, mezanin, ap. 1, judeţul Iaşi

596

Elesei Beniamin

Iaşi

Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanu, tr. V, et. 1, cab. nr. 16, judeţul Iaşi

597

Florea Mihai

Iaşi

Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4A, parter, judeţul Iaşi

598

Iovu Dragoş

Iaşi

Asociat în cadrul BEJA „Iovu Dragoş şi Sîrbu Criprian Ioan“ în Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanul, sc. A, parter, judeţul Iaşi

599

Mereuţă Lăcrămioara

Iaşi

Asociat în cadrul BEJA „Mereuţă Ioan şi Mereuţă Lăcrămioara“ în Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 21, bl. 7 Noiembrie, sc. B, ap. 1, judeţul Iaşi

600

Nichitoi Georgiana

Iaşi

Asociat în cadrul BEJA „Dominte şi Asociaţii“ în Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 27, bl. Moldova I, scara TR. I, mezanin, ap. 1, judeţul Iaşi

601

Plumbu Sergiu Sebastian

Iaşi

Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 23, bl. Muntenia, mezanin, judeţul Iaşi

602

Sandu Cristian

Iaşi

Iaşi, str. Grigore Ureche nr. 3, bl. Ghe. Şonţu, demisol, judeţul Iaşi

603

Silimon Valentin

Iaşi

Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 13-15, mezanin, judeţul Iaşi

604

Zabolotnăi Vladimir

Iaşi

Iaşi, stradela Bărboi nr. 5, bl. C2, parter, judeţul Iaşi

605

Zacornea Constantin Ciprian

Iaşi

Iaşi, Casa cu Absidă „Laurenţiu Ulici“, centrul civic, str. Grigore Ureche, judeţul Iaşi

606

Corbu Vasile

Paşcani

Paşcani, str. E. Stamate, bl. D2A, judeţul Iaşi

607

Lupu Nicolăiţă Gheorghe Cristian

Paşcani

Asociat în cadrul BEJA „Gabriel Bîrcă şi Lupu Nicolăiţă Gheorghe Cristian“ în Iaşi, str. Grigore Ureche nr. 3, bloc Walter Mărăcineanu, parter, judeţul Iaşi

608

Toma Dumitru Paul

Paşcani

Asociat în cadrul BEJA „Angheluţă şi Asociaţii“ în Iaşi, str. Grigore Ureche nr. 3, bloc Walter Mărăcineanu, parter, judeţul Iaşi

609

Angheluţă Lucian

Răducăneni

Asociat în cadrul BEJA „Angheluţă şi Asociaţii“ în Iaşi, str. Grigore Ureche nr. 3, bloc Walter Mărăcineanu, parter, judeţul Iaşi

610

Sîrbu Ciprian Ioan

Răducăneni

Asociat în cadrul BEJA „Iovu Dragoş şi Sîrbu Criprian Ioan“ în Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl. Peneş Curcanul, sc. A, parter, judeţul Iaşi

611

Câmpeanu Ioan

Vaslui

Vaslui, str. Nicolae Iorga, bl. 71, sc. B, ap. 20, judeţul Vaslui

612

Silitră Alin

Vaslui

Vaslui, str. Traian, bl. 241, sc. B, et. 1, ap. 8, judeţul Vaslui

613

Stancu Paulică

Vaslui

Asociat în cadrul BEJA „Stancu Paulică şi Ştefan Cătălin Cristian“ în Pucioasa, str. Fântânelor, bl. B, ap. 3, judeţul Dâmboviţa

 

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL ORADEA

614

Popescu Gilda

Aleşd

Aleşd, Str. 1 Decembrie nr. 2, judeţul Bihor

615

Nechifor Ionela-Olguţa

Beiuş

Asociat în cadrul BEJA „Andrei Cezar şi Nechifor Ionela“ în Iaşi, Casa cu Absidă „Laurenţiu Ulici“, centrul civic, str. Grigore Ureche, judeţul Iaşi

616

Paşca Rodica-Lăcrămioara

Beiuş

Beiuş, Str. 22 Decembrie nr. 21, judeţul Bihor

617

Pop Ioan Vasile

Carei

Carei, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 44, et. 1, judeţul Satu Mare

618

Paşca Ciprian-Narcis

Marghita

Marghita, str. Tudor Vladimirescu nr. 3, judeţul Bihor

619

Serfezi Florin

Marghita

Marghita, str. Horea nr. 7, judeţul Bihor

620

Mihalcea Benone

Negreşti-Oaş

Negreşti-Oaş, Aleea Trandafirilor, bl. 10, ap. 1, judeţul Satu Mare

621

Ardelean Felix-Florin

Oradea

Oradea, Str. Dunării nr. 12, ap. 2, judeţul Bihor

622

Ardeleanu Bianca Anamaria

Oradea

Oradea, str. G. Enescu nr. 6, judeţul Bihor

623

Beiuşan Andrei Gheorghe

Oradea

Asociat în cadrul SCPEJ „Beiuşan“ în Oradea, Str. Republicii nr. 13, ap. 1, judeţul Bihor

624

Beiuşan Gheorghe

Oradea

Asociat în cadrul SCPEJ „Beiuşan“ în Oradea, Str. Republicii nr. 13, ap. 1, judeţul Bihor

625

Bucurean Ioan-Călin

Oradea

Oradea, str. Parcul Traian nr. 1, judeţul Bihor

626

Chizec Maria-Victoria

Oradea

Oradea, str. Parcul Traian nr. 1, judeţul Bihor

627

Gavruţă Dan

Oradea

Oradea, str. G. Enescu nr. 11, ap. 2, judeţul Bihor

628

Gîrdan Marius-Florin

Oradea

Oradea, str. Franz Shubert nr. 3, judeţul Bihor

629

Moza Gheorghe Sorin

Oradea

Oradea, str. Andrei Şaguna nr. 3, ap. 1, judeţul Bihor

630

Neagoş Dorel

Oradea

Oradea, Str. Republicii nr. 12, et. 2, ap.,11, judeţul Bihor

631

Pleş Daniela-Maria Iordana

Oradea

Oradea, str. Aurel Lazăr nr. 17, ap. 2, judeţul Bihor

632

Popovici Dorin

Oradea

Oradea, Str. Tribunalului nr. 1, judeţul Bihor

633

Puşcaş Eugen-Nicolae

Oradea

Oradea, str. Parcul Traian nr. 7, ap. 6, judeţul Bihor

634

Vuşcan Mihaela-Florentina

Oradea

Oradea, Str. Republicii nr. 14, et. 1, ap. 6/A2, judeţul Bihor

635

Beiuşan Bogdan-Florin

Salonta

Asociat în cadrul SCPEJ „Beiuşan“ în Oradea, Str. Republicii nr. 13, ap. 1, judeţul Bihor

636

Danciu Gheorghe Radu

Satu Mare

Satu Mare, str. Horea nr. 8, ap. 4, judeţul Satu Mare

637

Iva Aniţaş Marian Dan

Satu Mare

Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr. 13, ap. 2, judeţul Satu Mare

638

Kiss Gabriel-Valentin

Satu Mare

Satu Mare, str. Horea nr. 10, judeţul Satu Mare

639

Lăzărescu Nicolae Dorin

Satu Mare

Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr. 9, judeţul Satu Mare

640

Michiş Ioan

Satu Mare

Satu Mare, str. Horea nr. 11, judeţul Satu Mare

641

Mociran Viorel

Satu Mare

Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr. 19, ap. 30, judeţul Satu Mare

642

Gâzdac Adela Viorela Elena

Satu Mare

Asociat în cadrul SCPEJ „Boloş şi Partenerii“ în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 17, parter, ap. 7, judeţul Cluj

643

Pătraş Răzvan Lucian

Satu Mare

Satu Mare, str. Horea nr. 8, ap. 6, et. 2, judeţul Satu Mare

644

Rus-Vid Ioan Cătălin

Satu Mare

Satu Mare, str. Horea nr. 8, sc. A, ap. 12, judeţul Satu Mare

645

Şortan Monica Ioana

Satu Mare

suspendat

 

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL PITEŞTI

646

Muraru-Tătoiu Bogdan

Bălceşti

Bălceşti, str. Petrache Poenaru nr. 2, judeţul Vâlcea

647

Florea Ioana

Câmpulung

Câmpulung, str. Constantin Popescu nr. 7, judeţul Argeş

648

Mitu Mihai Ioan

Câmpulung

Câmpulung, str. Fraţii Goleşti nr. 14, bl. A6a, sc. B, ap. 1, parter, judeţul Argeş

649

Petroaica Florin-Adrian

Costeşti

Costeşti, Str. Victoriei, bl. Z1, judeţul Argeş

650

Iordache Vasile

Curtea de Argeş

Curtea de Argeş, str. Tudor Vladimirescu nr. 2, judeţul Argeş

651

Mateescu Emilia

Curtea de Argeş

Curtea de Argeş, str. Mărăşeşti nr. 3, judeţul Argeş

652

Bălan Ovidiu

Drăgăşani

Drăgăşani, Str. 1 Mai (Regele Carol), bl. 90, parter, judeţul Vâlcea

653

Prooroc Olimpiu-Gabriel

Drăgăşani

Drăgăşani, str. Popa Şapcă, bl. M1, sc. C, ap. 1, parter, judeţul Vâlcea

654

Drăgoescu Raluca-Mihaela

Horezu

Asociat în cadrul BEJA „Constantin, Niculae şi Asociaţii“ în Bucureşti, str. Mihai Eminescu nr. 102/104, et. 4, ap. 9, sector 2

655

Stănescu Elis-Anamaria

Horezu

Asociat în cadrul BEJA „Stănescu Ilie şi Stănescu Elis Anamaria“ în Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 8-10, sector 2

656

Văleanu Ilie

Horezu

Horezu, Str. Unirii nr. 17, bl. O2, parter, tronson A, judeţul Vâlcea

657

Albu Cornel-Leonard

Piteşti

Piteşti, str. Fraţii Goleşti nr. 19B, etaj I, camera 5-6, judeţul Argeş

658

Balica Bogdan-Laurenţiu

Piteşti

Piteşti, Bd. Republicii, bl. 35, sc. B, demisol, ap. 6, judeţul Argeş

659

Bucescu Emanoil Aron

Piteşti

Asociat în cadrul BEJA „Bucescu Emanoil Aron, Copaci Vasile Dorel şi Negoescu Adrian“ în Piteşti, Bd. Eroilor nr. 24, parter, judeţul Argeş

660

Copaci Vasile-Dorel

Piteşti

Asociat în cadrul BEJA „Bucescu Emanoil Aron, Copaci Vasile Dorel şi Negoescu Adrian“ în Piteşti, Bd. Eroilor nr. 24, parter, judeţul Argeş

661

Damaschin Marius

Piteşti

Piteşti, Bd. Eroilor nr. 29A, etaj I, judeţul Argeş

662

Gigoi Emil

Piteşti

Piteşti, Bd. Republicii nr. 129, birourile 1 şi 4, judeţul Argeş

663

Ioana Cristian

Piteşti

Piteşti, Str. Violetelor, bl. PS11, sc. B, ap. 3, judeţul Argeş

664

Iordache Ion

Piteşti

Piteşti, Str. Eroilor nr. 2bis, judeţul Argeş

665

Moromete Constantin-Cosmin

Piteşti

Piteşti, Str. Eroilor, bl. A1, sc. A, ap. 1, parter, judeţul Argeş

666

Negoescu Adrian-Gheorghe

Piteşti

Asociat în cadrul BEJA „Bucescu Emanoil Aron, Copaci Vasile Dorel şi Negoescu Adrian“ în Piteşti, Bd. Eroilor nr. 24, parter, judeţul Argeş

667

Paraschivescu Marius-Gabriel

Piteşti

Piteşti, str. Fraţii Goleşti nr. 19B, etaj I, camera 3-4, judeţul Argeş

668

Pisculungeanu Vlad-Adrian

Piteşti

Piteşti, Str. Eroilor nr. 12, judeţul Argeş

669

Predeanu Adriana-Ramona

Piteşti

Piteşti, str. Exerciţiu nr. 74, judeţul Argeş

670

Şotae Marian

Piteşti

Piteşti, str. Fraţii Goleşti nr. 19B, etaj I, camera 1, judeţul Argeş

671

Tudor Florin-Alin

Piteşti

Piteşti, Bd. Eroilor nr. 35, camera 6, judeţul Argeş

672

Vârgă Ioan

Piteşti

Piteşti, str. Exerciţiu nr. 70, judeţul Argeş

673

Bunescu Dumitru-Teodor

Râmnicu Vâlcea

Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 135, bl. N2, parter, judeţul Vâlcea

674

Buzatu Constantin

Râmnicu Vâlcea

Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 135, bl. N2, parter, judeţul Vâlcea

675

Cernea Ion

Râmnicu Vâlcea

Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 131A, ap. 3, judeţul Vâlcea

676

Deaconu Mihail

Râmnicu Vâlcea

Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 135, bl. N2, parter, judeţul Vâlcea

677

Gătejescu Anda-Narghita

Râmnicu Vâlcea

Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 135, bl. N2, parter, judeţul Vâlcea

678

Gătejescu Bogdan

Râmnicu Vâlcea

Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 135, bl. N2, parter, judeţul Vâlcea

679

Otliţă Mircea-Gabriel

Râmnicu Vâlcea

Râmnicu Vâlcea, bd. T. Vladimirescu nr. 26, bl. V. Olănescu, sc. C, parter, ap. 29, judeţul Vâlcea

680

Radu Marius

Râmnicu Vâlcea

Brezoi, Str. Eroilor nr. 41, judeţul Vâlcea

681

Mutuligă Radu-Mihail

Topoloveni

Topoloveni, str. Calea Bucureşti nr. 111, Complex Multifuncţional, corp A3, etaj II, judeţul Argeş

682

Tomescu Mihail

Topoloveni

Topoloveni, str. Calea Bucureşti nr. 113, bl. P4, sc. B, ap 2, parter, judeţul Argeş

 

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL PLOIEŞTI

683

Ailincăi Alexandru

Buzău

Buzău, Piaţa Daciei, bl. E, sc. A, ap. 4, judeţul Buzău

684

Cucu Lucian Ciprian

Buzău

Buzău, Bd. Unirii, bl. 13B, et. 2, ap. 8, judeţul Buzău

685

Curelaru Cristinel

Buzău

Buzău, Piaţa Daciei, bl. F, sc. A, et. 3, ap. 9, judeţul Buzău

686

Isofache Marius-Nicuşor

Buzău

Buzău, Str. Unirii (centru) nr. 176, bl. A, sc. 2, et. 2, ap. 36, judeţul Buzău

687

Lumperdean Florin

Buzău

Buzău, str. Bazar, bl. 1A, ap. 4, judeţul Buzău

688

Paraipan Sorin

Buzău

Buzău, str. Cuză-Vodă nr. 1-3, et. 2, judeţul Buzău

689

Popescu Silviu-Andrei

Buzău

Buzău, str. Ostrovului, bl. A1, ap. 6, judeţul Buzău

690

Popescu Adrian Gabriel

Buzău

Buzău, Bd. Unirii, bl. 16B, Mezanin, judeţul Buzău

691

Porojnicu Adrian

Buzău

Buzău, str. Obor nr. 53, bl. 11, sc. B, ap. 2, parter, judeţul Buzău

692

Roşu Daniela

Buzău

Buzău, str. Obor, bl. 11, sc. B, parter, judeţul Buzău

693

Şeicaru Dănuţ

Buzău

suspendat

694

Frîncu Mihai

Câmpina

Câmpina, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 19, bl. R59, ap. 4, parter, judeţul Prahova

695

Huideş Elena

Câmpina

suspendat

696

Roşu Cristian-Cornel

Câmpina

Câmpina, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 16, bl. 20C, et. 2, ap. 11, judeţul Prahova

697

Bivolaru Margareta

Găeşti

Găeşti, Str. 13 Decembrie, bl. 49, sc. B, parter, judeţul Dâmboviţa

698

Nicolescu Dan-Răzvan

Găeşti

suspendat

699

Galea Viorel Cristian

Mizil

Asociat în cadrul SCPEJ „Trifina, Tănase şi Galea“ în Ploieşti, str. Ion Maiorescu nr. 6, bl. 33T2, sc. B, parter, ap. 25 şi 26, judeţul Prahova

700

Dobre Ana-Maria

Mizil

Asociat în cadrul BEJA „Barbu şi Dobre“ în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 20, bl. 5C, et. 3, ap. 16, sectorul 4

701

Betelie Mihai

Moreni

suspendat

702

Dumitru Florina Loredana

Moreni

Moreni, Bd. Petrolului nr. 13, bl. B, sc. C, ap. 43, parter, judeţul Dâmboviţa

703

Ichim Mihai

Pătârlagele

Pătârlagele, str. I.L. Caragiale nr. 1, judeţul Buzău

704

Stîngă Nicolae Cătălin

Pătârlagele

Pătârlagele, str. I.L. Caragiale nr. 1, parter, judeţul Buzău

705

Costoaie Marcel

Ploieşti

Ploieşti, bd. G-ral Vasile Milea nr. 1, bl. A7, sc. D, et. 1, ap. 2, judeţul Prahova

706

Divoiu Maria

Ploieşti

Ploieşti, str. Văleni nr. 41, judeţul Prahova

 

707

Goslan Mihai

Ploieşti

Ploieşti, Str. Romană nr. 13, bl. A, sc. A, ap. 2, parter, judeţul Prahova

708

Grecu Ovidiu-Alexandru

Ploieşti

Ploieşti, str. Take Ionescu nr. 9, judeţul Prahova

709

Lică Ionel

Ploieşti

Ploieşti, str. Aurel Vlaicu nr. 12, judeţul Prahova

710

Matei Sebastian

Ploieşti

Ploieşti, Piaţa Victoriei nr. 9, bl. CC Sud, sc. B, et. 1, ap. 19, judeţul Prahova

711

Muşat Ioan

Ploieşti

Ploieşti, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, bl. B, et. 1, ap. 3, judeţul Prahova

712

Muşat Mihaela Alina

Ploieşti

Asociat în cadrul SCPEJ „Pavel şi Muşat“ în Ploieşti, str. Toma Caragiu nr. 11, et. 1, ap. 5, judeţul Prahova

713

Petcu Alexandru Adrian

Ploieşti

Ploieşti, Str. Luminii nr. 2, bl. 30D, sc. A, ap. 2, judeţul Prahova

714

Petrov Sergiu-Alexandru

Ploieşti

Ploieşti, str. Anul 1907 nr. 37, judeţul Prahova

715

Roşu Ortansa Adriana

Ploieşti

Ploieşti, str. Take Ionescu nr. 7, et. 2, ap. 8, judeţul Prahova

716

Tănase Dragoş-Iulian

Ploieşti

Ploieşti, str. Dr. Bagdazar nr. 4, judeţul Prahova

717

Tănase Laura Ioana

Ploieşti

Asociat în cadrul SCPEJ „Trifina, Tănase şi Galea“ în Ploieşti, str. Ion Maiorescu nr. 6, bl. 33T2, sc. B, parter, ap. 25 şi 26, judeţul Prahova

718

Trifina Elena Cornelia

Ploieşti

Asociat în cadrul SCPEJ „Trifina, Tănase şi Galea“ în Ploieşti, str. Ion Maiorescu nr. 6, bl. 33T2, sc. B, parter, ap. 25 şi 26, judeţul Prahova

719

Ţărean Călin

Ploieşti

Ploieşti, str. Emile Zola nr. 4, bl. I, et. 3, ap. 10, judeţul Prahova

720

Chiriţescu Alexandru

Pogoanele

Pogoanele, Str. Libertăţii, bl. 6, ap. 1, judeţul Buzău

721

Mihai Cristian-Sebastian

Pogoanele

Pogoanele, bl. B 12, parter, judeţul Buzău

722

Pandrea Corina Mihaela

Pogoanele

Pogoanele, Str. Libertăţii, bl. 6, ap. 3, parter, judeţul Buzău

723

Bujor Oana Mihaela

Pucioasa

Asociat în cadrul SCPEJ „Ţermure Călin Ovidiu şi Bujor Oana-Mihaela“ în Braşov, Str. 15 Noiembrie nr. 62, sc. D, ap. 38, judeţul Braşov

724

Gruianu Viorel

Pucioasa

Pucioasa, str. Nicolae Titulescu nr. 1, judeţul Dâmboviţa

725

Ştefan Cătălin Cristian

Pucioasa

Asociat în cadrul BEJA „Stancu Paulică şi Ştefan Cătălin Cristian“ în Pucioasa, Str. Fântânelor, bl. B, ap. 3, judeţul Dâmboviţa

726

Marin Florea

Răcari

Asociat în cadrul SCPEJ „Marin Florea şi Marin George Robert“ în Răcari, str. Ana Ipătescu nr. 88, judeţul Dâmboviţa

727

Marin George Robert

Răcari

Asociat în cadrul SCPEJ „Marin Florea şi Marin George Robert“ în Răcari, str. Ana Ipătescu nr. 88, judeţul Dâmboviţa

728

Ciocîrlan Constantin

Râmnicu Sărat

Râmnicu Sărat, Bd. Victoriei, zona Centru, bl. A1, parter, judeţul Buzău

729

Clinciu Gheorghe

Râmnicu Sărat

Râmnicu Sărat, str. Crângul Meiului nr. 34, judeţul Buzău

730

Pavel Bebi

Sinaia

Asociat în cadrul SCPEJ „Pavel şi Muşat“ în Ploieşti, str. Toma Caragiu nr. 11, et. 1, ap. 5, judeţul Prahova

731

Bulin Cornel-Vasile

Târgovişte

Târgovişte, str. Avram Iancu nr. 20, bl. 37, sc. C, ap. 3, judeţul Dâmboviţa

732

Deaconescu Adrian

Târgovişte

Asociat în cadrul SCPEJ „Deaconescu Adrian şi Deaconescu Marius Ionuţ“ în Târgovişte, str. Radu Gioglovan, bl. 51, sc. A, ap. 2, judeţul Dâmboviţa

733

Mihai Ducu

Târgovişte

Târgovişte, Calea Bucureşti, bl. O1, sc. D, et. 1, ap. 2, judeţul Dâmboviţa

734

Mihai Alexandru Daniel

Târgovişte

Târgovişte, Calea Bucureşti, bl. O1, sc. D, et. 1, ap. 2, judeţul Dâmboviţa

735

Pană Victor

Târgovişte

Târgovişte, Bd. Independenţei, bl. 2A, parter, ap. 5, judeţul Dâmboviţa

736

Scurtu Alexe

Târgovişte

suspendat

737

Stănescu Mihai

Târgovişte

Târgovişte, Calea Bucureşti, bl. G9, parter, judeţul Dâmboviţa

738

Tănase Marian-Traian

Târgovişte

Târgovişte, str. Radu Popescu nr. 4A, bl. 32A, sc. A, ap. 10, et. 2, judeţul Dâmboviţa

739

Zavera Carmen

Târgovişte

Târgovişte, Calea Bucureşti nr. 3B, bl. G9, tronson B, sc. 1, et. 1, ap. 1, judeţul Dâmboviţa

740

Neacşu Constantin

Vălenii de Munte

suspendat

741

Negulescu Emilian Mihail

Vălenii de Munte

Vălenii de Munte, str. Aleea Alunilor nr. 1, judeţul Prahova

 

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL SUCEAVA

742

Chiriac Cristina Maria

Botoşani

Botoşani, bd. Mihai Eminescu nr. 63, et. I, judeţul Botoşani

743

Gavriliuc Sorin

Botoşani

Botoşani, bd. Mihai Eminescu nr. 48, et. I, camera 45, judeţul Botoşani

744

Manoilă Vasile

Botoşani

Botoşani, bd. Mihai Eminescu nr. 69, judeţul Botoşani

745

Miron Benoni Viorel

Botoşani

suspendat

746

Secrieru Sînziana

Botoşani

Botoşani, str. George Enescu nr. 5, bl. 5, sc. B, ap. 2, parter, judeţul Botoşani

747

Şfaiţer Carmen

Botoşani

Botoşani, bd. Mihai Eminescu nr. 48, et. I, camera 45, judeţul Botoşani

748

Temneanu Ionuţ

Botoşani

Botoşani, Str. Teatrului nr. 3A, judeţul Botoşani

749

Căruceriu Alexandru

Câmpulung Moldovenesc

Câmpulung Moldovenesc, Str. Mărţişorului nr. 1, judeţul Suceava

750

Stolnean Oana

Câmpulung Moldovenesc

Asociat în cadrul SCPEJ „Stolnean Romeo Marius şi Stolnean Oana“ în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 11, ap. 1, judeţul Cluj

751

Guceanu Adrian

Darabani

Darabani, Str. 1 Decembrie nr. 158, judeţul Botoşani

752

Popa Daniel

Dorohoi

Dorohoi, str. Dimitrie Pompiliu nr. 64, bl. Turn, parter, judeţul Botoşani

753

Şmocot Grigori

Dorohoi

Dorohoi, str. Nicolae Titulescu nr. 36, judeţul Botoşani

754

Dumitraş Ancuţa

Fălticeni

Fălticeni, Str. Republicii nr. 25, et. 3, camera 2, judeţul Suceava

755

Hopu Vasile

Fălticeni

Fălticeni, str. Nicu Gane, f. n., judeţul Suceava

756

Lionte Liontin

Fălticeni

Fălticeni, Str. Republicii nr. 5, judeţul Suceava

757

Bordian Antonela Mihaela

Gura Humorului

Gura Humorului, Bd. Bucovinei, bl. G9, ap. 1, judeţul Suceava

758

Bordian Constantin

Gura Humorului

Gura Humorului, Bd. Bucovinei, bl. 18, sc. A, ap. 3, judeţul Suceava

759

Neneci Constantin Alexandru

Gura Humorului

Asociat în cadrul BEJA „Ochian Doru Cătălin şi Neneci Alexandru“ în Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 29, bl. 6, sc. B, et. 5, ap. 56, sectorul 1

760

Miron Cătălin

Rădăuţi

Rădăuţi, str. Piaţa Unirii nr. 70, judeţul Suceava

761

Onofreiciuc Drancă Gheorghe

Rădăuţi

suspendat

762

Rusu Cristian Silviu

Rădăuţi

Rădăuţi, str. Piaţa Unirii nr. 20, parter, judeţul Suceava

763

Cîrlan Florin

Săveni

Săveni, Str. 1 Decembrie, bl. E3, parter, judeţul Botoşani

764

Belibou Paula

Suceava

Suceava, str. Anastasie Crimca nr. 1, bl. 1, sc. B, ap. 3, judeţul Suceava

765

Cîmpulungeanu Sarmis Marius Georgel

Suceava

Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 37, bl. E2, sc. C, ap. 1A, judeţul Suceava

766

Hojda Sorin Ovidiu

Suceava

Asociat în cadrul BEJA „Hojda Sorin Ovidiu şi Cocoş Constantin Ştefan“ în Suceava, str. Mihai Eminescu, sc. A, etaj I, spaţiul nr. U8, judeţul Suceava

767

Jugaru Constantin

Suceava

Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 43, bl. E3, sc. D, ap. 1, judeţul Suceava

768

Manoliu Elisabeta

Suceava

Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 53, bl. G, sc. A, ap. 3, judeţul Suceava

769

Moroşan Oana Georgeta

Suceava

Suceava, str. Anastasie Crimca nr. 1, bl. 1, sc. A, ap. 3, judeţul Suceava

770

Mustea Marcel Mihai

Suceava

Asociat în cadrul SCPEJ „Mustea şi Ţugui“ în Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 51, bl. A2, sc. A, ap. 3, judeţul Suceava

771

Stărică Radu

Suceava

Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 37, bl. E2, sc. D, ap. 2, judeţul Suceava

772

Tătaru Ioan

Suceava

Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 43, bl. E3, sc. D, ap. 1, judeţul Suceava

773

Turleanu Cornel

Suceava

Suceava, Aleea Trandafirilor nr. 8, bl. 8, sc. A, et. 2, ap. 8, judeţul Suceava

774

Nica Gabriel

Vatra Dornei

Vatra Dornei, Str. Gării nr. 1, judeţul Suceava

775

Ţugui Claudia

Vatra Dornei

Asociat în cadrul SCPEJ „Mustea şi Ţugui“ în Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 43, bl. E3, sc. D, ap. 3, judeţul Suceava

 

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL TÂRGU MUREŞ

776

Peter Istvan

Gheorgheni

Gheorgheni, str. Kossuth Lajos nr. 53, judeţul Harghita

777

Vlas Maria Cristina

Luduş

Luduş, Str. Independenţei, bl. 1, sc. A, ap. 2, judeţul Mureş

778

Bakos Alexandra Karina

Miercurea-Ciuc

suspendat

779

Moraru Aurelian