MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 322/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 322         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 13 mai 2015

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 110 din 10 martie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua, art. 17 alin (1) lit. a) şi art. 21 alin. (8) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

316. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome “Imprimeria Băncii Naţionale a României” din subordinea Băncii Naţionale a României  

 

317. - Hotărâre privind modificarea valorii de inventar şi/sau completarea şi corectarea datelor de identificare a unor imobile, precum şi scăderea acestora sau a unor părţi ale lor din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea unităţii or subordonate Ministerului Sănătăţii, ca urmare a retrocedării în condiţiile legii

 

319. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015 

 

320. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 441/2014  

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

525/836. - Ordin al ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 28/75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial “Transport” (POS-T) 2007-2013  

 

596. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 110

din 10 martie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua, art. 17 alin. (1) lit. a) şi art. 21 alin. (8) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru – judecător

Puskás Valentin Zoltán judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Simina Popescu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4, art. 17 alin. (1) lit. a) şi art. 21 alin. (8) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, excepţie ridicată de Dan Andrei Macoveanu în Dosarul nr. 2.549/2/2012* al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului nr. 608D/2014 al Curţii Constituţionale.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că, la dosar, părţile Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor şi Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor au transmis note scrise prin care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, Precizează că, în cauza de faţă, nefiind în discuţie o decizie/dispoziţie a entităţilor învestite cu soluţionarea notificărilor, emisă în executarea unor hotărâri judecătoreşti prin care instanţele s-au pronunţat irevocabil/definitiv asupra calităţii de persoane îndreptăţite şi asupra întinderii dreptului de proprietate, Decizia Curţii Constituţionale nr. 686 din 26 noiembrie 2014 nu produce efecte.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

5. Prin Decizia civilă nr. 3.031 din 14 aprilie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 2.549/2/2012*, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4, art. 17 alin. (1) lit. a) şi art. 21 alin. (8) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. Excepţia a fost ridicată de Dan Andrei Macoveanu într-o cauză având ca obiect soluţionarea unui recurs promovat împotriva sentinţei civile prin care a fost respinsă cererea de chemare în judecată, prin care s-a solicitat obligarea Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor la emiterea deciziei reprezentând titlul de despăgubiri ca măsură reparatorie în echivalent, precum şi obligarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP) la emiterea unui titlu de plată şi a unui titlu de conversie.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că prevederile art. 4 din Legea nr. 165/2013 sunt retroactive, iar aplicarea noii legi proceselor aflate în curs de judecată creează confuzii în ce priveşte principiul egalităţii în drepturi, deoarece nu există nicio justificare raţională şi rezonabilă. Astfel, se încalcă flagrant principiul egalităţii în drepturi în cazul celor cărora le-au fost acordate măsurile reparatorii cuvenite în urma soluţionării notificărilor formulate în baza Legii nr. 10/2001, în comparaţie cu cei cărora nu le-au fost acordate aceste măsuri reparatorii, aceştia urmând ca, în baza legii noi, să fie supuşi unei noi proceduri greoaie şi de lungă durată, noua reglementare privind soluţionarea notificărilor depuse în urmă cu 12 ani fixând termene extrem de îndelungate. Aceasta, deşi toate persoanele care au depus notificări în temeiul Legii nr. 10/2001 se află într-o situaţie juridică identică şi au dobândit vocaţia fie la restituirea în natură a imobilelor preluate abuziv, fie la măsuri reparatorii prin echivalent.

7. Totodată, prin prevederile art. 17 alin, (1) lit. a) şi art. 21 alin, (8) din Legea nr. 165/2013, se acordă comisiei nou-înfiinţate - Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor - competenţe în privinţa validării/invalidării deciziilor emise de entităţile învestite, cu privire la stabilirea existenţei dreptului persoanei care se consideră îndreptăţită la măsuri reparatorii. Or, această evaluare a fost deja realizată de entitatea care a soluţionat notificarea, iar soluţia acesteia a fost deja supusă controlului de legalitate al instituţiei Prefectului. ANRP avea doar competenţa de a verifica în termen de trei ani de la primirea dosarului petentului dacă în mod corect s-au acordat măsuri reparatorii în raport cu principiul priorităţii restituirii în natură.

8. Aşadar, existenţa dreptului persoanei îndreptăţite este deja stabilită în mod irevocabil la momentul când dosarul acesteia a fost înregistrat pe rolul ANRP şi, mai ales, s-a scurs şi termenul de trei ani în care mai era posibilă evaluarea de către ANRP cu privire la corectitudinea acordării de măsuri reparatorii. Din această perspectivă, este încălcat dreptul de proprietate al persoanei îndreptăţite, căreia i s-a stabilit deja dreptul, drept care a rămas definitiv prin neexercitarea căilor legale de atacare a dispoziţiei de restituire. Posibilitatea de reevaluare a existenţei dreptului, odată ce acesta fost stabilit în mod definitiv, încalcă ordinea de drept, echivalând cu un nou mod de încetare a proprietăţii, realizat în mod nelegal. De asemenea, prin aceste prevederi legale este încălcat principiul neretroactivităţii legii, deoarece se acordă posibilitatea de invalidare a măsurilor reparatorii stabilite prin dispoziţiile de restituire, dispoziţii care, în prezent, sunt definitive ca urmare a faptului că nu au fost atacate în termenul legal.

9. În fine, susţine că întreaga Lege nr. 165/2013 încalcă principiile legii civile şi procedurii civile, iar schimbarea normei de drept material pe parcursul derulării unui proces şi aplicarea noii norme unei situaţii existente anterior modificării normei apare ca inadmisibilă

10. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

11. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

12. Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constituţionale, sens în care face referire la punctul său de vedere exprimat anterior în dosarele Curţii Constituţionale nr. 181 D/2014, nr. 429D/2014 şi nr. 453D/2014.

13. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor şi Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

14. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, potrivit actului de sesizare, îl constituie prevederile art. 4, art. 17 alin. (1) lit. a) şi art. 21 alin. (8) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare. Analizând motivarea excepţiei, Curtea constată că, în realitate, obiectul acesteia este constituit din prevederile art. 4 teza a doua, art. 17 alin. (1) lit. a) şi art. 21 alin. (8) din Legea nr. 165/2013 din Legea nr. 165/2013, care au următorul cuprins:

- art. 4 teza a doua: “Dispoziţiile prezentei legi se aplică (...) cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instanţelor, (...) la data intrării în vigoare a prezentei legi.”;

- art. 17 alin. (1) lit. a): “(1) în vederea finalizării procesului de restituire în natură sau, după caz, în echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist, se constituie Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor, denumită în continuare Comisia Naţională, care funcţionează în subordinea Cancelariei Primului-Ministru şl are, în principal, următoarele atribuţii:

a) validează/invalidează în tot sau în parte deciziile emise de entităţile învestite de lege care conţin propunerea de acordare de măsuri compensatorii;”;

- art. 21 alin. (8): “Ulterior verificării şi evaluării, la propunerea Secretariatului Comisiei Naţionale, Comisia Naţională validează sau invalidează decizia entităţii învestite de lege şi, după caz, aprobă punctajul stabilit potrivit alin. (7).”

16. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivităţii legii, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 44 alin. (1) şi (4) privind dreptul de proprietate privată şi art. 53 alin. (2) privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.

17. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prevederile de lege criticate au mai constituit obiect al controlului de constituţionalitate, iar prin Decizia nr. 686 din 26 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 27 ianuarie 2015, Curtea a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 17 alin. (1) lit. a) şi art. 21 alin. (5) şi (8) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România sunt constituţionale în măsura în care nu se aplică deciziilor/dispoziţiilor entităţilor învestite cu soluţionarea notificărilor emise în executarea unor hotărâri judecătoreşti prin care instanţele s-au pronunţat irevocabil/ definitiv asupra calităţii de persoane îndreptăţite şi asupra întinderii dreptului de proprietate.

18. Însă, din analiza Înscrisurilor aflate la dosarul cauzei, Curtea constată că în speţa de faţă nu există o decizie/dispoziţie a entităţii învestite cu soluţionarea notificării emise în executarea unei hotărâri judecătoreşti prin care instanţa judecătorească s-a pronunţat irevocabil/definitiv asupra calităţii de persoane îndreptăţite şi asupra întinderii dreptului de proprietate. În aceste condiţii, Decizia nr. 686 din 26 noiembrie 2014 nu este incidenţă în cauză.

19. În acelaşi timp, Curtea constată că, în speţa de faţă, având în vedere obiectul cauzei în care s-a invocat excepţia de neconstituţionalitate şi criticile de neconstituţionalitate, este incidenţă jurisprudenţa instanţei de contencios constituţional, reprezentată de Decizia nr. 724 din 16 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 16 februarie 2015, şi Decizia nr. 269 din 7 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 9 iulie 2014. Cu acele prilejuri, referitor la art. 17 alin. (1) fit. a) şi art. 21 alin. (8) din Legea nr. 165/2013, care reglementează atribuţia Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor de a valida sau invalida decizia entităţii învestite de lege care conţine propunerea de acordare de măsuri compensatorii şi, după caz, de a aproba punctajul cuvenit, Curtea a reţinut că această soluţie legislativă nu este de natură să aducă atingere certitudinii raporturilor juridice, întrucât nu determină o destabilizare a acestora, ci oferă un control suplimentar pentru asigurarea legalităţii dreptului recunoscut.

20. Curtea a statuat, sub acest aspect, că invalidarea deciziilor emise de entităţile învestite de lege care conţin propunerea de acordare de măsuri compensatorii poate avea mai multe justificări. Scopul unei verificări suplimentare faţă de cea realizată de entitatea învestită îl constituie prevenirea unor situaţii generatoare de inechităţi, care au avut loc sub imperiul Legii nr. 10/2001, precum restituirea/atribuirea aceluiaşi imobil mai multor persoane care reclamau un drept propriu şi exclusiv ori recunoaşterea dreptului de proprietate altei persoane decât titularul stabilit ulterior pe cale judecătorească. De aceea, confirmarea cu certitudine sporită a unui drept nu constituie o nesocotire a dreptului de proprietate, din perspectiva speranţei legitime de valorificare a acestuia, ci, dimpotrivă, o garanţie a recunoaşterii acestuia în mod just.

21. Curtea a observat, de altfel, că nu se poate pune problema unor atingeri aduse unui drept câştigat câtă vreme decizia/dispoziţia entităţii învestite cu soluţionarea notificării, conţinând propunerea de acordare a măsurilor reparatorii prin echivalent, chiar confirmată prin emiterea avizului de legalitate de către prefect, nu a produs efecte directe în patrimoniul persoanei îndreptăţite la restituire. Aceasta, deoarece până la emiterea deciziei reprezentând titlul de despăgubire de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor - conform Legii nr. 247/2005 - sau a deciziei de compensare în puncte de către Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor - ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 - persoana îndreptăţită la restituire are o simplă expectanţă de a dobândi măsurile reparatorii instituite prin lege, iar nu un drept efectiv, concretizat într-un drept de creanţă izvorât din titlul de despăgubire/decizia de compensare în puncte.

22. În plus, Curtea a precizat că deciziile autorităţilor administrative implicate în procesul de restituire/acordare de măsuri reparatorii sunt supuse în final controlului instanţei de judecată, singura care este competentă să se pronunţe în mod definitiv asupra existenţei şi întinderii dreptului de proprietate, potrivit art. 35 alin. (3) din Legea nr. 165/2013, putând dispune restituirea în natură sau, după caz, acordarea de măsuri reparatorii.

23. De altfel, un drept cu caracter civil este considerat “determinat” (pentru a beneficia de protecţia art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale) abia în momentul în care cuantumul i-a fost precizat, în condiţiile în care dreptul intern prevede o procedură ce cuprinde două faze: prima, în care o jurisdicţie statuează cu privire la existenţa dreptului şi o alta în care se fixează cuantumul (a se vedea, în acest sens, Hotărârea din 23 martie 1994, pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza Silva Pontes împotriva Portugaliei, paragraful 30).

24. Nu în cele din urmă, Curtea a reţinut că validarea sau invalidarea în tot sau în parte a deciziilor emise de entităţile învestite de lege care conţin propunerea de acordare de măsuri compensatorii presupune, în mod concret, verificarea dosarelor din punctul de vedere al existenţei dreptului persoanei care se consideră îndreptăţită la măsuri reparatorii, astfel cum prevede art. 21 alin. (8) din Legea nr. 165/2013, Secretariatul Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor putând solicita documente în completare entităţilor învestite de lege, titularilor dosarelor şi oricăror altor instituţii care ar putea deţine documente relevante. Verificarea existenţei dreptului echivalează, practic, cu examinarea aceloraşi condiţii ce era necesar a fi realizate şi la momentul iniţial, al emiterii deciziei respective, deoarece noua lege nu introduce noi cerinţe în această privinţă. Această atribuţie asigură un filtru suplimentar, prin respectarea aceloraşi condiţii legale ce erau necesar a fi întrunite şi la momentul emiterii dispoziţiei, pentru asigurarea legalităţii dreptului. Aşa fiind, nu se poate susţine că această atribuţie afectează, în mod real, dreptul de proprietate, decât în măsura în care acesta nu era, de la bun început, legal stabilit, în sensul că, în realitate, nu îndeplinea toate cerinţele stabilite de legea atunci în vigoare. Curtea a statuat, cu titlu de principiu, în Decizia nr. 404 din 10 aprilie 2008. publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 6 mai 2008, că siguranţa circuitului civil nu se poate fundamenta fără ca, a priori, să fie confirmată legalitatea dreptului ce ulterior va intra definitiv în circuitul civil.

25. Luând în considerare toate aceste considerente, Curtea a constatat că dispoziţiile art. 4 teza a doua, ale art. 17 alin. (1) lit. a) şi art. 21 alin. (8) din Legea nr. 165/2013 sunt constituţionale în raport cu criticile formulate, în ceea ce priveşte ipoteza referitoare la deciziile/dispoziţiile entităţilor învestite cu soluţionarea notificărilor care nu au fost emise în executarea unor hotărâri judecătoreşti prin care instanţele s-au pronunţat irevocabil/definitiv asupra calităţii de persoane îndreptăţite şi asupra întinderii dreptului de proprietate a acestora.

26. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale în materie, soluţia şi considerentele cuprinse în deciziile anterior menţionate îşi găsesc aplicabilitatea şi în cauza de faţă.

27, Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin, (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Dan Andrei Macoveanu în Dosarul nr. 2.549/2/2012* al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi constată că prevederile art. 4 teza a doua, art. 17 alin. (1) lit. a) şi art. 21 alin. (8) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România sunt constituţionale în raport cu criticile formulate,

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 10 martie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Simina Popescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome “Imprimeria Băncii Naţionale a României” din subordinea Băncii Naţionale a României

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome “Imprimeria Băncii Naţionale a României” din subordinea Băncii Naţionale a României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Florin Georgescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 6 mai 2015.

Nr. 316.

 

ANEXĂ

 

BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI

Regia Autonomă “Imprimeria Băncii Naţionale a României”

Str. Luica nr. 198-202, sectorul 4, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: R0361242

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

52500

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

51500

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

1000

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

48145

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

45945

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

28507

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

170

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

8739

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

6825

C1

ch. cu salariile

13

5965

C2

bonusuri

14

860

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

373

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1541

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

8529

2

 

Cheltuieli financiare

20

2200

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

4355

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

757

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

3598

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

3598

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

280

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

1939

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

1939

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

1659

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

18714

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

18359

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

150

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

148

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

3618

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3359

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

348

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

398649

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

917

8

 

Plăţi restante

55

 

9

 

Creanţe restante

56

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea valorii de inventar şi/sau completarea şi corectarea datelor de identificare a unor imobile, precum şi scăderea acestora sau a unor părţi ale lor din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii, ca urmare a retrocedării în condiţiile legii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea valorii de inventar şi/sau completarea şi corectarea datelor de identificare a imobilelor înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei nr. 1

Art. 2. - Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea unor unităţi subordonate Ministerului Sănătăţii a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a retrocedării în condiţiile legii.

Art. 3. - Ministerul Sănătăţii împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera în mod corespunzător datele din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINIISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 6 mai 2015.

Nr. 317.

 

ANEXA Nr. 1

 

Datele de identificare a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unităţilor din subordinea Ministerului Sănătăţii, precum şi valorile de inventar care se modifică

 

Nr. M.F.P.

Codul de

Denumirea bunului care face obiectul

Datele de identificare a imobilului

Valoarea de inventar (lei)

clasificare

actului normativ

Descrierea tehnica

Adresa

1

2

3

4

5

6

Administrator: Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Argeş (CU111301157)

121236

8.29.11

Teren aferent construcţie + curte

Carosabil + spaţii verzi Steren = 5.441 mp

Municipiul Piteşti, str. Exerciţiu nr. 39 bis, judeţul Argeş

2.519.305

Administrator; Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti (CUI 4400956)

37913

8.29.11

Clădire aferentă DSP Bucureşti

C1 = S+P+E Sc = 404 mp Steren = 610 mp

Municipiul Bucureşti, sectorul 2, str. Logofătul Luca troici nr. 40

60

Administrator: Spitalul de Psihiatrie Zum CUI 4373967)

144086

8.28.12

Locuinţa individuală

6 camere 100 mp

Judeţul Hunedoara, comuna Zum nr. 213

122.841

Administrator Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Buşteni (CUI 2845591)

144135

8.25.01

Vila Fotache

P+1 pereţi cărămidă şi paiantă, încălzire sobe cu gaz] Sc la sol 234 mp

Judeţul Prahova, oraşul Buşteni, Str. Plevnei nr. 2

258.727

Administrator: Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola Iaşi (CUI 4541165)

144277

8.25.01

Teren secţia Ciocârleşti

8,7582 ha

Comuna Scânteia, satul Ciocârleşti, judeţul laşi

6.900

 

ANEXA Nr. 2

 

Datele de Identificare a bunurilor Imobile aflate În administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Sănătăţii care se scad din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite în condiţiile legii

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului care tace obiectul actului normativ

Datele de Identificare a bunurilor Imobile care se scad din Inventar

Adresa

Baza legală

Descrierea tehnică a părţii retrocedata

Valoarea

părţii retrocedate

1

2

3

4

5

6

7

Administrator: Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Argeş (CU111301157)

121236 parţial

8.29.11

Teren aferent construcţie + curte

Steren = 154 mp

71.305

Municipiul Piteşti, str. Exerciţiu nr. 39 bis, judeţul Argeş

Dispoziţia nr. 174/25.08.2008 a A.S.P. Argeş, Protocol de predare-primire nr. 1.922/25.04.2014

Administrator: Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti (CUI 4400956)

37913

8.29.11

Clădire aferentă DSP Bucureşti

C1 = S + P + E Sc = 404 mp, Steren = 610 mp

60

Municipiul Bucureşti, sectorul 2, str. Logofătul Luca Stroici nr. 40

Sentinţa civilă nr. 2.036/13.08.1995 a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, Protocol de predare-primire nr. 10,785/27.06.2003

147125

8.29.11

Depozit DDD

 

35.354

Ţara: România; Judeţul:

municipiul Bucureşti; Nr.:-; Ştirbei 146*

Dispoziţia nr. 121/08.10.2001 a Primăriei Municipiului Bucureşti, Proces-verbal de predare-primire nr. 20.345/24.10.2001

Administrator: Spitalul de Psihiatrie Zam (CUI 4373967)

144086

8.28.12

Locuinţa individuala

6 camere, 100 mp

122.841

Judeţul Hunedoara, comuna Zam nr. 213

Sentinţa nr. 240/CA/2010 a Tribunalului Hunedoara, Decizia nr. 1.328/CA/2010 a Curţii de Apel Alba Iulia şi Contractul de vânzare-cumpărare dintre Primăria Comunei Zam şi CMI Fogorosi Ianos

Administrator: Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie (CUI 4300817)

143910 parţial

8,28.12

Vila PTTR

P+ 1 Sc - 521 mp Scd = 814 mp Steren = 207 mp

92.964

Ţara: România; Judeţul Constanţa Localitatea Eforie Nord;-; Nr.: 1; Aleea Specială

Decizia civilă nr. 21/C/27.02,2013 a Curţii de Apel Constanta, încheiere nr. 11.979/13.06 2014 a Judecătoriei Constanţa, Proces-verbal nr. 196/20.01.2015 încheiat de executorul judecătoresc

Administrator: Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Buşteni (CUI 2845591)

144134

8,25.01

Vila Stan Popescu

P + 1 pereţi cărămidă şi paiantă, încălzire sobe cu gaz, Sc la sol 84 mp

161.392

Ţara: România; Judeţul: Prahova; Oraşul Buşteni; Str. Victoriei; Nr.: -; 5

Decizia civilă nr. 8.081/2005 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Proces-verbal nr. 133/21.02.2007

144135

8,25.01

Vila Fotache

P + 1 pereţi cărămidă şi paiantă, încălzire sobe cu gaz, Sc la sol 234 mp

258.727

Judeţul Prahova, oraşul Buşteni, Str. Plevnei nr. 2

Decizia nr. 4.156/01.07,2010 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Proces-verbal nr. 1.787/15,12.2010, O.M.S. nr. 1.410/12.11.2010

144136

8.25.01

Vila Teodoroiu

S + P + 2 pereţi cărămidă şi paiantă, învelit, tablă, încălzire centrală, Sc la sol 415 mp

1.084.212

Ţara: România; Judeţul: Prahova; Oraşul Buşteni; str. Nestor Ureche nr. 4

Decizia nr. 630/25.04.2003 a Tribunalului Prahova, Proces-verbal nr. 201/19.04.2004

Administrator: Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola Iaşi (CUI 4541165)

144277 parţial

8.25.01

Teren secţia Ciocârleşti

Steren = 8,6562 ha

0

Comuna Scânteia, satul Ciocârleşti, judeţul laşi

Decizia civilă nr. 884/18.11.2005 a Tribunalului laşi, Decizia civilă nr. 462/24.05.2006 a Curţii de Apel laşi, Proces-verbal de predare-primire nr. 9.806/01.11.2006

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, la capitolul 54.01 “Alte servicii publice generale”, titlul “Alte transferuri”, cu suma de 203 mii lei, în vederea acordării unui ajutor umanitar de urgenţă Guvernului Republicii Federale Democrate Nepal, ca urmare a seismului din data de 25 aprilie 2015.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2015.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 6 mai 2015.

Nr. 319.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 441/2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 441/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 4 iunie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, literele a) şl b) se modifică şl vor avea următorul cuprins:

“a) autoritate competentă pentru recunoaşterea organizaţiilor de producători/asociaţiilor de organizaţii de producători şi înregistrarea prim-cumpărătorilor de lapte - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A.;

b) organizaţie de producători - orice persoană juridică, recunoscută de autoritatea competentă, care activează în sectorul laptelui şi al produselor lactate, constituită exclusiv din producători agricoli şi al cărei scop include obiectivul negocierii producţiei de lapte a membrilor;”.

2. La articolul 1, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) autoritate competentă responsabilă pentru efectuarea controlului, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională pentru Zootehnie «Prof. Dr. G. K. Constantinescu», denumită în continuare A.N.Z.”

3. La articolul 4, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“g) lista personalului angajat, precum şi copie de pe contractul de prestări servicii/contractul de colaborare, după caz, semnată de reprezentantul legal.”

4. Articolul 5 se modifică şl va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Persoanele nominalizate prin decizie a directorului executiv/directorului executiv adjunct al centrului judeţean al A.P.I.A. verifică documentele prevăzute la art. 4 şi notifică A.N.Z. şi organizaţia solicitantă, în vederea efectuării controlului la faţa locului pentru verificarea condiţiilor de recunoaştere prevăzute la art. 3 şi a corectitudinii informaţiilor furnizate. În termen de 25 de zile lucrătoare de la data notificării, A.N.Z. va efectua un control la faţa locului şi va trimite un exemplar original al procesului-verbal de control către centrul judeţean al A.P.I.A.

(2) Persoanele desemnate conform prevederilor alin. (1) transmit la A.P.I.A. central, pentru fiecare solicitant, procesul-verbal al controlului administrativ cu privire la documentele prevăzute la art. 4, procesul-verbal de control la faţa locului întocmit de A.N.Z. şi dosarul împreună cu o adresă de înaintare, în termen de 40 de zile lucrătoare de la data primirii cererii de recunoaştere.

(3) în urma acestor verificări, potrivit prevederilor art. 161 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, A.P.I.A. central decide cu privire la acordarea recunoaşterii ca organizaţie de producători.

(4) în cazul în care se constată că solicitantul nu a furnizat toate informaţiile şi/sau documentele necesare, i se va transmite o înştiinţare, În termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii prevăzute la art. 4, în care i se vor indica informaţiile/documentele pe care trebuie să le înainteze în vederea obţinerii recunoaşterii.

(5) Dacă în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării prevăzute la alin. (4) nu sunt primite informaţiile/documentele solicitate, dosarul se înaintează către A.P.I.A. central cu propunerea de respingere a cererii.

(6) A.P.I.A. este responsabilă pentru eliberarea avizului de recunoaştere, precum şi pentru înregistrarea într-un registru a organizaţiilor de producători.

(7) Avizul de recunoaştere ca organizaţie de producători se emite în termen de 4 luni de la depunerea cererii de recunoaştere însoţite de documentele justificative.”

5. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - A.P.I.A. este informată de organizaţiile de producători/asociaţiile organizaţiilor de producători recunoscute asupra Oricărei modificări aferente calităţii de organizaţie de producători/asociaţie a organizaţiilor de producători recunoscută, privind componenţa, datele de identificare, numărul de membri, volumul producţiei comercializate sau încetarea activităţii, în termen de 30 de zile de la intervenţia acestei modificări.”

6. La articolul 8, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) A.N.Z., prin persoanele nominalizate din cadrul oficiilor judeţene de zootehnie, efectuează la organizaţiile de producători/asociaţiile organizaţiilor de producători recunoscute controale la faţa locului, anual, cu privire la menţinerea condiţiilor de recunoaştere

(3)A.N.Z. va notifica organizaţia de producători/asociaţia organizaţiilor de producători cu privire la un control la faţa locului, cu minimum 10 zile lucrătoare înaintea efectuării acestuia, în vederea asigurării prezenţei unui reprezentant al acesteia.”

7. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) în situaţia în care, în urma efectuării controlului prevăzut la art. 8 alin. (1), A.N.Z. constată nerespectarea criteriilor de recunoaştere de către o organizaţie de producători/asociaţie a organizaţiilor de producători, cauzată de o acţiune deliberată, întocmeşte un proces-verbal de control cu propunerea de suspendare a avizului de recunoaştere şi îl înaintează către A.P.I.A.

(2) A.P.I.A suspendă avizul de recunoaştere începând cu data constatării neregulii şi notifică organizaţia de producători/asociaţia organizaţiilor de producători cu privire la suspendare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal de control de către A.N.Z. Perioada de suspendare se încheie la data remedierii deficienţelor, dar nu mai târziu de 6 luni de la data constatării acestora.

(3) în termen de 25 de zile lucrătoare de la expirarea perioadei de 6 luni prevăzute la alin. (2), A.N.Z. efectuează un nou control la faţa locului şi transmite procesul-verbal de control în termen de 5 zile către A.P.I.A. În cazul în care deficienţele care au condus la suspendare nu au fost remediate, A.P.I.A. emite decizia de retragere a avizului de recunoaştere a organizaţiei de producători/asociaţiei organizaţiilor de producători în maximum 5 zile de la data primirii actului de control al A.N.Z.

(4) Decizia de retragere este comunicată organizaţiei de producători/asociaţiei organizaţiilor de producători în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia.”

8. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Actele emise de A.P.I.A. În urma controalelor administrative sau de A.N.Z. În urma controalelor la faţa locului privind respectarea condiţiilor de recunoaştere pot fi atacate de către contestatar la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.”

9. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - A.P.I.A. informează Comisia Europeană o dată pe an, dar nu mai târziu de data de 31 martie, cu privire la orice decizie de acordare, respingere sau retragere a recunoaşterii care a fost adoptată în anul calendaristic anterior.”

10 Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) şi (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 511/2012 al Comisiei din 15 iunie 2012 privind notificările referitoare la organizaţiile de producători şi organizaţiile interprofesionale, precum şi la negocierile şi relaţiile contractuale, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 pentru sectorul laptelui şi al produselor lactate, notificările privind cantităţile de lapte crud, care fac obiectul negocierilor contractuale, se transmit către A.P.I.A. Înainte de începerea negocierilor cu cel puţin 30 de zile şi indică volumul de producţie estimat de organizaţia de producători sau de asociaţie, care trebuie să facă obiectul negocierii, şi perioada de timp preconizată pentru livrarea cantităţii de lapte crud.

(2) Potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 511/2012, fiecare organizaţie de producători/asociaţie a organizaţiilor de producători recunoscută notifică A.P.I.A., până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, cantitatea de lapte crud care a fost efectiv livrată în cadrul contractelor negociate de către organizaţia de producători/asociaţia organizaţiilor de producători în cursul anului calendaristic precedent.”

11. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) Prim-cumpărătorii de lapte, aşa cum sunt definiţi la art. 2 lit. c) din Legea nr. 297/2013, se înregistrează la A.P.I.A. În Registrul prim-cumpărătorilor de lapte, cu respectarea condiţiilor de înregistrare şi a procedurii aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(2) Până cel târziu la data de 15 a fiecărei luni, prim-cumpărătorii de lapte înregistraţi în registrul prevăzut la alin. (1) declară la A.P.I.A. cantitatea de lapte crud care le-a fost livrată în luna precedentă, potrivit prevederilor art. 151 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013.”

12. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) în baza prevederilor prezentelor norme metodologice, A.N.Z. elaborează formularistica necesară controalelor la faţa locului prevăzute la art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (1) şi art. 9 alin. (3), care se aprobă prin decizie a directorului general al A.N.Z. şi se avizează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.”

13. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 17, cu următorul cuprins:

“Art. 17. - A.P.I.A. asigură, prin protocol, accesul în aplicaţia informatică pentru reprezentanţii A.N.Z., pe bază de user şi parolă, în vederea introducerii rezultatelor controalelor privind organizaţiile de producători/asociaţiile organizaţiilor de producători şi prim-cumpărătorii de lapte.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Mihai Tudose

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

 

Bucureşti, 6 mai 2015.

Nr. 320.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

Nr. 525 din 5 mai 2015

Nr. 836 din 23 aprilie 2015

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 28/75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial “Transport” (POS-T) 2007-2013

 

Având în vedere prevederile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate îh cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale,

ministrul finanţelor publice şi ministrul fondurilor europene emit următorul ordin;

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 28/75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial “Transport” (POS-T) 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 30 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin. Art. II. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin. Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Marius Nica

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 28/75/2008)

 

CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE

în cadrul axei prioritare 4 “Asistenţă tehnică” a Programului operaţional sectorial “Transport” (POS-T)

 

1. Cheltuieli eligibile în cadrul proiectelor finanţate prin domeniul major de intervenţie 1: Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea şi controlul Programului operaţional sectorial “Transport” (POS-T)

1.1. Cheltuieli privind asigurarea şi dezvoltarea capacitaţii instituţionale a Autorităţii de management pentru POS-T privind gestionarea POS-T

1.1.1. Cheltuieli privind achiziţia de active fixe corporale:

1.1.1.1. cheltuieli privind achiziţia mobilierului de birou, aparatură şi echipamente birotică pentru uzul personalului din cadrul Autorităţii de management pentru POS-T;

1.1.1.2. cheltuieli privind achiziţia de sisteme de aer condiţionat pentru spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea personalul din cadrul Autorităţii de management pentru POS-T, inclusiv cheltuieli privind service-ul şi întreţinerea sistemelor achiziţionate;

1.1.1.3. cheltuieli privind achiziţia de echipamente informatice, de comunicaţii şi periferice de calcul pentru uzul personalului din cadrul Autorităţii de management pentru POS-T.

1.1.2. Cheltuieli privind achiziţia de active fixe necorporale, respectiv cheltuieli privind achiziţia de aplicaţii informatice pentru uzul personalului din cadrul Autorităţii de management pentru POS-T

1.1.3. Cheltuieli privind servicii informatice şi de comunicaţii: instalare, întreţinere şi reparare echipamente informatice, de comunicaţii şi periferice de calcul, întreţinere, actualizare şi dezvoltare aplicaţii informatice necesare pentru desfăşurarea activităţii personalului din cadrul Autorităţii de management pentru POS-T

1.1.4. Cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar şi consumabile necesare pentru desfăşurarea activităţii personalului din cadrul Autorităţii de management pentru POS-T

1.1.5. Cheltuieli privind achiziţia de sisteme de arhivare, echipamente specifice (care vor fi utilizate numai în acest scop), de sisteme de siguranţă (antiefracţie şi antiincendiu), sisteme de climatizare, amenajarea spaţiilor în care se vor instala arhivele

1.1.6. Cheltuieli privind instruirea personalului din cadrul Autorităţii de management pentru POS-T, precum şi privind instruirea personalului beneficiarilor implicat în sarcini aferente proiectelor finanţate în cadrul POS-T

1.1.7. Cheltuieli privind achiziţia de publicaţii (cărţi, reviste etc., în format tipărit şi/sau electronic) relevante pentru desfăşurarea activităţii Autorităţii de management pentru POS-T.

1.1.8. Cheltuieli pentru plata taxelor de participare la cursuri, seminare, conferinţe şi alte acţiuni similare, pe teme relevante pentru gestionarea POS-T, pentru personalul care este angajat în cadrul Autorităţii de management pentru POS-T sau este implicat în evaluarea cererilor de finanţare, verificarea legalităţii, precum şi pentru personalul beneficiarilor

1.2. Cheltuieli generale de administraţie, eligibile numai pentru proiectele Autorităţii de management pentru POS-T,

Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR” - S.A. şi Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., şi fără a depăşi limita aprobată în Documentul-cadru de implementare din totalul fondurilor alocate axei prioritare 4 “Asistenţă tehnică” a POS-T pe întreaga perioadă de implementare a programului:

1.2.1. cheltuieli privind utilităţile (energie electrică şi termică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale) necesare pentru desfăşurarea activităţii personalului din cadrul Autorităţii de management pentru POS-T;

1.2.2. cheltuieli privind serviciile de comunicaţie (telefon, fax, servicii poştale, curierat rapid, servicii internet) necesare pentru desfăşurarea activităţii personalului din cadrul Autorităţii de management pentru POS-T;

1.2.3. cheltuieli privind închirierea spaţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţii Autorităţii de management pentru POS-T, în condiţiile încheierii unui contract de închiriere pentru utilizarea spaţiilor până la sfârşitul perioadei de programare şi cheltuieli cu igienizarea spaţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţii personalului din cadrul Autorităţii de management pentru POS-T, maximum o dată la 5 ani;

1.2.4. cheltuieli privind întreţinerea spaţiilor şi mobilierului necesare pentru desfăşurarea activităţii personalului din cadrul Autorităţii de management pentru POS-T;

1.2.5. cheltuieli privind operarea şi întreţinerea mijloacelor de transport, cum ar fi: combustibil, lubrifianţi, consumabile, cauciucuri, service, taxe de înmatriculare a autoturismelor (taxa de eliberare a certificatului de înmatriculare, taxa de înmatriculare, taxa de mediu şi taxa de emitere a numărului de înmatriculare), taxa de inspecţie tehnică periodică, vignete de acces pe reţeaua de drumuri naţionale, taxele pentru trecerea podurilor, taxe pentru traversare cu bacul, taxele de aeroport, gară, autogara sau port, taxele privind deţinerea de mijloace de transport (impozite), precum şi alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare;

1.2.6. cheltuieli aferente asigurării de tip CASCO şi asigurării de răspundere civilă auto (RCA) pentru mijloacele de transport utilizate în scopul proiectului, dacă acestea sunt în proprietatea Ministerului Fondurilor Europene;

1.2.7. cheltuieli privind serviciile prestate de persoane fizice autorizate, achiziţionate conform legii:

a) cheltuieli cu serviciile auto destinate mobilităţii personalului Autorităţii de management POS-T;

b) cheltuieli cu serviciile de monitorizare tehnică şi financiară prin intermediul experţilor tehnici şi financiari ca persoane fizice autorizate care deţin autorizaţiile prevăzute de lege.

1.3. Cheltuieli privind leasingul pentru autovehicule sunt eligibile în cadrul proiectului, cu respectarea următoarelor condiţii cumulative:

a) este eligibilă cota-parte din valoarea bunului care face obiectul material al contractului de leasing;

b) obiectul material al contractului de leasing este utilizat exclusiv pentru realizarea obiectivului operaţiunii şi respectă prevederile din contractul de finanţare;

c) utilizatorul de leasing este beneficiarul operaţiunii;

d) cota-parte din valoarea de intrare a bunului plătită de utilizator este aferentă contractului de leasing şi este justificată de documente contabile;

e) valoarea maximă eligibilă nu depăşeşte valoarea de piaţă a bunului care face obiectul contractului de leasing;

f) cota-parte din valoarea de intrare a bunului este eligibilă doar pentru perioada de finanţare a operaţiunii;

g) utilizatorul de leasing renunţă expres la opţiunea de cumpărare, la momentul semnării contractului de leasing.

1.3.1. Costurile aferente asigurării de răspundere civilă auto (RCA) sunt eligibile dacă sunt în sarcina utilizatorului, conform contractului de leasing.

1.3.2. Cheltuielile accesorii care intervin într-un contract de leasing, precum asigurări, cu excepţia RCA, respectiv dobânzi, comisioane, taxe şi alte asemenea cheltuieli nu sunt eligibile.

1.4. Cheltuieli privind închirierea de autovehicule cu sau fără şofer, necesare pentru desfăşurarea activităţii personalului din cadrul Autorităţii de management pentru POS-T

1.5. Cheltuieli privind cumpărarea de autovehicule necesare desfăşurării activităţii personalului din cadrul Autorităţii de management pentru POS-T

1.6. Cheltuielile privind închirierea pentru: instalaţi], echipamente, mobilier, efectuate în ansamblu sau separat, sunt eligibile în cadrul proiectului,

1.7. Cheltuieli pentru consultanţă şi asistenţă tehnică:

1.7.1. cheltuieli privind efectuarea unor studii în conformitate cu obiectivele POS-T;

1.7.1.1 cheltuieli privind elaborarea documentaţiilor tehnico-economice necesare pregătirii documentelor de planificare sectorială aferente perioadei de programare 2014-2020, care se urmăreşte a fi eligibile pentru finanţare din fonduri europene structurale şi de investiţii şi din Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) - Connecting Europe Facility (CEF) incluzând documente generale de programare, studii de fezabilitate, analize cost-beneficiu, studii topo-geo, studii de trafic, studii de mediu etc. şi alte documente similare, inclusiv actualizarea acestora;

1.7.1.2, cheltuieli privind servicii de consultanţă pentru elaborarea cadrului instituţional şi financiar necesar implementării proiectelor de pe reţeaua TEN-T de bază (core network), a căror finanţare poate fi asigurată din POS-T, Programul operaţional Infrastructură mare şi Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) - Connecting Europe Facility (CEF);

1.7.2. cheltuieli privind elaborarea, întreţinerea, actualizarea şi îmbunătăţirea/perfecţionarea MPGT - Maşter plan general de transport şi a modelului de transport naţional, inclusiv cheltuieli aferente achiziţionării de software specializat de transport planning, statistică, Geographical Information System pentru asigurarea cadrului optim de implementare a POS-T şi pregătirea programului de intervenţie pentru următoarea perioada de finanţare;

1.7.3. cheltuieli privind implementarea instituţională a MPGT la nivelul MT;

1.7.4. cheltuieli cu pregătirea/revizuirea unor documente strategice din domeniul transporturilor necesare implementării POST, Programului operaţional Infrastructură mare şi Mecanismului pentru Interconectarea Europei (MIE) - Connecting Europe Facility (CEF);

1.7.5. cheltuieli privind asigurarea expertizei tehnice, economice, fiscale, juridice, de management şi de mediu privind desfăşurarea activităţilor referitoare la managementul, monitorizarea, implementarea şi controlul POS-T, achiziţionate conform legii;

1.7.6. cheltuieli privind asigurarea expertizei tehnice, economice, fiscale, juridice, de management şi de mediu pentru întărirea capacităţii de management a beneficiarilor (inclusiv pentru proiectele de pe axa prioritară 4 a POS-T);

1.7.7. cheltuieli privind serviciile de evaluare a operaţiunilor finanţate în cadrul POS-T;

1.7.8. cheltuieli privind serviciile de audit al operaţiunilor finanţate în cadrul POS-T;

1.7.9. cheltuieli privind elaborarea/revizuirea unor manuale, proceduri şi ghiduri necesare pentru desfăşurarea activităţilor referitoare la managementul, monitorizarea, implementarea şi controlul POS-T;

1.7.10. cheltuieli privind asistenţa tehnică pentru evaluarea POS-T.

1.8. Cheltuieli privind serviciile de îndosariere şi arhivare a documentelor referitoare la managementul, implementarea, monitorizarea şi controlul POS-T

1.9. Cheltuieli privind serviciile de traducere şi interpretare necesare pentru desfăşurarea activităţilor referitoare la managementul, monitorizarea, implementarea şi controlul POS-T

1.10. Cheltuieli privind organizarea de evenimente referitoare la managementul, monitorizarea, implementarea şi controlul POS-T. Cheltuielile includ cheltuieli cu onorariile, cazarea şi transportul lectorilor şi/sau invitaţilor, indiferent de cetăţenia acestora, la astfel de evenimente, închirierea sălii/sălilor necesare, asigurarea echipamentelor necesare, asigurarea traducerii şi a echipamentelor aferente, tipărirea şi multiplicarea materialelor, asigurarea transportului şi/sau cazării participanţilor în ţară şi/sau în străinătate, asigurarea serviciilor necesare organizării pauzelor acestor tipuri de acţiuni (cafea, apă, sucuri şi trataţii şi/sau mese), precum şi orice alte cheltuieli necesare desfăşurării evenimentelor

1.11. Cheltuieli privind deplasarea (cazare, transport, diurnă, asigurare medicală de călătorie) pentru personalul care: este angajat în cadrul Autorităţii de management pentru POS-T, este implicat în evaluarea cererilor de finanţare, este membru în Comitetul de monitorizare pentru POS-T, precum şi pentru personalul beneficiarilor şi alte persoane invitate de către AM POS-T a căror expertiză sprijină AM POST, care participă la acţiuni organizate de AM POS-T în vederea întăririi capacităţii administrative privind gestionarea proiectelor finanţate prin POS-T sau alte evenimente privind managementul, monitorizarea, implementarea şi controlul POS-T. Cheltuielile pentru cazare şi diurnă ale şoferului sunt eligibile dacă este pus la dispoziţie de către instituţie şi dacă se prezintă documente doveditoare şi se justifică efectuarea deplasărilor în scopul proiectului.

1.12. Pregătirea proiectelor şi organizarea procedurilor de achiziţie publică:

1.12.1. cheltuieli privind pregătirea proiectelor (elaborarea cererilor de finanţare şi a documentelor aferente conform procedurilor), pregătirea/revizuirea documentaţiilor de atribuire a contractelor în cadrul proiectelor finanţate prin axa prioritară 4 a POS-T;

1.12.2. cheltuieli privind angajarea unor experţi externi în comisiile de evaluare a ofertelor, ca experţi cooptaţi, pe parcursul procedurilor de achiziţie publică derulate în cadrul proiectelor finanţate prin axa prioritară 4 a POS-T. Cheltuielile includ şi procedurile de negociere pentru modificarea contractelor existente şi achiziţiile directe;

1.12.3. cheltuieli privind organizarea procedurilor de atribuire în cadrul proiectelor finanţate prin axa prioritară 4 a POS-T (curierat, multiplicarea documentaţiei de atribuire, publicarea anunţurilor, închirierea sălii, expertize etc.).

1.13. Cheltuieli privind publicitatea fiecărui proiect finanţat prin axa prioritară 4 a POS-T în sensul Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările şi completările ulterioare

1.14. Comisioane, taxe, cote legale:

1.14.1. taxe notariale pentru legalizarea unor documente referitoare la managementul, monitorizarea, implementarea şi controlul POS-T;

1.14.2. cheltuieli privind acoperirea comisioanelor bancare aferente plăţilor eligibile.

2. Cheltuieli eligibile în cadrul proiectelor finanţate prin domeniul major de intervenţie 2, denumit în continuare DMI 2: Sprijin pentru informare şi publicitate privind Programul operaţional sectorial “Transport” (POS-T)

2.1. Cheltuieli privind achiziţia de active fixe corporale: Cheltuieli privind achiziţia echipamentelor audiovideo necesare pentru desfăşurarea activităţilor de informare şi publicitate referitoare la POS-T

2.2. Cheltuieli privind achiziţia de active fixe necorporale, respectiv cheltuieli privind achiziţia de aplicaţii informatice necesare pentru desfăşurarea activităţilor de informare şi publicitate referitoare la POS-T

2.3. Cheltuieli privind servicii informatice şi de comunicaţii: instalare, întreţinere şi reparare echipamente audiovideo, echipamente informatice, de comunicaţii şi periferice de calcul, întreţinere, actualizare şi dezvoltare aplicaţii informatice, necesare pentru desfăşurarea activităţilor de informare şi publicitate referitoare la POS-T

2.4. Cheltuieli privind instruirea personalul care: este angajat în cadrul Autorităţii de management pentru POS-T, este implicat în evaluarea cererilor de finanţare, este membru în Comitetul de monitorizare pentru POS-T, precum şi pentru personalul beneficiarilor, cu privire la activităţile de informare şi publicitate referitoare la POS-T

2.5. Cheltuieli de comunicare, informare şi publicitate aferente programului:

2.5.1. cheltuieli privind conceperea, producerea şi difuzarea materialelor audiovideo în scopul informării şi publicităţii privind POS-T;

2.5.2. cheltuieli privind conceperea, producerea şi distribuirea tipăriturilor şi a materialelor publicitare inscripţionate în scopul informării şi publicităţii privind POS-T;

2.5.3. cheltuieli privind conceperea, producerea şi închirierea spaţiilor de afişare pentru materialele outdoor (afişe, bannere, panouri publicitare etc.) sau cheltuieli privind instalarea materialelor de panotaj în scopul informării şi publicităţii privind POS-T;

2.5.4. cheltuieli privind publicarea unor informaţii referitoare la POS-T în presa scrisă;

2.5.5. cheltuieli privind dezvoltarea şi întreţinerea paginii de internet a Autorităţii de management pentru POS-T în scopul informării şi publicităţii privind POS-T;

2.5.6. cheltuieli privind serviciile de consultanţă necesare pentru desfăşurarea activităţilor de informare şi publicitate referitoare la POS-T (activităţi de relaţii publice, activităţi de consultanţă în informare şi publicitate, evaluarea implementării planului de comunicare, actualizarea periodică a planului de comunicare, evaluarea impactului acţiunilor de informare şi publicitate etc.).

2.6. Cheltuieli privind serviciile de traducere şi interpretare necesare pentru desfăşurarea activităţilor privind informarea şi publicitatea referitoare la POS-T

2.7. Cheltuieli privind organizarea de evenimente (conferinţe, seminare, întâlniri, zilele comunicării) în scopul informării şi publicităţii privind POS-T

2.8. Cheltuieli privind deplasarea personalului Autorităţii de management pentru POS-T pentru deplasările efectuate cu ocazia unor misiuni de informare şl publicitate referitoare la POS-T (cazare, transport, diurnă)

2.9. Organizarea procedurilor de achiziţie publică:

2.9.1. cheltuieli privind pregătirea/revizuirea documentaţiilor de atribuire a contractelor în cadrul proiectelor finanţate prin axa prioritară 4 a POS-T, DMI 2;

2.9.2. cheltuieli privind angajarea unor experţi externi în comisiile de evaluare a ofertelor ca experţi cooptaţi, pe parcursul procedurilor de achiziţie publică derulate în cadrul proiectelor finanţate prin axa prioritară 4 a POS-T. Cheltuielile includ şi procedurile de negociere pentru modificarea contractelor existente şi achiziţiile directe;

2.9.3. cheltuieli privind organizarea procedurilor de atribuire în cadrul proiectelor finanţate prin axa prioritară 4 a POS-T, DMI 2 (curierat, multiplicarea documentaţiei de atribuire, publicarea anunţurilor, închirierea sălii etc.).

2.10. Comisioane, taxe, cote legale:

2.10.1. taxe notariale pentru legalizarea unor documente referitoare la managementul, monitorizarea, implementarea şi controlul POS-T, în cadrul proiectelor finanţate prin axa prioritară 4 a POS-T, DMI 2;

2.10.2. cheltuieli privind acoperirea comisioanelor bancare aferente plăţilor eligibile, în cadrul proiectelor finanţate prin axa prioritară 4 a POS-T, DMI 2.

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 4.449/2015 al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios,

având în vedere prevederile art. 178 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 9 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), evaluarea activităţii managerului spitalului public pentru anul calendaristic 2014 se realizează până la data de 31 mai 2015.”

Art. II. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică şi managerii spitalelor publice vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Gabriel Florin Puşcău,

secretar general

 

Bucureşti, 8 mai 2015.

Nr. 596.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.