MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 193/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 193         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 23 martie 2015

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 18 din 21 ianuarie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 205 alin. (2) lit. d) prin raportare la prevederile art. 194 lit. e) tezele întâi şi a două din Codul de procedură civilă, precum şi a dispoziţiilor art. 254 alin, (1) teza întâi din acelaşi act normativ

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            189. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 786/2014 privind aprobarea Listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei Naţionale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            200/282. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului finanţelor publice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “T.B.R.C.M.” - S.A.

 

            282/259. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului finanţelor publice pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

            16. - Ordin pentru aprobarea Procedurii-cadru privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

            440. - Decizie privind sancţionarea Societăţii GROUP INSURANCE BROKER - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

62/2014. - Hotărâre privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizaţi în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene

 

64/2014. - Hotărâre pentru modificarea Normelor privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2012

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 18

din 21 ianuarie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 205 alin. (2) lit. d) prin raportare la prevederile art. 194 lit. e) tezele întâi şi a două din Codul de procedură civilă, precum şi a dispoziţiilor art. 254 alin. (1) teza întâi din acelaşi act normativ

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 194 alin. (1) lit. e) şi art. 205 alin. (2) lit. d) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Comercială “Electric Service Trust” - S.R.L. din Piatra-Neamţ în Dosarul nr. 4.526/103/2013 al Tribunalului Neamţ - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 171 D/2014.

2. Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 16 decembrie 2014, în prezenţa reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin, şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când, având în vedere cererea de întrerupere a deliberărilor pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 57 şi art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, precum şi al art. 56 alin. (2) teza a două din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, adoptat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 6/2012, a amânat pronunţarea pentru data de 15 ianuarie 2015, când, pentru aceleaşi motive, a amânat din nou pronunţarea pentru data de 21 ianuarie 2015, dată la care a pronunţat prezenta decizie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

3. Prin încheierea din 26 noiembrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 4.526/103/2013, Tribunalul Neamţ - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 194 alin. (1) lit. e) şi art. 205 alin. (2) lit. d) din Codul de procedură civilă. Excepţia a fost invocată de Societatea Comercială “Electric Service Trust - S.R.L. din Piatra-Neamţ într-o cauză având ca obiect cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, în condiţiile în care la al doilea termen de judecată instanţa a respins proba cu înscrisurile pe care pârâtul dorea să le depună, arătând că acestea ar fi trebuit depuse [în două exemplare] la dosar, odată cu întâmpinarea.

4. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul arată că prevederile art. 205 alin. (2) lit. d) prin raportare la prevederile art. 194 lit. e) tezele întâi şi a două din Codul de procedură civilă aduc atingere prevederilor constituţionale ale art. 21 alin. (1) şi (3) referitor la accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil şi art. 24 privind dreptul la apărare, precum şi dispoziţiilor art. 6 referitor la dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, deoarece prin acestea este limitată în timp depunerea înscrisurilor odată cu întâmpinarea. În condiţiile în care o parte a solicitat prin întâmpinare în mod expres proba cu înscrisuri, dar nu a nominalizat şi nu a anexat aceste înscrisuri, instanţa ar trebui să aibă posibilitatea administrării probei oricând pe parcursul procesului, aşa cum făcea şi în temeiul Codului de procedură civilă din 1865. Înscrisurile pot fi depuse în etapa cercetării procesului, în condiţii de contradictorialitate şi oralitate şi nicidecum în cadrul procedurii de regularizare prevăzute de art. 194 din Codul de procedură civilă.

Prevederile art. 254 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă potrivit cărora probele se propun, sub sancţiunea decăderii, de către pârât prin întâmpinare încalcă dispoziţiile art. 24 din Legea fundamentală privind dreptul la apărare, deoarece acestea ar trebui să poată fi propuse şi administrate oricând în cursul judecăţii.

5. Tribunalul Neamţ - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal nu şi-a exprimat opinia cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

6. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

7. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

8. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

9. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost reţinut în dispozitivul încheierii de sesizare a Curţii Constituţionale, îl constituie prevederile art. 194 alin. (1) lit. e) şi art. 205 alin. (2) lit. d) din Codul de procedură civilă. În realitate, din examinarea concluziilor autorului excepţiei, precum şi din circumstanţele în care aceasta a fost ridicată, respectiv respingerea cererii de a depune anumite înscrisuri care nu au fost depuse odată cu întâmpinarea, Curtea reţine că obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 205 alin. (2) lit. d) prin raportare la prevederile art. 194 lit. e) tezele întâi şi a două din Codul de procedură civilă, precum şi dispoziţiile art. 254 alin. (1) teza întâi din acelaşi act normativ, care au următorul conţinut:

- Art. 194 lit. e) tezele întâi şi a două din Codul de procedură civilă: “Cererea de chemare în judecată va cuprinde: (...) e) arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere. Când dovada se face prin înscrisuri, se vor aplica, în mod corespunzător, dispoziţiile art. 150.[...]”.

Prevederile art. 150 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură civilă, la care fac trimitere dispoziţiile art. 194 lit. e) teza a două au următorul conţinut: “(1) La flecare exemplar al cererii se vor alătura copii de pe înscrisurile de care partea înţelege a se Moşi în proces.

(2) Copiile vor fi certificate de parte pentru conformitate cu originalul.”

- Art. 205 alin. (2) lit. d) din Codul de procedură civilă: “Întâmpinarea va cuprinde: (...) d) dovezile cu care se apără împotriva fiecărui capăt din cerere, dispoziţiile ari. 194 lit. e) fiind aplicabile în mod corespunzător.”

- Art. 254 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă: “Probele se propun, sub sancţiunea decăderii, de către reclamant prin cererea de chemare în judecată, iar de către pârât prin întâmpinare, dacă legea nu dispune altfel.”

10. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 21 alin. (1) şi (3) referitor la accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, art. 24 privind dreptul la apărare şi art. 6 referitor la dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

11. Examinând excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 205 alin. (2) lit. d) prin raportare la prevederile art. 194 lit. e) tezele întâi şi a două din Codul de procedură civilă sub aspectul încălcării prevederilor constituţionale ale art. 21 alin. (1) şi (3) referitor la accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil şi art. 24 privind dreptul la apărare, precum şi a dispoziţiilor art. 6 referitor la dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Curtea observă că atât pentru cererea de chemare în judecată [art. 194 lit. e)], cât şi pentru întâmpinare [art. 205 alin. (2) lit. d), art. 206 alin. (2) teza întâi din Codul de procedură civilă] legiuitorul a instituit obligaţia arătării dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere. Astfel, când dovada se face cu înscrisuri este obligatorie depunerea de copii certificate pentru conformitate cu originalul de pe fiecare înscris, pentru fiecare exemplar al cererii de chemare în judecată, respectiv întâmpinare. Codul de procedură civilă instituie obligaţia depunerii probelor cu înscrisuri odată cu cererea de chemare în judecată, respectiv întâmpinare, deoarece pe acestea se sprijină fiecare capăt de cerere, respectiv apărare formulată, fiind necesară determinarea concretă a probelor, iar nu o indicare generică a acestora. Fără a se sprijini pe probe individualizate în concret, capetele de cerere sau apărările formulate apar ca simple alegaţii ce urmează a fi probate în faza judecăţii, aspect care ar duce la întârzierea soluţionării cauzei. Curtea observă astfel că, prin obligaţia ce incumbă pârâtului de a depune întâmpinarea însoţită de înscrisurile probatoare, legiuitorul a dorit instituirea unei discipline procesuale tocmai pentru a garanta respectarea principiului accesului liber la justiţie, dreptului la un proces echitabil şi dreptului la apărare. Totodată, legiuitorul a dat eficienţă dispoziţiilor art. 14 alin. (2) din Codul de procedură civilă, potrivit căruia părţile trebuie să îşi facă cunoscute reciproc şi în timp util, direct sau prin intermediul instanţei, după caz, motivele de fapt şi de drept pe care îşi întemeiază pretenţiile şi apărările, precum şi mijloacele de probă de care înţeleg să se folosească, astfel încât fiecare dintre ele să îşi poată organiza apărarea. Curtea mai observă că momentul depunerii înscrisurilor, probe pe care se sprijină întâmpinarea, nu poate fi lăsat la libera apreciere a pârâtului, deoarece acesta ar avea posibilitatea tergiversării cauzei, ceea ce ar aduce atingere dreptului reclamantului la soluţionarea cauzei într-un termen optim şi previzibil, precum şi dreptului acestuia la apărare.

12. Referitor la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 254 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă prin raportare la prevederile art. 24 din Legea fundamentală, Curtea constată că faptul de a nu propune probele prin întâmpinare atrage o sancţiune procedurală, sancţiune a cărei configurare şi reglementare ţine de opţiunea legiuitorului în virtutea art. 61 alin. (1) şi art. 126 alin. (2) din Constituţie. Această opţiune nu poate avea însă ca efect atingerea substanţei dreptului, respectiv, în cazul de faţă a dreptului la apărare, privit ca garanţie a dreptului la un proces echitabil. Sancţiunea decăderii impusă de legiuitor urmăreşte un scop legitim, respectiv disciplinarea părţilor, asigurarea celerităţii judecării cauzei, ea este adecvată şi necesară pentru atingerea acestui scop în sensul că posibilitatea indicării dovezilor a fost una efectivă - şi nu iluzorie - în etapa anterioară începerii propriu-zise a judecăţii, pârâtul dispunând de un timp suficient (25 de zile) pentru formularea întâmpinării. În privinţa existenţei unui just echilibru între interesele concurente, respectiv cel de bună administrare a justiţiei, în vederea asigurării unei ordini şi discipline procesuale, pe de o parte, şi exigenţele dreptului la apărare, pe de altă parte, Curtea constată că între acestea nu există un dezechilibru, întrucât sancţiunea procesuală impusă nu este nici excesivă şi nici nerezonabilă, din contră, ea asigură părţilor un cadru procesual stabil, ceea ce determină o previzibilitate sporită în privinţa desfăşurării ulterioare a procesului. Astfel, părţile nu vor putea fi surprinse de folosirea altor dovezi direct în faza de judecată, ceea ce echivalează cu existenţa unui climat de ordine şi de predictibilitate necesar pentru exercitarea în condiţii optime a oricărui drept fundamental. Aşadar, sancţiunea procesuală a decăderii este una proporţională cu scopul legitim urmărit şi nu este de natură a afecta substanţa dreptului la apărare. De altfel, nu se pot absolutiza nici exigenţele dreptului la apărare, acesta trebuind, pe de o parte, să cunoască o reglementare statală corespunzătoare, iar, pe de altă parte, să se integreze în concepţia procesului civil, astfel cum a fost configurat de noua reglementare procesual civilă.

13. În plus, Curtea mai observă că dreptul la apărare al pârâtului este garantat şi de prevederile Codului de procedură civilă, care conferă judecătorului anumite prerogative în temeiul cărora poate administra toate probele necesare soluţionării cauzei, iar părţii, dreptul de a se apăra, chiar şi atunci când a fost decăzută din dreptul de a administra o probă. Astfel, potrivit prevederilor art. 254 alin. (5) din Codul de procedură civilă, instanţa va dispune ca părţile să completeze probele, dacă probele propuse nu sunt îndestulătoare pentru lămurirea în întregime a procesului. De asemenea, judecătorul poate, din oficiu, să pună în discuţia părţilor necesitatea administrării altor probe, pe care le poate ordona chiar dacă părţile se împotrivesc. Totodată, potrivit prevederilor art. 263 din Codul de procedură civilă, partea decăzută din dreptul de a administra o probă va putea totuşi să se apere, discutând în fapt şi în drept temeinicia susţinerilor şi a dovezilor părţii potrivnice.

14. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Comercială “Electric Service Trust”-S.R.L. din Piatra-Neamţ în Dosarul nr. 4.526/103/2013 al Tribunalului Neamţ - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 205 alin. (2) lit. d) prin raportare la prevederile art. 194 lit. e) tezele întâi şi a două din Codul de procedură civilă, precum şi dispoziţiile art. 254 alin. (1) teza întâi din acelaşi act normativ sunt constituţionale în raport cu criticile formulate. Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Neamţ - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 21 ianuarie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 786/2014 privind aprobarea Listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei Naţionale

 

            În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 49 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 786/2014 privind aprobarea Listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei Naţionale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 22 septembrie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1 - Lista instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, de la bugetul de stat, capitolul “Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare”, după punctul 29 se introduce un nou punct, punctul 30, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea instalaţiei de interes naţional

Denumirea unităţii de cercetare-dezvoltare care administrează instalaţia

„30

Centrul Naţional de Expertiză şi Intervenţie în Microbiologie, Parazitologie şi Entomologie Medicală

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Microbiologie şi Imunologie «Cantacuzino» - INCDMIC Bucureşti”

 

            2. În titlu şi în cuprinsul hotărârii, sintagma “Ministerul Educaţiei Naţionale” se înlocuieşte cu sintagma “Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 18 martie 2015.

Nr. 189.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE Şl PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 200 din 12 februarie 2015

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 282 din 19 martie 2015

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “T.B.R.C.M.” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin, (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “TB.R.C.M.” - S.A., cu acţionar unic Casa Naţională de Pensii Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

p. Ministrul finanţelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Operatorul economic: Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “TB.R.C.M.” - S.A.

Sediul/Adresa: Bucureşti, sectorul 2, Str. Latină nr. 8; punct de lucru aleea Cauzaşi nr. 47

Cod unic de înregistrare: RO 15619634

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

79.974

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

79.873

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

-

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

-

2

 

Venituri financiare

5

101

3

 

Venituri extraordinare

6

-

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

75.564

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

75.564

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

36.376

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

1.718

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

22.588

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

17.262

C1

ch. cu salariile

13

15.110

C2

bonusuri

14

2.152

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

-

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

-

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

1.436

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

3.890

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

14.882

2

 

Cheltuieli financiare

20

-

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

-

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

4.410

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

1.252

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

3.158

 

1

 

Rezerve legale

25

-

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

-

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

-

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

-

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

-

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

-

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

316

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

1.737

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

1.737

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

-

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

-

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

1.421

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

-

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

-

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

-

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

-

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

-

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

-

 

 

e)

alte cheltuieli

42

-

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

15784

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

-

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

-

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

11,893

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

-

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

803

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

736

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1.866

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.711

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

109

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

-

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

945

8

 

Plăţi restante

55

-

9

 

Creanţe restante

56

-


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 282 din 16 februarie 2015

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 259 din 10 martie 2015

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009

 

Ca urmare a modificărilor efectuate de Ministerul Finanţelor Publice în aplicarea prevederilor art. 80 din Normele metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 27 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 30, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Asociaţia de proprietari virează suma prevăzută la alin. (1), până la data de 25 a lunii în curs, unităţii administrativ-teritoriale în contul de venituri ale bugetului local.”

2. Articolul 31 se abrogă.

3. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

“Art. - 32. - Sumele din alocaţii de la bugetul de stat şi din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari se virează de coordonatorul local în conturile contractorilor nominalizaţi în deconturile justificative, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data intrării acestora în conturile prevăzute la art. 29 şi art. 30 alin. (2).”

4. La anexa nr. 3, la articolul 2, litera k) se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii-cadru privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (1) lit. h6) şi art. 145 alin. (4) lit. j) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura-cadru privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, furnizorii de energie electrică şi gaze naturale au obligaţia de a-şi armoniza propriile proceduri interne cu Procedura-cadru privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali.

(2) Furnizorii de energie electrică şi gaze naturale au obligaţia de a face publice Procedura-cadru privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali şi propria procedură internă, prin următoarele mijloace, în mod cumulativ:

a) prin afişare pe paginile proprii de internet;

b) prin afişare la toate punctele unice de contact ale furnizorilor;

c) prin oferirea în mod gratuit la toate punctele unice de contact ale furnizorilor, la cerere, a unui exemplar tipărit;

d) prin informarea clienţilor finali, pe factură sau pe documentele anexate acesteia, cu privire la intrarea în vigoare a prezentului ordin de aprobare a Procedurii-cadru privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali şi a existenţei procedurii interne.

Art. 3. - Furnizorii de energie electrică şi gaze naturale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 18 martie 2015.

Nr. 16.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA-CADRU

privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali

 

CAPITOLUL I

Scopul şi domeniul de aplicare

 

Art. 1. - (1) Procedura-cadru privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali are scopul de a asigura un cadru unitar, simplu şi transparent şi un standard ridicat de soluţionare a plângerilor.

(2) Procedura-cadru privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali, denumită în continuare Procedura-cadru, stabileşte etapele privind preluarea, înregistrarea, analizarea, stabilirea măsurilor şi soluţionarea plângerilor referitoare la activitatea de furnizare din domeniul energiei electrice şi gazelor naturale.

(3) Intră sub incidenţa prezentei proceduri orice plângere adresată printr-o sesizare, reclamaţie, petiţie sau orice altă formă, definită ca exprimare a insatisfacţiei clienţilor finali, adresată furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale, referitor la activităţile prestate de aceştia, la care este aşteptată în mod explicit sau implicit un răspuns sau o rezoluţie.

Art. 2. - (1) Procedura-cadru se aplică de către furnizorii de energie electrică şi gaze naturale, în vederea soluţionării plângerilor primite de la clienţii finali, în legătură cu:

a) contractarea energiei;

b) facturarea contravalorii energiei furnizate;

c) ofertarea de preţuri şi tarife;

d) continuitatea în alimentarea cu energie;

e) asigurarea calităţii energiei furnizate;

f) funcţionarea grupurilor de măsurare;

g) schimbarea furnizorului;

h) informarea clienţilor finali în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare;

i) modul de rezolvare a plângerilor la adresa furnizorului, formulate de clienţii finali cu privire la nerespectarea legislaţiei în vigoare.

(2) Prevederile alin. (1) nu sunt limitative.

 

CAPITOLUL II

Etapele procesului

 

SECŢIUNEA 1

Condiţii prealabile pentru soluţionarea plângerilor primite de la clienţii finali

 

Art. 3. - Furnizorii de energie electrică şi gaze naturale au obligaţia de a organiza şi desfăşura activităţi privind soluţionarea plângerilor primite de la clienţii finali, prin instituirea unui sistem propriu pentru preluarea, înregistrarea, analizarea, stabilirea măsurilor şi soluţionarea plângerilor clienţilor finali cu privire la încălcări ale unor drepturi ale acestora, urmărindu-se aplicarea corectă a prevederilor legale, inclusiv comunicarea în scris către aceştia, în termenele legale, a concluziei rezultate în urma analizării plângerii.

Art. 4. - Limba oficială utilizată în aplicarea prevederilor Procedurii-cadru este limba română, iar documentele adresate furnizorilor, redactate într-o limbă străină, vor fi însoţite de traducere legalizată; în caz contrar, acestea nu vor fi luate în considerare.

Art. 5. - Pentru realizarea activităţii de soluţionare a plângerilor primite de la clienţii finali, furnizorii au obligaţia de a-şi asigura resursele financiare necesare.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Preluarea plângerilor de la clienţii finali

 

Art. 6. - Preluarea plângerilor de la clienţii finali se face utilizând următoarele modalităţi:

a) prin punctele unice de contact ale furnizorilor, la depunerea în scris;

b) prin intermediul unui centru de telefonie;

c) prin intermediul unei adrese de e-mail;

d) prin intermediul formularului on-line;

d) prin fax;

e) prin poştă.

Art. 7. - În aplicarea art. 6, furnizorii sunt obligaţi să facă publice pe paginile proprii de internet şi la toate punctele unice de contact, următoarele:

a) denumirea, adresa şi programul de lucru ale compartimentului responsabil cu primirea şi înregistrarea plângerilor;

b) numere de telefon/fax, adrese de e-mail dedicate primirii plângerilor;

c) programul audienţelor, prezentat sub forma: nume, prenume, funcţie, zi şi interval orar;

d) Procedura-cadru elaborată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) pentru soluţionarea plângerilor clienţilor finali;

e) procedura internă a furnizorului privind soluţionarea plângerilor de la clienţii finali armonizată cu prezenta procedură-cadru;

f) categoriile de plângeri, prevăzute la art. 2, cu indicarea, pentru fiecare categorie, a:

- termenului legal pentru depunere, dacă este cazul;

- termenului legal de soluţionare;

g) dreptul clientului final de a apela la ANRE, cu precizarea datelor de contact ale ANRE;

h) dreptul clientului final de a apela la alte proceduri extrajudiciare de soluţionare a plângerilor;

i) dreptul clientului final de a se adresa instanţei judecătoreşti competente.

Art. 8. - Informaţiile de la art. 7 lit. a), b), c), f)-i) se vor regăsi obligatoriu pe factură sau documentele anexate acesteia.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Înregistrarea plângerilor primite de la clienţii finali

 

Art. 9. - Pentru realizarea activităţii de soluţionare a plângerilor, furnizorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia clienţilor finali, la toate punctele unice de contact, respectiv pe pagina proprie de internet, “Formularul de înregistrare a plângerii” - secţiunile A şi B, conform modelului din anexa nr. 1, pe suport hârtie şi în format electronic.

Art. 10. - În vederea completării corecte, pentru operativitate şi eficienţa soluţionării plângerilor, furnizorii vor proceda la consilierea clientului final.

Art. 11. - Clientul final completează formularul menţionat la art. 9 cu datele de identificare, cel puţin datele indicate la secţiunea A, punctele A1- A6, precum şi cu informaţii referitoare la problema reclamată şi documentele probatorii ca anexe, dacă este cazul.

Art. 12. - Formularul menţionat la art. 9 completat de clientul final este înaintat furnizorului pentru înregistrare în “Registrul unic de evidenţă a plângerilor clienţilor finali”, conform modelului din anexa nr. 2.

Art. 13. - Furnizorul transmite clientului final, imediat după înregistrare, dar nu mai târziu de a două zi lucrătoare de la data primirii formularului completat, numărul şi data de înregistrare a plângerii.

Art. 14. - Clienţii finali pot face plângeri în nume propriu sau prin persoane împuternicite de aceştia, caz în care se va anexa împuternicirea respectivă.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Analizarea plângerilor primite de la clienţii finali

 

Art. 15. - Analizarea plângerilor se efectuează având la bază documentele probatorii puse la dispoziţie de clientul final.

Art. 16. - Analizarea plângerilor se realizează cu respectarea confidenţialităţii datelor de identitate/datelor cu caracter personal ale clienţilor finali.

Art. 17. - În situaţia în care analizarea plângerii nu se poate efectua ca urmare a unor cauze obiective, în “Registrul unic de evidenţă a plângerilor clienţilor finali”, la rubrica “Concluzii se va înscrie “Plângere nesoluţionabilă”, cu precizarea în secţiunea C din “Formularul de înregistrare a plângerii” a cauzelor şi informarea corespunzătoare a clientului final.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Soluţionarea şi informarea clienţilor finali privind modul de rezolvare a plângerilor primite de la aceştia

 

Art. 18. - Furnizorul informează în scris clientul final cu privire la concluzia analizării plângerii, modul de soluţionare şi temeiul legal, completând totodată secţiunea C din “Formularul de înregistrare a plângerii” şi “Registrul unic de evidenţă a plângerilor clienţilor finali”.

Art. 19. - În funcţie de rezultatele analizării plângerii, furnizorul întreprinde următoarele acţiuni:

a) în situaţia în care plângerea este întemeiată (în favoarea clientului final), îşi însuşeşte concluzia analizării plângerii şi este obligat să repună clientul final în drepturi, conform prevederilor legale, inclusiv prin rambursarea şi/sau compensarea sumelor reale datorate, acolo unde este cazul;

b) în cazul în care plângerea este neîntemeiată (în defavoarea clientului final) sau nesoluţionabilă, întocmeşte răspuns clientului final în acest sens.

Art. 20. - În cazul în care clientul final nu acceptă soluţia propusă de furnizor sau nu primeşte răspuns de la furnizor în termenul legal, acesta poate face demersurile prevăzute la art. 7 lit. g).

Art. 21. - Semnarea răspunsului menţionat la art. 18 se face de persoanele desemnate din cadrul furnizorului în vederea soluţionării plângerii.

Art. 22. - Concluzia analizării plângerii, modul de soluţionare a plângerilor şi, după caz, măsurile stabilite sunt înscrise în “Registrul unic de evidenţă a plângerilor clienţilor finali”, cu menţionarea numărului şi datei la care s-a răspuns.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

Art. 23. - (1) Semestrial, managementul furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale analizează activitatea privind soluţionarea plângerilor clienţilor finali şi stabileşte măsurile corective care se impun.

(2) Furnizorul publică pe pagina proprie de internet şi transmite AN RE rapoarte privind activitatea de soluţionare a plângerilor, care conţin cel puţin următoarele informaţii: numărul de plângeri primite, total şi defalcat după modalităţile de preluare prevăzute la art. 6, respectiv după tipul clientului final (casnic, respectiv, non-casnic), total şi defalcat pe categoriile de plângeri stabilite la art. 2, respectiv, pentru fiecare categorie stabilită la art. 2, sinteza modului de soluţionare a acestora şi măsurile corective stabilite, respectiv, conform anexelor nr. 3-5.

(3) Pentru fiecare categorie stabilită la art. 2 se prezintă numărul de plângeri rezolvate în termenul legal de soluţionare, respectiv pentru plângerile întemeiate, neîntemeiate şi nesoluţionabile, conform anexei nr. 4.

(4) Perioada analizată în rapoartele menţionate la alin. (2) este de un semestru şi respectiv un an calendaristic, iar publicarea şi transmiterea la AN RE a acestora se face în termen de o lună de la încheierea perioadei analizate.

Art. 24. - (1) Soluţionarea extrajudiciară a litigiilor trebuie să permită soluţionarea corectă şi promptă a litigiilor în termen de 90 de zile şi un sistem de rambursare şi/sau compensare a sumelor reale datorate, în conformitate cu principiile enunţate în Recomandarea 98/257/CE a Comisiei din 30 martie 1998 privind principiile aplicabile organismelor responsabile pentru soluţionarea extrajudiciară a diferendelor cu consumatorii.

(2) Demararea procesului de soluţionare a plângerilor de ANRE nu aduce atingere dreptului clienţilor finali de a se adresa instanţelor judecătoreşti pentru soluţionarea plângerilor.

Art. 25. - Furnizorii au obligaţia de a păstra evidenţa plângerilor primite de la clienţii finali, înregistrate şi soluţionate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aferente arhivării.

Art. 26, - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta procedură-cadru.

 

ANEXA Nr. 1

la procedura-cadru

 

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE A PLÂNGERII

Nr. ......../Data ..................

 

A. DATE DE IDENTIFICARE

Nr. crt.

Client final

Furnizor energie electrică/gaze naturale

1.

Nume:

Nume:

2.a

 Cod client final

 

2.b

 Cod identificare a punctului de măsurare/Cod loc de consum

 

3.

 Adresa de corespondenţă:

Adresa:

4.

 Localitate:

Localitate:

5.

Cod poştal:

Cod poştal:

6.

 Tel/Fax

Tel/Fax

7.

E-mail

E-mail

Reprezentant legal:

 

Alte detalii:

 

B. PLÂNGERE CLIENT FINAL

I. Probleme reclamate

Data la care a apărut problema:........./............./..............(zi/lună/an)

Indicaţi dacă problema a apărut pentru prima data sau nu:

Plângere în legătură cu:

FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ

1.

Clauze contractuale furnizare energie electrică

2.

Modalitate de facturare energie electrică

3.

Consumul şi valoarea facturii de energie electrică

4.

Plăţi neînregistrate, plăţi alocate eronat

5.

Ofertarea de preţuri şi tarife

6.

Continuitatea în alimentarea cu energie electrică

7.

Calitatea energiei electrice furnizate

8.

Funcţionarea grupurilor de măsurare

9.

Schimbarea furnizorului

10.

Informarea clienţilor finali

11.

Standarde de performanţă furnizare energie electrică

12.

Altele

 

FURNIZARE GAZE NATURALE

1.

Clauze contractuale furnizare gaze naturale

2.

Modalitate de facturare gaze naturale

3.

Consumul şi valoarea facturii de gaze naturale; determinarea puterii calorifice superioare a gazelor naturale

4.

Plăţi neînregistrate, plăţi alocate eronat; facturarea reviziilor şi verificărilor Instalaţiilor de utilizare gaze naturale

5.

Ofertarea de preţuri şi tarife

6.

Continuitatea în alimentarea cu gaze naturale

7.

Calitatea gazelor furnizate

8.

Funcţionarea grupurilor de măsurare

9.

Schimbarea furnizorului

10.

Informarea clienţilor finali

11.

Standarde de performanţă furnizare gaze naturale

12.

Altele

Informaţii suplimentare:

Alte tipuri de probleme:

II. Detalii cu privire la plângere

 

 

 

 

 

III. Cerinţe client final

Solicitare:

1.

2.

3.

4.

5.

Eşalonare la plata facturilor de energie electrică

Compensaţii conform standardelor de performanţă furnizare energie electrică

Verificare contor energie electrică

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

Eşalonare la plata facturilor de gaze naturale

Penalităţi conform standardelor de performanţă furnizare gaze naturale

Verificare contor gaze naturale

 

 

Alte tipuri de solicitări:

 

IV. Documente anexate

 

Lista documentelor probatorii

1.

2.

3.

 

 

 

Dată

Semnătură client final

 


C. FORMULAR PENTRU FURNIZORUL DE ENERGIE

Nr. înregistrare răspuns:

 

Răspuns la plângerea nr. :

 

 

Sunt de acord cu cerinţele clientului final şi voi lua următoarele măsuri:

 

Sunt parţial de acord şi propun următoarele:

 

Nu sunt de acord, însă propun următoarele:

 

Respingerea plângerii clientului final, ca fiind, neîntemeiată:

Justificare legală:

Respingerea plângerii clientului final, ca fiind nesoluţionabilă:

Cauza:

Responsabil furnizor:

 

Data:

Semnătura:

 

ANEXA Nr. 2

la procedura-cadru

 

Registrul unic de evidenţă a plângerilor clienţilor finali

 

Nr. crt.

Nr. şi data înregistrării plângerii

Modul de preluare

Sediu/Tel./ E-mail/

Formular on-line/

Fax/Poştă

Client final

Tip client

final casnic/

noncasnic

Categorie plângere

Obiectul plângerii

Persoana desemnată pentru răspuns

Termen legal pentru răspuns

Concluziile analizării plângerii: Întemeiată/ Neîntemeiată/

Nesoluţionabilă

Măsurile stabilite

Nr. şi data răspuns

Răspuns în

termen

Da/Nu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

ANEXA Nr. 3

la procedura-cadru

 

Structura plângerilor în funcţie de modul de preluare şi tipul clientului final

 

            Perioada:................................

 

Nr.  crt.

Modul de preluare a plângerilor

 

Nr. plângeri

 

Total

Client final casnic

Client final noncasnic

 

1. Depunere în scris la punctele unice de contact ale furnizorilor

 

 

 

 

2. Prin intermediul unui centru de telefonie

 

 

 

 

3. Prin intermediul unei adrese de e-mail

 

 

 

 

4. Prin intermediul formularului on-line

 

 

 

 

5. Prin fax

 

 

 

 

6. Prin poştă

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4

la procedura-cadru

 

Structura plângerilor în funcţie de categorie, concluzia analizei şi respectarea termenului legal

 

            Perioada:..........................

 

Nr. crt.

Categorie plângeri

Nr. plângeri

Plângeri nerezolvate în termen din total plângeri

(%)

Total

Rezolvate în termenul legal

În termenul legal

1.

Contractarea energiei

 

 

 

 

2.

Facturarea contravalorii energiei furnizate

 

 

 

 

3.

Ofertarea de preţuri şi tarife

 

 

 

 

4.

Continuitatea în alimentarea cu energie

 

 

 

 

5.

Asigurarea calităţii energiei furnizate

 

 

 

 

6.

Funcţionarea grupurilor de măsurare

 

 

 

 

7 .

Acordarea dreptului de schimbare a furnizorului

 

 

 

 

8.

Informarea clienţilor finali în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare;

 

 

 

 

9.

Rezolvarea plângerilor la adresa furnizorului, formulate de clienţii finali cu privire la nerespectarea legislaţiei în vigoare

 

 

 

 

10

Rezolvarea altor plângeri ale clienţilor finali

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

din care: întemeiate

 

 

 

 

neîntemeiate

 

 

 

 

nesoluţionabile

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 5

la procedura-cadru

 

Sinteza modului de soluţionare şi măsurile corective aferente categoriilor de plângeri

 

            Perioada:.........................

 

Nr. crt.

Categorie plângeri

Sinteza modului de soluţionare

Măsuri corective

1.

Contractarea energiei

 

 

2.

 Facturarea contravalorii energiei furnizate

 

 

3.

Ofertarea de preţuri şi tarife

 

 

4.

 Continuitatea în alimentarea cu energie

 

 

5.

 Asigurarea calităţii energiei furnizate

 

 

6.

Funcţionarea grupurilor de măsurare

 

 

7.

 Acordarea dreptului de schimbare a furnizorului

 

 

8.

 Informarea clienţilor finali în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare

 

 

9.

Rezolvarea plângerilor la adresa furnizorului, formulate de clienţii finali cu privire la nerespectarea legislaţiei în vigoare

 

 

10.

 Rezolvarea altor plângeri ale clienţilor finali

 

 

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii GROUP INSURANCE BROKER - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 14 ianuarie 2015, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea GROUP INSURANCE BROKER - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, str. Drumul Murgului nr. 4, bl. C4, sc. 1, et. 1, ap. 6, sectorul 3, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu numărul J40/14074/01.09.2004, cod unic de înregistrare 16724018/01.09.2004, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-238/20.10.2004,

a constatat următoarele:

1. Societatea nu mai are director executiv, întrucât Contractul individual de muncă nr. 4 din 2 februarie 2009 al domnului Adam Sorin Adrian a încetat la data de 4 iunie 2013.

Au fost încălcate, astfel, prevederile art. 14 alin. (2) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Societatea nu a deţinut o poliţă de asigurare de răspundere civilă profesională a brokerilor de asigurare/reasigurare valabilă în perioadele: 10 august 2012-28 martie 2013 şi 29 martie 2014 - până la data încheierii procesului-verbal.

Au fost încălcate, astfel, prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 lit. c) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - (1) În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi k), art. 35 alin. (7) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea GROUP INSURANCE BROKER - S.R.L, cu sediul social în Bucureşti, str. Drumul Murgului nr. 4, bl. C4, sc. 1, et. 1, ap. 6, sectorul 3, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu numărul J40/14074/01.09.2004, cod unic de înregistrare 16724018/01.09.2004, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-238/20.10.2004.

(2) După data retragerii autorizaţiei de funcţionare, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, aşa cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Societatea GROUP INSURANCE BROKER - S.R.L are obligaţia să îşi notifice clienţii în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele de asigurare direct la asigurători.

(4) Societatea GROUP INSURANCE BROKER - S.R.L. răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contracte, anterior comunicării prezentei decizii.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii se poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi se poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, măsura dispusă în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 13 martie 2015.

Nr. 440.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERAAUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizaţi în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene

 

Având în vedere prevederile:

- art. 6 alin. (3) şi ale art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15 alin. (1) şi (3) şi art. 38 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;

- Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 164/2010 pentru adoptarea Normelor privind aprobarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiei şi din terţe ţări, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 12 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de procesul-verbal întocmit la data de 26 noiembrie 2014 de Comisia de examinare,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene şi care au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urma testului de aptitudini organizat în data de 26 noiembrie 2014, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile pentru aprobarea listei cuprinzând persoanele care au participat la testul de aptitudini în vederea aprobării ca auditori financiari.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

 

Bucureşti, 11 decembrie 2014.

Nr. 62.

 

ANEXĂ

 

LISTĂ

cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene şi care au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România în urma testului de aptitudini organizat în data de 26 noiembrie 2014

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Ţara de origine

Institutul străin la care este membru

1.

 Amancei Răzvan Constantin

România

The Association of Chartered Certified Accountants

2.

Antonie Iulia Elena

România

The Association of Chartered Certified Accountants

3.

 Bălan Cătălin

România

The Association of Chartered Certified Accountants

4.

Bianu Ovidiu Viorel

România

The Association of Chartered Certified Accountants

5.

Bugheciu Florin

România

The Association of Chartered Certified Accountants

6.

 Hopârtean Oana

România

The Association of Chartered Certified Accountants

7.

 Jipa Oana Costina

România

The Association of Chartered Certified Accountants

8.

Lazăr Gheorghe

România

The Association of Chartered Certified Accountants

9.

 Matei Maria Raluca

România

The Association of Chartered Certified Accountants

10.

 Moldovan Olivia

România

The Association of Chartered Certified Accountants

11.

Moldovan Marius Cornel

România

The Association of Chartered Certified Accountants

12.

Nechita Alina

România

The Association of Chartered Certified Accountants

13.

Puiu Li liana Constanta

România

The Association of Chartered Certified Accountants

14.

Rădulescu Ioana Mădălina

România

The Association of Chartered Certified Accountants

15.

Stoicănescu Marius Mihail

România

The Association of Chartered Certified Accountants

16.

Toader Diana Cornelia

România

The Association of Chartered Certified Accountants

17.

Ugron Eva

România

The Association of Chartered Certified Accountants

18.

Vintilă Ionuţ

România

The Association of Chartered Certified Accountants

19.

 Angyan Gyorgyne

Ungaria

The Association of Chartered Certified Accountants

 

CAMERAAUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Normelor privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2012

În temeiul prevederilor:

- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 11 decembrie 2014, hotărăşte:

Art. I. - Normele privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 3 august 2012, se modifică după cum urmează:

- La articolul 15 alineatul (1), literele b) şi c) vor avea următorul cuprins:

,,b) majoritatea drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor persoanei juridice trebuie să fie deţinută de persoane fizice sau juridice, autorizate ca auditori financiari de către Cameră şi care sunt membri activi ai Camerei, sau de persoane juridice autorizate în oricare dintre statele membre;

c) majoritatea membrilor organului administrativ sau de conducere al firmei de audit, dar nu mai mult de 75%, trebuie să fie reprezentată de persoane fizice sau juridice, autorizate ca auditori financiari de către Cameră şi care sunt membri activi ai Camerei, ori de persoane juridice care sunt autorizate în oricare dintre statele membre. În cazul în care organul administrativ sau de conducere al firmei de audit nu are mai mult de 2 membri, unul dintre aceştia trebuie să îndeplinească cel puţin condiţiile menţionate în prezentul articol;”.

Art. II. - Departamentul servicii pentru membri, Departamentul admitere, pregătire continuă şi stagiari şi Departamentul de etică, conduită profesională şi investigaţii din cadrul Camerei Auditorilor Financiari din România vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. III. - Prezenta hotărâre se comunică spre aprobare Consiliului pentru supravegherea în interes public a profesiei contabile.

Art. IV. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

 

Bucureşti, 11 decembrie 2014.

Nr. 64.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.