MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 196/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 196         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 24 martie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

            21. - Hotărâre privind completarea art. 60 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

 

DECRETE

 

353. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă în grad de Cavaler

 

354. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 83 din 26 februarie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            3.375. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice pentru aprobarea Metodologiei privind transferul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic angajat în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în anii 2015 şi 2016

 

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind completarea art. 60 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La articolul 60 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 25 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Senatorul care absentează motivat de la lucrările comisiei din care face parte poate fi înlocuit, pentru acea şedinţă, de un alt senator, cu drept de vot, din acelaşi grup parlamentar, pe baza împuternicirii semnate de liderul grupului parlamentar respectiv.”

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat, în şedinţa din 23 martie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 23 martie 2015.

Nr. 21.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferi rea Ordinului Virtutea Maritimă în grad de Cavaler

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. Aşi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale, în semn de apreciere a înaltului profesionalism şi a rezultatelor remarcabile obţinute de personalul unităţii în îndeplinirea cu succes a misiunilor încredinţate, a activităţilor de pregătire desfăşurate în comun cu militarii altor state, precum şi pe timpul executării misiunilor în teatrele de operaţii,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Maritimă în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, Drapelului de Luptă al Batalionului 307 Infanterie Marină.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 23 martie 2015.

Nr. 353.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. f) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 251/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Petru Rus, judecător la Judecătoria Năsăud, se eliberează din funcţie ca urmare a condamnării definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 martie 2015.

Nr. 354.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 83

din 26 februarie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Irina-Loredana Gulie - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Daniel-Liviu Arcer.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate În extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, excepţie ridicată de Societatea Comercială “Al Padrino Impex “ - S.R.L. din Olteniţa în Dosarul nr. 1.745/269/2014 al Judecătoriei Olteniţa şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 958D/2014.

2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, arătând că, pe de o parte, autoarea acesteia nu formulează veritabile critici de constituţionalitate, iar, pe de altă parte, Curtea s-a pronunţat asupra unor probleme de constituţionalitate identice cu cea invocată în prezenta cauză, referitoare la efectele antecontractelor de vânzare a unor terenuri agricole situate în extravilan, încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 17/2014, pronunţând Decizia nr. 755 din 16 decembrie 2014.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 1 octombrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 1.745/269/2014, Judecătoria Olteniţa a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, excepţie ridicată de Societatea Comercială “Al Padrino Impex” - S.R.L. din Olteniţa într-o cauză având ca obiect soluţionarea acţiunii privind pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract de vânzare a unui teren agricol situat în extravilan.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că, prin trimiterea expresă şi exclusivă la dispoziţiile Codului civil din 2009, iar nu şi la cele cuprinse în Codul civil din 1865, prevederile legale criticate contravin principiului constituţional al neretroactivităţii legii civile şi dispoziţiilor art. 6 - Aplicarea în timp a legii civile din Codul civil din 2009. Se mai arată că, aplicându-se unor acte juridice încheiate anterior intrării sale în vigoare, o lege ordinară invalidează dispoziţii cuprinse în acte normative cu forţă juridică superioară, respectiv Codul civil şi Constituţia.

6. Judecătoria Olteniţa îşi exprimă opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate, arătând că aceasta este întemeiată. În acest sens se apreciază că prevederile legale criticate nu contravin în sine dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Constituţie, însă din interpretarea coroborată a acestora cu cele cuprinse în art. 20 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 rezultă o contradicţie cu principiul constituţional al neretroactivităţii legii civile, dat fiind faptul că Legea nr. 17/2014 se aplică antecontractelor şi pactelor de opţiune care nu au fost autentificate la notariat anterior intrării sale în vigoare, cum este cazul în speţă.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocate.

8. Guvernul consideră că prevederile legale criticate sunt constituţionale. În acest sens arată că prevederile art. 5 din Legea nr. 17/2014 nu afectează valabilitatea antecontractelor încheiate anterior intrării sale în vigoare, având în vedere că valabilitatea acestora este raportată la legislaţia în vigoare la data încheierii antecontractului. Legea nouă vizează doar transferul dreptului de proprietate (promisiunea de vânzare nu este translativă de proprietate, iar data încheierii contractului de vânzare este cea a pronunţării hotărârii care ţine loc de act autentic), iar nu dreptul de creanţă născut în temeiul antecontractului încheiat anterior intrării în vigoare a legii, astfel încât, în vederea transferului dreptului de proprietate, părţile antecontractului trebuie să se conformeze procedurii prevăzute de noua lege. Prin urmare, cu excepţiile prevăzute de art. 20 din lege, prevederile Legii nr. 17/2014 se aplică tuturor vânzărilor de terenuri agricole extravilane care se încheie după intrarea în vigoare a legii, nefiind încălcat principiul neretroactivităţii legii civile.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă prevederile art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 12 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia: (1) în toate cazurile în care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine ioc de contract de vânzare-cumpărare, acţiunea este admisibilă numai dacă antecontractul este încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale legislaţiei în materie, precum şi dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute la art. 3, 4 şi 9 din prezenta lege, iar imobilul ce face obiectul antecontractului este înscris la rolul fiscal şi în cartea funciară.

(2) Cererea de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate se respinge dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta lege.”

12. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 15 alin. (2) referitor la neretroactivitatea legii civile.

13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că autoarea acesteia susţine că prevederile legale criticate se aplică unor acte juridice încheiate anterior intrării sale în vigoare, ceea ce contravine principiului constituţional al neretroactivităţii legii civile, precum şi dispoziţiilor art. 6 - Aplicarea în timp a legii civile, cuprinse în Codul civil din 2009. În acest sens se arată că prevederile art. 5 din Legea nr. 17/2014 fac trimitere expresă, în ceea ce priveşte încheierea antecontractului de vânzare-cumpărare, la dispoziţiile Codului civil din 2009, or, în speţă, antecontractul de vânzare-cumpărare este încheiat înainte de intrarea în vigoare a noului Cod civil.

14. Analizând aceste susţineri, Curtea constată că, în temeiul textului de lege criticat, instanţa de judecată învestită cu o acţiune având ca obiect pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare verifică, între altele, şi îndeplinirea condiţiilor esenţiale, de validitate a antecontractului, referitoare la capacitatea părţilor, consimţământ, obiect şi cauză, condiţii ce sunt reglementate în mod identic atât în Codul civil din 1864 (art. 948), cât şi în Codul civil din 2009 (art. 1.179).

15. Curtea reţine că prevederile art. 5 din Legea nr. 17/2014, care trimit expres la dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, în vigoare la data introducerii acţiunii, iar nu la Codul civil din 1864, sunt în acord cu principiul activităţii legii civile, potrivit căruia orice act normativ acţionează cât timp este în vigoare, fiind aplicabil tuturor actelor, faptelor şi situaţiilor juridice născute după acest moment, respectiv hotărârii judecătoreşti care ţine loc de act autentic de vânzare-cumpărare. În aceste condiţii, Curtea nu poate reţine o încălcare a principiului neretroactivităţii legii civile.

16. Mai mult, stabilirea înţelesului normei de trimitere la condiţiile de validitate reglementate prin noul Cod civil, indiferent de data încheierii antecontractului, trebuie realizată având în vedere faptul că, în perioada 15 martie 2014-16 mai 2014 [cuprinsă între intrarea în vigoare a Legii nr. 17/2014 şi, respectiv, modificarea art. 5 alin. (1) din acest act normativ, prin Legea nr. 68/2014 pentru modificarea alin. (1) al art. 29 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi a Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 13 mai 2014], pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de act autentic viza doar antecontractele încheiate în formă autentică, iar după modificarea art. 5 alin, (1) din Legea nr. 17/2014, legiuitorul nu a mai făcut această distincţie. Aşadar, trimiterea expresă la Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cuprinsă în textul de lege criticat, nu trebuie înţeleasă în sensul că doar antecontractele încheiate sub imperiul noului Cod civil sunt supuse reglementării legale criticate, ci în sensul că prevederile art. 5 din Legea nr. 17/2014 vizează toate antecontractele, încheiate cu respectarea condiţiilor legale de validitate, indiferent de data sau de forma încheierii lor.

17. Curtea constată că, în realitate, autoarea excepţiei de neconstituţionalitate tinde să releve pretinsa retroactivitate a prevederilor legale criticate în legătură cu aplicarea legii noii, în speţă Legea nr. 17/2014, şi în cazul efectelor generate de antecontractele încheiate înainte de intrarea în vigoare a acesteia, efecte referitoare la încheierea în viitor a contractului de vânzare-cumpărare. Astfel, în opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, efectul specific al unui antecontract de vânzare, constând în obligaţia reciprocă de a încheia în viitor contractul de vânzare, ar trebui să se supună legii în vigoare la data încheierii antecontractului, iar nu legii noi.

18. Analizând aceste susţineri, Curtea reţine că, potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 17/2014, criticate în prezenta cauză, în toate cazurile în care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de act autentic de vânzare, acţiunea este admisibilă dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii: antecontractul este încheiat potrivit prevederilor Codului civil şi ale legislaţiei în materie, referitoare la condiţiile de valabilitate ale contractului (capacitatea părţilor, consimţământ valabil exprimat, obiect, cauză), indiferent de forma încheierii antecontractului; sunt îndeplinite condiţiile referitoare la exercitarea dreptului de preempţiune, prevăzute de art. 3,4 şi 9 din Legea nr. 17/2014 (privind existenta avizelor specifice eliberate de Ministerul Apărării Naţionale şi de Ministerul Culturii şi a avizului final care atestă parcurgerea procedurii de exercitare a dreptului de preempţiune reglementat prin legea specială, eliberat de structurile teritoriale sau de structura centrală din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale), precum şi condiţia ca imobilul ce face obiectul contractului să fie înscris la rolul fiscal şi în cartea funciară.

19. În cauza dedusă soluţionării instanţei de judecată, autoarea excepţiei de neconstituţionalitate a încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare având ca obiect un teren agricol situat în extravilan, sub forma unui înscris sub semnătură privată, urmând ca la o dată ulterioară, prevăzută expres, părţile să încheie contractul de vânzare în formă autentică. În speţă, promitenta-vânzătoare nu şi-a îndeplinit obligaţiile referitoare la întocmirea formalităţilor necesare încheierii contractului de vânzare, referitoare la întocmirea documentaţiei cadastrale sau obţinerea certificatelor de atestare fiscală, astfel încât, în temeiul art. 1.669 din Codul civil din 2009, beneficiarul promisiunii de vânzare s-a adresat instanţei de judecată, solicitând pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare. La data introducerii cererii de chemare în judecată era în vigoare Legea nr. 17/2014, care instituie o nouă procedură pentru exercitarea dreptului de preempţiune la vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan.

20. În continuare, Curtea reţine că, prin Decizia nr. 755 din 16 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 9 februarie 2015, ale cărei considerente sunt valabile şi în prezenta cauză, a statuat că beneficiarul unei promisiuni neexecutate de vânzare este titularul unui drept de creanţă, corelativ obligaţiei de a vinde asumate de promitent în temeiul antecontractului, iar nu titularul unui drept de proprietate. Transferul acestuia nu s-a realizat în momentul perfectării antecontractului, ci se va realiza în viitor, la momentul încheierii contractului de vânzare, respectiv al pronunţării hotărârii judecătoreşti care să ţină locul acordului de voinţă nerealizat. Cu alte cuvinte, valabilitatea antecontractului de vânzare este supusă legii în vigoare la data încheierii sale, iar efectul specific al acestuia, referitor la transmiterea în viitor a dreptului de proprietate, respectiv la momentul încheierii contractului de vânzare, este supus legii în vigoare la data încheierii acestui din urmă contract. Aşadar, îndeplinirea condiţiilor legale pentru încheierea contractului de vânzare, respectiv pentru pronunţarea hotărârii judecătoreşti care să ţină loc de contract, nu poate fi raportată la un moment anterior, reprezentat de acela al încheierii antecontractului de vânzare, având în vedere că acesta din urmă nu este translativ de proprietate, ci la momentul realizării transferului dreptului de proprietate, moment care este supus legii în vigoare, potrivit principiului tempus regit actum.

21. Prin urmare, în prezenta cauză, contrar susţinerilor autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, aplicarea prevederilor legale criticate, în vigoare la data realizării transferului dreptului de proprietate, respectiv la data pronunţării hotărârii judecătoreşti care să ţină loc de act autentic de vânzare, nu echivalează cu încălcarea dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Constituţie, ci este în concordanţă cu principiul activităţii legii civile. În acest sens este şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale, potrivit căreia legea nouă este aplicabilă de îndată tuturor situaţiilor care se vor constitui, se vor modifica sau se vor stinge după intrarea ei în vigoare, precum şi tuturor efectelor produse de situaţiile juridice formate după abrogarea legii vechi (a se vedea, în acest sens, cu titlu exemplificativ, Decizia nr. 287 din 1 iulie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 12 august 2004).

22. Având în vedere cele de mai sus, Curtea reţine că prevederea legală criticată stabileşte atribuţiile de natură procedurală ale instanţei de judecată de a verifica, pe lângă îndeplinirea condiţiilor de validitate ale antecontractului, şi condiţiile reglementate de art. 3,4 şi 9 din Legea nr. 17/2014, cu modificările şi completările ulterioare, după caz. Aşadar, de aplicare imediată, în domeniul temporal propriu al Legii nr. 17/2014, sunt condiţiile necesar a fi întrunite pentru transferul dreptului de proprietate, norma criticată stabilind în sarcina instanţei de judecată obligaţia verificării îndeplinirii acestora la momentul pronunţării hotărârii judecătoreşti care să ţină loc de act autentic.

23. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Comercială “Al Padrino Impex” - S.R.L. din Olteniţa în Dosarul nr. 1.745/269/2014 al Judecătoriei Olteniţa şi constată că dispoziţiile art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Olteniţa şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 26 februarie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Irina-Loredana Gulie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind transferul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic angajat în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în anii 2015 şi 2016

 

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 37 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice,

în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, şi al Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind transferul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic angajat în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în anii 2015 şi 2016, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, precum şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

 

Bucureşti, 18 martie 2015.

Nr. 3.375.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind transferul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic angajat în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în anii 2015 şi 2016

 

Art. 1. - În anii 2015 şi 2016, personalul didactic auxiliar şi nedidactic angajat în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, prin concurs sau examen, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată poate fi transferat, în interesul învăţământului sau la cerere, între unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.

Art. 2. - Personalul didactic auxiliar şi nedidactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat poate fi transferat, la cerere sau în interesul învăţământului, de la o unitate de învăţământ la alta, la nivelul aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale (comună, oraş, municipiu, judeţ), pe un post/o funcţie pentru care salariatul îndeplineşte condiţiile specifice, după cum urmează:

a) transferul în interesul învăţământului se realizează la cererea directorului unităţii care solicită transferul, în baza hotărârii consiliului de administraţie al acesteia, numai cu aprobarea prealabilă a consiliului de administraţie al unităţii la care este angajat şi numai cu acordul scris al salariatului solicitat;

b) transferul la cerere se realizează pe baza cererii salariatului însoţite de acordul prealabil al consiliului de administraţie al unităţii unde se solicită transferul şi în baza acordului consiliului de administraţie al unităţii al cărui angajat este.

Art. 3. - (1) Transferul personalului didactic auxiliar şi nedidactic se poate face numai pe un post vacant/o funcţie vacantă pe perioadă nedeterminată.

(2) Transferul personalului didactic auxiliar şi nedidactic se poate face inclusiv pe fracţiune/fracţiuni de post/funcţie didactic(ă) auxiliar(ă) sau nedidactic(ă).

Art. 4. - Personalul didactic auxiliar din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat poate fi transferat pe un post/funcţie didactic(ă) auxiliar(ă) pentru care îndeplineşte condiţiile specifice. Personalul nedidactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat poate fi transferat pe un post nedidactic pentru care îndeplineşte condiţiile specifice. În mod excepţional, personalul nedidactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat poate fi transferat pe un post/o funcţie didactic(ă) pentru care îndeplineşte condiţiile specifice numai în măsura în care a ocupat anterior un post/o funcţie de natura celui/celei pentru care se solicită transferul.

Art. 5. - (1) Transferul personalului didactic auxiliar şi nedidactic se poate face numai între unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care au personal încadrat peste necesar şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care au deficit de personal. Aceste unităţi de învăţământ se stabilesc de către consiliile de administraţie ale inspectoratelor şcolare. Inspectoratele şcolare analizează situaţia unităţilor de învăţământ care au posturi didactice auxiliare şi nedidactice peste necesar sau în deficit, centralizează situaţia posturilor, o aprobă în consiliile de administraţie şi o afişează pe site-ul propriu şi la sediu, la loc vizibil.

(2) Transferul personalului didactic auxiliar şi nedidactic se poate face astfel:

a) de pe o funcţie de execuţie pe o altă funcţie de execuţie;

b) de pe o funcţie de conducere pe o funcţie de execuţie;

c) de pe o funcţie de conducere pe o funcţie de conducere.

(3) După finalizarea transferului, postul rămas vacant din unitatea de învăţământ de la care s-a efectuat transferul se reduce.

(4) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), transferul personalului didactic auxiliar şi nedidactic se poate realiza şi între persoane care ocupă funcţii echivalente, îndeplinind aceleaşi condiţii de ocupare a acestora, sau pentru apropriere de domiciliu. În această din urmă situaţie, postul vacant din unitatea de învăţământ de la care s-a efectuat transferul nu se reduce.

Art. 6. - (1) Procedura de transfer în interesul învăţământului este următoarea:

1. Directorul unităţii de învăţământ care are deficit de personal didactic auxiliar şi/sau personal nedidactic, în baza hotărârii consiliului de administraţie, solicită unităţii de învăţământ care are personal încadrat peste necesar transferarea în interesul învăţământului a unuia/unora dintre salariaţii acesteia, care îndeplineşte/îndeplinesc condiţiile specifice postului/posturilor pentru care se solicită transferul. Cererea este însoţită de hotărârea consiliului de administraţie al unităţii, de individualizarea postului/posturilor deficitar/ deficitare şi de condiţiile specifice care trebuie îndeplinite pentru ocuparea acestuia/acestora.

2. Directorul unităţii de învăţământ care are personal încadrat peste necesar, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii, stabileşte salariatul/salariaţii care îndeplineşte/ îndeplinesc condiţiile specifice în vederea transferului în interesul învăţământului şi îi/le solicită acordul scris în vederea transferului. Refuzul motivat al salariatului sau, după caz, al salariaţilor de a accepta transferul în interesul învăţământului se analizează în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.

3. În baza acordului scris al salariatului, directorul unităţii de învăţământ al cărei salariat este acesta emite decizia de transfer în interesul învăţământului şi dispune încetarea contractului individual de muncă, prin acordul părţilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 55 lit. b) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrând încetarea contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. (2) lit. i) şi art. 4 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările ulterioare. În cazul transferului mai multor salariaţi, directorul unităţii de învăţământ emite decizie de transfer în interesul învăţământul, pentru fiecare salariat transferat.

4. În baza deciziei de transfer, transmisă unităţii la care se realizează transferul cu cel puţin două zile lucrătoare anterior începerii activităţii, directorul acesteia emite decizia de angajare pe post a salariatului transferat şi încheie contractul individual de muncă pe durată nedeterminată cu cel puţin o zi lucrătoare anterior începerii activităţii. Contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu respectarea dispoziţiilor art. 3 alin. (2) lit. b) şi art. 4 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011, cu modificările ulterioare. În cazul transferului mai multor salariaţi, directorul unităţii de învăţământ emite decizie de angajare pe post pentru fiecare salariat transferat şi încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu fiecare salariat.

5. În ziua începerii activităţii la unitatea la care s-a transferat, angajatul depune la secretariatul acesteia următoarele documente:

- copia actului de identitate;

- documente care atestă nivelul studiilor şi/sau efectuarea unor specializări, în copii certificate pentru conformitate cu originalul;

- documente prin care se atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, în copii certificate pentru conformitate cu originalul;

- documente care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copii certificate pentru conformitate cu originalul;

- adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului, eliberată cu cel mult 6 luni anterior transferării, în original.

6. În termen de 30 de zile calendaristice, salariatul va depune la secretariatul unităţii de învăţământ unde s-a transferat cazierul judiciar.

(2) Procedura de transfer la cerere este următoarea:

1. Salariatul interesat de ocuparea unui post/unei funcţii prin transfer depune la unitatea de învăţământ la care este angajat şi care are excedent de personal o cerere pentru obţinerea acordului de principiu al consiliului de administraţie în vederea transferului la o altă unitate.

2. După obţinerea acordului prevăzut la pct. 1, salariatul în cauză depune la unitatea de învăţământ care are deficit de personal o cerere în care menţionează postul/funcţia solicitat/solicitată, însoţită de următoarele documente:

- copia actului de identitate;

- acordul de principiu al consiliului de administraţie al unităţii la care este angajat;

- documente care atestă nivelul studiilor şi/sau efectuarea unor specializări, în copii certificate pentru conformitate cu originalul;

- documente prin care se atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, în copii certificate pentru conformitate cu originalul;

- documente care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copii certificate pentru conformitate cu originalul;

- adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare ocupării postului, eliberată cu cel mult 6 luni anterior transferării. În original;

- cazierul judiciar.

3. Directorul unităţii de învăţământ care are deficit de personal didactic auxiliar şi/sau personal nedidactic supune aprobării consiliului de administraţie cererea de transfer.

4. În baza hotărârii consiliului de administraţie, directorul unităţii de învăţământ care are deficit de personal solicită unităţii de învăţământ care are personal încadrat peste necesar emiterea deciziei de transfer pentru salariatul solicitant. Cererea este însoţită de hotărârea consiliului de administraţie al unităţii cu deficit de personal, cu indicarea postului pentru care este aprobat transferul.

5. Directorul unităţii de învăţământ la care este încadrat salariatul, în baza solicitării primite, emite decizia de transfer la cerere şi dispune încetarea contractului individual de muncă, prin acordul părţilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 55 lit. b) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrând încetarea contractului individual de muncă în registrul general de evidentă a salariaţilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. (2) lit. i) şi art. 4 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011, cu modificările ulterioare.

6. În baza deciziei de transfer, transmisă unităţii la care se transferă cu cel puţin două zile lucrătoare anterior începerii activităţii, directorul unităţii de învăţământ la care se realizează transferul emite decizia de angajare pe post a salariatului transferat şi încheie contractul individual de muncă pe durată nedeterminată cu cel puţin o zi lucrătoare anterior începerii activităţii. Contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu respectarea dispoziţiilor art. 3 alin. (2) lit. b) şi art. 4 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011, cu modificările ulterioare.

(3) Procedura prevăzută la alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi transferului reglementat de art. 5 alin. (4).

(4) Finalizarea procedurii de transfer în interesul învăţământului sau la cerere se comunică în scris inspectoratului şcolar de către ambele unităţi de învăţământ.

Art. 7. - Inspectoratele şcolare verifică respectarea de către unităţile de învăţământ implicate în transferul personalului didactic auxiliar şi nedidactic a condiţiilor privind încadrarea în bugetul aprobat şi în numărul de posturi alocat judeţului/municipiului Bucureşti.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.