MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 321/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - nr. 321         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 13 mai 2015

 

SUMAR

 

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            313. - Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 3,5 şi 6 la Hotărârea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.065. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 163/2015

 

3.802. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar din inspectoratele şcolare, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5,558/2011

 

ACTE ALE CONSILIULUI DE MEDIERE

 

            14. - Hotărâre pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor autorizaţi

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

            24. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 8/2015 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2014

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexelor nr. 3, 5 şi 6 la Hotărârea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 28 septembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În anexa nr. 3, la punctul 1 “Cerinţe generale” subpunctul 1.4. “Protecţia mediului”, subpunctul 1.4.4. va avea următorul cuprins:

“1.4.4. Prin proiectare şi exploatare, sistemul feroviar nu trebuie să genereze un nivel inadmisibil de emisii de zgomot:

- în zonele apropiate infrastructurii feroviare, astfel cum este definită la art. 3 din Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spaţiului feroviar unic european;

- în cabina mecanicului de locomotivă.”

2. Anexele nr. 5 şi 6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

*

Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 2014/38/UE a Comisiei din 10 martie 2014 de modificare a anexei III la Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte poluarea fonică, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 70 din 11 martie 2014, precum şi prevederile Directivei 2014/106/UE a Comisiei din 5 decembrie 2014 de modificare a anexelor V şi VI la Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 355 din 12 decembrie 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

 

Bucureşti, 6 mai 2015.

Nr. 313.

 

ANEXA nr. 1

(Anexa nr. 51a Hotărârea Guvernului nr. 877/2010)

 

DECLARAŢIA DE VERIFICARE “CE” A SUBSISTEMELOR

 

1. Declaraţia de verificare “CE” a subsistemelor

Declaraţia de verificare “CE” a unui subsistem este o declaraţie efectuată de către “solicitant” în sensul art. 18 din hotărâre, în care acesta declară pe răspunderea sa exclusivă Că subsistemul în cauză, care a fost supus procedurilor de verificare relevante, respectă cerinţele din legislaţia relevantă a Uniunii Europene, inclusiv orice norme naţionale relevante.

Declaraţia de verificare “CE” şi documentele însoţitoare trebuie să fie datate şi semnate.

Declaraţia de verificare “CE” trebuie să se bazeze pe informaţiile rezultate în urma procedurii de verificare “CE” pentru subsisteme, prevăzută în anexa nr. 6 la hotărâre. Declaraţia trebuie să fie întocmită în aceeaşi limbă ca şi dosarul tehnic care însoţeşte declaraţia de verificare “CE” şi trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:

a) trimiterea la hotărâre, la specificaţiile tehnice de interoperabilitate (STI) şi la normele aplicabile la nivel naţional;

b) trimiterea la STI-urile sau la părţile din acestea pentru care nu s-a examinat conformitatea în cursul procedurii de verificare “CE” şi la normele naţionale care au fost aplicate în cazul unei derogări, al aplicării parţiale a STI-urilor din motive de adaptare sau de reînnoire, al unei perioade de tranziţie pentru o STI sau într-un caz specific;

c) denumirea şi adresa “solicitantului”, indicându-se denumirea comercială şi adresa completă; în cazul reprezentantului autorizat, se indică şi denumirea comercială a entităţii contractante sau a producătorului;

d) o scurtă descriere a subsistemului;

e) denumirea (denumirile) şi adresa (adresele), precum şi numărul (numerele) de identificare ale organismului (organismelor) notificat(e) care a(u) efectuat verificările “CE” menţionate la art. 18 din hotărâre;

f) denumirea (denumirile) şi adresa (adresele), precum şi numărul (numerele) de identificare ale organismului (organismelor) notificat(e) care a(u) efectuat evaluarea conformităţii cu alte reglementări care decurg din tratat;

g) denumirea (denumirile) şi adresa (adresele) organismului (organismelor) desemnat(e) care a(u) efectuat verificarea (verificările) conformităţii cu normele naţionale menţionate la art. 17 alin. (3) din hotărâre;

h) denumirea şi adresa organismului (organismelor) de evaluare care a(u) întocmit rapoartele de evaluare a siguranţei, legate de utilizarea metodelor de siguranţă comune (MSC), în ceea ce priveşte evaluarea riscurilor, în cazurile prevăzute de hotărâre;

i) trimiteri la documentele conţinute în dosarul tehnic care însoţeşte declaraţia de verificare “CE”;

j) toate dispoziţiile relevante, provizorii sau finale, pe care trebuie să le respecte subsistemele şi, în special, orice restricţii sau condiţii de funcţionare, dacă este cazul;

k) identitatea semnatarului (persoana fizică sau persoanele autorizate să semneze declaraţia).

Atunci când în anexa nr. 6 la hotărâre se face trimitere la “declaraţia intermediară de verificare” (DIV), dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică declaraţiei respective.

2. Declaraţia de verificare “CE” a subsistemelor în cazul unor modificări

În cazul unei modificări, care nu este o înlocuire în cadrul întreţinerii, a unui subsistem care face obiectul unei declaraţii de verificare “CE”, se aplică, fără a aduce atingere art. 20 din hotărâre, dispoziţiile de mai jos.

2.1. Dacă entitatea care introduce modificarea demonstrează că modificarea nu afectează caracteristicile de proiectare de bază ale subsistemului, care sunt relevante pentru conformitatea cu cerinţele privind parametrii de bază:

a) entitatea care introduce modificarea actualizează trimiterile din documentele conţinute în dosarul tehnic care însoţeşte declaraţia de verificare “CE”;

b) nu trebuie întocmită o nouă declaraţie de verificare “CE”.

2.2. Dacă entitatea care introduce modificarea demonstrează că modificarea afectează caracteristicile de proiectare de bază ale subsistemului, care sunt relevante pentru conformitatea cu cerinţele privind unii parametri de bază:

a) entitatea care introduce modificarea întocmeşte o declaraţie de verificare “CE” complementară cu trimitere la parametrii de bază vizaţi;

b) declaraţia de verificare “CE” complementară este însoţită de o listă cuprinzând documentele care nu mai sunt valabile din dosarul tehnic iniţial care însoţeşte declaraţia de verificare “CE” iniţială;

c) dosarul tehnic care însoţeşte declaraţia declaraţie de verificare “CE” cuprinde o demonstraţie a faptului că impactul modificărilor se limitează la parametrii de bază menţionaţi la lit. a);

d) dispoziţiile de la pct. 1 din prezenta anexă se aplică mutatis mutandis acestei declaraţii de verificare “CE” complementare;

e) declaraţia de verificare “CE” iniţială este considerată valabilă pentru parametrii de bază care nu sunt vizaţi de modificare,

3. Declaraţia de verificare “CE” a subsistemelor în cazul unor verificări suplimentare

O declaraţie de verificare “CE” a unui subsistem poate fi completată în cazul efectuării unor verificări suplimentare, în special atunci când acestea sunt necesare pentru a obţine o autorizaţie suplimentara de punere în funcţiune. În acest caz, domeniul de aplicare al declaraţiei complementare este limitat la domeniul de aplicare al verificărilor suplimentare.

 

ANEXA nr. 2

(Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 677/2010)

 

PROCEDURA DE VERIFICARE “CE” A SUBSISTEMELOR

 

1. Principii generale

Verificarea “CE” înseamnă o procedură efectuată de solicitant pentru a demonstra că cerinţele din legislaţia relevantă a Uniunii Europene, inclusiv orice norme naţionale relevante referitoare la un subsistem, au fost respectate şi că subsistemul poate fi autorizat pentru punerea în funcţiune.

2. Certificat de verificare eliberat de un organism notificat

2.1. Introducere

În sensul prezentei hotărâri, verificarea prin trimitere la specificaţiile tehnice de interoperabilitate (STI) este procedura prin care un organism notificat verifică şi certifică faptul că subsistemul respectă STI relevante.

Această dispoziţie nu afectează obligaţiile entităţii contractante sau ale producătorului (solicitantului) de a respecta celelalte acte legislative aplicabile care decurg din tratat, inclusiv orice verificări pe care organismele de evaluare trebuie să le efectueze conform celorlalte acte legislative.

2.2. Declaraţia intermediară de verificare (DIV)

2.2.1. Principii

La cererea entităţii contractante sau a producătorului (solicitantului), verificările pot fi efectuate pentru părţi ale unui subsistem sau se pot limita la anumite etape ale procedurii de verificare. În aceste cazuri, rezultatele verificării pot fi documentate într-o “declaraţie intermediară de verificare” (DIV) emisă de organismul notificat ales de entitatea contractantă sau de producător (solicitant).

DIV trebuie să facă trimitere la STI-urile în raport cu care a fost evaluată conformitatea.

2.2.2. Părţile subsistemului

Solicitantul poate cere o DIV pentru orice parte rezultată în urma deciziei sale de a diviza subsistemul. Fiecare parte este verificată în fiecare dintre etapele prevăzute la pct. 2.2.3.

2.2.3. Etapele procedurii de verificare

Subsistemul sau anumite părţi ale subsistemului sunt verificate în fiecare dintre următoarele etape:

a) proiectarea generală;

b) producţie: construcţia subsistemului, incluzând, în special, activităţile de construcţii civile, fabricarea, asamblarea elementelor constitutive, reglajele generale;

c) încercarea finală.

Solicitantul poate cere o DIV pentru etapa de proiectare (inclusiv pentru testele de tip) şi pentru etapa de producţie pentru întregul subsistem sau pentru orice parte rezultată în urma deciziei solicitantului de a diviza subsistemul (a se vedea pct. 2.2.2).

2.3. Certificatul de verificare

2.3.1. Organismele notificate responsabile pentru verificare evaluează proiectarea, producţia şi încercarea finală a subsistemului şi întocmesc certificatul de verificare destinat entităţii contractante sau producătorului (solicitantului), care, la rândul său, întocmeşte declaraţia de verificare “CE”. Certificatul de verificare trebuie să facă trimitere la STI-urile în raport cu care a fost evaluată conformitatea.

Dacă un subsistem nu a fost evaluat în ceea ce priveşte conformitatea sa cu toate STI-urile relevante (de exemplu, în cazul unei derogări, al aplicării parţiale a STI-urilor din motive de adaptare sau de reînnoire, al unei perioade de tranziţie pentru o STI sau într-un caz specific), certificatul de verificare face trimitere în mod precis la STI-urile sau la părţile acestora pentru care conformitatea nu a fost examinată de către organismul notificat în cursul procedurii de verificare.

2.3.2. Dacă au fost eliberate DIV-uri, organismul notificat responsabil pentru verificarea subsistemului ţine seama de aceste DIV-uri şi, înainte de eliberarea certificatului de verificare:

a) verifică dacă DIV-urile acoperă în mod corect cerinţele relevante ale STI-urilor;

b) verifică toate aspectele care nu sunt acoperite de DIV-uri;

c) verifică încercarea finală a subsistemului în ansamblul său.

2.3.3. În cazul unei modificări a unui subsistem acoperit deja de un certificat de verificare, organismul notificat efectuează numai acele examinări şi încercări care sunt relevante şi necesare, adică evaluarea va viza doar acele părţi ale subsistemului care s-au modificat şi interfeţele for cu părţile nemodificate ale subsistemului.

2.3.4. Fiecare organism notificat implicat în verificarea unui subsistem întocmeşte un dosar tehnic în conformitate cu art. 18 alin. (3) din hotărâre, care acoperă sfera de cuprindere a activităţilor sale.

2.4. Dosarul tehnic care însoţeşte declaraţia de verificare “CE”

Dosarul tehnic care însoţeşte declaraţia de verificare “CE” trebuie să fie întocmit de solicitant şi trebuie să conţină următoarele:

a) caracteristicile tehnice legate de proiect, inclusiv planuri generale şi detaliate privind execuţia, scheme electrice şi hidraulice, scheme ale circuitelor de contra), descrierea sistemelor automate şi de procesare a datelor la un nivel de detaliere suficient pentru a documenta verificarea efectuată a conformităţii, documentaţia privind operarea şi întreţinerea etc. relevante pentru subsistemul respectiv;

b) lista elementelor constitutive de interoperabilitate care sunt încorporate în subsistem, conform reglementărilor în vigoare;

c) dosarele tehnice menţionate la art. 18 alin. (3) din hotărâre, întocmite de fiecare dintre organismele notificate implicate în verificarea subsistemului, care trebuie să cuprindă:

- copii ale declaraţiilor “CE” de conformitate şi, unde este cazul, declaraţii “CE” de adecvare pentru utilizare întocmite pentru elementele constitutive de interoperabilitate menţionate mai sus, însoţite, unde este cazul, de note de calcul corespunzătoare şi o copie a înregistrărilor încercărilor şi ale examinărilor efectuate de organismele notificate în baza specificaţiilor tehnice comune;

- în cazul în care sunt disponibile, DIV-urile care însoţesc certificatul de verificare, inclusiv rezultatul verificării efectuate de organismul notificat cu privire la valabilitatea DIV-urilor;

- certificatul de verificare “CE”, însoţit de notele de calcul corespunzătoare şi semnat de organismul notificat responsabil pentru verificare, în care se declară că subsistemul îndeplineşte cerinţele STI-urilor relevante şi se menţionează orice rezerve formulate în cursul desfăşurării activităţilor şi care nu au fost retrase; certificatul de verificare trebuie să fie însoţit şi de rapoartele de inspecţie şi de audit întocmite de acelaşi organism în exercitarea atribuţiilor sale menţionate la pct. 2.5.2 şi 2.5.3;

d) certificatele de verificare eliberate în conformitate cu alte acte legislative care decurg din tratat;

e) în cazul în care este necesară verificarea integrării în siguranţă în conformitate cu art. 15 din hotărâre, dosarul tehnic relevant include raportul (rapoartele) evaluatorilor privind metodele de siguranţă comune (MSC) pentru evaluarea riscului menţionate la art. 6 alin. (3) din Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare.

2.5. Supravegherea de către organismele notificate

2.5.1. Organismul notificat responsabil pentru verificarea producţiei trebuie să aibă acces permanent în şantierele de construcţii, în atelierele de producţie, în depozite şi, dacă este cazul, în instalaţiile de prefabricare sau de încercare şi, în general, în toate incintele în care consideră că îi este necesar accesul pentru îndeplinirea atribuţiilor sale. Organismul notificat trebuie să primească de la entitatea contractantă sau de la producători (solicitant) toate documentele necesare în acest scop şi, în special, planurile de implementare şi documentaţia tehnică referitoare la subsistem.

2.5.2. Organismul notificat responsabil pentru verificarea implementării trebuie să efectueze periodic audituri în vederea confirmării respectării STI-urilor relevante. Acest organism trebuie să furnizeze persoanelor responsabile de implementare un raport de audit. Prezenţa acestuia poate fi necesară în anumite etape ale lucrărilor de construcţie.

2.5.3. În plus, organismul notificat poate efectua vizite neanunţate pe şantier sau în atelierele de producţie. Cu ocazia unor astfel de vizite, organismul notificat poate efectua audituri complete sau parţiale. Organismul respectiv trebuie să furnizeze persoanelor responsabile de implementare un raport de inspecţie şi, dacă este cazul, un raport de audit.

2.5.4. Organismul notificat trebuie să fie în măsură să monitorizeze un subsistem pe care este montat un element constitutiv de interoperabilitate pentru a evalua, atunci când STI corespunzătoare o cere, adecvarea acestuia pentru utilizare în domeniul feroviar căruia îi este destinat.

2.6. Prezentare

O copie a dosarului tehnic care însoţeşte declaraţia de verificare “CE” trebuie să fie păstrată de producător sau de entitatea contractantă (solicitant) pe toată durata de funcţionare a subsistemului. Acest dosar este comunicat oricărui stat membru la cerere.

Documentaţia depusă pentru o cerere de autorizare a punerii în funcţiune se depune la autoritatea naţională de siguranţă din statui membru în care se solicită autorizarea. Autoritatea naţională de siguranţă poate cere ca o parte dintre documentele depuse împreună cu autorizaţia sau părţi din acestea să fie traduse în propria sa limbă.

2.7. Publicare

Fiecare organism notificat trebuie să publice periodic informaţii relevante cu privire la:

a) cererile de verificare şi DIV-urile primite;

b) cererile de evaluare a conformităţii şi a adecvării pentru utilizare a elementelor constitutive de interoperabilitate;

c) DIV-urile eliberate sau refuzate;

d) certificatele “CE” de conformitate şi certificatele “CE” de adecvare pentru utilizare eliberate sau refuzate;

e) certificatele de verificare eliberate sau refuzate.

2.8. Limba

Dosarele şi corespondenţa referitoare la procedura de verificare “CE” trebuie să fie redactate într-o limbă oficială a Uniunii Europene, din statul membru în care entitatea contractantă sau producătorii (solicitantul) sunt stabiliţi sau într-o limbă oficială a Uniunii Europene acceptată de către entitatea contractantă sau producătorii (solicitantul).

3. Certificat do verificare eliberat de un organism desemnat

3.1. Introducere

În cazul în care se aplică norme naţionale, verificarea include o procedură prin care organismul desemnat în temeiul art. 17 alin. (4) din hotărâre verifică şi certifică faptul că subsistemul este conform cu normele naţionale notificate în conformitate cu art. 17 alin. (3) din hotărâre, pentru fiecare stat membru în care se are în vedere autorizarea punerii în funcţiune a subsistemului.

3.2. Certificatul de verificare

Organismul desemnat întocmeşte certificatul de verificare destinat entităţii contractante sau producătorilor (solicitantului). Certificatul conţine o trimitere precisă la norma (normele) naţională (naţionale) a cărei (căror) conformitate a fost examinată de organismul desemnat în procesul de verificare. În cazul normelor naţionale referitoare la subsistemele care compun un vehicul, organismul desemnat împarte certificatul în două părţi: o parte care cuprinde trimiterile la acele norme naţionale care se referă strict la compatibilitatea tehnică dintre vehicul şi reţeaua în cauză şi o parte pentru toate celelalte norme naţionale.

3.3. Dosarul tehnic

Dosarul tehnic întocmit de organismul desemnat şi care însoţeşte certificatul de verificare în cazul normelor naţionale trebuie să fie inclus în dosarul tehnic care însoţeşte certificatul de verificare “CE”, menţionat la pct. 2.4, şi să conţină datele tehnice relevante pentru evaluarea conformităţii subsistemului cu normele naţionale în cauză.

3.4. Limba

Dosarele şi corespondenţa referitoare la procedura de verificare trebuie să fie redactate într-o limbă oficială a Uniunii Europene, din statul membru în care entitatea contractantă sau producătorii (solicitantul) sunt stabiliţi sau într-o limbă oficială a Uniunii Europene acceptată de entitatea contractantă sau de producători (solicitantul).

4. Verificarea unor părţi ale subsistemelor în conformitate cu art. 18 alin. (5) din hotărâre

În cazul în care se eliberează un certificat de verificare pentru anumite părţi ale unui subsistem, dispoziţiile prezentei anexe se aplică mutatis mutandis părţilor în cauză.”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 163/2015

 

În baza prevederilor art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Alineatul (1) al articolului 91 din Normele privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 163/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 28 ianuarie 2015, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 91. - (1) Până la data de 31 decembrie 2015, birourile vamale verifică autorizaţiile pentru utilizarea procedurilor simplificate de vămuire, emise anterior intrării în vigoare a prezentelor norme, în ceea ce priveşte categoriile de mărfuri pentru care se aplică procedurile simplificate de vămuire, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească titularii autorizaţiilor care au obţinut scutire de la transmiterea notificării de sosire.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 8 mai 2015.

Nr. 1.065.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar din inspectoratele şcolare, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.558/2011

 

În conformitate cu prevederile art. 261 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar din inspectoratele şcolare, prevăzută în anexa la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.558/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 19 octombrie 2011, se modifică după cum urmează:

- La articolul 3, alineatul (2) se modifică şl va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru funcţia de inspector şcolar pentru învăţământul preşcolar, respectiv pentru cea de inspector şcolar pentru învăţământul primar, candidatul trebuie să fie absolvent cu diplomă de licenţă cel puţin al ciclului I de studii universitare, să fie încadrat sau să fi fost încadrat pe un post de educatoare/învăţător/institutor/profesor pentru învăţământ preşcolar/profesor pentru învăţământ primar, să îndeplinească condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-f) şi condiţiile necesare pentru ocuparea funcţiei didactice de profesor pentru învăţământ preşcolar, respectiv profesor pentru învăţământ primar, în conformitate cu prevederile art. 248 alin. (1) lit. d), respectiv art. 248 alin. (1) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

 

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

 

Bucureşti, 11 mai 2015.

Nr. 3.802.

 

ACTE ALE CONSILIULUI DE MEDIERE

 

CONSILIUL DE MEDIERE

 

HOTĂRÂRE

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor autorizaţi

În temeiul art. 12, art. 19 alin. (4) şi art. 20 lit. f) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (7) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor autorizaţi, întocmit de Consiliul de mediere, actualizat.

Art. 2. - În anul 2015, Tabloul mediatorilor autorizaţi cuprinde două secţiuni, astfel:

- Secţiunea 1 cuprinde mediatorii autorizaţi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 23 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, pentru desfăşurarea activităţii de mediator, potrivit anexei nr. 1.

- Secţiunea 2 cuprinde subsecţiunile:

a) mediatorii suspendaţi potrivit anexei nr. 2;

b) mediatorii fără formă de exercitare a profesiei, potrivit anexei nr. 3;

c) mediatorii autorizaţi care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 23 din Legea nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru desfăşurarea activităţii de mediator, potrivit anexei nr. 4.

Art. 3. - Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Tabloul prevăzut în anexele nr. 1-4 va fi pus de Secretariatul tehnic la dispoziţia oricărei persoane care solicită în scris acest lucru Consiliului de mediere şi va fi transmis către instituţiile prevăzute la art. 12 alin. (3) din Legea nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Consiliului de mediere,

Mugur Bogdan Mitroi

 

Bucureşti, 25 aprilie 2015.

Nr. 14.


*) Anexele nr. 1-4 se publică 1h Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERAAUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 8/2015 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2014

 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 3.128 din 30 aprilie 2015 privind consultarea electronică a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi votul valabil exprimat, în temeiul prevederilor:

- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15 alin. (3) şi art. 69 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;

- art. 23 din Normele privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2012, cu modificările ulterioare,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăşte:

Art. I. - Anexa la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 8/2015 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 şi 143 bis din 26 februarie 2015, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Departamentul de servicii pentru membri va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Prezenta hotărâre se comunică Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.

Art. III. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

 

Bucureşti, 30 aprilie 2015.

Nr. 24.

 

ANEXĂ

 

Modificări şi completări intervenite în trimestrul I 2015 în anexa la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 8/2015 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2014

 

I. Auditori financiari - persoane fizice

a) înregistrare auditori financiari activi:

 

Numele şi prenumele

Nr. certificatului

Adresa

Adresa de corespondenţă

Telefon

Mobil

Cojocaru Eugen

4911

Str. Piscului nr. 13, bl. 77, sc. 2, et. 9, ap. 99, sectorul 4, Bucureşti

Str. Piscului nr. 13. bl. 77, Sc. 2, et. 9, ap. 99, sectorul 4, Bucureşti

 

0744328703

Muntianu Ştefan

4912

Bd. Ghica Tei nr. 112, bl. 41, sc. 8, et. 7, ap. 97, sectorul 2, Bucureşti

Bd. Ghica Tei nr. 112, bl. 41, sc. B, et. 7, ap. 97, sectorul 2, Bucureşti

0212426339

0771556233

Nedelcu Iuliana

4913

Str. Republicii nr. 43, bl. 43, sc. 3, et. 4, ap. 46, Focşani, judeţul Vrancea

Str. Cartier CFR, bl. 74, sc. 1n, Parter, ap. 2, Focşani, judeţul Vrancea

0337401303

0724684908/ 0745019886

Dănilă Ioana-Georgeta

4914

Str. Măceşului nr. 21d, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

Str. Măceşului nr. 21d, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

 

0740068864

Tutuianu Nicoleta Cristina

4915

Şos. Pantelimon nr. 225, bl. 66, sc. 4, et. 2, ap. 136, sectorul 2, Bucureşti

Şos. Pantelimon nr. 225, bl. 66, sc. 4, et. 2, ap. 136, sectorul 2, Bucureşti

 

0722350061

Alexandru Ecaterina Camelia

4916

Str. Petre Ispirescu nr. 8a, Otopeni, judeţul Ilfov

Str. Petre Ispirescu nr. 8a, Otopeni, judeţul Ilfov

0213168377

0722276461

Puşcaşu Silviu

4917

Str. Ing. Anghel Saligny nr. 157, bl. I4a, sc. 5, et. 1, ap. 75, Galaţi, judeţul Galaţi

Str. Ing. Anghel Saligny nr. 157, bl. I4a, sc. 5, et. 1, ap. 75, Galaţi, judeţul Galaţi

 

0724371671

Nistor Aurel

4919

Str. Alba Iulia nr. 4, bl. 56, sc. B, et. 4, ap. 37, Mediaş, judeţul Sibiu

Str. Alba Iulia nr. 4, bl. 56, sc. B, et. 4, ap. 37, Mediaş, judeţul Sibiu

0369405648

0765156676, 0757797578

Vasile Mariana

4920

Str. Tolbei Nr.6, Bl.C55, sc. 2, ap. 60, sectorul 6, Bucureşti

Str. Tolbei nr. 6, bl. C55, sc. 2, ap. 60, sectorul 6, Bucureşti

0217261294, 0246254412

0744574425, 0726204787

Luca Constantin

4921

Str. Uranus nr. 102-104, bl. A7, sc. C, et. 8, ap. 37, sectorul 5, Bucureşti

Str. Salcâmilor nr. 42d, Chiajna, judeţul Ilfov

 

0729129158

Maftei Mihai Cristian

4923

Str. Ştiubei nr. 28-30, sectorul 3, Bucureşti

Str. Stiubei nr. 28-30, sectorul 3, Bucureşti

 

0722399932

Teleman Nicolae-Ciprian

4924

Str. Spital Paşcanu nr. 23, Iaşi, judeţul Iaşi

Str. Spital Paşcanu nr. 23, Iaşi, judeţul Iaşi

 

0743630296, 0770156140

Ferariu Neculai

4925

Str. Toporaşi nr. 1-7, bl.15, sc. 6, et. 4, ap. 177, sectorul 5, Bucureşti

Str. Toporaşi nr. 1-7, bl. 15, sc. 6, et. 4, ap. 177. sectorul 5, Bucureşti

0314088228

0723485276

Bloc Andreea

4926

Calea Moşilor nr. 264, bl. 10, sc. B, et.8, Ap. 58, sectorul 2, Bucureşti

Calea Moşilor nr. 264, bl. 10, sc. B, et. .8, ap. 58. sectorul 2, Bucureşti

 

0722705367

Mocanii Daniel

4928

Str. Privighetorilor nr. 2, bl. A18, sc. 1, et. 1, Ap.5. Otopeni, judeţul Ilfov

Intr. Stadionului nr. 2a, Otopeni, judeţul Ilfov

0213516304

0721385972

Dragomir Artemisia

4931

Str. Lalelelor nr. 8, bl. 8, sc. B. ap. 9, Bacău, judeţul Bacău

Str. Lalelelor nr. 8, bl. 8, sc. B. ap. 9, Bacău, judeţul Bacău

0334108172

0742687727

Suciu Maria

4933

Satul Hlincea, Str. Liliacului nr. 154, Comuna Ciurea, judeţul Iaşi

Satul Hlincea, Str. Liliacului nr. 154, Comuna Ciurea, judeţul Iaşi

0232224227

0728640485

Gherasim Elena Olimpia

4934

Str. Albatrosului nr. 6, ap. 16, Braşov, judeţul Braşov

Str. Albatrosului nr. 6. ap. 16, Braşov, judeţul Braşov

 

0733000003

Balu Mihaela-Marilena

4935

Sos. Sălaj nr. 136, bl. 49, sc. 3. et. 3, ap. 41, sectorul 5, Bucureşti

Sos. Sălaj nr. 136, bl. 49, sc. 3, et. 3, ap. 41, sectorul 5, Bucureşti

 

0740089849

Dobre Nicoleta

4936

Aleea Valea Florilor nr. 1, bl. 2 7, sc. 1, et. 4, ap. 26, sectorul 6, Bucureşti

Aleea Valea Florilor nr. 1, bl. Z 7, sc. 1, et. 4, ap. 26, sectorul 6, Bucureşti

0212245505, 0314205873

0728951074

Costea Maria Silvia

4937

Str. Irimicului nr. 3, bl. 3, sc. 1, ap. 3, sectorul 2, Bucureşti

Str. Irimicului nr. 3, bl. 3, sc. 1, ap. 3, sectorul 2, Bucureşti

 

0721206224

Vînătoru Monica Florina

4938

Calea Bucureşti nr. 285, Topoloveni, judeţul Argeş

Calea Bucureşti nr. 285, Topoloveni. judeţul Argeş

0248666374/ 0248666259

0745149891

Pîrcălăboiu Daniela

4939

Bd. Daciei, bl. 42/853, sc. B. et. 2, ap. 28, Giurgiu. judeţul Giurgiu

Bd. Daciei, bl. 42/853, sc. B. et. 2, ap. 28, Giurgiu, judeţul Giurgiu

 

0735888511

Candea Alina

4940

Str. Traian nr. 32, bl. C2, sc. B, et. 4, Ap 29, Constanţa, judeţul Constanţa

Str. Traian nr. 32. bl. C2, sc. B, et. 4, ap. 29, Constanţa, judeţul Constanţa

 

0723521116, 0755151804

Măiţă Ana

4941

Str. Câmpia Libertăţii nr. 33, bl. 21, sc. 6, et. 7, ap. 231, sectorul 3, Bucureşti

Str. Câmpia Libertăţii nr. 33, bl. 21, sc. 6, et. 7, ap. 231, sectorul 3, Bucureşti

 

0743036328

Radu Ioana Mădălina

4942

Str. Sfânta Ana nr. 10, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti

Str. Sfânta Ana nr. 10, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti

 

0721804278, 0734443834

Toader Diana Cornelia

4943

Str. Mitropolit Nifon Criveanu nr. 32, Craiova, judeţul Dolj

Str. Barbu Văcărescu nr. 301, sectorul 2, Bucureşti

 

0722408484

Moldovan Olivia

4944

Str. Almaşului nr. 8, bl. M3, ap. 6, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

Str. Almaşului nr. 8, bl. M3, ap. 6, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

 

0734800134, 0741030800

Hopârtean Oana

4945

Str. Răvaşului nr. 12, ap. 21, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

Str. Răvaşului nr. 12, ap. 21, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

 

0744333180, 0728182404

Balan Cătălin

4946

Str. Belizarie nr. 13-15, bl. 9/4, sc. 2, et. 3, ap. 33, sectorul 1, Bucureşti

Str. Belizarie nr. 13-15, bl. 9/4, sc. 2, et. 3, ap. 33, sectorul 1, Bucureşti

 

0728182397

Antonie Iulia Elena

4947

Bd. Mihai Viteazu nr. 37, bl. Z3, sc. 3, ap. 4, Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi

Bd. Mihai Viteazu nr. 37, bl. Z3 sc. 3 ap. 4 Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi

 

0725044528

Angheluţă Daniel Florin

4949

Str. Cloşca nr. 13, bl. Ps9, sc. 1, et. 3, ap. 12, Galaţi, judeţul Galaţi

Str. Cloşca nr. 13, bl. Ps9, sc. 1, et.3, ap. 12, Galaţi, judeţul Galaţi

0236313100

0756105003, 0749071984

Ghenea Marilena Loredana

4950

Str. Dacia nr. 30b, Piteşti, judeţul Argeş

Str. Dacia nr. 30b, Piteşti, judeţul Argeş

0248626333

0745014058, 0761148817

Gavrilă Ene

4951

Cartierul Dorobanţi 2, bl. E19, et. 2, ap. 6, Buzău. judeţul Buzău

Cartierul Dorobanţi 2, bl. E19, et. 2, ap. 6, Buzău. judeţul Buzău

0238721051, 0238717877

0726718887

Gavrilă Lenuţa

4952

Str. Călugăreni nr. 11, bl. B22, sc. 1, et. 3, ap. 12, Brăila, judeţul Brăila

Str. Călugăreni nr. 11, bl. B22, sc. 1, et. 3, ap. 12, Brăila, judeţul Brăila

0239619925

0722484084

Custură Ionica Diana

4953

Str. Călugăreni nr. 10. bl. B36, sc. 1, et. 1,Ap. 5, Brăila. judeţul Brăila

Str. Călugăreni nr. 10, bl. B36, sc. 1, et. 1, ap. 5, Brăila, judeţul Brăila

 

0743087451

Săvoiu Daniela

4954

Str. Ion Vodă Cel Cumplit nr. 48. Brăila, judeţul Brăila

Str. Ion Vodă Cel Cumplit nr. 48, Brăila, judeţul Brăila

0239642283

0723239876

Constantin Silvia

4955

Bd. Independentei nr. 58, bl. Turn, sc. A, et. 4, ap. 16, Brăila, judeţul Brăila

Sos. Baldovinesti nr. 20, Brăila, judeţul Brăila

0239615498

0720330887, 0726517510

Andrei Corina-Laurenţia

4956

Calea Transilvaniei, bl. 8, ap. 2, Vatra Dornei, judeţul Suceava

Calea Transilvan Iei, bl. 8, ap. 2, Vatra Dornei, judeţul Suceava

0230372699

0747030619

Săvulescu Iulian Vasile

4957

Str. Petrochimistilor nr. 14, bl. B4, sc. E, et. 3, ap. 15, Piteşti, judeţul Argeş

Str. Petrochimistilor nr. 14, bl. B4, sc. E, et.3, ap.15, Piteşti, judeţul Argeş

 

0769693311

Antochi Cojocaru Ioana Anca

4960

Str. Prietenie, nr. 5, sc. B, ap. 20, Bacău, judeţul Bacău

Str. Prieteniei nr. 5, sc. B, ap. 20, Bacău, judeţul Bacău

 

0740164112

Bianu Ovidiu Viorel

4962

Str. Dr. Louis Pasteur nr. 67. ap. 32, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

Str. Dr. Louis Pasteur nr. 67, ap. 32, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

 

0743053750

Ivan Any Vasilica

4963

Str. Popa Stoica Farcaş nr. 86-88a. et. 4, ap. 12bis, sectorul 3, Bucureşti

Str. Popa Stoica Farcaş nr. 86-88a, et. 4, ap. 12bis, sectorul 3, Bucureşti

 

0762692760

Crisbăşeanu Oana

4966

Aleea Codlea nr. 1, bl. B18, sc. 1, et. 6, ap. 42, sectorul 2, Bucureşti

Aleea Codlea nr. 1, bl. B18, sc. 1, et. 6, ap. 42, sectorul 2, Bucureşti

 

0726468110

Pop Anca Gabriela

4969

Str. Ion Mihalache nr. 1, ap. 5, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

Str. Ion Mihalache nr. 1, ap. 5, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

 

0721256960, 0725535036

Bota Marcela Liliana

4970

Str. Mareşal Averescu, bl. 21, sc. F, et. 4, ap. 93, Deva, judeţul Hunedoara

Str. Mareşal Averescu, bl. 21, sc. B, Parter, Deva, judeţul Hunedoara

0354882340

0723202372

Stăneaţă Magdalena

4971

Str. Frederic Chopin nr. 7, sc. B, et. 3, ap. 36, sectorul 2, Bucureşti

Str. Frederic Chopin nr. 7, sc. B, et. 3, ap. 36, sectorul 2, Bucureşti

 

0723697561

Balint Csaba

4972

Str. Varoshaza nr. 4, ap. 14, Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita

Str. Varoshaza nr. 4, ap. 14, Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita

0266218974

0745502495

Matei Maria Raluca

4974

Str. Muncitorilor nr. 28, ap. 15, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

Str. Muncitorilor nr. 28, ap. 15, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

 

0765604686, 0753333728

Vitez Anca Cristina

4976

Str. Severin nr. 64, Hunedoara, judeţul Hunedoara

Aleea Cocsarilor nr. 6, bl. 6, ap. 2, Hunedoara, judeţul Hunedoara

0354414493

0723842375

Bob Madeline

4977

Str. Sg. Maj. Vasile Topliceanu nr. 3, bl. P66, sc. 1, et. 2, ap. 11, sectorul 5, Bucureşti

Str. Sg. Maj. Vasile Topliceanu nr. 3, bl. P66, sc. 1, et. 2, ap. 11, sectorul 5, Bucureşti

 

0721271263

Gheorghe Dorinel

4978

Str. Constructorilor nr. 8, bl. 13, sc. 2, et. 4, ap. 38,

Focşani, judeţul Vrancea

Str. Constructorilor nr. 8, bl. 13, sc. 2, et. 4, ap. 38, Focşani, judeţul Vrancea

0237233071

07441526422, 0769696975

Fuchs Adina Nicoleta

4979

Str. Romulus nr. 41, et. 1, ap. 4, Timişoara, judeţul Timiş

Str. Ciprian Porumbescu nr. 11, ap. 4, Timişoara, judeţul Timiş

0356260671

0745152832

Anagoste Mirela

4982

Str. Av. Muntenescu nr. 16b, Constanta, judeţul Constanţa

Str. Brizei nr. 24. bl. Fc10, sc. B. ap. 20, Constanta, judeţul Constanţa

0241672464, 0241488141

0724298394

Ioniţă Elena

4983

Str. Borşa nr. 41, bl. 7b, sc. 2, et. 1, ap. 14, sectorul 1 , Bucureşti

Str. Borşa nr. 41, bl. 7b, sc. 2, et. 1, ap. 14. sectorul 1, Bucureşti

 

0722888032

Greab Ana Maria

4986

Str. Fabrica de Gheaţă nr. 19, bl. 96, sc. A, et. 6, ap. 38, sectorul 2, Bucureşti

Str. Fabrica de Gheată nr. 19, bl. 96, sc. A, et. 6, ap. 38, sectorul 2, Bucureşti

0213233228

0749010030

Barbu Iuliana

4987

Aleea Romula nr. 13. sectorul 2, Bucureşti

Spl. Independenţei nr. 273, et. 1, recepţie, sectorul 6, Bucureşti

0213186960

0733556677

Cenan Cosmin Cristian

4988

Str. Plopilor nr. 67, bl. P5, sc. 4, et. 1, ap. 39 Cluj-Napoca, judeţul Cluj

Str. Plopilor nr. 67, bl. P5, sc. 4, et. 1.Ap. 39, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

 

0744993080

Bugheciu Florin

4990

Str. Cupolei nr. 2, bl. 105, sc. C, et. 1. Ap 72, sectorul 6. Bucureşti

Str. Cupolei nr. 2, bl. 105, sc. C, et. 1, ap. 72, sectorul 6, Bucureşti

 

 

Lazăr Gheorghe

4991

Str. Slt. Popa nr. 1, bl. 15, sc. 1, et. 1, ap. 8. sectorul 5, Bucureşti

Str. Slt. Popa nr. 1, bl. 15, sc. 1, et. 1, ap. 8, sectorul 5, Bucureşti

 

0773800983, 0727333595

Petrişor Oana Claudia

4992

Alexandru Bărcăcilă nr. 2, bl. B2, sc. 1, et. 4, ap. 12, Drobeta-Turnu Severin. judeţul Mehedinţi

Alexandru Bărcăcilă nr. 2, bl. B2.Sc. 1, et. 4, ap. 12, Drobeta-Turnu Severin. judeţul Mehedinţi

 

0749060154

Panţu Laurenţiu Ion

4994

Sos. Mangaliei nr. 55, bl. Mg 9. sc. A, et. 3, Ap, 12, Constanta, judeţul Constanţa

Sos. Mangaliei nr. 55, bl. Mg9, sc. A. et. 3, ap. 12. Constanta, judeţul Constanţa

0241588228/ 0241581869

0724412413

Patic Daniela

4995

Str. Maior Spirescu, bl. 17b, et. 1, ap. 4, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

Str. Maior Spirescu, bl. 17b, et. 1, ap. 4, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

 

0745380840

Vonhaz Daniela

4996

Satul Roşu nr. 12, Comuna Chiajna, judeţul Ilfov

Satul Roşu nr. 12, Comuna Chiajna, judeţul Ilfov

 

0735781731, 0749994995

Mihăilă Gabriela

4998

Aleea Cetăţuia nr. 4, bl. M18, sc. A, et. 9, ap. 56, sectorul 6, Bucureşti

Aleea Cetăţuia nr. 4, bl. M18, sc. A, et. 9, ap. 56, sectorul 6, Bucureşti

 

0741423733

 

            b) înregistrare auditori financiari nonactivi:

 

Numele şi prenumele

Nr. certificatului

Adresa

Adresa de corespondenţă

Telefon

Mobil

Rădoi Olimpiu-Alexandru

4918

Str. Tufişului nr. 18a, sectorul 5, Bucureşti

Str. Tufişului nr. 18a, sectorul 5, Bucureşti

 

0721311884

Taga Daniela

4922

Str. Vintilă Mihăilescu Nr.16. bl. 70, sc. 3, ap. 144, sectorul 6, Bucureşti

Str. Vintilă Mihăilescu nr. 16, bl.70, sc. 3, ap. 144, sectorul 6, Bucureşti

 

0727038516

Dumitru Oranina

4927

Str. Inginerilor Tei nr. 2, bl. T30a, sc. 1, et. 7, ap. 83, sectorul 2, Bucureşti

Str. Inginerilor Tei nr. 2, bl. T30a, sc. 1, et. 7, ap. 83, sectorul 2, Bucureşti

 

0744345235

Burciu Carmen Mihaela

4929

Str. A.I. Cuza nr. 37, bl. 3, sc. A, et. 3, ap. 15, Slatina, judeţul Olt

Strai. Cuza nr. 37, bl. 3, sc. A, et.3, ap. 15, Slatina, judeţul Olt

0349808983

0751235699

Bancu Anamaria

4930

Bd. N. Titulescu nr. 45, bl. 45, sc. A, et. 4, ap. 9, Slatina, judeţul Olt

Bld. N. Titulescu nr. 45, bl. 45, sc. A, et. 4, ap. 9, Slatina, judeţul Olt

0372498298

0740622578

Olteanu Cristian George

4932

Aleea Diham nr. 2, bl. B16, sc. A, et. 1, ap. 11, sectorul 2, Bucureşti

Aleea Diham Nr.2, bl. B16, sc. A, et. 1, ap. 11, sectorul 2,

Bucureşti

 

0723746880

Tuvec Adrian Ionuţ

4948

Str. Lt. Aurel Boţea nr. 2, bl. B9, sc. 1, et. 6, ap. 36, sectorul 3, Bucureşti

Str. Lt. Aurel Boţea nr. 2, bl. B9, sc. 1, et. 6, ap. 36, sectorul 3, Bucureşti

 

0723259303

Amancei Răzvan Constantin

4958

Str. Străduinţei nr. 2a, bl. A19, sc. 1, et. 7, ap. 31, sectorul 4, Bucureşti

Str. Străduinţei nr. 2a, bl. A19, sc. 1, et. 7, Ap 31, sectorul 4, Bucureşti

 

0723568930

Bănos Andrei Dan

4959

Aleea Valea Salviei nr. 2, bl. Mb. sc. 1, et. 9, Ar 54, sectorul 6. Bucureşti

Aleea Valea Salviei nr. 2, bl. M8, sc. 1, et. 9, ap 54, sectorul 6, Bucureşti

0314059761

0741274006

Felehert Derunian Ionela Geanina

4961

Str. Foişorului nr. 18, bl. F12c, sc. 2, et. 4, ap. 55, sectorul 3, Bucureşti

Str. Foişorului nr. 18, bl. F12c, sc. 2, et. 4, ap. 55, sectorul 3, Bucureşti

 

0746084774, 0758119300

Săndulescu Diana Ioana

4965

Spl. Unirii nr. 168, bl.T1, et. 3, ap. 306. sectorul 4, Bucureşti

Spl, Unirii nr. 168, bl. T1, et. 3, ap. 306, sectorul 4, Bucureşti

 

0745350811

Ioniţă Cristian Alin

4967

Str. Toamne) nr. 5, bl. 3, sc. E, et. 1. ap. 6, Slatina, judeţul Olt

Str. Toamnei nr. 5, bl. 3, sc. E, et. 1, ap. 6, Slatina, judeţul Olt

0349408147, 0249437510

0745822904

Budeş Luminiţa

4968

Str. Fabrica de Gheată nr. 8, bl. 90, sc. A, ap. 2. sectorul 2, Bucureşti

Str. Fabrica De Gheată nr. 8, bl. 90, sc. A. ap. 2, sectorul 2, Bucureşti

0212523198

0726069114

Popescu Anca

4973

Str. O As Tei nr. 20, sectorul 1, Bucureşti

Str. Oastei nr. 20, sectorul 1, Bucureşti

0216678114. 0212024642

0740403038

Nicorescu Cioriciu Daniela Mirela

4975

Str. Zefirului nr. 4, bl. 20, sc. B, ap. 5, Plopeni, judeţul Prahova

Str. Zefirului nr. 4, bl. 20, sc. B. Ap 5, Plopeni, judeţul Prahova

0244221658, 0244220917

0727878496

Pupăzan Constantina Alina

4980

Aleea Barajul Bicaz nr. 9, bl. M31.Sc, A, et. 2. ap. 62, sectorul 3, Bucureşti

Aleea Barajul Bicaz nr. 9, bl. M31, sc. A. et. 2, ap. 62, sectorul 3, Bucureşti

0216305675, 0213202014

0761689658

Măgureanu Minerva Ramona

4981

Str. Lotrioara nr. 7. bl. V32, sc. B. et. 7, ap. 74. sectorul 3, Bucureşti

Str. Lotrioara nr. 7, bl. V32. sc. B. et. 7. ap. 74. sectorul 3, Bucureşti

 

0743138632, 0724037774

Stoicănescu Marius Mihail

4984

Str. Arh. Ionescu Grigore nr. 63, bl. T73, sc. B. et. 6, ap 47. sectorul 2, Bucureşti

Str. Smaranda Brăescu nr. 40, bl. 20h, sc. 1, et. 2, ap. 8, sectorul 1, Bucureşti

 

0740111077

Ciurea Nataliţa Liliana

4985

Bd. Constantin Brâncoveanu nr. 103, bl. E13, et. 2, ap. 10, sectorul 4, Bucureşti

Bd. Constantin Brâncoveanu nr. 103, bl. E13, et. 2, ap. 10, sectorul 4, Bucureşti

 

0735220875

Marin Nina Florentina

4989

Str. Tulnici nr. 2, bl. 47, sc. 1, et. 7, ap. 26, sectorul 4, Bucureşti

Str. Tulnici nr. 2, bl. 47, sc. 1, et. 7, ap. 26, sectorul 4, Bucureşti

 

0766105979, 0727016102

Petria Iulia Ştefania

4993

Aleea Cetatea Veche nr. 4, bl. 47, sc. 3, et. 2, ap. 52, sectorul 4, Bucureşti

Aleea Cetatea Veche nr. 4, bl. 47, sc. 3, et. 2, ap. 52, sectorul 4, Bucureşti

 

0737513841

Puricescu Dănuţ

4997

Bd. Ceahlău nr. 25, bl. 71, sc. A, et. 2, ap. 8, sectorul 3, Bucureşti

Bd. Ceahlău nr. 25, bl. 71, sc. A, et. 2, ap. 8, sectorul 3, Bucureşti

 

0721268226

 

            c) reatribuirea calităţii - auditori financiari activi:

 

Numele şi prenumele

Nr. certificatului

Adresa

Adresa de corespondenţă

Telefon

Mobil

Rachieru Florica

4964

Drumul Taberei nr. 84-86, bl. 417c, sc. A, et. 6, ap. 23, sectorul 6, Bucureşti

Drumul Taberei nr. 84-86, bl. 417c, sc. A, et. 6, Ar 23, sectorul 6, Bucureşti

 

0735580963, 0768487196

 

            d) schimbarea statutului:

 

Numele şi prenumele

Nr. certificatului

Statutul vechi

Statutul nou

Data schimbării

Siclovan Elena Valentina

44

Activ

Nonactiv

23.02.2015

Amuza Conabie Anca

52

Activ

Nonactiv

26.02.2015

Kihaia Vasi

795

Activ

Nonactiv

20.02.2015

Grasu Dima

968

Nonactiv

Activ

28.01.2015

Simion Dorina

1031

Activ

Nonactiv

23.03.2015

Niculae Ştefan

1191

Activ

Nonactiv

31.03.2015

Robu Vasile

1677

Activ

Nonactiv

12.03.2015

Ciolănel Florin

1697

Nonactiv

Activ

11 02.2015

Crăciun Violeta-Aurelia

1753

Nonactiv

Activ

28.01.2015

Voinescu Magdalena

1790

Activ

Nonactiv

01.03.2015

Jiglău Vasile

1796

Activ

Nonactiv

31.03.2015

Bîgu Steliana

1932

Activ

Nonactiv

31.03.2015

Scrab Marius Constantin

1933

Activ

Nonactiv

31.03.2015

Macarie Elena

1939

Activ

Nonactiv

03.02.2015

Ganea Florentina Daniela

1977

Activ

Nonactiv

31,03.2015

Comănescu Fănica

2166

Activ

Nonactiv

05.03.2015

Găman Ion

2270

Activ

Nonactiv

30.03.2015

Taloi Simona

2372

Activ

Nonactiv

30.01.2015

Rogoz Chiva

2399

Activ

Nonactiv

30.03.2015

Radu Mihai

2585

Activ

Nonactiv

09,02.2015

Paiuşi Titel

2664

Nonactiv

Activ

18.02.2015

Golopenta Vasile Razvan

2694

Activ

Nonactiv

18.03.2015

Groşan Daniela

3057

Activ

Nonactiv

16.03.2015

Pera Cristiana Letiţia

3193

Activ

Nonactiv

31.03.2015

Krausz Titiana

3209

Nonactiv

Activ

04.03.2015

Simion Elena Mirela

3275

Activ

Nonactiv

18,02.2015

Iana Andreia Cristina

3368

Nonactiv

Activ

19.02.2015

Rusu Ioan

3489

Activ

Nonactiv

31.03.2015

Gilcescu Gheorghe

3493

Activ

Nonactiv

26.03.2015

Ilina Ionela

3526

Activ

Nonactiv

31.03.2015

Costetchi Veaceslav

3575

Nonactiv

Activ

03.02.2015

Socalus Ana Luiza

3596

Activ

Nonactiv

28.01.2015

Grecu Andreea Daniela

3597

Activ

Nonactiv

28.01.2015

Preda Emilia Georgeta

3819

Activ

Nonactiv

05.03.2015

Igescu Lăcrămioara

3828

Activ

Nonactiv

31.03.2015

Gheorghiu Ionel

3831

Activ

Nonactiv

30.01.2015

Stoicescu Dumitru Lucian

3854

Activ

Nonactiv

04.02.2015

Becherescu Adrian-Eusebio

3948

Activ

Nonactiv

31.03.2015

Albu Ovidiu Toma

3978

Activ

Nonactiv

31.03.2015

Roman Sorin

4024

Activ

Nonactiv

24.03.2015

Stadoleanu Ioan Daniel

4136

Nonactiv

Activ

05.02.2015

Neacşu Raluca

4230

Activ

Nonactiv

23.02.2015

Guinea Sergiu-Marius

4237

Activ

Nonactiv

05.03.2015

Trifan Leonard

4258

Activ

Nonactiv

25.03.2015

Amarandei Andreea-Valentina

4505

Nonactiv

Activ

09.02.2015

Tetici Marilena

4587

Nonactiv

Activ

31.03.2015

Oprea Ana Andreea

4651

Activ

Nonactiv

25.02.2015

Carnuta Aurelian

4687

Activ

Nonactiv

25.02.2015

Rabu Daniela Irina

4703

Activ

Nonactiv

25.03.2015

Dabija Petru Ciprian

4722

Nonactiv

Activ

19.03.2015

Cojocariu Adriana

4775

Nonactiv

Activ

25.03.2015

Toma An Am Ar Ia Florica

4818

Nonactiv

Activ

27,03.2015

Cojocaru Mihaela Gabriela

4828

Nonactiv

Activ

30.01.2015

 

e) auditori financiari suspendaţi:

 

Numele şi prenumele

Nr. certificatului

Data de început şi data de încheiere g suspendării

Neagu Raluca Angelica

2159

24.02.2015 - 23.02.2016

Teslovan Nicoleta

2605

20.02.2015 - 19,02.2018

Tudoran Marin

2674

06.02.2015 - 05.02.2018

Sava Marinela

2795

19.01.2015 - 18.01.2018

Constantin Roxana Maria

3821

02.03.2015 - 30.07.2016

Guriuc Diana

4203

05.03.2015 - 20.09.2015

Grigorov Alina-Gabriela

4497

09.01.2015 - 31.12.2015

 

f) calitate retrasă:

 

Numele şi prenumele

Nr. certificatului

Data retragerii calităţii

Macovei Liviu

278

19.03,2015

Podar Iu Gabriela

368

29.01.2015

Rotaru Constantin

392

19.03.2015

Voinea Ion

1045

29.01.2015

Gheorghe Florentina

1180

19.03.2015

Sabou Felicia

1781

19.03.2015

Dinu Dana Gabriela

2128

19.03.2015

Zvolinschi Ana

2619

19.03.2015

Suciu Mihaela

4188

29.01.2015

Uzunov Ştefan

465

19.03.2015

Pârcălab Liviu

2221

19.03.2015

 

            g) alte modificări (reveniri suspendări, adrese, date de contact etc.):

 

Numele şi prenumele

Nr. certificatului

Adresa

Adresa de corespondenţă

Telefon

Mobil

Mihai Ana Emilia

2262

Str. Gheorghe Doja nr. 3, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

Str. Mihail Veliciu nr. 51, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

0264441518

0746638566

Man Gheorghe-Alexandru

1242

Str. Alecu Russo nr. 24/2, Dej, judeţul Cluj

Str. Alecu Russo nr. 24/2, Dej, judeţul Cluj

0264214434

0744583031

Mihai Violeta

2473

Prelungirea Ghencea nr. 193 B, sectorul 6, Bucureşti

Prelungirea Ghencea nr. 193 B, sectorul 8, Bucureşti

0314240288

0728778016

Irimuş Camelia

4638

Str. Venus nr. 35, bl. A, sc. B, et. 5, ap. 25, Timişoara, judeţul Timiş

Str. Ecoului nr. 11, Giroc, judeţul Timiş

0356100660

0743124749

Groza Dan Alexandru

3973

Str. Constantin Brâncoveanu nr. 69, bl. B3, et. 3, ap. 11, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

Str. Constantin Brâncoveanu nr. 69, bl. B3, et. 3, ap. 11. Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

 

0744313673

Nistor Nineta Genoveva

4525

Str. Galaxiei nr. 4, Sânpetru, judeţul Braşov

Str. Galaxiei nr. 4, Sânpetru, judeţul Braşov

0268307734

0732307734

Popa Aurelia Elvira

2808

Str. Tristan Tzara bl. 5, ap. 11, Moineşti, judeţul Bacău

Str. Tristan Tzara, bl. 5, ap. 11, Moineşti, judeţul Bacău

0234363848

0723237001

Bucureanu Claudia Mihaela

4586

Str. Turda nr. 98, bl. 29a, sc. 1, et. 3, ap. 6, sectorul 1, Bucureşti

Str. Turda nr. 98, bl. 29a, sc. 1, et. 3, ap. 6, sectorul 1, Bucureşti

 

0721378912

Ursulescu Dragoş Lucian

654

Str. Independenţei bl. 6, sc. B, ap. 1, Craiova, judeţul Dolj

Str. Independenţei bl. 6, sc. B, ap. 1, Craiova, judeţul Dolj

 

0741267805, 0728872214

Raicu Leonard

2491

Bd. Ştefan Cel Mare nr. 98, Târgu-Neamţ, judeţul Neamţ

Bd. Ştefan Cel Mare nr. 98, Târgu-Neamţ, judeţul Neamţ

 

0728129020

Spinei Maria

3073

Str. George Enescu nr. 4, ap. 8, Târgu Mureş, judeţul Mureş

Str. George Enescu nr. 4. ap. 8, Târgu Mureş, judeţul Mureş

0265/269499, 0265266240

0722300844

Mihalcea Neculai

4763

Aleea Ulmilor nr. 20, bl. B5, sc. A et. 1 Ap 7, Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ

Str. Decebal nr. 3, bl. E2, sc. 1 et. 1, ap 17, Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ

0233210583, 0233234296

0742256238, 0743188569

Gheorghe Gabriela-Anis

748

Sos. Berceni nr. 35, bl. 104, sc. 2, ap. 60, sectorul 4, Bucureşti

Sos. Berceni nr. 35, bl. 104, sc. 2. ap. 60, sectorul 4, Bucureşti

 

0745040620

Dimitriu Ana-Corina

3677

Aleea Textiliştilor nr. 1, bl. My1, sc. 1. et. 4, ap. 18, sectorul 3, Bucureşti

PWC, Str. Barbu Vacărescu nr. 301-311, Clădirea Lakeview, et. 6/11, sectorul 2, Bucureşti

 

0723765521, 0731500157

Khan Farrukh Zafar

1533

Str. Pipera-Tunari nr. 1H, bl. N03, Voluntari, judeţul Ilfov

Deloitte Audit - S.R.L., Sos. N. Titulescu nr. 4-8, Intrarea de Est, Etajul 3, sectorul 1, Bucureşti

0212221661

 

Ster Florica

1107

Str. Frantz Liszt nr. 11-13. Cluj-Napoca, judeţul Cluj

Str. Frantz Liszt nr. 11-13, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

0264420811

0745658823

Toncean Lucia

3470

Str. M. Kogălniceanu nr. 61, Sebeş, judeţul Alba

Str. M. Kogălniceanu nr. 61, Sebeş, judeţul Alba

0258734378, 0258734411

0740100139

Crutan Camelia

4571

Aleea Sold. Barbu Nicolae nr. 4. bl. 15, ap. 51. sectorul 4, Bucureşti

Aleea Sold, Barbu Nicolae nr. 4. bl. 15, ap. 51, sectorul 4, Bucureşti

 

0723255213

Ursulescu Ileana-Georgeta

3481

Str. Independenţei bl. 6, sc. B. ap. 1, Craiova, judeţul Dolj

Str. Independentei bl. 6. sc. B. ap. 1, Craiova,. judeţul Dolj

 

0752239748, 0722536684

Mihalache Petronela Luminiţa

2308

Str. Riscanu Teodor Nr. 3-5, bl. Alfa, et. 1, ap.4, Iaşi, judeţul Iaşi

Str. Riscanu Teodor Nr. 3-5, bl. Alfa, et. 1, ap.4, Iaşi, judeţul Iaşi

 

0722220712

Curac Elena

4077

Str. 22 Decembrie bl. T5, sc. D, ap. 34, Vişeu de Sus, judeţul Maramureş

Str. 22 Decembrie bl. T5, sc. D, ap, 34, Vişeu de Sus, judeţul Maramureş

0262355827

0744971348

Ianculescu Claudia Loredana

2570

Aleea Tebea nr. 8, bl. D12, sc. B, et. 4, ap. 19, sectorul 4, Bucureşti

Aleea Tebea nr. 8, bl. D 12, sc. B, et. 4, ap. 19, sectorul 4, Bucureşti

 

0740120397

Pîrlog Rodica

1009

Str. Irimicului nr. 3, bl. 3, sc. 1, ap. 3, sectorul 2, Bucureşti

Str. Irimicului nr. 3, bl. 3, sc. 1, ap. 3, sectorul 2, Bucureşti

0240514358

0744757305

Sipoş Camelia-Ioana

4331

Str. Braşovului nr. 55, Oradea, judeţul Bihor

Str. Braşovului nr. 55, Oradea, judeţul Bihor

 

0744762791; 0770139044

Misir Florica

2449

Bd. Alexandru Obregia nr. 10-14, bl. 10-14, sc. 1, ap. 3, sectorul 4, Bucureşti

Bd. Alexandru Obregia nr. 10-14, bl. 10-14, sc. 1, ap. 3, sectorul 4, Bucureşti

 

0727785198

Maican Cristina

4494

Str. Iezeru nr. 30a, et. 1, ap. 6, sectorul 1, Bucureşti

Str. Iezeru nr. 30a, et. 1, ap. 6, sectorul 1, Bucureşti

 

0724791000

Trifan Cristina Livia

4596

Str. Rovine nr. 33, bl. R010, sc. 1, et. 2, ap. 5, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

Str. Rovine nr. 33, bl. R010, sc. 1, et. 2, ap. 5, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

 

0721594477

 

II. Auditori financiari - persoane Juridice

a) înregistrare persoane juridice:

 

Denumire

Nr. autorizaţie

Adresă

Adresă de corespondentă

Informaţii de contact

Persoană de contact

Decont - S.R.L.

1240

Str. Ciucas nr. 63, Săcele, judeţul Braşov

Str. Zizinului nr. 8r bl. 39, et. 1, ap. 6, Săcele, judeţul Braşov

0744347980

contact@decont.ro

Cantor Gheorghe-Mircea

Quintus Audit Expert - Srl.

1241

Str. Plăeşilor nr. 47, Ploieşti, judeţul Prahova

Str. Plăeşilor nr. 47, Ploieşti, judeţul Prahova

0344110097,

0728878298

Cismaru Elena

Web Conta Plus - Srl.

1242

Str. Râmnicu Vâlcea nr. 21-23, bl. 22b , sc. 2, et. 2, ap. 55, camera 1, sectorul 3, Bucureşti

Str. Râmnicu Vâlcea nr. 21-23, bl. 22b , sc. 2, et.2, ap, 55, camera 1, sectorul 3, Bucureşti

0784383483

webcontaplus@gnnail.com

Mihalcea Irina Maria

AMZ Audit Financiar - S.R.L.

1243

Str. Rasuri nr. 19, Parter. Biroul nr. 2, sectorul 2, Bucureşti

Str. Rasuri nr. 19, Parter, Biroul nr. 2, sectorul 2, Bucureşti

0212018955, 0723393271

anamihaela.zarnoveanu@gmail.com

Zârnoveanu Ana Mihaela

Expert Business Consulting - S.R.L.

1244

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 19, bl. 97, sc. E, et. 1, ap. 8, Craiova, judeţul Dolj

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 19, bl. 97, sc. E, et. 1, ap. 8. Craiova, judeţul Dolj

0251510101, 0731510101

mioara.popescu_ebc@yahoo.ro

Popescu Mioara Luminiţa

Logiconta Expert Audit - S.R.L.

1245

Sat Luparia, Cvartal 13, Str. Negustorilor nr. 16, camera 1, Ciolpani, judeţul Ilfov

Str. Sld. Stelian Mihale nr. 15, bl. PM92, sc. 1, et. 1, ap. 12, sectorul 3, Bucureşti

0212525323, 0722225785, 0728874364

logiconta@clicknet.ro

Grigorescu Nicolae

VGS Accounting Audit - Srl.

1246

Str. Alexandru Cîmpeanu nr. 23, Corp C, parter, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti

Str. Washington nr. 2, sc. A, et. 2. ap. 4, sectorul 1, Bucureşti

0722277410

simona.bica@vgsconta.ro

Bica Gabriela Simona

Tax Business Audit Consulting - S.R.L.

1247

Sat Păuleştii Noi nr. 118a4, Comuna Păuleşti, judeţul Prahova

Sat Păuleştii Noi nr. 118a4, Comuna Păuleşti, judeţul Prahova

0723540871

zamfir_otilia@yahoo.com

Zamfir Otilia

Prof. Consaudit Cont - Srl.

1248

Str. Mărăşeşti nr. 19, la parter. bl. G2, sc. B, ap. 3, Suceava, judeţul Suceava

Str. Mărăşeşti nr. 19, la parter, bl. G2, sc. B, ap. 3, Suceava, judeţul Suceava

0741989742

Moroşan Ioan

Business Partner Accounting - S.R.L.

1249

Aleea Mircea Cel Bătrân nr. 2, bl. 05, sc. A, et. 1, ap. 2, Iaşi, judeţul Iaşi

Aleea Mircea Cel Bătrân nr. 2, bl. 05, sc. A, et. 1, ap. 2, Iaşi, judeţul Iaşi

0731909957

mikacoj@yahoo.com

Cojocaru Mihaela Gabriela

Dual Audit - S.R.L.

1250

Str. Ardealului nr.60, Teiuş, judeţul Alba

Str. Ardealului Nr.60, Teiuş, judeţul Alba

0740236167

monicagaspar05@gmail.com

Gaspar-Sirb Alexandrina Monica

Intelltax - S.R.L.

1251

Bd. Dacia nr. 126, bl. E1, sc. 2, ap. 9, Craiova, judeţul Dolj

Bd. Dacia nr. 126, bl. E1, sc. 2, ap. 9, Craiova, judeţul Dolj

0743678910

danabitu75@yahoo.com

Stăneaţă Magdalena

 

            b) calitate retrasă:

 

Denumirea

Nr. autorizaţiei

Data retragerii calităţii

SDC - Expert -S.R.L.

46

19.03.2015

Don Audit Expert - S.R.L.

379

19.03.2015

Euroaudit -S.R.L.

392

19.03.2015

Real Audit Consulting - S.R.L.

543

29.01.2015

P&A Inteligent Consulting - S.R.L.

582

29.01.2015

Nitescu - S.R.L.

595

19.03.2015

Auditcont Consulting - S.R.L.

783

19.03.2015

Dublu A Plus - S.R.L.

829

19.03.2015

Eurocount & Audit - S.R.L.

909

19.03.2015

Lust Expert - S.R.L.

923

29.01.2015

Total Evolution - S.R.L.

1146

29.01.2015

Ecfindevelop - S.R.L.

1162

19.03.2015

Audit Consulting High Group - S.R.L.

1182

19.03.2015

 

            c) alte modificări (adrese, date de contact etc.):

 

Denumirea

Nr. autorizaţiei

Adresă

Adresa de corespondenţă

Informaţii de contact

Persoana de contact

Finans Audit Services - S.R.L.

531

Str. Tunari nr. 19, sectorul 2, Bucureşti

Str. Tunari nr. 19, sectorul 2, Bucureşti

0212123100 0726771213 finansaudit@yahoo.com

Popescu Alexandrina

Mz Finance Advisory And Assurance - S.R.L.

1201

Str. Prof. Ion Bogdan nr. 15, corp A, et. 1, biroul 2. sectorul 1, Bucureşti

Str. Prof. Ion Bogdan nr. 15, corp A, et. 1, biroul 2, sectorul 1. Bucureşti

0312292200 0723313302 monica.zidaai@dctax.ro

Zidaru Monica-Mirela

PKF Consultor Audit - S.R.L.

691

Str. Oiţelor nr. 7, Parter, sectorul 4, Bucureşti

Str. Oiţelor nr. 7, Parter, sectorul 4, Bucureşti

0212523880 0723558969 office@pkfconsultor.ro www.phfconsultor.ro

Iancu Laura Maria

 

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.