MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 372/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 372         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 28 mai 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

346. - Hotărâre pentru aprobarea Aranjamentului administrativ pentru aplicarea înţelegerii în domeniul securităţii sociale dintre Guvernul României şi Guvernul Quebecului şi a Protocolului la Aranjamentul administrativ, semnate la Quebec la 19 noiembrie 2013

 

Aranjament administrativ pentru aplicarea înţelegerii în domeniul securităţii sociale dintre Guvernul României şi Guvernul Quebecului

 

Protocol la Aranjamentul administrativ pentru aplicarea înţelegerii în domeniul securităţii sociale dintre Guvernul României şi Guvernul Quebecului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

49. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv DINAMO Bucureşti

 

901. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Aranjamentului administrativ pentru aplicarea înţelegerii în domeniul securităţii sociale dintre Guvernul României şi Guvernul Quebecului şi a Protocolului la Aranjamentul administrativ, semnate la Quebec la 19 noiembrie 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Aranjamentul administrativ, semnat la Quebec la 19 noiembrie 2013, pentru aplicarea înţelegerii în domeniul securităţii sociale dintre Guvernul României şi Guvernul Quebecului, semnată la Quebec la 19 noiembrie 2013, ratificată prin Legea nr. 5/2015.

Art. 2. - Se aprobă Protocolul la Aranjamentul administrativ, semnat la Quebec la 19 noiembrie 2013, pentru aplicarea înţelegerii în domeniul securităţii sociale dintre Guvernul României şi Guvernul Quebecului, semnată la Quebec la 19 noiembrie 2013, ratificată prin Legea nr. 5/2015.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează;

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

 

Bucureşti, 20 mai 2015.

Nr. 346.

 

ARANJAMENT ADMINISTRATIV

pentru aplicarea înţelegerii în domeniul securităţii sociale dintre Guvernul României şi Guvernul Quebecului

 

Guvernul României şi Guvernul Quebecului, denumite în continuare părţi, în baza articolului 36 al înţelegerii în domeniul securităţii sociale dintre Guvernul României şi Guvernul Quebecului, au convenit următoarele dispoziţii:

 

ARTICOLUL 1

Definiţii în prezentul aranjament administrativ:

 

a) termenul înţelegere desemnează înţelegerea în domeniul securităţii sociale dintre Guvernul României şi Guvernul Quebecului, semnată la Quebec la 19 noiembrie 2013;

b) ceilalţi termeni utilizaţi au sensul care le este atribuit în articolul 1 al înţelegerii.

 

ARTICOLUL 2

Organismele de legătură

 

1. Conform prevederilor paragrafului 2 al articolului 36 al înţelegerii, organismele de legătură desemnate de fiecare parte sunt:

a) pentru Guvernul Quebecului:

- Biroul de înţelegeri de securitate socială al Regiei pensiilor din Quebec sau orice alt organism pe care autoritatea competentă din Quebec va putea să îl desemneze ulterior;

b) pentru Guvernul României:

- Casa Naţională de Pensii Publice pentru pensiile de bătrâneţe (pentru limită de vârstă, anticipată şi anticipată parţială), de invaliditate, de urmaş, ajutorul de deces, prestaţiile în bani şi în natură acordate în caz de accidente de muncă şi boli profesionale;

- Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru prestaţiile de boală şi maternitate.

2. Pentru aplicarea înţelegerii şi a prezentului aranjament, organismele de legătură desemnate la paragraful 1 pot comunica între ele sau cu persoanele interesate ori cu reprezentanţii legali ai acestora.

 

ARTICOLUL 3

Certificat privind legislaţia aplicabilă

 

1. Pentru aplicarea articolelor 7 şi 8, a paragrafului 1 al articolului 10 şi a articolului 11 al înţelegerii, în cazul în care O persoană rămâne supusă legislaţiei unei părţi atunci când desfăşoară o activitate pe teritoriul celeilalte părţi, este eliberat un certificat privind legislaţia aplicabilă:

a) de către organismul de legătură al Guvernului Quebecului, în cazul în care persoana rămâne supusă legislaţiei din Quebec;

b) de către instituţia competentă a Guvernului României, în cazul în care persoana rămâne supusă legislaţiei din România.

2. Organismul de legătură sau instituţia competentă care eliberează certificatul îl transmite persoanei interesate sau, dacă este cazul, angajatorului său şi transmite o copie instituţiei competente sau organismului de legătură al celeilalte părţi.

3. Persoana vizată la paragraful 1 trebuie să păstreze certificatul pe întreaga durată a activităţii sale pe teritoriul celeilalte părţi pentru a-l prezenta la cerere unui organism al acesteia.

4. Pentru aplicarea paragrafului 2 al articolului 8 al înţelegerii, cererea de prelungire este adresată organismului de legătură sau instituţiei competente a părţii care a emis certificatul. Acest organism de legătură sau această instituţie competentă solicită acordul instituţiei competente sau al organismului de legătură al celeilalte părţi. Certificatul emis va include numărul de înregistrare şi data aprobării. Este transmis persoanei interesate sau, dacă este cazul, angajatorului acesteia, iar o copie este transmisă organismului de legătură sau instituţiei competente a celeilalte părţi.

5. Pentru aplicarea articolului 11 al înţelegerii sunt aplicabile, cu adaptările necesare, dispoziţiile paragrafului 4 privind obţinerea acordului dintre organismul de legătură al Guvernului Quebecului şi instituţia competentă a Guvernului României. Organismul de legătură al Guvernului Quebecului îşi ia obligaţia de a obţine decizia instituţiilor competente din Quebec.

 

Prestaţii în caz de boală

 

ARTICOLUL 4

Formalităţile privind deschiderea, menţinerea sau redeschiderea dreptului la prestaţii

 

1. Pentru aplicarea articolelor 15 şi 16 ale înţelegerii, informaţia referitoare la perioadele de asigurare realizate anterior este furnizată de către instituţia părţii la a cărei legislaţie a fost supusa anterior persoana, prin intermediul formularului de atestare a perioadelor de asigurare.

2. Pentru a beneficia de prestaţii în natură pe teritoriul Quebecului, orice persoană trebuie să se înscrie la Regia pentru asigurare de boală din Quebec, utilizând formularul de înscriere prevăzut în acest scop şi prezentând, de asemenea, documentul care corespunde statutului său de imigrare în Quebec şi, dacă este cazul, o dovadă a stabilirii domiciliului său, formularul de atestare menţionat la paragraful 1. Dreptul la prestaţii este stabilit la primirea acestor documente de către Regia pentru asigurare de boală din Quebec, cu efect retroactiv din ziua sosirii sale.

3. Pentru a beneficia de prestaţii în natură pe teritoriul României, orice persoană trebuie să se înscrie la instituţia competentă a României, în condiţiile prevăzute de legislaţia României, prezentând formularul de atestare menţionat la paragraful 1. Aceste prestaţii sunt acordate începând cu ziua sosirii sale pe teritoriul României.

 

ARTICOLUL 5

Formalităţi anterioare acordării prestaţiilor persoanelor detaşate, soţului/soţiei şi copiilor aflaţi în întreţinere

 

Pentru aplicarea articolului 17 al Înţelegerii:

a) în Quebec, persoana trebuie să se înscrie la Regia de asigurare de boală din Quebec, utilizând formularul de înscriere prevăzut în acest scop şi prezentând documentul corespunzător statutului său de imigrare în Quebec şi atestarea eligibilităţii la prestaţiile în caz de boală;

b) în România, persoana trebuie să se înscrie la instituţia competentă din România, în condiţiile prevăzute de legislaţia României, prezentând atestarea eligibilităţii la prestaţiile în caz de boală.

Prevederile paragrafelor a) şi b) se aplică soţului/soţiei şi copiilor aflaţi în întreţinere care însoţesc sau se alătură lucrătorului, cu condiţia ca numele lor să figureze pe atestarea eligibilităţii la prestaţii în caz de boală care a fost eliberată acestuia din urmă.

 

ARTICOLUL 6

Formalităţi anterioare acordării prestaţiilor pe durata şederii pentru studii

 

Pentru aplicarea articolului 18 al înţelegerii:

a) în Quebec, persoana trebuie să se înscrie la Regia pentru asigurare de boală din Quebec, utilizând formularul de înscriere prevăzut în acest scop şi prezentând documentul care corespunde statutului său de imigrare în Quebec, precum şi formularul care atestă situaţia sa de persoană asigurată, stabilit de către instituţia competentă din România;

b) în România, persoana trebuie să se înscrie la instituţia competentă din România, în condiţiile prevăzute de legislaţia din România, prezentând formularul care atestă situaţia sa de persoană asigurată, stabilit de către Regia pentru asigurare de boală din Quebec.

Dispoziţiile paragrafelor a) şi b) se aplică soţului/soţiei şi copiilor aflaţi în întreţinere care însoţesc sau se alătură persoanei menţionate la paragrafele precedente, cu condiţia ca numele lor să figureze pe formularul care a fost eliberat acesteia din urmă.

Prestaţii de bătrâneţe, invaliditate şi urmaş

 

ARTICOLUL 7

Prestaţii

 

1. Pentru aplicarea capitolului 2 al titlului III al înţelegerii, o cerere de prestaţii în baza înţelegerii poate fi prezentată organismului de legătură sau instituţiei competente a unei părţi sau alteia, după caz, însoţită de documentele justificative solicitate.

2. Atunci când un organism de legătură sau o instituţie competentă primeşte o cerere de prestaţii în baza legislaţiei aplicate de cealaltă parte, cererea este transmisă fără întârziere celeilalte instituţii competente sau celuilalt organism de legătură, însoţită de copii, certificate pentru conformitate cu originalul, ale documentelor justificative prezentate, indicând data la care cererea a fost primită.

3. Informaţiile privind starea civilă conţinute în cerere trebuie să fie certificate de către organismul de legătură sau instituţia competentă pentru conformitate cu documentele justificative originale. Certificarea acestor informaţii va scuti organismul de legătură sau instituţia competentă de a transmite documentele justificative corespunzătoare.

4. O copie a cererii de prestaţii şi a documentelor justificative este păstrată de către organismul de legătură sau instituţia competentă la care a fost iniţial prezentată cererea. O copie a acestor documente este pusă la dispoziţia instituţiei competente a celeilalte părţi, la cererea acesteia.

5. Organismul de legătură sau instituţia competentă confirmă, prin intermediul unui formular convenit, perioadele de asigurare recunoscute în baza legislaţiei aplicabile.

6. Organismul de legătură sau instituţia competentă trebuie să furnizeze, la cerere, instituţiei competente a celeilalte părţi orice informaţie şi document medical disponibile privind invaliditatea unui solicitant sau a unui beneficiar.

7. De îndată ce a luat o decizie în baza legislaţiei pe care o aplică, instituţia competentă notifică solicitantul şi îl informează cu privire la modalităţile şi termenele de recurs prevăzute de această legislaţie; informează de asemenea organismul de legătură sau instituţia competentă a celeilalte părţi, utilizând un formular de legătură.

8. Atunci când instituţia competentă a unei părţi constată o schimbare în situaţia unui beneficiar care este susceptibilă să afecteze dreptul acestuia la o prestaţie în baza legislaţiei celeilalte părţi, ea informează instituţia competentă a acestei din urmă părţi,

 

Ajutorul de deces pentru România

 

ARTICOLUL 8

Ajutorul de deces pentru România

 

1. Pentru a beneficia de ajutor de deces în baza legislaţiei române, solicitantul care are reşedinţa pe teritoriul Quebecului poate să adreseze cererea sa organismului de legătură din Quebec.

2. Cererea trebuie însoţită de actele necesare conform legislaţiei române.

3. Informaţiile furnizate de către solicitant trebuie susţinute prin documente justificative originale sau prin copii certificate pentru conformitate cu originalul de către organismul de legătură din Quebec.

 

Prestaţii în caz de leziune profesională

 

ARTICOLUL 9

Instituţii competente

 

            Pentru aplicarea capitolului 3 al titlului III al înţelegerii, instituţiile competente sunt, în ceea ce priveşte legislaţia din România, casele teritoriale de pensii şi, în ceea ce priveşte legislaţia din Quebec, Comisia de sănătate şi de securitate a muncii, denumită în continuare CSST.

 

ARTICOLUL 10

Declararea leziunii profesionale şi schimbul de informaţii între instituţiile competente

 

1. În cazul în care lucrătorul suferă o leziune profesională conform legislaţiei unei părţi, atunci când se află pe teritoriul celeilalte părţi, declararea accidentului de muncă sau a bolii profesionale trebuie să fie făcută conform legislaţiei instituţiei competente, fără a lua în considerare legislaţia în vigoare pe teritoriul unde a survenit accidentul de muncă sau boala profesională.

2. Instituţia părţii pe teritoriul căreia a survenit leziunea profesională transmite instituţiei competente toate informaţiile şi documentele necesare prelucrării cererii, inclusiv rapoartele medicale şi rapoartele de cercetare.

 

ARTICOLUL 11

Prestaţii în natură pentru lucrătorul supus legislaţiei unei părţi care are şederea sau reşedinţa pe teritoriul celeilalte părţi

 

            Pentru a beneficia de prestaţii în natură ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale în baza dispoziţiilor articolului 31 al înţelegerii, lucrătorul supus legislaţiei unei părţi care are şederea sau reşedinţa pe teritoriul celeilalte părţi trebuie să prezinte instituţiei locului de şedere sau reşedinţă un formular emis de instituţia competentă care să ateste că are dreptul să primească prestaţii în natură ca urmare a accidentului său de muncă sau a bolii sale profesionale. Formularul indică tipul prestaţiilor în natură şi perioada în care acestea pot fi acordate. Dacă lucrătorul nu deţine formularul menţionat, instituţia locului de şedere sau de reşedinţă se adresează instituţiei competente pentru a-l obţine.

 

ARTICOLUL 12

Recidiva

 

1. În caz de recidivă, lucrătorul menţionat la articolul 30 al înţelegerii trebuie să furnizeze instituţiei locului de şedere sau de reşedinţă informaţiile necesare privind prestaţiile primite anterior, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale care determină această recidivă. Dacă aceasta consideră că este necesar, se poate adresa instituţiei care a furnizat aceste prestaţii cu scopul de a obţine orice detalii despre ele.

2. Pentru aplicarea punctului ii) de la subparagraful a) din paragraful 2 al articolului 30, instituţia Jocului de şedere sau de reşedinţă care preia pe cheltuiala sa suplimentul de prestaţii corespunzător recidivei anunţă instituţia competentă a celeilalte părţi.

3. Pentru aplicarea subparagrafului b) din paragraful 2 al articolului 30, o copie a deciziei de refuz trimisă lucrătorului de către instituţia locului de şedere sau de reşedinţă este transmisă şi instituţiei competente a celeilalte părţi, însoţită de cererea şi de documentele menţionate la paragraful 1, pentru ca aceasta să se pronunţe cu privire la recidivă, conform legislaţiei pe care o aplică.

 

ARTICOLUL 13

Acordarea prestaţii lor în natură

 

Pentru aplicarea articolului 31 al înţelegerii:

1. Dacă instituţia competentă stabileşte că este vorba de un accident de muncă sau de o boală profesională, prestaţiile în natură sunt acordate ca prestaţii pentru accident de muncă sau boală profesională începând cu data la care a avut loc accidentul sau a fost declarată boala.

2. Dacă instituţia competentă nu stabileşte că este vorba de un accident de muncă sau de o boală profesională, prestaţiile în natură sunt acordate conform dispoziţiilor capitolului 1 al înţelegerii.

Instituţia competentă informează fără întârziere instituţia locului de şedere sau de reşedinţă în legătură cu decizia sa.

 

ARTICOLUL 14

Acordarea prestaţiilor în natură de mare valoare

 

1. Pentru aplicarea articolului 32 al înţelegerii, atunci când instituţia locului de şedere sau de reşedinţă prevede acordarea de proteze, dispozitive medicale sau de alte prestaţii în natură de mare valoare, aceasta solicită acordul instituţiei competente, utilizând formularul prestabilit. Dacă totuşi aceste prestaţii au fost deja acordate pe motiv de urgenţă, instituţia locului de şedere sau de reşedinţă comunică aceasta instituţiei competente şi confirmarea de primire a acestei comunicări ţine loc astfel de autorizare retroactivă.

2. Prestaţiile prevăzute la paragraful 1 sunt acordate în condiţiile şi conform formularelor prevăzute de legislaţia pe care o aplică instituţia locului de şedere sau de reşedinţă, cu excepţia cazului în care există un aviz contrar ai instituţiei competente.

 

ARTICOLUL 15

Aprecierea gradului de incapacitate

 

            Pentru aplicarea articolului 33 al înţelegerii, lucrătorul şi instituţia competentă la care era afiliat anterior trebuie să furnizeze instituţiei competente care procesează cererea, la cererea acesteia din urmă şi în măsura în care sunt necesare pentru procesarea acestei cereri, informaţii privind leziunile profesionale survenite în baza legislaţiei anterioare,

 

ARTICOLUL 16

Dubla expunere la acelaşi risc

 

1. Instituţia competentă care examinează o cerere depusă în conformitate cu paragraful 1 al articolului 34 solicită de la instituţia competentă a celeilalte părţi, prin formularul corespunzător, confirmarea duratei perioadelor de muncă ce presupun o expunere contributivă referitor la boala profesională diagnosticată şi realizate în baza legislaţiei pe care o aplică.

2. Atunci când instituţia competentă care examinează cererea constată că nu poate, conform legislaţiei pe care o aplică, să dea curs cererii, chiar ţinând cont de dispoziţiile paragrafului 1 al articolului 34 al înţelegerii, notifică lucrătorul sau, în caz de deces, beneficiarii despre decizia sa, specificând în special motivele refuzului şi modalităţile şi termenele de recurs prevăzute de către lege. Aceasta informează lucrătorul sau, în caz de deces, beneficiarii despre posibilitatea de a consimţi la transmiterea către instituţia competentă a celeilalte părţi a unei copii a deciziei şi a documentelor care o însoţesc, pentru ca aceasta din urmă să se pronunţe la rândul său asupra cererii. Dacă există consimţământ, ea transmite fără întârziere instituţiei competente a celeilalte părţi o copie a deciziei şi a documentelor care o însoţesc.

3. În cazul unui recurs contra deciziei de refuz a instituţiei competente a primei părţi, această instituţie este obligată să informeze instituţia competentă a celeilalte părţi şi să îi comunice ulterior orice decizie definitivă care a fost dată.

Dispoziţii diverse şi finale

 

ARTICOLUL 17

Rambursarea între instituţiile competente

 

1. Pentru aplicarea articolului 44 al înţelegerii, la sfârşitul fiecărui an calendaristic, atunci când instituţia competentă a unei părţi a furnizat prestaţii în natură sau a efectuat expertize în numele şi pe cheltuiala unei instituţii competente a celeilalte părţi, instituţia competentă a primei părţi transmite instituţiei competente a celeilalte părţi o cerere de rambursare a costului prestaţiilor acordate şi a expertizelor efectuate în cursul anului respectiv, indicând cuantumul datorat. Această cerere de rambursare este compusă din situaţiile individuale ale cheltuielilor şi dintr-o scrisoare introductivă a creanţei.

2. Cuantumul datorat trebuie să fie plătit în cursul semestrului următor datei de recepţie a solicitărilor de rambursare, transmise conform dispoziţiilor paragrafului 1.

3. Pentru aplicarea paragrafului 2 al articolului 44, dacă expertiza medicală este efectuată în interesul ambelor instituţii competente, rambursările cheltuielilor nu se efectuează.

 

ARTICOLUL 18

Proceduri, atestări şl formulare

 

            Procedurile comune, modelul de atestare şi formularele necesare aplicării înţelegerii şi a prezentului aranjament administrativ sunt convenite, de comun acord, de către organismele de legătură sau de către instituţiile competente ale celor două părţi.

 

ARTICOLUL 19

Date statistice

 

            Organismele de legătură ale celor două părţi fac schimb, în forma convenită şi de îndată ce sunt disponibile, de datele statistice privind plăţile făcute pe durata fiecărui an calendaristic către beneficiari, în baza aplicării capitolului 2 al titlului III al înţelegerii. Aceste date conţin numărul de beneficiari şi cuantumul total al prestaţiilor pe categorii.

 

ARTICOLUL 20

Intrarea în vigoare şi durata

 

Aranjamentul administrativ intră în vigoare în acelaşi timp cu înţelegerea şi are aceeaşi durată cu înţelegerea.

Semnat la Quebec la 19 noiembrie 2013, în două exemplare originale, în limba română şi în limba franceză, ambele texte fiind egal autentice.

 

 

Pentru Guvernul României,

Maria Ligor,

ambasadorul României în Canada

Pentru Guvernul Quebecului,

Jean-Francois Lisée,

ministrul relaţiilor internaţionale, francofoniei şi comerţului exterior

 

PROTOCOL

la Aranjamentul administrativ pentru aplicarea înţelegerii în domeniul securităţii sociale dintre Guvernul României şi Guvernul Quebecului

 

Guvernul României şi Guvernul Quebecului, denumite în continuare părţi,

având în vedere bunele relaţii existente între părţi,

dorind să asigure condiţiile favorabile punerii în aplicare a înţelegerii în domeniul securităţii sociale şi a Aranjamentului administrativ pentru aplicarea înţelegerii,

în baza paragrafului 3 al articolului 44 al înţelegerii în domeniul securităţii sociale şi a articolului 17 al Aranjamentului administrativ pentru aplicarea înţelegerii,

părţile au convenit următoarele dispoziţii:

 

ARTICOLUL 1

 

            Părţile renunţă reciproc la rambursarea prestaţiilor în natură în caz de boală, furnizate în aplicarea articolelor 17 şi 18 ale înţelegerii în domeniul securităţii sociale şi a articolelor 5 şi 6 ale Aranjamentului administrativ pentru aplicarea înţelegerii.

 

ARTICOLUL 2

 

            Prezentul protocol intră în vigoare în acelaşi timp cu înţelegerea şi cu Aranjamentul administrativ pentru aplicarea înţelegerii şi are o perioadă de valabilitate iniţială de 5 ani.

 

ARTICOLUL 3

 

Prezentul protocol se prelungeşte prin tacită reconducţiune pentru noi perioade de valabilitate, fiecare de câte 2 ani, cu excepţia denunţării făcute de către o parte, care trebuie notificata celeilalte părţi cu 12 luni înainte de expirarea fiecărei perioade de valabilitate de 2 ani.

Semnat la Quebec la 19 noiembrie 2013, în două exemplare originale, în limba română şi în limba franceză, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Maria Ligor,

ambasadorul României în Canada

Pentru Guvernul Quebecului,

Jean-Francois Lisée,

ministrul relaţiilor internaţionale, francofoniei şi comerţului exterior

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv DINAMO Bucureşti

 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv DINAMO Bucureşti, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 19 mai 2015.

Nr. 49.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv DINAMO Bucureşti

 

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Clubul Sportiv DINAMO Bucureşti, denumit în continuare Clubul, este club sportiv de drept public, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

(2) Clubul are sediul în municipiul Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 7-9, sectorul 2.

(3) Clubul îşi desfăşoară activitatea şi în localitatea Ghermăneşti, judeţul Ilfov, la baza nautică, respectiv prin Centrul Sportiv Braşov, în municipiul Braşov, str. Nicopole nr. 34.

(4) Clubul este organizat şi funcţionează în baza prevederilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Clubul exercită, potrivit normelor legale în vigoare, atribuţiile ce îi revin în domeniul activităţii sportive de performanţă.

(2) Personalul Clubului este format din poliţişti şi personal contractual.

Art. 3. - (1) Clubul are însemne proprii: insignă, steag, emblemă şi culori - alb, roşu.

(2) Ziua Clubului este 14 mai.

Art. 4. - (1) Finanţarea Clubului se asigură potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.

(2) Veniturile proprii provin din donaţii şi sponsorizări, închirierea unor spaţii, baze şi materiale sportive, organizarea de manifestări culturale şi sportive, reclamă şi publicitate, transferarea unor sportivi, realizarea de studii şi proiecte în domeniul sportiv, valorificarea unor produse din activităţi proprii, prestarea de servicii de agrement sportiv, precum şi a altor servicii, în condiţiile legii.

(3) Pentru atragerea de venituri proprii, Clubul poate încheia contracte/convenţii, în condiţiile legii.

Art. 5. - (1) Clubul asigură, în mod gratuit, hrănirea şi cazarea efectivelor proprii de sportivi, în condiţiile legii. În acest scop, la sediul Clubului, la Baza Nautică Ghermăneşti şi la Centrul Sportiv Braşov din cadrul Clubului funcţionează căminele destinate cazării sportivilor, respectiv popota pentru sportivi şi celelalte puncte de desfacere înfiinţate sau care pot fi înfiinţate în oricare dintre aceste locaţii.

(2) Cheltuielile ocazionate de hrănirea şi cazarea sportivilor conform alin. (1) se asigură din sumele acordate în limita creditelor bugetare alocate.

(3) Clubul poate asigura, contra cost, hrănirea personalului propriu, a altor persoane din afara clubului, precum şi a altor categorii de efective care au dreptul la norme de hrană în natură, prin intermediul popotei pentru sportivi şi al punctelor de desfacere înfiinţate sau care pot fi înfiinţate la sediul Clubului, la Baza Nautică Ghermăneşti şi la Centrul Sportiv Braşov.

(4) Clubul poate asigura ocazional, contra cost, cazarea altor sportivi în spaţiile proprii special amenajate care funcţionează la sediul Clubului, la Baza Nautică Ghermăneşti şi la Centrul Sportiv Braşov.

(5) Finanţarea activităţilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se asigură din fondurile proprii, provenite din sumele încasate de la abonaţi, de la beneficiarii serviciilor, precum şi din fondul de rulment constituit potrivit normelor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL II

Organizarea Clubului

 

Art. 6. - (1) Activitatea Clubului este organizată şi se desfăşoară pe servicii, birouri, compartimente, precum şi secţii sportive afiliate la federaţiile sportive naţionale de specialitate.

(2) Secţiile sportive sunt structurate pe grupe de copii, juniori, tineret şi seniori.

Art. 7. - Structura organizatorică a Clubului este constituită potrivit statului de organizare aprobat prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, şi are următoarea componenţă:

1. conducerea;

2. Financiar-contabilitate (la nivel de serviciu);

3. Serviciul resurse umane, care are în componenţă următoarele:

a) Recrutare şi încadrare personal (la nivel de compartiment);

b) Gestiune resurse umane (la nivel de compartiment);

c) Formare iniţială şi continuă (la nivel de compartiment);

d) Securitate şi sănătate în muncă (la nivel de compartiment);

e) Asistenţă psihologică (la nivel de compartiment);

4. Compartimentul juridic;

5. Compartimentul secretariat, documente clasificate şi arhivă;

6. Compartimentul relaţii publice;

7. Serviciul administrare patrimoniu, exploatare şi investiţii, format din

a) Biroul administrare patrimoniu imobiliar;

b) Investiţii (la nivel de compartiment);

c) Exploatare, reparaţii şi intervenţii (la nivel de compartiment);

8. Serviciul achiziţii şi marketing sportiv;

9. Biroul intendenţă şi suport tehnic;

10. Compartimentul comunicaţii şi tehnologia informaţiei;

11. Serviciul organizare şi instruire sportivă, care are în componenţă următoarele:

a) Organizare sportivă (la nivel de compartiment);

b) Instruire sportivă (la nivel de compartiment);

12. Secţia sporturi individuale, organizată similar unui serviciu;

13. Centrul Sportiv Braşov - la nivel de secţie sportivă;

14. Secţia jocuri sportive, organizată similar unui serviciu;

15. Cabinetul medical sportiv - la nivel de secţie asistenţă sanitară (organizat similar unui serviciu).

Art. 8.-Organigrama Clubului este prezentată în anexa nr. 1.

Art. 9. - (1) în exercitarea atribuţiilor, Clubul acţionează conform normelor din domeniul sportului de performanţă, emise de Ministerul Tineretului şi Sportului, precum şi de către federaţiile sportive de specialitate.

(2) Pentru realizarea obiectivelor de performanţă Clubul colaborează cu Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, celelalte cluburi şi asociaţii sportive din România şi din alte ţări, cu

instituţii şi organisme ale autorităţilor publice, organizaţii nonguvernamentale, societăţi, persoane fizice sau juridice de drept public/privat române sau străine, precum şi cu unităţi subordonate Ministerului Afacerilor Interne, conform diagramei prevăzute în anexa nr. 2.

 

CAPITOLUL III

Atribuţiile Clubului

 

Art. 10. - Clubul are următoarele atribuţii principale:

a) aplică, în activitatea proprie, strategia generală a organizării şi dezvoltării sportului de performanţă la nivel naţional şi internaţional, adoptată de către autorităţile competente;

b) asigură condiţii organizatorice, metodice, financiare şi logistice, cum ar fi echipamentul sportiv, cazarea în spaţiile proprii a sportivilor, hrănirea în mod gratuit a sportivilor prin intermediul popotei, asistenţa medicală de specialitate şi asistenţa psihologică, necesare pentru pregătirea sportivilor, în vederea creşterii potenţialului valoric şi competitiv şi obţinerii de performanţe la nivelul parametrilor naţionali şi internaţionali;

c) asigură participarea sportivilor din cadrul secţiilor sportive, precum şi a antrenorilor şi a celorlalţi membri ai colectivelor tehnice, la competiţiile interne şi internaţionale stabilite de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi federaţiile sportive de specialitate;

d) organizează competiţii sportive interne şi internaţionale proprii dotate cu “Cupa Dinamo” sau purtând alte denumiri;

e) desfăşoară activităţi de cunoaştere, selecţie, pregătire şi promovare a sportivilor talentaţi, cu calităţi pentru practicarea sportului de performanţă la nivelul cerinţelor naţionale şi internaţionale;

f) asigură creşterea competenţei profesionale a antrenorilor şi tehnicienilor săi, în raport cu normele generale în vigoare şi cu obiectivele de performanţă ale Clubului;

g) acţionează, în condiţiile legii, pentru asigurarea tehnico-materială a procesului de pregătire sportivă şi competiţională, precum şi pentru dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale proprii;

h) propune spre aprobare conducerii Ministerului Afacerilor Interne proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului;

i) acordă, în raport cu prevederile legale, drepturile materiale şi de stimulare pentru sportivi, antrenori, tehnicieni şi celelalte categorii de personal;

j) desfăşoară activităţi de marketing şi publicitate pentru promovarea imaginii Clubului şi a rezultatelor obţinute, precum şi pentru atragerea de venituri proprii;

k) stabileşte şi dezvoltă relaţii interne şi internaţionale în domeniul sportului de performanţă, încheind în acest scop convenţii, contracte şi acorduri cu caracter sportiv şi economic, în condiţiile legii;

l) organizează activităţi de iniţiere şi agrement sportiv, contra cost, la disciplinele sportive înscrise în Certificatul de identitate sportivă;

m) iniţiază şi desfăşoară alte activităţi pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin Ministerului Afacerilor Interne în domeniul sportului de performanţă.

 

CAPITOLUL IV

Conducerea Clubului

 

Art. 11. - (1) Conducerea Clubului se exercită de către preşedinte, care are în subordine nemijlocită 3 vicepreşedinţi. Preşedintele şi vicepreşedinţii îndeplinesc competenţele şi atribuţiile stabilite prin fisa postului, prevăzute în anexele nr. 3-6.

(2) în cadrul Clubului este prevăzută şi funcţia de preşedinte de onoare al Clubului.

(3) Numirea în funcţia de preşedinte de onoare se face din rândul unor personalităţi, foşti sau actuali sportivi sau tehnicieni ai Clubului, ca o recunoaştere a meritelor de excepţie şi aportului deosebit la realizarea obiectivelor de performanţă ale Clubului.

(4) Numirea se face prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea motivată a preşedintelui Clubului, cu avizul secretarului general al Ministerului Afacerilor Interne.

(5) Preşedintele de onoare al Clubului nu beneficiază de drepturi de personal şi alte sume băneşti.

Art. 12. - (1) Preşedintele Clubului se subordonează nemijlocit secretarului general al Ministerului Afacerilor Interne.

(2) Preşedintele Clubului are calitatea de ordonator terţiar de credite.

Art. 13. - În vederea asigurării managementului activităţilor şi structurilor din subordinea sa, preşedintele Clubului emite dispoziţii pentru aplicarea legislaţiei în vigoare, în limitele acesteia şi ale competenţelor Clubului, care au caracter obligatoriu pentru întregul personal şi structurile aflate în subordine.

Art. 14. - Preşedintele răspunde în faţa conducerii ministerului de întreaga activitate pe care o desfăşoară Clubul.

Art. 15. - (1) în absenţa preşedintelui, conducerea Clubului se exercită de către unul dintre vicepreşedinţi sau de către o altă persoană, desemnată prin dispoziţia zilnică pe unitate.

(2) Calitatea de ordonator de credite poate fi delegată persoanelor prevăzute la alin. (1), cu excepţia conducătorului compartimentului financiar-contabil, prin actul de delegare precizându-se competenţele delegate şi condiţiile delegării, conform art. 20 alin. (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 16. - Numirea în funcţii şi stabilirea atribuţiilor, competenţelor şi responsabilităţilor personalului din subordine se fac de către preşedintele Clubului, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, precum şi cu cele ale statului de organizare.

Art. 17. - Pentru realizarea atribuţiilor stabilite în prezentul regulament, Clubul are în structura sa secţii sportive, servicii, birouri şi compartimente. Conducerea secţiilor sportive, serviciilor, birourilor şi compartimentelor se exercită de către şefii acestora, care răspund de întreaga activitate desfăşurată de către personalul din subordine, în faţa preşedintelui sau a vicepreşedinţilor, după caz, potrivit competenţelor stabilite.

Art. 18. - În cadrul Clubului se constituie Consiliul de coordonare al acestuia, organ colegial cu rol consultativ, care propune strategia de dezvoltare în plan sportiv şi orientează întreaga activitate de performanţă a Clubului.

Art. 19. - (1) Consiliul de coordonare se constituie pentru o perioadă de 4 ani, cât durează un ciclu olimpic.

(2) Din Consiliul de coordonare fac parte personalul cu funcţii de conducere din cadrul Clubului, preşedintele de onoare al Clubului, tehnicieni, antrenori, sportivi, precum şi reprezentanţi din partea Ministerului Afacerilor Interne.

(3) Componenţa nominală a Consiliului de coordonare se stabileşte, la propunerea preşedintelui Clubului, prin dispoziţie a secretarului general al Ministerului Afacerilor Interne.

(4) Preşedintele Clubului este şi preşedintele Consiliului de coordonare.

Art. 20. - Consiliul de coordonare se convoacă lunar sau ori de câte ori este nevoie şi are următoarele atribuţii principale:

a) stabileşte strategia şi direcţiile prioritare ale activităţii Clubului, elaborând în acest scop obiective privind activitatea sportivă de performanţă, care se supun aprobării secretarului general al Ministerului Afacerilor Interne;

b) analizează anual activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute de Club în competiţiile sportive interne şi internaţionale;

c) dezbate şi prezintă propuneri privind înfiinţarea sau desfiinţarea de secţii sportive;

d) analizează evoluţia şi perspectiva secţiilor sportive în raport cu obiectivele de performanţă ale Clubului şi în reprezentarea internaţională a sportului românesc, stabilind măsuri pentru întărirea celor cu pondere şi tradiţie la jocurile olimpice, campionatele mondiale şi campionatele europene;

e) identifică măsuri pentru a asigura condiţii corespunzătoare pregătirii şi participării în competiţii a secţiilor sportive, în strânsă concordanţă cu cerinţele antrenamentului modern, ale ridicării şi menţinerii performanţelor sportive la nivelul parametrilor internaţionali, care se aprobă de către preşedintele Clubului;

f) identifică măsuri pentru selecţia, pregătirea şi promovarea sportivilor pe baza normelor şi criteriilor elaborate de federaţiile sportive de specialitate, precum şi în raport cu profilul şi cerinţele specifice fiecărei secţii sportive, care se aprobă de către preşedintele Clubului;

g) propune măsuri pentru dotarea şi asigurarea tehnico-materială a Clubului, pentru creşterea şi buna gospodărire a mijloacelor financiare ale Clubului;

h) orientează activitatea sportivilor şi personalului Clubului în domeniul pregătirii profesionale şi de specialitate, ridicării nivelului de cultură şi educaţie, întăririi disciplinei şi responsabilităţii în procesul de pregătire şi competiţional;

i) dezbate şi propune modificări cu privire la însemnele şi culorile Clubului;

j) în baza actelor normative în vigoare, poate propune preşedintelui Clubului aprobarea de norme interne pentru premierea/recompensarea performanţelor deosebite obţinute de sportivii şi tehnicienii Clubului, care obţin rezultate bune în competiţiile interne şi internaţionale;

k) identifică soluţii pentru rezolvarea problemelor sociale ale sportivilor pe timpul practicării sportului de performanţă, precum şi la retragerea acestora din activitatea sportivă competiţională;

l) iniţiază şi contribuie la realizarea unor activităţi de marketing, publicitate, sponsorizare internă şi internaţională, editare de publicaţii sportive etc.

Art. 21. - (1)în cadrul Clubului, pe lângă secţiile sportive, se constituie colective tehnice, având în componenţă antrenori, precum şi alţi specialişti şi tehnicieni, respectiv instructori, organizatori, metodişti, medici, psihologi, sociologi, informaticieni şi alţii asemenea care pot contribui la obţinerea performanţelor deosebite la acţiunile sportive internaţionale, precum şi la dezvoltarea concepţiilor de pregătire şi participare la competiţii a sportivilor.

(2) Componenţa nominală a colectivelor tehnice se stabileşte prin dispoziţie a preşedintelui Clubului, de regulă, la începutul fiecărui ciclu olimpic, şi se modifică ori de câte ori situaţia o impune.

 

CAPITOLUL V

Atribuţiile serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul Clubului

 

SECŢIUNEA 1

Financiar-contabilitate

 

Art. 22. - Structura financiar-contabilitate, organizată la nivel de serviciu, îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) întocmeşte, organizează şi conduce contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune, conform normelor legale în vigoare, precum şi activitatea de control financiar preventiv, în condiţiile legii, astfel:

1. Înregistrează în contabilitate bunurile materiale, titlurile de valoare, numerarul, alte drepturi şi obligaţii deţinute cu orice titlu şi efectuează operaţiuni economice;

2. ţine contabilitatea imobilizărilor pe categorii şi pe fiecare obiect de evidenţă;

3. asigură contabilitatea stocurilor cantitativ şi valoric pe fiecare gestiune în parte;

4. asigură înregistrarea în contabilitate a elementelor de activ la costul de achiziţie, de producţie sau la valoarea justă pentru alte intrări decât cele prin achiziţie sau producţie, după caz;

5. Înregistrează în contabilitate creanţele şi debitele rezultate din activitatea curentă a Clubului la valoare nominală;

6. Întocmeşte contabilitatea clienţilor şi furnizorilor, a celorlalte creanţe şi obligaţii pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică în parte;

7. Întocmeşte contabilitatea plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, potrivit bugetului aprobat;

8. Întocmeşte contabilitatea veniturilor pe feluri de venituri, după caz;

9. stabileşte rezultatul execuţiei bugetare, anual, prin închiderea conturilor de cheltuieli efective şi a conturilor de surse din care au fost efectuate;

b) asigură operarea la zi a registrelor de contabilitate obligatorii, respectiv: Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Registrul cartea mare, în conformitate cu prevederile legale;

c) întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale privind situaţia patrimoniului Clubului şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi alte raportări financiar-contabile, pe care le supune aprobării preşedintelui Clubului şi le prezintă Direcţiei generale financiare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

d) organizează activităţi de încasări şi plăţi cu numerar, prin casieria Clubului;

e) organizează şi conduce evidenţa angajamentelor bugetare şi legale în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice;

f) organizează şi conduce contabilitatea de gestiune;

g) organizează şi desfăşoară activitatea de control financiar preventiv prin şeful structurii sau altă persoană desemnată special în acest scop;

h) organizează şi desfăşoară activitatea de control financiar intern ulterior asupra activităţii financiar-contabile, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

i) asigură plata la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a salariilor şi altor drepturi băneşti cuvenite personalului Clubului;

j) organizează instruirea sistematică în domeniile de specialitate ale personalului din cadrul serviciului;

k) întocmeşte şi prezintă spre aprobare proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli, în lei şi valută, al Clubului;

l) organizează şi asigură încasarea şi evidenţa donaţiilor către Club, în bani şi natură, acţiuni de sponsorizare internă şi internaţională, activităţi economice, publicitare, taxe, închirieri de spaţii şi terenuri şi altele asemenea, în condiţiile legii;

m) asigură inventarierea bunurilor materiale şi financiare ale Clubului în condiţiile şi la termenele stabilite de actele normative în vigoare şi de organele în drept;

n) întocmeşte şi transmite la structura de specialitate a ordonatorului principal de credite situaţia privind monitorizarea numărului de posturi şi a cheltuielilor de personal, respectiv situaţia privind execuţia cheltuielilor de personal, conform prevederilor legale în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Serviciul resurse umane

 

Art. 23. - (1) Serviciul resurse umane îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) prezintă conducerii Clubului strategia resurselor umane pe ciclu olimpic şi, împreună cu factorii de decizie, asigură realizarea dinamicii de personal în domeniului sportului de performanţă;

b) asigură implementarea dispoziţiilor, strategiilor şi politicilor de resurse umane ale Ministerului Afacerilor Interne în activitatea Clubului;

c) elaborează proiectul organigramei şi lista cu numărul total de posturi pe tipuri şi categorii de funcţii, precum şi proiectul statului de organizare al Clubului.

(2) Compartimentul recrutare şi încadrare personal are următoarele atribuţii:

a) asigură, cu respectarea prevederilor legale, activitatea de recrutare, selecţie, cunoaştere, verificare, încadrare şi promovare a personalului Clubului;

b) se preocupă de realizarea dinamicii de încadrare a Clubului cu personalul necesar, conform statului de organizare, informând sistematic preşedintele Clubului despre structura personalului;

c) desfăşoară activităţi de cunoaştere a personalului Clubului pentru actualizarea şi completarea documentelor de gestiune resurse umane.

(3) Compartimentul gestiune resurse umane are următoarele atribuţii:

a) ţine evidenţa nominală a poliţiştilor şi personalului contractual, păstrează dosarele personale ale personalului Clubului şi sportivilor şi întocmeşte dosarele de pensionare şi de rezervişti;

b) întocmeşte informări şi situaţii statistice privind realizarea dinamicii de personal, compoziţia, pregătirea, evaluarea şi starea disciplinară a efectivelor, precum şi alte probleme ale muncii de resurse umane şi supune spre aprobare măsurile ce se impun pentru continua perfecţionare a activităţii în acest domeniu;

c) verifică, întocmeşte şi prezintă spre aprobare sau avizare propunerile privind: numirea, promovarea, împuternicirea sau eliberarea în/din funcţiile de conducere/execuţie, mutarea în interesul serviciului sau la cerere a poliţiştilor şi a personalului contractual, încetarea raporturilor de serviciu/încetarea contractelor individuale de muncă, înaintarea sau amânarea promovării în grade profesionale sau funcţii superioare.

(4) Compartimentul formare iniţială şi continuă are următoarele atribuţii:

a) prezintă conducerii Clubului planul de pregătire continuă, pentru întregul personal al Clubului, şi asigură îndeplinirea acestuia;

b) urmăreşte aplicarea normelor privind managementul carierei personalului Clubului;

c) asigură participarea personalului Clubului la programe de formare profesională, prin cursuri pentru iniţierea în carieră, cursuri pentru dezvoltarea carierei şi cursuri de perfecţionare.

(5) Compartimentul securitate şi sănătate în muncă asigură implementarea, la nivelul Clubului, a prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare.

(6) Compartimentul asistenţă psihologică îndeplineşte atribuţiile pe linia consilierii psihologice a personalului Clubului, astfel cum sunt acestea prevăzute în Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Compartimentul Juridic

 

            Art. 24. - Compartimentul juridic îndeplineşte atribuţiile consilierilor juridici din unităţile şi structurile cu personalitate juridică ale ministerului, astfel cum sunt acestea prevăzute în Instrucţiunile privind activitatea de asistenţă juridică în Ministerul Afacerilor Interne.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Compartimentul secretariat, documente clasificate şi arhivă

 

Art. 25. - Compartimentul secretariat, documente clasificate şi arhivă îndeplineşte următoarele atribuţii;

a) asigură primirea, înregistrarea, repartizarea corespondenţei şi a lucrărilor adresate Clubului, expediază corespondenţa adresată unităţilor Ministerului Afacerilor Interne, altor ministere şi instituţii;

b) păstrează şi ţine evidenţa ordinelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor cu caracter clasificat şi neclasificat primite de la eşaloanele superioare;

c) urmăreşte şi asigură evidenţa personalului Clubului aflat în concediu de odihnă sau în misiuni;

d) pregăteşte şi predă la arhivă, conform ordinelor în vigoare, corespondenţa clasată;

e) prezintă zilnic conducerii Clubului corespondenţa primită, în vederea repartizării pe compartimente sau lucrători;

f) întocmeşte şi actualizează agenda zilnică de activităţi a preşedintelui Clubului şi calendarul de evenimente;

g) difuzează dispoziţiile date de conducerea Clubului;

h) asigură buna desfăşurare a evenimentelor profesionale, prin trimiterea invitaţiilor şi purtarea corespondenţei, pregătirea mapelor specifice şi îndeplinirea formalităţilor de primire a oaspeţilor;

i) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea Clubului, potrivit competentelor.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Compartimentul relaţii publice

 

Art. 26. - Compartimentul relaţii publice se află în coordonarea nemijlocită a preşedintelui Clubului şi îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) răspunde de planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii de informare şi relaţii publice, comunicare internă şi campanii media, gestionarea imaginii publice a Clubului, gestionarea situaţiilor de criză mediatică, asigurarea relaţionalii cu mass-media din tară şi din străinătate, cu societatea civilă;

b) elaborează şi implementează documentele programatice de comunicare ale Clubului; asigură implementarea strategiei multianuale de comunicare a Ministerului Afacerilor Interne în domeniul de activitate;

c) asigură politica de transparenţă la nivelul instituţiei;

d) asigură stabilirea şi permanentizarea unor relaţii amiabile, bazate pe principiile echidistanţei şi transparenţei, cu reprezentanţii mass-mediei;

e) monitorizează modul de prezentare a activităţii Clubului de către presa scrisă şi audiovizuală şi prezintă conducerii modalităţi de reacţie la materialele apărute în presă despre instituţie;

f) elaborează şi difuzează comunicate sau alte materiale de presă, privind activitatea Clubului, opiniei publice şi, implicit, mass-mediei;

g) pune la dispoziţia mijloacelor de informare în masă, a diferitelor instituţii, organizaţii sau a cetăţenilor, în mod oportun şi complet, informaţiile de interes public, cu respectarea cadrului legal;

h) sprijină jurnaliştii în documentare cu materiale destinate publicităţii, pe probleme specifice; asigură participarea acestora la activităţile cu impact mediatic organizate la nivelul unităţii;

i) organizează conferinţele/briefingurile de presă ale instituţiei;

j) oferă sprijin de specialitate reprezentanţilor instituţiei cu ocazia acordării unor interviuri sau declaraţii de presă;

k) gestionează solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

l) asigură acreditarea jurnaliştilor pe lângă instituţie;

m) elaborează şi actualizează materialele pentru pagina de internet a Clubului şi formulează propuneri de îmbunătăţire a acesteia;

n) propune, organizează şi coordonează evenimente/acţiuni de relaţii publice în scopul promovării activităţii Clubului;

o) gestionează situaţiile de criză mediatică;

p) asigură desfăşurarea activităţii de comunicare internă la nivelul Clubului.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Logistica Clubului

 

Art. 27. - Activitatea logistică a Clubului se realizează de către Serviciul administrare patrimoniu, exploatare şi investiţii, Serviciul achiziţii şi marketing sportiv, Biroul administrare patrimoniu imobiliar şi Biroul intendenţă şi suport tehnic.

Art. 28. - (1) Serviciul administrare patrimoniu, exploatare şi investiţii, prin compartimentele aflate în structură, îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) organizează şi ţine evidenţa de cadastru a tuturor imobilelor şi terenurilor aflate în administrarea Clubului;

b) întocmeşte şi urmăreşte realizarea planului lucrărilor de investiţii, refacere şi întreţinere;

c) asigură întreţinerea, exploatarea şi reparaţiile curente la clădirile şi instalaţiile aflate în dotarea Clubului;

d) asigură activităţile specifice de protecţie a mediului, îndeplineşte, aplică şi urmăreşte respectarea normelor privind protecţia mediului, la nivelul Clubului, conform legislaţiei în vigoare;

e) întocmeşte documentaţia specifică necesară promovării proiectelor de acte normative privind stabilirea/modificarea situaţiei juridice a imobilelor, inclusiv cu privire la demolarea de construcţii, respectiv urmăreşte şi asigură aplicarea acestora;

f) analizează şi propune spre aprobare conducerii Clubului schimbarea destinaţiei unor spaţii, precum şi recompartimentarea acestora, în concordanţă cu cerinţele pentru funcţionare, respectiv asigură derularea procedurilor necesare pentru implementarea măsurilor aprobate;

g) verifică şi propune spre aprobare sponsorizările şi donaţiile din domeniul de responsabilitate, cu respectarea legislaţiei în domeniu;

h) asigură sau, după caz, propune măsurile legale necesare pentru asigurarea activităţilor de dirigenţie de şantier şi urmăreşte îndeplinirea corespunzătoare a acestora;

i) urmăreşte comportarea în timp a construcţiilor, în concordanţă cu legislaţia în vigoare;

j) asigură îndeplinirea instrucţiunilor privind protecţia muncii pentru întreg personalul de întreţinere, conform actelor normative în vigoare;

k) asigură aplicarea la nivelul Clubului a prevederilor legale din domeniul situaţiilor de urgenţă.

(2) Biroul administrare patrimoniu imobiliar îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) întocmeşte şi urmăreşte realizarea planului lucrărilor de investiţii, refacere şi întreţinere, respectiv raportează ierarhic, la termenele stabilite, stadiul realizărilor;

b) coordonează activitatea de întocmire a graficului de execuţie a lucrărilor, în ordinea tehnologică, împreună cu antreprenorul/subantreprenorul sau executantul, după caz, la lucrările care se execută în antrepriză;

c) controlează, în permanenţă, stadiul realizărilor fizice şi valorice la lucrările executate în antrepriză sau/şi regie;

d) participă la verificarea fazelor determinante ale execuţiei lucrărilor în antrepriză sau în regie;

e) avizează, din punct de vedere tehnic, documentaţiile de execuţie primite de la unităţile de proiectare;

f) răspunde de recepţia obiectivelor de investiţii realizate;

g) verifică existenţa documentelor care certifică depunerea garanţiei de bună execuţie, organizează şi asigură realizarea recepţiei finale şi propune eliberarea garanţiei de bună execuţie;

h) avizează devizele executate pentru imobilele aflate în administrarea Clubului;

i) participă la inventarierea patrimoniului, precum şi la întocmirea şi analiza documentelor privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor materiale;

j) participă la executarea lucrărilor pentru atribuirea numărului cadastral provizoriu a bunurilor imobile aflate în administrarea Clubului;

k) analizează şi prezintă propuneri pentru lucrări de reparaţii capitale şi investiţii;

l) asigură pregătirea şi amenajarea bazelor şi terenurilor sportive pentru antrenamente, competiţii şi activităţi de agrement, conform cerinţelor tehnice specifice;

m) prezintă propuneri şi asigură, conform cerinţelor şi prevederilor legale, dotarea bazelor cu mobilier, materiale şi utilaje;

n) organizează şi realizează activităţile de gospodărire, curăţenie şi ordine, în toate spaţiile aparţinând Clubului;

o) asigură şi răspunde de accesul la toate terenurile sportive, spaţiile şi bazele Clubului, precum şi de securitatea acestora;

p) asigură folosirea raţională a utilităţilor, respectiv energie electrică, apă, gaze naturale, în condiţii de eficienţă şi economicitate;

q) urmăreşte şi sesizează orice acte de neglijenţă, stricăciuni, pagube provocate în cadrul Clubului şi propune măsurile legale care se impun;

r) elaborează baza de calcul pentru stabilirea costurilor utilităţilor consumate pentru toate spaţiile aparţinând Clubului;

s) întocmeşte, actualizează listele obiectivelor de investiţii pe anul în curs şi le supune aprobării, pe cale ierarhică.

(3) Compartimentul investiţii îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) fundamentează cheltuielile de capital ale Clubului şi întocmeşte, anual, proiectul de buget pe această linie, conform legii. În acest sens, întocmeşte fişele obiectivelor şi acţiunilor de investiţii, care se includ în programul de investiţii al ministerului, anexă la legea bugetului de stat;

b) controlează, în permanenţă, stadiul realizărilor fizice şi valorice la lucrările executate în antrepriză şi regie;

c) participă la fazele determinante ale execuţiei lucrărilor în antrepriză;

d) participă la recepţia obiectivelor realizate;

e) analizează şi prezintă conducerii Clubului propuneri pentru lucrări de reparaţii capitale şi investiţii;

f) asigură îndeplinirea instrucţiunilor privind paza contra incendiilor;

g) participă la inventarierea lucrărilor executate în cadrul obiectivelor şi acţiunilor de investiţii aprobate pentru Club;

h) întocmeşte şi actualizează Planul de investiţii al Clubului;

i) analizează stadiul utilizării creditelor bugetare şi angajamentelor şi propune ordonatorului terţiar de credite, după caz, menţinerea, efectuarea de virări sau disponibilizarea acestora;

j) întocmeşte, lunar, fişa de monitorizare a Programului de investiţii al Clubului;

k) actualizează valorile obiectivelor de investiţii/lucrărilor de investiţii şi solicită aprobarea ordonatorului principal de credite sau a preşedintelui Consiliului tehnico-economic al ministerului, conform legislaţiei în vigoare;

l) propune şi actualizează programele sectoriale din domeniul de competenţă ce cuprind cheltuieli de capital;

m) evaluează şi monitorizează permanent necesarul de fonduri pentru cofinanţarea obiectivelor din programele sau proiectele de investiţii cu finanţare externă.

(4) Compartimentul exploatare, reparaţii şi intervenţii îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) întocmeşte documentaţia tehnică pentru lucrările de reparaţii curente la clădirile şi instalaţiile aparţinând Clubului, asigurând executarea la timp şi de bună calitate a acestora;

b) organizează şi asigură desfăşurarea activităţii atelierelor de întreţinere a clădirilor, bazelor sportive şi instalaţiilor aferente;

c) întocmeşte şi prezintă, spre aprobare, necesarul privind aprovizionarea cu materiale de reparaţii curente;

d) întocmeşte notele de constatare pentru clădirile/construcţiile din administrare, în vederea executării lucrărilor de intervenţie necesare;

e) asigură funcţionarea normală a instalaţiilor sanitare, de încălzire şi electrice;

f) asigură folosirea raţională a apei, gazelor naturale, energiei electrice în toate spaţiile aparţinând Clubului,

g) asigură, prin personal de specialitate, activitatea de urmărire a comportării în timp a construcţiilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 29. - Serviciul achiziţii şi marketing sportiv este compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi îndeplineşte următoarele atribuţii:

I. Pe linie de achiziţii:

a) întocmeşte Programul anual de achiziţii, cu respectarea codurilor CPV, pe baza propunerilor făcute de structurile de specialitate ale Clubului, cu încadrarea în limitele bugetului aprobat;

b) asigură întocmirea documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii şi lucrări cuprinse în Programul anual de achiziţii;

c) colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Clubului în vederea întocmirii caietelor de sarcini pentru atribuirea contractelor de furnizare cuprinse în Programul anual de investiţii şi pentru formularea răspunsurilor în cazul în care clarificările solicitate de ofertanţi la procedura de atribuire a contractelor de furnizare se referă la specificaţii tehnice;

d) asigură transmiterea anunţurilor de intenţie de participare şi de atribuire, în condiţiile legii, după caz, a invitaţiilor de participare pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii şi lucrări în funcţie de procedura iniţiată conform prevederilor legale;

e) face propuneri pentru numirea comisiilor de evaluare privind atribuirea contractelor de furnizare, servicii şi lucrări;

f) întocmeşte referate şi proiecte de dispoziţii pentru numirea comisiilor de evaluare în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică;

g) în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv sau negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, întocmeşte nota justificativă privind alegerea criteriului şi a procedurii de atribuire şi o supune aprobării conducerii Clubului;

h) prin personalul serviciului, participă, în calitate de membri, în comisiile de evaluare pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii şi lucrări, participă la şedinţele de deschidere şi întocmirea procesului-verbal de deschidere a ofertelor, la examinarea şi evaluarea ofertelor, stabilirea ofertei câştigătoare;

i) formulează clarificări tuturor solicitanţilor ofertanţi care au obţinut, în condiţiile legii, documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi asigură transmiterea către toţi ofertanţii a comunicării privind rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii şi lucrări;

j) întocmeşte contractele de furnizare, servicii şi lucrări şi le înaintează spre semnare părţilor contractante;

k) întocmeşte dosarul achiziţiei publice pentru fiecare contract atribuit;

l) întocmeşte şi transmite, conform prevederilor legale, către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice formularul privind achiziţiile publice, denumit “AP”, pentru toate tipurile de contracte atribuite;

m) răspunde şi urmăreşte constituirea garanţiei de bună execuţie, conform normelor legale în vigoare.

II. Pe linie de marketing sportiv:

a) se preocupă de identificarea necesităţilor şi posibilităţilor de atragere a unui număr cât mai mare de susţinători pentru sportivi sau secţii sportive;

b) identifică oportunităţi de realizare de venituri proprii, suport material sau financiar pentru activitatea sportivă de performanţă a Clubului, prin atragerea de donaţii şi sponsorizări, vânzarea drepturilor de imagine şi altele asemenea, în condiţiile legii;

c) identifică entităţi dispuse să acorde, în condiţiile legii, sprijin material şi financiar necesar dezvoltării activităţii sportive de performantă;

d) propune realizarea de tipărituri, pliante, postere, agende de birou, calendare, afişe, fotografii pentru popularizarea, în ţară şi în străinătate, a Clubului.

Art. 30. - (1) Biroul intendenţă şi suport tehnic îşi îndeplineşte atribuţiile funcţionale prin compartimentele intendenţă şi suport tehnic, aflate în compunere.

(2) Compartimentul intendenţă are următoarele atribuţii:

a) asigură întreţinerea şi folosirea corespunzătoare a spaţiilor atribuite căminului destinat cazării sportivilor, precum şi a tuturor celorlalte spaţii din pavilionul administrativ al Clubului;

b) întocmeşte necesarul şi realizează dotarea căminului destinat cazării sportivilor şi a birourilor cu mobilier şi materiale de resortul administrare patrimoniu, asigurând evidenţa, întreţinerea şi folosirea corespunzătoare a acestora;

c) asigură folosirea corespunzătoare a spaţiilor din căminul destinat cazării sportivilor, menţinerea condiţiilor de confort, în strictă conformitate cu regulamentul de ordine interioară al Clubului;

d) stabileşte necesarul şi asigură materialele de întreţinere şi igienă a spaţiilor din pavilionul administrativ;

e) asigură securitatea accesului în căminul destinat cazării sportivilor;

f) asigură starea administrativ-gospodărească în căminul destinat cazării sportivilor, în spaţiile de folosinţă comună din clădirea centrală şi în împrejurimile imediate ale acesteia;

g) stabileşte şi asigură împreună cu comisia pentru situaţii de urgenţă din cadrul Clubului măsurile de pază contra incendiilor;

h) verifică, periodic, inventarul din căminul destinat cazării sportivilor şi birouri şi propune măsuri pentru recuperarea eventualelor prejudicii pe care le constată;

i) asigură evidenţa permanentă a gradului de ocupare a locurilor de cazare, a repartizării sportivilor pe camere şi a registrului de oaspeţi;

j) urmăreşte folosirea raţională a întregului inventar al căminului destinat cazării sportivilor şi al birourilor, consumul de utilităţi, respectiv apă, energie electrică şi gaze naturale, precum şi folosirea materialelor de igienă şi de întreţinere;

k) stabileşte necesarul şi solicită efectuarea reparaţiilor curente la încăperi, instalaţii şi mobilier;

l) organizează şi răspunde de activitatea depozitului de echipament şi materiale sportive şi stabileşte măsuri adecvate pentru buna depozitare, conservare, întreţinere a acestora, precum şi pentru folosirea corespunzătoare a echipamentului şi materialelor sportive;

m) asigură hrănirea efectivelor de sportivi, a personalului Clubului şi a altor persoane din afara Clubului, în condiţiile prevăzute la art. 5;

n) asigură aprovizionarea popotei, prin depozitul propriu, cu produse de calitate şi la timp, conform reţetarelor;

o) asigură păstrarea, depozitarea şi conservarea corespunzătoare a alimentelor, organizează prepararea hranei în condiţii de calitate, servirea corespunzătoare a efectivelor, precum şi folosirea judicioasă a bunurilor materiale din dotarea popotei;

p) asigură starea administrativ-gospodărească a popotei, igienizarea şi dezinfectarea veselei, a utilajelor şi a spaţiilor destinate depozitării, preparării şi servirii hranei, respectarea de către personalul popotei a ordinii şi regulilor igienico-sanitare, precum şi prezentarea acestuia la controlul medical periodic;

q) stabileşte necesarul potrivit solicitărilor şi asigură conform cererilor individuale articolele de echipament destinate poliţiştilor;

r) stabileşte necesarul şi ia măsuri pentru asigurarea inventarului necesar bunei desfăşurări a activităţii spălătoriei, precum şi a materialelor consumabile destinate acesteia.

(3) Compartimentul suport tehnic are următoarele atribuţii:

a) organizează şi asigură întreţinerea şi folosirea mijloacelor de transport, în scopul asigurării cadrului organizatoric necesar participării sportivilor la competiţiile sportive;

b) pune la dispoziţia secţiilor sportive şi a compartimentelor de muncă mijloacele auto, conform programului şi condiţiilor aprobate de conducerea Clubului;

c) întocmeşte şi verifică foile de parcurs ale fiecărui mijloc de transport auto, luând măsuri pentru întocmirea actelor justificative la termenele stabilite;

d) analizează şi propune măsuri pentru aprovizionarea garajului auto cu piese de schimb, anvelope, carburanţi, materiale şi obiecte de inventar, necesare desfăşurării activităţii;

e) asigură gararea şi conservarea mijloacelor auto pe timpul cât nu sunt folosite;

f) instruieşte şi testează periodic întregul personal auto, din punct de vedere profesional, precum şi în legătură cu cunoaşterea ordinelor, instrucţiunilor şi dispoziţiilor în vigoare;

g) controlează permanent starea de întreţinere a mijloacelor auto şi propune măsuri legale atunci când se constată acte de neglijenţă sau de deteriorare a acestora;

h) efectuează înregistrarea în sistemul Ministerului Afacerilor Interne şi radierea din evidenţă, după caz, a mijloacelor de transport din dotare, conform reglementărilor în vigoare;

i) propune măsurile necesare pentru disponibilizarea, scoaterea din funcţiune, valorificarea, declasarea şi casarea mijloacelor de transport din dotare, respectiv a bunurilor materiale de resort, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

j) asigură depozitarea, păstrarea, manipularea, ţinerea evidenţei, întreţinerea şi conservarea armamentului şi muniţiei necesare antrenorilor şi sportivilor pentru antrenament şi concursuri, precum şi controlul efectuării acestor activităţi;

k) asigură condiţiile şi desfăşurarea în siguranţă a tragerilor în poligonul pentru tir sportiv, cu respectarea prevederilor legale, incidente în domeniu, şi a condiţiilor care au stat la baza omologării acestuia de către Federaţia Română de Tir Sportiv;

l) întocmeşte fişele de constatare pentru armamentul deteriorat, în funcţie de defecţiunile apărute (piese rupte, pierdute, deteriorate voluntar), şi urmăreşte recuperarea eventualelor prejudicii produse;

m) întocmeşte şi verifică legalitatea ordinelor de tragere şi a proceselor-verbale de scădere a muniţiei folosite la antrenamente şi competiţii sportive.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Compartimentul comunicaţii şi tehnologia informaţiei

 

Art. 31. - Compartimentul comunicaţii şi tehnologia informaţiei îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) asigură activitatea Clubului în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei;

b) asigură implementarea dispoziţiilor de nivel superior în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, elaborează rapoarte, evaluări şi sinteze periodice privind stadiul realizării acestora, pe care le prezintă conducerii Clubului;

c) aplică şi urmăreşte respectarea normelor, metodologiilor şi instrucţiunilor privind activitatea de comunicaţii şi tehnologia

informaţiei în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a actelor normative de nivel superior pentru domeniul de competenţă;

d) asigură asistenţă de specialitate pentru buna funcţionare a mijloace de comunicaţii şi IT, transmisii de date, necesare realizării obiectului de activitate al Clubului.

 

SECŢIUNEA a 8-a

Serviciul organizare şi Instruire sportivă

 

Art. 32. - Serviciul organizare şi instruire sportivă este structura tehnică de specialitate a Clubului care asigură întreaga activitate organizatorică şi de instruire pentru pregătirea şi participarea în competiţii a secţiilor sportive din cadrul Clubului, precum şi îndeplinirea de către acestea a obiectivelor de performanţă, îndeplinind următoarele atribuţii:

1. În domeniul organizării sportive:

a) asigură organizarea competiţiilor interne şi internaţionale care se desfăşoară în bazele sportive ale Clubului;

b) asigură, din punct de vedere organizatoric, primirea, cazarea, hrănirea şi transportul local pentru delegaţiile sportive din alte ţări invitate de Club să participe la unele competiţii sau sosite în cadrul programului competiţional european intercluburi;

c) întocmeşte formele necesare pentru deplasarea echipelor şi sportivilor Clubului la competiţiile care se desfăşoară în alte ţări;

d) întocmeşte formele de decont pentru cheltuielile care se efectuează la competiţiile sportive organizate de Club;

e) asigură pavoazarea bazelor şi terenurilor sportive pentru competiţiile interne şi internaţionale;

f) organizează şi ia măsuri pentru o conduită civilizată a grupurilor de simpatizanţi care însoţesc şi susţin echipele Clubului în competiţiile interne şi internaţionale;

g) organizează, coordonează şi întocmeşte planurile de măsuri privind asigurarea ordinii şi liniştii publice la competiţiile sportive organizate de către Club şi le supune avizării şi aprobării societăţii de pază specializate în acest sens, cu care Clubul are încheiat contract de prestări-servicii, precum şi Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti.

2. În domeniul instruirii sportive:

a) controlează, îndrumă şi sprijină organizarea şi desfăşurarea procesului de antrenament în secţiile sportive, asigurând desfăşurarea acestuia în conformitate cu indicaţiile metodice de specialitate, cu imperativele performanţelor realizate pe plan naţional şi internaţional;

b) acţionează pentru cunoaşterea, selecţia şi promovarea în cadrul secţiilor a sportivilor de performanţă tineri şi talentaţi, proveniţi din grupele proprii de copii şi juniori sau prin transferarea lor în înţelegerea reciprocă cu alte structuri sportive;

c) analizează anual şi/sau ori de câte ori este nevoie, împreună cu colectivele tehnice, valoarea efectivelor de sportivi, rezultatele obţinute în competiţiile oficiale interne şi internaţionale, obiectivele de performanţă imediate şi în perspectivă, stabilind şi prezentând spre aprobare măsurile ce se impun;

d) asigură legătura cu federaţiile sportive de specialitate, Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, precum şi compartimentele din cadrul clubului (financiar, resurse umane, organizare sportivă), conlucrând pentru soluţionarea problemelor de pregătire şi competiţionale ale secţiilor sportive;

e) prezintă spre aprobare conducerii Clubului propuneri de sponsorizare internă şi internaţională a secţiilor sportive;

f) acţionează pentru asigurarea, în secţiile sportive, a unui climat de muncă bazat pe răspundere, cooperare, ordine şi disciplină, pe respectarea rigorilor sportului de performanţă;

g) asigură înscrierea şi participarea echipelor şi sportivilor la competiţiile oficiale şi amicale, prevăzute în programul secţiilor;

h) sprijină antrenorii în elaborarea programelor de pregătire a secţiilor şi în soluţionarea problemelor de transport, cazare şi hrană la competiţii;

i) se preocupă de soluţionarea problemelor sociale ale sportivilor, de respectarea obligaţiilor pe care aceştia le au faţă de secţie şi Club;

j) prezintă conducerii Clubului propuneri pentru premierea/recompensarea performanţelor obţinute de sportivii şi tehnicienii clubului, care au obţinut rezultate deosebite în competiţiile interne şi internaţionale;

k) întocmeşte formele de legitimare a sportivilor şi clasificare sportivă a acestora;

l) colaborează cu celelalte compartimente de muncă în soluţionarea problemelor privind activitatea de pregătire şi competiţională a secţiilor sportive;

m) organizează, în mod sistematic, studii şi controale la nivelul secţiilor sportive, sprijinind antrenorii să îmbunătăţească conţinutul metodic al antrenamentelor, să folosească în pregătirea sportivilor mijloace şi metode eficiente în realizarea unor performanţe superioare;

n) sintetizează şi generalizează la nivelul Clubului concluziile rezultate din organizarea şi desfăşurarea antrenamentelor la nivelul secţiilor sportive, din pregătirea echipelor şi sportivilor cu performanţe de valoare, precum şi din participarea sportivilor din Club la competiţiile interne şi internaţionale;

o) coordonează şi sprijină pregătirea de specialitate a antrenorilor, cunoaşterea, însuşirea şi aplicarea de către aceştia a orientării şi indicaţiilor metodice elaborate de federaţiile de specialitate;

p) îi informează operativ pe antrenori şi tehnicieni despre rezultatele unor cercetări privind metodica de pregătire în sportul de performanţă, precum şi despre ceea ce este nou şi prezintă interes în domeniul antrenamentelor şi rezultatelor pe plan naţional şi internaţional;

q) îi îndrumă şi sprijină pe antrenori în conceperea şi elaborarea programelor de pregătire a secţiilor sportive, în evidenţa şi analiza muncii depuse şi a rezultatelor obţinute;

r) asigură legătura cu organele metodice din Comitetul Olimpic Sportiv Român şi federaţiile de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, conlucrând cu acestea pentru perfecţionarea procesului de antrenament în Club;

s) prezintă propuneri pentru îmbunătăţirea dotării cu aparatură tehnică a bazelor sportive;

ş) asigură evidenţa nominală a sportivilor legitimaţi în secţii şi a rezultatelor obţinute de aceştia în competiţiile interne şi internaţionale, precum şi a cursanţilor din grupele de iniţiere cu plată;

t) organizează, propune măsuri şi asigură condiţiile organizatorice şi controlează activitatea grupelor de iniţiere cu plată la ramurile sportive pentru care sunt condiţii şi prezintă interes în rândurile tineretului;

ţ) popularizează prin mijloacele mass-media, precum şi prin panouri şi afişaje publicitare activitatea Clubului, în colaborare cu Serviciul achiziţii şi marketing;

u) asigură organizarea şi funcţionarea activităţilor de iniţiere şi agrement sportiv organizate în cadrul Clubului, contra cost.

 

SECŢIUNEA a 9-a

Secţia sporturi Individuale

 

Art. 33. - (1) Secţia sporturi individuale are în structură următoarele ramuri de sport: atletism, box, canotaj, gimnastică masculin, gimnastică feminin, haltere, judo feminin, kaiac-canoe, lupte greco-romane, nataţie, scrimă şi tir.

(2) Secţia sporturi individuale îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) asigură planificarea, desfăşurarea şi controlul îndeplinirii atribuţiilor, sarcinilor, responsabilităţilor antrenorilor şi sportivilor din cadrul secţiei;

b) prin şeful secţiei răspunde de ordinea şi disciplina în rândul antrenorilor şi sportivilor, precum şi de realizarea obiectivelor de performanţă asumate;

c) întocmeşte, ţine evidenţa şi centralizează acţiunile sportive şi rezultatele obţinute în conformitate cu calendarul competiţional elaborat de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţiile sportive fa care Clubul este afiliat, Ministerul Tineretului şi Sportului, precum şi în conformitate cu calendarul competiţional propriu, urmărind participarea sportivilor dinamovişti la aceste competiţii;

d) participă la competiţiile interne şi internaţionale stabilite de către federaţiile sportive de specialitate, Ministerul Tineretului şi Sportului, precum şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român;

e) asigură condiţii organizatorice şi metodice pentru pregătirea sportivilor din cadrul secţiei şi participarea acestora la competiţiile sportive interne şi internaţionale;

f) contribuie, prin activitatea antrenorilor şi tehnicienilor, la dezvoltarea instruirii metodice în domeniul sportului de performanţă, în ramurile sportive din competenţă;

g) stabileşte şi dezvoltă, cu aprobarea conducerii Clubului, relaţii cu alte cluburi sportive şi asociaţii sportive din ţară şi din străinătate;

h) organizează activităţi de instruire şi cursuri de perfecţionare în domeniul sportului de performanţă, sub îndrumarea unor specialişti din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, Agenţiei Naţionale Anti-doptng etc.

 

SECŢIUNEA a 10-a

Centrul Sportiv Braşov

 

Art. 34. - (1) Centrul Sportiv Braşov (la nivel de secţie sportivă) are în structură următoarele ramuri de sport: judo masculin, lupte libere, schi şi tenis de câmp.

(2) Centrul Sportiv Braşov îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) asigură planificarea, organizarea, desfăşurarea şi controlul îndeplinirii atribuţiilor, sarcinilor, responsabilităţilor sportivilor centrului şi personalului din subordine;

b) prin şeful centrului, răspunde de ordinea şi disciplina în rândul personalului din subordine şi de realizarea obiectivelor de performanţă asumate;

c) întocmeşte, ţine evidenţa şi centralizează acţiunile sportive şi rezultatele obţinute în conformitate cu calendarul competiţional elaborat de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţiile sportive la care Clubul este afiliat, Ministerul Tineretului şi Sportului, precum şi în conformitate cu calendarul competiţional propriu, urmărind participarea sportivilor dinamovişti la aceste competiţii;

d) participă la competiţiile interne şi internaţionale stabilite de către federaţiile sportive la care Clubul este afiliat, Ministerul Tineretului şi Sportului şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român;

e) asigură condiţii organizatorice, metodice, materiale şi financiare pentru pregătirea sportivilor centrului şi participarea acestora la competiţiile sportive interne şi internaţionale;

f) contribuie, prin activitatea antrenorilor şi tehnicienilor, la dezvoltarea instruirii metodice în domeniul sportului de performanţă, în ramurile sportive din competenţă;

g) stabileşte şi dezvoltă, cu aprobarea conducerii Clubului, relaţii cu alte cluburi sportive şi asociaţii sportive din ţară şi din străinătate;

h) organizează activităţi de instruire şi cursuri de perfecţionare în domeniul sportului de performanţă sub îndrumarea unor specialişti din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, Agenţiei Naţionale Antidoping etc.

 

SECŢIUNEA a 11-a

Secţia jocuri sportive

 

Art. 35. - (1) Secţia jocuri sportive are în structură următoarele ramuri de sport: baschet, handbal, polo pe apă, rugby, tenis de câmp, volei feminin şi volei masculin.

(2) Secţia jocuri sportive îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) asigură planificarea, desfăşurarea şi controlul îndeplinirii atribuţiilor, sarcinilor, responsabilităţilor antrenorilor şi sportivilor din cadrul Secţiei jocuri sportive;

b) prin şeful secţiei răspunde de ordinea şi disciplina în rândul antrenorilor şi sportivilor, precum şi de realizarea obiectivelor de performanţă asumate;

c) întocmeşte, ţine evidenţa şi centralizează acţiunile sportive şi rezultatele obţinute în conformitate cu calendarul competiţional elaborat de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţiile sportive la care Clubul este afiliat, Ministerul Tineretului şi Sportului, precum şi în conformitate cu calendarul competiţional propriu, urmărind participarea sportivilor dinamovişti la aceste competiţii;

d) participă la competiţiile interne şi internaţionale stabilite de către federaţiile sportive de specialitate la care Clubul este afiliat, Ministerul Tineretului şi Sportului şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român;

e) asigură condiţii organizatorice şi metodice pentru pregătirea sportivilor din cadrul secţiei şi participarea acestora la competiţiile sportive interne şi internaţionale;

f) contribuie, prin activitatea antrenorilor şi tehnicienilor, la dezvoltarea instruirii metodice în domeniul sportului de performanţă, în ramurile sportive din competenţă;

g) stabileşte şi dezvoltă, cu aprobarea conducerii Clubului, relaţii cu alte cluburi sportive şi asociaţii sportive din ţară şi din străinătate;

h) organizează activităţi de instruire şi cursuri de perfecţionare în domeniul sportului de performanţă sub îndrumarea unor specialişti din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, Agenţiei Naţionale Antidoping etc.

 

SECŢIUNEA a 12-a

Cabinetul medical sportiv

 

Art. 36. - Cabinetul medical sportiv (la nivel de secţie asistenţă sanitară) îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) asigură asistenţă medicală de specialitate pentru sportivii Clubului, atât în procesul de pregătire, cât şi în activitatea competiţională;

b) asigură asistenţă medicală de urgenţă a personalului, în limita competenţelor, colaborează cu personalul medical din cadrul Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Dr. “Nicolae Kretzulescu” - Serviciul Medical nr. 1 Politie -

arondat acordării asistenţei medicale primare pentru personalul Clubului, respectiv cu personalul medical din cadrul Centrului Medical Judeţean Braşov, pentru personalul Centrului Sportiv Braşov;

c) organizează, periodic, şedinţe cu sportivii şi antrenorii, în scopul informării cu privire la reglementările antidoping, precum şi la alimentaţia sportivilor, implicit la utilizarea raţională a medicamentelor şi suplimentelor alimentare;

d) efectuează controale şi teste medicale, punând la dispoziţia antrenorilor şi Serviciului organizare şi instruire sportivă concluziile obţinute pentru a fi folosite în orientarea şi desfăşurarea procesului de pregătire;

e) împreună cu antrenorii, ia măsuri pentru recuperarea sportivilor accidentaţi, precum şi pentru refacerea acestora în timpul şi după efort;

f) organizează activităţi pentru cunoaşterea şi respectarea de către sportivi a normelor elementare de igienă sanitară specifică sportului de performanţă;

g) controlează condiţiile igienico-sanitare la bazele sportive ale Clubului, urmărind în toate situaţiile aplicarea normelor şi legislaţiei sanitare în vigoare; în situaţii deosebite, ia măsuri epidemiologice, pe care le aduce la cunoştinţa centrului medical arondat acordării asistenţei medicale Clubului;

h) colaborează cu organele şi instituţiile sanitare din minister, precum şi cu alte organe similare în tratarea sportivilor care prezintă situaţii deosebite din punct de vedere medical;

i) colaborează cu personalul Serviciului organizare şi instruire sportivă, precum şi cu antrenorii secţiilor sportive la orientarea şi elaborarea programelor de antrenament şi pregătire ale secţiilor sportive;

j) stabileşte, anual, necesarul şi propune măsuri pentru dotarea Clubului cu medicamente şi aparatură medicală, corespunzător cerinţelor de asistenţă sanitară a sportivilor pe timpul pregătirii şi participării în competiţii, cu avizul Direcţiei medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

k) întocmeşte, avizează şi verifică meniurile pentru sportivi, precum şi respectarea condiţiilor de pregătire, preparare şi păstrare a hranei sportivilor.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 37. - În cadrul Clubului se pot înfiinţa sau desfiinţa secţii sportive, la propunerea preşedintelui Clubului, cu acordul secretarului general al Ministerului Afacerilor Interne, prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Art. 38. - (1) Fişele posturilor pentru personalul componentelor structurale ale Clubului se elaborează în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, şi se aprobă de către conducerea Clubului.

(2) Conducerea Clubului şi şefii structurilor componente au obligaţia de a actualiza, în raport cu atribuţiile ce le revin, conţinutul fişelor postului pentru personalul din subordine.

(3) Actualizarea se va realiza în deplină concordanţă cu evoluţia prevederilor actelor normative în vigoare.

Art. 39. - Personalul Clubului este obligat să cunoască şi să aplice prevederile prezentului regulament.

Art. 40. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

 

ORGANIGRAMA

Clubului Sportiv DINAM O Bucureşti

 

 

PREŞEDINTE

PREŞEDINTE DE ONOARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE

 

VICEPREŞEDINTE

 

 

VICEPREŞEDINTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAR-CONTABILITATE 1

 

 

SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU,

EXPLOATARE ŞI INVESTIŢII

 

 

SERVICIUL ORGANIZARE ŞI

INSTRUIRE SPORTIVĂ

 

 

SECŢIE JOCURI SPORTIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE

 

 

 

BIROUL ADMINISTRARE

PATRIMONIU IMOBILIAR

 

 

SECŢIE SPORTURI INDIVIDUALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABINET MEDICAL SPORTIV 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURIDIC 4

 

 

 

INVESTIŢII4

 

 

CENTRUL SPORTIV BRAŞOV 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIAT,DOCUMENTE

CLASIFICATE ŞI ARHIVĂ 4

 

 

 

EXPLOATARE, REPARAŢII ŞI INTERVENŢII 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAŢII PUBLICE 4

 

 

SERVICIUL ACHIZIŢII ŞI MARKETING SPORTIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIROUL INTENDENŢĂ ŞI SUPORT TEHNIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENDENŢA 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPORT TEHNIC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA4

 

 

 

 

 

NOTĂ:

1) - structură organizată la nivel de serviciu

2) - structură organizată la nivel de secţie sportivă

3) - structură organizată la nivel de secţie asistenţă sanitară

4) - structura organizată la nivel de compartiment

 

ANEXA Nr. 2*)

 

DIAGRAMA

de relaţii a Clubului Sportiv D1NAM0 Bucureşti

 

 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL AL M.A.I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITĂŢILE APARATULUI CENTRAL AL M.A.I.

 

 

 

 

COMITETUL OLIMPIC ŞI SPORTIV ROMÂN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUŢII ŞI UNITĂŢI SUBORDONATE M.A.I.

 

 

 

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

Clubul Sportiv

 

 

 

DINAMO

 

 

AUTORITĂŢI ALEADMINISTRAŢIEI PUBLICELOCALE

 

Bucureşti

 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE MEDICINĂ SPORTIVĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIETĂŢI ŞI ORGANIZAŢII NONGUVERNAMENTALE

 

 

 

ASOCIAŢII ŞI CLUBURI SPORTIVE DIN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE

 

 

 

 

LEGENDA

 

 

 

 

 

 

 

Subordonare

 

 

 

 

 

 

Colaborare

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

CLUBUL SPORTIV DINAMO BUCUREŞTI

FIŞA POSTULUI

 

A. Identificarea postului

 

1. Compartimentul:

conducerea Clubului Sportiv DINAMO Bucureşti

2. Denumirea şi codul postului:

preşedinte club sportiv

3. Poziţia postului în statul de organizare:

1

4. Relaţii cu alte posturi:

 

a) ierarhice:

se subordonează nemijlocit secretarului general al Ministerului Afacerilor Interne şi direct ministrului afacerilor interne şi are în subordine întregul personal al clubului;

b) funcţionale:

conduce şi răspunde de întreaga activitate a Clubului Sportiv DINAMO Bucureşti şi are în coordonare nemijlocită: Financiar-contabilitate, Serviciul resurse umane, Compartimentul juridic, Compartimentul secretariat, documente clasificate şi arhivă, Compartimentul relaţii publice;

c) de control:

controlează întreaga activitate a structurilor organizatorice ale clubului;

d) de reprezentare:

reprezintă clubul în raporturile cu conducerea Ministerului Afacerilor Interne, cu celelalte instituţii publice din ţară şi din străinătate. Angajează clubul în raporturile cu persoanele juridice şi fizice, poate da împuterniciri de reprezentare altor persoane din subordine;

e) relaţii cu autorităţi, instituţii publice:

Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţiile sportive de specialitate, Ministerul Tineretului şi Sportului, organizaţii internaţionale şi alte instituţii publice, persoane fizice şi juridice de drept public sau privat.

5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

conduce, coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de elaborarea, fundamentarea şi implementarea politicilor şi procedurilor în domeniul sportului de performanţă, corespunzătoare cerinţelor în domeniu

B. Cerinţele postului

 

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul:

ofiţer de poliţie

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului:

cel puţin comisar de poliţie

3. Pregătirea necesară ocupantului postului:

 

3.1. pregătire de bază:

studii universitare cu diplomă de licenţă/studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare, în domeniul ştiinţe juridice/educaţie fizică şi sport;

3.2. pregătire de specialitate:

studii masterat sau postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management;

3.3. alte cunoştinţe:

cunoaşterea sistemului sportiv de performanţă;

3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului:

autorizaţie de acces la informaţii clasificate, nivel SECRET;

3.5. limbi străine citit/scris/vorbit:

cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională la nivel “bine” pentru citit/scris/vorbit.

4. Experienţă:

 

4.1. vechime în muncă/din care în MAL:

7 ani/7 ani;

4.2. vechime în specialitate:

7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

4.3. vechime în funcţii de conducere:

4 ani în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne;

4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului:

6 luni.

5. Aptitudini şi abilităţi necesare:

aptitudini manageriale (organizatorice, decizionale, de coordonare şi control, de planificare, spirit de observaţie) de lucru sub presiunea timpului, o bună gândire analitică şi conceptuală, operativitate în luarea deciziilor legale şi oportune

6. Atitudini necesare/Comportament:

spirit de iniţiativă, conduită morală ireproşabilă, capacitate de a lucra în echipă, disponibilitate la schimbare, sociabil, flexibilitate în gândire, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie etc.)

7. Trăsături psihice şi de personalitate:

apt pentru funcţii de conducere

C. Condiţii specifice de muncă

 

1. Locul de muncă:

sediul Clubului Sportiv DINAMO Bucureşti şi al Centrului Sportiv DINAMO Braşov

2. Programul de lucru:

zilnic, 8 ore în intervalul orar 08,00-16,00, program prelungit şi în zilele declarate nelucrătoare, sâmbătă şi duminică, în funcţie de calendarul competiţional intern şi internaţional şi de activităţile profesionale ce necesită rezolvarea acestora

3. Deplasări curente:

în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin prin fişa postului şi a participării la competiţiile sportive desfăşurate în ţară şi străinătate, conferinţe de presă, festivităţi de premiere a sportivilor etc., la sediul Ministerului Afacerilor Interne, la cele ale structurilor aflate în subordinea/coordonarea acestuia, Ministerului Tineretului şi Sportului, Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, precum şi la locurile de desfăşurare a respectivelor activităţi

4. Condiţii deosebite de muncă:

condiţii de stres, activitate statică, de birou, presiunea timpului şi calităţii lucrărilor, prezenţa în unitate în afara orelor de program, în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, conform dispoziţiilor legale în vigoare, sistem alert de lucru, expunerea la radiaţii electromagnetice

5. Riscuri implicate de post:

nu este cazul.

6. Compensări:

- concediu suplimentar de 6 zile calendaristice;

- spor 10% expunere la radiaţii electromagnetice.

 

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului

Sarcini şi îndatoriri:

- organizează, îndrumă, conduce şi răspunde de întreaga activitate a Clubului Sportiv DINAMO Bucureşti pentru îndeplinirea întocmai a atribuţiilor ce îi revin în domeniul sportului de performanţă, conform prevederilor legale în vigoare, ordinelor şi instrucţiunilor emise de ministrul afacerilor interne;

- coordonează direct activitatea structurilor financiar-contabilitate, resurse umane, juridic, secretariat, documente clasificate şi arhivă, relaţii publice din cadrul clubului;

- asigură fundamentarea şi elaborarea strategiei organizării şi dezvoltării activităţii sportive a clubului pe cicluri olimpice;

- iniţiază măsuri pentru actualizarea şi punerea în concordanţă cu realitatea a strategiei Clubului Sportiv DINAMO Bucureşti, pe cicluri olimpice, aprobată de Consiliul de coordonare, în vederea creşterii eficienţei managementului sportiv;

- dispune efectuarea de analize şi studii în domeniul marketingului sportiv, al instruirii şi metodicii, în vederea îmbunătăţirii performanţelor sportive;

- asigură prin structurile din subordine, potrivit prevederilor legale, dinamica anuală de resurse umane şi a competiţiilor sportive interne şi internaţionale, la care clubul participă, cheltuielile de personal, logistica şi cadrul organizatoric necesare bunei desfăşurări a activităţii clubului în vederea obţinerii de rezultate remarcabile;

- asigură personal şi prin vicepreşedinţi funcţionarea tuturor compartimentelor de muncă, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al clubului şi cu dispoziţiile legale în vigoare;

- asigură conlucrarea cu factorii responsabili din club pentru organizarea şi desfăşurarea întregii activităţi a clubului, în bune condiţii şi cu responsabilitate;

- acţionează cu fermitate şi răspundere pentru crearea pe toate planurile a condiţiilor necesare realizării obiectivelor de performanţă ale clubului, stabilind măsurile ce se impun pentru fiecare etapă de muncă;

- organizează periodic întâlniri, discuţii şi analize cu secţiile sportive şi compartimentele de muncă, acţionând pentru întărirea ordinii şi disciplinei, precum şi pentru creşterea răspunderii şi competenţei în îndeplinirea sarcinilor ce revin clubului;

- răspunde de încadrarea corespunzătoare a statelor de organizare ale clubului, de analiza posturilor şi de respectarea disciplinei de stat, conform prevederilor legale în vigoare;

- în calitate de ordonator terţiar de credite desfăşoară activităţile stabilite de legislaţia în vigoare;

- aprobă anual componenţa loturilor sportive şi obiectivele de performanţă ale secţiilor sportive, programul competiţional intern şi internaţional al acestora, bugetul de venituri şi cheltuieli, planul de dotare tehnico-materială şi de modernizare a bazelor sportive ale clubului;

- aprobă realizarea de materiale publicitare şi acţiunile destinate realizării de venituri proprii la bugetul clubului;

- aprobă stimularea materială, financiară şi de altă natură, conform prevederilor legale, a sportivilor şi personalului tehnico-administrativ al clubului şi hotărăşte măsurile disciplinare ce se iau împotriva celor care comit abateri;

- asigură respectarea legislaţiei pe linie financiară şi utilizarea eficientă a bugetului alocat;

- aprobă bilanţul contabil trimestrial şi anual;

- răspunde pentru organizarea întregii activităţi de gestionare a patrimoniului clubului, pentru folosirea în condiţii de maximă regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă a tuturor resurselor materiale, financiare sau de orice altă natură, puse la dispoziţie pentru realizarea misiunilor clubului, conform dispoziţiilor legale în vigoare;

- urmăreşte şi verifică permanent respectarea condiţiilor de sănătate şi securitate în muncă a personalului, precum şi de acordare a drepturilor cuvenite, de orice altă natură, personalului clubului, conform prevederilor legale în vigoare;

- la constatarea unor pagube, dispune de îndată, în scris, executarea cercetării administrative în termenele legale;

- aprobă modelele şi machetele pentru realizarea de echipament, materiale şi obiecte cu însemnele clubului.

Responsabilităţi:

- de planificare: planificarea activităţii proprii şi a activităţii vicepreşedinţilor;

- de raportare: încadrarea în termenele solicitate de conducerea Ministerului Afacerilor Interne;

- de lucru cu publicul: conform programului de audienţe, în funcţie de solicitări;

- de luare a deciziilor: personal şi în cadrul Consiliului de coordonare;

- păstrează confidenţialitatea informaţiilor privind activitatea clubului, conform prevederilor legale.

 


E. Standarde de performanţă asociate postului

 

1. Indicatori cantitativi:

asigură îndeplinirea tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin clubului

2. Indicatori calitativi:

3. Costuri:

asigură un management performant în domeniul sportului corespunzător strategiei clubului, pe cicluri olimpice, prin aplicarea unitară a regulamentelor legale în materie de sport

asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice clubului cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare alocate

4. Timp:

îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru, alocă mai mult timp pentru stabilirea programului de perspectivă, de formare şi achiziţionare de sportivi de mare valoare competiţională, pentru strategii, analiză şi control, mai puţin timp pentru activitatea birocratică

5. Utilizarea resurselor:

utilizează, pentru realizarea eficientă a atribuţiilor de serviciu, computerul aflat în dotarea cabinetului preşedintelui

6. Mod de realizare:

individual şi în echipă: este total dedicat activităţilor sportive, investeşte încredere în personalul din subordine şi pune pe primul plan motivaţiile şi aspiraţiile acestuia; simplifică procedurile birocratice; se implică direct în rezolvarea problemelor dificile apărute în activitatea clubului

 

Secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne,

Semnătura ................ Data .......

Titularul postului,

..............................................

Semnătura ................ Data .......

 

ANEXA Nr. 4

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

CLUBUL SPORTIV DINAMO BUCUREŞTI

 

FIŞA POSTULUI

 

A. Identificarea postului

 

1. Compartimentul:

conducerea Clubului Sportiv DINAMO Bucureşti

2. Denumirea şi codul postului:

vicepreşedinte club sportiv (funcţionar de securitate)

3. Poziţia postului în statul de organizare:

2

4. Relaţii cu alte posturi:

 

a) ierarhice:

se subordonează direct preşedintelui clubului şi are în subordine nemijlocită întregul personal al structurilor aflate în coordonare;

b) funcţionale:

conduce şi răspunde de întreaga activitate a structurilor aflate în coordonarea nemijlocită: Serviciul administrare patrimoniu, exploatare şi investiţii, Serviciul achiziţii şi marketing sportiv, Biroul intendenţă şi suport tehnic, Compartimentul comunicaţii şi tehnologia informaţiei;

c) de control:

controlează întreaga activitate a structurilor aflate în coordonarea nemijlocită;

d) de reprezentare:

reprezintă conducerea clubului în relaţiile cu terţii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, potrivit delegării acordate de către preşedintele clubului;

e) relaţii cu autorităţi, instituţii publice:

Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţiile sportive de specialitate, Ministerul Tineretului şi Sportului, organizaţii internaţionale şi alte instituţii publice, persoane fizice şi juridice de drept public sau privat.

5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

conduce, coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de activitatea în domeniul logistic şi îndeplineşte atribuţiile specifice funcţionarului de securitate, conform prevederilor legale în vigoare.

B. Cerinţele postului

 

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul:

ofiţer de poliţie

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului:

cel puţin inspector principal de poliţie

3. Pregătirea necesară ocupantului postului:

 

3.1. pregătire de bază:

studii universitare cu diplomă de licenţă/studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare, în domeniul ştiinţe juridice/economice/tehnice;

3.2. pregătire de specialitate:

studii de masterat sau postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management;

3.3. alte cunoştinţe:

cunoaşterea sistemului sportiv de performanţă;

3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului:

autorizaţie de acces la informaţii clasificate, nivel STRICT SECRET;

3.5. limbi străine citit/scris/vorbit:

cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţionali la nivel “bine” pentru citit/scris/vorbit.

4. Experienţă:

 

4.1. vechime în muncă/ din care în M.A.I.:

7 ani/7 ani;

4.2. vechime în specialitate:

7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

4.3. vechime în funcţii de conducere:

4 ani în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne;

4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului:

6 luni.

5. Aptitudini şi abilităţi necesare:

aptitudini manageriale (organizatorice, decizionale, de coordonare şi control, de planificare, spirit de observaţie) de lucru sub presiunea timpului, o bună gândire analitică şi conceptuală, operativitate în luare deciziilor legale şi oportune

6. Atitudini necesare/comportament:

spirit de iniţiativă, conduită morală ireproşabilă, capacitate de a lucra în echipă, disponibilitate la schimbare, sociabil, flexibilitate în gândire, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie etc.)

7. Trăsături psihice şi de personalitate:

apt pentru funcţii de conducere

C. Condiţii specifice de muncă

 

1. Locul de muncă:

sediul Clubului Sportiv DSNAMO Bucureşti şi al Centrului Sportiv DINAMO Braşov

2. Programul de lucru:

zilnic, 8 ore în intervalul orar 08,00-16,00, program prelungit şi în zilele declarate nelucrătoare, sâmbătă şi duminică în funcţie de calendarul competiţional intern şi internaţional şi de activităţile profesionale ce necesită rezolvarea acestora

3. Deplasări curente:

în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin prin fişa postului şi a

participării la competiţiile sportive desfăşurate în ţară şi străinătate, conferinţe de presă, festivităţi de premiere a sportivilor etc., la sediul Ministerului Afacerilor Interne, la structurile aflate în subordinea/coordonarea acestuia, Ministerului Tineretului şi Sportului, Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, precum şi la locurile de desfăşurare a respectivelor activităţi

4. Condiţii deosebite de muncă:

condiţii de stres, activitate statică, de birou, presiunea timpului şi calităţii

lucrărilor, prezenţa în unitate în afara orelor de program, în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, conform dispoziţiilor legale în vigoare, sistem alert de lucru, expunerea la radiaţii electromagnetice

5. Riscuri implicate de post:

- nu este cazul.

6. Compensări:

- concediu suplimentar de 6 zile calendaristice;

 

- spor 10% expunere la radiaţii electromagnetice.

 

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului

Sarcini şi îndatoriri:

a) conduce, coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de activitatea personalului aflat în coordonarea nemijlocită din cadrul Serviciului administrare patrimoniu, exploatare şi investiţii, Serviciului achiziţii şi marketing sportiv, Biroului intendenţă şi suport tehnic, Compartimentului comunicaţii şi tehnologia informaţiei;

b) conduce nemijlocit activitatea de perfecţionare a pregătirii personalului aflat în coordonare nemijlocită şi controlează desfăşurarea acestei activităţi, în conformitate cu planul de pregătire continuă, aprobat de preşedintele clubului;

c) propune preşedintelui clubului măsuri de promovare şi recompensare, pentru personalul din coordonare;

d) prezintă lunar, trimestrial, semestrial sau anual rapoarte cu privire la îndeplinirea obiectivelor propuse;

e) decide personal asupra problemelor date în competenţă, raportează preşedintelui şi informează Consiliul de coordonare;

f) păstrează confidenţialitatea informaţiilor privind activitatea clubului, conform prevederilor legale;

g) în calitate de funcţionar de securitate are următoarele atribuţii:

- pune în aplicare Ordinul ministrului de interne nr. S/353/2002*), declasificat, şi verifică respectarea prevederilor acestuia;

- întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate pe care îl supune avizării Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă (D.I.P.I.) şi aprobării şefului ierarhic;

- coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate în toate componentele acesteia;

- asigură relaţionarea cu D.I.P.I., pe linia protecţiei informaţiilor clasificate;

- monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;

- consiliază conducerea clubului în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;

- informează conducerea clubului şi D.I.P.I. despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

- acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai D.I.P.I. pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;

- În colaborare cu D.I.P.I. organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;

- asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;

- actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces;

- întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de club pe clase şi niveluri de secretizare;

- prezintă preşedintelui clubului propuneri pentru stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijin D.I.P.I.;

- efectuează, cu aprobarea conducerii clubului, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;

- elaborează şi supune aprobării preşedintelui clubului normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate potrivit legii;

h) conform art. 23 din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 810/2005**) pentru aprobarea normelor de aplicare a standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în sistemele informatice şi de comunicaţii - INFOSEC în unităţile Ministerului Afacerilor Interne;

- este responsabil pentru implementarea şi asigurarea măsurilor de securitate, conform normelor în vigoare;

- pune la dispoziţia şefului componentei de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor - CSTIC lista cu certificatele de securitate/autorizaţiile de acces la informaţii clasificate deţinute de personalul Clubului Sportiv DINAMO Bucureşti;

- monitorizează echipamentele care intră/ies din zonele de securitate.

Responsabilităţi:

- de planificare: planificarea activităţii proprii şi a personalului aflat în coordonare directă;

- de raportare: raportarea către preşedintele clubului a modului de îndeplinire a sarcinilor şi responsabilităţilor stabilite;

- de lucru cu publicul: conform programului de audienţe, în funcţie de solicitări;

- de luare a deciziilor: personal şi în cadrul Consiliului de coordonare;

- păstrează confidenţialitatea informaţiilor privind activitatea clubului, conform prevederilor legale.

 

E. Standarde de performanţă asociate postului

 

1. Indicatori cantitativi:

asigură îndeplinirea tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin structurilor aflate în coordonarea directă

2. Indicatori calitativi:

asigură un management performant în domeniul de activitate din competenţă prin aplicarea unitară a reglementărilor legale în materia

3. Costuri:

asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice clubului cu respectarea şi încadrarea stricta în limitele resurselor materiale şi financiare alocate

4. Timp:

îndeplineşte atribuţiile îi revin în timpul programului de lucru şi în afara programului când situaţia o impune

5. Utilizarea resurselor:

utilizează, pentru realizarea eficientă a atribuţiilor de serviciu, computerul aflat în dotarea biroului

6. Mod de realizare:

individual şi în echipă, investeşte încredere în personalul din subordine şi pune pe primul plan motivaţiile şi aspiraţiile acestuia; simplifică procedurile birocratice; se implică direct în rezolvarea problemelor dificile apărute în activitatea clubului

 

Secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne,

..............................................

Semnătura ................ Data .......

Avizat

Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă

..............................................

Semnătura ................ Data .......

Preşedintele clubului,

..............................................

Semnătura ................ Data .......

 

Titularul postului,

..............................................

Semnătura ................ Data .......


*) Ordinul ministrului de interne nr. S/353/2002 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

**) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 810/2005 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXA Nr. 5

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

CLUBUL SPORTIV DINAMO BUCUREŞTI

 

FIŞA POSTULUI

 

A. Identificarea postului

 

1. Compartimentul:

conducerea Clubului Sportiv DINAMO Bucureşti

2. Denumirea şi codul postului:

vicepreşedinte club sportiv

3. Poziţia postului în statul de organizare:

3

4. Relaţii cu alte posturi:

 

a) ierarhice:

se subordonează direct preşedintelui clubului şi are în subordine nemijlocită întregul personal al structurilor aflate în coordonare;

b) funcţionale:

conduce şi răspunde de întreaga activitate a structurilor aflate în coordonarea nemijlocită: Secţia jocuri sportive, Cabinetul medical sportiv;

C) de control:

controlează întreaga activitate a structurilor aflate în coordonarea nemijlocită;

d) de reprezentare:

reprezintă conducerea clubului în relaţiile cu terţii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, potrivit delegării acordate de către preşedintele clubului;

e) relaţii cu autorităţi, instituţii publice:

Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţiile sportive de specialitate, Ministerul Tineretului şi Sportului, organizaţii internaţionale şi alte instituţii publice, persoane fizice şi juridice de drept public sau privat.

5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

conduce, coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de activitatea structurilor aflate în coordonarea nemijlocită şi personalul din cadrul Secţiei jocuri sportive şi Cabinetului medical sportiv, conform prevederilor legale în vigoare

B. Cerinţele postului

 

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul:

ofiţer de poliţie

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului:

cel puţin inspector principal de poliţe

3. Pregătirea necesară ocupantului postului:

 

3.1. pregătire de bază:

studii universitare cu diplomă de licenţă/studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare, în domeniul ştiinţe juridice/educaţie fizică şi sport;

3.2. pregătire de specialitate:

studii de masterat sau postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management;

3.3. alte cunoştinţe:

cunoaşterea sistemului sportiv de performanţă;

3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului:

autorizaţie de acces la informaţii clasificate, nivel SECRET;

3.5. limbi străine citit/scris/vorbit:

cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională la nivel “bine” pentru citit/scris/vorbit.

4. Experienţă:

 

4.1. vechime în muncă/din care în M.A.I.:

7 ani/7 ani;

4.2. vechime în specialitate:

7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

4.3. vechime în funcţii de conducere:

4 ani în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne;

4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului:

6 luni.

5. Aptitudini şi abilităţi necesare:

aptitudini manageriale (organizatorice, decizionale, de coordonare şi control, de planificare, spirit de observaţie) de lucru sub presiunea timpului, o bună gândire analitică şi conceptuală, operativitate în luarea deciziilor legale şi oportune

6. Atitudini necesare/Comportament:

spirit de iniţiativă, conduită morală ireproşabilă, capacitate de a lucra în echipă, disponibilitate la schimbare, sociabil, flexibilitate în gândire, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie etc.)

7. Trăsături psihice şi de personalitate: apt pentru funcţii de conducere.

 

C. Condiţii specifice de muncă

 

1. Locul de muncă:

sediul Clubului Sportiv DINAMO Bucureşti şi al Centrului Sportiv DINAMO Braşov

2. Programul de lucru:

zilnic, 8 ore în intervalul orar 08,00-16,00, program prelungit şi în zilele declarate nelucrătoare, sâmbătă şi duminică în funcţie de calendarul competiţional intern şi internaţional şi de activităţile profesionale ce necesită rezolvarea acestora

3. Deplasări curente:

în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin prin fişa postului şi a participării la competiţiile sportive desfăşurate în ţară şi străinătate, conferinţe de presă, festivităţi de premiere a sportivilor etc., la sediul Ministerului Afacerilor Interne, la cele ale structurilor aflate în subordinea/coordonarea acestuia, Ministerului Tineretului şi Sportului, Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, precum şi la locurile de desfăşurare a respectivelor activităţi

4. Condiţii deosebite de muncă:

condiţii de stres, activitate statică, de birou, presiunea timpului şi calităţii lucrărilor, prezenţa în unitate în afara orelor de program, în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, conform dispoziţiilor legale în vigoare, sistem alert de lucru, expunerea la radiaţii electromagnetice

5. Riscuri implicate de post:

- nu este cazul.

6. Compensări:

- concediu suplimentar de 6 zile calendaristice;

 

- spor 10% expunere la radiaţii electromagnetice.

 

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului

Sarcini şi îndatoriri:

- conduce, coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de activitatea structurilor aflate în coordonarea nemijlocită şi a personalului din cadrul Secţiei jocuri sportive şi Cabinetului medical sportiv;

- conduce nemijlocit activitatea de perfecţionare a pregătirii personalului din subordine şi controlează desfăşurarea acestei activităţi, în conformitate cu planul de pregătire continuă, aprobat de preşedintele clubului;

- propune preşedintelui clubului măsuri de promovare şi recompensare pentru personalul din coordonare, conform prevederilor legale în vigoare;

- identifică, se implică şi adoptă măsurile legale ce se impun în vederea atragerii de venituri proprii necesare pentru susţinerea activităţii sportive de performanţă din cadrul clubului;

- prezintă lunar, trimestrial, semestrial şi anual rapoarte de analiză a activităţii cu privire la îndeplinirea obiectivelor sportive propuse şi asumate;

- avizează documentele întocmite în vederea soluţionării problematicii legate de pregătirea sportivă şi participarea la competiţii a sportivilor;

- avizează documentele întocmite în vederea rezolvării problemelor organizatorice şi logistice necesare participării sportivilor la competiţiile sportive;

- întocmeşte şi propune spre aprobare preşedintelui clubului programul anual de selecţie, de pregătire şi de promovare a tinerelor talente către sportul de performanţă;

- avizează documentele privind întocmirea planificărilor anuale ale antrenorilor, precum şi cele referitoare la îndeplinirea obiectivelor de performanţă;

- avizează documentele privind măsurile şi activităţile specifice în vederea creşterii răspunderii şi a competenţei profesionale a antrenorilor;

- decide personal asupra sarcinilor şi atribuţiilor date în competenţă, raportează preşedintelui despre îndeplinirea acestora şi informează Consiliul de coordonare al clubului cu privire la deciziile luate;

- păstrează confidenţialitatea informaţiilor privind activitatea clubului, conform prevederilor legale.

Responsabilităţi:

- de planificare: planificarea activităţii proprii şi a personalului aflat în coordonare directă;

- de raportare: încadrarea în termenele solicitate/stabilite de preşedintele clubului;

- de lucru cu publicul: conform programului de audienţe, în funcţie de solicitări;

- de luare a deciziilor: personal şi în cadrul Consiliului de coordonare;

- păstrează confidenţialitatea informaţiilor privind activitatea clubului, conform prevederilor legale.

 

E. Standarde de performanţă asociate postului

 

1. Indicatori cantitativi:

asigură îndeplinirea tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin structurilor aflate în coordonarea directă

2. Indicatori calitativi:

asigură un management performant în domeniul de activitate din competenţă prin aplicarea unitară a reglementărilor legale în materie

3. Costuri:

asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice clubului cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare alocate

4. Timp:

îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru, alocă mai mult timp pentru stabilirea programului de perspectivă, de formare şi achiziţionare de sportivi de mare valoare competiţională, pentru strategii, analiză şi control, mai puţin timp pentru activitatea birocratică

5. Utilizarea resurselor:

utilizează, pentru realizarea eficientă a atribuţiilor de serviciu, computerul aflat în dotarea cabinetului preşedintelui

6. Mod de realizare:

individual şi în echipă, învesteşte încredere în personalul din subordine şi pune pe primul plan motivaţiile şi aspiraţiile acestuia; simplifică procedurile birocratice; se implică direct în rezolvarea problemelor dificile apărute în activitatea clubului

 

Secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne,

..............................................

Semnătura................................Data..............................

 

 

 

Preşedintele clubului,

..............................................

Semnătura......................Data.........................

 

 

 

Titularul postului,

..............................................

Semnătura........................Data............................

ANEXA Nr. 6

 

MINISTERULAFACERILOR INTERNE

CLUBUL SPORTIV DINAMO BUCUREŞTI

 

FIŞA POSTULUI

 

A. Identificarea postului

1. Compartimentul:

conducerea Clubului Sportiv DINAMO Bucureşti

2. Denumirea şi codul postului:

vicepreşedinte club sportiv

3. Poziţia postului în statul de organizare:

4

4. Relaţii cu alte posturi:

 

a) ierarhice:

se subordonează direct preşedintelui clubului şi are în subordine nemijlocită întregul personal al structurilor aflate în coordonare;

b) funcţionale:

conduce şi răspunde de întreaga activitate a structurilor aflate în coordonarea nemijlocită: Serviciul organizare şi instruire sportivă, Secţia sporturi individuale, Centrul Sportiv Braşov;

c) de control:

controlează întreaga activitate a structurilor aflate în coordonarea nemijlocită;

d) de reprezentare:

reprezintă conducerea clubului în relaţiile cu terţii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, potrivit delegării acordate de către preşedintele clubului;

e) relaţii cu autorităţi, instituţii publice:

Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţiile sportive de specialitate, Ministerul Tineretului şi Sportului, organizaţii internaţionale şi alte instituţii publice, persoane fizice şi juridice de drept public sau privat.

5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

conduce, coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de activitatea structurilor aflate în coordonarea nemijlocită şi personalul din cadrul Serviciului organizare şi instruire sportivă, Secţiei sporturi individuale, Centrului Sportiv Braşov, conform prevederilor legale în vigoare

B. Cerinţele postului

 

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul:

ofiţer de poliţie

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului:

cel puţin inspector principal de poliţie

3. Pregătirea necesară ocupantului postului:

 

3.1. pregătire de bază:

3.2. pregătire de specialitate:

studii universitare cu diplomă de licenţă/studii superioare de licenţă,

ciclul I de studii universitare, în domeniul ştiinţe juridice/educaţie fizică şi

sport;

studii masterat sau postuniversitare în specialitatea studiilor necesare

exercitării funcţiei sau în domeniul management;

3.3. alte cunoştinţe:

cunoaşterea sistemului sportiv de performanţă;

3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului:

autorizaţie de acces la informaţii clasificate, nivel SECRET;

3.5. limbi străine citit/scris/vorbit:

cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională la nivel “bine” pentru citit/scris/vorbit.

4. Experienţă:

 

4.1. vechime în muncă/din care în M.A.I.:

7 ani/7 ani;

4.2. vechime în specialitate:

7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

4.3. vechime în funcţii de conducere:

4 ani în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne;

4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului

: 6 luni.

5. Aptitudini şi abilităţi necesare:

 

aptitudini manageriale (organizatorice, decizionale, de coordonare şi control, de planificare, spirit de observaţie) de lucru sub presiunea timpului, o bună gândire analitică şi conceptuală, operativitate în luarea deciziilor legale şi oportune

6. Atitudini necesare/Comportament:

spirit de iniţiativă, conduită morală ireproşabilă, capacitate de a lucra în echipă, disponibilitate la schimbare, sociabil, flexibilitate în gândire, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie etc.),

7. Trăsături psihice şi de personalitate:

apt pentru funcţii de conducere

C. Condiţii specifice de muncă

 

1. Locul de muncă:

sediul Clubului Sportiv DINAMO Bucureşti şi al Centrului Sportiv DINAMO Braşov

2. Programul de lucru:

zilnic, 8 ore în intervalul orar 08,00-16,00, program prelungit şi în zilele declarate nelucrătoare, sâmbătă şi duminică în funcţie de calendarul competiţional intern şi internaţional şi de activităţile profesionale ce necesită rezolvarea acestora

3. Deplasări curente:

în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin prin fişa postului şi a participării la competiţiile sportive desfăşurate în ţară şi străinătate, conferinţe de presă, festivităţi de premiere a sportivilor etc., la sediul Ministerului Afacerilor Interne, la cele ale structurilor aflate în subordinea/coordonarea acestuia, Ministerului Tineretului şi Sportului, Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, precum şi la locurile de desfăşurare a respectivelor activităţi

4. Condiţii deosebite de muncă:

condiţii de stres, activitate statică, de birou, presiunea timpului şi calităţii lucrărilor, prezenţa în unitate în afara orelor de program, în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, conform dispoziţiilor legale în vigoare, sistem alert de lucru, expunerea la radiaţii electromagnetice

5. Riscuri implicate de post:

- nu este cazul

6. Compensări:

- concediu suplimentar de 6 zile calendaristice;

- spor 10% expunere la radiaţii electromagnetice.

 

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului

Sarcini şi îndatoriri:

- conduce, coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de activitatea structurilor aflate în coordonarea nemijlocită şi a personalului din cadrul Serviciului organizare şi instruire sportivă, Secţiei sporturi individuale, Centrului Sportiv Braşov;

- conduce nemijlocit activitatea de perfecţionare a pregătirii personalului din subordine şi controlează desfăşurarea acestei activităţi, În conformitate cu planul de pregătire continuă, aprobat de preşedintele clubului;

- propune preşedintelui clubului măsuri de promovare şi recompensare pentru personalul din coordonare, conform prevederilor legale în vigoare;

- identifică, se implică şi adoptă măsurile legale ce se impun în vederea atragerii de venituri proprii necesare pentru susţinerea activităţii sportive de performanţă din cadrul clubului;

- prezintă lunar, trimestrial, semestrial şi anual rapoarte de analiză a activităţii cu privire la îndeplinirea obiectivelor sportive propuse şi asumate;

- avizează documentele întocmite în vederea soluţionării problematicii legate de pregătirea sportivă şi participarea la competiţii a sportivilor;

- avizează documentele întocmite în vederea rezolvării problemelor organizatorice şi logistice necesare participării sportivilor la competiţiile sportive;

- întocmeşte şi propune spre aprobare preşedintelui clubului programul anual de selecţie, de pregătire şi de promovare a tinerelor talente, către sportul de performanţă;

- avizează documentele privind întocmirea planificărilor anuale ale antrenorilor, precum şi cele referitoare la îndeplinirea obiectivelor de performanţă;

- avizează documentele privind măsurile şi activităţile specifice în vederea creşterii răspunderii şi a competenţei profesionale a antrenorilor;

- decide personal asupra sarcinilor şi atribuţiilor date în competenţă, raportează preşedintelui despre îndeplinirea acestora şi informează Consiliul de coordonare al clubului cu privire la deciziile luate;

- păstrează confidenţialitatea informaţiilor privind activitatea clubului, conform prevederilor legale.

Responsabilităţi:

- de planificare: planificarea activităţii proprii şi a personalului aflat în coordonare directă;

- de raportare: încadrarea în termenele solicitate/stabilite de preşedintele clubului;

- de lucru cu publicul: conform programului de audienţe, în funcţie de solicitări;

- de luare a deciziilor: personal şi în cadrul Consiliului de coordonare;

- păstrează confidenţialitatea informaţiilor privind activitatea clubului, conform prevederilor legale.

 

E. Standarde de performanţă asociate postului

 

1. Indicatori cantitativi:

asigură îndeplinirea tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin structurilor aflate în coordonarea directă

2. Indicatori calitativi:

asigură un management performant în domeniul de activitate din competenţă prin aplicarea unitară a reglementărilor legale în materie

3. Costuri:

asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice clubului cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare alocate

4. Timp:

îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru, alocă mai mult timp pentru stabilirea programului de perspectivă, de formare şi achiziţionare de sportivi de mare valoare competiţională, pentru strategii, analiză şi control, mai puţin timp pentru activitatea birocratică

5. Utilizarea resurselor:

utilizează, pentru realizarea eficientă a atribuţiilor de serviciu, computerul

6. Mod de realizare:

individual şi în echipă, învesteşte încredere în personalul din subordine şi pune pe primul plan motivaţiile şi aspiraţiile acestuia; simplifică procedurile birocratice; se implică direct în rezolvarea problemelor dificile apărute în activitatea clubului

 

Secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne,

..............................................

Semnătura................................Data..............................

 

 

 

Preşedintele clubului,

..............................................

Semnătura......................Data.........................

 

 

 

Titularul postului,

..............................................

Semnătura........................Data............................

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice

 

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (7) şi al art. 14 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia coordonare, control şi sinteză a activităţii de control şi avizare din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. şi inspectoratele regionale/judeţene în construcţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 726/549/2007 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 29 august 2007, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Mihaela Dincă,

secretar general adjunct

 

Bucureşti, 5 mai 2015.

Nr. 901.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice

 

 

CAPITOLUL I

Obiectul metodologiei

 

Art. 1. - Prezenta metodologie stabileşte elementele şi criteriile tehnice care stau la baza activităţii de emitere a avizului tehnic, precum şi modul de desfăşurare a procesului de verificare şi analiză a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate de stat.

Art. 2. - Metodologia cuprinde etapele necesare efectuării activităţii de verificare şi analiză a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii, precum şi modelul-cadru al avizului tehnic.

 

CAPITOLUL II

Scopul metodologiei

 

Art. 3. - Scopul metodologiei este de a crea cadrul unitar şi elementele necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii de

emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C, pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Domeniul de aplicare

 

Art. 4. - Prezenta metodologie se aplică:

a) documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate de stat, ai căror indicatori tehnico-economici se aprobă de Guvern în condiţiile prevăzute la art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) documentaţiilor tehnico-economice aferente lucrărilor de intervenţii la construcţii existente - reparaţii, modificări, reabilitări, consolidări, restaurări - finanţate din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate de stat, pentru care, potrivit valorii determinate conform devizului general, exclusiv TVA, legislaţia în vigoare prevede organizarea de licitaţii deschise.

 

CAPITOLUL IV

Competenţe privind emiterea avizului tehnic

 

Art. 5. - (1) Emiterea avizelor tehnice pentru documentaţiile prevăzute la art. 4 este de competenţa I.S.C. - aparatul central, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. C.F. Robescu nr. 23, sectorul 3.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), avizele tehnice pentru documentaţiile tehnico-economice prevăzute la art. 4 lit. b), finanţate din fonduri publice locale, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, se emit de către I.S.C, prin structurile de specialitate.

 

CAPITOLUL V

Legislaţie aplicabilă

 

Art. 6. - La baza prevederilor prezentei metodologii s-au avut în vedere următoarele acte normative:

a) Hotărârea Guvernului nr. 1.072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările ulterioare;

b) Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Hotărârea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C, cu modificările ulterioare;

d) Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare;

e) Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

f) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

g) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

h) Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

i) Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995;

j) Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării lucrărilor publice şi locuinţei nr. 863/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VI

Definiţii şi prescurtări

 

Art. 7. - (1) În cuprinsul prezentei metodologii se utilizează următorii termeni specifici domeniului:

a) studiu de fezabilitate - documentaţia tehnico-economică prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii pe baza necesităţii şi oportunităţii realizării acestuia şi care cuprinde soluţiile funcţionale, tehnologice, constructive şi economice ce urmează a fi supuse aprobării;

b) documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii - documentaţia tehnico-economică similară studiului de fezabilitate, elaborată pe baza concluziilor raportului de expertiză tehnică şi, după caz, ale raportului de audit energetic, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii la construcţii existente.

(2) Prescurtări utilizate în conţinutul metodologiei:

a) I.S.C. - Inspectoratul de Stat în Construcţii;

b) I.R.C. - inspectorate regionale în construcţii;

c) S.F. - studiu de fezabilitate;

d) D.A.L.I. - documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii.

 

CAPITOLUL VII

Cerinţe de înregistrare şi trasabilitate a documentelor

 

Art. 8. - (1) în vederea emiterii avizului tehnic de către I.S.C, beneficiarii investiţiei depun la sediile I.S.C. sau prin poştă, respectiv la sediul I.S.C. - aparatul central sau la sediile inspectoratelor regionale în construcţii, conform competenţelor de emitere a avizului tehnic, un exemplar, în copie, după următoarele documente:

a) cererea-tip prin care beneficiarul investiţiei solicită avizul tehnic, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie;

b) avizul beneficiarului investiţiei privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei - vizat conform cu originalul;

c) certificatul de urbanism, în termen de valabilitate, şi avizele/acordurile/studiile de specialitate solicitate prin acesta - vizate conform cu originalul;

d) documentaţia tehnico-economică, la faza de proiectare S.F. sau D.A.L.I., întocmită conform Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 - vizată conform cu originalul;

e) studiul geotehnic, după caz - vizat conform cu originalul;

f) auditul energetic, după caz - vizat conform cu originalul;

g) expertiza tehnică de calitate, după caz - vizată conform cu originalul;

h) alte studii de specialitate, după caz - vizate conform cu originalul.

(2) Adresele sediilor I.S.C - aparatul central şi ale inspectoratelor regionale în construcţii se găsesc pe pagina web a instituţiei: www.isc-web.ro

Art. 9. - (1) Cererea prin care beneficiarul investiţiei solicită avizul tehnic se înregistrează prin sistemul informatic al I.S.C.

(2) După înregistrare, cererea împreună cu documentaţia tehnico-economică prevăzută la art. 8 alin. (1), este repartizată personalului cu atribuţii în activitatea de emitere a avizului tehnic.

 

CAPITOLUL VIII

Etapele procesului de avizare tehnică

 

Art. 10. - (1) Documentaţia tehnico-economică depusă, în condiţiile prezentei metodologii, va fi analizată şi verificată din punct de vedere tehnic.

(2) în situaţia în care, pe parcursul analizării şi verificării documentaţiei tehnico-economice, sunt necesare completări ale acesteia, I.S.C. le va solicita în scris beneficiarului investiţiei, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei.

Art. 11. - (1) În cazul în care beneficiarul investiţiei solicită în scris modificarea avizului tehnic emis de I.S.C, ca urmare a modificării principalelor lucrări şi caracteristici tehnice din documentaţia tehnico-economică care a fost supusă avizării, se vor prezenta următoarele documente:

a) solicitarea ordonatorului principal de credite sau a beneficiarului investiţiei;

b) nota de fundamentare întocmită de către proiectant şi semnată de beneficiarul investiţiei, prin care să se justifice modificarea soluţiei tehnice din S.F. sau D.A.L.I. care a fost supusă avizării tehnice şi pentru care I.S.C. a emis aviz tehnic;

c) studiul de fezabilitate actualizat sau documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii actualizată.

(2) Dacă se emite aviz tehnic pentru modificarea soluţiei tehnice, avizul tehnic iniţial emis de I.S.C. Îşi pierde valabilitatea.

Art. 12. - În situaţia în care în conţinutul avizului tehnic emis de I.S.C. se constată o eroare materială, I.S.C. va emite, fie la solicitarea scrisă a beneficiarului investiţiei, fie din oficiu, atunci când constatarea erorii materiale îi aparţine, un act de îndreptare a erorii materiale.

Art. 13. - (1) Termenul legai de emitere a avizelor tehnice este de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei tehnico-economice, iar modelul-cadru al avizului tehnic este prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

(2) Termenul prevăzut la aţin. (1) pentru emiterea avizului tehnic se prelungeşte, după caz, cu perioada de timp necesară completării S.F. sau D.A.L.I. şi curge de la data depunerii de către beneficiar a documentaţiei complete.

Art. 14. - (1) I.S.C. nu emite aviz tehnic sau aviz tehnic pentru modificarea soluţiei tehnice, în cazul în care:

a) investiţia a fost aprobată;

b) contractul de finanţare a fost semnat;

c) procedura de achiziţie publică a fost finalizată;

d) lucrările de execuţie au fost începute.

(2) Avizul tehnic emis de I.S.C. conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.072/2003, cu modificările ulterioare, nu se încadrează în categoria avizelor/acordurilor care pot fi solicitate prin certificatul de urbanism pentru obţinerea autorizaţiei de construire.

Art. 15. - Solicitarea emiterii avizului tehnic pentru obiectivele de investiţii realizate pe parcursul unor sesiuni calendaristice, stabilite de ordonatorul principal de credite, se va face în intervalul de timp stabilit pentru aceste sesiuni şi se va depune cel mai târziu cu 5 zile înainte de închiderea acesteia.

Art. 16. - Principalele lucrări şi caracteristici tehnice din avizul tehnic emis de I.S.C, pentru documentaţiile tehnico-economice întocmite la faza de proiectare S.F. sau D.A.L.I., vor sta la baza întocmirii proiectului tehnic.

Art. 17. - (1) Pentru obiectivele de investiţii care se finanţează din fonduri publice sau credite externe contractate sau garantate de stat, care se vor realiza pe baza unor programe de investiţii, beneficiarul investiţiei va prezenta documentele care atestă că obiectivul respectiv este inclus în unul dintre aceste programe sau va menţiona programul în care urmează să fie inclus obiectivul de investiţie.

(2) Includerea obiectivelor de investiţii pentru care s-a emis avizul tehnic, în programele de investiţii anuale, este de competenţa ordonatorilor principali de credite.

Art. 18. - (1) După emiterea avizului tehnic, acesta este transmis beneficiarului investiţiei prin fax sau e-mail.

(2) Avizul tehnic în original se eliberează, pe bază de semnătură, beneficiarului sau unei persoane împuternicite de acesta.

 

CAPITOLUL IX

Criterii tehnice care stau la baza verificării şl analizării documentaţiilor tehnico-economice întocmite la faza de proiectare S.F. sau D.A.L.I.

 

Art. 19. - Analiza din punct de vedere tehnic a documentaţiilor prezentate în vederea obţinerii avizului I.S.C, în condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.072/2003, cu modificările ulterioare, se efectuează pe baza următoarelor date:

A. Pentru documentaţia tehnico-economică întocmită la faza de proiectare S.F.:

I. Piese scrise:

a) Date generale:

1. denumirea obiectivului de investiţii;

2. amplasamentul - judeţul, localitatea, strada, numărul;

3. titularul investiţiei;

4. beneficiarul investiţiei;

5. elaboratorul documentaţiei tehnico-economice.

b) Informaţii generale privind proiectul:

1. situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

2. descrierea investiţiei:

2.1. concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung, în cazul în care au fost elaborate în prealabil, privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei, precum şi scenariul tehnico-economic selectat;

2.2. scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse, în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung:

- scenarii propuse - minimum două;

- scenariul recomandat de către elaborator;

- avantajele scenariului recomandat;

2.3. descrierea constructivă, funcţionată şi tehnologică, după caz;

3. date tehnice ale investiţiei:

3.1. zona şi amplasamentul;

3.2. statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;

3.3. situaţia ocupărilor definitive de teren;

3.4. studii de teren:

- studiu geotehnic, verificat de verificator de proiecte atestat/expert tehnic atestat, după caz;

- alte studii de specialitate necesare, după caz;

3.5. caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

3.6. situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum:

- necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării;

- soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi.

II. Avize şi acorduri:

1. avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei;

2. certificatul de urbanism, în termen de valabilitate, şi avizele/acordurile/studiile de specialitate solicitate prin acesta.

III. Piese desenate:

1. plan de amplasare în zonă;

2. plan general;

3. planuri şi secţiuni generale de arhitectura, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului;

4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

B. Pentru documentaţia tehnico-economică întocmită la faza de proiectare D.A.L.I.:

I. Piese scrise: a) Date generale:

1. denumirea obiectivului de investiţii;

2. amplasamentul - judeţul, localitatea, strada, numărul;

3. titularul investiţiei;

4. beneficiarul investiţiei;

5. elaboratorul documentaţiei tehnico-economice. b) Descrierea investiţiei:

1. situaţia existentă a obiectivului de investiţie: starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, potrivit legii;

2. expertiză tehnică de calitate;

3. audit energetic, după caz;

4. prezentarea a cel puţin două opţiuni şi recomandarea expertului tehnic/auditorului energetic asupra soluţiei optime din punct de vedere tehnic şi economic, de dezvoltare în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii;

5. date tehnice ale investiţiei:

5.1. descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază;

5.2. descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spaţiile consolidate/reabilitate/reparate.

II. Avize şi acorduri:

1. avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei;

2. certificatul de urbanism, în termen de valabilitate, şi avizele/acordurile/studiile de specialitate solicitate prin acesta.

III. Piese desenate:

1. plan de amplasare în zonă;

2. plan general;

3. planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului;

4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

 

ANEXA Nr. 1

Ia metodologie

 

- Model –

 

CERERE

 

Beneficiarul investiţiei ..........................................

Telefon/fax/e-mail .................................................

Adresa nr. ....../dată

 

Domnule Inspector general/Inspector şef regional1)

 

Subsemnatul .................................................... în calitate de beneficiar al investiţiei, prin prezenta solicit eliberarea avizului tehnic conform Hotărârii Guvernului nr. 1.072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările ulterioare, pentru obiectivul de investiţii ...................................................................., amplasament .................. faza studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, proiect nr. ........../dată, întocmit de .........................................

Obiectivul de investiţie urmează să fie finanţat prin 2) ..........................................

La prezenta cerere anexez următoarele documente, conform cu originalul:

- avizul beneficiarului investiţiei privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei;

- certificatul de urbanism în termen de valabilitate şi avizele/acordurile/studiile de specialitate solicitate prin acesta;

- documentaţia tehnico-economică, întocmită la faza de proiectare S.F. sau D.A.L.I., conform Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

- expertiza tehnică de calitate, după caz;

- studiul geotehnic, după caz;

- auditul energetic, după caz;

- alte studii de specialitate, după caz.

 

Data............

 

Semnătură şi ştampilă

...................................................

 

Domnului Inspector general/Inspector şef regional al Inspectoratului Regional în Construcţii.........................3)


1), 3) Pentru avizele tehnice emise în condiţiile art. 5 alin. (2) din Metodologia de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C pentru documentaţii le tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 901/2015.

2) Se va nominaliza sursa de finanţare/programul în care urmează să fie inclus obiectivul de investiţie.

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

- Model-cadru –

 

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII - I.S.C.

INSPECTORATUL REGIONAL ÎN CONSTRUCŢII..........1)

 

................................................ 2)

 

Referitor: documentaţia tehnico-economică pentru obiectivul de investiţie ................................................................, amplasament ......................................, faza de proiectare studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, proiect nr. ............/dată, întocmit de ...................................................., transmisă cu adresa nr. ........./dată, înregistrată la Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C/I.R.C 1) cu nr. ............/dată, completată cu adresa3) nr. ............/dată, în vederea avizării conform Hotărârii Guvernului nr. 1.072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

Obiectivul de investiţie urmează să fie finanţat prin 4) .............................................................................................................

În urma analizării documentaţiei menţionate, Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C/Inspectoratul Regional în Construcţii 1) ..........................., emite

 

AVIZ TEHNIC/AVIZ TEHNIC PENTRU MODIFICAREA SOLUŢIEI TEHNICE 5)

pentru obiectivul de investiţie ..................................................

Principalele lucrări şi caracteristici tehnice:

- ..................................................

- ..................................................

- ..................................................

Inspector general/

Inspector şef regional al Inspectoratului Regional în Construcţii..............1)

 


1) Pentru avizele tehnice emise în condiţiile art. 5 alin. (2) din Metodologia de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 901/2015

2) Beneficiarul investiţiei.

3) Dacă este cazul unor completări ale documentaţiei.

4) Se va nominaliza sursa de finanţare/programul în care urmează să fie inclus obiectivul de investiţie.

5) Pentru avizele tehnice modificate în condiţiile art. 11 din metodologie.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.