MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 202/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 202         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 26 martie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

56. - Lege pentru completarea art. 24 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şt protecţia persoanelor

 

362. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 24 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 

57. - Lege pentru modificarea şi completarea art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

 

363. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

130. - Hotărâre privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de comunicaţii electronice şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora

 

169. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea

 

199. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Suceava de către domnul Sinescu Florin

 

200. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Harasim Constantin

 

201. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Suceava de către domnul Harasim Constantin

 

202. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de câtre domnul Nistor Atanasă

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

            Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Dreptăţii Sociale

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 24 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La articolul 24 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 18 martie 2014, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), paza transporturilor produselor cu caracter special, care constau în maximum 25 de arme sau 30.000 de cartuşe, se poate asigura şi de către armurierii autorizaţi, cu mijloace de transport anume destinate şi personal propriu de pază, atestat şi înarmat cu arme de foc letale.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României) republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 25 martie 2015.

Nr. 56.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 24 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 24 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 24 martie 2015.

Nr. 362.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Articolul 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 31 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“a) Orice comerciant care anunţă o reducere de preţ trebuie să o raporteze la preţul de referinţă practicat în acelaşi spaţiu de vânzare pentru produse sau servicii identice. Preţul de referinţă reprezintă cel mai scăzut preţ practicat în acelaşi spaţiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării preţului redus.”

2. După alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Produsele aflate la comercializare cu preţ redus/oferte promoţionale, cu 3 zile înainte de expirarea datei durabilităţii minimale/datei-limită de consum aferente produselor alimentare sau a termenului de valabilitate/datei de minimă durabilitate aferente produselor nealimentare, se sortează şi se expun la comercializare, pe rafturi sau în standuri, delimitate vizibil, cu informarea corectă, completă şi precisă a consumatorilor. Nerespectarea prevederilor prezentului alineat este considerată practică comercială incorectă şi se sancţionează conform reglementărilor legale în vigoare.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţie României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 25 martie 2015.

Nr. 57.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 24 martie 2015.

Nr. 363.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de comunicaţii electronice şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora

 

Având în vedere art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, precum şi art. 10 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 22 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileşte cadrul de reglementare pentru introducerea pe piaţă, libera circulaţie şi punerea în funcţiune pe teritoriul României a echipamentelor radio şi a echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, precum şi procedurile de evaluare a conformităţii şi de marcare a acestora.

Art. 2. - Fără a aduce atingere legislaţiei în vigoare, prezenta hotărâre se aplică şi aparatului definit la art. 5 lit. a), care:

a) include, ca o parte integrantă sau ca un accesoriu, un dispozitiv medical, inclusiv un dispozitiv medical implantabil activ, în înţelesul prevederilor legislaţiei ce reglementează dispozitivele medicale implantabile active;

b) constituie o componentă sau o unitate tehnică separată a unui vehicul, în înţelesul Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind cerinţele de omologare de tip pentru siguranţa generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate care le sunt destinate.

Art. 3. - Prezenta hotărâre nu se aplică echipamentelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4. - Prezenta hotărâre nu se aplică aparatelor utilizate exclusiv în cadrul activităţilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, inclusiv cel al protecţiei intereselor economice ale statului, dacă aceste interese se referă la securitatea naţională, precum şi în cadrul activităţilor statului din domeniul dreptului penal.

Art. 5. - (1) în înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) aparat-orice echipament care este fie echipament radio, fie echipament terminal de comunicaţii electronice sau amândouă;

b) clasă de echipamente - clasă care identifică anumite tipuri particulare de aparate care sunt considerate similare în conformitate cu prezenta hotărâre, precum şi interfeţele pentru care aparatele sunt concepute; aparatele pot să aparţină mai multor clase de echipamente;

c) dosar tehnic de construcţie - dosar care descrie aparatul şi care furnizează informaţiile şi explicaţiile care arată cum au fost îndeplinite cerinţele esenţiale aplicabile;

d) echipament terminai de comunicaţii electronice - un produs sau o parte componentă relevantă din acesta, care permite comunicaţia şi care este destinat să fie conectat direct ori indirect, prin orice mijloace, la interfeţele reţelelor publice de comunicaţii electronice;

e) echipament rad/o - un produs sau o parte componentă relevantă a acestuia, capabil să comunice prin intermediul emisiei şi/sau recepţiei undelor radio utilizând spectrul alocat radiocomunicaţiilor terestre/spaţiale;

f) interfaţă - punct terminal al reţelei, care este punctul de conexiune fizică la nivelul căruia utilizatorului îi este asigurat accesul la reţeaua publică de comunicaţii electronice, sau o interfaţă radio specificând calea radio între echipamentele radio, incluzându-se în ambele cazuri şi specificaţiile tehnice ale acestora;

g) introducere pe piaţă - punerea la dispoziţie pentru prima dată a unui produs pe piaţa Uniunii Europene;

h) punere la dispoziţie pe piaţă - furnizarea unui produs pentru distribuţie, consum sau uz pe piaţa Uniunii Europene în cursul unei activităţi comerciale, contra cost sau gratuit;

i) punere în funcţiune - prima utilizare, în scopul propus, în Uniunea Europeană a echipamentului care intră în aria de aplicare a prezentei hotărâri;

j) standard armonizat - un standard adoptat, pe baza unei cereri din partea Comisiei Europene, de către unul dintre organismele europene de standardizare enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1,025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

k) unde radio - unde electromagnetice cu frecvenţe cuprinse între 9 kHz şi 3000 GHz, care se propagă în spaţiu fără ghidare artificială;

l) trasabilitate - identificarea persoanelor responsabile de producerea, importul, achiziţia intracomunitară, introducerea pe piaţă şi punerea la dispoziţie pe piaţă a unui aparat.

(2) în cuprinsul prezentei hotărâri sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevăzute în art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.

 

CAPITOLUL II

Cerinţe esenţiale

 

Art. 6. - (1) Toate aparatele trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe esenţiale:

a) de protecţie a sănătăţii şi siguranţei utilizatorului şi a oricărei altei persoane, incluzând obiectivele referitoare la cerinţele de securitate prevăzute în Directiva 2006/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune, dar fără aplicarea vreunei limite de tensiune;

b) de protecţie privind compatibilitatea electromagnetică prevăzute în Directiva 2004/108/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică şi de abrogare a Directivei 89/336/CEE.

(2) Echipamentele radio trebuie să fie construite astfel încât să utilizeze eficient spectrul radio atribuit radiocomunicaţiilor terestre sau spaţiale şi resursele orbitale pentru a se evita interferenţele prejudiciabile.

(3) în cazul în care Comisia Europeană stabileşte cerinţe suplimentare pentru aparate din unele clase de echipamente ori aparatele de un anumit tip, acestea vor fi construite astfel încât:

a) să conlucreze prin intermediul reţelelor cu alte aparate şi să poată fi conectate la interfeţe adecvate în Uniunea Europeană;

b) să nu afecteze reţeaua sau funcţionarea acesteia şi să nu folosească în mod necorespunzător resursele acesteia, cauzând o degradare inacceptabilă a serviciului;

c) să încorporeze sisteme de protecţie care să asigure că datele cu caracter personal şi viaţa privată ale utilizatorului şi ale abonatului sunt protejate;

d) să prezinte caracteristici care asigură evitarea fraudelor;

e) să prezinte caracteristici care asigură accesul la serviciile de urgenţă;

f) să prezinte caracteristici care permit folosirea acestora de către persoanele cu anumite deficienţe.

 

CAPITOLUL III

Notificarea şi publicarea specificaţiilor de interfaţă

 

Art. 7. - (1) Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, notifică Comisiei Europene interfeţele radio reglementate, în măsura în care interfeţele menţionate nu au fost notificate în temeiul prevederilor Directivei 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice.

(2) ANCOM notifică Comisiei Europene tipurile de interfeţe oferite în România de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice.

Art. 8. - (1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice au obligaţia de a publica şi a actualiza specificaţiile tehnice, precise şi adecvate, de o manieră uşor accesibilă, pentru toate interfeţele oferite de aceştia, înainte ca serviciile furnizate prin interfeţe să fie disponibile publicului.

(2) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sunt obligaţi de asemenea să furnizeze, într-un termen rezonabil, însă nu mai târziu de 45 zile, informaţiile prevăzute la alin. (1) ori de câte ori acestea sunt solicitate de părţile interesate.

(3) Specificaţiile tehnice de interfaţă prevăzute la alin. (1) trebuie să includă:

a) detalii care să permită proiectarea echipamentelor terminale de comunicaţii electronice capabile să utilizeze toate serviciile furnizate prin aceste interfeţe;

b) toate informaţiile necesare pentru a permite producătorilor să realizeze încercările relevante privind verificarea cerinţelor esenţiale aplicabile echipamentelor terminale de comunicaţii electronice.

 

CAPITOLUL IV

Standarde armonizate

 

Art. 9. - (1) Aparatele sunt prezumate ca fiind conforme cu cerinţele esenţiale aplicabile prevăzute la art. 6, dacă sunt în concordanţă cu prevederile standardelor armonizate pentru echipamentele radio şi echipamentele terminale de comunicaţii electronice sau cu părţi din acestea şi ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) Standardele armonizate elaborate pentru punerea în aplicare a Directivei 2006/95/CE sau a Directivei 2004/108/CE, ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pot fi utilizate ca bază pentru prezumţia conformităţii cu cerinţele esenţiale prevăzute la art. 6.

(3) în cazul în care un producător nu a aplicat standarde armonizate sau a omis unele părţi aplicabile ale unui standard armonizat, documentaţia tehnică va include descrieri şi explicaţii ale soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale.

(4) în cazul prevăzut la alin. (3), producătorul are obligaţia să ceară avizul unui organism notificat.

(5) în cazul în care conformitatea cu standardele armonizate nu garantează, astfel cum rezultă din măsurători în laborator, îndeplinirea cerinţelor esenţiale specificate la art. 6, ANCOM iniţiază, în cazuri justificate, procedura prevăzută la art. 5 alin. (2) din Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea reciprocă a conformităţii acestora.

(6) Lista cuprinzând standardele române care adoptă standarde armonizate din domeniul echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice se aprobă şi se actualizează prin ordin al ministrului pentru societatea informaţională şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CAPITOLUL V

Introducerea aparatelor pe piaţă

 

Art. 10. - Se admit introducerea pe piaţă şi punerea la dispoziţie pe piaţă doar a aparatelor care sunt conforme cu cerinţele esenţiale prevăzute la art. 6, precum şi cu celelalte dispoziţii relevante ale prezentei hotărâri, în cazul în care acestea sunt instalate, întreţinute şi utilizate corespunzător, conform scopului pentru care au fost produse.

Art. 11. - (1) Producătorul sau persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă a aparatelor are obligaţia de a furniza utilizatorului:

a) toate informaţiile privind destinaţia şi folosirea aparatului, inclusiv valoarea ratei de absorbţie specifică (SAR) în cazul echipamentelor radio, sub forma unui manual de utilizare, oferit pe hârtie şi/sau pe suport CD-ROM, redactat în limba română, fără a fi exclusă furnizarea acestuia şi în alte limbi de circulaţie internaţională;

b) declaraţia de conformitate cu cerinţele esenţiale.

(2) Declaraţia de conformitate, prin care producătorul îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea aparatului, se redactează într-una din limbile oficiale ale Uniunii Europene, iar o copie a acesteia se traduce în limba română.

(3) Declaraţia de conformitate poate fi pusă la dispoziţia utilizatorului prin intermediul unei pagini de internet sau pe suport CD-ROM, în cazul în care acesta are posibilitatea accesării informaţiilor prin intermediul acestor mijloace ori pe hârtie.

(4) În situaţia în care aparatul nu este însoţit de o copie a declaraţiei de conformitate, manualul pentru utilizator va conţine o declaraţie simplificată cu următoarea formulare în limba română: “Prin prezenta, declarăm că acest produs este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu alte prevederi relevante din Directiva 1999/5/CE.”

(5) Declaraţia simplificată prevăzută la alin. (4) va fi însoţită şi de adresa exactă a paginii de internet unde poate fi identificată declaraţia de conformitate.

Art. 12. - (1) În cazul echipamentelor radio, pentru îndeplinirea prevederilor art. 11 alin. (1) lit. a), este necesar:

a) ca pe ambalaj şi în instrucţiunile de utilizare să se poată identifica indicaţia că echipamentul radio este destinat să fie utilizat şi în România;

b) să se aplice pe echipament, ambalaj şi instrucţiuni de utilizare indicatorul de clasă menţionat în secţiunea B din anexa nr. 7, prin care se atenţionează utilizatorul asupra oricărei restricţii de folosire sau despre obligaţia obţinerii licenţei de utilizare a frecvenţelor radio pentru respectivele echipamente, atunci când este cazul.

(2) Informaţiile prevăzute (a alin. (1) vor fi evidenţiate într-o manieră clară, lizibilă şi accesibilă.

Art. 13. - (1) în situaţia în care echipamentele radio funcţionează în benzi de frecvenţe radio a căror utilizare nu este armonizată în Uniunea Europeană, producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniunea Europeană sau persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă a aparatelor trebuie să notifice, în scris, intenţia de a introduce astfel de echipamente radio pe piaţă.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) va fi transmisă ANCOM şi trebuie făcută cu cel puţin 4 săptămâni înainte de data la care se intenţionează introducerea pe piaţă a acestor echipamente şi trebuie să conţină:

a) informaţii referitoare la caracteristicile radio ale echipamentului, în special cele privind benzile de frecvenţe, ecartul dintre canale, tipul de modulaţie şi puterea de radiofrecvenţă;

b) atunci când este cazul, numărul de identificare a organismului notificat pentru îndeplinirea prevederilor specificate în anexa nr. 4 sau 5.

(3) ANCOM este responsabilă pentru evaluarea informaţiilor furnizate în conformitate cu prevederile alin, (2).

(4) Procedura de notificare a intenţiei de introducere pe piaţă a echipamentelor radio ce funcţionează în benzi de frecvenţe radio a căror utilizare nu este armonizată în Uniunea Europeană se adoptă prin decizie a preşedintelui ANCOM şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 14. - În cazul echipamentelor terminale de comunicaţii electronice informaţiile privind folosirea acestora trebuie să fie suficiente şi bine puse în evidenţă pentru identificarea interfeţelor reţelelor publice de comunicaţii electronice la care acestea sunt destinate a fi conectate.

Art. 15. - În cazul în care Comisia Europeană a adoptat, pentru aparate deja introduse pe piaţă, cerinţe suplimentare în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3), acestea pot fi menţinute pe piaţă în perioada stabilită conform deciziilor adoptate de Comisia Europeană.

 

CAPITOLUL VI

Punerea în funcţiune şi dreptul de conectare

 

Art. 16. - Punerea în funcţiune a aparatelor, în scopul utilizării potrivit destinaţiei lor, este permisă numai dacă acestea respectă cerinţele esenţiale corespunzătoare prevăzute la art. 6, precum şi celelalte dispoziţii relevante ale prezentei hotărâri.

Art. 17. - (1) Restricţionarea punerii în funcţiune a echipamentelor radio poate fi dispusă de către ANCOM numai pentru motive legate de:

a) utilizarea eficientă şi corespunzătoare a spectrului radio;

b) evitarea interferenţelor prejudiciabile;

c) probleme privind sănătatea publică.

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) poate fi dispusă fără ca acest lucru să fie în contradicţie cu prevederile art. 16 ori cu condiţiile de utilizare a frecvenţelor radio în conformitate cu prevederile legii.

Art. 18. - (1) Furnizorii reţelelor publice de comunicaţii electronice au obligaţia, la solicitarea părţii interesate, de a conecta echipamentele terminale de comunicaţii electronice la interfeţele adecvate în cazul în care echipamentele în cauză îndeplinesc cerinţele esenţiale aplicabile prevăzute la art. 6.

(2) Furnizorii reţelelor publice de comunicaţii electronice nu pot refuza din motive tehnice, invocând aplicarea art. 19, conectarea echipamentelor terminale în condiţiile alin. (1).

Art. 19. - (1) ANCOM poate autoriza un furnizor al unei reţele publice de comunicaţii electronice să refuze conectarea, să deconecteze sau să retragă din serviciu un aparat declarat conform cu cerinţele esenţiale aplicabile, în cazul în care se consideră că:

a) produce perturbarea gravă a unei reţele;

b) produce interferenţe prejudiciabile;

c) afectează reţeaua sau funcţionarea acesteia.

(2) Autorizarea prevăzută la alin. (1) se acordă ca urmare a cererii temeinic motivate a furnizorului unei reţele publice de comunicaţii electronice, solicitarea urmând a include următoarele:

a) dovada că există una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1);

b) dovada evaluării conformităţii aparatului şi a îndeplinirii de către acesta a cerinţelor esenţiale;

c) referire la standardele armonizate aplicate, precum şi la alte standarde sau reglementări tehnice cuprinse în actele normative în vigoare;

d) clarificări şi elemente suplimentare de la furnizor, dacă este necesar.

(3) ANCOM informează furnizorul unei reţele publice de comunicaţii electronice asupra deciziei luate, în cel mult 30 de zile, specificând motivele pentru adoptarea acesteia.

(4) Ulterior autorizării, în conformitate cu prevederile prezentului articol, ANCOM notifică această măsură Comisiei Europene.

Art. 20. - (1) în situaţii de urgenţă, furnizorii reţelelor publice de comunicaţii electronice pot deconecta aparatul fără autorizarea prealabilă din partea ANCOM, dacă sunt îndeplinite, simultan, următoarele condiţii:

a) informarea de îndată a ANCOM;

b) protecţia reţelei impune deconectarea aparatului fără întârziere;

c) utilizatorului i se poate oferi pe loc o soluţie de înlocuire imediată a echipamentului, fără cheltuieli pentru acesta.

(2) Informarea transmisă către ANCOM va fi însoţită de dovezile privind procedura de urgenţă, precum şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1).

(3) Ulterior analizării documentaţiei prezentate de către furnizorul unei reţele publice de comunicaţii electronice conform alin. (1), ANCOM va decide şi îl va informa pe acesta, în termen de maximum 10 zile, dacă se menţine măsura deconectării aparatului în condiţiile prezentului articol sau se permite reconectarea acestuia.

 

CAPITOLUL VII

Libera circulaţie a aparatelor

 

Art. 21. - (1) Pe teritoriul României nu pot fi interzise, limitate sau împiedicate introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a aparatelor care îndeplinesc toate dispoziţiile prezentei hotărâri, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 13,17 şi 41.

(2) Pe teritoriul României se interzice fabricarea, deţinerea, importul, publicitatea, comercializarea sau utilizarea echipamentelor radio destinate să producă interferenţe prejudiciabile.

(3) Este permisă prezentarea la târgurile comerciale, expoziţii, demonstraţii şi altele asemenea a aparatelor care nu respectă dispoziţiile prezentei hotărâri, cu condiţia ca acestea să poarte un semn distinctiv, vizibil, care să indice în mod clar că nu pot fi comercializate sau puse în funcţiune până când nu îndeplinesc condiţiile de conformitate.

 

CAPITOLUL VIII

Evaluarea conformităţii

 

Art. 22. - (1) înainte de introducerea aparatelor pe piaţă, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniunea Europeană foloseşte, în scopul demonstrării îndeplinirii cerinţelor esenţiale prevăzute la art. 6, procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 23-26.

(2) Persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă a aparatelor are obligaţia să se asigure, înaintea introducerii pe piaţă a aparatelor, că producătorul sau reprezentantul său autorizat a respectat procedura corespunzătoare de evaluare a conformităţii.

Art. 23. - Evaluarea conformităţii aparatelor cu cerinţa esenţială prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a) poate să fie făcută utilizându-se procedurile prevăzute în Directiva 2006/95/CE, atunci când aparatele sunt în domeniul de aplicare a acesteia, ca alternativă la procedurile prevăzute la art. 24-26.

Art. 24. - Echipamentele terminale de comunicaţii electronice care nu utilizează spectrul alocat comunicaţiilor radio terestre sau spaţiale şi părţile de recepţie ale echipamentelor radio se supun procedurilor de evaluare a conformităţii, prevăzute în oricare dintre anexele nr. 2, 4 sau 5, la alegerea producătorului.

Art. 25. - Atunci când s-au aplicat standardele armonizate prevăzute la art. 9 alin. (1), echipamentele radio care nu se află în domeniul de aplicare a art. 24 se supun procedurilor de evaluare a conformităţii, prevăzute în oricare dintre anexele nr. 3, 4 sau 5, la alegerea producătorului.

Art. 26. - Atunci când nu s-au aplicat ori s-au aplicat numai parţial standardele armonizate prevăzute la art. 9 alin. (1), echipamentele radio care nu se află în domeniul de aplicare a art. 24 se supun procedurilor de evaluare a conformităţii, prevăzute în anexa nr. 4 sau 5, la alegerea producătorului.

Art. 27. - Înregistrările şi corespondenţa legate de aplicarea procedurilor de evaluare a conformităţii, prevăzute la art. 23- 26, se vor face în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională agreată de organismul de notificare implicat.

 

CAPITOLUL IX

Marcajul de conformitate CE şi alte inscripţii

 

Art. 28. - (1) Aparatele care îndeplinesc toate cerinţele esenţiale aplicabile poartă marcajul de conformitate CE. Elementele de identificare a marcajului de conformitate CE sunt prevăzute în anexa nr. 7.

(2) Marcajul de conformitate CE se aplică, înainte ca aparatul să fie introdus pe piaţă, numai de către producător, de reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniunea Europeană ori de persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă a aparatelor.

(3) Dacă pentru evaluarea conformităţii este utilizată una dintre procedurile prevăzute în anexa nr. 3,4 sau 5, marcajul de conformitate CE trebuie însoţit de numerele de identificare ale tuturor organismelor notificate implicate desemnate conform art. 32 alin. (1) şi (2).

(4) Numerele de identificare trebuie să aibă aceeaşi înălţime ca şi marcajul CE.

(5) Atunci când persoana care a aplicat marcajul nu este identificabilă, răspunderea juridică aparţine deţinătorului aparatului din momentul în care a fost descoperită nonconformitatea.

Art. 29. - În cazul echipamentelor radio, marcajul de conformitate CE este însoţit suplimentar de identificatorul clasei de echipament, atunci când un astfel de identificator a fost atribuit. Identificatorul de clasă este prezentat în anexa nr. 7.

Art. 30. - (1) Marcajul de conformitate CE, aplicat cu respectarea prevederilor art. 28 şi 29, trebuie să fie lizibil, rezistent la ştergere şi aplicat în mod vizibil direct pe aparat sau pe o placă de marcaj aplicată aparatului, precum şi pe ambalajul şi instrucţiunile de utilizare ce îl însoţesc.

(2) Se interzice aplicarea pe aparate, indiferent dacă satisfac sau nu cerinţele esenţiale aplicabile, a marcajelor care pot induce în eroare terţe părţi, în ceea ce priveşte semnificaţia şi forma marcajului de conformitate CE, aşa cum sunt specificate în anexa nr. 7.

(3) Aplicarea oricărui alt marcaj este permisă numai cu condiţia ca vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului de conformitate CE să nu fie afectate.

Art. 31. - Aparatele se identifică de producător pe baza tipului, lotului şi/sau numărului de serie şi prin denumirea producătorului sau a persoanei responsabile cu introducerea pe piaţă.

 

CAPITOLUL X

Organisme notificate

 

Art. 32. - (1) Ministerul pentru Societatea Informaţională, denumit în continuare MSI, este autoritatea de notificare responsabilă cu stabilirea şi punerea în aplicare a procedurilor necesare pentru evaluarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii şi de supraveghere a organismelor de evaluare a conformităţii notificate din domeniul reglementat de prezenta hotărâre.

(2) MSI notifică Comisiei Europene organismele desemnate să realizeze sarcinile prevăzute în cap. VIII.

(3) Procedura privind desemnarea la nivel naţional şi notificarea organismelor care îndeplinesc sarcinile relevante referitoare la realizarea evaluării conformităţii produselor din domeniul reglementat de prezenta hotărâre se adoptă, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului pentru societatea informaţională în conformitate cu cerinţele prevăzute în anexa nr. 6.

 

CAPITOLUL XI

Supravegherea pieţei

 

Art. 33. - (1) Activitatea de supraveghere şi control al pieţei în scopul asigurării îndeplinirii dispoziţiilor prezentei hotărâri şi a obligaţiilor operatorilor economici care decurg din Regulamentul (CE) nr. 765/2008, precum şi în vederea identificării trasabilităţii aparatelor în cadrul lanţului de distribuţie se exercită de către ANCOM şi, conform legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorului, în cazul aparatelor achiziţionate de către persoanele fizice, de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, denumită în continuare ANPC.

(2) ANCOM şi ANPC, denumite în continuare autorităţi de supraveghere şi control, acţionează prin personalul de specialitate, respectiv personalul specializat, împuternicit în acest scop.

(3) MSI notifică Comisiei Europene organismele, autorităţile de supraveghere şi control al pieţei.

(4) ANCOM şi ANPC organizează şi desfăşoară activitatea de supraveghere şi control în conformitate cu prevederile art. 15-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

(5) Personalul autorităţilor de supraveghere şi control poate solicita, în vederea verificării îndeplinirii prevederilor prezentei hotărâri, producătorului sau reprezentantului autorizat al acestuia stabilit în Uniunea Europeană traducerea în limba română a dosarului tehnic al produsului şi/sau a declaraţiei de conformitate CE.

(6) în cazul în care producătorul ori reprezentantul autorizat al acestuia nu este stabilit pe teritoriul naţional, obligaţia prevăzută la alin. (5) este adusă la îndeplinire de către persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă a aparatelor.

(7) în situaţia prevăzută la alin. (5) sau (6), personalul autorităţilor de supraveghere şi control va preciza partea documentaţiei ce se impune a fi tradusă. Traducerea autorizată în limba română şi transmiterea documentelor către autoritatea de supraveghere se realizează Într-un timp rezonabil. Însă nu mai târziu de 30 de zile de la data solicitării.

Art. 34. - ANCOM şi ANPC pot încheia, în vederea punerii în aplicare a prezentei hotărâri, un protocol de colaborare prin care se vizează asigurarea schimbului de informaţii în vederea îmbunătăţirii măsurilor de identificare a produselor neconforme şi întreprinderii acţiunilor necesare în vederea eliminării acestora.

Art. 35. - (1) Producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniunea Europeană, persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă a aparatelor ori distribuitorul are obligaţia de a se supune controlului, de a deţine şi de a prezenta spre examinare, la cererea personalului autorităţilor de supraveghere şi control, documentele ce atestă îndeplinirea dispoziţiilor prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Distribuitorul sau utilizatorul, persoană fizică sau juridică, are obligaţia de a se supune controlului, de a comunica, la solicitarea motivată a personalului autorităţilor de supraveghere şi control, persoana care i-a furnizat aparatul cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 36. - (1) ANCOM sau ANPC poate să hotărască, în orice moment, potrivit atribuţiilor stabilite conform legii. efectuarea încercărilor tehnice pentru verificarea conformităţii aparatelor cu cerinţele esenţiale aplicabile, pe baza standardelor armonizate relevante precizate în declaraţia de conformitate CE.

(2) în vederea efectuării încercărilor potrivit prevederilor alin. (1), producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniunea Europeană, persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă a aparatelor ori distribuitorul are obligaţia de a permite personalului ANCOM sau ANPC, după caz, prelevarea, pe bază de proces-verbal, a unui număr adecvat de eşantioane ale aparatului ce urmează a fi supus la încercări.

(3) Cheltuielile determinate de efectuarea încercărilor prevăzute la alin. (1) sunt suportate de ANCOM sau ANPC, după caz.

(4) Dacă în urma încercărilor se constată că aparatul nu îndeplineşte cerinţele esenţiale, toate cheltuielile determinate de efectuarea încercărilor prevăzute la alin. (1) sunt suportate, integral, de către producător ori de către responsabilul autorizat al acestuia. În cazul în care producătorul ori reprezentantul autorizat al acestuia nu este stabilit pe teritoriul naţional, cheltuielile sunt suportate, integral, de către persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă a aparatelor.

(5) în situaţia în care persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă a aparatelor nu poate fi identificată ori persoana controlată nu furnizează informaţii de natură a conduce la identificarea acesteia, cheltuielile se suportă de operatorul economic controlat.

(6) Prin derogare de la prevederile art. 29 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 306/2011 privind unele măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora, în cazul în care încercările prevăzute la alin. (1) sunt realizate în laboratorul propriu al ANCOM, prevederile alin. (4) şi (5) nu se aplică.

Art. 37. - În cazul cheltuielilor suportate de către ANCOM, individualizarea acestora în vederea determinării sumei ce urmează a fi recuperată în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) se realizează prin decizie a preşedintelui ANCOM, fiind aplicabile dispoziţiile art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010. cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL XII

Contravenţii şi sancţiuni

 

Art. 38. - (1) Constituie contravenţii, în măsura în care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, următoarele fapte:

a) nerespectarea de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice a obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1);

b) refuzul furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice de a pune la dispoziţie oricărei părţi interesate specificaţiile tehnice pentru interfeţele oferite;

c) introducerea pe piaţă, punerea la dispoziţie pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a aparatelor fără respectarea cerinţelor esenţiale prevăzute la art. 6;

d) refuzul furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice de a conecta un aparat declarat conform cu cerinţele esenţiale, de deconectare a acestuia ori retragere din serviciu în situaţia îndeplinirii cerinţelor esenţiale, fără autorizarea obţinută în condiţiile art. 19;

e) deconectarea unui aparat de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice cu nerespectarea condiţiilor prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a)-c);

f) nerespectarea de către producător, persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă a aparatelor ori de către persoana care pune la dispoziţie aparatul a obligaţiei de furnizare a datelor prevăzute la art. 11 alin. (1);

g) nerespectarea de către producător, persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă a aparatelor ori de către persoana care pune la dispoziţie echipamentul radio a obligaţiilor prevăzute la art. 12;

h) introducerea pe piaţă a echipamentelor radio ce funcţionează în benzi de frecvenţe radio a căror utilizare nu este armonizată în Uniunea Europeană fără respectarea procedurii de notificare prevăzute la art. 13 alin. (1) şi (2);

i) fabricarea, deţinerea, importul, publicitatea, comercializarea sau utilizarea echipamentelor radio destinate să producă interferenţe prejudiciabile;

j) expunerea şi/sau demonstraţiile cu echipamente neconforme la târguri, expoziţii şi altele asemenea fără respectarea prevederilor art. 21 alin. (3);

k) nerespectarea de către producător sau reprezentantul autorizat al acestuia a procedurilor de evaluare a conformităţii potrivit cap. VIII;

l) introducerea pe piaţă, punerea la dispoziţie sau punerea în funcţiune a aparatelor fără marcaj de conformitate CE;

m) introducerea pe piaţă, punerea la dispoziţie, punerea în funcţiune a aparatelor fără precizarea numerelor de identificare ale tuturor organismelor notificate implicate, în condiţiile art. 28 alin. (3);

n) introducerea pe piaţă, punerea la dispoziţie, punerea în funcţiune a echipamentelor radio fără precizarea identificatorului clasei de echipament, în condiţiile art. 29;

o) aplicarea pe aparat a unor marcaje susceptibile să inducă în eroare cu privire la înţelesul sau forma grafică a marcajului de conformitate CE;

p) refuzul operatorilor economici de a se supune activităţii de supraveghere şi control al pieţei ori de a prezenta spre examinare documente ce atestă îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri;

q) refuzul utilizatorilor de a se supune activităţii de supraveghere şi control ori de a comunica, la solicitarea autorităţilor de supraveghere, persoana de la care au achiziţionat aparatul;

r) refuzul producătorului, reprezentantului autorizat al acestuia, persoanei responsabile cu introducerea pe piaţă a aparatelor ori distribuitorului de a se preleva eşantioane în vederea supunerii la încercări tehnice;

s) nerespectarea de către persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă a aparatelor a obligaţiei prevăzute la art. 22 alin. (2).

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel:

a) cele prevăzute la lit. a) şi b), cu amendă de la 2.500 lei la 10.000 lei;

b) cele prevăzute la lit. c) şi i), cu amendă de la 2.500 lei la 20.000 lei;

c) cele prevăzute la lit. d) şi e), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;

d) cele prevăzute la lit. f) şi g), cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

e) cele prevăzute la lit. h), k), I) şi r), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 iei;

f) cele prevăzute la lit. j), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei;

g) cele prevăzute la lit. m) şi n), cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei;

h) cea prevăzută la lit. o), cu amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei;

i) cele prevăzute la lit. p) şi s), cu amendă de la 2.500 lei la 7.500 lei;

j) cea prevăzută la lit. q), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.

Art. 39. - (1) Contravenţiile prevăzute de prezenta hotărâre se constată prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii de către personalul autorităţilor de supraveghere şi control.

(2) Sancţiunile principale pentru contravenţiile prevăzute de prezenta hotărâre se aplică potrivit atribuţiilor stabilite conform legii:

a) de către personalul autorităţilor de supraveghere şi control, în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a) şi b), lit. d)-s);

b) prin rezoluţie scrisă pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii de către preşedintele ANCOM, în cazul contravenţiei constatate de personalul ANCOM, contravenţia prevăzută la art. 38 alin. (1) lit. c);

c) prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, în cazul contravenţiei constatate de personalul ANPC, contravenţia prevăzută la art. 38 alin. (1) lit. c), potrivit competenţei prevăzute la art. 33 alin. (1).

Art. 40. - (1) în cazul în care în urma verificărilor administrative ori a încercărilor tehnice se demonstrează că echipamentul ce poartă marcajul CE nu este conform cu cerinţele esenţiale, ANCOM sau ANPC dispune, potrivit competenţei prevăzute la art. 33 alin. (1), cu titlu de sancţiune complementară, prin decizie, respectiv prin ordin şi una dintre măsurile prevăzute de art. 21 paragraful 1 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

(2) Măsurile adoptate în conformitate cu prevederile alin. (1) trebuie să expună motivele pe care se bazează.

(3) Măsurile ce privesc produse nemarcate sau marcate incorect pot fi dispuse numai după comunicarea unei solicitări de aducere a aparatului în conformitate cu dispoziţiile privind marcajul CE, într-un termen determinat, după caz.

(4) Măsurile adoptate în conformitate cu prevederile alin. (1) pot fi dispuse numai după ce producătorului, reprezentantului său autorizat sau oricărei altei părţi interesate i s-a acordat posibilitatea de a-şi prezenta punctul de vedere în prealabil, cu excepţia cazului în care o astfel de consultare nu este posibilă ţinând seama de caracterul urgent al măsurii care trebuie luată, în special cu privire la cerinţele de interes public.

(5) Ordinul, respectiv decizia prevăzută la alin. (1) poate fi atacat/atacată în faţa instanţei de contencios administrativ.

(6) Ordinul, respectiv decizia prevăzută la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 41. - ANCOM poate să interzică sau să restricţioneze, în condiţiile art. 40, introducerea pe piaţă ori să dispună retragerea de pe piaţă a echipamentelor radio, inclusiv a tipurilor de echipamente radio pentru care se consideră, din motive întemeiate, că vor produce interferenţe prejudiciabile, inclusiv interferenţe cu serviciile existente sau planificate în cadrul benzilor de frecvenţe prevăzute în Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio.

Art. 42. - În situaţia în care ANCOM a dispus o măsură în conformitate cu prevederile art. 40 sau 41, aceasta va notifica Comisiei Europene măsura dispusă, specificând motivele care au stat la baza adoptării ei şi dacă nonconformitatea este urmarea:

a) aplicării incorecte a standardelor armonizate;

b) insuficienţelor standardelor armonizate;

c) nonconformităţii cu cerinţele esenţiale aplicabile, prevăzute la art. 6, în cazul în care aparatele nu satisfac standardele armonizate;

d) cauzelor ce au legătură cu interferenţele prejudiciabile.

Art. 43. - Măsurile dispuse în conformitate cu prevederile art. 40 sau 41 vor fi notificate producătorului sau persoanei responsabile pentru introducerea pe piaţă, dacă este cazul.

Art. 44. - Măsurile aplicate în conformitate cu prevederile art. 40 sau 41 trebuie să fie corelate cu gradul de risc sau de nonconformitate, iar impactul acţiunii asupra liberei circulaţii a aparatelor trebuie să nu fie mai mare decât este necesar pentru asigurarea utilizării eficiente şi corespunzătoare a spectrului radio, evitarea interferenţelor prejudiciabile sau a problemelor privind sănătatea publică.

Art. 45. - Contravenţiilor prevăzute de prezenta hotărâre le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL XIII

Dispoziţii finale

 

Art. 46. - În cazul în cana ANCOM sau ANPC deţine date şi/sau informaţii referitoare la eventuale dificultăţi întâmpinate, de drept sau de fapt, cu ocazia introducerii pe piaţă din state terţe a echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, aceasta informează Comisia Europeană.

Art. 47. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio şi

echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din data de 17 iulie 2007.

Art. 48. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

*

Prezenta hotărâre transpune Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind echipamentele hertziene şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea reciprocă a conformităţii acestora, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 91 din 7 aprilie 1999.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul pentru societatea informaţională,

Sorin Grindeanu

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Mihai Tudose

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

Prim-adjunctul directorului Serviciului Român de Informaţii,

Florian Coldea

Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

Marcel Opriş

p. Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază,

Gabriel Creţu

p. Directorul Serviciului de Informaţii Externe,

Silviu Predoiu

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Marius Alexandru Dunca

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,

Bogdan Cristian Iana

 

Bucureşti, 25 februarie 2015.

Nr. 130.

 

ANEXA Nr. 1

 

Echipamentele care nu intră în domeniul de aplicare a acestei hotărâri, astfel cum este prevăzut la art. 3 din hotărâre

 

1. Echipamentele radio utilizate de radioamatori, conform art. 1 definiţia 53 din Regulamentul radio al Uniunii Internaţionale de Telecomunicaţii, în afară de cazul în care echipamentele sunt disponibile comercial

2. Seturile de componente separate, concepute a fi asamblate de către radioamatori, şi echipamentele comerciale modificate de către radioamatori şi destinate utilizării lor de către aceştia nu sunt considerate echipamente disponibile comercial.

3. Echipamentele din domeniul de aplicare a legislaţiei ce reglementează echipamentele maritime

4. Cablurile şi traseele de linii

5. Echipamentele de recepţie radio, destinate a fi utilizate numai pentru serviciile de programe de televiziune/radiodifuziune

6. Produsele, aplicaţiile şi componentele din domeniul aviaţiei civile

7. Sistemele şi echipamentele pentru managementul traficului aerian

 

ANEXA Nr. 2

 

Modulul A

Controlul intern al producţiei

 

Prezenta anexă descrie procedura prin care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniunea Europeană asigură şi declară că produsele implicate satisfac cerinţele aplicabile ale hotărârii.

1. Producătorul trebuie să întocmească documentaţia tehnică care să permită evaluarea conformităţii produsului cu cerinţele esenţiale şi să conţină informaţii privind concepţia, fabricarea şi funcţionarea produsului.

2. Pentru îndeplinirea prevederilor pct. 1 documentaţia tehnică trebuie să cuprindă:

a) o descriere generală a produsului;

b) desenele de concepţie şi de fabricaţie, schemele componentelor, subansamblurilor, circuitelor;

c) descrierile şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea desenelor şi schemelor sus-menţionate, precum şi a funcţionării produsului;

d) o listă a standardelor armonizate, aplicate în întregime sau parţial, precum şi descrierea şi explicarea soluţiilor adoptate pentru satisfacerea cerinţelor esenţiale ale hotărârii, în situaţia în care nu au fost aplicate standarde armonizate sau nu există astfel de standarde;

e) rezultatele calculelor de concepţie făcute, examinările efectuate;

f) rapoartele de încercare.

3. Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare în scopul asigurării în procesul de producţie a conformităţii produselor fabricate cu documentaţia tehnică prevăzută la pct. 1 şi 2, precum şi cu cerinţele aplicabile ale hotărârii.

4. Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană trebuie să păstreze documentaţia tehnică pentru inspecţii la dispoziţia autorităţilor naţionale desemnate pentru supraveghere şi control din orice stat membru al Uniunii Europene, pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la fabricarea ultimului produs.

5. Atunci când nici producătorul şi nici reprezentantul său autorizat nu sunt stabiliţi în Uniunea Europeană, obligaţia de a păstra documentaţia tehnică disponibilă pentru inspecţii revine persoanei responsabile pentru introducerea pe piaţă.

6. Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare produs şi să redacteze o declaraţie de conformitate. Producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să păstreze o copie a declaraţiei de conformitate împreună cu documentaţia tehnică.

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Controlul intern al producţiei împreună cu încercări specifice ale aparatelor

 

Prezenta anexă completează anexa nr. 2 la hotărâre cu următoarele cerinţe suplimentare:

1. Pentru fiecare tip de aparat, toate seturile de încercări radio esenţiale trebuie efectuate de producător sau în numele său.

2. Identificarea seturilor de încercări care sunt considerate a fi esenţiale este responsabilitatea organismului notificat ales de producător, cu excepţia acelor seturi de încercări care sunt definite în standardele armonizate.

3. La determinarea seturilor de încercări ce trebuie îndeplinite, organismul notificat trebuie să ţină cont de precedentele decizii adoptate de organismele notificate, acţionând de comun acord.

4. Producătorul, reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană sau persoana responsabilă pentru introducerea pe piaţă trebuie:

a) să declare că aceste încercări au fost efectuate;

b) să declare că aparatele îndeplinesc cerinţele esenţiale;

c) să aplice în timpul procesului de producţie numărul de identificare a organismului notificat. Atunci când seturile de încercări radio esenţiale sunt definite în standardele armonizate, nu mai este necesară aplicarea numărului de identificare a organismului notificat pe aparat.

 

ANEXA Nr. 4

 

Dosarul tehnic de construcţie

 

Prezenta anexă completează anexa nr. 3 la hotărâre cu următoarele cerinţe suplimentare:

1. Producătorul trebuie să întocmească dosarul tehnic de construcţie, compus din următoarele elemente:

a) documentaţia tehnică descrisă la pct. 2 din anexa nr. 2 la hotărâre;

b) declaraţia de conformitate cu seturile de încercări radio Specifice, descrise la pct. 2 din anexa nr. 3 la hotărâre.

2. Producătorul, reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană sau persoana responsabilă pentru introducerea pe piaţă trebuie să prezinte dosarul unuia sau mai multor organisme notificate.

3. În cazul în care dosarul tehnic de construcţie este prezentat mai multor organisme notificate, entităţile prevăzute la pct. 2 trebuie să informeze fiecare organism notificat despre celelalte organisme care au primit dosarul.

4. Organismul notificat trebuie să examineze dosarul tehnic de construcţie şi, în cel mult 4 săptămâni de la primirea dosarului, poate:

a) să emită un aviz către producător, reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană sau persoana responsabilă pentru introducerea pe piaţă, prin care se precizează că nu a fost demonstrată corespunzător îndeplinirea cerinţelor hotărârii şi să informeze în consecinţă celelalte organisme notificate care au primit dosarul; sau

b) să emită un aviz către entităţile prevăzute la lit. a), prin care să se precizeze că dosarul probează îndeplinirea cerinţelor hotărârii.

5. La primirea avizului prevăzut la pct. 4 sau la finalul perioadei de 4 săptămâni, aparatul poate fi introdus pe piaţă fără să aducă atingere prevederilor art. 13 alin. (1) şi ale art. 41 din hotărâre.

6. Producătorul, reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană ori persoana responsabilă pentru introducerea pe piaţă trebuie să păstreze dosarul tehnic de construcţie pentru inspecţii la dispoziţia autorităţilor naţionale desemnate pentru supraveghere şi control din orice stat membru al Uniunii Europene, pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la fabricarea ultimului produs.

 

ANEXA Nr. 5

 

Asigurarea calităţii complete

 

1. Asigurarea calităţii complete este procedura prin care producătorul care îndeplineşte prevederile pct. 2 asigură şi declară că produsele în cauză satisfac cerinţele aplicabile din cuprinsul hotărârii.

2. Producătorul trebuie să aplice pe fiecare produs, după caz, marcajul prevăzut de art. 28, 29 şi 31 din hotărâre şi să redacteze o declaraţie de conformitate.

3. Producătorul trebuie să aibă în funcţie un sistem de calitate aprobat pentru concepţie, producţie, inspecţii şi încercări finale ale produselor, aşa cum este prevăzut la pct. 4-17, şi acesta trebuie să se supună supravegherii, aşa cum este specificat la pct. 18-23.

4. Pentru ducerea la îndeplinire a celor prevăzute la pct. 3, producătorul trebuie să înainteze unui organism notificat o cerere de evaluare a sistemului său de calitate.

5. Cererea trebuie să includă:

a) toate informaţiile relevante pentru produsele avute în vedere;

b) documentaţia sistemului de calitate,

6. Sistemul de calitate trebuie să asigure îndeplinirea de către produse a cerinţelor aplicabile din cuprinsul hotărârii.

7. Toate elementele, cerinţele şi prevederile adoptate de producător trebuie să fie documentate într-o manieră sistematică şi raţională, sub formă de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise.

8. Documentaţia sistemului de calitate la care se referă punctul precedent trebuie să permită o interpretare uniformă a măsurilor şi procedurilor de calitate, aşa cum sunt programele, planurile, manualele şi dosarele de calitate.

Documentaţia trebuie să conţină în special o descriere adecvată:

a) a obiectivelor de calitate, a structurii organizatorice, a responsabilităţilor personalului de conducere şi influenţa acestuia în ceea ce priveşte calitatea concepţiei şi a produselor;

b) a specificaţiilor tehnice, incluzând standardele armonizate, a reglementărilor tehnice şi specificaţiilor de încercare relevante care vor fi aplicate şi, atunci când standardele armonizate nu vor fi aplicate în întregime, a mijloacelor care vor fi utilizate pentru asigurarea că cerinţele esenţiale aplicabile ale hotărârii vor fi îndeplinite;

c) a tehnicilor de control şi de verificare a concepţiei, a procedeelor şi acţiunilor sistematice care vor fi utilizate la conceperea produselor aparţinând categoriei prevăzute în domeniul de aplicare;

d) a tehnicilor corespunzătoare producţiei, controlului calităţii şi asigurării calităţii, a procedeelor şi acţiunilor sistematice care vor fi utilizate;

e) a examinărilor şi încercărilor care vor fi executate înainte, în timpul şi după procesul de producţie şi a frecvenţei cu care acestea vor fi executate, precum şi, dacă este cazul, a rezultatelor încercărilor efectuate înainte de procesul de producţie;

f) a mijloacelor prin care se asigură că dotările pentru încercări şi examinări îndeplinesc cerinţele adecvate pentru executarea încercărilor necesare;

g) a dosarelor de calitate, cum ar fi: rapoartele de inspecţie şi datele de încercări şi etalonare, rapoartele asupra calificării personalului implicat etc;

h) a mijloacelor care permit să se verifice realizarea calităţii necesare în ceea ce priveşte concepţia şi produsul, precum şi funcţionarea eficientă a sistemului de calitate.

9. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul de calitate pentru a determina dacă acesta satisface cerinţele prevăzute la pct. 8.

10. Organismul notificat trebuie să prezume îndeplinirea cerinţelor prevăzute la pct. 8 în cazul sistemului de calitate care aplică standardul armonizat relevant.

11. Organismul notificat trebuie să evalueze în particular dacă sistemul de control al calităţii asigură conformitatea produselor cu prevederile hotărârii, în baza documentaţiei relevante furnizate în conformitate cu pct. 5 şi 8, incluzând, dacă este cazul, rezultatele încercărilor furnizate de producător.

12. Pentru îndeplinirea cerinţei prevăzute la punctul precedent, echipa de audit trebuie să aibă cel puţin un membru cu experienţă de evaluator în tehnologia produsului în cauză. Procedura de evaluare trebuie să includă o vizită de evaluare la locul unde se realizează produsul.

13. Decizia trebuie notificată producătorului. Notificarea trebuie să conţină concluziile examinării şi decizia de evaluare motivată.

14. Producătorul trebuie să se angajeze că îndeplineşte obligaţiile ce decurg din sistemul de calitate aprobat şi să confirme că acesta rămâne adecvat şi eficient.

15. Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul de calitate despre orice modificare a acestuia.

16. Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse în conformitate cu punctul precedent şi trebuie să hotărască dacă sistemul de calitate modificat mai satisface cerinţele prevăzute la pct. 8 sau dacă este necesară reevaluarea acestuia.

17. Decizia organismului notificat în legătură cu prevederile de la punctul precedent, incluzând concluziile examinării şi deciziei de evaluare motivată, trebuie să fie notificată producătorului.

18. Scopul supravegherii sistemului de calitate sub responsabilitatea unui organism notificat este să se asigure că producătorul îndeplineşte corect obligaţiile ce decurg din sistemul de calitate aprobat.

19. Pentru efectuarea inspecţiei, producătorul trebuie să permită accesul organismului notificat în locurile de proiectare, producţie, examinare şi încercări, depozitare şi trebuie să furnizeze acestuia toate informaţiile necesare, în special:

a) documentaţia sistemului de calitate;

b) dosarele de calitate prevăzute în partea sistemului de calitate dedicată concepţiei, aşa cum sunt rezultatele analizelor, calculelor, încercărilor;

c) dosarele de calitate prevăzute în partea sistemului de calitate dedicată producţiei, aşa cum sunt rapoartele de examinare şi datele de încercare, datele de etalonare, rapoartele privind calificarea personalului implicat.

20. Organismul notificat trebuie să desfăşoare audituri la intervale de timp rezonabile pentru a fi sigur că producătorul menţine şi aplică sistemul de calitate.

21. După fiecare audit organismul notificat trebuie să transmită producătorului un raport de audit.

22. Suplimentar, organismul notificat poate face vizite inopinate producătorului. În timpul acestor vizite organismul notificat poate să efectueze sau să ceară să se efectueze încercări în scopul verificării funcţionării corespunzătoare a sistemului de calitate, atunci când este necesar.

23. În condiţiile prevăzute la pct. 22, organismul notificat trebuie să transmită producătorului un raport de vizită şi, dacă a fost efectuată o încercare, un raport de încercare.

24. Producătorul trebuie să păstreze la dispoziţia autorităţilor naţionale de supraveghere, pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la fabricarea ultimului produs, următoarele:

a) documentaţia prevăzută la pct. 5 lit. b);

b) modificările sistemului de calitate, prevăzute la pct. 15;

c) deciziile şi rapoartele organismului notificat, prevăzute la pct. 17, 22 şi 23.

25. Fiecare organism notificat trebuie să ţină la dispoziţia celorlalte organisme notificate informaţiile relevante cu privire la aprobările sistemelor de calitate, emise şi retrase, incluzând referinţele la produsul implicat/produsele implicate.

 

ANEXA Nr. 6

 

Criteriile minime pentru desemnarea organismelor notificate

 

1. Organismul notificat, directorul său şi personalul responsabil pentru îndeplinirea sarcinilor pentru care organismul notificat a fost desemnat nu trebuie să fie proiectant, producător, furnizor sau instalator al echipamentelor radio sau al echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, operator de reţele, furnizor de servicii şi nici reprezentant autorizat al unuia dintre ei. Ei trebuie să fie independenţi şi nu pot să participe direct la proiectarea, construcţia, comercializarea sau întreţinerea echipamentelor radio ori a echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, nici să reprezinte părţile angajate în aceste activităţi. Aceste dispoziţii nu împiedică posibilitatea schimbului de informaţii tehnice între producător şi organismul notificat.

2. Organismul notificat şi personalul său trebuie să îndeplinească sarcinile pentru care a fost desemnat, la cel mai înalt grad de integritate profesională şi de competenţă tehnică. Ei trebuie să fie în siguranţă faţă de orice presiune şi risc de corupţie, în special financiar, susceptibile de a influenţa judecata lor sau rezultatele inspecţiilor, în special de către persoane sau grupuri de persoane cu interes pentru aceste rezultate.

3. Organismul notificat trebuie să aibă la dispoziţia sa personalul şi dotările necesare care să îi permită să execute corespunzător lucrările administrative şi tehnice asociate cu sarcinile pentru care a fost desemnat.

4. Personalul responsabil pentru inspecţii trebuie:

a) să aibă o bună formare tehnică şi profesională;

b) să aibă cunoştinţe satisfăcătoare ale cerinţelor privind încercările sau inspecţiile efectuate, precum şi o experienţă adecvată pentru aceste încercări sau inspecţii;

c) să aibă abilitatea de a redacta certificatele, înregistrările şi rapoartele cerute pentru a autentifica executarea inspecţiilor.

5. Imparţialitatea membrilor personalului de inspecţie trebuie să fie garantată. Remunerarea acestora nu trebuie să depindă nici de numărul, nici de rezultatele încercărilor sau inspecţiilor efectuate.

6. Organismul notificat trebuie să obţină o asigurare de responsabilitate, în afara cazurilor în care această responsabilitate este asumată de stat sau în cazul în care însuşi statul este responsabil, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.

7. Personalul organismului notificat trebuie să păstreze secretul profesional cu privire la toate informaţiile obţinute în efectuarea sarcinilor sale conform hotărârii (excepţie făcând autorităţile implicate, autoritatea de notificare responsabilă şi autorităţile de supraveghere şi control) sau a oricărei dispoziţii din legislaţia naţională.

 

ANEXA Nr. 7

 

Marcajul de conformitate şi identificatorul de clasă

 

SECŢIUNEA A

Marcajul CE

 

1. Marcajul CE constă din iniţialele “CE” având următoarea formă:

Dacă marcajul CE este redus sau mărit, proporţiile date în desenul de mai sus trebuie să fie respectate.

2. Marcajul CE trebuie să aibă o înălţime de cel puţin 5 mm, cu excepţia cazurilor când acest lucru nu este posibil, ţinând seama de natura aparatelor.

3. Marcajul CE trebuie aplicat pe produs sau pe placa de identificare ataşată aparatului, pe care sunt inscripţionate datele acestuia. Suplimentar el trebuie să fie aplicat pe ambalaj, dacă acesta există, şi pe documentele de însoţire.

4. Marcajul CE trebuie să fie aplicat vizibil, lizibil şi rezistent la ştergere.

 

SECŢIUNEA B

Identificatorul de clasă

 

1. Art. 1 din Decizia 2000/299/CE a Comisiei din 6 aprilie 2000 de stabilire a clasificării iniţiale a echipamentelor radio şi a echipamentelor terminale de telecomunicaţii şi a identificatorilor asociaţi defineşte “clasa 1” ca fiind echipamentele radio şi echipamente terminale de telecomunicaţii ce pot fi introduse pe piaţă şi puse în funcţiune fără restricţii.

Art. 2 din Decizia 2000/299/CE a Comisiei defineşte “clasa 2” ca fiind constituită din echipamentele radio, pentru care statele membre aplică restricţii la punerea în funcţiune sau restricţii privind introducerea pe piaţă.

2. Pentru echipamentele din “clasa 1” nu există niciun identificator de clasă. Un identificator de clasă de echipamente, cunoscut de obicei ca semnul de “atenţionare”, este asignat echipamentelor de emisie radio din “clasa 2” ce folosesc benzi de frecvenţe a căror utilizare nu este armonizată pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Semnul de “atenţionare” este reprezentat printr-un cerc în interiorul căruia se află semnul de exclamare.

3. Acest semn este pentru atenţionarea utilizatorului asupra unor potenţiale restricţii sau cerinţe legate de autorizaţia de utilizare a echipamentelor radio, în anumite state membre.

4. Identificatorul de clasă trebuie să aibă aceeaşi înălţime ca şi iniţialele “CE”.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 46 din Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează;

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

 

Bucureşti, 11 martie 2015.

Nr. 169.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea, denumită în continuare lege.

Art. 2. - Domeniile de reglementare ale prezentelor norme se referă la:

a) regimul licenţelor de depozit;

b) depozitarea seminţelor de consum;

c) regimul certificatelor de depozit în forma materială;

d) schema de garantare a finanţărilor pe baza certificatelor de depozit în forma materială;

e) stabilirea contravenţiilor la lege şi a sancţiunilor care se aplică.

 

CAPITOLUL II

Licenţa de depozit

 

Art. 3. - Licenţa de depozit se acordă de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare ministerul de resort, la solicitarea operatorilor economici care au în proprietate unul sau mai multe depozite autorizate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi desfăşoară activităţi de depozitare a seminţelor de consum.

Art. 4. - Licenţa de depozit se acordă după verificarea modului de îndeplinire a condiţiilor de performanţă tehnici prevăzute în anexa nr. 2 şi a condiţiilor financiare prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 5. - (1) Operatorii economici prevăzuţi la art. 4 alin. (2) din lege solicită acordarea licenţei, distinct pentru fiecare depozit, printr-o cerere scrisă, după modelul prevăzut în anexa nr. 1, care se depune prin delegat sau prin poştă la Biroul unic din cadrul ministerului de resort.

(2) Cererile de licenţă se înregistrează separat într-un registru de către secretariatul Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit, denumită în continuare Comisia.

(3) în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererilor, secretariatul Comisiei transmite operatorilor economici care solicită acordarea licenţei o notificare prin care sunt informaţi că pot contacta una dintre entităţile mandatate prevăzute de art. 3 lit. n) din lege, denumite În continuare entităţi mandatate, pentru iniţierea acţiunii de verificare şi certificare a condiţiilor financiare şi tehnice pentru depozitele care au depus cereri de acordare a licenţei.

(4) Administratorul depozitului are obligaţia să facă dovada că persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, la data verificării de către entităţile mandatate a modului de îndeplinire a condiţiilor financiare şi tehnice, administratorul este obligat să prezinte contractul de asigurare a seminţelor de consum depozitate, după caz, şi dovada plăţii primelor de asigurare la zi.

(5) Certificatul de atestare fiscală al depozitarului eliberat în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 9272003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte că nu înregistrează obligaţii fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, precum şi certificatul de cazier fiscal eliberat în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte că nu au fost săvârşite fapte sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi de cele care privesc disciplina financiară, inactivitatea fiscală şi atragerea răspunderii solidare, prevăzute în anexa nr. 3, se solicită organului fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de către secretariatul Comisiei, în condiţiile art. 61 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Procedura privind solicitarea acestor documente şi transmiterea acestora se stabileşte pe bază de protocol care se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(6) Entitatea mandatată aleasă de solicitant verifică caracteristicile tehnice ale depozitului, operaţiunile din fluxul tehnologic, modul în care sunt verificaţi şi controlaţi parametrii de calitate, utilajele şi instalaţiile tehnologice din dotare, precum şi modul de îndeplinire a condiţiilor financiare, întocmind, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea controlului, un raport de audit care va fi pus la dispoziţia Comisiei.

(7) în desfăşurarea activităţii, entitatea desemnată verifică şi consemnează în raportul de audit modul de îndeplinire a condicilor de performanţă tehnică cuprinse în lista prevăzută în anexa nr. 2, precum şi modul de îndeplinire a condiţiilor financiare cuprinse în lista prevăzută în anexa nr. 3.

(8) în termen de 5 zile de la încheierea raportului de audit, entitatea desemnată în acest scop depune raportul de audit la ministerul de resort, respectiv la secretariatul Comisiei.

Art. 6. - (1) Secretariatul Comisiei înregistrează documentaţia remisă de entitatea desemnată, analizează dosarul cuprinzând cererea de eliberare a licenţei şi documentaţia aferentă depusă, precum şi raportul de audit şi întocmeşte un referat de prezentare a dosarului în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării. După caz, aceasta poate solicita completarea documentaţiei prevăzute la art. 5 alin. (4),

(2) în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii referatului de prezentare a dosarului, secretariatul Comisiei convoacă întrunirea Comisiei pentru analizarea şi pronunţarea cu privire la acordarea licenţei sau respingerea cererii.

(3) După luarea deciziei de către Comisie, în termen de 3 zile lucrătoare, secretariatul Comisiei înştiinţează în scris depozitarul asupra celor decise sau cu privire la măsurile de remediere necesare pentru îndeplinirea condiţiilor de licenţiere.

(4)în cazul aprobării solicitării, în termen de 3 zile lucrătoare, Comisia propune ministerului de resort acordarea licenţei de depozit şi eliberarea acesteia, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(5) în cazul respingerii cererii de eliberare a licenţei de depozit, depozitarul poate contesta decizia, în termen de 10 zile de la primirea comunicării potrivit alin. (3), printr-o contestaţie motivată, care se va depune la Biroul unic de la ministerul de resort.

(6) Contestaţia se analizează de către Comisia de contestaţii care se constituie prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(7) Comisia de contestaţii comunică decizia finală petentului în termen de 10 zile de la data înregistrării contestaţiei la Biroul unic de la ministerul de resort.

(8) Decizia finală poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(9) în cazul în care unui depozitar i-a fost respinsă definitiv cererea de eliberare a licenţei, acesta se poate adresa cu o nouă cerere după ce a luat măsurile de remediere a deficienţelor tehnice constatate şi face dovada îndeplinirii condiţiilor tehnice şi financiare.

Art. 7. - (1) Depozitarul poate solicita retragerea propriei licenţe de depozit printr-o cerere scrisă, înaintată Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit, care se depune la Biroul unic de la ministerul de resort, cu înştiinţarea prealabilă, cu cel puţin 15 zile înaintea solicitării de retragere a licenţei, a finanţatorilor, dacă este cazul unui depozitar deponent finanţat prin credite acordate de instituţii financiare.

(2) Depozitarul poate solicita Comisiei modificarea licenţei în cazul în care doreşte o extindere sau restrângere a capacităţii de depozitare pentru care a fost licenţiat, cu înştiinţarea prealabilă cu cel puţin 15 zile înaintea solicitării de modificare a licenţei, a finanţatorilor, dacă este cazul unui depozitar deponent finanţat prin credite acordate de instituţii financiare.

(3) Orice modificare a capacităţii de depozitare pentru care există licenţă de depozit sau modificare privind titularul licenţei de depozit atrage anularea licenţei vechi şi emiterea uneia noi, în condiţiile legii.

(4) Structura cu atribuţii privind depozitarea din cadrul direcţiei tehnice de specialitate din ministerul de resort, care asigură şi secretariatul Comisiei, are obligaţia de a deschide un registru de evidenţă pentru licenţele eliberate, suspendate, anulate sau expirate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5.

(5) Depozitarul este obligat să afişeze licenţa într-un loc vizibil la sediul depozitului licenţiat, în spaţiile destinate relaţiei cu publicul.

(6) în caz de pierdere, distrugere sau furt al licenţei, depozitarul poate solicita Comisiei eliberarea unui duplicat al acesteia.

(7) Duplicatul licenţei se eliberează pe baza unei cereri şi a declaraţiei pe propria răspundere referitoare la împrejurarea în care s-a produs pierderea, distrugerea sau furtul acesteia, în termen de 30 de zile de la data la care s-a făcut publică, în două ziare de circulaţie naţională, pierderea, distrugerea sau furtul acesteia.

Art. 8. - (1) Entităţile mandatate verifică periodic spaţiile de depozitare care deţin licenţe de depozit cu privire la modul de respectare a condiţiilor/obligaţiilor care au condus la acordarea licenţelor.

(2) în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea verificărilor, entităţile mandatate consemnează rezultatul verificărilor în rapoarte care se înaintează în termen de 3 zile lucrătoare ministerului de resort, Comisiei, administratorului, fondurilor de garantare şi instituţiilor de credit sau instituţiilor financiare nebancare care au acordat credite, precum şi burselor care deţin în portofoliu contracte pe bază de certificate de depozit.

(3) Pe baza concluziilor şi propunerilor cuprinse în rapoartele întocmite ca urmare a verificărilor, precum şi a punctului de vedere exprimat în scris Comisiei de către depozitarul în cauză, Comisia analizează aplicarea măsurilor de remediere a deficienţelor constatate, de suspendare sau anulare a licenţei de depozit, după caz, şi propune ministerului de resort menţinerea/suspendarea/anularea licenţei de depozit.

(4) Suspendarea licenţei de depozit se poate dispune dacă se constată, pe baza concluziilor şi propunerilor cuprinse în rapoartele întocmite ca urmare a verificărilor, următoarele:

a) neîndeplinirea condiţiilor tehnice existente la data acordării licenţei;

b) neîndeplinirea condiţiilor financiare care au stat la baza acordării licenţei;

c) neexistenţa contractelor de asigurare împotriva factorilor naturali şi de risc, pentru spaţiile de depozitare şi pentru seminţele de consum depozitate, în conformitate cu prevederile art. 15 din lege;

d) nepăstrarea în condiţiile de calitate şi cantitate a seminţelor de consum pentru care s-au eliberat certificate de depozit în depozitele pentru care s-a acordat licenţa;

e) nefurnizarea informaţiilor şi/sau a documentelor referitoare la licenţiere, specificate în prezentele norme, solicitate de structurile/entităţile mandatate şi nefacilitarea accesului acestora în toate încăperile/celulele depozitului licenţiat;

f) neafişarea licenţei de depozit şi a tarifului de depozitare practicat, într-un loc vizibil, în spaţiile destinate relaţiei cu publicul;

(5 ) Suspendarea durează până la remedierea deficienţelor care au determinat-o, dar nu mai mult de 6 luni.

(6) Anularea licenţei de depozit se poate dispune dacă se constată, pe baza concluziilor şi propunerilor cuprinse în rapoartele întocmite ca urmare a verificărilor, următoarele:

a) transmiterea de date şi informaţii voit eronate privind respectarea condiţiilor tehnice şi/sau financiare;

b) eliberarea unei noi licenţe pentru o capacitate de depozitare extinsă sau restrânsă ori atunci când se modifică datele de identificare ale deţinătorului legal;

c) intrarea depozitarului în procedura falimentului;

d) depozitarul emite fără acoperire un certificat de depozit;

e) depozitarul nu a remediat deficienţele în termen de 6 luni de la suspendarea licenţei;

f) eliberarea certificatelor de depozit pentru o cantitate de seminţe de consum ce depăşeşte capacitatea de depozitare înscrisă în licenţă;

(7) Decizia finală privitoare la suspendarea/anularea unei licenţe de depozit se comunică de către Comisie, în termen de 3 zile lucrătoare de la emiterea acesteia, atât depozitarului în cauză, cât şt tuturor părţilor implicate, respectiv administratorului, fondurilor de garantare şi instituţiilor de credit sau instituţiilor financiare nebancare.

(8) Depozitarul poate contesta decizia, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea comunicării, printr-o contestaţie motivată, care se va depune la Biroul unic de la ministerul de resort.

(9) Contestaţia se analizează de către Comisia de contestaţii care, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea contestaţiei la Biroul unic de la ministerul de resort, comunică decizia finală petentului.

(10) Decizia finală poate fi contestată în condiţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. - Depozitarul are obligaţia ca, în termen de 5 zile de la rămânerea definitivă a deciziei de suspendare sau de anulare a licenţei, să predea licenţa Comisiei, să afişeze decizia într-un loc vizibil în spaţiile destinate relaţiei cu publicul, la sediul depozitului în cauză, şi să anunţe, în termen de 7 zile de la data suspendării sau anulării licenţei, după caz, toţi deţinătorii de certificate de depozit eliberate de acesta.

 

CAPITOLUL III

Depozitarea seminţelor de consum

 

Art. 10. - Despăgubirile încasate de depozitari pe seama contractelor de asigurare a seminţelor de consum se utilizează în integralitate pentru plata contravalorii seminţelor depuse de către deponenţi, proporţional cu cantităţile de seminţe depuse, iar aceştia pot transmite, în condiţiile legii, drepturile rezultate

din despăgubiri către finanţatori. Aceleaşi dispoziţii se aplică şi în cazul în care depozitarii au şi calitate de deponenţi.

Art. 11. - (1) Depozitarul va păstra seminţele de consum corespunzător gradului înregistrat pentru fiecare certificat de depozit emis.

(2) Pe perioada depozitării seminţelor de consum, scăzămintele şi perisabilitatea pentru acestea se stabilesc în conformitate cu normele tehnice prevăzute în anexa nr. 6.

(3) Depozitarul are obligaţia să asigure toate măsurile necesare pentru ca stocurile de seminţe de consum depuse de un deponent în baza contractului de depozit să fie restituite în cantitatea şi calitatea corespunzătoare gradului atribuit la recepţia acestora.

(4) Este interzisă comercializarea de către depozitarul licenţiat a seminţelor de consum pentru care au fost emise certificate de depozit, fără acordul scris al deţinătorului legal al acestor certificate.

Art. 12. - Activitatea de gradare se efectuează la toate punctele de recepţie a seminţelor de consum, în condiţiile legii, de către gradatori autorizaţi prin acordarea unei licenţe de gradator, în conformitate cu prevederile Sistemului naţional de gradare a seminţelor de consum.

 

CAPITOLUL IV

Regimul certificatelor de depozit în forma materială

 

Art. 13. - (1) Depozitarii care deţin stocuri de seminţe de consum în baza unui contract de depozit sau în nume propriu, aflate în spaţii de depozitare pentru care s-a emis licenţă de depozit, pot solicita administratorului eliberarea de certificate de depozit în conformitate cu prevederile legii şi ale prezentelor norme.

(2) Formularul-tip al certificatului de depozit se realizează cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (2) din lege şi este prevăzut în anexa nr. 7a) pentru certificatul de depozit la purtător, anexa nr. 7b) pentru certificatul de depozit la ordin şi în anexa nr. 7c) pentru certificatul de depozit care rămâne la emitent.

(3) Certificatul de depozit prevăzut în anexele nr. 7a) şi 7b) se eliberează de către depozitar deponentului pentru stocul de seminţe de consum predate, iar certificatul de depozit prevăzut în anexa nr. 7c) se păstrează de către depozitar.

Art. 14. - (1) Regimul de evidenţă şi utilizare a certificatelor de depozit se organizează şi se gestionează de un administrator desemnat, în condiţiile legii, de ministerul de resort, pe bază de criterii obiective, transparente şi nediscriminatorii, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) din lege.

(2) Contribuţiile prevăzute la art. 22 alin. (5) din lege se stabilesc prin acordul părţilor şi sunt prevăzute în contractul încheiat între administrator şi depozitarul care solicită certificate de depozit.

(3) Administratorul va preda certificatele de depozit depozitarilor licenţiaţi, la cererea acestora, pe baza licenţei de depozit şi a procesului-verbal de predare-primire încheiat cu aceştia.

Art. 15. - Depozitarii eliberează certificate de depozit, în limita a maximum 90% din cantitatea de seminţe de consum predată spre depozitare de către deponenţi sau a stocului de seminţe de consum proprii.

Art. 16. - (1) Depozitarul organizează şi gestionează, pe suport hârtie şi în format electronic, Registrul de evidenţă a certificatelor de depozit, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8.

(2) Depozitarul este obligat să înscrie în Registrul de evidenţă a certificatelor de depozit aflat la dispoziţia sa înregistrări complete referitoare la certificatele de depozit eliberate, anulate sau necompletate, inclusiv cantităţile de seminţe de consum depozitate, şi apoi să le comunice administratorului în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii/anulării acestora, pentru a fi înregistrate în Registrul special de evidenţă a certificatelor de depozit, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9.

(3) Deponentul este obligat să transmită în 3 zile depozitarului şi acesta, la rândul său, administratorului, pentru înscrierea, atât în Registrul de evidenţă a certificatelor de depozit, cât şi în Registrul special al certificatelor de depozit, a oricărei modificări privind deţinerea certificatelor de depozit aflate în proprietate.

 

CAPITOLUL V

Schema de garantare a finanţărilor pe baza certificatelor de depozit în forma materială

 

Art. 17. - (1) Sumele necesare pentru acordarea de garanţii, potrivit prevederilor art. 33 din lege, se alocă de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în limitele bugetului aprobat, cu respectarea angajamentelor bugetare anuale, la solicitarea fondurilor de garantare, cu avizul prealabil al Direcţiei de specialitate din cadrul ministerului de resort.

(2) Sumele alocate sunt virate în contul fondurilor de garantare la solicitarea acestora, pe măsură ce există solicitări de garantare din partea beneficiarilor.

(3) Prin convenţiile încheiate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu fondurile de garantare se stabilesc, de asemenea, obligaţiile părţilor semnatare şi normele de lucru.

(4) Sumele puse la dispoziţia fondurilor de garantare de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, aferente plafonului de garantare, se plasează în condiţiile legii la instituţii financiare în cele mai bune condiţii de dobândă şi siguranţă de pe piaţă de către o comisie constituită la nivelul fondurilor de garantare împreună cu reprezentantul Direcţiei de specialitate din cadrul ministerului de resort.

(5) Lista comisioanelor de garantare practicate de fondurile de garantare este prevăzută în anexa nr. 10.

(6) Pentru întreprinderile nou-înfiinţate şi/sau cele care nu beneficiază de evaluări ale performanţei financiare realizate de cele 3 agenţii internaţionale de rating specificate în anexa nr. 10, stabilirea nivelului comisioanelor de garantare se face prin utilizarea modelelor interne de rating ale instituţiilor de credit şi/sau instituţiilor financiare nebancare sau ale altor instituţii implicate în schema de garantare şi trebuie să reflecte în mod adecvat capacitatea de plată a debitorului, precum şi riscul asociat acestuia.

(7) în sensul prevederilor alin, (6), o întreprindere este considerată nou-înfiinţată dacă este înfiinţată în anul depunerii cererii de finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până în anul depunerii cererii de finanţare,

(8) În situaţia garanţiilor existente în sold şi în cazul beneficiarilor încadraţi de către instituţiile de credit şi/sau instituţiile financiare nebancare într-o categorie de rating pentru care nu se pot acorda garanţii, comisionul de garantare practicat pentru acest beneficiar în anul următor are valoarea maximă prevăzută în lista din anexa nr. 10.

Art. 18. - (1) Plafonul de garantare constituit potrivit art. 34 alin. (7) din lege se utilizează de către fondurile de garantare pentru acordarea de garanţii potrivit prevederilor art. 33 din lege, următorilor beneficiari:

a) IMM-urilor definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;

b) altor beneficiari care nu pot prezenta instituţiilor de credit suficiente garanţii conform cerinţelor din normele proprii de creditare ale acestora.

(2) Asumarea riscului de către fondurile de garantare se face proporţional pe măsura acordării şi rambursării creditului, potrivit graficului de eşalonare a creditului şi de efectuare a plăţilor.

(3) Valoarea garanţiei se reduce cu suma ratelor rambursate de către beneficiarul de credit, proporţional cu procentul de garantare prevăzut în contractele de garantare încheiate între instituţiile de credit si/sau instituţiile financiare nebancare si fondurile de garantare, astfel încât, în orice moment, garanţia să nu acopere mai mult de 80% din valoarea finanţării.

(4) Soldul garanţiei în orice moment reprezintă soldul creditului la care se aplică procentul de garantare prevăzut în contractul de garantare.

(5) Riscul garantat asumat de fondurile de garantare constă în neplata de către împrumutat a datoriilor către finanţator în conformitate cu prevederile contractului de finanţare garantat. Fondurile de garantare vor plăti finanţatorului valoarea garanţiei/soldul garanţiei prevăzut la alin. (4), pe baza declanşării de către instituţiile de credit şi/sau instituţiile financiare nebancare a procedurilor judiciare de executare a debitorilor şi, după caz, a executării poliţei de asigurare şi încasării contravalorii acesteia.

(6) Instituţiile de credit şi/sau instituţiile financiare nebancare vor transmite fondurilor de garantare informaţii centralizate privind soldul creditelor garantate, în scopul monitorizării expunerii prevăzute de art. 34 alin. (7) din lege.

(7) Garanţiile se vor acorda la solicitarea instituţiilor de credit şi/sau instituţiilor financiare nebancare, pe baza creditelor aprobate de acestea în favoarea deponenţilor deţinători legali de certificate de depozit prevăzuţi la alin. (1), în condiţiile prevăzute la art. 33 alin. (1) din lege, conform normelor proprii de creditare a acestora şi a convenţiilor încheiate de fondurile de garantare cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 19. - (1) Pentru reîntregirea sumelor alocate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, afectate prin plata garanţiilor executate, fondurile de garantare vor solicita Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de maximum 15 zile de la data efectuării plăţii, sumele necesare, urmând ca în termen de maximum 30 de zile de la solicitare acesta să efectueze virarea sumelor respective.

(2) Sumele disponibilizate ca urmare a rambursării creditelor garantate de fondurile de garantare se reutilizează de către acestea în scopul acordării de garanţii în continuare.

(3) Formularul utilizat de fondurile de garantare pentru întocmirea înscrisurilor prevăzute la art. 35 din lege şi modul de calcul al obligaţiilor de plată accesorii se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(4) în termen de 15 zile de la data efectuării plăţilor de către fondurile de garantare, titlurile de creanţă se transmit debitorului, care are obligaţia de a efectua plata sumelor datorate în termen de 60 de zile de la data comunicării titlului de creanţă.

Art. 20. - Pentru raportările prevăzute la art. 36 din lege se va utiliza formularul prevăzut în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 898/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale.

 

CAPITOLUL VI

Stabilirea contravenţiilor la lege şi a sancţiunilor care se aplică

 

Art. 21. - Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:

a) neîndeplinirea de către depozitarul licenţiat a condiţiilor tehnice existente la data acordării licenţei, prevăzute în anexa nr.2;

b) nerespectarea de către depozitarul licenţiat a prevederilor art. 15 din lege referitoare la contractele de asigurare împotriva factorilor naturali şi de risc pentru depozitul licenţiat şi pentru seminţele de consum depozitate, aferente certificatelor de depozit eliberate;

c) nerespectarea de către depozitarul licenţiat a condiţiilor financiare care au stat la baza acordării licenţei, prevăzute în anexa nr. 3;

d) nerespectarea de către depozitar a prevederilor art. 11 alin. (4), referitoare la interzicerea comercializării seminţelor de consum depozitate, pentru care au fost emise certificate de depozit, fără acordul scris al deţinătorului legal al acestor certificate;

e) nerespectarea art. 31 din lege prin neremiterea de către depozitarul licenţiat deţinătorului legal al certificatelor de depozit a seminţelor de consum în aceeaşi cantitate şi calitate cu cele specificate în certificatul de depozit;

f) nerespectarea de către depozitar a prevederilor art. 14 alin. (3) din lege, referitoare la neafişarea de către depozitarul licenţiat a tarifului de depozitare practicat, la loc vizibil, în spaţiile destinate relaţiilor cu publicul;

g) nerespectarea prevederilor art. 17 din lege, cu privire la refuzul nejustificat al depozitarului licenţiat de a accepta seminţele de consum până la capacitatea prevăzută în licenţă;

h) nerespectarea prevederilor art. 15, prin emiterea de către depozitarul licenţiat de certificate de depozit fără acoperire.

Art. 22. - Contravenţiile prevăzute la art. 21 se sancţionează după cum urmează:

a) cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei, faptele prevăzute la lit. a) şi c);

b) cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei, faptele prevăzute la lit. b), f) şi g);

c) cu amendă de la 20.000 lei la 25.000 lei, faptele prevăzute la lit. e);

d) cu amendă de la 25.000 lei la 35.000 lei, faptele prevăzute la lit. d);

e) cu amendă de la 35.000 lei la 50.000 lei, faptele prevăzute la lit. h).

Art. 23. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 22 se realizează de persoane împuternicite în acest sens prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(2) Contravenţiilor prevăzute la art. 21 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 24. - Anexele nr. 1-6, 7a), 7b), 7c) şi 8-10 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Art. 25. - Prezentele norme metodologice intră în vigoare la 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

(model)

 

Denumirea operatorului economic şi forma de organizare ......................

Adresa ......................................................................................

Telefon .............................................., fax ...............................

Cod unic de înregistrare ........................................................

Cont nr. ............................ deschis la ....................................

Capital social ...........................................................................

Nr. ....................................... din ..............................................

 

CERERE

pentru acordarea/extinderea/anularea licenţei de depozit pentru seminţe de consum

 

Subscrisa, .................................................. cu sediul în ......................... prin ...................................., în calitate de ............................... legitimat cu ..........................., vă rog să acordaţi:

Licenţa de depozit |___|

extinderea Licenţei de depozit nr. ......... |___|

anularea Licenţei de depozit nr. ............................. |___|

pentru depozitul aflat în proprietatea societăţii, situat în: ............................................................................................................... (localitatea, judeţul)

 

Spaţiul de depozitare (siloz, bază orizontală)

Număr celule

Capacitate celulă

(tone)

Nr. magazii

Capacitate magazine

(tone)

Capacitate totală

(tone)

Siloz.....................

 

 

-

-

 

Magazie.................

-

-

 

 

 

Total capacitate spaţiu de depozitare

 

(x)

 

            Prin prezenta cerere pentru acordarea licenţei de depozit mă oblig să respect prevederile Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea, cu privire la acordarea licenţei de depozit.

 

Data .....................

Numele şi prenumele

.......................................

Semnătura/Ştampila

.......................................

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Biroul unic

Nr. Înregistrare cerere ............................. data ...............

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

LISTA

condiţiilor de performanţă tehnică pentru acordarea licenţelor de depozit

 

Depozitul pentru care se solicită acordarea licenţei de depozit trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de performanţă tehnică:

1. Incinta depozitului pentru care se solicită acordarea licenţei trebuie să fie împrejmuită cu gard de protecţie.

2. Depozitul trebuie să fie racordat la reţeaua de alimentare cu energie electrică şi alimentare cu apă.

3. Intrarea/Ieşirea în/din incinta depozitului se face pe o singură cale de acces specifică mijlocului de transport, iar de-a lungul căii de acces trebuie să existe următoarele:

a) rampă de prelevare a probelor pentru determinarea calităţii produselor aduse cu mijloace de transport;

b) dispozitiv de pază şi pentru incendiu;

c) încăpere pentru persoanele care predau sau cărora li se restituie seminţele de consum;

d) echipamente pentru determinarea cantitativă a seminţelor de consum intrate sau ieşite în/din depozit, cu excepţia celor intrate/ieşite pe calea ferată sau pe apă.

4. Depozitul trebuie să aibă următoarele:

a) încăpere pentru determinări cantitative şi laborator pentru gradarea seminţelor de consum;

b) spaţii tehnologice pentru următoarele operaţiuni; - descărcarea mijloacelor de transport;

- încărcarea mijloacelor de transport;

- manipulări interioare;

- depozitarea subproduselor rezultate din condiţionare, până la valorificarea lor;

- depozitare pe termen lung;

c) utilaje pentru condiţionarea seminţelor de consum aduse la depozit;

d) linii tehnologice de transport al produselor în/d în depozit.

5. Laboratorul pentru gradarea seminţelor de consum trebuie să fie dotat cu:

a) instrumente de prelevare a probelor;

b) recipiente pentru colectarea probelor;

c) instrumente pentru divizarea şi omogenizarea probelor de laborator;

d) instrumente şi aparatură necesară pentru determinarea factorilor de gradare;

e) panou special pentru afişarea planurilor de gradare;

f) încăpere destinată păstrării probelor-martor.

6. Spaţiile tehnologice pentru condiţionarea seminţelor, aferente depozitului, trebuie să fie dotate cu:

a) echipamente pentru separarea corpurilor străine;

b) echipamente de protecţie împotriva poluării cu praf;

c) instalaţii de uscare.

 

anexa Nr. 3

la normele metodologice

 

LISTA

condiţiilor financiare pentru acordarea licenţelor de depozit

 

Depozitarul care solicită acordarea licenţei de depozit trebuie să îndeplinească următoarele condiţii financiare:

1. să prezinte certificat de atestare fiscală eliberat de organele fiscale competente ale autorităţii administraţiei publice locale din care să rezulte că nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul local;

2. din certificatul de atestare fiscală al depozitarului, comunicat de organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală secretariatului Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit, denumită în continuare Comisia, la cererea acestuia, trebuie să rezulte că nu înregistrează obligaţii fiscale restante;

3. din certificatul de cazier fiscal al depozitarului, comunicat de organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală secretariatului Comisiei la cererea acestuia, trebuie să rezulte că nu au fost săvârşite fapte sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi de cele care privesc disciplina financiară, inactivitatea fiscală şi atragerea răspunderii solidare;

4. condiţiile se consideră îndeplinite şi dacă:

a) depozitarul are depuse la organul fiscal deconturi cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare şi/sau cereri de restituire, iar suma obligaţiilor de plată este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit;

b) în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală depozitarul nu are înscrise obligaţii de piaţă, dar are înscrise menţiuni cum ar fi eşalonare/plan de reorganizare, aprobat, în curs de derulare;

c) în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală depozitarul are înscrise obligaţii de plată, iar conform certificatului acestea sunt mai mici sau egale cu sumele certe, lichide şi exigibile pe care depozitarul le are de încasat de la autorităţile contractante;

5. să prezinte ultimul bilanţ contabil înregistrat la organul fiscal competent în administrarea depozitarului, cu excepţia unităţilor nou-înfiinţate;

6. să prezinte certificat constatator eliberat de registrul comerţului din care să rezulte că nu sunt depuse cereri privind declararea procedurii insolvenţei şi că nu se află în dizolvare;

7. să respecte condiţiile financiare şi după acordarea licenţei de depozit.

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

(model)

 

 

MINISTERULAGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

LICENŢĂ DE DEPOZIT

 

Seria .............. nr. .......... din .............

În temeiul art. 3,6 şi 7 din Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea,

având în vedere Cererea nr. .......... din ............, depusă de operatorul economic ..........................................................., în calitate de depozitar, şi înregistrată la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sub nr. .......... din ...............

Ca urmare a verificării modului de îndeplinire a condiţiilor/obligaţiilor financiare şi de performanţă tehnică pentru siguranţa alimentelor, gradare şi depozitare,

la propunerea Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit,

se emite

 

LICENŢA DE DEPOZIT

 

pentru depozitul situat în ................................................................................... (localitatea, judeţul), cu o capacitate de depozitare de .................. tone:

 

Spaţiul de depozitare (siloz, bază orizontală)

Număr celule

Capacitate celulă

(tone)

Număr magazii

Capacitate magazine

(tone)

Capacitate totală

(tone)

Siloz.....................................................

 

 

-

-

 

Magazie................................................

-

-

 

 

 

Total capacitate spaţiu de depozitare

(x)

 

Deţinătorul prezentei licenţe de depozit exercită toate drepturile şi obligaţiile unui depozitar, prevăzute de Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea.

 

Secretar de stai

Numele şi prenumele

.......................................

Semnătura                               L.S.

 

 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

(model)

 

Registrul de evidenţă pentru licenţele de depozit

 

Nr. crt.

Date de identificare a depozitarului

Date de identificare a licenţei de depozit

Denumirea şi sediul

Codul unic de înregistrare

Adresa depozitului

Seria/ numărul/

data licenţei

Capacitatea pentru care s-a eliberat licenţa

(tone)

Numele şi prenumele  delegatului depozitar

BI/CI delegat

Semnătura delegatului

Menţiuni suplimentare

(suspendare, anulare, extindere licenţă)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 6

la normele metodologice

 

NORME TEHNICE

privind determinarea şi aplicarea scăzămintelor şi perisabilităţi lor pentru seminţele de consum depozitate

 

Dispoziţii generale

1.1. Prezentele norme tehnice reglementează o metodologie unitară de determinare a scăderilor În greutate, ca fenomene inerente ce au loc în timpul păstrării seminţelor de consum.

1.2. În sensul prezentelor norme tehnice, termenii şi expresiile menţionate mai jos sunt definite astfel:

a) scăzăminte - scăderi în greutate ale seminţelor de consum, ca urmare a reducerii umidităţii şi/sau a conţinutului de impurităţi şi/sau corpuri străine;

b) perisabilităţi - scăderi în greutate ale seminţelor de consum, rezultate în urma depozitării, manipulării, transportului, precum şi a proceselor de respiraţie a acestora;

c) condiţionare - totalitatea operaţiunilor tehnologice ce se execută în vederea aducerii seminţelor de consum la calitatea corespunzătoare scopului destinat;

d) partidă - cantitatea de seminţe de consum, din acelaşi produs, cu proprietăţi calitative asemănătoare, depozitată în acelaşi spaţiu de depozitare - magazie, siloz şi altele asemenea;

e) gestiune - totalitatea partizilor lăsate în răspundere materială unei persoane sau mai multor persoane, când gestiunea este colectivă;

f) perioadă de gestiune - perioada cuprinsă între data intrării în gestiune a primei partide şi data ieşirii ultimei partide rămase în gestiune sau data inventarierii prin cântărire ori între două inventarieri, efectuate prin cântărire.

1.3. Perioada de gestiune se încheie exclusiv prin cântărire efectivă şi emiterea unui act de justificare a gestiunii prin care se acordă scăderile în greutate, conform prezentelor norme tehnice, ajustându-se corespunzător stocul scriptic.

1.4. În activitatea specifică depozitării seminţelor de consum se produc scăderi în greutate inerente, din următoarele cauze:

a) reducerea conţinutului de impurităţi şi/sau corpuri străine;

b) reducerea umidităţii;

c) depozitare;

d) manipulare;

e) transport;

f) respiraţie.

1.4.1. Cauzele care produc scăderile în greutate la seminţele de consum se împart. după modul de determinare, în scăzăminte şi perisabilităţi.

1.4.1.1. Scăzămintele se referă la cantităţile de seminţe de consum care au înregistrat îmbunătăţiri de calitate, prin reducerea umidităţii şi/sau a conţinutului de impurităţi şi/sau corpuri străine în perioada de gestiune şi se determină prin calcul, aplicându-se formula de calcul specifică.

Scăzămintele se calculează în baza documentelor care atestă oficial atât umiditatea şi conţinutul de impurităţi şi/sau corpuri străine la intrarea şi la ieşirea seminţelor de consum în/din gestiune, cât şi cantitatea şi componenţa gozurilor rezultate în urma condiţionărilor efectuate în perioada de gestiune.

1.4.1.2. Perisabilităţile reprezintă scăderile în greutate ce se produc în perioada de gestiune a seminţelor de consum, prin depozitarea, manipularea, transportul şi respiraţia acestora, şi se determină conform prezentelor norme tehnice.

Normele de perisabilitate cuprinse în tabelele nr. 1 şi 2 sunt maxime şi se aplică pentru scăderile în greutate efective, constatate în condiţiile respectării tehnologiilor şi a altor reglementări cu privire la recepţia, condiţionarea, depozitarea,

păstrarea şi valorificarea seminţelor de consum, precum şi a standardelor în vigoare.

Normele de perisabilitate nu se aplică în condiţiile când sunt semnalate degradări calitative sau sustrageri din gestiune.

1.5. Scăzămintele şi perisabilităţile determinate se aplică la diferenţa rezultată între cantitatea intrată şi cantitatea ieşită în/din perioada de gestiune, la încheierea acesteia prin lichidare, sau în cazul inventarierii prin cântărire, la diferenţa rezultată dintre cantitatea intrată şi suma cantităţilor ieşite şi stocul existent.

1.5.1. Scăzămintele şi perisabilităţile se aplică până la nivelul cantităţii de justificat, începând cu reducerea procentului de impurităţi şi/sau corpuri străine, a procentului de umiditate şi continuând, dacă este cazul, cu perisabilităţile, fără a se depăşi normele maxime stabilite de prezentele norme tehnice, în următoarea ordine: depozitare, manipulare, transport şi respiraţie.

Determinarea scăderilor în greutate ce se produc în timpul păstrării seminţelor de consum

2.1. Determinarea scăzămintelor

2.1.1. Reducerea conţinutului de impurităţi şi/sau corpuri străine

Scăderile în greutate la seminţele de consum, din care s-a diminuat prin curăţare conţinutul de impurităţi şi/sau corpuri străine, se calculează aplicându-se formula:

SG = [G (a-b)]/(100-b),

în care:

SG = scăderea în greutate, exprimată în kg;

G = greutatea produsului la intrarea în gestiune;

a = conţinutul de impurităţi şi/sau corpuri străine al produsului la intrarea în gestiune, exprimat în %;

b = conţinutul de impurităţi şi/sau corpuri străine al produsului la un moment dat (lichidare, inventariere) exprimat în %;

Dacă într-o gestiune au avut loc intrări şi/sau ieşiri succesive cu diferite valori de impurităţi şi/sau corpuri străine, se va calcula media ponderată a acestora la cantităţile intrate şi separat la cele ieşite, valoarea exprimându-se cu două zecimale.

2.1.2. Reducerea umidităţii

Scăderea în greutate prin reducerea umidităţii seminţelor de consum gestionate se calculează prin aceeaşi formulă:

SG = [G (a-b)]/(100-b),

în care:

SG = scăderea în greutate, exprimată în kg;

G = greutatea produsului la intrarea în gestiune;

a = umiditatea produsului la intrarea în gestiune, exprimată în %;

b = umiditatea produsului la un moment dat (lichidare, inventariere) exprimată în %.

În cazul în care într-o gestiune au avut loc intrări şi/sau ieşiri succesive cu diferite valori de umiditate, se va calcula media ponderată a umidităţii la intrări şi separat la ieşiri. Valoarea mediei ponderate se va exprima cu două zecimale.

2.2. Determinarea perisabilităţilor

2.2.1. Depozitare

Scăderile în greutate ce au loc prin perisabilităţi în timpul depozitării se determină prin raportarea normei procentuale maxime admise, conform prevederilor din tabelul nr. 1, la cantitatea ce reprezintă stocul mediu şi la durata depozitării.

Durata depozitării este egală cu numărul de zile socotite de la intrarea în gestiune şi până la încheierea perioadei de gestiune, prin lichidare sau inventariere prin cântărire, sau dintre

două inventarieri efectuate prin cântărire, din care la prima s-au operat ajustări de stoc aplicându-se scăderile de greutate legale.

Stocul mediu se determină prin însumarea soldurilor zilnice şi raportarea acestora la numărul de zile din durata depozitării.

Exemplul 1. - Din cantitatea de 100.000 kg grâu, depozitată În siloz, se livrează 60.000 kg în a 30-a zi după depozitare. După 20 de zile se livrează şi restul de 40.000 kg.

Durata de depozitare fiind de 50 de zile, stocul mediu se determină astfel:

100.000 kg x 30 =

 

3.000.000 kg

40.000 kg x 20 =

 

800.000 kg

 

Total =

3.800.000 kg

SM = 3.800.000/50 = 76.000 kg,

 

 

 

în care SM = stoc mediu.

Exemplul 2. - Prima cantitate intrată în gestiune este de 40.000 kg, iar peste 20 de zile mai intră 80.000 kg.

Peste 40 de zile de la prima intrare se livrează 50.000 kg, iar peste încă 10 zile se livrează şi cantitatea de 70.000 kg rămasă în depozit, lichidându-se gestiunea.

Durata perioadei de gestiune fiind de 50 de zile, rezultă următorul stoc mediu de depozitare:

40.000 kg x 20 =

 

800.000 kg

120.000 kg x 20 =

 

2.400.000 kg

70.000 kg x 10=

 

700.000 kg

 

Total =

3.900.000 kg

SM = 3.900.000/50 = 78.000 kg

 

 

 

 

Scăderea în greutate a seminţelor de consum, pe durata depozitării, se determină aplicându-se formula:

SG = SM x [(d x n)/100],

în care:

SG = scăderea procentuală în greutate;

SM = stocul mediu;

d= durata de depozitare exprimată în luni;

n = norma de perisabilitate - tabelul nr. 1.

Numărul de luni se determină prin împărţirea numărului de zile din durata de depozitare la 30. Rezultatul se exprimă în cifre întregi prin rotunjirea fracţiunilor mai mici sau mai mari de 0,5.

În cazul în care norma de perisabilitate este dată pe timp nelimitat, aceasta se aplică nefracţionat, pe toată durata depozitării.

2.2.2. Scăderea în greutate prin manipularea seminţelor de consum - tabelul nr. 1 - se determină raportându-se norma de perisabilitate aprobată la cantitatea efectiv manipulată în perioada de gestiune, mecanic şi/sau manual, dovedită prin documente pentru fiecare operaţiune de încărcare/descărcare pentru transport, condiţionare, răcire, combatere chimică a dăunătorilor şi altele.

2.2.3. Scăderea în greutate prin transportul produselor - tabelul nr. 1 - se determină raportându-se norma de perisabilitate la cantitatea efectiv transportată în cadrul aceleiaşi gestiuni, în incinta sau în afara depozitului, cu mijloace de transport auto sau pe calea ferată, dacă există dovada efectuării acestei operaţiuni.

2.2.4. Respiraţie - tabelul nr. 2

Scăderile în greutate ca urmare a procesului de respiraţie se exprimă în grame la 1.000 kg seminţe de consum şi se aplică numai dacă umiditatea şi temperatura produselor depozitate corespund valorilor din tabel. Aceste pierderi se determină pentru fiecare lună de păstrare, luându-se în considerare valorile medii de umiditate şi temperatură înscrise în registrul de urmărire a calităţii produselor.

Dacă durata depozitării este mai mică de 30 de zile, norma de perisabilitate se determină prin formula:

 

N = (n/30) z,

în care:

N = norma de perisabilitate maximă ce se aplică pe durata depozitării;

n = norma de perisabilitate maximă aprobată - tabelul nr. 2;

z = durata depozitării, exprimată în zile.

În situaţia în care temperatura medie a produsului se situează între valorile înscrise în tabel, norma de perisabilitate se determină prin interpolare.

Scăderea în greutate ca urmare a procesului de respiraţie a seminţelor se determină prin formula:

 

SGR = (G x N)/1.000,

în care:

SGR = scăderea în greutate prin respiraţie, exprimată în kg;

G - greutatea stocului de seminţe, exprimată în tone;

N = suma normelor maxime de perisabilitate determinate lunar pe toată perioada de depozitare, exprimată în grame.

 

Tabelul nr. 1 - Perisabilităţi la manipulare, depozitare şi transport

 

Nr. crt.

Denumirea produsului

Condiţii de aplicare a perisabilităţilor

UM

Norma de perisabilitate maximă

(%)

1.

 

Grâu, secară, triticale

Depozitare până la 6 luni:

 

 

- în silozuri

kg

0,050

- în magazii

kg

0,070

Pentru fiecare lună de depozitare peste 6 luni:

 

 

- în silozuri

kg

0,010

- în magazii

kg

0,011

2.

Orz, orzoaica, ovăz, orez nedecorticat

Depozitare până la 6 luni:

 

 

- în silozuri

kg

0,050

- în magazii

kg

0,080

Pentru fiecare lună de depozitare peste 6 luni:

 

 

- în silozuri

kg

0,007

- în magazii

kg

0,013

3.

Porumb boabe

Depozitare până la 6 luni:

 

 

- în silozuri

kg

0,080

- în magazii

kg

0,100

Pentru fiecare lună de depozitare peste 6 luni:

 

 

- în silozuri

kg

0,012

- în magazii

kg

0,015

4.

Porumb ştiuleţi

Depozitare până la 6 luni

kg

0,600

Pentru fiecare lună de depozitare peste 6 luni

kg

0,060

5.

Floarea-soarelui

Depozitare până la 6 luni:

 

 

- în silozuri

kg

0,080

- în magazii

kg

0,100

Pentru fiecare lună de depozitare peste 6 luni:

 

 

- în silozuri

kg

0,010

- în magazii

kg

0,011

6.

Mazăre, fasole, soia

Depozitare până la 6 luni:

kg

0,120

Peste 6 luni (lunar):

kg

0,010

7.

Alte seminţe de cereale, leguminoase, oleaginoase

Depozitare până la 6 luni:

kg

0,120

Peste 6 luni (lunar):

kg

0,012

8.

Seminţe de cereale, leguminoase, oleaginoase şi subprodusele lor

Pentru fiecare operaţiune de manipulare, efectuată manual sau mecanizat (încărcare, descărcare, condiţionare etc.):

kg

0,010

9.

Seminţe de cereale, leguminoase şi subprodusele lor

Pentru fiecare cantitate transportată cu mijloace auto sau C. F. În cadrul aceleiaşi gestiuni:

kg

0,015

10.

Seminţe de oleaginoase şi subprodusele lor

Pentru fiecare cantitate transportată cu mijloace auto sau C. F. În cadrul aceleiaşi gestiuni:

kg

0,025

 

Tabelul nr. 2 - Perisabilităţi datorate proceselor de respiraţie la seminţele de consum, păstrate cu umiditate şi temperatura ridicată

(exprimate în grame la 1.000 kg produs pentru fiecare 30 de zile de păstrare)

 

Nr. crt.

Denumirea produsului

Condiţii de aplicare a perisabilităţilor

Norma de perisabilitate maximă

(g/1.000 kg)

1.

 Grâu, secară, triticale

Pentru cantităţile cu umiditate 15%:

 

- la temperatura de 15°C

135

- la temperatura de 25°C

298

- la temperatura de 35°C

501

Pentru cantităţile cu umiditate 17%:

 

- la temperatura de 15°C

201

- la temperatura de 25°C

409

- la temperatura de 35°C

775

Pentru cantităţile cu umiditate 19%:

 

- la temperatura de 15°C

351

- la temperatura de 25°C

534

- la temperatura de 35°C

1.271

2.

 Orz, orzoaica

Pentru cantităţile cu umiditate 15%:

 

- la temperatura de 15°C

166

- la temperatura de 25°C

398

 - la temperatura de 35°C

790

 Pentru cantităţile cu umiditate 17%:

 

 - la temperatura de 15°C

295

 - la temperatura de 25°C

596

 - la temperatura de 35CC

1.148

 Pentru cantităţile cu umiditate 19%:

 

 - la temperatura de 15°C

532

 - la temperatura de 25°C

839

 - la temperatura de 35°C

1.586

3.

Orez nedecorticat

Pentru cantităţile cu umiditate 15%:

 

 - la temperatura de 15°C

744

 - la temperatura de 25CC

1.141

- la temperatura de 35°C

1.832

Pentru cantităţile cu umiditate 17%:

-

- la temperatura de 15:C

964

- la temperatura de 25°C

1.720

- la temperatura de 35°C

2.651

Pentru cantităţile cu umiditate 20%:

 

- la temperatura de 150C

1.746

- la temperatura de 25°C

2.720

- la temperatura de 35°C

4.143

4.

Porumb boabe

Pentru cantităţile cu umiditate 16%:

 

- la temperatura de 15°C

1.399

- la temperatura de 25°C

2.489

- la temperatura de 35°C

3.535

Pentru cantităţile cu umiditate 20%:

 

- la temperatura de 15°C

2.915

- la temperatura de 25°C

4.812

- la temperatura de 35C

6.803

Pentru cantităţile cu umiditate 24%:

 

- la temperatura de 15°C

5.464

- la temperatura de 25°C

8.218

- la temperatura de 35°C

10.682

5.

Porumb ştiuleţi

Pentru cantităţile cu umiditate 18%:

 

- la temperatura de 15°C

4.173

- la temperatura de 25°C

6.545

- la temperatura de 35°C

9.450

Pentru cantităţile cu umiditate 23%:

 

- la temperatura de 15°C

5.276

- la temperatura de 25^0

8.255

- la temperatura de 35°C

11.528

Pentru cantităţile cu umiditate 28%:

 

 - la temperatura de 15°C

7.086

 - la temperatura de 25°C

10.369

 - la temperatura de 35°C

14.479

6.

Fasole

Pentru cantităţile cu umiditate 15%:

 

 - la temperatura de 15°C

164

 - la temperatura de 25°C

271

- la temperatura de 35°C

437

 Pentru cantităţile cu umiditate 17%:

 

 - la temperatura de 15°C

207

 - la temperatura de 25°C

326

 - la temperatura de 35°C

686

 Pentru cantităţile cu umiditate 20%:

 

 - la temperatura de 15°C

379

 - la temperatura de 25°C

799

 - la temperatura de 35°C

1.608

7.

Mazăre

Pentru cantităţile cu umiditate 15%:

 

 - la temperatura de 15°C

70

 - la temperatura de 25°C

192

- la temperatura de 35°C

442

Pentru cantităţile cu umiditate 17%:

 

- la temperatura de 15”C

164

- la temperatura de 25°C

422

- la temperatura de 35°C

983

Pentru cantităţile cu umiditate 20%:

 

- la temperatura de 15°C

3-70

- la temperatura de 25°C

983

- la temperatura de 35°C

1.627

8.

Soia

Pentru cantităţile cu umiditate 10%:

 

- la temperatura de 15°C

45

- la temperatura de 25°C

137

- la temperatura de 35°C

279

Pentru cantităţile cu umiditate 13%:

 

- la temperatura de 15°C

74

- la temperatura de 25°C

261

- la temperatura de 35°C

490

Pentru cantităţile cu umiditate 16%:

 

- la temperatura de 15°C

222

- la temperatura de 25°C

534

- la temperatura de 35°C

1.084

9.

Floarea-soarelui

Pentru cantităţile cu umiditate 8%:

 

- la temperatura de 15°C

104

- la temperatura de 25°C

220

- la temperatura de 35°C

413

Pentru cantităţile cu umiditate 10%:

 

- la temperatura de 15°C

261

- la temperatura de 25eC

518

- la temperatura de 35°C

1.378

 Pentru cantităţile cu umiditate 13%:

 

 - la temperatura de 15°C

964

 - la temperatura de 25°C

2.260

- la temperatura de 35°C

3.355

 

NOTA:

În normele de perisabilitate nu sunt incluse scăzămintele ca urmare a reducerii corpurilor străine şi umidităţii, care se stabilesc pe baza analizelor de laborator.

 

ANEXA Nr. 7a)

la normele metodologice

 

(model)

 

CERTIFICAT DE DEPOZIT

(faţă)

 

LICENŢA DE DEPOZIT

Seria ................../Nr. ................./Data..............

 

SERIE ŞI NUMĂR CERTIFICAT DE DEEPOZIT

..................................../ ....................................

CERTIFICAT DE DEPOZIT PENTRU SEMINŢE DE CONSUM

 

Eliberat la data de ............./.................../.................

Valabil până la ................./.................../...................

De către: ....................................................................

                                    (numele depozitarului)

Adresa depozitului ..........................................................

Codul unic de înregistrare al depozitarului .................................

Adresa depozitarului ..........................................................

Depozitul deţine licenţa în conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea. Cantitatea şi calitatea (greutatea şi gradul) sunt cele determinate de către agenţii gradatori autorizaţi conform legislaţiei în vigoare. Seminţele de consum depozitate sunt asigurate în totalitate de către depozitarul semnatar, conform legislaţiei. Seminţele de consum sunt acceptate cu condiţia ca deţinătorul acestui certificat să solicite predarea în cel mult un an de zile de la data înscrisă în prezentul certificat. La cererea deţinătorului certificatului de depozit şi în schimbul acestuia, depozitarul este obligat să predea seminţele de consum, conform cantităţii şi calităţii înscrise în certificatul de depozit, în termen de maximum 14 zile de la data dispoziţiei de predare.

Completarea frauduloasă, modificarea sau îndepărtarea ilegală părţilor reprezentate de certificatul de depozit se pedepseşte conform legii.

Contract de depozitare nr. ................./..................

încheiat la data de ............/................/.................

 

 

DEPONENT..................................

 

Seminţe de consum recepţionate la data de:

........./........../.............

 

 

Denumirea punctului de recepţie:

 

 

Poliţa de asigurare pentru seminţele de consum nr. ........... din................., emisă de ................................valabilă până la data de......................

 

Contravaloarea depozitării ........, din care:

Plata depozitării până la

Seminţe de consum

Cantitate certificată

(kg)

Grad alocat

Umiditate

(%)

Masa hectolitrică

(kg/hl)

Impurităţi şi/sau corpuri străine (%)

Plătit în avans

- lei -

Rest de plătit

- lei -

Zi

Lună

An

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

ELIBERAT DE DEPOZITUL ......................................

                                                 (numele depozitului)

 

REPREZENTAT DE ............................................................................................

(numele şi prenumele depozitarului sau ale reprezentantului acestuia)

 

Loc ştampilă                                     Semnătura autorizată .........................

 

Tarifele includ operaţiunile de recepţie, uscare, condiţionare, asigurare, depozitare, păstrare şi remiterea. Defalcarea acestora se poate face la cererea deponentului.

Informaţii suplimentare în funcţie de produs, după caz

 

Spărturi (%)

.........................

Conţinut de proteină

.........................

Indice de cădere

.........................

Conţinut ulei (%)

.........................

Alte caracteristici fizico-chimice

.........................

 

CERTIFICAT DE DEPOZIT

(verso)

 

SPAŢIU DESTINAT DEŢINĂTORULUI DE CERTIFICAT DE DEPOZIT

 

Subsemnatul, deţinător legal al prezentului certificat de depozit, cedez acest certificat de depozit pentru seminţe de consum în favoarea beneficiarului şi confirm faptul că la data înscrisă am calitatea de proprietar pentru cele înscrise şi menţionez că nu există gajuri asupra seminţelor de consum respective.

 

Datele de identificare ale proprietarului

Numele

 

 Prenumele

 

Cod numeric personal

 

Cod unic de înregistrare

 

Adresa

 

 

Beneficiar

Adresa

 

 

Data transfer proprietate

 

 

 

Semnătura şi stampila

 

 

ANEXA Nr. 7b)

la normele metodologice

 

(model)

 

CERTIFICAT DE DEPOZIT - TALON GAJ

(faţă)

 

LICENŢA DE DEPOZIT

Seria ................../Nr. ................./Data..............

 

SERIE ŞI NUMĂR CERTIFICAT DE DEEPOZIT

..................................../ ....................................

CERTIFICAT DE DEPOZIT PENTRU SEMINŢE DE CONSUM

 

Eliberat la data de ............./.................../.................

Valabil până la ................./.................../...................

De către: ....................................................................

                               (numele depozitarului)

Adresa depozitului ..........................................................

Codul unic de înregistrare al depozitarului .................................

Adresa depozitarului ..........................................................

Depozitul deţine licenţa în conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea. Cantitatea şi calitatea (greutatea şi gradul) sunt cele determinate de către agenţii gradatori autorizaţi conform legislaţiei în vigoare. Seminţele de consum depozitate sunt asigurate în totalitate de către depozitarul semnatar, conform legislaţiei. Seminţele de consum sunt acceptate cu condiţia ca deţinătorul acestui certificat să solicite predarea în cel mult un an de zile de la data înscrisă în prezentul certificat. La cererea deţinătorului certificatului de depozit şi în schimbul acestuia, depozitarul este obligat să predea seminţele de consum, conform cantităţii şi calităţii înscrise în certificatul de depozit, în termen de maximum 14 zile de la data dispoziţiei de predare.

Completarea frauduloasă, modificarea sau îndepărtarea ilegală părţilor reprezentate de certificatul de depozit se pedepseşte conform legii.

Contract de depozitare nr. ................./..................

încheiat la data de ............/................/.................

 

 

DEPONENT..................................

 

Seminţe de consum recepţionate la data de:

........./........../.............

 

 

Denumirea punctului de recepţie:

 

 

Poliţa de asigurare pentru seminţele de consum nr. ........... din................., emisă de ................................valabilă până la data de......................

 

Contravaloarea depozitării ........, din care:

Plata depozitării până la

Seminţe de consum

Cantitate certificată

(kg)

Grad alocat

Umiditate

(%)

Masa hectolitrică

(kg/hl)

Impurităţi şi/sau corpuri străine (%)

Plătit în avans

- lei -

Rest de plătit

- lei -

Zi

Lună

An

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

ELIBERAT DE DEPOZITUL ......................................

                                                 (numele depozitului)

 

REPREZENTAT DE ............................................................................................

(numele şi prenumele depozitarului sau ale reprezentantului acestuia)

 

Loc ştampilă                                     Semnătura autorizată .........................

 

Tarifele includ operaţiunile de recepţie, uscare, condiţionare, asigurare, depozitare, păstrare şi remiterea. Defalcarea acestora se poate face la cererea deponentului.

Informaţii suplimentare în funcţie de produs, după caz

 

Spărturi (%)

.........................

Conţinut de proteină

.........................

Indice de cădere

.........................

Conţinut ulei (%)

.........................

Alte caracteristici fizico-chimice

.........................

 

CERTIFICAT DE DEPOZIT - TALON GAJ

(verso)

 

1. Creditat .................................................................................

Creditor ....................................................................................

Credit în sumă de ....................................................................

Dobânda ....................... alte cheltuieli ..................................

Scadenţa ...................................................................................

Observaţii .................................................................................

Data acordării creditului ........................................................

Semnătura creditatului .............................       L.S.

2. Creditat .................................................................................

Creditor .....................................................................................

Credit în sumă de ....................................................................

Dobânda ......................... alte cheltuieli ................................

Scadenta ..................................................................................

 

Observaţii .................................................................................

Data acordării creditului .........................................................

Semnătura creditatului .........................       L.S.

Atestarea plăţilor

1. Am primit

a) Suma de ................................................................................

reprezentând ............................................................................

b) Documentul .........................................................................

reprezentând ............................................................................

Emis la ordinul .........................................................................

Conform ....................................................................................

Creditor .....................................................................................

Data ...........................................................................................

Semnătura creditatului .........................        L.S.

 

ANEXA Nr. 7c)

la normele metodologice

 

(model)

 

CERTIFICAT DE DEPOZIT

 

LICENŢA DE DEPOZIT

Seria ................../Nr. ................./Data..............

 

SERIE ŞI NUMĂR CERTIFICAT DE DEEPOZIT

..................................../ ....................................

CERTIFICAT DE DEPOZIT PENTRU SEMINŢE DE CONSUM

 

Eliberat la data de ............./.................../.................

Valabil până la ................./.................../...................

De către: ....................................................................

                               (numele depozitarului)

Adresa depozitului ..........................................................

Codul unic de înregistrare al depozitarului .................................

Adresa depozitarului ..........................................................

Depozitul deţine licenţa în conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea. Cantitatea şi calitatea (greutatea şi gradul) sunt cele determinate de către agenţii gradatori autorizaţi conform legislaţiei în vigoare. Seminţele de consum depozitate sunt asigurate în totalitate de către depozitarul semnatar, conform legislaţiei. Seminţele de consum sunt acceptate cu condiţia ca deţinătorul acestui certificat să solicite predarea în cel mult un an de zile de la data înscrisă în prezentul certificat. La cererea deţinătorului certificatului de depozit şi în schimbul acestuia, depozitarul este obligat să predea seminţele de consum, conform cantităţii şi calităţii înscrise în certificatul de depozit, în termen de maximum 14 zile de la data dispoziţiei de predare.

Completarea frauduloasă, modificarea sau îndepărtarea ilegală părţilor reprezentate de certificatul de depozit se pedepseşte conform legii.

Contract de depozitare nr. ................./..................

încheiat la data de ............/................/.................

 

 

DEPONENT..................................

 

Seminţe de consum recepţionate la data de:

........./........../.............

 

 

Denumirea punctului de recepţie:

 

 

Poliţa de asigurare pentru seminţele de consum nr. ........... din................., emisă de ................................valabilă până la data de......................

 

Contravaloarea depozitării ........, din care:

Plata depozitării până la

Seminţe de consum

Cantitate certificată

(kg)

Grad alocat

Umiditate

(%)

Masa hectolitrică

(kg/hl)

Impurităţi şi/sau corpuri străine (%)

Plătit în avans

- lei -

Rest de plătit

- lei -

Zi

Lună

An

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

ELIBERAT DE DEPOZITUL ......................................

                                                 (numele depozitului)

 

REPREZENTAT DE ............................................................................................

(numele şi prenumele depozitarului sau ale reprezentantului acestuia)

 

Loc ştampilă                                     Semnătura autorizată .........................

 

Tarifele includ operaţiunile de recepţie, uscare, condiţionare, asigurare, depozitare, păstrare şi remiterea. Defalcarea acestora se poate face la cererea deponentului.

Informaţii suplimentare în funcţie de produs, după caz

 

Spărturi (%)

.........................

Conţinut de proteină

.........................

Indice de cădere

.........................

Conţinut ulei (%)

.........................

Alte caracteristici fizico-chimice

.........................

 

ANEXA Nr. 8

la normele metodologice

 

(model)

 

Registru de evidenţă a certificatelor de depozit

 

Depozitarul .........................

Sediul .......................................

CUI .......................................

Registrul Comerţului ...................

Nr. licenţei de depozit ..................

 

Certificate de depozit primite

Certificate de depozit eliberate

Certificate de depozit anulate

Certificate de depozit necompletate

Certificate de depozit restituite

Seria şi nr.

Cantitate tone

Seria şi nr.

Cantitate tone

Seria şi nr.

Cantitate tone

Seria şi nr.

Cantitate tone

De la seria  ....  nr. ...  la seria .... nr. ...

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

De la seria  ....  nr. ...  la seria .... nr. ...

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

De la seria  ....  nr. ...  la seria .... nr. ...

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

................................................................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

 

ANEXA Nr. 9

la normele metodologice

 

(model)

 

Registru special de evidenţă a certificatelor de depozit

 

Nr. crt.

Denumirea şi sediul depozitarului

Codul unic de înregistrare al

depozitarului

Adresa depozitarului licenţiat

Licenţa de depozit

(seria/n r./data)

Capacitatea pentru care s-a eliberat licenţa

- tone -

Nr. şi data suspendării/ anularii licenţei de depozit

Seria şi numărul certificatelor de depozit în stoc

Seria şi numărul certificatelor de depozit eliberate

Seria şi numărul  certificatelor de depozit returnate

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 10

la normele metodologice

 

LISTA

comisioanelor de garantare practicate de fondurile de garantare, în cazul persoanelor juridice beneficiare ale garanţiilor

 

Calitatea creditului

Standard & Poors

Fitch

Moody’s

Prima anuală safe-harbour

Calitate maximă

AAA

AAA

Aaa

0,4%

Capacitate foarte mare de plată

AA+

AA+

Aa 1

0,4%

AA

AA

Aa 2

AA-

AA-

Aa 3

Capacitate mare de plată

A+

A+

A 1

0,55%

A

A

A 2

 

 

 

A-

A-

A 3

Capacitate corespunzătoare de plată

BBB+

BBB+

Baa 1

0,8%

BBB

BBB

Baa 2

BBB-

BBB-

Baa 3

Capacitate de plată vulnerabilă la condiţii adverse

BB+

BB+

Ba 1

2,0%

BB-

BB-

Ba 2

BB-

BB-

Ba 3

Capacitatea de plată poate fi grav afectată de condiţii adverse.

B+

B+

B 1

3,8%

B

B

B 2

B-

B-

B 3

6,3%

Capacitatea de plată depinde de existenţa unor condiţii favorabile durabile.

CCC+

CCC+

Caa 1

Nu se poate acorda primă anuală safe-harbour.

CCC

CCC

Caa 2

CCC-

CCC-

Caa 3

CC

CC

 

 

C

 

Incapacitate de plată sau în pragul incapacităţii de plată

SD

DDD

Ca

Nu se poate acorda primă anuală safe-harbour.

D

DD

C

 

D

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Suceava de către domnul Sinescu Florin

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Suceava de către domnul Sinescu Florin.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 25 martie 2015.

Nr. 199.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Harasim Constantin

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Harasim Constantin.

 

PR1M-MINJSTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 25 martie 2015.

Nr. 200.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Suceava de către domnul Harasim Constantin

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Harasim Constantin exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Suceava.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 25 martie 2015.

Nr. 201.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Nistor Atanasă

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Nistor Atanasă exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Suceava.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 25 martie 2015.

Nr. 202.

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Dreptăţii Sociale Lista persoanelor fizice care au făcut în anul fiscal 2014 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară

 

Nr. crt.

Nume şi prenume

CNP

Cetăţenie

Felul donaţiei

Valoare

Data donaţiei

1

Rece Traian

1541025400211

română

lei

45.000

14.02.2014

2

Rece Traian

1541025400211

română

lei

55.000

13.03.2014

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.