MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 153/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 153         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 3 martie 2015

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 28 din 3 februarie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 

Decizia nr. 35 din 3 februarie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice

 

Decizia nr. 37 din 3 februarie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

128. - Hotărâre privind rechemarea unui consul general

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            580. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în domeniul administrării şi monitorizării contribuabililor mari şi mijlocii

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

            11. - Ordin pentru aprobarea contractului-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 28

din 3 februarie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstitu­ţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, excepţie ridicată de Mihaela-Aida Lupulescu în Dosarul nr. 523/30/2014 al Tribunalului Timiş - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 656D/2014.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate, având în vedere jurisprudenţa Curţii Constituţionale, respectiv Decizia nr. 89 din 27 februarie 2014 sau Decizia nr. 329 din 25 iunie 2013.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea civilă din 12 iunie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 523/30/2014, Tribunalul Timiş - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, excepţie ridicată de Mihaela-Aida Lupulescu într-o cauză având ca obiect obligarea la acordarea sporului de 15% pentru titlul ştiinţific de doctor, astfel cum beneficiază toate cadrele didactice care au dobândit titlul de doctor în ştiinţe înainte de 31 decembrie 2009.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate încalcă principiul egalităţii în drepturi şi nediscriminării, deoarece creează o diferenţă de tratament juridic nejustificată şi nerezonabilă între cadrele didactice care au obţinut titlul ştiinţific de doctor anterior datei de 31 decembrie 2009 şi cele care au obţinut titlul ulterior acestei date, în sensul că beneficiul sporului aferent acestui titlu este acordat numai primei categorii de personal. Deşi ambele categorii de personal deţin titlul de doctor şi prestează activitatea didactică la un nivel superior, tratamentul juridic în privinţa recompensării efortului psihic şi calităţii superioare a actului educaţional este diferit. Data obţinerii titlului ştiinţific, un criteriu temporal, nu reprezintă un criteriu obiectiv care să justifice tratamentul juridic diferenţiat aplicat. Invocă, în acest sens, Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, precum şi aspecte din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. De asemenea, consideră că prin neplata dreptului aferent titlului ştiinţific de doctor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care nu beneficiau de el la data de 31 decembrie 2009 se instituie o restrângere a folosinţei şi exercitării drepturilor economice şi sociale ale salariaţilor în cauză. Mai susţine că, deşi este vorba despre persoane din aceeaşi categorie profesională, care au aceleaşi studii şi care desfăşoară aceeaşi activitate, legiuitorul instituie un regim juridic diferit de salarizare. Mai arată că este pusă în discuţie inclusiv previzibilitatea legii, deoarece, pe de o parte, aceasta nu are un termen concret de intrare în vigoare, momentul producerii efectelor sale depinzând de o reglementare ulterioară, iar pe de altă parte, nu prezintă relevanţă pentru constituţionalitatea normei perioada de activitate a legii.

6. Tribunalul Timiş - Secţia I civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocată este neîntemeiată, fiind de competenţa legiuitorului eliminarea sau acordarea unor drepturi salariale suplimentare.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

8. Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă. Arată că situaţia în care se află autoarea excepţiei de neconstituţionalitate nu este similară cu cea constatată în Decizia nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, în realitate aceasta îşi argumentează critica prin prisma unei pretinse soluţii legislative necuprinse normativ în textul de lege criticat. De altfel, chiar constatarea neconstituţionalităţii dispoziţiei legale criticate, sub aspectul invocat de autoarea excepţiei, nu ar avea drept efect acordarea sporului pentru titlul ştiinţific de doctor pentru persoanele care au obţinut acest titlu începând cu 1 ianuarie 2010, ci eliminarea din indemnizaţia de încadrare brută lunară a sumei compensatorii cu caracter tranzitoriu de care beneficiază alţi cetăţeni.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 10 mai 2011, cu următorul cuprins: “Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o compensaţie tranzitorie calculată prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază stabilit potrivit prezentului capitol, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3.”

12. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor. De asemenea, este invocată şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2012. Din motivarea excepţiei de neconstituţionalitate rezultă că sunt invocate ca norme de referinţă şi dispoziţiile constituţionale ale art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, precum şi ale art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.

13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că, în ceea ce priveşte sporul pentru titlul ştiinţific de doctor, a reţinut că acesta a fost eliminat începând cu data de 1 ianuarie 2010, potrivit Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009. Faptul că sumele de bani aferente sporului pentru titlul ştiinţific de doctor au fost menţinute în continuare sub forma unei sume compensatorii cu caracter tranzitoriu pentru persoanele care îl aveau în plată la data de 31 decembrie 2009 nu vizează existenţa sau inexistenţa sporului, ci reprezintă o măsură tranzitorie până la intrarea în vigoare, în totalitate, a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, lege în care nu se regăseşte acest spor (a se vedea în acest sens Decizia nr. 204 din 3 aprilie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 4 iunie 2014).

14. De asemenea, Curtea mai reţine că prevederile art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 vizează situaţia persoanelor care aveau în plată, la data de 31 decembrie 2009, sporul pentru titlul ştiinţific de doctor, or, autoarea excepţiei de neconstituţionalitate din prezenta cauză nu se află în această situaţie, titlul său fiind confirmat la data de 6 martie 2013. Prin urmare, astfel cum a statuat Curtea la paragraful 23 din decizia amintită, admiterea excepţiei ar echivala cu subrogarea acesteia în sfera de competenţă a legiuitorului, în sensul acordării sporului, încălcându-se astfel art. 2 aţin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, potrivit căruia instanţa de contencios constituţional “se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”.

15. Referitor la critica de neconstituţionalitate raportată la Decizia nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, astfel cum a reţinut şi Curtea la paragraful 24 din decizia amintită, situaţia în care se află autoarea excepţiei de neconstituţionalitate nu este similară cu cea din Decizia nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, iar în realitate aceasta îşi argumentează critica prin prisma unei soluţii legislative necuprinse în textul de lege criticat. De altfel, chiar constatarea neconstituţionalităţii dispoziţiilor legale criticate, sub aspectul invocat, nu ar avea drept efect acordarea sporului pentru titlul ştiinţific de doctor pentru persoanele care au obţinut acest titlu începând cu 1 ianuarie 2010, ci eliminarea din indemnizaţia de încadrare brută lunară a sumei compensatorii cu caracter tranzitoriu de care beneficiază alţi salariaţi.

16. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi*),

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, excepţie ridicată de Mihaela-Aida Lupulescu în Dosarul nr. 523/30/2014 al Tribunalului Timiş - Secţia I civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Timiş - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 3 februarie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 


*) A se vedea opinia separată la Decizia Curţii Constituţionale nr. 329 din 25 iunie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 14 august 2013.

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 35

din 3 februarie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioniţă Cochinţu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstitu­ţionalitate a dispoziţiilor ari. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice, excepţie ridicată de Livia Alice Teodorescu în Dosarul nr. 6.782/105/2012 al Curţii de Apel Ploieşti - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 842D/2014.

2. La apelul nominal se prezintă, personal, autoarea excepţiei de neconstituţionalitate, lipsind cealaltă parte. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că partea Casa Judeţeană de Pensii Prahova a depus întâmpinare prin care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, care solicită Curţii să admită excepţia şi să constate că prevederile criticate sunt constituţionale numai în măsura în care se aplică exclusiv restituirii sumelor reţinute neconstituţional din pensie în perioada 1 ianuarie 2011-1 mai 2012, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, şi nu se aplică recalculării, reimpozitării, respectiv micşorării retroactive a pensiilor calculate şi achitate în acea perioadă.

5. În continuare, expune evoluţia legislativă a actelor normative adoptate ca urmare a deciziilor Curţii Constituţionale nr. 223 şi nr. 224, ambele din 13 martie 2012, [prin care Curtea a statuat că dispoziţiile art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii sunt constituţionale în măsura în care se interpretează în sensul că procentul de 5,5 se aplică numai asupra veniturilor din pensii care depăşesc 740 de lei], precum şi modul în care a înţeles Casa Judeţeană de Pensii Prahova să aplice Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice. În acest context menţionează şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate.

6. Totodată, menţionează că art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 este neconstituţional, întrucât prin redactarea ambiguă a dat posibilitatea unor case judeţene de pensii să încalce principiul constituţional al neretroactivităţii legii. Depune concluzii scrise.

7. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate şi arată că prevederile criticate nu conţin elemente de retroactivitate, iar potrivit conţinutului normei legale, acestea se aplică pentru viitor. În ceea ce priveşte restituirea sumelor încasate anterior intrării în vigoare a acestui act normativ, această soluţie legislativă este prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate, care însă nu face obiectul controlului de constituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

8. Prin încheierea din 8 septembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 6.782/105/2012, Curtea de Apel Ploieşti - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice, excepţie ridicată de Livia Alice Teodorescu cu ocazia soluţionării recursului declarat împotriva unei Sentinţe civile pronunţate de Tribunalul Prahova.

9. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine că prin modul neconstituţional de redactare a prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 s-a dat posibilitatea Casei Judeţene de Pensii Prahova să aplice retroactiv dispoziţiile acestei ordonanţei de urgenţă, ceea ce duce la încălcarea art. 15 alin. (2) din Constituţie.

10. Curtea de Apel Ploieşti - Secţia I civilă opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât textul de lege criticat prevede expres că dispoziţiile art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 se aplică începând cu veniturile din pensii aferente lunii mai 2012. Raportat la data publicării acestui act normativ, nu se poate reţine retroactivitatea art. III, fiind firesc ca dispoziţiile art. I, instituite în favoarea pensionarilor, să se aplice din luna mai 2012. Totodată, arată că dispoziţiile art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 au fost adoptate în considerarea deciziilor Curţii Constituţionale nr. 223 din 13 martie 2012 şi nr. 224 din 13 martie 2012, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 18 aprilie 2012. De asemenea, menţionează că din motivarea excepţiei de neconstituţionalitate reiese că aceasta vizează modul de aplicare a prevederilor legale.

11. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

12. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, întrucât autoarea acesteia critică modalitatea de aplicare a dispoziţiilor pretins a fi neconstituţionale, fără a argumenta incompatibilitatea acestor norme cu cele ale Legii fundamentale.

13. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, susţinerile părţii prezente, notele scrise depuse, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

14. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 8 mai 2012, aprobată prin Legea nr. 196/2012, care au următorul cuprins: “Prevederile art. I se aplică începând cu veniturile din pensii aferente lunii mai 2012,”

16. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii.

17. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile criticate au mai fost supuse controlului de constituţionalitate, sens în care este Decizia nr. 549 din 17 decembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 7 februarie 2014, prin care Curtea a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate. Excepţia a fost ridicată chiar de autoarea din prezenta cauză, însă în raport de alte prevederi constituţionale.

18. Referitor la critica de neconstituţionalitate, astfel cum este formulată în prezenta cauză, Curtea observă că autoarea acesteia are în vedere modul de interpretare şi aplicare a prevederilor criticate de către autorităţilor publice, în speţă Casa Judeţeană de Pensii Prahova. Or, în ceea ce priveşte modul de interpretare şi aplicare a normelor legale, Curtea reţine că, potrivit jurisprudenţei sale constante, spre exemplu, Decizia nr. 357 din 22 martie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 din 9 iunie 2011, acesta este atributul instanţelor de judecata şi nu intră în sfera contenciosului constituţional.

19. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d)şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice, excepţie ridicată de Livia Alice Teodorescu în Dosarul nr. 6.782/105/2012 al Curţii de Apel Ploieşti - Secţia I civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Ploieşti - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 3 februarie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioniţă Cochinţu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 37

din 3 februarie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioniţă Cochinţu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstitu­ţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de Societatea Comercială “Nusco Tower” - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 16.179/3/2013/a11 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a

civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 864D/2014.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, menţionând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin Decizia civilă nr. 396 din 5 iunie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 16.179/3/2013/a11, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de Societatea Comercială “Nusco Tower” - S.R.L. din Bucureşti cu ocazia soluţionării apelului formulat împotriva unei sentinţe pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a civilă prin care s-a respins contestaţia întemeiată pe dispoziţiile art. 73 alin. (1) din Legea nr. 85/2016 ca tardiv formulată, precum şi cererea de repunere în termen.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine, în esenţă, că prevederile criticate sunt neconstituţionale în măsura în care contestaţia vizează o decizie a administratorului judiciar de respingere a unei creanţe pentru care nu s-a efectuat notificarea prevăzută la art. 72 alin. (4) din Legea nr. 85/2006, odată cu publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar, respectiv a Obiecţiunilor administratorului judiciar cu privire la creanţă.

6. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a civilă opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care arată că textul criticat se aplică fără discriminări tuturor participanţilor la procedura insolvenţei şi nu îngrădeşte accesul liber la justiţie ori dreptul la un proces echitabil. Stabilirea regulilor de desfăşurare a procesului în faţa instanţelor judecătoreşti este de competenţa exclusivă a legiuitorului, care poate institui, în considerarea unor situaţii deosebite, reguli speciale de procedură. Prin stabilirea termenului de contestaţie de la momentul publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar, legiuitorul nu a înţeles să stabilească un tratament discriminatoriu, ci un regim legal diferit, impus de existenţa unei proceduri speciale, concursuale, derogatorie de la dreptul comun. Tocmai natura colectivă a acestei proceduri impune stabilirea unui termen comun tuturor creditorilor pentru formularea contestaţiei, termen indisolubil legat de aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 73 alin. (3) din aceeaşi lege. În ceea ce priveşte prevalarea autorului excepţiei de dispoziţiile art. 72 alin. (4) din Legea nr. 85/2006, consideră că sesizarea judecătorului-sindic cu cererea de contestaţie determină reevaluarea cererii de creanţă respinse ori admise în parte, prin cenzurarea nemijlocită a tuturor argumentelor aduse în susţinerea ei. În plus, verificarea efectuată de către judecător are natură jurisdicţională, astfel încât aceasta nu se va limita la controlul administrativ efectuat de practicianul în insolvenţă. În acest context şi în lipsa notificării prevăzute de acest text de lege, părţii implicate îi sunt oferite suficiente garanţii procesuale, completate de dreptul de a formula cale de atac şi împotriva soluţiei adoptate şi motivate de judecător.

7. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, notele scrise depuse, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum reiese din actul de sesizare, îl constituie dispoziţiile art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, care au următorul cuprins: “(2) Contestaţiile trebuie depuse la tribunal în termen de 5 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar, atât în procedura generală, cât şi în procedura simplificată.”

11. Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogată prin art. 344 lit. a) din titlul V - Dispoziţii tranzitorii şi finale din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014. Având în vedere prevederile art. 343 din Legea nr. 85/2014, potrivit cărora “Procesele începute înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi rămân supuse legii aplicabile anterior acestei date”, precum şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, prin care Curtea a stabilit că sintagma “În vigoare” din cuprinsul dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, este constituţională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare, Curtea urmează a exercita controlul de constituţionalitate asupra prevederilor art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

12. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate dispoziţiile constituţionale ale art. 21 alin. (1) şi (3) referitoare la accesul liber la justiţie. De asemenea, sunt invocate prevederile art. 6 paragraful 1 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale raportate la art. 20 din Constituţie.

13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, potrivit dispoziţiilor art. 126 alin. (2) şi art. 129 din Constituţie, stabilirea regulilor de desfăşurare a procesului în faţa instanţelor judecătoreşti este de competenţa exclusivă a legiuitorului, care poate institui, în considerarea unor situaţii deosebite, reguli speciale de procedură. Sub acest aspect, principiul accesului liber la justiţie presupune posibilitatea neîngrădită a celor interesaţi de a le utiliza, în formele şi în modalităţile instituite de lege. În consecinţă, prin reglementările cuprinse în art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, referitoare la data de la care începe să curgă termenul pentru depunerea contestaţiilor cu privire la creanţele trecute de administratorul judiciar în tabelul preliminar, legiuitorul a înţeles să stabilească un regim legal diferit, impus de existenţa unei proceduri speciale, derogatorie de la dreptul comun. Astfel, termenul începe să curgă de la publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar şi nu de la notificarea creditorilor. În aceste condiţii, părţilor interesate nu li se încalcă accesul liber la justiţie, atâta vreme cât pot sesiza judecătorul-sindic în termenul legal cu contestaţia referitoare la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute de administratorul judiciar sau lichidator în tabelul preliminar de creanţe.

14. Mai mult, obligaţia părţilor de a a-şi exercita drepturile procesuale în cadrul termenelor stabilite de lege reprezintă expresia aplicării principiului privind dreptul persoanei la judecarea procesului său în mod echitabil şi într-un termen rezonabil, potrivit prevederilor art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, instituirea unor termene procesuale servind unei mai bune administrări a justiţiei, precum şi necesităţii aplicării şi respectării drepturilor şi garanţiilor procesuale ale părţilor (Decizia nr. 233 din 9 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 29 aprilie 2010).

15. De altfel, legiuitorul a prevăzut la art. 72 alin. (4) din Legea nr. 85/2006 că odată cu afişarea tabelului, administratorul judiciar/lichidatorul va trimite de îndată notificări creditorilor ale căror creanţe sau drepturi de preferinţă au fost trecute parţial în tabelul preliminar de creanţe sau înlăturate, precizând totodată şi motivele. În acest context normativ, susţinerea autoarei excepţiei de neconstituţionalitate potrivit căreia prevederile criticate sunt neconstituţionale în măsura în care contestaţia vizează o decizie a administratorului judiciar de respingere a unei creanţe pentru care nu s-a efectuat notificarea prevăzută la art. 72 alin. (4) din Legea nr. 85/2006, odată cu publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar, ţine de modul de îndeplinire a atribuţiilor de către administratorul judiciar sau de către lichidator. Or, neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a unor atribuţii sunt chestiuni ce ţin de aplicarea legii.

16. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicata de Societatea Comercială “Nusco Tower” - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 16.179/3/2013/a 11 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a civilă şi constată că dispoziţiile art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 3 februarie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioniţă Cochinţu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind rechemarea unui consul general

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Doamna Talida Loredana Brauner se recheamă din calitatea de consul general, şef al Consulatului General al României la Hong Kong, Regiunea Administrativă Specială Hong Kong.

Art. 2. - Doamna Talida Loredana Brauner îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Aurescu

 

Bucureşti, 25 februarie 2015.

Nr. 128.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALA

 

ORDIN

privind modificarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în domeniul administrării şi monitorizării contribuabililor mari şi mijlocii

 

Având în vedere prevederile art. 33 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Litera M din cap. I “Procedura de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili administraţi de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili” din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 467/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 23 februarie 2015, se modifică şi va avea următorul cuprins:

M. Procedura de executare silită a marilor contribuabili

1. Pentru recuperarea creanţelor fiscale datorate de marii contribuabili, persoane juridice, inclusiv pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de marii contribuabili şi sediile secundare ale acestora, în cadrul procedurii de executare silită, coordonarea executării silite este realizată Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili prin serviciile de executare silită proprii ale acesteia. În cazul în care executarea silită se face prin poprire, aplicarea măsurii de executare silită se face de către serviciile de executare silită proprii ale Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili.

2. Serviciile regionale de executare silită ale Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, în a căror rază teritorială se află bunurile urmăribile, sunt competente în sechestrarea bunurilor mobile/imobile ale marilor contribuabili.

3. La solicitarea conducerii Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, serviciile regionale de executare silită procedează la valorificarea bunurilor mobile/imobile ale marilor contribuabili.

4. Conducerea Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili numeşte comisiile de licitaţie, în vederea desfăşurării procedurii de valorificare a bunurilor sechestrate ale marilor contribuabili.”

Art. II. - Litera L din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 468/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 23 februarie 2015, se modifică şi va avea următorul cuprins:

L. Procedura de executare silită a contribuabililor mijlocii administraţi de administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi de Direcţia Generala Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, prin Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii

1. Pentru recuperarea creanţelor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, persoane juridice, inclusiv pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de contribuabilii mijlocii şi sediile secundare ale acestora, în cadrul procedurii de executare silită, organul de executare coordonator este administraţia judeţeană a finanţelor publice, prin structura de colectare contribuabili mijlocii, sau Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, prin Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii. În cazul în care executarea silită se face prin poprire, aplicarea măsurii de executare silită se face de către organul de executare coordonator.

2. La solicitarea organului de executare coordonator, organele de executare competente să aplice procedura de executare silită prin sechestrarea şi valorificarea bunurilor mobile/imobile ale contribuabililor mijlocii sunt organele fiscale în a căror rază teritorială se află bunurile, respectiv administraţia judeţeană a finanţelor publice, prin structura de colectare contribuabili mijlocii, sau Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, prin Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii, în a căror rază teritorială se află bunurile.

3. Prin excepţie de la pct. 2, atunci când se constată că există pericolul evident de înstrăinare, substituire sau de sustragere de la executare silită a bunurilor şi veniturilor urmăribile ale debitorului, organul coordonator poate proceda la indisponibilizarea şt executarea silită a acestora, indiferent de locul în care se găsesc bunurile.

4. La solicitarea organului de executare coordonator, organele de executare competente vor numi comisiile de licitaţie, în vederea desfăşurării procedurii de valorificare a bunurilor sechestrate.

5. Organele fiscale competente în administrarea contribuabililor anterior datei de 1 ianuarie, care au înfiinţat popriri înainte de această dată asupra veniturilor datorate de terţi ori asupra disponibilităţilor din conturile bancare ale contribuabililor mijlocii, vor comunica terţilor şi tuturor băncilor unde sunt înfiinţate popriri codul IBAN de la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti ori de la unităţile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal care a preluat în administrare contribuabilul, după caz, în care se vor vira sumele reţinute, aferente veniturilor bugetare.

6. În cazul în care există sume obţinute şi nedistribuite din valorificarea bunurilor sechestrate, acestea se vor vira în contul 50.67 «Disponibil din sume încasate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile în cadrul procedurii de executare silită» care funcţionează pe numele direcţiei generale regionale a finanţelor publice. În acest sens, organul fiscal competent care a preluat în administrare contribuabilul va proceda la eliberarea sau la distribuirea sumelor, prevederile titlului VIII «Colectarea creanţelor fiscale» cap. X «Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executare silită» din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.”

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 26 februarie 2015.

Nr. 580.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea contractului-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public

 

Având în vedere prevederile art. 26 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 9/2006 pentru aprobarea contractelor-cadru de racordare la reţelele electrice de distribuţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 17 mai 2006.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 2 luni de la data publicării.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 25 februarie 2015.

Nr. 11.

 

ANEXĂ

 

CONTRACTUL-CADRU

de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere*


* În contractul de racordare încheiat între operatorul de reţea şi utilizator se preiau din contractul-cadru numai clauzele aplicabile, în funcţie de indicaţiile notelor prevăzute la finalul contractului-cadru.

 

CONTRACT DE RACORDARE

nr. ....................... încheiat astăzi ......................... (data semnării)

 

1. Părţile contractante

Între..................................cu sediul în localitatea .......................... judeţul/sectorul ......................... str. .......................... nr. ....., telefon nr. ............., fax nr. ............., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu numărul ............... CUI nr. ................. cont nr. .................................. deschis la Banca ..............., reprezentată prin ....................., având funcţia de ...................... şi prin .................... având funcţia de ......................., în calitate de operator de reţea, denumit în continuare operator,

şi persoana juridică/persoana fizică ............................. cu sediul/domiciliul în localitatea ................................... judeţul/sectorul ......................... str. ....................... nr. .......... telefon nr. ................................, fax nr. ................................. C.N.P......................./înregistrată la oficiul registrului comerţului cu numărul .................................... CUI nr. ......................., cont nr. ........................... deschis la Banca .................................. reprezentată) prin ..................... având funcţia de ...................... în calitate de solicitant de servicii de racordare la reţeaua electrică de interes public, denumit în continuare utilizator,

denumite în continuare părţi, s-a convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea prevederilor de mai jos.

2. Definiţii

2.1. Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în următoarele acte normative:

a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege;

b) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament

2.2. Alţi termeni decât cei prevăzuţi la pct. 2.1 sunt definiţi în anexa care face parte integrantă din prezentul contract.

3. Obiectul contractului

3.1. Obiectul contractului îl constituie racordarea instalaţiei de utilizare de la locul de consum şi/sau de producere al utilizatorului la reţeaua electrică a operatorului, prin realizarea lucrărilor stabilite în Avizul tehnic de racordare nr. ......./............. emis de ...................................... care face parte integrantă din prezentul contract, pentru:

a) instalaţia de racordare;

b) întărirea reţelei electrice în amonte de punctul de racordare, pentru crearea condiţiilor tehnice necesare în vederea consumului/evacuării puterii aprobate. 1)

3.2. Suplimentar, obiectul contractului cuprinde şi realizarea lucrărilor de modificare necesare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă şi/sau a lucrărilor de deviere a instalaţiilor electrice existente ale operatorului, dacă acestea sunt condiţionate sau sunt în legătură cu lucrările de realizare a instalaţiei de racordare.2)

3.3. Denumirea şi adresa locului de consum şi/sau de producere pentru care se încheie prezentul contract de racordare:

...................................................................................

3.4. Lucrările necesare pentru realizarea instalaţiei de racordare sunt următoarele:

...................................................................................

3.5. Lucrările necesare pentru modificarea instalaţiei de racordare existente sunt următoarele:3)

...................................................................................

3.6. Lucrările de întărire specifice sunt următoarele:1)

...................................................................................

3.7. Lucrările de întărire generale rezultate ca fiind necesare din recalcularea regimurilor de funcţionare în condiţiile prevăzute de Regulament sunt următoarele:1),19)

...................................................................................

3.8. Lucrările de modificare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă prevăzute de norme şi/sau lucrările de deviere a instalaţiilor electrice existente ale operatorului sunt următoarele:2)

...................................................................................

4. Valoarea lucrărilor din contract

4.1. Utilizatorul sau persoana fizică/juridică împuternicită legal de către acesta să facă plata în numele utilizatorului se obligă să achite operatorului tariful de racordare în valoare de .................. lei, din care TVA .................. lei, stabilit conform Legii, Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 141/2014 pentru aprobarea tarifelor specifice şi indicilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public.

Tariful de racordare însumează următoarele componente:

4.2. Costurile de realizare a lucrărilor de întărire specifice prevăzute la pct. 3.6, care revin operatorului, dar care se achită de utilizator în condiţiile prevăzute la pct. 9 lit. u), sunt de.................. lei, din care TVA .................. lei. Această valoare este cel mult egală cu diferenţa dintre costurile de realizare a lucrărilor de întărire specifice şi componenta Ti a tarifului de racordare, dacă aceasta este pozitivă.1), 11)

4.3. Costurile de realizare a lucrărilor de întărire generale prevăzute la pct. 3.7, care revin operatorului, dar care se achită de utilizator în condiţiile prevăzute la pct. 9 lit. u), sunt de.................. lei, din care TVA .................. lei. 1), 12), 19)

4.4. Costurile lucrărilor de modificare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă prevăzute de norme şi/sau a lucrărilor de deviere a instalaţiilor electrice existente ale operatorului, specificate la pct. 3.8, sunt de .................. lei, din care TVA .................. lei .2)

4.5. Costurile pentru realizarea capacităţilor energetice noi rezultate din lucrările de modificare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă prevăzute de norme ori ca urmare a lucrărilor de deviere a instalaţiilor electrice existente ale operatorului de reţea sunt în valoare de .................. lei. Acestea se restituie utilizatorului conform prevederilor pct. 9 lit. v). 2), 4)

4.6. Valoarea compensaţiei băneşti, cuvenite primului utilizator în conformitate cu prevederile Regulamentului, este ................. în funcţie de opţiunea utilizatorului, compensaţia bănească:

a) se achită direct către primul utilizator, care are următoarele date de identificare: ................... în contul nr. ..................;

b) se încasează de operator, care o predă primului utilizator în condiţiile prevăzute la pct. 9 lit. e). 10)

5. Durata contractului

5.1. Contractul intră în vigoare la data semnării şi produce efecte până la data punerii sub tensiune a ultimei etape a instalaţiei de utilizare, dar nu mai mult de ...... luni de la data semnării acestuia.

5.2. Termenul prevăzut la pct. 5.1 poate fi prelungit prin act adiţional cu acordul părţilor.

6. Documentele contractului

6.1. Documentele contractului sunt:

a) avizul tehnic de racordare, în copie;

b) copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau a altor autorizaţii de funcţionare emise de autorităţile competente, după caz;

c) documente în original, care dovedesc constituirea de către utilizator a garanţiei financiare în favoarea operatorului, astfel cum este prevăzută în avizul tehnic de racordare 5);

d) confirmarea de către utilizator a amânării realizării obiectivului pe amplasamentul respectiv până la data indicată de operator în avizul tehnic de racordare ca termen pentru asigurarea în amonte de punctul de racordare a condiţiilor care să permită racordarea 6);

e) confirmarea de către utilizator a acceptării unei dezvoltări în etape a obiectivului, cu încadrarea în limita de putere aprobată în avizul tehnic de racordare, fără realizarea lucrărilor de întărire6);

f) acordul utilizatorului pentru achitarea, cu recuperarea ulterioară de la operator, a costurilor care revin operatorului pentru lucrările de întărire specifice prevăzute în avizul tehnic de racordare, în situaţia în care respectivele costuri nu pot fi finanţate de operatorul de reţea într-o perioadă de timp care ar permite realizarea lucrărilor respective până la data solicitată de utilizator pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare 6);

g) acordul utilizatorului pentru achitarea, cu recuperarea ulterioară de la operator, a costurilor care revin operatorului pentru lucrările de întărire generale, în situaţia în care respectivele costuri nu pot fi finanţate de operatorul de reţea într-o perioadă de timp care ar permite realizarea lucrărilor respective până la data solicitată de utilizator pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare 6), 19);

h) cererea utilizatorului pentru contractarea lucrărilor de proiectare şi/sau execuţie a instalaţiei de racordare de către operator cu un anumit operator economic atestat şi devizul general întocmit de proiectantul şi/sau constructorul ales de utilizator 7);

i) autorizaţia de construire a obiectivului de la locul de producere şi/sau de consum, inclusiv a instalaţiei de utilizare sau, în cazul construcţiilor existente, actul de proprietate, respectiv contractul de închiriere, în copie; autorizaţia de construire a obiectivului de la locul de producere şi/sau de consum, inclusiv a instalaţiei de utilizare, se obţine de către utilizator până la data încheierii de către operator a contractului de execuţie a instalaţiei de racordare;

j) acordul sau promisiunea unilaterală a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul a unei convenţii având ca obiect exercitarea de către operator a drepturilor de uz şi de servitute asupra terenului afectat de instalaţia de racordare, ulterior încheierii prezentului contract şi elaborării proiectului tehnic al instalaţiei de racordare 8);

k) convenţia încheiată de operator cu proprietarul terenului, având ca obiect exercitarea de către operator a drepturilor de uz şi de servitute asupra terenului afectat de instalaţia de racordare, document ce se obţine ulterior încheierii prezentului contract, până la data încheierii de către operator a contractului de execuţie a instalaţiei de racordare 8);

l) autorizaţia de construire a instalaţiei de racordare la reţeaua electrică, document ce se obţine de către operator ulterior încheierii prezentului contract, cu excepţia cazului în care utilizatorul obţine autorizaţia de construire a instalaţiei de racordare odată cu autorizaţia de construire a obiectivului;

m) autorizaţia de construire având ca obiect lucrările de întărire prevăzute la pct. 3.6 şi/sau 3.7, document ce se obţine de către operator ulterior încheierii prezentului contract 1);

n) documentele necesare pentru mutarea pe noile amplasamente a instalaţiilor operatorului, respectiv actul care atestă dreptul de folosinţă al operatorului asupra terenurilor pe care urmează să fie amplasate instalaţiile electrice deviate şi/sau convenţia pentru exercitarea de către operator a drepturilor de uz şi de servitute asupra terenurilor proprietate privată afectate; documentele se obţin până la data încheierii de către operator a contractului de execuţie a lucrărilor de deviere 2);

o) autorizaţia de construire şi/sau de desfiinţare pentru lucrarea de deviere, document ce se obţine de către operator 2);

p) contractul/convenţia dintre utilizatori privind finanţarea instalaţiei de racordare, prin care se stabileşte şi modalitatea de finanţare în cazul în care unul din utilizatori nu îşi respectă obligaţiile 9);

q) opţiunea utilizatorului pentru una din modalităţile de plată a compensaţiei prevăzute la pct. 4.6.10)

6.2. Părţile convin ca documentul prevăzut la pct. 6.1 lit. k) să fie obţinut de către:

a) operator;

b) utilizator, împuternicit de către operator în acest sens.8)

6.3. Părţile convin ca documentele prevăzute la pct. 6.1 lit. n) să fie obţinute de către:

a) operator;

b) utilizator, împuternicit de către operator în acest sens.2)

7. Norme

Realizarea tuturor lucrărilor în baza contractului de racordare se face cu respectarea normelor de dimensionare, execuţie, punere în funcţiune şi funcţionare în vigoare.

8. Caracterul confidenţial al contractului/Confidenţialitate

8.1.0 parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi;

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.

8.2. Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se face în regim de confidenţialitate, punându-se la dispoziţia acestora exclusiv informaţiile necesare îndeplinirii obligaţiilor contractuale.

8.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract, în următoarele situaţii:

a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi în acest sens;

b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia respectivă.

8.4. Prevederile de la pct. 8.1 rămân valabile o perioadă de 2 ani de la încetarea relaţiilor contractuale.

9. Obligaţiile operatorului

Operatorul are următoarele obligaţii:

a) punerea la dispoziţia utilizatorului a conţinutului convenţiei prevăzute la pct. 6.1 lit. k), în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, în cazul în care obţinerea acestui document a fost convenită conform pct. 6.2. lit. b) 8);

b) împuternicirea utilizatorului, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, pentru încheierea, în numele şi pe seama sa, a convenţiei prevăzute la pct. 6.1 lit. k), în cazul în care obţinerea acestui document a fost convenită conform pct. 6.2 lit. b) 8);

c) punerea la dispoziţia utilizatorului a conţinutului documentelor prevăzute la pct. 6.1 lit. n), în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, în cazul în care obţinerea acestor documente a fost convenită conform pct. 6.3 lit. b) 2);

d) împuternicirea utilizatorului, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, pentru încheierea, în numele şi pe seama sa, a documentelor prevăzute la pct. 6.1 lit. n), în cazul în care obţinerea acestor documente a fost convenită conform punctului 6.3 lit. b) 2);

e) achitarea către primul utilizator a compensaţiei băneşti, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la încasarea acesteia de la utilizator, în condiţiile în care utilizatorul optează să facă plata conform pct. 4,6 lit. b) 10);

f) asigurarea documentaţiei tehnico-economice pentru realizarea instalaţiei de racordare în termen de maximum .............. zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, cu condiţia ca utilizatorul să respecte prevederile şi termenele stabilite la pct. 11.1.

Având în vedere cererea expresă, exprimată în scris de către utilizator, proiectantul instalaţiei de racordare ales de către utilizator este ....................................7);

g) obţinerea autorizaţiei de construire a instalaţiei de racordare în termen de maximum .............. zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract;

h) achiziţia lucrărilor de execuţie a instalaţiei de racordare, care se va face prin cerere de oferte/licitaţie/încredinţare directă conform reglementărilor în vigoare, şi încheierea contractului de execuţie în termen de maximum .............. zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, cu condiţia ca utilizatorul să respecte prevederile şi termenele stabilite la pct. 11.1 şi, după caz, cele prevăzute la pct. 10 lit. o) şi p), precum şi cu condiţia ca autorizaţia de construire a instalaţiei de racordare să fie emisă.

Având în vedere cererea expresă, exprimată în scris de utilizator, executantul instalaţiei de racordare ales de către utilizator este...................7);

În situaţia unui loc de producere sau a unui loc de consum definitiv care se racordează la reţeaua electrică de medie sau înaltă tensiune, contractul de execuţie se încheie numai după prezentarea de către utilizator a procesului-verbal de începere a lucrărilor în instalaţiile proprii;

i) executarea şi recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare în termen de maximum .............. zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, cu condiţia ca utilizatorul să respecte prevederile şi termenele stabilite la pct. 11.1;

j) îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la lit. f), g), h) şi i) în termen total de maximum 90 de zile calendaristice de la data semnării prezentului contract, în situaţia în care instalaţia de racordare constă într-un branşament racordat la reţeaua de joasă tensiune şi cu condiţia ca utilizatorul să respecte prevederile şi termenele stabilite la pct. 11.1 şi cele prevăzute la pct. 10 lit. o) şi p, în măsura în care sunt aplicabile;

k) realizarea lucrărilor de întărire specifice prevăzute la pct. 3.6 în termen de maximum..............zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, cu condiţia ca utilizatorul să respecte prevederile şi termenele stabilite la pct. 11.1 şi, dacă sunt aplicabile, cele de la pct. 11.2 1);

l) realizarea lucrărilor de întărire generale prevăzute la pct. 3.7 în termen de maximum .............. zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, cu condiţia ca utilizatorul să respecte prevederile şi termenele stabilite la pct. 11.1 şi, dacă sunt aplicabile, cele de la pct. 11.2 1);

m) executarea, în termen de maximum  ..............  zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, a lucrărilor de modificare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă prevăzute de norme şi/sau a lucrărilor de deviere a instalaţiilor electrice existente ale operatorului, prevăzute la pct. 3.8, cu condiţia ca utilizatorul să respecte prevederile şi termenele stabilite la pct. 10 lit. h) şi i), precum şi la pct. 11.3. 2)

n) refacerea calculelor pentru regimurile de funcţionare, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către utilizator a cererii pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru perioada de probe, însoţită de documentaţia corespunzătoare prevăzută de Regulament, în condiţiile în care cererea utilizatorului pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru perioada de probe a fost depusă anterior realizării tuturor lucrărilor de întărire generale prevăzute în avizul tehnic de racordare; refacerea calculelor pentru regimurile de funcţionare se realizează cu luarea în considerare:

(i) a locurilor de consum şi/sau de producere aflate sub tensiune în momentul respectiv;

(ii) a locurilor de consum si/sau de producere aflate în etapa de punere sub tensiune, pentru care a fost depusă la operatorul de reţea cererea de punere sub tensiune, însoţită de documentaţia corespunzătoare prevăzută de Regulament 1);

o) punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru perioada de probe ca urmare a înregistrării cererii formulate de utilizator, însoţită de documentaţia prevăzută de reglementările în vigoare, după recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare 13);

Punerea sub tensiune se realizează numai după executarea lucrărilor de întărire specifice, precum şi a lucrărilor de întărire generale prevăzute în avizul tehnic de racordare sau după obţinerea unui rezultat pozitiv la refacerea calculelor regimurilor de funcţionare în condiţiile precizate la lit. n) 1);

p) menţinerea sub tensiune a instalaţiilor utilizatorului pe perioada realizării probelor de punere în funcţiune a instalaţiilor de utilizare şi a generatoarelor/receptoarelor utilizatorului, până la îndeplinirea condiţiilor de punere sub tensiune finală, dar nu mai mult de 24 de luni de la data primei puneri sub tensiune, dacă nu este afectată siguranţa sistemului electroenergetic naţional 13);

q) informarea utilizatorului, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către acesta a cererii şi a documentaţiei prevăzute la lit. o), cu privire la stadiul realizării lucrărilor de întărire generale necesare şi termenul planificat pentru punerea sub tensiune, în cazul în care, ca urmare a refacerii calculelor pentru regimurile de funcţionare conform lit. n), rezultă că locul de consum şi/sau de producere nu poate fi pus sub tensiune deoarece nu sunt îndeplinite condiţiile tehnice pentru consumul/evacuarea puterii aprobate 1), 13);

r) verificarea şi certificarea conformităţii tehnice a centralei electrice cu cerinţele normelor tehnice în vigoare 14);

s) emiterea şi transmiterea către utilizator a certificatului de racordare după recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, din oficiu şi gratuit, fără să fie necesară o cerere în acest sens din partea utilizatorului, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data depunerii de către utilizator sau împuternicitul său legal, la operator, a documentaţiei prevăzute la pct. 10 lit. k) şi, în cazul unui loc de producere/loc de consum şi de producere, a documentelor prevăzute la pct. 10 lit. I), precum şi a certificatului de conformitate, dacă acesta este necesar conform normelor tehnice în vigoare;

Certificatul de racordare se emite numai după realizarea lucrărilor de întărire specifice, precum şi a lucrărilor de întărire generale prevăzute în avizul tehnic de racordare sau după obţinerea unui rezultat pozitiv la refacerea calculelor regimurilor de funcţionare în condiţiile precizate la lit. n) 1);

Certificatul de racordare emis corespunde instalaţiilor şi capacităţilor de consum/producere realizate pentru etapa respectivă de dezvoltare a locului de consum şi/sau de producere, conform prevederilor pct. 10 lit. e).

Certificatul de racordare se emite numai după achitarea de către utilizator a compensaţiei băneşti prevăzute la pct. 4.6. În situaţia în care utilizatorul optează pentru plata compensaţiei direct către primul utilizator, pentru emiterea certificatului de racordare este necesar un document de plată sau confirmarea scrisă din partea primului utilizator din care să reiasă că a încasat compensaţia 10);

t) punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuţia şi/sau furnizarea energiei electrice;

u) restituirea către utilizator a costurilor care revin operatorului pentru realizarea lucrărilor de întărire prevăzute la pct. 3.6 şi/sau 3.7 şi care se achită de utilizator în condiţiile existenţei acordurilor prevăzute la pct. 6.1 lit. f) şi g). Modalitatea şi termenul de restituire sunt prevăzute în graficul de restituire a cheltuielilor, care face parte integrantă din prezentul contract 1), 15);

v) restituirea către utilizator a costurilor prevăzute la pct. 4.5, pentru realizarea capacităţilor energetice noi rezultate din lucrările de modificare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă prevăzute de norme ori ca urmare a lucrărilor de deviere a instalaţiilor electrice existente ale operatorului de reţea, în condiţiile achitării acestora conform prevederilor pct. 11.3, în următoarea modalitate: .................................. . 2), 4)

10. Obligaţiile utilizatorului

Utilizatorul are următoarele obligaţii:

a) achitarea tarifului de racordare prevăzut la pct. 4.1;

b) achitarea către primul utilizator sau către operator a compensaţiei băneşti cuvenite primului utilizator în conformitate cu prevederile Regulamentului, a cărei valoare este prevăzută la pct. 4.6 10);

c) achitarea către operator a costurilor prevăzute la pct. 4.2 şi/sau 4.3, pentru realizarea lucrărilor de întărire a reţelei, în situaţia în care utilizatorul a comunicat operatorului acordul prevăzut la pct. 6.1 lit. f) şi/sau g) 1), 15);

d) constituirea în favoarea operatorului, conform avizului tehnic de racordare, a unei garanţii financiare în valoare de ................................................. lei, în următoarea/următoarele formă/forme: ................................................... în termen de .................................. de la data semnării prezentului contract;

documentele care dovedesc constituirea garanţiei financiare, în forma şi cu valoarea precizate, se prezintă operatorului în termen de 3 zile lucrătoare de la data constituirii şi devin documente ale prezentului contract 16);

e) realizarea prin finanţare directă a instalaţiei de utilizare şi, în situaţia unui loc de producere/loc de consum şi de producere, a capacităţilor de producere a energiei electrice, corespunzătoare etapelor de dezvoltare prevăzute în avizul tehnic de racordare pentru evoluţia puterii aprobate, respectiv pentru:

- etapa I, Paprobata = .......................... finalizare instalaţii până la data de.....................;

- etapa a II-a, Paprobata = .................  finalizare instalaţii până la data de.....................;

- etapa a III-a, Paprobata = ................. finalizare instalaţii până la data de....................;

- etapa a IV-a, Paprobata = ................. finalizare instalaţii până la data de....................;

- etapa finală, Paprobata = ................. finalizare instalaţii până la data de....................;

f) suportarea costurilor prevăzute la pct. 4.4, pentru lucrările de modificare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă prevăzute de norme şi/sau lucrările de deviere precizate la pct. 3.8 2);

g) suportarea din surse proprii a contravalorii indemnizaţiilor şi despăgubirilor stabilite în convenţiile/contractele prevăzute la pct. 6.1 lit. k) şi/sau n) 2), 8);

h) să încheie, în numele şi pe seama operatorului, cu deţinătorul dreptului de proprietate asupra terenurilor afectate de instalaţiile electrice deviate convenţii/contracte privind condiţiile de exercitare de către operator a drepturilor de folosinţă şi/sau de uz şi de servitute, în cazul în care obţinerea acestora a fost convenită conform pct. 6.3 lit. b) 2);

i) să obţină, pentru mutarea pe noile amplasamente a instalaţiilor operatorului, avizele şi acordurile solicitate prin certificatul de urbanism în vederea emiterii autorizaţiei de construire şi/sau de desfiinţare pentru lucrarea de deviere, pe baza documentaţiilor întocmite în cadrul studiului de soluţie pentru eliberarea amplasamentului 2);

j) depunerea/transmiterea la operator a cererii pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru perioada de probe, împreună cu documentaţia prevăzută de reglementările în vigoare 13);

k) depunerea [a operator a dosarului instalaţiei de utilizare aferente unei etape de dezvoltare, întocmit de executant după realizarea fizică a acesteia conform prevederilor din Regulament, până la data prevăzută la lit. e) pentru etapa respectivă;

l) depunerea la operator a procesul ui-verbal de recepţie a punerii în funcţiune a capacităţilor de producere aferente unei etape de dezvoltare, până la data prevăzută la lit. e) pentru etapa respectivă, în cazul unui loc de producere/loc de consum şi de producere;

m) încheierea convenţiei de exploatare, dacă în avizul tehnic de racordare este prevăzută obligaţia încheierii acesteia;

n) încheierea contractului de transport/distribuţie/furnizare a energiei electrice;

o) să încheie, în numele şi pe seama operatorului, convenţia având ca obiect exercitarea de către operator a drepturilor de uz şi de servitute asupra terenului afectat de instalaţia de racordare, în cazul în care obţinerea acesteia a fost convenită conform pct. 6.2 lit. b) 8);

p) obţinerea, în cazul construcţiilor noi, a autorizaţiei de construire a obiectivului de la locul de producere şi/sau de consum, inclusiv a instalaţiei de utilizare, în termenul prevăzut la pct. 9 lit. h) pentru încheierea contractului de execuţie;

q) să permită exercitarea cu titlu gratuit de către operatorul de reţea a drepturilor de uz şi de servitute pentru exploatarea instalaţiei de racordare în folosul propriu; această obligaţie se precizează în contractul de distribuţie/transport încheiat de utilizator cu operatorul de reţea sau, în situaţia unui loc de consum pentru care utilizatorul nu încheie direct un asemenea contract, se include în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat de utilizator. 21)

11. Modalităţi de plată

11.1. Părţile convin ca utilizatorul să plătească tariful de racordare către operator:

a) într-o singură tranşă, în termen de .............. zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract;

b) într-un număr de ............ rate, conform graficului de eşalonare a ratelor de plată, care face parte integrantă din prezentul contract. Prin graficul de eşalonare sunt stabilite valorile şi termenele ratelor de plată, termenele corelându-se cu fazele de realizare a lucrărilor. 20)

11.2. Costurile prevăzute la pct. 4.2 şi/sau 4.3 pentru lucrările de întărire se achită operatorului de către utilizator conform graficului de eşalonare plăţi, care face parte integrantă din prezentul contract. 1), 6)

11.3. Costurile lucrărilor de deviere sau de îndeplinire a condiţiilor de coexistenţă, prevăzute la pct. 4.4, se achită operatorului de către utilizator în termen de .............. zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract. 2)

11.4. Utilizatorul face plăţile prevăzute la pct. 11.1, 11.2 şi 11.3 în baza facturilor emise de operator. Operatorul emite câte o factură pentru fiecare din tranşele de plată şi o transmite utilizatorului cu 15 zile lucrătoare înainte de termenul de plată corespunzător, prevăzut în contract.

11.5. Compensaţia bănească prevăzută la pct. 4.6 se achită de către utilizator anterior termenului pentru punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare. 10)

12. Modificarea valorii lucrărilor din contract

12.1. În cazul în care lucrările de racordare cuprind instalaţii electrice cu tensiunea de 110 kV sau mai mare, valoarea lucrărilor din contract se actualizează, dacă este cazul, după elaborarea documentaţiei tehnico-economice, cu respectarea prevederilor legale.

12.2. În situaţia în care tariful de racordare prevăzut la pct. 4.1 este stabilit total sau parţial pe bază de deviz, valoarea lucrărilor din contract se modifică, dacă este cazul, în funcţie de valoarea contractului de execuţie, cu respectarea prevederilor legale. Dacă tariful de racordare este stabilit parţial pe bază de deviz, modificarea se poate face numai pentru elementele stabilite pe bază de deviz.

12.3. În situaţiile prevăzute la pct. 12.1 şi 12.2, valoarea modificată a lucrărilor din contract se reglementează între părţi prin acte adiţionale, în care se stabilesc termenele şi modalităţile de piaţă a diferenţelor de către utilizator sau de restituire a acestora de către operator.

13. Începerea şi sistarea lucrărilor, derularea contractului, prelungirea duratei de execuţie, finalizarea contractului

13.1. Activităţile aferente lucrărilor de execuţie a instalaţiei de racordare încep numai după:

a) achitarea de către utilizator a tarifului de racordare integral/a primei rate, conform pct. 11.1 şi graficului de eşalonare la plată a ratelor, care face parte integrantă din contract;

b) obţinerea autorizaţiei de construire a obiectivului şi a instalaţiei de racordare;

c) constituirea, dacă este cazul, a garanţiei financiare în condiţiile prevăzute la pct. 10 lit. d);

d) încheierea cu deţinătorul dreptului de proprietate asupra terenurilor afectate de instalaţia de racordare de convenţii/contracte privind condiţiile de exercitare de către operator a drepturilor de uz şi de servitute 8);

e) încheierea cu deţinătorul dreptului de proprietate asupra terenurilor afectate de instalaţiile electrice deviate de convenţii/contracte privind condiţiile de exercitare de către operator a drepturilor de folosinţă şi/sau de uz şi de servitute 2);

f) obţinerea autorizaţiei de construire şi/sau de desfiinţare pentru lucrarea de deviere 2).

13.2. Dacă utilizatorul nu achită integral valoarea unei rate în conformitate cu valorile şi termenele prevăzute în graficul de eşalonare a ratelor, în condiţiile în care operatorul a emis factura conform dispoziţiilor de la pct. 11.4, operatorul este în drept să sisteze executarea lucrărilor. Dacă utilizatorul achită integral valoarea ratei în termen de maximum 3 luni de la data prevăzută în graficul de eşalonare a ratelor, operatorul reia executarea

lucrărilor în cel mai scurt timp posibil, durata de execuţie a lucrărilor de racordare convenită la pct. 9 lit. i) prelungindu-se corespunzător. În situaţia în care utilizatorul nu achită valoarea ratei în termen de 3 luni, se aplică prevederile pct. 16.1 referitoare la rezilierea contractului.

13.3. Părţile pot stabili de comun acord, prin acte adiţionale, prelungirea perioadei de realizare a lucrărilor de racordare sau a oricărei faze de realizare a acestora în cazul în care, din cauze ce nu pot fi imputate operatorului, se ajunge la întârzieri în executarea lucrărilor.

13.4. Prin actele adiţionale prevăzute la pct. 13.3 se modifică şi graficul de eşalonare a ratelor de plată, corelat cu noile termene de executare a lucrărilor. 20)

13.5. Contractul se consideră finalizat numai după semnarea de către comisia de recepţie a procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, prin care se confirmă că lucrările au fost executate conform proiectului şi contractului şi după ce a fost pusă sub tensiune ultima etapă a instalaţiei de utilizare, cu asigurarea în reţeaua electrică din amonte de punctul de racordare a tuturor condiţiilor tehnice necesare racordării, conform prevederilor Regulamentului.

13.6. Operatorul execută garanţia financiară constituită de utilizator în situaţiile în care utilizatorul nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile referitoare la: 17)

a) condiţiile şi termenele de achitare a tarifului de racordare, prevăzute la pct. 11.1;

b) realizarea instalaţiei de utilizare şi predarea la operator a dosarului instalaţiei de utilizare, conform prevederilor de la pct. 10 lit. e) şi k);

c) respectarea etapelor de dezvoltare a locului de consum şi/sau de producere, respectiv a evoluţiei în timp a puterii aprobate pentru consum şi/sau evacuare prevăzute la pct. 10 lit. e) şi, în cazul unui loc de producere/loc de consum şi de producere, depunerea documentelor prevăzute la pct. 10 lit. l).

13.7. Garanţia financiară constituită de utilizator încetează/se restituie utilizatorului: 17)

a) la emiterea certificatului de racordare pentru puterea finală aprobată prin avizul tehnic de racordare, cu excepţia situaţiei în care garanţia se execută conform prevederilor pct. 13.6;

b) la rezilierea contractului de racordare, cu excepţia rezilierii în situaţiile prevăzute la pct. 13.6;

c) la achitarea costurilor prevăzute la pct. 4.2 şi/sau 4.3, care revin operatorului pentru lucrările de întărire a reţelei electrice. 1), 6)

13.8. În cazul în care se constată întârzieri faţă de termenele de realizare a etapelor de dezvoltare prevăzute la pct. 10 lit. e), operatorul are dreptul să sisteze executarea lucrărilor până când utilizatorul finalizează etapele de dezvoltare a locului de consum şi/sau de producere întârziate, inclusiv instalaţia de utilizare aferentă.

13.9. În situaţia punerii sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru perioada de probe anterior realizării tuturor lucrărilor de întărire prevăzute în avizul tehnic de racordare, operatorul este îndreptăţit, până la realizarea lucrărilor de întărire, să opereze limitarea puterii evacuate la locui de producere/locul de consum şi de producere, dacă această măsură se impune în vederea asigurării siguranţei în funcţionare a sistemului electroenergetic naţional. În situaţia centralelor dispecerizabile, măsura este dispusă de operatorul de transport şi de sistem. 1), 13)

14. Dreptul de proprietate

Conform prevederilor legale în vigoare, instalaţia de racordare realizată conform pct. 9 lit. f), g), h) şi i) este proprietatea operatorului, iar instalaţia de utilizare realizată conform pct. 10 lit. e) este proprietatea utilizatorului.

Instalaţiile electrice rezultate ca urmare a realizării lucrărilor de întărire prevăzute la pct. 3.6 şi 3.7, precum şi a lucrărilor de modificare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă prevăzute de norme şi/sau a lucrărilor de deviere a instalaţiilor electrice existente ale operatorului prevăzute la pct. 3.8 sunt proprietatea operatorului.

15. Forţa majoră

15.1. În situaţii de forţă majoră conform art. 1.351 alin. (2) din Codul civil, părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract pe toată perioada în care aceasta acţionează.

15.2. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de...........luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

16. Rezilierea contractului

16.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul celeilalte părţi de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.

Partea prejudiciată va solicita rezilierea contractului în scris celeilalte părţi, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data solicitată pentru reziliere.

16.2. În cazul rezilierii contractului la cererea scrisă a utilizatorului, operatorul întocmeşte, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării, situaţia privind lucrările executate şi echipamentele/materialele deja aprovizionate, după care se stabilesc sumele ce trebuie reţinute din valoarea lucrărilor prevăzute la pct. 4 şi daunele.

16.3. Contravaloarea lucrărilor executate total sau parţial (proiectare, avize, acorduri, autorizaţii, asistenţă tehnică, consultanţă, elemente fizice etc.) până la momentul rezilierii contractului, precum şi a echipamentelor/materialelor deja aprovizionate nu se restituie utilizatorului; se returnează acestuia doar sumele rămase neutilizate.

17. Încetarea contractului

17.1. Contractul încetează de drept în următoarele condiţii:

a) la data finalizării contractului conform pct. 13.5;

b) la data împlinirii termenului maxim pentru care a fost încheiat;

c) în cazul în care autorizaţia de construire a obiectivului ce urmează a fi racordat la reţeaua electrică este anulată de către organele administraţiei publice locale sau de alte organe abilitate ale statului;

d) în conformitate cu prevederile pct. 15.3;

e) în situaţia în care utilizatorul nu face nicio plată în baza contractului în termen de 6 luni de la data semnării.

17.2. Părţile pot hotărî de comun acord încetarea contractului prin acordul lor scris.

17.3. Contractul poate fi reziliat în conformitate cu prevederile pct. 16.

18. Penalităţi

18.1. În cazul în care operatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract în condiţiile prevăzute la pct. 9, operatorul are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă echivalentă cu dobânda datorată pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, corespunzătoare sumei totale plătite de utilizator conform contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor aferente asumate. Penalităţile nu pot depăşi suma totală plătită de utilizator.

18.2. În cazul în care utilizatorul nu execută plăţile către operator în conformitate cu prevederile pct. 11 şi numai în condiţiile în care operatorul a executat sau a contractat serviciul de proiectare şi/sau execuţie a lucrărilor aferente plăţilor neefectuate de utilizator ori a achitat autorităţilor competente taxele legale pentru emiterea de avize, autorizaţii, utilizatorul are obligaţia de a plăti o dobândă penalizatoare aplicată sumei neachitate, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, până la data plăţii (exclusiv). Valoarea totală a dobânzilor penalizatoare nu poate depăşi valoarea sumei datorate.

19. Soluţionarea litigiilor

19.1. Părţile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

19.2. În cazul în care, după 15 zile de la apariţia unei divergenţe contractuale, părţile nu reuşesc să o rezolve în mod amiabil, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţa judecătorească competentă.

20. Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează contractul este limba română.

21. Comunicări

21.1. Orice comunicare/notificare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, se consideră valabil îndeplinită dacă se transmite celeilalte părţi în scris la adresa sau numerele de fax menţionate în prezentul contract, cu condiţia existenţei unei confirmări de primire.

21.2. În cazul în care comunicarea/notificarea se transmite prin fax, aceasta se consideră primită de destinatar în prima zi lucrătoare ulterioară celei în care a fost expediată.

21.3. Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de niciuna din părţi dacă nu sunt consemnate prin una dintre modalităţile prevăzute mai sus.

22. Legea aplicabilă contractului

Contractul va fi interpretat şi executat conform legilor din România

23. Alte clauze18)

24. Dispoziţii finale

24.1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau parţial, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile răspund conform prevederilor legale în vigoare.

24.2. Orice schimbare privind datele de identificare ale părţilor semnatare, menţionate la pct. 1, se va comunica în scris celeilalte părţi, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data survenirii modificării.

24.3. Toate modificările intervenite în contractul de racordare se vor face numai prin act adiţional, semnat de ambele părţi.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi................, în 2 (două) exemplare, deopotrivă originale, dintre care unul la utilizator şi unul la operator.

 

Reprezentantul legal al operatorului,

………………………………………………………………..

Reprezentantul legal al utilizatorului,

………………………………………………………………..

 

NOTE*

1) Se prevede numai dacă sunt necesare lucrări de întărire şi acestea sunt prevăzute în avizul tehnic de racordare.

2) Se prevede numai în cazul în care sunt necesare lucrări pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă şi/sau lucrări de deviere şi acestea sunt condiţionate sau sunt în legătură cu lucrările de realizare a instalaţiei de racordare.

3) Se prevede numai în situaţia unui loc de consum şi/sau de producere existent, dacă sunt necesare lucrări de modificare a instalaţiei de racordare.

4) Se prevede numai în situaţia racordării unui loc de consum, dacă lucrările de modificare ori de deviere a instalaţiilor electrice de distribuţie existente conduc la apariţia de capacităţi energetice noi.

5) Se prevede numai în cazul racordării unui loc de consum şi/sau de producere nou sau a aprobării unui spor de putere care conduce la o putere aprobată totală pentru consum sau pentru evacuare mai mare de 1 MW la locul de consum şi/sau de producere respectiv, dacă sunt necesare lucrări de întărire pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării şi cu condiţia ca obligaţia de constituire a garanţiei financiare să fie precizată în avizul tehnic de racordare.

Valoarea maximă a procentului aplicat tarifului de racordare pentru calculul garanţiei financiare, prevăzut la art. 69 din Regulament, este egală cu 20%.

6) Se prevede numai în situaţia în care operatorul nu are posibilitatea realizării lucrărilor de întărire până la data solicitată pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare şi utilizatorul optează pentru această variantă.

7) Se prevede numai în cazul în care utilizatorul îşi alege proiectantul/ constructorul.

8) Se prevede numai în situaţia în care terenul pe care urmează a fi amplasată instalaţia de racordare este proprietatea privată a unui terţ.

9) Se prevede numai în cazul în care soluţia de racordare este comună mai multor locuri de producere/consum.

10) Se prevede numai în situaţia în care locul de consum/locul de producere se racordează la instalaţia realizată pentru un prim utilizator care are dreptul la primirea unei compensaţii băneşti, conform reglementărilor.

11) Se prevede numai dacă operatorul nu are posibilitatea finanţării lucrărilor de întărire specifice prevăzute la pct. 3.6, astfel încât lucrările să fie realizate până la data solicitată pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare şi utilizatorul şi-a dat acordul pentru achitarea către operator a costurilor care revin acestuia din urmă pentru respectivele lucrări, cu condiţia recuperării cheltuielilor de la operator.

12) Se prevede numai dacă operatorul nu are posibilitatea finanţării lucrărilor de întărire generale prevăzute la pct. 3.7: astfel încât lucrările să fie realizate până la data solicitată pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare şi utilizatorul şi-a dat acordul pentru achitarea către operator a costurilor care revin acestuia din urmă pentru respectivele lucrări, cu condiţia recuperării cheltuielilor de la operator.

13) Se prevede numai dacă, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, sunt necesare probe la locul de consum şi/sau de producere.

14) Se prevede numai pentru centralele care. conform reglementărilor în vigoare, necesită certificarea conformităţii tehnice cu cerinţele normelor tehnice.

15) Se prevede numai în cazul în care operatorul nu are posibilitatea realizării lucrărilor de întărire prevăzute la pct. 3.6 şi 3.7 până la data solicitata pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare şi utilizatorul achită operatorului costurile care revin acestuia din urmă pentru respectivele lucrări, cu condiţia recuperării cheltuielilor de la operator.

16) Se prevede numai în situaţia racordării unui loc de consum/loc de consum şi de producere nou sau a aprobării unui spor de putere care conduce la o putere aprobată totală pentru consum mai mare da 1 MW la locul de consum/locul de consum şi de producere respectiv, dacă sunt necesare lucrări de întărire pentru consumul puterii aprobate şi cu condiţia ca obligaţia de constituire a garanţiei financiare să fie precizată în avizul tehnic de racordare.

17) Se prevede numai dacă a fost constituită de utilizator o garanţie financiară, ca o condiţie prevăzută în avizul tehnic de racordare.

18) Contractul încheiat de părţi se poate completa cu clauze specifice fie impuse prin actele normative în vigoare, fie conforme înţelegerii părţilor, cu condiţia ca acestea să nu fie contrare prevederilor din contractul-cadru şi reglementărilor legale, şi nici să nu aibă caracter rezolutoriu.

19) Punctul respectiv se prevede numai dacă lucrările au rezultat ca fiind necesare în urma recalculării regimurilor de funcţionare în condiţiile prevăzute de Regulament, ca urmare a solicitărilor de punere sub tensiune a locurilor de consum şi/sau de producere care au fost luate în considerare în calculele iniţiale ce au determinai lucrările de întărire respective.

20) Se prevede în contractul de racordare încheiat între operatorul de reţea şi utilizator numai în cazul în care părţile convin ca utilizatorul să plătească tariful de racordare către operator În mai multe rate.

21) Se prevede numai în situaţia în care punctul de delimitare se stabileşte pe proprietatea utilizatorului.


*) Notele oferă indicaţii referitoare la aplicarea unor clauze din contract, în scopul includerii în contractul de racordare încheiat între operatorul de reţea şi utilizator numai a clauzelor aplicabile, care se circumscriu speţei în cauză.

Conţinutul notelor nu apare în contractul de racordare încheiat între operatorul de reţea şi utilizator.

 

ANEXĂ

la contract

 

DEFINIŢII

 

Compensaţie (bănească)

Suma de bani pe care utilizatorul o plăteşte primului utilizator, în cazul în care urmează să beneficieze de instalaţia de racordare realizată pentru acesta din urmă

Data semnării

Data depunerii la operatorul de reţea a contractului semnat de ambele părţi

Daune

Prejudicii suferite de una sau de ambele părţi semnatare ale contractului

Daune-interese

Compensări sau despăgubiri băneşti acordate pentru acoperirea prejudiciului cauzat fie prin neexecutarea totală sau parţială ori executarea necorespunzătoare a obligaţiei contractuale a debitorului, fie prin simpla întârziere în executarea unei obligaţii contractuale

Încredinţare directă

Procedeul prin care realizarea instalaţiei de racordare este contractată de operatorul de reţea direct cu un proiectant/executant atestat, ales de către utilizator, care cere în scris, în mod expres, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare

Lucrări de întărire generale

Lucrările de întărire pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de consum şi/sau de producere

Lucrări de întărire specifice

Lucrările de întărire determinate de necesitatea asigurării condiţiilor tehnice în vederea evacuării/consumului puterii aprobate exclusiv pentru locul de consum şi/sau de producere în cauză

Prim utilizator

Un utilizator pentru care, în baza tarifului de racordare achitat, se realizează o instalaţie de racordare folosită ulterior şi pentru racordarea altor utilizatori

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.