MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 167/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 167         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 10 martie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

136. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 

140. - Hotărâre privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2015 pentru operatorii economici din industria de apărare care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 

145. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 46 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

4. - Decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de explorare a minereurilor polimetalice din perimetrul Rozalia, judeţul Timiş

 

107. - Ordin al secretarului general al Guvernului privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Secretariatului General ai Guvernului şi al structurilor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

 

3.304. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind constituirea Consiliului de etică şi management universitar

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 21 şi al art. 13 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, instituţie publică finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă Lista sumelor alocate pe proiectele şi programele-pi lot şi a proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2015, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 2. - Pe parcursul execuţiei bugetare, în cazul în care necesităţile o impun, se autorizează conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului să aprobe prin ordin efectuarea de virări de credite de angajament şi credite bugetare între programele şi proiectele prevăzute în anexa nr. 2 “Lista sumelor alocate pe proiectele şi programele-pilot şi a proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2015”, cu încadrarea în totalul sumelor aprobate.

Art. 3. - (1) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu, prevăzut în anexa nr. 1a, se realizează prin conturi de venituri şi de cheltuieli bugetare deschise la Trezoreria Statului.

(2) Creditele bugetare aprobate în bugetul prevăzut la alin. (1) pot fi folosite, la cererea ordonatorului de credite, numai după deschiderea de credite bugetare.

Art. 4. - Suma de 1.718.772 mii lei, reprezentând excedent din anii precedenţi, nu poate fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor în condiţiile nerealizării integrale a veniturilor totale prevăzute a se încasa în anul 2015, conform anexei nr. 1.

Art. 5. - Lunar, Administraţia Fondului pentru Mediu va întocmi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu aferent lunii precedente, precum şi pe proiecte şi programe, pe care o va depune la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor până la data de 10 a lunii curente, urmând ca Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor să o transmită până la data de 15 a lunii curente la Ministerul Finanţelor Publice.

Art. 6. - Anexele nr. 1,1a, 1b şi 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 4 martie 2015.

Nr. 136.

 

ANEXA Nr. 1

 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

al Fondului pentru mediu şl al Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru anul 2015

 

 

- mii lei -

Denumire indicator

Cod

Program 2015

0

1

2

TOTAL VENITURI

 

1.071.000

I. VENITURI CURENTE

 

1.071.000

A. VENITURI FISCALE

 

1.005.000

A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII

 

705.000

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi

16.10

705.000

Timbrul de mediu pentru autovehicule

16.10.09

705.000

A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE

18.10

300.000

Alte impozite şi taxe fiscale

18.10.50

300.000

a) o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, obţinute de către generatorul deşeurilor, respectiv deţinătorul bunurilor, destinate

01

80.000

b) taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu

02

14.000

c) taxele încasate de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare

03

6

d) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere şi de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional,ambalaje, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare

04

20.000

e) o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici

05

10.000

f) o contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase obţinute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepţia lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor

06

45.000

i) o contribuţie de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferenţa dintre cantităţile de anvelope corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în legislaţia în vigoare şi cantităţile efectiv gestionate

09

900

j) o contribuţie de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare

10

2.244

n) cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor şi a autorizaţiilor de mediu.

14

50

p) o contribuţie de 100 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale şi asimilabile colectate prin serviciul public de salubrizare, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de diminuare şi cantitatea efectiv încredinţată spre valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie

16

5.500

q) ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, încasată de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere

17

19.000

s) o taxă de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităţilor de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse. Taxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare.

19

30.000

ş) sumele încasate ca urmare a aplicării penalităţii de 100 euro, echivalentă în lei la cursul de schimb leu/euro al BNR valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalentă emisă, plătită de către operatorul sau operatorul de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, în conformitate cu prevederile legale in vigoare

20

73.200

v) o contribuţie de 2 lei/kg aplicată pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje, respectiv anvelope uzate declarate ca valorificate de către operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de gestionare a respectivelor deşeuri şi cantităţile constatate de AFM ca fiind valorificate

21

100

C.VENITURI NEFISCALE

 

66.000

C1.VENITURI DIN PROPRIETATE

30.10

55.000

Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

30.10.11

55.000

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.10

11.000

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

11.000

TOTAL CHELTUIELI

 

1.071.000

CHELTUIELI CURENTE

01

1.065.000

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

21.514

BUNURI ŞI SERVICII

20

19.925

ALTE TRANSFERURI

55

1.017.450

VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE

56

6.111

NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 

 

Mecanismul financiar SEE

56.17

60

Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN

56.23

338

Transferuri reprezentând cofinanţare publică în cadrul programului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituţii publice

56.35

3.771

Transferuri reprezentând cofinanţare publică în cadrul programului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alţii decât instituţii publice

 

1.942

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6.000

ACTIVE NEFINANCIARE

71

6.000

DEFICIT/EXCEDENT

 

0

Total venituri 2015

 

1.071.000

Total cheltuieli 2015

 

1.071.000

 

Disponibilul din ani precedenţi în valoare de 1.718.772 mii lei este detaliat astfel:

1.598.040 mii lei - disponibil din anii precedenţi aferent Fondului pentru mediu

120.732 mii lei - disponibil din ani precedenţi aferent Bugetului Administraţiei Fondului pentru Mediu

 

ANEXA Nr. 1a

 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pentru anul 2015 al Fondului pentru mediu

 

 

- mii lei –

Denumire Indicator

Cod

Program 2015

0

1

2

TOTAL VENITURI

 

1.017.450

I. VENITURI CURENTE

 

1.017.450

A. VENITURI FISCALE

 

954.750

A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII

 

669.750

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi

16.10

669.750

Timbrul de mediu pentru autovehicule

16.10.09

669.750

A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE

18.10

285.000

Alte impozite şi taxe fiscale

18.10.50

285,000

a) o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, obţinute de către generatorul deşeurilor, respectiv deţinătorul bunurilor, destinate dezmembrării, persoană fizică sau juridică

01

76.000

b) taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu

02

13.300

c) taxele încasate de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare

03

8

d) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere şi de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional,ambalaje, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare

04

19.000

e) o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici

05

9.500

f) o contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase obţinute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepţia lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun,răchitei şi puieţilor

06

42.750

i) o contribuţie de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferenţa dintre cantităţile de anvelope corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în legislaţia în vigoare şi cantităţile efectiv gestionate

09

855

j) o contribuţie de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare

10

2.132

n) cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor şi a autorizaţiilor de mediu.

14

47

p) o contribuţie de 100 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale şi asimilabile colectate prin serviciul public de salubrizare, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de diminuare şi   cantitatea efectiv încredinţată spre valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie

16

5.225

q) ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, încasată de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere

17

18.050

s) o taxă de 0,3 lei/kg. aplicată o singură dată cantităţilor de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse. Taxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare.

19

28.500

ş) sumele încasate ca urmare a aplicării penalităţii de 100 euro, echivalentă în lei la cursul de schimb leu/euro al BNR valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalentă emisă, plătită de către operatorul sau operatorul de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare

20

69.540

v) o contribuţie de 2 lei/kg aplicată pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje, respectiv anvelope uzate declarate ca valorificate de către operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de gestionare a respectivelor deşeuri şi cantităţile constatate de AFM ca fiind valorificate

21

95

C. VENITURI NEFISCALE

 

62.700

C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE

30.10

52.250

Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

30.10.11

52.250

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.10

10.450

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

10.450

TOTAL CHELTUIELI

 

1.022.644

CHELTUIELI CURENTE

01

1.022.644

ALTE TRANSFERURI

55

1.017.450

CAPITOLUL Protecţia mediului

74.10

1.017.450

Subcap. Reducerea şi controlul poluării

74.10.03

1.017.450

ALTE TRANSFERURI

55

1.017.450

Transferuri interne

55.01

1.017.450

VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NE RAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

5.194

Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN

56.23

338

Transferuri reprezentând cofinanţare publică în cadrul programului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituţii publice

56.35

2.914

Transferuri reprezentând cofinanţare publică în cadrul programului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alţii decât instituţii publice

56.37

1.942

DEFICIT/EXCEDENT

 

-5.194

Total venituri 2015

 

1.017.450

Total cheltuieli 2015

 

1.022.644

 

ANEXA Nr. 1b

 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 

 

- mii lei –

Denumire Indicator

Cod

Program 2015

0

1

2

TOTAL VENITURI

 

53.550

I. VENITURI CURENTE

 

53.550

A. VENITURI FISCALE

 

50.250

A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII

 

35.250

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi

16.10

35250

Timbrul de mediu pentru autovehicule 16.10.09

 

35.250

A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE 18.10

 

15.000

Alte impozite şi taxe fiscale 18.10.50

 

15.000

a) o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, obţinute de către generatorul deşeurilor, respectiv deţinătorul bunurilor, destinate dezmembrării, persoană fizică sau juridică

01

4.000

b) taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu

02

700

d) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere şi de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare

04

1.000

e) o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici

05

500

f) o contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase obţinute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepţia lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor

06

2.250

i) o contribuţie de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferenţa dintre cantităţile de anvelope corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în legislaţia în vigoare şi cantităţile efectiv gestionate

09

45

j) o contribuţie de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare

10

112

n) Cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor şi a autorizaţiilor de mediu.

14

3

p) O contribuţie de 100 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale şi asimilabile colectate prin serviciul public de salubrizare, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de diminuare şi cantitatea efectiv încredinţată spre valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie

16

275

q) ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, încasată de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere

17

950

s) o taxă de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităţilor de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse. Taxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare.

19

1.500


ş) sumele încasate ca urmare a aplicării penalităţii de 100 euro, echivalentă în lei la cursul de schimb leu/euro al BNR valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalentă emisă, plătită de către operatorul sau operatorul de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare

20

 

 

3.660

 

 

v) o contribuţie de 2 lei/kg aplicată pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje, respectiv anvelope uzate declarate ca valorificate de către operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de gestionare a respectivelor deşeuri şi cantităţile constatate de AFM ca fiind valorificate

21

 

5

 

C. VENITURI NEFISCALE

 

3.300

C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE

30.10

2.750

Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

30.10.11

2.750

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.10

550

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

550

TOTAL CHELTUIELI

 

48.356

 

 

27.514

CHELTUIELI CURENTE

01

42.356

 

 

21.514

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

21.514

 

 

16.439

BUNURI ŞI SERVICII

20

19.925

 

 

9.482

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

917

 

 

60

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6.000

 

 

6.000

ACTIVE NEFINANCIARE

71

6.000

 

 

6.000

CAPITOLUL Protecţia mediului

74.10

48.356

 

 

27.514

Subcap. Administraţie centrală

74.10.01

48.356

 

 

27.514

CHELTUIELI CURENTE

01

42.356

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

21.514

Cheltuieli salariale în bani

10.01

16.439

Salariu de bază

10.01.01

14.744

Alte sporuri

10.01.06

1.180

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

10.01.12

200

Indemnizaţii de delegare

10.01.13

150

Alte drepturi salariate în bani

10.01.30

165

Cheltuieli salariale în natură

10.02

602

Tichete de masă

10.02.01

602

Contribuţii

10.03

4.473

Contribuţii de asigurări sociale de stat

10.03.01

3.388

Contribuţii de asigurări de şomaj

10.03.02

81

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

847

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

10.03.04

19

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

10.03.O6

138

BUNURI ŞI SERVICII

20

19.925

Bunuri şi servicii

20.01

9.482

Furnituri de birou

20.01.01

1.000

încălzit, iluminai şi forţă motrică

20.01.03

1.000

Apă, canal şi salubritate

20.01.04

200

Carburanţi şi lubrifiant

20.01.05

200

Piese de schimb

20.01.06

150

Poştă, telecomunicaţii, radio, TV., internet

20.01.08

1000

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

20.01 09

400

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

20.0130

5.532

Reparaţii curente

20.02

200

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

150

Alte obiecte de inventar

20.05.30

150

Deplasări, detaşări, transferări

20.06

1.300

Deplasări interne detaşări transferări

20.06.01

1.000

Deplasări în străinătate

20.06.02

300

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

20.11

50

Consultanţă şi expertiză

20.12

200

Pregătire profesională

20.13

500

Protecţia muncii

20.14

250

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale

 

1.100

Alte cheltuieli

20.30

6.693

Protocol şi reprezentare

20.30.02

50

Prime de asigurare non-viaţă

20.30.03

25

Chirii

20.30.04

500

Executarea silită a creanţelor bugetare

20.30.09

1.000

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

20.30.30

5.118

VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

 

917

Mecanismul financiar SEE

56.17

60

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

60

Transferuri reprezentând cofinanţare publică în cadrul programului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituţii publice

 

857

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6.000

ACTIVE NEFINANCIARE

71

6.000

Active fixe

71.01

6.000

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

71.01.02

500

Mobilier, aparatură, birotică şi alte active corporale

71.01.03

500

Alte active fixe

71.01.30

5^000

DEFICIT/EXCEDENT

 

5.194

Total venituri 2015

 

53.550

Total cheltuieli 2015

 

48.356

 

ANEXA Nr. 2

 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

Lista sumelor alocate pe proiectele şi programele-pilot şi a proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2015

 

 

- mii lei -

Denumire Program

COD

Program 2015

0

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Credite de angajament

 

1.017.450

 

II. Credite bugetare

 

1.017.450

 

 

 

 

finanţata din:

 

 

 

venituri proprii

 

55.01

 

 

I. Credite de angajament

 

1.017.450

 

II. Credite bugetare

 

1.017.450

 

 

 

 

 

 

 

 

a) reducerea Impactului asupra atmosferei, apei şi solului, inclusiv monitorizarea calităţii aerului

 

01

 

finanţat din:

 

 

 

 

venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

25.000

 

II. Credite bugetare

 

25000

 

 

 

 

 

 

 

 

c) gestionarea deşeurilor

 

03

 

finanţat din:

 

 

 

-

venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

50.000

 

II. Credita bugetare

 

10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

d) protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare

 

04

 

finanţat din:

 

 

 

 

venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

140.435

 

II. Credite bugetare

 

250.643

 

 

 

 

 

 

 

 

e) managementul integrat al zonei costiere

 

05

 

finanţat din:

 

 

 

-

venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

50.000

 

II. Credite bugetare

 

10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

f) conservarea biodiversităţii şi administrarea ariilor naturale protejate

 

06

 

finanţat din:

 

 

 


-

venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

5.000

 

II. Credite bugetare

 

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

g) împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor

 

07

 

finanţat din:

 

 

 

-

venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

197.000

 

II. Credite bugetare

 

50.000

 

 

 

 

 

 

 

 

h) educaţia şl conştientizarea publicului privind protecţia mediului

 

08

 

finanţat din:

 

 

 

 

venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

30.000

 

II. Credite bugetare

 

25.000

 

 

 

 

 

 

 

 

1) creşterea producţiei de energie din surse regenerabile

 

09

 

finanţat din:

 

 

 

 

venituri proprii

 

 

 

1. Credite de angajament

 

0

 

II. Credite bugetare

 

110.000

 

 

 

 

 

 

 

 

m) efectuarea de monitorizări, studii şi cercetări în domeniul protecţiei mediului şi schimbărilor climatice privind sarcini derivate din acorduri internaţionale, directive europene sau alte reglementări naţionale sau internaţionale, precum şi cercetare - dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice

 

13

 

finanţat din:

 

 

 

 

venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

25.000

 

II. Credite bugetare

 

20.000

 

 

 

 

 

 

 

 

o) închiderea lazurilor de decantare din sectorul minier

 

15

 

finanţat din:

 

 

 

-

venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

0

 

II. Credite bugetare

 

50.785

 

 

 

 

 

 

 

 

p) efectuarea de lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice extreme

 

16

 

finanţat din:

 

 

 

-

venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

100.000

 

II. Credite bugetare

 

20.000

 

 

 

 


 

 

 

 

q) Instalarea sistemelor do încălzim căra utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocui rea sau completarea sistemelor clasice de încălzire

 

17

 

finanţat din:

 

 

 

 

venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

50.000

 

II. Credite bugetare

 

100.000

 

 

 

 

 

 

 

 

r] Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităţile din mediul urban

 

18

 

finanţat din:

 

 

 

-

venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

30.000

 

II. Credite bugetare

 

100.000

 

 

 

 

s) Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

 

19

 

finanţat din:

 

 

 

-

venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

200.000

 

II. Credite bugetare

 

200.022

 

 

 

 

 

 

 

 

u) Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti

 

19

 

finanţat din:

 

 

 

 

venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

50.015

 

II. Credite bugetare

 

25.000

 

 

 

 

 

 

 

 

v) Programul de dezvoltare şi optimizare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului

 

22

 

finanţat din:

 

 

 

-

venituri proprii

 

 

 

I. Credite de angajament

 

60.000

 

II. Credite bugetare

 

15.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic

 

 

 

 

 

 

 

 

venituri proprii

23

 

 

I. Credite de angajament

 

5.000

 

II. Credite bugetare

 

5.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2015 pentru operatorii economici din industria de apărare care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 şi 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă numărul mediu maxim de personal pe anul 2015 pentru operatorii economici din industria de apărare care desfăşoară activităţi stabilite conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

V1CTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Mihai Tudose

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale

şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 4 martie 2015.

Nr. 140.

 

ANEXA

 

Numărul mediu maxim de personal pe anul 2015 pentru operatorii economici din industria de apărare care desfăşoară activităţi conform art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 

Nr. crt.

Denumirea operatorului economic

Numărul mediu maxim de personal

1.

Compania Naţională “Romarm” - S.A. Bucureşti

1.122

2.

Societatea Comercială “Rornaero” - S.A. Bucureşti

150

3.

Societatea Comercială “Avioane Craiova” - S.A.

150

4.

Societatea Comercială “Şantierul Naval Mangalia” - SA.

10

5.

Societatea Comercială “Uzina Mecanică Orăştie” - S.A.

10

6.

Societatea Comercială “IOR” - S.A. Bucureşti

30

TOTAL

 

1.472

 

NOTĂ:

Numărul mediu lunar de persoane care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte conform Hotărârii Guvernului nr. 1.597/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, cu modificările ulterioare, prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului.

Nu se consideră depăşire a numărului mediu maxim anual de personal aprobat dacă media aritmetică a numerelor medii de personal pentru care lunar se alocă fonduri conform art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările şi

completările ulterioare, se încadrează la nivelul fiecărui operator economic în limita prevăzută în această anexă.

Activităţile sunt cele stabilite la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 703/2012 pentru stabilirea activităţilor prevăzute de art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, pentru aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2012 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară aceste activităţi, precum şi pentru modificarea anexelor nr. 4 şi 4a la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.597/2002.

Fondurile vor fi alocate în concordanţă cu prevederile legale numai pentru plata drepturilor de natură salarială şi a contribuţiilor datorate de angajator.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 46 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 46 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Păltiniş” la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 şi 692 bis din 20 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

a) se abrogă poziţia nr. 75;

b) la poziţia nr. 71, coloana 4 (elemente de identificare) va avea următorul cuprins: L = 1,044 km, suprafaţa 10849 mp, coloana 6 (valoare de inventar) va avea următorul cuprins: “27,98 lei”, iar coloana 7 (situaţia juridică actuală) va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Păltiniş, conform Hotărârii Consiliului local nr. 51/20.10.2014 şi CF nr. 53735”;

- la poziţia nr. 123, coloana 4 (elemente de identificare) va avea următorul cuprins: L = 0,076 km, suprafaţa de 600 mp, coloana 6 (valoarea de inventar) va avea următorul cuprins: “2,40 lei”, iar coloana 7 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Păltiniş, conform Hotărârii Consiliului local nr. 51/20.10.2014 şi Cărţii funciare nr. 53742”;

- la poziţia nr. 147, coloana 4 (elemente de identificare) va avea următorul cuprins: L = 0,453 km, suprafaţa de 3393,47 mp, coloana 6 (valoarea de inventar) va avea următorul cuprins: “12,64 lei”, iar coloana 7 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Păltiniş, conform Hotărârii Consiliului local nr. 51/20.10.2014 şi Cărţii funciare nr. 53739”;

- la poziţia nr. 159, coloana 3 (denumirea bunului) va avea următorul cuprins: “DC 1B Cuzlău”, coloana 4 (elemente de identificare) va avea următorul cuprins: L = 2 km, suprafaţa de 19548,53 mp, coloana 6 (valoarea de inventar) va avea următorul cuprins: “1.925.535,6 lei”, iar coloana 7 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Păltiniş, conform Hotărârii Consiliului local nr. 51/20.10.2014 şi cărţilor funciare nr. 53729, nr. 53731 şi nr. 53739”;

- la poziţia nr. 179, coloana 4 (elemente de identificare) va avea următorul cuprins: L= 0,436 km, suprafaţa de 3749,84 mp, coloana 6 (valoarea de inventar) va avea următorul cuprins: “5,47 lei”, iar coloana 7 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Păltiniş, conform Hotărârii Consiliului local nr. 51/20.10.2014 şi Cărţii funciare nr. 53727”;

- la poziţia nr. 182, coloana 3 (denumirea bunului) va avea următorul cuprins: “DC 2 Slobozia intravilan”, coloana 4 (elemente de identificare) va avea următorul cuprins: L = 2,3 km, suprafaţa de 22384,42 mp, coloana 6 (valoarea de inventar) va avea următorul cuprins: “2.624.842,63 lei”, iar coloana 7 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Păltiniş, conform Hotărârii Consiliului local nr. 51/20.10.2014 şi cărţilor funciare nr. 53735, nr. 53732, nr. 53727, nr. 53740 şi nr. 53741”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 4 martie 2015.

Nr. 145.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere de explorare a minereurilor polimetalice din perimetrul Rozalia, judeţul Timiş

 

Având în vedere:

- Referatul Direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 300.072 din 20 februarie 2015;

- art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de explorare a minereurilor polimetalice din perimetrul Rozalia, judeţul Timiş, convenită prin Licenţa de concesiune nr. 13.890/2010 încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială GEO EXPLO TOPO - S.R.L., în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Aurel

 

Bucureşti, 27 februarie 2015.

Nr. 4.

GUVERNUL ROMÂNIEI

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

 

ORDIN

privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi al structurilor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare,

secretarul general al Guvernului emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Prezentul ordin stabileşte procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Secretariatului General al Guvernului şi al structurilor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2015,

(2) Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii prevăzute de prezentul ordin, respectiv valoarea titlului executoriu, cuprinde atât sumele aferente drepturilor de natură salarială, cât şi pe cele pentru plata dobânzilor şi penalităţilor.

Art. 2. - Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii prevăzute la art. 1 alin. (1) se realizează eşalonat, în 5 tranşe, potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

Art. 3. - Sumele prevăzute la art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 vor fi achitate de ordonatorii de credite conform eşalonării prevăzute la art. 2 şi se actualizează cu indicele preţurilor de consum stabilit de Institutul Naţional de Statistică.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 20 februarie 2015.

Nr. 107.

MINISTERUL EDUCAŢIEI SI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind constituirea Consiliului de etică şi management universitar

În temeiul art. 125 alin. (2) şi al art. 217 alin. (1)-(3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare:

- Decizia Consiliului Naţional al Rectorilor nr. 6 din 19 februarie 2015, înregistrată la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECS) cu nr. 22/DGIS din 22 februarie 2015, privind numirea celor 3 reprezentanţi ai CNR în CEMU: Ioan Vasile Abrudan, Daniel Breaz, Răzvan Teodorescu;

- Decizia Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior nr. 1 din 16 februarie 2015, înregistrată la MECS cu nr. 17/DGIS/bis din 23 februarie 2015, privind numirea doamnei Cristina Ghiţulică ca reprezentat al ARACIS în CEMU;

- Decizia Consiliului Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior nr. 358 din 17 februarie 2015, înregistrată la MECS cu nr. 17/DGIS/bis din 17 februarie 2015, privind numirea domnului Vasile Vîntu ca reprezentat al CNFIS în CEMU;

- Decizia Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare nr. 273 din 9 februarie 2015, înregistrată la MECS cu nr. 8.289 din 16 februarie 2015, privind numirea domnului Cristian Negrescu ca reprezentat al CNCS în CEMU;

- Decizia Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare nr. 16 din 20 februarie 2015, înregistrată la MECS cu nr. 17/DGIS/bis din 24 februarie 2015, privind numirea domnului Sorin Grigorescu ca reprezentat al CNATDCU în CEMU;

- Decizia federaţiilor naţionale ale studenţilor, înregistrată la MECS cu nr. 17/DGIS/bis din 23 februarie 2015, privind numirea doamnei Loredana Urzică ca reprezentant al federaţiilor naţionale ale studenţilor în CEMU,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se constituie Consiliul de etică şi management universitar (CEMU), organism consultativ al Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, fără personalitate juridică, cu următoarea componenţă:

1. Ioan Vasile Abrudan - reprezentat al Consiliului Naţional al Rectorilor;

2. Valer Daniel Breaz - reprezentat al Consiliului Naţional al Rectorilor;

3. Răzvan Ionuţ Teodorescu - reprezentat al Consiliului Naţional al Rectorilor;

4. Daniela Vasilica Burghilă - reprezentant al Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;

5. Vasilica Cristina Icociu - reprezentant al Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;

6.Antoneia Toma – reprezentant al Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;

7. Cristina Ghiţulică - reprezentant al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior;

8. Vasile Vîntu - reprezentant al Consiliului Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior;

9. Cristian Negrescu - reprezentant al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice;

10. Sorin Dan Grigorescu - reprezentant ai consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;

11. Loredana Urzică - reprezentant al federaţiilor naţionale ale studenţilor.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se duc la îndeplinire de către persoanele prevăzute la art. 1, de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, precum şi de Unitatea Executivă pentru Finanţarea învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.879/2012 privind înfiinţarea Consiliului de Etică şi Management Universitar şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 21 mai 2012, şi orice altă prevedere contrară.

Art. 4. - În termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin, Consiliul de Etică şi Management Universitar va elabora Regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, care se va aproba prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei şi cercetam ştiinţifice,

Sorin Minai Cîmpeanu

 

Bucureşti, 4 martie 2015.

Nr. 3.304.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.