MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 178/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 178         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 16 martie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

148. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare, precum şi aprobarea închirierii unor imobile sau părţi din acestea aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii

 

162. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

 

164. - Hotărâre privind declararea anului 2015 ca “Anul Veteranilor de Război”

 

166. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

168. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru achiziţia de apă grea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

43. - Ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor privind aprobarea cuantumului taxei de acreditare, incluzând costurile aferente evaluării în vederea acreditării şi monitorizării încadrării unităţii spitaliceşti în nivelul de acreditare acordat, pentru o perioadă de 5 ani

 

256/3.331. - Ordin al ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice pentru modificarea şi completarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2.086/4.504/2010

 

632. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”

 

Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Buzău cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridica, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare, precum şi aprobarea închirierii unor imobile sau părţi din acestea aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 14-16 şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 861 alin. (3) şi art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ca urmare a reevaluării imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii, potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă închirierea imobilelor sau unor părţi ale acestora, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, prin licitaţie publică, în condiţiile legii.

(2) Unităţile sanitare prevăzute în anexa nr. 2, în calitate de administratori, sunt împuternicite să organizeze procedura de licitaţie publică pentru închirierea acestor imobile sau părţi ale acestora.

(3) Contractul de închiriere se încheie de către unităţile sanitare, în calitate de titulari ai dreptului de administrare a imobilelor sau a unor părţi ale acestora, prevăzute în anexa nr.2.

Art. 3. - (1) Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale virează chiria stabilită şi încasată integral la bugetul de stat.

(2) Centrul Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii “Dr. N. Robănescu” virează 50% din chiria încasată potrivit contractului la bugetul de stat, iar o cotă-parte de 50% din aceasta rămâne la dispoziţia unităţii sanitare, pentru întreţinerea imobilelor aflate în administrarea sa şi dezvoltare.

Art. 4. - Ministerul Sănătăţii împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi vor efectua modificarea corespunzătoare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 4 martie 2015.

Nr. 148.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii ale căror valoare de Inventar şl date de identificare se modifică

 

Persoana juridică în administrarea căreia se află imobilul

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare ale imobilului

Valoarea de inventar

(lei)

Descrierea tehnică

Adresa

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale/ CUI 11353270

 

 

 

39220

8.29.08

Clădire depozit şi anexe

Sediul CNCRNC “Dr. N. Robănescu”

C1 = P, Sc = 75 mp

C2 = P, Sc=116mp

C3 = P, Se = 282 mp

S teren = 1.413 mp

CF nr. 231490

Bucureşti, sectorul 2, str. Episcop Radu nr. 49

4.054.267

 

Centrul Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii “Dr. N. Robănescu”

CUI 21101334

159302

8.25.01

 

C1 =S + P+ 1E,

Sc = 1.272 mp Sd = 2.981,89

Nr. paturi = 140

C2 = S + P, Sc = 105 mp

C3 = P, Se = 244 mp

C4 - P, Se = 30 mp

S teren =4.152 mp

CF nr. 218819

Bucureşti, sectorul 4, str. Sold. Dumitru Minca nr. 44

10.679.233

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor sau ale unor părţi ale acestora, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii, care vor fi închiriate

 

Nr. crt.

Persoana juridică îh administrarea căreia se află imobilul

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Adresa

Caracteristicile spaţiului

Suprafaţa care se închiriază

Destinaţia

1

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

CUI 11353270

39220

8.29.08

Clădire depozit şi anexe

Bucureşti, sectorul 2, str. Episcop Radu nr. 49

C1-C3

S = 473 mp

S teren = 1.413 mp

depozitare şi service dispozitive medicale

2

Centrul Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii “Dr. N. Robănescu”

CUI 21101334

159302 parţial

8.25.01

Sediul CNCRNC “Dr. N. Robănescu”

Bucureşti, sectorul 4, str. Sold. Dumitru Minca nr. 44

parţial C1 S = 131 mp

servicii de ortezare şi protezare

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa nr. 8 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Călan” la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 şi 634 bis din 28 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea I “Bunuri imobile” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se abrogă poziţiile nr. 54, 55 şi 57;

b) - la poziţia nr. 146, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Situată în oraşul nou Călan - oraşul vechi Călan. Număr platforme bucăţi 9 cu suprafaţa de 36 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “9428063”;

- la poziţia nr. 210, coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. cadastral 941, în suprafaţă de 638 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: 59316,71”;

- la poziţia nr. 211, coloana 5 va avea următorul cuprins: “732529,93”;

- la poziţia nr. 212, coloana 5 va avea următorul cuprins: “263147,37”;

- la poziţia nr. 213, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1059284,19”;

- la poziţia nr. 214, coloana 5 va avea următorul cuprins: “609810,12”;

- la poziţia nr. 215, coloana 5 va avea următorul cuprins: “497028,15”;

- la poziţia nr. 216, coloana 5 va avea următorul cuprins: “228263,30”;

- la poziţia nr. 217, coloana 5 va avea următorul cuprins: “45244,69”;

- la poziţia nr. 218, coloana 5 va avea următorul cuprins: “602524,06”;

- la poziţia nr. 219, coloana 3 va avea următorul cuprins: “nr. cadastral 2898, în suprafaţă de 2.915,5 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “232801,31”;

- la poziţia nr. 222, coloana 5 va avea următorul cuprins: “94129,19”;

c) după poziţia nr. 233 se introduc 3 noi poziţii, poziţiile nr. 234-236, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 martie 2015.

Nr. 162.

 

ANEXĂ

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Călan

 

Secţiunea I - Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau darii în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

234

1.3.7.1.

Stradă

Drum cu o lungime de 582 m, o suprafaţă de 4.273 mp, situat în prelungirea Străzii Pieţii, spre DC 56 Stresingeorgiu - Grid C.F. nr. 63008

2013

-

Domeniul public al oraşului Călan, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Călan nr. 90/2013 şi Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Călan nr. 82/2013

235

1.3.7.1.

Drum de exploatare agricolă

Drum din pământ cu o lungime de 1.389 m, lăţime de 6 m, suprafaţă de 8.310 mp (începe de la DN 66 până la râul Strei) C.F. nr. 62999

2014

 

Domeniul public al oraşului Călan, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Călan nr. 36/2014

236

1.3.7.1.

Drum de exploatare agricolă

Drum din pământ cu o lungime de 296 m, lăţime de 4 m, suprafaţă de 1.218 mp (începe de la DE 2116 până la staţia de epurare a oraşului Călan) C.F. nr. 63007

2014

 

Domeniul public al oraşului Călan, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Călan nr. 36/2014

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declararea anului 2015 ca “Anul Veteranilor de Război”

            În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Anul 2015 se declar㠓Anul Veteranilor de Război”, dedicat comemorării şi sărbătoririi a 70 de ani de la încetarea celui de Al Doilea Război Mondial.

Art. 2. - Ministerul Apărării Naţionale va organiza manifestări culturale, artistice, cu caracter simbolic şi alte acţiuni cu tematică specifică, prilejuite de acest eveniment.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Minai Cîmpeanu

Ministrul culturii,

Ioan Vulpescu

 

Bucureşti, 11 martie 2015.

Nr. 164.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 39 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014.

Art. 3. - (1) Cheltuielile generate de administrarea în anul 2015 a unităţilor cu personalitate juridică, prevăzute la pct. 2-24 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, sunt în valoare de 17 milioane lei.

(2) Cheltuielile privind susţinerea activităţii de creştere, exploatare şi ameliorare a cabalinelor în anul 2015, suportate din alte activităţi ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, sunt de 25 milioane lei.

(3) Consiliul de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva va dispune repartizarea sumelor mai sus menţionate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Anne-Rose-Marie Jugănaru,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 11 martie 2015.

Nr. 166.

 

ANEXĂ

 

REGIA NAŢIONALA A PĂDURILOR – ROMSILVA

Şos. Petricani nr. 9A, Bucureşti, sectorul 2

CUI RO 1590120

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

1.650.000,0

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1.647.450,0

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,0

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,0

2

 

Venituri financiare

5

2.150,0

3

 

Venituri extraordinare

6

400.0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

1.515.000,0

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1.509.750,0

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

502.750,0

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

33.050,0

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

764.731,9

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

615.313.9

C1

ch. cu salariile

13

545.410,0

C2

bonusuri

14

69.903,9

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

7.000.0

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

6.000.0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

818,0

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

141.600,0

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

209.218,1

2

 

Cheltuieli financiare

20

3.850,0

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

1.400,0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

135.000,0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

23.755,9

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

111.244,1

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

111.244,1

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

12.360,4

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

61.802,3

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

49.441,8

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

254.441,8

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

45.000,0

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

254.441,8

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

19.670,0

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

22.235,0

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*

50

2,224,0

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.044,1

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

418,3

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

918,2

8

 

Plăţi restante

55

0,0

9

 

Creanţe restante

56

18.700,0

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru achiziţia de apă grea

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 41 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităţilor de apă grea şi de octoxid de uraniu pentru unităţile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, aprobată prin Legea nr. 77/2013, şi al art. XXV alin. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, cu suma de 30.000 mii lei la capitolul 80.01 “Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă”, titlul 71 “Active nefinanciare”, destinată achiziţiei de apă grea de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

Art. 2. - Achiziţionarea produsului prevăzut la art. 1 se va face la un preţ stabilit conform avizului Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile legii, cu modificarea corespunzătoare a programului anual pentru constituirea stocurilor rezervă de stat, cu finanţare de la bugetul de stat.

Art. 3. - Nivelul maxim al stocului rezervă de stat prevăzut în nomenclator la produsul apă grea se majorează cu cantitatea achiziţionată conform prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificări corespunzătoare în structura bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Afacerilor Interne.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 11 martie 2015.

Nr. 168.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROMÂNIEI

COMISIA NAŢIONALA DE ACREDITARE A SPITALELOR

 

ORDIN

privind aprobarea cuantumului taxei de acreditare, incluzând costurile aferente evaluării în vederea acreditării şi monitorizării încadrării unităţii spitaliceşti în nivelul de acreditare acordat, pentru o perioadă de 5 ani

 

Având în vedere:

- Referatul Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale nr. 52/DJRI din data de 13 martie 2015 aprobat de preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor sub nr. 898/C.V. din data de 13 martie 2015;

- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- dispoziţiile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 21/2015*) privind aprobarea metodologiei de înscriere în procedura de acreditare, planificarea evaluării spitalelor pe cicluri de acreditare, precum şi reprogramarea acreditării spitalelor până în trimestrul II 2016;

- Nota de fundamentare a nivelului taxei de acreditare şi reevaluare a spitalelor, începând cu anul 2015, înregistrată sub nr. 468/C.V. din data de 17 februarie 2015;

- propunerea ministrului sănătăţii formulată prin Adresa nr. NB 1.773 din data de 9 martie 2015, înregistrată la Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor sub nr. 897/C.V. din data de 13 martie 2015,

în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) începând cu anul 2015, cuantumul taxei de acreditare, incluzând costurile aferente evaluării în vederea acreditării şi monitorizării încadrării unităţii spitaliceşti în nivelul de acreditare acordat, pentru o perioadă de 5 ani, se calculează după următoarea formulă:

Ta = Th x H.

unde:

Ta = taxa de acreditare;

Th = tariful orar, în sumă de 290 lei, aferent activităţilor de evaluare în vederea acreditării şi monitorizării unităţilor sanitare cu paturi pentru întreaga perioadă de valabilitate a certificatului de acreditare;

H = numărul orelor necesare realizării activităţilor din cadrul procesului de evaluare corespunzător fiecărei unităţi sanitare cu paturi.

(2) Plata se virează în lei, în contul Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, cod fiscal 24609370, cont virament RO60TREZ70620G160300XXXX, deschis la Trezoreria Sector 6.

(3) Dovada efectuării plăţii va fi transmisă de către spital Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor odată cu fişa de autoevaluare prevăzută la art. 4 lit. d) din Procedurile, standardele şi metodologia de acreditare a spitalelor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 972/2010, reprezentând premisa pentru declanşarea vizitei de evaluare în vederea acreditării.

Art. 2. - (1) Pentru perioada de valabilitate a acreditării unui spital, nivelul taxei de reevaluare la cerere, conform art. 177 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte având în vedere aceleaşi criterii ca în cazul taxei de acreditare, în funcţie de aspectele de calitate care vor fi supuse reevaluării.

(2) Plata se virează în lei, în contul Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, cod fiscal 24609370, cont virament RO60TREZ70620G160300XXXX, deschis la Trezoreria Sector 6.

(3) Solicitantul va transmite Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor confirmarea plăţii odată cu cererea de reevaluare, reprezentând premisa pentru declanşarea vizitei de reevaluare.

Art. 3. - Netransmiterea fişei de autoevaluare şi neplata taxei de acreditare de către unităţile spitaliceşti conform programării în cadrul Planului anual de acreditare a spitalelor implică pierderea ciclului de acreditare, respectiv nesupunerea evaluării unităţii spitaliceşti respective în vederea acreditării până în trimestrul II al anului 2016, inclusiv.

Art. 4. - Pentru spitalele planificate să intre în procesul de evaluare în vederea acreditării în cursul anului 2015, care au achitat taxa de acreditare conform metodologiei din Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 82/2014 privind aprobarea nivelului taxei de acreditare şi reevaluare a spitalelor aferentă anului 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 17 martie 2014, cu modificările ulterioare, se va proceda la regularizarea nivelului taxei, conform noii metodologii de calcul.

Art. 5. - Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor, spitalele, solicitanţii reevaluării prevăzuţi la art. 177 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet proprie www.conas.gov.ro

 

Preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor,

Vasile Cepoi

 

Bucureşti, 13 martie 2015.

Nr. 43.


*) Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 21/2015 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 


MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 256 din 10 martie 2015

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

Nr. 3.331 din 10 martie 2015

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2.086/4.504/2010

 

În temeiul prevederilor art. 191 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul finanţelor publice şi ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emit următorul ordin:

Art. I. - Normele privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2.086/4.504/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 12 august 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Stimulentele fiscale pentru activităţile de cercetare-dezvoltare reprezintă reducerea profitului impozabil de care pot beneficia contribuabilii, prin deducerea suplimentară, în proporţie de 50%, a cheltuielilor efectuate de aceştia în anul fiscal respectiv, pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, precum şi prin aplicarea metodei de amortizare accelerată în cazul aparaturii şi echipamentelor destinate activităţilor de cercetare-dezvoltare.”

2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Stimulentele fiscale se acordă contribuabililor care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare, definite prin prezentele norme, prin mijloace proprii sau în colaborare/asociere/acord, potrivit obiectului lor de activitate, în scopul valorificării.

(2) Stimulentele fiscale se acordă şi contribuabililor care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare printr-un acord de alocare a acestor activităţi în cadrul grupului, în situaţia în care şi aceştia primesc din partea grupului drepturi depline de a folosi rezultatele cercetării în activităţile lor.

(3) Stimulentele fiscale se acordă pentru activităţile de cercetare-dezvoltare desfăşurate atât pe teritoriul naţional, cât şi în statele membre ale Uniunii Europene sau în statele care aparţin Spaţiului Economic European.

(4) Valorificarea se poate realiza atât în folosul propriu, prin preluarea în activitatea proprie a rezultatelor cercetării, conform cerinţelor activităţii industriale sau comerciale desfăşurate de contribuabil, cât şi prin vânzarea rezultatelor cercetării sau exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală rezultate.

(5) în situaţia în care o parte din activităţile de cercetare-dezvoltare sunt efectuate de un terţ, la comandă, stimulentele fiscale se acordă iniţiatorului comenzii.”

3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Cheltuielile eligibile luate în calcul la acordarea deducerii suplimentare la determinarea profitului impozabil sunt următoarele:

a) cheltuielile cu amortizarea sau cu închirierea imobilizărilor corporale şi necorporale sau o parte din aceste cheltuieli aferentă perioadei de utilizare a imobilizărilor corporale şi necorporale la activităţi de cercetare-dezvoltare;

b) cheltuielile cu personalul care participă la activităţi de cercetare-dezvoltare, inclusiv la activităţi conexe în sprijinul acestora (documentare, efectuarea de studii, experimente, măsurători, încercări, schimb de experienţă);

c) cheltuielile cu întreţinerea şi reparaţiile imobilizărilor corporale şi necorporale prevăzute la lit. a);

d) cheltuielile de exploatare, inclusiv: cheltuieli cu serviciile executate de terţi, cheltuieli cu materialele consumabile, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar, cheltuieli cu materiile prime, piese, module, componente, cheltuieli privind animalele de experiment, precum şi alte produse/bunuri similare folosite la activităţi de cercetare-dezvoltare;

e) cheltuielile de regie, care pot fi alocate direct rezultatelor cercetării sau proporţional, prin utilizarea unei chei de repartizare; cheia de repartizare este cea folosită de contribuabili pentru repartizarea cheltuielilor comune:

e1) în categoria cheltuielilor de regie alocate direct pot fi incluse costurile pentru: chiria locaţiei unde se desfăşoară activităţile de cercetare-dezvoltare, asigurarea utilităţilor, cum sunt: apă curentă, canalizare, salubritate, energie electrică şi termică, gaze naturale corespunzătoare suprafeţei utilizate pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, precum şi cheltuieli pentru consumabile şi birotică, multiplicare şi fotocopiere, servicii poştale şi de curierat, telefon, facsimile, internet, transport, depozitare, aferente activităţilor de cercetare-dezvoltare necesare pentru obţinerea rezultatelor cercetării;

e2) în categoria cheltuielilor de regie alocate prin cheie de repartizare pot fi incluse costurile pentru: servicii administrative şi de contabilitate, servicii poştale şi telefonice, servicii pentru întreţinerea echipamentelor şi sistemelor IT, multiplicare şi fotocopiere, consumabile şi birotică, chiria locaţiei unde se desfăşoară activităţile proiectului, asigurarea utilităţilor, cum sunt: apă curentă, canalizare, salubritate, energie electrică şi termică, gaze naturale, şi alte cheltuieli necesare pentru implementarea proiectului.

(2) în situaţia în care cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) nu sunt înregistrate în totalitate pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, acestea vor fi alocate prin utilizarea unei chei de repartizare stabilite de contribuabil.

(3) în situaţia în care cheltuielile de dezvoltare se capitalizează potrivit reglementărilor contabile aplicabile, deducerea fiscală se poate aplica în perioada fiscală în care acestea sunt înregistrate sau în perioada în care sunt transferate drept cheltuieli în contul de profit şi pierdere.”

4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Activităţile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la determinarea profitului impozabil trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

a) sunt cuprinse într-un proiect, care conţine cel puţin următoarele elemente: obiectivul stabilit, perioada de desfăşurare, domeniul de cercetare, sursele de finanţare, categoria rezultatului (de exemplu: studii, scheme, tehnologii, produse informatice, reţete şi altele asemenea), caracterul inovativ (de exemplu: produs nou/modernizat, tehnologie nouă/modernizată, serviciu nou/modernizat);

b) sunt din categoria cercetării industriale sau a dezvoltării experimentale.”

5. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

“Art. 51. - Pentru definitivarea valorii stimulentelor fiscale la calculul profitului impozabil într-un an fiscal, contribuabilii pot solicita efectuarea unei certificări/expertize privind îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestora, de către experţi incluşi în Registrul experţilor pe domenii de cercetare-dezvoltare, constituit de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, pe baza propunerilor Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare. Constituirea registrului şi metodologia de certificare/expertizare se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.”

6. La articolul 9, punctele 1-3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“1. activităţi de cercetare-dezvoltare1 - activităţi creative, sistematice, cu scopul de a creşte nivelul de cunoaştere pentru a crea aplicaţii noi. Criteriul de bază pentru a distinge activităţile de cercetare-dezvoltare de alte activităţi este prezenţa unui element semnificativ de noutate în soluţionarea unei probleme incerte ştiinţific sau tehnologic, soluţia nefiind evidentă pentru cineva familiarizat cu cunoştinţele şi tehnicile uzuale din domeniu;

a) cercetare industrială - cercetare sau investigaţie critică planificată în scopul dobândirii de cunoştinţe şi competenţe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese ori servicii sau pentru realizarea unei îmbunătăţiri semnificative a produselor, proceselor ori serviciilor existente. Aceasta cuprinde crearea de părţi componente pentru sisteme complexe şi poate include construcţia de prototipuri în laborator sau într-un mediu cu interfeţe simulate ale sistemelor existente, precum şi de linii-pilot, atunci când acest lucru este necesar pentru cercetarea industrială şi, în special, pentru validarea tehnologiilor generice;

b) dezvoltare experimentală - activitatea sistematică prin care, pornind de la cunoştinţe dobândite din cercetare şi/sau de la experienţa practică, se urmăreşte producerea de noi materiale, produse sau dispozitive, instituirea de noi procese, sisteme şi servicii sau îmbunătăţirea substanţială a celor existente; definiţia dezvoltării experimentale include conceptul de dezvoltare tehnologică, respectiv realizarea de noi produse, procese sau servicii, incluzând fabricarea modelului experimental şi a primului prototip, care nu pot fi utilizate în scopuri comerciale, precum şi activităţi de inginerie a sistemelor, de inginerie şi proiectare tehnologică;

2. proiect2 - modalitatea de atingere a unui obiectiv al unui program, cu un scop propriu bine stabilit, care este prevăzut să se realizeze într-o perioadă determinată, utilizând resursele alocate, şi căruia îi este ataşat un set propriu de reguli, obiective şi activităţi;

3. rezultatele cercetării3 - rezultatele activităţilor de cercetare-dezvoltare, precum:

a) documentaţii, studii, lucrări, planuri, scheme şi altele asemenea;

b) tehnologii, procedee, produse informatice, reţete, formule, metode şi altele asemenea;

c) obiecte fizice, inclusiv modele experimentale, prototipuri, precum şi instalaţii-pilot;

d) colecţii şi baze de date conţinând înregistrări analogice sau digitale, izvoare istorice, eşantioane, specimene, fotografii, observaţii, roci, fosile şi altele asemenea, împreună cu informaţiile necesare arhivării, regăsirii şi precizării contextului în care au fost obţinute.

Rezultatele cercetării pot fi protejate prin drepturi de proprietate intelectuală şi industrială: brevete de invenţie, certificate de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale, altele asemenea;

            Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu


1 Compatibile cu manualul Frascati (OECD Publication Service, 2002).

2 Idem.

3 Idem.”

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, al art. 11 alin. (11) şi (13), al art. 1563 alin. (10) şi (101) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al pct. 801 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (311) “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”, cod: 14.13.01.02/c.a., prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Formularul menţionat la art. 1 se completează şi se depune conform instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularului menţionat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI “Taxa pe valoarea adăugat㔠al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Normele metodologice reprezintă trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.224/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 549 din 29 august 2013.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 9 martie 2015.

Nr. 632.

 

ANEXA Nr. 1

 

ANAF

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

Declaraţie

privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform

art. 153 alin. (9) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

311

Nr. de înregistrare ca

operator de

date cu caracter

personal 759

 

Perioada de raportare

Luna

Anul

 

 

 

I. FELUL DECLARAŢIEI

1. Declaraţie iniţial㠁

2. Declaraţie rectificativ㠁

 

II. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE

DENUMIRE / NUME, PRENUME

 

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMICILIUL FISCAL

JUDEŢ

 

SECTOR

 

LOCALITATE

 

STRADA

 

NR.

 

BLOC

 

SC.

 

ET.

 

AP.

 

COD POSTAL

 

TELEFON

 

FAX

 

E-MAIL

 

 

III. DATE PRIVIND ANULAREA ÎNREGISTRĂRII ÎN SCOPURI DE TVA

 

1. Data anulării înregistrării în scopuri de TVA

 

 

2.1 Anulare înregistrare în scopuri de TVA, din oficiu, conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal

 



2.2 Anulare înregistrare în scopuri de TVA, la cerere, conform art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal

 



 

IV. DATE PRIVIND OBLIGAŢIA DE PLATA

A. Operaţiuni efectuate după anularea, din oficiu, înregistrării în scopuri de TVA în condiţiile art. 153 alin. (9) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal

Baza impozabilă

– lei -

TVA de plată

– lei -

1. Livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii

 

 

2. Achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt persoană obligată la plata taxei, în condiţiile legii

 

 

Subtotal

 

 

B. Livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA în condiţiile art. 153 alin. (9) lit. a) - c), g) sau Ii) din Codul fiscal, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoana impozabilă nu are cod valabil de TVA

 

 

Total (A+B)

 

 

 

Numele persoanei care face declaraţia

 

Funcţia

 

 

Ştampila

Semnătura

 

 

Se completează de personalul orcanului fiscal

Organ fiscal

 

Număr înregistrare

 

Data înregistrare

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

Numele persoanei care a verificat

 

 

Cod: 14.13.01.02/c.a.

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCŢIUNI

de completare a formularului (311) “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”

 

“Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”, denumită în continuare declaraţie, se depune după cum urmează:

- potrivit art. 1563 alin. (10) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal şi care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care există obligaţia plăţii taxei colectate în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (11) şi (13) din Codul fiscal;

- potrivit art. 1563 alin. (10) lit. a) din Codul fiscal, coroborat cu pct. 801 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Norme metodologice, de către persoanele impozabile care se află în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (11) şi (13) din Codul fiscal şi al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal, în situaţia în care acestea efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri prin organele de executare silită;

- potrivit art. 1563 alin. (10) lit. b) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare şi al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 1342 alin. (3)-(8) din Codul fiscal, în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;

- potrivit art. 1563 alin. (101) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, care au aplicat sistemul TVA la încasare şi care au efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 1342 alin. (3)-(8) din Codul fiscal, a intervenit în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA.

Se declară:

- taxa colectată de către persoanele a căror înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulată, din oficiu, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal, care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (11) şi (13) din Codul fiscal pentru livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau pentru achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care aceste persoane sunt obligate la plata TVA, efectuate în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;

- taxa colectată de către persoanele impozabile care se află în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (11) şi (13) din Codul fiscal şi al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal, care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri prin organele de executare silită;

- taxa colectată care trebuie plătită pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înainte de anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 1342 alin. (3)-(8) din Codul fiscal, intervine în perioada în care persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare nu au un cod valabil de TVA;

- taxa colectată care trebuie plătită pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înainte de anularea, la cerere, a înregistrării în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, dara căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 1342 alin. (3)-(8) din Codul fiscal, intervine în perioada în care persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare nu au un cod valabil de TVA.

Declaraţia se depune:

- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrările de bunuri/prestările de servicii şi/sau pentru achiziţiile de bunuri şi/sau de servicii pentru care persoanele impozabile sunt obligate la piaţa TVA, efectuate de persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal, în situaţia în care exigibilitatea taxei pentru aceste operaţiuni intervine în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA;

- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrările de bunuri efectuate prin organele de executare silită, de către persoanele impozabile care se află în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (11) şi (13) din Codul fiscal, livrări efectuate după anularea înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal;

- până la 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrări de bunuri/prestări de servicii, efectuate înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e), g) sau h) din Codul fiscal, în situaţia în care exigibilitatea taxei pentru aceste operaţiuni intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA.

Declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, astfel:

- direct sau prin împuternicit, la registratură; sau

- la poştă, prin scrisoare recomandată.

Declaraţia se completează de către contribuabil sau de către împuternicit înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular.

Perioada de raportare - se completează cu anul şi luna în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii şi/sau achiziţiile de bunuri şi/ori servicii pentru care persoana impozabilă este obligată la plata taxei.

I. Felul declaraţiei

Declaraţia depusă iniţial se rectifică prin depunerea unei noi declaraţii, pe acelaşi format, bifând căsuţa corespunzătoare de pe formular.

ATENŢIE! Rectificarea nu este posibilă pentru perioade fiscale care au fost supuse inspecţiei fiscale sau pentru care este în curs de derulare o inspecţie fiscală.

II. Date de identificare a persoanei impozabile

1. Denumire/Nume şi prenume - se înscrie, după caz, denumirea persoanei juridice, asociaţiei sau a entităţii fără personalitate juridică ori numele şi prenumele persoanei fizice, după caz, obligată la plata taxei conform art. 1563 alin. (10) sau (101) din Codul fiscal.

2. Cod de identificare fiscală - se completează astfel:

- contribuabilii persoane juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu excepţia comercianţilor, înscriu codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

- comercianţii, persoane fizice şi juridice, precum şi alte entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului înscriu codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;

- contribuabilii persoane fizice, care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepţia comercianţilor, înscriu codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

- persoanele fizice, altele decât cele de mai sus, înscriu codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

- persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal înscriu numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

3. Domiciliul fiscal - se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile obligate la plata taxei conform art. 1563 alin. (10) sau (101)din Codul fiscal.

III. Date privind anularea înregistrării în scopuri de TVA

1. Data anulării înregistrării în scopuri de TVA - se înscrie data de la care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA.

2. Se bifează căsuţa corespunzătoare situaţiei în care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată, din oficiu, de organul fiscal, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal, sau la cererea contribuabilului, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, după caz.

IV. Date privind obligaţia de plată

A. Operaţiuni efectuate după anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA în condiţiile art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal - se completează de către persoanele impozabile care au bifat căsuţa corespunzătoare anulării înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal, respectiv secţiunea III pct. 2.1 din declaraţie.

1. Livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii

Coloana “Baza impozabil㔠- se completează cu baza de impozitare, exclusiv taxa, aferentă tuturor livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate după anularea înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal.

Coloana “TVA de plat㔠- se completează suma totală a taxei colectate care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (11) şi (13) din Codul fiscal, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate după anularea înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal.

2. Achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, în condiţiile legii

Coloana “Baza impozabil㔠- se completează cu baza de impozitare, exclusiv taxa, aferentă tuturor achiziţiilor de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, în condiţiile legii, efectuate după anularea înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal şi a căror exigibilitate intervine în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valid de TVA.

Coloana “TVA de plat㔠- se completează suma totală a taxei colectate care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (11) şi (13) din Codul fiscal, pentru achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, în condiţiile legii, efectuate după anularea înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal şi a căror exigibilitate intervine în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valid de TVA,

B. Livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA în condiţiile art. 153 alin. (9) lit. a)-e), g) sau h) din Codul fiscal, dara căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoana impozabilă nu are cod valabil de TVA - se completează de către persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare şi cărora Ie-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e), g) sau h) din Codul fiscal, după caz, pentru livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, dara căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoana impozabilă nu are cod valabil de TVA.

Coloana “Baza impozabil㔠- se completează cu baza de impozitare, exclusiv taxa, aferentă tuturor livrărilor de bunuri şi/sau prestărilor de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoana impozabilă nu are cod valabil de TVA.

Coloana “TVA de plat㔠- se completează suma totală a taxei colectate care trebuie plătită pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoana impozabilă nu are cod valabil de TVA.

 

ANEXA Nr. 3

 

CARACTERISTICILE

de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare ale formularului (311) “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”

 

1. Denumirea formularului: “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”.

2. Cod: 14.13.01.02/c.a.

3. Format: A4/t1

4. Caracteristicile de tipărire: - pe o singură faţă;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se utilizează la: - declararea sumei reprezentând:

- taxa colectată de către persoanele a căror înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulată, din oficiu, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (11) şi (13) din Codul fiscal pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate şi/sau pentru achiziţii de bunuri şi/ori servicii pentru care aceste persoane sunt obligate la plata TVA, efectuate în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;

- taxa colectată de către persoanele impozabile care se află în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (11) şi (13) din Codul fiscal şi al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal, care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri prin organele de executare silită;

- taxa colectată care trebuie plătită pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înainte de anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 1342 alin. (3)-(8) din Codul fiscal, intervine în perioada în care persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare nu au un cod valabil de TVA;

- taxa colectată care trebuie plătită pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înainte de anularea, la cerere, a înregistrării în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, dara căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 1342 alin. (3)-(8) din Codul fiscal, intervine în perioada în care persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare nu au un cod valabil de TVA.

6. Se întocmeşte: în două exemplare

7. Circulă:

- originalul la organul fiscal;

- copia la contribuabil.

8. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

JUDEŢUL BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

 

LISTA

cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Buzău cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

Nr. crt.

Denumirea asociaţiei

Cuantumul subvenţiei aprobate

- lei -

1.

Fundaţia pentru copii “Sf. Sava”

24.000

2.

Fundaţia Crucea Alb Galbenă

43.200

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.