MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 337/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 337         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 18 mai 2015

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

595. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 284/2007

 

844. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea unitară a controlului de stat pentru supravegherea pieţei produselor pentru construcţii - PC001

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

            908. - Decizie privind sancţionarea Societăţii QUALITY ASIG - BROKER DEASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea Metod olog ie i-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 284/2007

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 4.532/2015 al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios,

având în vedere prevederile art. 172 şi art. 184 alin. (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma În domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 284/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 16 februarie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (3), literele a) şi c) vor avea următorul cuprins:

“a) pentru directorul medical:

- sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil medicină;

- sunt confirmaţi ca medic specialist sau primar;

- au cel puţin 2 ani vechime ca medic specialist sau au competenţă/atestat în managementul serviciilor de sănătate ori sunt absolvenţi ai cursului de management spitalicesc;

- sunt cadre didactice recomandate de senatul instituţiei de învăţământ medical superior în cauză, cu aprobarea managerului şi cu avizul consiliului de administraţie al spitalului, numai pentru institute sau spitale clinice;

c) pentru directorul financiar-contabil:

- sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;

- au cei puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;

- deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu;”.

2. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere;

b) copie de pe actul de identitate;

c) copie legalizată de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;

d) curriculum vitae;

e) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;

f) cazierul judiciar;

g) copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atestă calitatea de doctor în ştiinţe medicale, cadru didactic universitar de predare, participarea la programe de cercetare acreditate, efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, competenţe/atestate etc., în funcţie de postul pentru care concurează;

h) declaraţia pe propria răspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

i) adeverinţa din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic;

j) proiectul/lucrarea de specialitate;

k) recomandarea senatului instituţiei de învăţământ medical superior în cauză;

l) aprobarea managerului;

m) avizul consiliului de administraţie al spitalului.”

Art. II. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică şi managerii spitalelor publice vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Gabriel Florin Puşcău,

secretar general

 

Bucureşti, 8 mai 2015.

Nr. 595.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea unitară a controlului de stat pentru supravegherea pieţei produselor pentru construcţii - PC 001

 

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, şi ale art. 30 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 9 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului,

luând în considerare dispoziţiile art. 3 pct. II lit. j) şi pct. III lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (7) şi al art. 14 alin. (1) lit. c)din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind exercitarea unitară a controlului de stat pentru supravegherea pieţei produselor pentru construcţii - PC 001, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.389/2011 pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea unitară a controlului de stat pentru supravegherea pieţei produselor pentru construcţii - PC 001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 din 19 septembrie 2011, se abrogă.

Art. 3. - Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltam regionale şi administraţiei publice,

Mihaela Dincă,

secretar general adjunct

 

Bucureşti, 29 aprilie 2015.

Nr. 844.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

privind exercitarea unitară a controlului de stat pentru supravegherea pieţei produselor pentru construcţii - PC 001

 

CAPITOLUL I

Scop

 

            Art. 1. - Prezenta procedură are drept scop realizarea controlului de stat pentru supravegherea pieţei produselor pentru construcţii la operatorii economici şi la utilizatori conform unei proceduri unitare pentru aplicarea prevederilor legale în domeniu.

 

CAPITOLUL II

Domeniul de aplicare

 

Art. 2. - (1) Prezenta procedură se aplică în exercitarea controlului de stat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C, prin personalul cu atribuţii de control, la operatori economici şi utilizatori, pentru produsele/familiile de produse pentru construcţii, cu excepţia echipamentelor fixe de luptă împotriva incendiilor - echipamente fixe pentru alarmă/detectare a incendiului, pentru stingerea incendiului, pentru controlul focului şi fumului şi pentru protecţie la explozii, în vederea asigurării respectării prevederilor legale privind evaluarea conformităţii produselor şi a condiţiilor de introducere sau punere la dispoziţie pe piaţă a acestora.

(2) Activitatea de supraveghere a pieţei constă în monitorizarea produselor introduse sau puse la dispoziţie pe piaţă şi aplicarea de măsuri atunci când sunt constatate abateri.

 

CAPITOLUL III

Cadrul legal

 

Art. 3. - La baza prevederilor cuprinse în prezenta procedură au stat următoarele acte normative:

a) Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu modificările ulterioare;

c) Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;

d) Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului;

e) Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

f) Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015, cu modificările ulterioare;

g) Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului;

h) Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, cu modificările şi completările ulterioare;

i) Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

j) Hotărârea Guvernului nr. 681/2009 pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naţionale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Deciziei nr. 3.052/95/CE;

k) Hotărârea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., cu modificările ulterioare;

l) Hotărârea Guvernului nr. 306/2011 privind unele măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora;

m) Regulamentul privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.558/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

n) Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

o) Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.142/91/2013;

p) Lista cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii, reactualizată şi aprobată periodic prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

 

CAPITOLUL IV

Termeni utilizaţi

 

Art. 4. - (1) în scopul aplicării prevederilor prezentei proceduri, termenii şi expresiile “supraveghere a pieţei”, “introducere pe piaţă”, “punere la dispoziţie pe piaţă”, “reprezentant autorizat”, “importator”, “distribuitor”, “specificaţie tehnică”, “evaluare a conformităţii”, “organism de evaluare a conformităţii”, “marcaj CE”, “rechemare”, “retragere”, “autoritate de supraveghere a pieţei” au semnificaţiile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

(2) Termenii şi expresiile “construcţii”, “piaţa produselor pentru construcţii”, “produs pentru construcţii”, “specificaţii tehnice armonizate”, “agrement tehnic european7”evaluare tehnică europeană”, “agrement tehnic în construcţii”, “utilizare preconizat㔠şi “set” au semnificaţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 622/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Regulamentul (UE) nr. 305/2011, cu modificările ulterioare.

(3) în înţelesul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) operator economic: fabricantul/producătorul, importatorul, distribuitorul sau reprezentantul autorizat;

b) fabricant/producător: orice persoană fizică sau juridică ce fabrică un produs pentru construcţii sau dispune fabricarea ori proiectarea unui astfel de produs şi comercializează produsul respectiv sub numele său sau sub marca sa;

c) controlul producţiei în fabrică: controlul intern documentat permanent al producţiei dintr-o fabrică, în conformitate cu specificaţiile tehnice armonizate relevante;

d) securitate: stare a unui produs, proces sau serviciu în care riscul de a pune în pericol persoanele ori de a provoca pagube mediului şi/sau proprietăţii este limitat la un nivel acceptabil;

e) document de evaluare european: document adoptat de către organizaţia OET-urilor în scopul întocmirii de evaluări tehnice europene;

f) evaluare tehnică europeană: evaluarea documentată a performanţelor unui produs pentru construcţii în ceea ce priveşte caracteristicile esenţiale ale acestuia, în conformitate cu respectivul document de evaluare european;

g) performanţa unui produs pentru construcţii: performanţa legată de caracteristicile esenţiale relevante, exprimată prin nivel, clasă sau printr-o descriere;

h) produs-tip: set de niveluri sau clase de performanţă reprezentative ale unui produs pentru construcţii în ceea ce priveşte caracteristicile sale esenţiale, fabricat prin utilizarea unei anumite combinaţii de materii prime sau de elemente în cadrul unui proces de producţie specific;

i) evaluarea conformităţii produselor pentru construcţii - sistem procedural prin care este evaluată şi stabilită conformitatea produselor pentru construcţii cu un standard naţional, altul decât un standard european armonizat adoptat de Asociaţia Română de Standardizare din România - ASRO;

j) specificaţii tehnice nearmonizate - atât standarde naţionale, altele decât standarde europene armonizate adoptate de ASRO, cât şi agremente tehnice în construcţii;

k) standarde naţionale - standarde internaţionale (SR EN ISO), standarde europene armonizate şi/sau nearmonizate (SR EN) adoptate de ASRO şi standarde române originale (SR);

l) agrement tehnic în construcţii - evaluare tehnică favorabilă privind capabilitatea unui produs, procedeu sau echipament pentru construcţii de a răspunde cerinţelor aplicabile utilizărilor preconizate ale acestuia pentru care nu există standarde naţionale sau care se abat semnificativ de la standardele naţionale.

(4) în tot cuprinsul prezentei proceduri se utilizează următoarele abrevieri:

a) ISC - Inspectoratul de Stat în Construcţii;

b) IRC - inspectoratul regional în construcţii;

c) IJC - inspectoratul judeţean în construcţii;

d) CTPC - Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcţii;

e) CPF - controlul producţiei în fabrică;

f) ETA- agrement tehnic european;

g) ETE - evaluare tehnică europeană; h) AT - agrement tehnic;

i) UE - Uniunea Europeană;

j) OET - organism de evaluare tehnică europeană.

 

CAPITOLUL V

Atribuţii specifice ale autorităţii de supraveghere a pieţei produselor pentru construcţii

 

Art. 5. - (1) ISC este autoritatea de supraveghere a pieţei pentru toate produsele pentru construcţii, cu excepţia echipamentelor fixe de luptă împotriva incendiilor - echipamente fixe pentru alarmă/detectare a incendiului, pentru stingerea incendiului, pentru controlul focului şi fumului şi pentru protecţie la explozii.

(2) ISC îşi îndeplineşte sarcinile în mod independent, obiectiv, imparţial şi nepărtinitor.

Art. 6. - (1) Activităţile de supraveghere a pieţei constau în:

a) monitorizarea, prin sondaj, a produselor introduse/puse la dispoziţie pe piaţă în corelare cu cerinţele legislative şi/sau ale specificaţiilor tehnice aplicabile;

b) dispunerea măsurilor necesare pentru asigurarea conformităţii, atunci când sunt constatate abateri.

(2) în cadrul acestor activităţi se va ţine seama şi de reclamaţii şi de alte informaţii pertinente.

Art. 7. - Principalele atribuţii specifice ale ISC sunt:

a) verificarea periodică, prin sondaj, a obiectivelor comerciale, industriale, depozite şi şantiere;

b) efectuarea de controale curente, planificate sau inopinate;

c) efectuarea de controale punctuale pe produse sau la operatori economici;

d) efectuarea de controale tematice;

e) efectuarea de controale ca urmare a unor sesizări sau reclamaţii pertinente;

f) solicitarea la operatorii economici de informaţii şi/sau documente în domeniu;

g) prelevarea de mostre de produse, examinare şi testare, după caz;

h) analizarea rezultatelor încercărilor efectuate în vederea stabilirii conformităţii/neconformităţii produselor;

i) verificarea condiţiilor de publicare pe site-ul internet a declaraţiei de performanţă;

j) dispunerea de acţiuni corective faţă de neconformităţile constatate

Art. 8. - (1) Personalul cu atribuţii de control al ISC întocmeşte procesul-verbal de control, cu menţionarea neconformităţilor atunci când sunt constatate, stabilirea măsurilor, precizarea persoanelor responsabile pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse şi a termenelor de soluţionare.

(2) Modelul procesului-verbal de control pentru supravegherea pieţei produselor pentru construcţii care au ca referenţial standarde armonizate, ETE sau ETA, este prevăzut în anexa nr. 1.

(3) Modelul procesului-verbal de control pentru supravegherea pieţei produselor pentru construcţii care au ca referenţial un standard naţional, altul decât un standard european armonizat adoptat de ASRO, sau un agrement tehnic în construcţii este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 9. - (1) În situaţia în care un produs din domeniul armonizat nu este conform cu cerinţele prevăzute de legislaţia UE sau cu actele normative de armonizare a acesteia, aplicabile produsului, se dispun măsuri, după caz, cu respectarea principiului proporţionalităţii cu gradul de neconformitate:

a) de interzicere sau restricţionare a introducerii/punerii la dispoziţie a unui produs pe piaţă sau de utilizare a acestuia;

b) de retragere de pe piaţă a produsului;

c) de rechemare a produsului;

d) de intrare în legalitate.

(2) Pentru produsele din domeniul nearmonizat introduse pe piaţa românească şi care nu respectă prevederile legislaţiei naţionale specifice acestor produse, după caz, se adoptă masurile prevăzute la alin. (1).

(3) Aplicarea unor astfel de măsuri se comunică operatorului economic în cauză, cu motivarea deciziilor luate şi a demersurilor legale ce trebuie întreprinse, precum şi cu termenele care se aplică.

(4) Operatorul economic are obligaţia să comunice în scris structurilor teritoriale ale ISC modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse la termenele scadente şi în anexă, acolo unde este cazul, răspunsurile fabricantului/reprezentantului autorizat/ importatorului.

Art. 10. - ISC verifică, prin sondaj, îndeplinirea măsurilor dispuse la expirarea termenelor scadente prevăzute prin actul de control.

 

CAPITOLUL VI

Procedura de control

 

Art. 11. - Controlul efectuat de ISC se realizează după cum urmează:

a) la prezentarea la operatorul economic, personalul cu atribuţii de control al ISC prezintă legitimaţia de control şi va consemna în registrul unic de control de la operator datele aferente controlului;

b) controalele curente şi cele tematice sunt anunţate operatorului economic sau utilizatorului cu maximum 5 zile lucrătoare înainte de efectuarea acestora;

c) controlul se efectuează la operatorii economici sau în şantiere de către personalul cu atribuţii de control al ISC, în prezenţa persoanei/persoanelor desemnate de operatorul economic pentru a participa la control;

d) pentru produsele din domeniul armonizat, controlul va consta în verificări pe teren, după caz, în verificarea documentelor şi/sau informaţiilor care demonstrează şi susţin respectarea cerinţelor prevăzute de legislaţia UE sau a actelor normative de punere în aplicare a legislaţiei UE de armonizare, aplicabile produsului;

e) pentru produsele din domeniul nearmonizat, controlul va consta în verificări pe teren, după caz, în verificarea documentelor şi/sau informaţiilor care demonstrează şi susţin respectarea cerinţelor prevăzute de legislaţia naţională aplicabilă produselor.

Art. 12. - (1) Verificările privind supravegherea pieţei produselor pentru construcţii privesc:

a) elementele de identificare ale produsului: cod unic de identificare al produsului tip, denumirea comercială, denumirea conform specificaţiei tehnice aplicabile şi altele, după caz;

b) elementele de identificare ale fabricantului/producătorului, reprezentantului său autorizat sau ale importatorului;

c) identificarea locului de producţie;

d) existenţa şi conţinutul declaraţiei de conformitate/ performanţă;

e) existenţa şi conţinutul certificatului de conformitate/ constanţă a performanţei, unde este cazul;

f) existenţa şi conţinutul certificatului de conformitate pentru CPF, unde este cazul;

g) existenţa agrementului tehnic în construcţii şi a avizului CTPC sau a agrementului tehnic european/evaluării tehnice europene, acolo unde este cazul;

h) existenţa şi conţinutul rapoartelor de încercări pentru produsul-tip;

i) corecta alegere a sistemului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei - atestare a conformităţii produselor;

j) existenţa marcajului CE în forma şi dimensiunile legale stabilite, precum şi a informaţiilor asociate acestuia în corelare cu prevederile specificaţiilor tehnice aplicabile;

k) condiţiile de manipulare şi depozitare astfel încât să nu fie influenţate caracteristicile produsului;

l) utilizarea preconizată declarată;

m) elementele de identificare ale operatorului economic care a furnizat produsul;

n) orice documente asociate produsului necesare evaluării unui risc, după caz;

o) înregistrări, la fabricant sau la importator, privind produsele neconforme, respectiv registrul de plângeri, registrul de rechemări produse, registrul produselor neconforme, precum şi informarea distribuitorilor privind activitatea de monitorizare, în cazul în care se constată că produsul prezintă riscuri.

(2) ISC poate solicita, pentru verificare, fabricantului/ producătorului, reprezentantului autorizat al acestuia sau importatorului dosarul tehnic al produsului, în limba română, pe care operatorul are obligaţia să îl prezinte.

(3) ISC poate solicita organismelor notificate informaţii relevante în scopul supravegherii pieţei produselor pentru construcţii, pe care acestea au obligaţia să le prezinte.

Art. 13. - (1) Prelevarea de eşantioane de produse şi verificarea prin examinare şi încercare este o măsură luată în urma unui control planificat, tematic, inopinat, punctual sau ca urmare a unei sesizări/reclamaţii pertinente, atunci când există motive care pun la îndoială prezumţia de conformitate a produsului cu cerinţele privind adecvarea la utilizarea preconizată a acestuia.

(2) Probele prelevate se trimit, pe bază de comandă, spre testare laboratoarelor de specialitate care nu sunt implicate în evaluarea conformităţii produsului respectiv.

(3) Se prelevă două rânduri de eşantioane, care se consemnează într-un proces-verbal de prelevare şi eşantionare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

(4) Un rând de eşantioane, sigilate, rămâne drept contraprobă la operatorul economic, iar celălalt rând, dispus de ISC, este destinat verificării în laboratorul de specialitate.

(5) Laboratoarele de specialitate emit rapoarte de încercare. Acestea se analizează şi se ţin în evidenţă, împreună cu procesul-verbal de contrai, la structura teritorială a ISC care a întreprins acţiunea.

 

CAPITOLUL VII

Neconformităţi constatate

 

Art. 14. - (1) Neconformităţile constatate pot fi formale - minore sau majore.

(2) Neconformităţile formale - minore se referă la:

a) folosirea şi aplicarea incorectă a marcajului CE în ceea ce priveşte mărimea, forma, vizibilitatea, lizibilitatea, caracteristica marcajului de conformitate CE de a nu putea fi şters, precum şi folosirea şi aplicarea incorectă a altor marcaje specifice prevăzute în legislaţia aplicabilă;

b) neprezentarea declaraţiei de performanţă/conformitate sau neînsoţirea produsului de acest document la momentul controlului:

c) faptul că declaraţia de performanţă/conformitate nu este întocmită corect şi complet;

d) declaraţia de performanţă/conformitate ce nu conţine toate informaţiile prevăzute de reglementările în vigoare;

e) faptul că documentaţia tehnică nu este disponibilă la locul controlului fa momentul efectuării acestuia;

f) neînsoţirea sau însoţirea incompletă a produsului de alte informaţii prevăzute în legislaţia UE sau în actele normative de punere în aplicare a legislaţiei UE de armonizare, aplicabile;

g) neînscrierea numărului de identificare al organismului notificat alături de marcajul CE, atunci când în actele normative de punere în aplicare a legislaţiei UE de armonizare este prevăzut acest lucru;

h) neînsoţirea marcajului CE de informaţiile obligatorii ce trebuie să însoţească acest marcaj, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare - legislaţia armonizată şi actele normative de punere în aplicare a legislaţiei UE de armonizare, a specificaţiilor tehnice armonizate, anexele ZA din fiecare standard armonizat, după caz;

i) alte neconformităţi care nu influenţează cerinţele esenţiale aplicabile produsului.

Art. 15. - Neconformităţi majore sunt considerate acele neconformităţi care se referă la produsele care nu respectă cerinţele esenţiale stabilite în legislaţia UE sau în actele normative de punere în aplicare a legislaţiei UE de armonizare.

Art. 16. - (1) Dacă în cazul acţiunilor de control se constată eliberarea de către organismele şi laboratoarele notificate de certificate de conformitate/constanţă a performanţei, certificate pentru CPF, rapoarte de încercări sau agremente tehnice neconforme cu produsele pentru construcţii şi/sau cu actele normative în vigoare, acestea se comunică ISC, urmând ca ISC să aducă la cunoştinţa autorităţii competente această situaţie pentru luarea măsurilor în consecinţă.

(2) Comunicarea la ISC se face în baza unei informări însoţite de actele doveditoare.

 

CAPITOLUL VIII

Schimbul de Informaţii

 

            Art. 17. - Schimbul de informaţii se realizează potrivit prevederilor art. 22-24 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

 

CAPITOLUL IX

Sancţiuni

 

            Art. 18. - Autoritatea de supraveghere a pieţei produselor pentru construcţii aplică sancţiuni contravenţionale, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 622/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 306/2011.

 

CAPITOLUL X

Dispoziţii finale

 

Art. 19. - În baza constatărilor la faţa locului, a analizei documentelor şi înregistrărilor prezentate, personalul cu atribuţii de control al ISC întocmeşte un proces-verbal de control careva cuprinde, în principal:

a) inspectorul în construcţii care efectuează controlul;

b) date generale referitoare la unitatea controlată şi produsul controlat;

c) persoana fizică sau juridică responsabilă pentru introducerea/punerea la dispoziţie pe piaţă a produsului;

d) reprezentantul operatorului economic desemnat să participe la control;

e) specificaţia tehnică de referinţă pentru conformitatea produsului;

f) informaţii ce însoţesc produsul;

g) corecta alegere a sistemului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei/atestării conformităţii;

h) menţionarea constatărilor cu privire la nerespectarea prevederilor legislaţiei, a reglementărilor şi specificaţiilor tehnice în vigoare;

i) stabilirea măsurilor, precizarea persoanelor responsabile pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse şi a termenelor pentru remedierea neconformităţilor constatate.

Art. 20. - (1) Procesul-verbal de control se încheie având ca semnatari reprezentanţii unităţii controlate şi personalul cu atribuţii de control din cadrul ISC.

(2) în cazul în care reprezentanţii unităţii controlate nu sunt de acord cu cele semnalate în procesul-verbal de control, aceştia pot depune o contestaţie la structura teritorială a ISC pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea, în termen de maximum 5 zile de la data încheierii acestuia.

(3) Răspunsul la contestaţie va fi formulat în maximum 30 de zile lucrătoare de la primirea acesteia.

Art. 21. - Unitatea controlată are obligaţia să informeze în scris structura teritorială a ISC asupra modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin procesul-verbal de control, la termenele scadente.

Art. 22. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII - I.S.C.

Inspectoratul Regional în Construcţii ……………………….

Inspectoratul Judeţean în Construcţii ……………………….

 

PROCES - VERBAL DE CONTROL PENTRU SUPRAVEGHEREA PIEŢEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCŢII

(pentru produse ce au ca referenţial standarde armonizate sau evaluări tehnice europene)

Încheiat azi:

 

Numele şi prenumele inspectorului în construcţii

Nr. legitimaţie de control

Număr de înregistrare de la:

 

 

IRC/IJC ………

 

 

Unitatea controlată:

1. BAZA LEGALĂ A CONTROLULUI

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;

- Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului;

- Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu modificările ulterioare;

- Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C,, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şl completările ulterioare;

- Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului;

- Hotărârea Guvernului nr. 681/2009 pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naţionale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Deciziei nr. 3052/95/CE;

- Hotărârea Guvernului nr. 306/2011 privind unele măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora;

- Regulamentul privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1558/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice şt al ministrului administraţiei şi internelor nr. 2141/92/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului afacerilor interne nr. 2142/91/2013;

- Reglementări tehnice - proceduri, regulamente, normative, specificaţii tehnice, ghiduri, metodologii, decizii şi altele.

2. CONTROLUL S- A EFECTUAT ÎN PREZENŢA:

Numele şi prenumele

Funcţia

Tel/Fax

 

 

 

 

 

 

3. CONTROLUL S- A EFECTUAT ÎN PERIOADA:

4. UNITATEA CONTROLATĂ:

(numele şi tipul unităţii controlate)

Fabricant 

Reprezentant autorizat 

Importator 

 

Distribuitor 

Utilizator 

 

Adresa:

Tel:

CUI:

Fax:

Nr. Registrul Comerţului:

Reprezentată de: (numele, prenumele şi funcţia)

Următoarele date se completează după caz, funcţie de tipul unităţii controlate

Ce aparţine SC

Cu sediul în:

Tel:

CUI:

Fax:

Nr. Registrul Comerţului:

Reprezentată de: (numele, prenumele şi funcţia)

5. PRODUS CONTROLAT: (date de identificare ale produsului la unitatea controlată)

Nume comercial:

 

Denumire generică:

 

Cod (familie produs, cod unic de identificare al produsului tip):

 

Utilizare declarată:

 

Fabricant:

 

 

6. OPERATORUL ECONOMIC RESPONSABIL PENTRU INTRODUCEREA PE PIAŢĂ A PRODUSULUI ESTE:

…………………………………………………………………………………………………………………..,   în calitate de:

Fabricant 

Reprezentant autorizat 

Importator 

Adresa:

Tel:

CUI:

Fax:

Nr. Registrul Comerţului:

7. SPECIFICAŢIE TEHNICĂ DE REFERINŢĂ PENTRU CONFORMITATEA PRODUSULUI:

Aplicabilă

Declarată de producător/fabricant

 Standard armonizat

 Standard armonizat:

 Evaluare tehnică europeană*

 Evaluare tehnică europeană*:

* Agrement tehnic European până la înlocuire sau expirare

 

8. CONSTATARI

8.1. VERIFICĂRI DE FORMĂ

8.1.1. Prezenţa şi modul de aplicare a marcajului de conformitate CE

Cerinţa legală

Situaţia constatată

a. Produsul este introdus pe piaţă cu marcaj CE

DA  NU 

b. Marcajul trebuie să fie aplicat în cel puţin una din următoarele variante: - pe produs

Marcajul este aplicat:

DA  NU 

- pe ambalaj

DA  NU 

- pe o etichetă ataşată produsului/ambalajului

DA  NU 

- pe documentele comerciale de însoţire

DA  NU 

c. Marcajul trebuie să fie aplicat: - vizibil

Marcajul este aplicat:

DA  NU 

- lizibil

DA  NU 

- permanent - de neşters

DA  NU 

- în formatul şi dimensiunile prevăzute de legislaţie

DA  NU 

Observaţii:

8.1.2. Informaţii ce însoţesc marcajul CE

Cerinţa legală

Situaţia constatată

a. Numărul identificare al organismului notificat, după caz

DA  NU 

b. Numele şi adresa înregistrată a fabricantului / marca distinctivă ce permite identificarea uşoară şi fără ambiguitate a numelui şi adresei fabricantului

DA  NU 

c. Numărul declaraţiei de performanţă (DoP)

DA  NU 

d. Ultimele două cifre ale anului în care a fost aplicat marcajul CE

DA  NU 

e. Indicativul specificaţiei tehnice de referinţă - SR EN sau ETE

DA  NU 

f. Descrierea produsului - cod identificare unic produs tip, identificare, lot, utilizare preconizată (după caz)

DA  NU 

g. Informaţii privind caracteristicile reglementate - performanţele produsului

DA  NU 

h. Condiţii speciale, după caz

DA  NU 

Observaţii:

8.1.3. Disponibilitatea declaraţiei de performanţă:

Cerinţa legală

Situaţia constatata

Declaraţia de performanţă este: - disponibilă la unitatea controlată

DA  NU 

- în limba română

DA  NU 

- este identificabilă (număr, dată)

DA  NU 

8.1.4. Declaraţia de performanţă conţine Informaţii privind:

Cerinţa legală

Situaţia constatată

a. Numele şi adresa fabricantului/reprezentantului autorizat

DA  NU 

b. Descrierea produsului precizând produsul tip care permite identificarea acestuia,

DA  NU 

c. Specificaţia tehnică cu care este conform produsul, sistemul de evaluare a conformtăţii/ evaluare şi verificare a constanţei performanţei

DA  NU 

d. Performanţa declarată a produsului

DA  NU 

e. Numele şi adresa organismului notificat/laborator notificat, după caz

DA  NU 

f. Numărul certificatului, după caz

DA  NU 

g. Numele şi funcţia persoanei abilitate să semneze declaraţia de performanţă - locul şi data emiterii

DA  NU 

h. utilizarea sau utilizările preconizate

DA  NU 

Observaţii:

8.1.5. Certificatul de constanţă a performanţei produsului** / Certificatul de conformitate a controlului producţiei în fabrică conţine informaţii privind:

Cerinţa legală

Situaţia constatată

a. Numele şi adresa organismului notificat

DA  NU 

b. Numele şi adresa fabricantului/reprezentantului autorizat

DA  NU 

c. Locul de producţie, după caz

DA  NU 

d. Descrierea produsului precizând tipul, identificarea, utilizarea

DA  NU 

e. Specificaţiile tehnice cu care este conform produsul

DA  NU 

f. Condiţii particulare de utilizare

DA  NU 

g. Numărul certificatului

DA  NU 

h. Condiţii şi perioada de valabilitate a certificatului

DA  NU 

i. Numele şi funcţia persoanei care semnează certificatul

DA  NU 

** Certificat de conformitate pentru produs până la înlocuire sau expirare

Observaţii:

8.1.6. Sistemul de evaluare a conformităţii/ evaluare şi verificare a constanţei performanţei

Cerinţa legală

Situaţia constatată

 Sistem 1 +

 Sistem 1 +

 Sistem 1

 Sistem 1

 Sistem 2+

 Sistem 2+

 Sistem 2 ***

 Sistem 2 ***

 Sistem 3

 Sistem 3

 Sistem 4

 Sistem 4

*** Valabil până la modificarea standardelor armonizate care prevăd acest sistem de atestare

 

8.1.7. Funcţie de sistemul de evaluare al conformităţii/ evaluare şi verificare a constanţei performanţei ales, din documentele de calitate prezentate rezultă:

Cerinţa legală

Situaţia constatată

În sistem 1+:

- Certificat de constanţă a performanţei pentru produs, eliberat de un organism notificat

Certificat nr. ……………………….

eliberat de organismul notificat ……………………………..

- Laboratorul care a efectuat încercările pentru produsul tip

SC ………………………………………………………………

- Laboratorul care a efectuat încercări prin sondaj pe eşantioane prelevate de la locul de producţie, de pe piaţă sau din şantiere

SC ………………………………………………………………

În sistem 1:

- Certificat de constanţă a performanţei pentru produs, eliberat de un organism notificat

Certificat nr. ……………………….

eliberat de organismul notificat ……………………………..

- Laboratorul care a efectuat încercările pentru produsul tip

SC ………………………………………………………………

În sistem 2+, 2 ***:

- Certificat de conformitate pentru CPF eliberat de un organism notificat

Certificat nr. ……………………….

eliberat de organismul notificat ……………………………..

- Laboratorul care a efectuat încercările pentru produsul tip

SC ………………………………………………………………

În sistem 3:

Laboratorul de încercări notificat şi/sau raportul de încercări iniţiale de tip efectuate de laboratorul notificat

SC ………………………………………………………………

Raport încercări iniţiale de tip nr.  …………………………..

În sistem 4:

Laboratorul de încercări şi/sau raportul de încercări pentru produsul tip efectuate de producător

SC ………………………………………………………………

Raport încercări iniţiale de tip nr.  …………………………..

8.1.8. Documentaţia Tehnică (verificare la fabricant /reprezentant autorizat/importator)

Funcţie de sistemul de evaluare a constatei performanţei se solicită şi se înscriu documentele componente ale documentaţiei tehnice - potrivit Regulamentului Delegat UE nr. 568/2014 de modificare a anexei V la Regulamentul UE nr. 305/2011, în corelare cu specificaţia tehnică a produsului verificat.

Observaţii:

8.1.9. Înregistrări privind produsele neconforme (la fabricant/importator)

 Registrul de plângeri/reclamaţii/sesizări - funcţie de denumire, conform Sistemului de Management al Calităţii instituit 

 Registrul de rechemări produse

 Registrul de produse neconforme

Obs.:      

8.1.10. Alte constatări - condiţii depozitare, manipulare şi transport, respectarea termenelor de garanţie, existenţa instrucţiunilor privind punerea în operă, alte elemente care afectează conformitatea produsului, condiţiile de publicare pe site-ul internet a declaraţiei de performanţă, după caz, şi altele.

 

 

 

 

8.2. VERIFICĂRI DE FOND

La acest punct se consemnează rezultatele obţinute ca urmare a prelevării şi încercărilor de laborator dispuse de ISC, care se anexează procesului - verbal de control:

- prelevare probe în corelare cu cerinţele standardului şi a laboratorului cu care colaborează - din punct de vedere al numărului de mostre, dimensiuni epruvete şi altele;

- proces - verbal de eşantionare;

- raport de încercare – nr./data;

- verificarea şi interpretarea rezultatelor încercărilor de laborator pe probe/epruvete prelevate.

9. NECONFORMITĂŢI CONSTATATE:

Neconformitatea

Abateri faţă de:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

10. MASURI DISPUSE:

1.

 

Termen:

 

Răspunde:

2.

 

Termen:

 

Răspunde:

3.

 

Termen:

 

Răspunde:

Urmare constatărilor consemnate în prezentul proces - verbal de control rezultă că produsul ……………………………………………………………………………..

 Îndeplineşte

 Nu îndeplineşte

 Îndeplineşte parţial

cerinţele legale de introducere/punere la dispoziţie pe piaţă şi se dispune:

 interzicerea introducerii pe piaţă / punerii la dispoziţie / utilizării produsului

 restricţionarea liberei circulaţii a produsului prin …………..*)

 retragerea de pe piaţă a produsului

 rechemarea produsului

 intrarea în legalitate

*) libera circulaţie a unui produs se poate restricţiona prin utilizarea acestuia în anumite zone geoclimatice, prin restrângerea domeniului de utilizare şi altele

 

Unitatea controlată va prezenta la IRC/IJC …………………, în scris şi sub semnătura conducătorului unităţii, modul de aducere la îndeplinire a măsurilor stabilite şi în anexă, acolo unde este cazul, răspunsurile fabricantului / reprezentantului autorizat / importatorului.

Termen:

Răspunde:

 

Neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

 

Prezentul proces - verbal de control s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

 

SEMNĂTURI

 

IRC/IJC ……………………………..

Din partea unităţii controlate:

………………………..

Inspector în construcţii

 

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII - I.S.C.

Inspectoratul Regional în Construcţii ……………………….

Inspectoratul Judeţean în Construcţii ……………………….

 

PROCES - VERBAL DE CONTROL PENTRU SUPRAVEGHEREA PIEŢEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCŢII

(pentru produse care au ca referenţial standarde naţionale, altele decât standarde europene armonizate  adoptate de ASRO, sau agremente tehnice în construcţii)

Încheiat azi:

 

Numele şi prenumele inspectorului în construcţii

Nr. legitimaţie de control

Număr de înregistrare de la:

 

 

IRC/IJC ………

 

 

Unitatea controlată:

1. BAZA LEGALĂ A CONTROLULUI

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;

- Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului;

- Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, cu modificările ulterioare;

- Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 681/2009 pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naţionale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Deciziei nr. 3052/95/CE;

- Hotărârea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 306/2011 privind unele măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora;

- Regulamentul privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1558/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- Reglementări tehnice - proceduri, regulamente, normative, specificaţii tehnice, ghiduri, metodologii, decizii şi altele.

2. CONTROLUL S- A EFECTUAT ÎN PREZENŢA:

Numele şi prenumele

Funcţia

Tel/Fax

 

 

 

 

 

 

3. CONTROLUL S- A EFECTUAT ÎN PERIOADA:

4. UNITATEA CONTROLATĂ (numele şi tipul unităţii controlate):

(numele şi tipul unităţii controlate)

Fabricant 

Reprezentant autorizat 

Importator 

 

Distribuitor 

Utilizator 

 

Adresa:

Tel:

CUI:

Fax:

Nr. Registrul Comerţului:

Reprezentată de: (numele, prenumele şi funcţia)

Următoarele date se completează după caz, funcţie de tipul unităţii controlate

Ce aparţine SC

Cu sediul în:

Tel:

CUI:

Fax:

Nr. Registrul Comerţului:

Reprezentată de: (numele, prenumele şi funcţia)

 

5. PRODUS/PRODUSE PENTRU CONSTRUCŢII VERIFICATE:

Nume comercial:

 

Denumire generică:

 

Cod:

 

Utilizare declarată:

 

Producător:

 

Trasabilitatea produsului:

 

6. SPECIFICAŢIE TEHNICĂ DE REFERINŢĂ PENTRU CONFORMITATEA PRODUSULUI

Aplicabilă

Declarată de producător

 SREN:

 SREN:

 SR EN ISO:

 SREN ISO:

 STAS:

 STAS:

 SR:

 SR:

 AT:

 AT:

7. SISTEMUL DE ATESTARE AL CONFORMITĂŢII PRODUSULUI

Conform art. 12 şi ari. 21 alin. (5) din H.G. nr. 622/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1558/2004. cu modificările şi completările ulterioare sau AT, după caz.

Aplicabil

Declarat de producător

 

 

 

 

8. VERIFICĂRI:

Disponibilitatea dosarului tehnic şi a documentelor de calitate - declaraţii de conformitate, certificate de conformitate, certificate de inspecţie în funcţie de particularitatea produsului, după caz. Verificarea încercărilor efectuate de executant conform documentelor normative aplicabile, după caz.

 

 

 

Obs.:

 

9. NECONFORMITĂŢI CONSTATATE:

Neconformitatea

Abateri faţă de:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.:

10. REZULTATE CA URMARE A PRELEVĂRII ŞI ÎNCERCĂRILOR DE LABORATOR:

- dispuse de ISC şi anexate la prezentul proces - verbal de control

 

Obs.:

11. MĂSURI DISPUSE:

1.

 

Termen:

Răspunde:

2.

 

Termen:

Răspunde:

3.

 

Termen:

Răspunde:

 

 

Urmare constatărilor consemnate în prezentul proces - verbal de control rezultă că produsul ……………………………………………………………………………..

 Îndeplineşte

 Nu îndeplineşte

 Îndeplineşte parţial

cerinţele legale de introducere/punere la dispoziţie pe piaţă şi se dispune:

 interzicerea introducerii pe piaţă / punerii la dispoziţie / utilizării produsului

 restricţionarea liberei circulaţii a produsului prin …………..*)

 retragerea de pe piaţă a produsului

 rechemarea produsului

 intrarea în legalitate

*) libera circulaţie a unui produs se poate restricţiona prin utilizarea acestuia în anumite zone geoclimatice, prin restrângerea domeniului de utilizare şi altele

 

 

Unitatea controlată va prezenta la IRC/IJC , în scris şi sub semnătura conducătorului unităţii, modul de aducere la îndeplinire a măsurilor stabilite şi în anexă, acolo unde este cazul, răspunsurile producătorului/persoanei autorizate/importatorului.

Termen:

Răspunde:

 

Neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

 

Prezentul proces - verbal de control s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

 

SEMNĂTURI

 

IRC/IJC ……………………………..

Din partea unităţii controlate:

………………………..

Inspector în construcţii

 

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII - I.S.C.

Inspectoratul Regional în Construcţii ……………………….

Inspectoratul Judeţean în Construcţii ……………………….

 

PROCES-VERBAL

de prelevare şi eşantionare

Încheiat astăzi …………………

 

1. Locul prelevării (denumirea obiectivului, adresă):

2. Data prelevării:

3. Cine dispune prelevarea (numele şi prenumele inspectorului în construcţii din cadrul IRC/IJC):

4. Datele de identificare a produsului (denumirea materialului, producător/fabricant, nr. lot, nr. şarjă, data fabricaţiei):

5. Caracteristici eşantioane (dimensiuni, greutate, nr. eşantioane):

6. Denumirea încercărilor ce urmează a se efectua:

7. Datele de identificare a laboratorului care efectuează încercările:

8. Persoane participante la prelevare (din partea unităţii controlate):

 

Semnături

 

IRC/IJC ……………………………..

Din partea unităţii controlate:

………………………..

Inspector în construcţii

 

 

ACTE ALE AUTORITĂTII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii QUALITY ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130» în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară» aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnată în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 4 februarie 2015, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea QUALITY ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Arad, str. Liviu Rebreanu nr. 10, ap. 1A, judeţul Arad, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu numărul J2/350/22.02.2005, cod unic de înregistrare 17269144/23.02.2005, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare sub nr. RBK-267/10.03.2005, a constatat următoarele:

1. Societatea, prin reprezentantul său legal, nu a pus la dispoziţia echipei de control un spaţiu adecvat în vederea efectuării controlului şi nici registre, înregistrări contabile care să evidenţieze şi să explice operaţiunile efectuate în timpul desfăşurării activităţii, incluzând informaţii asupra contractelor de asigurare şi/sau de reasigurare încheiate şi asupra înţelegerilor cu asigurătorii şi/sau cu reasiguratorii.

Au fost astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. e) şi ale art. 381 alin. (12) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. g) şi k) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

2. La sediul social al societăţii nu există niciun angajat în cadrul programului zilnic de lucru.

Au fost astfel încălcate prevederile art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi k), precum şi ale art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea QUALITY ASIG - BROKER DE ASIGURÂRE - S.R.L., cu sediul social în Arad, Str. Liviu Rebreanu nr. 10, ap. 1A, judeţul Arad, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu numărul J2/350/22.02.2005, cod unic de înregistrare 17269144/23,02.2005, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare sub nr. RBK-267/10.03.2005, cu interzicerea temporară a exercitării activităţii până la data la care vor fi create condiţiile desfăşurării acţiunii de control.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activităţii de intermediere, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare

(2) Brokerul de asigurare are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi interzicerea temporară a exercitării activităţii de intermediere în asigurări, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. - Reluarea activităţii Societăţii QUALITY ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. se dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Art. 4. - (1) împotriva prezentei decizii, Societatea QUALITY ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, măsura dispusă, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 11 mai 2015.

Nr. 908.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.