MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 351/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 351         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 21 mai 2015

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 93 din 3 martie 2015 referitoare ta excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. d) şi g) şi art. 91 alin. (1), (3), (4), (5) şi (6) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, precum şi ale art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            318. - Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”, ca institut naţional de cercetare-dezvoltare

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

            49. - Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 477 A din 26 noiembrie 2014 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă, pronunţată în Dosarul nr. 4 728/2/2014

 

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 93

din 3 martie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. d) şi g) şi art. 91 alin. (1), (3), (4), (5) şi (6) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, precum şi ale art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Simina Popescu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. d) şi g) şi art. 91 alin. (1), (3), (4), (5) şi (6) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, precum şi ale art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, excepţie ridicată de Ştefan Benonie în Dosarul nr. 1.484/46/2013 al Curţii de Apel Piteşti - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului nr. 564D/2014 al Curţii Constituţionale.

2. La apelul nominal răspunde partea Agenţia Naţională de Integritate, prin Dragoş Vaida, şef serviciu în cadrul Direcţiei generale juridice a Agenţiei Naţionale de Integritate, cu delegaţie depusă la dosar. Lipseşte autorul excepţiei. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 1.026D/2014, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. d) şi g) şi art. 91 alin. (1), (3), (4), (5) şi (6) din Legea nr. 161/2003, precum şi ale art. 25 alin. (2), (3) şi (4) din Legea nr. 176/2010, excepţie ridicată de Florin Maria în Dosarul nr. 1.105/46/2013 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal.

4. La apelul nominal răspund autorul excepţiei, Florin Maria, personal şi asistat de avocat Daniela Nicoleta Andronescu, cu împuternicire avocaţială depusă la dosar, şi partea Agenţia Naţională de Integritate, prin Dragoş Vaida, şef serviciu în cadrul Direcţiei generale juridice a Agenţiei Naţionale de Integritate, cu delegaţie depusă la dosar.

5. Având în vedere obiectul identic al excepţiilor de neconstituţionalitate, Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor.

6. Autorul excepţiei Florin Maria şi reprezentantul Agenţiei Naţionale de Integritate sunt de acord cu măsura conexării cauzelor.

7. Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexării dosarelor.

8. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea Dosarului nr. 1.026D/2014 la Dosarul nr. 564D/2014, care a fost primul înregistrat.

9. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul avocatului autorului excepţiei prezent, care solicită admiterea criticii de neconstituţionalitate, sens în care susţine că prevederile criticate cuprinse în Legea nr. 161/2003, lege anterioară revizuirii Constituţiei, adaugă la aceasta, prin instituirea unor incompatibilităţi în cazul funcţiilor de primar sau consilier local. Or, Constituţia nu prevede asemenea incompatibilităţi pentru funcţiile publice menţionate şi nici posibilitatea încetării mandatului, în cazul stării de incompatibilitate. Ca urmare, contrar dispoziţiilor art. 121,122, art. 150-156 din Constituţie şi regulii ierarhiei actelor normative, are loc completarea Constituţiei printr-un act normativ cu forţă juridică inferioară Legii fundamentale. Invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.414 din 4 noiembrie 2009 şi Recomandarea Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei nr. R (2000) 10 privind codurile de conduită pentru funcţionarii publici. De asemenea, susţine că prevederile art. 25 din Legea nr. 176/2010 sunt lipsite de previzibilitate, accesibilitate şi unicitate, având în vedere, în esenţă, contradictorialitatea existentă între alineatele acestui articol, care evidenţiază lipsa de proporţionalitate între regimul juridic aplicabil faptelor care constituie incompatibilitate şi celor care reprezintă conflict de interese. În acelaşi timp, reglementarea criticată instituie un regim juridic mai sever în comparaţie cu cel aplicabil faptelor penale.

10. Reprezentantul Agenţiei Naţionale de integritate solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care precizează că prevederile de lege criticate reprezintă aplicarea dispoziţiilor art. 16 alin. (3) din Constituţie, potrivit cărora ocuparea funcţiilor publice are loc în condiţiile legii. În acelaşi timp, stabilirea prin lege a unor incompatibilităţi pentru funcţia de primar nu constituie o condiţie de eligibilitate şi nu are în vedere restrângerea dreptului de a fi ales. Chiar dacă Legea fundamentală nu prevede în mod expres incompatibilităţi pentru anumite funcţii, aceasta nu poate duce la concluzia că legiuitorul, în aplicarea normelor constituţionale, nu le poate institui. Referitor la critica de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 din Legea nr. 176/2010, solicită, de asemenea, respingerea acesteia, invocând jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, spre exemplu deciziile nr. 203, nr. 204, nr. 207 şi nr. 210 din 29 aprilie 2013.

11. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale. Precizează că înseşi dispoziţiile constituţionale ale art. 121 alin. (2) fac trimitere la un act normativ de nivel infraconstituţional, astfel încât este permisă stabilirea prin lege a unor incompatibilităţi pentru funcţiile de primar şi consilier local. Referitor la dispoziţiile art. 25 din Legea nr. 176/2010, arată că acestea, stabilind elementele constitutive ale abaterilor disciplinare, conţin norme de trimitere în ceea ce priveşte sancţiunile aplicabile în caz de incompatibilitate sau conflict de interese, fără a manifesta deficienţe sub aspectul previzibilităţii. În fine, arată că raţionamentul din Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.414 din 4 noiembrie 2009 nu poate fi aplicat mutatis mutandis în cauzele de faţă, de vreme ce acesta are în vedere mandatele de nivel constituţional, nu infraconstituţional, cum sunt cele ale primarilor sau ale consilierilor locali.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:

12. Prin încheierea din 27 mai 2014, pronunţată în Dosarul nr. 1.484/46/2013, Curtea de Apel Piteşti - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. d) şi g) şi art. 91 alin. (1), (3), (4), (5) şi (6) din Legea nr. 161/2003, precum şi ale art. 25 din Legea nr. 176/2010. Excepţia a fost ridicată de Ştefan Benonie într-o cauză având ca obiect contestaţia formulată împotriva unui raport de evaluare întocmit de Agenţia Naţională de Integritate privind existenţa stării de incompatibilitate.

13. Prin încheierea din 26 septembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 1.105/46/2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. d) şi g) şi art. 91 alin. (1), (3), (4), (5) şi (6) din Legea nr. 161/2003, precum şi ale art. 25 alin. (2), (3) şi (4) din Legea nr. 176/2010. Excepţia a fost ridicată de Florin Maria cu ocazia soluţionării recursului declarat împotriva Sentinţei civile nr. I38/F-CONT din 29 mai 2013, pronunţată de Curtea de Apel Piteşti -, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal într-o cauză având ca obiect contestaţia formulată împotriva unui raport de evaluare întocmit de Agenţia Naţională de Integritate privind existenţa stării de incompatibilitate.

14. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţă, că, spre deosebire de alte funcţii publice reglementate prin Constituţie, pentru funcţia de primar şi pentru cea de membru al consiliului local sau judeţean, Legea fundamentală nu a stabilit incompatibilităţi sau cazuri de încetare a mandatului înainte de termen. Din acest motiv, pentru această categorie de persoane, nu se pot stabili prin lege astfel de limitări. Or, contrar Constituţiei, Legea nr. 161/2003 prevede în art. 87 şi art. 91 incompatibilităţi le pentru “aleşii locali”, sintagma care include primarii şi consilierii locali şi judeţeni. S-a realizat astfel o completare a dispoziţiilor constituţionale, atât prin art. 87 şi art. 91 din Legea nr. 161/2003, cât şi prin art. 1 din Legea nr. 176/2010, deşi, prin Decizia nr. 1.414 din 4 noiembrie 2009, Curtea Constituţională a indicat diferenţa dintre funcţiile nominalizate prin Constituţie pentru care nu se pot stabili limitări prin lege organică şi restul funcţiilor, pentru care se pot extinde incompatibilităţi le, dacă prin Constituţie s-a stabilit clar acest lucru, aşa cum este cazul membrilor Guvernului, deputaţilor şi altor funcţii care nu sunt prevăzute de Constituţie.

15. Insuficienta reglementare a instituţiei incompatibilităţi lor generează arbitrar şi lipsă de previzibilitate. Nicio lege în vigoare nu defineşte propriu-zis instituţia incompatibilităţii, ceea ce generează o incertitudine juridică, lipsă de claritate şi de coerenţă în legislaţia aplicabilă, precum şi interpretări diferite. În aceste condiţii, încetarea mandatului unui primar încalcă principiul supremaţiei interesului public, deoarece, conform art. 91 din Legea nr. 161/2003, încetarea mandatului primarului în caz de incompatibilitate duce la organizarea de noi alegeri, cu cheltuieli majore.

16. În raport cu dispoziţiile art. 121 alin. (1) din Constituţie, prin care este reglementată funcţia de primar, prevederile Legii nr. 161/2003, care se referă la incompatibilităţi pentru primari şi la modul de încetare a mandatului primarului, ca urmare a incompatibilităţii, fie trebuie anulate, conform art. 154 din Constituţie, fie declarate neconstituţionale, împreună cu prevederile art. 1 din Legea nr. 176/2010, în raport cu dispoziţiile art. 150 din Constituţie, pentru că se completează dispoziţiile art. 121 alin. (1) din Constituţie. Cu alte cuvinte, prin art. 91 din Legea nr. 161/2003 se reglementează o nouă modalitate de încetare a mandatului primarului, adăugându-se din nou la dispoziţiile Constituţiei, cu încălcarea art. 150.

17. De asemenea, invocă neconstituţionalitatea art. 25 din Legea nr. 176/2010, prin care se completează Legea fundamentală, cu încălcarea art. 150, art. 16 alin. (3), art. 37 alin. (2) şi art. 121 din Constituţie, dar şi insuficienta reglementare şi contradictorialitatea dintre alineatele art. 25 din Legea nr. 176/2010, pe de o parte, şi art. 87 şi 91 din Legea nr. 161/2003, pe de altă parte. Astfel, specifică faptul că încălcarea regimului incompatibilităţilor constituie abatere disciplinară ce atrage sancţiuni disciplinare, care nu pot fi mustrarea sau avertismentul. Orice altă sancţiune, care nu este neapărat eliberarea din funcţie, este posibilă. În aceste condiţii, se impune stabilirea cu precizie a acestor sancţiuni, a aplicabilităţii lor, a termenelor în care se pot cerceta şi, ulterior, dispune şi de către cine pot fi aplicate.

18. Din interpretarea art. 25 alin. (1), (3) şi (4) rezultă faptul că Legea nr. 176/2010 se completează cu prevederile Codului muncii şi ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, dar nu se menţionează care dintre acestea are prioritate de aplicare în ceea ce priveşte termenele în care se pot face evaluări legate de abaterile disciplinare şi condiţiile în care intervine interdicţia ocupării aceleiaşi funcţii. Se încalcă principiul proporţionalităţii dintre sancţiunile administrative şi cele penale din punctul de vedere al termenului de prescripţie al sancţiunii aplicabile, ca urmare a stabilirii răspunderii generate de incompatibilitate şi conflictul de interese, dar şi din punctul de vedere al duratei pedepselor complementare (interdicţia ocupării aceleiaşi funcţii).

19. Din cele de mai sus rezultă fără dubiu lipsa de coerenţă, insuficienta reglementare şi coroborare dintre actele normative, dar şi dintre răspunderea în domeniul penalului şi răspunderea în domeniul administrativului, ceea ce creează confuzii şi imprecizie de natură să afecteze dreptul la un proces echitabil şi dreptul de apărare.

20. Curtea de Apel Piteşti - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal consideră că prevederile de lege ce fac obiectul excepţiei de neconstituţionalitate sunt constituţionale.

21. Înalta Curte de Casaţie ŞI Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece prevederile de lege criticate nu contravin dispoziţiilor constituţionale invocate.

22. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

23. Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 87 alin. (1) lit. d) şi g) şi art. 91 alin. (1), (3), (4), (5) şi (6) din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 25 din Legea nr. 176/2010 sunt constituţionale, sens în care invocă deciziile Curţii Constituţionale nr. 1.076 din 14 iulie 2011, nr. 311 din 13 iunie 2013, nr. 396 din 1 octombrie 2013 şi nr. 481 din 21 noiembrie 2013. Apreciază că, în deplin acord cu prevederile constituţionale ale art. 16 alin. (3), potrivit cărora funcţiile şi demnităţile publice pot fi ocupate în condiţiile legii, încetarea mandatului intervine în temeiul legii, în situaţia în care alesul local aflat în stare de incompatibilitate nu renunţă la una dintre cele două funcţii incompatibile, în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcţie. Referitor la dispoziţiile art. 37 alin. (2), art. 121 şi ari. 150-156 din Constituţie, constată că acestea nu au incidenţă în cauzele de faţă.

24. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorii-raportori, susţinerile părţilor prezente, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

25. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

26. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie art. 87 alin. (1) lit. d) şi g) şi art. 91 alin. (1), (3), (4), (5) şi (6) din Legea nr. 161/2003 privind unele, măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, precum şi art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 2 septembrie 2010. Potrivit art. 77 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, “Ori de câte ori prin legi şi prin alte acte normative se face trimitere la Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale ori la «societatea comercială/societăţile comerciale», după caz, trimiterea se consideră a ti făcută la Legea societăţilor nr. 31/1990 ori, după caz, la «societatea/societăţile reglementată/reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare».”

Textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 87 alin. (1) lit. d) şi g) din Legea nr. 161/2003: “Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu: [...]

d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice; [...]

g) calitatea de comerciant persoană fizică;”;

- Art. 91 alin. (1), (3), (4), (5) şi (6) din Legea nr. 161/2003: “(1) Starea de incompatibilitate intervine numai după validarea mandatului, iar în cazul prevăzut la art. 88 alin. (2), după validarea celui de-al doilea mandat, respectiv după numirea sau angajarea alesului local, ulterior validării mandatului, într-o funcţie incompatibilă cu cea de ales local. [...]

(3) Alesul local poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi numit sau ales în funcţia care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcţie. Alesul local care devine incompatibil prin aplicarea prevederilor prezentei secţiuni este obligat să demisioneze din una dintre funcţiile incompatibile în cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(4) în situaţia în care alesul local aflat în stare de incompatibilitate nu renunţă la una dintre cele două funcţii incompatibile în termenul prevăzut la alin. (3), prefectul va emite un ordin prin care constată încetarea de drept a mandatului de ales local la data împlinirii termenului de 15 zile sau, după caz, 60 de zile, la propunerea secretarului unităţii administrativ-teritoriale. Orice persoană poate sesiza secretarul unităţii administrativ-teritoriale.

(5) Ordinul emis de prefect potrivit alin. (4) poate fi atacat la instanţa de contencios administrativ competentă.

(6) în cazul primarilor, prefectul va propune Guvernului stabilirea datei pentru alegerea unui nou primar, iar în cazul consilierilor locali şi consilierilor judeţeni, se va proceda la validarea mandatului unui supleant, potrivit prevederilor Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,”;

- Art. 25 din Legea nr. 176/2010: “(1) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat că a emis un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţi, funcţiei sau activităţii respective, în măsura în care prevederile prezentei legi nu derogă de la aceasta şi dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni.

(2) Persoana eliberată sau destituită din funcţie potrivit prevederilor alin, (1) sau faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică ce face obiectul prevederilor prezentei legi, cu excepţia celor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului. În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcţie sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicţia de 3 ani operează potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti de confirmare a existenţei unui conflict de interese sau a unei stări de incompatibilitate.

(3) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate sau de conflict de interese constituie temei pentru eliberarea din funcţie ori, după caz, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective.

(4) Prin derogare de la dispoziţiile legilor speciale care reglementează răspunderea disciplinară, sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate ca urmare a săvârşirii unor abateri dintre cele cuprinse În prezenta lege nu pot consta în mustrare sau avertisment.”

27. În opinia autorilor excepţiei, prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 16 alin. (3) privind ocuparea funcţiilor şi demnităţilor publice, art. 21 alin, (3) privind dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzei într-un termen rezonabil, art. 37 alin. (2) privind dreptul de a fi ales, art. 121- Autorităţi comunale şi orăşeneşti, art. 150-152 privind revizuirea Constituţiei şi art. 153-156 privind dispoziţii finale şi tranzitorii.

28. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine Că dispoziţiile art. 87 alin. (1)lit. d)din Legea nr. 161/2003 au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate în raport cu critici similare, Curtea constatând, prin Decizia nr. 225 din 15 februarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 28 aprilie 2011, şi Decizia nr. 309 din 5 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 4 august 2014, că acestea sunt constituţionale. Pentru a pronunţa această soluţie, Curtea a statuat că incompatibilitatea stabilită prin aceste dispoziţii legale reprezintă o măsură necesară pentru asigurarea transparenţei în exercitarea funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, precum şi pentru prevenirea şi combaterea corupţiei, măsură ce are ca scop garantarea exercitării cu imparţialitate a funcţiilor publice.

29. Referitor la prevederile art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003, prin Decizia nr. 396 din 1 octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 19 noiembrie 2013, Curtea Constituţională a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a acestora, în raport cu criticile formulate. Cu acel prilej, Curtea a constatat că dispoziţiile art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003, stabilind incompatibilitatea dintre funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului judeţean şi calitatea acestuia de comerciant persoană fizică, instituie o garanţie a exercitării funcţiei publice în condiţii de imparţialitate şi transparenţă decizională, obiectiv ce urmăreşte protejarea interesului public constând în apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

30. De asemenea, prin Decizia nr. 1.076 din 14 iulie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 26 august 2011, Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (1), (3) şi (4) din Legea nr. 161/2003, iar prin Decizia nr. 9 din 10 ianuarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 17 februarie 2006, Decizia nr. 326 din 18 aprilie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 12 mai 2006, Decizia nr. 631 din 3 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 7 noiembrie 2006, şi Decizia nr. 398 din 24 aprilie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 21 mai 2007, Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003. Curtea a constatat că incompatibilitatea consilierilor locali şi judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale de a încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective a fost instituită de legiuitor ţinând cont de necesitatea prevenirii conflictelor de interese ale aleşilor locali. Astfel, dispoziţiile de lege criticate dau expresie principiilor care stau la baza acestei preveniri, şi anume: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public, astfel cum rezultă din prevederile art. 71 din Legea nr. 161/2003.

31. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, atât considerentele, cât şi soluţia deciziilor invocate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

32. Distinct de acestea, Curtea reţine că prevederile legale supuse controlului de constituţionalitate, stabilind cu claritate incompatibilităţi specifice aleşilor locali, dau expresie voinţei legiuitorului, care a apreciat că funcţiile publice care obligă la transparenţa modului de utilizare şi administrare a fondurilor publice sunt incompatibile cu funcţiile private, specifice mediului de afaceri, întrucât cumularea acestora ar putea duce la atingerea interesului public şi a încrederii cetăţenilor în autorităţile administraţiei publice.

33. În acelaşi timp, Curtea reţine că instituirea prin lege a unor incompatibilităţi privind aleşii locali nu încalcă dispoziţiile constituţionale privind autorităţile comunale şi orăşeneşti, care, prin art. 121 alin. (2), stabilesc că primarii şi consiliile locale funcţionează în condiţiile legii. De asemenea, potrivit art. 16 alin. (3) din Constituţie, demnităţile şi funcţiile publice se exercită în condiţiile legii, astfel încât activitatea primarilor şi a consilierilor locali trebuie să se circumscrie regulilor pe care, în aplicarea normelor constituţionale, legiuitorul Ie-a edictat, în vederea creării cadrului de funcţionare a acestora, fără ca aceasta să aibă semnificaţia completării Legii fundamentale. De altfel, potrivit art. 80 din Legea nr. 161/2003, „Incompatibilităţile privind demnităţile publice şi funcţiile publice sunt cele reglementate de Constituţie, de legea aplicabilă autorităţii sau instituţiei publice în care persoanele ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică îşi desfăşoară activitatea, precum şi de dispoziţiile prezentului titlu.”

34. Cu privire la criticile aduse art. 25 din Legea nr. 176/2010, Curtea, prin Decizia nr. 418 din 3 iulie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 30 iulie 2014, soluţionând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010, cu raportare la prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (5) şi art. 16, a constatat că dispoziţiile art. 25 alin. (2) teza a două din Legea nr. 176/2010 sunt constituţionale în măsura în care sintagma “aceeaşi funcţie” se referă la toate funcţiile eligibile prevăzute de art. 1 din aceeaşi lege. Însă, în prezenta cauză, prevederile art. 25 din Legea nr. 176/2010 sunt criticate din altă perspectivă, autorii excepţiei neinvocând neconstituţionalitatea sintagmei “aceeaşi funcţie” cuprinse de aceste norme.

35. Astfel, Curtea reţine că, în jurisprudenţa sa (a se vedea Decizia nr. 481 din 21 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 4 februarie 2014, Decizia nr. 483 din 21 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 31 ianuarie 2014, şi Decizia nr. 638 din 11 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 19 ianuarie 2015), a statuat că prevederile art. 25 din Legea nr. 176/2010 se integrează scopului legii, anume asigurarea integrităţii şi transparenţei în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale, şi nu contravin normelor constituţionale privind dreptul de a fi ales şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.

36. Referitor la prevederile art. 91 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 161/2003, Curtea observă că autorii excepţiei nu arată în ce mod aceste norme încalcă dispoziţiile constituţionale invocate.

În jurisprudenţa sa, Curtea a statuat cu valoare de principiu că o excepţie este inadmisibilă în cazul în care autorul se mărgineşte la a invoca în susţinerea acesteia o dispoziţie constituţională, precum şi o afirmaţie cu caracter absolut generic (a se vedea Decizia nr. 143 din 25 februarie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 15 martie 2010).

37. Prin urmare, Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 91 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 161/2003 nu este motivată, fiind contrară art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, potrivit căruia “Sesizările trebuie făcute în formă scrisă şi motivate”, astfel că aceasta urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

38. În fine, Curtea constată că invocarea dispoziţiilor art. 21 alin. (3) şi art. 150-156 din Constituţie nu are relevanţă pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate, iar susţinerile privind înţelegerea conţinutului normelor juridice criticate prin corelare cu alte dispoziţii legale vizează interpretarea şi aplicarea legilor în cauzele deduse judecăţii, operaţiuni care excedează controlului de constituţionalitate. În aceste condiţii, Curtea reţine că stabilirea în concret a stării de incompatibilitate în cazul aleşilor locali revine instanţei judecătoreşti, care, cu prilejul soluţionării acţiunii formulate împotriva raportului de evaluare întocmit de Agenţia Naţională de Integritate, analizează particularităţile fiecărei speţe, în lumina dispoziţiilor legale cu incidenţă în materie, astfel încât soluţia dispusă să corespundă scopului de asigurare a imparţialităţii, protejare a interesului social şi evitare a conflictului de interese.

39. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ştefan Benonie în Dosarul nr. 1.484/46/2013 al Curţii de Apel Piteşti - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi de Florin Maria în Dosarul nr. 1.105/46/2013 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi constată că prevederile art. 87 alin. (1) lit. d) şi g) şi art. 91 alin. (1), (3) şi (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, precum şi ale art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

2. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 91 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 161/2003, excepţie ridicată de aceiaşi autori în aceleaşi dosare ale aceloraşi instanţe judecătoreşti.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Piteşti - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 3 martie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Simina Popescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”, ca institut naţional de cercetare-dezvoltare

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 alin. (1) şi (2), art. 18 alin. (1) şi art. 19 alin. (1)şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiinţează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”, denumit în continuare institut naţional, persoană juridică de drept public care îşi desfăşoară activitatea în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (ANCSI), organ de specialitate, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, prin reorganizarea Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice - CAS Bucureşti.

(2) Institutul naţional are sediul central în localitatea Voluntari, judeţul Ilfov, Bulevardul Eroilor nr. 128 şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează amortismente şi organizează şi conduce contabilitatea potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementărilor contabile aplicabile.

Art. 2. - (1) Institutul naţional îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Institutul naţional se înregistrează la registrul comerţului ca institut naţional de cercetare-dezvoltare pentru activităţile cuprinse în regulamentul său de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 1.

(3) Institutul naţional funcţionează ca unitate de drept public în cadrul sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional în domeniul silviculturii.

Art. 3. - Institutul naţional are în principal ca obiect de activitate:

a) cercetare fundamentală şi aplicativă, dezvoltare tehnologică în domeniul silviculturii;

b) elaborare de studii, strategii, prognoze şi reglementări tehnice şi economice de interes public şi naţional privind dezvoltarea şi amenajarea fondului forestier;

c) realizează inventarul forestier naţional, cadastrul funciar pentru îndeplinirea obiectivelor de gestionare durabilă şi valorificare raţională a resurselor fondului forestier naţional şi amenajarea pădurilor;

d) acordare de asistenţă tehnică, consultanţă şi alte servicii ştiinţifice şi tehnologice specializate în domeniul propriu de activitate;

e) formare şi specializare de personal în domeniul silviculturii şi amenajării fondului forestier;

f) desfăşoară activităţi comerciale şi de producţie conform regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.

Art. 4. - (1) Patrimoniul institutului naţional se constituie prin preluarea activului şi pasivului Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice - ICAS Bucureşti, conform datelor din situaţiile financiare la data de 30 iunie 2014.

(2) Patrimoniul institutului naţional stabilit pe baza situaţiilor financiare la data de 30 iunie 2014 este în valoare de 93.053,16 mii lei, din care imobilizări corporale şi necorporale în valoare de 58.452,50 mii lei şi active circulante în valoare de 30.370,08 mii lei.

(3) Elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice - ICAS Bucureşti se preiau, pe bază de protocol de predare-preluare, de către institutul naţional, în termen de 15 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, întocmindu-se situaţiile financiare la datele respective, conform reglementărilor contabile aplicabile.

Art. 5. - (1) Se actualizează datele privind denumirea, valoarea de inventar, codul de clasificaţie, descrierea tehnică şi adresa, după caz, pentru bunurile imobile proprietate publică a statului aflate în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA, conform datelor prevăzute în anexa nr. 2 - Datele de identificare ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA ale căror denumire, valoare de inventar, cod de clasificaţie, descriere tehnică şi adresă se modifică, după caz.

(2) Se aprobă transmiterea unor bunuri aflate în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA în administrarea institutului naţional, conform datelor prevăzute în anexa nr. 3 - Lista bunurilor aflate în patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”.

(3) Se aprobă transmiterea unor suprafeţe ale fondului forestier proprietate publică a statului din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA în administrarea institutului naţional, conform datelor prevăzute la pct. 4.1 din anexa nr. 4 - Suprafeţele fondului forestier proprietate publică a statului aflate în administrarea institutului naţional.

(4) Fondul forestier administrat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” este evidenţiat în anexa nr. 4 - Suprafeţele fondului forestier proprietate publică a statului aflate în administrarea institutului naţional, iar la pct. 4.2 sunt prezentate suprafeţele de teren administrate de subunităţile fără personalitate juridică din structura institutului naţional.

(5) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5 - Lista bunurilor proprietate publică a statului care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi care se dau în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”.

(6) În termen de 90 de zile, imobilul înscris la nr. crt. 20 din anexa nr. 5 - Lista bunurilor proprietate publică a statului care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi care se dau în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Amenajări Silvice “Marin Drăcea” va fi înscris în cartea funciară, urmând a fi actualizate datele de identificare ale acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

(7) Bunurile proprietate publică a statului, cu excepţia fondului forestier proprietate publică a statului aflat în administrarea institutului naţional, pot fi închiriate prin licitaţie publică, în condiţiile legii. Institutul naţional are dreptul să reţină o cotă-parte de 50% din sumele percepute din închirierea acestora, iar diferenţa de 50% se face venit la bugetul de stat.

(8) Bunurile aflate în patrimoniul Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice - ICAS Bucureşti trec în patrimoniul institutului naţional, cu acelaşi titlu.

Art. 6. - (1) Institutul naţional poate avea în structura sa subunităţi, cu sau fără personalitate juridică, staţiuni, secţii, ateliere, laboratoare de cercetare-dezvoltare, ocoale silvice experimentale şi baze experimentale, precum şi alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate.

(2) Subunităţile fără personalitate juridică din structura institutului naţional şi sediile acestora sunt prevăzute în anexa nr. 6 - Subunităţile fără personalitate juridică din structura Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”.

Art. 7. - (1) Finanţarea activităţii desfăşurate de institutul naţional se realizează, potrivit legislaţiei în vigoare, din venituri proprii, fonduri provenite din programe şi/sau cooperări europene şi internaţionale şi din alte surse atrase, potrivit legii.

(2) Institutul naţional poate fi sprijinit financiar de la bugetul de stat pentru realizarea unor investiţii, dotări cu aparatură, echipamente, instalaţii şi altele asemenea, respectându-se prevederile legale În vigoare.

(3) Institutul naţional poate beneficia de prevederile legislaţiei în vigoare privind facilităţile acordate de stat operatorilor economici din agricultură, industrie alimentară şi silvicultură.

Art. 8. - (1) Structura organizatorică a institutului naţional se aprobă prin ordin emis de către ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice, la propunerea Consiliului de administraţie, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare.

(2) Personalul Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice - ICAS Bucureşti se preia de către institutul naţional, fără concurs, cu aceleaşi drepturi salariale până la negocierea unui nou contract colectiv de muncă.

(3) Preluarea personalului se face în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Statutului personalului de cercetare-dezvoltare.

(4) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor legale şi prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli.

(5) Pentru activităţi cu caracter sezonier, institutul naţional poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată, cu persoane fizice sau juridice, în conformitate cu prevederile legale.

(6) Salariul de bază al directorului general se stabileşte prin ordin al conducătorului ministerului coordonator, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 9. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, institutul naţional se substituie în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din toate actele normative, contractele, convenţiile, înţelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile şi parteneriatele interne şi internaţionale, precum şi în toate litigiile în care Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice - ICAS Bucureşti este parte, precum şi cu privire la dreptul de proprietate asupra siglelor/mărcilor sub care acesta este cunoscut pe plan intern şi internaţional potrivit reglementărilor legale sau contractuale.

(2) Acreditările, certificările, atestatele şi autorizările dobândite de Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice - ICAS Bucureşti se menţin şi se transmit de drept institutului naţional.

Art. 10. - (1) Predarea-preluarea bunurilor proprietate publică a statului prevăzute la alin. (2) se face prin protocol încheiat între institutul naţional şi Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri institutul naţional va preda Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA, pe bază de protocol de predare-preluare, pentru perioada 1 ianuarie 2004 şi până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, baza de date privind fondul forestier proprietate publică a statului, inclusiv planurile topografice de bază în format digital şi amenajamentele silvice, în format analog, temele de cercetare şi proiectele finanţate de Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA, atât în format electronic, cât şi pe suport hârtie.

Art. 11. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pct. 1 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 16 martie 2009, se abrogă.

Art. 13. - Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor efectua modificarea în mod corespunzător a anexelor nr. 8 şi 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, conform datelor prevăzute în anexele nr. 2-5.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 6 mai 2015.

Nr. 318.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare şl funcţionare al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”, denumit în continuare institut naţional, funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează amortizări, organizează şi conduce contabilitatea potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementărilor contabile aplicabile.

(2) Institutul naţional îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prezentului regulament.

Art. 2. - (1) Institutul naţional are ca scop desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul specific de activitate, corespunzător hotărârii Guvernului de înfiinţare a acestuia.

(2) Activitatea principală a institutului naţional este cercetarea-dezvoltarea în alte ştiinţe naturale şi inginerie (cod CAEN7219).

(3) Institutului naţional desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare, realizează inventarul forestier naţional, cadastrul de specialitate, amenajarea pădurilor şi asigură gestionarea durabilă a fondului forestier pe care îl administrează.

(4) în cadrul obiectului său de activitate institutul naţional poate colabora şi la realizarea unor activităţi de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice şi de apărare naţională sau poate desfăşura şi alte activităţi conexe.

(5) Institutul naţional participă la elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniul specific, desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în strategia naţională de cercetare, constituie baze de competenţă ştiinţifică şi tehnologică, de expertiză, de perfecţionare a resurselor umane şi de documentare ştiinţifică şi tehnică.

 

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate

 

Art. 3. - (1) Obiectul de activitate al institutului naţional cuprinde, în principal:

A. Activităţi de cercetare-dezvoltare:

a) în cadrul Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare;

b) pentru realizarea planurilor sectoriale, a programelor-nucleu şi a altor programe naţionale;

c) în cadrul programelor internaţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare;

d)în cadrul programului de amenajare a pădurilor proprietate publică a statului;

e) alte activităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică;

B. Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare, desfăşurate în domeniul propriu de activitate, cu aprobarea ministerului coordonator şi, după caz, cu autorizarea instituţiilor abilitate, constând în:

a) participare la elaborarea strategiei domeniului;

b) formare şi specializare profesională;

c) participarea cu personal şi dotări la cursuri intensive de durată scurtă şi medie pentru personalul care activează în domeniu, în unităţi de stat şi private;

d) organizarea de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;

e) pregătire profesională în domeniul silviculturii, în cooperare cu instituţii de învăţământ de profil, la nivel universitar, postuniversitar şi doctorat;

f) consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate;

g) editare şi tipărire a publicaţiilor şi hărţilor de specialitate; h) prestări de servicii;

i) participare la realizarea transferului tehnologic aferent rezultatelor obţinute în activitatea de cercetare-dezvoltare;

j) execuţie de unicate şi serii mici, în cadrul activităţii de microproducţie, activităţi de producţie în baza experimentală proprie;

k) activităţi de comerţ interior şi de import-export aferente obiectului său de activitate;

l) activităţi operaţionale în domeniu;

m) monitorizarea integrată de fond şi de impact a stării de sănătate a pădurilor; institutul naţional este centru focal naţional pentru realizarea monitoringului sol-vegetaţie forestieră;

n) institutul naţional este autoritate desemnată pentru certificarea materialelor forestiere de reproducere destinate comerţului internaţional în conformitate cu regulile schemei OECD;

o) institutul naţional este centru focal naţional pentru conservarea resurselor genetice forestiere;

p) institutul naţional este autoritate ştiinţifică naţională desemnată pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea;

r) organizarea, perfecţionarea şi conducerea unei reţele naţionale de testare de pesticide şi ierbicide utilizate în silvicultură, conform legislaţiei în vigoare;

s) elaborarea de sinteze şi rapoarte pentru fundamentarea politicilor şi strategiilor în domeniul silvicultură;

ş) elaborarea Raportului naţional anual privind starea de sănătate a pădurilor din România;

t) elaborarea de studii de impact şi bilanţuri de mediu pentru activităţi economice cu impact asupra fondului forestier, în baza atestatelor eliberate conform legislaţiei în vigoare;

ţ) condiţionarea, conservarea şi testarea calităţii seminţelor forestiere în acord cu cerinţele internaţionale, în baza acreditării ISTA;

u) editarea, tipărirea şi difuzarea lucrărilor ştiinţifice şi tehnice;

v) elaborarea şi revizuirea de norme tehnice şi standarde în silvicultură;

x) acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică în toate domeniile de competenţă;

y) acordarea de asistenţă tehnică autorităţilor centrale în domeniile de competenţă, pentru monitorizarea aplicării prevederilor convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte;

z) promovarea, diseminarea şi valorificarea rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare efectuate.

C. În cadrul activităţilor de cercetare-dezvoltare, institutul naţional efectuează cercetări fundamentale şi aplicative, în principal, privind:

I. Studierea structurii şi dinamicii ecosistemelor forestiere, în vederea fundamentării măsurilor de gestionare durabilă a acestora, prin:

a) cercetări privind dinamica şi structura ecosistemelor forestiere naturale şi artificiale;

b) cercetări privind ecologia speciilor forestiere şi arealul acestora;

c) cercetări de meteorologie şi climatologie forestieră şi privind influenţa factorilor climatici asupra ecosistemelor forestiere;

d) studiul ecosistemelor forestiere fragile, în vederea creşterii stabilităţii lor;

e) monitorizarea şi evaluarea impactului modificărilor globale de mediu asupra ecosistemelor forestiere.

II. Studierea proceselor fiziologice ale arborilor în vederea creşterii productivităţii şi stabilităţii ecosistemelor forestiere, prin:

a) cunoaşterea proceselor ecofiziologice de creştere a arborilor;

b) evaluarea stocurilor de carbon, inventarierea gazelor cu efect de seră şi dimensionarea fluxurilor în ecosistemele forestiere;

c) cercetarea circuitelor biogeochimice în ecosistemele forestiere, în contextul modificării compoziţiei atmosferei ca urmare a poluării;

d) cercetări legate de fiziologia arborilor în condiţii de stres climatic.

III. Studierea solurilor şi staţiunilor forestiere, în scopul gestionării durabile a pădurilor, prin:

a) caracterizarea complexă şi cuantificarea capitalului natural specific ecosistemelor forestiere;

b) evaluarea calităţii solurilor forestiere prin sisteme naţionale şi paneuropene de monitorizare a acestora;

c) cercetări privind principalele procese pedologice; modelarea genezei solurilor forestiere;

d) cunoaşterea specificului staţionai al unor biotopuri forestiere şi îmbunătăţirea sistemului taxonomic de clasificare a solurilor, staţiunilor şi ecosistemelor forestiere;

e) determinarea unor indici pentru aprecierea gradului de încărcare a solurilor forestiere cu poluanţi anorganici şi organici;

f) evaluarea vulnerabilităţii solurilor forestiere la eroziune şi la alte fenomene de degradare şi elaborarea de măsuri de prevenire, combatere şi refacere;

g) fundamentarea ecologică a silviculturii regionale.

IV. Cercetări de genetică forestieră şi ameliorarea arborilor prin metode convenţionale şi utilizarea biotehnologiilor, prin:

a) studiul diversităţii şi variabilităţii genetice ale speciilor forestiere;

b) constituirea şi managementul durabil al surselor de materiale de bază pentru producerea de materiale forestiere de reproducere, ameliorate genetic;

c) testarea valorii genetice a surselor de materiale forestiere de reproducere în culturi experimentale multistaţionale, pentru desemnarea celor mai valoroase surse, pe regiuni de provenienţă;

d) constituirea, conservarea şi managementul durabil al resurselor genetice forestiere din România;

e) ameliorarea arborilor pentru creşterea rezistentei la boli şi dăunători, la factori abiotici vătămători (secetă, îngheţ etc.), precum şi la creşterea producţiei şi calităţii lemnului;

f) selecţia de populaţii de arbori valoroşi, pe baza unor studii biosistemice şi a variabilităţii genetice stabilite în culturi comparative multistaţionale;

g) multiplicarea în vitro a genotipurilor valoroase, prin organogeneză şi prin embriogeneză somatică;

h) studiul diversităţii genetice a arborilor cu ajutorul markerilor genetici (fenomici, biochimici şi moleculari-markeri ADN).

V. Cercetarea şi monitorizarea diversităţii biologice a pădurilor şi a ecosistemelor asociate acestora, prin:

a) evaluarea şi monitorizarea biodiversităţii pădurilor;

b) identificarea tipurilor de ecosisteme şi habitate forestiere valoroase din punctul de vedere al biodiversităţii;

c) fundamentarea înfiinţării de arii protejate;

d) efectuarea de cercetări privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică din ecosistemele forestiere şi elaborarea de măsuri de protecţie a acestora;

e) efectuarea de studii şi cercetări pentru crearea de reţele ecologice;

f) elaborarea de studii privind protecţia speciilor de floră şi faună sălbatică;

g) elaborarea de planuri de management pentru arii naturale protejate şi situri Natura 2000;

h) cercetări privind speciile invazive; i) cunoaşterea ecologiei speciilor cu valoare energetică ridicată.

VI. Perfecţionarea managementului forestier, prin:

a) fundamentarea naturalistică şi statistico-matematică a proceselor biometrice ale arborilor şi arboretelor;

b) elaborarea de metode şi modele biometrice pentru arbori şi arborete;

c) elaborarea de serii dendrocronologice şi dendro-climatologice;

d) monitorizarea stării pădurilor, prin supravegherea calităţii componentelor mediului forestier;

e) funcţionarea sistemului informatic al fondului forestier;

f) elaborarea şi implementarea sistemului informatic pentru amenajarea pădurilor;

g) elaborarea de modele pentru stabilirea posibilităţilor pădurii;

h) elaborarea de metodologii de evaluare economică a ecosistemelor forestiere;

i) elaborarea de studii şi prognoze ale cererii şi ofertei de produse lemnoase şi nelemnoase;

j) elaborarea de metodologii de evaluare a funcţiilor şi a serviciilor pădurii.

VII. Contribuţii la elaborarea de politici şi strategii în silvicultură, prin:

a) studii pentru fundamentarea proiectelor de acte normative specifice domeniului;

b) participarea la elaborarea de strategii de dezvoltare durabilă a silviculturii;

c) studii prospective în activităţile specifice domeniului, precum şi în domenii conexe;

d) participarea la elaborarea programului forestier naţional.

VIII. Îmbunătăţirea tehnologiilor legate de regenerarea arboretelor, culturile din pepinieră şi de lucrările de îngrijire şi conducere ale arboretelor, prin:

a) modernizarea metodelor şi tehnologiilor silviculturale pentru regenerarea naturală a arboretelor;

b) perfecţionarea sistemelor şi tehnologiilor privind îngrijirea şi conducerea arboretelor;

c) perfecţionarea tehnologiilor de exploatare a lemnului prin care se obţine regenerarea optimă a pădurilor, valorificarea superioară a lemnului, în condiţiile unui impact minim asupra ecosistemelor forestiere;

d) perfecţionarea tehnologiilor pentru ameliorarea, refacerea sau substituirea arboretelor degradate;

e) optimizarea proceselor de regenerare, dezvoltare şi autoreglare a fitocenozelor forestiere,

IX. Perfecţionarea sistemelor de protecţie a pădurilor, pentru reducerea acţiunii nefavorabile a factorilor biotici şi abiotici asupra acestora, prin:

a) elaborarea metodelor de prognoză, prevenire şi combatere a dăunătorilor şi bolilor pădurilor;

b) cunoaşterea aprofundată a biologiei şi ecologiei agenţilor biotici vătămători;

c) dezvoltarea cu prioritate a tehnologiilor de combatere biologică şi integrată a insectelor şi a agenţilor criptogamici vătămători;

d) testarea şi omologarea pesticidelor chimice şi biologice;

e) asigurarea funcţionarii sistemului naţional de monitorizare a stării fitosanitare a pădurilor;

f) evaluarea riscului şi identificarea mijloacelor de prevenire şi diminuare a pagubelor provocate de diverşi factori abiotici vătămători în silvicultură.

X. Aplicarea tehnologiei informaţiei în silvicultură şi în domenii conexe, inclusiv prin utilizarea de sisteme geografice informatice (GIS), prin:

a) crearea de baze de date geografice ca suport în realizarea managementului forestier;

b) exploatarea bazelor de date geografice, cum ar fi analizele GIS, hărţi digitale, constituirea modelelor digitale ale terenului (DTM) etc.;

c) utilizarea tehnologiilor teledetecţiei şi a fotogrammetriei digitale în silvicultură.

XI. Evaluarea resurselor cinegetice şi a celor piscicole din apele de munte, conservarea şi managementul vieţii sălbatice, prin:

a) cercetări privind biologia, ecologia, etologia şi managementul unor specii de mamifere şi păsări de interes faunistic;

b) studierea resurselor cinegetice şi salmonicole pentru gestionarea durabilă şi conservarea biodiversităţii faunistice a fondurilor de vânătoare şi pescuit;

c) cercetări privind reintroducerea unor specii dispărute din fauna României;

d) cercetări privind refacerea şi conservarea habitatelor naturale şi ale populaţiilor de specii periclitate;

e) elaborarea tehnologiilor de reproducere şi creştere în captivitate a indivizilor unor specii, în scopul repopulării fondurilor de vânătoare şi apelor de munte;

f) cercetări privind managementul fondurilor de pescuit din apele de munte.

XII. Creşterea gradului de mecanizare a lucrărilor silvice, prin:

a) testarea maşinilor agricole, silvice şi a altor utilaje în scopul utilizării lor în silvicultură;

b) adaptarea maşinilor, utilajelor şi echipamentelor de uz general sau agricol la cerinţele specifice lucrărilor silvice;

c) elaborarea de studii şi proiecte de organizare modernă a producţiei, ergonomiei şi protecţiei muncii.

XIII. Combaterea eroziunii soiului şi a fenomenelor torenţiale, prin:

a) fundamentarea soluţiilor tehnice de amenajare a teritoriului, în vederea combaterii integrate a fenomenelor de degradare;

b) elaborarea de studii privind proiectarea, execuţia, exploatarea, întreţinerea şi repararea lucrărilor ameliorative necesare combaterii eroziunii solului şi torenţialităţii;

c) managementul bazinelor hidrografice torenţiale.

XIV. Realizarea Inventarului forestier naţional, prin:

a) elaborarea metodelor şi modelelor de inventariere statistică a resurselor forestiere naţionale;

b) colectarea, stocarea, gestionarea, prelucrarea şi analiza datelor şi informaţiilor necesare evaluării resurselor forestiere;

c) evaluarea carbonului stocat în ecosistemele forestiere;

d) evaluarea diversităţii biologice din ecosistemele forestiere;

e) elaborarea de studii şi prognoze privind evoluţia resurselor forestiere şi dezvoltarea sectorului forestier;

f) furnizarea informaţiilor pentru raportarea indicatorilor de gestionare durabilă a pădurilor.

XV. Elaborarea de studii şi proiecte de dezvoltare tehnologică, respectiv:

a) elaborarea de amenajamente silvice pentru gestionarea durabilă a pădurilor;

b) studii de sinteză, prognoze şi programe privind resursele forestiere, la nivel naţional şi regional;

c) studii şi proiecte privind realizarea sistemului naţional de perdele forestiere de protecţie;

d) studii pedologice şi cartări staţionale;

e) studii de certificare forestieră;

f) lucrări pentru realizarea cadastrului terenurilor cu destinaţie forestieră;

g) planuri topografice şi hărţi forestiere;

h) studii şi proiecte pentru crearea de zone verzi;

i) studii de reconstrucţie ecologică;

j) studii privind accesibilizarea pădurilor;

k) studii de combatere a avalanşelor;

l) proiecte pentru amenajări cinegetice şi salmonicole;

m) alte studii şi proiecte.

XVI. Dezvoltarea ofertei de servicii şi produse nelemnoase ale pădurii, prin:

a) valorificarea superioară a produselor nelemnoase şi a serviciilor furnizate de pădure;

b) evaluarea potenţialului silvoturistic al zonelor reprezentative din fondul forestier.

XVII. Utilizarea lemnului ca sursă regenerabilă de energie, prin:

a) obţinerea varietăţilor de specii lemnoase cu însuşiri energetice superioare;

b) dezvoltarea de tehnologii de cultivare, recoltare şi valorificare a plantelor lemnoase cu randament energetic superior.

XVIII. Contribuţia silviculturii la dezvoltarea altor sectoare de activitate, prin:

a) fundamentarea măsurilor privind creşterea rolului şi aportului silviculturii la dezvoltarea rurală;

b) fundamentarea şi dezvoltarea de tehnologii agrosilvice;

c) îmbunătăţirea aportului silviculturii la dezvoltarea agroturismului;

d) armonizarea aspectelor legate de gestionarea durabilă a pădurilor cu nevoile socio-economice.

XIX. Accesibilizarea fondului forestier, prin:

a) fundamentarea strategiilor de dezvoltare a reţelelor de drumuri şi a altor instalaţii forestiere de transport;

b) elaborarea de metode şi tehnologii de construcţie şi întreţinere a drumurilor forestiere şi a altor instalaţii de transport.

D. Institutul naţional realizează activităţi de producţie în baza experimentală proprie, compusă din ocoale silvice experimentale şi baze experimentale, acţionând pentru apărarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier pe care îl administrează, precum şi pentru gospodărirea fondurilor de vânătoare şi de pescuit, atribuite conform legii, pentru recoltarea şi valorificarea prin acte şi fapte de comerţ a produselor specifice fondului forestier, în condiţiile legii, exercitând şi atribuţii de serviciu public cu specific forestier.

E. În administrarea bazei experimentale proprii, institutul naţional are următoarele atribuţii principale:

a) urmăreşte aplicarea în domeniul său de activitate a rezultatelor cercetării ştiinţifice;

b) asigură realizarea cercetărilor ştiinţifice de specialitate, a lucrărilor de amenajare a pădurilor şi proiectarea lucrărilor de investiţii, precum şi realizarea asistenţei tehnice de specialitate prin unităţile de profil atestate, în condiţiile prevăzute de lege;

c) asigură integritatea şi gestionarea durabilă a fondului forestier proprietate publică a statului, precum şi a celui aparţinând altor deţinători, pe care îl are în administrare;

d) finanţează lucrările necesare gospodăririi fondului forestier proprietate publică a statului aflat în administrare şi desfăşurării normale a activităţii;

e) organizează şi realizează cadastrul pentru fondul forestier proprietate publică a statului pe care îl administrează;

f) ia măsuri de lichidare a enclavelor din fondul forestier administrat şi de corectare a perimetrului pădurilor pe care le administrează;

g) propune schimburi de terenuri şi/sau avizează scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a unor terenuri din fondul forestier administrat, după caz;

h) poate cumpăra terenuri proprietate privată sau poate prelua asemenea terenuri, în cazul donării lor de către proprietari, în vederea împăduririi, cu fonduri băneşti din fondul de conservare şi regenerare a pădurilor; aceste terenuri se includ în fondul forestier proprietate publică a statului;

i) preia, în administrare, terenuri degradate din domeniul privat şi public al statului, incluse în perimetrele de ameliorare şi prevăzute a fi împădurite; cheltuielile pentru lucrările necesare se suportă din fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, din alocaţii de la bugetul de stat sau din alte surse;

j) organizează şi efectuează paza fondului forestier pe care îl administrează împotriva tăierilor ilegale de arbori, furturilor, distrugerilor, degradărilor, păşunatului, braconajului şi altor fapte păgubitoare, precum şi măsurile de prevenire şi de stingere a incendiilor de păduri, asigurând în acest sens dotarea tehnică necesară;

k) organizează şi execută, în conformitate cu prevederile a menajamentelor silvice sau ale altor studii de specialitate, lucrările de regenerare şi de reconstrucţie ecologică a pădurilor pe care le administrează, precum şi pe cele de îngrijire a arboretelor tinere şi de întreţinere a regenerărilor;

l) asigură realizarea compoziţiilor de regenerare stabilite prin amenajamentele silvice şi studiile de specialitate în fondul forestier pe care îl administrează;

m) gestionează resursele genetice forestiere din fondul forestier pe care îl administrează;

n) asigură producerea şi utilizarea de materiale forestiere de reproducere, certificate;

o) realizează împăduriri în afara fondului forestier, precum şi perdele forestiere de protecţie, contractate în baza solicitărilor primite;

p) asigură protejarea terenurilor din fondul forestier pe care îl administrează împotriva eroziunii şi altor forme de degradare, în baza proiectului de ameliorare, propunând şi coordonând lucrări de corectare a torenţilor pe terenurile forestiere aflate în perimetrele de ameliorare, finanţate de la bugetul de stat sau din alte surse;

r) asigură starea fitosanitară corespunzătoare a pădurilor pe care le administrează, organizând acţiunile necesare pentru depistarea, prevenirea şi combaterea bolilor şi a dăunătorilor;

s) amplasează şi pune în valoare masa lemnoasă care urmează să se recolteze anual din pădurile pe care le administrează, în conformitate cu amenajamentele silvice;

ş) exercită controlul respectării regulilor silvice de exploatare a lemnului în pădurile pe care le administrează;

t) controlează provenienţa materialelor lemnoase, a celorlalte produse specifice fondului forestier şi legalitatea circulaţiei acestora, conform prevederilor legale;

ţ) valorifică masa lemnoasă aprobată pentru recoltare din pădurile pe care le administrează;

u) execută, în regie proprie sau prin operatori economici atestaţi, lucrări de exploatare a masei lemnoase din pădurile pe care le administrează;

v) prelucrează lemn în instalaţii proprii sau prin încheierea de contracte cu societăţi autorizate şi valorifică produsele rezultate, în condiţiile legii;

x) achiziţionează lemn pe picior şi în sortimente, în condiţiile legii;

y) asigură realizarea reţelei de drumuri forestiere necesare accesibilizării fondului forestier;

z) execută lucrări de construire, întreţinere şi reparaţii ale drumurilor forestiere pe care le administrează, în regie proprie sau prin operatori economici de specialitate;

ax) administrează sau prestează servicii de specialitate, pe bază de comandă sau contract, pentru terenuri forestiere proprietate privată ori aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, perdele forestiere sau terenuri din afara fondului forestier;

ay) sprijină, în condiţiile legii, deţinătorii de terenuri din afara fondului forestier în realizarea de plantaţii şi de perdele forestiere;

az) gestionează fondurile de vânătoare care îi sunt atribuite;

bx) gestionează fondul piscicol din apele de munte, în condiţiile legii;

by) organizează acţiuni de vânătoare şi de pescuit, în condiţiile legii;

bz) organizează acţiuni de silvoturism, precum şi de filmare şi fotografiere a vânatului şi a peisajului natural, în fondul forestier pe care îl administrează;

cx) organizează creşterea intensivă a vânatului în spaţii special amenajate, în condiţiile legii;

cy) poate îndeplini orice alte atribuţii prevăzute de lege, referitoare la gospodărirea fondurilor de vânătoare şi a celor de pescuit din apele de munte;

cz) valorifică materialul lemnos confiscat, sumele obţinute având destinaţia prevăzută de lege;

dx) participă cu produse specifice la expoziţii şi târguri din ţară şi din străinătate, putând organiza, la rândul său, asemenea manifestări.

F. Alte atribuţii şi competenţe ale institutului naţional:

a) prestează servicii, inclusiv de transport şi execută lucrări pentru terţi, potrivit obiectului său de activitate;

b) realizează operaţiuni de comerţ interior şi exterior, în vederea valorificării eficiente a produselor specifice fondului forestier şi a altor produse;

c) stabileşte relaţii specifice domeniului său de activitate cu terţe persoane juridice şi fizice, române sau străine;

d) prestează servicii de cazare şi masă pentru cetăţeni români şi străini, în spaţiile cu asemenea destinaţie de care dispune;

e) închiriază, în condiţiile legii, bunuri din patrimoniul propriu;

f) stabileşte tarife pentru lucrări, produse şi servicii din domeniul său de activitate;

g) realizează politica de credite şi a altor surse de finanţare, de programare şi executare a activităţii economico-financiare, întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli, urmăreşte execuţia acestuia şi asigură repartizarea profitului conform destinaţiei aprobate;

h) desfăşoară activităţi de promovare a institutului naţional şi a silviculturii, în general, de ziaristică şi publicitate, editează, tipăreşte şi difuzează lucrări ştiinţifice, tehnice şi de informare, specifice domeniului său de activitate;

i) reprezintă în justiţie, în nume propriu, dreptul de administrare în domeniile care constituie obiectul său de activitate.

(2) Institutul naţional poate desfăşura, în secundar, activităţi comerciale şi de producţie, conform regulamentului propriu, şi se înregistrează la registrul comerţului ca Institut Naţional de Cercetare Dezvoltare (INCD).

(3) în cadrul obiectului său de activitate, institutul naţional poate colabora şi la realizarea unor activităţi de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice şi de apărare naţională sau poate desfăşura şi alte activităţi conexe, cu aprobarea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Activităţile institutului naţional, codificate în baza clasificării CAEN Rev.2, conform Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, sunt:

Activitate principală:

7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie; Activităţi secundare:

7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;

7220 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste;

7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;

7120 Activităţi de testări şi analize tehnice;

0221 Silvicultură şi alte activităţi forestiere;

0220 Exploatarea forestieră;

0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană;

0240 Activităţi de servicii anexe silviculturii;

0170 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii;

0322 Acvacultura în ape dulci;

0312 Pescuitul în ape dulci;

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase;

0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor;

0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;

0125 Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi;

0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic;

0129 Cultivarea altor plante permanente;

0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire;

0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală;

0147 Creşterea păsărilor;

0149 Creşterea altor animale;

0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor;

0163 Activităţi după recoltare;

0164 Pregătirea seminţelor;

1020 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor;

1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.;

1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului;

1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri;

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii;

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn;

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite;

1812 Alte activităţi de pregătire;

1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire;

1814 Legătorie şi servicii conexe;

2020 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice;

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;

4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor;

4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor;

4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii;

4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor;

4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne;

4638 Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv

peşte, crustacee şi moluşte;

4671 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate;

4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare;

4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor;

4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-lui;

4690 Comerţ cu ridicata nespecializat;

4613 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii;

4619 Intermedieri în comerţul cu produse diverse;

4941 Transporturi rutiere de mărfuri;

5210 Depozitări;

5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre;

5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată;

5590 Alte servicii de cazare;

5811 Activităţi de editare a cărţilor;

5812 Activităţi de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare;

5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor;

5819 Alte activităţi de editare;

5829 Activităţi de editare a altor produse software;

6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei;

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe;

6312 Activităţi ale portalurilor web;

6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii;

6820 închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;

7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea;

7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;

7990 Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică;

8130 Activităţi de întreţinere peisagistică;

8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor;

9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor;

9102 Activităţi ale muzeelor;

9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic;

9104 Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale;

9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.; 9499 Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.

 

CAPITOLUL III

Patrimoniul

 

Art. 4. - (1) Patrimoniul institutului naţional se stabileşte pe baza raportărilor contabile la data de 30 iunie sau pe baza situaţiilor financiare anuale la data de 31 decembrie, după caz.

(2) Institutul naţional administrează, cu diligenta unui bun proprietar, bunuri proprietate publică şi privată a statului, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate publică şi privată a statului administrate de institutul naţional, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii, după caz, prevăzute în prezenta hotărâre, se înregistrează distinct în contabilitate potrivit reglementărilor contabile aplicabile

(3) Patrimoniul institutului naţional poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.

(4) în exercitarea drepturilor sale, institutul naţional posedă şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul său şi, după caz, dispune de acestea în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate.

(5) Bunurile proprietate publică a statului pot fi închiriate, în condiţiile legii, cu aprobarea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 5. - (1) Rezultatele cercetărilor obţinute pe baza derulării unui contract de cercetare-dezvoltare sau inovare finanţat parţial sau total din fonduri publice aparţin contractorilor care execută în mod direct activităţile prevăzute în contractul de finanţare şi/sau angajaţilor acestora, conform contractelor de finanţare şi legislaţiei în vigoare referitoare la titlurile de proprietate industrială şi la drepturile de autor. În cazul execuţiei de către mai mulţi contractori, repartizarea între contractori a drepturilor asupra rezultatelor se face conform acordului prealabil al contractorilor, stabilit în scris.

(2) Rezultatele cercetărilor prevăzute la alin. (1) sunt administrate de proprietarii acestora, cu toate drepturile care decurg din calitatea de proprietar.

(3) Pentru valorificarea rezultatelor proprii de cercetare-dezvoltare, institutul naţional poate înfiinţa societăţi sau poate dobândi acţiuni sau părţi sociale în cadrul unor societăţi, conform legii, cu acordul consiliului de administraţie şi al consiliului ştiinţific al institutului naţional. Pentru aceasta, institutul îşi poate angaja exclusiv experienţa ştiinţifică şi tehnologică acumulată, metode, tehnici, scheme, planuri, procedee, reţete sau alte forme de cunoaştere şi experienţă, inclusiv cele protejate prin titluri de proprietate intelectuală.

 

CAPITOLUL IV

Structura organizatorică şi funcţională

 

Art. 6. - (1) Institutul naţional are în structura sa subunităţi fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 6, departamente, secţii, laboratoare şi alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate. Sediul subunităţilor se stabileşte prin hotărârea de înfiinţare a institutului naţional, iar înfiinţarea sau desfiinţarea acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Structura organizatorică a institutului naţional se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, şi cuprinde, pe lângă structura organizatorică prevăzută la alin. (1), şi următoarele compartimente: compartimentul juridic, compartimentul de marketing, compartimentul financiar-contabil, compartimentul de audit public intern, birou relaţii publice şi mass-media. achiziţii.

(3) În funcţie de specificul activităţii, prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administraţie, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unităţi din ţară sau din străinătate.

 

CAPITOLUL V

Organele de conducere

 

Art. 7. - Conducerea institutului naţional este asigurată de:

a) consiliul de administraţie;

b) comitetul de direcţie;

c) directorul general.

Art. 8. - Orientarea şi coordonarea activităţii tehnico-ştiinţifice din institutul naţional sunt asigurate de consiliul ştiinţific.

Art. 9. - (1) Relaţiile dintre subunităţile aflate în structura institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii sunt stabilite de directorul general, care poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului naţional, cu avizul consiliului de administraţie.

(2) Conducătorii subunităţilor din structura institutului naţional răspund în faţa consiliului de administraţie şi a directorului general de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competenţelor încredinţate de aceştia,

Consiliul de administraţie

Art. 10. - (1) Consiliul de administraţie este format din 7 membri, cetăţeni români, numiţi prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, pentru un mandat de 4 ani care poate fi reînnoit.

(2) Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu:

a) directorul general al institutului naţional, care este preşedintele consiliului de administraţie;

b) preşedintele consiliului ştiinţific al institutului naţional;

c) un reprezentant al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare;

d) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;

e) un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(3) Ceilalţi membri ai consiliului de administraţie sunt specialişti din domeniul specific de activitate al institutului naţional, numiţi prin ordin emis de conducătorul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(4) Din categoria specialiştilor pot face parte şi reprezentanţi ai ministerului de specialitate în domeniul specific de activitate al institutului naţional.

(5) Revocarea membrilor consiliului de administraţie se face de acelaşi organ care a făcut numirea, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin.

(6) Mandatul de reprezentare se aprobă de către conducătorul organului administraţiei publice centrale reprezentat în consiliul de administraţie, dacă este cazul.

Art. 11. - (1) Membrii consiliului de administraţie îşi păstrează calitatea de angajaţi la instituţia sau unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile care derivă din această calitate.

(2) Pentru activitatea desfăşurată, în calitatea de membri ai consiliului de administraţie, aceştia beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită de consiliul de administraţie, dar nu mai mult de 20% din salariul de bază al directorului general al institutului naţional.

(3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot participa în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care institutul naţional are relaţii contractuale sau interese concurente.

(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care, personal, soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp angajatori sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil sau cu care institutul naţional se află în relaţii comerciale directe.

Art. 12. - (1) Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:

a) aprobă, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a institutului naţional, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în concordanţă cu strategia generală a domeniului propriu de activitate;

b) propune modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de subunităţi din structura acestuia;

c) analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, care se depune la autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în vederea aprobării conform reglementărilor legale;

d) analizează şi avizează situaţiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare şi aprobă raportul de gestiune asupra activităţii desfăşurate de institutul naţional în anul precedent;

e) analizează realizarea criteriilor de performanţă şi raportarea trimestrială privind activitatea realizată de institutul naţional şi aprobă măsuri pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de echilibru ale bugetului de venituri şi cheltuieli;

f) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmează a fi realizate de institutul naţional;

g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi concesionarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului naţional, în condiţiile legii;

h) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;

i) aprobă volumul creditelor bancare prevăzute la art. 33 şi stabileşte modul de rambursare a acestora;

j) aprobă utilizarea disponibilităţilor în valută;

k) aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă;

l) aprobă criteriile şi comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului naţional.

(2) Consiliul de administraţie exercită orice alte atribuţii stabilite, potrivit prevederilor legale.

Art. 13. - (1) Consiliul de administraţie hotărăşte în problemele privind activitatea institutului naţional, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.

(2) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare avizat de conducătorul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 14. - (1) Consiliul de administraţie se întruneşte de regulă o dată pe lună sau ori de câte ori interesele institutului naţional o cer, la convocarea preşedintelui sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie.

(2) Dezbaterile consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedintele ales de către membrii acestuia.

Art. 15. - (1) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această condiţie, şedinţa consiliului de administraţie poate fi reprogramată într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi.

(2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul total al membrilor.

Art. 16. - La şedinţele consiliului de administraţie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.

Art. 17. - Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiză consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remunerată conform prevederilor legale.

Art. 18. - (1) Membrii consiliului de administraţie sunt răspunzători, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin şi răspund solidar pentru administrarea patrimoniului institutului naţional.

(2) Membrii consiliului de administraţie care s-au abţinut ori s-au împotrivit luării unei decizii ce s-a dovedit păgubitoare pentru institutul naţional nu răspund dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi dacă au anunţat în scris despre aceasta ministerul coordonator.

(3) Membrii consiliului de administraţie care nu respectă prevederile art. 11 alin. (3) şi (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca urmare a acestui fapt.

Art. 19. - În primul trimestru al fiecărui an, consiliul de administraţie prezintă autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare un raport asupra activităţii institutului naţional şi a consiliului de administraţie desfăşurate în anul precedent, precum şi asupra programului de activitate al acestora pentru anul în curs.

Art. 20. - Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de institutul naţional. Atribuţiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie.

Comitetul de direcţie

Art. 21. - (1) Conducerea operativă a institutului naţional este asigurată de un comitet de direcţie, compus din directorul general şi conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a institutului naţional.

(2) La şedinţele comitetului de direcţie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.

Art. 22. - (1) Comitetul de direcţie exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor propuse de directorul general şi aprobate de consiliul de administraţie.

(2) Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:

a) strategia programelor de dezvoltare a institutului naţional;

b) programul anual de cercetare-dezvoltare;

c) bugetul de venituri şi cheltuieli;

d) programul de investiţii;

e) sistemul de asigurare a calităţii;

f) alte obligaţii.

Art. 23. - Comitetul de direcţie se întruneşte săptămânal şi ori de câte ori interesele institutului naţional o impun.

Art. 24. - (1) La nivelul subunităţilor din institutul naţional se organizează şi funcţionează comitetul de conducere, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare aprobat de consiliul de administraţie al institutului naţional şi este prezidat de directorul subunităţii respective.

(2) Comitetul de conducere exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor stabilite de directorul general al institutului naţional şi aprobate de consiliul de administraţie.

Directorul general

Art. 25. - (1) Activitatea curentă a institutului naţional este condusă de directorul general, numit pentru o perioadă de4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selecţie organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi aprobată prin hotărâre a Guvernului. La expirarea acestui termen, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului general poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.

(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului general se fac prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(3) Directorul general, numit în condiţiile alin. (1), încheie un contract de management cu conducătorul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(4) Evaluarea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor directorului general, stabilite prin contractul de management, se face pe baza unei proceduri aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 26. - Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a) reprezintă, personal sau prin delegat interesele institutului naţional în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi agenţi economici, precum şi cu persoane fizice din ţară şi din străinătate;

b) stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile la nivelul subunităţilor şi departamentelor institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii, cu avizul consiliului de administraţie;

c) propune consiliului de administraţie modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional;

d) numeşte directorii şi conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a institutului naţional, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de direcţie, şi îi revocă, după caz, cu avizul consiliului de administraţie;

e) angajează şi concediază personalul institutului naţional, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncă;

f) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului naţional şi a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de direcţie; aprobă salariile rezultate din negocierea directă;

g) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;

h) adoptă măsuri şi urmăreşte realizarea operaţiunilor de comerţ interior şi de import-export, prin compartimentele proprii specializate;

i) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea compartimentului de marketing;

j) are atribuţii şi răspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului naţional de la bugetul de stat;

k) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului naţional;

l) exercită orice alte atribuţii ce îi sunt delegate de consiliul de administraţie.

Consiliul ştiinţific

Art. 27. - (1) Consiliul ştiinţific este format din minimum 5 membri, reprezentând principalele compartimente din cadrul institutului naţional care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare.

(2) Consiliul ştiinţific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite în domeniu, salariaţi ai institutului naţional, aleşi pe 4 ani prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din institutul naţional.

(3) Din consiliul ştiinţific fac parte, de drept, directorul general şi directorul ştiinţific al institutului naţional.

(4) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret de către membrii consiliului ştiinţific.

(5) Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administraţie.

Art. 28. - Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt următoarele:

a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare a domeniului şi la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;

b) analizează, avizează şi urmăreşte realizarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică;

c) propune spre aprobare consiliului de administraţie programul anual de cercetare-dezvoltare şi inovare al institutului naţional;

d) avizează hotărârile consiliului de administraţie care implică politica de cercetare a institutului naţional şi a ramurii;

e) propune măsuri pentru perfecţionarea profesională, încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;

f) organizează şi coordonează desfăşurarea manifestărilor cu caracter ştiinţific;

g) avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific;

h) avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în ţară şi în străinătate.

 

CAPITOLUL VI

Bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia acestuia. Relaţii financiare

 

Art. 29. - (1) Institutul naţional întocmeşte anual buget de venituri şi cheltuieli potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice şi situaţiile financiare conform reglementărilor contabile aplicabile.

(2) Situaţiile financiare anuale se aprobă de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în condiţiile legii.

Art. 30. - (1) Veniturile şi cheltuielile institutului naţional se stabilesc prin buget pentru flecare exerciţiu financiar.

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Art. 31. - Institutul naţional determină anual volumul de venituri de realizat şi de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată.

Art. 32. - (1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor legale şi prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plăţii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli stabilit potrivit legii.

(2) Salariul de bază al directorului general se stabileşte prin ordin al autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 33. - (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale institutului naţional nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.

(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectuează cu aprobarea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 34. - (1) Institutul naţional hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, finanţarea efectuându-se din surse proprii şi din credite bancare, precum şi din surse bugetare, prin ministerul coordonator potrivit legii.

(2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare va cuprinde în bugetul său de venituri şi cheltuieli fondurile necesare realizării unor investiţii, dotări, achiziţionării de aparatură, echipamente şi instalaţii pentru institut,

(3) Execuţia investiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se realizează potrivit legii,

Art. 35. - (1) Operaţiunile de încasări şi plăţi ale institutului naţional se efectuează prin conturi deschise la bănci comerciale cu sediul în România şi prin unităţi de trezorerie.

(2) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în lei şi în valută, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă şi a normativelor de disciplină financiar-valutare stabilite prin actele normative în vigoare.

(3) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de comerţ exterior, aferente obiectului său de activitate, potrivit legii. Operaţiunile de încasări şi plăţi cu străinătatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unităţile bancare specializate cu sediul în România.

Art. 36. - Institutul naţional îşi va organiza controlul financiar preventiv propriu şi auditul financiar, potrivit legii.

 

CAPITOLUL VII

Reglementarea litigiilor

 

            Art. 37. - Litigiile institutului naţional cu persoane fizice sau persoane juridice, nesoluţionate pe cale amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti române competente conform legislaţiei în vigoare.

 

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii finale

 

Art. 38. - Modificările şi completările regulamentului de organizare şi funcţionare a institutului naţional se pot face la propunerea consiliului de administraţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 39. - Statutul de institut naţional se reînnoieşte la termenul şi în condiţiile stabilite de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA ale căror denumire, valoare de inventar, cod de clasificaţie, descriere tehnică şi adresă se modifică, după caz

 

1. Ordonator principal de credite

(Ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

13729380

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal. institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

RO 2607964

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” (fostul Institut de Cercetări şi Amenajări Silvice - ICAS Bucureşti)

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

bunurilor aflate în patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” (fostul Institut de Cercetări şi Amenajări Silvice - ICAS Bucureşti)

 

1. Datele de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului care trec din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” (fostul Institut de Cercetări şi Amenajări Silvice - ICAS Bucureşti)

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

13729380

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credita

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

RO 2607964

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” (fostul Institut de Cercetări şi Amenajări Silvice - ICAS Bucureşti)

 

Nr. inv.

M.F.

Cod de

clasificate

Denumire

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Date de identificare

Valoarea de inventar a bunurilor care se transmit institutului naţional

Anul dobândirii/

dării în folosinţă

Situaţia juridica

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5374

8.04.04

Drum forestier Pârâul Morii

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 3,8 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Suceava,

Câmpulung Moldovenesc

128555.00

1994

imobil în administrare

5375

8.04.04

Drum forestier Hurghiş

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 4,0 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Suceava,

Câmpulung Moldovenesc

148328.00

1994

imobil în administrare

5376

8.04.04

Drum forestier Demăcuşa

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 6,0 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Suceava, Moldoviţa

1433665.00

1994

imobil În administrare

5377

8.04.04

Drum forestier Cehlena Hiena

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 2,8 km - pietruit

conform amenajamentelor silvice

Judeţul Suceava, Moldoviţa

743441.00

1994

imobil în administrare

5378

8.04.04

Drum forestier Ursulova

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 2,3 km - pietruit

conform amenajamentelor silvice

Judeţul Suceava, Moldoviţa

540082.00

1994

imobil În administrare

5379

8.04.04

Drum forestier Hurghişca

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 2,4 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Suceava, Moldoviţa

225014.00

1994

imobil în administrare

5380

8.04.04

Drum forestier Turculova

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 2,3 km - pietruit

conform amenajamentelor silvice

Judeţul Suceava, Moldoviţa

149074.00

1994

imobil în administrare

5381

8.04.04

Drum forestier Pârâul Rusului

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 1,6 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Suceava, Moldoviţa

80000.00

1994

imobil în administrare

5382

8.04.04

Drum forestier Corhana

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 1.2 km - pietruit

conform amenajamentelor silvice

Judeţul Suceava, Moldoviţa

433091.00

1994

imobil în administrare

5383

8.04.04

Drum forestier Comănel

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 1,0 km - pietruit

conform amenajamentelor silvice

Judeţul Suceava, Moldoviţa

117818.00

1994

imobil în administrare

5384

8.04.04

Drum forestier Tomnatic

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA CUI R01590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 4,1 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Suceava, Moldoviţa

410728.00

1994

imobil în administrare

5385

8.04.04

Drum forestier Petec

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 13,0 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Suceava, Moldoviţa

3325645.23

1994

imobil în administrare

5386

8.04.04

Drum forestier Cozarca

Regia Naţionala a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 2,2 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Suceava,

Moldoviţa

397105.00

1994

imobil În administrare

5387

8.04.04

Drum forestier Cehlena Hiena 2

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier

2,0 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Suceava, Moldoviţa

324169.00

1994

imobil în administrare

5388

8.04.04

Drum forestier Demăcuşa

00

Regia Naţională a Pădurilor -ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier

5,0 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Suceava, Moldoviţa

2764244.00

1994

imobil în administrare

5399

8.04.04

Drum forestier Valea Ibăneasa 2,7 km

Regia Naţională a Pădurilor -ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 2,7 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Caraş-Severin, Sacu

69942.40

1994

imobil în administrare

5400

8.04.04

Drum forestier Valea Radului 5,3 km

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 5,3 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Caraş-Severin, Sacu

191849.38

1994

imobil în administrare

5401

8.04.04

Drum forestier Lăturoanea 2,8 km

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 2,8 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Caraş-Severin, Sacu

100718.69

1994

imobil în administrare

5402

8.04.04

Drum forestier Lăturoanea Mică 0,5 km

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier

0,5 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Caraş-Severin, Sacu

39531.77

1994

imobil în administrare

5403

8.04.04

Drum forestier Şipot 1,7 km

Regia Naţională a Pădurilor -ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 1,7 km - pietruit

conform amendamentelor

silvice

Judeţul Caraş-Severin, Sacu

116285.61

1994

imobil în administrare

5404

8.04.04

Drum forestier Pelnit 0,5 km

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier

0,5 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Caraş-Severin, Sacu

16151.82

1994

imobil în administrare

5405

8.04.04

Drum forestier Tincoviţa 4,6 km

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 4,6 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Caraş-Severin, Sacu

270799.37

1994

imobil în administrare

5406

8.04.04

Drum forestier Valea Mică 2,8 km

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 2,8 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Caraş-Severin, Sacu

8972.71

1994

imobil în administrare

5407

8.04.04

Drum forestier Valea Mare 2,0 km

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 2,0 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Caraş-Severin, Sacu

106576.65

1994

imobil în administrare

5408

8.04.04

Drum forestier Balaş 1,2 km

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 1,2 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Caraş-Severin, Constantin Daicoviciu

57188.14

1994

imobil în administrare

5409

8.04.04

Drum forestier Valişor 9,6km

Regia Naţională a Pădurilor -ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 9,6 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Caraş-Severin, Constantin Daicoviciu

827212.59

1994

imobil în administrare

5410

8.04.04

Drum forestier Stânişoara Mare 1,5 km

Regia Naţională a Pădurilor -ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 1,5 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Caraş-Severin, Constantin Daicoviciu

126471.58

1994

imobil în administrare

5411

8.04.04

Drum forestier Valea Cetăţii 3,4 km

Regia Naţională a Pădurilor -ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier

3,4 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Caraş-Severin, Constantin Daicoviciu

189993.72

1994

imobil în administrare

5412

8.04.04

Drum forestier Căpriorul 2,8 km

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA CUI R01590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 2,8 km - pietruit

conform a menaj amantelor

silvice

Judeţul Caraş-Severin, Constantin Daicoviciu

291705.00

1994

imobil în administrare

5413

8.04.04

Drum forestier Sinova 3,5 km

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 3,5 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Caraş-Severin, Constantin Daicoviciu

310650.41

1994

imobil în administrare

5414

8.04.04

Drum forestier Maciova 7,1 km

Regia Naţionala a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 7,1 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Caraş-Severin, Constantin Daicoviciu

338430.78

1994

imobil În administrare

5415

8.04.04

Drum forestier Mâloasa 6,1 km

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier

6,1 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Caraş-Severin, Turnu Ruieni

419682.47

1994

imobil în administrare

5416

8.04.04

Drum forestier Şerbul Mare 2,6 km

Regia Naţională a Pădurilor -ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier

2,6 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Caraş-Severin, Turnu Ruieni

370965.32

1994

imobil în administrare

5417

8.04.04

Drum forestier Turnu Ruieni 8,0 km

Regia Naţională a Pădurilor -ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 8,0 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Caraş-Severin, Turnu Ruieni

451689.13

1994

imobil în administrare

5418

8.04.04

Drum forestier Pinul Pietrii 2,0 km

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 2,0 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Caraş-Severin, Turnu Ruieni

98314.12

1994

imobil în administrare

5419

8.04.04

Drum forestier Iedera 1,1 km

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 1,1 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Caraş-Severin, Turnu Ruieni

60115.78

1994

imobil în administrare

5420

8.04.04

Drum forestier Căpriorul Rău 1,2 km

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier

1,2 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Caraş-Severin, Turnu Ruieni

203558.92

1994

imobil în administrare

5421

8.04.04

Drum forestier Borlova Mare 9,0 km

Regia Naţională a Pădurilor -ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 9,0 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Caraş-Severin, Turnu Ruieni

367379.17

1994

imobil în administrare

5422

8.04.04

Drum forestier Borloviţa2,1 km

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier

2,1 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Caraş-Severin, Turnu Ruieni

204216.05

1994

imobil în administrare

5423

8.04.04

Drum forestier Sebeşel 2,0 km

Regia Naţională a Pădurilor -ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 2,0 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Caraş-Severin, Turnu Ruieni

134925.39

1994

imobil în administrare

 

5424

8.04.04

Drum forestier Valea de Rug 1,9 km

Regia Naţională a Pădurilor -ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 1,9 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Caraş-Severin, Turnu Ruieni

134610.38

1994

imobil în administrare

5425

8.04.04

Drum forestier Slătinioara 3,7 km

Regia Naţională a Pădurilor -ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier

3,7 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Caraş-Severin, Turnu Ruieni

165730.38

1994

imobil în administrare

5426

8.04.04

Drum forestier Petroşniţa 3,6 km

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 3,6 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Caraş-Severin, Turnu Ruieni

208263.71

1994

imobil în administrare

5427

8.04.04

Drum forestier Cuntu 4,3 km

Regia Naţională a Pădurilor -ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 4,3 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Caraş-Severin, Turnu Ruieni

65469.61

1994

imobil în administrare

5428

8.04.04

Drum forestier Irighiş 11,4 km

Regia Naţională a Pădurilor -ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 11,4 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Caraş-Severin,

Vârciorova

724840.71

1994

imobil în administrare

5429

8.04.04

Drum forestier Bolvaşniţa Bobu 4,1 km

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier

4,1 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Caraş-Severin,

Vârciorova

314616.01

1994

imobil în administrare

5430

8.04.04

Drum forestier Pârâul Porcului 1,5 km

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 1,5 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Caraş-Severin,

Vârciorova

168597.80

1994

imobil în administrare

5431

8.04.04

Drum forestier VI. Armeniş 4,0 km

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA CUI R01590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 4,0 km - pietruit

conform a menaj amantelor

silvice

Judeţul Caraş-Severin, Armeniş

365835.00

1994

imobil în administrare

5432

8.04.04

Drum forestier VI. Armenişului II 2,0 km

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 2,0 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Caraş-Severin, Armeniş

504553.77

1996

imobil în administrare

5433

8.04.04

Drum forestier Zizinaş 4,7 km

Regia Naţionala a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier

4,7 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Braşov, Tărlungeni

128693.87

1981

imobil În administrare

5434

8.04.04

Drum forestier VI. Sasului

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier

3,3 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Braşov, Tărlungeni

62618.31

1971

imobil în administrare

5435

8.04.04

Drum forestier Imoasa 1,2 km

Regia Naţională a Pădurilor -ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier

1,2 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Braşov, Tărlungeni

46947.76

1983

imobil în administrare

5436

8.04.04

Drum forestier Dungu

Regia Naţională a Pădurilor -ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 2,9 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Braşov, Tărlungeni

40234.91

1960

imobil în administrare

5437

8.04.04

Drum forestier Buşea 2,5 km

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 2,5 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Braşov, Tărlungeni

60248.15

1979

imobil în administrare

5438

8.04.04

Drum forestier VI. Satului 6,1 km

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 6,1 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Braşov, Tărlungeni

183961.75

1980

imobil în administrare

5439

8.04.04

Drum forestier VI. Dracului 8,2 km

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier

8,2 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Braşov, Tărlungeni

600892.24

1964

imobil în administrare

5440

8.04.04

Drum forestier Tesla

Regia Naţională a Pădurilor -ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 6,1 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Braşov, Săcele

111834.95

1964

imobil în administrare

5441

8.04.04

Drum forestier Babarunca

Regia Naţională a Pădurilor -ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier

6,4 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Braşov, Săcele

113816.60

1960

imobil în administrare

5442

8.04.04

Drum forestier Chişag

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier

2,8 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Braşov, Săcele

46734.19

1962

imobil în administrare

5443

8.04.04

Drum forestier Tarlung Ciorica

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 11,7 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Braşov, Săcele

118570.15

1957

imobil în administrare

5444

8.04.04

Drum forestier Roşea 2,7 km

Regia Naţională a Pădurilor -ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 2,7 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Braşov, Săcele

151809,83

1979

imobil în administrare

5445

8.04.04

Drum forestier Pârâul Cailor 2,6 km

Regia Naţională a Pădurilor -ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 2,6 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Braşov, Săcele

139010,68

1977

imobil în administrare

5446

8.04.04

Drum forestier Urlatu Mare 1,5 km

Regia Naţională a Pădurilor -ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 1,5 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Braşov, Săcele

75294,35

1980

imobil în administrare

5447

8.04.04

Drum forestier Mărcoşanu 1,8 km

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 1,8 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Braşov, Săcele

130633,18

1986

imobil în administrare

5448

8.04.04

Drum forestier Vaida 2 km

Regia Naţională a Pădurilor -ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 2,0 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Braşov, Săcele

109378,34

1973

imobil în administrare

5449

8.04.04

Drum forestier Borzoş

Regia Naţionala a Pădurilor -ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 0,4 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Braşov, Săcele

4107,19

1958

imobil în administrare

5450

8.04.04

Drum forestier VI. Zimbrului

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA CUI R01590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 2,9 km - pietruit

conform a menaj amantelor

silvice

Judeţul Braşov, Sacale

14937,22

1965

imobil în administrare

5451

8.04.04

Drum forestier Doftana 9,3 km

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” CUI RO 2607964

drum auto forestier 9,3 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Braşov, Săcele

366195,42

1985

imobil în administrare

5452

8.04.04

Drum forestier Recea de Jos

Regia Naţionala a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier

1,3 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Braşov, Săcele

19797,22

1972

imobil În administrare

5453

8.04.04

Drum forestier Recea de Sus 1,7km

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier

1,7 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Braşov, Săcele

96315,43

1977

imobil în administrare

5454

8.04.04

Drum forestier Baier

00

Regia Naţională a Pădurilor -ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier

3,5 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Braşov, Săcele

32048,49

1967

imobil în administrare

5455

8.04.04

Drum forestier Davidoaia 0,6 km

Regia Naţională a Pădurilor -ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 0,6 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Braşov, Săcele

51874,08

1981

imobil în administrare

5456

8.04.04

Drum forestier Tigăi 6 km

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 6,0 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Braşov, Săcele

512678,22

1999

imobil în administrare

5457

8.04.04

Drum forestier Pârâul Nanului 2,7 km

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 2,7 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Braşov, Săcele

437106,07

1984

imobil în administrare

5458

8.04.04

Drum forestier Adânca de Sus 1,8 km

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier

1,8 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Braşov, Săcele

123652,31

1982

imobil în administrare

5459

8.04.04

Drum forestier Adânca de Jos 2,0 km

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 2,0 km - pietruit

conform amendamentelor

silvice

Judeţul Braşov, Săcele

143593,45

1983

imobil în administrare

5460

8.04.04

Drum forestier VI. Dreasal, 9 km

Regia Naţională a Pădurilor -ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier

1,9 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Braşov, Săcele

99979,80

1982

imobil în administrare

5461

8.04.04

Drum forestier Gircinul Mare 9,8 km

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier

9,8 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Braşov, Săcele

480466,73

1992

imobil în administrare

5462

8.04.04

Drum forestier Ghircinul Mic 10,1 km

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier

10,1 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Braşov, Săcele

558327,64

1994

imobil în administrare

5463

8.04.04

Drum forestier VI. Largă 1,2 km

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier

1,2 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Braşov, Săcele

32116,82

1979

imobil în administrare

5464

8.04.04

Drum forestier VI. Fierăstrău lui

Regia Naţională a Pădurilor -ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 0,37 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Braşov, Săcele

83,21

1956

imobil în administrare

5465

8.04.04

Drum forestier VI. Fierăstrău lui

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 0,35 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Braşov, Săcele

3386,65

1959

imobil în administrare

5466

8.04.04

Drum forestier Babarunca

Regia Naţională a Pădurilor -ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 0,25 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Braşov, Săcele

65,28

1961

imobil în administrare

5467

8.04.04

Drum forestier Vărzăvoaia

Regia Naţională a Pădurilor -ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier

0,25 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Braşov, Săcele

4083,76

1957

imobil în administrare

155249

8.30

Corectare torenţi Adânca de Sus (ICAS)

Regia Naţionala a Pădurilor -ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

lucrări de corectare a torenţilor; L=1,2km

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Braşov, Săcele

907667,74

1995

imobil în administrare

148924

8.30

CT Doftana Ardeleana

Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

corecţie torenţi

conform a menaj amantelor

silvice

Judeţul Braşov, Săcele

2871911,04

2003

imobil în administrare

5468

8.04.04

Drum forestier Bolda

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 3,5 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Argeş, Vultureşti

13229,00

1964

imobil în administrare

5469

8.04.04

Drum forestier Valea Caselor 2,6 km

Regia Naţionala a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 2,6 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Argeş, Vultureşti

2339207,00

1973

imobil În administrare

5470

8.04.04

Drum forestier Greaca 7,0 km

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier

7,0 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Argeş, Mihăeşti

114600,00

1977

imobil în administrare

5471

8.04.04

Drum forestier Ogrezea I 2,5 km

Regia Naţională a Pădurilor -ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier

2,5 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Argeş, Stâlpeni

38044,00

1973

imobil în administrare

5472

8.04.04

Drum forestier Ogrezea II 3,0 km

Regia Naţională a Pădurilor -ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO2607964

drum auto forestier 3,0 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Argeş, Stâlpeni

37781,00

1980

imobil în administrare

5473

8.04.04

Drum forestier

Valea

Păducelului

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 2,1 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Argeş, Hârtieşti

9916,00

1975

imobil în administrare

 

5474

8.04.04

Drum forestier Ursoaie

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 1,9 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Argeş, Vultureşti

10273,00

1968

imobil în administrare

5475

8.04.04

Drum forestier VI. Pătrăşcanilor

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier

0,5 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Argeş, Hârtieşti

1780,22

1962

imobil în administrare

5476

8.04.04

Drum forestier Valea Florii

Regia Naţională a Pădurilor -ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 0,7 km - pietruit

conform amendamentelor

silvice

Judeţul Argeş, Schitu Goleşti

1838,00

1961

imobil în administrare

5477

8.04.04

Drum forestier Piţigaie

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 2,0 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Argeş, Stâlpeni

6364,00

1963

imobil în administrare

5478

8.04.04

Drum forestier Mâzgana

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier

7,7 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Argeş, Vultureşti

624365,00

1950

imobil în administrare

5479

8.04.04

Drum forestier Valea lui Topor

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 4,8 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Argeş, Hârtieşti

15333,00

1959

imobil în administrare

5480

8.04.04

Drum forestier Ruda

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier

5,2 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Argeş, Mihăieşti

25336,00

1959

imobil în administrare

5481

8.04.04

Drum forestier Ruda-Mâzgana

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier

4,1 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Argeş, Vultureşti

76177,00

1958

imobil în administrare

5482

8.04.04

Drum forestier Valea Pechii

Regia Naţională a Pădurilor -ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier

1,5 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Argeş, Schitu Goleşti

2676,00

1962

imobil în administrare

5483

8.04.04

Drum forestier Valea Raciului

Regia Naţionala a Pădurilor -ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 0,9 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Argeş, Vultureşti

2337,00

1964

imobil în administrare

5484

8.04.04

Drum forestier Ivăniş I

Regia Naţională a Pădurilor -ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier

1,0 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Argeş, Stâlpeni

2759,00

1970

imobil în administrare

5485

8.04.04

Drum forestier Ivâniş II 4,1 km

Regia Naţională a Pădurilor -ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 4,1 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Argeş, Stâlpeni

58141,00

1980

imobil în administrare

5486

8.04.04

Drum forestier Ivăniş - VI. Ariilor 1,9 km

Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 1,9 km - pietruit

conform a menaj amantelor

silvice

Judeţul Argeş, Vultureşti

35769,00

1981

imobil în administrare

5487

8.04.04

Drum forestier Padina

Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 0,9 km - pietruit

conform amenajamentelor

silvice

Judeţul Dâmboviţa, Văleni

1126,00

1969

imobil în administrare

5488

8.04.04

Drum forestier VI. Cireşului

Regia Naţionala a Pădurilor - ROMSILVA

CUI RO 1590120

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea”

CUI RO 2607964

drum auto forestier 1,5 km - pietruit