MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 320/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 320         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 11 mai 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

307. - Hotărâre privind acordarea de stimulente financiare elevilor care au obţinut premii, individual sau în cadrul unei echipe, la competiţia NASA Ames Space Settlement Contest desfăşurată în anul 2015

 

309. - Hotărâre pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 21 mat 2015

 

311. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Naţionale “Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

312. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea OIL TERMINAL - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

 

315. - Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei “LUMINA” ca fiind de utilitate publică  

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

            135. - Decizie privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism  

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

42. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la tocul de muncă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 51/2014

 

72/1.026. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi ai vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură introducerea pe piaţă numai a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii şi interzicerea introducerii pe piaţă a brichetelor fantezie

 

626. - Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluţiei MSC.327(90) prin documentul MSC 90/28/Add.i/Rev.1/Corr.2 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 23 ianuarie 2015  

 

627. - Ordin al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.387(94) din 18 noiembrie 2014  

 

903. - Ordin al ministrului fondurilor europene pentru punerea în aplicare a Memorandumului cu tema “Asigurarea condiţiilor necesare derulării proiectelor finanţate în cadrul POSDRU 2007-2013 prin prelungirea termenului de implementare”

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea de stimulente financiare elevilor care au obţinut premii, individual sau în cadrul unei echipe, la competiţia NASA Ames Space Settlement Contest desfăşurată în anul 2015

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 57 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea de stimulente financiare fiecărui elev care a obţinut premiu, individual sau în cadrul unei echipe, la competiţia NASA Ames Space Settlement Contest desfăşurată în anul 2015, astfel:

a) Premiul 1:1.300 lei;

b) Premiul II: 850 lei;

c) Premiul III: 440 lei.

Art. 2. - Sumele necesare acordării stimulentelor financiare prevăzute la art. 1 se alocă din bugetul aprobat pe anul 2015 Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, de la capitolul 65.01 “Învăţământ”, titlul 57 “Asistenţă socială”, articolul 57.02

“Ajutoare sociale”.

Art. 3. - Lista beneficiarilor stimulentelor financiare prevăzute la art. 1 şi modalitatea de acordare a acestora se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 6 mai 2015.

Nr. 307.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 21 mai 2015

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 26 lit. k) din Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă Programul manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 21 mai 2015, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Prin grija Ministerului Afacerilor Interne, programul menţionat la alin. (1) va fi difuzat instituţiilor prefectului.

 

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa,

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

 

 

Bucureşti, 6 mai 2015.

Nr. 309.

 

ANEXĂ

 

Programul manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 21 mal 2015

 

I. Măsuri administrativ-organizatorice

1. Ministerul Apărării Naţionale, prin unităţile, instituţiile de învăţământ, cercurile şi bibliotecile militare, desfăşoară manifestări dedicate Zilei Eroilor: simpozioane, întâlniri cu istorici şi veterani de război, vizite la cimitire de onoare, mausolee şi monumente comemorative de război, expoziţii de carte etc.

2. Ministerul Afacerilor Interne iniţiază programe speciale pentru sărbătorirea Zilei Eroilor, organizează ceremoniale militare şi religioase şi asigură ordinea publică la locul de desfăşurare a activităţilor comemorative.

3. Ministerul Afacerilor Externe organizează - prin intermediul reprezentanţelor diplomatice româneşti sau al oficiilor consulare - activităţi specifice pentru comemorarea eroilor români căzuţi şi înhumaţi pe teritoriul altor state: depuneri de coroane şi, în unele locaţii, ceremonii religioase, în limita bugetului aprobat.

4. Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice organizează şi desfăşoară programe dedicate aniversării Zilei Eroilor în instituţiile de învăţământ: întâlniri cu veterani de război, spectacole omagiale etc. şi asigură, prin inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ, participarea tinerilor la ceremoniile oficiale desfăşurate în capitală şi în ţară.

5. Autorităţile administraţiei publice locale organizează manifestări comemorative, expoziţii tematice, simpozioane şi mese rotunde şi desfăşoară programe proprii de comemorare a eroilor, în funcţie de specificul local, la mausolee ale eroilor, precum şi la cimitire, parcele de onoare şi monumente de război.

6. În Ziua Eroilor, la ora 12,00, în toate lăcaşurile de cult se trag clopotele, iar în instituţiile publice şi unităţile de învăţământ se păstrează un moment de reculegere. Festivităţile de comemorare a eroilor încep după oficierea Sfintei Liturghii a înălţării Domnului.

7. Instituţiile de apărare şi ordine publică asigură gărzi de onoare şi muzici militare/trompeţi pentru ceremoniile oficiale organizate în capitală, în municipiile reşedinţă de judeţ şi la alte cimitire de război reprezentative din ţară. Gărzile la monumente se instalează la ora 11,00 şi se ridică la ora 18,00.

8. Măsurile adoptate pentru sărbătorirea Zilei Eroilor vor fi incluse pe agenda primei videoconferinţe săptămânale cu prefecţii şi preşedinţii consiliilor judeţene.

II. Manifestări comemorative

A. În capitală

1. Ministerul Apărării Naţionale organizează ceremonii la: Mormântul Ostaşului Necunoscut, Monumentul eroilor căzuţi în misiune în teatre de operaţii şi pe teritoriul României, Cimitirul Militar Ghencea, Cimitirul Israelit “Filantropia”, Monumentul Eroilor Patriei.

2. Ministerul Afacerilor interne organizează ceremonii la: Parcela eroilor de pe D.N.1, Monumentul Ultimului Străjer al Capitalei, Monumentul Eroilor Jandarmi din Parcul Cişmigiu şi Monumentul Pompierilor din curtea Bisericii Sfântul Gheorghe - Plevna.

B. În ţară

1. Autorităţile administraţiei publice locale organizează - în ziua de 21 mai 2015 - cu sprijinul şi participarea garnizoanelor militare, unităţilor şcolare, cultelor religioase, asociaţiilor de veterani şi al altor organizaţii neguvemamentale, ceremonii de depunere de coroane şi jerbe de flori, precum şi programe proprii de comemorare a eroilor României, în funcţie de specificul local, în principal la marile mausolee ale eroilor, precum şi la cimitirele şi parcelele de onoare.

2. Manifestări de comemorare a eroilor, cu caracter neoficial, pot avea loc în toate localităţile din ţară în care sunt cimitire/parcele de onoare sau monumente ale eroilor români.

C. Pe plan extern

Reprezentanţele diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate organizează acţiuni de cinstire a memoriei eroilor români căzuţi şi înhumaţi pe teritoriul altor state.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Naţionale “Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Naţionale “Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 6 mai 2015.

Nr. 311.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Naţională “Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia” - S.A.

Strada Aeroport nr. 2, comuna Ghiroda

CUI RO 11178217 Nr. 573/17.02.2015

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

33.930,00

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

33.230,00

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

700,00

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

33.415,84

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

32,494,84

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

12.833.00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

1.214,00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

10.412,84

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

8.008,00

C1

ch. cu salariile

13

7,116,00

C2

bonusuri

14

892,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

311.50

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

340,65

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1,752,69

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

8.035,00

2

 

Cheltuieli financiare

20

921,00

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

514,16

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

514,16

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

514,16

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0,00

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0,00

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0,00

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0,00

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0,00

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

4.423,60

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

8.347,20

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

44,84

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

595,36

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

7.924,77

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

145,53

 

 

e)

alte cheltuieli

42

136,70

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

10.523,60

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

10.523,60

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

260

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

247

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.653,85

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.400.81

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

134,53

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

984.85

8

 

Plăţi restante

55

2.946.00

9

 

Creanţe restante

56

12.000,00

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea OIL TERMINAL - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici

şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioara, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea OIL TERMINAL-S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 6 mai 2015.

Nr. 312.

 

ANEXĂ

MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic: Societatea OIL TERMINAL - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

124.962

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

124.812

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

150

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

121 962

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

120 894

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

34 099

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

7 130

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

60 104

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

48 083

C1

ch. cu salariile

13

42 928

C2

bonusuri

14

5 155

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

1 459

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

570

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

9 992

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

19 561

2

 

Cheltuieli financiare

20

1 068

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

3 000

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

2 412

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

588

 

1

 

Rezerve legale

25

152

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

436

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

48

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

242

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

144

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

98

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

194

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

12 889

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

12 889

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

959

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

995

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

3 951

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3 595

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

125

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

976

8

 

Plăţi restante

55

81

9

 

Creanţe restante

56

1 120

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind recunoaşterea Asociaţiei “LUMINA” ca fiind de utilitate publică

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaşte Asociaţia “LUMINA”, persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în oraşul Comăneşti, Str. Gării nr. 19, judeţul Bacău, cod poştal 605200, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 6 mai 2015.

Nr. 315.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Florenţa Mirela Matichescu, vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, exercită atribuţiile preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism până la numirea conducătorului instituţiei publice, în condiţiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 11 mai 2015.

Nr. 135.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 51/2014

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 51/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 11 aprilie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

„b1) la şi de la locul de muncă, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.292/2003, cu modificările şi completările ulterioare;”.

2. La articolul 2, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“g) mijloc de transport deţinut legal, cu orice titlu - autovehicul deţinut de către poliţist ori soţia/soţul acestuia în proprietate personală sau în baza unor contracte legale.”

3. După articolul 3 se introduce nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

»Art. 31. - (1) în situaţiile prevăzute la art. 1 lit. b1), decontarea cheltuielilor de transport pentru deplasările la şi de la locul de muncă urmează regimul deplasărilor în interesul serviciului.

(2) Decontarea cheltuielilor se face lunar, în condiţiile prezentului ordin, cu aprobarea conducătorului unităţii pe raportul scris al personalului îndreptăţit, pe baza documentelor justificative, cum ar fi: bonul fiscal de carburant, abonamente, legitimaţii, tichete sau bilete de călătorie, în original, precum şi a documentelor de confirmare a solicitării prezenţei poliţistului la serviciu, după caz

(3) Pentru deplasările frecvente în interes de serviciu, în scopul realizării operative a sarcinilor, conducătorii unităţilor pot aproba procurarea de abonamente pe calea ferată sau auto dacă valoarea acestora este mai mică decât costul legitimaţiilor/tichetelor/biletelor de călătorie ce s-ar folosi pentru toate deplasările din cursul unei luni.

(4) în situaţia în care nu există mijloace de transport în comun, iar deplasarea nu se poate efectua cu un mijloc de transport deţinut legal, cu orice titlu, se pot folosi şi autovehicule din înzestrarea Ministerului Afacerilor Interne.

(5) Misiunile ordonate sunt activităţile profesionale desfăşurate în scopul îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu stabilite potrivit legii, inclusiv intervenţiile la solicitări formulate prin Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă.”

4. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

“Art. 41. - (1) în situaţiile prevăzute la art. 3 şi 4, pot fi procurate şi bilete de călătorie, care se decontează în condiţiile prezentului articol.

(2) Decontarea cheltuielilor de transport se face pe baza următoarelor documente de călătorie eliberate de operatorii de transport autorizaţi, pentru rutele respective, astfel:

a) abonament lunar, abonamente săptămânale sau bilete de călătorie, în varianta care este cea mai economică; sau

b) abonamente şi bilete de călătorie, atunci când abonamentele nu acoperă zilele de sâmbătă, duminică sau de sărbătoare legală; sau

c) bilete de călătorie, în cazul motivat în care, pentru ruta utilizată, operatorii de transport autorizaţi nu emit abonamente.

(3) Varianta cea mai economică se stabileşte de către structura financiar-contabilă prin realizarea unei analize comparative a cheltuielilor pentru achitarea de abonamente lunare, abonamente săptămânale sau bilete de călătorie.

(4) Pentru stabilirea cazului motivat prevăzut la alin. (2) lit. c), personalul îndreptăţit depune:

a) un înscris eliberat de acest operator, potrivit căruia nu emite abonamente lunare sau săptămânale pe ruta respectivă; sau

b) o declaraţie pe propria răspundere că a solicitat operatorului de transport autorizat, de pe ruta de deplasare, abonament lunar sau săptămânal, iar acesta nu i l-a eliberat.

(5) Decontarea cheltuielilor de transport, pe baza biletelor de călătorie corespunzătoare călătoriilor efectuate, se poate realiza şi în cazul în care există doi sau mai mulţi operatori de transport autorizaţi, care împreună asigură, fracţionat, deplasarea pe ruta respectivă

5. La articolul 5, după alineatul (2) se introduc trai noi alineate, alineatele (21)-(23), cu următorul cuprins:

,,(21) Prin excepţie de Sa prevederile alin. (1) şi (2), deplasarea se aprobă de către:

a) conducătorul unităţii Aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, pentru personalul propriu îndreptăţit ale cărui drepturi se asigură din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite;

b) conducătorul unităţii ierarhic superioare, pentru personalul îndreptăţit care are calitatea de conducător al unităţii sau cea de ordonator secundar/terţiar de credite.

(22) în situaţiile prevăzute la alin. (21), comisia se constituie la nivelul unităţilor la care se dă aprobarea de deplasare, iar membrii reprezentând personal din domeniile resurse umane,

management operaţional, financiar-contabilitate şi logistic se asigură de către unităţile/structurile care deservesc această unitate, la cerere.

(23) în cazul personalului îndreptăţit din structurile teritoriale de audit, ale cărui drepturi nu se asigură din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite, precum şi al personalului din structurile teritoriale subordonate nemijlocit Inspectoratului General al Poliţiei Române, ale cărui drepturi se asigură din bugetul inspectoratelor de poliţie judeţene, conducătorul unităţii din bugetul căreia se asigură decontarea cheltuielilor de transport constituie comisia în condiţiile alin. (2), la propunerea conducătorului structurii teritoriale. Propunerea, raportul de solicitare a deplasării şi documentele anexate acestuia se pun la dispoziţia comisiei prin grija conducătorului structurii teritoriale. În cadrul comisiei participă şi conducătorul structurii teritoriale, în calitate de membru.”

6. La articolul 5, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(6) Comisia analizează raportul de solicitare a deplasării, având în vedere situaţia mijloacelor de transport în comun, în funcţie de tip, grafic orar, distanţe şi rute, prin raportare la deplasarea solicitată, programul normal de lucru şi posibilitatea asigurării transportului cu aceste mijloace pentru prezenţa personalului la începerea programului şi pentru înapoierea la domiciliu/reşedinţă după terminarea programului.”

7. La articolul 5, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

“(71) Atunci când comisia se constituie potrivit alin. (23), procesul-verbal, raportul de solicitare a deplasării şi documentele anexate acestuia se transmit conducătorului unităţii competent să gestioneze raporturile de serviciu/ raporturile de muncă ale personalului îndreptăţit, pentru a hotărî potrivit alin. (7).n

8. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) în cazurile prevăzute la art. 3 alin. (6) şi art. 4 alin. (4), decontarea lunară a cheltuielilor de transport se face în baza cererii de decontare întocmite de personalul îndreptăţit, aprobată de conducătorul unităţii.”

9. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Verificarea documentelor justificative depuse împreună cu cererea de decontare şi calcularea sumei aferente lunii pentru care se face decontul se realizează de către structura financiar-contabilă.”

10. La articolul 6 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“d) un bon fiscal de carburant, emis de societăţile de distribuţie a produselor petroliere pentru achiziţia de carburant în luna care face obiectul decontării.”

11. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Decontarea se realizează în funcţie de consumul mediu de carburant prevăzut de constructorul autovehiculului şi de sistemul de alimentare a acestuia, dar nu mai mult de 7,5 litri de carburant la 100 km parcurşi. Preţul de vânzare cu amănuntul în funcţie de care se va deconta contravaloarea carburantului este cel înscris în bonul fiscal de carburant prevăzut la alin. (2) lit. d).”

12. La articolul 6, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) şl (32), cu următorul cuprins:

“(31) în cazul modificării sistemelor de alimentare a motoarelor autoturismelor/mijloacelor de transport, care au fost iniţial omologate pentru circulaţia pe drumurile publice cu un anumit carburant prevăzut de constructor, decontarea cheltuielilor de transport se realizează în funcţie de preţul de vânzare cu amănuntul al carburantului utilizat potrivit modificării respective, dacă acest preţ este mai mic decât cel al carburantului prevăzut de constructor.

(32) în situaţia prevăzută la alin. (31), decontarea cheltuielilor de transport se poate face în funcţie de preţul de vânzare cu amănuntul al carburantului prevăzut de constructor, dacă există cauze obiective pentru care nu a fost utilizat carburantul potrivit modificării sistemelor de alimentare. Cauzele obiective şi distanţele parcurse în aceste condiţii se vor menţiona în cererea de decontare.”

13. La articolul 6, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

“(8) Distanţa «la şi de la locul de muncă», dacă locul de muncă se află la peste 5 km de localitatea de domiciliu sau de reşedinţă, în funcţie de care se decontează cheltuielile de transport, se stabileşte pe ruta cea mas scurtă între limita administrativ-teritorială a localităţii de domiciliu sau de reşedinţă şi locul de muncă, pe drumuri publice.”

14. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

“Art. 61. - (1) Rapoartele persoanelor care solicită deplasarea la şi de la locul de muncă şi documentele aferente, în cazurile prevăzute la art. 3 alin. (6) şi art. 4 alin. (4), se păstrează într-un dosar separat la structura financiar-contabilă.

(2) în cazul în care documentele prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a)-c) au fost depuse împreună cu raportul de solicitare a deplasării sau la solicitarea comisiei pentru analiza deplasării, acestea nu vor mai însoţi cererea de decontare lunară a cheltuielilor de transport.”

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile pct. 26-28 din Normele metodologice privind drepturile de transport, acordarea indemnizaţiei de delegare, indemnizaţiei de detaşare şi decontarea cheltuielilor de cazare poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 136/20041, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 4 mai 2015.

Nr. 42.


1 Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 136/2004 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

Nr. 72 din 23 februarie 2015

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Nr. 1.026 din 4 mai 2015

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură introducerea pe piaţă numai a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii şi interzicerea introducerii pe piaţă a brichetelor fantezie

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 245/2004 privind securitatea generală

a produselor, republicată, ŞI ale Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi ai Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93,

în temeiul art. 5 afin (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/249 a Comisiei din 10 februarie 2015 de prelungire a valabilităţii Deciziei 2006/502/CE de obligare a statelor membre să adopte măsuri prin care să se asigure că nu se pot introduce pe piaţă decât brichete cu caracteristici de siguranţă pentru copii şi să interzică introducerea pe piaţă a brichetelor fantezie, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 41 din 17 februarie 2015,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură introducerea pe piaţă numai a brichetelor ce prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii şi interzicerea introducerii pe piaţă a brichetelor fantezie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 29 mai 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins: “(2) Prezentul ordin este aplicabil până la data de 11 mai 2016.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Marius Alexandru Dunca

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluţiei MSC.327(90) prin documentul MSC 90/28/Add.1/Rev.1/Corr.2 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 23 ianuarie 2015

 

Având în vedere Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.566/2013 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.327(90) a Comitetului de siguranţă maritimă din 25 mai 2012,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică rectificarea adusă Rezoluţiei MSC.327(90) prin documentul MSC 90/28/Add.1/Rev.1/Corr.2 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 23 ianuarie 2015, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

 

Bucureşti, 6 mai 2015.

Nr. 626.

 

ANEXĂ

 

ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ

 

COMITETUL DE SIGURANŢĂ MARITIMĂ

MSC 90/28/Add. 1 /Rev. 1 /Corr.2

A 90-a sesiune

23 ianuarie 2015

Agenda pct. 28

Original: engleză

 

RAPORTUL COMITETULUI DE SIGURANŢĂ MARITIMĂ PRIVIND CEA DE- A NOUĂZECEA SESIUNE A SA

Rectificare

 

ANEXA 3

 

REZOLUŢIA MSC.327(90)

(adoptată la 25 mai 2012)

 

ADOPTAREA AMENDAMENTELOR LA CODUL INTERNAŢIONAL PENTRU INSTALAŢIILE DE PROTECŢIE CONTRA INCENDIULUI (CODUL FSS)

 

            În paragraful 5 din anexă, textul noului paragraf 2.14 se înlocuieşte cu următorul text:

            “Rata nominală de umplere este raportul dintre producţia nominală de spumă şi suprafaţă, adică exprimată în m/min.”

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.387(94) din 18 noiembrie 2014

În temeiul prevederilor art. 4 din Legea nr. 17/2015 privind acceptarea Codului din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum şi a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranţă Maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.359(92) din 21 iunie 2013, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.387(94) din 18 noiembrie 2014, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

 

Bucureşti, 6 mai 2015.

Nr. 627.

 

ANEXĂ

 

 

REZOLUŢIA MSC.387(94)

(adoptată la 18 noiembrie 2014)

Amendamente la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin

(Codul MODU 2009)

 

Comitetul de siguranţă maritimă,

amintind articolul 28(b) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile comitetului, amintind, de asemenea, că adunarea, atunci când a adoptat Rezoluţia A.1023(26) cu privire la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), a autorizat comitetul să modifice Codul MODU 2009 dacă este necesar, ţinând cont de inovaţiile în domeniul proiectării şi tehnologiei, în consultare cu organizaţiile competente, luând notă de faptul că Codul MODU 2009 conţine cerinţe privind tipul, cantitatea, exploatarea şi întreţinerea mijloacelor de salvare a vieţii pentru unităţile mobile de larg destinate forării, producţiei şi serviciului în câmpuri petroliere şi gaziere din larg, precum şi prevederile corespunzătoare pentru instruirea personalului,

recunoscând că aceste cerinţe şi prevederi sunt foarte similare cu cerinţele din SOLAS şi că unele dintre ele, fiind aplicate unităţilor mobile de larg, pot duce la situaţii potenţial periculoase, datorită faptului că ele au fost elaborate pe baza operaţiunilor tipice pentru navele convenţionale,

ţinând seama, la cea de-a nouăzeci şi patra sesiune a sa, de recomandările făcute de către Subcomitetul pentru echipamentul şi sistemele navei, la prima sa sesiune, după ce a analizat Codul MODU 2009,

1 adoptă amendamentele la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009): astfel cum sunt prevăzute în anexa la prezenta rezoluţie, care se aplică unităţilor mobile de foraj marin

a căror chilă a fost pusă sau care sunt într-un stadiu similar de construcţie la 18 noiembrie 2014 sau după această dată;

2 invită guvernele să implementeze amendamentele ataşate la prezenta rezoluţie şi să le aducă în atenţia tuturor părţilor interesate.

 

ANEXĂ

la Rezoluţia MSC.387(94)

 

Amendamente la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin

(Codul MODU 2009)

 

CAPITOLUL 14

Reguli de exploatare

14.12 Apeluri şi exerciţii

În paragraful 14.12.4 se adaugă un nou subparagraf “.3” cu următorul cuprins:

“.3 ca variantă, prevederile privind lansarea la apă şi manevrarea pot fi considerate ca fiind respectate în cazul acelor

unităţi care au (a) implementat Liniile directoare elaborate de Organizaţie* şi aceste prevederi sunt incluse în procedurile de exploatare ale unităţii sau (b) prin orice alt mijloc echivalent considerat acceptabil de către Administraţie.”

şi se adaugă următoarea notă de subsol corespunzătoare:

„* Se face referire la Liniile directoare privind metodele alternative pentru exerciţiile efectuate cu bărcile de salvare la bordul unităţilor mobile de foraj marin (MODU), elaborate de Organizaţie şi induse m circulara MSC. 1 /Circ.1485.”

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Memorandumului cu tema “Asigurarea condiţiilor necesare derulării proiectelor finanţate în cadrul POSDRU 2007-2013 prin prelungirea termenului de implementare”

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, aprobat prin Decizia Comisiei nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007,

în conformitate cu prevederile Memorandumului cu tema “Asigurarea condiţiilor necesare derulării proiectelor finanţate în cadrul POSDRU 2007-2013 prin prelungirea termenului de implementare”, aprobat de prim-ministrul Guvernului României,

în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

Art. 1. - Prevederile privind durata maximă de implementare a proiectelor, aşa cum sunt specificate în ghidurile solicitantului Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 123-184, finanţate prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, se anulează.

Art. 2. - Pentru proiectele finanţate în cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. 123-184, care sunt în implementare la momentul emiterii prezentului ordin, durata de implementare poate fi prelungită peste durata maximă de implementare prevăzuta în ghidurile solicitantului Condiţii specifice aplicabile, dar până la data-limită de 15 decembrie 2015.

Art. 3. - Prelungirea duratei de implementare se realizează prin act adiţional la contractul de finanţare, depus de beneficiar la Direcţia generală Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru Dezvoltarea resurselor umane (DG AM POSDRU)/ organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane (OI POSDRU) responsabil pentru gestiunea proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare şi ale instrucţiunilor DG AM POSDRU. Beneficiarul finanţării nerambursabile va motiva corespunzător, în memoriul justificativ care însoţeşte propunerea de act adiţional, solicitarea de prelungire a duratei de implementare a proiectului.

Art. 4. - DG AM POSDRU şi OI POSDRU responsabile pentru gestiunea proiectelor vor procesa cu celeritate propunerile de acte adiţionale pentru prelungirea duratei de implementare.

Art. 5. - Ministerul Fondurilor Europene, prin DG AM POSDRU, şi OI POSDRU responsabile pentru gestiunea proiectelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării îh Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

 

Bucureşti, 7 mai 2015.

Nr. 903.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.