MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 368/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 368         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 27 mai 2015

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

746. - Ordin al ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri privind încetarea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială „Complexul Energetic Hunedoara” - S.A.

 

1.971. - Ordin al ministrului fondurilor europene privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 190 “Educaţia şanselor tale pentru un viitor profesional mai bun”, axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, domeniul major de intervenţie 1.1 “Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 137/2015

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI

 

ORDIN

privind încetarea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială “Complexul Energetic Hunedoara” - S.A.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.023/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin înfiinţarea Societăţii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara - S.A.,

având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 334/2015 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 86/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin metoda majorării de capital social prin aport de capital privat a Societăţii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara - S.A.,

în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Normelor metodologice de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 8 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 42/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare,

ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri emite următorul ordin:

Art. 1. - Procedura de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială “Complexul Energetic Hunedoara” – S.A., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara cu nr. J20/994/2012 şi CUI 30855230, instituită prin Ordinul ministrului economiei nr. 466/2013, încetează de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei nr. 466/2013 privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială “Complexul Energetic Hunedoara” - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 19 martie 2013, şi Ordinul ministrului delegat pentru energie nr. 423/2014*) de numire a administratorului special.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Andrei Dominic Gerea

 

Bucureşti, 25 mai 2015.

Nr. 746.


*) Ordinul ministrului delegat pentru energie nr. 423/2014 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 190 “Educaţia şanselor tale pentru un viitor profesional mai bun”, axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, domeniul major de intervenţie 1.1 “Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”

În baza Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, aprobat prin Decizia Comisiei nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007,

în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 190 “Educaţia şanselor tale pentru un viitor profesional mai bun”, axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, domeniul major de intervenţie 1.1 “Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”, prevăzut în anexă.

Art. 2. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Ministerul Fondurilor Europene va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

 

Bucureşti, 20 mai 2015.

Nr. 1.971.

 

ANEXĂ

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013

Numărul de referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001

 

GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIŢII SPECIFICE

pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 190

“Educaţia şanselor tale pentru un viitor profesional mai bun”,

axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, domeniul major de intervenţie 1.1 “Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”

Mai 2015

 

CUPRINS

 

1. INTRODUCERE

2. Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic “Educaţia şanselor tale pentru un viitor profesional mai bun”

2.1. Justificarea lansării prezentei cereri de propuneri de proiecte

2.2. Condiţii specifice - Documentul-cadru de implementare POSDRU 2007-2013

2.3. Alocare financiară orientativă

2.4. Contribuţia eligibilă minimă a solicitantului din totalul costurilor eligibile

3. Prevederi relevante ale domeniului major de intervenţie 1.1 “Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate” pentru prezenta cerere de propuneri de proiecte

4. Condiţii de eligibilitate

4.1. Grup-ţintă eligibil

4.2. Activităţi eligibile

4.3. Beneficiari eligibili

4.4. Cheltuieli eligibile

Reguli specifice privind eligibilitatea şi implementarea în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte

4.5. Indicatori de monitorizare şi evaluare

5. Procesul de evaluare şi selecţie

6. Greşeli frecvente la redactarea cererii de finanţare

6.1. Greşeli care duc automat la respingerea cererii de finanţare

6.2. Greşeli care duc la depunctarea cererii de finanţare (în faza B - Criterii de selecţie)

7. Contestaţii

8. Procesul de contractare

Anexa nr. 1: Grila de evaluare faza A

Anexa nr. 2: Grila de evaluare faza B

 

1. Introducere

Acest document cuprinde Condiţiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 190 “Educaţia şanselor tale pentru un viitor profesional mai bun”.

Informaţiile generale cu privire la:

- documentele programatice;

- eligibilitatea proiectelor şi solicitanţilor;

- eligibilitatea cheltuielilor;

- completarea şi transmiterea unei cereri de finanţare;

- evaluarea şi selecţia proiectelor;

- contractul de finanţare;

- implementarea proiectelor

sunt prezentate în Ghidul solicitantului - Condiţii generale aferent acestei cereri de propuneri de proiecte.

Pentru a mări şansele proiectului dumneavoastră de a fi selectat, vă recomandăm ca, înainte de a începe completarea formularului electronic al cererii de finanţare şi a anexelor, să vă asiguraţi că aţi citit toate informaţiile prezentate în acest ghid şi în Ghidul solicitantului - Condiţii generale şi că aţi înţeles toate aspectele legate de specificul prezentei scheme de finanţare nerambursabilă.

De asemenea, vă recomandăm să consultaţi periodic pagina de internet a AMPOSDRU - www.fonduri-ue.ro pentru a fi la curent cu eventualele modificări aduse Ghidului solicitantului şi cu posibilele comunicări/informaţii privind prezenta schemă de finanţare nerambursabilă.

2. Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic “Educaţia şanselor tale pentru un viitor profesional mai bun”

2.1. Justificarea lansării prezentei cereri de propuneri de proiecte în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte strategice vor fi sprijinite dezvoltarea şi implementarea de măsuri educaţionale care să susţină creşterea calităţii educaţiei din învăţământul preuniversitar, inclusiv adaptarea învăţământului la cerinţele pieţei muncii şi societăţii bazate pe cunoaştere.

2.2. Condiţii specifice - Documentul-cadru de implementare POSDRU 2007-2013

Proiectele strategice finanţate prin POSDRU pentru această cerere de propuneri de proiecte sunt proiectele implementate la nivel sectorial (prin nivel sectorial înţelegem, la nivelul acestei cereri de proiecte strategice, învăţământul preuniversitar de la nivel judeţean şi regional), punându-se accent pe promovarea proiectelor în parteneriat. Proiectele regionale sunt proiecte implementate în cel puţin două judeţe din aceeaşi regiune.

Proiectele sectoriale implementate la nivel regional sau judeţean vor avea o valoare totală eligibilă cuprinsă între:

1. pentru proiecte strategice sectoriale la nivel judeţean (vezi pct. 4):

- minimum 2.206.250 lei (echivalentul în lei a 500.000 euro);

şi

- maximum 4.412.500 lei (echivalentul în lei a 1.000.000 euro);

2. pentru proiecte strategice sectoriale la nivel regional (vezi pct. 4):

- minimum 2.206.250 lei (echivalentul în lei a 500.000 euro);

şi

- maximum 8.825.000 lei (echivalentul în lei a 2.000.000 euro). ATENŢIE! în calitate de solicitanţi, aveţi obligaţia asumării, asigurării şi demonstrării în cadrul cererii de finanţare a tipului de proiect, acesta reprezentând criteriu de eligibilitate a proiectului.

Cererile de finanţare care nu se încadrează în limitele valorii totale eligibile a proiectului (exprimate în lei) prevăzute mai sus vor fi respinse.

Cursul de schimb utilizat pentru stabilirea acestei valori este de 4,4125 lei/euro, reprezentând cursul Inforeuro aferent lunii mai 2015, disponibil pe pagina web: http://ec.europa,eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en

atenţie: Bugetul proiectului dumneavoastră va fi exprimat DOAR în lei. Cererile de finanţare care prezintă buget calculat în euro vor fi respinse.

Structura bugetului cererii de finanţare se regăseşte în Ghidul solicitantului - Condiţii generale.

Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsa între minimum 4 luni şi maximum 5 luni. Cererile de finanţare a căror durată de implementare este mai mică de 4 luni sau mai mare de 5 Juni vor fi respinse.

2.3. Alocare financiară orientativă

Alocarea financiară orientativă pentru această cerere de propuneri de proiecte este de 42.000.000 euro, din care Fondul Social European (contribuţia comunitară la finanţarea acordată) reprezintă 100% pentru beneficiari ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora şi 87,86% pentru celelalte categorii de beneficiari.

2.4. Contribuţia eligibilă minimă a solicitantului din totalul costurilor eligibile

 

Tipul beneficiarului

Contribuţia eligibila minima a solicitantului din totalul costurilor eligibile

(%)

Valoarea maximă a finanţării publice (UE+RO) acordate din totalul costurilor eligibile

(%)

Ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fond urilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora

25%

75%

 

Contribuţia solicitantului reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a proiectului propus care va fi suportat de către dumneavoastră, în calitate de solicitant.

Contribuţia proprie a solicitantului trebuie să fie realizată sub formă financiară. În cadrul proiectelor finanţate din POSDRU, contribuţia în natură nu este eligibilă.

Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, dar necesare derulării proiectului, precum şi orice cheltuială suplimentară ce va apărea în timpul implementării proiectului vor fi suportate de către dumneavoastră, în calitate de beneficiar.

Prezenta cerere de propuneri de proiecte nu reprezintă o schemă de ajutor de stat sau de minimis.

Pentru a completa corect bugetul proiectului în cererea de finanţare, vă rugăm să aveţi în vedere procentul contribuţiei proprii pe care trebuie să o asiguraţi, precum şi condiţiile generale de eligibilitate a cheltuielilor (detaliate în Ghidul solicitantului - Condiţii generale aferent prezentei cereri de propuneri de proiecte).

Toate cererile de finanţare nerambursabilă pentru POSDRU se completează şi se transmit on-line în limba română; în acest scop, accesaţi pagina de internet a AM POSDRU, secţiunea “Cerere de propuneri de proiecte”, link “Actionweb” - www.fonduri-ue.ro. Cererile de finanţare transmise prin orice alte mijloace vor fi respinse.

Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis în a 16-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial ai României, Partea I, a prezentului ghid, ora 10,00, până în a 23-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, ora 16,00.

AMPOSDRU va informa pe site-ul www.fonduri-ue.ro data publicării în Monitorul Oficial al României. Partea I, şi data închiderii sistemului informatic.

Pentru a facilita procesul de completare şi transmitere a cererilor de finanţare în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, între orele 9,00-16,00, la sediul OIPOSDRU MECŞ de la adresa sus-menţionată funcţionează un birou de informare.

Întrebările referitoare la prezenta cerere de propuneri de proiecte pot fi transmise prin e-mail la adresa: preuniversitar.2015@oiposdru.edu.ro.

3. Prevederi relevante ale domeniului major de intervenţie 1.1 “Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate” pentru prezenta cerere de propuneri de proiecte

Domeniul major de intervenţie 1.1 sprijină activităţile destinate îmbunătăţirii învăţământului preuniversitar, în vederea

creşterii accesului la educaţie de calitate şi asigurării de competenţe-cheie şi competenţe profesionale pentru toţi.

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte strategice vor fi susţinute activităţile şi proiectele care urmăresc intervenţii de sprijin la nivel regional sau judeţean pentru:

- organizarea de concursuri judeţene/regionale care să aprecieze formarea de competenţe-cheie/competenţe transdisciplinare/competenţe profesionale la elevii care frecventează învăţământul primar, gimnazial sau liceal;

- pregătirea elevilor pentru aceste concursuri;

- servicii de orientare şi consiliere a elevilor pentru identificarea secţiunii de concurs adecvate rutei de studii/ profesionale a acestora.

O atenţie deosebită va fi acordată implicării elevilor din mediul rural, a celor provenind din comunitatea romă şi altor grupuri vulnerabile în intervenţiile precizate mai sus.

Vor fi susţinute îndeosebi proiectele care, în vederea creşterii participării la educaţie, îşi propun să sprijine, la nivel sectorial preuniversitar de educaţie (judeţean/regional), furnizarea de pachete de facilităţi şi stimulente, care să înlesnească participarea la secţiuni de concursuri pentru elevii provenind din comunitatea romă, din mediul rural, persoane cu dizabilităţi şi alte grupuri vulnerabile.

Această cerere de propuneri de proiecte susţine realizarea următoarelor obiective operaţionale:

- sprijin pentru dobândirea competenţelor-cheie şi profesionale pentru toţi, cu accent pe dezvoltarea abilităţilor personale prin dezvoltarea şi furnizarea de programe/oferte de educaţie şi formare profesională iniţială;

- sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaţie, în special în învăţământul secundar superior, o atenţie deosebită fiind acordată elevilor din mediul rural, celor provenind din comunitatea romă şi altor grupuri vulnerabile, prin crearea de mecanisme, instrumente şi servicii specifice;

- promovarea culturii antreprenoriale şi a cetăţeniei active pentru elevii din învăţământul preuniversitar;

- dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere şcolară, mediere şcolară şi a altor servicii şi instrumente alternative care să sprijine creşterea participării la educaţie şi formare profesională, precum şi îmbunătăţirea performanţelor şcolare.

Proiectele promovate în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte vor contribui la realizarea următoarelor operaţiuni orientative:

1. sprijin pentru dezvoltarea şi diversificarea ofertelor educaţionale şi de formare profesională iniţială;

2. sprijin pentru inovare şi pentru dezvoltarea instrumentelor şi mecanismelor pentru îmbunătăţirea accesului la educaţie şi formare profesională iniţială pentru toţi;

3. sprijin pentru dezvoltarea educaţiei antreprenoriale şi a cetăţeniei active.

 

1 Competenţe-cheie, aşa cum sunt definite în documentul elaborat de Grupul de lucru B al Comisiei Europene “Competenţele-cheie pentru Educaţia pe tot parcursul vieţii, cadru european de referinţă, noiembrie 2004” (Key Competences For Lifelong Leaming A European Reference Framework November 2004*).

4. Condiţii de eligibilitate

4.1. Grup ţintă eligibil

Grupul-ţintă al unui proiect finanţat în cadrul actualei cereri de propuneri de proiecte va fi alcătuit după cum urmează:

- pentru proiecte cu implementare la nivel regional - minimum 30.000 elevi;

- pentru proiecte cu implementare la nivel judeţean - minimum 15.000 elevi.

Proiectele care au un grup-ţintă mai mic decât cele precizate în condiţiile de mai sus vor fi respinse!

În conformitate cu prevederile Documentului-cadru de implementare a POSDRU 2007-2013, în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte strategice sectoriale, grupul-ţintă eligibil cuprinde următoarele categorii:

1. elevi (din învăţământul preuniversitar, ISCED 0-4).

Pentru categoriile de persoane din grupurile-ţintă eligibile, dovada apartenenţei la categoria de grup-ţintă respectivă se va face astfel:

- elevi (din învăţământul preuniversitar, ISCED 0-4) - document justificativ din care să reiasă pentru persoana din grupul-ţintă faptul că pe durata participării la activităţile proiectului are calitatea de elev (din învăţământul preuniversitar, ISCED 0-4).

Vă rugăm să aveţi în vedere că, în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare, pentru fiecare persoană din grupul-ţintă inclusă în proiectul propus de dumneavoastră, veţi avea obligaţia completării Formularului de identificare a grupului-ţintă, care cuprinde date de identificare şi de contact, precum şi alte informaţii privind statutul social şi ocupaţional etc.

Pe întreaga durată de implementare a proiectului, în calitate de beneficiar, veţi transmite OIPOSDRU MECŞ informaţii privind participanţii, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională.

În calitate de beneficiar, veţi avea obligaţia de a respecta prevederile Directivei CE/95/46 a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, veţi informa persoanele din grupul-ţintă al proiectului despre obligativitatea de a furniza datele lor personale, cu respectarea dispoziţiilor legale menţionate.

În acest sens, după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă cu OIPOSDRU MECŞ, dumneavoastră, în calitate de beneficiar, va trebui să demaraţi procedurile legale în vederea înregistrării ca operator de date cu caracter personal, în situaţia în care nu sunteţi încă înregistrat ca operator de date cu caracter personal.

Participanţii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, vor semna o declaraţie prin care îşi vor da acordul privind utilizarea datelor personale.

4.2. Activităţi eligibile

în conformitate cu prevederile Documentului-cadru de implementare a POSDRU 2007-2013, în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile activităţile prezentate mai jos:

1. dezvoltarea/implementarea/integrarea instrumentelor şi practicilor de educaţie incluzivă care să sprijine creşterea accesului şi participării la educaţia şi formarea profesională iniţială;

2. furnizarea serviciilor de orientare şi consiliere în învăţământul preuniversitar;

3. activităţi extracurriculare (doar în ceea ce priveşte educaţia nonformală şi informală, în sprijinul achiziţiilor de competenţe-cheie), inclusiv acţiuni inovatoare;

4. introducerea şi extinderea utilizării TIC în activităţile de predare şi învăţare în învăţământul preuniversitar;

5. Înfiinţarea, dezvoltarea şi consolidarea de reţele şi parteneriate, reţele virtuale şi comunităţi de practică pentru îmbunătăţirea educaţiei şi formării profesionale iniţiale, inclusiv schimbul de bune practici şi integrarea acestora, vizite de studiu;

6. organizarea de evenimente pentru informarea, conştientizarea, valorificarea şi diseminarea informaţiilor privind proiectul şi rezultatele acestuia;

7. introducerea unor sesiuni/module specifice de formare care au ca tematică egalitatea de gen, egalitatea de şanse, nediscriminarea şi respectul pentru diversitate destinate grupurilor-ţintă;

8. integrarea principiului dezvoltări durabile în instrumentele şi metodologiile, procesele de predare şi instruire şi activităţile dezvoltate, în vederea creşterii gradului de conştientizare asupra problemelor de mediu, prevenirea poluării etc.

Exemple de activităţi neeligibile:

1. subcontractarea/externalizarea tuturor activităţilor pentru dezvoltarea resurselor umane;

2. activităţi de acordare de finanţări nerambursabile (de exemplu: folosirea fondurilor proiectelor pentru acordarea de finanţări nerambursabile sau împrumuturi altor organizaţii);

3. proiecte care se concentrează exclusiv pe achiziţia de echipamente sau îmbunătăţirea infrastructurii;

4. proiecte care promovează activităţi politice sau ideologice;

5. activităţi care au fost deja finanţate sau care se află în procesul de finanţare din bugetul de stat sau din alte surse. În acest sens, solicitanţii de finanţare nerambursabilă trebuie să dea o declaraţie scrisă prin care să confirme faptul că sunt în cunoştinţă de cauză cu privire la faptul că dubla finanţare a aceluiaşi proiect nu este permisă.

4.3. Beneficiari eligibili

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte de tip strategic categoriile de solicitanţi eligibili sunt:

1. Inspectorate şcolare judeţene.

OIPOSDRU MECŞ poate declara neeligibile cheltuielile care privesc activităţi cu caracter transnaţional pentru care beneficiarul NU justifică temeinic legătura DIRECTĂ a activităţilor pentru care s-au efectuat cheltuielile cu obiectivul proiectului.

Partenerii trebuie să fie organizaţii legal constituite, să desfăşoare activităţi relevante în cadrul proiectului şi să demonstreze că au în obiectul de activitate al instituţiei şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri.

În cazul în care depuneţi un proiect în parteneriat, pentru evaluarea criteriului de eligibilitate privind capacitatea financiară şi operaţională, vor fi avute în vedere existenţa resurselor administrative şi existenţa surselor de finanţare stabile pentru parteneriatul dezvoltat (în ansamblu), şi nu numai pentru solicitant sau pentru fiecare membru în parte.

Parteneriatul va fi obligat să facă dovada unei capacităţi operaţionale şi financiare corespunzătoare. OIPOSDRU MECŞ poate decide motivat respingerea aplicaţiei sau încetarea contractării în situaţia în care se constată că parteneriatul nu face această dovadă.

În calitate de solicitant al finanţării, veţi avea responsabilitatea finală pentru managementul proiectului, indiferent dacă depuneţi o cerere de finanţare fără parteneri sau în parteneriat.

4.4. Cheltuieli eligibile

Reguli specifice privind eligibilitatea şi implementarea în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte

1. Fiecare elev din grupul-ţintă al proiectului va beneficia de un premiu de participare la un concura în valoare de 100 lei.

2. Nu este permisă participarea unui elev în grupul-ţintă din cadrul mai multor proiecte finanţate din cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, astfel încât fiecare elev poate primi o singură dată un premiu de participare sau un premiu pentru câştigarea unui concurs.

3. Cuantumul premiilor acordate în cadrul concursurilor organizate va fi următorul: premiul I - 400 lei/premiu, premiul II - 300 lei/premiu, premiul III -200 lei/premiu.

Categoriile şi subcategoriile de cheltuieli eligibile pentru prezenta cerere de propuneri de proiecte sunt prevăzute şi detaliate în Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007- 2013”, cu modificările şi completările ulterioare.

Lista categoriilor şi subcategoriilor de cheltuieli eligibile pentru prezenta cerere de propunere de proiecte:

1. Cheltuieli cu personalul implicat în implementarea proiectului

1.1. Salarii şi asimilate acestora

1.2. Onorarii

1.3. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)

2. Cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna

2.1. Transport persoane (personal propriu, participanţi, alte persoane)

2.2. Transport materiale şi echipamente

2.3. Cazare

2.4. Diurnă (pentru personalul propriu)

3. Cheltuieli pentru derularea proiectului

3.1. Servicii de sonorizare

3.2. Traducere şi interpretare

3.3. Prelucrare date

3.4. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare aplicaţii informatice

3.5. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic

3.6. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare

3.7. Materiale consumabile

4. Cheltuieli aferente activităţilor subcontractate (externalizate)

4.1. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul nu are expertiza necesară, inclusiv managementul proiectului şi consultanţă juridică

4.2. Cheltuieli aferente contractelor încheiate cu operatori economici (inclusiv PFA) în vederea furnizării unor servicii:

a) organizarea de evenimente;

b) pachete complete conţinând transportul, cazarea şi/sau hrana participanţilor/personalului propriu;

c) audit financiar extern;

d) expertiză contabilă;

e) editarea şi tipărirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare;

f) editarea şi tipărirea de materialele publicitare.

6. Cheltuieli pentru închirieri şi leasing, necesare derulării activităţilor proiectului

6.1 închiriere (locaţii, bunuri) 6.2. Rate de leasing

7. Subvenţii (ajutoare, premii) şi burse

7.1. Subvenţii (ajutoare) acordate pentru elevi

7.2 Subvenţii (ajutoare) pentru persoane aparţinând grupurilor vulnerabile

7.4. Premii în cadrul unor concursuri

7.5. Burse de studii pentru elevi

8. Cheltuieli indirecte/Cheltuieli generale de administraţie

8.1. Cheltuieli aferente personalului administrativ şi personalului auxiliar

8.2. Utilităţi

8.3. Servicii de administrare a clădirilor

8.4. Servicii de întreţinere şi reparare echipamente şi mijloace de transport

8.5. Arhivare documente

8.6. Amortizare active

8.7. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale)

8.8. Multiplicare, cu excepţia materialelor de informare şi publicitate

8.9. Conectare la reţele informatice

8.10. Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică

8.11. Abonamente la publicaţii de specialitate

8.12. Materiale consumabile

9. Cheltuieli de informare şi publicitate

10. Cheltuieli de tip FEDR 10.1. Instalaţii tehnice

10.3-2. Mobilier, aparatură, birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale.

atenţie! Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programe operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, din care reiese că TVA nedeductibilă este eligibilă, costurile care alcătuiesc bugetul proiectului conţin şi TVA aferentă acestora.

Decontarea costurilor salariale cu personalul (intern sau extern) implicat în managementul proiectului se va face în limita unui procent din totalul cheltuielile eligibile ale proiectului, respectiv:

 

Valoarea proiectului

% costuri salariale cu personalul (intern sau extern) implicat în managementul proiectului

500.000 -1.000.000 euro

12% pentru suma ce depăşeşte 500.000 euro şi este mai mică decât 1.500.000 euro

1.000.000 -2.000.000 euro

10% pentru suma ce depăşeşte 1.500.000 euro

 

Categoria de cheltuieli “Resurse umane” se va încadra în valoarea procentuală de maximum 30% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Cheltuielile indirecte/Cheltuieli generale de administraţie se definesc în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Valoarea cheltuielilor indirecte/cheltuielilor generale de administraţie se calculează prin aplicarea unui procent la valoarea totală a costurilor directe, cu excepţia cheltuielilor de tip FEDR. Acest procent corespunzător cheltuielilor indirecte/ cheltuielilor generale de administraţie este de maximum 5% pentru această cerere de propuneri de proiecte strategice.

4.5. Indicatori de monitorizare şi evaluare

Indicatorii proiectului dumneavoastră trebuie să contribuie DIRECT la atingerea indicatorilor definiţi în Documentul-cadru de implementare POSDRU 2007-2013, cu toate modificările ulterioare (care se regăseşte pe pagina de internet www.posdru.edu.ro la secţiunea Documente de programare 2007-2013).

În caz contrar, cererea de finanţare va fi respinsă.

Dintre indicatorii de monitorizare stabiliţi prin POSDRU 2007-2013 şi Documentul-cadru de implementare POSDRU pentru domeniul major de intervenţie 1.1 “Acces la educaţie şi

formare profesională iniţială de calitate” este obligatoriu ca cererea dumneavoastră de finanţare să conţină valori stabilite pentru indicatorii:

- numărul unităţilor şcolare sprijinite - reprezintă numărul unităţilor administrative de învăţământ preuniversitar acreditate, publice sau private, înscrise în Nomenclatorul naţional SIRUES2, în care funcţionează unul sau mai multe niveluri educaţionale ISCED 0-4 şi care au calitatea de beneficiari sau parteneri în proiecte sau care beneficiază de sprijin prin reprezentanţii lor (personal din educaţie şi formare, elevi) - valoare minim acceptată - 50;

- număr de persoane care beneficiază de servicii de orientare/consiliere - învăţământ preuniversitar - valoare minim acceptată - 5.000;

- ponderea elevilor care şi-au îmbunătăţit performanţele şcolare ca urmare a serviciilor de orientare/consiliere - învăţământ preuniversitar (%) - valoare minim acceptată - 75%;

- număr de participanţi la alte servicii de educaţie (educaţie extracurriculară, TIC, pilotări de servicii noi etc.) - învăţământ preuniversitar - valoare minim acceptată - 15.000 (proiect sectorial judeţean)/30.000 (proiect sectorial regional).

Specificarea indicatorilor conduce la evaluarea fezabilităţii Obiectivelor şi furnizează baza elaborării sistemului de monitorizare şi evaluare a proiectului. Vă rugăm să aveţi permanent în vedere corelarea indicatorilor stabiliţi cu obiectivele, activităţile, grupul-ţintă şi resursele proiectului pe care intenţionaţi să îl implementaţi!

 

2 SIRUES reprezintă Codul statistic republican al unităţilor economico-sociale.

 

5. Procesul de evaluare şi selecţie

Procesul de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare este descris în Ghidul solicitantului - Condiţii generale.

Cererea dumneavoastră de finanţare va fi depunctată dacă activităţile proiectului se rezumă sau sunt în mare parte orientate spre activităţi fără un impact direct şi real la nivelul grupului-ţintă, având în vedere obiectivele specifice ale acestui DMI în rândul categoriilor eligibile din grupul-ţintă.

Procesul de evaluare şi selecţie al cererilor de finanţare se face pe baza criteriilor prezentate în grilele de evaluare.

6. Greşeli frecvente la redactarea cererii de finanţare

6.1. Greşeli care duc automat la respingerea cererii de finanţare:

- bugetul detaliat şi anexele proiectului nu sunt încărcate în sistemul ActionWeb odată cu transmiterea cererii de finanţare;

- neîncadrarea corectă în obiectivele şi activităţile eligibile ale DMI 1.1 (se introduc activităţi eligibile pe alte DMI) sau în categoriile de grupuri-ţintă eligibile;

- nerespectarea cerinţelor legate de indicatorii de program obligatorii stabiliţi pentru prezenta cerere de propunere de proiecte.

6.2. Greşeli care duc la depunctarea cererii de finanţare (în faza B - Criterii de selecţie):

- nedetalierea elementelor de valoare adăugată;

- neatingerea tuturor aspectelor menţionate în grilele de evaluare şi în Ghidul solicitantului - Condiţii generale şi Condiţii specifice;

- necorelarea informaţiilor trecute de solicitant în diferite secţiuni, de exemplu cele de la activităţi cu cele de la graficul activităţilor sau cele de la buget cu cele de la detalierea bugetului, sau există costuri care nu se regăsesc corelate cu activităţile etc.;

- justificări incomplete/lipsa datelor statistice pentru justificarea problemei;

- dificultatea de a surprinde nevoile reale ale factorilor interesaţi;

- dificultatea de a identifica şi de a descrie corect grupul/grupurile-ţintă (caracteristici, cuantificări, nevoi specifice);

- necorelări ale grupurilor-ţintă între diverse secţiuni ale cererii de finanţare;

- detalierea incompletă a bugetului, erori de calcul aritmetic;

- încadrarea eronată în categoria de finanţare proprie (finanţat parţial sau finanţat integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale);

- costuri supraestimate (utilizarea eficientă a fondurilor şi un raport optim cost-eficienţă);

- nerespectarea limitelor impuse pentru diverse categorii de cheltuieli:

- cheltuielile administrative;

- cheltuielile tip FEDR;

- plafoanele maxime de referinţă pentru stabilirea eligibilităţii cheltuielilor cu personalul;

- importanţa scăzută acordată sustenabilităţii;

- neînţelegerea şi/sau justificarea fără substanţă a principiilor şi a temelor orizontale:

- egalitatea de şanse;

- dezvoltare durabilă;

- îmbătrânire activă;

- inovare/TIC;

- abordare interregională;

- menţiuni cu caracter generic, fără claritate sau fără o legătură concretă cu scopul aplicaţiei;

- copierea integrală sau parţială a prevederilor din DCI, ghiduri sau documente programatice.

7. Contestaţii

Modalitatea de depunere şi soluţionare a contestaţiilor este descrisă în Ghidul solicitantului - Condiţii generale.

Pentru cererile de finanţare care sunt respinse, contestaţiile cu privire la rezultatele procesului de evaluare vor fi:

- depuse la registratura AMPOSDRU la adresa: bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sectorul 1, Bucureşti; sau

- transmise prin poştă/curier la adresa: bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sectorul 1, Bucureşti.

Contestaţia trebuie să cuprindă aspectele punctuale ale deciziei cu care nu sunteţi de acord şi argumentele dumneavoastră cu privire la problema contestată.

Contestaţiile care încearcă să acrediteze ideea neprimirii scrisorii de informare de către solicitant sau de către reprezentanţii solicitanţilor şi pentru care există confirmarea transmiterii acesteia, precum şi cele transmise în afara termenului prevăzut mai sus nu vor face obiectul Comitetului de soluţionare a contestaţiilor, iar solicitanţii vor fi informaţi cu privire la aceste aspecte.

8. Procesul de contractare

Dacă proiectul depus de dumneavoastră a fost propus spre finanţare de către Comitetul de evaluare, va fi iniţiat procesul de contractare cu organizaţia dumneavoastră.

În acest sens va fi transmisă către dumneavoastră, prin e-mail, o scrisoare prin care veţi fi informat cu privire la:

1. documentele pe care trebuie să le prezentaţi privind organizaţia dumneavoastră;

2. condiţiile de valabilitate a acestora;

3. termenul-limită de prezentare a documentelor.

La încheierea contractului de finanţare cu dumneavoastră vor fi prezentate cel puţin următoarele documente:

- declaraţie din care să reiasă numărul, tipul şi anul emiterii actului de înfiinţare a instituţiei respective, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al solicitantului;

- ordin sau decizie/dispoziţie al/a conducătorului ierarhic superior pentru persoana desemnată să semneze contractul, dacă este cazul;

- CV-urile echipei de management şi ale experţilor pe termen lung responsabili pentru realizarea unei activităţi sau unor activităţi în cadrul proiectului pentru acele activităţi care nu sunt subcontractate, în limba română, indicând funcţia/rolul în proiect, datate şi semnate de către titulari;

- declaraţie privind evitarea dublei finanţări;

- declaraţie de angajament;

- declaraţie privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale.

OIPOSDRU MECŞ poate declara neeligibile cheltuielile care privesc activităţi cu caracter transnaţional pentru care

beneficiarul nu justifică temeinic legătura directă cu obiectivul proiectului.

În situaţia în care clarificările furnizate de solicitant în etapa de contractare sunt incomplete sau vor conduce la concluzia că cererea de finanţare, solicitantul sau partenerii nu erau eligibili ori cererea nu era conformă administrativ, OIPOSDRU MECŞ va înceta contractarea cu solicitantul.

Modalităţi de comunicare cu solicitanţii

Corespondenţa dintre OIPOSDRU MECŞ şi solicitanţi se va realiza prin unul din următoarele mijloace: e-mail, fax, servicii de poştă şi curierat, după cum urmează:

- prin e-mail - la adresa: oiposdru@oiposdru.edu.ro;

- telefon/fax: 021.31.32.943.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

Grila de evaluare faza A

 

Nr. crt.

Criterii

Da

Nu

01-CA-1

Bugetul detaliat (format tabelar) - toate foile de calcul - a fost încărcat în ActionWeb.

 

 

02-CA-2

Anexa nr. 1 şi anexa nr. 2 au fost încărcate în ActionWeb.

 

 

03-EP-1

Proiectul este relevant pentru obiectivele specifice ale axei prioritare şi ale domeniului major de intervenţie.

 

 

04-EP-2

Toate activităţile proiectului sunt în concordanţă cu condiţiile specifice ale axei prioritare, ale domeniului major de intervenţie şi ale cererii de propuneri de proiecte; sunt incluse activităţile obligatorii.

 

 

05-EP-3

Toate categoriile de grup/grupuri-ţintă ale proiectului sunt în concordanţă cu condiţiile specifice ale axei prioritare, ale domeniului major de intervenţie şi ale cererii de propuneri de proiecte.

 

 

06-EP-4

Valoarea eligibilă a proiectului respectă limitele (minimă şi maximă) prevăzute de cererea de propuneri de proiecte.

 

 

07-EP-5

Contribuţia solicitantului este cel puţin egală cu limita minimă prevăzută în Ghidul solicitantului - Condiţii generale şi Ghidul solicitantului - Condiţii specifice.

 

 

08-EP-6

Bugetul alocat salariilor echipei de management, respectiv echipei de implementare a proiectului respectă limita maximă stabilită conform Ghidului solicitantului - Condiţii specifice.

 

 

09-EP-7

Proiectul respectă prevederile din Ghidul solicitantului - Condiţii generale privind informarea şi publicitatea.

 

 

10-EP-8

Perioada de implementare a proiectului respectă limitele (minimum 4 luni şi maximum 5 luni) prevăzute în cererea de propuneri de proiecte.

 

 

11-EP-9

Proiectul conţine valori minime pentru indicatori prevăzute în cererea de propuneri de proiecte.

 

 

12-EP-10

Proiectul respectă pragurile minime stabilite pentru grupurile-ţintă.

 

 

13-ES-1

Solicitantul aparţine categoriei de beneficiari eligibili în conformitate cu Documentul-cadru de implementare al POSDRU şi cu Ghidul solicitantului - Condiţii specifice, astfel:

 

 

13-ES-1.1

Inspectorate şcolare judeţene

 

 

14-EPT-1

Fiecare din parteneri aparţine uneia din categoriile de beneficiari/parteneri eligibili în conformitate cu Ghidul solicitantului - Condiţii specifice.

 

 

15-EPT-2

Parteneriatul demonstrează capacitate operaţională prin existenţa resurselor administrative (conform algoritmului).

 

 

16-EPT-3

Parteneriatul demonstrează capacitate financiară (conform algoritmului).

 

 

17-EPT-4

Fiecare dintre parteneri este implicat în cel puţin două din următoarele aspecte: implementarea proiectului, furnizare de expertiză, resurse umane şi materiale, finanţarea proiectului.

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Grila de evaluare faza B

 

Nr.

Criterii de selecţie

Punctaj total maxim 100 de puncte

Punctaj acordat

1

Relevanţă (prin obiectivele sale proiectul contribuie la realizarea obiectivelor POSDRU şi DCI, politicilor şi strategiilor regionale sau locale şi la soluţionarea nevoilor specifice ale grupului-ţintă)

Maximum 30 de puncte

Minimum 21 de puncte

 

1.1

 Relevanţa proiectului pentru politicile şi strategiile naţionale/regionale/sectoriale din domeniul învăţământului preuniversitar, POSDRU, axa prioritară şi domeniul major de intervenţie:

 

a) Proiectul descrie concret şi argumentat contribuţia acestuia faţă politicile şi strategiile naţionale/regionale/sectoriale din domeniul învăţământului preuniversitar, POSDRU, axa prioritară şi domeniul major de intervenţie.

3

 

b) Proiectul descrie general şi nu argumentează elementele prin care acesta este relevant faţă de politicile şi strategiile naţionale/regionale/sectoriale din domeniul învăţământului preuniversitar, POSDRU, axa prioritară şi domeniul major de intervenţie.

0

 

1.2

Cuantificarea grupului-ţintă inclus în proiect:

a) Grupul-ţintă este cuantificat corect şi coerent în toate secţiunile cererii de finanţare.

4

 

b) Grupul-ţintă este cuantificat parţial şi inexact în toate secţiunile cererii de finanţare.

2

 

c) Grupul-ţintă nu este cuantificat corect în toate secţiunile cererii de finanţare.

0

 

1.3

Descrierea grupului-ţintă

a) Grupul-ţintă este descris concret şi corelat în toate secţiunile cererii de finanţare

4

 

b) Grupul-ţintă este descris concret, dar necorelat în toate secţiunile cererii de finanţare.

2

 

c) Grupul-ţintă nu este descris concret în secţiunile cererii de finanţare.

0

 

1.4

Modalităţile de identificare, recrutare, implicare şi menţinere a grupului-ţintă incluse în proiect

a) Modalităţile de identificare, recrutare, implicare şi menţinere în proiect a persoanelor aparţinând grupului-ţintă sunt descrise concret şi personalizat.

5

 

b) Modalităţile de identificare, recrutare, implicare şi menţinere în proiect a persoanelor aparţinând grupului-ţintă sunt descrise parţial.

2

 

c) Modalităţile de identificare, recrutare, implicare şi menţinere în proiect a persoanelor aparţinând grupului-ţintă nu sunt descrise.

0

 

1.5

Identificarea nevoilor grupului-ţintă

a) Nevoile grupului-ţintă sunt identificate concret prin furnizarea de date cantitative şi/sau calitative, studii sau analize statistice.

5

 

b) Nevoile grupului-ţintă sunt doar descrise, nefiind identificate în urma unor date cantitative şi/sau calitative, studii sau analize statistice.

3

 

c) Nevoile grupului-ţintă nu sunt descrise.

0

 

1.6

Relevanţa proiectului faţă de nevoile grupului-ţintă şi necesitatea implementării proiectului

a) Activităţile propuse în proiect răspund concret nevoilor identificate şi contribuie la satisfacerea acestora.

 

 

b) Activităţile propuse în proiect răspund doar parţial nevoilor identificate şi contribuie la satisfacerea acestora.

2

 

c) Activităţile propuse în proiect nu răspund nevoilor identificate şi nu contribuie la satisfacerea acestora.

0

 

1.7

Demonstrarea clară a valorii adăugate a proiectului

a) Proiectul descrie concret ceea ce aduce în plus faţă de situaţia deja existentă.

4

 

b) Proiectul doar enumera fără a descrie modalitatea prin care proiectul aduce ceva în plus faţă de situaţia deja existentă.

2

 

c) Proiectul nu descrie ceea ce aduce în plus faţă de situaţia deja existentă

0

 

 

Punctaj total criteriu “Relevanţă”

Maximum 30 de puncte

 

Minimum 21 de puncte

 

 

2

Metodologie (proiectul este structurat coerent şi este în măsură să furnizeze beneficii reale şi sustenabile grupului-ţintă; proiectul are o structură logica şi este prezentat clar şi coerent şi va determina o îmbunătăţire sustenabilă a situaţiei grupului-ţintă)

Punctaj maxim 25 de puncte

Punctaj minim 18 puncte

 

2.1

Obiectivele proiectului

a) Obiectivele proiectului sunt clare, realiste şi pot ti atinse în perspectiva realizării proiectului.

2

 

b) Obiectivele proiectului pot fi parţial atinse în perspectiva realizării proiectului.

1

c) Obiectivele proiectului nu sunt realiste în perspectiva realizării proiectului.

0

2.2

Indicatorii proiectului

a) Indicatorii proiectului sunt măsurabili, verificabili şi corelaţi cu activităţile proiectului.

4

 

b) Indicatorii proiectului sunt măsurabili, verificabili, dar nu sunt corelaţi cu activităţile proiectului.

2

c) Indicatorii proiectului nu sunt măsurabili, verificabili, şi nu sunt corelaţi cu activităţile proiectului.

0

2.3

Rezultatele proiectului

a) Rezultatele proiectului sunt cuantificate/măsurabile, corelate cu activităţile şi descriu îmbunătăţiri/beneficii reale care determină în mod direct realizarea obiectivelor proiectului.

2

 

b) Rezultatele proiectului sunt cuantificate/măsurabile, dar nu sunt corelate cu activităţile şi nu descriu îmbunătăţiri/beneficii reale care determină în mod direct realizarea obiectivelor proiectului.

1

c) Rezultatele proiectului nu sunt cuantificate/măsurabile, nu sunt corelate cu activităţile şi nu descriu îmbunătăţiri/beneficii reale care determină în mod direct realizarea obiectivelor proiectului.

0

2.4

Planificarea eficientă a activităţilor proiectului

a) Activităţile proiectului sunt descrise clar, sintetic, cronologic şi sunt corelate în cadrul calendarului de realizare cu atribuţiile membrilor echipei de proiect, cu rezultatele proiectului, indicatorii de realizare şi ţintele stabilite.

2

 

 b) Activităţile proiectului sunt descrise clar, sintetic, cronologic şi parţial corelate în cadrul calendarului de realizare cu rezultatele proiectului şi indicatorii de realizare, precum şi cu atribuţiile membrilor echipei de proiect.

1

c) Activităţile proiectului nu sunt descrise clar, sintetic, cronologic şi nu sunt corelate nici în cadrul calendarului de realizare şi nici cu atribuţiile membrilor echipei de proiect şi sunt slab corelate cu rezultatele proiectului şi indicatorii de realizare, iar ţintele stabilite nu sunt fezabile.

0

2.5

Calificările şi experienţa necesară fiecărui membru din cadrul echipei de implementare

a) Sunt descrise concret calificările, competenţele profesionale, experienţa necesară, precum şi atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru din echipa de implementare.

2

 

b) Sunt descrise parţial calificările, competenţele profesionale, experienţa necesară, precum şi atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru din echipa de implementare.

1

c) Nu sunt descrise calificările, competenţele profesionale, experienţa necesară şi nici atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru din echipa de implementare.

0

2.6.

Evitarea bugetarii posturilor pentru care atribuţiile/responsabilităţile aferente acestora se suprapun

a) Nu există atribuţii/responsabilităţi care se suprapun cu atribuţiile/responsabilităţile altor posturi bugetate în acelaşi proiect.

2

 

b) Există parţial atribuţii/responsabilităţi/posturi care se suprapun cu atribuţiile/ responsabilităţile altor posturi bugetate în acelaşi proiect.

1

c) Majoritatea atribuţiilor/responsabilităţilor/posturilor se suprapun cu atribuţiile/ responsabilităţile altor posturi bugetate în acelaşi proiect.

0

2.7

Resurse alocate şi achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări necesare pentru implementarea proiectului

a) Sunt specificate concret bunurile, serviciile/lucrările, dotările şi echipamentele existente şi care urmează a fi închiriate sau achiziţionate pentru implementarea proiectului în raport cu activităţile proiectului, care contribuie la obţinerea rezultatelor propuse.

2

 

b) Sunt specificate concret bunurile, serviciile/lucrările, dotările şi echipamentele existente şi care urmează a fi închiriate sau achiziţionate, dar nu sunt corelate cu activităţile proiectului, care contribuie la obţinerea rezultatelor propuse.

1

c) Nu sunt specificate toate bunurile, serviciile/lucrările, dotările şi echipamentele existente şi cele care urmează a fi închiriate sau achiziţionate pentru implementarea proiectului propus.

0

2.8

Metodologia de implementare a proiectului

a) Proiectul prezintă clar modul de implementare a activităţilor propuse, precum şi o metodologie concretă pentru monitorizarea, coordonarea şi organizarea managerială şi financiară a proiectului, printr-o alocare eficientă a resurselor.

5

 

b) Proiectul prezintă clar modul de implementare a activităţilor propuse, dar nu prezintă o metodologie concretă pentru monitorizarea, coordonarea şi organizarea managerială şi financiară a proiectului, printr-o alocare eficientă a resurselor.

3

c) Proiectul nu prezintă clar modul de implementare a activităţilor propuse şi nu prezintă o metodologie concretă pentru monitorizarea, coordonarea şi organizarea managerială şi financiară a proiectului, printr-o alocare eficientă a resurselor.

1

d) Proiectul nu prezintă modul de implementare a activităţilor propuse şi nu prezintă o metodologie pentru monitorizarea, coordonarea şi organizarea managerială şi financiară a proiectului, printr-o alocare eficientă a resurselor.

0

2.9

Egalitate de şanse

Proiectul prezintă concret modul în care principiul privind egalitatea de şanse este integrat în elaborarea şi implementarea proiectului:

2

 

a1) în realizarea activităţilor

b1) în managementul proiectului

c1) prezentarea altor componente care contribuie la asigurarea egalităţii de şanse şi a egalităţii de gen

Proiectul prezintă în mod ambiguu modul în care principiul privind egalitatea de şanse este integrat în elaborarea şi implementarea proiectului:

1

a1) în realizarea activităţilor

b1) în managementul proiectului

c1) prezentarea altor componente care contribuie la asigurarea egalităţii de şanse şi a egalităţii de gen

 

 Proiectul nu prezintă modul în care principiul privind egalitatea de şanse este integrat în elaborarea şi implementarea proiectului:

a 1) în realizarea activităţilor

b1 în managementul proiectului

c1) prezentarea altor componente care contribuie la asigurarea egalităţii de şanse şi a egalităţii de gen

0

2.10

Contribuţia proiectului la alte teme şi obiective orizontale

Proiectul prezintă concret contribuţia acestuia la cel puţin 2 dintre obiectivele orizontale: a1) dezvoltare durabilă b1) inovare şi TIC

2

 

c1) îmbătrânire activă

d1) abordare interregională

Proiectul prezintă concret contribuţia acestuia la cel puţin unul dintre obiectivele orizontale:

1

 

a1) dezvoltare durabilă

b1) inovare şi TIC

c1) îmbătrânire activă

d1) abordare interregională

Proiectul nu prezintă contribuţia acestuia la cel puţin unul dintre obiectivele orizontale:

0

 

a1) dezvoltare durabilă

b1) inovare şi TIC

d) îmbătrânire activă

d1) abordare interregională

 

 Punctaj total criteriu “Metodologie”

Maximum 25 de puncte

 

Minimum 18 puncte

 

 

3

 Sustenabilitate (prezentarea clară a modului de continuare a proiectului sau a efectelor proiectului după încetarea sursei de finanţare; prezentarea măsurilor actuale sau care vor fi luate pentru a se asigura faptul că:

Punctajul maxim 15 puncte

Punctajul minim 10 puncte

 

3.1

Transferabilitate

 

a) Proiectul descrie concret modul în care este asigurată o posibilă transferare a activităţilor/rezultatelor proiectului către alt grup-ţintă, alte sectoare, multiplicare.

3

 

b) Proiectul descrie ambiguu modul în care este asigurată o posibilă transferare a activităţilor/rezultatelor proiectului către alt grup-ţintă, alte sectoare, multiplicare.

2

 c) Proiectul nu descrie modul în care este asigurată o posibilă transferare a activităţilor/rezultatelor proiectului către alt grup-ţintă, alte sectoare, multiplicare.

0

3.2

 Abordare integrată

 a) Proiectul descrie concret modul în care rezultatele şi/sau experienţa acumulată în cadrul proiectului pot fi integrate în politicile şi strategiile organizaţiei solicitantului şi/sau ale partenerilor, politici şi strategii locale, regionale sau naţionale şi/sau la nivel legislativ.

3

 

b) Proiectul descrie ambiguu modul în care rezultatele şi/sau experienţa acumulată în cadrul proiectului pot fi integrate în politicile şi strategiile organizaţiei solicitantului şi/sau ale partenerilor, politici şi strategii locale, regionale sau naţionale şi/sau la nivel legislativ.

2

 

c) Proiectul nu descrie modul în care rezultatele şi/sau experienţa acumulată în cadrul proiectului pot fi integrate în politicile şi strategiile organizaţiei solicitantului şi/sau ale partenerilor, politici şi strategii locale, regionale sau naţionale şi/sau la nivel legislativ.

0

3.3

Sustenabilitate financiară

a) Proiectul descrie concret sursele ulterioare de finanţare (fonduri proprii, fonduri externe etc.) pentru continuarea proiectului sau a rezultatelor sale după finalizarea finanţării nerambursabile.

4

 

b) Proiectul descrie ambiguu sursele ulterioare de finanţare (fonduri proprii, fonduri externe etc.) pentru continuarea proiectului sau a rezultatelor sale după finalizarea finanţării nerambursabile.

2

c) Proiectul nu descrie sursele ulterioare de finanţare (fonduri proprii, fonduri externe etc.) pentru continuarea proiectului sau a rezultatelor sale după finalizarea finanţării nerambursabile.

0

3.4 Sustenabilitate instituţională

a) Proiectul descrie concret modalităţile de funcţionare a structurilor/programelor create/dezvoltate prin proiect după finalizarea finanţării nerambursabile.

5

 

b) Proiectul descrie ambiguu modalităţile de funcţionare a structurilor/programelor create/dezvoltate prin proiect după finalizarea finanţării nerambursabile.

3

c) Proiectul doar menţionează modalităţile de funcţionare a structurilor/programelor create/dezvoltate prin proiect după finalizarea finanţării nerambursabile, fără o susţinere clară a acestora.

2

d) Proiectul nu descrie modalităţile de funcţionare a structurilor/programelor create/dezvoltate prin proiect după finalizarea finanţării nerambursabile.

0

 

 Punctaj total criteriu “Sustenabilitate”

Maximum 15 puncte

 

Minimum 10 puncte

 

4

Cost-eficienţă (proiectul prezintă clar rezultatele aşteptate în raport cu resursele utilizate, bugetul proiectului este bine gestionat cu respectarea principiilor managementului riguros)

Maximum 30 de puncte

Minimum 21 de puncte

 

4.1

Completitudinea bugetului

a) Toate calculele din bugetul detaliat sunt corecte şi sunt reflectate în alocarea pe activităţi.

3

 

b) Nu toate calculele din bugetul detaliat sunt corecte, dar sunt reflectate în alocarea pe activităţi.

1

c) Calculele din bugetul detaliat sunt parţial corecte şi sunt parţial reflectate în alocarea pe activităţi.

0

4.2

Detalierea bugetului:

 

a) Bugetul detaliat este structurat pe unităţi şi costuri unitare pentru toate categoriile de cheltuieli incluse.

5

 

b) Bugetul detaliat este parţial structurat pe unităţi şi costuri unitare pentru categoriile de cheltuieli incluse, dar permite o evaluare a modalităţii de estimare a costurilor de către aplicant.

3

c) Bugetul detaliat este parţial structurat pe unităţi şi costuri unitare pentru categoriile de cheltuieli incluse, dar nu permite o evaluare a modalităţii de estimare a costurilor de către aplicant.

1

d) Bugetul detaliat nu este structurat pe unităţi şi costuri unitare pentru categoriile de cheltuieli incluse şi nu permite o evaluare a modalităţii de estimare a costurilor.

0

4.3

Fundamentarea economico-financiară a costurilor

a) Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susţinute concret de o justificare corectă privind numărul de unităţi (cantitatea, după caz) şi costul unitar, pentru fiecare tip de cheltuială.

8

 

b) Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susţinute concret de o justificare corectă privind numărul de unităţi (cantitatea, după caz) şi costul unitar, doar pentru anumite tipuri de cheltuieli.

5

c) Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susţinute parţial de o justificare corectă privind numărul de unităţi (cantitatea, după caz) şi costul unitar şi doar pentru anumite tipuri de cheltuieli.

3

d) Valorile cuprinse în bugetul proiectului nu sunt susţinute de o justificare corectă privind numărul de unităţi (cantitatea, după caz) şi costul unitar.

0

4.4

Modalitatea de estimare a costurilor

a) Toate costurile sunt realiste, sunt în conformitate cu preţurile pieţei şi sunt corelate cu complexitatea şi natura activităţii/achiziţiei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare (OUG 66/2011).

8

 

b) Toate costurile sunt realiste, sunt în conformitate cu preţurile pieţei, dar nu sunt corelate cu complexitatea şi natura activităţii/achiziţiei în conformitate cu prevederile OUG 66/2011.

5

c) Nu toate costurile sunt realiste şi în conformitate cu preţurile pieţei şi nu sunt corelate cu complexitatea şi natura activităţii/achiziţiei în conformitate cu prevederile OUG 66/2011.

3

d) Costurile nu sunt realiste şi în conformitate cu preţurile pieţei şi nu sunt corelate cu complexitatea şi natura activităţii/achiziţiei în conformitate cu prevederile OUG 66/2011.

0

4.5

Utilizarea eficientă a fondurilor:

a) Este justificată şt fundamentată concret şi corect valoarea totală a proiectului printr-o analiză din care reiese că fondurile utilizate la finanţare sunt corelate cu activităţile şi

indicatorii propuşi.

6

 

b) Este insuficient justificată şi fundamentată valoarea totală a proiectului printr-o analiză din care reiese că fondurile utilizate la finanţare sunt corelate cu activităţile şi indicatorii propuşi.

3

 

c) Nu este justificată şi fundamentată valoarea totală a proiectului printr-o analiză din care reiese că fondurile utilizate la finanţare sunt corelate cu activităţile şi indicatorii propuşi.

0

 

 

Punctaj total criteriu “Cost-eficienţă”

Maximum 30 de puncte

 

Minimum 21 de puncte

 

 

SCOR TOTAL PROIECT

Maximum 100 de puncte

 

 

 

Minimum 70 de puncte

 

 

 Comentarii evaluator

 

 

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 137/2015 privind actualizarea valorii de inventar a unor terenuri din domeniul public al statului, trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor suprafeţe de teren aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Institutul de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor şi scăderea acestora din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 12 martie 2015, se face următoarea rectificare:

- în anexa nr. 2, la rubrica “Total”, coloana 4, în loc de: “Suprafaţa - 11.003 ha, ...” se va citi: “Suprafaţa -11,0003 ha,...”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.