MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 156/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 156         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 5 martie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

12. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

13. - Hotărâre privind validarea alegerii preşedintelui şi vicepreşedintelui Institutului de Drept Public şi ştiinţe Administrative al României, precum şi a membrilor consiliului ştiinţific al acestuia

 

DECRETE

 

297. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 

298. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer

 

299. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

85. - Decizie privind revocarea, la cerere, a domnului Claudiu Tudorel Preoteasa din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 

86. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Eduard-Călin Dumitraşcu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

 

87. - Decizie privind eliberarea doamnei Alina Cazanacli din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

 

88. - Decizie privind numirea doamnei Alina Cazanacli în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

209. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.546/2011 privind aprobarea formularului-model pentru procesul-verbal de constatare a contravenţiilor utilizat în activitatea de control din domeniul sănătăţii publice

 

2.094. - Ordin al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului Naţional Cotroceni din Bucureşti

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

            10. - Ordin pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare şi raportare privind schema de sprijin pentru promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

            3. - Regulament pentru completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

244. - Decizie privind sancţionarea Societăţii GEMARAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 

272. - Decizie privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ASIPLUS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L.

 

273. - Decizie privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii AL BROKER INVEST - Broker de Asigurare - S.A. din Registrul brokerilor de asigurare

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La anexa nr. II “Componenţa Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital”, domnul senator Niţu Remus-Daniel - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Ehegartner Petru - Grupul parlamentar Liberal Conservator.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 martie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 3 martie 2015.

Nr. 12.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind validarea alegerii preşedintelui şi vicepreşedintelui Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României, precum şi a membrilor consiliului ştiinţific al acestuia

În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 8 alin. (2) din Legea nr. 246/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României, cu modificările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează alegerea preşedintelui şi vicepreşedintelui Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României, precum şi a membrilor consiliului ştiinţific al acestuia, aleşi de adunarea generală, în componenţa prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 martie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 3 martie 2015.

Nr. 13.

 

ANEXĂ

 

Preşedintele şi vicepreşedintele Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României, precum şi membrii consiliului ştiinţific al acestuia

 

1. Marius-Ioan Mazilu - preşedinte

2. Ion Dragoman - vicepreşedinte

3. Marius Văcărelu - director al Departamentului de armonizare a dreptului intern cu dreptul comunitar

4. Valentin-Stelian Bădescu - director al Departamentului administraţiei publice centrale

5. Daiana Maura Vesmaş - director al Departamentului de administraţie publică locală şi organizarea administrativă a teritoriului

6. Corina Petică-Roman - director al Departamentului pentru studierea organizării şi funcţionării sistemului judiciar

7. Cristina Oneţ - director al Departamentului pentru formare şi perfecţionare continuă

8. Cristinel Iftene - director al Departamentului strategii şi programe

9. Emil Bălan - membru activ al Institutului în consiliul ştiinţific

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. Aşi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale, în semn de apreciere pentru înaltul profesionalism demonstrat în îndeplinirea cu succes a misiunilor încredinţate, pentru devotamentul şi curajul dovedite de militari pe timpul executării misiunilor în teatrele de operaţii,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, Drapelului de Luptă al Statului Major al Forţelor Terestre.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 4 martie 2015.

Nr. 297.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Aşi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de înaltă apreciere pentru umanismul şi dăruirea de care a dat dovadă în procesul de asistenţă a unor cetăţeni români, aflaţi în situaţii deosebite, pentru contribuţia personală pusă în slujba dezvoltării şi consolidării relaţiilor dintre România şi Republica Libaneză,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer domnului Jean E. Abou Rached, consul onorific al României în Republica Libaneză.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 4 martie 2015.

Nr. 298.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Aşi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de înaltă apreciere pentru contribuţia avută la promovarea literaturii române în lume, precum şi pentru consolidarea relaţiilor culturale dintre România şi Republica Chile,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer domnului Omar Lara, poet, traducător.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 4 martie 2015.

Nr. 299.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind revocarea, la cerere, a domnului Claudiu Tudorel Preoteasa din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 

Având în vedere demisia domnului Claudiu Tudorel Preoteasa, înregistrată la Cabinetul Primului-Ministru sub nr. 5/1.205 din 3 martie 2015,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie,

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Claudiu Tudorel Preoteasa se revocă, la cerere, din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 4 martie 2015.

Nr. 85.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a domnului Eduard-Călin Dumitraşcu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

 

Având în vedere demisia domnului Eduard-Călin Dumitraşcu, înregistrată la Cabinetul Primului-Ministru sub nr. 5/1.177 din 2 martie 2015,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Eduard-Călin Dumitraşcu se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 4 martie 2015.

Nr. 86.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Alina Cazanacli din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Alina Cazanacli se eliberează din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 5 martie 2015.

Nr. 87.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Alina Cazanacli în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Alina Cazanacli se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 5 martie 2015.

Nr. 88.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.546/2011 privind aprobarea formularului-model pentru procesul-verbal de constatare a contravenţiilor utilizat în activitatea de control din domeniul sănătăţii publice

 

Văzând Referatul de aprobare nr. NB. 1.726 din 2015 al Inspecţiei Sanitare de Stat,

având în vedere prevederile titlului I din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.546/2011 privind aprobarea formularului-model pentru procesul-verbal de constatare a contravenţiilor utilizat în activitatea de control din domeniul sănătăţii publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 811 din 16 noiembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează;

1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Contravenţiile se constată şi sancţiunile contravenţionale se aplică de către personalul împuternicit al Ministerului Sănătăţii prevăzut în legislaţia în vigoare.”

2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte Integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 februarie 2015.

Nr. 209.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 1.546/2011)

 

FORMULAR-MODEL

pentru procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

 

1. Este documentul prin care echipa de control aplică sancţiunile contravenţionale în conformitate cu competenţele ce îi revin potrivit prevederilor legale în vigoare.

2. Se întocmeşte în 3 exemplare, dintre care unul se reţine de agentul constatator, unul se înmânează personal/se comunică prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului/se transmite prin poştă cu confirmare de primire şi unul se transmite organelor fiscale din unitatea administrativ-teritorială în a cărei rază teritorială domiciliază contravenientul, după caz.

            MINISTERUL SĂNĂTĂŢII*)

Instituţia ............................


*) Denumirea se modifică în funcţie de ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie care utilizează formularul.

 

PROCES-VERBAL

de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

 

Seria .......... nr. ..........

Încheiat astăzi................................, la .......

(ziua, luna, anul)

 

Subsemnatul(a), ........................................., în calitate de ..........................................., din cadrul .....................................,

Subsemnatul(a) .........................................., în calitate de ..........................................., din cadrul .....................................,

am constatat că:

1. Persoana juridică................................... (denumirea), cu sediul social în ..........................., str. ........................ nr. ....., bl. ....., sc. ......, ap. ....., Judeţul (sectorul) ................., cod unic de înregistrare/cod de înregistrare fiscală ..........................., număr de înmatriculare la registrul comerţului ........................., reprezentat prin domnul/doamna  ..................................., în calitate de ............................... domiciliat(ă) în ................................ str. ......................... nr. ......bl. ......sc. ........, ap. ........., judeţul (sectorul) ................. legitimat(ă) cu BI/CI seria ..................... nr. .................., eliberat(ă) la data de ................................., CNP ..............................., la unitatea/punctul de lucru al societăţii sus-menţionate din localitatea ..........................., str. .......................... nr. ............, bl. ............., sc. .............., ap. ..................... Judeţul (sectorul) .................................................

2. Persoană fizică - domnul/doamna  ......................................., născut(ă) la data de ........................ în ........................ Judeţul .............................., domiciliat(ă) în ....................................., str. .................................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......, judeţul (sectorul) ........................., legitimat(ă) cu BI/CI seria ....... nr. .................., eliberat(ă) de ...................... la data de ................., CNP............................., în calitate de ............................. la punctul de lucru .............................., str. .................................. nr. ....., bl. ......., sc. ......, ap. ......., judeţul (sectorul), pendinte de operatorul economic (persoană juridică, persoană fizică autorizată sau asociaţie familială) ................................ cu sediul social în .......................... str. ............................ nr. ......, bl. ......., sc. ......, ap. .......,  judeţul (sectorul) ............................

Pentru contravenient cetăţean străin sau cetăţean român cu domiciliul în străinătate se completează: paşaport seria ......... nr. ..................... statul emitent ......................... data eliberării .................................................

Se face vinovat/vinovată de următoarea/următoarele faptă/fapte:

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

consemnată/consemnate în procesul-verbal de constatare a condiţiilor igienico-sanitare nr. ................... din data  ................ săvârşită/săvârşite la data de ................ ora  ........., în următoarele împrejurări: ................... contravenind prin aceasta dispoziţiilor

........................................................................................................................................................................................,

(Se vor nota de către agenţii constatatori tipul actului şi numărul/data emiterii.)

care atrag:

 sancţionarea cu avertisment, conform dispoziţiilor.............................................................................................................

(Se menţionează tipul actului, numărul şi data emiterii.) art. ...... lit. .....punctul.......

 sancţionarea cu.............:

 

conform dispoziţiilor .............................................................................. art. ...... lit. ... punctul....., de la .......... la ........... lei,

(Se menţionează tipul actului, numărul şi data emiterii.)

conform dispoziţiilor .............................................................................. art. ...... lit. ... punctul....., de la .......... la ........... lei,

(Se menţionează tipul actului, numărul şi data emiterii.)

conform dispoziţiilor .............................................................................. art. ...... lit. ... punctul....., de la .......... la ........... lei,

(Se menţionează tipul actului, numărul şi data emiterii.)

 

 sancţiunea complementară ..................... conform dispoziţiilor ........................................................................... art. ..... lit. .... punctul .....

(Se menţionează tipul actului, numărul şi data emiterii.)

Dovada faptelor se poate face prin orice mijloace de probă admise de lege.

 

Agent constatator,

.................................................

.................................................

(semnătura şi ştampila)

Am primit copia procesului-verbal.

Contravenient/Reprezentant legal,

.................................................

(semnătura şi ştampila, după caz)

 

Obiecţiile contravenientului şi mijloacele de probă de care se va servi în cauză:

.........................................................................................................................................................................................

Observaţiile agenţilor constatatori:..........................................................................................................................................

Contravenientul nu este de faţă, refuză sau nu poate semna.

Martor: Numele ..............................., prenumele .........................., domiciliat/domiciliată în ....................., str. ..................... nr. ..., bl. .... sc. ..., ap. .... CNP..................., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria ........ nr. ..................... emis/emisă de.............................. la data de ...............................

 

.................................................

(semnătura)

 

Rezoluţia de aplicare a sancţiunii şi înştiinţarea de plată

Subsemnatul/Subsemnata, ..................................................... în calitate de ............................................. şi subsemnatul/subsemnata, ........................, în calitate de ..........................., aplic contravenientului/contravenientei ................................... sus-numit/sus-numite o amendă de ............................. lei, conform prezentului proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. ..................., pe care o va achita la .........................

 în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal;

sau

 în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute.

(Se va bifa de către agenţii constatatori termenul de achitare a sancţiunii, în funcţie de prevederea legală aplicabila.)

În termen de 15 zile de la achitarea amenzii, contravenientul/contravenienta va preda sau va trimite recomandat prin poştă chitanţa de plată în copie la ......................................

În caz de neachitare a amenzii la termenul fixat, se va proceda la executarea silită, conform Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi a rezoluţiei de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acestora, care va fi depusă împreună cu copia de pe procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la judecătoria în circumscripţia căreia s-a săvârşit fapta.

Prezentul proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor conţine 3 pagini şi a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul se lasă în primire la

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

 

Agent constatator,

.................................................

 (semnătura şi ştampila)

Am luat cunoştinţă.

Contravenient/Reprezentant legal,

.................................................

 (semnătura şi ştampila, după caz)

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

pentru acreditarea Muzeului Naţional Cotroceni din Bucureşti

În temeiul dispoziţiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată,

în conformitate cu prevederile art. 12 din Criteriile şi normele de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.057/2007,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor nr. 4.093 din 27 ianuarie 2015

ministrul culturii emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează Muzeul Naţional Cotroceni din Bucureşti.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Ioan Vulpescu

 

Bucureşti, 10 februarie 2015.

Nr. 2.094.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare şi raportare privind schema de sprijin pentru promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. f) şi alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, ale art. 72 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de monitorizare şi raportare privind schema de sprijin pentru promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2011 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare şi raportare privind schema de sprijin pentru promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 2 august 2011.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 25 februarie 2015.

Nr. 10.

 

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de monitorizare şi raportare privind schema de sprijin pentru promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă

 

CAPITOLUL I

Scop

 

Art. 1. - Prezenta metodologie are ca scop stabilirea metodelor utilizate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) în vederea monitorizării sistemului de promovare pentru cogenerarea de înaltă eficienţă bazată pe cererea de energie termică utilă, şi anume:

a) determinarea indicatorilor care să permită evaluarea eficienţei şi modului de funcţionare a schemei de sprijin şi a impactului său asupra preţului la consumatorii finali;

b) stabilirea informaţiilor necesare, a furnizorilor acestora, a frecvenţei şi formatului de raportare a acestora;

c) stabilirea tipului de analize efectuate şi a frecvenţei rapoartelor realizate în urma monitorizării;

d) stabilirea conţinutului raportului public şi a frecvenţei de publicare a acestuia.

Art. 2. - Rezultatele monitorizării sistemului de promovare pentru cogenerarea de înaltă eficienţă sunt utilizate în vederea elaborării rapoartelor obligatorii către autorităţi publice naţionale şi europene, elaborării de propuneri pentru îmbunătăţirea schemei de sprijin sau a reglementărilor secundare aferente.

 

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

 

Art. 3. - Metodologia se aplică în activitatea de monitorizare a sistemului de promovare a cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, respectiv a schemei de sprijin pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările ulterioare.

Art. 4, - Producătorii care accesează schema pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, furnizorii consumatorilor finali de energie electrică, operatorul de transport şi sistem Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. Bucureşti, denumită în continuare CN Transelectrica - S.A* în calitate de administrator al schemei de sprijin, aplică prevederile prezentei metodologii.

 

CAPITOLUL III

Definiţii şi abrevieri

 

Art. 5. - Termenii folosiţi în prezenta metodologie au semnificaţiile prevăzute în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, în Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările ulterioare, în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2010 privind aprobarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centralele de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, cu modificările şi completările ulterioare, în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013 privind aprobarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, cu completările ulterioare, şi în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013 privind aprobarea Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficienţă, denumit în continuare Regulament de calificare.

Art. 6. - Abrevierile CEEC, CEIC, EEEC, EETC, ETC şi EEP au semnificaţiile şi sunt determinate în conformitate cu Regulamentul de calificare.

 

CAPITOLUL IV

Obiectivele monitorizării schemei de sprijin, indicatori de evaluare a eficienţei şi a funcţionării schemei de sprijin

 

Art. 7. - Prin desfăşurarea activităţii de monitorizare a schemei de sprijin se urmăreşte realizarea următoarelor obiective:

a) evaluarea eficienţei schemei de sprijin în a realiza economii de combustibil faţă de producerea separată a energiei electrice şi termice raportat la efortul financiar necesar, evaluarea progreselor înregistrate în privinţa creşterii cotei cogenerării de înaltă eficienţă, a păstrării viabilităţii economice a unităţilor de cogenerare de înaltă eficienţă existente şi a apariţiei unora noi, precum şi evaluarea încadrării în bugetul schemei avut în vedere la autorizarea acesteia de către Comisia Europeană;

b) determinarea eventualelor deficienţe ale sistemului de promovare sau ale modului de aplicare a acestuia;

c) realizarea rapoartelor către autorităţi naţionale şi publicarea pe site-ul ANRE a informaţiilor relevante cu privire la rezultatele implementării sistemului de promovare a energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus şi la dezvoltarea în România a cogenerării pe baza energiei termice utile.

Art. 8. - În scopul aprecierii eficienţei schemei de sprijin implementate pentru promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă se urmăreşte evoluţia următorilor indicatori şi corelarea dintre aceştia:

a) N1: Numărul de configuraţii de cogenerare care accesează schema de sprijin;

b) R1: Raportul dintre capacitatea electrică de înaltă eficienţă a configuraţiilor de producţie în cogenerare (ΣCEEC) şi capacitatea electrică instalată a configuraţiilor care accesează schema de sprijin (ΣCEIC);

c) R2: Raportul dintre energia electrică de înaltă eficienţă a configuraţiilor (ΣEEEC) şi energia electrică totală a configuraţiilor de cogenerare (ΣEETC);

d) R3: Raportul dintre energia electrică de înaltă eficienţă a configuraţiilor (ΣEEEC) şi energia termică a configuraţiilor de cogenerare (ΣETC);

e) E1: Eficienţa globală pe total configuraţii, comparativ cu valoarea din anul anterior;

f) E2: Economia de energie primară (ΣEEP) calculată conform prevederilor Regulamentului de calificare faţă de producerea separată cu tehnologii alternative, a căror eficienţă are valorile de referinţă armonizate stabilite prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2012 pentru aprobarea valorilor de referinţă armonizate ale eficienţei pentru producerea separată de energie electrică, respectiv energie termică şi a factorilor de corecţie aplicabili la nivel naţional;

g) B1: Bugetul anual al schemei de sprijin corespunzător bonusurilor datorate producătorilor pentru energia produsă în cogenerare de înaltă eficienţă;

h) B2: Bugetul anual al schemei (efortul financiar) raportat la economia de energie primară.

Art. 9. - În scopul aprecierii modului de aplicare şi funcţionare a schemei de sprijin implementate pentru promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă, se urmăreşte evoluţia următorilor indicatori:

a) R4: Raportul dintre energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă (calificată final pentru anul t) şi energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă estimată la stabilirea contribuţiei pentru anul t;

b) E3: Energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă calificată estimativ lunar;

c) R5: Raportul dintre energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă calificată final pentru anul t şi energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă în anul t conform calificării estimative lunare;

d) CI: Costurile financiare (dobânzi) şi excepţionale (penalităţi de întârziere) nete (costuri minus venituri) implicate de administrarea schemei de sprijin;

e) E4: Energia electrică de import cu garanţii de origine pentru cogenerare de înaltă eficienţă pentru care s-a returnat contravaloarea contribuţiei de cogenerare;

f) D1: Diferenţa dintre sumele datorate ca bonus pentru cogenerare în anul t (inclusiv bonusuri neacordate minus bonusuri necuvenite) şi sumele rezultate din contribuţiile pentru cogenerare aferente anului t;

g) N2: numărul producătorilor pentru care este estimată înregistrarea unei supracompensări a activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, pentru anul următor celui în care se realizează analiza de ante-supracompensare;

h) D2: diminuarea valorii bonusului în cazul producătorilor de la lit. g);

i) N3: numărul producătorilor pentru care se înregistrează supracompensarea activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, pentru perioada de evaluare a supracompensării;

j) S1: cuantumul supracompensării în cazul producătorilor de la lit. i);

k) S2: cuantumul regularizării aferente ante-supracompensării.

 

CAPITOLUL V

Informaţii necesare

 

Art. 10. - Informaţiile necesare monitorizării schemei de sprijin pentru cogenerare sunt asigurate de către operatorii implicaţi, după cum urmează:

1. Informaţii transmise de către administratorul schemei de sprijin, CN Transelectrica - S.A., cu privire la:

a) energia electrică şi drepturile de încasare a contribuţiei pentru cogenerare de la furnizorii consumatorilor finali/cei care efectuează autofurnizare şi de la producătorii cu drept de fumizare/autofurnizare şi obligaţiile de returnare a contribuţiei către furnizorii importatori, pentru energia electrică importată pentru care există garanţii de origine pentru cogenerare de înaltă eficienţă, respectiv energia electrică şi obligaţiile de plată a bonusului către producătorii de energie electrică pentru energia electrică de înaltă eficienţă livrată în reţele - lunar;

b) cantităţile şi contravaloarea bonusului necuvenit şi ale celui neacordat, precum şi contravaloarea supracompensării şi a regularizării ante-supracompensării stabilite de ANRE şi facturate, pentru fiecare producător - anual;

c) costurile şi veniturile financiare şi excepţionale implicate de administrarea schemei de sprijin - lunar.

2. Informaţii transmise semestrial de către producătorii deţinători de unităţi de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin cu privire la:

a) date aferente producţiilor şi livrărilor de energie electrică şi termică şi consumurilor de combustibil;

b) cantităţile vândute şi veniturile realizate din vânzarea energiei electrice, pe contracte pe piaţa reglementată, vânzarea la consumatori racordaţi direct (cu şi fără plata tarifelor de transport şi/sau distribuţie), decontarea internă pentru livrarea la locul de producere/alte locuri de consum, bonus, precum şi venituri pe celelalte segmente ale pieţei de energie electrică (contracte bilaterale, PZU, piaţa de echilibrare etc.), la nivel de centrală;

c) veniturile realizate de producătorii cu unităţi de cogenerare, altele decât cele din vânzarea energiei electrice/termice (de exemplu: furnizare servicii tehnologice de sistem, vânzare drepturi emisii CO2 etc.);

d) veniturile realizate din vânzarea energiei termice la nivel de centrală, pe piaţa reglementată şi pe cea concurenţială;

e) venituri rezultate din aplicarea altor sisteme de promovare adoptate la nivel naţional sau local;

f) costurile de producere a energiei electrice şi termice la nivel de centrală, pe categorii, precum şi cele aferente participării la piaţa de energie electrică;

g) preţul mediu al fiecărui tip de combustibil utilizat, pe centrală;

h) ajutoare de investiţii primite;

i) valoarea neamortizată a mijloacelor fixe;

j) valoarea activelor imobilizate.

3. Informaţii transmise de către furnizorii consumatorilor finali, inclusiv producătorii cu licenţă sau drept de furnizare, cu privire la cantităţile de energie electrică şi obligaţiile de plată/drepturi de încasare a contribuţiei pentru cogenerare de înaltă eficienţă, aferente energiei electrice furnizate consumatorilor - trimestrial.

4. Alte informaţii utilizate:

a) lista producătorilor de energie electrică şi termică înregistraţi la ANRE conform Regulamentului de calificare (din care, a celor acreditaţi conform procedurii de avizare) - semestrial;

b) lista producătorilor de energie electrică şi termică beneficiari ai schemei de sprijin - anual;

c) capacitatea electrică de înaltă eficienţă a configuraţiilor de cogenerare - anual;

d) capacitatea electrică instalată a unităţilor de cogenerare supuse calificării - anual;

e) energia electrică de înaltă eficienţă a fiecărei configuraţii de cogenerare, calificată anual, respectiv estimată lunar, conform Regulamentului de calificare (EEEC);

f) energia electrică ce beneficiază de schema de sprijin (energie electrică livrată), determinată conform Regulamentului de calificare (Ess) - lunar şi anual;

g) nivelul bonusului aprobat prin decizie a preşedintelui ANRE, pentru fiecare producător/centrală de cogenerare - anual;

h) preţurile de referinţă şi reglementate zi/noapte pentru energia electrică şi preţurile de referinţă şi reglementate pentru energia termică aprobate prin decizie a preşedintelui ANRE - anual;

i) energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficia de garanţii de origine - anual;

j) energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă estimată la stabilirea contribuţiei pentru perioada viitoare - semestrial;

k) valoarea tarifului de administrare a schemei, parte componentă a contribuţiei - semestrial.

Art. 11. - Machetele de raportare sunt postate pe pagina web a ANRE şi cuprind:

a) pentru producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare care accesează schema de sprijin pentru promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă:

- tranzacţii aferente schemei de sprijin pentru cogenerarea de înaltă eficienţă - semestrial;

- venituri, costuri, producţii şi consumuri - semestrial;

b) pentru CN Transelectrica - S.A.:

- drepturi de încasare/obligaţii de plată a contribuţiei pentru cogenerare - lunar;

- obligaţii de plată a bonusului pentru cogenerare - lunar;

- Obligaţii de plată/drepturi de încasare a bonusului neacordat/ necuvenit - anual;

- cheltuieli/venituri cu dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente administrării schemei de sprijin pentru cogenerare - lunar;

- drepturi de încasare a sumelor considerate supracompensare - anual;

- obligaţii de plată a regularizării aferente ante-supracompensării - anual;

c) pentru furnizori:

- cantităţile de energie electrică şi obligaţiile de plată/drepturi de încasare a contribuţiei pentru cogenerare de înaltă eficienţă, aferente energiei furnizate consumatorilor - trimestrial.

 

CAPITOLUL VI

Rezultatele monitorizării schemei de sprijin. Rapoarte

 

Art. 12. - Rezultatele activităţii de monitorizare a sistemului de promovare a cogenerării pe baza energiei termice utile fac obiectul unui raport intern anual, care include evaluări cu privire la efectele aplicării schemei de sprijin asupra producţiei de energie electrică şi termică în cogenerare şi asupra producătorilor beneficiari, efectele asupra consumatorilor de energie electrică şi/sau termică, precum şi aprecieri privind îndeplinirea obiectivului principal al introducerii schemei de sprijin, şi anume economia de combustibil faţă de producerea separată, conducând la efecte benefice asupra mediului.

Art. 13. - Evaluările cuprinse în raportul intern de monitorizare a schemei de sprijin pentru cogenerare se vor referi, după caz, la următoarele aspecte:

a) respectarea condiţiilor de acordare a sprijinului prevăzute în decizia Comisiei Europene de autorizare a schemei;

b) capacitatea schemei de sprijin de a determina creşterea capacităţii instalate şi a producţiei de energie (electrică şi termică) în procese de cogenerare de înaltă eficienţă;

c) gradul de extindere a utilizării tehnologiilor alternative de cogenerare faţă de cea predominantă în România, cu TA;

d) măsura în care schema de sprijin încurajează redimensionarea echipamentelor în concordanţă cu caracteristicile sarcinii termice, respectiv retehnologizarea/ menţinerea echipamentelor la parametrii de eficienţă necesari accesului la schema de sprijin;

e) capacitatea schemei de a determina utilizarea în centrale a regimurilor de funcţionare optime în relaţie cu cerinţele de încadrare în piaţa de energie electrică şi cu obiectivele avute în vedere la proiectarea centralelor de cogenerare din România;

f) măsura în care schema de sprijin asigură echilibrul între costurile şi veniturile producătorilor de energie electrică în cogenerare, la nivel agregat şi pe categorii în funcţie de combustibilul majoritar utilizat;

g) economia de combustibil realizată, calculată conform legislaţiei europene/naţionale şi Regulamentului de calificare;

h) măsura în care evaluările iniţiale privind producţiile şi bugetul schemei corespund valorilor realizate, evidenţierea factorilor ce contribuie la modificări;

i) propuneri referitoare la îmbunătăţirea cadrului de reglementare secundar sau a legislaţiei primare, rezultate din analizele efectuate.

Art. 14. - ANRE publică rapoarte trimestriale pe site-ul ANRE, cuprinzând sinteze cu privire la rezultatele monitorizării schemei de sprijin pentru cogenerare, incluzând în principal următoarele date:

a) valoarea totală a contribuţiei facturată;

b) cantitatea de energie electrică la care s-a aplicat contribuţia;

c) cantitatea de energie electrică de înaltă eficienţă care a beneficiat de schemă de sprijin, estimată lunar şi final anual, precum şi sumele corespunzătoare ale contravalorii bonusului;

d) cantitatea de energie electrică importată cu garanţii de origine pentru producţia de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă, pentru care s-a solicitat returnarea contribuţiei;

e) economia de combustibil realizată în procesele de cogenerare de înaltă eficienţă, estimată/calculată în conformitate cu prevederile Regulamentului de calificare.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

pentru completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare

 

Având în vedere prevederile ari 101 alin. (1) şi ale ari 150 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 25 alin. (2) lit. a) şi al art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi al art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

Articol unic. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La articolul 6, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

“(8) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor de la alin. (7) operaţiunile realizate exclusiv în conformitate cu actele normative care prevăd acordarea de către stat a unor facilităţi fiscale sau a altor avantaje debitorilor, persoane fizice.”

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 27 februarie 2015.

Nr. 3.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii GEMARAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130/3004.2013, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) coroborate cu ale art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în şedinţa din data de 26 ianuarie 2015, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat Referatul de constatare întocmit de Direcţia reglementare-autorizare cu nr. SA-DRA 54 din 7 ianuarie 2015, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea GEMARAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, sectorul 6, Str. Drumul Taberei nr. 38, bl. OD4, sc. 2, et. 6, ap. 64, cam. 1, înmatriculată în registrul comerţului cu numărul J40/38/05.01.2011, cod unic de înregistrare 27871537/05.01.2011 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-514/09.06.2011,

şi a constatat următoarele:

Societatea GEMARAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu a depus în termenul legal documentaţia completă pentru aprobarea conducătorului executiv. Prin Adresa nr. SA-DAI 5824 din 18 decembrie 2014 societatea a fost notificată cu privire la încălcarea dispoziţiilor legale.

Prin nedepunerea documentaţiei complete în termenul legal pentru aprobarea conducătorului executiv, societatea a încălcat prevederile art. 5 lit. b) şi art. 33 alin. (10) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 13 alin. (1) şi (4) şi art. 14 alin. (2) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de aceste motive, pentru fapta nelegală reţinută în sarcina Societăţii GEMARAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. prin Referatul de constatare nr. SA-DRA54 din 7 ianuarie 2015, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România, în şedinţa din data de 26 ianuarie 2015,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi k), precum şi ale art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea GEMARAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L, cu sediul social în Bucureşti, sectorul 6, Str. Drumul Taberei nr. 38, bl. OD4, sc. 2, et. 6, ap. 64, cam. 1, înmatriculată în registrul comerţului cu numărul J40/38/05.01.2011, cod unic de înregistrare 27871537/05.01.2011 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-514/09.06.2011, cu interzicerea temporară a exercitării activităţii până la aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a conducătorului executiv care să îndeplinească condiţiile prevăzute în Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activităţii de intermediere, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Brokerul de asigurare are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi interzicerea temporară a exercitării activităţii de intermediere în asigurări, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. - Reluarea activităţii Societăţii GEMARAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. se dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Art. 4. - (1) Potrivit prevederilor art. 213 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta decizie se contestă conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă pe timpul soluţionării acesteia măsura dispusă de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Art. 5. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 17 februarie 2015.

Nr. 244.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ASIPLUS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin, (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 14 ianuarie 2015 în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea ASIPLUS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Satu Mare, str. Petofi Sándor nr. 34, spaţiul C, parter, judeţul Satu Mare, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J30/164/06.02.2008, cod unic de înregistrare 23198170/06.02.2008, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-496/23.07.2008,

a constatat următoarele:

a) Prin Hotărârea asociaţilor Societăţii ASIPLUS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. nr. 5 din 11 iulie 2014 s-a hotărât: “Încetarea activităţii Societăţii ASIPLUS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. (...) începând cu data de 01.08.2014”.

b) Societatea a solicitat tuturor societăţilor de asigurare cu care a colaborat rezilierea contractelor de intermediere.

c) Societatea a notificat asiguraţii cu privire la faptul că activitatea va înceta şi la faptul că toate primele de asigurare scadente aferente poliţelor în derulare să fie achitate direct în conturile societăţilor de asigurare care au emis respectivele poliţe.

d) Societatea nu a avut şi nu are litigii cu asigurători, intermediari în asigurări, angajaţi/foşti angajaţi, clienţi/foşti clienţi sau orice alţi terţi, în legătură cu activitatea de brokeraj în asigurări, şi nu a înregistrat plângeri sau reclamaţii în legătură cu activitatea desfăşurată.

e) Societatea nu înregistrează debite faţă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în contul taxei de funcţionare. Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. g) şi art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, retragerea autorizaţiei Societăţii ASIPLUS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Satu Mare, str. Petofi Sándor nr. 34, spaţiul C, parter, judeţul Satu Mare, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J30/164/06.02.2008, cod unic de înregistrare 23198170/06.02.2008, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-496/23.07.2008.

Art. 2. - Societatea are obligaţia să îşi notifice clienţii în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contracte, anterior comunicării prezentei decizii.

Art. 3. - După data retragerii autorizaţiei, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 19 februarie 2015.

Nr. 272.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii AL BROKER INVEST- Broker de Asigurare - S.A. din Registrul brokerilor de asigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, municipiul Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 19 decembrie 2014, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. 7.301 din 11 decembrie 2014 privind aprobarea radierii unui număr de 20 de brokeri de asigurare şi/sau reasigurare din Registrul brokerilor de asigurare, întocmită în baza prevederilor art. 381 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, la Societatea AL BROKER INVEST- Broker de Asigurare - S.A., cu sediul social în municipiul Arad, str. I.C. Brătianu nr. 2, ap. 7, judeţul Arad, înmatriculată în registrul comerţului cu numărul J02/906/24.05.2004, cod unic de înregistrare 16450010, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-217/25.06.2004,

a constatat următoarele:

1. Societatea AL BROKER INVEST - Broker de Asigurare - S.A. a fost sancţionată prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 333/2010 cu interzicerea temporară a exercitării activităţii, precum şi stabilirea în sarcina societăţii a unui plan de măsuri.

Societatea nu a dus la îndeplinire planul de măsuri stabilit în sarcina sa de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor/Autoritatea de Supraveghere Financiară, fiind astfel încălcate dispoziţiile art. 2 din Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 333/2010.

Fapta constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Societatea a efectuat modificări ale documentelor pe baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare fără aprobarea/avizarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară şi a înregistrat la oficiul registrului comerţului menţiuni cu privire la modificarea acestora, fără aprobarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară, fiind astfel încălcate prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13 alin. (1) şi (6) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), c) şi q) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Societatea nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare conform prevederilor art. 35 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 13 alin. (5) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi k), coroborate cu ale art. 35 alin. (7) lit. a), art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea ÂL BROKER INVEST - Broker de Asigurare - S.A., cu sediul social în municipiu] Arad, str. I.C. Brătianu nr. 2, ap. 7, judeţul Arad, înmatriculată în registrul comerţului cu numărul J02/906/24.05.2004, cod unic de înregistrare 16450010, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-217/25.06.2004, şi, implicit, cu radierea acesteia din secţiunea Aşi trecerea în secţiunea B din Registrul asigurătorilor şi brokerilor de asigurare conform dispoziţiilor art. 3 şt 4 din Normele privind registrul asigurătorilor şi brokerilor de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.101/2003.

Art. 2. - (1) Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate fi sesizată Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apei Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, măsura dispusă, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 19 februarie 2015.

Nr. 273.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.