MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 194/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 194         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 24 martie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

            19. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

101. - Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Băleşti şi Bumbeşti-Piţic, judeţul Gorj

 

144. - Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Bălan, judeţul Harghita

 

192. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu “Medium Terrn Notes” şi a Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007

 

193. - Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014

 

194. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanţarea unor cheltuieli ale Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

 

195. - Hotărâre privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare primelor două tranşe aferente anului 2016

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

25. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şt pentru Siguranţa Alimentelor privind modificarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010

 

187. - Ordin al ministrului transporturilor privind efectuarea formalităţilor de sosire/plecare în/din porturile româneşti a navelor de navigaţie interioară

 

308. - Ordin al ministrului sănătăţii privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 şi art. 47 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La anexa nr. I “Componenţa Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunităţi şi validări”, domnul senator Pavel Marian - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Mihai Neagu - senator independent.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 martie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

P PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 23 martie 2015.

Nr. 19.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemelor comunelor Băleşti şi Bumbeşti-Piţic, judeţul Gorj

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stemele comunelor Băleşti şi Bumbeşti-Piţic, judeţul Gorj, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.

(3) Anexele nr. 1.1,1.2, 2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 18 februarie 2015.

Nr. 101.

 

ANEXA Nr. 1.1*)

 

STEMA

comunei Băleşti, judeţul Gorj

 

 

ANEXA Nr. 2.1

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Băleşti, judeţul Gorj

 

Descrierea stemei

Stema comunei Băleşti, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.

În dreapta, în câmp albastru, se află un mănunchi compus din şase spice de grâu şi trei ştiuleţi de porumb, alternând în evantai, cu ştiuleţii dispuşi în poziţiile 2, 5, 8, totul de aur.

În stânga, în câmp verde, se află o cruce treflată de aur, cu braţul vertical superior mal scurt ŞI cel inferior mai lung.

În vârful scutului, în câmp roşu, se află un coş de răchită cu mâner pe centru, redat 3/4 spre dreapta, încărcat cu legume şi fructe, aşezate în dezordine.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Spicele de grâu şi ştiuleţii de porumb reprezintă una din ocupaţiile de bază ale locuitorilor, iar numărul lor indică numărul satelor care alcătuiesc comuna.

Crucea aminteşte de Biserica cu hramul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril, declarată monument istoric.

Coşul cu legume şi fructe simbolizează bogăţia legumicolă şi pomicolă a zonei.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


Anexa nr. 1.1*) este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1.2*)

 

 

STEMA

comunei Bumbeşti-Piţic, judeţul Gorj

 

ANEXA Nr. 2.2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Bumbeşti-Piţic, judeţul Gorj

 

Descrierea stemei

Stema comunei Bumbeşti-Piţic, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu subţire undat de argint.

În partea superioară se află bustul Sfintei Parascheva de argint, privind 3/4 spre stânga, cu mâinile flexate, ţinând cu cea dreaptă la piept o cruce latină.

În partea inferioară, deasupra unei terase verzi, se află un măr în culori naturale, cu fructe roşii, aşezate aleatoriu.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Bustul Sfintei Parascheva face referire la hramul bisericii de lemn, construită în anul 1790.

Brâul undat reprezintă râurile Galbenu şi Cernăzoara.

Copacul simbolizează bogăţia pomicolă a zonei.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


Anexa nr. 1.2*) este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei oraşului Bălan, judeţul Harghita

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema oraşului Bălan, judeţul Harghita, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 4 martie 2015.

Nr. 144.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

oraşului Bălan, judeţul Harghita

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei oraşului Bălan, judeţul Harghita

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1, stema oraşului Bălan se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat albastru, despicat în partea superioară.

În partea superioară, în dreapta, în câmp albastru, se află un masiv muntos de argint şi o floare-de-colţ de aur.

În partea superioară, în stânga, în câmp auriu, se află o gură de mină crenelată neagră, încărcată cu două ciocane de minerit negre încrucişate.

În partea inferioară, în câmp argintiu, se află un brad verde.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţia elementelor însumate

Muntele reprezintă Piatra Unică, o formaţiune stâncoasă situată între masivele Hăşmaşul Mic şi Hăşmaşul Mare, la poalele căreia este situat oraşul.

Floarea-de-colţ simbolizează o specie rară de plantă, ocrotită de lege, declarată monument al naturii.

Gura de mină şi ciocanele evocă una dintre ocupaţiile de bază ale locuitorilor, mineritul.

Bradul face trimitere la bogăţia silvică a zonei şi la o altă ocupaţie de bază a locuitorilor, prelucrarea lemnului.

Brâul undat face referire la râul Olt, care străbate zona.

Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu “Medium Term Notes” şi a Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu “Medium Term Notes”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 21 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat «Medium Term Notes»“

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1- - Se aprobă programul-cadru de emisiuni de titluri de stat «Medium Term Notes», în sumă maximă, în orice moment, de 18 miliarde euro sau echivalent în orice valută, denumit în continuare Program.”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Caracteristicile fiecărei tranzacţii efectuate în cadrul Programului, în ceea ce priveşte intermediarii tranzacţiei, sumele, maturităţile, valutele, precum şi alte elemente, după caz, se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.”

Art. II. - În tot cuprinsul punctului 4.1.a), b)2 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma “pe termen mediu” se elimină.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 18 martie 2015.

Nr. 192.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. XVII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă modul de repartizare şi de utilizare a sumelor destinate realizării proiectelor de comunicare, informare publică şi promovare a imaginii şi intereselor româneşti, precum şi de finanţare a acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural, prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cuprinse în anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului, care se alocă Direcţiei pentru strategii guvernamentale.

(2) Suma de 3.530 mii lei se repartizează şi se utilizează conform destinaţiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Secretariatul General al Guvernului alocă fondurile prevăzute la art. 1 pe baza propunerii asumate de consilierul de stat al prim-ministrului cu atribuţii pe această temă şi a devizelor de cheltuieli întocmite şi certificate de Direcţia pentru strategii guvernamentale privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea şi economicitatea acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi pe baza avizelor de specialitate ale direcţiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului, din punct de vedere economic, juridic şi al corectitudinii desfăşurării procedurii de achiziţii publice.

(2) Direcţia pentru strategii guvernamentale justifică fondurile prevăzute la art. 1 alin. (2) prin documente legale avizate de consilierul de stat al prim-ministrului cu atribuţii pe această temă şi aprobate de secretarul general al Guvernului.

(3) Lista proiectelor şi acţiunilor propuse spre finanţare de Direcţia pentru strategii guvernamentale se avizează de către şeful Cancelariei Primului-Ministru.

(4) La solicitarea Direcţiei pentru strategii guvernamentale asumată de consilierul de stat al prim-ministrului cu atribuţii pe această temă şi cu aprobarea ordonatorului de credite se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractelor încheiate pentru derularea programelor, proiectelor şi acţiunilor prevăzute în anexă, fără solicitarea unei scrisori de garanţie bancară, pe baza avizelor de specialitate prevăzute la alin. (1).

(5) Pentru sumele avansate potrivit alin. (4) beneficiarii vor prezenta documente justificative în termen de 10 zile de la finalizarea programelor, proiectelor sau acţiunilor, dar nu mai târziu de 10 decembrie 2015.

(6) Direcţia pentru strategii guvernamentale poate utiliza fondurile prevăzute la art. 1 şi pentru finanţări nerambursabile, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare. Metodologia privind regimul de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor menţionate în anexă, elaborată de Direcţia pentru strategii guvernamentale şi avizată de direcţiile de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, prevăzute la alin. (1), se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului şi se avizează de către şeful Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad Ştefan Stoica

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 18 martie 2015.

Nr. 193

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA ŞI UTILIZAREA

sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014

 

Total general: 3.530 mii lei, din care:

- 1.530 mii lei - proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare;

- 2.000 mii lei - finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural.

Suma de 1.530 mii lei - prevăzută la lit. c) “Proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare” din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 - se va utiliza pentru finanţarea următoarelor proiecte şi acţiuni, realizate de Direcţia pentru strategii guvernamentale la iniţiativa sa ori în parteneriat cu structuri din ţară şi din străinătate (instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi fundaţii, organisme internaţionale etc.), precum şi pentru finanţări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare:

a) organizarea şi participarea la proiecte de comunicare şi campanii de informare publică şi promovare a imaginii şi intereselor româneşti peste hotare;

b) achiziţia de servicii de publicitate media în mass-media internă şi internaţională;

c) achiziţia de servicii de informare şi promovare pe internet;

d) achiziţionarea/realizarea, editarea, tipărirea, traducerea şi difuzarea unor materiale de prezentare a României în străinătate şi de afirmare a culturii şi identităţii naţionale (broşuri, pliante, albume, obiecte de artizanat, publicaţii periodice, banere, pixuri, afişe, agende, albume foto, calendare, casete video, casete audio, compact-discuri, cărţi, obiecte de artizanat, enciclopedii, diapozitive, insigne, medalii comemorative, obiecte decorative, steguleţe şi alte materiale);

e) achiziţionarea/realizarea, editarea şi difuzarea unor materiale de promovare şi informare internă cu privire la Uniunea Europeană, politicile guvernamentale în diverse domenii, politici comunitare, diplomaţie publică, afaceri europene (broşuri, pliante, albume, obiecte de artizanat, publicaţii periodice, banere, pixuri, afişe, agende, albume foto, calendare, casete video, casete audio, compact-discuri, cărţi, enciclopedii, diapozitive, insigne, medalii comemorative, obiecte decorative, steguleţe şi alte materiale);

f) organizarea şi participarea la seminare, colocvii, simpozioane, întâlniri de lucru, conferinţe, mese rotunde, ateliere, workshopuri, târguri, expoziţii, festivaluri, congrese, reuniuni desfăşurate în ţară şi în străinătate, pe tema comunicării guvernamentale interne şi europene şi a transparenţei instituţionale;

g) organizarea şi participarea la schimburi de experienţă, vizite de documentare, conferinţe, congrese, workshopuri, seminare, mese rotunde, reuniuni de lucru şi alte activităţi desfăşurate în ţară şi în străinătate, pe tema comunicării europene, organizate de instituţiile Uniunii Europene sau organisme asociate acestora, din ţară ori străinătate;

h) achiziţionarea unor servicii de presă internă şi externă (abonamente la informaţii electronice, presă scrisă, alte publicaţii), fluxuri de ştiri şi rapoarte de monitorizare şi analiză a comunicării guvernamentale;

i) organizarea, finanţarea şi participarea la acţiuni şi proiecte de comunicare şi transparenţă instituţională, specifice obiectului de activitate al Direcţiei pentru strategii guvernamentale, desfăşurate împreună cu organisme neguvernamentale şi cu instituţii din ţară şi din străinătate;

j) achiziţionarea de servicii de consultanţă internă şi externă, servicii de cercetare-dezvoltare ale căror rezultate nu sunt destinate exclusiv autorităţii contractante, inclusiv plata unor consultanţi sau experţi. Selecţia specialiştilor se va realiza pe o bază concurenţială, pe baza analizei CV-urilor şi portofoliului acestora de către o comisie stabilită prin ordin al secretarului general al Guvernului;

k) invitarea în România a reprezentanţilor unor publicaţii, posturi de radio şi de televiziune internaţionale de prestigiu, a formatorilor de opinie, a unor cercetători sau consultanţi în domeniile de activitate specifice Direcţiei pentru strategii guvernamentale, cu suportarea cheltuielilor de sejur şi a transportului intern şi internaţional;

l) realizarea de producţii multimedia în regim propriu, în vederea promovării României şi optimizării comunicării guvernamentale (clipuri publicitare, filme documentare, compact-discuri, casete audio şi video, diapozitive, site-uri);

m) sprijinirea unor publicaţii din ţară (cărţi, broşuri, pliante, tipărituri) în scopul informării publice;

n) sprijinirea dotării şcolilor şi bibliotecilor folosite şi/sau frecventate de vorbitori de limbă română în terţe state cu materiale de promovare a limbii şi culturii române, prin achiziţia şi distribuirea către autorităţile abilitate ale statelor respective de cărţi, enciclopedii, dicţionare, albume, albume foto, broşuri, pliante, publicaţii periodice, afişe, hărţi, agende, calendare, casete video, casete audio, compact-discuri, DVD-uri multimedia şi alte materiale, conform acordurilor bilaterale încheiate cu statele respective;

o) susţinerea financiară a Programului de internship al Guvernului României, prin acoperirea costurilor de organizare şi implementare a acestuia.

Suma de 2.000 mii lei - prevăzută la lit. d) “Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural” din anexa nr. 3/13/02a la Legea nr. 186/2014 - se va utiliza pentru finanţarea următoarelor proiecte şi acţiuni, realizate de Direcţia pentru strategii guvernamentale la iniţiativa sa ori în parteneriat cu structuri din ţară şi din străinătate (instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi fundaţii, organisme internaţionale etc.), precum şi pentru finanţări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare:

a) acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural;

b) organizarea şi participarea la seminare, colocvii, simpozioane, întâlniri de lucru, conferinţe, mese rotunde, ateliere, workshopuri, congrese, reuniuni, târguri, expoziţii, festivaluri, congrese, reuniuni desfăşurate în ţară şi în străinătate, pe aspecte legate de optimizarea politicilor guvernamentale, inclusiv a celor care vizează cooperarea cu mediul asociativ;

c) achiziţionarea de consultanţă pentru analiza şi optimizarea politicilor publice; comandarea şi efectuarea unor sondaje de opinie, studii, evaluări, rapoarte şi analize de politici publice şi strategii pentru optimizarea programelor guvernamentale;

d) achiziţionarea unor baze de date, rapoarte/analize interne şi internaţionale în domenii de interes guvernamental;

e) organizarea şi participarea la diferite programe, activităţi interne şi internaţionale, precum şi la acţiuni având ca scop optimizarea politicilor publice;

f) organizarea, finanţarea şi participarea la acţiuni şi proiecte de studii, evaluări şi analize de politici publice şi strategii specifice obiectului de activitate al Direcţiei pentru strategii guvernamentale, care pot fi desfăşurate inclusiv împreună cu organisme neguvernamentale şi cu instituţii din ţară şi din străinătate;

g) achiziţionarea de servicii de consultanţă internă şi externă, servicii de cercetare-dezvoltare ale căror rezultate nu sunt destinate exclusiv autorităţii contractante, inclusiv plata unor consultanţi sau experţi. Selecţia specialiştilor se va realiza pe o bază concurenţială, pe baza analizei CV-urilor şi a portofoliului acestora, de către o comisie stabilită prin ordin al secretarului general al Guvernului;

h) contribuţii la programe realizate cu finanţare din partea unor organisme internaţionale;

i) alte activităţi necesare şi oportune pentru organizarea şi finalizarea unor acţiuni specifice obiectului de activitate al Direcţiei pentru strategii guvernamentale, potrivit actelor normative de organizare şi funcţionare a Cancelariei Primului-Ministru şi a Secretariatului General al Guvernului.

Pentru proiectele şi acţiunile cuprinse la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea nr. 186/2014 se pot acoperi următoarele cheltuieli:

1. trataţii, reprezentare, mese oficiale, cocteiluri, cadouri şi vizionarea unor spectacole pentru delegaţiile străine, conform normativelor de cheltuieli aprobate de ordonatorul principal de credite;

2. cazare, transport şi indemnizaţie de delegare pentru deplasările în ţară ale persoanelor salariate în cadrul Direcţiei pentru strategii guvernamentale, conform reglementărilor legale în vigoare;

3. cazare, transport, diurnă şi diverse pentru deplasările în străinătate ale persoanelor salariate în cadrul Direcţiei pentru strategii guvernamentale, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;

4. masă în barem de 85 lei/zi/persoană şi cazare în unităţi hoteliere şi în pensiuni turistice, categoria 3 stele, transport, pentru participanţii la acţiunile, programele şi proiectele realizate la iniţiativa Direcţiei pentru strategii guvernamentale, individual sau în parteneriat, precum şi pentru cele finanţate de direcţie, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

5. taxe de participare şi vizitare, taxe poştale, taxe de viză, poliţe de asigurare pentru călătorii în străinătate şi asigurări medicale;

6. comunicaţii telefonice şi internet;

7. onorarii şi burse, achiziţii de bunuri şi servicii, inclusiv servicii de organizare a expoziţiilor, târgurilor, seminarelor, spectacolelor, conferinţelor, congreselor, amenajarea spaţiilor unde acestea se desfăşoară şi decorarea lor cu aranjamente florale;

8. editare, tipărire, multiplicare, difuzare, traducere, realizarea de obiecte promoţionale, filme documentare şi filme artistice de scurtmetraj, servicii de publicitate în mass-media şi pe internet, consultanţă în gestionarea şi evaluarea proiectelor, consultanţă în relaţii cu publicul, realizarea de sondaje de opinie, studii, cercetări şi evaluări de strategii, programe şi politici publice, realizarea de campanii de informare publică şi promovarea imaginii, operaţiuni de multiplicare/printare multimedia, materiale promoţionale, abonamente, chirie şi alte servicii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanţarea unor cheltuieli ale Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2014 pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor la capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51.01.62 “Transferuri de la bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor cu pregătirea personalului aeronautic şi a celor aferente misiunilor de asistenţă medicală publică de urgenţă”, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2015, cu suma de 450 mii lei, pentru Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă, în vederea finanţării cheltuielilor cu aeronava Cessna Citation V seria 560-0200, prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2014 pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 2. - Ministerul Transporturilor va controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, de către Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Transporturilor pe anul 2015.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 18 martie 2015.

Nr. 194.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare primelor două tranşe aferente anului 2016

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi al art. 53 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei pe anul 2015 cu suma de 284.267 mii lei, la capitolul 61.01 “Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 10 “Cheltuieli de personal”, şi cu suma de 3.411 mii lei, la capitolul 61.01 “Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - “Acţiuni generale”.

Art. 2. - Se aprobă suplimentarea bugetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pe anul 2015 cu suma de 9.300 mii lei, la capitolul 61.01 “Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 10 “Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - “Acţiuni generale”.

Art. 3. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2015 cu suma de 140.160 mii lei, la capitolul 61.01 “Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 10 “Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - “Acţiuni generale”.

Art. 4. - Se aprobă suplimentarea bugetului Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2015 cu suma de 2.500 mii lei, la capitolul 51.01 “Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 10 “Cheltuieli de personal”, şi cu suma de 616 mii lei, la capitolul 65.01 “Învăţământ”, titlul 10 “Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - “Acţiuni generale”.

Art. 5. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

Art. 6. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2015.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 18 martie 2015.

Nr. 195.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 785 din 10 martie 2015, întocmit de Direcţia generală control oficial din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 191/2012,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 şi 286 bis din 30 aprilie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 34, litera d) se abrogă.

2. La articolul 34, litera s) va avea următorul cuprins:

,,s) să achiziţioneze, conform legii, formularele de identificare, formularele de mişcare şi formularele de declarare a evenimentelor şi să le distribuie medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi;”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Csutak Nagy Laszlo

 

Bucureşti, 17 martie 2015.

Nr. 25.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind efectuarea formalităţilor de sosire/plecare în/din porturile româneşti a navelor de navigaţie interioară

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit. r) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 123, 130 şi 131 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Scopul prezentului ordin este acela de a reglementa efectuarea formalităţilor de sosire/plecare a navelor de navigaţie interioară, care sosesc/pleacă în/din porturile româneşti, indiferent de pavilionul pe care Ti arborează.

Art. 2. - Termenii folosiţi în prezentul ordin şi în anexele la acesta au următorul înţeles:

a) aviz de sosire/plecare - documentul prin care proprietarul/operatorul/agentul sau conducătorul navei informează căpitănia portului/oficiul de căpitănie despre sosirea/plecarea navei în/din port, prevăzut în anexa nr. 1;

b) declaraţia generală - documentul de bază la sosire şi la plecare, care furnizează informaţiile cerute de autorităţile publice, referitoare la navă, prevăzut în anexa nr. 2;

c) formalităţi de sosire/plecare în/din port - condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o navă la sosirea sau plecarea într-un/dintr-un port, pentru obţinerea acordului căpităniei portului/oficiului de Căpitănie de acostare/ancorare, respectiv plecare în/din port;

d) lista de echipaj - documentul de bază care furnizează autorităţilor publice informaţii referitoare la numărul şi la componenţa echipajului la intrarea şi la plecarea unei nave, prevăzut în anexa nr. 3;

e) lista de pasageri - documentul de bază care furnizează autorităţilor publice informaţii referitoare la pasageri, la intrarea şi plecarea unei nave, prevăzut în anexa nr. 4;

f) mijloace electronice de comunicaţii - sisteme de comunicaţie care permit transmiterea unor documente scrise ce păstrează înregistrată informaţia pe care o conţin, care nu poate fi reprodusă şi nici schimbată în mod unilateral, precum şi sistemele care permit introducerea/transmiterea datelor în format electronic;

g) permis de acostare - documentul emis de căpitănia portului/oficiul de căpitănie navei care soseşte din voiaj, prin care se confirmă că nava a efectuat formalităţile legale şi i se permite acostarea/ancorarea în port. Acesta poate fi şi în format electronic;

h) permis de plecare - documentul emis de căpitănia portului/oficiul de căpitănie navei care pleacă în voiaj, prin care se confirmă că nava a efectuat formalităţile de plecare şi i se permite plecarea din port. Acesta poate fi şi în format electronic;

i) RoRIS - servicii de informaţii pe căile navigabile interioare (RIS) din România.

Art. 3. - (1) Navele de navigaţie interioară, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, nu pot intra/pleca în/dintr-un port românesc decât după efectuarea formalităţilor de sosire/plecare.

(2) Formalităţile de sosire/plecare constau în completarea datelor solicitate în aplicaţia “Raportarea electronică a voiajelor” de pe portalul www.RoRIS.ro şi transmiterea, în prealabil, a acestora către centrul/filiala RoRIS al/a portului de sosire/ plecare, de către proprietarul/operatorul/agentul ori de conducătorul navei/convoiului.

(3) Când în convoi se află şi alte nave cu echipaj, se vor introduce în aplicaţia “Raportarea electronică a voiajelor” datele referitoare la echipaj pentru fiecare dintre acestea.

(4) Corectitudinea şi validitatea datelor introduse în aplicaţia “Raportarea electronică a voiajelor” intră în sarcina proprietarului/operatorului/agentului ori a conducătorului navei/convoiului.

(5) Operatorul RIS va verifica corectitudinea datelor primite prin compararea acestora cu datele existente în aplicaţiile "Nave” şi “Personal navigant”. În cazul în care nu se completează toate datele solicitate de aplicaţie sau datele introduse nu sunt corecte, operatorul RIS nu va salva/confirma voiajul în aplicaţia “Raportarea electronică a voiajelor”, iar nava nu primeşte acordul căpităniei portului/oficiului de căpitănie de plecare din port”

Art. 4. - (1) în cazul în care în mod excepţional, din motive tehnice, datele nu pot fi transmise/recepţionate folosind aplicaţia “Raportarea electronică a voiajelor” de pe portalul www.RoRIS.ro, pentru a respecta prevederile art. 3 alin. (1) formalităţile de sosire/plecare constau în transmiterea, în prealabil,căpităniei/oficiului de căpitănie a/al portului respectiv a următoarelor documente:

a) avizul de sosire/plecare;

b) declaraţia generală;

c) lista de echipaj;

d) lista de pasageri, după caz;

e) documente care să conţină informaţii referitoare la mărfuri periculoase.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se vor transmite prin mijloace electronice, iar în cazul în care nava sau proprietarul/operatorul/agentul acesteia nu dispune de mijloacele electronice de comunicaţii sau de orice alte mijloace de transmitere, aceste documente vor fi depuse la căpitănia portului/oficiul de căpitănie de către conducătorul navei sau de către proprietarul/operatorul/agentul navei.

(3) în cazul convoaielor de nave împinse sau remorcate şi al formaţiilor în cuplu se va depune “declaraţia generală” pentru toate unităţile din convoi, întocmită de proprietarul/ operatorul/agentul sau de conducătorul navei care asigură propulsia.

(4) în cazul în care din convoi fac parte şi alte nave cu echipaj, conducătorul convoiului va întocmi liste de echipaj pentru fiecare dintre acestea, care se vor anexa la declaraţia generală completată şi înaintată pentru nava propulsoare.

Art. 5. - (1) Formalităţile de sosire se vor efectua în maximum 12 ore de la sosire, dar înainte de începerea operaţiunilor de încărcare/descărcare, bunkeraj, reparaţii, schimb de echipaj sau aprovizionarea cu materiale/alimente.

(2) Pentru navele de transport pasageri, care efectuează curse de zi regulate între porturi româneşti, transmiterea datelor solicitate în aplicaţia “Raportarea electronică a voiajelor” de pe portalul www.RoRIS.ro către centrul/filiala RoRIS al/a portului de plecare se va face la fiecare plecare în voiaj.

(3) în cazul în care, în mod excepţional, din motive tehnice datele nu pot fi transmise folosind aplicaţia “Raportarea electronică a voiajelor” de pe portalul www.RoRIS.ro, navele de transport pasageri, care efectuează curse de zi regulate între porturi româneşti, vor depune declaraţia generală la căpitănia portului/oficiului de căpitănie unde staţionează pentru înnoptare.

(4) Pentru navele fără echipaj, lăsate din convoi în port sau în alte zone, supravegherea, paza şi integritatea acestora şi a mărfii sunt în responsabilitatea proprietarilor/operatorilor navelor.

Art. 6. - Sunt exceptate de la obligaţia de a efectua formalităţile de sosire/plecare navele aflate în una dintre situaţiile următoare:

a) navele aflate în tranzit şi al căror echipaj nu ia contact cu malul în următoarele 12 ore de la sosirea în port;

b) navele care aduc la remorcă, prin împingere sau cuplat, alte nave şi care ating portul numai pentru a lăsa ori a lua nave în/din convoi;

c) navele sosite în port sau în radă pentru adăpost ori în caz de forţă majoră şi al căror echipaj nu ia contact cu malul.

Art. 7. - Pentru navele de navigaţie interioară, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, care sosesc/pleacă în/dintr-un port românesc acordul căpităniei portului/oficiului de căpitănie de acostare/ancorare, respectiv plecare în/din port este considerat momentul când:

a) operatorul centrului/filialei RoRIS eliberează permisul de plecare/acostare în format electronic pentru navele care sosesc/pleacă în/din voiaj internaţional;

b) operatorul centrului/filialei RoRIS salvează/confirmă începutul/terminarea voiajului în aplicaţia “Raportarea electronică a voiajelor”, pentru navele care navighează numai pe căile navigabile interioare din România.

Art. 8. - Bacurile de trecere vor depune declaraţia generală şi lista de echipaj la fiecare 24 de ore. Acestea au obligaţia de a raporta căpităniei portului, prin radio, poziţia, numărul unităţilor rutiere de transport şi al pasagerilor aflaţi la bord înaintea fiecărei treceri.

Art. 9. - (1) în cazul în care căpitănia portului dispune reţinerea unei nave, conform prevederilor legale, documentele navei vor fi depuse la căpitănia portului, iar conducătorul navei se va supune acestei dispoziţii.

(2) în cazul nerespectării dispoziţiei prevăzute la alin. (1), proprietarul/operatorul/agentul sau conducătorul navei este direct răspunzător, conform prevederilor legale.

Art. 10. - Documentele în original ale navelor de navigaţie interioară se păstrează la bordul navelor.

Art. 11. - (1) Formalităţile de sosire/plecare în/din port se tarifează conform prevederilor legale.

(2) Sunt exceptate de la plata formalităţilor navele prevăzute în art. 6.

Art. 12. - Forma şi conţinutul avizului de sosire/plecare, declaraţiei generale, listei de echipaj şi listei de pasageri sunt prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 13. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 14. - Prezentul ordin intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 15. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.473/2006 privind efectuarea formalităţilor de sosire/plecare în/din porturile româneşti a navelor de navigaţie interioară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 6 februarie 2007, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

p. Ministrul transporturilor,

Iulian Matache,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 martie 2015.

Mr. 187.

 

ANFXA Nr. 1

 

ANTET COMPANIE

En-tęte de la compagnie

 

AVIZ DE SOSIRE/PLECARE

AVIS D’ARRIVÉE / DÉPART

 

Prin prezenta vă informăm că:

Par le présent on vous informe que le bateau:

Remorcher/împingător.....................................                                   Pavilion....................................

Remorqueur/Pousseur                                                            Pavillon

împreună cu navele:................................................................................................

Avec les bateaux:

Va sosi/pleca în/din portul........................................................... astăzi........../......../....................

Arrivera/partira dans le/du port de aujourd’hui (jj) (ll) (aa)

Destinaţia:........................................................................................

Destination

Data (estimată de sosire la destinaţie):..................................................

La date estimée pour arriver â la destination

Declar că nava este aptă pentru plecare şi că informaţiile sunt reale.

Je déclare que le bateau est apte pour départ et que les informations sont réelles.

Conducător/Proprietar/Operator/Agent1)................................................

Conducteur/Propriétaire/Operateur/Agent

 

NOTĂ/NOTE:

1) Numele, prenumele/Nom, prénom.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

ROMÂNIA

ROUMANIE

 

Căpitănia portului .............................. Nr. ......... din ............................. ora ............

La capitainerie du port                        No.      de                        heure

 

DECLARAŢIE GENERALĂ

DÉCLARATION GÉNÉRALE

 

Nava..........................................

Data sosirii..................ora.........

Nom du bateau

Date d’arrive           heure

Pavilion......................................

Operaţiunea de efectuat.....................

Pavillon

L’opération ŕ effectuer

Tipul navei...................................

Ultimul port de plecare 4)...................

Type du bateau

Le dernier port de départ

Portul de înmatriculare.......................

Situaţia certificatelor navei 5)

Port d’attache

La situation des certificats du bateau

Nr. oficial.............................

AB).........................................

Nombre officiel

CTNI).......................................

Nr. ENI

CEMS).......................................

Nombre ENI

Cantitatea combustibilului...............tone

Proprietar....................................

Quantité de carburant

Propriétaire

Conţinut sulf.....................

Operator......................................

Contenu de soufre

Opérateur

Puterea maşinii................HP.............KW

Agent.........................................

La puissance de moteur

Agent

Data construcţiei...........................

Conducător....................................

Date de construction

Conducteur

Lungime maximă

Nr. echipaj.........../................/...... 1)

Longueur de construction

Nombre d’équipage

Lăţime maximă

Nr. pasageri 2) ................................

Largeur maxime

Nombre des passagers

Capacitate maximă de încărcare................

Pescaj maxim sosire...........................

Portée en lourd maximum

Tirant d’eau maximum â l’arrivage

Evenimente/accidente6) ......................

Cantitatea mărfii (nave de transport marfă autopropulsate), nr./data documentului de însoţire a mărfi 3)

Événements / accidents,

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

Quantité de marchandise (les automoteurs transportant des marchandises) no/date des documents de la marchandise

 

 

 

împreună cu navele

 

avec les bateaux:

 

 

Nr.

No.

Barja

Barge

Pavilion

Pavillon

Armator

Armateur

Capacit. max.

Portée en lourd max.

Cantitate

Quantité

-  tone -

Document de însoţire marfă

Nr./data/cantitatea 3)

Documents de la marchandise

No /date/quantité

Pescaj

Tirant d’eau

Atestat de bord 5)

Attestât de bord

 

CTNI 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declar că informaţiile sunt reale.

Je déclare que les informations sont réelles.

Conducător/Proprietar/Operator/Agent 7) ...........................................

Conducteur/Propriétaire/Operateur/Agent

 

NOTĂ/NOTE.

AB) - atestat de bord/attestât de bord;

CTNI) - certificat tehnic de navigaţie interioară/ certificat technique de navigation intérieure;

CEMS) - certificat privind încadrarea navei cu echipaj minim de siguranţă/ certificat relatif â l’encadrement du bateau avec l’équipage minimum de sécurité;


1) Se anexează lista de echipaj, iar în prima căsuţă se trece numărul membrilor de echipaj, în căsuţa a două echipajul minim de siguranţă conform CEMS, iar în căsuţa a treia se trece rolul de exploatare (A1; A2 sau B)

/ Annexer la liste d’équipage et dans la premičre case on remplit le nombre de membres d’équipage, dans la deuxičme case on remplit l’équipage minimum de sureté conformément au CEMS et dans la troisičme case on remplit le mode d’exploitation (A 1, A2 ou B).

2) Se anexează lista de pasageri pentru navele de croazieră cu cabine/ Annexer la liste des passagers pour les bateaux de croisičre avec cabines.

3) Se completează numai cu nr./data şi cantitatea din documentele de însoţire a mărfi/ Compléter le/la no/date/ quantité dans les documents de la marchandise.

4) Se anexează permisul de plecare din port/ Annexer le permis de départ.

5) Data expirării/lipsă/ Insérer la date d’expiration/l’absence.

6) Se depune raport, în caz de evenimente sau accidente./ Déposer le rapport en cas d’événement ou accidents.

7) Numele, prenumele/Nom, prénom.

 

ANEXA Nr. 3

 

Compania de navigaţie........

La compagnie de navigation

 

LISTA DE ECHIPAJ

LISTE DE L’ÉQUIPAGE

 

Nava....................................

Le bateau .............................

 

Nr.

No.

Numele

Nom

Prenumele

Prénom

Născut

Né

Calitate/Funcţie

Qualité/Fonction

Cetăţenie

Citoyenneté

Carnet Serv. Nr.

Livret de service no.

Data

Date

Locul

Lieu

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducător..........................................................

Conducteur,

 

L.S.

 

ANEXA Nr. 4

 

Compania de navigaţie .....................................

La compagnie de navigation

LISTA DE PASAGERI

LISTE DES PASSAGERS

 

Nava....................................

Le băteau............................

 

Nr.

No.

Numele

Nom

Prenumele

Prénom

Născut / Né

Cetăţenie

Citoyenneté

Actul de identitate / Document d’identité

Data

Date

Locul

Lieu

Felul

Sorte

Seria

Serie

Nr.

No.

Organul emitent

Délivre par

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nave de pasageri cu cabine:

Pour les bateaux de passagers avec cabines:

Conducător,.........................................................

Conducteur,

 

L.S.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii nr. N.B. 2.568 din 17 martie 2015 şi propunerea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale nr. 66.185/2014,

având în vedere prevederile art. 890, 891 şi art. 892 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1, - Prezentul ordin stabileşte tipurile de dispozitive medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare care se supun obligatoriu controlului prin verificare periodică prevăzut la art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi modul de efectuare a acestui control.

Art. 2. - În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) controlul prin verificare periodică a unui dispozitiv medical - ansamblu de activităţi destinate a evalua menţinerea unor caracteristici stabilite de producător sau fixate de o autoritate în domeniu;

b) limita specificată a valorii unui parametru - interval de toleranţă în jurul unei valori impuse sau o valoare minimă ori maximă admisă; aceasta este menţionată în standarde/ norme/instrucţiuni sau în specificaţia tehnică a dispozitivului medical;

c) criteriu de acceptabilitate - cerinţa minimală pe care trebuie să o îndeplinească dispozitivul medical supus verificării;

d) set de criterii de acceptabilitate - ansamblu de caracteristici ale unui exemplar de dispozitiv medical (parametri definitorii, configuraţie şi accesorii, inclusiv software, stare tehnică generală) care conferă un nivel de încredere adecvat privind îndeplinirea principalelor cerinţe esenţiale specifice;

e) parametru definitoriu - mărime fizică sau funcţie caracteristică a unui dispozitiv medical a cărei abatere de la limitele specificate poate conduce la apariţia unui risc în actul medical;

f) mentenanţă - ansamblu de activităţi care au ca scop menţinerea sau restabilirea stării unui dispozitiv medical în condiţii de siguranţă în funcţionare conform scopului propus.

 

CAPITOLUL II

Controlul prin verificare periodică a dispozitivelor Medicale

 

Art. 3. - Tipurile de dispozitive medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare din unităţile sanitare şi din dotarea unităţilor mobile de intervenţie, care se supun controlului prin verificare

periodică, şi periodicitatea verificărilor sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - (1) Controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale este constituit din următoarea succesiune de activităţi:

a) evaluarea parametrilor definitorii de securitate, prin examinare şi testare;

b) evaluarea parametrilor definitorii de performanţă, prin examinare şi testare;

c) verificarea îndeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical (valori impuse, limite specificate, accesorii etc.);

d) emiterea unui raport de încercări care să conţină rezultatele obţinute în urma examinărilor şi testărilor, în cazul în care dispozitivul medical nu îndeplineşte criteriile de acceptabilitate şi în cazul în care cel puţin una dintre valorile măsurate ale cerinţelor esenţiale de securitate sau performanţă se situează în apropierea limitelor specificate admise;

e) emiterea unui buletin de verificare periodică, în baza căruia dispozitivul medical poate fi utilizat.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru tipurile de dispozitive medicale prevăzute la pct. 11 din anexă, controlul prin verificare periodică se face prin emiterea unui buletin de verificare periodică pe baza rapoartelor de încercări emise de unitatea avizată de către Ministerul Sănătăţii/Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) cu care utilizatorul are încheiat contract de service şi pe care acesta are obligaţia să le transmită ANMDM.

(3) Controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale se efectuează de un organism independent de producător, utilizator sau de cel care asigură mentenanţă dispozitivului medical.

(4) Controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale nu se referă la activitatea de verificare prestată de unităţile de tehnică medicală avizate pentru prestarea activităţii de reparare, mentenanţă/punere în funcţiune/instalare dispozitive medicale.

Art. 5. - (1) Controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale prevăzut la art. 4 se efectuează de către ANMDM prin laboratoarele proprii acreditate şi prin Departamentul evaluare unităţi tehnico-medicale.

(2) Dispozitivele medicale care intră şi sub incidenţa altor autorităţi (Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare) trebuie să respecte toate reglementările aplicabile.

(3) Primul control prin verificare periodică a dispozitivelor medicale cuprinse în anexă se efectuează într-un interval de până la 2 ani, pentru pct. 2-10 din anexă, şi de până la 3 ani, pentru pct. 1 şi 11 din anexă, de la ieşirea din garanţie a acestora.

Art. 6. - Prin excepţie de la periodicitatea verificărilor prevăzută în anexă, în cazul în care cel puţin una dintre valorile măsurate ale cerinţelor esenţiale de securitate sau performanţă se situează în apropierea limitelor specificate admise, precum şi în cazul dispozitivelor medicale care au depăşit limita maximă a duratei normale de funcţionare, în buletinul de verificare se poate stabili un termen de valabilitate mai mic decât cel prevăzut în anexă.

Art. 7. - (1) Controlul prin verificare periodică se realizează potrivit procedurilor tehnice specifice în domeniul dispozitivelor medicale elaborate de ANMDM.

(2) Verificările de electrosecuritate se efectuează în conformitate cu prevederile ediţiei în vigoare a Standardului SR EN 62353

Art. 8. - Tarifele practicate de ANMDM în cazul controlului prin verificare periodică a dispozitivelor medicale sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 9. - Fiecare unitate sanitară, atât din domeniul public, cât şi din cel privat, are obligaţia să supună dispozitivele medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare, de tipul celor prevăzute în anexă, controlului prin verificare periodică efectuat de ANMDM, indiferent dacă are sau nu are încheiat contract cu casa de asigurări de sănătate judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz.

Art. 10. - Unităţile sanitare au următoarele obligaţii:

a) Să desemneze o persoană responsabilă cu menţinerea evidenţei dispozitivelor medicale aflate în utilizare şi a legăturii în acest sens cu ANMDM;

b) să instituie un registru general al dispozitivelor medicale aflate în utilizare, în care să se menţioneze în mod expres:

1. denumirea/tipul dispozitivului medical, producătorul, ţara;

2. seria/anul de fabricaţie, numărul de inventar;

3. codul de clasificare conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare;

4. actul de provenienţă;

5. data punerii în funcţiune;

6. evidenţa reparaţiilor şi a altor operaţii de întreţinere, precum şi a celor care le execută;

7. evidenţa controalelor prin verificare periodică;

8. implicarea în eventuale incidente în utilizare (data, locaţia, descrierea incidentului, personalul responsabil, acţiunile corective etc.);

9. mişcarea internă în cadrul unităţii (de unde provine, noul loc de utilizare, data etc.);

c) să asigure planificarea pentru controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale aflate în utilizare, în condiţiile prezentului ordin.

Art. 11. - (1) Se interzice utilizarea dispozitivelor medicale care nu au corespuns la încercările efectuate la controlul prin verificare periodică.

(2) După efectuarea remedierilor, dispozitivele medicale prevăzute la alin. (1) se supun unei noi verificări în vederea emiterii buletinului de verificare periodică.

(3) Orice verificare suplimentară se face contra cost şi pentru unităţile sanitare exceptate de la plata tarifelor pentru verificarea periodică a dispozitivelor medicale.

(4) Sancţiunile pentru nerespectarea prevederilor prezentului ordin sunt cele prevăzute în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 12. - ANMDM, prin departamentele tehnic-laboratoare şi evaluare unităţi tehnico-medicale, precum şi toate unităţile sanitare care au în utilizare dispozitive medicale de tipul celor cuprinse în anexă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 13. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului sănătăţii nr. 44/2013 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 28 ianuarie 2013, se abrogă.

Art. 14. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

 

Bucureşti, 17 martie 2015.

Nr. 308.

 

ANEXĂ

 

Tipurile de dispozitive medicale supuse controlului prin verificare periodică şi periodicitatea verificărilor

 

Tipul dispozitivului medical

Periodicitatea

1

2

 1. Instalaţii cu radiaţii ionizante de tipul:

3 ani, cu excepţia dispozitivelor cu vechimea mai mare de 15 ani, pentru care perioada de verificare este de 2 ani

- Rx fix cu 1 post grafie

- Rx fix cu 1 post scopie-grafie

- Rx mobil grafie

- Rx mobil C-am (scopie-grafie)

- Rx mamografie

- Rx dentar panoramic

2. Echipamente de protecţie radiologică

2 ani

3. Aparate de electrochirurgie cu curenţi de înaltă frecvenţă

2 ani

4. Aparate de anestezie şi/sau de ventilaţie acţionate electric şi pneumatic

2 ani

5. Incubatoare pentru nou-născuţi şi incubatoare de transport

2 ani

6. Aparate de hemodializă

2 ani

7. Dispozitive medicale cu funcţie EKG (electrocardiografe şi monitoare)

2 ani

8. Defibrilatoare cardiace externe

2 ani

9. Echipamente de explorare complexă cu ultrasunete (ecograf)

2 ani

10. Sterilizatoare cu aer cald/cu abur

2 ani

11. Echipamente de diagnostic sau tratament prin radiaţii ionizante, medicină nucleară sau rezonanţă magnetică de tipul:

3 ani

- Angiograf

- Osteodensitometru

- Computer tomograf

- Echipament de imagistică prin rezonanţă magnetică

- Simulator computer tomograf

- Simulator pentru radioterapie

- Echipament pentru radioterapie

- Echipament pentru medicină nucleară

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.