MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 204/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 204         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 27 martie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

            25. - Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Analiza anuală a creşterii pentru 2015, COM 902 (2014)-, împreună cu documentele asociate la aceasta

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            98. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind stabilirea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate

 

            513. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Programului de colaborare în domeniile culturii, educaţiei şi ştiinţei, mass-mediei, tineretului şi sportului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2015

 

Program de colaborare în domeniile culturii, educaţiei şi ştiinţei, mass-mediei, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Georgiei

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

            18. - Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2013

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

            Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru candidatul independent Capsali Pericle Iulian la alegerile europarlamentare din 25 mai 2014

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Analiza anuală a creşterii pentru 2015, COM 902 (2014) -, împreună cu documentele asociate la aceasta

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 40 din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11/2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare proiectul de opinie nr. 4C-19/181, adoptat de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 10 martie 2015,

1. Camera Deputaţilor ia act cu îngrijorare de faptul că redresarea economică din Uniunea Europeană a încetinit în cursul anului 2014, de agravarea tendinţelor deflaţioniste şi de creşterea economică nesatisfăcătoare şi inegală la nivelul Uniunii Europene, în condiţiile menţinerii unei rate record a şomajului de aproape 12%,

2. Camera Deputaţilor subliniază că radiografia creşterii economice prezentate este o sinteză cuprinzătoare a evoluţiei Uniunii Europene văzută în principal prin intermediul indicatorilor macroeconomici, dar că, pentru a servi drept bază unui răspuns adecvat la factorii ce afectează situaţia socioeconomică a Uniunii Europene, ar fi fost nevoie de identificarea mai detaliată a cauzelor dificultăţilor în revenire şi stabilizare.

3. Camera Deputaţilor susţine abordarea Comisiei Europene bazată pe trei piloni principali, anume: susţinerea investiţiilor, accelerarea reformelor structurale şi continuarea consolidării fiscale favorabile creşterii, dar consideră că prin prevalenta punctelor de vedere economice există riscul ca abordarea să se îndepărteze atât de aspectele sociale ale coeziunii, cât şi de tendinţele noii economii emergente.

4. Camera Deputaţilor reaminteşte faptul că Semestrul european, introdus în 2010, instituie un ciclu anual de coordonare a politicilor economice şi apreciază valoarea adăugată a analizei detaliate a planurilor reformelor bugetare, macroeconomice şi structurale.

5. Camera Deputaţilor salută dorinţa Comisiei Europene de deschidere a procesului Semestrului european către alţi actori şi sporirea angajamentului acestora, pentru a spori legitimitatea democratică; din această perspectivă, o abordare a analizei dinspre dimensiunea politică a Uniunii Europene, care să treacă dincolo de aspectele economice, ar fi facilitat un aport structurat al parlamentelor naţionale la dezbatere. În acest sens recomandă Comisiei Europene să includă în viitoarea sa analiză a creşterii o secţiune dedicată principalelor puncte de interes din perspectivă parlamentară, ale cărei orientări să fie stabilite prin consultare timpurie cu parlamentele naţionale şi eventual, cu Parlamentul European.

Investiţiile

6. Comunicarea subliniază că “este necesar şi urgent să se stimuleze investiţiile în Europa. Din cauza crizei, nivelul investiţiilor a scăzut cu aproximativ 430 de miliarde EUR faţă de nivelul maxim atins în 2007 - o prăbuşire cu 15%. În unele state membre, diferenţa este chiar şi mai dramatică. Conform previziunilor de toamnă ale Comisiei, nivelul scăzut al investiţiilor frânează redresarea fragilă a UE”. Camera Deputaţilor sesizează că această comparaţie reliefează o scădere a investiţiilor, dar surprinde prea puţin tendinţa pe termen lung, mai ales în legătură cu schimbările structurale ale economiei mondiale, inclusiv ca urmare a integrării economice euroatlantice prin intermediul Parteneriatului transatlantic de comerţ şi investiţii.

7. Strategia Europa 2020 consideră investiţiile necesare, inclusiv din perspectiva dezvoltării durabile şi a necesarului pentru susţinerea tehnologiilor din domeniul afacerilor de mediu, în special în gestiunea deşeurilor, reciclare şi utilizarea eficientă a resurselor de apă. Prin urmare, Camera Deputaţilor consideră că ar fi recomandabil ca strategia investiţională să fie analizată şi din acest punct de vedere în perspectiva viitorului semestru european.

Şomajul

8. Comunicarea subliniază că “În anul 2014, ratele şomajului variază considerabil de la un stat membru la altul, de la 5,1% în Germania şi 5,3% în Austria la 24,8% în Spania şi 26,8% în Grecia”. Camera Deputaţilor apreciază că o diferenţă atât de ridicată între statele membre în ceea ce priveşte şomajul sugerează o variaţie a politicilor socioeconomice între acestea. Întrucât nu se poate pune exclusiv pe seama politicilor ce au rămas în competenţa statelor membre o diferenţă atât de mare, situaţia recomandă un efort mai susţinut al Comisiei Europene în ce priveşte convergenţa şi adaptabilitatea la condiţiile locale.

9. Conform statisticilor, în 2009, în UE existau 32,5 milioane de persoane autoangajate, reprezentând aproape 15% din totalul numărului de locuri de muncă din Uniunea Europeană. Din 2000 până în 2008 numărul persoanelor autoangajate scăzuse de la 15,8% la 14,8% în 2008. Cinci ani mai târziu, în 2013 (ultimul an disponibil), numărul persoanelor autoangajate rămăsese practic constant ca procent - anume 15,1% din totalul locurilor de muncă, dar acest procent reprezintă un număr de 35,9 milioane de persoane, semnificativ mai mult decât în 2009. Comparativ cu situaţia şomajului la nivel european, evoluţia locurilor de muncă reprezentate de persoane autoangajate demonstrează o adaptare mai rapidă la criza economică. Similar, proporţia microîntreprinderilor la nivelul Uniunii Europene este foarte ridicată în unele sectoare economice. În agricultură, fermele de dimensiuni mici şi medii au supravieţuit crizei şi continuă să creeze locuri de muncă, în unele domenii - cum ar fi producţia ecologică, fiind chiar o opţiune economică preferată. Prin urmare, capacitatea de adaptare mai rapidă la o piaţă în schimbare, capacitatea de mobilizare a resurselor diverse, ca şi evoluţia promiţătoare recomandă sprijinirea persoanelor autoangajate şi a microîntreprinderilor ca o cale încurajatoare de atingere atât a obiectivelor de creştere economică, cât şi a celor de creare de noi locuri de muncă. Camera Deputaţilor consideră că s-ar putea profita mai mult de această direcţie strategică de acţiune, prin coordonarea şi sprijinirea statelor membre. Abordarea aceasta şi-ar putea găsi un loc mai larg în viitoarea analiză a creşterii sau într-unui dintre rapoartele relevante.

Reformele structurale

10. Camera Deputaţilor consideră că sectorul energetic strategic trebuie să îşi modernizeze reţelele cu cele mai recente tehnologii, să integreze surse regenerabile de energie şi să diversifice sursele de obţinere a energiei.

11. Camera Deputaţilor apreciază că este benefic transferul atenţiei de la creşterea economică în sens pur tehnic, adică măsurată în PIB, înspre creşterea nivelului de trai şi a prosperităţii în general, un posibil indicator în acest sens fiind Indicele Dezvoltării Umane, combinat cu coeficientul Gini de inegalitate socială, pentru a surprinde nu doar nivelul general de producţie, ci şi efectele acesteia asupra bunăstării cetăţenilor.

12. Camera Deputaţilor consideră că sistemul de protecţie socială are nevoie de reforme substanţiale pentru a se putea adapta la noile realităţi marcate de îmbătrânirea populaţiei şi modificarea structurii piramidei vârstelor.

13. Camera Deputaţilor este de părere că tendinţa de formulare de politici ce vizează competitivitatea, prosperitatea şi bunăstarea prin promovarea creativităţii este legitimă şi binevenită.

14. Camera Deputaţilor consideră că sunt necesare reţele de bandă largă, mai extinse şi mai rapide, precum şi centre de date mai inteligente, esenţiale pentru tehnologiile creatoare de mare valoare adăugată.

Responsabilitatea fiscală

15. Camera Deputaţilor apreciază că este nevoie de anumite flexibilizări ale regulilor de disciplină fiscală în cadrul Pactului de stabilitate şi creştere, în funcţie de situaţia statului respectiv, mai ales acolo unde se fac investiţii.

16. Camera Deputaţilor consideră că fiscalitatea statelor membre trebuie în continuare redusă şi simplificată, spre a se stimula creşterea economică pe termen mediu şi lung.

Coordonarea consolidată a politicilor naţionale

17. Camera Deputaţilor consideră că ritmul ajustărilor bugetare ar trebui să ţină seama de situaţia fiecărui stat membru.

18. Camera Deputaţilor consideră că sunt necesare reforme structurale în sistemul de educaţie, în cercetare şi inovare - acestea fiind în prezent subfinanţate în unele cazuri. Atât cât este posibil şi admisibil prin prisma tratatelor constitutive, ar fi indicat ca domeniile acestea să fie subiectul unor iniţiative la nivelul Uniunii Europene, astfel încât să fie puse bazele de perspectivă pentru piaţa unică.

Referitor la Raportul Comisiei Europene privind mecanismul de alertă pentru 2015 - COM (2014) 904

19. Camera Deputaţilor ia act cu îngrijorare de faptul că România figurează în raportul pentru anul 2013 cu o poziţie internaţională investiţională netă de o valoare negativă foarte mare, dar reaminteşte faptul că o asemenea situaţie nu este neobişnuită într-o economie aflată în curs de revenire, fapt de altfel menţionat chiar în raport.

20. Camera Deputaţilor ia notă cu satisfacţie de reflectarea în raport a elementelor pozitive de evoluţie a României, în principal a cotelor de piaţă câştigate de România în anul 2013, şi de aprecierea sectorului financiar ca fiind bine capitalizat şi cu un disponibil de lichidităţi suficient.

21. Camera Deputaţilor subliniază că România va lua toate măsurile ce se impun pentru ca reconsiderarea sa în scopul Procedurii privind dezechilibrele macroeconomice (PDM) să reflecte o politică judicioasă de creştere economică şi îşi exprimă încrederea că bilanţul aprofundat se va constitui într-o utilă sursă de informaţii pentru fundamentarea strategiei sale socioeconomice, inclusiv în ce priveşte implementarea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

22. Camera Deputaţilor recomandă Comisiei Europene ca pe viitor deciziile de instituire a supravegherii economice să se fundamenteze pe proceduri mult mai clare, astfel încât mesajul pe care decizia de încadrare îl transmite pieţei să prevină interpretările excesive sau denaturate.

23. Camera Deputaţilor subliniază că analize aprofundate au fost şi vor fi realizate şi pentru state membre cu un nivel ridicat al PIB, ceea ce sugerează că setul de indicatori folosiţi de mecanismul de alertă timpurie ar putea avea semnificaţii divergente şi, în consecinţă, îşi exprimă opinia că ar fi potrivit ca statelor membre să li se lase un spaţiu de manevră mai larg, pentru a acţiona specific în reflectarea condiţiilor naţionale.

24. Camera Deputaţilor salută apariţia raportului Comisiei Europene din cadrul COM (2015) 85 şi, în urma analizei raportului de ţară anexat la acesta, ia notă de progresele şi de disfuncţionalităţile semnalate; subliniază necesitatea unei acţiuni mai hotărâte la nivelul Uniunii care ar avea potenţial de a contribui la echilibrele macroeconomice, chiar indirect - cum ar fi sprijinirea IMM-urilor, sector de altfel menţionat chiar în pagina 1 a Raportului de ţară cu referire la dificultatea accesului la finanţare.

25. Camera Deputaţilor subliniază că reformele structurale, în special cele care au în vedere anumite sectoare, cum ar fi educaţia sau cercetarea şi inovarea, au un impact pe termen lung asupra valorilor indicatorilor PDM, ceea ce recomandă interpretarea cu prudenţă a valorilor momentane ale acestora.

Referitor la Evaluarea guvernantei economice - Raportul privind punerea în aplicare a regulamentelor (UE) nr. 1.173/2011, 1.17472011, 1.175/2011, 1.176/2011, 1.177/2011, 472/2013 şi 473/2013 - COM (2014) 905

26. Camera Deputaţilor apreciază demersurile Comisiei Europene de a asigura un nivel ridicat de transparenţă, de credibilitate şi de responsabilitate democratică în efortul său de a realiza progrese în ceea ce priveşte asigurarea unei coordonări mai strânse a politicilor economice şi a unei convergenţe durabile a performanţelor economice ale statelor membre.

27. Camera Deputaţilor sprijină Comisia Europeană în demersurile sale de raţionalizare şi consolidare a Semestrului european 2015, aşa cum sunt prevăzute în Analiza anuală a creşterii pentru 2015, în scopul îmbunătăţirii funcţionării acestuia.

28. Camera Deputaţilor ia act de evaluarea Comisiei Europene conform căreia posibilitatea de a trage concluzii privind eficacitatea pachetului de şase propuneri legislative, intrat în vigoare la sfârşitul anului 2011, şi a pachetului de două propuneri legislative intrat în vigoare abia la mijlocul anului 2013 este limitată, pe de o parte, datorită experienţei scurte de aplicare şi, pe de altă parte, datorită crizei economice care s-a manifestat în această perioadă.

29. Camera Deputaţilor se alătură celor exprimate în proiectul de raport al Comisiei pentru afaceri economice şi monetare a Parlamentului European din data de 5 februarie 2015, având ca raportoare pe doamna Pervenche Beres, în special în ceea ce priveşte următoarele:

- existenţa unei controverse privind combinaţia de politici adoptate în urma crizei datoriei suverane, datorită caracterului incomplet al uniunii economice şi monetare şi performanţelor slabe ale zonei euro începând din 2011;

- faptul că noile dispoziţii nu au permis evaluarea adecvată a efectelor cumulative, la nivelul întregii Europe, a politicilor urmărite la nivel naţional, în special a celor legate de orientarea fiscală generală, şi nu au soluţionat problema riscurilor care decurg din divergenţele tot mai pronunţate dintre economiile din zona euro, ameninţarea deflaţionistă, creşterea economică scăzută şi rata ridicată a şomajului;

- subestimarea efectului negativ pe care aplicarea unei contracţii simultane a politicii bugetare în întreaga Europă îl are asupra perspectivelor de creştere;

- clauzele de flexibilitate prevăzute de Pactul de stabilitate şi creştere (PSC), pentru punerea în aplicare a unor politici economice anticiclice, nu au fost utilizate în totalitate sau nu au permis o marjă suficientă de manevră pentru a putea face faţă provocărilor cu care se confruntă Uniunea Europeană, la care se adaugă şi unele interpretări restrictive;

- necesitatea examinării importanţei acordate deficitului structural în evaluarea punerii în aplicare a dispoziţiilor Pactului de stabilitate şi creştere (PSC), care a condus la o interpretare discreţionară, întrucât prin construcţia sa acest indicator face obiectul mai multor presupuneri discutabile;

- necesitatea dezbaterii aprofundate a următoarelor aspecte;

- zona euro nu dispune de o evaluare adecvată a situaţiei sale economice globale, anume un diagnostic comun, necesar pentru ţările care au aceeaşi monedă, ceea ce a generat divergenţe majore, precum şi scăderea fără precedent a investiţiilor în UE; Uniunea Economică şi Monetară nu dispune de instrumente adecvate pentru a avea o dezbatere corespunzătoare privind dinamica pe care diferitele state membre ar trebui să o urmeze în ceea ce priveşte poziţia lor bugetară;

- guvernanta economică a atins un grad de complexitate care afectează negativ democraţia, transparenţa şi asumarea răspunderii, datorită lipsei de încredere care a determinat adăugarea unor noi norme, precum şi o monitorizare intruzivă a reformelor structurale în statele membre de către Comisia Europeană; ar trebui căutat un echilibru corect între disciplina bugetară şi reformele structurale;

- normele şi sancţiunile actuale privind guvernanta economică sunt, în principal, bazate pe concepte insuficient definite, care fac obiectul unor controverse şi în rândul experţilor; unul dintre acestea este deviaţia PIB;

- cadrul de guvernantă economică nu poate fi evaluat doar pe baza rezultatelor („legitimitatea rezultatelor”), ci şi din perspectiva răspunderii democratice, având în vedere deficitul democratic determinat de complexitatea sa inerentă.

30. În urma analizei raportului, Camera Deputaţilor consideră că:

- evaluarea cadrului de guvernantă economică conform Comisiei Europene este una pozitivă - întrucât acesta a contribuit atât la creşterea disciplinei bugetare, cât şi la creşterea coordonării politicilor economice, în condiţiile implementării reformelor şi recomandărilor adresate statelor membre;

- raportul întocmit de Comisia Europeană ia în considerare o perioadă restrânsă (2012-2013) şi în condiţii deosebite, generate de criza economică, iar din acest motiv este prematur să se formuleze o poziţie clară şi cuprinzătoare;

- discuţiile generate de implementarea Semestrului european se vor constitui într-o experienţă care va contribui la îmbunătăţirea acestui mecanism; este însă necesară o consultare mai largă pentru a oferi mai multă legitimitate măsurilor preconizate în domenii ce au în principal legătură cu: dreptul statului membru de a decide asupra acţiunilor la nivel naţional, stabilitatea şi predictibilitatea cadrului legal, tratamentul egal, transparenţa în implementare;

- chiar dacă se apreciază că redeschiderea discutării textelor legislative este puţin probabilă, ar trebui totuşi urmărite cu atenţie evoluţiile politicilor, în condiţiile în care la nivelul Parlamentului European se pregăteşte o nouă iniţiativă pentru creşterea implicării sale în cadrul consolidat de guvernantă economică.

Referitor la proiectul de Raport comun al Comisiei şi al Consiliului privind ocuparea forţei de muncă, care însoţeşte Comunicarea Comisiei privind Analiza anuală a creşterii 2015 -COM (2014) 906

31. Camera Deputaţilor ia act că ocuparea forţei de muncă şi situaţia socială constituie în continuare motive de îngrijorare, fapt pentru care reformele care vizează susţinerea bunei funcţionări a pieţelor muncii trebuie să continue, iar în ceea ce priveşte combaterea şomajului în rândul tinerilor, admite Că statele membre au făcut progrese în punerea în aplicare a garanţiilor pentru tineret. Sunt necesare eforturi suplimentare, cu o atenţie specială pentru serviciile publice de ocupare a forţei de muncă, pentru intervenţiile active adaptate pe piaţa muncii şi pentru educaţia şi formarea profesională.

32. Camera Deputaţilor consideră că investiţiile în capitalul uman prin educaţie şi formare profesională vor creşte productivitatea, iar sistemele de impozite şi de prestaţii sociale ar trebui să sprijine crearea de locuri de muncă.

33. Camera Deputaţilor constată că şomajul este în uşoară scădere, însă rămâne la un nivel ridicat în UE. Şomajul de lungă durată este încă în creştere în rândul tinerilor, rămânând la niveluri foarte ridicate. Proporţia tinerilor (de vârsta 15-24 ani) care nu lucrează şi nu urmează nicio formă de învăţământ sau program de formare a rămas ridicată. Fenomenul părăsirii timpurii a şcolii se află pe o pantă progresiv descendentă, evoluând către obiectivul unei rate de abandon şcolar de sub 10% până în 2020. Europa face progrese mari către obiectivul unei rate de absolvenţi ai învăţământului terţiar de cel puţin 40% până în 2020.

34. Camera Deputaţilor ia act că întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) sunt în mod tradiţional considerate motorul creşterii ocupării forţei de muncă, unele studii indicând că, între 2002 şi 2010, 85% din noile locuri de muncă din UE au fost create de IMM-uri şi subliniază că:

- corelarea cererii şi a ofertei pe piaţa muncii s-a înrăutăţit în mai multe state membre;

- mobilitatea forţei de muncă în interiorul UE rămâne limitată;

- oferta de competenţe trebuie să fie îmbunătăţită în continuare;

- potenţialul de creştere al Europei este ameninţat de deficienţele structurale ale bazei sale de competenţe;

- evoluţiile salariale au început să fie în concordanţă cu nevoile de reechilibrare;

- evoluţia nivelurilor sărăciei variază considerabil între grupele de vârstă;

- situaţia familiilor confruntate cu riscul de sărăcie sau de excluziune socială s-a înrăutăţit semnificativ începând din 2008;

- structura cheltuielilor pentru protecţia socială a fost, de asemenea, afectată de criza economică.

35. Camera Deputaţilor susţine aplicarea orientărilor privind ocuparea forţei de muncă şi a reformelor politicii sociale în ultimele 12 luni.

36. Camera Deputaţilor susţine dezvoltarea echilibrată a pregătirii şi utilizării unei forţe de muncă calificate, ce răspunde nevoilor pieţei muncii, şi promovarea învăţării de-a lungul vieţii, fiind de acord cu preocuparea de a îmbunătăţi oferta de competenţe şi de a promova învăţarea în rândul adulţilor. Subliniază experienţa încurajatoare a unui număr relativ mare de state membre ce au introdus măsuri de facilitare a tranziţiei de la şcoală la locul de muncă. Recomandă analiza cauzelor şi impactului faptului că, în prezent, numărul femeilor din domeniul educaţiei şi al formării îl depăşeşte pe cel al bărbaţilor, în timp ce ele rămân suprareprezentate în discipline de studiu legate de roluri tradiţionale.

37. Camera Deputaţilor ia act de îmbunătăţirea calităţii sistemelor de educaţie şi formare la toate nivelurile şi participarea sporită la învăţământul terţiar. Remarcă faptul că toate statele membre:

- au prezentat planuri de implementare a garanţiei pentru tineret, în conformitate cu termenele stabilite de Consiliul European;

- au luat măsuri de îmbunătăţire a propriilor sisteme de educaţie şi formare profesională;

- pun un accent redus pe implementarea cadrelor de calificări;

- au introdus reforme ale sistemelor de învăţământ superior;

- au luat măsuri de îmbunătăţire a sistemului de învăţământ primar şi secundar.

38. Camera Deputaţilor susţine pe fond prezenta comunicare şi se alătură poziţiei Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice al României, fiind de acord cu adoptarea acestui raport, apreciind în acelaşi timp că Semestrul european cuprinde elementele esenţiale de coordonare a politicilor economice şi de supraveghere, inclusiv strategii de asigurare a disciplinei fiscale şi stabilităţii macroeconomice şi de promovare a creşterii în conformitate cu Strategia Europa 2020. Procesele de coordonare şi supraveghere a politicilor bugetare şi economice din UE au fost restructurate şi extinse, ca de altfel şi instrumentele utilizate, în lumina recentelor dificultăţi economice şi financiare.

39. Camera Deputaţilor subliniază că monitorizarea evoluţiilor în domeniul social şi al ocupării forţei de muncă poate contribui la o mai bună înţelegere a pieţei şi la reducerea diferenţelor de ordin social dintre statele membre, precum şi la prevenirea dumpingului social.

40. Ţinând cont că Analiza anuală a creşterii pentru anul 2015 stabileşte şi priorităţile generale în materie de politici pentru ansamblul UE pentru anul următor, Camera Deputaţilor propune:

- studierea şomajului neînregistrat şi elaborarea unor strategii pentru diferite categorii aflate în postşomaj;

- realizarea unor prognoze privind evoluţia meseriilor la nivelul Uniunii Europene;

- stabilirea de politici specifice pentru a răspunde evoluţiei pieţei muncii sub impactul automatizării, în contextul economiei digitale;

- analiza parteneriatelor, public-privat, universităţi-firme, şcoli profesionale-firme, şi în perspectivă stabilirea unui cadru normativ unional sau a unor politici specifice pe termen lung, care să ţină seama atât de condiţiile naţionale, cât şi de cerinţele pieţei unice;

- elaborarea unor mari proiecte strategice ce pot fi susţinute şi realizate de IMM-uri, cu scopul de a înfiinţa locuri de muncă;

- sprijinirea elaborării unei tipologii de contracte de muncă pe diferite perioade pentru a reflecta specificul muncii transfrontaliere şi cel al muncii în agricultură;

- inventarierea motivelor şi constrângerilor ce împiedică sectorul de afaceri să fie reţinut în ce priveşte generarea de locuri de muncă, astfel încât să fie facilitată o eventuală intervenţie la nivelul Uniunii Europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 martie 2015, cu respectarea prevederilor ari. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 25 martie 2015.

Nr. 25.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind stabilirea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 349 din 23 februarie 2015 al Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley,

în temeiul prevederilor art. 14 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 32 şi 34 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.856/2006 pentru aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerţul internaţional cu diamante brute şi ale art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tariful, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate.

Art. 2. - Tariful stabilit prin prezentul ordin se poate achita cu ordin de plată sau mandat postai în contul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. RO31TREZ7005032XXX004173, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, cod unic de înregistrare nr. 4266502.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin se aplică de către personalul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley şi al Direcţiei economice şi resurse umane din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 403/2014 privind stabilirea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 3 noiembrie 2014.

Art. 5. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Marius Alexandru Dunca

 

Bucureşti, 12 martie 2015.

Nr. 98.

 

ANEXĂ

 

CAPITOLUL I

Tarif pentru operaţiunile de analiză şi marcare a obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase şi pentru alte activităţi conexe

 

Nr. crt.

Denumirea bijuteriilor sau obiectelor supuse analizei şi marcării în funcţie de numărul de componente analizate

Categoria de complexitate

Tarif de analiză şi marcare

- lei/obiect -

 

 

 

Aur

Argint

Platină

Paladiu

1.

Obiecte şi bijuterii în greutate de până la 2,00 g (inclusiv)

I

1,73

0,69

4,14

4,14

2.

Obiecte şi bijuterii la care se analizează 1 (una) până la 3 (trei) componente (inclusiv) şi a căror greutate depăşeşte 2,00 g: verighetă, inel, cercel, pandantiv, buton, brăţară simplă (fără sistem de închidere), ac de siguranţă, agrafă de păr, colier simplu (fără sistem de închidere), pieptene, închizătoare, coupe-papier, jeton, insignă, ornamente diferite (spirală, frunză, buton, bobită, firet, nasture, fluture, floricică, copcă, mărgea, plăcuţă etc.), tacâmuri (lingură, linguriţă, furculiţă, cuţit, polonic), paletă, farfurie, sosieră, scrumieră, solniţă, ouar, portşerveţele, inel de şervet, capac, cleşte pentru zahăr, ţigaret, portchei, clopoţel, căţuie, căuc, opaiţ, mucaniţă, suporturi diferite, steluţă svezda), tavă simplă, vas de mir, disc, mărturie de botez,  baptisier, arătător (iad), menorah, cutie pentru mirodenii, pahar cu sau fără picior, suport pentru coroană, cupă, cană, strecurătoare, toc de scris, pană, vârf de lance, foarfece, cleşte pentru unghii, spatulă spirtieră, riză de icoană, cotieră, călimară şi altele asemenea

II

4,14

1,37

6,89

6,89

3.

 Obiecte şi bijuterii la care se analizează 4 (patru) până la 8 (opt) componente (inclusiv): brăţară (gliduri, fantezie, de ceas etc.), medalion, lanţ, lănţişor, broşa, colier (diferite modele), ochelari, monoclu, cataramă, portpahar, copertă de carte, vază, ceainic, bombonieră, zaharniţă, creion mecanic, portţigaret, pipă, tabacheră, apărătoare plasă, casetă, stilou, etui, pudrieră, colan, cordon, breloc, pinten, zăbală, frâu, mâner, ripidă, baston, cârjă de cult (episcopală, arhierească etc.), coroană, hanuchia, pieptar, cunună, făraş, suport ulei-oţet, flacon, ramă de tablou, perie, ştampilă, sigiliu, blazon, stemă nobiliară, bibelou, statuetă şi altele asemenea

III

6,89

2,06

9,76

9,76

4.

Obiecte şi bijuterii la care se analizează peste 8 (opt) componente (foarte complexe): ceas de mână şt de buzunar, engolpion, tăvi ornamentale, sfeşnice, geantă din plasă, icoană mică şi mare, trusă de botez, ibric, aplică de perete, trepied, pafta, tablouri metalice, brichetă, scăpărătoare, afumătoare, cutie ornamentală, bidon, candelă, cădelniţă, căldăruşă, potir, copaie, panaghiar, diademă, mitră, chivot, policandru, candelabru, raclă, evanghelie cu încuietoare, catapeteasmă, anafoniţă, coif, sabie, teacă de sabie, placă cu ornamente, samovar, junghier, truse diferite şi altele asemenea

IV

12,07

4,82

14,47

14,47

5.

Analiza fragmentelor de obiecte şi bijuterii confecţionate din metale preţioase, precum şi a obiectelor găsite marcate

 

1,73

0,69

4,14

4,14

6.

Analiza obiectelor confecţionate din metal comun sau metal comun acoperit cu metal preţios

 

 

3,45

 

 

7.

Gravare laser text

2,02 lei/literă

8.

Cântărirea unui obiect

1,37 lei

 

NOTE:

a) Analiza obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase exceptate de la marcare se încadrează la una dintre categoriile de complexitate prevăzute în prezenta anexă.

b) Obiectele şi bijuteriile din metale preţioase neenumerate în prezenta anexă se asimilează, de la caz la caz, la una dintre categoriile de complexitate, în funcţie de numărul de componente analizate.

c) La obiectele din categoriile de complexitate II, III, IV, cu greutate mai mare de 20 (douăzeci) grame la aur şi 500 (cinci sute) grame la argint, pentru greutatea până la acest nivel, se aplică tarifele categoriei în care se încadrează, iar pentru ceea ce depăşeşte acest nivel se aplică un tarif suplimentar de 0,45 lei/gram la aur şi 0,20 lei/gram la argint, pentru fiecare gram în plus (fracţiunile sub un gram se rotunjesc la gram).

d) Calcularea tarifelor de analiză şi marcare se face pentru fiecare obiect în parte, când obiectele se prezintă în perechi, seturi, loturi, duzini.

e) Pentru marcarea laser a unui obiect, efectuată la solicitarea clientului, se aplică tariful categoriei în care se încadrează, majorat cu 50%.

f) Tarifele de mai sus nu conţin TVA.

g) în cazul obiectelor şi bijuteriilor confecţionate din metale preţioase diferite, în proporţie egală, când se marchează fiecare metal preţios cu titlul corespunzător, se aplică cumulat tarifele corespunzătoare fiecărui metal preţios în parte.

 

CAPITOLUL II

Tarif pentru operaţiunile de expertizare a obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase

 

Nr. crt.

Denumirea bijuteriilor sau obiectelor supuse expertizării în funcţie de numărul de componente analizate

Categoria de complexitate

Tarif de expertiza re lei/obiect

 

 

 

Aur

Argint

Platină

Paladiu

1.

Obiecte şi bijuterii în greutate de până la 2,00 g (inclusiv)

I

3,45

1,37

4,14

4,14

2.

Obiecte şi bijuterii la care se analizează 1 (una) până la 3 (trei) componente (inclusiv) şi a căror greutate depăşeşte 2,00 g: verighetă, inel, cercel, pandantiv, buton, brăţară simplă (fără sistem de închidere), ac de siguranţă, agrafă de păr, colier simplu (fără sistem de închidere), pieptene, închizătoare, coupe-papier, jeton, insignă, ornamente diferite (spirală, frunză, buton, bobită, firet, nasture, fluture, floricică, copcă, mărgea, plăcuţă etc.), tacâmuri (lingură, linguriţă, furculiţă, cuţit, polonic), paletă, farfurie, sosieră, scrumieră, solniţă, ouar, portşerveţele, inel de şervet, capac, cleşte pentru zahăr, ţigaret, portchei, clopoţel, căţuie, căuc, opaiţ, mucaniţă, suporturi diferite, steluţă svezda), tavă simplă, vas de mir, disc, mărturie de botez, baptisier, arătător (iad), menorah, cutie pentru mirodenii, pahar cu sau fără picior, suport pentru coroană, cupă, cană, strecurătoare, toc de scris, pană, vârf de lance, foarfece, cleşte pentru unghii, spatulă spirtieră, riză de icoană, cotieră, călimară şi altele asemenea

II

6,89

3,45

8,27

8,27

3.

Obiecte şi bijuterii la care se analizează 4 (patru) până la 8 (opt) componente (inclusiv): brăţară (gliduri, fantezie, de ceas etc.), medalion, lanţ, lănţişor, broşa, colier (diferite modele), ochelari, monoclu, cataramă, portpahar, copertă de carte, vază, ceainic, bombonieră, zaharniţă, creion mecanic, portţigaret, pipă, tabacheră, apărătoare plasă, casetă, stilou, etui, pudrieră, colan, cordon, breloc, pinten, zăbală, frâu, mâner, ripidă, baston, cârjă de cult (episcopală, arhierească etc.), coroană, hanuchia, pieptar, cunună, făraş, suport ulei-oţet, flacon, ramă de tablou, perie, ştampila, sigiliu, blazon, stemă nobiliară, bibelou, statuetă şi altele asemenea

III

10,34

6,20

11.04

11,04

4.

Obiecte şi bijuterii la care se analizează peste 8 (opt) componente (foarte complexe): ceas de mână şi de buzunar, engolpion, tăvi ornamentale, sfeşnice, geantă din plasă, icoană mică şi mare, trusă de botez, ibric, aplică de perete, trepied, pafta, tablouri metalice, brichetă, scăpărătoare, afumătoare, cutie ornamentală, bidon, candelă, cădelniţă, căldăruşă, potir, copaie, panaghiar, diademă, mitră, chivot, policandru, candelabru, raclă, evanghelie cu încuietoare, catapeteasmă, anafoniţă, coif, sabie, teacă de sabie, placă cu ornamente, samovar, junghier, truse diferite şi altele asemenea

IV

17,00

8,27

16,55

16,55

5.

Monede, medalii, decoraţii, ordine, plachete

 

6,20

5,52

11,04

11,04

6.

Fragmente de obiecte şi bijuterii confecţionate din metale preţioase

 

1,73

0,90

2,75

2,75

7.

Obiecte confecţionate din metal comun sau metal comun acoperit cu metal preţios

 

 

3,45

 

 

8.

Cântărirea unui obiect

 

 

1,37

 

 

 

NOTE:

a) Obiectele şi bijuteriile din metale preţioase neenumerate în prezenta anexă se asimilează, de la caz la caz, la una dintre categoriile de complexitate, în funcţie de numărul de componente analizate.

b) în cazul obiectelor şi bijuteriilor confecţionate din metale preţioase diferite, în proporţie egală, când se marchează fiecare metal preţios cu titlul corespunzător, se aplică cumulat tarifele corespunzătoare fiecărui metal preţios în parte.

c) Expertizarea obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase se poate efectua fără marcarea corespunzătoare în cazul obiectelor exceptate de la marcare sau la cererea clientului.

d) Tarifarea expertizelor pietrelor, libere sau montate în bijuterii, precum şi a topirilor şi a analizelor chimice se face separat, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

e) Pentru marcarea laser a unui obiect supus expertizării, efectuată la solicitarea clientului, se aplică tariful categoriei în care se încadrează, majorat cu 50%.

f) Tarifele percepute pentru expertizele tehnice întocmite pentru unităţile Trezoreriei Statului şi altele asemenea şi rapoartele de expertiză tehnică întocmite pentru Ministerul Justiţiei, notariate, cabinete de avocatură şi altele asemenea, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Public, Direcţia Generală a Vămilor, precum şi pentru persoane fizice se calculează în funcţie de timpul alocat operaţiunii de expertizare, respectiv la 14,35 lei/sfert de oră.

g) Timpul afectat expertizării mai mic de un sfert de oră se rotunjeşte la un sfert de oră. h) Pentru tarifele prevăzute în această anexă nu se percepe TVA.

 

CAPITOLUL III

Tarif pentru expertizarea pietrelor preţioase, naturale, fine, ornamentale, sintetice şi a perlelor, libere sau montate în bijuterii

 

            1. Tarif perceput pentru expertizele diamantelor şi altor pietre preţioase, libere sau montate în bijuterii

 

Diamante (expertiză cantitativă*)

Greutate (ct)

Tarif

- lei/buc. -

0,005-0,09 ct

3,45

0,10-0,25 ct

5,17

Diamante (expertiză calitativă**)

Greutate (ct)

Tarif

- lei/buc. -

0.10-0,19 ct

8,61

0,20-0,29 ct

13,78

0,30-0,39 ct

20,67

0,40-0,59 ct

43,08

0,60-0,79 ct

60,31

0,80-0,99 ct

77,55

1,00-2,00 ct

103,40

Pentru diamantele de peste 2,00 ct, tariful expertizei este de 11,47 lei pentru fiecare 0,50 ct sau fracţie de 0,50 ct în plus faţă de tariful aferent diamantelor de 2,00 ct.


* Expertiza cantitativă cuprinde determinări sumare referitoare la forma de tăiere şi masa diamantelor.

Pentru diamantele sub 0,10 ct se realizează numai expertize cantitative.

** Expertiza calitativă cuprinde determinările expertizei cantitative (forma de tăiere şi masă) şi culoarea (conform scalei internaţionale, exprimată în litere de la D la Z şi Z+ - culori „fancy”). claritatea, calitatea tăieturii, fluorescenta în lumină ultravioletă (unde lungi - LW şi unde scurte - SW).

Pentru diamantele peste 0,25 ct se realizează numai expertize calitative.

Pentru diamantele intre 0,10 şi 0,25 ct se pot realiza expertize cantitative sau calitative la solicitarea clientului,

 

Pietre preţioase colorate (rubine, safire, smaralde)

Greutate (ct)

Tarif

- lei/buc. -

0,01-0,09 ct

3,45

0,10-0,24 ct

5,17

0,25-0,34 ct

6,89

0,35-0,49 ct

8,61

0,50-0,79 ct

12,07

0,80-0,99 ct

17,23

1,00-3,00 ct

51,71

Pentru pietrele de peste 3,00 ct tariful expertizei este de 11,49 lei pentru fiecare 1,00 ct sau fracţie de 1,00 ct în plus faţă de tariful aferent pietrelor de 3,00 ct.

 

            2. Tarif perceput pentru expertizele perlelor naturale şi a celor de cultură, libere sau montate în bijuterii

 

Perle naturale şi perle de cultură

Greutate (ct)

Tarif

- lei/buc. -

0,01-2,49 ct

1,73

2,50-6,99 ct

3,45

7,00-11,99 ct

5,17

12,00-19,99 ct

8,61

20,00-30,00 ct

13,78

Pentru perlele de peste 30,00 ct tariful expertizei este de 3,45 lei pentru fiecare 2,50 ct sau fracţie de 2,50 ct în plus faţă de tariful aferent perlelor de 30,00 ct.

 

            3. Tarif perceput pentru expertizele pietrelor naturale fine, ornamentale, sintetice şi ale imitaţiilor de pietre, libere sau montate în bijuterii

 

Pietre naturale, fine, ornamentale, sintetice

Greutate (g/ct)*

Tarif

- lei/buc. -

Până la 1,00 g (5,00 ct)

3,45

1,01 g-3,00 g (5,05-15,00 ct)

8,61

Pentru pietrele peste 3,00 g tariful expertizei este de 3,45 lei pentru fiecare 0,50 g sau fracţie de 0,50 g în plus faţă de tariful aferent pietrelor de 3,00 g.


* 1 carat (ct) = 0,20 grame (g)

 

Imitaţii de pietre (sticla, plastic etc.)

Greutate (g)

Tarif

- lei/buc. -

Orice greutate

3,45

 

            4. Tarif de curăţare a pietrelor montate în bijuterii sau a pietrelor libere: 5,05 lei/obiect sau piatra libera.

 

NOTE:

a) Tariful perceput pentru expertizele tehnice întocmite pentru unităţile Trezoreriei Statului şi altele asemenea şi rapoartele de expertiză tehnică întocmite pentru Ministerul Justiţiei, notariate, cabinete de avocatură şi altele asemenea, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Public, Direcţia Generală a Vămilor, precum şi pentru persoane fizice se calculează în funcţie de timpul alocat operaţiunii de expertizare, respectiv la 14,35 lei/sfert de oră.

b) Timpul alocat expertizării mai mic de un sfert de oră se rotunjeşte la un sfert de oră.

c) Pentru tarifele prevăzute în această anexă nu se percepe TVA.

 

CAPITOLUL IV

Tarif pentru expertizarea pietrelor preţioase libere în loturi

 

1. Pentru expertizarea pietrelor preţioase libere în loturi se va percepe un tarif de 34,47 lei pentru fiecare 50,00 carate sau fracţie din 50,00 carate.

2. Pentru emiterea şi validarea certificatului comunitar pentru Procesul Kimberley, în condiţiile prevăzute la art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.856/2006 pentru aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerţul internaţional cu diamante brute, se percepe un tarif de 30,32 lei pentru fiecare certificat.

3. Pentru expertizarea pietrelor preţioase libere prelucrate, introduse în România în vederea reşlefuirii sau sortării, se va percepe un tarif de 22,97 lei pentru fiecare 50,00 carate sau fracţie din 50,00 carate.

4. Pentru expertizarea şi sigilarea la scoaterea din ţară a pietrelor preţioase introduse în România în vederea reşlefuirii sau sortării nu se percep taxe.

 

NOTE:

a) Prin reşlefuire se înţelege orice reprelucrare a pietrelor preţioase prelucrate, cu pierderi tehnologice de peste 5% din greutatea totală a seriei reşlefuite.

b) Prin sortare se înţelege alegerea pietrelor preţioase prelucrate şi repartizarea lor pe categorii de calitate în funcţie de greutatea exprimată în carate, culoare, tăietură şi claritate, inclusiv corectarea prin rectificare a unora dintre acestea, pentru încadrarea lor într-o anumită categorie de calitate, cu pierderi tehnologice de corectare de până la 5% din greutatea totală a seriei sortate.

c)În buletinul de analiză pentru scoaterea din ţară a pietrelor preţioase introduse în ţară în vederea reşlefuirii sau sortării se va face trimitere la buletinul/buletinele de analiză întocmit/întocmite la introducerea în ţară a acestora.

d) Pentru tariful aferent expertizării pietrelor preţioase libere în loturi nu se percepe TVA.

 

CAPITOLUL V

Tarif pentru prestarea unor servicii de către personalul Laboratorului încercări metale preţioase din cadrul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate

 

            I. Tarif pentru analize fizico-chimice

 

Nr. crt.

Tipul analizei

Tariful aplicabil operatorilor economici

Tariful aplicabil persoanelor fizice

1.

Analiză aur:

- aur fin

- aur brut - docimazie

 

233,20 lei/analiză

206,78 lei/analiză

 

117,18 lei/analiză

103,39 lei/analiză

2.

Analiză argint:

- pe cale de foc (cupelaţie)

- metoda potenţiometrică

 

78,13 lei/analiză

124,06 lei/analiză

 

39,06 lei/analiză

62,04 lei/analiză

3.

Analiză spectrală a metalelor preţioase: argint, aur, platină, paladiu

136,89 lei/analiză

70,07 lei/analiză

4.

Analiză platină prin dezagregare

310,17 lei/analiză

155,09 lei/analiză

5.

Analiză platină la cald

46,08 lei/obiect

24,13 lei/obiect

 

            II. Tarif pentru topirile de omogenizare a metalelor preţioase

 

Nr. crt.

Greutatea şarjei

Tariful aplicabil

- lei -

1.

Şarje până la 100 grame inclusiv

55,14 lei/şarjă

2.

Şarje de la 101 la 1.000 grame inclusiv

62,04 lei/şarjă

3.

Şarje de la 1.001 la 2.500 grame inclusiv

86,15 lei/şarjă

4.

Pentru fracţiile ce depăşesc 2.500 de grame se aplică, corespunzător, tarifele prevăzute la pct. 1 şi 2.

 

III. Tarif pentru prepararea de reactivi utilizaţi în analizele la piatră a obiectelor şi bijuteriilor confecţionate din metale preţioase

 

Nr. crt.

Metalul şi titlul

Tariful aplicabil

- lei -

1.

Aur

101,10 lei/litru

2.

Argint

101,10 lei/litru

3.

Platină

101,10 lei/litru

 

            IV. Tarifele de la pct. I, II şi III nu conţin TVA.

 

CAPITOLUL VI

Tarif pentru înregistrarea mărcilor de garanţie proprie la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

 

1. Pentru fiecare marcă de garanţie proprie personalizată, înregistrată la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, se percepe un tarif de 66,82 lei.

2. Pentru tariful de înregistrare a mărcilor de garanţie proprie nu se percepe TVA.

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Programului de colaborare în domeniile culturii, educaţiei şi ştiinţei, mass-mediei, tineretului şi sportului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2015

În temeiul art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

în conformitate cu art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere că tratatul de mai jos a intrat în vigoare la data semnării,

în conformitate cu prevederile sale,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Programul de colaborare în domeniile culturii, educaţiei şi ştiinţei, mass-mediei, tineretului şi sportului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2015.

 

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

 

Bucureşti, 17 martie 2015.

Nr. 513.

 

PROGRAM DE COLABORARE

în domeniile culturii, educaţiei şi ştiinţei, mass-mediei, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Georgiei

 

Guvernul României şi Guvernul Georgiei, denumite în continuare “părţi”,

în temeiul art. 18 din Acordul dintre Guvernul României şi Autorităţile Executive ale Georgiei privind colaborarea în domeniile învăţământului, culturii şi ştiinţei, semnat la Tbilisi la 1 iulie 1998,

având în vedere voinţa comună de dezvoltare şi extindere a colaborării în domeniile culturii, educaţiei şi ştiinţei, mass-mediei, tineretului şi sportului,

au convenit următoarele:

 

CAPITOLUL I

Cultură şi artă

 

ARTICOLUL 1

 

            Părţile vor încuraja colaborarea şi schimbul de artişti şi specialişti în domeniul teatrului, muzicii, artelor plastice, etnologiei, istoriei, muzeelor, pedagogiei muzeale şi arhitecturii.

 

ARTICOLUL 2

 

            Părţile vor face schimb de câte o expoziţie referitoare la patrimoniul cultural-artistic al statului lor, în condiţii organizatorice şi financiare ce vor fi reglementate printr-un acord separat.

 

ARTICOLUL 3

 

            Părţile vor încuraja legăturile directe între instituţiile cu atribuţii în protecţia şi conservarea patrimoniului naţional, sprijinind colaborarea şi acordând asistenţă de specialitate în domeniul legislaţiei, cercetării, protejării, restaurării şi conservării monumentelor istorice, patrimoniului arhitectural şi arheologic.

 

ARTICOLUL 4

 

            Părţile vor încuraja elaborarea de proiecte comune pentru protejarea monumentelor înscrise în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, cu precădere pentru monumentele creştine.

 

ARTICOLUL 5

 

Părţile vor încuraja colaborarea directă în domeniul cinematografiei prin:

a) schimburi de informaţii şi material audiovizual între arhivele cinematografice;

b) schimburi de specialişti;

c) participare la festivaluri;

d) organizare de săptămâni ale filmului românesc şi ale filmului georgian, pe bază de reciprocitate.

 

ARTICOLUL 6

 

Părţile vor încuraja dezvoltarea colaborării în domeniul muzicii şi dansului prin:

a) schimb de informaţii privind festivalurile şi concursurile folclorice internaţionale desfăşurate pe teritoriul statului lor;

b) stimularea contactelor realizate pe baze de impresariat;

c) schimb de informaţii şi invitaţii reciproce la manifestări internaţionale muzicale, de balet şi de dans organizate în statele lor;

d) schimb de informaţii privind meseriile tradiţionale şi organizarea unor vizite ale meşterilor populari din cele două state.

 

ARTICOLUL 7

 

            Părţile vor încuraja colaborarea în cadrul programelor culturale iniţiate de Consiliul Europei.

 

ARTICOLUL 8

 

Părţile sprijină schimburile şi colaborarea în domeniile activităţii muzeale şi în domeniul protecţiei patrimoniului cultural-istoric prin:

a) încurajarea contactelor între diferite muzee şi organizarea de expoziţii, pe bază de reciprocitate;

b) sprijinirea organizării de expediţii mixte pentru a efectua săpături arheologice;

c) realizarea unor lucrări de conservare-restaurare în regiunile arheologice;

d) schimbul de experţi în domeniul muzeal şi al patrimoniului cultural-istoric;

e) schimb de literatură de specialitate şi de experţi în domeniul activităţii muzeale şi al conducerii muzeelor, al lucrărilor de arheologie şi de conservare-restaurare.

 

ARTICOLUL 9

 

            Părţile încurajează colaborarea directă între asociaţiile profesionale şi sprijină schimbul de expoziţii de artă şi arhitectură contemporană.

 

ARTICOLUL 10

 

            Părţile favorizează stabilirea colaborării directe între biblioteci din cele două state, prin schimb de specialişti, materiale informaţionale şi de literatură.

 

ARTICOLUL 11

 

            Părţile vor colabora în cadrul programelor şi proiectelor culturale din cadrul Parteneriatului Estic, al Organizaţiei pentru Cooperare Economică la Marea Neagră şi al Consiliului Europei.

 

ARTICOLUL 12

 

            Toate detaliile, inclusiv termenii şi condiţiile financiare referitoare la schimbul de experţi şi de artişti în domeniul teatrului şi al cinematografiei, al muzicii şi dansului, al bibliotecilor, al muzeelor, al patrimoniului mobil, imobil şi intangibil, al arhitecturii şi arheologiei vor fi stabilite pe canale diplomatice sau pe alte canale convenite de comun acord.

 

CAPITOLUL II

Educaţie şi ştiinţă

 

ARTICOLUL 13

 

Părţile vor lua măsurile necesare pentru a promova dezvoltarea colaborării în domeniile învăţământului şi ştiinţei, respectiv la nivelul învăţământului general, profesional şi superior, precum şi în diverse domenii ale ştiinţei şi tehnologiei (inovaţiei), prin încurajarea:

a) stabilirii de contacte directe între toate instituţiile din domeniul educaţiei şi ştiinţei din cele două ţări;

b) schimbului de cercetători şi studenţi, personal universitar şi administrativ între instituţiile de învăţământ superior;

c) stabilirii de contacte directe între instituţiile de învăţământ superior, în scopul dezvoltării de programe educaţionale comune;

d) realizării de cercetări ştiinţifice în comun în domenii de interes reciproc;

e) schimbului de informaţii, expertiză şi experienţă la toate nivelurile de învăţământ, precum şi a schimbului de materiale educaţionale şi examinarea chestiunilor strategice şi organizatorice care privesc domeniul educaţiei;

f) schimbului de informaţii şi publicaţii în domeniul ştiinţei şi tehnologiei.

 

ARTICOLUL 14

 

1. Pe parcursul prezentului Program de cooperare, părţile, respectând principiul reciprocităţii, vor explora posibilitatea de a oferi burse pentru studii universitare, postuniversitare şi doctorale. Procesul de învăţământ se va desfăşura în limba părţii primitoare. În acest scop, partea primitoare va oferi, pe

cheltuiala proprie, cursuri de limbă pregătitoare cu durata de un an pentru persoanele care nu cunosc limba statului său.

2. Cele două părţi îşi vor comunica, pe canale diplomatice, până la 31 martie a fiecărui an, numărul de burse pe care le pot acorda în anul academic următor, în funcţie de disponibilităţile lor financiare.

3. Recunoaşterea şi echivalarea studiilor efectuate pe baza prezentului program de cooperare vor fi făcute în acord cu legislaţia naţională în vigoare în cele două state.

4. Părţile vor promova implementarea de proiecte în parteneriat cu UNESCO, Uniunea Europeană şi Consiliul Europei.

5. Părţile vor coopera îndeaproape în cadrul Procesului Bologna.

6. Părţile vor coopera pentru implementarea inovaţiilor în cadrul reformelor educaţionale.

 

ARTICOLUL 15

 

1. Părţile vor încuraja şi vor promova conferinţele şi simpozioanele internaţionale pentru creşterea potenţialului ştiinţific al instituţiilor de învăţământ superior. Părţile vor promova semnarea de acorduri între instituţiile de învăţământ superior, în vederea schimbului de studenţi, doctoranzi, oameni de ştiinţă şi personal universitar pentru îmbunătăţirea calităţii predării şi pentru a împărtăşi experienţa în ceea ce priveşte organizarea procesului educaţional.

2. Părţile vor promova cooperarea ştiinţifică şi tehnologică între sectorul public şi privat, inclusiv transferul de tehnologie, în conformitate cu acordurile internaţionale şi cu priorităţile părţilor contractante şi cu legislaţia şi reglementările naţionale în vigoare referitoare la dreptul proprietăţii intelectuale.

3. Părţile vor încuraja dezvoltarea colaborării între Academia Română şi Academia Georgiană de Ştiinţe.

4. Toate activităţile vor fi convenite de părţi, în avans, pe canale diplomatice.

 

ARTICOLUL 16

 

            Părţile vor încuraja şi vor promova schimburile şi cooperarea în domeniul cercetării fundamentale şi aplicate, în condiţii reciproc avantajoase. Părţile vor crea condiţiile necesare pentru realizarea de contacte între organizaţiile din domeniul cercetării şi dezvoltării, între instituţiile de învăţământ superior, oameni de ştiinţă şi cercetători din cele două ţări; de asemenea, părţile vor încuraja activităţi comune în domenii specializate şi în chestiuni de interes comun.

 

ARTICOLUL 17

 

            Părţile vor promova mobilitatea studenţilor şi a personalului din domeniul universitar.

 

CAPITOLUL III

Tineret şi sport

 

ARTICOLUL 18

 

1. Părţile vor promova dezvoltarea colaborării în domeniul tineretului prin schimbul de experienţă în dezvoltarea politicii naţionale de tineret, prin schimbul de informaţii şi de reprezentanţi, prin elaborarea şi realizarea programelor comune, precum şi prin promovarea cooperării dintre organizaţiile de tineret din cele două state. Acţiunile convenite şi condiţiile de realizare a acestora vor fi stabilite direct de instituţiile interesate.

2. Părţile vor promova dezvoltarea cooperării în domeniul sportului, prin învăţarea şi schimbul de informaţii despre bune practici şi bună guvernare în domeniul sportului.

3. Părţile vor promova dezvoltarea cooperării între federaţiile, asociaţiile şi uniunile naţionale din domeniul sportului, între comitetele olimpice şi alte organizaţii nonguvernamentale din domeniul sportului din cele două ţării precum şi în următoarele domenii:

- educaţie fizică şi ştiinţă;

- dezvoltarea infrastructurii sportive modeme;

- schimbul de informaţii despre bune practici pentru sursele de finanţare din sport.

4. Părţile vor promova organizarea diverselor competiţii sportive şi recreaţionale în scopul promovării unui stil de viaţă sănătos, precum şi organizarea de programe de instruire pentru cluburi sportive şi recreaţionale din cele două ţări.

5. Părţile vor promova organizarea de conferinţe ştiinţifice, seminare şi congrese în domeniul educaţiei fizice şi sportului, precum şi programele de schimburi de studenţi, oameni de ştiinţă şi personal universitar.

 

CAPITOLUL IV

Mass-media

 

ARTICOLUL 19

 

            Părţile încurajează Agenţia Naţională de Presă din România AGERPRES şi instituţia omologă din Georgia, SANKIFORM, să încheie un nou acord de colaborare, care să asigure o bază juridică actualizată pentru schimburile de materiale de presă (fluxuri de ştiri, materiale documentare, fotografii), precum şi pentru realizarea unor schimburi de experienţă în domeniile jurnalistic, tehnic, marketing, vânzări etc.

 

ARTICOLUL 20

 

            Părţile încurajează colaborarea directă în domeniul radiodifuziunii prin schimbul de programe pe teme culturale, economice şi sociale, precum şi schimbul şi acreditarea de specialişti şi reporteri, în scopul promovării cunoaşterii reciproce a celor două popoare.

 

ARTICOLUL 21

 

            Părţile încurajează televiziunile naţionale din cele două state să continue dezvoltarea relaţiilor bilaterale, pe baza Acordului de colaborare între Societatea Română de Televiziune (TVR) şi Radiodifuziunea şi Televiziunea din Georgia, semnat la Tbilisi, la 13 februarie 2003.

 

CAPITOLUL V

Prevederi generale şi condiţii financiare

 

ARTICOLUL 22

 

Pentru schimburile prevăzute în art. 14:

a) partea română asigură studenţilor din Georgia următoarele:

- finanţarea studiilor;

- condiţiile potrivite pentru efectuarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică, conform programului de învăţământ;

- cazare în cămine şi acces la cantinele studenţeşti în aceleaşi condiţii oferite studenţilor proprii;

- asistenţa medicală în caz de urgenţe medico-chirurgicale şi boli cu potenţial endemo-epidemic, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare a României;

- burse lunare în conformitate cu legislaţia internă în vigoare a României;

b) partea georgiană asigură studenţilor români următoarele:

- finanţarea studiilor;

- condiţiile potrivite pentru efectuarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică, conform programului de învăţământ;

- cazare în cămine şi acces la cantinele studenţeşti în aceleaşi condiţii oferite studenţilor proprii;

- asistenţa medicală în caz de urgenţe medico-chirurgicale şi boli cu potenţial endemo-epidemic, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare a Georgiei;

- burse lunare în conformitate cu legislaţia internă în vigoare a Georgiei;

c) cheltuielile de transport internaţional ale studenţilor români vor fi suportate de partea română, iar pentru studenţii georgieni, de partea georgiană.

 

ARTICOLUL 23

 

Partea trimiţătoare va prezenta părţii primitoare lista şi documentele necesare ale candidaţilor care sunt trimişi la studii conform art. 14 al prezentului Program, nu mai târziu de data de 30 aprilie a fiecărui an calendaristic.

Partea primitoare va comunica acordul pentru primirea candidaţilor propuşi şi precizează instituţia de învăţământ superior la care aceştia vor studia, până la data de 30 iunie a fiecărui an calendaristic.

Partea trimiţătoare va comunica părţii primitoare data sosirii cursanţilor nu mai târziu de 2 săptămâni înainte de începerea studiilor.

 

ARTICOLUL 24

 

Dacă nu se prevede altfel sau dacă instituţiile implicate nu stabilesc de comun acord alte condiţii, schimburile de persoane prevăzute în cadrul Programului se vor desfăşura astfel:

a) partea trimiţătoare va suporta cheltuielile de transport internaţional dus-întors până la capitala celuilalt stat;

b) partea primitoare va asigura cazarea, masa, organizarea programului de activităţi, translator, dacă este cazul, transportul intern cerut de programul respectiv şi asistenţă medicală de urgenţă, în conformitate cu legislaţia în vigoare în statul său.

 

ARTICOLUL 25

 

Dacă nu se prevede altfel sau dacă instituţiile implicate nu stabilesc de comun acord alte condiţii, cheltuielile pentru organizarea expoziţiilor vor fi suportate astfel:

a) în acest cadru, partea trimiţătoare suportă cheltuielile de asigurare şi de transport internaţional ale membrilor delegaţiei până în capitala statului părţii primitoare şi retur;

b) partea primitoare va suporta cheltuielile de transport intern, cheltuielile de organizare şi publicitate;

c) partea primitoare va asigura securitatea exponatelor pe teritoriul statului său, conform acordului special care va fi încheiat de instituţiile corespunzătoare ale ambelor părţi.

 

ARTICOLUL 26

 

            Prezentul Program nu exclude posibilitatea realizării altor acţiuni şi schimburi, cu acordul părţilor, cu condiţia ca partea trimiţătoare să îşi asume cheltuielile corespunzătoare.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

ARTICOLUL 27

 

1. Prezentul Program va intra în vigoare la data semnării şi va fi valabil 5 ani,

2. Programul poate fi denunţat de oricare dintre părţile contractante, prin transmiterea unei notificări scrise celeilalte părţi, cu cel puţin 6 (şase) luni înainte de data expirării valabilităţii sale.

3. Programul poate fi modificat prin consensul părţilor. Amendamentele vor intra în vigoare prin procedura prevăzută la paragraful 1 al acestui articol.

4. Orice diferenţă referitoare la interpretarea şi aplicarea Programului va fi decisă prin negocieri între părţi.

Semnat la Bucureşti la 27 februarie 2015, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, georgiană şi engleză, toate textele fiind egal autentice.

În cazul în care există diferenţe de interpretare, va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României,

Bogdan Lucian Aurescu,

ministrul afaceri lor externe

Pentru Guvernul Georgiei,

Tamar Beruceaşvili,

ministrul afacerilor externe

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2013

 

Având în vedere prevederile art. 146 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 29 iulie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Prezentul regulament se aplică producătorilor, titularilor de licenţă de furnizare şi titularilor de licenţă de transport din sectorul gazelor naturale.

Prin excepţie, la tranzacţiile organizate pe pieţele centralizate de gaze naturale pot participa şi clienţii noncasnici, însă numai în vederea achiziţionării de gaze naturale.”

2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Produsele care pot fi tranzacţionate pe pieţele centralizate de gaze naturale sunt:

a) gaze naturale din producţia internă, cu perioada standard de livrare de 1/3/6/12 luni sau cu o altă perioadă de livrare;

b) gaze naturale în amestec intern - import, cu perioada standard de livrare de 1/3/6/12 luni sau cu o altă perioadă de livrare;

c) gaze naturale din import, cu perioada standard de livrare de 1/3/6/12 luni sau cu o altă perioadă de livrare;

d) gaze naturale destinate exportului, cu perioada standard de livrare de 1/3/6/12 luni sau cu o altă perioadă de livrare.”

3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Pentru produsul prevăzut la art. 4 lit. a), contractul de vânzare-cumpărare poate fi cel standardizat, definit de operatorul pieţelor centralizate şi avizat de autoritatea competentă, sau cel propus de operatorul economic iniţiator, iar pentru produsele menţionate la art. 4 lit. b) şi d) contractul de vânzare-cumpărare va fi cel al operatorului economic iniţiator.”

4. Articolul 51 se abrogă.

5. La articolul 11, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

“f) să publice raportul de tranzacţionare pe site-ul Societăţii Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - SA, în conformitate cu art. 32.”

6. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - În urma solicitărilor de clarificare, operatorul economic care a transmis operatorului pieţelor centralizate ordinul iniţiator are următoarele posibilităţi:

a) să modifice documentele asociate ordinului iniţiator;

b) să decidă decalarea datei de desfăşurare a şedinţei de tranzacţionare după consultarea operatorului pieţei.”

7. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - Pentru a putea tranzacţiona, un operator economic trebuie să constituie o garanţie de participare în favoarea operatorului pieţelor centralizate, în cuantumul stabilit de acesta în procedurile specifice de tranzacţionare.”

8. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - În situaţia în care operatorul economic nu este parte în tranzacţie, garanţia i se restituie în cel mult 3 zile lucrătoare, pe baza unei cereri în care se menţionează contul şi banca în care se face restituirea.”

9. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - Tranzacţionarea pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A. este voluntară.”

10. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 29. - Un operator economic se poate retrage din propria iniţiativă de la participarea pe o piaţă centralizată de gaze naturale administrată de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A. În baza unei înştiinţări scrise, semnată de reprezentantul legal al operatorului economic.”

11. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 30. - Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A. poate suspenda sau poate exclude un operator economic de la participarea la piaţa centralizată în situaţia în care acesta nu respectă prevederile prezentului regulament, ale convenţiei de participare sau ale procedurilor avizate de ANRE.”

12. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 32. - Operatorul pieţelor centralizate va publica pe site-ul propriu, până la ora 18,00, următoarele informaţii aferente tranzacţiilor încheiate în ultimele 24 de ore:

a) lista participanţilor la şedinţa de tranzacţionare, dacă aceasta cuprinde cel puţin 3 participanţi;

b) rezultatele şedinţei de tranzacţionare, precizând, pentru fiecare tranzacţie încheiată, următoarele elemente: modalitatea de tranzacţionare, tipul de produs tranzacţionat, preţul de pornire, preţul de adjudecare, cantitatea contractată şi perioada de livrare.”

13. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - Operatorul pieţelor centralizate va face publice pe pagina sa de web: tarifele şi comisioanele practicate, prezentul regulament, precum şi toate procedurile asociate activităţii de administrare a pieţelor centralizate de gaze naturale avizate de ANRE.”

14. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 35. - Operatorul pieţelor centralizate poate apela la serviciile unei case de compensaţie.”

Art. II. - Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A., operatorii economici din sectorul gazelor naturale şi clienţii noncasnici ce participă la pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 69/2013 pentru aprobarea tarifelor reglementate practicate de operatorul licenţiat al pieţei centralizate din sectorul gazelor naturale - Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 12 septembrie 2013.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 18 martie 2015.

Nr. 18.

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru candidatul independent Capsali Pericle Iulian la alegerile europarlamentare din 25 mai 2014

 

Lista persoanelor fizice care au făcut pe anul fiscal 2014 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte baremul de 10 salarii minime brute pe ţară:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

CNP

Cetăţenia

Felul donaţiei

Data efectuării donaţiei

1

Vastea Mihail-Răzvan

1801230340916

română

în numerar

2.05.2014 şi 21.05.2014

2

Sfiraiala Alexandru

1760526163208

română

în numerar

19.05.2014

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.