MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 327/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 327         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 14 mai 2015

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

45. - Instrucţiuni ale viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne

 

697. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale  

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

INSTRUCŢIUNI

privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne

 

Având în vedere prevederile art. 3, art. 37 alin. (3), art. 41, 88, art. 176 alin. (5), art. 177 alin. (4), art. 235 şi ale art. 291 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următoarele instrucţiuni:

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

ARTICOLUL 1

Înfiinţarea Corpului

 

            Se înfiinţează Corpul instructorilor de ordine publică, denumit în continuare Corp, structură profesională în cadrul sistemului de învăţământ, cu responsabilităţi şi competenţe în procesul instructiv-educativ pentru formarea profesională a personalului Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI.

 

ARTICOLUL 2

Domeniul de reglementare

 

Prezentele instrucţiuni reglementează în cadrul MAI următoarele:

a) organizarea Corpului;

b) categoriile de personal din cadrul Corpului, funcţiile didactice şi condiţiile generale pentru ocuparea acestora;

c) competenţele, atribuţiile, responsabilităţile şi normele didactice ale instructorilor de ordine publică şi securitate naţională, denumiţi în continuare instructori;

d) perfecţionarea pregătirii instructorilor.

 

ARTICOLUL 3

Organizarea Corpului

 

(1) Corpul se organizează în cadrul instituţiilor de formare profesională iniţială ale MAL denumite în continuare instituţiile de formare” pe niveluri ale învăţământului, respectiv:

a) învăţământ superior;

b) învăţământ postliceal.

(2) Accesul şi promovarea instructorilor în cadrul Corpului se organizează şi se desfăşoară în mod distinct pe nivelurile de învăţământ prevăzute la alin. (1), potrivit legislaţiei naţionale în vigoare şi prezentelor instrucţiuni.

 

ARTICOLUL 4

Statutul instructorilor

 

(1) Instructorii constituie personal didactic din instituţiile de formare.

(2) Funcţiile de instructori sunt prevăzute cu grade militare şi cu grade profesionale de poliţişti.

(3) Instructorii desfăşoară activităţi didactice aferente disciplinelor/modulelor cu specific militar şi/sau poliţienesc cuprinse în curricula şi programele instructiv-educative ale instituţiilor de învăţământ, avizate şi aprobate potrivit competenţelor.

(4) în funcţie de statutul profesional aplicabil, instructorii sunt:

a) instructori militari;

b) instructori de poliţie.

 

ARTICOLUL 5

Drepturile şi îndatoririle instructorilor

 

(1) Instructorii au drepturile şi îndatoririle personalului didactic prevăzute de legislaţia naţională în domeniul educaţiei şi de prezentele instrucţiuni.

(2) Drepturile şi îndatoririle instructorilor se stabilesc în raport cu:

a) nivelul de învăţământ;

b) calitatea de cadru militar, respectiv poliţist;

c) natura funcţiei didactice;

d) gradul de participare la procesul didactic şi nivelul de pregătire solicitat funcţiei;

e) relaţiile de muncă cu instituţia de învăţământ.

 

ARTICOLUL 6

Natura funcţiilor didactice

 

În funcţie de natura lor, funcţiile didactice ale instructorilor prevăzute în statele de organizare ale instituţiilor de formare sunt:

a) de execuţie;

b) de conducere.

 

ARTICOLUL 7

Participarea la procesul didactic

 

(1) în raport cu participarea la procesul didactic şi gradul de pregătire profesională solicitat funcţiei didactice, instructorii din învăţământul superior sunt:

a) personal didactic de predare;

b) personal didactic auxiliar.

(2) în raport cu participarea la procesul didactic şi gradul de pregătire profesională solicitat funcţiei didactice, instructorii din învăţământul postliceal sunt:

a) personal didactic de predare;

b) personal didactic auxiliar;

c) personal didactic de conducere, de îndrumare şi control.

 

ARTICOLUL 8

Relaţiile de muncă ale Instructorilor

 

În raport cu relaţiile de muncă stabilite cu instituţia de formare potrivit prevederilor legale în vigoare, instructorii pot fi titulari sau asociaţi în cazul personalului didactic de predare (IDP), respectiv exclusiv titulari, în cazul personalului didactic auxiliar (IDA) şi personalului didactic de conducere, de îndrumare şi control.

 

ARTICOLUL 9

Activitatea Instructorilor-scop şl conţinut

 

(1) Instructorii îşi desfăşoară activitatea în scopul formării de competenţe din două perspective complementare de dezvoltare a elevilor şi studenţilor:

a) dezvoltare profesională şi ocupaţională;

b) dezvoltare civică şi socială.

(2) Activitatea instructorilor din perspectiva profesională şi ocupaţională are ca scop:

a) facilitarea inserţiei socioprofesionale prin dobândirea competenţelor profesionale preponderent practic-aplicative necesare îndeplinirii primei funcţii potrivit specificaţiilor structurilor beneficiare ale procesului de învăţământ;

b) realizarea interdependenţei dintre individ şi echipă pentru asigurarea succesului acţiunilor specifice şi apartenenţa la spiritul de corp militar, respectiv profesional;

c) educaţia în spiritul valorilor instituţionale, culturii organizaţionale şi de respectare a eticii şi deontologiei profesionale.

(3) Activitatea instructorilor din perspectiva civică şi socială are ca scop:

a) asigurarea unui serviciu public specializat, permanent şi oportun în beneficiul cetăţeanului şi comunităţii, cu respectarea legii, a valorilor morale şi principiilor statului de drept;

b) respectarea principiilor de imparţialitate şi proporţionalitate a intervenţiei profesionale;

c) protecţia drepturilor omului, prevenirea torturii şi a relelor tratamente.

(4) Activitatea instructorilor se realizează într-un interval zilnic de 8 ore, respectiv 40 de ore pe săptămână şi cuprinde:

a) activităţi didactice normate;

b) activităţi complementare procesului instructiv-educativ.

 

ARTICOLUL 10

Specialitatea studiilor de predare

 

(1) Specialitatea studiilor de predare în care urmează să desfăşoare activitatea didactică instructorii se stabileşte în funcţie de:

a) studiile universitare de licenţă/diplomă;

b) studiile universitare de maşter şi/sau specialitatea programelor de învăţământ postuniversitar - cu durata de minimum 30 de credite (ECTS);

c) studiile universitare de doctorat;

d) competenţele dobândite în specialitatea postului prin studii postliceale ori prin învăţământ de formare continuă nonuniversitar acreditate de Autoritatea Naţională pentru Calificări (A.N.C.) ori desfăşurate în cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională şi certificate potrivit reglementărilor în vigoare.

(2) Studiile, respectiv cursurile prevăzute la alin. (1) absolvite în ţară sau străinătate în specializări similare sau apropiate ori fără certificarea competenţelor se supun echivalării potrivit legislaţiei în vigoare.

(3) IDP îşi pot desfăşura activitatea profesională de predare în cadrul unei instituţii de învăţământ în cel mult trei specialităţi dobândite în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2).

(4) IDA de la comanda formaţiunilor de studii provin în exclusivitate din rândul absolvenţilor instituţiilor din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

 

ARTICOLUL 11

Accesul, promovarea şi menţinerea în cadrul Corpului

 

(1) Accesul în cadrul Corpului şi promovarea în posturi de conducere a instructorilor se face, de regulă, prin concurs organizat pentru ocuparea unei funcţii didactice vacante, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a) îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezentele instrucţiuni şi a criteriilor specifice stabilite la nivelul instituţiei de învăţământ unde este prevăzută funcţia didactică;

b) existenţa avizului psihologic şi a fişei de aptitudine în muncă.

(2) Funcţiile didactice vacante se ocupă, prin excepţie de la prevederile alin. (1), fără concurs, în următoarele situaţii:

a) ocuparea funcţiei didactice din învăţământul superior se face prin alegeri, potrivit legislaţiei naţionale în vigoare;

b) ocuparea funcţiei didactice se face prin transfer, mutare, detaşare ori delegare în cadrul învăţământului postliceal, cu respectarea reglementărilor în domeniul managementului resurselor umane aplicabile în MAI.

(3) Menţinerea instructorilor în activitatea didactică este condiţionată de obţinerea anuală - înainte de începerea anului de învăţământ - a avizului psihologic şi a fişei de aptitudine în muncă emise conform reglementărilor în vigoare.

(4) în cazul în care din motive neimputabile instructorul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1), există obligaţia obţinerii avizelor în cel mai scurt timp posibil de la încetarea situaţiei obiective. În această perioadă instructorii nu desfăşoară activităţi didactice normate şi/sau de conducere a formaţiunilor de studiu.

(5) Instructorii declaraţi inapţi psihologic şi/sau în muncă pentru funcţia didactică sunt puşi la dispoziţia unităţii începând cu data constatării situaţiei de către conducerea instituţiei de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale incidente categoriei de personal din care fac parte.

(6) în situaţia în care instructorul, în activitatea didactică desfăşurată, denotă inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală, conducerea instituţiei de învăţământ, cu acordul consiliului profesoral, respectiv consiliului facultăţii, după caz, poate solicita expertizarea medicală a acestuia în vederea stabilirii aptitudinii faţă de îndeplinirea funcţiei didactice, o singură dată pe an de învăţământ.

(7) Comisia de ocupare a posturilor vacante din cadrul instituţiei de învăţământ stabileşte tipul de concurs pentru fiecare funcţie/post didactic, cu respectarea reglementărilor de management resurse umane aplicabile în MAI şi a prezentelor instrucţiuni.

 

ARTICOLUL 12

Metodologii de concurs

 

Concursul pentru ocuparea funcţiilor didactice se organizează potrivit metodologiilor specifice nivelurilor de învăţământ, elaborate şi aprobate în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor instrucţiuni, la nivelul:

a) Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, pentru învăţământul superior;

b) Direcţiei generale management resurse umane, pentru învăţământul postliceal.

 

ARTICOLUL 13

Condiţii generale

 

Condiţiile generale necesare personalului MAI în vederea participării la concursurile de acces şi promovare în funcţii/posturi didactice în cadrul Corpului au în vedere următoarele elemente:

a) fişa de aptitudine în muncă şi avizul psihologic, în cazul concursurilor de promovare în funcţii didactice de conducere;

b) nivelul studiilor;

c) experienţa în specialitate;

d) calificativele din fişele de evaluare, respectiv din aprecierile de serviciu.

 

ARTICOLUL 14

Instructorii asociaţi

 

(1) Instructorii personal didactic de predare asociat (IDP - asociat) îşi desfăşoară activitatea pe o perioadă strict determinată, fără â se depăşi un an şcolar/universitar, cu avizul consiliului profesoral şi aprobarea consiliului de conducere al instituţiei de învăţământ, respectiv avizul consiliului facultăţii, a consiliului de administraţie şi aprobarea senatului universitar.

(2) Specialitatea studiilor de predare pentru IDP - asociaţi se stabileşte potrivit art. 10 şi aceştia au obligaţia prezentării avizelor psihologice şi fişelor de aptitudine în muncă.

(3) IDP - asociaţi sunt asistaţi la ore de personalul de conducere al instituţiei de învăţământ şi de membrii comisiilor de control extern al activităţii de învăţământ şi de inspecţie şcolară, constituite potrivit competenţelor.

 

CAPITOLUL II

Instructorii din învăţământul superior

 

SECŢIUNEA 1

Funcţii, atribuţii, competenţe şi formare continuă

 

ARTICOLUL 15

Condiţii generale de ocupare a funcţiilor didactice

 

(1) Funcţiile instructorilor din învăţământul superior se prevăd în statul de organizare cu grad de ofiţer, cu statut militar sau de funcţionar public cu statut special - poliţist, după caz, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2) Funcţiile de instructor personal didactic se ocupă prin concurs, potrivit condiţiilor generale prevăzute în anexa nr. 1.

 

ARTICOLUL 16

Atribuţii

 

În raport cu participarea la procesul didactic şi gradul de pregătire profesională solicitat funcţiei didactice, instructorii din învăţământul superior organizează, desfăşoară şi susţin procesul instructiv-educativ al studenţilor potrivit planurilor/ programelor de învăţământ şi organizării instituţionale, având stabilite atribuţii după cum urmează:

a) funcţiile de IDP sunt asimilate funcţiilor didactice prevăzute de reglementările privind educaţia naţională;

b) funcţiile de IDA au stabilite atribuţii pe care le exercită la nivelul formaţiunilor de studiu prevăzute potrivit organizării instituţionale şi în cadrul structurilor-suport ale procesului de învăţământ, denumite în continuare structuri de suport didactic.

 

ARTICOLUL 17

Instructorii IDP - loc, rol şi relaţii de muncă

 

(1) Funcţiile de IDP se prevăd în departamente universitare distincte sau pot fi incluse în cadrul unor departamente universitare ori al altor structuri universitare, în funcţie de specificul activităţilor de instruire şi educaţie în domeniul armei, respectiv specialităţii şi/sau specializării, după caz.

(2) în raport cu relaţiile de muncă stabilite cu instituţia de învăţământ superior, IDP este:

a) titular - prin ocuparea unei funcţii obţinute prin concurs, pe o perioadă nedeterminată, în condiţiile legii;

b) asociat - prin prisma faptului că face parte din categoria specialiştilor cu valoare ştiinţifică recunoscută în domeniu şi care îşi asumă standardele minimale ale rezultatelor activităţii didactice aprobate de senatul universitar.

(3) Funcţiile de IDP-titular care sunt rezervate, vacante ori temporar vacante se ocupă cu prioritate de personalul didactic titular al instituţiei de învăţământ superior ori de IDP - asociaţi.

 

ARTICOLUL 18

Competenţe

 

(1) Competenţele IDP vizează activităţile de învăţământ cu studenţii în contexte de învăţare preponderent formale, în vederea transmiterii de informaţii, cunoştinţe, aptitudini, atitudini

şi deprinderi prin:

a) organizarea activităţilor didactice;

b) desfăşurarea procesului instructiv-educativ;

c) notarea şi evaluarea în conformitate cu metodologia internă a instituţiei de învăţământ superior,

(2) Competenţele instructorilor IDA vizează procesul instructiv-educativ al studenţilor în ceea ce priveşte:

a) îndrumarea şi coordonarea formaţiunilor de studiu la comanda cărora sunt nominalizaţi prin statul de organizare, potrivit regulamentelor şi dispoziţiilor interne ale instituţiei de învăţământ superior;

b) sprijinul procesului instructiv-educativ desfăşurat de IDP, potrivit cadrului organizatoric stabilit la nivelul instituţiei de învăţământ superior.

 

ARTICOLUL 19

Comunitatea academică

 

            Instructorii din învăţământul superior pot fi aleşi/numiţi/pot concura pentru funcţii ale organismelor de lucru şi/sau conducere ale Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, cu respectarea reglementărilor interne instituţiei.

 

ARTICOLUL 20

Formarea continuă şi evaluarea

 

(1) Organizarea formării continue, rezultatele şi performanţele activităţilor desfăşurate de instructorii personal didactic se desfăşoară după cum urmează:

a) pentru IDP - în aceleaşi condiţii prevăzute pentru cadrele didactice universitare;

b) pentru IDA- potrivit normelor stabilite de managementul resurselor umane din MAI.

(2) Asistenţa la ore a instructorilor este efectuată de personal didactic cu funcţii de conducere din instituţia de învăţământ, precum şi de membrii comisiilor de control extern şi de inspecţie a activităţii de învăţământ, constituite potrivit competenţelor.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Activităţile normate şi complementare procesului instructiv-educativ din învăţământul superior

 

ARTICOLUL 21

Activităţile normate

 

(1) Activităţile didactice normate desfăşurate de IDP cuprind:

a) activităţi de predare;

b) activităţi de seminar, lucrări practice şi de laborator, îndrumare de proiecte de an;

c) îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă;

d) alte activităţi didactice, practice şi de cercetare înscrise în planurile de învăţământ;

e) conducerea activităţilor didactico-artistice sau sportive;

f) activităţi de evaluare;

g) tutorat, consultaţii, îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti, a studenţilor în cadrul sistemului de credite transferabile;

h) participarea la consilii şi în comisii, în interesul învăţământului.

(2) Normarea activităţilor didactice pentru instructorii personal didactic de predare se efectuează în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cadrele didactice universitare prevăzute de legislaţia naţională din domeniul educaţiei.

 

ARTICOLUL 22

Norma didactică

 

(1) Norma didactică săptămânală minimă, cuantificată în ore convenţionale, pentru activităţile IDP din învăţământul superior

al MAI se stabileşte după cum urmează:

a) instructor de poliţie III/instructor militar V - minimum 12 ore cuprinzând activităţi prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. b), d), e), f), g)şi h);

b) instructor de poliţie II/instructor militar II - minimum 12 ore cuprinzând activităţi prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. b), d),

e), f), g) şi h);

c) instructor de poliţie l/instructor militar I - minimum 12 ore cuprinzând activităţi prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. b), d), e), f), 9)Ş”h);

d) instructor de poliţie principal V/instructor militar principal V - minimum 11 ore cuprinzând activităţi prevăzute Sa art. 21 alin. (1) lit. b), c), d), e), f), g) şi h);

e) instructor de poliţie principal l/instructor militar principal I - minimum 10 ore cuprinzând activităţi prevăzute la art. 21 alin. (1), dintre care cel puţin două ore convenţionale de activităţi de predare;

f) instructor de poliţie specialist III/instructor militar specialist III - minimum 8 ore cuprinzând activităţi prevăzute la art. 21 alin. (1), dintre care cel puţin 4 ore convenţionale de activităţi de predare;

g) instructor de poliţie specialist II/instructor militar specialist II - minimum 7 ore cuprinzând activităţi prevăzute la art. 21 alin. (1), dintre care cel puţin 4 ore convenţionale de activităţi de predare.

(2) Prin excepţie, norma personalului didactic prevăzut la alin. (1) lit. a)-d) care, datorită specificului disciplinelor, nu are în structura postului ore de curs, se majorează cu două ore convenţionale

(3) Norma didactică prevăzută la alin. (1) şi (2) reprezintă limita minimă privind normarea activităţii didactice. Senatul universitar, în baza autonomiei universitare, poate mări norma didactică săptămânală minimă, cu respectarea standardelor de asigurare a calităţii, fără a depăşi limita maximă de 16 ore convenţionale.

(4) Prin excepţie, în situaţia în care norma nu poate fi alcătuită exclusiv din activităţi didactice, diferenţa se poate completa cu activităţi de cercetare ştiinţifică, conform legii.

(5) Ora de cercetare este echivalentă cu 0,5 ore convenţionale, iar cuantumul activităţilor de cercetare ştiinţifică nu poate depăşi 1/3 din norma anuală.

 

ARTICOLUL 23

Activităţi complementara

 

Activităţile complementare procesului instructiv-educativ se stabilesc prin norme interne instituţiei de învăţământ superior.

 

ARTICOLUL 24

Activitatea IDA

 

(1) Activităţile IDA nu sunt comensurate în norme didactice. Acesta are obligaţia să asigure suport procesului instructiv-educativ într-un cuantum săptămânal de minimum două ore convenţionale, potrivit planurilor şi programelor de învăţământ.

(2) Activităţile, sarcinile şi responsabilităţile IDA se stabilesc prin reglementări interne ale instituţiei de învăţământ superior.

 

CAPITOLUL III

Instructorii din învăţământul postliceal

 

SECŢIUNEA 1

Atribuţii, funcţii şi competenţe

 

ARTICOLUL 25

Atribuţii

 

Instructorii din învăţământul postliceal susţin procesul instructiv-educativ al elevilor potrivit curriculumului şi organizării instituţionale, precum şi locului şi rolului încredinţat în procesul didactic, după cum urmează:

a) IDP organizează şi desfăşoară activităţi normate şi complementare acestora;

b) IDA are atribuţii instructiv-educative de îndrumare-comandă-control la nivelul formaţiunilor de studiu; funcţiile prevăzute cu grad de ofiţer din cadrul structurilor de metodică-planificare sunt funcţii de personal didactic auxiliar cu atribuţii de monitorizare şi îndrumare de specialitate a instructorilor;

c) instructorii personal didactic de conducere. Îndrumare şi control încadrează structura de conducere a instituţiei de învăţământ.

 

ARTICOLUL 26

Funcţii de predare

 

(1) Funcţiile de IDP din învăţământul postliceal se prevăd, de regulă, în statele de organizare cu grad de ofiţer.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), anumite funcţii de IDP pot fi prevăzute şi cu grad de maistru militar, subofiţer sau agent de poliţie, după caz, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3) Exercitarea competenţelor de evaluare de către maiştrii militari, subofiţerii sau agenţii de poliţie se realizează sub coordonarea instructorilor cu grad de ofiţer stabiliţi pentru fiecare activitate în cadrul comisiilor metodice.

(4) Funcţiile de IDP se prevăd în structuri didactice de tip catedră, organizate de regulă pe arii curriculare în funcţie de specificul activităţilor de instruire şi educaţie în domeniul armei, respectiv specialităţii şi/sau specializării, după caz.

 

ARTICOLUL 27

Relaţii de muncă

 

(1) în raport cu relaţiile de muncă stabilite cu instituţia de învăţământ postliceal, IDP este:

a) titular - prin ocuparea unei funcţii obţinute prin concurs, pe o perioadă nedeterminată, în condiţiile legii;

b) asociat - prin prisma faptului că face parte din categoria specialiştilor cu valoare profesională recunoscută în domeniu şi care îşi asumă realizarea competenţelor prevăzute în cadrul curriculumului, potrivit indicatorilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate.

(2) Posturile de instructori - IDP titulari, care sunt rezervate, vacante ori temporar vacante, se ocupă cu prioritate de personalul didactic titular al instituţiei de învăţământ postliceal ori de instructori - IDP asociaţi.

(3) IDP - asociat pot susţine activităţi didactice potrivit domeniului de competenţă în condiţiile legii, Iară a depăşi 2/3 din norma didactică a instructorului titular.

 

ARTICOLUL 28

Funcţii auxiliare

 

(1) Funcţiile de IDA din învăţământul postliceal prevăzute la nivelul formaţiunilor de studiu de tip pluton/clasă se prevăd în statele de organizare cu grad de maistru militar, subofiţer sau agent de poliţie, după caz, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), anumite funcţii de IDA de la nivelul formaţiunilor de studiu de tip pluton/clasă pot fi prevăzute şi cu grad de ofiţer, având în vedere un raport

de 1/4 din numărul acestor formaţiuni.

(3) Funcţiile IDA din învăţământul postliceal de la nivelul formaţiunilor de studiu superioare celor de la alin. (1) sunt prevăzute în statele de organizare cu grad de ofiţer.

 

ARTICOLUL 29

Funcţiile de conducere

 

            Funcţiile de instructori personal didactic de conducere, îndrumare şi control sunt prevăzute cu grad de ofiţer.

 

ARTICOLUL 30

Condiţiile generale de ocupare a funcţiilor didactice

 

            Funcţiile de instructor personal didactic se ocupă prin concurs potrivit condiţiilor generale prevăzute în anexa nr. 2.

 

ARTICOLUL 31

Competenţe

 

(1) Competenţele IDP vizează procesul didactic de formare profesională a elevilor în diferite contexte de învăţare cu preponderenţă formale, în vederea transmiterii de informaţii, cunoştinţe, aptitudini, atitudini şi deprinderi prin:

a) organizarea activităţilor didactice;

b) desfăşurarea procesului instructiv-educativ;

c) notarea şi evaluarea în raport cu standardele ocupaţionale şi/sau cu obiectivele de referinţă ale programului de formare a competenţelor profesionale - numai funcţiile prevăzute cu grad de ofiţer.

(2) Competenţele IDA vizează:

a) îndrumarea şi coordonarea formaţiunilor de studiu la comanda cărora sunt nominalizaţi prin statul de organizare, respectiv prin dispoziţiile şefilor ierarhici şi regulamentele interne ale instituţiei;

b) sprijinirea procesului instructiv-educativ desfăşurat de personalul didactic, potrivit cadrului organizatoric stabilit la nivelul instituţiei de învăţământ;

c) ofiţerii structurii de metodică-planificare au competenţe de monitorizare şi îndrumare de specialitate în cadrul procesului instructiv-educativ potrivit prevederilor legale şi celor stabilite la nivelul instituţiei de învăţământ.

(3) Instructorii personal didactic de conducere, îndrumare şi control au competenţe generale şi poartă întreaga responsabilitate privind planificarea, organizarea, desfăşurarea, controlul, evaluarea şi asigurarea calităţii procesului de instruire şi educaţie din instituţia de învăţământ.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Activităţile normate şi* complementare procesului instructiv-educativ din învăţământul postliceal

 

ARTICOLUL 32

Activităţi normate

 

(1) Din structura activităţilor normate fac parte:

a) activităţi didactice de predare-învăţare;

b) activităţi didactice de evaluare;

c) participarea la consilii şi comisii în interesul învăţământului;

d) activităţi de dirigenţie;

e) asistenţa activităţilor didactice de instructorii personal didactic de predare şefi de catedră şi instructorii personal didactic de conducere, îndrumare şi control;

f) îndrumarea de proiecte şi lucrări de absolvire;

g) alte activităţi normate prevăzute de prezentele instrucţiuni;

h) activităţi de cercetare ştiinţifică.

(2) Activităţile didactice de predare-învăţare-evaluare se normează în ore convenţionale - potrivit curriculei şi dispoziţiei/ordinului de învăţământ;

(3) Pentru activităţile de evaluare a elevilor şi cursanţilor, la calculul normării se au în vedere următoarele elemente:

a) evaluarea unităţilor de competenţă, respectiv modul: lucrare scrisă, test-grilă, referat, portofoliu, probă practică sau orală - 10 minute/examinat;

b) evaluarea lucrărilor de absolvire - 30 de minute/lucrare;

c) îndrumarea proiectelor de absolvire - 6 ore/proiect, nu mai mult de 8 proiecte/instructor.

(4) în cazul activităţilor didactice în alte limbi decât limba română, precum şi al celor de informatică şi tehnologia informaţiei, orele de curs desfăşurate de instructori se normează cu un coeficient suplimentar multiplicativ de 1,25.

 

ARTICOLUL 33

Asistenţa la oră a instructorilor

 

(1) Asistentele la oră efectuate de personalul cu funcţii de conducere, coordonare şi îndrumare a procesului de învăţământ se cuantifică în ore convenţionale, astfel încât unei ore asistate să îi corespundă 0,5 ore convenţionale.

(2) Cuantumul maxim al orelor convenţionale înregistrat ca urmare a asistenţei la ore este de o oră convenţională săptămânal.

(3) Asistenţa la ore a instructorilor este efectuată şi de membrii comisiilor de control extern al activităţii de învăţământ şi de inspecţie şcolară, constituite potrivit competenţelor.

 

ARTICOLUL 34

Alte activităţi normate

 

Alte activităţi normate care intră în calculul normei didactice săptămânale cu 0,5 ore convenţionale la ora desfăşurată sunt:

a) acordarea consultaţiilor de specialitate: maximum o oră;

b) conducerea cercurilor ştiinţifice sau artistice: maximum două ore;

c) instruirea echipelor reprezentative ale instituţiei, inclusiv participarea acestora la competiţii: maximum 4 ore pentru o singură echipă reprezentativă;

d) organizarea şi desfăşurarea taberelor şcolare, porţi deschise, ziua şcolii, ziua armei şi altele asemenea;

e) mentolat şi/sau tutelă profesională: maximum 120 de ore convenţionale.

 

ARTICOLUL 35

Activităţile de cercetare ştiinţifică

 

(1) Prin excepţie, în situaţia în care nu poate fi realizată norma exclusiv prin activităţi didactice, diferenţa se poate completa cu activităţi de cercetare.

(2) Activităţile de cercetare ştiinţifică normate sunt propuse de directorul adjunct pentru învăţământ şi aprobate de consiliul profesoral.

(3) Documentarea instructorilor în unităţi operative; aceasta poate fi considerată activitate de cercetare ştiinţifică numai în măsura în care conduce la introducerea în cadrul procesului instructiv-educativ al elevilor a unor noi proceduri de lucru sau aduc îmbunătăţiri în conţinuturile învăţământului ori în baza didactico-materială. Această situaţie este analizată în consiliul de conducere şi aprobată în consiliul profesoral.

(4) Ora de cercetare este echivalentă cu 0,5 ore convenţionale, iar cuantumul activităţilor de cercetare ştiinţifică nu poate depăşi 1/3 din activitatea normată anual.

 

ARTICOLUL 36

Norma didactică

 

(1) Norma didactică a instructorilor de predare este de 18 ore.

(2) Instructorilor IDP care îndeplinesc funcţii de şefi de catedră, precum şi celor care au o activitate de peste 20 de ani în învăţământ li se micşorează norma didactică cu două ore. În situaţia îndeplinirii concomitent a celor două condiţii, micşorarea normei didactice nu se cumulează.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), instructorii cu atribuţii didactice de predare în domeniul tragerilor cu armamentul şi pregătirii fizice au norma didactică de 20 de ore, iar instructorii personal didactic auxiliar de conducere auto au norma de 24 de ore,

(4) Norma didactică a instructorilor de conducere, îndrumare şi control este de 6 ore.

 

ARTICOLUL 37

Valoarea maximă al normei didactice

 

            La propunerea consiliului profesoral, prin dispoziţie/ordin de învăţământ, directorul, respectiv comandantul instituţiei poate dispune mărirea normelor didactice la nivel individual, pe module, catedre sau pentru întreg personalul didactic - pe perioade determinate, fără a depăşi valoarea maximă a normei de 24 de ore.

 

ARTICOLUL 38

Activităţi complementare

 

Activităţile complementare în sprijinul procesului de învăţământ, care nu intră în activităţile normate, sunt reprezentate de:

a) îndrumarea şi supravegherea în cadrul concursurilor şi examenelor;

b) organizarea şi desfăşurarea acţiunilor extracurriculare;

c) elaborarea de materiale didactice, teste, documente necesare desfăşurării procesului de învăţământ, inclusiv subiecte pentru concursuri de admitere, respectiv examene de absolvire;

d) conducerea şi îndrumarea activităţilor prevăzute în programul orar al instituţiei;

e) şcoală după şcoală;

f) învăţare pe tot parcursul vieţii.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Formarea continuă a Instructorilor din învăţământul postliceal

 

ARTICOLUL 39

Conţinutul formării continue a instructorilor

 

(1) Formarea continuă se realizează în funcţie de evoluţiile în domeniul educaţiei, specialităţii şi armei, precum şi de nevoile de dezvoltare profesională identificate la nivel individual.

(2) Finalităţile formării continue a instructorilor au în vedere menţinerea şi, respectiv, dezvoltarea competenţelor în următoarele domenii:

a) psihopedagogie şi metodică;

b) specializare şi/sau perfecţionare în specialitate, respectiv în domeniul ordinii şi siguranţei publice;

c) conversie profesională prin dobândire de noi competenţe-dezvoltarea şi extinderea competenţelor transversale ori a competenţelor complementare pentru alte specializări - cum ar fi: predarea asistată de calculator, predarea în limbi străine, consilierea educaţională, orientarea în carieră ŞI altele asemenea.

(3) Obţinerea prin studii corespunzătoare a unei noi specializări, diferită de specializarea deţinută, se consideră formare continuă.

 

ARTICOLUL 40

Contextele formării continue

 

(1) Contextele formate de învăţare ale instructorilor constau în programe şi activităţi de învăţare asistate de formatori autorizaţi în acest sens, organizate de instituţii de învăţământ acreditate din cadrul sau din afara MAI.

(2) Contextele nonformale şi informale de învăţare constau în activităţi de învăţare ale instructorilor realizate la nivel individual sau de grup, în afara programelor şi activităţilor de învăţare formală, prin:

a) autoinstruire;

b) schimburi de experienţă;

c) activităţi de cercetare;

d) acţiuni ştiinţifice/psihopedagogice/metodice;

e) activităţi complementare procesului de învăţământ.

 

ARTICOLUL 41

Pregătirea psihopedagogică

 

(1) Instructorii au obligaţia profesională ca în termen de un an de la numire să urmeze cel puţin una dintre următoarele forme de pregătire psihopedagogică şi metodică:

a) program de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică;

b) curs de formare formatori, organizat de furnizori de formare profesională autorizaţi/acreditaţi A.N.C. sau organizat de structura de specialitate din cadrul MAI;

c) curs de evaluator de competenţe organizat de furnizori de formare profesională autorizaţi/acreditaţi A.N.C.;

d) maşter didactic.

(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) instructorii care fac dovada:

a) definitivării în învăţământ;

b) absolvirii unor forme de pregătire psihopedagogică (minimum nivel I) prevăzute de legislaţia anterioară intrării în vigoare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

c) deţinerii titlului de doctor în ştiinţe în domeniul corespunzător disciplinei/ariei curriculare a funcţiei didactice îndeplinite;

d) absolvirii, anterior numirii în funcţia didactică, a cel puţin uneia dintre formele de pregătire psihopedagogică şi metodică prevăzute la alin. (1).

 

ARTICOLUL 42

Pregătirea de specialitate

 

(1) Instructorii pot obţine definitivarea şi grade didactice în sistemul naţional de învăţământ în condiţiile prevăzute de lege.

(2) Instructorii pot participa la activităţile de pregătire metodică şi de specialitate, colocvii şi simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice şi referate organizate în cadrul MAI, casele corpului didactic sau alte instituţii acreditate în acest sens.

 

ARTICOLUL 43

Creditele profesionale

 

(1) Instructorii au obligaţia de a se specializa şi a dobândi noi competenţe profesionale prin activităţi de învăţare în contexte formale, nonformale şi informale, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni ori începând cu anul de învăţământ de încadrare pe o funcţie de instructor, după caz, un minimum de credite profesionale (Cp) potrivit funcţiei de încadrare îndeplinite la momentul analizei, după cum urmează:

a) instructor IDP - 90 Cp de către instructor ofiţer, respectiv 45 Cp instructor subofiţer/maistru militar/agent de poliţie, cu excepţia instructorilor conducere auto;

b) instructor IDA- 30 Cp de către instructor ofiţer, respectiv 20 Cp instructor subofiţer/maistru militar/agent de poliţie;

c) instructori personal didactic auxiliar de conducere auto - 20 Cp;

d) instructori personal didactic de conducere, îndrumare şi control - 45 Cp.

(2) Grila de echivalare în credite profesionale a rezultatelor programelor de formare continuă a personalului care desfăşoară activităţi instructiv-educative în calitate de instructori în cadrul procesului de învăţământ din MAI este prevăzută în anexa nr. 3.

 

ARTICOLUL 44

Validarea Cp

 

(1) Validarea şi recunoaşterea Cp realizate de instructori se face anual pe an de învăţământ de către o comisie de evaluare constituită în acest sens la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ, având în componenţă 3 membri - instructori IDP. Preşedintele comisiei este unul dintre instructorii personal didactic de conducere, îndrumare şi control, iar secretariatul comisiei se asigură de personal desemnat din cadrul structurii de resurse umane.

(2) Instructorii solicită validarea şi recunoaşterea rezultatelor învăţării prin raport individual adresat conducerii instituţiei de învăţământ până la data de 1 septembrie a fiecărui an. Raportul este însoţit de portofoliul personal care cuprinde copii ale documentelor ce atestă rezultatele activităţilor de învăţare respective - avizate pentru conformitate de şeful structurii de resurse umane.

(3) Anual, până la 15 septembrie, comisia de evaluare finalizează validarea Cp şi comunică celor în cauză valoarea Cp obţinute.

(4) Instructorii pot solicita structurii de specialitate din cadrul eşalonului superior reanalizarea portofoliilor; structura sesizată are obligaţia de a soluţiona cererea în termen de 5 zile de la înregistrarea acesteia.

(5) Nerealizarea minimului de Cp este prezentată în prima şedinţă a consiliului profesoral şi analizată de comisia de cercetare a faptelor ce pot constitui abateri disciplinare de la nivelul instituţiei de învăţământ.

(6) Certificarea Cp este valabilă numai în sistemul de învăţământ al MAI.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

ARTICOLUL 45

Menţinerea în funcţii la intrarea în vigoare a noului cadru de reglementare

 

(1) Instructorii încadraţi în funcţii la data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni sunt menţinuţi pe funcţiile pe care le deţin.

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1), instructorii au obligaţia profesională ca în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni să îndeplinească condiţiile generale prevăzute în anexa nr. 1 sau, după caz, în anexa nr. 2.

(3) Pentru orice schimbare solicitată sau intervenită în ceea ce priveşte poziţia în statul de organizare a instructorilor, aceştia trebuie să îndeplinească prevederile prezentelor instrucţiuni.

 

ARTICOLUL 46

Anexele instrucţiunii

 

            Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

 

ARTICOLUL 47

Încetarea aplicabilităţii unor prevederi normative interne

 

            La data intrării în vigoare a prezenţelor instrucţiuni, prevederile Instrucţiunilor ministrului de interne nr. 786/1998 privind Corpul instructorilor militari din instituţiile de învăţământ ale MAI şi ale Instrucţiunilor ministrului de interne nr. 787/1998 privind normarea activităţii personalului din instituţiile MAI*) nu se aplică personalului Corpului.

 

ARTICOLUL 48

Publicarea în Monitorul Oficial al României

 

            Prezentele instrucţiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 8 mai 2015.

Nr. 45.


*) Instrucţiunile ministrului de interne nr. 786/1998 şi Instrucţiunile ministrului de interne nr. 787/1998 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece au ca obiect reglementări din sectorul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

 

ANEXA Nr. 1

 

Condiţiile generale de ocupare a funcţiilor didactice

            A. Instructorii din învăţământul superior

 

Nr. crt.

Funcţia didactică - treapta, natura, categoria

Condiţiile generale de ocupare a funcţiei didactice

Studii

Criterii de personal

1.

Instructor de poliţie III/ Instructor militar V

Ofiţer Predare/Execuţie

- absolvent al unei instituţii de învăţământ superior din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea ofiţerilor

Prin concurs absolvenţi promoţie: 1. media generală de şcolaritate de minimum 8,50

Prin concurs:

1. cel puţin un an vechime în Ministerul Afacerilor Interne (MAI);

2. evaluarea anuală de minimum B, respectiv aprecierea de serviciu FB.

2.

Instructor militar IV

Ofiţer

- comandant pluton - Auxiliar/Conducere

Prin concurs absolvenţi promoţie: 1. media generală de şcolaritate de minimum 8,50

Prin concurs:

1. a) cel puţin 1 an vechime în funcţia de instructor militar V; sau

b) cel puţin 2 ani vechime în MAI;

2. În ultimul an de activitate evaluarea de minimum B, respectiv aprecierea de serviciu FB.

3.

Instructor militar II/ Instructor de poliţie II

Ofiţer Predare/Execuţie

- absolvent cu diplomă de licenţă în specialitatea postului didactic

- curs în specialitate de minimum 3 luni/15 credite sau

- licenţiat şi maşter de 1 an/ 60 de credite în specialitatea postului didactic

Prin concurs absolvenţi promoţie:

1. media generală de şcolaritate de minimum 9,00

Prin concurs:

1. a) cel puţin 2 ani vechime în funcţii de instructor de poliţie III/instructor militar V;

sau

b) cel puţin 1 an în funcţie de instructor militar IV; ori

c) cel puţin 3 ani vechime în MAI, din care minimum 2 ani în specialitatea postului didactic;

2. În ultimul an de activitate, evaluarea anuală de minimum B, respectiv aprecierea de serviciu FB,

4.

Instructor militar 1/ Instructor de poliţie 1

Ofiţer Predare/Execuţie

- absolvent cu diplomă de licenţă în specialitatea postului didactic

- curs postuniversitar în specialitate de minimum 6 luni/ 30 de credite

sau

- licenţiat şi maşter de 1 an/ 60 de credite în specialitatea postului didactic

Prin concurs:

1. a) cel puţin 3 ani vechime în funcţii de instructor de poliţie li/instructor militar II;

sau

b) cel puţin 4 ani vechime în MAI, din care minimum 2 ani în specialitatea postului didactic;

2. În ultimii 2 ani de activitate - evaluări anuale de minimum B, respectiv aprecieri de serviciu FB.

5.

Instructor militar 1/ Instructor de poliţie 1

Ofiţer

Comandant companie/ Şef detaşament Auxiliar/Conducere

- absolvent al unei instituţii de învăţământ superior din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea ofiţerilor

- curs de management

Prin concurs:

1. a) cel puţin 3 ani vechime cumulată în funcţii de instructor de poliţie III/II, respectiv instructor militar V/IV/II;

sau

b) cel puţin 4 ani vechime în MAI şi minimum 2 ani de zile experienţă în funcţii de comandă/conducere;

2. În ultimii 2 ani de activitate - evaluări anuale de minimum B, respectiv aprecieri de serviciu FB.

6.

Instructor militar principal V/ Instructor de poliţie principal V

Ofiţer Predare/Execuţie

- absolvent cu diplomă de licenţă în specialitatea postului didactic

- curs postuniversitar în specialitate de minimum 6 luni/ 30 de credite

sau

- licenţiat şi maşter de 1 an/ 60 de credite în specialitatea postului didactic

Prin concurs:

1. a) cel puţin 4 ani vechime în funcţie de instructor II; sau

b) cel puţin 3 ani în funcţie de instructor 1; ori

c) cel puţin 5 ani vechime în MAI, din care minimum 3 ani în specialitatea postului didactic;

2. grad minim de căpitan/inspector principal;

3. În ultimii 2 ani de activitate - evaluări anuale de minimum B, respectiv aprecieri de serviciu FB.

7.

Instructor militar principal 1/ Instructor de poliţie principal 1

Ofiţer Predare/Execuţie

- absolvent cu diplomă de licenţă în specialitatea postului didactic

sau

- licenţiat şi maşter de 1 an/ 60 de credite în specialitatea postului didactic

Prin concurs:

1. a) cel puţin 2 ani în funcţie de instructor principal V; sau

b) cel puţin 4 ani vechime în funcţie de instructor I; ori

c) cel puţin 8 ani vechime în MAI, din care minimum 4 ani în specialitatea postului didactic;

2. grad minim de maior/subcomisar de poliţie;

3. În ultimii 2 ani de activitate - evaluări anuale de minimum B, respectiv aprecieri de serviciu FB.

8.

Instructor militar specialist 111/

Instructor de poliţie

specialist III - Comandant de batalion/ Şef an de învăţământ -

Ofiţer Auxiliar/Conducere

- absolvent al unei instituţii de

învăţământ superior din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea ofiţerilor

- curs postuniversitar/de maşter de management de minimum 1 an/40 de credite

Prin concurs:

1. a) cel puţin 2 ani vechime în funcţii de instructor de poliţie principal I;

sau

b) cel puţin 3 ani în funcţii de instructor principal V; sau

c) cel puţin 4 ani în funcţii de instructor I, precum şi din funcţia echivalentă de predare-execuţie;

ori

d) cel puţin 8 ani vechime în MAI şi minimum 4 ani de zile experienţă în funcţii de comandă/conducere;

2. evaluarea ultimilor 2 ani de activitate - evaluări anuale de minimum B, respectiv aprecieri de serviciu FB.

9.

Instructor militar specialist 111/ Instructor de poliţie specialist III

Ofiţer Predare/Execuţie

- licenţiat în specialitatea postului didactic

- curs postuniversitar/de maşter în specialitate de minimum 1 an/40 de credite sau

- licenţiat şi maşter de 1,5 ani/ 90 de credite în una dintre specialităţile didactice din cadrul departamentului

Prin concurs:

1. a) cel puţin 2 ani vechime în funcţii de instructor de poliţie principal V;

sau

b) cel puţin 4 ani în funcţii de instructor principal I ori din funcţia de comandă echivalentă cu condiţia absolvirii cursului de formatori/echivalent;

ori

c) cel puţin 8 ani vechime în MAI şi minimum 4 ani de zile experienţă în specialitatea postului didactic;

2. În ultimii 2 ani de activitate - evaluări anuale de minimum B, respectiv aprecieri de serviciu FB,

10.

Instructor militar specialist 11/ Instructor de poliţie specialist II

Ofiţer Predare/Execuţie

- absolvent cu diplomă de licenţă în specialitatea postului didactic

- maşter în specialitate de minimum 1 an/60 de credite sau

- licenţiat şi maşter de 1,5 ani/ 90 de credite în una dintre specialităţile didactice din cadrul departamentului

Prin concurs:

1. a) cel puţin 2 ani vechime în funcţii de instructor specialist III, categoria predare-execuţie;

sau

b) cel puţin 10 ani vechime în MAI şi minimum 5 ani de zile experienţă în specialitatea postului didactic;

2. În ultimii 2 ani de activitate - evaluări anuale de minimum B, respectiv aprecieri de serviciu FB.

11.

Instructor militar specialist 1/ Instructor de poliţie specialist 1 - director de departament -

Ofiţer Predare/Conducere

- licenţiat în una dintre specialităţile didactice din cadrul departamentului

- maşter de minimum 1 an/ 60 de credite

sau

- licenţiat şi maşter de 1,5 ani/ 90 de credite în una dintre specialităţile didactice din cadrul departamentului

Prin alegeri:

- în condiţiile stabilite de Carta universitară.

 

ANEXA Nr. 2

 

Condiţiile generale de ocupare a funcţiilor didactice

            Instructorii din învăţământul postliceal

 

Nr. crt.

Funcţia didactică-treapta, natura, categoria

Condiţiile generale de ocupare a funcţiei didactice

Studii

Criterii de personal

 

Instructor de poliţie IV/ Instructor militar VI Auxiliar/Execuţie Agent/Subofiţer/ Maistru militar - îndrumător de clasă -

Absolvent al unei şcoli din sistemul de apărare, ordine

Prin concurs absolvenţi promoţie: 1. Media de şcolaritate de minimum 8,50

1.

publică şi siguranţă naţională pentru formarea agenţilor/subofiţerilor/maiştrilor militari, după caz

Prin concurs:

1. cel puţin 2 ani vechime în MAI;

2. În ultimul an de activitate, evaluarea anuală de minimum B, respectiv aprecierea de serviciu FB.

2.

Instructor de poliţie IV/ Instructor militar VI

Predare/Execuţie Agent/Subofiţer/ Maistru militar

1. Absolvent al unui curs/program de studii

recunoscut în sistemul formării profesionale [Autoritatea Naţională pentru Calificări, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Ministerul Apărării Naţionale] cu durata de cel puţin 30 de zile ori de minimum 30 de credite în specialitatea postului didactic

2. Curs de iniţiere în carieră - pentru cei încadraţi direct

Prin concurs:

1. a) cel puţin 6 ani vechime în funcţii de instructor;

b) cel puţin 10 ani vechime în MAI şi cel puţin 5 ani în specialitatea postului didactic;

2. În ultimii 2 ani de activitate, evaluări anuale de minimum B, respectiv aprecieri de serviciu FB.

 

Instructor militar V

 

Prin concurs, absolvenţi promoţie: media de şcolaritate de minimum 8,50

3.

Auxiliar/Conducere Ofiţer

Comandant de pluton II

1. Absolvent al unei instituţii de învăţământ superior din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea ofiţerilor sau

Absolvent al unei şcoli din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea agenţilor/subofiţerilor/maiştrilor militari - după caz, şi al unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă

Prin concurs:

1. cel puţin 2 ani vechime în MAI;

2. În ultimii 2 ani de activitate, evaluări anuale de minimum B, respectiv aprecieri de serviciu FB.

4.

Instructor militar IV

Auxiliar/Conducere Ofiţer

comandant de pluton I

Prin concurs:

1. a) cel puţin 2 ani vechime ca instructor; sau

b) cel puţin 3 ani vechime în MAI;

2. În ultimii 2 ani de activitate, evaluări anuale de minimum B, respectiv aprecieri de serviciu FB.

5.

Instructor militar III

Auxiliar/Conducere Ofiţer Comandant de formaţiune

Prin concurs:

1. a) cel puţin 3 ani vechime ca instructor; sau

6.

Instructor militar II

Auxiliar/Conducere Ofiţer comandant de companie

 

b) cel puţin 4 ani vechime în MAI;

2. În ultimii 2 ani de activitate, evaluări anuale de minimum B,

respectiv aprecieri de serviciu FB.

7.

Instructor de poliţie II

Predare/Execuţie Ofiţer

1. Absolvent cu diplomă de licenţă în specialitatea postului didactic

2. Curs de iniţiere în carieră - pentru cei încadraţi direct

Prin concurs:

1. a) cel puţin 3 ani vechime ca instructor; sau

b) cel puţin 5 ani vechime în MAI;

2. În ultimii 2 ani de activitate, evaluări anuale de minimum B, respectiv aprecieri de serviciu FB.

8.

Instructor militar 1/ Instructor de poliţie 1

Predare/Execuţie Ofiţer

1. Absolvent cu diplomă de licenţă şi absolvent al unui curs postuniversitar în specialitate de minimum 6 luni/30 de credite ECTS

sau - pentru cei cu licenţă înainte de ciclul Bologna - un curs în specialitatea postului didactic cu durata de minimum două săptămâni ori 30 de ECTS

2. Curs de iniţiere în carieră - pentru cei încadraţi direct

Prin concurs:

1. a) cel puţin 4 ani vechime ca instructor-dintre care cel puţin un an în calitate de instructor II, respectiv instructor militar III;

sau

b) cel puţin 6 ani vechime în MAI.

2. În ultimii 2 ani de activitate, evaluări anuale de minimum B, respectiv aprecieri de serviciu FB.

9.

Instructor militar principal IV/Instructor de poliţie principal IV

Predare/Execuţie Ofiţer

comandant de batalion (similar)

1. Absolvent cu diplomă de

licenţă în specialitatea postului didactic de 240 de credite; sau absolvent cu diplomă de licenţă şi absolvent al unui maşter în specialitate totalizând minimum 240 de ECTS sau - pentru cei cu licenţă înainte de ciclul Bologna - un curs în specialitatea postului didactic cu durata de minimum două săptămâni ori 30 de ECTS

2. Absolvent al unui curs de management de minimum

3 luni/30 de credite ort al unui maşter de management de minimum 60 de ECTS

Prin concurs:

1. a) cel puţin 7 ani vechime ca instructor; sau

b) cel puţin 4 ani vechime ca instructor I; ori

c) cel puţin 8 ani vechime în MAI;

2. În ultimii 2 ani de activitate, evaluări anuale de minimum B, respectiv aprecieri de serviciu FB.

10.

Instructor militar principal III/Instructor de poliţie principal III

Predare/Execuţie Ofiţer

1. Absolvent cu diplomă de licenţă în specialitatea postului didactic şi absolvent ai unui maşter în specialitate, totalizând minimum 300 de ECTS

sau - pentru cei cu licenţă înainte de ciclul Bologna - un curs postuniversitar în specialitatea postului didactic cu durata de minimum 6 luni/ 30 de ECTS

2. Curs de iniţiere în carieră - pentru cei încadraţi direct

Prin concurs:

1. a) cel puţin 8 ani vechime ca instructor - dintre care minimum un an în calitate de instructor principal III ori minimum 5 ani vechime ca instructor 1;

sau

b) cel puţin 10 ani vechime în MAI;

2. În ultimii 2 ani de activitate, evaluări anuale de minimum B, respectiv aprecieri de serviciu FB.

11.

Instructor militar principal 1 I/Instructor de poliţie principal II

Predare/Execuţie Ofiţer

1. Absolvent cu diplomă de licenţă în specialitatea postului didactic şi absolvent al unui maşter în specialitate totalizând minimum 360 de ECTS

sau - pentru cei cu licenţă înainte de ciclul Bologna - un curs de maşter în specialitatea postului didactic cu durata de minimum un an/60 de ECTS

2. Curs de iniţiere în carieră - pentru cei încadraţi direct

Prin concurs:

1. a) cel puţin 8 ani vechime ca instructor-dintre care cel puţin un an în calitate de instructor principal III;

sau

b) cel puţin 10 ani vechime în MAI;

2. În ultimii 2 ani de activitate, evaluări anuale de minimum B, respectiv aprecieri de serviciu FB.

12.

Instructor militar specialist IV/Instructor de poliţie specialist IV

Şef de catedră Predare/Conducere Ofiţer

1. Absolvent cu diplomă de licenţă şi absolvent al unui maşter în specialitatea unuia dintre posturile didactice din structura catedrei totalizând minimum 360 de ECTS

sau - pentru cei cu licenţă înainte de ciclul Bologna - un curs de master/postuniversitar în specialitatea unuia dintre posturile didactice din structura catedrei cu durata de minimum 1 an/60 de ECTS

2. Absolvent al unui curs de management de minimum

3 luni/30 de credite ori al unui maşter de management de minimum 60 de credite

3. Curs de iniţiere în carieră - pentru cei încadraţi direct

Prin concurs:

1. a) cel puţin 8 ani vechime ca instructor - dintre care minimum 2 ani în calitate de instructor principal II; sau

b) cel puţin 12 ani vechime în MAI;

2. În ultimii 2 ani de activitate, evaluări anuale de minimum B, respectiv aprecieri de serviciu FB.

13.

Director adjunct/Locţiitor al comandantului

Conducere, îndrumare, control Ofiţer

1. Absolvent cu diplomă de licenţă şi absolvent al unui maşter într-una dintre specialităţile posturilor didactice din instituţia de învăţământ totalizând minimum 360 de ECTS

sau - pentru cei cu licenţă înainte de ciclul Bologna - un curs de maşter într-una dintre specialităţile posturilor didactice

Prin concurs:

1. cel puţin 15 ani vechime în MAI - dintre care minimum 4 ani în funcţii de conducere sau cel puţin 8 ani vechime ca instructor - dintre care minimum 3 ani în calitate de instructor principal II ori cel puţin 1 an în calitate de instructor specialist IV/director adjunct/locţiitor al comandantului;

2. În ultimii 2 ani de activitate, evaluări anuale de minimum B, respectiv aprecieri de serviciu FB.

14.

Director/Comandant

Conducere, îndrumare, control Ofiţer

din instituţia de învăţământ cu durata de minimum 1,5 ani/ 90 de ECTS

2. Absolvent al unui curs postuniversitar de management de minimum 6 luni/40 de credite ori al unui maşter de management de minimum 90 de credite

3. Curs de iniţiere în carieră - pentru cei încadraţi direct

 

ANEXA Nr. 3

 

GRILA DE ECHIVALARE

în credite profesionale a rezultatelor programelor de formare continuă a personalului care desfăşoară activităţi instructiv-educative în calitate de instructori în cadrul procesului de învăţământ din Ministerul Afacerilor Interne

 

            a) Rezultatele activităţilor de învăţare formală

 

Nr. crt.

Criteriul

Număr de credite (CP)

1.

Absolvire cursuri/programe acreditate/autorizate/formare continuă a cadrelor didactice/formatori organizate în cadrul sau în afara Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.)

Coeficient 0,5 pentru ECTS sau la 30 de ore/1 credit profesional pentru cele necreditate ECTS

2.

Obţinere definitivat/grade didactice/curs postuniversitar de pregătire psihopedagogică (120 de ECTS)

60 de credite

3.

Obţinere titlul ştiinţific de doctor în ştiinţe

90 de credite

4.

Obţinerea unei specializări diferite de specializarea deţinută prin ciclurile I şi II Bologna, respectiv absolvirea unui program de conversie profesională prin studii postuniversitare (minimum 3 semestre)

45 de credite

5.

a) Absolvire studii de maşter

30 de credite/semestru

b) Cursuri postuniversitare

60 de credite

6.

Absolvirea unui curs de carieră

10 credite

7.

Promovarea unui curs de capacitate/examen de grad

8.

Cursuri de perfecţionare/specializare

5 credite/30 de ore (săptămână) - nu se fracţionează -

9.

Student/Masterand/Doctorand la programe de studii acreditate/autorizate

20 de credite/an de studiu finalizat

10.

Participarea la sesiuni de pregătire

1 credit/zi

 

            b) Rezultatele activităţilor de învăţare nonformală şi informată

 

Nr. crt.

Activitatea

Număr de credite

M.A.I.

în afara M.A.I.

Internaţional

1.

Participare în calitate de evaluator extern/observator din cadrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar

5 credite/activitate

-

2.

Activitate în cadrul comisiilor de evaluare a calităţii (creditele nu se fracţionează)

2 credite/activitate an întreg

 

3.

Vechime în activitatea de instructor, respectiv formator (creditele nu se fracţionează)

1 credit la fiecare 4 ani în învăţământ

4.

Sesiuni ştiinţifice, conferinţe, simpozioane, colocvii, proiecte şi programe de pregătire în parteneriat cu diferite instituţii interne şi internaţionale cu sau fără finanţare de la U.E. sau alte organisme etc. (o singură dată/activitate)

a) Participare (asistent)

2

3

4

b) Prezentare (lector)

4

6

8

5.

Instruiri, casa corpului didactic, convocări metodice, lecţii deschise, şedinţe demonstrative etc. (o singură dată/activitate)

a) Participare (asistent)

2

3

4

b) Prezentare (lector)

3

4

5

6.

Autor manual/suport de curs/culegere de lecţii cu cotă de bibliotecă

10

7.

Coautor manual/suport de curs/culegere de lecţii cu cotă de bibliotecă

5

8.

Autor de carte în domeniul de activitate cu ISBN

15

9.

Autor de articol/lucrare în domeniul de predare sau al ştiinţelor educaţiei publicat/publicată în reviste cu ISSN

4

5

6

10.

Membru în colectivul de redacţie al unei reviste/publicaţii

2

4

8

11.

Membru în comisiile de evaluare a concursurilor şcolare

2

4

6

12.

Traduceri şi interpretariat

a) Traducere

3

5

7

b) Interpretariat

4

6

10

13.

Participarea la proiecte educaţionale naţionale sau internaţionale (de exemplu: Da Vinci, Comenius etc.)

6

8

10

14.

Programe de voluntariat, porţi deschise, activităţi de popularizare a profesiilor MAI.

2 credite/program

15.

Autor de mijloace didactice funcţionale

10 credite/mijloc didactic

16.

Coautor de mijloace didactice funcţionale

5 credite/mijloc didactic

17.

Membru în comisii/grupuri de lucru constituite în vederea elaborării de acte normative, curriculum sau programe şcolare ori analitice

2 credite pe activitate (o activitate/an)

18.

Participarea în cadrul comisiilor constituite la toate nivelurile ierarhice pentru desfăşurarea concursurilor de admitere, respectiv a examenelor de absolvire

19.

Participarea în comisii de concurs şi evaluare pentru ocuparea de posturi (didactice, ataşaţi, evaluare competenţe lingvistice etc.)

2 credite pe activitate (cel mult 4 activităţi/an)

20.

Participarea la aplicaţii, tabere de instrucţie, exerciţii de supravieţuire, intervenţii profesionale, concursuri aplicative, competiţii sportive etc.

2 credite pe activitate (cel mult două activităţi/an)

 

NOTĂ:

Cp acumulate într-o perioadă evaluată - anuală/la 5 ani - nu se reportează la intervalul următor de evaluare.

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

În temeiul art. 25 alin. (9) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

constatând că au fost îndeplinite condiţiile pentru intrarea în vigoare a tratatelor internaţionale enumerate mai jos,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 16 octombrie 2014 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2011, ratificat prin Legea nr. 219/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 28 noiembrie 2011.

Art. 2. - La data de 22 octombrie 2014 a intrat în vigoare Acordul încheiat prin schimb de note verbale între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind înfiinţarea unui punct internaţional de trecere a frontierei de stat româno-sârbe între localităţile Moldova Nouă (România) şi Golubac (Republica Serbia), semnat la Belgrad la 2 decembrie 2013 şi la Bucureşti la 11 decembrie 2013.

Art. 3. - La data de 22 octombrie 2014 a intrat în vigoare Acordul încheiat prin schimb de note verbale între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind înfiinţarea punctului de frontieră rutier Vracev Gaj (Republica Serbia) şi Socol (România) la frontiera româno-sârbă, semnat la Belgrad la 2 decembrie 2013 şi la Bucureşti la 11 decembrie 2013.

Art. 4. - La data de 30 decembrie 2014 a intrat în vigoare Addendumul la Programul de cooperare pe anul 2014 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României pentru modificarea limitei maxime a contribuţiei pentru finanţarea proiectelor concrete de cooperare prevăzute în anexa la Programul de cooperare, semnat la Bucureşti la 30 decembrie 2014.

Art. 5. - La data de 15 ianuarie 2015 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind condiţia de reciprocitate pentru acordarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru misiunile diplomatice ale României şi ale Statului Kuwait, semnat la Bucureşti la 5 martie 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 8 octombrie 2012.

Art. 6. - La data de 21 ianuarie 2015 a intrat în vigoare Protocolul din 2002 la Convenţia de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor şi al bagajelor lor, adoptat la Londra la 1 noiembrie 2002, ratificat prin Legea nr. 34/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 14 aprilie 2014.

Art. 7. - La data de 22 ianuarie 2015 a intrat în vigoare Protocolul de modificare, încheiat prin schimb de note verbale, semnate la Bucureşti la 13 ianuarie 2015, respectiv la 22 ianuarie 2015, a Acordului-cadru dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare pentru instituirea, cu titlu experimental, a unui sprijin pentru reinserţia familiilor de cetăţeni români aparţinând minorităţilor romilor, revenite din Franţa, cu un ajutor de revenire acordat de Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare, semnat la Bucureşti la 12 septembrie 2012.

Art. 8. - La data de 1 februarie 2015 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Tibilisi la 14 martie 2014, ratificat prin Legea nr. 177/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 946 din

23 decembrie 2014.

Art. 9. - La data de 2 februarie 2015 a intrat în vigoare Acordul, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Chişinău la 28 ianuarie 2015 şi la Bucureşti la 29 ianuarie 2015, pentru modificarea înţelegerii dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova privind punerea la dispoziţia Ambasadei României în Republica Moldova şi Ambasadei Republicii Moldova în România, pe bază de reciprocitate, fără plata chiriei, a imobilelor şi apartamentelor cu suprafeţe locative echivalente pe care le au în folosinţă, semnată la Chişinău la 21 aprilie 1995.

Art. 10. - La data de 11 februarie 2015 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervenţiile transfrontaliere în caz de urgenţe medicale, semnat la Chişinău la 21 februarie 2014, ratificat prin Legea nr. 166/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 5 ianuarie 2015.

Art. 11. - La data de 1 martie 2015 a intrat în vigoare Tratatul dintre Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Portugheză pentru crearea Forţei de Jandarmerie Europeană, EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 octombrie 2007, ratificat prin Legea nr. 148/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 24 octombrie 2014.

Art. 12. - La data de 2 martie 2015 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia, prin schimb de note verbale, privind înfiinţarea unui punct internaţional de trecere a frontierei de stat româno-sârbe între localităţile Lunga (România) şi Nakovo (Republica Serbia), semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2014 şi Belgrad la 16 decembrie 2014.

Art. 13. - La data de 2 martie 2015 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia. prin schimb de note verbale, privind înfiinţarea unui punct internaţional de trecere a frontierei de stat româno-sârbe între localităţile Valcani (România) şi Vrbica (Republica Serbia), semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2014 şi Belgrad la 16 decembrie 2014.

Art. 14. - La data de 2 martie 2015 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia, prin schimb de note verbale, privind înfiinţarea unui punct internaţional de trecere a frontierei de stat româno-sârbe între localităţile Foeni (România) şi Jasa Tomic (Republica Serbia), semnat la Bucureşti la 21 octombrie 2014 şi Belgrad la 7 noiembrie 2014.

Art. 15. - La data de 24 martie 2015 a intrat în vigoare Acordul semnat la Berlin la 24 septembrie 2014, amendarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Federal al Germaniei privind colaborarea în domeniul militar, semnat la Bonn la 18 octombrie 1993, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 146/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 12 martie 2015.

Art. 16. - La data de 20 aprilie 2015 a intrat în vigoare Acordul de cooperare dintre Ministerul Sănătăţii al României şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Peru în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 66/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 11 februarie 2015.

 

p. Ministrul afacerilor externe,

Daniel Ioniţă,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 aprilie 2015.

Nr. 697.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.