MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 343/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 343         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 19 mai 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

107. - Lege pentru modificarea şi completarea art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române

 

465. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române

 

474. - Decret pentru numirea în funcţie a procurorului-şef al Direcţiei de Investigare a infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

336. - Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 4 şi 5 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

 

338. - Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj a unor imobile aflate în domeniul public al statului

 

339. - Hotărâre pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            3.805. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Bel Sorriso” din localitatea Voluntari de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară “Bel Sorriso” din localitatea Voluntari

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANICIARĂ

 

            1. - Instrucţiune pentru modificarea Instrucţiunii Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2014 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Articolul 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 25 aprilie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Autoritatea teritorială de ordine publică este constituită din şeful Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti sau al inspectoratului de poliţie judeţean, un reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor, subprefect, 6 consilieri desemnaţi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, respectiv de consiliul judeţean, 3 reprezentanţi ai comunităţii desemnaţi de primarul general al municipiului Bucureşti, respectiv de preşedintele consiliului judeţean, şeful Direcţiei generale de jandarmi a municipiului Bucureşti sau al inspectoratului judeţean, şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti sau şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean şi, după caz, şeful poliţiei locale din municipiul reşedinţă de judeţ.”

2. După alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:

“(21) Participarea şefului Direcţiei generale de jandarmi a municipiului Bucureşti sau al inspectoratului de jandarmi judeţean şi a şefului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti sau a şefului inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean în autoritatea teritorială de ordine publică se realizează în legătură cu activităţile desfăşurate de aceste instituţii în calitate de forţe de sprijin care participă la planificarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice sub conducerea Poliţiei Române.

(22) Aspectele referitoare la activităţile desfăşurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne şi cete ale poliţiei locale în pianul menţinerii ordinii şi siguranţei publice se prezintă integrat prin intermediul Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti sau inspectoratului de poliţie judeţean.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale ari. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 14 mai 2015.

Nr. 107.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 13 mai 2015.

Nr. 465.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru numirea în funcţie a procurorului-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului justiţiei şi avizul favorabil al Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Daniel-Constantin Horodniceanu se numeşte în funcţia de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism pe o perioadă de 3 ani.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 19 mai 2015.

Nr. 474.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexelor nr. 4 şi 5 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 84 din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexele nr. 4 şi 5 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 28 iunie 2011, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 4 litera A punctul A.3, al doilea paragraf va avea următorul cuprins:

“Incertitudinea pentru modelare se defineşte ca fiind deviaţia maximă a nivelurilor de concentraţie măsurate şi calculate pe perioada asociată valorii-limită corespunzătoare sau valorii-ţintă, în cazul ozonului, pentru 90% din punctele individuale de monitorizare, fără a lua în considerare ordinea evenimentelor.”

2. La anexa nr. 5 litera A punctul A.3, al doilea paragraf va avea următorul cuprins:

“De asemenea, pot fi luaţi în considerare următorii factori:

a) sursele de interferenţă;

b) securitatea;

c) accesul;

d) disponibilitatea energiei electrice şi a comunicaţiilor telefonice;

e) vizibilitatea amplasamentului în raport cu împrejurimile sale;

f) siguranţa publicului şi a operatorilor;

g) oportunitatea amplasării mai multor puncte de prelevare pentru mai mulţi poluanţi în acelaşi loc;

h) planurile de urbanism.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 mai 2015.

Nr. 336.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj a unor imobile aflate în domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 863 lit. d) şi art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj a unor imobile aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 mai 2015.

Nr. 338.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi care se dau în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj

 

Cod de clasificaţie

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică care administrează imobilul

Temeiul legal

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Denumirea imobilului

Valoarea de inventar

(lei)

Număr de înregistrare în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului

8.19.01

Comuna Şimişna nr. 400/A,

judeţul Sălaj

Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj

(CUI 4291751)

Contract de vânzare-cumpărare nr. 12.575/2006

teren intravilan, casă şi anexe gospodăreşti - 250 mp teren intravilan - 504 mp

CF 1729

30-74

199.161,26

Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie nr. de înregistrare în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public  al statului.

8.19.01

Comuna Boghiş nr. 172,

judeţul Sălaj

Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj

(CUI 4291751)

Contract de vânzare-cumpărare nr. 12.576/2006

teren - 4627 mp

casă

CF 50331

30-75

102.830,85

Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie nr. de înregistrare în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public  al statului.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea a unui imobil având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 mai 2015.

Nr. 339.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi care se dă în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea

 

Nr. MFP

 

 

Denumirea

imobilului

 

 

Codul de

clasificaţie

 

 

Dalele de identificare

Anul dobândirii dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

 

 

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Descrierea tehnica (pe scurt)

Vecinătăţi (după cai, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ folosinţă/ concesiune

Concesiune/

închiriat/

Dat cu titlu gratuit

Tipul bunului

Ministerul Finanţelor Publice va atribui un număr nou.

Sediul administrativ al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea

8.29.08

Sediu administrativ

Construcţie D+P+2E

Suprafaţă construită = 392 mp

Suprafaţă desfăşurată = 1,755 mp

Suprafaţa utilă = 745,70 mp

Pe latura nordică - S.C. Dyonisos - SA, drum

Pe latura estică - str. Cuza Vodă

Pe latura sudică - Stadionul 23 August, ITCSMS Vrancea

Pe latura vestică – S.C. Comind Thomas - S.R.L

Municipiul Focşani,

str. Cuza Vodă nr. 69,

judeţul Vrancea

 

2004

 

2.480.746

958.346

 

 

 

Hotărârea Guvernului nr. 590/2001

Temeiul legal invocat are în vedere actul normativ în baza căruia a fost

preluat imobilul care la data respectivă era în stadiul de investiţie în curs, partea ce revenea

O.C.P.I. Vrancea fiind finalizată de acesta conform procesul ui-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

nr. 1/31.12.2004

Administrarea A.N.C.P.I.

CUI 9051601

Pentru O.C.P.I. Vrancea

 

Imobil

Teren

Suprafaţă = 3.922 mp total, din care: 3438,10 mp liber de construcţii

Nr. cadastral 56433-C1,56433

Nr. carte funciară 56433-01,56433

1.522.400

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Bel Sorriso” din localitatea Voluntari de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară “Bel Sorriso” din localitatea Voluntari

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.528/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Bel Sorriso” din localitatea Voluntari,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.359/2012*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Societăţii Comerciale Grădiniţă - After-School “Bel Sorriso” - S.R.L. din localitatea Voluntari pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară “Bei Sorriso” din localitatea Voluntari,

având în vedere prevederile ari 232, art. 233 alin. (1), art. 234 şi 235 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Bel Sorriso”, cu sediul în localitatea Voluntari, str. Erou Mircea Marinescu nr. 45, judeţul Ilfov, de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară “Bel Sorriso”, cu sediul în localitatea Voluntari, str. Erou Mircea Marinescu nr. 45, judeţul Ilfov, persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ.

Art. 2. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară “Bel Sorriso” din localitatea Voluntari, autorizată să funcţioneze provizoriu potrivit prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.359/2012 pentru nivelul de învăţământ “primar”, preia toate drepturile şi obligaţiile unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Bel Sorriso” din localitatea Voluntari, acreditata potrivit prevederilor Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.528/2015 pentru nivelul de învăţământ “preşcolar”.

(2) începând cu data publicării prezentului ordin, unitatea de învăţământ preuniversitar particular menţionată la alin. (1) va funcţiona cu nivelurile de învăţământ “preşcolar”, autorizat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2.191/2007**), respectiv acreditat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.528/2015, şi “primar”, autorizat prin Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.359/2012.

Art. 3. - (1) Patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Bel Sorriso” din localitatea Voluntari este preluat de unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară “Bel Sorriso” din localitatea Voluntari, pe bază de protocol de predare-primire.

(2) în cazul desfiinţării unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară “Bel Sorriso” din localitatea Voluntari, patrimoniul acestei unităţi de învăţământ revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Bel Sorriso” din localitatea Voluntari este preluat de unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară “Bel Sorriso” din localitatea Voluntari, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 5. - Societatea Comercială Grădiniţă - After-School “Bel Sorriso” - S.R.L. din localitatea Voluntari, unităţile de învăţământ preuniversitar particular menţionate la art. 1, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 mai 2015.

Nr. 3.805.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.359/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

**) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2.191/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

INSTRUCŢIUNE

pentru modificarea Instrucţiunii Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2014 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

 

Potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 25 februarie 2015,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta instrucţiune.

Art. I. - Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2014 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 8 august 2014, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) începând cu data de 1 ianuarie 2016, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF - SIIF, respectiv societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de administrare a investiţiilor, organismele de plasament colectiv, depozitarii centrali, casele de compensare/contrapărţi centrale, operatorii de piaţă/sistem şi Fondul de Compensare a Investitorilor, denumite în continuare entităţi, vor ţine evidenţa contabilă în conformitate cu Standardele internaţionale de raportare financiară, adoptate potrivit procedurii prevăzute de art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate, denumite în continuare IFRS.

(2) Entităţile menţionate la alin. (1) vor organiza şi vor conduce contabilitatea, începând cu data de 1 ianuarie 2016, conform prevederilor IFRS, ale dispoziţiilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale reglementărilor contabile emise de ASF - SIIF pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei instrucţiuni, precum şi ale altor dispoziţii legale aplicabile.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) începând cu exerciţiul financiar al anului 2016, entităţile menţionate la art. 2 alin. (1) vor întocmi şi vor publica potrivit legii situaţiile financiare anuale individuale şi consolidate în conformitate cu IFRS, în moneda naţională şi în limba română.

(2) Pentru exerciţiul financiar al anului 2015, entităţile menţionate la art. 2 alin. (1) vor organiza evidenţa contabilă în baza prevederilor Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2011.

(3) Situaţiile financiare anuale individuale aferente exerciţiului financiar al anului 2015 se întocmesc în baza IFRS prin retratarea informaţiilor din contabilitatea organizată în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2011, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2011.

(4) Pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retratării prevăzute la alin. (3) se utilizează conturile cuprinse în Planul de conturi prevăzut în Reglementările contabile emise de ASF- SIIF pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei instrucţiuni.”

3. La articolul 5, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:

“(2) Persoanele menţionate la alin. (1) răspund potrivit responsabilităţilor şi competenţelor alocate în cadrul entităţii pentru transpunerea soldurilor conturilor contabile, inclusiv retratările şi reclasificările corespunzătoare, după caz. Răspunderea persoanelor prevăzute la alin. (1) va viza şi asigurarea exactităţii şi realităţii datelor care sunt prelucrate, respectiv înscrise în situaţiile financiare anuale individuale.

(3) Entităţile menţionate la art. 2 alin, (1) vor întocmi un document care să reflecte rezultatele retratării, cu explicaţiile necesare privind natura acestora, inclusiv modul de transpunere a sumelor cuprinse în conturile prevăzute prin reglementările menţionate la art. 3 alin. (3).”

4. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

,,(2) începând cu 1 ianuarie 2016, prevederile regulamentului menţionat la art. 3 alin. (2), ale Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2011, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei instrucţiuni nu vor mai fi aplicabile entităţilor menţionate la art. 2 alin. (1).”

Art. II. - Prezenta instrucţiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pe site-ul acesteia şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 12 mai 2015.

Nr. 1.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.