MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 184/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 184         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 18 martie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

44. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2014 privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

336. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2014 privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

45. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare

 

337. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fi scai-bugetare

 

46. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative

 

338. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            163. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1,357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            3.170. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea modelului de Standard ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Judeţeană Braşov

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Forumul Transilvania, Filiala Târgu Mureş

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2014 privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56 din 10 septembrie 2014 privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l. nr. 683 din 18 septembrie 2014, cu următoarea modificare:

- La articolul 2, alineatul (1) se modifică şl va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale preia toate drepturile şi se subrogă în toate obligaţiile Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice privind activitatea Agenţiei.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 17 martie 2015.

Nr. 44.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2014 privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2014 privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 martie 2015.

Nr. 336.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25 din 13 mai 2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 21 mai 2014.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor aii. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 17 martie 2015.

Nr. 45.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 martie 2015.

Nr. 337.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111 din 18 decembrie 2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 19 decembrie 2013.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale ari. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 17 martie 2015.

Nr. 46.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 martie 2015.

Nr. 338.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 şi 642 bis din 30 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 16 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Boroaia”, secţiunea 1 “Bunuri imobile” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se abrogă poziţiile nr. 5, 8, 15 şi 21;

b) la poziţia nr. 46, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ,701”;

c) după poziţia nr. 80, se introduc optsprezece noi poziţii, poziţiile nr. 81-98, potrivit anexei nr. 1.

2. La anexa nr. 29 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Crucea”, secţiunea I “Bunuri Imobile” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se abrogă poziţiile nr. 43-45;

b) după poziţia nr. 80 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 81, potrivit anexei nr. 2.

3. La anexa nr. 64 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ostra”, secţiunea I “Bunuri Imobile” se modifică după cum urmează:

a) la poziţia nr. 1, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “situat în intravilanul comunei Ostra, judeţul Suceava, în suprafaţă de 1.491 mp, având ca destinaţie - curte Şcoala Gimnazială Ostra, cu următoarele vecinătăţi: N - Şcoala Gimnazială Ostra - corpul 1, S - Şcoala Gimnazială Ostra - corpul 2, E - Grădiniţa Ostra, V - drum comunal”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “28”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 47/2013”;

b) la poziţia nr. 2, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “situat în intravilanul comunei Ostra, judeţul Suceava, în suprafaţă de 1.520 mp, având ca destinaţie - teren de sport Şcoala Gimnazială Ostra, cu următoarele vecinătăţi: N - proprietate particulară Nastiuc Ilie, S - proprietate particulară Calinciuc Paraschiva, E - proprietate particulară Nastiuc Ilie, V - Şcoala Gimnazială Ostra - corpul 1”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “29”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 47/2013”;

c) la poziţia nr. 47, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “situată în intravilanul comunei Ostra, nr. 42, judeţul Suceava, clădire P + 2 cu destinaţia de sediu al Primăriei comunei Ostra şi Consiliul Local al comunei Ostra, în suprafaţă de 567 mp, cu următoarele vecinătăţi: N - bl. nr. M 4, proprietate privată a Companiei Naţionale a Uraniului - Crucea, S - drum comunal, E - proprietate privată, V - drum comunal”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “84”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 47/2013”.

4. La anexa nr. 69 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Poiana Stampei”, secţiunea I “Bunuri imobile” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la poziţia nr. 12, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “situată în cătunul Dorna Burcut”, comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, în suprafaţă de 110.686 mp cu următoarele vecinătăţi: N - fond forestier, S - fond forestier + drum de acces; V - râul Dorna, E - fond forestier; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “74”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “nr. cadastral 31257 al OCPI Suceava”;

- la poziţia nr. 13, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Carieră de piatră Dornişoara 1”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “situată în satul Dornişoara, comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, în suprafaţă de 71.814 mp, cu următoarele vecinătăţi: N - fond forestier, S - fond forestier, E - cale ferată, V - fond forestier, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “55”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “nr. cadastral 31254 al OCPI Suceava”;

- la poziţia nr. 20, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Drum Prăleni”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “cu îmbrăcăminte din balast, situat în satul Prăleni, comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava; lungimea de 1.721 m, suprafaţa de 10.601 mp, de la terminarea asfaltului până la râul Dorna şi de la râul Dorna până la fondul forestier”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “0,12”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “nr. cadastral 31276 şi 30994 al OCPI Suceava”;

- la poziţia nr. 21, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Drum Andrieni”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “cu îmbrăcăminte din balast, situat în satul Pilugani, comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava; lungimea de 360 m, suprafaţa de 2.330 mp, de la terminarea asfaltului, până la proprietatea lui Ţăran Gavril”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “0,09”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “nr. cadastral 31274 al OCPI Suceava”;

- la poziţia nr. 22, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Drum Tătaru”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “cu îmbrăcăminte din balast, situat în satul Tătaru, comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava; lungimea de 3.100 m, suprafaţa de 28,867 mp, de la proprietatea particulară a lui Pentelescu Margareta până la cătunul «Grădiniţa»“, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “0,32”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “nr. cadastral 31278, 31020, 31021 şi 31025 al OCPI Suceava”;

- la poziţia nr. 24, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Drum Alexeni”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “cu îmbrăcăminte din balast, situat în satul Poiana Stampei, comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava; lungimea de 912 m, suprafaţa de 5.850 mp, de la proprietatea lui Chiforescu Mihai până la râul Dorna şi de la râul Dorna până la proprietatea lui Chiforescu Livia”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “0,13”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “nr. cadastral 31333 şi 31024 al OCPI Suceava”;

- la poziţia nr. 36, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “situat în satul Poiana Stampei, comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, cu următoarele vecinătăţi: N - proprietatea Coca Gheorghe, S - Mănăstirea Podu Coşnei, E - DN 17, V - teren proprietatea primăriei, în suprafaţă de 1.959 mp”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “17,6”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “nr. cadastral 31268, al OCPI Suceava”;

- la poziţia nr. 37, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “construcţie de lemn, acoperită cu tablă tip ţiglă, situată în satul Poiana Stampei, comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, suprafaţa - 297 mp”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “114”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “nr. cadastral 31268, al OCPI Suceava”;

- la poziţia nr. 38, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “situat în satul Poiana Stampei, comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, cu următoarele vecinătăţi: N - Sandu Cornel, S - Chiforescu Gheorghe, E - DN 17, V - Turbăria Poiana Stampei; suprafaţa de 926 mp”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “8,33”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “nr. cadastral 31058, al OCPI Suceava”;

- la poziţia nr. 39, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “situată în satul Poiana Stampei, comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, construită din cărămidă, acoperită cu tablă, suprafaţa - 93 mp”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “37”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “nr. cadastral 31058, al OCPI Suceava”;

- la poziţia nr. 40, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “situat în satul Tătaru, comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, cu următoarele vecinătăţi: N - proprietatea lui Ivan Euzebiu, S - proprietatea lui Ivan Nicolai, E - drumul comunal Tătaru, V - proprietatea lui Ivan Nicolai, în suprafaţă de 663 mp”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “2,98”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “nr. cadastral 31271, al OCPI Suceava”;

- la poziţia nr. 41, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “situată în satul Tătaru, comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, construită din lemn, acoperită cu azbociment; suprafaţa - 164 mp”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “12”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “nr. cadastral 31271, al OCPI Suceava”;

b) după poziţia nr. 43 se introduc cincisprezece noi poziţii, poziţiile nr. 44-58, potrivit anexei nr. 3.

Art. II. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 martie 2015.

Nr. 163.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Boroaia

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz,

al dării în folosinţă

Valoarea de

inventar - mii lei -

Situaţia juridica actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

81

1.3.7.1

Drum comunal 13B

îmbrăcăminte din balast, situat în cătun Nemţeni, satul Bărăşti, comuna Boroaia, judeţul Suceava, în lungime de 2.145 m şi suprafaţă de 19.910 mp, de la locuinţa numitului Pintiliescu Constantin până la limita comunei Drăgăneşti, judeţul Neamţ

2013

1444

Domeniul public al comunei Boroaia, potrivit Hotărârii consiliului local nr. 30/2014

82.

1.3.7.1

Drum comunal

îmbrăcăminte din balast, situat în satul Boroaia, comuna Boroaia, judeţul Suceava, în lungime de 3.240 m şi suprafaţă de 2.281 mp, de la locuinţa

numitului Toma Petru până la locuinţa numitului Pricob Constantin

2013

32

Domeniul public al comunei Boroaia, potrivit Hotărârii consiliului local nr. 30/2014

837

1.3.7.1

Drum comunal

îmbrăcăminte din balast, situat în satul Boroaia, comuna Boroaia, judeţul Suceava, în lungime de 600 m şi suprafaţă de 3.804 mp, de la locuinţa numitului Borş Mihai până la locuinţa numitului Săftian Mihai

2013

14

Domeniul public al comunei Boroaia, potrivit Hotărârii consiliului local nr. 30/2014

84.

1.3.7.1

Drum comunal 13A

îmbrăcăminte din balast, situat în satul Săcuţa, comuna Boroaia, judeţul Suceava, în lungime de 1.960 m şi suprafaţă de 21.595 mp, de la Căminul cultural sat Săcuţa până la Mănăstirea Eroilor sat Săcuţa Vale

2013

980

Domeniul public al comunei Boroaia, potrivit Hotărârii consiliului local nr. 30/2014

85.

1.3.7.1

Drum comunal

îmbrăcăminte din balast, situat în cătunul Nemţeni, satul Boroaia, comuna Boroaia, judeţul Suceava, în lungime de 996 m şi suprafaţă de 4.843 mp, de la cimitirul ortodox stil nou până la locuinţa numitului Onişoru Gheorghe

2013

1

Domeniul public al comunei Boroaia, potrivit Hotărârii consiliului local nr. 30/2014

867

1.3.7.2

Drum comunal 13B

îmbrăcăminte din beton asfaltic, situat în cătunul Nemţeni, satul Bărăşti, comuna Boroaia, judeţul Suceava, în lungime de 640 m şi suprafaţă de 10.587 mp, din Drumul naţionaM5 C, locuinţa numitului Naferică Costache, până la locuinţa numitului Matei Neculai

2013

638

Domeniul public al comunei Boroaia, potrivit Hotărârii consiliului local nr. 30/2014

87

1.3.7.2

Drum comunal 13B

îmbrăcăminte din beton asfaltic, situat în cătunul Nemţeni, satul Bărăşti, comuna Boroaia, judeţul Suceava, în lungime de 1.005 m şi suprafaţă de 17.505 mp, din Drumul naţional 15 C, locuinţa numitei Chişleac Elena, până la locuinţa numitului Pintiliescu Constantin

2013

443

Domeniul public al comunei Boroaia, potrivit Hotărârii consiliului local nr. 30/2014

88.

1.3.7.2

Drum comunal

îmbrăcăminte din beton asfaltic. situat în satul Boroaia, comuna Boroaia, judeţul Suceava, în lungime de 2.435 m şi suprafaţă de 26.217 mp, de la Biserica Boroaia Vale până la locuinţa numitei Monoranu Ioana

2013

1.988

Domeniul public al comunei Boroaia, potrivit Hotărârii consiliului local nr. 30/2014

89.

1.3.7.2

Drum comunal

îmbrăcăminte din beton asfaltic, situat în uliţa Ungureni, satul Boroaia, comuna Boroaia, judeţul Suceava, în lungime de 570 m şi suprafaţă de 6.415 mp, de la locuinţa numitului Lazăr Gheorghe până la Drumul naţional 15 C

2013

380

Domeniul public al comunei Boroaia, potrivit Hotărârii consiliului local nr. 30/2014

90.

1.3.7.2

Drum comunal 13A

îmbrăcăminte din beton asfaltic, situat în satul Săcuţa, comuna Boroaia, judeţul Suceava, în lungime de 1.800 m şi suprafaţă de 19.552 mp, de la Şcoala Moişa până la Căminul cultural sat Săcuţa

2013

2.685

Domeniul public al comunei Boroaia, potrivit Hotărârii consiliului local nr. 30/2014

91.

1.3.7.2

Drum

îmbrăcăminte din beton asfaltic, situat în satul Boroaia, comuna Boroaia, judeţul Suceava, în lungime de 160 m şi suprafaţă de 1.685 mp, din Drumul naţional 15, locuinţa numitului Holca Neculai, până la cimitirul ortodox stil nou

2013

34

Domeniul public al comunei Boroaia, potrivit Hotărârii consiliului local nr. 30/2014

92.

1.6.2.

Clădire tip after school

Situată în satul Boroaia, comuna Boroaia, judeţul Suceava, construită pe fundaţie din beton, cu pereţi din BCA, acoperiş tip şarpantă în patru ape cu învelitoare din tablă Lindab, în suprafaţă de 251 mp, cu o lungime de 17,10 m, lăţime de 14,7 m, înălţime de 6,55 m

2013

862

Domeniul public al comunei Boroaia, potrivit Hotărârii consiliului local nr. 30/2014

93.

1.8.6.

Reţea alimentare cu apă

Situată în cătun Suseni, satul Moişa, comuna Boroaia, judeţul Suceava, cu o lungime de 3.800 m distribuţie, 4.700 m aducţiune

2013

1386

Domeniul public al comunei Boroaia, potrivit Hotărârii consiliului local nr. 30/2014

94.

1.8.7.

Reţea canalizare

Situată în cătun Suseni, satul Moişa, comuna Boroaia, judeţul Suceava, cu o lungime de 3.200 m, diametru de 315 mm

2013

927

Domeniul public al comunei Boroaia, potrivit Hotărârii consiliului local nr. 30/2014

95

1.8.8.

Staţie de epurare

Situată în cătun Suseni, satul Moişa, comuna Boroaia, judeţul Suceava, construită pe fundaţie de beton, în suprafaţă de 55 mp, cu un debit de 250 mc pe zi, prevăzută cu treaptă mecanică şi biologică de epurare

2013

1999

Domeniul public al comunei Boroaia, potrivit Hotărârii consiliului local nr. 30/2014

96.

1.8.11.

 Rezervor înmagazinare apă

 Situat în cătun Suseni, satul Moişa, comuna Boroaia, judeţul Suceava, în suprafaţă de 59 mp, construit pe fundaţie din beton cu pereţi din metal

2013

538

Domeniul public al comunei Boroaia, potrivit Hotărârii consiliului local nr. 30/2014

977

1.8.11.

 Rezervor înmagazinare apă

 Situat în satul Moisa, comuna Boroaia, judeţul Suceava, în suprafaţă de 13 mp, construit pe fundaţie din beton cu pereţi din metal, cu un volum de 50 mc

2013

110

Domeniul public al comunei Boroaia, potrivit Hotărârii consiliului local nr. 30/2014

987

1.8.12.

Staţie pompare

Situată în satul Moişa, comuna Boroaia, judeţul Suceava, în suprafaţă de 22 mp, construit pe fundaţie din beton cu pereţi din BCA, cu acoperiş tip şarpantă în patru ape, cu învelitoare din tablă Lindab

2013

521

Domeniul public al comunei Boroaia, potrivit Hotărârii consiliului local nr. 30/2014

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Crucea

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau. după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de Inventar

- mii lei -

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

81

1.3.7.3

Drum comunal 78 B

Îmbrăcăminte din beton de ciment situat în sat Satu Mare, comuna Crucea, judeţul Suceava, compus din tronsonul 1 de la km 0 + 000 la km 0 + 910, cu o lungime de 910 m şi tronsonul 1.1 de la km 0 + 000 la km 0 + 290 m, în suprafaţa totală de 5.044 mp

2014

2.460.091

Domeniul public al comunei Crucea, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/2014

 

ANEXA Nr. 3

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Poiana Stampei

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau. după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- mii lei -

Situaţia juridică actuala

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

44

1.6.2

Clădire Centrul de Asistenţă după programul şcolar “After School

Situată în comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, P+1, construită din lemn, sistem Franing, fără lift şi cu certificat de performanţă energetică acoperită cu şindrilă bituminoasă tegola

Suprafaţă de 194 mp, având destinaţia de construcţii administrative şi social culturale

2013

844,64

Domeniul public al comunei Poiana Stampei, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 44/2014

45

1.6.2

Construcţie anexă – centrală termică

Situată în comuna Poiana Stampei, judeţul  Suceava, anexă construită din zidărie, acoperită cu şindrilă bituminoasă tegola, suprafaţă - 29 mp

2013

81,5

Domeniul public al comunei Poiana Stampei, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 44/2014

46

 

Teren

Aferent Centrului de Asistenţă după Programul şcolar “After School” situat în intravilanul satului Poiana Stampei, comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, în suprafaţă de 2.402 mp cu următoarele vecinătăţi: N - proprietate particulară, S - proprietate particulară, E - DN 17, V - proprietate particulară.

1977

21,62

Domeniul public al comunei Poiana Stampei, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 44/2014

 

 

 

Îmbrăcăminte din beton de ciment, situat în intravilanul satului Poiana Stampei, comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava; lungime-356 m, suprafaţa de 2.710 mp de la DN 17 până la drumul cu îmbrăcăminte din balast “Prăleni

2013

587,77

Domeniul public al comunei Poiana Stampei,

Consiliului local nr. 44/2014

48

1.3.7.3.

Drum comunal“Andrieni

Îmbrăcăminte din beton de ciment situat în intravilanul satului Pilugani, comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava; lungime - 1.064 m, suprafaţa de 11.931 mp, de la DN 17 până la drumul cu îmbrăcăminte de balast “Andrieni

2013

1726,99

Domeniul public al comunei Poiana Stampei potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 44/2014

49

 

Teren

Situat în intravilanul satului Poiana Stampei, comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, în suprafaţă de 783 mp, amenajat cale de acces spre DN 17, modernizat prin betonare, N - DN 17, S - proprietate particulară Pentelescu Valerian, E - drum comunal Andrieni, V - proprietate particulară Pentelescu Valerian

2013

7,05

Domeniul public al comunei Poiana Stampei potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 44/2014

50

1.3.7.3

Drum comunal “Alexeni”

Îmbrăcăminte din beton de ciment situat în intravilanul satului Poiana Stampei, comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava; lungime de 1.205 m, suprafaţa de13.723 mp. de la DN 17 până la drumul cu îmbrăcăminte de balast“Alexeni”

2013

2106,73

Domeniul public al comunei Poiana Stampei potrivit Hotărârii Consiliului local Nr. 44/2014

51

1.3.7.3

Drum comunal “Teşna”

Îmbrăcăminte din beton de ciment, situat în intravilanul satului Teşna, comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, lungime - 1.155 m, suprafaţa de 13.729 mp,de la bifurcaţia cu drumul comunal Tătaru până la proprietatea lui Spânu Teofil

2013

1898,70

Domeniul public al comunei Poiana Stampei potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 44/2014

52

1.3.7.3

Drum comunal “Tătaru”

Îmbrăcăminte din beton de ciment situat în intravilanul satului Teşna, comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava; lungimea de 1.476 m, suprafaţa de 15.088 mp, de la DN 17 până la proprietatea lui Pentelescu Margareta

2013

2430,3

Domeniul public al comunei Poiana Stampei potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 44/2014

53

1.1.1.5

Carieră de piatră “Dornişoara 2”

Situată în satul Domişoara, comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, suprafaţa de 121.721 mp, cu următoarele vecinătăţi; N- fond forestier, S - fond forestier, E - fond forestier, V - cale ferată şi proprietăţi particulare

1950

55

Domeniul public al comunei Poiana Stampei potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 44/2014

54

1.6.2

Construcţie anexă

Magazie aparţinând şcolii cu clasele I-IV Podu Coşnei, situată în satul Poiana Stampei, comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, în suprafaţă de 36 mp, construită din lemn, acoperită cu azbociment

2013

19,98

Domeniul public al comunei Poiana Stampei potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 44/2014

55

1.6.2.

Construcţie anexă

Magazie aparţinând şcolii cu clasele I-IV Podu Coşnei, situată în intravilanul satului Poiana Stampei, comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, în suprafaţă de 28 mp, construită din lemn, acoperită cu azbociment

2013

15,54

Domeniul public al comunei Poiana Stampei, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 44/2014

56

1.6.2

Construcţie administrativă şi social culturală C1

Situată în satul Dornişoara, comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, P+1, în suprafaţă de 445 mp, construită din BCA şi lemn, acoperită cu tablă

2003

775,13

Domeniul public al comunei Poiana Stampei, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 44/2014

57

1.6.2.

Construcţie anexă C2

Magazie aparţinând construcţiei administrative şi social culturale, situată în satul Dornişoara, comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, în suprafaţă de 22 mp, construită din lemn, acoperită cu d raniţă

2003

12,21

Domeniul public al comunei Poiana Stampei, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 44/2014

58

 

Teren

Situat în intravilanul satului Dornişoara, comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, în suprafaţa de 1.210 mp, cu următoarele vecinătăţi: N – comuna Poiana Stampei, S - drum acces, E - drum acces, V - drum Dornişoara

2003

5,44

Domeniul public al comunei Poiana Stampei, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 44/2014

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind aprobarea modelului de Standard ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională

 

În conformitate cu prevederile:

- art. 340 alin. (2) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

- art. 4 alin. (1) lit. f) şi m) din Hotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, cu modificările şi completările ulterioare,

- art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

- Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă modelul de Standard ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Ghidul de elaborare a Standardului ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională va fi realizat, în termen de 30 de zile de la data aprobării prezentului ordin, de către Autoritatea Naţională pentru Calificări, care îl va publica pe site-ul propriu.

(2) Actualizarea Ghidului de elaborare a Standardului ocupaţional se realizează prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Calificări.

Art. 3. - Autoritatea Naţională pentru Calificări duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, pe care îl va publica pe site-ul propriu.

 

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

 

Bucureşti, 4 februarie 2015.

Nr. 3.170.

 

MODEL

ROMÂNIA

 

 

 

 

 

 

 

SECŢIUNEA A

STANDARD OCUPAŢIONAL

 

 

1. Denumirea ocupaţiei şi codul COR

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Denumirea tradusă a ocupaţiei (En):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Competenţe profesionale

(capacitatea dovedită de a utiliza cunoştinţe, abilităţi şi capacităţi personale)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Niveluri:

 

 

 

 

 

4.1. Nivelul de calificare conform Cadrului Naţional al Calificărilor (CNC)

 

 

 

 

 

4.2. Nivelul de referinţă conform Cadrului European al Calificărilor (EQF)

 

 

 

 

 

4.3. Nivelul educaţional corespondent, conform ISCED – 2011

 

 

 

 

 

 

 

5. Acces la altă ocupaţie/ocupaţii cuprinse în nomenclatorul COR

5.1 Acces la ocupaţie/ocupaţii de acelaşi nivel de calificare, conform CNC, pe bază de experienţă/recunoaştere de competenţe

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Acces La ocupaţie/ocupaţii de nivel de calificare imediat superior, conform CNC, pe bază de programe de formare profesională şi experienţă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Informaţii suplimentare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECŢIUNEA B

 

STANDARD PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ, ASOCIAT OCUPAŢIEI

 

 

1. Informaţii despre programul de educaţie şi formare profesională

 

1.1. Cerinţe specifice de acces la program

1.1.1. Competenţe şi deprinderi necesare accesului la program:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Condiţii minime de acces la program, raportate la nivelul de studii:

Nivelurile de studii:

- învăţământ general obligatoriu

 

 

 

 

 

- învăţământ profesional prin şcoli profesionale

 

 

 

 

 

- învăţământ liceal, fără diplomă de bacalaureat

 

 

 

 

 

- învăţământ liceal, cu diplomă de bacalaureat

 

 

 

 

 

- învăţământ postliceal

 

 

 

 

 

- învăţământ superior cu diplomă de licenţă

 

 

 

 

 

- învăţământ superior cu diplomă de master

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Alte studii necesare:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4. Cerinţe speciale:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Descrierea programului de educaţie şi formare profesională

 

2.1. Durata totală, nr. ore

 

din care:

 

 

 

 

 

teorie,

 

 

 

 

 

practică.

 

 

 

 

 

2.2. Planul de pregătire (anexa Bl)

 

2.3. Programa de pregătire teoretică şi practică (anexa B2)

 

2.4. Echipamente/utilaje/programe software necesare pregătirii teoretice şi practice

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Cerinţe privind nivelul minim de calificare şi experienţă profesională pentru formatori, instructori/preparatori formare, evaluatori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Informaţii referitoare la procesul de elaborare, verificare, validare, avizare şi aprobare a standardului ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională:

3.1. Realizare:

Iniţiator/Autori

Instituţia/instituţiile/persoane interesate ..................................................................................

Data elaborării ...............................

 

3.2. Verificare profesională:

Specialist/Instituţia de profil .......................................................................................

Data verificării .................................

 

3.3. Avizare:

Asociaţie profesională/Instituţie de reglementare/Instituţie de profil ...........................

 

3.4. Validare documentaţie:

Comitet sectorial /semnatari ...........................................................................

Data validării ...................................................................

 

3.5. Aprobare:

Autoritatea Naţională pentru Calificări conform deciziei nr. ....... din data ...............................

 

 

ANEXA B1

 

PLAN DE PREGĂTIRE

 

Nr. crt.

Competenţa dobândită

Modul

Nr. ore teorie

Nr. ore practică

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL ORE

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

 

 

ANEXA B2

 

PROGRAMA DE PREGĂTIRE TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ

 

Nr. crt.

Modul

Disciplină

Conţinut tematic

Metode/Forme de desfăşurare

Mijloace de instruire, materiale de învăţare

Criterii de evaluare

Nr. ore

 

Teorie

Practică

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1.

1.1.

 

teorie

 

 

 

 

practică

 

 

 

 

 

teorie

 

 

 

 

practică

 

 

 

 

 

teorie

 

 

 

 

practică

 

 

 

 

1.2.

 

teorie

 

 

 

 

practică

 

 

 

 

 

teorie

 

 

 

 

practică

 

 

 

 

 

teorie

 

 

 

 

practică

 

 

 

 

....1.n.

 

teorie

 

 

 

 

practică

 

 

 

 

 

teorie

 

 

 

 

practică

 

 

 

 

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Judeţeană Braşov

 

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii: 9.967,00 lei

2. Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2014 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară:

 

Nr. crt.

Denumirea

Sediul

Naţionalitatea

C.U.I.

Valoarea

Felul donaţiei

Data

1

Fundaţia de Cooperare Internaţională Saxonia Transilvania

Râşnov, str. Caraiman nr. 34, judeţul Braşov

română

23930886

16.720,00 lei

bani

1 octombrie 2014

 

            3. Alte venituri conform statutului: 387.896,92 lei.

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Forumul Transilvania,

Filiala Târgu Mureş

 

            Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii; 2.380,00 lei

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.