MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 365/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 365         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 27 mai 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

337. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Buzău, Bihor, Sibiu, Neamţ, Botoşani, Dâmboviţa, Satu Mare, Arad, Argeş, Mureş, Braşov, Alba, Tulcea, Bacău, Constanţa, Cluj şi municipiul Bucureşti în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

356. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comerciala “Electrocentrale Constanţa” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

 

357. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Regia Autonomă “Tehnologii pentru Energia Nucleară”, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Buzău, Bihor, Sibiu, Neamţ, Botoşani, Dâmboviţa, Satu Mare, Arad, Argeş, Mureş, Braşov, Alba, Tulcea, Bacău, Constanţa, Cluj şi municipiul Bucureşti în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi potrivit art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, amplasate în incinta imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor şi amenajărilor la terenurile prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.

Art. 3. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a modificării adreselor la care sunt situate acestea.

Art. 5. - După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor şi amenajărilor la terenuri, Ministerul Apărării Naţionale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1, 2*) şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 mai 2015.

Nr. 337.


*) Anexa nr. 2 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale construcţiilor şl amenajărilor la terenuri din cadrul unor bunuri Imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului ta vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

 

Nr. crt.

Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral

Persoana juridică - administrator al imobilului Codul unic de înregistrare

Denumirea bunului din domeniul public al statului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcţii cu destinaţie specială şi amenajări la teren aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

0

1

2

3

1.

Municipiul Buzău,

Str. Unirii nr. 1-3,

judeţul Buzău

C.F. nr. 63797 Buzău, nr. cadastral 4605

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 5029 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106976 - parţial

Construcţii:

Pavilionul S 5:

- suprafaţa construită = 98,00 mp;

- valoarea contabilă = 5,90 lei.

Total valoare contabilă

Imobil 5029 - parţial = 5,90 lei

2.

Municipiul Oradea,

Str. Armatei Române nr. 24/A,

judeţul Bihor

C.F. nr. 171113 Oradea, nr. cadastral 171113

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 3502 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 158896 - parţial

Construcţii:

Pavilionul L:

- suprafaţa construită = 67,26 mp;

- valoarea contabilă = 55.530,00 lei.

Pavilionul O:

- suprafaţa construită = 169,91 mp;

- valoarea contabilă = 20.460,00 lei.

Pavilionul X1:

- suprafaţa construită = 13,12 mp;

- valoarea contabilă = 15.257,00 lei.

Pavilionul X4:

- suprafaţa construită = 4,14 mp;

- valoarea contabilă = 13,00 lei.

Amenajare la teren: împrejmuire beton din prefabricate:

- suprafaţa construită = 100,00 ml;

- valoarea contabilă = 100,00 lei.

Total valoare contabilă

Imobil 3502 - parţial = 91.360,00 lei

3.

Comuna Axente Sever,

judeţul Sibiu

C.F. nr. 100526 Axente Sever, nr. cadastral 100526

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 1214 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P = 103972 - parţial

Construcţii:

Pavilionul G1:

- suprafaţa construită = 42,00 mp;

- valoarea contabilă = 2,60 lei.

Pavilionul G2:

- suprafaţa construită = 42,00 mp;

- valoarea contabilă = 2,60 lei.

Pavilionul G3:

- suprafaţa construită = 42,00 mp;

- valoarea contabilă = 2,60 lei.

Pavilionul G4:

- suprafaţa construită = 42,00 mp;

- valoarea contabilă = 2,60 lei.

Pavilionul G5:

- suprafaţa construită = 42,00 mp;

- valoarea contabilă = 2,60 lei.

Pavilionul D:

- suprafaţa construită = 156,00 mp;

- valoarea contabilă = 117.059,07 lei.

Total valoare contabilă Imobil 1214 - parţial = 117.072,07 lei

4.

Comuna Dumbrava Roşie,

judeţul Neamţ

C.F. 50200 Dumbrava Roşie, nr. cadastral 50200

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 604 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106940 - parţial

Construcţii:

Pavilionul B1:

- suprafaţa construită = 114,00 mp;

- valoarea contabilă = 3,10 lei.

Pavilionul B3:

- suprafaţa construită = 114,00 mp;

- valoarea contabilă = 3,10 lei.

Pavilionul B4:

- suprafaţa construită = 114,00 mp;

- valoarea contabilă = 3,10 lei.

Total valoare contabilă Imobil 604 - parţial = 9,30 lei

 

5.

Municipiul Botoşani,

Str. Sucevei nr. 2,

judeţul Botoşani

C.F. 60709 Botoşani, nr. cadastral 60709;

C.F. 60706 Botoşani, nr. cadastral 5718

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 378 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106879 - parţial

Construcţii:

Pavilionul E - construcţia C23:

- suprafaţa construită =12,57 mp;

- valoarea contabilă = 1,40 lei.

Pavilionul F - construcţia C 28:

- suprafaţa construită = 230,75 mp;

- valoarea contabilă = 9,40 lei.

Pavilionul F1 - construcţia C 34:

- suprafaţa construită = 138,55 mp;

- valoarea contabilă = 5,10 lei.

Pavilionul R - construcţia C 44:

- suprafaţa construită = 580,85 mp;

- valoarea contabilă = 30,80 iei.

Pavilionul U - construcţia C 33:

- suprafaţa construită = 85,01 mp;

- valoarea contabilă = 2,60 lei.

Pavilionul U1 - construcţia C 30:

- suprafaţa construită = 72,68 mp;

- valoarea contabilă = 2,60 lei.

Pavilionul X - construcţia C 26:

- suprafaţa construită = 62,85 mp:

- valoarea contabilă = 0,80 lei.

Pavilionul Z - construcţia C 35:

- suprafaţa construită = 153,69 mp;

- valoarea contabilă = 2,00 lei.

Pavilionul Z3 - construcţia C 31:

- suprafaţa construită = 102,63 mp;

- valoarea contabilă = 83.685,12 lei.

Total valoare contabilă Imobil 378 - parţial = 83.739,12 lei

6.

Comuna I.L. Caragiale,

judeţul Dâmboviţa

C.F. nr. 70473 I.L. Caragiale, nr. cadastral 70473

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

[mobil 1376 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103746 - parţial

Construcţii:

Pavilionul X1:

- suprafaţa construită = 24,00 mp;

- valoarea contabilă = 16.801,20 lei.

 Amenajare la teren:

Reţea alimentare cu apă:

- suprafaţa construită = 4.500,00 ml;

- valoarea contabilă = 270,00 lei.

Total valoare contabilă

Imobil 1376 - parţial = 17.071,20 lei

7.

Oraşul Tăşnad,

judeţul Satu Mare

C.F. nr. 101736 Tăşnad, nr. cadastral 101736

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 3164 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106773 - parţial

Construcţii:

Pavilionul P:

- suprafaţa construită = 11,00 mp;

- valoarea contabilă = 18.781,79 lei.

Total valoare contabilă

Imobil 3164 - parţial = 18.781,79 lei

8.

Municipiul Arad,

judeţul Arad

C.F. nr. 340947 Arad, nr. cadastral 16099;

C.F. nr. 340951 Arad, nr. cadastral 340951

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 1319 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104168 - parţial

Construcţii:

Pavilionul B:

- suprafaţa construită = 8,75 mp;

- valoarea contabilă = 0,70 lei.

Pavilionul C:

- suprafaţa construită = 6,00 mp;

- valoarea contabilă = 0,36 lei.

Pavilionul D:

- suprafaţa construită = 6,00 mp;

- valoarea contabilă = 0,36 lei.

Pavilionul E:

- suprafaţa construită = 3,00 mp;

- valoarea contabilă = 0,39 lei.

Amenajări la teren:

împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând:

- suprafaţa construită = 60,00 ml;

- valoarea contabilă = 0,60 lei.

Reţea energie electrică subterană:

- suprafaţa construită = 1.200,00 ml;

- valoarea contabilă = 12,00 lei.

Total valoare contabilă

Imobil 1319 - parţial = 14,41 lei

 

9.

Municipiul Piteşti,

str. Trivale nr. 15,

judeţul Argeş

C.F. nr. 87867 Piteşti, nr. cadastral 87867

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 301 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103765 - parţial

Construcţii:

Pavilionul D:

- suprafaţa construită = 75,00 mp;

- valoarea contabilă = 6.604,79 lei.

Pavilionul D1:

- suprafaţa construită = 39,00 mp;

- valoarea contabilă = 9.246,56 lei.

Pavilionul M1:

- suprafaţa construită = 39,00 mp;

- valoarea contabilă = 322,80 lei.

Pavilionul P:

- suprafaţa construită = 115,00 mp;

- valoarea contabilă = 3.428,44 lei.

Pavilionul P1:

- suprafaţa construită = 21,00 mp;

- valoarea contabilă = 7.881,49 lei.

Pavilionul P4:

- suprafaţa construită = 607,00 mp;

- valoarea contabilă = 1.310.528,31 lei.

Pavilionul S1:

- suprafaţa construită = 273,00 mp;

- valoarea contabilă = 298.162,84 lei.

Pavilionul S2:

- suprafaţa construită = 280,00 mp;

- valoarea contabilă = 10.557,20 lei.

Pavilionul S3:

- suprafaţa construită = 280,00 mp;

- valoarea contabilă = 10.557,20 lei.

Pavilionul S4:

- suprafaţa construită = 280,00 mp;

- valoarea contabilă = 10.557,20 lei.

Pavilionul S5:

- suprafaţa construită = 280,00 mp;

- valoarea contabilă = 10.557,20 lei.

Pavilionul S6:

- suprafaţa construită = 280,00 mp;

- valoarea contabilă = 10.557,20 lei.

Pavilionul S7:

- suprafaţa construită = 280,00 mp;

- valoarea contabilă = 10.557,20 lei.

Pavilionul Z4:

- suprafaţa construită = 243,00 mp;

- valoarea contabilă = 119.742,70 lei.

Total valoare contabilă

Imobil 301 - parţial = 1.819.261,13 lei

10.

Comuna Ungheni, judeţul Mureş

C.F, nr. 51445 Ungheni, nr. cadastral 51445

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 2365 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104120 - parţial

Construcţii:

Pavilionul B:

- suprafaţa construită = 12,25 mp;

- valoarea contabilă = 1,36 lei.

Pavilionul C:

- suprafaţa construită = 22,87 mp;

- valoarea contabilă = 9.980,50 lei.

Pavilionul F:

- suprafaţa construită = 348,00 mp;

- valoarea contabilă = 9,85 lei.

Pavilionul G:

- suprafaţa construită = 11,10 mp;

- valoarea contabilă = 2,28 lei.

Pavilionul H:

- suprafaţa construită = 6,25 mp;

- valoarea contabilă = 1,13 lei.

Pavilionul I:

- suprafaţa construită = 1,40 mp;

- valoarea contabilă = 0,11 lei.

Pavilionul J:

- suprafaţa construită = 1.40 mp;

- valoarea contabilă = 0,11 lei.

Pavilionul K:

- suprafaţa construită = 1,40 mp;

- valoarea contabilă = 0,11 lei.

Pavilionul K1:

- suprafaţa construită = 185,00 mp;

- valoarea contabilă = 4,20 lei.

Pavilionul K2:

- suprafaţa construită = 15,00 mp;

- valoarea contabilă = 7,21 lei.

Pavilionul L:

- suprafaţa construită = 9,36 mp;

- valoarea contabilă = 0,95 lei.

Pavilionul M:

- suprafaţa construită = 9,36 mp;

- valoarea contabilă = 1,19 lei.

Pavilionul M1:

- suprafaţa construită = 20,70 mp;

- valoarea contabilă = 23,79 lei.

Pavilionul M2:

- suprafaţa construită = 264,00 mp;

- valoarea contabilă = 1,86 lei.

Pavilionul M3:

- suprafaţa construită = 68,96 mp;

- valoarea contabilă = 6,04 lei.

Pavilionul M4:

- suprafaţa construită = 57,60 mp;

- valoarea contabilă = 3,46 (el.

Pavilionul N:

- suprafaţa construită = 9,36 mp;

- valoarea contabilă = 0,95 lei.

Pavilionul O:

- suprafaţa construită = 1,40 mp;

- valoarea contabilă = 0,11 lei.

Pavilionul P:

- suprafaţa construită = 0,69 mp;

- valoarea contabilă = 0,06 lei.

Pavilionul S:

- suprafaţa construită = 10,56 mp;

- valoarea contabilă = 1,13 lei.

Pavilionul T4:

- suprafaţa construită = 204,00 mp;

- valoarea contabilă = 3,06 lei.

Pavilionul T5:

- suprafaţa construită = 41,00 mp;

- valoarea contabilă = 17.519,20 lei.

Pavilionul T6:

- suprafaţa construită = 360,00 mp;

- valoarea contabilă = 54,05 lei.

 Amenajare la teren:

Reţea gaze naturale:

- suprafaţa construită = 163,40 ml;

- valoarea contabilă = 604,58 lei.

Total valoare contabilă

Imobil 2365 - parţial = 28.227,29 lei

 

11.

Oraşul Roman,

str. Profesor Dumitru Martinaş nr. 2,

judeţul Neamţ

C.F. 54439 Roman, nr. cadastral 3240

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 482 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106934 - parţial

Construcţii:

Pavilionul K - construcţia C 20:

- suprafaţa construită = 70,59 mp;

- valoarea contabilă = 28.350,00 lei.

Pavilionul Q2 - construcţia C 28:

- suprafaţa construită = 142,54 mp;

- valoarea contabilă = 24.690.00 lei.

Pavilionul Q3 - construcţia C 29:

- suprafaţa construită = 142,54 mp;

- valoarea contabilă = 24.690,00 lei.

Total valoare contabilă

Imobil 482 - parţial = 77.730,00 lei.

12.

Municipiul Braşov, judeţul Braşov

C.F. 113303 Braşov, nr. cadastral 113303

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 527 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103978 - parţial

Construcţii:

Pavilionul K1

- suprafaţa construită = 35,00 mp;

- valoarea contabilă = 5.084,98 lei.

Pavilionul K2:

- suprafaţa construită = 35,00 mp;

- valoarea contabilă = 4.323,23 lei,

Pavilionul 01:

- suprafaţa construită = 241,00 mp;

- valoarea contabilă = 20.445,21 lei.

Pavilionul 02;

- suprafaţa construită = 241,00 mp;

- valoarea contabilă = 20.445,21 lei.

Pavilionul 03:

- suprafaţa construită = 65,00 mp;

- valoarea contabilă = 14.563,77 lei.

Pavilionul T:

- suprafaţa construită = 352,00 mp;

- valoarea contabilă = 7.486,70 lei.

Pavilionul Y:

- suprafaţa construită = 18,00 mp;

- valoarea contabilă = 1.120,23 lei.

Pavilionul X1:

- suprafaţa construită = 104,00 mp;

- valoarea contabilă = 280,13 lei.

Total valoare contabilă

Imobil 527 - parţial = 73.749,46 lei

13.

Oraşul Sebeş, judeţul Alba

C.F. 75908 Sebeş, nr. cadastral 75908

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 474 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104059 - parţial

Construcţii:

Pavilionul BC1

- suprafaţa construită = 60,00 mp;

- valoarea contabilă = 2,40 lei.

Pavilionul BC2:

- suprafaţa construită = 60,00 mp;

- valoarea contabilă = 2,40 lei.

Pavilionul BC3:

- suprafaţa construită = 60,00 mp;

- valoarea contabilă = 2,40 lei.

Pavilionul BC4:

- suprafaţa construită = 60,00 mp;

- valoarea contabilă = 2,40 lei.

Pavilionul BC5:

- suprafaţa construită = 60,00 mp;

- valoarea contabilă = 2,40 lei.

Pavilionul BC6:

- suprafaţa construită = 67,00 mp;

- valoarea contabilă = 2,70 lei.

Pavilionul C:

- suprafaţa construită = 73,00 mp;

- valoarea contabilă = 6,50 lei.

Pavilionul E:

- suprafaţa construită = 27,00 mp;

- valoarea contabilă = 1.767,92 lei.

Pavilionul F:

- suprafaţa construită = 10,00 mp;

- valoarea contabilă = 300,00 lei.

Pavilionul F1:

- suprafaţa construită = 10,00 mp;

- valoarea contabilă = 300,00 lei.

Total valoare contabilă

Imobil 474 - parţial = 2,389,12 lei

 

14.

Comuna Jurilovca, judeţul Tulcea

C.F 30775 Jurilovca, nr. cadastral 491;

C.F. 30778 Jurilovca, nr. cadastral 492;

Comuna Sarichiol, judeţul Tulcea

C.F. 34869 Sarichiol, nr. cadastral 881

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 2519 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107184 - parţial

Construcţii:

Pavilionul C - construcţia C13:

- suprafaţa construită = 34,66 mp;

- valoarea contabilă = 15.840,00 lei.

Pavilionul C 3 - construcţia C 12:

- suprafaţa construită = 34,45 mp;

- valoarea contabilă = 15,840,00 lei.

Pavilionul C 4 - construcţia C 11:

- suprafaţa construită = 34,48 mp;

- valoarea contabilă = 15.840,00 lei.

Total valoare contabilă

Imobil 2519 - parţial = 47.520,00 lei

15.

Comuna Dobreni, judeţul Neamţ

C.F. 50196 Dobreni, nr. cadastral 50196

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 2516 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106950 - parţial

Construcţii:

Pavilionul A:

- suprafaţa construită = 25,00 mp;

- valoarea contabilă = 25.162,23 lei.

Total valoare contabilă

Imobil 2516 - parţial = 25.162,23 lei

16.

Comuna Tarcău, judeţul Neamţ

C.F. 50196 Tarcău, nr. cadastral 50196

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 2880 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106847 - parţial

Construcţii:

Pavilionul L2:

- suprafaţa construită = 5,00 mp;

- valoarea contabilă = 0,10 lei.

Pavilionul L3:

- suprafaţa construită = 5,00 mp;

- valoarea contabilă = 0,10 lei.

Pavilionul L4:

- suprafaţa construită = 5,00 mp;

- valoarea contabilă = 0,10 lei.

Pavilionul L5:

- suprafaţa construită = 5,00 mp;

- valoarea contabilă = 0,10 lei.

Total valoare contabilă

Imobil 2880 - parţial - 0,40 lei

17.

Comuna Hemeiuş, judeţul Bacău

C.F. nr. 61466 Hemeiuş, nr. cadastral 1340;

Comuna Hemeiuş, Şoseaua Bacău-Piatra-Neamţ, judeţul Bacău

C.F. nr. 61465 Hemeiuş, nr. cadastral 1341

 

Imobil 1215 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106929 - parţial

Construcţii:

Pavilionul J - construcţia C15:

- suprafaţa construită = 125,00 mp;

- valoarea contabilă = 10.130,19 lei.

Pavilionul M - construcţia C 30:

- suprafaţa construită = 12,00 mp;

- valoarea contabilă = 768,99 lei.

Pavilionul T - construcţia C13:

- suprafaţa construită = 199,00 mp;

- valoarea contabilă = 922,26 lei.

Pavilionul V1 - construcţia C 2:

- suprafaţa construită = 304,00 mp;

- valoarea contabilă = 58.490,41 lei.

Total valoare contabilă

Imobil 1215 - parţial = 70.311,58 lei

18.

Oraşul Medgidia, str. Lupeni nr. 51, judeţul Constanţa

C.F. nr. 105376 Medgidia, nr. cadastral 105376

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

imobil 387 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107129 - parţial

Construcţii:

Pavilionul C15 (parţial):

- suprafaţa construită = 213,00 mp;

- valoarea contabilă = 320.930,95 lei.

Pavilionul C 16:

- suprafaţa construită = 272,00 mp;

- valoarea contabilă = 175.013,28 lei.

Total valoare contabilă

Imobil 387 - parţial = 495.944,23 lei

19.

Comuna Floreşti, judeţul Cluj

C.F. 58170 Floreşti, nr. cadastral 58170;

C.F. 58417 Floreşti, nr. cadastral 58417,

C.F. 58169 Floreşti, nr. cadastral 58169

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

imobil 2350 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106695 - parţial

Construcţii:

Pavilionul A:

- suprafaţa construită = 5,00 mp;

- valoarea contabilă = 1,800,00 lei.

Pavilionul B:

- suprafaţa construită = 5,00 mp;

- valoarea contabilă = 900,00 lei.

Pavilionul C:

- suprafaţa construită = 5,00 mp;

- valoarea contabilă = 50,00 lei.

Pavilionul E:

- suprafaţa construită = 5,00 mp;

- valoarea contabilă = 800,00 lei.

Total valoare contabilă

Imobil 2350 - parţial = 3.550,00 lei

20.

Bucureşti, str. Dâmbovicioara nr. 10, sectorul 2

C.F. 216168 Bucureşti, nr. cadastral 216168

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 2301 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106817 - parţial

Construcţii:

Pavilionul C:

- suprafaţa construită = 232,37 mp;

- valoarea contabilă = 3.940,00 lei.

Total valoare contabilă

Imobil 2301 - parţial = 3.940,00 lei

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor bunurilor imobile constituite din construcţii şi terenuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează adresele unde sunt situate acestea, prin adăugarea cărţilor funciare aferente după intabulare

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare

1.

103984

8.19.01

Imobil 5029

Municipiul Buzău, Str. Unirii nr. 1-3, judeţul Buzău

C.F. nr. 63797 Buzău, nr. cadastral 4605

2.

158896

8.19.01

Imobil 3502

Municipiul Oradea, Str. Armatei Române nr. 24/A, judeţul Bihor

C.F. nr. 171113 Oradea, nr. cadastral 171113

3.

103972

8.19.01

Imobil 1214

Comuna Axente Sever, judeţul Sibiu

C.F. nr. 100526 Axente Sever, nr. cadastral 100526

4.

106940

8.19.01

Imobil 604

Comuna Dumbrava Roşie, judeţul Neamţ

C.F. 50200 Dumbrava Roşie, nr. cadastral 50200

5.

106879

8.19.01

Imobil 378

Municipiul Botoşani, Str. Sucevei nr. 2, judeţul Botoşani

C.F. 60709 Botoşani, nr. cadastral 60709

C.F. 60706 Botoşani, nr. cadastral 60706

6.

103746

8.19.01

Imobil 1376

Comuna I.L. Caragiale, judeţul Dâmboviţa

C.F. nr. 70473 I.L. Caragiale, nr. cadastral 70473

7.

106773

8.19.01

Imobil 3164

Oraşul Tăşnad, judeţul Satu Mare

C.F. nr. 101736 Tăşnad. nr. cadastral 101736

8.

104168

8.19.01

Imobil 1319

Municipiul Arad, judeţul Arad

C.F. nr. 340947 Arad, nr. cadastral 16099

C.F. nr. 340951 Arad, nr. cadastral 340951

9.

103765

8.19.01

Imobil 301

Municipiul Piteşti, str. Trivale nr. 15, judeţul Argeş

C.F. nr. 87867 Piteşti, nr. cadastral 87867

10.

104120

8.19.01

Imobil 2365

Comuna Ungheni, judeţul Mureş

C.F. nr. 51445 Ungheni, nr. cadastral 51445

11.

106934

8.19.01

Imobil 482

Oraşul Roman, str. Profesor Dumitru Martinaş nr. 2, judeţul Neamţ

C.F. 54439 Roman, nr. cadastral 3240

12.

103978

8.19.01

Imobil 527

Municipiul Braşov, judeţul Braşov

C.F. 113303 Braşov, nr. cadastral 113303

13.

104059

8.19.01

Imobil 474

Oraşul Sebeş, judeţul Alba

C.F. 75908 Sebeş, nr. cadastral 75908

14.

107184

8.19.01

Imobil 2519

Comuna Jurilovca, judeţul Tulcea

C.F. 30775 Jurilovca, nr. cadastral 491

C.F. 30778 Jurilovca, nr. cadastral 492

Comuna Sarichiol, judeţul Tulcea

C.F. 34869 Sarichiol, nr. cadastral 881

15.

106950

8.19.01

Imobil 2516

Comuna Dobreni, judeţul Neamţ

C.F. 50196 Dobreni, nr. cadastral 50196

16.

106847

8.19.01

Imobil 2880

Comuna Tarcău, judeţul Neamţ

C.F. 50196 Tarcău, nr. cadastral 50196

17.

106929

8.19.01

Imobil 1215

Comuna Hemeiuş, judeţul Bacău

C.F. nr. 61466 Hemeiuş nr. cadastral 1340

Comuna Hemeiuş, Şoseaua Bacău-Piatra-Neamţ, judeţul Bacău

C.F. nr. 61465 Hemeiuş, nr. cadastral 1341

18.

107129

8.19.01

Imobil 387

Oraşul Medgidia, str. Lupeni, nr. 51, judeţul Constanţa

C.F. nr. 105376 Medgidia, nr. cadastral 105376

19.

106695

8.19.01

Imobil 2350

Comuna Floreşti, judeţul Cluj

C.F. 58170 Floreşti, nr. cadastral 58170

C.F. 58417 Floreşti, nr. cadastral 58417

C.F. 58169 Floreşti, nr. cadastral 58169

20.

106817

8.19.01

Imobil 2301

Bucureşti, str. Dâmbovicioara nr. 10, sectorul 2

C.F. 216168 Bucureşti, nr. cadastral 216168

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială “Electrocentrale Constanta” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială “Electrocentrale Constanţa” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Mihai Adrian Albulescu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 20 mai 2015.

Nr. 356.

 

ANEXĂ

            MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială “Electrocentrale Constanţa” - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

168.756

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

168.744

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

 

din care: producţia vândută

2 bis

141.253

2

 

Venituri financiare

5

12

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

168.756

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

168.656

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

136.520

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

1.057

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

22.726

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

13.130

C1

ch. cu salariile

13

16.259

C2

bonusuri

14

1.871

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

547

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

4.049

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

8.353

2

 

Cheltuieli financiare

20

100

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

8.042

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

8 042

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

300

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

360

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

4.122

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.764

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

469

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.000

8

 

Plăţi restante

55

98.590

9

 

Creanţe restante

56

170.000

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Regia Autonomă “Tehnologii pentru Energia Nucleară”, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului ir. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici a care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Regia Autonomă “Tehnologii pentru Energia Nucleară11, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2015 ir. 186/2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Mihai Adrian Albulescu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 20 mai 2015.

Nr. 357.

 

ANEXĂ

            MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Regia Autonomă “Tehnologii pentru Energia Nucleară”

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

85450

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

85150

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

52972

2

 

Venituri financiare

5

300

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

85383

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

85133

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

18095

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

4492

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

58861

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

46714

C1

ch. cu salariile

13

41163

C2

bonusuri

14

5551

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

75

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

445

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

11627

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

3685

2

 

Cheltuieli financiare

20

250

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

67

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

67

 

1

 

Rezerve legale

25

3

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

64

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

32

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

32

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

6309

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

3920

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

950

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

948

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

4039

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3618

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

90

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

999,22

8

 

Plăţi restante

55

0

9

 

Creanţe restante

56

295

 

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.